Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО' Газета ВИХОДИТЬ з

І

квітня

]7

МІСЬКОГО

РАЯОННО'

НАРОДНИХ

.N~

*

*

року

1937

КОМ)' НІС ТИЧ Н О І ПАР Т J Д:ЕПУТАТІВ КИІВСЬКО'

КОМІТЕТУ

РАД

122 (7323)

t

УКР А ІНИ. ОБЛАСТІ

*

серпня 1989 року

Вівторок,

Ціна З KVn.

ІНИВА-НА 3АВЕРШАІЬНОМУ ЕТАПІ жнива вів колектив, де всі були нращими. Про кожного із цих людей можна було б сназати чима­ ло високих слів, бо й справді внесон їх у перемогу неоц~ненниЙ . Головне, мабуть, те , що вона, пере­

Репортаж

Коровай, •

І не

ці

хвилини

вкладалися

часів,

коли

вшанува~"ня

в

жниварів

сценарlИ

прагнення

старих

відзначити

доповідями

керівників,

людей

із

аж

панувала

і

на

сцені,

і

в

залі.

застійних

грамоти,

праці

ників битви багатство -

гу­

намолочених

де

Не

знаю .

скільки

вручення

пшеничних останнього

разів

сиділи

довелося

директорові

колосків , снопа,

а

ал~

таку

головному справді

рудняни

Вперше одер­

вінка

яними

нагороджено

велину

групу

учас­

за нього, пісні про найбільше наше хліб насущний у вино нан ні дівочого і

ще ті, хай прості, але сказані дітнами з таким хвилюванням слова, ще раз впевнили жниварів їхній труд, їхня професія справді потрібні і дітям. і країні нашій.

з

Головну битву переду в руднян

агрономові

душевну

років

районі.

пr;опахлої липневими вітрами щоки. Хіба не це, та

герої

спостерігати

господарства

чимало

дитячого ансамблів . А ще квіти, багато нвітів. Хвилюючою була мить, коли донька, вручаючи батькові бунет, притулилася до його загорілої

цьогорІчних жнив і їхні сім'ї, односельЦі.

сцену

за

трудилися їхні діти і батьки їхні пенсіонери. Відзнаною усім їм за труд стали хороший урожай,

ніяк

тонн і скошених гектарів. У Рудні зробили інакше. Якби мені довелося сформулювати суть цього свя­ та. сказав би коротко щира вдячність. Саме во­ на

Уперше

жали урожай за 31 центнер. Уперше жнива про­ йшли так швидко і організовано. І була це, пов­ торю, перемога спільна, бо поряд із хліборобами

півторагодинни­

переліком

прийшла.

першими закінчили жнива в

ВДЯЧНОСТІ

билося в пишності гучних фраз. ми

мога,

слово

Ні,

ПІСНЯ

схви­

за хліб 1989 РОКУ виграно. По­ збирання ярих . а потім по­ батьківщину Т . Г. Шевченна на Черка­

льованість усіх учасникіR події спостерігав не часто.

їздка

А якими бурхливими оплесками вибухнув зал, коли на сцену вийшли і одержали коровай з нового хлі­ ба ті, чиїм трудом кувалася перемога на жнивах, - комбайнери, косарі , водії. Це вони, н е рахую­

щину.

профком племптахозаводу. Швидко мине нільнаден­ НИЙ віДПОЧИНОК. а далі... ДаЛі знову турботи про землю, щоб і на наступний рік вона віддячила щед­

чись із часом, від роси до роси не сходили зі жнив­

рим

ного поля, трудилися так, що. здавалося, лік дням і ночам . Та прізвищ кращих не

на

якою

преміювали

жниварів

адміністрація

колосом.

В.

губився на з иваю

і

с.

НЕБРАТ _

Рудня .

Багато

воїнІв-інтернацІоналістІв

тру диться

иаших броварських підприємствах.

Аа

Фінішну

пряму

йшли госпу

жниварі птахорад­ «Богданівський» .

Вони

завершили

збиран­

ня озимих культур. крема. пшениці на гектарах,

якої

КОМБАЙН З поля­

ви­

пQ 28 центнерів з кожно­ го . Це на два центнери більше. ніж торік. Такий

нера І . О. ДжунКівського. На його рахунку 104 тон­ ни намолоченого хліба

уr;ожай

понад

ських

для

добрий. овес

і

У

богданів­

супіщаних

земель

3ібрані

також

ячмінь.

суперни­

першІсть

виборов

екіпаж комбайнера М . І. Теплюка . Він « Нивою» намолотив більше 360 тонн хліба нового врожаю і

перевершив сезонне зав­

дання майже на 130 тонн. Високопродуктивно по­ трудився екіпаж комбай-

на

від

жнивного

тік.

вще рть

щах

тонн збіжжя

ють

по­

і

Г.

Т.

ріллю

і

готу­

сіють

культури

по­

на

зе­

лений корм громадській худобі. Трактористи В. І. Татауров і П. А. Нонон­ ЧУК висіяли в добре під­ готовлений грунт насіння вівса у суміші з олійною редьною на 174 ге},та­ рах. Всього буде посіяно майже 400 гектарів по­

наван­

Ніяких

наріl(ань не було на ро­ боту шоферів П. t . Цьом­ КИ

ПОЖНИВНИ](

механізатори

жнивні

тажений самоскид водія І. С. Хилька. Він перевіз

500

Робітники

від

Бобка .

Нолектив кормодобув­ нинів , ЯКИЙ очолює бри­ гадир В. І. Фіал ко. скир-

жнивних

тур.

зеленою

молокогінною

масою

осені.

пізньої

наступного

не

а

й

року.

Номбайни з поля­ плуг у борозну так

:аалишків більше 250 гек­ тарів землі. На цих пло­

Найчастіше можна було побачити на дорогах. які ля

солому.

очистили

завдання.

ведуть

трудовому

цтві

тує

худобу

тільки весною

плуг у БОРОЗНУ

30454

одержано

годувати

кормових

куль­

говорить

народне

електрослюсар віДДілу приладів і автоматики

контрольио-вимірювальннх ордена Дружби народів за­

воду порошкової металургіІ імені БО-рІччя Радян­ ської Українн Сергій КРИВОШЛИк. Колншнtiі воїн-~афганець. бере участь у патрlотичному вн­ хованні підростаючого поколІння. Фото М . Семииога.

при­

слів·я. Plого дотримують­ ся і в «Вогданівському» . Тут землероби ГОТУ'ОТЬ ріллю

ТУР.

для

Іх

озимих

буде

куль­

посіяно

господарстві майже гектарів. На оранці значається

В.

М.

у

500 від­

тракторист

Войтушенко.

цюючи повний день. він своїм

Пра­

світловий потужним

Т-150 виорює щодня май­ же по 18 гектарів ріллі . Перевиконує норми і тракторист

М.

І.

Рома-

ненко.

Це дасть можливість

НОМУ ж "ПОJlОЖ8НО" газ? Звертаюсь до вас впер­ ше . Живу у селі Мок­ реці. працюю на фермі. А чоловік зараз трудить­

наПОl

ЧЕРНАСИ. «Черкаською фантою» назвали новий напій.

перші

тонни

яного

зійшли з ліній Умансьно­ го

мо.'ІОІюзаводу.

новими не

яностями

сма­

новинна

поступається

перед

іменитою суперницею.

А

нрім того, зберігає біоло­ гічну цінність молочної сирова тни, вона

основі

готується

ням

з

яної

додан­

морнвяного сону .

цього

ни яне

на

продунту

3

перероб­

незбираного молона, містить повний набір

незаМінних амінокислот, почали випускати й фір­

ЦілоріЧНО бригада по

працює заготівлі

Вітчизняної гру1ПИ . Цін. не

війни другої можна сказа­

ходить.

інваліДС1>кій

а

сидить

колясці

у

місцевих

у

добри.в

держ­

ллемзаВСоді «Плоскі'ВСЬ­ кий». От і нині трудів­

ники цього 'kолективу вже внесли по ніки жен

80

тонн

орга­

з розрахунку на но­ гектар під кормові

буряки, по

під

рив

'55

автомашини.

Взимку,

правило.

виготовлен­

--60

тонн

річні

трави.

-

під багато­

мові напої «Особливий » , «Полянка». Перекоиалися жителі області і в цілю­ щих

ацидо­

цюють

кисло­

ПРТ-І0 Сергій Малюга

властивостях

молочного напою «Віта», що допомагає при ліку­

ванні кишкових нових хвороб .

Нар .

і

печін­

РАТАУ.

і

--

- Щоденний виробіток бригади 750 тонА тор­ фо .,гноЙових КОМПОСТів,­ каже її нері-вник М. Г. Жі\!урно. Добре пра-

Філіну, геролакту ,

навантажуваЧі

озиму пшеницю та по

45

тонн

нартами удобрення полів. При цьому враховується

два

ві'сім транторів . А коли виникає необхідність, то для транспортуван.нядоб­

ристи

щоб

на

стежать

на

тій

або

за

тим,

іншJИ

ПЛОЩІ ,не було так зва­ них «вікон». На заванта·

виділяються

для

як

ня компостів торф заво­ зиться з світильнівської дільниці Рожнівського торфопі\цприєМ!Ства . 3від­ ти . на'приклад , його було доставлено 2000 тонн.

Ча,стно'ВО

рq;зкидачах

механізатор'и Строкач . Василь та інші. Тракто­

бригаДі

це

добриво

користовується,

.

коли

у

бурти

рону.

що

держплем­

завод з року в рі'к рає дорі~ніврожаї

зби­ всІх сільськогоспода р 'с ь ких

культур,

значна заслуга

бригади.

Г.

яку

М.

1

очолює

Жмурко.

Робітни­

нолективу

щоро­

КУ заготовляють і вносять

на поля по

50 - 60

тонн місцевих добри·в .

Може .

тисяч

органічних

Г. АНДРІЄНКО.

за

балон? до

Тим.

хати

і .

сто грамі'в наливає? Виходить. Я-КЩО я пла­ чу по три карбованці за баАОН, то за це повинна страждати .моя сім'я . Сьо­ - годні вранці син взяв балон і поїхав у 3аворичі. щоб хоч там його поМіня­

ти.

Але .на

вили. годні селі

складі

Ві'ДМО­

Сказали, що сьо­ будуть у вашому

і

М.

свою

вистачає.

показати у

Ни.ми

нас

можна.

перебільшення.

району .

греб­

Вони

поряджаються

ним '

газом.

вла,сним.

роз­

держав­

немов

Хоча

свОїм

повинні

всього-на..,в,сього

своєчас­

но обслуговувати населен­

ня.

ці

усього

3

видно.

роботягн

що

почувають

себе. як риба у воді. Ніхто ж бо їх не сва­ рить і

не карає за

«само­

діяль:ність». Сподіває­ мось. що начальник Вро­ варсы{(гоo

управління

експлуатації

газового

по

гос­

подаР;С1~ва М. - К Фесик або його головний інже­ нер В. Е. Нуц роз'яснять Сарапіну, кому «положе­ на»

завозити

домлять про

}{олясці

цілі­

хоДів

день.

МУЗИКА.

лю га;тнти. Такі Сарапіни. безперечно. є І в інших

домимо

сіньки.Й

«поло­

«владу»

біля

на

допоможе­

кому

газ.

просидІв

двору

допомогою.

ви

ВІд редакцlІ : Любителів

беа

вихідно­

газ,

і

пові­

це редакцію.

А ми, в свою чергу . пові­

завозити.

Батько

за

узнати.

селах

запрошує

нема

хоч

жено»

чому.

минає .

ванфВ по

тому.

на

Ось зустріла його і за­ питала: « Чому не заво­ зиш мені балон?» На що він відпові,в: «Не поло­ жено». Так кому ж тоді «положено?!» . Тим. хто платить по п'ять карбо­

заминулого

ни цього

більше

все

хто

У

нема

возив газові балони після того тричі. а нашу хату

ло дано місцевих добрив під неї минулого або по­

по-

торфу і гною півроку то­ му було виготовлено і СК.1адено

під ту чи ін­ культуру, скільки бу­

ви­

г либлюють і очищають . нанави . на притрубіЗЬКИХ луках ' господарства . 3

спеціалістами

попередник

шу

її

Уже місяць минув, ян подала заявку на балон з газом. Василь Сарапін

но

складеними

принаймнІ

зараз

Звертатися те

повинна

рити

тонн компостів. Те­ пер меХані.затори їх і вно­ сять під ма~бутнl,й уро­ жай наступного рону за

так

Субота й неділя у них. звичайно, вихідні, а в

двмчі на день піднести йому свіжу страву. а зва-

5000

та

го ні на фермі. ні на жнивах . От і прийдеться бог знає ще скільки жда· ти. Навіть не знаю, куди

Я

женні органічних добрив завзято трудиться Іван Петраш . Він працює на агрегаті «Нарпатець». 3а бригадою закріпле­

газом.

нас

на

ПІД МАЙБУТНІЙ УРОЖАЙ

оо

а

не діждав-ся .

ся ра'ЗОМ із сином на жни­

ти .

А. ФЕДОРЕНКО.

машину

вах. Живе з нами мій батько. інвалLд Великої

дворі.

Фірмові

на

Одии із них

виглядаючи

ків

чита,чів.

вжито

ПОРЯДК)'.

до

я·ких

за­

порушни­


нове

...... 2 cToprHKa.

у ПРОФСПІЛКОВИХ оргаН'ізаЦі'ЯХ мі>Ста та ра-

внести пропозиції. зміни, доповнення. ці пропози­

йону

цїї

настає

,важлива

по-

ра-звіти та вибори профспілковОГО активу. Згідно з постановою ВЦРПС, вони повинні пройти в

! I1'РОФСПіЛКОВИХ

будуть

групах. чення ІІ-му З'їзду народ­ них

ганізаціях

ЦРИЙJматися

з

по

жовтня,

в

депутатів.

«Про

сргаюзаЦJЯХ і в обласних

у листопаді. Організаціям

де

Закон

пра,ва

міських . пр?ф-. спілок

спlлкових - у жовтні

-

першого

15

районних,

про­

аналізавані і ввійдуть в па·кет наказу нашо,му на­ радному деlпутату СРСР П . Ф. Волосі для вру-

цехових та первинних ор-

серпня

глибоко

професійних

СРСР».

Все це потребує від профсЛіЛ'''ОВИХ "омітетів,

агропро-

му було дозволено розпочати з'вlти та вибори з першого липнЯ 1989 ро-

но-виборної "ампанії. Вся підготовча робота повин­ на вестись ВіД"РИТО. до

ку.

неї

вІдзначити,

що

га

слід за.1УЧИТИ якомобільше активістів та

цьогорічна зв~тно-виборна "аМJПанія буде I1'роводитись в обстановці, коли наші тру:дlани"и про-

рядо,вих членів спілок. Проф"омам в ході піДГО­ ТОВ ки зборів, "онферен­ цій слІд глибо"о вивчитн

йшли Ш"ОЛУ 'nасн:осТі і демократ\їв період виборів народних депутатів СРСР .

ду,мку членів С'воєї орга­ нізаціІ про роботу вибор~ ного органу за звітний

пеРіод. зІбрати ПРО'ПОЗИЦlї

велlt1\ИХ

ред,ньому

вивченню

На

відміну "оли

при

від

тих

формуваННі

ли на датІв.

органу

ан,кетні тепер

••• парТІІ

веrrерапа

ча­

'чить синові

проф­

звання члена партії Леніна. замен він склав успішно.

зверта­

дані Жf:

канди­ основ­

та

в

них

ливості

ного

захища­

ВО

вистачить

с"азати

"онфлі юних

R

ціях,

у

ні

питань.

соціальних

Все ' це оскільни

що

там,

важливо, поназує,

УСВІДОМИТИ ВАЖЛИВІСТЬ

серйозні

пїдтверд?Кують спроможність

вих блем

дей

КАМПАПІІ

.кожного вибор.на

разу

авітно-

на,мпанія

ста­

будО!вав лроф!:піЮювих оргаНізаціях? ПрофСПіЛковІ комітети повинні глибоно I1'роаналізувати, наскіль'ки

ся

а.ктивно

ведеть-

нових

форм

пошук

роботи

на

мі,сцях,

шо

зроблено за ці три j)tJки після ХУІІІ з'їзду проф­ спіlЛОК . що ,нового з'яви­ лоcfl В роБОТі виборного активу

в

справІ

посилен­

нязахисної функції профспіЛОк в утверджен­ ні справедливої ної полІтики як

соціаль­ в сферІ

виробництва, так і в сфе­ рі побутових відносин. По-друге. У тих вели­ ких та

процесах оновлення

спільства

ба

перебудови нашого

виникає

по-новому

су­

потре­

визначити

роль та Micц€ профспІлок в

суспільному

житті.

Не секрет, що в остан­ н.! роки авторитет проф­

спl,лок хто

вони

тому, вплива­

на вирішення життє­ важливих проблем. і

захищати

І занонні

наполегли­ трава

інтереси

І щих.

І

в

здатні

принци.пово во

Багато

зневірився

що

ти во

знизи.вся.

Ми

тання,

Я1КИМИ

на ж

в

но­

лентивах віН був підда­ ний досить широкій нри­ тиці за веЛИНИЙ обсяг, ненонкретнlсть статей, їх

деlfлараТИJвність .

Та й

не

знайшли в ньому відо­ браження ті велині змі­ ни, які відбуваються за­ раз у нашому житті.

На зборах члени проф­ спілки

BiJc1'b ки

матнмуть

висловити

щодо

проекту

коміте­

Октябрь») .

органІзованІсть зборів. ПреЗИдіі'Я повинна надати можливість

виступити

всім бажаючим, звичайно, якщо вани БJЩУТЬ говорити му,

фраз,

коротко,

по-діло ВО-

уникаючи

загальних

вносячи

ПРО'ПОЗИЦії. ва

думна

Жодна

діло-

- повинна

не

лишитись

рів .

конкретнІ

без

Частин& з

уваги

за-

збо-

них му-

типу соціаліСТИЧНИJ<; прОфСПіЛОК, робіТНИЧИХ спілок та об'єднань ,

лрово!дяться

закритим голосуванням. За згодою оільшості

членLв профспілки, при­ сутніХ на зоорах, конфе­ рекціях.

вибори

ГРYlпоргів, ревізійних винних не

ПРОфНОМІв та 1\оМісій пер­

організацІй,

мають

зацій,

проф­

цехових

можуть

що

органі­

проводити­

ся і вІдкритим голосуван­

ням.

Збори, конференціЯ мо­

ж.уть

прийняти

рішення

сить увійти до рішення, про вибори голови проф­ частина бути вирlше- кому безпосередньо на ною в робочому порядку збо-рах чи кон<реренції по

профкомом. Рішення зборів

час

стануть

окремому списку. Нандиводно- датура , обрано. ГОловою

програмою

профкому,

1

вважається

дій нового складу ПРОфа·н:ти.ву, тому І потребуЮТЬ копіткої Пїдготав"и.

членом цього номітету. При та, ному порядну ви­ борів в первинних проф-

кретними.

що

Вони

мають

бути

з

"он- спілкових

вказанням,

строкі:в ВИlюнання та від-

повідальн.их Це

дасть

складу

за

змогу

профкомів

це

осіб.

новому

працю-

організаціях,

мають

зації,

цехові

голова

Як І профком.

ся

ням.

занритим

органі-

вибори

КО'ВОГО

а:к-ти,ву,

профкомів.

профспіл-

Новою

про

голів

ін-

постановою

двох і

були

профКОМіВ

можли­

свої дум­

Закону.

радгоспі і,мені СРСР , ПМК-5

та інших. Але це не виключає вИборІв і з ніЄю кандидатурою,

од­ як­

у виборі с.воїх лідері'в.

що альтернативних канди-

в вищестоящий орган мо-

датур не висунуто.

кандидатур

Ноординацlйна

же проводитися на зборах ПРОфсІТіЛОН

низових ланон. Тан, проф- міста провела

групи мають вносити свої ПРОПОЗИlЦії щодо складу

цехо,вого

номlтету

- 14

годин

доводилося

з

В

школІ

вчився

важко

довелось,

гатися

не

голод

опорки.

але

не

одя-

вислову

дотримувалися

тоді

лодь!

За

навчання,

книжку! ». рилом

Разом

Мелєховим,

нецовим

та

воду

на

шкіл

райцентру

за

Куз·

району

«За

полізе»

57

не

«Вовою-артиСтом» .

та

звlт­

Минулої

суботи

в

за

ти це в себе на щині, в США.

Л,

зиції по нандидатурах до снладу райному .

координацІйної профсПіЛОК

з

традицією стрічали

себе

голова

авто·

на

мирному

урядових

14

яких

він

високо

несе

звання

ГАВРИЛЕНКО.

А.

Козака,

Гостювали а~lериканці

винонання,

здатних

соціальнІ

права члеНl~ спlлон.

в первинних організаціях можуть вноситися пропо-

на

рада

культури

нонференціях

працю

він удостоєний

ФОТО

Будинку

або

безпеки

На знімку: В. М, ДАВИДОВ.

партійці, давали напутні слова, вчи­ ли уму,розуму, щоб чесно. як і ли-

чиtи манеру

зборах

з аводі залізобетон­ років трудився

17

А.

оркестру народних іи­ С'Арументів райенного

людей,

ВіДстоювати

за­

комуніста. Побажаємо ветеранові партії , війни і праці доброго здо­ ров'я, мирного неба, благополуччя в сім'ї і всього найкращого в житті.

Назавжди залишився в пам ' яті жовтень 1931 року "оли прийма­ ли кандидатом у члени ВКП(б). На зборах партосередку виступали старі

боту по наданню профно­ мам допомоги в підro­

органн

запас

Володимиру Максимовичу Давидо ­ ву сьогодні виповнюється 80 рокіВ.

винної

На

у

директора

нагород.

молоді

організації.

року

начальником транс·

техніни

наполегливу

фронті

танцюри­ про я"их

нишеню

Воло­

роду. За ратний подвиг у боротьбі з німецьно·фаШистськими онупантами, вислугу POlfiB у Радянській Армії і

Отож не ВИlI;ЦhОВО назива­

його

певну ро­

або товці та проведеннІ

. \.

словом

живе

кра­

і трудових традиціях радянського на-

художньою

самодІяльністю. Був він стом, балагуром ТClЮJМ,

кра·IНИ.

проводив значну роботу по вихован­ ню мелоді на революційних, бойових

комсомольцями

керував

посвід-

підприємстві. І всюди свої оБОВ'ЯЗI:И ви"онував сумлінно. Разом з ци~'

Гав-

Михайлом

іншими

«Торгмаш»,

- інженером

« Мо­

лекцію,

1960

заступником

портного цеху на них кснструкціЙ.

хлопці.

з однолітками

відставці

Максимович Давидов у Бро· Після звільнення з лав Ра­

працював

цього

У ті далекі роки пролунав клич:

у

обороноздатності

дянської Армії

падав у розпач.

-

війна .

Тридцять п'ять років димир варах.

засмальцьо­

«Солому їж, а фасон дави»

1943

військ протиповітряної оборони їни полковник Фоменко.

вана роба на плечах, штани брезенто­ ві, а на ногах ношені - переношені діряві

нього

В

начальник відділу раціоналізації і винахідництва головного штабу

недовго .

допікав,

-

мав у що

для

частин.

Цей документ підписали командую­ чий військами протиповітряної обо­ рони країни генерал-лейтенант авіа­ ції Савицький (батько носмонавта СРСР Світлани Савицьної) І

важким

Володя

війсьнових

зміцненню

на для

профному первинної орга- но-виборної нампанії . . Га­ ні:зації, а також його голови. На зборах у цехо- даю, все . це допоможе вих профСПіл.кових орга- ПРОфсПlлновим органlзанізаціях можуть ВНОСИ.- цlям успІшно провести тися пропозиції також збори І оtiрати в виборнІ про склад профному пер-

ви­

чення, видане йому в 1953 рсці на розроблене ним і впроваджене у ви­ робництво нововведення, яке сприяло

Потім став працювати на залізничній станції. Був безмежно радий, коли в 1926 році став комсомольцем. Хоч і

ли

з

кандидатур

голови

носив шамот

з

женер-полковни"

вантажем кожного дня підійматись східцями нагору. А платили за цю "атержну працю копійки.

нулих

проведен- обрані

каміння,

робфа" . Вдень працював, а вечором «гриз науку». Щоб мати додат"ову копійку для прожитку, в одній із

б

працював

Потім почалося мирне життя , служба у Радянській Армії, підготов­ ка офіцерських кадрів для Збройних Сил СРСР. Як реліквію, зберігає ін­

« КраСНЬІЙ

плечах

голосуван-

ви орах

демобілізації

закінчилася

завантаження вагранки. Важка те бу­ ла робота. Сотні разів впродовж 12

кажуть:

більше

на

поверх

У нас уже є. Так, на ми-

'За:твердженою лИ'чний», ВЦРЛС від вО-річчя

Ви.су·нення

другий

назвали

Він

Володя Давидов поступив на навчан­ ня_ у Сталінградський індустріальний

обираєть­

зборах чи конференції. із кІлькох кандидатур. По"новому будуть пр()- ' Певна практина у цьому ходити

революції

профкому,

вати більш цїле.спрнмоваШирока демо"ратич­ но, вирІшувати ті пробле- ність виборІв передбачає ми, які були підняті на вибори голови про!р'l\ОМУ

запи- 30 вересня 1988 року. ЧJreнам профспІлки надасвої ні найширші можли:востl

трудових

альтернатив­

органІзацій.

НЯ виборів профеПіЛКОВИХ в радгоспі-комбінатІ «Тел-

По-третє. Не можна обійти мовчанням І про­ ект Закану СРСР «Про права профспілок СРСР». Треба віДзначити, що в хеді попереднього обго­ ворення

до

невої

хочуть

бачити трудівнини профспілки.

реаль­

у його житті їх 80. Одна на одну не схожа. Перегортати всі не буде­ мо. Тіль"и про о"реМі з них розпові­ мо. Дитинство Володі Давидова про­ йшло в колишньему Царицині -мі­ сті над велиною російсыюю рі ною

конференЦії

що органііВ,

кампанія

І дасть . відповідь

їх

лю­

вих органІв і делегатІв на

ви-

корегування

тру дя- СТРУ'Н:ЦіЄЮ

сподіваємося,

звІтно-виборна

та

про­

у

ступаючих.

тенстІв висту.пlв, згладження гострих "утів, за-

відповідІ ;на такІ питання: По-перше. Як іде пере­

доБИТИСЬ

Згідно з новою інструк.цією, вибори профспlЛко-

підготовки

прохід

році воював у 631 авіаційному полку винищувачів. А пізніше нищив воро­ га на його території. Штропандорф, ГлеЙвіц. Ці міста «великого фатер ­ ланду» залишилися у пам'яті. Тут

щодо її поліпшення. ВІдІйшла в минуле

СПОДі'ваємось

одержати

Після

Волгою, місті пролетарів, бідноти і жебраків. Сім'я жила нужденно. Батько Мансим Іванович Давидов працював різнеробочим на французь­ кому ливарному заводі (після Жовт­

пранти;ка

зривати

забезпечува 'л~

~ДHiєї

тів

вить перед собою певні завдання. На цей раз ми

довелося

поля,

"лада чем в артилерійському учили­ щі, інженером-електриком у штаБІ

Не­

спонукають

створення

них

і

воїну

мінні

це.

ВИОІши",ають

прийняв

ворога .

Не­

насущних

силу,

фронт.

нашим танкам та піхоті для розгрому

проqx:пілно­

зневіру

ну

на

шахтарІв

"омітетів

вирІшення

елек-

Будьон­

її закінчити,

пішов

молодому

укріплення

питань,

конфЛі,КТИ.

страйки

імені

не вдалося

знешноджувати

врештl-,рештвин.инають

давні

військової

академії

студентами

тальйону

винонан­

СОЦІальних

«чи­

на Карельському перешийку. Тут, на так званій «ліНії Маннергейма», з воїнами 221 онремоге саперного ба-

ня плану будь-яною цІ­ ною, не дбає про внр!­ шення

пройшов

Перше бойове хрещення

лрофспілно­

домагається

Але

шими

вий но,міте-т завжди солі­ дарний з ' аДМінІстрацією, яна

е,, ­

ла на рідну Батьківщину. Разом з ін­

вирішен­

В1\рай де

ного.

і

життя

ніс

Цей

бо маннергеймівсьна Фінляндія напа­

С1:!туа­

при,нциповості

Тут

слухачем

тротехнічної

сло­

наполегливості

транспорту .

рахували

сМі­

своє

високо

стку партії». ПотіМло спецнабору за­

ти законні права і інте­ реси трудящих, наС"іЛЬ­ ки

металурга,

І знову навчання. Тільки вже в Ленінградському інституті залізнич­

ним "ритерієм є те, на­ с"lльни вони спроможні представляти

......

життя

увагу

основну

спІлкового

1989 РОКУ

про­

позицій про кандидатури до Сl\1ладу профкому та його голови. що надійшли з низових організацій. сів,

СЕРП НЯ

Сторінки 3

організацІ­

ях можна заздалегІдь створити комІсії по попе­

буде

СРСР

аltТИВУ приділити вели"у увагу підготовці звіт­

Треба

у

життя

СЛQБОДЯНЮК, Броварської

ради

Баришівці

у

рудженому ники

хлібом-сіЛлю

будинку

ному

«Мрія» народного

діяльногО' танцю

-

учас­ саме­

ансамблю

«Пролісок»

приймали тей

иеВОСПО­

в

та

гес­

американських

любителів

народних

танців. ДІвчата з (,ПроЛІсна»

До

на

рушнику.

Баришівни

приїхали,

щоб

мистецтво народного

вони

побачити

українського танцю,

та

щоб

Американські дісно

їх

вишива­

запози­

досвід відтворибатьків­

пам «Проліска». Майже кожен танець вони пр~ сили повторити, Після того

в

бюлі

ка» М. Качан ки ансамблю

аПЛОдУвали

ра­

висту-

вести­

«Проліс­ та

учасни­ вчили на­

шим танцям своїх гостей. Кілька годин показали, що танцю тереси,

тецтво

гості

про.::торому

керівник

людей.

мають що

зустрічі любителі

спільні

народне

зближує

С.

і

ін­ мис­

єднає

АЛЬОХА.


~::~~~~~:~~Е~:::==-:'=::::~:§':~:~F!.::tJI~':.~"::==:~~ ;----------------~----

ql~"~"'''If,Й 1I1~'Ot',J& "

IlnАТН_1 ПОСllуrи: 51IЬШЕ· І ЯКІСНІШЕ ЧИМАЛО

уваги

ляється сом

коле/нивами,

лових

приді-

останнім

ча­

промис­

підприємств

міста ­

разі його невиконан­ ня розмф премії знижу­ ється на 25 процентів.

ни

Завдяки

бінаті

цьому

фактару

у введенні в дію об­

-

ладнання,

у

ВlCТaJновленого

заIВОДСМ<ОМУ для

побутком­

хімLчного

очи­

розвитку сфери послуг. За три роки п'ятирічки

торі-к колекти,в надав на­ селенІНЮ послуг більше

щення і rwa-ння одягу, бі­ ЛIЮН-И роБІТНИКіВ. Допо­

їх було

плану

можуть

У

ративи

по

надано

на 35

мільйонів 386 тисяч кар­ бованців. З цього показ­ 'ника Бровари займають друге міlсце в області. Найкраще

з плаl1НИМИ підсум.ками

ку

на

вих

СТРУі~Ці.й,

Разом з тим тут не ви­ слугах

та

з

60-річЧЯ раїни,

Радянської

першому

поточного

Ук­

реаЛізації

слуг

iIlла:тнИtх

населенню

виконано тіВ,

на

тільки

це

по

місті

то

за

обсяг

му їх

роки

завод,сь.кому

ділу

план. ням

Згідно про

із

по

фвНИКів

та

послуг

створено

-

на

два

за­

КООП('­

«Металіст»

у

І [Ю

свердловин).

першому

зволило

у

півріччі

1,3

раза.

Але

' на

ще

у

є

ти ­ до­

Це

перекрити

2,8

ін­

службовців

платних

план

резерви

для

розши­

рення згаданих робі·т.

ГО(:: lРО3Р АХУНОК ) ЕКОЛОГ!Я

квартир

ВО-

тваринництві

і

ської

служби

агрокомбі­

на ту

«Десна»

свідчили.

ня

ранніх

зернових

було

На

скошено

процентів

іде

лише

28

.запланованої

ллощі. Хоч логічно ни ксоперативного рядного

з

липня

22

колективу

чле­ під­

не

по­

винні бути на останньо­ му місці в районі: стали ж господарями землі. за­ цікавлені

в

кінцевому

ре­

;\ультаті.

ють

Н. що

радгоспу

И.

розповів,

Мельник

вся

тримці Хабаровськ.

:V1енш

нк

півтори ГО:ЦИНИ потрібно бу ло еКінажу вертольота «Мі-6» Далекосхідного упраВЛі'НіНЯ цивільної авІації, щоб встановити два

потужних

ПИЛОУЛОВ­

лю.вачі. Шеститонні

.

ції, ють

які

конструк-

ПQoвні~тю

ВИКИіЦання

сферу

ІВ

твердих

змснтовано.

усува­

на

атмо­

мї:сцевого

БУЩівельного

ус­

таткування.

реалІзовано

лективу

рі-

трудового

ко­

підприємства

про присноренні\ будівни­ цтва

очисних

переробці

споруд

1!ідході:в'

по

ли­

В'сІрі!!ОГО виробництва. Во­ но ПРОДИRТОlВане турБО­ тою про З'дОРОВ'Я жите­ лів

міста.

Встановлення

пило­

уловлювача.

му

РАТАУ).

тому, списало

кварталі,

повне

іде

За

перше

у

осінньо-зимовий період заводського' профілакто­ рію

та

пІонеРСМЮГ0

та­

бар'У.

Б АГАТО воді

робиться планІ

І

на

торговельного

нобудування. свою АТС, дитячий

надано

за­

маши-

Він має гуртожиток,

садок,

культури.

у

За

будRНО.к

три

рою~

колективом

пла~них

послуг

на

тисячі карбованців. прохання населення

На тут

ви·конують

різнома-

Краще,

ніж

на

піДІ1РИЄlмствах

ПОСТaJвле.на данню

КСГО

робота

послуг

тут

по

на­

пасажирсь­

транспорту.

цього

інших

мІста,

Пла,н

ЛОЮіі3ника

«Торгмаші» ванців. тобуси

3 на

найбільший

9

тисяч

і

карбо­

Завод виділяє ав­ для поїз.цок на

дачні

ділянки.

рибалку.

протягом

тут

не

виконують­

ся cahaTOpHD-J\Yрартні по­ слуги. Це :пов'язано із

зarrримкою ві:дК.Риття ба-­ зи вiДiIlОЧИНIІ\У вЛітках. Не розвиваються тут і послуги фізкультури та спорту, хоча у пlдnриєм­ СТ'ва

є

свІIЙ

спортзал.

Нолектив

вості

має

можли­

збільшити'

надання

обсяги

послуг

за

раху­

нок полі,пшеннЯ функЦіО­ НYJВЗ'Н'ня бази вїlдiПо.чинку,

будинку

культури,

розши:рення

кафе,

побутових

послуг.

Нещодав.но

ні

на

засІдан­

винонкому міської

Ра­

ди народних де:путат~в бу­

дів гії

рІжуть

про-

120 ж

трьох ро,КіВ і за згаданий

рота.

хвіртки,

по­

плат-

колективом

на

Але

період

ло

СКЛО.

план

послуг

цен TilВ.

робо,ти, зокрема, виготсвляють огорожі, во­

нітні

півріччя

PORY

TO~HOГO

.

розгл,януто

«Про

досвід

заво­

порошкової м·еталур­ та торговельного ма­

шинсбудування зацП

платних

по

реалі­

послуг

жоден

вузли

різні до

з

них

стику-

довелося спеціалі­

щоб зібрати У кабіні -

троніка ,

болтів

монтажу не

Багато

виго­

заводи,

а

отвори

довелсся

вручну.

кондиціонер

ком­ елек­ для

пробива­

Яп~ський не

працює,

бо розкомплектований. Отака якість. Приступи­ ли ДО роботи і знову виявили заводський брак витікає

з

ущільнююче чотири

солярка,

ладу

ви­

гумове

кільце. інженери

Вчо­ по-

зерна

на­

чити

ної

ми

виконання аналогіч-' компленсної програ­

за

та

точного

лі

по

РОКИ

1986-1990

планових

завдань

року,

всіх

у

тому

видах

з

кожного

гектара.

Добре працює зернозбиральинй екіпаж у cкnaдi Анатощя Васильовнча Фіалка та ЮрІя Петровича Куранова. Досвідчений комбайнер і його молодий помічник з початку жнив на~лотнли сотні тонн збіжжя. На знімку: комбайнер А. В. ФІАЛКО І його по­ мічиик Ю. П. КУРАНОВ на жннвному полі. Фото М. Семинога.

селенню». Виконком зобо­ в'язав керівникІв згада­ них пїдприє,мсrr-в забезпе­

по­

чис­

послуг.

.Іішно

працює

тивний тив

ПЕРШІ КРОКИ Г ІР КІ УРОКИ ралися

біля

сьогодні

монт

нього.

повезли

паливне

А

в

ре­

обладнан­

ня.

На полі теж панувала обстановка нервозності . Щоправда. до жниварів дісталися не відразу. В пошуках комбайнів 'lхали мимо нив з обважнілим кало

мо

колоссям,

свого

овочевих

з них п{)див. міли,

що

господаря,

полів .. Одне

викликало Не відразу що

че­ ми­

ж

за

загубилася у му бур'яні.

гіркий зрозу­

культура

двометрово­ Виявилось,

КооператИ.Ji ДОВСЬКОГО

П.

В.

Нева­

тільки

чекає,

коли дійде його черга . Тим часом пшениця пере­ стигає. Солома зовсім су­ ха. перевесло з неї уже не зів·єш. Так само і в інших.

Чотири СК-5, ЯКИМИ керували Федір Приходь­ ко, Микола Мінич, Ана­ толій Плющ, Микола Богатирчук, працювали на землях Андрія Пf>ТРОвича Сороки. У руках керівник

кооперативу

тримає

різнокольорові

господарство

ло...

не

А

те,

сівозміни

дючої

в

постражда­

що

три

вийшло

гектари

землі,

що

го.сподарюваннн

по

кишені

ративу,

даній з

ро­

таке

вдарить

членам

схоже,

коопе­ нікого не

Тепер лісти

головні

спеціа­

називаються

сультантами,

кон­

кооператори

виплачують' їм гроші. І якщо земленаймачі не розрахували

їм

потрібна

сво}

була

сили.

вчасна,

кваЛіфікована

допомога,

порада.

свою

по-

агрослужба

по·

трібність

Адже

винна довести

Та

навіть

на

тим,

врожай видався не легко його

ділі.

в

кого

хороший. зібрати.

кооперативами

винні заплатити бованців. Всю наймаємо. в

оренду

Як

хвилювало.

нічого мусимо

є.

кар­ техніку

30

Самі п'ять

бачите.

за

ж

взяЛи

тракторів.

вартість

тех­

ніки велика. Та це було ~ пІвбіди, коли б були запчастини. Вийшов з ла­ ду

-

механізм

викру­

чуйся як знаєш. Для то­ го, щоб кооперативний підряд'

запрацював,

трІбна

надійна

потрібні подар

повинен яку

сіяти.

по­

техніка,

запчастини.

сам

шувати,

йому

Гос­ вирі­

культуру

Існує

велика

проблема й з насінням. - Так, проблем виста­ чає,

-

А

дить.

підтримує

колегу

масти­

низької постІйно

Але

вдіяти,

купувати

в

те ,

результаті люди

з повною одержують Причому,

що

вихо­

працюють

віддачею. а по-різному. ріЗНИЦЯ

дуже

відчутна.

ми

розмовляли.

один з механізаторів по­ бачив, що на поле під'­ їжджала

поставив

роботу

Петрович

Роками

мали

машина,

кинув

роботу і прийшов з'ясува­

нормальних

умов.

довано

душові.

хочуть

ділянки,

задово­ яке

дав йому Вимагав,

А. П. Сорока. щоб на поле приїхав головний еконо­ міст. Отже, і тут не було ясності

для

лю­

дей. Сталося

дарство

так,

оперативні вже

була

нова озимr, буде

кращІ ви

що

перейшло

рейки,

той,

хто

землі,

ко­

коли

закладена

урожаю, Отже, у

із

госпо­

на

ос­

посія.ні виграші одержав

кращі

посі­

щ~рспективними

сортами. Впевнено почу­ вають себе кооперативи на чолі 3 М. І. Зайцем, П. В. Невадовським . Г. М. Коваленком. Ус-

зе­

придбати

холодильне обшіднаннн для зберігання помідорів. щоб реалізовувати їх

взимку. Та так зуміли п~­ ставити

всі .

справу

Інші

що

в

далеко

не

ж сподіваютьсн.

наступному

можна

буде

вати

краще,

вавши

році

спрацювраху-

допущені

по-

милки. Оптимізму виста­ чає далеко не всім ке· рівникам

ксоперативного

підряду.

Хоч

економіст

вважає,

новна

що

не

заява

підібрати

ланки .. .

се­

На

лягла

стіл

перша

звільнення.

помишляють

голови

ос­

тому.

керівників

про

Пго це

що

в

вдалося

редньої

ші

головний

причина

директора

не

поясненням,

повної

ці

побутові

розширити

мельні

ломи .

був

же

приміщення. Кооператори. почувають себе впевнено.

сильних

Він

по­

Тепер

вирішуються

ти, я/{ий же діє механізм оплати на перевезенні со­ лений

Миро­

тепличники

питання. Тут обладнано ленінську кімнату, поб~'­

можемо

що

Вміло

успішно

двигуни.

не

грунті.

бутових

пальне.

ламаються

закритому

не

ла. Вони дуже якості, через те

Поки

-

іншими

за

коле,,­

у

нець.

Ми ще на ноги як слід не зіп'ялися, а по­ винні платити великі гроші

коопера­

підрядний

Микола

' керівник сусіднього ко­ оперативу Г. П. Падалка.

папірці.

ситуації

-

Нелегкі жннва видалнся цього року для тру дlв­ ннків радгоспу «Авангард». Але, незважаючн на всі труднощі, невчасні дощі, вони наполеглнво тру­ дяться на хлібній ниві і добнваються хороших ре­ зультатів одержують майже по 42 центнери

питаНRЯ

роботи

Річ У тім, що «Дон» збіrним, rозповів

стам, байн .

ра

більш

кооперативне

«Зоряне».

техніку, різні послуги й інше, розповів Андрій Петрович. Так, за один гектар косовиці по.­

попрацювати

-

також

кафе

що

ється.

ти

та

ЗaJвантаження ·

селах.

роботи.

непридатним

директор,

-

четверто­

у

Це внутрігосподар­ ські грошовІ талони. Ни­ ми МИ розраховуємося 3

виявився

для

У

Ви­

огірки. Та жодного плоду тут не зав'язалося . Пізні­ ше головний економіст А. Ф. Шевчук пояснив.

ЙШЛО

(Фотохроніка ТАРС­

у

техніки, а новиЙ дорогий комбайн «Дою>, на ЯlШЙ покладали великі надії,

приступили

ли­

за­

частину старої збиральної

даху

заводу

ради

хлібів

господарство

товляють

цеху

Так

що

в

з косовицею і об­

РР.ЧОБИН,

варного

шення

причина

молотом

створені.

віідКрити

СТИГЛИМ

Директор

цює

буд.їВНИЦТВУ

УрізномаНі,тнюватимуть ці послуги і база відпо­ чинку у Літках, яку ма­

ЩО У господарстві збиран­ потугами.

ремон­

виконано

У

13 -

та

Гіри6аl\Ш.

На за вод.і створено кооператив «Візит», пра­

них

рослинництві. І ось-пер­ ші жнива. Навіть скупі цифри зведень диспетчер-

і

і

будуть

НА ПОЧАТКУ року Шl базі радгоспу «Жердівсь · кий» було створено 45 кооперативів. З них 1 о­

у

осо­

мешкають

ви

станс.ви'ть

підприємстві

коопе­

ягодами,

користовують його такоЖ для перевезення на Hi~­ приємст'во робітнИКіВ. що

Дj3JЧНИіх бу.цИJноч.кіВ. Не­ заба,ром та'кі кооriерати­

313,6

надав послу,г на сячі карбованці.в.

пра­

НИМИ

Для подальшого наро­ щування обсягів реаліза­

з :них

положен­

ж,енерно"технtчних

завдань

обла.днано кабіlнет для лі­ каРЯ-1Протезиста. Ножний

в

них

преМіюва,ння

не

ЖИТЛОJjОГО

свердлінню

під.роз-

доводиться

лише

за

цьому

виго'тс-вленню виробіtJ;\ металу) і «Славутич» (по

раза. А сприяла цьо­ l1Ланомірна робота по у,дс-сконаленню. Кож­

ному

за­

ту

І

ремонту

аВТОІМ0f5іЛ'і;в і до­

гляду

п' ятиріrч.ки

ративи

п'я­

зріс

лише

бис'ТИХ

цьо.му

гссподаРС1'ва.

воді

платних

населенню

три

процентів,

29

послугах

ції

порошково·му

реалі,зації

послуг

3,5

три

на

на

по

металургії та ТОlрговель-' ,ного м.ашинобуду.вання.

Так,

реаЛ.ізована

винО,нано

завдан­

в цьому вирQбнич­ заводl,в порошкової

тирічки

за

План першого півріччя поточного РОКУ' перекри­

ня пере,крито на 118 про­ цен·тіIВ. Найбfльша заслуга никі,в

п'ятирічки.

ВИЙШОВ ЩІ ПО'казники, тверджені програмою.

промисловими

колеКТИlвами

не

протягом

76,9 процента, хоча у 1988 році колектив уже

процен­

111

план

на

по­

у

(94

показника

населенню

роки

ма­

план

Причому

РОlків

послуг

півріччі

року

дитячих

Через це комплексна про­ грама реаЛізац'ії плаrnих

ШИJнобудуваНIНЯ.

У

у

утри­

закладах

першого

трьох

імені

торгове:льного

Дітей

по

виконується

дослідно-експе­

по­

процен­

(82,2

послугах

проценти).

кон­

металургії

)та

манню

алюмініє­

по

пасажирського

дошкільних

римеатальному будівель­ них констру,кці,й, порош­

кової

за6Jдання

транспорту

становище

будівельних

процента.

18,4

конано

послугаlМИ за минулого ро­

заводах

на

за

і ін­

кооперативів.

Нелегкі перші кроки. Немає в кого вчитися. Адже в нашому районі радгосп «Жердівський» в цій справі першопрохі­ дець. І все ж, незважаю­ чи на «глобальні» проб­ леми, багатьох по миле, мо.жна було б уникнути,

вважають

люди,

щсб

які

опини­

кооперативи, лися в новищі, не

невигідному ста­ не зневірилися.

перетворилися

старів,одинаків,

може

статися

Н,

в

в

як

ку­

це

Жердові.

ГАМАЛlЯ_


м ~ "',м....м"

ВІВТОРОК, І

м,·...,..."", ,..."" ,,"

""'"

І

тячих

СЕРПНЯ

ПРОГРАМА

І 7.10 Ліричні

ЦТ

Муз. фільм .Гра •. Реклама. На київській хвилі. формаційний випуск. І 9.00 Актуальна ка мера.

Середньої

Казахстану.

скрипки

з

оркестром

самблю • Ешиль

Музнчна скарбниця. Со· нати Л. Бетховеиа і Ф. Ліста у виконанні Б Дуг·

Влада

у

Радам. ,'кіті.

пріоритет

і

ЇHTepeci8~

Гімнастика.

,Зустріч

двох

цивіЛіза·

.

Фільм·

коицерт.

Час О. Сумарокок. буду жив ...•. 22.55 Сьогодні У світі.

2З.10 Всесоюзн'НЙ

мова.

І

ріК

иав·

чання.

Цей фантастичниА світ. «Уміння кидати м'яч» Фільм - вистава . 1І .00 Новини. 11.10 Німецька мова. 2 рік нзв

jj.40

КОККУРС

мо·

модеЛЬt'рін.

Телефільм серія І 10 Новини.

.Міраж.

0.00

Німецька

9.10

.Доколе

чання

рік

2

Телефільм кісти і пес •.

.40

3

.Чотири тан' серія .Де ми

там

кордон

•.

ІЗ.ІО Телефільм .НебезпечниА поворот'. 2 серія. сВчимося разом.. Док. телефільм. 14.ЗО Співає Адхам Халіков. Фільм,коицерт. І 7.00 Новини.

14.00

І

ЦТ

ЦіЙ'. Фільм 3. 8.40 Сниться дитинство.

загалЬ.Нолюдськнх

21.00 21.4()

..JlОДИХ

ми:

вісник.

ПРОГРАМА

8.00 8.20

ЧЗfвська,

.Скіт

Жень·

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

"

І І

Новиии.

.Щаслива

як

Телефільм .НебезпечниЙ ПОВОРО1>. З серія. 18.20 Реклама. 18.25 Держтелерадіо АзербаАд· жанської РСР. 19.45 Вечірня казка. 20.00 На сесії Верховної Ради

7.10

СРСР. Час

21.00 21.40

О'" о О"" м.м.h'" М'"

хова,

НОМ»-,

2З.45

НТД.

Інформаційний

ви­

пуск.

Велоспорт.

0.00

СУБОТА,

5 СЕРПНЯ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 6.ЗО 120 хвилин. ~.35 Домашня академія. 9.05 Виступ квінтету баяністів хору російської пісні . 9.25 Пори року. Серпень. 10.25 Мультфільм. І І .00 Батьківський день СУ· бота. 12.30 Концерт ансамблю пісні і танцю Удмуртської АРСР. «Італмас» . І

13.20

В

країнах соціаЛізму. Очевидне неЙМОВІрне. Фільм -дітям. .Витівки шибеника»

1З.5О

14.50

16.00 Мультфільми. 16.45 Концерт вокальної групи .Голоси зірок •. 17.40 Док. телефіЛьм .Візьму собі біль твій •. 1820 Планета. Міжнародна про· грама.

Телефільм .НебезпечниЙ поворот. 3 серія. 23.20 Новини. 0.00 Велоспорт. Чемпіонат СРСР.

Фільми

19.20

і

Шукшина. Час СВІТ

21.00 21.40 22.30

ролі

'Дивні

Василя

люди":.

лялькового

."'юзик

театру.

Самміт на

.Музнч.

Спортивна програма. Майстри мистецтв. Народ· на артистка СРСР Л. Чур·

1.15 1.45

УКРАІНСЬКОГО

Новиии. доброго вам здорон·я. Все про кіио. В рахунок 705. Коицерт· "рог.рама

A;JЯ

КОЛRШніх

і

12.35 13.00 13.10

Для дітей. Веселка. Народовладдя СОІ~іаль· ннА розвиток с~л Закарпат,

17.00 І 7.10

МУ.1ьтфільмн. Новиии. Телефільм. .НебезпечниЙ IIOBOPOT:t. 1 серія.

16.40 І ;.10

тя.

6.ЗО

серІя.

15.ЗО

цт

МУЛЬТфіЛьм. Док. фільм .Канал

лору

12.00 16.40 Чиста' . канський

18.30 19.00 19.30

• Новая

Республі'

8.00 8.15

ди·

оргаи

Газета

ВblХОДНТ

8Ь1хода:

с

вторннк,

дл>!

Жень·

Веселка.

радгосп.

фільм

.Мелодії

17

апреля

среда.

лі_

~

Спадщина.

На

Хортиці

діти!

.Гарт'.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА цт

Гімнастика. ся літаю на

Броварского

1937

пятница,

за.

Миронов.

спі·

xopOBoro

вчених

і

час.

Розробки

Одеського

науково_

інституту

курор·

"Ринок,

при·

18.ЗО

Актуальиа камера. Муз телефільм .Натх'

нення:..

20.45 21.00 21.40

Чемпіонат СРСР

з фуТбо'

,Чорноморець.

серед своїх •. ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

чужий

8.00 8.15

Гімнастнка.

.Справа мільАоии»

ФЕСЮК Олеиу Гриrорівиу з 55-річчям. Бажають міциоrо здоров'я і BCboro иайкращоrо

і в житті.

~..........

-- - - -

J

ZZL:~

___ ,

До уваги керівників підпри€мств,

установ,

організацій,. житлово-експлуатаційних контор і громадян міста Броварів. З І серпня ЦЬОГО року в м. Броварах будуть проводитися гідравлічні випробування тепло­ вих мереж під тиском 16 кілогра мів на квад­ ратний сантиметр.

При виявленні протікання aQo слабких па­ рів на трубах і радіатор'ах опалення в примі­ щеннях

необхідно

терміново

звернутися

Іі

ЖЕК або відповідне відомство. На вулицях або В садибах можливі пошкод­ ..ження підземних труб.опроводів з виникнен­

води

на

власних

загублені

Док. фільм. Мультфільми. Аиглійська мова.

городекого

года.

суб60та.

І;і рова рська

друкарня

ІЗ.ІО Телефільм .НебезпечниА поворот •. 3 серія. 17.10 Екранізація творів А. Че_ хова. Фільм «Дім з мезо· нінам», 18.ЗО У комісіях

ставляє... дуліної .

Театр

14.55

2

комітетах

тайм.

Ад.РВСА РЕДАКЦІІ:

Броварський район теплевих реж

080

ме­

«Киівтеплокомуненерго».

і

час.

пред·

С.

Губай·

Малі

сцени

театрів республіки. Запрошують концертНі залн. Рекламна експрес·ін· формація.

Телефільм .МісячниЙ гло· бус» . 16.40 Улюблені мелодії. 17.00 Суботні зус,річі. Екологія

15.50

днтячих 18.ЗО Фільм

до уваги керівників підпри€мств, організа­ цій, житлово-експлуатаційних контор і гро­ мадян міста Броварів! Котельня промвузла М!! 1 буде зупинена для проведення ремонту З І' по 20 серпня 1989 року.

Є .цей період буде припинена подача гарячої" В<:ІДИ

споживачам.

.Лросимо вибачення

незруч-

Б'роварський район теплових мереж

курортів. . концерт

«Воло. димир Кашуба •. Скарби музеїв України. Ж.·А. Гудон. ,Дитячі порт·

за тимчасові

но:ті. О ВО «Киівтеплокомуненерго».

18.45

рети».

19.00 Актуальна камера. І 9.30 !.1п~ративниЙ пост АК. 19.40 Пові імеиа. Музична пе_ редача.

Рекламний

ДИ

фільм

страхового

На Час

добраніч,

Телефільм

сіках».

(

діти'

.С:!!ухати

«Із_за

гаю

Г.

продати

Требухів)

населенню

на

при­

садибні та дачні ділянки розсаду суниці віт­ чизняної та зарубіжної селекції в необмеже· ній кількості: Звертатися до бухгалtерії радгоспу. Адміністрація.

Шевчен'

сонце

ехо·

8 магазин .N! 15 заготконтори Броварської

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА цТ Гімнастика.

IJ

8.00 8. І 5 Сільська година 9. І 5 За безпеку руху: 9.20 .Повість про маршала нєва •. Док. фільм.

11: 10

можливість

вісник.

2З.20 Світ поезії. Т. ко.

у від·

серія.

Вечірній

22 50

«Приго·

агента».

(с.

Радгосп ім. 60-річчя СРСР має

райспоживспілки потрібні продавці. Ко·

Новини.

Оплата праці відрядно-преміальна, Звер· татися за адресою: м. Бровари, вул, Богун­ ська,

22.

Тел.

4-04-76.

Мультфільм.

Фільм Г. Мусті

11.20

опера на музику .Александру Лепу_

.

шняну'.

Реклама. Фільм .Капітан

.ПіЛіГРИ'

Держтелерад'о Естонсь, ської РСР. Клуб молодих керівників. 15.10 Показують театри країни.

14.40

Братн Далецькі, М. Чарот .Женнтися не журнти' СЯ'. Фільм . вистава Біло· руського театру ім. 51. Ку­ пали.

17.00

МВС

СРСР

Інформаційниil

повідомляє. випуск.

шістиадцяти

і

стар·

ші. І 7.55

кої

Держтелерадіо

Українсь,

РСР . • Монолог

дітного

18.ЗО Легка атлетика Європи. У перерві Вечірня

багато.

тата •.

Управлінню торгівлі Броварського міськ­ виконкому на постійну роботу потрібні: - бухгалтери, оклад 150-170 крб.,

125 -

продавці в продовольчі маг-азини, оклад крб., комірники на продовольчу базу, в мага­

зин «Дитячий світ», оклад 150 крб., - прибиральниці, оклад 90 крб., - начальник торгового відділу,

220 З

оклад

крб. питань

працевлаштування

адресу: вул. Київська,

звертатися

на

139, відділ кадрів. Адміністрація.

Кубок

-

20.00

казка.

Час. Телефільм .Під куполом цирку.. І і 2 серії . 23.55 Відлуния: події тижня.

21.00 21.40

Заступник редактора

8.

-

обласного управліин" у справах видаВНИЦТ8, поліграфії і книжкової Адреса друкарНі: І(иівська оСІласть, ... Броаари. вул. Київська, 154.

торгівлі.

ТУГЛУК. Індекс

255020, Київська область, м. Бровари, вул, Київська, 154.

4-03-76; "аступиика редактора, вІддІлу партlАиого ЖИТТА - 4·04-61; вІАПО81Д8ЛЬНОГО секретаРА, alAAIJlY clJlbCIoKoro ГОСПОАаРСТ88 4-23-26; вІддІлу промисловостІ І соцlаJlЬИИХ пнтаи.. 4-02-92; вІДАlлу листІв І масовоТ роботи 4-04-81; вІддІлу радІо· lифОl'мацlТ 6-/3-91, Кнївського

реАактора

Музика

15.45

17.10 .. До і

Верховної Ради СРСР. 19.00 Народні мелодії. 19.15 Рнтмічна гімнастика 19.45 Вечірня казка. 20.00 На сесії Верховної Ради СРСР. 21.00 Час. 21.40 Футбол. Чемпіонат СРСР. .Чорноморець. .Спар·

Теl'ефоии:

14.05 Г. РождественськиЙ

МЗ:t>.

рік.

5-24-65, 5-15-92, 5-35-40.

ка».

ІЗ.10

2

1.10 Ритмічна гімнастика. І І 40 ТелефіЛЬМ .Чотирн тан, . кісти і пес •. 4 'серія .Соба· чий кіготь •. 12.35 Мультфільми.

так..

телефону

Дер·

Доброго вам здоров·я. Чу· додіАна сила фітотерапії. 11.10 Естрадний концерт. І І .50 Новини. 12.10 Для дітеА. Телефільм .Ру. диА, чесний, закоханий •. 2 серія. 13.20 Солдатські листи

12.55

навчання.

кри,

(або поряд З якими) проходить теплова мере­ жа, повинні вжити заходів по їх збереженню на випадок пошкодження тепломережі. Громадяни! При виникненні провалів і по­ яві на поверхні гарячої води будьте обереж­ ні, попереджуйте дітей про небезпеку. Не наближайтесь самі і не допускайте дітей до провалів і місць виходу гарячої води. Про виникнення провалів повідомляйте по

10.40

І І оо

про

8.35 Пісня далека й близька. 9.20 Англійська мова. І рік 9.50 10.10 10.30·

дружби.

дить».

.Спартак'. 2 тайм. На добраніч, діти! Час Фільм «Свій серед чужих,

11

Річниці

бомбардування Хі·

9:50 На хвилі

20.45 21.00 21.40

та кооперація •. Ліричні мелодії. На київській хвилі.

ватник

19.00 19.30

:\\іжнаРUДtН.І

присвячена

росіми і Нагасакі. І .Ou Телефільм «Сільва.. І і 2 серії. З.20 Новини. 3.25 У танцювальних ритмах. Естрадна передача. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 9.00 Новини. 920 РИТМІчиа гімнастика.

20.40

Телефільм

1/.30

навчання.

комнтета Коммуннстнческой партни УкраннЬІ. город· ского и районного Советов народнЬІХ депутатов Киев· сКОЙ области. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

Дни

АндріЙ

Наука

17.00

і чис·

соняqне коло. Актуальна камера.

11

на

І

21.00 Час. 21 40 Молодіжна студія 22:55 Вечірні/l вісннк.

сии •.

телефестиваль

жнзнь'

.Щаслива

дітей.

Муз.

світі.

Спадщина. На Хортиці все спокіАно! 10.50 Виробнича гімиастика. І І .00 Творча молодь. Xapt<iB' ського оперного театру. 16.40 Концерт дитячої худож· НЬОЇ са модіяльності.

землі.

все спокійно! 20.45 На добраніч,

Умані.

криниця.

Біогаз

ТелефіЛьм .БілиА табун •. Господарем на землі. Про.

та-.

Переробиа

Телефільм .СтаршиЙ і 2 серії. Екран молоднх.

передача.

Новини. Новини.

18.00

ТЕЛЕБАЧЕН НЯ

І

Естрадна

дається...

УКРА'НСЬКОГО

промисловість

здрастуй.

Фільм

16.40 Для

ЖВа·

у

ВідПОВІдає

Новинн. Любителям

20.00

мир,

нашої

17.10 17.30

практика.

Джуна

лу.

тота

експерIl.

ву.

З ее.

ка!».

І.ЗО

9.45

РосіЙсь· Англії.

.Міраж •.

прогресу.

.Антоні"на'.

теорія.

Сьогодні

18.00

Надвечір'я. ПереДача людей старшого віку.

рія.

9.15

опери.

10.15

иарод· ної музики .Флуєраш. Молдавської РСР. 0.20 ТелефіЛьм 'Міраж'. 2 се­

Новини. Село і люди

в

иого

12.20 1630

хор

Наука:

тології.

.Тіні старого міс.а •. Док.

11.00

Співає

9.35

Новнни. Темп. Телерадіопереклик з проблем науково . техніч·

19.00 Пісня.89. . 19.20 Фільм .Садівник •. 21.00 Час. 2 І 40. .Сходинки,. 23:10 Сьогодні у світі. 23.25 Концерт оркестру

ПРОГРАМА

9.00 9.1'5

9.00 9.15

Гри·

.

старти.

І(іиопанорама. Час . 21.40 Світ лялькового театру. 22.30 Сьогодні у світі. 22.45 Міжнародний телефести· ,Сходинка до Парна· валь ср. :І тур. 1.25 Балет Л. Мінкуса ,Дон

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Науково:техніч,

Новини. І .З5 Запрошує Михайло нецькиА. З.05 Це було ... було ...

дорос,

фільм.

9.

будинок

мистецтво

ТелефіЛЬМ

2.15

в

Веселі

дослідного

050 ·Новнни. 0:55 Здрастуй,

музичного фольк·

Імпульс.

для

рія.

ний прогрес і екологія. 18.45 Сьогодні у світі.

9.00

1

ансамбль народного танцю Башкирської АРСР. Телефільм .Політ метели·

19.30

Позиція.

23.00

БРСР.

боєдова,

Мультфільм

друже!

.Гаріб

17.20 17.35

Мультфільм.

«Слі­

Концерт

стар·

22.35 'Сьогодні у світі. 22.50 Наша спадщина.

народної

16.40

і

Час. Зірки Іспанської М Кабальє.

краТні джинів •.

18.00

Чоловік, діти онуки щиро. вітають Aopory маму'l

10.20

питання.

лих.

мандрівників.

Фільм·дітям.

шістнадцятн

Сьогодні У світі. Сеисація. Фільм.конц~рт

19.45 21.00 21.40

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

'6.30 120 хвилин. 8.35 Мультфі·льми. 9.15 О. Сумароков. «Доколе буду жив ... '. 10.30 УІІІ Міжнародний фест·

15.30

--~~~::)::~

дружииу і бабусю

жавний

СВОЇХ».

Мультфільми.

мент.

18.45 19.00

.Шрапнеллю

ПРОГРАl\fА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ші.

СЕРЕДА, 2 СЕРПНЯ

10.55 Клуб

ПО

16.25 16.55 17.40 18.00

фільм

КіХОТ' . Співає

ТРЯН».

18.25 18.45 19.00 19.30

QОД,ж.

3.ЗО

Фільм дітям .Ура! У нас канікулиІ.. . телефільм .Авто, 17.10 Док. портрет. РудольФ Хача·

творчоСТі «Веселка». ди. (Куба).

3 СЕР П НЯ

хвнлин.

17.40 ... До

хвилии. МУЛЬТфІЛЬМИ. ПОЗИЦІЯ

церт.

Здрастуй, музико' Фільм .СаДIQНИК'. .Сходинки •. .Із глибини віків •.

835 9.20 І 1.00

(повтор).

телепрограм

120

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

9.20 10.35 Інститут людини. 11.35 Пісні В. Усмаиова. 15.30 ,Подолянка.. Фільм,кон, 16

рингу».

аКЦІЯ.

атомного

21.00

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

«Небезпеч,ннl! пошта

Ради

ЧЕТВЕР,

Ради

СРСР.

валь

Верховної

ному

4 СЕРПНЯ

6.30 120

16.00

19.45 Вечірня казка. 20.00 На сесії Верховної

ПРОГРАМА

сесії

ЦТ

сеРІя.

І

На

сту'

казка.

Час Телефільм .НебезпечннЙ поворот.. 2 серія. 22.30 Велоспорт. Чемпіонат СРСР.

Чокморов,

поворОТ..

В'ечірия

СРСР.

18.25 Ритмічиа гімl\Встика. 18.55 Екран док. сЬ1льму. .СуА.

22.50 Ранкова 23.20 Новини.

рРФСР

21.00 21.40

13.00 Новннн. 13.10 Рнтмічна гімнастика. 13.40 Фільм сПрич.ли •. 17.00 Новинн. 17.10 Телефільм .НебезпечниЙ

21.00 Час 21 +о Телефільм

міст

Програма Пензинської дії телебачення.

ЗАГАЛЬНО~ОЮЗНА

менкул

Телестудії

19.45 20.00

20 45 На добраніч, діти! 21.00 Час 21.40 Продовження телевистаRИ .Судний день •. 2230 Вечірній вісник. 23.00 Кінець зграї рекетирів.

поворот.. І 18.20 Реклвма.

.

танцю>

18.45

І

М.35

Телефільм .НебезпечниЙ 2 серія. . Фільм'коицерт .В обряді

18.00

Телевистава.

ПРОГРАМА

Новнни

поворот..

17.45 Пісеине мере*иво. 18 оо Телефільм «Шляхами сСлова про Iго"іВ похід •. 18.30 Звучить гітарв. 19.00 Актуальна КІмера. 19.30 М. ОліАиик. ,Судний

П"ЯТНИЦЯ,

горе»

12.ЗО Скарбниця пам'яті. К. Г. ПаустЬвськиli НА Україні. 16.ЗО Новини.

день..

II.4О Тt'лефіЛЬ\l "Чuтири танКіс_ ТН j пес». 2 серія. «Радість

bo'iHib-інтеРНЗЦОIJiаліСТів. Новиии.

1220

І

~

--

Власники підвальних приміщень, в яких зберігаються матеріальні цінності і через які

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

11

І

%

РОКУ

поверхню.

ПРОГРАМА

на

-

І

1989

ням проваJlів чи викидам'и гарячої

сіна.

9.00 9.15 9.45 10.50

"...", ""'''' ""о.м, о О, "~ СЕРПНЯ

Екранізація творів А. Че· Фільм «Дім 3 мезоні­

22.25

нас.

навчання.

IЗ.ОО

діти"

за

мова.

Громадсько'

програ ма.

ВечірніЙ

Іспаиська

Мультфільми.

добраніч,

Час Фільм

2З.0О

Виступа. фоJtьклорний ан· самбль .ЕріреА. м. Кара·

19.ЗО Резонанс:

мнром.

роби,

роби краще Новини.

.00 І 1.10

12.35

і

ка!»,

ня.

Сьогодні

На

20.45 21.00 21.40

ан­

нами,

ми,

І І

танцю

пісні

політична

(фортепіано).

Мультфільми Здрастуй. музико' Ії.45 Док. фіЛЬ:'f «Ві,З,оБРііJt\t'Н

татарського

ада •.

Усім

20.15

16.20 17.00

18.15 18.45 19.00

Народні

1<РНМСЬКО

мінор_

10.00 Раби· з Ін·

Оперативний пост АК. таланти. Концерт

19.30 19.40

сі

15.30

ласа

чанни.

18.00 18.15. 18.30

10.55 К. Сен·Санс. Концерт N.3 ДЛЯ

.Азов, госп.

лах.. Науково_популярний фільм. арфи звук, що всіх ніжніший •. Фільм'концерт. 9.ЗО Іспанська мова. І рік нав·

8.45 .1

розра хунку.

Коротко. художні фільми. було ... Про фестиваль

республік

і

мелодії.

маш»:

9.50 Ue було.. 10.10 Нооруз·89. театрів

колекти·

Шляхом оновлення. рік 8 умовах

17.20

6.30 120 хвнлнн. 8.35 Кіноальманах. метражні

Фольклорних

вів

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Азії

_", 'M"~"""""" '"''м.м''''' м"", ,. . ....""" ,,, ..... М"" нове життя

сторінка.

....... 4

Друк кованмй"

61285.

офсетний. аркуш.

Обсяг

І

Тираж

примірників.

За мовлення

JItq

4050 .

дру­

16.309

#122 1989  
#122 1989  
Advertisement