Page 1

Про.л.етарі всіх

краІн, єднайтеся!

РІк видання ХХ"

Трудівники

СТПХППОВЕ Ь

N2 J23 (1878)

розвивайте

міцну кормову базу,

16

худоби, поліпшуйте

15

Ціна

ну х}' добу переведено на стіЙ .lО-

радгос- пі

~айже

Колективи

нічо,го не

країни

зрсб.l е но , щоб 'd ехані-з ув ати ТР'У­

дарунки

42-м

інженер

ти праціВНlІ'ків фе- рм, шви,цше .до- пу т . Ca~iC OH eHKO М . не спромігСЯГНЄІ.\lО р}'1бежі'в семи:річки по в-и- ся забеооеqити , що,б вода була р06ниіЦТВу ПРОД}'ІКтів тваРИ!НIІИ- У ПРИ1:lljщЄlННЯХ. Т)'І'І' .1ежать на цтв.а..

будов по­

го Жовтня . Широко .розгорнулось жовтневе змагання на

Сталін-

Колектив

радгос­

і

трудові

Велико­

пустив

головний

нові

роковинам

ній

проте

піДПРIІЄМСТВ

готують

градському

ро· бо-

них

перед-

тракторному

підприємства

заводі.

вже

ви­

понад ·план сотні гусенич­

машин

'і ; на

мlльАонlв

12

карбованцІв запасних частин. О переджовтневому змаганні металургів України найвищих по­

с!Кладі навеНblкі кореонерізки, п~о-

казників

доби,вся

в

жовтні

ко­

Добрі господарі' заздалегідь те вони не уета'новлені, і ДОЛРподбаЛIL про те, щоб худоба зи- ки- та телятниці подрі-6нюють бу­

лектив

мytlaла

декади по всьому металургійному

ку

у теплі і

була в

за6е'.Ш~'Чена

кормами ,

все

до'стат-

різн-оманіТlflИ'МИ

зробили

і

ря:ки

та

вують

~юр:к ву

вручну,

Їх тваринам

не

зації

на

ТВДРИН'НИЦЬІКих

]JИ1І -не 3НИІЖ.YlВалась, а під;вищува­ ЯlКа зовсім ма.10 вміщує

лась . р)'lCаніВСI>КИIЙ кол.гос,п імені за

першу

ж{)вТIfIЯ од('ржали

на

YiKrpaїHa»

МОЛО'Rа

3араз , коли настав віД!ІІові« Черво­ дальни,й період у тварmнництві ДetКaД'y

на :кож­

ну \Корову майже стілЬІКИ, с:кіль­ КИ за д-ругу і третю

ресня . Це почавши

утриму:вати

ху,цобу

посилили

поліпшиlЛИ

знизилась,

а

корів

У

на

у

го.,.

Тут

фермі

зараз

КОЖlНОІГО

бо

грубі ~ОРМИ'

пі,цготоБ.'lЯ­

ю'гь до згодоВУВI1Н'НЯ,

)(ооре )(0-

г;)~aIO'1'Ь корів.

Коли іде

мова пр'о.

зJtміалю

з

плавильна

rrpодуктивнkть .

ня. зобов'Я'зання м'я~а

треба

ГРУ!ІІ ХYlдобу то. і

Та'К ,

у

На

радгdс;пах

« СеМИlПолкі'Всьюm »

фермах більш як по

« 30-РЯ» стоїть

100

на

голів .

Одночасно Heo~xi,дHO потурбу­

і

єму міщі, ЯlКий за,безпечить даб­ ру пі)Щ'отоВІКУ

тваРИIІІНИlЦтва

до

госпі « Боб1>ИЦЬІКИЙ» . Тут і досі

плавкн

точні

кольо­

вимірювальні

змог у

автоматизу,

плавки

фото :

металу.

електроплавильна

РАТАУ) . Фото В, Федосєєва . а---

----І:!

Річний план­ достроково

Кyrйбишежька

стараJl1НИЙ

догляд

ви,конала

державі

рі,qний

м'яса,

план

ку

,року

ЗИ1'tl3 спитає з

теплої

nершии

у'

частина її не заСКИlртоmа,на. Не

худоби з та· борів

(ТАРС) .

приміщень лока. Це буде нашим гі,щним по-

БОIГД11lнівсь'кО'Му від.ділку не ПОд-l ·честь 42-х рібнюють, не запарюють, Х}'доба Ж{)В'l'НЯ не М1\Є в достатку води .

і

м,атері-Вітчизні

Р{)lКови:н

наст}щного

МlnЬИОН тонн цукру

ЦУ'КрО~ИЮГ України

через

бавовни

ви­

в ць~,М'Y р{)ці у Таджи-

В

•1aCTt.

почнеться

році в Білозі'р ' ї

будівництво

РІ·"К . ВІ'н

за

ше, ніж на цей час

Topik, (ТАРС).

треблю .

Нафтопровід Краснокамськ-Перм

Закnадка нової китобійної бази У Миколаєві

на

Буді-ВНИ!КIl у;пра.вл іння

суднобудівно­

му заводі імені Носенка про~де­

вої

Пр'омисловоеті

раднаргоспу

но закла.!Іі'КУ нової lКи'Т'обійної ба­ ження

нафто-

Пержь. кого

заверши.'1И

споруд­

-наф1'ОПРОВОДУ

KP/llCHO-

« Советс: кая Россия », водотон­ 1(aMChIК- Пррм. У Перм по нафто­ 44 тися-чі Т{)'!:lII . Це

нажністю

проВ()ду

СУДНО, як і зб)'дована ТУТ !кито­ бійна база « Сове'ГСіКая У-краина » ,

к итів за добу.

перші

тонни

лів.

зможе приймати і пt>реробляти до

75

надіЙш.1П

нафти з Кра; снокажьких промис­

(РАТАУ) .

(ТАРС).

першого

складати.м еться

з

д'роБилыl-сорту--

Ве,шкого вальн{)ї і з-багачу:ва :lЬiIlОЇ фа-брик . П.lе<НУМУ

п'ЯТИlКіJlOlМ€ТРОВУ

успішно

в Запорізь,кій о.б-

1960

бу-

на 115 ТИ'Сяч топн бf;п,­

(ТАРС) .

зи

на. кі,лькох шахт ,

(РАТАУ) .

ЦК КПРС.

'їад учum- едів

8

у Киє ві боту

з'їзд

РСР .

З ' їзд

У 1t,раї-'uс-ьн,ої- РСР

ЖО'БТНЯ почав ро-

14

учите.1іfl

~T'KpaїItcыкїї

'відкрив

вступною ПРI}~ОВОЮ

КОРО1'Кою

міністр

осві-

від

Центрально.го

України

їIнсыкїї

і

Ко' мітету КП

Ради MiHj.cTP ~B

РСР.

Привіта:ннЯ'

Укра­

було

вис"ухане з ,величt>3ною увагою і

ти УРСР І. К . Білодід. У rrреl3И- не раз перерива.'lОСЬ БУРХЛИ1!ИМИ

Зобов'язання

Назустріч ПлеНУ,М,О8і ЦК КПРС

К}1КУРУД30ВiJДИ

-кого

Є два річних завдання! ТрудівнИП\и

Високий yJjожай

Дино.к, гідрое.'Іе:ктростанції та міст

v

3paGlKOBO організуємо стіЙЛOlВе Веnике запІзорудне родовище зимівлі, тима'ння худо;би, все зроби,мо ВеЛИlКі по.к .1ади мартенівсыкхx

не закінчено, гру6кхкормів на даірУНКQ<М

таджицької бавовни рощено

сЯ'Ч ~іл-оват іКОЖНИ!Й . Одночасно споруджуютiJся

організувати переробк,}' гру;биtX першИІЙ 'рі'к сеМИlрічкИ! зоб()ів'яза'н- гіРllИ!ЧОРУДНО;ГО ко'мбінату проду.1(та СОIКОІВитиос кормі·в. А вони мало !lЯ по виробниЩтву м'яса і мотивністю 5 мільйонів тонн руди що ЗРО'били. РемО'НТ

тисяч тонн

300

агрегати потужністю !то 115 ти- цю -

року .

M~ корми.

щрев:еденням зни,жувалась ПРОДУIКТИlВність твау приміщеJJ1НЯ рин, уt: пішно ви;конає!tl{) взяті на

Дніпропет-

продано м'яса на 16,4 Сталінградської ГЕС киtтані. Бавов:нор(}би республіки ти~ячі 1'ОНН, вовни на 415 БудівнИJКИ Сталі, нтрадської ГЕС вже ПР()ДI1ЛИ державі 300 тИІСR'I тонн і яєць на 17,8 млн . готують до Щ'ску 9 та 10 гідро- ТOIfН пеОРШIiCОРТНiJЇ ба'вовпи"Пf­ ШТ}1К більше, ніж за віщпові,щний

СТlЮрення міцної корм. ово.ї бази, для то-го , ЩQlб зар'аз і взиrмку не руд розвідано

д ля того, щоб З

Дніпродзержинськ,

випущено

Д е-ржаві

рооили влі'l1КУ для забезпечен:ня І

тва.РИIІ!НИЦТВУ

план

На будівництві

і яєць .

KepiBHWKiB рад- поло,ви, хто без ваги витрачати- ку. вони

першої

(РАТАУ).

продажу

вовни

Д аватиме хімічній обробці січки, відповідний період МИIНУ.10ГО ро-

«БОО'данівсЬІКИ'Й», що

понад

пере-

ві місяці БУ'ла вищою, ні'ж до пе- і нада .,і не подрі.бнюваТИlМе со- один мільйо'll тонн ЦУ'Кру - на. "в"ле ломи і не запарюватиме, не під- 120 тисяч тонн більше, ніж за тр '" рeseдення тваJ)И'Н на u

ГОСПУ

завдання

ровської області. Колектив «дні· 63 автобуси та 186 автомобіль­ пробуд у» вирішив здати в експ­ них кранів. Перевиконано також луатацію Дніпродзержинську завдання по зростанню продук­ ГЕС на повну потужність на рік тивності праці та зниженню собі­ раніше встановленого строку , вартості продукції, знизивши вартість її будівництва Гірники шахти «Гігант» рудни'" на 570 мільйонів карбованці •. ка імені Дзержинського видали Будівники гідростанції успішно на-гора останню п'ятидесяти­ виконують свої зобов'язанн!. тисячну тонну ,иадпланової руди, На фото : загальний ВИГJlЯД бу­ видобутої в рахунок зобов'язан­ дівництва дніпродзержинської г і ­ ня на 1959 рік. До жовтневих дроелектростанції. свят гірники вирішили дати ще (Фотохроніка РАТАУ), 10 тисяч тонн надпланової руди. Фото Г. Пазенка . Суднобудівники заводу «Крас­ а--ное Сормово» у подарунок Жовт­ ---І:! ню закінчили спорудження 150місного теПЛОХОДа на підводних

за

сті А лове утриман,н:я.

Ворошилова.

Достроково виконав основні зобов'язання колектив Львівсько­ го автобусного заводу. З почат­

обмі"яні ски;nти, сіна в МОІКрець- справляються з ВИ1>о·бниIЧИ.МИ за'В.... '... ко' м у к{)лгосш ІМ . 1-го Тра1l'НЯ. даннями. 3 поча'J1{'У сезону з бунею, по,щбає, щ{)б П'РОДУ'КТИlВність -ІЇ зара'З, в осІННІ, . . а також зимо- По'ганий той господар, хто за"'аз РЯlКів Інового врожаю виро-блено ...

ЗИЮВЛІ,

виконав

імені

крилах.

обла~'Гь

KOp.М'irв, пері{)д !ruнул{)ГО ху.дООи, серед нас - не пО'ВИJJ1НiJ бу­ ватись і про збe']Jіга'Ння про правн, . 1ьне витрача'ння . Не ти неД'баАлИІВИ,х, баАду.жи!Х . Тіль­ кн: т()й херівнИІК х{)л-гос пу· і рад­ слід Д()іП)'lClКати , щоб солому розГОСIlIУ може вва-жати себе на сво­ кидали, ЯІК це має Mi~цe у рад-

одна

електро·

(Фотохроніка

Всі

А її в

ладу

піч,

знагульних

на м'ясо .

до

кра ї ні

для

дали

процес

по виробниlЦ11ВУ

здати

піч

ханізми вати

~НИЖ'УІВа.,а

в

рових металів. В ній механізовано всі виробннчі процеси, в тому числі найбільш тр удом істкий-за­ вантаження шнхтн . допоміжні ме­

в oeiHНl І зимові

мііСяці ХУдо'ба

стала

найбіл ь шнх

прнлади

кілограмів КОlШ'Oспах і ра)Щ'о,спах ще є ба:га­

'100-150

молока більше, ніж півмkЯіЦЯ то­ му,

худоби,

ПРИJМіще'Пня мають бути ю~тайно Не відремонтова-ні і УТN1дені , добу­ про- довані . Для у,слішного ви,кО'нан­

радгоonі

«ВеШІlКоди:мерсЬІКиЯ » . одержують

її

дог.1ЯД.

пі'дВИЩИ.JIась

ДYItТJIIBHiCTЬ

відДілка на

утримання

ВЬІборжец »

треба все зробити для того , ЩiJб

де'Ка-ДИI ве­ почу;вала себ~ дО'бре, бу'ла своє­ рооу-льтат того, що, часно нагодо.вана і налоєна, не

-

l1'J)И!МіщеннЯ'Х,

дівлю,

стійлове

-

Ленінград. На з а воді «красный

фермах

води.

заводу

циклу .

МИТИlМИ.

~i'В стійлового утримання і на Бр{)варсыкa Р'Г((. Вона установи ... npOTJI13i зими ПРОдYlКтиrвніеть тва- ла У рад'Го с пі водонanірну башту,

Orаліна та- Г{).голіgcькиЙ

Він

згодо­

ро' блять Мало на,цає допомоіГИ по меха,ні­

ДЛЯ того, щ~б з перших осінніх

ПеревеРШИМQ

Трудові подарунки Великому Жовтню

лю твари'ннИ!Цтва, яка буде про- ще ве~'ною до трьох ПРИlміщень Д}'ІКТИ'вніеть ЙОГО В3ИNIКУ, в' знаq- підведено ВОДОПj}овіднітруби, успіх

племінну справу!

соціалістu'tНОl революціl) .

ве }·тримання. Від TQ,ro, ЛІК ус- ДOMicl1Кi работи на феР~!аХ . На пішно б}-де ор'га'ніЗ0вано зи, мів- тому ж богданіВСblКОМУ відділ:ку

мірі залежатиме

продуктивніСть

(/з Заклuків ЦК КПРС до 42-х роковин Велuко1 Жовтневої

коп.

ДУЖЕ ВІДПОВІДАЛЬНА СПРАВА У

ств орю й т е

тваринництва на душу населення!

СТІЙЛОВЕ УТРИМАННЯ ХУ ДОБИ­ У КО.'Іг~спах і рад;го с-пахраііо-

під в и Щ у й т е

Всемірно

Сполучені Штати f\мерики по виробництву продуктів

р.

1959

господарства!

громадське тваринництво,

П'АТ1fИЦА

ЖОВТНЯ

Орган Броварського районного комІтету КомунІстичної партії України та районної РаАИ Аепутатlв ТРУАЯщих Київської областІ

сільського

сі,льськог{) го.спо- СРСР товаришеві М . С . Хрущову

району,

області,

пла'!!

д ії

-

виконано napTI1....І

БершниlКИ уряд)"

КомуністиЧlНОЇ

УкраlНЙ,

пере.до-

()П.1ес.кarми. в

д()пові~ю

Hobo-Мо{Жовсь- ві вчителі, діJГчі науки і .куль- IIШtіл

і ВЧИ'і'е_'1і:в

про

за:в,ца,ння

респylбліIК'И' у

Дніпропетровської І тур.и , керівнИJКИ деле~ацій учи- {світлі рішень ХХІ з'їзду КПРС

ДOCTPOIК-OBO

продажу

-ви:кона.'lИ Т('П l-В СОJOOlНихреспубл~.

з

кукурудзи

-

ве.1ичезним

в.

та 3aIКOH}" про зміднеllJНЯ зв'Sll3КУ

шднеСЄ'IІ/НЮI

_

школи з ЖИ'М'ЯІМ і дальший РО'З-

-

,

,царства Ряганськ{)ї області о' бі- Рязанський ООК'О,М парті:ї і обл­ ПРИСУТНІ обирають до почеСНОI ВИТOlК с'и.сте·минаj}ОДНОl ОС.В1ТИ В Українській РСР ВИIСТ}'iJIИВ міцпи - в першому році се7llюріЧ!tИ ВИlКОНКО,М допсвідають , що на 10 державні засіки засипано 6 типрезидії з'їзду Прооидію Центністр освіти республіки І . К. збільшити ви:ро'бнИlЦТВО М'ЯіСа в ЖОВТНЯ продано державі 102 ти- сич тонн зерна.. На Ново-Мос-

38 раза і здати його державі не сячі :онн м'яса,

що стано:вить ковсыкйй

зав'йД по оБР:Q,Бці гіб- ра;хьного Комітету КомунїСтичн{)Ї Білодід.

здано пона.д 3 партії РадЯlНСЬІКОІГО Союзу. Після д()повіді почаJU{lCЬ де баІ минуло'му році було здано м'яса тисячі тонн гі,б,ридів першоГ{) СлО'вонадавться ceIКpeTaJ)eBi ТИ. У JIиеті Першому сetКретшреві де,ржаrві 34,2 тисячі тонн. покоління, замість 16ЗО тонн І ЦК КП Укра.їни Л. І. НаАдекУ ' 1 З'їзд продовжу~ свою рООоту.

, менш JIIК 150 тиеЯ1J тонн.

цк ItПРС,Гол~ві Ради Міністрів

два РІЧНИХ пла·ни. На цю дату в

(ТАРС),

РИідНОТО насі,Н'ня

~ планом.

(ТАРС),

Він ()jГОJlОШ~ п~и:вітання З'ЇЗАові .

(РАТАУ).


~TAXAH.OBEЦb

2 в гуртках партосвіти

П'ри

~аняття проходять

КОМУНІСТИ. ВЧАТЬСЯ

партійній

орга:нізації прикладів авангардної

радгос.пу «Вобрицький»

П'ятниця,

ролі ко-

Колектив чергову

із заня.ть

внвче!нrню

в гy.pТIКY по шого РОІКУ семирічки.

істо,рії

КПРС,

ЯіКИМ

В друг}'

годину

ДР}1fIlIЙ pilК керує наШІІМ гурт-

про-

му

сталим

Д

.

с,кдад

-

партію

хіДIІОГО

иухачш.

шасі

країни машину,

щО

відправки

16-СI!ЛЬНIІЙ

дп·

М?Е

повітряним охо·

.10дженням, на Всесв:rній вистав' ці в Брюсселі УДОСТОеї,О ЗОЛОТОЇ медалі.

ва

На

фото:

перевірка

ДИСТ нагадує, що вивче,ння і>сто-

ну по!будови

значених для Болгарії,

;оії

нізму в нашій країні» . На заlкі,н-

:,сіх

~багачує

радянських

ко.муністів,

ДОСІВоідом чення ре,комендує сдухачам діте-

дюдей

""ротьби за соціалізм і КОМ1Нізм,

ра,тн}',

ДОП(lмагає

працІ

розв'язув.ати.

ні завда'Ння

.

ПРfuКтич­

комунісТИJЧНОГО бу-

дівнищтва.

І

J

.

з

першоджере .l

.' .• е'шна.

Ана.1IЗУЮЧИ проведене заня'М"я, І

ще ,раз нере:кон)'єшся, що

А

.

М

-

РІВНИ;К

-

УМОВИ.

У

прИ!міщеllні

.1('ні,нської

кімнати

зосереджено

все

при,.'Іад-

наочне

ф'

.

ІЧНl

карти,

схеми,

б'

гуртка,

н а звіТНО-Вl1борних

. .

та ЛИЦІ

партії

при·

РАТ ЛУ). Є.

Андрєєвй,

профспілкових зборах

За;lkЬJШЙ цегельний завод переживає

друге

Запитань

десятки,

серед

'НИ,Х

. . . - про кеРІ'ВНИЦТВО СОЦНlЛІСТИЧвеЛИІка ним змаганням, оздорО'Вле!NIЯ ді-'

народження.

В з~'~зку. З ти:м, що бі.lьшіс.ть останній ріlК щровеДе'на

З

а

на МИін}~ло~ занятті: Міжнарuд- додаткової літератури, має кон- I\OM.}1НlCTIB І paНl~e вивчала Іс-,І робота по ре'конетrp}1Кції,корінній тей, організа.цію не значен<ня ВелиіКОЇ Жовтне,вої епект, добре володіє соціалістичної революції. викладання. Зан'яття

машин,

Під знаком гострої 6РИТИRИ

І

п.1ану

тощо.

з

Фото

дя: а.1ьБОI" по історії КПРС гео-

гра

шасі

роботи

самохід·

гідросистеми

(Фотохроніка

просторому

СВ- діа1гра,ми по семирічному

ПРОДОВЖУЄ ке- чан до,свідчений ЩJOпаган- ПРИJгадаємо дист, зразково готується до матеріал з теми, я«<у розглядали за'Нять, використовуючи багато

.

А за'раз,

з'о,крема

В

ного

Для занять у нас CТIВo'peHi всі неvбхіДНіі

в

Цю

підйомної

КПРС

200

демократії.

керує IІ'ру!гий рік А. Мовча.н. ІІа.ганди~т читає огдядову лек- з Н2х :Мо ПО;1}ща та Є. КарандЮlК В короткому вступі П'Ропаrан- цію «3дїйС'нення дені,нського пл а- ВСТУПИ,'!И в кандидати па.ртії, соціалі~му і кому­

тракто­

підготував

близько

для

народної

зелыІйй ДВИГУН з

ному роді за.ШШИilея в основно-

зан!яття

заводу

року.

тракторів «ДВСШ·16» типу само·

дe,кiдыкa гуртків, в ЯКИХ КОМУ- Ц'l'ві, які особистим прикдаД(і\! ком по вивч('нню історії КПРС н:істи' і актив, [JіДВИlЩуютьсв.іЙ по- запа.дюють КО.lе.ктив на ДОСl'рt;- іНСТР}1КТОР рай.кому КП України літи'Чни'Й pil,jeIIb. Ми побу;вали на кове ВНlКонання зобов'язань пе'р- В. Чесноков. В цьому навчаль-

O)l.HOMY'

1959

Харківського

роскладального

активно

працЮЄ муні,сті'в у радгО<спно'ч виробll'И-

жовтня

16

дитячorо сад-

меТОДИіКОЮ ТОРІЮ КПРС, ВИ'РІ'~ИЛИ п~овести зміІні теХИО.l0гічного процесу ви- ка, про ДОПО"lогу індивідуальним проходи/Гь З заняття пороздша~, ЯіК~ о~оп- р06ництва цеіПШ. Споруджені і забудовни.кам, поліпшенн~ куль-

Пе'ршим ВИJ!ВИВ бажання від- активно, ПРИСУlJ'ні з велИІКИМ за- люють ДОВОЄНiJlИЙ пеРІОД І шсля вже експлуатуються

нова lКіль- турно-по,бутових

умнв

рv.бітни-

пv.відатИІ слухач комуніст Д. Си- довол,енн:ям слухають про'паганди- ~ьoгo._ прист~ИlfИ до 'ви.вчення цева ПІЧ і тунельні Ісушарні, прv.- ків. ДО'Ре'нко. Він д,окладно ро,зпові- ста. СД}'хачів, ці,кавить не тілыки 1СТОРl1 партн о,ста'ннього лвад- П}їСкна спро:можюсть я!ких ПОНlад ці питання вИ!никли ,не ВИlпа.д-

да!>, л,к вперше порвано ланцюг

в історії будо матеріал, який в:они вивчають цятирї"ччя, ЗОlКр~ма ма'теРІаЛ1В 15 мklьйонів шту]{ цеlГДИ на PiIК.!ltOBO. В ро'бо'Гї комітет}" бу~rlO ряд імпе'РІа'Л13МУ, по темі, а.1е і новини тижня, ре- Х.ХІ з'їз.ду ~ПРС і посдідуючих На ПОВ:НИ'Й хід Пj)ЩЮЄ форму- Н1едолhйв, які в ~BiTi, обійдені.

ClIШНУТО в Росії па.н)"вання капі- З}'lльта'Ги поїЗДІКи Микити Се'ргі-І РІшень паjJТl1. TamCTlВ

і поміщиків,

створено

робіТНИlчо-селя'нськ}" в.нду. ДОПOlВНЮЄ

М.

Шульга,

наголос на тому,

соціалісти'Чна

мо НСТРУ1ШІ а

ЙОIВWІа

Хрущова

в

Сполучені І

Й'ОГО Штати АмериlКИ, Китай.

На

Два

заняття,

присвячрні

вив-

революція

повіді.

проде-

ЖИіГГЯ .1еніН1СI>КОГО

Як Iнедо.1ШШ

в роботі

де ВИ:ГОТО'ВJІЯЮТЬ Мало що було с!ка3laНО і про 'Ге, ПО,ТУ'Жного

преса як місцевий KO'MiTe7l' і в цілому lJiCe чен:ню питань боротьби Комуніс- сирещь. 3а новою схе"'lОЮ в ос- профспі.'llКова ОlРrанізація спри:я­

РОlблячи це пони одержують змістовні від- ти,чної партії за перетвор~'ння в

що Жовтнею

вадьний цех, за

допомогою

НОВНО"'У

П.1аИУ побу- ція

завершується

бі.lьшості

ГУРТІКа, ДОВИ соціаді3\.ч і ко,м)"ніЗ'Му,вже цесів

-

механіза-

Тlj)удоіМістки:х

від ю!;~ування

про-

і за-

праВИ"lьн rість теорії слід від'Мітити те, що парторгаНі-, відБУ'.lИСЯ. Пропа,ганди'ст у дохід- ваіНтаж('ннл Г.1Иm! в прес до Ви-

маprКСИ:Нlу-ле'нінізму вання !Капіталізму,

IІ'ро загни~ зація ві'ддіЛlКа МІс. Бобрwк, де І ,1ИВЇЙ формі подав цей матеріал, вантаженнІЯ про

іст()рич-

celКpeTape')!

па'ртбюро

П.

ЛУlка- ВИlкориста~ши

численні

наочні

цег.1И.

з

TeТJep

печей

щш

,'ІІІ техніч-ному переозброєнню за­ воду,

хоч фаlКШЧНО ве'.lИIКИЙ обсяг ротт.

,Звіт був занадто. куций. Йо­

обпаленої го ДОПОІШШ1И

мрншій ;кіль-

виконаНіО

звернули

виступаючі. Вони

о.собдиву

увжу

на

ну РО.1Ь к.1асової боротьби і зна- шенко, без у'рахування загаль- посібники, факти з м,іщевого кості дюдей :щачно збільшився формадьність в організаціїсоціа­ чення диктаТУJjИ продета'Ріату, ноо:с.вітнього рівня всіх KO,Mf1Hi- життя, що, безумо.вно, сприядо ВИЩ1:К цегли, знижМіО її СОбі-,.'!іСТИ~НОГО зматання: !> с:кладені керівну роль Ко'мунїСТИЧ'НОЇ пар- стів за.lучи.rІа в один гypТOlК по активізації сду'хачів під час спів- вартість. тії, союзу робітничого класу і вивчен'ню історіі КПРС. Тут є бесід. Про все це д(ккдадно розпові,в селянства. комуністи, я;кі мають поча.'Гк{)ву С. Горбенко, ГО.10ва місцеВОІГО комітету профОдин за одним с.1}'хачіроз- освіту, і це }'l'рущню!> роботу староста гуртка. спішки П. ТОНКИЙ на 3'вітно-ви-

повідають

про

всесвітньоісто- про!пагаНДИlСта.

РИlчнуро.1Ь Жовтневої

На нашу думку,

Станція Бобрик.

бсфних з:борах.

ДОГOlВ()РИ, зобов'Я'заНIНЯ, а я.к вони BIf1К О нуються , не турбу~а:ІО комітет. Вкрай по,гано проводи.11а бу'діведьні роботи підрядна

Він назва;в ряд органі33.ція

БМУ-З6

третього

• • • прізвищ робіт,ників і робітниць, БУД'l1]Jесту ·не отеп;шла суТИіЧної революції, міжнаРОД1не лучити д() вечірньої ШКО.1И. Не . , ) зо~рема У. НаСТIІЧ, О. Бреуса, шильни1і і формувальні цехи, ~Kзначення д'оевіду б}lдівництва со- всі с.1}lхачі забеЗ!ІІечені підруrчниЗ виходам. }' :~IT. НОВОГО Пlд~ О. Бондарева, Г. Рябова, Л. Ко- ремі l}ООітн.июt пор'ушувади труціа.1ізму в СРСР, про ЖIfВОТВОР- ками по історії КПРС. ДО оста!н- ррши!Ка по 1<C:OPll JШРС слухаЧІ .10нтаЙ і інших, що СИlСтема,тич- дову ДИ~ЦИJПдіну, навіть без по-

нИJЙ на

соціадіс- таких товаJ}ишів сдїД бу.l0 б за-

В'!ШІИ\В Радянського

свіroвий

Союзу нього часу

І постіино;го

ВИlзво.'!ьниЙ рух.

не бу,.10

місця

Підсумовуючи спі'вб!'сїду, про- oкpe~li с.1ухачі

паrандист

кретних

спиняється

завданнях

на

кон-

.'1ИіJ(ИМ

ВИ'значено ГУР'ГЮ~, ста.1И бl.1ЬШ ретельно ВИІВ~ но пе,ревиrконують

.

ча;ги иого. Заняrrя проходять

ov-

НОРМИ виро- важних причин не ВИХОДWЛИ на б . ро оту, І це п:роходидо ПІУВЗ уваОднак не всти'г т. Тонкий за- гу комітету.

бl·""'V.

д.1Я за нятгя , Іlд'

ПР'l!ходять 3 ве- ганізо,вано. ХОІРоше та!кож п!Рацю!>

зап!знР!иJЯ:М

або

радгоспної відсутні.

семінар по

ви,вченню

ПО.'!ітичної

з(};всіМкінчитИІ звіт, лк його

економії.

запитаннями:

засипали

Чф' лени

про СlШІІКR

вка:зувади

на недоліки в КУJlьтурно-ма.совіЙ

парто.рга'нізації в нинішні ВИІ3~ Парторганізація BIДДI.1Ka поДещо гірше проходять занят- Н,К ВИJКОРИСТОВУЮТЬСЯ проф- роботі, поБУ'І'ОВОМУ 06сщ'жуванначні д:ні, коли весь радян,ський винна ЯIІ;найшвидше у,сунути ці ТЯ в КОМСOl.'10ДЬСЬКlИ ПОШТСlтці. спіл'ко;ві гроші? ні КОд'6КТИJВУ. народ наполеГЛИіВО трущитьс'я на недодіки. Сдід та,кож, щоб і бю- \ Бюро партійно,ї організації по- Чому на цей рік lІ'е бу'вС'кдаЗбори ч.lе'нів профспіmи нафабри:ках, .ннзх, щоб гi~HO зует-

рі'чниlЦЮ

ро

зага.lьнорадгоспної

ріти'

42-у

.1ЮlЦії, КПРС,

наступний Пденум цк тою KOMYHЇtcTiB. наводить ряд КО'lll,ретних

парторга-

ВИІІІ'НО

Жовт'невої соціалістичної рево- по-діловому керува.10 ПОДіТОСВі-\

На допомогу пропагандисту

Кацалап,

~

До кабінетv політосвіти при Ленін 8. І. -

надагоди~и

ро-

П. Клишта,

пропагандист, Колгосп «Шлях Ілліча», с. 3азим·я.

дений ко.1е'ктивни<Й договір?

-

креослили захо,ди

по

усуненню

Чи ро:wдядав заВіКОМ нові ВИJlВ:JIенИlX недодіків, по дальшій

}юрми виро!бі'l1КУ?

механіlЗації трудоміtТlКИХ пр(щесів

Які вживалися заходи, щоб і другої чер,Ги. Обра.'!И ,НОВИЙ своєчасно пі)IJГо!тувати, підприєм- склад комітету. ство до роботи в ЗИМО'ВИІХ умова,х? І. Михайленко .

-

... .................................................................................... О.

член кпрс.

райкомі КП 'України нова література:

допомо,гти

ВелиlКОЇ нізації (сеК'ретар М. КОМlпа'нець) боту КОМСОlМодьських ГYPTIКlB.

надійшла

Вісім стінних газет ВИХО<ДИТЬ на Брова~СI>КОМ}' заrво,ді хо-

лодильників. Стіннівки в цехах,

Держава і ре- «Вікно 'сатИlРИ», заВОДСl:Іка стін-

І

В"

центр' уваги-передовики сеМИРІЧКИ

(3 семінару активу стінної преси заВОАУ ХОЛОАильників)

воmоція, на газета стаШ-L боиовими ор!га- ТИВО·М, про участь кожного. чдеХрущов М. С. - Воля наро- нами :партійної, профспілхової на peДJКo.leгiї у випуску чергодів усіх Kpa~~iT~ забезпечити ор,гані!зацій і дирС'кції підприєм:- вого номера. мир в усьому б б' . Всі одностай'liО ПРИЙШШf до Хрущов М. С. Про мирне ства в ороть. І за УСПlшне ви-

зети. РоБІКор т. Банах П. до-

КЛ3;1J;НО зупи~ився на роботі «Вікна саТИJpИ».

Сер'Й()зна. pOJlМOBa бу'да на се-

СВОЄМу ВИ1ступі редактор загаль- мінарі і по пИ!Танню дальшого lІозаводсыкїї стінгазети «Деоре- зміЦlН~ННЯ тРудової ДНІСЦИ1Пліни. во06роб'ниlК» т. земнсыІйй А. Виховувати свід()ме ставдення

Він визнав, що серед членів до пра"і, В'пзначали р()бlКори, .., ..... конання завдань, поставлених ВИСНОВКУ: в центрі уваги кожної редколегії відсутня КОДeRТИ1ВНі!сть сдід насамперед на позитиlВНИХ Італійська ко- черооевим П.lеIНУМОМ Центра.'!ь- стінні'вlКИ повинна бути жива в роботі, що дехто навіть забув ПРИlКдадах. Це велма сила, і муністична партія. НОТО К()мітету КПРС. Навк()до .1юдина передовиlК семиrpічки, про те почесье доручення, я,ке така прruКТИlКа себе виправдада. Документи нарад представників газет згуртувався чис.1енниЙ ак- його дос,від, патріотич'ні діда, йо- йому довіРе<не. Тов. Зе!денський Tpeua ВИХОВYlВати у рооіТНlШ\ів ~~й~уністичних і робітничих пар- тив роокорі'в, який допомагає го ДУІМИ, папи~, ·Ку.1ьтурниЙ ріст. вважає., що П3!lJтїЙне бю~ 33.110- відп()відаш.ніість не тілЬІКИ за Пленум ик КПРС 24-29 реД'КО,lегіям оп!'ративно поши- Нічого гріха таїти, - ска- ду має подіпшитИ! керівництво свої дії, а за оправикО.'!ективу, червня 1959 р. Стенографічний рювати все но'ве' в житті колек- зав ч.1ен ред,колегії стінної газе- стінною ГlР!'СОЮ, при~.lу!хатися до за честь свого цеху, змі,ни, звіт. ТИЕУ, своєчасно підмічатИ' недо- ти цеху хо.l0дильникі'в Ф. Се- виступів газети. 6ритади. Комуністична партія і Радянсь- ліки і ШВИДJКО }'lСуrвзти їх. дюк, - іноді наші дописи мають - Адже факт, - продов'ЖуСе:кретар партійної організаціі кий уряд про релігію і церкву. загальний xaparкTep. В них де- вав редактор сті'нніВІКИ, що заводу т. КузнelЦОrв І. РООПQвів Про літературу і мистецтво. На, працюють редкодегії, що Довідник партійного працівни· тре'ба зробити Д.1Я да.1ЬШОГО по- кіш.ка прізвИJЩ, цифр, а в кі'н- багато критичних вистymів за- Щ}О те, ЛІК бюро буде надалі ка. Випуск другий. 1959 р, ці - заlКЛИrк: працювати ще кра- лишаються бе:з ре~щьтатів, а ті, здійснювати ке,ріlВlНИіЦТВО стінною .'!іпшення 3.'\Іісту сті'НIНИХ газет Т 1 Будівництво комунізму - спраще. акі ДОПИСИ не ВИКЛИlКають кому вони ад'ресовані, навіть не пресою, і висловив побажання, ва мільйонів людей праці. - цим питанням бу,в ПРИіСвяче- у читача ніЯіКОГО інтересу, і на,м читають їх. щоб районна газета надала в цьо80долагін М. - Партія - ор- ний семінар реда:кторів і членіlJ3 c.1JiJj від НJIIХ відмовитись. Кожен Багато 3.10боденниlХ питань му пра:ктиЧ1!У допомогу. Тут ви-

співіснування. Тольятті П. _

ганізатор

перемоги

СРСР. Коргальцев Є. С. -

план побудови

соціалізму

в

У

редколегій стінних газет. ч8.Jс- ВИСТYlП газе.ти повинен бути пов-) піднімали У'часни'ки семіна,ру. рішиди ПРOlВести заВОДСЬКИ'Й конЛенін<:ький НИJки семінару всебічно обrгово- чадьним, ЦІкавим, щоб про ньо- Ч.lен реДl(о.1Jегії цехової CTill'Нi'B- КУРС на К'ращу сті'Ннівку. сои.іа.11ізму і ко- рили зм,іст випущених газет, ці- го ГОВОірИДИ в цеху, згадувади. І ки, Г. Боrр@ський ГОіВОРИrв про Учасники се'мінару 06г(}В.QIРИ с

мунізму в СРСР.

і1еспря,мова,ність

і операТИJDНість писати с.'!ід не шwблонно, а до- правдивkть фактів у MaTepia.1Jax ди пдан роботи реДJКолerій на ПРИДЇДИ'ЛИ у'вату хі'дли'вою, простою мовою, таIКОЮ, ра й ОННОІ-.І стшних . В" ~·б й' . газет. ІН ВIР- нап, дwжчи час І, 30іК'рема, ЗМІСТ оформленню стіннімк, веди від- як ми з BaMW розмо'вляємо. но За3начив, що навіть lІ'езначна номерів, при~внч~них 42-й річ-

Чепраков В. А. - Основні ри· їх матеріалів, си державно,монополістичного капіталізму,

Г. Лугова, бібліотекар,

BetpтY розмову про роб(}Ту З ак-

ВаЖЛR1!і

пwrа'ння

піДНJtВ у неточні:сть знижує авторитет І'а- ниці ВещfIКОТО Ж (}втня.


16

П'ятниця,

1959

ЖОВТНЯ

СТАХАНОВЕЦЬ

рону.

з :

Тру IJ. я Щ і Рад яне ь к О r о Сою з у! з грамів складаються тонни, з копійок .1 карбованців - мільйони і мільярди! Економте у великому і малому, на кожній ділянuі підвищуйте

вир о б н и Ц т в а,

якість продукції, ([з

Вродив урожай~вчасно зібрали Гіднові~начимо

42-і РIJIК{)ви­

500

ге.ктарів картоп"і.

НИ Великого Жовтня ~ повністю дін'ня відібраЮI завершиІМО

д'о свята &сі сільсь­

КОfi)сподарснкі

зО'бов'язання арті .1і.

Коли

роботи

-

таке

КОЛГОООНИlКів

наШQЇ

тілЬІКИ

пати

каРТОП .1Ю,

вjдпр~в.пя .1Jt

ний

Щ-/iJКт .

в

магазини

АвтомашИІНИ

щодн.!!

безпереРJJНИ'М: потоком, шо­

3араз.

зимове

збе­

механізатори

вершують оранку

безпечило ково

успіх .

Аvтіль

ВИJКонала

Д'ос1'РО­

пла'н

картоплі-здано лонад

продажу

зябу

за­

під кар­

Ми,ко.ла МИlко л а

Жити,н а та

На всій площіl, де ,копали ма­ шина,ми,

провели

ПО'В1'орне

рання . Це дало дода'lIК{)ВО по

КУIj(У,рУДЗУ . Овочеводи

за.кінчуюrь ~бира-

а в цілому ПО

400

п{)над

тонн .

жається

до завершення

п.lа'Ну

о,вочівництва,

.в о с -

3араз

HOBHO'dY

капустИ'ння,

для худоби б.1и3ыкo

1-

лосу.

КОЛГО'спу­ стало

Олександр

одержада

по

кожному з

Крисько,

120 центнерів 120 г ектарів.

Н зс ту,пного

року

бу'де

в

за,кладемо

тонн си­

400

Гаряча пора і для сад' оводів. КО.'Ігоспники підготовляють у ПЛОДОРОЗ'саднИ1КУ

50

саджан.ці

гel\Тapax.

на

я,б-

Дбаючи

про

майбутнього

голови

ВИСОКИ,Й

року,

під

ча· с 'Кl}пання

IІИ1КИ ВIДДI:Іка

Як

картоплі

і робітниці

с.

бовИlХ

КУ.'Іьт}'р.

lераще зе'рно .

Для сівби

« ВІМ » очи,сти л и

радгоепу

за,кіНЧИ-ЛИI :Jби·рати

всіх

215

жердівського

робіт-

на ПО.1ЯХ радгоспу,

« Бобрицыкй>>. .

жовтня

10

врожай

на

на­

заси­

ТО:НІІ кормо­

20

очИ'сного

\lаШПIIlСТ

кола ШКОЖ. БljJигади:

зе рно"І ~ ,и-

.

агрегату

завершили

КОШННЯ

гектарі'в,

.причому

ро'зширимо

посі·вНі таlКИО[ п е.рсnективних, Ви­

palfHix

СОЮJурожайних

яlк

«'оородянськии »

сортів,

та

« ЛРИЄ' КУ­

льсышlй> >..

Д.'!я - садіння

тували

тонн до,()іРНIІI){ бульб .

510

з' акага­

відділка

.

нагля,д ,

встано~или

зимою

реГу.1ЯР'НО

темлераТУ'РУ,

в

кага­

ВИJМI;'рю,в·атимемо

щоб

М~ханізатори

який

гом ДВОХ-ТРЬІ}Х

працюють

дещо

не

відділ:ка від,с тав

з

врожаю .

готіВ:lЮ мїlcцевиос добри'В. На по-

ведена торі'к ·в колишньому кол- гною . rocni на 165 ГelКTapax . 1000

прагну'ть днів

насту:пного

Марко які

року.

Т' раIКТО!jJИ,сти

Базир і Ми-}(ола

4-5

під- роз«щца.'1И,

ГЄIКTa- тлгом двох

рах при нормі З . Во'ни машиною кіл~ка ра'З зібра.'ІИ у,рожай на За:кінчивши

93

возити'

ге' ктарах .

12

по

5-6

гектарів,

тиl с яч виконуючи

ви,везли СЮДИ ' ообові

ве

З2К8JгаТу1вали

зберігаwня .

Тепер

на

зимо-

ори 'гади

ЗяО-під весь ярий кnин Ніде не побачити

наших

полях

потім при'орали .

тепер

ДИ1 скували.

значно

завдання;

пе:ре-

Вікто.р

КУ.1ЬТУ'РИ,

картоп.'ІЮ та

с. Жердов а .

Рейд-перевірка готовності до зимівлі

вищній сівозміні ПQсіяла З2 гек-

виконати

тваринництва

ДОКИ

до.()ре

Кількість велИІКОЇ рогатої ху-

ськогосподарського

234 rо';ІОВИ, і тепер на феР'мах є 1034. Це добре відомо ~K кеpiBHIIlКM! радгоопу в ціло.му, та:к і ВІДдшка, і вони пови'нні бу.1И заздалегідь подбати', щоб добре підготувати до ЗИІМіБ.'Іі тварИ1lництво: 'СПОРУДИТJI1 нові і відремонтувати ста'рі приміщення, за-

розмісти.ти,

худобу,

Радгосп «Богданівський » .

П.

МусІєнко

і 'телятниця

пл,м.

Фото В . Приходька .

а

.

3

граМІВ

а

силалися тонни

У С'вій час колгосп віДСТіІ;Б 3 кіЛI}I'р8'МУ щодня. І це без за. виробництво'м м'яса . Щоо надо- трати жодного кілограма концен.­ почати

рі,вно-

трова.них кормів.

Тмси,м

чином

зда.чу худоби· на м'ясо, за .'Ііто пастухи Зil;безпечили за­ правління вирішило організувати гальюm прwріст 'нагульної гру-

прискорен},

відгодівлю МО.'10ДНЯ- пи·

ка . Перш{)ю була

створена на-

254

центнери.

Нагульні

групи з МОЛОДНJlJК"

ред

передачею

куди

по'ста,вити, на зи·му.

НаліВЗРУ'И-нова' не приміще'ння для ПРИlЙJмання молока . В ньому холодно, а· нтисанітарія . МОЖJНа пристосувати для цьото інше при;міще'ння, пос,таВIІВШИ одну стін'ку, та цьото ніхто не робить. Поча.lИ буд о на СВJI1но·відгодіве.1ЬН-ій площадці

ПРОІкладати

11 В А Т ИМ Е

двері

по.гано

па-

-

перебуває

7

за,крива- ~КУIJ1ченості

ЮТЬСЯ і тут ві.1ЬНО гуляють про- загинула.

висО>ки·Й Il1P1-

ріст живої ваги

НИ за час нагулу наберуть у ва-

зі.

худоби.

В рє-

кормах

КО.1Г~СП

одержав

при­

росту понад 500 цеН'Іlнерів, з Незважаючи на те, що на про- велиlКИМ пе 1ре{)і.1ьшеННЯ1tf ВИd\о'нав

'

тязі всь'ого ліlта БУ.1а СПelКа і це план продажу державі м'яс а . Ар­ тіль віДlПраВИ ,lа заГО'1'j,ве .1ЬНЮI організщіям. 39З,6 то'нни м'яса, ,або на 1З4 тонни біJ1ьше, ніж раніше

передба,чалось.

О. ДОРОШ, зоотехнік,

КОЖ'НУ голову одеljJжано по 29,6 КЬ,10грама майже ло ОДНО' М}-

ють

птиці

ТaQ( ОЖ

бродячі

Колгосп « Червона с. Гоголів .

соба-

Україна » ,

гички та отави"

ТЄJпер вона

одна!; ЇХ не си-

ни бі .'ІЯ вод о.нап і рної башти не Все це лризве .'ІО до того, що . Т ' уте:п.'leНl . ор:к ВЗИМіКУ із-за з І1ере'ведеЮІЯ'~Е худоби на стьй-

І\ЬОГО буда пер ебо ї в постачанні .'Іове утри,м а'ння про.д уктивнkть худоби ВОДОЮ , a.le та.к і зараз щодня ЗНИ'ЖУ6ТЬСЯ. Наведемо кра' НИ с тоять . У кододязях же цифри . Я' ІЩО 11 жовтня на БОДИ Н СВllпачз є, щоб нащ'вати І фермі U}'.lO надоєно 1644 KimJхудоб)-. грами моло~а , то TpeTbfiro дня НИ!н і ~la.1YBaTo груби,хкормів, І вже тідыки 1617 . 3~!еншують у проте 1{О,lИ Їх подрібнювати, за- вазі сви,ні. 3агрозлИJВИЙ стан з під,готовпарювати, то ПОЖИJВність ПіДВИ-

1

Щ}"ЄТЬСЯ, і ЇХ краще поїдає ху- кОЮ до ЗИМ!lв.1і доба . Хороша підготовка

до 3ГОДО1Jуванщ/

СПО

тащих КЛИіКає

R І Й~

худоби Нlе ви-

ТРИlВоги

у

KepioBHlIlКiB

ніби радгоспу і ВІДДІЛка. ВОНН- не вживають заходів, щоб не.гаЙно

навіть за'важає. На загонах вже І давно вітер позривав то л ь, і 80- збільшу\> зала/си. Солому ж не ни зараз не ВІКриті. П'l'ашнИіК по)U)ібнюють, не запарюють . Нарозрахова' НИ'Й не бk1ЬШ як на З віть не пеР(lробляють концештра-

кінче'но. В ощному з НІОХ немає тисячі ГО,lів стеді, крівля дірява,в стінах щілинщ

Де"Й'не,ка. Пе- кож заб~злече'НО

молодняка

керів-

НИІІШ відділка до'ду!М' ались до то-

робк}" СОЛОЮІІ на ci'LKY та запа- так і не закінчили.

Укшішни'М завершенням веьото рювання 11 для тварин. КОМПЛеІКсу }J1J'біт ві,дзначимо 42-і Рейдова бри'гзда. побу'вала на РОКО>ВИНИ ВеликОІГО Жовтня і на- фермах. Неприв-аб,lИва тут карступни,й Пленум ЦК КПРС. ти·на . Ре,монт ПРИ1Міщень не за-

ділком.

Г.

(Фотохроніка РАТАУ).

Це С'ПРИЯ!I'ИlмеУСilIіШНIЖУ прове- і з перших дні'в СТШДОІВОГО утри- підвісну дорiJюку для до,стаВІКИ кормів ДЄlННЮ весняної сівби 1960 POtКy І мання худоби· о.ргані'зувати пере- тваринам від 'Кухні кормі,в, але

Г. Номпанець,

технікуму

заводу €. Г. Симагіна відбирають племінниА молодняк.

го, що Haв:iIГЬ ІЮзібрали одне з ки , а ніхто не обері,га€ її . Кра- лоСV1tl\ть. ві,д!Ділку старих. 80 телят взага .'1і HeJ!a J'V

весь ЯlJ!ИіЙ клин насТулІНОГО року . НИІХ ко.рмів, У тому чис лі ГР}1бих,

керуючий руднянським від-

1250

дост,роково .

A . ...............

ньої осені підгото'ВИМО рі"лю під готовити' в достатку різномаlніг- т р

ДР}'П'ОГО РОК'У се>мирічки .

угідь по

На фото (справа наліво) : головний зоотехнік цукрового комбіна­ ту С. Н. Садо. виЙ, студентка-практикантка білоцерКівського сіль­

негативно вілбивалося на пр 0)\ укагроном. третього відділка . тив,ності худоби, а.'Іе завдяки Радгосп «Великодимерський » . прави.lьніЙ ор:ганіз ації при'ріст ~ y• •_ ........................................_ _ _........................._ нагульної гр)'пи весь час зроТЯіГИ , а КОЛИ. іде дощ, то на пі ,д­ с тав . У липні , на,ПРИК·.'Іад , на

.'!озі калюжі. Замість тото, щоб спорудити НО'ве при,м.іщеIННЯ,

новИіХ і 3ернобо.бо>ВWX культур радгоспу « 30'РЯ » збільшилась у виорана на зяб. Чорніє рілля і порівнянні з ми'нулИІМ РО'КО:М на

-

гектарів земельних

центнерів м ' яса.

Сl'ухам всіх бичків переважили, зультаті інтенсИіВН'ОЇ BiдгoдilВ"i ГРУНТ}'. щоб знати ПO'l'і'м, по с,кіolЬКИ во- І МОЛОДНЯlка на дешевих зелених

В. Новаnьов,

........................._ ........................................................................

,. . , б стеРНІ ~ :вся lIлоща з-шд зе'Р- ДО и 'На плоокі:вському

там, де була К}'1К·урудза. На частині площі, де зіб.рали ка'ртоплю та овочі, Б пе-рші дні та:кож ВИО>РЗ1НО на зяб. 3а два дні звеЗе'МО і закагатуєм«) фуражну картоплю . Т«)ді і тут пустимо тра'ктори з ПЩ'IГа..'dИ. {"о б' G 560 ге, кта'рів зл у . 3 ни, юш-

180

« Бє- мірну

ГНОЇІВ'К'ОЮ, тари тимофіj,в,ки .

І. Швачно, агітатор.

на

жоДl!lОГО ' клаПТИІКа'

Про-

Mic~i'B діШl'lJJКУ д~-

поливали

картоплю

для продаж}' державі, насінну і фуражну

році одержати на сто

Лизу,н, .'1 ужити прогаяне,

працюють на машинах

Антонінського

m. На 15 вересня тут уже вироблено по 732 центнери молока і по 85. центне.рів м'яса на сто гектарів угідь. Змагаючись за гідну ЗУСтрІЧ 42-х роковин Великого .Жавтня і наступного Пленум) ЦК КПРС, працівники племзаводу вирішили річні зобов'язаню!

IJ1РОТЯ-

оранку з,ябу під БelС Ь ярИ'й клин

Колектив племзавод у

В першому році семирічки вони борються за одержаиня 100Q Ц~HTHepi'B молока і [20 центнерів м'яса на кожні сто гектарів зем­

заlкінчити

Шитим . ТР8lКТОРИС'Г МИ·КО.1а Бреус ЗОО тонн гною та ЗО тонн фос- овочі є 400 гelКTapi'B і причіПЛЮJJач МихаЙ.10 Вреуе фо'рних 'dіне'ральниос д'06рив і Тракто'рна бригада у лу:ко-nа.со­ коп~али бул~би на

1962

центнерів молока і по

півге.ктарну І НО'РlМі 6. Шд ярі зернові і зерно- КРИlКУН та Петро

ка;ртоплJO постів. Для цьо.го

щОД· ня

область.

гульна ГР}"ла з 2ЗЗ голів на ве"и.кої ротатої худоби були торфу і 4 тисячі то'нн Олекс ієнко тра'КТОРОМ « ДТ-54 » треТIИ дільнwці. Випаеати взя- також ств.орені на першій і' дру_ 3агото'влено та,кож понад І 65 7 . тонн гн'ойоою-дернових ,ком- виорює ПО " ге:ктаРІВ при лися Григорій Краве.ць, МИlКола гій дільницяlХ КОЛГI}СПУ. ТУ'!' тl1-

друта БРИlгада, ЯlКУ очолює Іван діляНlКУ виор а ,1И,

траКТОРНИ1М 1К0паче' М

в

долустиrги,

3а останній час посилюш за- .нрусь » і « Т-28 » , щодня дають

IГl'1ктарах . Це 'набагато дях с,к ,шден-о у бурти

ВИКI}п.ала

ка,РТОlfIл е ю

Хмельницька

цукрового комбінат у імені Горького вирощує висококласний пле­ мінний молодняк білоголово ї української породи для колгоспів і радгоспів республіки . Тваринники зобов'язалися семирічку по ви­ робництву продуктів тваринництва виконати з а чотири роки і вже

псування БУЛЬ'Б .

бобрицЬІКОГО

3 б И'ранн.я:м

швидше, ніж .ця pl}60Ta б},ла про- тонн Першою

революції)_

На машині

Добре oIJIГaHi3YIВaB роботу

тах

Требухів.

жердінськ ого

зобов'язалися,

j

II'o .li

соціалістичної

)'рожай

створили

пали

ПИЛЬ1Ш'Й

колгосп у

ДРУЖНА ВЗАЄМОДОПОМОГА Напо"етли,во 'І'РУ'ДИ.шся у

її собівартісТ'ь!

Жовтневої

сінний фонд зернових і зернобо­

на.сінною

М. Прудний,

з аступник

« Жовтень »

нас

Великої

наСlННЯ

Зараз зшкінчуємо 3JJОЗИТИ фуvаж­ МО Ж.'1И8ИМ підвести попередні ,lУ'НЬ, груш та інших дерев для ну каРТОП,lЮ. Після цього пусти­ піАСУ'М'КИ, ЯlКий Вр'ожай зібра;ш КОЛJгослів раЙо'ну. Бу:дереаліз'о­ мо Ку.1ьтиваrори і додатково бритади. Незважаючи на ма .'ІО­ вано 60-70 тисяч дворічних зберемо бу'"ьби, ~i піс.,я копа­ сприятли·ве ліТО,картопдя вро­ саджанців. Нинішньої осені за­ чів залишилися в грунті. 3а ДИlJIа добре. ТаIК, 6РИlГада, ЯlКУ кладе, м{)' у с е:бе новий сад на очолює

знижуйте

дО 42-х роковин

продажу о'вочів де'ржаві . ПіСЛЯ картон"і на 15З гelКТapax. У назавершення збирання врожаю СТУПН'О'МУ році її маТИlМем{) 200

зби­

тонни БУЛ І>Б з кожного ге;к­

Тара,

КПРС

інші доорюють остан- вого шО!пину . Тепер доводи.мо до ні гектари п.1а с та ко'нюши'ни під п ос і.вних КОНДИJЦЇЙ насіння B;IJCa .

ТО'НН. з відх'ОДів

1360

краще

БУJьБи

~!атали-ся за те, хто бі ,lЬ­ ТИ пізню капусту. Артіль набли-

фери

ше її д{)ставить державі . Це за­

1,5

рігаJННЯ .

на

ко­

Києва і на прwй, мально-заготівель­ Йш.1И

зака;гатували

топлю. Тра'ктористи до,бір1НУ :від:бира­ Дем'янеНІКО, }іван Буряк ,

:lи

і

почали

і

ЦК

у посівні фОНДU­

Для са­

~дopOBi

Закликів

завершити ремонт стари.х ПРИІМі-

щень, пристосу·вати· і'нші, в яких була б можливї'Сть ро'змkтити на ЗИМ'У всю ХYtЦ'о.бу і ПТJI1ЦЮ, організувати пе'реробку і під'гото'вку

птиці , а в HЬOIМY тів. Силосу також IJ'бмаль. Мож- груби:х !КоРМів до згодовування . тисяч . частина

Від

велИ!Кої на було заlКласти в траншеї від-

МО.1JОд'НЯlКа ходи о· вочі ВНіИЦт&а, в Т()Му числі

3начної школи за&ла- чима.ло

ка'пусТИ/ння

і

б"'1Jя,ко'ВОЇ

Рейдова бригада: Н. (/нько;

І,

Давиденко,

П. Рябов_


4

СТАХАНОВЕЦЬ

По

l району

МІсту

ДОПОВІДАЮТЬ ДИРЕКТОРИ І

П'ІІТННЦJ!, 16 IICtIТН" 1959 року •

.----

П'ЯТИ ШКІЛ "'Досвідчений і СЬОГОДНІ-рада ПО народній освіті випалювач *1 Д Е

Важ.1IJВО'I'У питанню була при-

Чи Вlj,}\орист~ні всі ~IОЖ.lИВОС-

.,МІСЯЧНИК КНИГИ" І свячена чергова рада по ,народ- ті, що ще С.lід зробюи? Нп. ці -(}м аи'" стер .І.

І ній освіті: підсу:.и\И роботи на питання Дil.lИ відпuвіДl, У'Чі1СНИнав:аш,но-дос.lідних діЛЯ1н:ках і В, K~ радн. Ось про·позиції, внесеУ'І'НJВ,СЬ.І\ИХ

школа,

коротка

кО

Форму-

вальник, са;дч'И1К, курси і,на-ко П. (с. ВИlгурівщина)

решті,

старший

цегли.

випалювач

ДоскО'нально

нІ нюш:

ко Г. (с. В.-Ди;мерка), Мище'Н- Дос.lіди c.lioД в е;с ти на проВ . (С . К а.'ІИ1'а, ) Р ома'Нчен- тязі РО'КУ .

сере,DJНЯ

різноробочий,

бригадах.

-

СВоt;Ї справи У Петра Веl1ИЧіКа біографія: неповна

ви-ро.бничих

ДОПО 1 віда.1И директори п'яти в пснов: всіt:Ї РОИОТІІ НО­ шкіл. Кожен з них ТТ. дап­ БИННО бути тр'удове виховання. шин Г. (С. 'Греб}'хі'В), Карпен-

і Діде!н-

ко М. (с . СемИJПОЛКИ) вів ЧИl)іа.l0 ці:кавого.

оВО.'Іодівши

~

За' стосов}:вати

в ості , свій досвід.

Напри:к.lад, І

-

при школах

у В Иіг},р іІвс ыlКі й ВОСЬJd'Иvічній ТО'К юннаТІ·В. шкоді осі К.lа'си планували свою Підвищити

відзначений Гра:м'отою

роботу.

рай'ко-

му ЛКОМУ.

~a

рослинами

фенологічні

)"ч-

УПОРЯДlКувати

ні чергувади на діля:нці. Впе-рше на,вчання -

ми знаємо

ра,

«Свято врожаю», на якам}" бу- ШКІ;] 'в ,КО;Jго'спах і ра~госпах.

''''

u

пропо~иції

значну

"

"

ЯJКО'ГО дають

CJКОНОіМ1Ю,

доп{)мата-

ють підвищувати

ВО

зара3

"ь, ИРІЧНІ

норму

колектив цеху зобов'я­

заося

,річну

вwробничу

урожай.

« Місячни,к дні

робітник

по,мітно

на

та

у Бумоло­

1l'PV.':YIfHi.

а

ко

здала

300

на

з(}бов' язан'ня

Вітя

10

Зil\али

кро.'Іі,в.

190

ВИ .lа

на

комбінат

м'ясо­

П. Спичак, учитель,

с.

3азим'я,

Д,lЯ

кошти

сільської Ради

БУДИ1Н1КУ

бано

радіопу

культури

прид­

«Дружба».

Р. Пищай, ceKpe'rap

комсомольської організації,

Колгосп

с.

Рожни.

дар' ськоі ,lітерат},'ри'

на тему

«Збільшення виробництва про­

~Більшовик»,'

р,

в

листі

під

пеисіонерка

идоренка,

Жовтень

бібліОlГра-

два

в ХУДОЖНlи

На цю ж тему

відбувся літературний

Чиrга'чі

'KHWry надо

ruктивно К.

Ла'піна

до

Ведучи

.1юбовь

верить».

хворої

якій

треба

менш

трагічний

В.

троє

випадок

П.

бюро

СОЧНЄва

стягнення,

руху, виїхав

обочину

шляху

відразу помер. Подібні випадки

і

на

збив

орга.

накладено

парті!!не

~ДU8іться-==-

---

му стані віз картоплю. Порушив­ правила

партійної

нетверезо·

ши

ви-

вказані в ньому. На комуніста

автопарку м . Ки~ва

10

Черепинський в

терміново

дати ліки. Лист обговорено на засІданні

і

ставлення

Г. С. МашевськоТ,

було

нізації. Факти, підтвердились.

Є.

пра·

---

телепередачі

д·вох

16 ЖОВТНЯ

П'ятниця: 19.00 остаииі вісяке ТІ (Москва); 19.20 мультиплі-

свідчать

.

горе наносить алкоголь.' каційний фільм «Хоробре олеИЯIt; Керівникам підприємств, уста_I I 9.40 - «С~r:'ирічку ~ достроко­

обговорили «В

бездушне

і наїхав на М. Н, Хитрого. За·

томашини

вечір.

про

завідуючого аптекою П. Сочнєва

із·за «зеленого змія» трапився у Броварах. Шофер вантажної ав·

дуктів тва'риннwцтва.». Оформ-

нов

слід ще

раз

склад водіїв і

переглянути

позбутися

во!». ТелевlЗI!!на ХРОНІКа «НОІИ­

таких, ни дняlt; 19.50 -

назустріч Пле­

як В'яткін і Черепинський . Треба, нум.у ЦК ~ПРС . «ДЛЯ ' вас, сІл ....

щоб

В. Макаренко,

ла

завідуюча бібліоте~оlO.

вся

громадськість

боротися

з

цими

явищами.

с . Літки,

допомог-

ська

мехаНІзатори».

ганебними заводу

П.

Клочан.

міжрайонний прокурор.

ОО.lасної

динник

Репортаж

ім. Лепсе;

20.20

ЗУПННИВСЯ

опівночllt.

з

«ГоХу-

журнал

е'lюпдуатацію

30спо­

бутw

і

в

В

Русанові

Та. м

ПРИlМіщення

. встановити

/

цю

ск.lаді

постанову

,1ікарні. в

ньому

_

його

по­

опа-

не знаючи

технічноіГО ня,

тельну

під дахом

ко­

re.lbHi

«манстер»

проруба,в

у

КОР()ібці

Субота: 19.00 -

спортквна пе·

повинен

Але

18 ЖОВТНЯ

бути

по,передже,нняlМ

Неділя: 10.00- -

для

урок «ЗаАмаА­

редача

для

праці-вників

сільсько­

господарства . «Кваліфіковані кадри колгоспам». Науково­ накритому СОдО'МОЮ, 06емалити популярний фільм; 16.30 пе· ноги\ твари'ни пая.'ІЬНОЮ лампою. редача для воїнів Радянської Щоб ПРИСІКорити справ}", Комла­ Армії «Патріоти ДТСДДФ-; 19.00

лікарні'. Це­

РОООТИ ВilIКОН}1Вав 70річний І . Т . Гулий, ЯlКий ні'коли жоД'Ної печі не клав. І ось це' й

належне

оштрафовано.

різав ,козу і вирішив

о-na .lе' н­

у,стаТКу!Ваrn

17 ЖОВТНЯ

по­

Громадянин П. О. Комла'нець за-

проти:по-

будівництва

ви,рішив

з

ВІД паяльноі nампи

Го.lо'влікар

т. Ратман С. без прое'кту і КОНСУ,lьтації,

22.50 -

тесь фізкультурою»; 13.00 спе· тих, хто нехтує встановленими ціальнн!! номер телевізійиого журналу «ШонерІя», присвяче· праlВила,ми. ний ювілею Київського палацу Г. ДУlИмк, піонерів і школярів ім . ХХ-річ­ пожежпий інспектор. чя ЛКСМУ; 14.00 великий концерт піонерського ансамблю пісні і та,нцю Кнї.вського палаuу піонерів і "школярjв; 15.30 на­ Трапи.l0СЬ .це на ст. БобриlК. зустріч Плен)і.!у ЦІ( КПРС. Пе­

Вирішили

невда.'10.

віддати

випадок

серй0зни'М

.lення . Намір хороший . Та здійс­ ІІНШ!

цей

-:? ,

гарне

па.рове

жінок;

естрадннй концерт.

ВИНlноrо

поже'жний

3БУДУ-ВIШИ

виникла

.'ІШшідована.

викликати

К(Jмісію,

П()івинен

зато,пили, Тре'ба

для

циклу «Наша Батьківщина». Ю· нонарис «В І(рижькому степу».

передача для пожеЖНО-СТОРОЖ()1ві,й охороні ·кол­ редача; 20.50 дітей «Музична вікторииа»; 21.10 госпу на чо.lі з т. Середою. Про­ - «МаяковськиА поqинаlСя ТаК•• тягом 15 ХВИ,lИН пожежа БУ'ла НовиА художні!! кінофільм; 22.ао

},'СТШНОВ

бу'діве.1Ь

прийому

жежа,

і' район­

трудящих

в

здачі

.1iKa,pHi

жежних праВИ;l і норм безпе.ки І

Придбали радіолу На

Після

лишилися хвора дружина неповнолітніх дітей.

Не

06ро-бітк}' грунту.

прw

рушиди.

кролів.

к'ролі.

32

роботи.

І трактор, не стежив за дорогою

дні

іffопехтор.

-

відпра­

ДаРНИЦI>К ИЙ

ЧИ'!1КИ

з книг по садів­

,кері в IlWK ilВ

ЯlКої

А ' всього учні

державі

реГУЛЯ1РНО

бо,в' язали

Д.1Я

Кале·ни­

Шкі.'Іьна ,кро .lефеj}ма

де

бібліо­

Організовано таlКОЖ дві

руджениос

Со:ня

чен,ко та Володя Гордієнко

по

літера­

го .'Іо'сні

ної Рад депутатів

Clвоє

кролів,

ЖовтоножеН'Ко,

сільськогоспо­

фермі,

BII'КOНJКOMW

Соня ДИ11ВИlне'н­

15

мадянина

Повчальний випадок

уч:ні середньої

перевик(}нав

зобов'я~ання.

по приватних до- сала

земляні

Доmрuжуйmе nроmunожеіНС'l-tUХ 1lравu./t

кролівники

й

ц.

заголовком

дож ній. кінофільм. (За заявками •. '.... ".".".".'1.·'."."."."."."." •.• '.•.:. "• .• -. І. ' . · ' . ': . ' ; . " . " . " . " ." . " . " . " . 'І ."." .".'І ."." .". " . ОІ . 11 .'1." .1 1. '.'; . II ." . " . II .'I ." . " ." . " .'I .II.' I .I!."~". " .' гл-ядаЧІВ); 22.00 теле:в.ізїАниА

llIJКОЛИ. Де:х'l'O нЕ' ті.1ЬКИ ,ви'ко­ нав,

«С·І ОО»

говорах

літературі».

Русанів,

та.ке

В ці попит

фічтниlХ ог.1ЯДИ сільсь.коГQСПО-

агроном,

-

ц і

книги ».

пересувну

Колгосп ім. Сталіна,

вз>яди на себе

по.lіпшен,ня ро- ром

наВ'чаЛЬНО-ДОСo'lіIДНИХ ді-

ганізовано

Проведено

А. Гулий,

кролів

на

велосипедистів В, С. Шкуропад· ську та її сина Володимира, який

ництву та

взяли

понад

серпня

таким

.

ву

бібдіотечки

ді. Тут були ор,га;нізо'вані j,гри,

Здати держа,ві

"БеЗАушність .. 28

"Міжколгоспбуду»

ли,кwй

к'няг.

Юні

зусилляМ"""------......- · ............•...•...· -....· ..·•...

лено КНЯЖіКОВУ ви~таВlКУ «Ве-

у/спіхом

с,

боти

Н. Давидов.

художню

провадяться

участь всі

Фото Ю. Копита.

товарист.

ТУРУ. З ме'ТОЮ на' ближення ро­ боти бібліотеки до читача ор­ теку

в Я'КИіХ

На фото : нові будинки кол· госпників У селі Венднчанн.

чайній

навНlЧlКИ .'І;янках і в учнівських виро,бни- закінчення ВИСПИВ могорич у гро·

збільшиrВСЯ

по.'Іітичну,

даj}Сь.ку

Газет

вечір

У

проектамн

сів на велосипед і поїхав додо· СЛІДАМИ НАШИХ вист;rПІВ

у.lа ЦІRава І ЗМІсто,вна ра- б'-'льдозерист

УСШХ\В ходи да,lЬШОГО

ви: ро: бничі

в

Вечір молоді

танці, .'Іотерея,

Певних

},чнів~ь'кі

про­

По сторіНlС.ах lС.олгоспних

культури

е

подар.сьrких культур.

«Міжколгоспбу ду»,

ди'НКУ

пиячив

Школи ПОК~lИіКані бути за- ва, а потім з великим

-

. виvощення Оікре:мих СШЬСblКОГОС- чих БРИГі\дах.

граму ,виконати до 42-х роко­

проНшов

.. ВІН

НОЧІ

сільського споживчого

стріЛЬНИlКами озе.;(е,нення сі.l.

дена до-

бригади, я:кі оде'ржали

вин Вели,кого ЖО' В'ГНЯ.

3

"

ПlЗНЬОI

можли­

вості,

багатотиражних

СЕ'редніх.

J

со'кий

Ф . За~пор(}Жець та і'нші.

І. Нуnинич,

школи,

добились

ві' ДС1'ають від неї В. Бондар, свої

тут споруд·

СЛ1дних ділянках ВИРОСТИ'.'Іи ви- да, Яlка HalКpec ;lИ;lаКОНlКретні за- В, Т, В'ЯJ1Кін виконував траl<ТО' Є. Яценто.вська (с. Зазим'я) пи.

процентів. Не

ПідраJ(увавши

ВИП}-С'КНИiКlВ

гою МО.lода робітниця Г. Бере-

ви'кон},є

стати

роки

ТИПОВимн

вулиці . Велику допомогу за­ будовникам подає колгосп «Червони!! Жовтень» .

рілки, ПРОМОВИВ гр, с, В.-димер-

По:mтНlВНИЙ досвід мають Се- Забез.печи'ГИ чіткий об.lі,к му, та метрів через сто звалив· миполківсыкa КаДИТJf.нсь'ка робот'и 'КОЖlного у'чня. ся З нього, заснув серед шляху. иієї ж ночі в селі тракторист" М . . Ц б . "

редає CJВЇЙ дос' від ~rолодИlМРО­ бі'l1lшкам. Це з йОго допомо­

120-130

провели

юниrX дослідникі,в J11PеміЙовані.

Д(}свіДJЧений випалювач пе-

~Bcыаa

тут

.пи присутні батьки. 18 кращих

прод}:ктив-

ність праці.

на

ШЧ,О.ТИ

за

ве­

будівництво. За

більш ЯК 200 житлових буднн­ ків. У селі з'явилися нові

прави.'ІЬНО викори- буть, на думку йому не прийшло, . що прощається з життям. до

В

"'"

історії

останні два

вироб'НИlЧе ка М, Н. Хитрий, У цей час, ма·

і а". аК'ТІ'В' Н"ГО РОЦІ'онаIП І'заmо-

провадиться

житлове

жено

з тобою зустрінуся» , _ не без ljIa іронії, п'ючи першу склянку го.

Ky.lbTYJYY

області,

лике

«до побачення, розуме, Завтра

веЛИIСЬ навча.'Іьно-до,с.'Іідних діo'lЯНlКах.

спостереження,

кої

алкоголь

В :к~жній lUКo.li мати гур-

.101В\lЧ щозміНИВШІалює 710 шсяч штук цеІГЛW, за що

у селі Вендичани Могилів­ Подільського району, Вінниць­

до чого ПРИЗВОДИТЬ

,Кожна школа має свої особ.1И- теплиці.

своєю профе'сією, Петро Пав-

Ц ього маЙlс-rра

на ді .lянках

розпо- праШlЛь;ні сівозміни. - Уста'l1Кувати

Годовлікаря

попереджали

про порушеlf1НЯ

!J'Pа·вил бу'дівни­

в ець

підкачав

вона

розірвалась.

у сараї, го

ЛaJМ!ІІ}", від чого

КЇІнчилось тим, що Петро Опа­ на·сови,ч

під дахом отвір і ,ВИЕЇв на 4 мет­ Ц'l'.Вa котельні, але він не посл}'­ згорів. ри по стелі лежі:нь. Клад'КУ ро­ хав до'брих порад. Призвело це бив в ОД1НУ Цeїl'лин}' на ре6ро. до того, що другого ДНЯ, як в

одержаlВ

опіки,

асарай

Б. Єгоров, пожежний

5р'оварська раlонна друкарня оБJJасного управлІння КУJJЬТУРИ.

інспектор.

-

«ВIАСЬКОва

таЄМНИЦЯIt.

Новий

художній кінофільм; 20.25М . Лермонтов «Дивна JlIO,JI.И­

иа».

Спектакль

театру

юного

Республіканського глядача.

Т ••••• реааКТОРI

М. ІВАНИЦЬНИR.

з

••.

З463

-43150.

123 номер 1959 рік  
123 номер 1959 рік  

123 номер 1959 рік

Advertisement