Page 1

Газета виходить квітня 1937 року

з.

СЕРЕДА, 30 ЖОВТНЯ 1991· РОКУ

17

Громадсько-nоІІі тич на raJeтa &роварсьиих місьиоУ

РІШЕННЯ

ВИКОНКОМУ

ВІД

р., М

15.10.1991

ОРГАНІЗАЦІЮ

НА

ТЕРИТОРІІ

290

стосоано

ПРОВЕДЕННЯ

МІСТА

ПИТАННІ

ПРО

ПРОГОЛОШЕННЯ

НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Підотов ку

n і драхуноn сування на

В с еуnраїн с ьного

Була

провести

бач, лим

«Ти

яка увага цим пІдприємствам

кооперативам... Обдурюють тільки

А

усіх

ма ­ та

вQнн? нас

І

троплнт,

... >>.

Не тільки сміємо заперечити. А увага до цих малих підприємств пояснюється

тнм,

що,

насамперед

зайняті у

виробництва родного

ин

не

во­

сприяють

на·

повнєнню спорожнілих по­ лиць магазин І в, але й до­

помагають

реанімувати

зрештою,

для

скептиків

наведу

тих

же

ще один

Саме

така

звучала

на

цифра

про­

черговому

за­

«Про хІд реалізацІї по ­ станови Ради МінІстрІв УРСР .Nil 278 «Про заходи щодо створення і розвитку малих пІдпри­ ємств• . У ході розмови наводилося чимало ціка­ вих прикладІв, пов'яза­ них із діяльністю цих під­ приємств,

члени

готовляють би зІ скла, ва,

шиють

будівельнІ, послуги нують

яких

ви­

меблі, виро­ металу, дере­ одяг,

надають

транспортні

населенню,

ми,

з

1969

скарги

друкува ­

теранів ший

(те­

віді не надійшло . А от тов . Каnштик повідомив:

вибіР.ково

<< Буду 'fі ,1ьки

Адже

очах

силами

ЦРТБ

водоnроводи раних».

нас ,

І

будувалися

для

«об­

тільки

д.'ІЯ

літніJІ. хворих

дей,

рІзних

ше

причин,

щоб відмовити. Ніко:-.tу не цікаво , ян же обходимося :о.ш без

сприяє

створенню

зменшенню товарах

дефіциту

·народного

живання і

послуг.

в спо­

Саме

тому у прийнятому рішен­ ні передбачено в найко ­ ротшІ

строки

проаналізувати чо-господарську

грунтовно

виробнидіяль-

ність малих пІдприємств, перереєструвати їх, а та­ кож розробити заходи по наданню цим пІдприємст-. вам необхідної допомоги .

В. ДОСВІТНІR.

--

во·

не

мати на увазІ• . нам від того лег­ стало.

Зовсім

лю-

знаходилося без-

лі-.,

-

мало

лишалося

у

звернулися

надії нас;

до

за­

коли

д~nутата

обласної Ради народних депутатів А. Г. Лемпиць­ кого . Бо ж масштаби влади не ті. . . Проте са­

во

додаткових робочих мІСць для броварчан, але й

ПРа­

пер пошуково-зйомоч· ної експедиції М 60)

пресr.

Філоменко, в якого до­ недавна ще були живі 9О~річ·нІ бuтьни. еваку~

...

:vieTOДO:vl

кульоз .

шиють

одяг

доводиться

До кого звертатися за доnомогою? Вирішили до депутатІв. Але вІд тов . Волохи навіть віДnо­

наших

Пробуджуємося чи галасуємо? Фото

Чорнобильсько~

на.пів с лІпий , ін ­ хворий на тубер­

-

ме

ремонтують

із

ЦЮЄ телефоністною у Чор . нобилі. Один з наших ве­

·

-

він

твердо

«Допоможу• . не

І

запевнив :

його

розійшлося

сло­

Із

ді­

Наш

біль

НИНіШНій

мав,

·

але

теж

нас,

Підприємство

теnлових

донедавна

було

мереж

«Броваритепло­

структурним

nідрозділом

<<Київтеплоно:І-JуненергО >> . З його дирентором І. З.

ПЕТРЕНКОМ

Іване

-

ро з мовляє

Зосимовичу!

наш норесnондент.

Що

дасть

вам

самостій­

ків . Так, чальником управ.'Jіння

водоnровідн<>;-

каналізац і йного господар­ ства М. Ю. Чиnаченком побував він у Ниєві з :v~етою

присн о р е н н я

силадання шов

проенту,

ПМК-5 на Пиріжко~1: А них

-

Колеюив nерейшов н а госпрозрахунон . Але так би мовити. перехідний період . З 1 січня

настуnного ро}{у ми

приємством .

знай-

підрядника

чолі з О.

скі л ьки

І.

було

дріб­

-

уя­

неу ;J г оджень

вити важко. Проте і їх успішно долав енергій· ний А. Г. Лемпицький. йому доnомагала і Ва­ лентина Дудченко, майс­ тер ПМК-5 . Тільки з її приходом (після без у сспроб

аж

плату

650

трьох

Саме

вала ких

ділків-ноо­

вона

своїх же ,

на­ міс­

мобілізу­

підлеглих,

молодих

як

і

ма , хл опців . Але всього в ПМК-5 на

стари­

разом із па­ виробничого

та

.

та­ са·

до той

час вийшли з ладу усі с нсІіаватори . Проводити земляні роботи було нІ­ чим. І тут знову допоміг

М.

Ю.

Чиnа~енно .

'

Ось так і ·підійшла во­

да до нас на ву л ицю. А тут ми вже й самі якось упораємось. Тож хочемо в ід

усього

вати за

серця

подяку­

людяність, добро­

з ич.1ивість

І

повагу

До

на с ветеран і в . А . Г . Лем­ nицькому , О. М . Іщенку,

М. Ю. Чипаченку та Ва.1ентині Дудченно. Хай щастить

ва:v1,

добрі

лю­

ди.

За дорученням жителІв вуд .

Леніна

О. ветеран д е путат

машиністам

-

МАКОГОН,

війни і праці, місьної Ради .

котлів.

'

іншим

каР.бованців. Плануємо у

робіт­

1991

ро­

Ці розпочати спору дження виробничої бази та побу­ тоІшх приміщень. А створи:v~о належні у:v~ови праці для . обслуговуючого персоналу ~ поліпшиться я:,Ість і надійність ре:v~онтних робіт та енсплуа­ тації.

-

Як пройurла пІдготовка тепломережІ мІста до

зими?

-

році нам план.vв ;о ·· '~" замінити труб. О, ; Н а І\ qм hтично ;,ш вве :1и у дію їх 2.5 нілометра . І вже 15 жовтня уся траса знаходила с я під тисно:v~. Всі поточні ремонти но­ телень -- промнузла та N9 3 -- винонано в строк. Затримна з подачею тепла (заміна 400 метрів труб "" "v л м ~> талургів) виникла через нео-ператинність .) t> <: n , ,нио підприєм С1 ьа <<Броварисільбуд». Продов­ жуємо .плановий . ремонт те:nлоносі.їв по вуЛІщ.t Кирпоноса (без зупинення подачі гарячої води і В

цьому

J, 6 .. : . ,rJ :vt r :тpa

нІсть?

це ,

ця.

сказав:

немічних

зароб і тну

JІережа>>

виконробів

турботи і піклування вия­ вив Анатолій Григорович до

Вороха .

ператорів) сnрава, решті , зрушилася з

<<Зробимо усе можливе'> . Не здічити, скільІш

никам, до

. До зими--у всеозброєнні

і

МісЬКВИ­

КОНКОМУ О. М. Іщенко . Він поспІвчував, поду-

пІшних

лом.

зрозумів

ГОЛОВа

А.

• ЗМІГ .. ~

Лемлицький

Снрутно

ВаХТ'JВИМ

найнеобхідн:шого

населення

ДНІПРЕНКО.

і вдов і ~nенсіонерці О . Г. Х .1олчур з дочкою ма­ тір'ю-одиночною . Остання

ву­

року,

та·

моло­

Бровари .

;ю ни.

Вітчизня­

жите<1і

і

...

йовані

ветера­

ди? Ледь рухається Д . Н .

у

вико­

проектно-кошторис-

І

лишки

лише

.

м.

тавраційні роботи , закупо­

підприємств, бо розгор- · тання їх дІяльності не

сіданні міськвиконкому, де обговорювалнея питання

війни,

колишньої

-

ян

За . ного будете го­ л осувати? сnитав я . - Це .nитання делі­ натне . Вибори ж таємні .. .

~;фни:vt.

лися у місцевій і цент­

р.

І все ж, міськвикон ком справедливо очІкує ще більшої вІддачІ вІд членів колективів малих

ванців.

ної

нашІ

набрав

-

вують та

тисяч карбо­

960

ц.

художньо-рес­

сІльгосппродукцІї,

1

Великої

на

д:вельиі,

малих пІдприємств ними реалІзовано рІзномаи:тної продукції та надано по­ слуг на суму понад

нів

наючи

він

сильну.

країні

блис­

- С;ТОліття

інвалідів

ральній

групи громадян. Вони та­ кож зайняті потрІбними справами: виконують бу­

факт: за період функціо­ нування у Броварах 49

мІльйон

до

прибутку, одержаного ма­ лими підприємствами, що їх створили ініцІативні

нашу, здавалося б, приречену економіку . І,

ж

президентсьну

·

і t ~й. і вчений. Не само­ му ж йо:v~у давати толн

лицІ Леніна, оббивали пороги багатьох бюро­ кратичних ІнстанцІй, благаючи провести на цей куток воду. Почи­

ТІльки

квартал

хохла­

депутат

вальної третІн

називали

Я.

~ув

Чверть

їх прибуток склав 70 ти­ сяч карбованців. Ще більшою 266 тисяч карбованців є сума

на­

спо1kн.ваJJНЯ,

запчаст~н

техніки.

частіше

ку

nрес-нон­

А

JІегковнх автомобілів, ви­ пуском виробІв . із . заліз­ ного порошку, обслугову­ ванням засобІв обчислю­ за

сфері

товарів

лише

Щоб

державою.

Фран­ народ

Пенсіонери :

-

стала

Німеччині, США. Ії

Щоб

виве с ти країну Володів іноз е.~І­

нуче

не

но:vtанду

вqеним .

Вмів

і

рtвною ції чи

ми . ніж унраїtщя:v~и . Ні­ би слово українець стало nу<:~им. безпредметним .

ференц і ю.

ні роботи. Так. при заво­ ді порошкової металур­ гії створено три такі пІд­ приємства, працівники яких зайнятІ виготовлен­ ням комфорок для елек­

зно­

був

мовами.

НІІRРІІЄІІСТВА:

людина

Ось­

.

НЮІ И

скептичне:

~' nраїнн .

lЦо б

Зн а в , ян з кри з и .

НІ ШЛІХУ &ТІНОВЛЕННІ кине

Ун­

-

. ·на

од­

Я;ш:-1 . на :vta~ бути

ВЇДІЮВіДі.

-

Керуючий справами О. ЄВДОЧЕНКО.

ву

поставити

Щ о б був :І<!ОЛОДЮІ! СюІnСІтични:v~! Нр а ще вус атн:vt! Щоб з ай:v~ав с я с портQ:\1, як Дж о р;:ж Буш . Студенти:

Голова виконкому О. ІЩЕНКО

.малообізнана

нюш

-

голо­

одні

раїну пропивали. другі nродавали. треті

в д алося

Школярі:

ДовеСТИ ДО В і ДО:VІа ді.1ЬНИЧНИХ НОМіСіЇІ ПО ВИ­ бораХ Президента Унраїни, що на них покладено

віків

-

Мені

Пре з идент

2.

заголовок,

Впродовж

парку

даром віддавали . Тому во-

ЇХКі

борчу комісію по виборах депутатів до Броварської місьІюї Ради народних депутатів.

Прочитавши

В

сіонери.

не аа :ІИт а ння. їхню ду:ІІ!-і у,

референду:-.·tу .

підрахунон го .1о с ів та підведення nідсу:vtків сування 1 Rсеунрі!їн с: ьного референду:-.tу .

неділя.

для днсІ->'ус.:ії з і бра.тtися шно л ярі . ст уденти та nен­ пере д

госlОсів та підведення підсумків гило· території :vticтa покласти на місьну ви­

NІЛІ

·

~~Якоrо б ПІІ хотіdи нати ПJtеаІІдента?'•

УКРАШИ

Виходячи з Положень Закону Української Ра­ дянсьІюї Соціалістичної Республіни « Про всеунра­ їнсьний та місцеві референдуми» та календарного n л ану- основних організаційних заходів no підг о ­ товці до п р оведення Всеукраїн с ьного референду:-.tу у питанні про прого л ошення не за л ежності Унраї, ни . qатвердженого nостановою центральної вибор­ чої комісії no виборах Президента України та з Всеукр а їн с ьк о го референдуУІу N9 35 від 1О жовт­ ня 1991 р ., виноином місьної Ради · народних депу­ татів ВИРІШИВ :

1.

проголошення

незалежності Украіни і вибори Президента ресn:Jбліки

БРОВАРІВ

ВСЕУКРАУНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ В

раІокної РіА иароднмх деnутатів Київської обпасті

І грудня 1991 pot'Y Всеукраїнський референд:~.н

БРОВАРСЬКОІ

МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ПРО

ЦІна '--кРа,

.N2 122 (8229)

плануємо

СпоДі:ваюсь .

тоді

стати

вже

9_рендним

можна

під­

буде

вести роз:v~ову про ефективність нашої діяльності. Адже матиме:v~о власні кошти І механізми, нала­ годимо служби технічну І механізаціХ. А головне - можливість заохотити людей , дати їм належнІ соціальні гарантії . Вже зараз має~о змGгу підняти

оnалеІ-Ічя) .

.


2 стор.

жовтня 1991 р.

8 30

ІІО,ЦП. а

стают~о

с.Н О В Е

фanae.flJfiiiQМТ

1

nеред

. ще~оеісоІІt'; по­

caaateJUAe8881 . ~киком,

який

втратив опору, а 'f81COJit вІдчУ'па земиоі тверді t. в станІ вlJiьRoro па.цьша сподіВається JJИDJe на чудо.· Сюрреалtам нamoro ж11'1"1'JІ обирає реальну плотЬ 1

рgликав далі

..

би

nодив у

cailoro

метра

Іноді ми .чаrадуємо rаJtериикtв,

прикутих. до

ra·

дають, чи· звіJІьІІJІТнси від пут І йти на волю, чи знову повертатиси до внснаж..11ІВОУ невіJІЬНоt праці. Вже вкотре ваш парламент не може переступп­

тн Рубікон

ак Зі.JІОрожеиий, зупИНJІєтьси перед

-

економічною рефорkоІО~··.

єть~;я

(і т!льки) за валюту мо­ жуть куnувати зем,1!1 у

які вк.1адаються найбі:rь· шІ Інвестиц!І. Такий під­ хІд дозволить найшвидше

жавного

Інтегрувати економІку

засоби

_ .•

·•

Так

тюнений

точно встановити ноз дуже хворій

і

вання.

або

Вона сnочатку оберта­ тиметься у безготівково­ му просторі, обслуговую­ чи

оnтову

МіСЦе

у

зайняти

ВіДПОВіДНИХ

до

коли

на.1ьний

СИСТеМИ,

а

МІй

рехід

до

системна

Утворення

1.

ш~;;ня

та

Не

аор-у

Проведення

приватизації, та

є

са­

ні

річ,

і

там

ІІ!д

Парадокси нашого життя. :\Іалюнок В. Петренка.

що

ключ вІд ланцюга

серйозна

nри-

ІJОВИнне

бути

оціненим.

А

спочатку

проводиться його інвен­ тарн:~аuія. У держави не вистачить

для

цього

сил.

Нсза:Іе>юІі аудиторські юн~тори з:"ІІогли б повніс­ тю «ЩJОСВіТИТИ» об'єКТИ nриватиаацїі, визначити їх нартість, але у нас гостра нестача відnовід­ них фахівців. А тут іще nотрібНі біржі, номерЦій­ ні банки. наділені права­ ми

nроведення

валютних

операЦій, страхові, хол­ дінгові комnанії, номn'юс терні

мережі

та

наЦії І багато

комуні­

ще

чого,

що утворює інфраструк­ туру ринку і без чого він Існувати не може.

Потрібний тююж глИ­ бокий аналіз стану еко­ ноr.tіки України і реко­ мендаЦІї

експертів.

Нещодавно СРСР бу:ю надано

тус

сnец1а.1ьний

асоційованого

Міжнародних

фінансових

організацій. МВФ світнього Банку. означає,

ста­

члена

що

ми

і Все· А це можемо

розраховува:rи на техніч­ ну доnомогу з бону цих

організаЦІй,

яка

включає

пр?ведення експертних оцшок, видання реко­

мендаЦІй,

nідготовку кад­

рів для ринкової еконо­ міки, доnомогу при утворенні

ринкової

Інфра-

структури та ін. Цією мож,1ивістю повинен пов­

Ністю. скористатися України.

уряд

Досі Ціни в нас скла­

далнея

бу ли

довільно.

штучно

Вони

занижені

на сировину, енергоресурси,

матеріали, сільсько-

:осподарську 1 завищені на

nродукЦію nродукЦію

nромисловоr.о

виробниц­

тва. Все це робилось для nотреб війсьново-промис­

лоnого

:комnлексу.

оЦінювати

фонди

Тому

необ­

хідно. виходячи не Із ба­

лансової

ринкової.

ііl бути

вартості.

А

ціни

віДпущені

а

з

nовин­

«На

!\QJJIO~. Тан можна б!.'ІЬШ·

себе

цивілізова­

у

а

нас

зноше­ ;J,еяких га­

в

на

про­

90-95

менш об'єктивно оЦінити вартість майна. Але чи можна ~е зробити в кар­ бованцях, які прямо на

тежі,

очах

часу здійснюються «ва­ лютні інтервенції•, що надає достатньої стійкос­ ті гривні.

за

<<втрачають

у:vювн

вагу»

· безконтрольної

інф.1яціі? Потрібна ста­ бі.1ьна грошова одиниця. Виникає унікальна можливість

ввести

грошову

гривну

І

власну

одиницю

і

конв~ртувати

дійсно,

рятувати

навіщо

11. нам

<<НесгораемьІе,

непотоnляемьІе рубли», зв'язуючи їх виручкою від продажу державного майна під час проведен­ ня

nриватизації,

це

можна

власні значно

українські зміцнивши

Власні ші

коли

провести

гроші, їх?

українські

nовинні

за

гро­

забезпечува­

тись золотом ноздатними

і конкурент­ товарами.

Ще потрібний

валютний

резерв.

У нас мало золота валюти. Але є на міль­ ярди карбованЦів матері· альних

Цінностей,

немало

зайвого обладнання. Час­ тину його можна прода­ ти

населенню.

(можливо,

а

частину

дещо за дем­

Нінговими Цінами) шим країнам, що ваються,

над

за

Україні лекс.J

валюту.

на

рtк обходиться

оборонний

а в

мільярднffі <<братнім

номп­

щорічній

12-

допомозі

країнам>>

мітна наша доля. великі

По­

мільярдів нарбо·

100

ванців

ін­ розви­

-

nо-

А це

резерви.

До проведення масштабної nриватизації по­ трібна nре.1юдія мала nриватизація. Держава продає за валюту з аук-

Ціона

об'єкти

!Ресторани, щальні,

торгівлі

кав'ярні,

магазини,

бари),

сфери г.ослуг (майстерні, nерунарні,

ні,

ательє,

Хімчистни.

праль­

бензоко­

лонки), кінотеатри, об'­ єкти туризму і незавер­ шен?rо буДівництва, зно­ щеІН бІльше. нІж ка 70

стимулюючи

В~Jюбництва, дшне

не

бо

~Іає

валютне

ва

ріст

і

на­

забезnечення.

Час

від

мінили б радянські бованці.

А

єдиною

держави. стійкі

Маючи

гроші,

рити і про тизацію.

Вона разом

велику

nрограмами

нон­

рати напрямки капітаЛовкладень, визначити стратегію економічного роевитку; Для цього ви­ значається стан провід· них галузей нашої еконо­

ву

міки,

де

вувати

на

дійних вому

можна

завоювання

позиЦій ринку,

системний вується

гії,

розрахо­

на

nроводиться

аналіз

рівень

(врахо­ техноло­

інтелектуальний

тенціал, вини,

наявність

матеріалів,

ресурсів),

на­

світо­

по­ сиро­

енерго­

nрогнозується

перспектива

розвитку

найновітніших напрямків світової науки і тех­ нології.

До цієї хідно

експертів країн

в

роботи

залучити

і

необ­ кращих

розвинутих

України.

резу.1ьтат1

.еибиr~-

інвестиціям

США

у

країн,

стане хто гідні

про

зруйно­ відnовіД­ Маршал­

За

ЯКИМИ

ре

б

духовного

~амоrо духу наЦії.

доб­

москов­

бу.1о

ввести

по­ ШИТ­

ІіОр!'С·

на одну

Таке

:v1 2 •

житло

мати

пере­

пити

біJІЬШ

житдо,

ком·

розрахову­

nаєм.

Се.1яни

зможуть

вемлю

за

вику­

рахунок

сертифіката і валюти. Треба допомогти їм за­ робити валюту, і негоже витрачати її державі на

закупки

пити

у

ко.1и

своїх

ку.nівельні

цю

можна

ку­

бt1рг (товарний rfiд 113.СТУПНИЙ УР('Жаи. Нз..1юта нз'1 по­ Т;Jібю ;ря утворення ре­ зерву

при

введенні

ватн:зація

при-

на~І

в:шсни;-:юш

nішне

се.1ян.

За­

сміхотворно

низькі.

лізувати

стрибок

цін.

ут­

аорити свій, стратегічний

український запас Х.'!іба

(для

націона.1ьної

nотреб

оборони.

на

виnадок

сти­

хійного .1иха і неврожа:о) і ще, як на мій nог.1яд. Д.'ІЯ реrу.'ІЮВё.ННЯ ЦіН На товарних біржах. Хліб у нас більше, ніж зви­ чайний товар. Принагідно відзначимо. що 1О процентів валового

в.:~ас­

державного

надає

статн

шанс

і

анач-

свій добАм ус­

проведення

прнва­

ти:;ації іще означає і заупоніііну класу нош:н~

к.1атури. пет:хід

n

ГJс•шоворотний від

:vr~: :ю

тота.1ітариз-

;:;е:-.Іоr:ратії.

АРТІННА

·

НО,ІСШ:.lа-

тура,

:Іerюrvi

ві::\бувшись

пере.1яко:vt

нев.::.1:юго

nісля

путчу.

пере-\

ііш.1а на :с1а.це.чегі;rь загс­ тивлені ІІ'>~иц\ї ·в Ра;1ах. органах

дt~ржавного

управління, нопо:;~ію ність. і

:16<:рігає

шt

:vю­

1

в.1аду

В;1ас­

перс.груповує

готується

«последнего

сили

реваншу

и

решпте;1Ь­

ного бо я·>. І :'•золіна~шя із проведенням' енономіч­ нот рефор:vш. подапьшс зубожіння :vІас, і. як на­ с.-;ідок, ПОЛіТИЧН<l і CEIJHO· :о.Іічна неста6:.1ьність. ві;І· криють

прюшй

утвер;~;-!.;ення

Поrш

шлях

точаться

nчтання

.1и.

дискусії

ще

не

а

приступа­

СВОЇ:vІ

корис-

КРріВНИМ

становищем.

захоп:Іює

та!(

ства

пар­ цього

но:.tенк.1атура.

туючись

д.1я

дІ:ктатурн.

про приватизацію, аа:vІент і уряд .10

прово­ «;:ІІІІ<у

Міністер­

перетворюються

асоціації, порації, стерств Іtою

нонцерни, аnарат стає

а

у

ІіОр­ Міні­

уnравлінсь­

структурою

рень,

цих

утво-

фактично

в.1асюІкО~І

нашоrо.

за·

гальнонародного майна. Дивну бездіяльність ПРОЯВ.lЯЮТЬ

та

1\аб:нет

пар.1амент

:Vlіністрів і

ві;шошенню

до

по

:v~айна

КПРС-КПУ, яке повин­ не бути наUіона.1і:юва­ НІ1'ІІ.

а

не

знаходпися

на

бз.лаf!сі :-.tісцевих Ра;:І. бо бо в такому виnадку влас­ Ш!f\(J:\1 ~Іаііна залишається но~!Партія.

Тому но

необхідно

анулювати.

конні ють

акти,

із

ланс.

негай­

як

що

передачу

>-іайна

неаа­

легалі:зу­

державного

балансу

угоди

на ба­

про

оренду

ко~шарт!йного майна і припинити подібні опера­ ції :1 цим :>.Іайном ;~о

прийняття Верховною Ра­ дою України антимоно­ по.1ьного

пакету

законо;:~авства

законів

про

І

ПРИ­

ватизацію та роз,1ержав­ •1ення. Соцїа.1ьні нас.1ід­ ни приватизації надзви­

чайно

ведИІі\.

чи

цейтнот.

на

:-.ш

НезJ;ажаю­ у

якому

знаходи:о.tось,

треба,

як вчать дpeJJHi, <<посnіша·

ти

првільно».

їУ

резервами

нути

такого

ефекtу прн

Україна

'-fОЖе

з

уник­

негативнgrо

переході ~!J

ринку, Я!\, снаж!мо.

llt1.1Ь•

н'і,а ві.1 "'шокщюї терапФ•.

В. СЕРЕДА,. член

ради

спілни

прщJ.1іннл

<І Врятування"'.

ВІД РЕДАКЦП: в !UiiTe·

ціни на пшени­

Треба nерейти до біржо­ вої торгівлі, а щоб стабі­

·

в

npt;ll!T)

американської

nшениці,

економіч­

війнами, голодоморами, Чорнобилем, нищенням

;:~осить

лороговою

ються

нада.11

вікового морону небуття, із згарищ, полишених

Вони

фортне

до

із

приватизац.ії

площею», де

хоче

ХИЖО

воскреснемо

землі.

дається най~Іачам без­ коштовно і в сертифікат не зараховується. Ті. хто

ного зубожіння. І ми, як назковий птах

Фенікс,

сер­

<<СОЦіа.1ЬНОГО

із

7

ніко:ш не

і

житло,

особу при.nа;:~ає не бі.1ьше

зійдем. Втрата свободи, більш ніж трьохсотрічне рабство n9ставили нас на грань фізичного знищен­ ня,

і

справе;:~ливо

.1а

рії. Ми обра.1и шлях свободи, ш.11ях незалеж­ і з нього

при­

Нідзначимо,

оцрац;ьовані

ною

економічною опорою вій­ ськової 1\:tОГУТНОСТі імnе­

ності

безкоштовно

няття

поJtітичний військово-

будемо

сертифtкзп.

ськими Рада:.ш. Від себе до;:~ам:

химери.

Ми не

право

На ~У:.ІУ.

у

жит:Іа.

оборонний простІр та ін­ ші до болю знайомі ім­ перські

~-к­

Не варто зупинятись на

нейтралітету, і ні про які виглядають союз, єдиний

його

пи розі.

деталях

ренітет України, ,це чітко шлях

ціл­ життє·

-

свr~ю частину у ззга.lь­

житла

«економіч­

наш

на своє працює, людини

тифікат єдиний ;~ля акцій,

ний союз», давайте nри­ гадаємо статті Деклара­ ції про державний суве­

«СОЮЗИ»,

од·

мінlмум.

зе:v1лю.

і зно­ nіднімають

МосквІ

визначено

мати

nі.влі-і!.РОдажу),

у

захі;:~ноєвро­

війною, у із планом

nитання

.

умовно

можна

про­

в:зяТІ:

ва­

l\раще

приватизацію».

б

дбати акції будь-якого пі;:~приємства. що їх вІ}­ nускає (без права їх ку­

дорів­

ХЛіб :за

хоча

ВІ\азану

стошення Аралу. Тож коли знову

вірно об-

-

що

КУП\ ІНТИ

звану

ІіО:\ІУ

космічні nобори і БАМ, Тюменську епопею і сnу­

версії та перепрофілю­ вання економіки. Тут по· трібні великі Інвестиції, і без технічної та фінан­ сової допомоги Заходу не. обійтись.

Г ОЛОВНЕ

союзні

А

,:r:лту "не;и•а!,1ЬНfJ.

дячи

раїни має отримати сеР.: тифікат або купон. якии

суверенітету

Ро;щнr,І•>.

майно,

Кожен· грома;:~янин

Ми неслИ на своєму горбі значний тягар ново­ будов комунізму, освоєн­ ня цілини і російського Нечорнозем'я, військово­

nроводитиметься

із

nо-фІ­

запа­

<<Зan:ptJ:\!:1

:JBO\Hi

державне

на

суперечить

Т3.К

безкоштовно і о ТЖЕ nорі'вну. Всі nовинні

вий

еко­

ла.

nрива­

зе~1.11?

шпанн~

поставитися

.. fl

вану ності

гово­

цього

го.1овне

пейських

реа•1ЬНі

можна

ра;:~іацією

ф;:~тверджує

економіку

української

;~о

обслуговування nерш за все nотреб Союзу і без­ надійну провінційність, а

нює

грошовою

одиницею

він

республіки

грами на с.уму,

ВіДПуЩеНИЙ <<На ВОЛЮ», здобуте ту вартість, яку йому визначить ринок і nотихенько сконає. Ноли позиЦії гривни достатньо 2:-.Ііцшіться, вона перейде і до роздрібної торгівлі, стане

оскільки

післявоєнні

кар­

карбованець,

і

Те>му

умови життя. Інші ком забезпечений

України. Е НОНОМІСТИ підрахували, що Україна безплатно фінансува.lа

б і куnони багаторазово­ го використання, які за­

:Іtlєю

накові стартові умови. А

державному

А для роздрібної тор­ гівлі тимчасово зГодилися

ще

«барак­

лософськи.

nрограмує

номіку

якого

горезвісних ~<хр~­ А забруднею ~~­

далі все місце. Ті, матимуть

затія,

жорстко

товар­

частина

сталінського

треба

...

галерника

пра­

підлягає

ватизації,

і

ко• і щоб»?

(УКРІНФОРМ).

цювати професіонали сві­ тового рівня. Державне майно,

на

70,

значна

щюграм

nовинні

людям.

тішити

фонди

на

лузях

питан­

nерепрофі.1:-і.;ання

це

утво­

центів. А чого варте на­ ше жалюгідне житло.

КО' -ерсіІ

-

будемо

ннчі

економіки.

Ринок

маііно

но:v~у ринку із таким май­ нам робити нічого: вироб­

валюти.

З.

га.1узях ви­

рентабе'l~­

і.тІюзія:о.ш:

Введення наЦіональ. вільноконвертованої

ної

різннх

рюва::о~ь шляхn~1 нещ~д­ ної експ.1уатації поsо.'ннь

ня.

2.

у

поко:~інь.

Державне

вир1-

ка;:~рового

J?ce nра­

рИНІ\())1.

ринновоІ

інфраструктури

безпідставні. утворюва.1ось

но бути повернуте

що

включає три відносно мостійні завдання:

неnраво­

визнача:шся а;:~:.нш­ стративни:.І ш.1яхо:v~, а не

пе-

ринку

пзю

радянських лю;:~ей -- за­ .1ажників системн і повин­

іНШИЙ

проблема,

nо­

визначення

ність

про­

погляд,

виробничі

.робннцтва.

стан, інший діагноз, що потребує інших ліків.

Н А

ви­

багатьох

цінн

розпад

ЯКіСНО

дано:.1у

д.1я

і

цею

зменшу­

СТ1JО\ТСГЇЧНUГО

у

но поліпшипr робут. Це так.

у

від·

зага.1ьносоюз­

зайнятість

майно

ного

су.

Уsраїна

;~о

майна

мірні

Ііаціо­

зерю

;:~ава.:з

Намагання ввести якісь критерії (стаж роботи, робництві,

центів, ,.о це вже не спад

виробництва,

що таІ{ і

збору

них грош~й. Роздержавлення.

ка:щики)

ста­

12-14.

бу де

8 Nl 122 (8229)

не юtогла реалізувати рівність як одну із основ­ них своїх чеснот.

величини

кризу.

доход

на

зе:-.1ля.

безкоштовн_?

данина ~·иl:темі,

фальсифі­

річний

жит.1о.

тіше і найспрзве;:~ливіше. Такніі сnосіб. остання

прямої

звичайнісІньку

~шйнз.

:о.1іі'К гро:vІа;:\ЯНа~ш УкраІ­ ни. Порівну. Це найпрос­

НаП·

ОрієнтаЦія · на еконо­ мічний союз із СРСР неnерспективна І шкід:Іи-

пла-

не існує.

виробництва)

роз.:1і.1ено

чІльне

ПРИВАТИЗАЦІЯ-

кує справжній стан гос­ nодарства, вядаючи його

ється

і

:о.Іайна

дер­

оціненого

Церншвне

наЦІональну до свІтового

рямках.

торгів.'Ію,

:НJвнішньоекономічні

ринку

розпо;:~ілу

Частина

відмовчується

дезинформації.

Але

для

гривни.

сnраве~.1ивого

способу

ліку­

1\Ііністерство

вдається

за

nотенціал

введення

Єдиного

в

z;

діаг­ еконо­

призначити

тистики

необ-

иайnерсnек­ напрямкІв.

відсутНістю

об'єктивної інформації про справжній стан на· шої економіки. Без такої інфор:vшції неможливо

міЦі

утворюється

хіДний

П EJ>t:XIД до рюшу об-

.

тивнtших

в.lаСНіСТЬ.

. Сальвадоре

весел· вИКии:)'-тоrо бурею па берег 1tорабля, вкt

5-6

nроцентів виробничі фон­ ди. Громадяни України

Ж И ТТ Я:.

різ.лі aaropa є, безумов­ но, цікаві, слушні думки,

aJre

з

деякими

позиціями

важко погодитися. Особ­ :шво де йдеться про JVIa· лу приватизацію і розпро. даж землі за ващоту,

якої, власц:е кажучи, не. ма у наших сілJ>ськнх

.1юдей...

Сподіває:.-tосп,

що цей матеріал внклJІче у

зас,

свої

шанопні

особисrі

читачі,

роздуми 1

ви поділитесл з ними на

.

сторіннах

нашої

га3ети.


сН О В Е

8 30

ЖИТТЯ:.

жовтня

3 стор. 8 N2 122 (8229)

р.

1991

Повідомленин ПРО

ПРИИНЯТІ

РАНОННОї

ВІД

234

РІШЕННЯ

РАДИ

15.10.

1991

Р.

УТВОРЕННЯ

ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІППО ВИБОРАХ

ПРЕЗИДЕНТА ВИБОРЧИХ ІХ

УКРАІНИ» «ПРО

KOMICJ;<_

ЗАСТУПІ~--

-ІР

ВИБОР -~:1

(Продовження.

Члени

сере;Іньnї

НУШІ\,\

.N2 121). комісії:

Антонівна.

Світ пг не~

:\Інко.1аївна.

ІІІ!-;•J.lІІ

трудовим

колек­

бібліотекар

Тара-

трудови:.І

колективом

ШКО.1И.

__

ОСІІПЧУЕ О.їеt;;·ан;tр Васи.;ьович. водій «іНер.lівсьІшіі"' --- ІШ.1еюнвом кооперативу

радгоспу «Гараж»

радгос ну.

ХО:\ІJІЧ гп

ра;! ГО(' !і.\'

CJ-11\3

ТНЧ()ГО

1:3.

В<і.l!:Іп::на

Пt'Трівна,

виховаrе.1ька

<< {і\,'!1.1ЇRСЬКИЙ.,., ---

днтячо­

ІШ.1еКТІ!ВО:\1

;Щ­

ЖЕРДІВСЬКА Голова

ВИБОР"!А ДІЛЬНИЦЯ

дільничної

виборчої

комісії

.N9 513

госпУ.

Нцін

:\Інхаіі.1івна.

завідуюча

фельдшер­

сьІю-акушерсьюІ:<.І пую;том с. Підлісея виборЦі!.! с. І!Ц.1~ссн. Секретар ді;rьничної виборчої комісії

ОСЬ:\1.-\Н О:щ·а

сі.1ьсь!іюІ 1\.lуб(щ

1-\ос:тянтинівна,

Підлісся.

радгоспу.

ЛИСЕНІ->0 Тетяча .1іської сільської с. Підлісся.

Во.lr.:.ІимІ{рівна. біб.Ііонч-ш

--

біб.'Ііотекар Під­

зборгми

виборців

14. ЗАВОРИЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N9 514 Голова дільничної виборчої комісії КУХАРЕННО

Мнхай.1о

Петрович,

вчитель

Завариць­

кої середньої школи трудовим колективом шко.1и. Заступник голови дільничної виборчої комісії -

М~~ЯБОРОД;:\ Галина Петрівна, вчителька Завори.ць­ серед_НЬО! ШКО.lИ

трудОВИ:\1

-

КО.'ІЄКТИВОМ

Секретар дільничної виборчої комісії

ШКОдИ.

-

Щ.~ВА :\!арія Іванівна. вчителька Заварицької серед­

-

Члени

трудовим

ді.1ьничної

колективом

виборчої

на Занорицького ві.1;1і.1ення зв'язку Заворичі.

шко.1и.

садка

:комісії:

-

вом

радгоспу

«3аворицький»

трудовим

-

радгоспу.

ткарні.

ШАТУ~ОВА Лідія Михайлівна, начальник вій. ськово-о~.ТJшового . стоду _Заворицької сільськоІ Ради народних депутатІв ж:ночою радою с Заворичі 1ti. :JАВОРИЦЬКА ВИБОРЧА ДІJІЬННЦЯ .N'2 5і5 Голова дільничної виборчої комісії РІДНОУС Мико:Іа Денисович. годовний бухгадтер радгоспу «Занорнцькиіі» трудовим ко.'Іеkтивом р-адгоспу.

Заст~~ни~ голови дільничної виборчої комІсІї ~ЕНИ_СЕН~О О.1ьr~ · :\Іиколаївна. завідуюча Завориць­ ною ~Ільсьною б1б:нотекою жіночою радою с ЗаворичІ. · Се~ретар дільничної виборчо! комІсіІ БОБОШJ:<О Одена Олегівна, вчнте-1ька Заварицької сере.:шьоr ІІІnОJІИ -:- тру.:~овим колективом школи. Член"!

дІльничної

виборчої хомісії:

ДАВИ~ЬОІt На~~лін Станіславівна, вчителька За­ ворицьно~ середньо! щко.1и трудовим ко.тtективо-­ шполи. ...

;.~УД..rІАИ Олеnсандр Борисович, головний зоотех­

•• ,. Радгоспу <<Завпрнцький~ радгоспу.

ЮРАХ

середньо'!

.'!IK<J.Ptli.

·

-

'

лог

Шf(О,іи

3а.1іського

будівельних

!\ОГ(> комІтету !Jа:tгоспу радгосnу.

, МІРОШНИЧF.НІЮ

медсестра Заво-

трудОВИМ

КО"еиТИВОМ ·•

«Заворицький»

-

n

трудовим

·

Любов Іванівна, виховате,1 ька

~ИТ"Чого са:.~щt радгоспу ~<Заворицький>> ралосr.У.

трудовим

·

XAPЧl<"HH_U ЛnрЇ1са Мусіївна, вчите,'Іька Завориць­

!<Щ середньої шиод» - тру ;ІОв им колективом школ'и. Н:І. ЗАЗИМ'ЯНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N9 516 ::'олова дільничної виборчої комІсії -

Ш.И:ГОЛЬ _ТІ'тяна Мико.1аївна. секретар-друкарка За­

зІІ:<.І янеької сере,щьпї школи !І1ІШ.1И.

трудовим колективо" '

Заступник голови дІльничної виборчої комісії _

БАРБОН м'янської с.

За:шvr·я. . , . , І

ДІЛЬНИЦЯ

.N9 517

-

трудови:vІ

колективом

школи.

експериме!-f<!'ально-дослідного

матеріалів

трудови'\І

-

заводу

ко:~еІпиво~І

:Jа­

Секретар діJІЬJrИ'.ІІІОЇ виборчої комісіІ

<<Тепличний»

Анастасія сільської

Михайлінна. біб.1іотен,;

~

жіночою

радою

с.

Надинівюt.

ЧJІени дІльннЧІІоі виборчої комісіІ: НОСЕНКО Володимир Ілліч. електрик Налинівсь­ кого

--

овочесховища

трудовим

кn;Jективом

КРОНОС

Любов

ГригорівІІа,

кої середньої школи

ЛЕБЕДИНЕЦЬ

вчителька

трудовим

-

Тетяна

овочесхо-­

НалИНівсь­

колективом

Григорівна,

них

-

матеріалів

трудовим

школи.

лаборант

кодекпtном

За­

заводу

НЕДІЛЬНО Олександр Миколайович. вчитель Кали­ нівської середl\ЬОЇ ШКОЛИ -- трудоВИ:vІ ІіО.'ІеКТИВО:\1 школи.

ОВЧАР Людмила Володимирівна. старший ник Калинівського овочесховища - · тру дов им тивом

комір­ кощ~к­

овочесховища.

ОСИПОВА АнтонІна Василівна, сеf\_Ретар-друкарка радгоспу-комбінату •Теnдичний~ -· жіночою радnю с. Налинівки. ОСЬМАН ВалентІіна Іванівна, медсестра Калинів­ ської медамбулаторіІ трудовим колективом медам­ булаторії. ПОВОМАР Вячасдав Володимирович. директор підліткового клубу радгоспу-комбінату' <<Теnличний~ радою Броварсьцого міськрайонного об'єднання Товариства українtьJІої мови ім. Т. Г. Шевч~нка << Просвіта•. СЕЛІОН Григорій Микодайович. робітник Калинів­ ського

-

овочесховища

трудовим

радгоёпу-номбінату. ПАНЧЕННО Анастасія тожитку На.:штянсьного трудовщt

колекти.вом

овоче­

колективом

Голова дільничної виборчої комІсІї ПАВЛЕНКО Микола Михайлович, електрик відділка М 2 радгоспу «Красилівський» колективом відділ­ каМ 2. Заступник голови дільничної виборчої комісії ЯКОВЕНКО Микола ·юхимович, охоронник Бровар­ ського

відділу

сільським

·"

бібліотекар Зазижіночою радою

позавідомчої

комітетом

с.

Секретар дільничної БОНДАРЕННО

ділка

N2 2

відділка М

Тамара

радгос-пу

-

охорони

громадським

Димитрова.

виборчої

комІсії

МихайЛівна.

-

робітниця

«.Красилівський~

-.

2.

Члени дІльиичноі виборчої комісії: ДЕРНАЧ Андрій Миколайович, художник еького

від­

колективом

заводу

порошкової

металургії

-

Б ревар­

сільським

комітетом с.

Димитрова.

.J\"g 10 -

громадським сільським комітетом с. Димит­

ДЕРНАЧ Людмила Григорівна, продавець магазину

рова.

ЗІНЧЕННО

О.1ьга

Петрівна,

тепличниця

відділка

,N'y 2 радгоспу <<Нрасюrівський~ -- коJІективом віддід­ ка

.IIJ'g 2.

МИРОНЕЯНО Гадина Семенівна, робітниця відділ­ ка .IIJ'g 2 радгосnу «Красилівський» кодективом відділка

N'l 2.

МИХАFІЛИЧЕННО Олена Миколаївна, робітниця Броварського заводу порошкової металургії гро­ мадським

сільсьним

ПЕТЬНО кого

номітетом

Михайло

зеленого

с.

Димитрова.

Миколайович,

господарства

-

водій

громадським

Броварсь­ сі.'Іьсьним

20. КАЛИТЯНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 520 Голова дільничної виборчої комісії Ш~ТАйЛО Анатолій Юхимович, іНїІ;єнер-гідротехнік радгоспу

<<Авангард~

варського

міськрайонного

об'єднання

Товариства

ук­

раїнської мови ім. Т. Г. Шевченка «Просвіта».

Заступник rоловн дільничної виборчої комісії НАБИШ Василь Павлович, зоотехнік радгоспу-комбі­ нату «Налитянський» радгоспу-комбінату.

-

радою

трудового

колективу

Секретар дільничної виборчої комісії САВЧЕННО Ірина Андріївна, методист Налитянеького будинку

культури

-

трудовим

КО!Іективом

радгосnу­

комбінату. Члени ДiJrьнa·;:J,.Ji виборчої комІсії: АНІМОВ Геннадій Пи.пиповиrч. інженер радгоспу­ номбінату «Налитянський» -- ·радою трудового ко­ дективу радгоспу-комбінату. ВЕНЕЦЬНА Любов Олександрівна, диреитор На· литянського будиику нультури --- радою трудового колективу радгоспу-комбінату << Налитянський». ГОЛОВЕР ДА Людмила Петрівна. завідуюча дитя­

~им r.а.дном

радгоспу-комбінату

"Налитянський»

-

колективу

школи

радою

-

Броварського

міськрайонно­

го Т.

об'єднання !Го!!ариства української >юви імен і Г. Шевченка <<Просвіта».' Секретар дІльничної виборчої комісії ІЛЛЮША Ольга Михайлівна. бухгалтер радгосп~· <<Авангард» жіночою радою радгоспу. Члени дІльничної виборчої комісії:

АБАНУМНА

Станіслав

майстернею радгоспу 1\олективу

Федорович.

,, Авангард>> --

завідуючий

радою трудон<;го

радгоспу.

ГОЛОВАНЬ Микола Степанович, трешторист рад­ госпу «Авангард» трудовим І\олеІ\тшюм радгосnу. ЛУБЕНЦОВА Марія Миколаївна, бригадир радгоспу <<Авюігард» -· трудонн:.; ко:ІеІ\тивом радгоспу. МИМРИ}{ Василь Михай:юнич. вчите.1ь музичної

шко:ш --

радо'~~ Броварського ЛІіськрайонногu' об'єд­ \ІОВИ іlІІ Т Г. JlJef<-

нання Товариства української чeнкa <<Просвіта».

НЕМЧЕННО

Любов

Михайлінна.

оп~ратор

радгос­

nу <<Авангард» громадським будинковим комітетом буд . .IIJ'g 59. вул. Леніна, смт. На:шта. ПАНЧЕНКО Володимир Степанович, нодій радгос­ пу <<Авангард» трудоним колективом радгоспу. ПРОКОПЕЦЬ Катерина Антонівна, оператор рад­ госпу <<Авангард>> трудовим колективом радгоспу. САМОДІП Микола Іванович, водій радгоспу «Ан<ш­

-

гард»

радою

ХОМЕНЕЦЬ

трудового

Василь

колективу

Миколайович,

радгоспу.

водій

радгоспу

«Авангард"' трудовим ко.1ективом радгоспу. ЯНЧЕННО Наталія Іванівна. кухар їда:Іьні радгос­ nу «Авангард~ жіночою радою радгоспу.

"Л~ИТЯНСЬКА ВИБОРЧА

. ДІЛЬНИЦЯ .N9 521 Голова дільничн.ої виборчої комісії РАМАЗАНОВ Тофікпаша Намуддінович, ветеринар­ ний лікар радоспу «Авангн.р;J» тру довн:v1 ко.1ектн­ вом

радгоспу.

Заступник голови дІльничної виборчої комісІї МЕЛЬНИН Валентина Володимирівна, голова Кали1ЯІІського

радгоспробкоопу радгоспробкоопу. Секретар дільничної

--

трудовим

ходективо:\І

виборчої комісії -· ЛИНДЯ Надія Іванівна, головний бухгаmер радгоспу <<Авангард» -- радою трудового колективу радгоспу. Члени дІльничної виборчої комісії: ГЕРАЩЕНКО Оксана Леонідівна, зоотехнік-селеквом

радгосну

«Аванr<J.рд»

-

трудовим

колекти-

радгоспу.

ДЯДЮШЕВА Любов Дмитрівна, кухар їдадьні радгосnу «Авангард» жіночою радою радгоспу. КАР АСЬ Тамара Іванівна, молокоприймальниця радгоспу <<Авангард• жіночою радою радгосnу . ЛАВРИНЕННО Світлана :Мико:шїнна, бригадир радгоспу <<Авангард>>-трудовим колективом радгоспу. ПЕТРУСЬ Віталій Михайлович, ветеринарний лікар радгоспу «Авангард» -- радою трудового колек­ тиву

радгоспу.

РЕНУН Тетяна

Василівна.

продавець

Налитянеько­

го радгоспробкоопу трудовим 1юлективом радгосп­ робкоопу. ТУРЧИНОВСЬНА Оксана Михай.1івна, касир рад­ госпу «Авангард» трудовим колентином ІJ?дгосnу. ІОХИМЧ'УН <<Авангард» -

Євген Михайлович, водій радгос·пу трудовим колективом радгоспу.

КНЯЖИЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N9 522 дільничної виборчої комісІ'і

22. САМУТІН

Голова дІльннчноІ виборчої комісІї БУГ АЄННО Микола Леонідович, оператор котельні радгосnу-комбінату «НалитянськИЙ» радою Бро­

трудоного

Заступник голови дільничиоІ виборчої комісії -КУШНІР Дмитро Якович. вчит(;:Іь :Ка:штянської се­

Голова

КАЛИТЯНСЬRА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N9 519

раДQЮ

--

радгоспу.

комітетом с. Димитрова.

19.

.

ьоду.

ціонер

громадським

заводу

Калита. ПАШУТА Петро Антон()вич, оператор котедьні радгоспу-комбінату <<Калитянський~ -- радою Бро­ варемюго міськрайонного об'єднання Товариства уі$ра­ їнської мови ім. Т. Г. Шенченка <<Просвіта». ТНАЛІЧ Іван Мико.1айович. бухгалтер радгоспукомбінату <<Калитянський>> трудовим ко.1ектнно>t vадгоспу-комбіНату. ШИЛО Надія Сергіївна. юрист На:штянського комбікормового заводу трудовим ко.1ективом за­

21.

КАЛИНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N9 518

18.

()лексіїнна, но~Іендант гур­ комбікормоного заводу -

СНОРОМЕЦЬ Ганна І\ири.lівна, робітниця ра;,госпу­ комбінату «nалитянський~ -- жіночою радою С•\ІТ.

редньої

-

ЛОБОДА Олена Євген!Івна, економіст радгоспу-комбі­

·

ЛЮ_БЕ_І-ШО Марія Федосіївна. го,1ова nрофсnілко­

ІіОЛеh. ·''Юм

ВИБОРЧА

поза­ серед­

Заступник голови дільничної виборчої комісії БЕЗГУБЕНІ-Ю Валентина Ананіївна. інженер-техно­

трудовим копективом

литви~ Ba.1CI!Tiir:a Федорівна,

р~цькоУ Д!!ІЬНИЧНОJ .'!!Карні

иодективо:-.1

організатор

Голова дільничної виборчої комісії :\Іикола Грю•орович. директор Калинівської

жіночою радою

· СОЛ~~~ T~HnOBA .. Та~Іара ~едорівна, медсестра За­ вориц~/(01 дІльничІюІ ткарю трудовим колекти­ нолектнвом

Інанівна.

будшшу ку.тьтури - жіночою paдnrr. cvrт. Налита. МАТВІЄНКО МарІя ФедоріRІJа. агроном pa;:troc:пy комбінату «Налитянськнй~ - трудовим колективо:~-1

сховища.

БОБОШJ-J_) Петро Андрійович. водій радгоспу «За~орицьюш» -- трудовим колективом радгоспу. . І,ЛІ\l\1ЕН~О Оксана Ананіївна, бухгалтер радгоспу «Заворицькни:> -- трудовим колективом радгоспу. СПl.'JЬНІІІ, Олена Олександрівна, вихователька ди­ тячого

Вален'rина

КАЛИНІВСЬКА

17.

БОБОШНО Ната.1:я Адамівна. заступник начальни­

с.

радго-спу

ліського експериментально-досліДного заводу будівель­

:завідУюча Підліським

збора:vш виборuів с.

-

:Jборами

Члени дільюІчної виборчої комісії: n~'.lІШИЧ Грнгорііі Павлович, водій радгоспу <<іlіердінсьІшіі,, -- ко:Іектнвом кооперативу <<Гараж»

ІІІІ\Олн

водій

вища.

Заступник голови ді.'Іьничної виборчої комісії -

ньо!

Анатолійович.

ра;~госnу

класної та позашкільної роботи За:зим 'янеької ньої шко.1и трудовим ко.1ективом шноли.

нату

-

СОРОЧ:\Н Микола Анатолійович, тракторист радгоспу << Жt'Р;І:!JсЬІ-їІІіі ·> профС'nі.1І<ОВИ:\1 комітетом рад-

коІ

Вододимир

телятниця За:шм·я.

воду.

С'<Ц'і<J.

ЄФАНОВ/\

знм'я. КАЛИТА Марія Григорівна. ім. Кірова жіночою радою с.

ЯВОРЕННО

секретар-друкар­

-

шкоди

ВАЩЕННО Ольга Михайлівна, продавець nромнс­ лового магазину с. Зази:v~'я жіночою радою с. За­

і:-.1. Юрова громадським вуличним комітетом ву­ лиць ПролетарсьІюї, Юрова с. Зазют'я. СЕРГІЄННU Василь Миколайович. тракторист рад­ госпу i:vi. Кірова громадським вуличним комітетом вулиць Пролетарської, Юрова с. Зазим'я.

СЕКРЕТАРІВ

виборчої

тянсьІюго

НОВПАН

ГОЛІВ,

..

cepe:Inh·J·;·

r::всьtmї

ОБРАННЯ

Початок у

Тарас:вс•-f\nї шко.•;

ДІЛЬНИЧНИХ

КОМІСІй»

дільничної Тf'ТЯН<і

tJ

ТА

\:

АНГО.1ЕШЮ тиво:-.І

ТА

сІльської Ради народних депутатів --- жіночою радою с .Зазим'я. Ч.'Іенн дІльничної виборчої комісії:

школи.

ДЕПУТАТІВ

«ПРО

радою трудоного кол~кти.ву радrоспу-ко711бlиату, ЛАFІНО Марія Іванівна, заступник директора :Кали­

БОРИСЕНКО Наталія l\ІиІ(олаївна. вчителька Зазим'янсьної середньої школи -- трудовим колективом

ВИКОНКОМУ

НАРОДНИХ

Секретар дІльвнчвоІ виборчої комісї! ЗАГУРА Наталія МиІ<:олаївна. касир Зазим'янсьної

Сергій

Петрович,

завідуючий

-

господарчою

частиною Броварського дослідного заводу обладнання «Факел» радою nідприємства заводу. Заступник голови дільничної виборчої комісіі ГАНЖА Олена Іванівна, інженер-технолог Броварсь­ кого дослідного заводу об.~аднання <<Факел» жі­ ночою

радою

заводу.

Секретар дільничної виборчої комісії l\ІАНСИМЕННО Надія Іванівна, діловод Нняжнцької середньої

школи

-

. трудовим

кол~ктивом

школи.

Члени дільничної виборчої комісії: НОЛОМИйЧЕНКО Віра Іванівна, нантролер Бро­ rарського дослідного заводу обладнання <<Факел» жіночою

радою

ЛАВРЕХА

заводу.

Галина

кої середньої

школи

МАЗІl-1 Гадина дос.'Іідного заводу радою

заводу.

МАЛЯРЕННО

жицької

серt>дньої

Іванівна,

-

бібліотекар

трудовим

Нняжиць­

колентиво:-.1

школи.

Дмитрівна, комірник Броварського обладнання «Факел>> -- жіночою

Сергій

Мнхайщ)вич.

школи

~читель

трудовим

школи.

(ПродовжеюІя на

4-iti clfop. ).

Ннн-

колективом


8

-4-' стор.

зо жовтня

сН О В Е

1991 ~-

ІРУГО/О ІІІСТОНААА- 360РІІ /_НТЕЛІГЕНUІЇ ротьби

Три дні залишилося до 'Пеу,

копи

якими чими

демократич­

во настроєна інтелігенція Броварів та району на своіх зборах визначить

по

праву

це

у

йшла

долі

влас­

до

президентських

і1

референдуму

виборів

диваміка

полі~чної

своїх

зборів

ін­

бо-

JІИІ;а

1 отується

Х\';ІІJЖНЯ

оформ.1РІШІJ

ОЗВРІРННЯ

НІ·;;с·­

~іо•·о

3H.ly.

ТОШО

Від;ювідниіІ' .

що оргкомітет проведенню зборів,

очолюваний

депутатом БроварсЬІюї ~Jіськради, і'ОJІОВОЮ КОГІІіСЇЇ 3 ПНТСІНЬ

Р. П. Іванченко, В. ,..,_, Осннцькоr(), І. ':Н. Е.!іІ штшш. І. А. Ольхо:зси.t•·

кудьтури М. Ф. Буне~1. долає <<підводні рифи•> не­ легкої організаційної ро­ боти. Проведено вже де­ кілька засідань, пшодже­ но пи·rання про місце nроведення зборів (зал засідань міськвиконкому - 10 rодина ранку), до­ обрано нових чJІенів орг­ комітету, запрошено гос­ тей з Києва. інших міст

І'О

та

ін

ЯБі

и}mах,.

~~-т),

РІО' · :нп·.·!іr<:нцїі ЩІ:,;,,

С8і1Н~

сн.їІ..

U1p:i~!OB3IfliX

.: --:1 :н:ННЯ

На

-

нсб;;іі:rужнх

до

р<tзу

него

з:шти

опору

'lt·~;н::-·с:-і

у

C.:\C!Гт'!O\.~PIL1iljзond··

но:ну

:зJнізу);.

~і.

навіть

н.

ні:зоц~У

н::ро.:;у

Р:ІІІІІ' _,

1fiopi~:·.

рід­

участь

:'5ор:п!

орга­

.а,о

CJ..-ui-H't,

650-750 ·:-

ХАй,

:VI.

розрядів,

штампува.1ьники металу, 550-600 крб., різа.1ьники. мета:1у, 600-800 крб .. Звертатися на адресу: вул. Красовського, 16, відді.І кадрів, телефон 5-21-50.

всіх

дoJJ.i

зар­

крб.,

650-750

·

карбованців,

неза­

зшІрошує-.ю

oprнo~'!i'to.""''f<!'). снр!l иt~

токарі 3-4 розрядів, фрезерува.'Іьники 3-4

ДО­

~~нраїнп.

Пт:+>е.

•шн;пь

с.1сктрозварюва:rьники 3-5 розрядів, п::ата 550-700 карбованців на місяць,

Ш1Йf·Q,10ВНЇШОЇ Й

н:ні< r·ятішої ~Іетн

не

ЗАВОДУ «ТОРГМАШ» потрібні:

T3383-

•:;:ir с\РЧСТjJУКТНВННЇІ, rh:'•!<Jjj н~н. що сприяти­ :а,• !:<Н:со,ll.'І.ації, а Re кон­ (р•.mт;щії усіх наших зу­

бати>>, ДО Ю:ШХ :1ЗПрUП!}'· І·ОТЬС)! вс• бU'Н\НЮЧі, Прає;пно підзначнтіі, що :v1ісцена u:ra::t::J п.ьоrо rідьnн

t

Бровар­

В!!1р!І:'ІШТІІ

122 (8229)

шо 2 .-~истопада 1991 року о 12-й годині від­ будеться святе водне хрещення по вірі у спорткомплексі «Металург» (промвузол). Запрошуються гості та жителі Броварів. Yri бажаючі отримають духовну літературу.

·'Н)Лрати'і:Шх сн.'f ~Ііста. tП:j ж, побажаємо або­

на внст~:~]. ~ О~~і·і~;і -~fJ~~;т_ очікуються й цінаві '·' ;(~­

не

.,

зблизюха

r!fi01 Н.1••ЖНі КG.:ІИСЬ НОЗі!· ШЇ ~!kl.,J;BIO;()HI\OMY Та де­

.,,".J'"

";Iro··

про m;y повідо:І'І.'!Я.'ІО· н.авіп. ~, «Вt:чіршх но-

r.:n

рсйтннr

1\І. Ф. Буня, :н. М" В.1:ц, В. В. По;1іщую1. 13. Т. RуСіІдІІ. В. Н. ІІЦОП:<•.

запитан­

відповідь

тз,

.NЬ

8

БРОВАРСЬКА ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯНБАПТИСТІВ ПОВІДОМЛЯЄ,

r.:,>'!Ш!О:н'.існа іr.:тог!я і:; за­ ііороІ>ою ,;озацького свя­

'!~<('ТііНа,

самі

сакраментальне

по

об;шсті.

абора:-.1 Mu.IOT'> НдДЮ'И ВИ· ступи Л. С. ТанюRа, М. Г. Лисенка. С. П. П;;ачиндн.

ня дадуть абори, А поки

ного народу. Адже ні кон­ цепцІи «прошарку», н1 так звана селітарна .теорія» не спроможні були об'єк­ тивно оцінити роль інте­ пІrеицІі ик найсвідомі­ шої СОЦіаJІЬНОЇ верстви украінського суспільства. ІІк свідчать повідом­ левин з усіх областей Украіни, збори інтеліген­ ції на місцях проходять не менш активно І бурх­ пнво, ніж форум інтелі­ геиціі Украіни у Києві: з кожвим днем набли­ жевви

до

ЗІ

твор­ при­

телігенція Броварщини? На це багато в дечо;І'Іу

належне ій міс­

твореннІ

зростає .• Тож ідейними та здобутками

ЖИТТЯ»

БРОВАРСЬКОМУ

КРАНОБУДІВНОМУ ЗАВОДУ «СТРІЛА») ЕУЧ~.і:\ CLH'JЇ

Г;;н:;а

~і..r.:ь~..ьі..,:~й

Д:.::!':':>.:r,іР.

Ра;1а

н;.•"'-\::~;·;І::н

:.:~;:- .;~_:і~і':

.:1~'1і~"·т:-t·::.в

Нrиr:и:Іін·

ра;:=.:·і[, С. i-;~.'HCH.i~~:!."~l. Jl()[-~\}\•:.J І.~І.JІ;і':і i?;r1.!:.::.~i .. ~J:v·:.;·;.::,:'-·f-' і) ... Гf)(!~У CИ."flfiCЬ!;r:i1 ::+~if'f'~ 11 )~'-' jJ("i.~~~-l!iJ ( .. f-~';':r(~Ci~.7ir~f<,71.

ПАСІЧНИК

Михайло

cJ-;K'i.l

Іванович,

електрос.:ное;ар

Броварського дослідного заводу обладнання

-

радою

підприємства

<· Фак(':І»

-

ьроuарс:,Іюгr. радu1" під­

заводу.

ТНА ЧЕН НО Галина ІваНівна, інженер Броварсьr-:о­ го досJІідного заводу обладнання «Фаиел>> -- жіночою радо~

.

заводу.

ТРУБІН

Сергій

Вячеславович,

Броварського дослідного

-

«Факе.н

радою nідприємства заводу.

Голова діпьвнчноі виборчої комісії

-

ім.

.

Щорса

колективом

-

!fроіУІИслового

цеху радгосnу.

виборчої к6і,tісії

Члени

дІnьннчної

виборчої

цеху

rоспу і·м. Щорса

радгоспу.

иолективом

-

теп.'!ичноrо

ro( по.~~р­

радгос.пу.

НОВИЦЬІ\Ий

Минала

Щорса

Михайлович.

колектиВО:\1

-

аrронсш

рц­

прюшt·.ювоrt1

цеху

радгоспу.

ПАРХОМЕІ·ІНО дитячого

садка

дитячого

садка.

Галина

радгоспу

Минолаївна. ім.

виховатс-lьnа

--

Щорса

но:Іектив<ш

ПЕТРЕНnО Віктор Іванович, еноно~1іст pa;1rn, ;Іу Ім. Щорса колективом нонтори радоспу. nолотнянии Оденсій МикО.'!аЙОі:ІИ'!. tНСПЄ.]ИІОр промисл.ового цеху радгоспу і:\1. промисловго

цеху

СОЛОВІЦЬНА пу

Ім.

СТ.:\Р(}Н(JГ!ТО~~:-\ I-J:.;~:.-J r=1rтry <.! ip:jc!:.'iir.:.·:~r,;~.: ·.·

3:~:~-Lt~."~h!-:a

1•:.~н.~:-ї:~~.

:;, ;_;. ):ї

·:tJ~-

':.-,

кова.'!і-:шварники,

1-\ра-

"·.i\pё!('Ji:J";-,,::Ьi~:;rJ ._. \·'··:--.-~ 1-Ч ' ·

L~,J".>~,\ 1!'''-~l:''.::j.·:;~:~ .. ~----'~ 1·~··~ . .._)\...J.Dli)~~J:J::.

, ...... ':,·. ~.! " .j·':tl);пJ:

-:<J~pa\.;·:."!1Б·:~"':!·::;;l

.'ІІТЮВСЬRА

25.

·

.t u.'ТОІ><!

'••

.

' . ·~ в~J,..1tlJ

.t:)І, і,

_кy.1YPiiHi:Vt

прибиральниця виробничих приміщень, робітники будіве.1ьннх спеціальностей.

Звертатися у відділ кадрів заводу за адре­ сою: м. Бровари, промвузол, БКБЗ «Стріла»,

: ра,..!·· 1-\0-

i-::~~_;:_r~:~~ь.t;(~

ВИБОРЧА

те.1ефон

ДІ.:lЬНИЦЯ

;'\.і:rьничної внбпрчоі J;О:>'~іс;ї

ЧCJPHEfii."l\IJ;"I О.їu:с:-,;цр ..1іТhЇВ~'ЬJ\С;Ї C 1 .?j/i.~J~-!Ь~··i 1.:..\F-~0 ..1!i

-

'І,') ::·:~і:~:1~.!

--

Щорса

--

ко.1ективо:\т

Натерина

Федорівна.

нолективо:-.1

І\у~:ьїури ~-о

контори

В::1 С1і.-І~.1

:?i:l.J:·rJcг.~.:

Н()_1с·t~rнву

;;чнте.'!Ь

БРОВАРСЬКОМУ ПОСТІЯНО ДІЮЧОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ПОІЗДУ .М 2

EO ...J(•l,·т;iB0:\1

Ііасир

радос­

рпдгосну

S"Tнnoл~lPf:.p.;.

·~·.:1!т~-:~r;:.:!.}:pl;

1

::

,-

_.Чі:~l:І,Т">Р

G:.~:rнчЕу

на роботу потрібні:

i~t}__ -rf,K>

трудово-

кочегари на опалювальний

--

і·'а:го,_.-~::)"~-

.Jі.а:-.нJ~чноі

с:нб'.ч-:чt:і

те"1ьня на 400 крб.;

EU~Ijciї

Члепн БІ . rІ

Eti i\U

діJІ~>начнсї

Т(-'

:\!.їт-:ола1·н~~:L.

r _,tri ,:,

J" tJ.\~ ;l';St: ;! ;-~с~·т;і:~r·:·~·і'

·~)_;~!і'

С'Ьl-\ОЇ ~:~е~е:"ІНІ:•J"і iJi!·.

-~~~;t ·•~·~d

:;;~

()б. ЄJ}!G fіПЯ

ь~:.І·:·l.ТІ.J

•>:·!.

(f)i:;-~~:..1:':.-'. L1!т:{:в-

--

.1Н.

.)1~l1EX:\

Л1ді;:

?JЕ·ниті~~:-І:..

."H!-\~;·El

:·,;-:ес:

Tl;a

· · -~,·t.ї

-р~-~:~ :--.~·.'н

.;liтslвci)Иol

;!,~~)у

.:li•J:(\'i::I;J ).[:І.-;:<і:'., .. ,: '· ::\:···<.і,) ;(і:Т)!'-!ОГС> І\С!\tбі~l.Т!'У . •~СпJ..і:·іЧН;·:~~')" p(r:;:~ ~) . ."J..' ·.·>тr-~~F~CЬ!\tiЙi.r !"\'і~ і( ЕТИLНі~~ ;!HT~;:;_.j{'~~- :~.:;:~:6:~!~!'"'',

!3:2.!~;н:;;1·.

; . . :~~.(~~;·:•:'t<·~a Д!іТЯчпrо

· -~ {·_~1ЯТ~;:і>> ·)а···· .. -;\' ,Jo: ;т; ~ -~{ JГС1 ! :'; \І(Ун

··о;о..І6іРС17,-

~0: і~[-\~}~;_,·~) ~·l

ЗБОРИ

;1\..;,_' '· .

·

НУЧМА

Ва.1ентин

ГОЛОВО:

начальних цеху по реалізадії і nереробці продукЩї радгоспу « Нрасп.l'в­ ський• иолективо-м цеху. Заступник гоnовв дlnьничної виборчої комісії

ЗЮЗЬНО Дмитро Анатолійович, бригади радгоспу «Нрасил-івський»

-

-

майстер рембуд­ иолектино:v~ бу­

Дlвельної бригади .радгоспу.

Секретар дІльничної виборчої ком1сн ДЯЧЕНКО Світлана Серг!Увна,

-

рах:вник-касир

Нраса­

ЛіВСЬJ(ОЇ сільської Ради народних ;.<епутатів rрJ­ мадським вуличним :ком.ітетом вул. Лугового с. Нра•:'І­ л\вка.

Чпевв

дfnьнІІ'Jної

виборчої

комісії:

ДЯЧЕНКО Галина Васи.11вна. вчителька НрасАдівськоt середньої шноли трудови:.1 ко.1еюиво'1 школи.

ЗІНЧЕНКО Григорій Петр<>вич. робітник радгоспу сНрасилІвсьний• колективом цеху реалізації і пе­ реробки продуІщіІ радгоспу. сНоваи

жнsи...

{На украинском )'чредители -

-

общественно·полwrичtlская

язЬІке). lірова·рские

_______

СоветЬІ

.....

иародИЬІХ

JІепутатов

городской І(иевской

газета.

РеАактор А. ВОЛОШИНЕНІ<:О.

Газета ВЬІХодит с 17 апрепи .1937 года.

Дни аwхода: вторник. среда, пятница. суббота.

...;..,;.,~-__:..,~_:...:.......:....

:_ti.'1hHli:lHHЇ

L·!~т!:І~·....:ЬІ·а-І!l/;

І\Ому відбудуться збори по створенню БроварськqІ мІськрайонної організації Украінського союзу офё церів І прапорщиків кадрової сnужби, заПасу J

ОРГКОМІТЕТ.

Н:!.ї,·~ц-:-:::~"': !l,:( :,·~:r;::.::~t!. .Тlіт­ J{іВсЬІ<о;r:: фі . 1і3.."!У 1-t.:Узс;,!(Р;·;, r;•r>t:-і'\ііИЧО-ХУ.\ОіІ\НЬОГО о6'с,lНС!ЕНЯ і\'!. Т І' ~; :l·>:'l• ·j-u-·:, -тру;~ 1 1В~І:\і 1-\0~'"!ef-\TH~ il0:\"1 .cp~:JlЗ.:ly. Заступник го.1овн ді.1ЬНІі'іН"'і І>Іf•ЇОр'Іої комісії -

Ко.1епнn БромрсьІ<Оm ф;рмовоrо ,·умуе з п.рнводу трагічної

rлвбоко

ГОЛОВКОВОІ

ВЛАСЕНЕО !3ар;;зр1 Сс:•г!і:-:•Іа, .··.Ir.ikтep ЛітІ<івсь!{о'і rпвейної фа()1JиЕ~! -- :pyт··r.H!\If ~:;:~еr.. гн~зо-:\! фабрини. Со.;рстаІJ ді:JІ>І!І:'іН·JЇ вІІІ:іорч::Jї кo;nici:t -

і

nиr.1овлює

сп-івчуття

Тетяни

сім'ї

і

салону

сТри.котаж•

смерті

ГригорІвни

бли·:•ькJ.t:м

nокіАної.

---~~-------------------------~~~~-Батьки та учні б класу Пухіаської середньої шкОJІИ слкбоко

;.;:;~~,~,~~()~;!;;::'і є ·~.~~1 '~.s:~':'!:.! ~ .~.\~_,::~;:/::~, )~:: т1~~~~~~~~~;~.о~~z~

сумують

з

nриводу

ДЕМЧЕНКО і

ннс.~ов.1юють

щире

nередчасної

РІІмми

співчуття

смеІ>Ті

вчитепьк,и

АиатолІівни рідн·им

та

близьким

по­

кійної.

Г.'1УІЦЕ~JІ\СJ ііа.:··:;л>r:;. Pt:1pir.н:•. ,;,J!-пр:.>.:ер Л:rнівс:ьnої ur:-<c;:н..-~1 -~~1а·:~~н'"'·н 1· 1 -\ ·!~):н~~1 t-:с:.JРкт;н~О:\1 фабрm-;;-~. ГO.:lOREHKO l;t";,: ·:: ',!;•х: .:.,l•;щ;, тнач;;а .11tнlнеьн<1·f JlJSCiiHtiY (!::.:.,(sp;!! . .'t :j.І~'.J,C'~~i\; !i('.l~~J-\THP._.І:-.1 фrtб-

Ко.1сктив

дитсадка-ясе,,

міськuно вис.1омює А~rт~ч;н,і Грн!'орівrtі

./\'•

9

«Віночок•

Броварського

щире сnівчуття завгоспу ТІ<АЧЕНКО v зR'язку з трагічною смертю її дочки Тетяни.

}JНІШ.

( ПрulJ.()Юtіення

Тr-дефонн:

Ж.ІА1ТR

4·23-2();

-

;:ч•дак1·ор:-~

-4-0-1·61;

:r

щн:rутюму

і

Редактор А.

Hi:'W•.:pi).

К:;їr.сьІ<~1 оtі,1:н:rь, ~~. Бровари, вул. Київська,

Z1:>()2u. --

~-~:3<t•:

в!it!o;J.i.).;І.1!,·•Pr·:·

І1[1ОМJн:-.11ов•>с1·t .

j!.рj•ка;:пя

·

--нач~t~'!ЬНИЕ

.\riC' ~ }І<і;н<d

·:r;;.j":t:l,.p;:.

цн; '.і-:І.:іі.f,..._

_________ __________

13роварсІоІС;І

ПРАПОРЩИКІВ

RH(}.1p\.!li·~ !\(J~НіСії

I{QP()I)t)}-1.\

АДРЕСА РЕДАКЦі'':

11 раіІоннwй области.

І

nідставки.

--·

Віиторович.

ОФІЦЕРІВ

31 жовтня о 15.00 в актовому 'Залі райвиков·

24. КРАСИЛІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N'~ .'524 Голова дільничної виборчої комісії

.:riEdJ:Hi.

]] !'~TPE!J.\

lpїtH,~

(ко­

зарnлата

Середньомісячна зарплата 500-600 крб. За довідками звертатися за адресою: місто Бровари, вул. Красовського, 18, ПДБП-2, відді,1 кадрів. Тел. 5-29-27. Іхати автобусами J\'C.!N2 327, 331 до зупинки «Торгмаш».

Tt--·: ..:l:.;-,1."1. 1 • :'!:.::\···тJiJJI i2.1h"O~=rи. ЄClilii<Hl~~) Cь~l.!:~t-H1 1'р!ії:'~-:]!~t:;;_ ;;=;~~-~;-. .-;L~~-:a .""!іТІ-ііВ­ і."Ьt-~ої СР;І~:JІ-5~,,-,"і '~l;~~).'JH --· TPy;~<:.J:.:'-1 i·:c:;ї..;hTJ·t;J'·.~.J ill~O·

~·(:rьн~r·-~н:_jу

сезон

-

слюсар-сантехнік; водії категорії «д», «Е»; машиністи екскаватора; машиністи бу.1ьдозера.

L:1 :т к:всьноtо

.··> <! ...:J..1T~:l!n~~~

nаливі)

електрики;

1\О:.J!сії:

!~;1 P•)5!!ti'-1t:; -Х\-' ..1\J:·r~~b():"::)

фі . .l~ :-і~-і~~' Н~ІЇО·:. ~.:....): :J і:ІІ. Т. Г. )..!.[:•;',':: !;,;.'. f.)()}_~()IJj~{{)

Іщ6.;рч::'і

твердому

електрозварюва.1ьники;

Н.-\Г:)г~rr.:\ fі.:1т~.:':-~ =·.i:ix:!ff.I~=-~rJ~-~ P~i.\(·E.::rc1ьnJ. .:-~итя:­ '1():·•> {:u~~Oi~1til"'-"' --.:...~c:;.r~:.p. .:r!t~ ·· f<i ";J~J ... 1 ·у -:.;._r:;·їi-\tG·:Ь.f\!·J~I:> --- i-\C.:("·r;·n·rD•J~l ;;.; :·-:~·~_j,·o і;·_·~ .• н·~-~~ '.:::

XC)}.1~1-{f~()

радгоспу.

-

Щорса

1\~}H~rU.ll··~()

5-4 7-12.

.Nil 525

!~:;:· .. ,, с::'{G"\'ч,

сан-

врдій,

г-а::;госп.)!

HC:\I]It·T0:\11

.,.,!' ' ' t

\..).\,\..'·•.!!.:.

~-~::·y:t;~~·:}i~;i.'.!

-

,~!~rJ;_;ЗC:'O

?y·J.

:\"ilTt:TO:\I

g·с:::й

~-~>'-:;: !t·:~~:.f

··~,_,(l(.i1.!;:;,\:·1

l

слюсарі по ремонту промислового технічного об.'!аднання, с.'Іюсарі-інструмента:Іьники,

~\pc<·~~.1!ri:\~t.

:ri

:·;,<.;ч:~~~·.'!· :;· .'.Т

---

чергові сантехніки,

'.·і:Рnо\т::.:т pr-1д~-JJ ~~:;;:о с. 1\}:сн:и-

(}:,,_ ,, ..-;.:С.іі'"'·

·с(--кре·т~р

НОРНА Ч Ольга Омельківна, медсестра r,адr•спу ім. Щорса колективом ионтори .радгоспу. НЕЧИПОРЕННО Любов Іванівна. об.'!іковець рц­

Ім.

") !:•;..:с.;,і-:.::::::~;~:.

е.1ектрослюсарі,

комісії:

НАСЬЯН Олександра Дмитрівна. ~юнтажницн про­ мислового цеху paдroony ім: Щорса -- колРктнвс:vІ

госпу

електрозварники,

пp·~:J,J-\ ...1. . . l:о;Г:!Н.ІГ:

ЗаступНІш rо.Jови ,lіJІЬНИЧІІОЇ вн6•Jрчої комісії

-

АНІСОВЕЦЬ Валентина Олександрівна. бухrа.1Тер радгоспу ім. Щорса колективом кпитори радгоспу.

ства

верстатники широкого профілю, плазморіза.'Іьники, різа.'Іьники металу,

~:!КО.1И

СекретаJ) .дlпьвІіч:ноІ

nромислового

нів на місяць,

Н'Пі~СИ.rJіВ-

8.\-.і:-іч~-:~;-~,;

:')С'НУ

ВАНІН Анатолій Іванович, помічник бригадира рад­ госпу ім. Щорса колективом тепличного госnодар­ ства радгоспу. Заступивк rоповн д.~ніІчJІоі виборчої комісії -ГОРОБЕFІ Василь Ол.е.ксандрович, головний ін;ю~нер

радгоспу

:·ьни'r

~)\.'"1

23. КНІІЖИЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 523

.:~1\}JЯ.·

·:і ·rr--·~~):~r._

фре:1ерува.1ьннf{

заводу обладнання

!н;~~ilt::I-f:-1 . .:! .. i'jt_;:І:J

токарі на верстати марки ІМ-400 та li\1-500, заробітна плата 700-800 карбован­

.!iFHtd

заводу.

СУГАН Володимир Акілович, слюсар дослідного заводу обладнання <<Факел» приємства

і-1:: ... 1·!~R

).1.-\ТВІЄН})(~

(ПочатоJС на З-їй стор.).

на постійну роботу терміново потрібні:

~і~іНіJЧОІО

--

·or-; :н-t:ь

а і 1.~1.і.1:""'·

--

ре;J.актнрг.

-t .'J-.H·: -~·- 1 J:!-H2:

;1.-t:.,!(~ін:І;щрмааїі ,.

_______ ·--

--

ві.ІJ..!І..!.-~у

~i:t.a.l.1in: .l:!rпв

сі.1ьrькоrо і

154.

cycni 1'1ьHo~1tOJІITHЧJtOro

.масової

.)-\;j.'H •

госnодарства роботи

-

4-04-81;

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс

61285.

:Друк офс~тниА. Обсяг і дР~ кований аркуш, Тираж nl.67. примірників.

Замовлення

N•

·--------------------------~-----~--~~~ ·:~·.;і:·!~аd,ії і кн.нжкавоІ торrіааі.

ІІ) .:т.

КІІ'іnе.,ха. !=3і.

4156.

#122 1991  
Advertisement