Page 1

nРОЛНТАРI ВСІХ /(РА/Н, ЄДНАRТЕ.СЯІ

РІ. 8Цанв. ХІХ

СТЯХЯНОВ[UЬ

Н!

Орrаи :Вровирськоrо

pnlOHHoro

Жовтень-перший місяць нового

123 (1416)

господарського року в тваринницТВі.

П'ЯТНИЦЯ

Надоїти у цьому місяці не менше

12

230

жовтня

1956

комітету l'ом,иістнчиоl

парт11 )'краІ.ии та райопноі Ради депутатів ТРУД8ЩИХ Київської об.JIаст1

р.

від

Ціпа]5 ІСоп.

кілограмів кожної

МНОЖИТИ ПАВИ ПЕРЕДОВИКІВ ТВАРИННИUТВА

Хліб-держав Колгоспи і ра.А:ГОСПИ ЧеJlябінськоі, Куйбишевської і Тюменської областей АОСТРОКОВО виконали свої зобов'язання, здади і ПРО,l;али хліба ,l;ержаві: Челябінська область 90 мільйонів пу-

ПіЖ1Sе,а:ені піJJ;СУМКИ МИНYJlо-

1'9

госпо,l;арсыtгоo року

в 'Іва­

ринництві. :КОЛГОСП наш з чес­ тю виконав зобов'язання по на,1l;ОЯХ

ходока

-

ОJJ;ержано

,ll;ів, Куйбишевська

кlдограмів від корови. Сере.. 38 ,l;оярок, що працю­

Колгоспи і ражгоспи:

змаганні

в'язання по здачі і продажу дер­

по­

жаві

сіла моло.. а комуніС'Іка, скром­

на ТРУJJ;івниця Домна Минівна Юрченко. Ві)\ кожної з рів своє і групи по

5005

10

працювати

так,

як

чув електроенергією

бов'язань.

15

сіл.

До

кінця

шостої

п'ятирічки

Знову на рідній землі

А. Костюк, заступник голови колгоспу.

Колгосп ІМ. СталІна, PycaнїII.

, ,

з нім к у: ДQярка Д. М. Юрченко.

CJlaBHO попрацювали русанівці в минулому госпо,а:арськом:у році у тваринництві. Колгосп успішно виконав план розвитку поголів'я ХУJJ;оби, в тому ЧИСДІ

ним виконаННЯIi ними своІх зо­

ОJJ;СРЖУЮТЬ струм ві,l; колгоспних республіки.

наша

Минівна Юрченко.

Н а

ровили трудящих області з успіш­

3араз близько трьох тисяч сіл будуть електрифіковані всі села

перша П'ЯТИТИСЯЧНИЦJl Дохна

с.

Комітет КПРС і

Міністрів Союзу РСР ПQЗДО­

ф;роелектростанцію, яка забезпе- ликі міжколгоспні ГЕС.

на

честь 39 роковин Великого Жовтня, ,l;оярки зобов'язують­ ся

Pa,ll;a

В Нухінськом:у районі (Азер- і державних електростанцій. В баЙ,l;жан) пущено Башгенюltську багатьох районах будуються ве­

кілограмів молока. змагання

XЇJlьioнiB пудів хліба.

*Центральний

Е.'ІектрифlКRЦlя сlд Азербайджану

ко­

вона надоїла

Включившись у всенаРО.А:не соціалістичне

65

і Тюменська область мільйона ПУJJ;ів зерна. Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів Союзу РСР по з­ доровили трудящих цих областей з успішним виконанням взятих

38,5

* *

Ростов-

ськоі оБJ[асті вИltонали своі 80бо­

I)1'Ь на фермі, перше місце в

йонів

хіль- зооов' язань.

47

-

по

3207

соціаJlістичному

корови.

,г По нашій Батьківщині 1I Ь======* * *=========

*

Наш а пер щ_а п'ятитисячниця

молока

*

He~aBHO в місто сталінграJJ;-· Оксана листувалась з рідниських гі.l;робудівників ВОJIЗЬКИИ ми, ЩО живуть на Україні, цро­ прибула з Голландії сім'я Окса- сила допомогти повернутись їй ни Мищук-Олінга. Оксана на Батьківщину. І ОСЬ, нарешті, YJ)O.І;женка Житомирської області. її мрія ЗJJ;їйснилась. Разом з '10Шістна,щятирічною JJ;івчиною ловіком і десятьма хітьми вона разом з іншими раяянськими гро- приїхала в РаJJ;IІНСЬКИЙ Союз. ма.А:яиами вона була вивезена Ріувен по спеціальності бу-

зобов'язанна, яке широко було ві,в; кожної корови, такі, як і в. фашистськими окупантами в Нї- дівельник. Иому давно хотілось обнаРОJJ;увано в бесі.А:ах агітаторів, усіх інших .А:оярок. Щодо кормів, меччину. працювати на великій БУJJ;ові. І щохенній стінгазеті і нао'шіfi то кожна корова одержує стільВсю війну .А:івчиаа проробила вони приїхали на будівництво агітації.

Партійна

організація JШ, скільки їй належить за ра- в тружових таборах. В О.А:ному

3

СталінграJJ;СЬКОЇ

ГЕС.

ВеJIИRУ

(секретар т. Петрук В.) і прав- ціоном, у залежності віж продук- таборів, поблизу міста Ессена, сім'ю Міщук-Олінга гостинно корів. 3 жовтня 1955 АО жовтня лінння колгоспу (голова т. Ха- тивності. КУАИ вона попала пере.А: кінцем зустріли на будові. В новому бу1956 року тут вироблено по зан М.) систематично перевіряли Допомога у виконанні зав,а:ань війни, були не тільки росіяни, ,1І;инку ЇМ виділили трикімнатну

281,3 центнера молока на кожні і ,1І;опомагали кожному виконати ПОJ[ягає у тому, що людей вчать але й французи, поляки, гол- квартиру, JJ;ОПОМОГЛИ обзавестись 100 гектарів сіЛЬСЬКОГОСПОJJ;ар- зобов'язання. працювати З3 кето.А:ОК пережови- дащці, бельгійці. Тут Оксана меблями, ВИ,1l;али одноразову гро­ сыtхI уф;ь, по 32,8 центнера 11 чому ж хонкретно подягала ків. Вчать на курсах і виробни- познайомилась з голлащцем Ріу- шову допомогу. Вся сім'я за,1l;ОВО­ свинини на 100 гектарів орної допомога? Щоб О,1l;ержати відпо- чих нарадах, 8 жопомогою книги, пеном Олінга. Моложі лю,1l;И поко- лена своїм переїздом. Малюків аем:.1ІЇ . . Колгосп ,ц(lСТРОКОВО роз ра- Bi,1l;b на це питання, у русанівців задушевної бесі,1l;И, екскурсії у хали ОАИR оАного і одружились. влаштовано в дитячий ca,1l;OK і кувався з державою по поставках побули ,l;елегаціі тваринників з переJJ;ові колгоспи і на ферми Після закінчення війни вони пе- ясла. Старші діти готуються і закупках ПРО,l;уктів тварин- різних колгоспів. Деякі 3 НИІ всіма засобами, які тільки ,l;опо- ре брались у ГоллаНАію. JlИЦтва, завершує пцготовку ,l;ля сказали, що Ао ПРИЇЗJJ;У в кол- магають впровадити на практиці

худоби ситої і теПJI«?Ї зимівлі.

госп у них була

,1І;умка: окремі Аосягнення науки

3 усіх факторів, які обу_ови- АОЯРКИ, МОВЛЯВ, тому стали переJlи перші успіхи колгоспу в бо- довими, ЩО їм виділили найбільш про,а:уктивних корів. Вони пере­

Палкий

Новий колгоспний санаторій

і переJJ;ОВОГО

Аосвіду.

привіт

пережоввак

вступити в школи.

у п'ятигорсыty почаJlОСЬ дівництво міжколгоспного

бу­

В .будинку буде

37

палат, лі­

сана­ кувальні і діагностичні кабінети,

Рос­ зал для глядачів, ЇJJ;альня. Це бу­ сахові,цаН(І торію Горлицького району, товської області. Колгоспники Ае­ де ,;ругий колгоспний санаторій тії в гиузі сільського ГОСПОJJ;арс- у Домни Минівни Юрченко, Ма­ борються за виконання взятих на кавказьких мінеральних во­ в'яти сільгоспартілей цього ратва, особливу роль віJJ;іграло хі- ріі Захарівни Пильтяй, Антоніни зобов'язань! Хай зростають лави ,;ах. Перший відкрито в Кисло­ йове СОЦІалІстичне змагання. АН,І;ріівни Рябої, які надоїди по перС,1l;овиків у кожному колгоспі, йону вщілили на спору)\ження ВО,1l;ську. Він належить сільгосп­ Кожв:а жояр&а, евинаРJtа брала 5005-3908 кілограмів молока бригаді, лаицї! з.@авниці Ава м:ЇJIьйони карбованартіді «Россия», Ново-Алексащ­ -----.....- ........- .......- - - - ців. Бу,.івиицтво прова~итьCJI ровського району, Ставрополь­

ротьбі за З.А:іЙснення завдань пар- ItОllаЛIlСЯ, що це це так. Корови

з

в

ЕДЕ

Н

Н

твариннИ1tам,

Я

про хІд осІнніх польових роБІт по колгоспах раilону за станом на

=

::о :;:

Назви сіл і колгоспів

~~

c;:j ~ 8"ДИN~рка, ім. Леніна 900 Рудня, ім. КагаНОВlІча 83,4 Троєщина, ім 80рошн.',ова 80,7 .'1ітки, ім. Калініна 8tJ,O П,цоске, ім. Леніна 72,1 Требухів, ім. Хрущова 70,5 ПУХІвка, ім. Батуті на 65,6 В.-Димерка, ім. Кірова 624 Русанів, ім. Стал:на б2,3 РоЖНИ, сБільшовнк:, БО,О Погреби, ім. Кірова 57,0 ГQГоЛіВ, сЧервона Україна:. 51,7 Семиполкн, ім. Леніна 50,0 В.~ДимеРl[а, ім. Димитрова 47,0 З.uоричі, ім Кірова 43,4

10 жовтня 19~в року

процентах до плану)

~ "і; ~ g о ..

о

.. ..

Назви сіл І ItОЛГOCПЇll

~ 3!

... ~ = 100,0 '"

Q:I

55,0 58.б

97.4 1000

50,0

100,0 91,0 83,4

29,7 64,7 40.0

100,0 100,0

38,4

89,0

б7,О

100,0 58,3

71,9 79,0

100,0

53,0

б4,7

5б,4

73,1

Гоголів, ім. Мол:>това Бобрнк, ім. Стал:на Мокрець, ім. Будьонного В.-Димерка, ім. ШевчеНІІ:8 Світильне, ім. Маленкова l<:аJlита, ім. Сталіна Княжичі, ім. Щорса Кулаженці, сЗоря:. Зазим'я, «Шлях Ілліча:. Красилівка, ім. Жданова Богданівка, ім. Андрєєва Жердова, ім . Леніна По Броварськііі МТС По БобрицькіА мтс ПО РАНОНУ

-----------------------------------------------

Зиб-пf,ц КОЛГОСП Ім. БУДЬОННОГО. При планІ 550 гектарІв тракторна

увееь

Ліскевич,

вчорашній

еДТ-54:.. Кожен

день

41А11В..

підготувала

пІд

арий

Добре працюють трактористи Іван ГриганськиА та Олександр

бригада. що обслужуе артіль, на

що

..

•.,

g ...;:, ~~11

со)

..

41,2 14,0 76,S 57,8

які

вод.ть

машину

40,0

39,1 33,4

6.

~

g

11:І

11

.. ~ ~ о

85,8 83,4 635

На о

ського

рІвнІ

краю.

1960

РОКУ

.=g. ~.-.,

хмeJIьницыtкуy на обласніЙ не менше 45 центнерів, цукро­ сільськогоспо,l;арсыtйй виставці вих бурsmів- 380 центнерів з

66,7

госпу імені Хрущова, Горо.цоць- земельних угідь тваринники одер­ кого району. По всіх показниках жали 378 центнерів молока, 60,2

11:І

21,4 83,3

11

широко показано досягнення кол- гектара. На кожні

100

гектарів

33,0

92,б

б2,0

тут досягнуто рівня, заПJIанова- центнера свинини. У дій на коро­

31 ,3 29,3

81.5

25,6

100,0 60,2 760

44,б

ного перспективним кінець 1960 року.

21,0

85,3

46,4

б2,2

58,8

100,0 84,5 77,0

51,7 34,0

18,7 18,6 14,5 47,6

44,5 45,8

95,4 80,7 87,8

85,7

65,4

планом на ву перевищив 4 тисячі кілогра­ мів. Механізація трудомістких

Кожний гектар посівів у код- процесів дала госпі дав в середньому 25 цент- в цьому році нерів .зернових, &укурудзи буде нів.

змогу зекономити тисяч трудод­

25

52,1

БагатотиражнІ друкованІ газети в KOJJfOCnaX

59,4 55і3

У селі ПОМОRJIЯХ, Переяслав- припаJJ;ає на кожниЙ колгоспний Хмельницького району, Київської .в;вір. області, вийшов перший

номер

У цьому ж районі

друковані

КJlИК

багатотиражної колгоспної газе- багатотиражні газети почали ви­ Перевиконують норми на пlДllJlттf ти «Зірка» орган парторгані- ХО)\ИТИ також У колгоспах імені Зllбу Олексі А Отрох та Іван Дов­ ~aцi~ і правліННЯ_ сшьгоспартілі І Карла Маркса та імені Горького.

гопол,

щозмlни виорюе

оо 6,s.,.-7 гектарІв при ЗUд8liиl

~ ~

rocПОА3РСЬItИll способок.

с. Мокрець.

О. Борщ.

lJIeHI Молотова. 11 тираж 800 І І прЩwmів. О,tив нохер газети

(3а повідомленнями ТАРС і РАТАУІ.


СТАХАНОВЕЦЬ

ЗА РІК НАДОЄНО ПО

*

*

Впровад_увати ДО

В

ших колгоспів. Зайшов на ферму

і, як звичайно у таких випадках, звернувся до ДОIlРОК з запитан-

ням: «Нк діла?» Одна з них -

.1ітня жінка, яка тільки-но заНічогз, хвалити бога.

*

РОКУ зобов'язань

на

новии госпо,з;арський рік у тва-

ее кр ета р р а А ком У

КП УкраІни •

ринництві.

Всі однієї думки

-

колгоспи нашого району, спира-

ючись на досягнуті успіхи, поси-

.швши боротьбу за усунення НС-

І більш міцною 'стала кормова ба- доліків, що є У Ha~ в роботі, мо-

.

Втрутилася у розмову оБЛlКО,ll;івчина, яка нинішньо-

-

року.

НОnГОСП ім. НАЛlНIНА, с. ЛІТНИ.

Друга доярка вирішила її за, та і порядки на фермах ста- жуть У 1956-1957 господар­ поправити: «Вог то собі бог, а як.- ли кращі. Торік колгоспи району ському році надоїти не менше би не люпиновий та кукуру,з;зя- заГ01'ОВИ.чи ддя худоби на стій- 3000 кілограмів модока від ко­ ний СИЛОС та не нові поря,з;ки на ловий період одного тільки сило- рови, виробити по 30 центнерів фермі, то і хвалити б не було су, причому значну частину 3 свинини на кожні 100 гектарів його за що». КУКУРУ,ll;зи і люпину, понад 30 орної землі, настригги ПО 3,5 вець

1956

і МТС обговорені також проекти СОЦlаЛlСТИЧНИХ

М. РАТУШНИЙ,

кінчила доїти корів, сказала:

*

поширювати

т В АРИ Н НИ Ц ТВ І

жовrня

КІЛОГРАМІВ МОЛОКА ВІД КОРОВИ

передовий досвід ПІДСУМКІВ 1955-1956 ГОСПОДАРСЬКОГО

Вув я ДНЯМИ в одному 3 на-

-

і

2435

12

П'ЯТНИЦЯ,

го року закінчила школу і

зби-

тисяч танн.

Доярка

кілограма вовни від вівці, одер-

Прове,ll;ена буда значна робота

.

по змщненню

.

колеКТИВlВ

пра-

жати по 100 штук яєць на кур-

М.

І.

Сила

ку-несучку.

Доярка

Деннсенко.

К.

Н.

Юрченко.

змагання

рається стати дояркою. Н, гово- цівників ферм досвідченими кадТрудівники окремих ко.носпів Закінчився ГОСПО,ll;арський рік по 3687 кілограмів модока віА рить вона, скажу коротко. У ме- раМІ', що люблять худобу і зна- беруть більш високі зобов'язання. у гваринництві. На виробничій корови, а Ка'герина Юрченко не все записано. Ось прізвище ють, як її догдядати. Немає за- Так, наприклад, тваринники нараді підвели підсумки соціаліс­ по 3328. Повноцінний раціон у зимо­ кожної доярки, і біля кожного раз у нас такого колгоспу, щоб J!їтківського itолгаспу ім. Каліні- тичного змагання за здійсненна прізвища цифра. Послухайте ці на фермах не працювали кому- на на виробничій нарці, присвя- взятих зобов'язань , Відрадно від­ вий періо,з;, безперебійно }l;іючиі цифри, і вам ясно

стане, як У ністи, комсомольці. Вони -

нас ~іла.

Непогано,

но мою думку, ска­

~ала комсомолка-обліковець. Поч­ H~'

і

я

з

деяких

конкретних

цифр. За кожною 3 цих цифр

рік наполегливої дівників

.. и СОЦlалlСТ чного

. . ПlвуваЧl

-

боротьби тру­

сідьського

ГОСПО,l;арства

району на чолі з партійною ор­

ганізацією за дострокове з,з;ійс­ нення завдань шостої п'ятиріч­ ки, що їх накреслив ХХ З'із,ll; нашої партії.

ня -

зас- ченій підсумкам

господарського значити, що взяте зобов'язання зелений конвейєр і хороші пасо­

змагав- року в 'гваринництві, зобов'яаа- Ia"O-l'ГИ по "

ДОПОМОГДИ подіпmити ВИ- дисл на,ll;ОЇТИ по 3300 кілограмів ва

ХОВНУ роботу серед тваринників, молока від корови, виробити по одержади по 3031.

налагодити організацію праці на 45 центнерів ::винини фермах.

Це

все

дало

конкретні

.

ПРО,ll;УКТИВНlСТЬ

тваринництва

. CЬOГOДНl

б

на кожні 306 центнерів МОД0 ка на кожні

100 гектарів орної землі, одержати по 140 яєць на курку-несучку. Колгоспники запевняють партію і УРЯ,ll;, ЩО вони з честю ВИКl)нають своє зобов'язання. Слід такі нара,з;и провести У

результати. Збільшилась кількість пере,ll;ОВИХ колгоспів, зросли ряди пере,з;овиків тваринників. Зразки умілої організації боротьби за високу ці дні по

.

б

зо ов'язання

на .,

ських

;іа господарський рік у тва. ривдарських угідь, по Rицтві на 900 rолів: свиней -

недовико- ли,

ді таких колгоспів, що протягом

,ll;ілом і по пропктивнос- ,ll;екількох років були сере,ll; нап- ших днів року по-бойовому буде

ті молочної худоби. Зобов'язалися відсталіших у районі. на,ll;ОЇТИ по 2425 кілограмів модока від корови,

2435 -

а на,з;оїли по

ріст проти попередньо­

організовано

Інакше

трохи склалося м'яса,

зокрема

з ви­

обох відділках ферми вручаються

червоні вимпели за найвищі на­

змагання

внутрі

ко. Цікава їх історія змагання.

Позаторік перше місце по фер­

сви­

-

завезли плї](ників симен­

тзльської породи

з Переяслав­

ської породи, торік

&упили

поліпшенню

не

няється,

а

стада

припи­

посилюється.

підвищення продуктивності ху,ll;О­ би, тим гостріше стає

питання

про її порідність.

Почався новий ГОСПО,ll;арський рік у тваринництві. ще більш

на­

го тільки силосу, до того більш

кращого по якості і споживнішо­ го, заклали 2600 тонн, що знач­ но більше, ніж торік. Побу,ll;ува­ Але не приховати за спиною партlИНl організації, правдіння Вона старанно доглядала корів, ли також новий чотирирядний цих колгоспів тих, хто на сло- колгоспів, керівники МТС більш удосконадювала свою майстер- корівник, відремонтували всі ін .. вах за збільшення виробництва широко і енергійніше запровад­ ність і поступово, аде неухильно ші тваринницькі приміщення.

*

гектарів орної землі, а у 1955- зоотехніків, але і серед керівни1956 році виробили по 19,2. ків колгоспів, ща, як і всі інші,

Ф. Музиченко, голова колгоспу,

В. Омельчук, зоотехнік.

*=-=================

Цифра, як-то кажуть, справна, брали зоБОВ'lІзання, а.'lе не вико­ .\іИ не додали, згідно взятого зобов'ЯЗ3ННЯ, по

5

чиків на кожні

3а дапущені недоліки у тва­

гектарів піддані на звітно-виборних пар-

орної землі. Дуже

нали їХ .

середніх кабан- ринництві суворій критиці були

100

тійних зборах ряд комуністів, в

дрібними

кроками

про-

тому числі голови колгоспів імені (:уваємось вперед у пі,ll;несенні Сталіна; е. Калита, т. Сайченко, продуктивності птиці. Зобов'яза­ ім. Кірова, с. Погреби, т. Вруєн­ JlИСЯ одержати по 100 штук яєць ко та ряду інших. Партійні збори на курку-несучку, а маємо тіль­ зобов'язали новообрані бюро і ки 72 ріст проти 1954-

1955

господарського року всього

.тише на

9

штук.

Чим

ширше розгортається боротьба за

нам

1954- продуктів тваринництва, а на ,ll;і- жували

аде факт залишається фактом -

10

молока від корови. Марія Дени­ би. Артіль зобов'язалася одержа­ сенко о)(ержала тільки по 2520. ти нині по 3300 кілограмів мо­ Перед початка'd минулого госполока від кожної корови, виробити треба надоїти у жовтні не менш в тваринництві по 45 центнерів свинини ніж по 230 кілограмів молока від дарського року вона заявила: на 100 гектарів орної зеи­ корови, у листопаді 220, - Викдикаю на змагання Ка- лі. Це нам під силу. Ство­ грудні 200, січні - 200, терпну і ,ll;3Ю СЛОВО, що переможу рюємо міцну кормову базу. Одно­ дютому 220.

госпи ім. Кірова та ім. Шевченка. тивності модочної худоби, с. В.-Димерка, ім. ЩЬрса, с. Кня­ приклад. було виконано,

і паширювали досвід випереджала Катерину Юрч{'нко. у минулому господарському році лі нічого не робить для цього. Є передовиків-новаторів &олгоспно­ 1955 господарським роком, ріст В тваринництві вона одержала досить помітний. вуло по 12,6 ще, на жаль, у нас такі люди не го виробництва. тільки серед доярок, свинарок, центнера свинини на кожні 100 ~==================* нини. Якщо порівняти-з

пусто,

могти його в змаганні бажан­ племінних телиць. Але робота по ня кожного працівника. У нас на

та Їх продуктивності дав нам Ілліча», с. Зазим'я, ім. Андрєєва, МОЖЛlшість пі,з;нести виробницт­ с, Воцанівка, ім. Ж,І;анова, во молока від 108 центнерів на 1оо гектарів сілЬСЬКОГОСПО,ll;ар­ с . Красилівка. В кожному з цих колгоспів протягом року Ha,ll;OЇ 3600 кіЗ досвіду багатьох колгоспів ЇЇ. Моє зобов'язання ських угідь у 1954-1955 гос­ молока від кожної корови збіль­ району за минулу осінь і зиму ло грамів молока від KOpODIl. подарському році ,1;0 168,5 цент­ шились в середньому на 1008- відомо, що це цілком реальне Минав час. Марія Денисенко нера в минулому році. Валовий 1467 кілограмів. завдання. Потрібно тільки, щоб наполегливо добивалася свого.

робництвом

-

другого

мі займала Катерина Юрченко. кожноГ(~ колгоспу і між кодгоспа­ дійовим стає змагання за високу Показовими щодо цього є кол­ ми. Щоб зобов'язання по продук­ Вона надаїла по 3074 кілограми продуктивність громадської XY,ll;o-

го господарського року на 768 жичі, «Червона Україна» та кілограмів. Ріст поголів'я корів ім. Молотова, с. Гоголів, «Шлях

надій молока збільшився зав,ІІ;ЯКИ цьому за один рік на 4810 тонн.

а

ХмеJ[ЬНИЦЬКОГО племрозплідникз. Добитися кращих показників, Придбали 12 корів сименталь­ ніж у товариша по роботі, пере­

ринництва з Диитровсь"'и" та 30-40 цент. .. .... дої молока. В одному відділку Києво-Святошинським районами. вимпел тримає Катерина Юрчен­ на 1000. нерів свинини на кожні 100 гектарів орнаї землі, але і в ря- з якими змагаємось. Все зале- ко, в APyroMY - Марія Денисен­ Не р.озіЙшлося у наших ЛЮ,l;ей жить від того, наскільки з пер3

густо,

вя тваринницької продукції.

yri,ll;b.

них виробництву свинини

155 процентів. Одних тільки ко- ВИК», де вироблено по 306-28 можемо і повинні порівнятися у центнерів молока на кож. Р ів бідьше стало по колгоспах -266 ні 100 гектарів сільськогоспо- ПРО,1l;УКТИВНОСТl грома,ll;СЬКОГО тва-

слово

,ll;НЯ

сільськогосподар- забезпечують неухильне зростан­

наМІТИТИ нали.

1

ачити не poraTol- можна вже конкретні заходи ,ll;ЛЯ їХ здійсхудоби виltанании по району на тільки у ЛlТКlВСЬRОМУ колгоспі нення. 102,6 процента; свинопоголів'я ім. Калініна, русаніВСЬКОМвУ імені По,ll;ВОЇМО, товариші, ЗУСИ.'1ля в _ на 121', Вl'вцеП1\ГОЛl'в'я - на Сталіна, рожнівському « ільшо-1 новому господарському рОЦl.. М и -

Пдан розвитку великої

100 гектарів

Коров. у нас буди безпорідні. Одержали по 40,5 центнера свинини на 100 гектарів ріллі, Звичайно, з посиленням ГО,ll;івлі або на 5 центнерів більше, ніж і вови пї](вищували надої. Однак у позаминулому році. О,1l;нак тре­ це не могло заДОВОЛЬЩIТИ KO.1lвсіх колгоспах. Нк і ба сказати, що зобов'язання по госпників. Перше, ;І чого поча­

літків чани, обговорити HOВl

вища літом, рівномірна годівля тварин ,з;ень у ,з;ень протягом ці­ Виробили по лого року, а не так, щоб одного

3000 кілограмів моло-

Bi,ll; · корови перевиконали -

секретарів у ці дні

парторганізацій взяти

пі,ll; особливий

нагляд

підготовку худоби до зимівлі, ви­

Вертаюся, проте, .1.0 розмови конання щоденних і щодекадних ~ доярками на фермі . Дуже вір­ l'рафіків надоїв молока . но сказала та жінка, що успі­ На звітно-виборних зборах в хи самі по собі не прийшди партійних організаціях колгоспів

н а

з нім к у:

новоспорудженнЙ · чотирирядний корівник У колгоспі ім. Калініна, с . Літки . Фото М. Горбатенка.


П'RТНИЦR,

12

ЖОВТНR

1956

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

3

у новому ТВАРИННИЦЬКОМУ РОЦІ НАДОЇТИ НЕ МЕНШЕ 3000 КІЛОГРАМІВ * * * * * Зведення

про

надій

молока

в

колгоспах

району

за МИНУЛИЙJосподарський рік у тваринництві е

..

rосп. наш був серед найвідсталі- К. ЛИСЕНКО, М. КА СЯН, вим'я корів не тільки перед Доїн­

ОА

ших в районі.

==с:

; ~:' ~

Назви сіл і колгоспі в

О,,::.

..

281,3 2668 213,7 200,0 200,0 175,6 175,6 165.4 164,5 1640 163,1 162,5 160,7 154,1 150,4 149,7 146,1 1453 130,1 124,8 1218 118.8 116,3 113.6 109.4 96.6 171 166

Красилівка. ім. Жданова Рудня. ім. Кагановича Калита, ім. Стал:на По Бобрицькій МТС

ПО Броварській МТС ПО РАНОН)'

168,5

ПередовІ допри. у МИНУІІОМУ rOCnOlapCЬKIМy роцІ

8

3031 3207 2604 2651 3020 2150 2403 2082 1914 2834 2642 2570 2355 2073 2272 2749 2700 27~0

631 897 Еі88

577 боа

601 100 531 708 1467 1066 486 1013 465 729 991 1379 641 1008 671 1271 474 617 1010 1098 577 619

pnDOIIY

тваринництвІ найкращих

мопока ві!! кожної з закріпnених корів:

5005 Юрченко Д. М. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 4409 МаАло В. В. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 4021 ПильтяА М. 3. колгосп ім. Сталіна, с. РусанІв. 3908 Ряба А. А. колгосп ім. СтаJllна, с. РусанІв. 3768 КОСТlОк t'. t'. КОМОСП Ім. Сталіна, с. РусанІв. 3687 Денисенко М. Г. колгосп Ім.. KulH1Ha, с. ЛІтки. 3615 Костиря Г. Д. КОJlГОСП Ім. Сталіна, с. РусанІв. 3589 Ковбасинська В. П. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 3532 Кулик Ф. Ф. колгосп Ім. Хрущова, с. Требухів. 3519 Безпала П. Т. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. 3454 Топlха Г. І. колгосп Ім. Сталіна, с. РусанІв. 3427 КоваJlЬ Г. Ф. КQ.lIГОСП Ім. Хрущова, с. Требухів. 3419 Ві рич А. П. колгосп ім. СтаJlіна, с. Русанів. 338З Назмієва У. К. колгосп Ім. Сталіна. с. Бобрнк. 3382 Ходос М. О. колгосп ім. СталІна, с. Бобрик. 3,357 Опанасенко Ф. І. колгосп ім. Маленкова, с. Світильне. .3338 Крикун Г. Д. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 3332 Корнійко У. А. колгосп Ім. Хрущова, с. Требухів. 3328 Юрченко К. Н. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 331б Ходос М. О. колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик. 3299 Сом О. Г. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 3291 Писана €. Л. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 3280 Онищенко М. €. колгосп ім. СтаJllна, с. Русанів. 3280 Строкач П. Ф. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. 3220 Ворона €. С. колгосп ім. Калlніна, с. Літки. 3199 Ященко Г. І. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 3180 Динник К. С. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. 3178 Якименко М. Ю. колгосп ім. КалінІна, с. ЛІтки. 3173 Логвиненко Г. П. колго'п «Червона Україна», с. Гоголів. 3165 Ганжа О. Ф. колгосп Ім. Хрущова, с. Требухів. 3160 Гришко Н. П. колгосп ім. Маленкова, с. Світильне. 3158 КOJIоша М. Я. колгосп ім. Маленкова, с. Світильне. 3154 Довгодько М. Д. колгосп «Більшовнк", с. Рожни. 3137 Конах О. І. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. 3115 Харченко Г. П. колгосп «Червона Україна». с. ГоголІв. 3107 Лнсенко К. Ф. колгосп ім. Щорса, с.Княжичі. 3101 Петренко Г. Д. колгосп Ім. Щорса, с. КняжичІ. 3095 Касян М. І. колгосп ім. Щорса, с. КняжичІ. 3090 Мельниченко М. Ю. колгосп ім. Хрущова, с. ТребухІв. 3090 Донцова М. М. колгосп ім. КалІнІна. с. Літки. 3088 Цахло Г. Г. колгосп ім. Хрущова, с. ТребухІв. 3080 Шибіка В. Г. колгосп ім. КалІнІна, с. ЛІтки. Редько Л. С. колгосп Ім. Маленкова, с. Св1тнльне. Трохименко П. П. колгосп Ім. КалінІна, 1=. ЛІтки. ТнщеllКО Г. К. колгосп ім. Маленкова, с. СвІтильне. Мe.JIьниченко Г. Я. колгосп ім. Хрущова, с. ТребухІв.

Безсмертна М. П. колгосп Ім. КІрова, с. В.-Димерка. Кришин Л. І. колгосп Ім. Щорса, с. КняжичІ. Довгопол М. А. колгосп Ім. Будьонного, с. Мокрець. Пархоменко Г. І. КО.'lгосп «БІльшовик», с. Рожни. Будник В. Г. КО.'lгосп Ім. Будьонного, с. Мокрець. фlлlповнч Г. І. колгосп Ім. Хрущова, с. ТребухІв. Карпенко €. А. колгосп «БІльшовик», с. Рожни. Кроль М. €. колгосп «Червона Україма», с. ГоголІв. Мироненко Г. А. колгосп Ім. Кірова, с. В.-Димерка. Гаценко Г. С. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. u'Iитвинова М. П.колгосп «Червона Україна», с. ГоголІв. Михайленко С. Д. колгосп Ім. ВатутІна, с. Пухівка. Лукашенко К. П. колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик. Приходько О. С. колгосп Ім. Молотова, с. ГоголІв. Кабиш Г. О. колгосп «Більшовик», с. Рожни.

ГордІєнко Н. Ф. колгосп ім. Жданова. с. КрасилІвка. Хавро Г. Г. колгосп «БІльшовик». с. Рожни. Сахнюк М. М. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. Борисенко О. €. колгосп Ім. Щорса. с. КняжичІ. Вe.JIичко М. С. колгосп ім. КІрова, с. В.-Димерка.

І(олоша К. А. колгосп Ім.

MueHKOBa,

ди. Чим, мовляв, їх не годуй, все

рівно вони даватимуть молока, як кози. Життя І10казало, що це не так. Зайдеm, бувало, у ті роки в корівник, а там ні кормушок, ні підлоги. Корови по коліна в багнюці. Їх ніколи своєчасно не годували,

а

напували,

коли дове-

деться.

Корови ві,1l;дають усе

При такому, з дозволу сказати,

со Світильие.

молоко, до

краплі.

вирішило успіх. Але з власного досві,1l;у бачимо, що справа не тільки у цьому. У корови молоко на язиці, якщо вона в умілих руках доярки. Доярка повинна 8сією ,1І;ушею любити свою спра­ ву, ,1І;байливо ходити за худобою. Було

у нас

раніше

дуть коровам корм, їдять

стільки,

так:

,1І;а-

і хай собі

скільки

кожна

Приємно

подивитися,

як пра­

цюють наші дівчата Таїса Гон­ чаренко, Анастасія Клименко, Любов Кришин, Олександра Бо­ рисенко, ытронаa Петренко. Вони не тільки любовно доглядають корів, а і ,1І;опомагають на заго­ тівлі кормів. Але от біда: кормова бригада, яку очолює т. Гончаренко, іноді несвоєчасно

завозить

господарюванні і наслідки були встигне з'їсти. Наші доярки від­ Розпорядок вкрай невтішні. В 1955 році від мовились ві,1l; такої практики.

корми.

дня на фермі з-за цього порушується, і прямо слід кожної корови одержано всього Адже корови по продуктивності сказати, що хоч добре торік по­ лише по 1321 кілограму молока. неоднакові. Корова Муха, напри­ працювали, але багато молока

2450 Минув один рік. Багато змін 2002 до кращого сталося за цей час. 2651 Зайдіть у корівник - там чисто1723 та, порядок. Загляньте у кор2202 2093 мушки - в них добротні корми. 2332 ці ж самі корови, що їх «леда1808 чими» звали, стали високопро1602 дуктивниии. Кожна з них дала У 685 2440 минулому господарському році в 851 2429 тваринництві по 2700 кілогра2435 768 _______ ! мів молока - на 1379 кіло гра-

показникІв У роботІ ДО&ИIІИC1l такі ДОRРКИ, одержаВW)f кlnограмів

3038 3038 3037 3033 3024 3023 3016 3007 3006 2997 2990 2959 2953 2949 2945 2934 2917 2901 2904 2884 2816 2876 2873 2862 2847

с. Княжичі

ворив так: корови поганої поро-

:::t

З06,0

Літки. ім. Калін;на Русанів. ім. Сталіна Рожни. «Більшовик:. Тр~бухів. ім. Хрущова Плоске. ім. Леніна Троєщина. ім. Ворошилова Бобрик. ім. Сталіна В.-Димєрка. i\l. димитрова Пухівка. ім. Ватутіна В.-Димерка. ім. Кірова Гоголів. «Червона Україна» Мокрець. ім. БУДЬОНН:JГО Гоголів. ім. Молотова Погреби. ім. Кірова Кулаженці. «Зоря:. Світильне. Ім. Маленкова Княжичі. ім. Щорса В.-Димерка. ім. Леніна Зазим·я. «Шлях Ілліча» Жердова. ім. Леніна В.-Димерка. ім. Ш<!вченка 3аворичі. ім. Крова Семиполки. ім. Леніна БОГіІ8нівка. ім. Андрєєва

Іван Маляренко, доярки КО.llгосnу ім. Щорса, ням, а. і всередині, і під кінець.

колишній завідуючий фермою, го-

g.~-= Iі:Іс9

Іпо про,:::'~~~;'~АВШИ. C~OI МОЛf!!~~..~С~! масажу'..

кла,1l;,

давала по

15

кілограмів

з-за недоліків, які ще є в роботі,

молока, а Красуля тільки 5. Коли придивилися, то побачили, не,J;обрали.

Колектив наших тваринників що Муха увесь корм з'їдала, а Красуля часом голодною залиша­ дружний, і з усім, що заважає в лася, бо корм збивала собі під но­ роботі, будь-що ·покінчимо. Крім

ги. Коли по&інчили

З цим, то

Красуля стала давати щодня по того, маємо на новий господар17 кілограмів мОЛока. ський рік більше кормів. На 700 Корови люблять ласку, і дояр- тонн більше закладено високоя­ ка мусить знати примхи кожної кісного силосу.

мів більше, ніж рі& тому. Коро- з них. Корова Шустка, наприк-

Закінчуючи, хочемо

сказати:

ви, що за нами закріплені, дали ми підрахували свої можливості по 3050-2970 кілограмів. лад, якщо їсть під час доїння, ' П -- і вирішили надоїти до 1 жовтня то спов на ВІддає Підсумовуючи результати року, молоко. оки ІИ

приходимо до єдиного висновку: не догоджали у цьому, вона була 1957 року по чотири тисячі кі­ успіх

забезпечили

люди,

які малопродуктивною.

почали працювати так, як тому

Буває і так. Деякі доярки 1'іль-

вчить партія. Новий завідуючий ки перед

фермою Микола Куценко _

лю-

лограмів молока від кожної коро-

доїнням

ви.

Нам

масажують

це завдання

під силу.

вим'я корови, щоб скоріше за кін- Адже ми даємо слово рідній Ко­ дина з вогником в роботі, відчувається, що він у всьому став чити роботу. Практика показує, муністичній партії 3 честю

справжнім господарем. Нас оди. що хто спішить, той багато мо- виконати взяте зобов'язання. надцять молодих доярок всі дівчата і жінки, такі, що не бо­ яться труднощів_ Засукавши ру. кава, почали наводити на фермі порядок.

Не

перебільшуючи,

скажемо,

що партійна організація і прав­ ління

і

колгоспу

подають

щодня

подавали

працівникам

нашої

ферми практичну допомогу.

Для

,1І;оярок були організовані заняття на

зооветкурсах,

кожної

дека,1l;И

обговорювали підсумки сврєї пра­ ці, щоб усунути недоліки в ро­

боті. Дуже поширене в народі прис­

лів'я: «У корови молоко на язи­ ці». Що

і говорити,

-

вірне

прислів'я. І в нас багатшою ста­ ла кормова база, і це, безумовно,

Колгосп ім. Щорса, с. КняжичІ. На фермі щодекади бувають наради. Вони скликаються у за­ здалегідь визначені дні. Але на цей раз нарада почалася сама собою: після доїння доярки захотіли взнати попередні підсумки господарського року. І от обліковець ферми І. А. Петренко ін­

формує іх про це.

2845 Сидоренко Г. Ф. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 2831 Лебединець М. Ф. колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. 2830 Фалейко Д. У. колгосп ім. Маленкова, с. Світильне. 2810 Обіход Н. М. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 2797 PorOBa О. Л. колгосп і'м. Шевченка, с. В.-Димерка. 2797 Таран М. А. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 2793 Скиба П. К. колгосп Ім. ЛенІна, с. В.-Димерка. 2792 Литош М. Л. колгосп «Червона Україна». с. ГОГOJllв. 2788 Коротка О. €. колгосп «Зоря». с. Ку.1аженцl. 2781 Верченко С. С. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 2775 Туренок О. О. колгосп Ім. Будьонного, с. Мокрець. 2770 Ковалець М. Ф. колгосп Ім. Будьонного, с. Мокрець. 2759 Слободянюк В. П. колгосп ім. Хрущова, с. ТребухІв. 2754 Гладка Г. К. колгосп ім. Маленкова, с. СвІтильне. 2736 Мироненко М. І. колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. 2703 Барбон Т. І. колгосп «Шлях Ілліча», с. Зазим'я. 2699 Таран В. Г. колгосп ім. Молотова, с. Гоголів. 2698 Антоненко Г. €. колгосп ім. СталІна, с. Бобрик. 2636 Гудзь М. Н. колгосп «Більшовик», c~ Рожни. 2606 Шевченко ·М. Т. колгосп «Червона Україна», с. ГоголІв. 2599 Ходос О. Н. колгосп Ім. СталІна, с. Бобрик. 2528 Барбон М. Ф. колгосп «Шлях Ілліча», с. Зазим·я. 2515 Гаценко О. €. колгосп ім. Молотова. с. Гоголів. 2512 Павленко Г. П. колгосп ім. Жданова, с. Красилівка. 2508 Погр~бняк М. С. колгосп ім. Ворошилова, с. Троєщина. 2506 Хилько У. Г.колгосп ім. Андрєєва. с. Богданівка. 2505 Стригун М. А. колгосп «Зоря», с. КулаженцІ. 2503 Розсоха П. С. колгосп ім. ЛенІна, с. СеМИПОJlКИ. 2500 Мотузка Ф. М. колгосп ім. Андрєєва, с. Богданівка.

Фото В. Шміловича.

Це пІд еплу паmоиу Rолгоепу

-

О,J;ержати в новому госпо­ дарському році в тваринництві по

3200

хілограмів

кожної корови

-

молока від

це під

силу

нашому колгоспу, - заявили всі, як. один, працівники ферми під час підведення підсумків роботи за минулий господарський рік у тваринництві.

3 новою силою розгортається змагання за здійснення взятих зобов·язань. жовтня

За першу

одержали

в

декаду

середньому

по 82 кілограми молока від БОРО­ ви в цілому по колгоспу. Щ~ більше надоїли молока передові доярки. Показники свідчать, що взяте зобов'язання виконаємо. І. Давиденко, зоотехнік.

Колгосп ім. Леніна, с. Плоске.


(:ТЛХЛНОВЕЦЬ

4

11

СЛАВЕН РІДНИЙ ПРИДЕСНЯНСЬКИЙ КРАЙ

Творчіст~ н~wнхll почаТКІВЦІВ

І

.................*

*..................•. •• ••• •• ••

*===========

~=========*. у

*

••

П'ятниця, 12 жовтня 1956 РОК1.

RвтаЙСЬRlй НароднІй РеспублІці

небі

Нц ними в вечірньому 3'явилась красуня-зоря,

Неначебто кличе до себе Поліську

дівчину

моряк.

Дивлюся туди і не можу

Свій погляд убік відвести Вона

моє

серце

-

тривожить,

Мов милої теплІ листи.

Розмова

8

неБІ місяць золотий, Тут, пІд дуб0"., 11 І ти.

наче

у.е

Прнємно покататись у човні

по

Н а

з нім к у:

' доярки

тихій

річці

Салці,

Брозна на

при·

ІІК

години .

по

ріЧці

J,HiB

(Фотознімок 3

серії

••••••••••••••••• Пісня С",авен

радості

придеснянськиА край, Дорогая земле, долеиько моя! Хай про тебе пісня радостІ По землі раДlІнськіА, по усІх "раIlХ.

Я твої гаі рясні, сади А Аіброви 3 Jlіт І(ИТЯЧИХ щирим серцем покохав,

Ти його чаруеш

шумом трав шовкових,

Піснею розкІшних придеснянських трав.

Твоі люди, руки ЗО.llотІ,

В мирніА праці творять чудеса, Твоє серце 3 кожним днем мlцніе,

Краю мІй J(ОХаинА, чарІвна

у

с. Бобрик""'"

відбувся кущовий фестиваль мо-

.'Іоді.

Па просторій

сцені

сіль-

цтва

в вебl Сl!llетьсlt Бабине л[то,

Мо .. еку ли-діти, ЧIП"IlIОЧИСЬ часто

3а Арузів СВОЇХ, ЗдІймаючи roмін І радlсиий смІх. урожаем,

Прилинула осІнь До нашого краю. Фото і вірші учителя М. Горбатеика.

с в а тоН, Хижняк спів3JlИ

про-

ліричні

. виступ 0pJi.eCTPY народних lНCтрументів, яким керує завідую-

«Пісню про

чии к.л:1:"бом д. Білогуб. Гуртківці

дніпро», «Пісню про Героя Со- 'lию мою благодарю», який про- виконали ряд російських та Ціалістичної Праці М. Лисенко» читала секретар комсомольської українських народних Пl·сень І'

та кілька українських народних організаціі колгоспу ім. Сталіна пісень.

П. ХижНJIК, розпочали свій вис-

Завідуючий клубом М. Пінчук туп бобрицькі гуртківці. Птаm-

!(аістерно

виконав

на

баяні

російських

~

І Te~~~~:

народних

-===

ічОкС:ОІ

11

«Русский колгоспу

Фестиваль закінчився ·великим

масовим гулянням,

... ..... ..

переШІЯС», агроном Л. Самофалова

Б езд рот О В И й

в роки шостої п'ятирічки широкого розвитку набере бездротовий телефон радіорелеіі:ні n:інії зв'язку. Він мав ряд переваг перед звичайним: телефОНОМ: ШВИАКО з'єднується З міжміським абоненток, чітко працює в ріаних

кии промінь електромагнітні хви­ ді, які виробляє спеціальна апа­ ратура «Стріла М», і з ШВИ)І;­ кістю 300 тися'! кілометрів З3 ССКУН';У посилає їх n ефір у нз­ прямі до ряду проміжних стан­ цій. По новій лінії зв'язку МОЖ­

~етеорологічних умовах і т. д.

на провадити одночасно

ла Москву з Рязанню. ськз станція

Москов-

знаХОІИТЬСЯ

Радянські

вчені

й

інженери

Два,щять п'ятому поверсі висот-І ратуру,

яка

значно

перевершує

яке тривало

В. ПОАО'НЯН. с. Бобрик.

телефОННИХ розмов і вести o.J;Нy

комітету

Союзом і Індонезією міністерство планування ІндонезП Вllрішило послати в цьому році в Радян­ ський Союз групу студентів для в

радянських

Aeu.r;&

україн­

ПО,ll;якував

польському

Hapo,ll;dВi

(ТАРС) .

***

На одній з вугільних шахт у Трансваалі (Південно-Африкан­ ський Союз) сталась катастрофа. В результаті вибуху рудничного

близько трьох тисяч телефон­

них роз.ов і пере,ll;авати до

12

програм телебачення.

Радіореn:ейна лінія Москва­ Рязань первенець нової тех­ ніки зв'язку. Пезабаром стануть

Директивами

газу

12

шахтарів

булн

серйозно

поранені . Доля ще кількох гірнн,

ків, які перебували в шахті, похи що не відома.

***

Опубліковано

відомості

. щодо

числа самогубств в Япон;ї, заре·

єстрованих у

1955

р. В минулому

році покінчили життя саиогубс· твом 22.138 чоловік, .що на 1,4 процента більше, ніж у 19.54 р.

Число самогубств в Японііє наЛ· ВИЩИМ У світі

.

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

телевізійну пере,ll;ачу, а «Весна»

---

технічних

вузах. Інша група сту дент;в іде вчитися в технічні вузи Польщі.

телефон

Раііонниіі вІдділ "СОЮЗДРУКУ" доводить ДО вlдо.а всіх керівників

на.ічено за п'ятиріччя ввести D ..ію не менш як 10 тисяч кіло­

інженер.

піДПРlf8МСТВ, установ,

колгоспІв,

МТС та громадян району про те, що продовжується прийом передплати на

..

1957

рік на районну газету

"Стахввовець",

..

А ТАКОЖ НА OВJIACНl, РЕСПУБЛІКitltсЬК/ І ЦЕНТРАЛЬНІ ГАЗЕТИ ТА ЖУРНАЛИ.

ХХ з'їз,ll;У КПРС

ного БУі{ИНКУ . ПіА самим його своїми показникз",:и «Стрілу М». lІ.етрівра,ціорслеЙних ліній зв'яз­ шпилем, на висотj більше ста Наприlt.1ад, установка «Р-60» ку. В. ГаВРИАОВ, .стрів ві,ll; землі, укріплена особ- одночасно зможе передавати 120 лива антена. Вона збирав у вузь-

дружби,

Відповідно до угоди про куль· турний обмін між Радянським

теле- ,11;0 лажу лінії:

на розробляють більш потужну апа­

що

Короткі повідомлення

Москва--Сталіно­ Не,;авно стала до ладу перша фонні розмови, а також траНСJIІО­ горськ, Москва---Нрослав.'1ь---Іва­ ново---Кострома. радіорелсйна лінія, що сполучи- вати телевізійні переАачі.

24

кресливши,

були

за теплий і сердечний прийом, культурного співробітництва з який був виявлений ..іJIЧам закордоном, артисти варшавських української культури і мисте­ театрів і державних ансамблів. цтва. Він висловив впевненість, Па прийомі також були при­ що й далі неухильно зміцнюва­ сутні посол СРСР у Польщі П. К. тимуться творчі зв'язки украін­ Пономаренко, ,l;елегація діячів ських і польських праЦЇВll1lRів української культури, очолювана культури. міністром культури УРСР Р. В. Прийом пройшов в обстановці Бабійчуком, солісти оперних виняткової сер.:tсчності. театрів Києва, Львова, Одеси і

навчання

танців.

«Концертну польку» і фантазію ниця Т. Дарага виконала танець до пізнього вечора.

на теми ІІісень.

У своїй промові С. Ігнар теМ0

та Харкова, артисти Закарпатського

«Волжские напевЬІ»

Особливо сподобався присутнім

госпників, виконав

у

«Над широкой рекоА».

ськоro клубу першими виступи- працівників А. Брожко та І. Под-

«Н пар-

прийомі

ра,l;янськоі

Багата піСНIІМИ,

Хороше враження на присут- П1сm

к.л:убу. Хор, який танець «Польку». 3 27 холо"их кол... Віршом М. Pи.nенкова

влаштували

ПОЛЬСЬКО-рa,l;янської України. С. Irнap побажав рцян­ Аружби С. Irнap, міністр культу­ ським артистам нових творчих ри і мистецтва К. Кури.nюк, ке­ успіхів. рівні працівники міністерства Глава Аелегаціі ,ll;іячів украін­ культури і мистецтва, Головного ської культури Р. В. БабіЙЧv.і. правління Товариства польсько-

ли учасники самщіяльності ка- МОКОВОЇ, які з успіхом виконали

IfИТЯНСЬКОГО с&n:а"ається ...

закор,l;ОНОМ

вариства

Наче 8 садочку

Рясним

ніх справив виступ молодих хед-

з

у декаді українськоі культури R Польщі.

присутні ської культури в Польщі сприя­ заступник голови 'Державної ради ла з~riцненню .r;ружби і братер­ Польської Паро,l;НОЇ Республіки, ського співробітництва між на­ голова Головного правління То­ родаии Польщі і Радянської

с. Зазим'я .

*

і

Варшаві великий прийом з на­ вітав майстрів мистецтв і діячів ГG,ІІ;И закінчення в Польщі ,ll;екади культури Українськоі РСР, пц­

шляхом

Багатство

.

І ш в е

JW"

Аружби

Комітет культурного співробітни­

Па

р

брон30Ю вкритІ дуби.

о .JI О

-

української культури.

-

Окутавши сосни столІтнІ

правління Товариства народного хору, які бр3JIИ участь

польсько-радянської

Ідуть!

Що кров'ю й ж.иттям заплатили 3а лан цеА, за барви гаів.

====================-. ltI

Міліони цим

Зеленіють на нашому полі ПосІяні в пору жнта. Уже понад ними поволІ Пройшла та пора золота. І свіжнм ранковнм туманом Не раз приголубила іх, Мов мати, пробуджена рано, Дітей іще сонних своіх. Щодня, повертаючись з ПОЛІІ В своє придеснянське село, На мить зупинюсь мимоволі, В задумі схиливши чоло.

І

Головне

а в боротьбі.

3а .иття, за мир

Розлігся крилом голубим,

лунав

Ні, не так,

Заперечив я тоБІ,

ОсІнні А туман понад "ісом

в сеРЦIІХ мільйонІв ісКРОЮ cllІ.

неді-

-

і труд.

Веч

краю,

українськоІ культури

мені.

краєвиди:.) .

Згадаю своїх побратимів Героїв великих боїв, -

Фото Юань Ліна .

Примом У ВаршавІ з нагоди закІнчення декали

JlИНУТ. дні,

Ти промовила

.

Неозорий краю, доленько моя! Хай про тебе пlСНIІ по зем",1

(Агентство Сіньхуа).

Так в мииуле

ж и Та

сл авСIІ , мlА щасливий, рІдний

Минулої

вихідних

3

Зеленіють

красаl

де-не-де

упаде.

-

....................,.

рідниА

лунає

лі

в ОДИН

«ПрндеснянсьКl

*

На фото: на одній з вулиць робітничого селища.

Щось додолу

та свинарки колгоспу «Більшовик:> .

ПРОГУЛЯНці

.

BorOHb.

Чути нам,

с . Рожии, Галина МехеА, Надія Довгодько, Марія Кабиш та

Марія

вано впорядковане селище. На площі в 280 гектарів споруджено більш як іОО жилих будинків, лікувальні, комуна.'1ьні іl побутоВі заклади. Заводське селище озеленено

сон,

-

А в серцях

• тоці Десни, у вільні від роботи

Для робітників і службовців Чанчунського автозаводу збудо·

Кругом тиша,

РАЙВІДДІЛ "СОЮЗДРУКУ".

.~~==============================~ Єгоров Григорій Семенович, Щ,) Миколаївною,

живе на ст. Бровари, виселок І-го Травня, по вул. ім. Будьонного, б, порушує справу про розлучення з дружиною Єгоровою Тетяною

Адреса редакції: с. Броварн. Київської області, вул. к.иівська,

що живе на СТ. Бровари. Справа слухатиметься в народ· ному суді І-ої дільниці Бровар ського району.

11& 138.

Броварська ·раЙонна 'друкарияl(иівського обласного управління культури .

3ам. 3827-~

123 номер 1956 рік  
123 номер 1956 рік  

123 номер 1956 рік

Advertisement