Page 1

Пролетарі всІх краін, єднайтеся!

ОРГ АН

КОМІТЕТУ БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО НАРОДНИХ РАЯОННО' РАД МІСЬКО'

raaeTa ВИХОАИТЬ а

17 квіТИJl 1937 року Ф

НІ 122

КОМ У НІС ТИЧ Н О І

ДЕПУТАТІВ

(5053) Ф П'ЯТНИЦЯ,

серпня

У прийнятій з цього питання

постановІ

вІДЗlНача-

зустріч

сьнІ та господарсЬнl орга-

рес,публІки

ганізовано провести

І

ном-

прагнуть

ор­

весь

сомольськl органІзації респуБЛlни, ноле,нтиви колгоспІв І радгоспІв, втілюючи В життя рІшення

'номплеке збиральних pJб1т, занласти добру основу для дальшого розвитну всІх галузей нОЛГОСnНО1'О

з 'їзду НПРС, ведуть антивну роботу по виконанню планІв І соцlалlетичних зобов'язань завершально,го року п'ятирІчки по вироБНlЩ11ВУ І

1

продажу

но,му

XXV

державІ

щюдуtt-

тІв землеробства ритшцтва.

І

радго·спного виробни­ цтва в одинадцятІй П'ЯТІ!­ рІчцІ. У багатьох госпо­ дарствах вирощено доб­ рий уpvжаІЙ колосових І зернобобових, у задовІль­ станІ

посІви

цу.нро­

ТВа-

,вих бу,W!кЬв, соняшнику та іНШИХ культур. Вико-

Велине трудове піднесення у працІвнинІв сlль-

нано встановлені на перш:! пІвріччя загальні 06сяг!.f

ського

господарства

ви-

державних ЗЗIRYlПок м'яса,

нлинали рІшення червневого (1980 р.) Пленуму

яєць, вовни. Гоооодарства своєчасно підготувались

UH

до

НПРС,

ПленуМі

доповІдь

на

Генерального

'збирання

ПlВДe.IПlі

та

вро ж а ю.

,РЯД

стання збиральної техНІки

здачі

і автО'транспорту.

особливу ува·гу

ві

Землероби І тваринники

ни,

викори­

Разом з тим у постано­

НПРС».

ється, що партІйнІ, радян-

профспІлковІ

·продуктивного

з'їзду

XXVI

лісо­

ВІдмІчається,

що

:завщань ,сильних

по заготівлях і цІнних пше­

У

багатьох

ствах

не

чено зростання проду.ктив­

ності

ЛИПНЯ вІдбулися збо­

директор заводУ

партійного

Г. С. ТЮФТЯЄВ, дирек­ тор радгоспу «РусанІв­ ськнй» А. В. БЕРЕЗОВ­

активу

міськоІ opгaн1~aцlї

Ком­

партії України. Було розгляиуто питаН­

ня «Про підсумІСИ роботи червневого (1980 р.) Пле­

нуму Дання

ЦК КПРС І завміської партійної

організацІІ

по виконанню

його рішень, вказІвок Ге­ нерального секретаря ЦК КПРС товаРНЦІа Л. І. Брежнєва і гідної зустрічі ХХVІ з'Узду КПРС». З доповіддю виступив першнй секретар мІського

комітету Компартії Укра­ їни А. д. ГРЯЗЄВ. В обговоренні доповІдІ взялн

участь

секретар

парткому радгоспу ІмеНі КІрова В. І. ГЛУШАК,

СЬКИП,

бюро Є. Х.

пластмас

секретар

парт­

рaitпобуткомбlиату' КУЗЬМИЧ, голова

завкому

заводу

порошко>­

вої металургlі іменІ 00річчя РадJlИСЬКОЇ УкраіНИ М. Л. ЛАрm та ІншІ. З

обговореного

питан­

ня збори активу прийнялн відповідну постанову.

У роботі зборІв взяв участь завідуючий вІдді­ лом легкої і харчовоі про­

МИCJIовості обкому Kowtп~ї Украіни М. Ф. по­ ЛІЩУК Звіт Із зборів читайте у

наступному

номерІ.

організації КомпаРТії У країни ІХ

ПОСТАНОВА

ПЛЕНУМУ

МІСЬККОму

ня

вирощеного

ря міського комітету партіі

теXlнL1\и

А. д. ГРЯЗЄВА, по­

скликати чергову ХХVІІІ

конференцію Бровар­

ської міської організації КомпартіІ УкраіНИ топада 1980 року.

1.

14

JlВC­

Пленум затвердив порядок денний: коифереИЦ1ї: Звіт міськкому партії (доповідач перший секре­

тар міСьккому партії А. д. І'рязєв).

2.

ЗвІт ревlзlй­

ноІ комісії міської парторгаи1зaцlї (доповідач

rOJlo-

ва ревІзІйної комісІї А. д. Пурик). З. Вибори мІсь­ кого комітету партії 1 ревlз1йиоl коміс1І місько! оргаНізації КомпартіІ УкраІни. 4. Виборн AeneraT1B на ХХІV коиференцlю КиївськоІ обласноІ орrаи1аа. цІ! КомпарТl1 УкраІни.

органlзаторсыкy

І

мінІмуму втрат зерна, зJ.­ готlвлю максимальнuї кіЛ1>костl кормІв, виконан­

ви­

збиральної

і

транспортних

беЗlIIеребlЙН()ї роБОти су­

шильних

очисних

і

І

ня зобов'язань по продажу держа'вІ зернових, технІч­ них

ма­

неоБХІд­ побуту

людей. ЧІтко органІзувати

та Інших культур, ПРОДYlктІв тваринництва, зразкову пІдготовку і ор­ ганІзоване проведення зи­

мІвлі

худоби.

Зберемо

хліба

го

майже

безперервно рухалися

в

з

водного

ти.

ФІнальний

матч

з

розміреному

хо·

кею на травІ серед чоло­ вІкІв виграла команда

ІНДІї, бронзовІ медалІ у команди Радянського Союзу.

Цього ж дня стали домі

чемпІони

з

ві­

вІльної

боротьби в трьох вагових категоріях

Поллио

з

ке буде збирання. Але з нетерпінням чекали його. Після

обіду

в

понеді­

На

лок на масиві озимої пше­ ниці першого відділка радгоспу «Великодимер­

що стояли напоготові не­ подалік у пересувному

таборі

комп­

-

З

першого стали

дня

визначатися

пшеницІ,

розповІдає

-

Сьогодні

коситимемо до пізнього вечора, плануємо з помІч­

соцІалІстично­ ником

змагання,

-

сказав

Григорієм Товстен­ ком зібрати не менше 25

нам головний агроном гектарів. радгоспу Леонід Єгорович Віриться, що цей ком­ Михеєв, який саме ПІД'­ сомольсько - молодІжний їхав. Тон у роБОТі за­ екіпаж зможе досягти на­ дає молодь, якій ми вияв­ міченого. З самого почат­ ляємо повне довір'я. До ку жнив вІн очолив зма­ речІ, з трин,з~ти е.ніпа­ жОО десять комсомоль­

-

СЬКО'МОЛОДіЖНі. У кінці гін, біля літків­ ського

шляху,

стояли

чо­

тири комбайни з підбира­

гання

Данії, на дру­

гому

мІсці

СРСР.

У

-

механізаторів.

Добре трудиться на роздІльній косовицІ і ком­ сомольсько - молодіжний екіпаж Миколи Яковича

Нузьмнка, який напередо­ чами. Ух вод1У уже попро­ дні теж зібрав 16 гекта­ бували молотити валки, рів. Поряд з ним до­ але бункери заповнились свідчений комбайнер Ва­ Андрійович СТОРОиадто вологим зерном. силь

команда

класі

«зірко-

вий» перемогу здобули спортсмени з Радянсько­ го Союзу Валентин

МаннІн І Олександр Му­ зиченко. в класі «470'> ставники БразІлії, а в класі «фІнн'> спорт­ смен з Фінляндії Еско

стали

пред-

у ваговій HaTeгoplї до 48 кІлограмІв. Наш Сергій Бронзова ме­ Норнелаєв на третьо­ Рекхардт. му мІсЦІ. ОлімпІйське ЗQ­ даль у АНДРІя Бала­ лото також у радянських шова (СРСР). ЧемпІони

борців Магомедгасана Абушева (до 62) і Сана­ сара Оганисяна (до 90 кІ­ лограмІв).

У

дзюдоїстів

напівсередньої

ваги

78

(до

«золото»

змаганнях

КІлограмІв)

завоював

радян­

ський спортсмен Шота ХабарелІ. Найкращим серед штангістІв важ.ної ваги (до

першої кІло­

в

двох інших нласах яхт,

як уже повІдомлялось, стали вІдомІ ще напере­ доднІ.

Пройшли також ПівфІ­ нальні матчІ футБОЛістІв І чоловІчих баскетболь­ них команд, чвертьфіналь­ ні бої у боксерІв. У фі­ нальному

матчі

зустріну-

110

ться футболісти НДР і граМів) став Леонід Тара­ Чехословаччини, боротьбу ненко (СРСР), який вста­ за бронзу поведуть коман­ новив свІтові ренорди в ди СРСР І Югославії. штовханн!. і сумі двоєбор­

ства.

У Талліні

пройшла

(ТАРС).

бе 3

в тра Т!

жун, агрегат його діє без женер Микола Михайло­ перебоїв. вич Герасименко. Зрозу­ - В іншому полІ біля мІло, настала гаряча по­ села Снибина працюють ра, І доля вирощеного ще

два

збираЛЬНі

агрега­ врожаю

хвилює

рольні часно

нестимуть

постІйне чергування 1 при необхІдностІ подава­ тимуть

невІдкладну

допо­

могу робітнинам на місцІ.

Перші дні жнив вияви­ ли і допущені недоробки. обмолоти і одно­ Так, коли в одній з жа­ обкошуються та ток лопнула тяга мотови­

розкошуються

хлібів.

всіх.

Про тих, хто нині тру­ диться У полі, виявляють пІклування працІвники охорони здоров'я. Гостем механізаторІв того дня була виконуюча обов'язки головного . лІкаря Велико­ димерської дІльничної лі­ карні НадІя Адамівна Но­ чlна. Вона запевнила, що медпрацівники

Підходимо до агрегату Анатолія Івановича Неу­

комбайнер.

KOlV'dMa

ла

чемПіонами

ЖНИВНИХ

лексного збирально-транс­ ша, що зупинився на по­ портного загону. Вони по­ вороті БІля дороги. чали косити хліба на - Учора скосили на звал. До вечора у валки звал БІльше 16 гектарІв лягла пшениця на кІлькох десятках гектарів.

остання, сьома гонка олІм­ пійської парусної регати. У класі «солlн~ перемог­

перемІг

гонах

ський» з'явилися перші три комбайнові агрегати,

В МОСКВІ-

Нлаудіо

Італії

лився рясний краплистий ритмі комбайни з навіс- ти на прямому комбайну­ дощ. Земля набухла від ними жатками ЖВН-6, ваннІ пшениці, повІдо­ зайвини вологи, а посіви залишаючи за собою тов- мив головний агроном. Там проводяться контозимини у багатlоОХ міс­ стІ пухнасті валки. цях були під водою. Чи­ РЕПОРТАЖ мало стебел полягло і по­ крутилося під буйними вітрами. Всі знали: нелег­

ОЛIМПIААI

по­

ло, з волейболу, і з руч­ ного м'яча серед жІнок, а також наїзники по подо­ ланню перешкод і шабліс­

швидко

ЦЬОГО ДНЯ механізатори Вирішили зачекати годичекали давно. З тривогою ни пІвтори-дві, щоб краі надією поглядали вони ще просохли покоси. А на захмарене небо, з яко­ неподалІк на хлібній ниві

го

становив:

тичну,

врожаю,

ВИС()lКiЖlРОДУНТИВНОГО

користання

передовики

ІХ пленум Броварського міськкому Компартії України, заслухавши інформацію першого секрета­

гідну з'їзду

денні жнив І хлlбооаго­ виховну роботу на широ­ тІвель, забeзlIIечнти опера­ 'ке залучення трудlВ'НИків тивне вирішення усіх пи­ села до· передз'їздІвсьного тань, зВ'ЯJЗаннх з оргавlЗd­ ,змЗ['ання за проведеиня у цією збирання, перевезен­ стислі строки збирання ня, прийняття І зберІган­ врожаю, скорочення до

жнив

ПАРТІІ

за

НПРС», спрямувати пол!­

усунути ВіД­

польовому

Про скликання чергової ХХУІІІ КОінференції Броварсько)· міської

соцІалІ­

XXVI

значенІ недолІки в прове­

ЗВОРІ ВАРТІІвого АКТИВУ 29

неруючись постановою

стичне змагання зустріч

МінІстрІв УРСР зd­

пропонували

обком а м,

ЦН ІШРС «Пpv

ЦН КО'МіІІартії Україщ! І Рада

жаючи на ДОЩО'ву погоду,

ри

'ни,

'J1BapИR.

етичне

гідну

на

нанвність достатньої кlль­ ностІ кормІв, не забезпе­

шин, створення них умов праці

за

Доручено

MICЬ~KOMaM І райкомам партВ, Унрпрофраді, Ц}{ ЛНСМ України, радян­ ським і сlльсько,господар­ 'СЬНИМ ор.ганам респуБЛІ­

господар­

зважаючи

'культурзх,

ниць.

заготІвель дооускаються Істотні иедолlки.

вих культур. Багато КОМ­ байнерІв і водіїв, незва­

з'магання

на вико­ державних

ді мІсць не забез.печено 'flткий ритм роБІт, У про­ веденнІ збирання І хлІбо­

Л. І. Брежнєва, постанова ЦН НПРС «Пpv соціалl-

нlх зернових і зернобобо­

планІв по

степових областей ве­ дуть масове збирання .ран­

товариша

нання

звернувши

закYlПОК

секретаря ЦН НПРС, Голови Президії Верховної

СРСР

в

зерна,

ря­

засоБІВ, цІЛодобової

Ради

весь збиральний КОНВе:Йєр, обробку і пІдготовку дО

високо­

-

И,

НА ХХІІ

воювали п'ять радянських команд

ф Ціна 2 КОП.

ЧемпІонське звання за­

І РАДІ МІНІСТРІВ УРСР зразlКИ

УКР А

ОБЛАСТІ

У вІвторок, 29 липня, на ОлімпІйських іграх бу­ ло розіграно 15 золотих медалей.

у цк КОМ ПАР Т І Ї УКР А Іни показують

I1

року

1980

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ЦК Компартії Українн 1 Рада МlНістрlа УРСР розглянулн хІд виконання планІв І 'со­ ціалістичних зобов'язань по виробництву і вродажу державі зерна, м'яса, молОка та Ін­ ших продуктів сільського господарства І за­ безпеченню TBapНRRRЦTBa кормами.

ПАР Т

КИІВСЬКО'

дІлянки

ла,

поблизу

не

виявилось

роботу дору- ремонтної летучки, бо її чено найБІльш досвІдче­ ще не втигли підготувати ним номбайнерам Івану до сезону. Довелося везти Яновичу Семино.гу та Ми­ деталь у майстерню. Того колі Васильовичу Єрмо­ дня ще тільки закІнчува­ ли наладку двох комбай­ ленку. нІв у польовому таборІ, .а Жнива на полях рад­ два не змогли залишити гоооу набирають все БІЛь­ садибу .центральної май­ шого розмаху. Чіткі­ шим

Цю

стає

їх

ритм,

у

ко­

лективі механізаторів Biд~ чувається

сення.

велике

підне­

Збирання

центральною

годнішнього придІляється

стало

подІєю

сьо-

ДНЯ, йому найБІльша

увага.

БІля гатівми

збиральних застали

агре­

началь­

стернІ через неготовність акумуляторІв.

Віриться, що всі ці не­ поладки будуть швидко усунутІ,

лад.

і

робота пІде

Запорука

бойовий настрІй

цьому

на

-

колею!!­

ву механізаторів, римне прагнення

їх нест­ зібрати

хліб завершального року П"ятирічки в стислі стро­

ника збирально-транспорт­ ки І без втрат. ного загону Івана Дани-

На вчора

вже було с.ношено озимІ ловича Джемесюка і ме­ на 200 і обмолочено на ханІка Василя Пилипови­ 87 гектарах. ча Хутька. Невдовзі під'­ їхав сюди і головний іНП. ТЕПЛЮК.


*

2 стор.

1

серпня

НОВЕ

року

1980

комсомольсьКЕ життя, у СВІТЛІ .кп. j

ІСТОРІІ рі,н.

Наша

цій

не

газета

одми

вже

читачам.

Ефект рейдів

Плавальний

басейн

ШіНоли

сс­

ОМ_В -(а

деревообробного комбі-

повів

Шкода лише, що адмі­ ністрація комбінату на

саме про нього і йде мо­ ва) будується вже давно. Розпочинали новоБУДОilУ робітнини Будтресту Ng З. Після організаціІ у місті нового тресту «Бровари­ промжитлобуд» об'єнт пе­ рейшов до нього. Раділи

ри. У комітет НОМСОМО-

гострий

учні:

Ось-ось у

дівчат

юнаків

та

Броварського

нату маЮТl:I розпочатися комсомольські збо-

лу весь час заходить молодь ще й ще

раз ідеться про роботу номітету, оперативно вирішуються питання. Коли мова зайшла про штаб <~Комсомоль-

ського

прожектора»,

секретар комітету номсомолу ФедіР Шпиг не

без

гордості

показав

зміни не можуть поми­

тися.

Про

все

це

листок

роз­

«КП».

сигнал

жектористів тан і відповіла, заходів

про­

36.

розглялистки «Комсомольсьnого про­ жектора».

сів мало просунулась впе­

ділу

вжила. З цінавістю даю останні

Це

-

ми

двічі

пе­

ревіряли відвідування учнями занять у кон­

сультаційному

пункті

ревірон. Іх чимало, і оформлені вони яскраво, з фантазією, лако-

дає начальник штабу «КП» деревообробного комбіНату старший ін­

нічними

віршованими

листках люнків

На

деяких

школи,

що

працює ~a нашому під­ приємстві, РОЗПОВі­

женер-метролог Аната­

лій Гопкалов.

З де­

-

замість мафотографії.

якими хлопцями дове­ лося потім розмовляти

Тут, як кажуть, іНфОРмація з перших рук...

на засіданні номітету комсомолу. Успішність

-

Своє основне завдан-

ня прожекторис;ги вба-

учнів

десятого

зокрема,

нласу,

слюсаря

В.

чають у виявленні та висвітленні недоліків, які заважають ритмічно працювати, вироб-

Сіронліна, столяра В. Гусака помітно по­ ліпшилась. У мене склалося

коякісно. Словом, члени штабу не стоять У

мольський прожектор» на комбінаті своє­

ляти

продукцію висо-

стороні

від

свого

проблем

підприємства.

враження, рідне

що

дзерка л о,

жається все те,

магає

енергії.

та

електро-

Іх проведено у

в

рішення. ся

тут

і

неї деяким

робітни-

нам довелося замінити старі перепустки, а деяним

-

тини

в

док

внести

свій

розпоря-

громадсьного

ного

правило,

старань

водили

ремонту.

Тут

по-

ри деревообробного комбінату розпочалися. Завтра буде випущено новий листок

«КП».

Він

них

про-

не

... Комсомольські збо-

другого

не

на зборах

причин

дотепно

відсутніх

без поваж­

-

поруш­

нинів Статуту ВЛКСМ.

~~~_П іС_Л~Я~_ _~С____' _П____О___Т_У~Р_Н___А~К~.........

c.nоруджувався

басейн будували праЦіВНИ­

:ки

БМУ-36 Будтресту а потім передали йо­ 'го ПМК-15 цього ж трес­ ту. Незабаром нолона і ,р,шом з нею і басейн бу­

Ng 3,

ли передані тресту «БРJ-

Відомо, залежать від

що доходи нільності й

якості виробленої й реа­ лізованої продукції. Пе­ редумовою чергу,

є

цього,

в

додатнове

свою ВНЛd­

дання ноштів. На пер­ ший погляд парадонс. Од­ якщо

справу

зі

подивитися

всіх

бонів,

на

ви­

вчити її економічні ~a­ нономірності, все стає ІВ своє

місце,

,виявляється

цілком логічним . Візьмемо, нanри.клад, та.ну економічну натего­

рію, ян собівартість про­ ДУ1tЦії. Існує 1{лаСИЧНIІЙ висновок,

згідно

рентабеЛЬНіСТЬ цтва

продунції

з

ЯКИМ

вир6бни­ зростає

в

тій мірі, в яній знижу­ ється її собівартість . Це TaJ{. Але тіЛЬ1<И на певно-

но

не

роки

лише

повести

гаНі'заЦії дивились го нрізь пальці і тіли ними навіть шити. Першій не чало людей, дру,га жала недостойним

на ньоне х')поворув ист Сіж ввавиnрае-

М 3 за д{)по:Могою. Таи пооБІ,цяли, але далі цього . не пішли. Дивує й очікувальна позиція нерівни;ків ПМК­ 15. Адже для того, щоб

ворога

Здача

плавального

ба-

нолоні. А даЛі відтягува­ ти стрООів вже не можна. Адміністрації ПМІ{-15 треба негайно ВИПР~ВJ1oЯТИ

становище 1 ВИJюристо.ву­ ваJИ кожну годину літньо­ го дня, щоб на'решті басейн став до ладу . Л.

ШИНКАРЕНКО.

Кормодобувний загін радгоопу «Русанівсьний», переборюючи труднощі

Петренно, на підсушуван­ ні сношених трав-Дмит­ ро Андрійович ЛитовчеЕ­

тривалої

ко,

дощової

погоди,

сниртування сі­

багаторічних

трав .

снладено

тонн жай якої центнерів

У

пон<'.д

люцерни, вро­ перевищив 50 з

геіКтара .

Зла­

кові теж добре вродили, ножен гектар видає 40-50 центнерів висонопо­ живного

в. дна з проблем, над розвТязанням якої цюють співробітники Інституту технічної теплофізики АН УРСР скорочеljНЯ втрат сільськогосподарської продукції. В лабораторії сектора пшломасообміНу роз­ роблено технологію виробництва цукромісного порощ­ ку з різних фруктових ВІІЖИМОК, цестандартних плодів і овочів, які раніще йщли у відходи. Нова продукція буде використана в харчовій премисловості . На зuімку (зліва направо): завідуючий науково-до­

слідною групою Ю. Ф. Сн€жкін, технік О . Г. Глухова і старщий інженер З. Є. Приходько проводять дослід­ ження в лабораторії . Фото О. Бормотова. (Фотохроніка РАТАУ).

зростає

заробіТ­

на ,плата робітників. Таі(, у 1976 році середньомі­ сячний заробіТОН механізатора становив 146 кар­ бованціВ, доярки 148, а в 1979 роЦі відпо­ відно 191 і 224 нарбован­ Ці. Це заіКономі.рниЙ пг Q цес. Люди більше ВКЛ::і­ дають труда, більше одер­ жують продукції. Отже, і їх

оплаЧУЄ1':'СЯ

ви­

ясиіть, будь ласка, як же

бе3іПечити насамперед lЯ'кіСні З'рушення в рафО-

ц& впливає на тість продукції?

ні годівлі, тобто не просТО збільшити видачу нор-

Здавалось би, ОСЬ воно , зачароване коло. Та

мі,в

кожну голо'ву, а їх біЛНОЮIЙ Існлад. Це додаткові затрати. І{рім того, треба ilIоліпшити племінну cnраву, технологію УТ.римання

фанти переконливо свідчать 1\ про інше . . Щорону господарсТіВО одержує сот­ ні тисяч нарбованців ЧifС­ того доходу. Торік, Ні!­ приклад, цей показник

тварин. Тут без додатно'виХ внладень теж не обі-

становив 890 тися!:'. Це пояснюється тим, що да­

йтися. І, розуміється, собіварт~сть молона не залишиться на попереднь')му рівні. В нашому господарстві

даткОві ношти вкладені в підвищення родючосrі грунтів, збільшення !Кіль­ кості і поліпшення яносгі нормів, підвищення тех-

на

закручують

тальних внладень. Од.нан,

300

ти цю- рі'3НИЦЮ, треба за-

11 ОЛ іlJIШ ити

cnрюзи

ке управління лише створюється. Тому й вирішено було знову ж та.ки звернутися до _ Будтресту

на

ще. Лише за чотири РQНИ десятої п'ятиріЧJКИ фонд заробіТНОї плати збіЛЬшиі3ся на 162,5 тисячі карбованців.

подола-.

простояв

Треба було дротом.

далі, а й 'Винонати чимало сейн,у намічена на тревідновлювальних робіт. тій квартал, з врахУВ1Н­ ПМІ{-15 злякалась труд- ням освоєння У ЛШІні 31 нощів і ... припинила всі тисячі на,рбо'ванців нanІ­

скирти

постійно

Щоб

два

проводить

му рівні інтенсивності ВИробнищтва. Одна справа надоїти від :норови ло 3000 Інілограмів молока і 'з()всім інша пО 5500

нілограмів.

тично

ЗАПАСИ СІНА

праця

-

будlll-

ництва, будівельнини міц-

СТВОРЮЄМО НАДІЙНІ

чого маємо доходи

У радгоспі імеиі Кірова завжди додержу­ ють режиму економії, nparHYTb досягтн мак­ симальннх виробничнх резущ.татів. цщою мі­ німальних затрат живої та уречеВJlеної працІ. Господарство щороку одержує прибутки, по­ повнює свої фонди, екоиомічно зміцнюється. Що ж сприяє успіху'l На це зanН1'аиня дав відповідь нашому БОреспоиденту Галині' Поляковій ГО.іІоВНН\і економіст радгоспу Грн горій Савич Таран.

ходом

ва У тому, що об'єкт фан-

Буд- роботи.

Будтрестом Ng 3, а у плані за трестом «Броварипромжитлобуд», тобто ПМК-15. Але обидві ор-

нічної

НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

иан,

паралеЛh­

но 3 приміщенням школи. До січня минулого рону

___

З

наназ:

жуваЛЬНИКlІ , їм треба пІд­ готувати фронт робіт. А хто ж це зробить? Рідко коли вдень на будмайдан­ чику вИ зможете побз,чи­ ти робітників. Часто-гус­ то цей об'EJНТ пустує, а щоб перехожі й діТИ H~

тресту N~ 3 заніНчити бутут треба внести деяне ЯН свідчить на,наз N~ 137 дівництво басейну і зда- пояснення. По суті, на БУ- від 19 ЛИіПНЯ по тресту, ти його по анту Брова- дов і залишилося провести ще 18 ЛИlПНЯ ПМІ{-15 дО IПриступала. Не Почнемо з часу заснуван­ рам . Але виконувати йо- опо'ряджувальні роботи. У робіт не поспішав. І тресті «БроварИіПРОМЖИТ- було будlвельнинів і у ня тресту «Бровариnром­ го ніхто не житлобуд», тобто з берез­ ось яна ситуаЦія виникла: лобуд» пони що немає по- наСТУІІІНі дні. ня 1979 року, хоча об'єкт фантично об'єнт був :іс\ тРібних опеціалістів. ТаДов.го роз.начуються у

ян

трапляють.

розкритикує

приміщеннях

видано

могли працювати ОПОРЯk

Давайте простеж І! м ~I, звідки ж узялися недолі­ НІ! уведенні будівництва.

прожен­

вони

цює душова, а в побудавно

було

рі.

вдруге під го­

Чимало

тових

тан і залишались на папе­

для

понарання:

тористів

міщеиня, і досі не пра-

з та

любителів випивон .. . Велина сила мораль­

стрий промінь

цехів Ng 1 і М 2. У першому, де нове при-

нвартал,

порядну ,

своєчасно.

до-

у

~іісьнвиконному:

треба вирішувати, ному ж виправляти неДОЛіКТІ. У , сер е д.ині рму по номбіна ту «КиївnромжитлоБУД1>

порушнинів дисципліни і

щоб встигати

клали комсомольці при перевірці побутовок ро-біТНИКіВ меблевих

переносилися

нвартала

ництва

внут­

місце

нритини трудової

зміну

на

дня,

норек-

нот­

ВисвіТJlЮЮТЬ­ питання

ходиться

ля

в

введення

ви­

підрозділах

проЛіс-

об'єнта

вже

строни

від-

СТРОК

й це не ДООІомогло. Спра- Цl:кавились

капіт а льного БУДіВ- без нагляду.

що ви­

термінового

ріспілкової роботи, :ша-

номбінату.

знову,

раз,

-

лись до замовнина

У

ПОМИЛЩІ.

яко­

всіх основних цехах та Або перевірна пуснного режиму .

І

рий

зверну-

му оперативно відобра­

по

матеріалів

ред.

Що ж робити?

Генпідряднини

чужі

ЗМінилась ситуація у нинішньому році. Тепер об'єнт згідно правил n~реданий ПМК-15. Ії начальнина В. Г. Бондарsва було зобов'язано розпочати роботи. Прове~ІИ чимало нарад, зборі'В. Але

«Комсо­

Візьмемо хоч би рейди

економії' сировини,

споруджен­

Но- ляти

ЛІІ ж спеціально створена комісія ознайомилася з веденням об'єнта, виявилося. що лолередні його господарі залишили після себе безліч недоробок, та і-і фа.нтично ПМК-15 не прийняла його від БМ~Т-

ня басейну буде доведе­ но до ніНЦЯ. Але раділи даремно. Справа з тих Ч:l­

заочної

підписами.

нарешті

DУСКОВІЗДАВАТИ

варипромжитлобуд».

не не

мені листки «КП», які

випускав штаб за nідсумками рейдів та пе-

СКІЛЬКИ Ж ЧЕКАТИ?

не

раз зверталася до неї, і Івсе ТaJШ хочу нагадати П

редньої

ЖИТТЯ

-

Григорію

Савичу, по­

собі вар­

-

оснащеності

сіна.

но трудя'ться всі нор.модо­

БУВЮIlКИ. Успішно справ­ ляються з своїми оБQВ'ЯЗ­ нами трантористи Павло Павлович Шевчен.но та Михайло Семенович І)ар­ Я'кі

ко.

Велину готІвлі

На

вантажать

сі­

допомогу

сіна

гослові

заплавних

цей

в

подало

зd­ p~д

населення

неможливо

лі

На скирту,ванні сумЛін­

пенко,

на У'Кладанні сіна сто­

гонладом у скирту-Ми­ нола Мусійович Романен ­

землях,

де

використати

час ,механіз'ми,

СІКОСИЛИ

у

жите­

вручну

говорами

..

селu.

за

до ­

100

близько

гентарllВ сіяних трав , а ВИ­ сушене сіно с.клали в Н')­ пиці.

У господарстві вже за·

1000

сниртовано тонн сіна. першого

понад Ще буде;>·

уносу

заГОТQвле

но грейфеРНИМ!:І наванта­ но близьно 300 тонн. Пла­ жувачами. Виконують 1 нове завдання по врожай­ перевиконують

норми ,ваННі

Петро

вей і

госпо-

зміннІ

lВиробітну валкіlВ

на

зби­

ності

виконується

С.

МАРЧЕНКО,

головинй

аrpoном рад­

воло.кушами

Герасимович

Василь

Соло­

АнДРійович

Наша енономічна служ­

дарства, обернулися знач- ба доводить госпрозрахун­ ним зростанням урожай- нові завдання п'яти твіі­ ності сільськогосподар- 'ринницьним бригада,м І

-

успіш­

но.

госпу.

бовий

надій

нор.:>ви

:молока

знизився

ВіД

порівня­

но до вчорашнього на 0,1 нілосрама. Ніби дРібни­ ця. Але якби не розі­ брався своєчасно в спра­

сьних нультур і підвищенням ПРОДУИТИВНОС'іі

ЧОТИРЬОМ ріЛЬНИЧИl\'І. Суворо нонтролюємо їх

громадського

ви.нонання.

Ві,

Усе починається з ана­ лізу осио.вного най­ універсальнішого регуля­

підсумrка'Ми декади знай­ шов биу графі «виробни­ цтво» чималий мінус­ щонайменше недоодеРЖ<J­ ли б тонну молона. А

тваринницт-

ва. Воно перевищило зр·)стання собіваРТОСТі одиниці продунції. За цим J господарстві

постійно

тора

виробницт,ва.

Так,

сліднуємо ми, енОНОМіСТИ, а також нерівники підрозділів. Чітно плануsмо ви-

щодня до дирентора рад­ госпу надходить нільна сторінок, списаних НОЛОН­

роБНИЧізатрати

ками цифр. Це

валової лроду,кції ному підрозділі,

і

вихід в ножведемо

облін вартості виходу ,продукції і затрат на ІЇ виробництво, нонтролює'мо результати діяльності всіх ланон тощо. - Що вн можете ро;)пові сти про роль екоио-

міч ної

-

служби? Економічна служба,

-

не

!Втрутився,

снільни

та!{их

то

денад

за

має

рік?!

щоден­

Отже, повсякденний економічний аналіз ми робимо зовсім не «до ві­ ність молона , його товардома». А для того, щоб, ність, середньодоБОВі приIВИlЯВИВШИ «неблагополуч­ рости велиної рогатої ху­ НУ» цифру, керівнин госдоби, свиней тощо), рос­ 1П0дарст'ва мав можли­ линнищтві (проведення по­ ЛЬОвИХ робіт) та аналіз 'ві. сть відразу ж дати зав­ служ­ винориста'ння пального. дання відповідним Зведення ці велині. Але бам .розіб.ратися в причи­ заходів. Я!{ в ОлексаНlJра Михайлови­ нах і вжити ний аналі'з ринництві

оправ у тва· (надої, жир-

яку я очолюю, вирішує багато різних питань. Разом із старшим економістом по праЦі Григорієм Сергійовичем Вертегелом і енономістом Мариною Раші'ДіВНОЮ Махачовою ми обчислюємоефентивність усіх найбільших

ча Чижика давно склаЛJ­ правило, вращі наступно­ йому ся щодо цього тверде не­ го дня, на наряді, реконання: без оператив­ ДOlПовідають, що зроблено ного нонтролю за діяль­ для виправлення станови­ ністю такого снладного ща. ЩООІравда, селеіКТОР­ господарського органІзмv, ного зв'Я'зну в господар­ яким є очолюваний ним стві ще немає. Але, Яl{ спеціалізований відтоді- свідчить досвід роботи вельний радгосп, важно дирентора раДгоспу, нд­

господарських заходів, сліднуємо за тим, щоб не було помилок у ВИКОРИСтанні фонду заробітної

не.рувати виробництвом. Адже масштаби його по­ стійно зростають. І будь­ якНіЙ .m:юрах:унОІК, упущен­

плати

ня

та

інших

асигну-

призведуть до втрат.

вань. Про обсяг цієї роНanри.нлад, побачив у боти свідчить та'Ний фак'!. зведенні директор, що до-

ших

провідних спеЦіаліС­ ті'в, якщо по-спраВЖНЬО~fУ

вболівати за. виробництво ,молона чи м'яса, і в та­ них

умовах

тивно

ви.

можна

втручатися

опера­ в

слра­


НОВЕ

ЖИТТЯ

1

..

відав ратний виг

про под-

Погребов­

ськоro.

.. Битва під

Смолеиськом.

Фронт був

а

своім тилом.

м р 'Ї

ВІРНІСТЬ Доля фронтовина... зміст

Що внладає у

цих слів сьогодні ,кожен із нас,

представнинїв

поноління

повоєннl'Х

літ? Атаки під зливу вибухів снаря­ дів ворога, смертний поEJДИНОК Н3 нраю онопа, безсонні ночі партиза;-{­ 'сьного маршу чи біля літна поране­ ного ... Або просто тан: аноп, знесиле­ ний пі,сля бою солдат з цигарною­ самонрутною наодинці з собою, а дума:ми,

мріями

...

Проте, мабуть, не тан вже й важ­ ливо, що домалює наша уява. Голов­ не, ми повинні зберегти у своєму сер­

наш земляк

недостатньою кількістю мединамен­ тів. Пораненим насамперед була вкрай необхідна донорсьна кров. Ча­ сто

першими

ж

лОНОРами ставали

дичні сестри. І досі

ме­

Олександра Ва­

сиЛівна, змахнувши снупу сльозу, ли­

вується: де й сили ті бралися.

-

ж ствердно ві~ІОвіла

Сама

просто ка­

жен з нас знcuв, що це необхідно. Після закінчення .війнн, не пОКЛ'l­ даючи рук, віддаючи улюбленій спра­ ві

знання,

вміння,

тепло

свого щиро­

священне почуття ВДЯЧJНості за здійс­ нений подвиг, неоплатного боргу за

го серця, працює і нині. В оглядово­ му набінеті полінлініни хворі завжди одержують не лише ,кваліФіновану допомогу, а найперше співчутли­ вість, дружню підтримну, пораду. І

мир і споній на землі перед ножним з НИХ, фронтовиків, .від генерада

працелюбність, віДданість своїй спра­

ці

і

передати

внунам

і

правнукам

ось

саме

за

до рядового. І перед таними, як Олек­ ca~pa Василівна Клименко, яна ра­

ві,

зом з тисячами юних доньон Вітчиз­

леги, друзі,

ни винесла гар війни.

на своїх плечах

весь

тя­

Хоч Я'н не боляче, неймовірно гіР­

но

ЗІГадувати

той

жорстокий

час,

Оленсандра Ва,силівна ЗГaJДує його. Із сльозами за загиблих і радістю

-

за

перемогу.

Народила'ся вона в роБОТЯЩіЙ селян­ сьній сім·ї на ностромсьні,й землі. 3 дитинства батьни навчили дітей га­ ловного: робити все на совість. А но­ ли вже до душі вибрала справу, то віддавалася їй сповна. Ще навчаю­ чись у шнолі медичних сестер, Олен­ сащцра

Василівна

зрозуміла,

що

ме­

дицина її ПОНЛИlкання. Не зверну­ ла з обраного шляху й тоді, коли на

р!іДну земЛю віроломно налала фа­ шистсьна Німеччина. Як тільки від­ бувся вилусн шноли (незабутній 1942 РіН), разом з подругами Оленсщrдра

Протягом чотирьох

-

хара'ктеру­

щиро

поважають

Олександру Василівну Клименно НО­

лівна

ХІворі.

завжди

Олександра

радо

і

з

Васи­

готовн1стю

приходить на допомогу, бо сама досяг­ ла висоної майстерності (адже вду­ майтеся улюблеНіЙ роботі віддано більше тридцяти РОіНів). Одна.н о. В. Нлам€нно, як і на перших порах C:l' мостійної тру:дової ді,яльності, жит­ тєрадісна . 1 завзята. Вона й на мить 'не уявляє себе без праці, .рідного ко­ лентиву,

хоч

має

право

піти

на

З<1-

служений відпочинон. І ниНі жадібно знайомиться з новиН/нами а,кушерства

й гінекології, ОНlнології, наполегливо оволодіває новими методами лінуван­ ня і впроваджує їх упрантину. lнноли мені здавалося, що я знаю

все про цю славну жіН'liУ. Як нелеl'­ но бу ЛО ростити разом з чоловіном

Анатолієм

А'ндрійовичем,

іНваЛіДОМ

відчув

,два з

в

ремонтували

і

той самий

неоБХіДНО, так треба.

-

Батьківщина

висоно

оцінила

само­

відданий труд о. В. Клименко, наго­ родивши її Ленінсьноюювілейною медаллю та медаллю «Ветеран праЦі». А. КВІТНЕВА.

.

ганізоване

харчування.

вав,

діяла

бітнини

чітно

її

у льотчинів

і

Польові

молодшого

рони війни

персоналу, вміло

технічного ло

але

й

приготувати

На

місяця

просування'

ворога. В цій битві було ;знищено 250 тисяч гітле­ рівських

солдатLв.

Нещодавно учасники оборони Мосиви були з~­ прошені на зустріч у СМО­ ленсьн. З різних міст нраїни приїхали сюди нолиш-

ні вОїни

129, 152, 153

стрілецьних дивізій, арти­

лерійсынхx і таннових ча­

колишньому

номісару дивізії

лолну

головного

гар­

293

резерву

номанду!вання,

випала честь виступати

:3

спогаl{ами перед учнями 29 смоленсыихx шніл. Опога:ди, спо'га,ди... На зустрічі ми пригадали той незабутній б.іЙ, ноли наш

293 ,гарматний полк разом

Та раптом, несподівано 'для

ворога,

ві:Цнрив

В')­

гонь піДрОЗділ протитанно­ вої артилерії. Кулеметни­ ни почали Ві:ЦСінати піхо­ ту від тан.нlв. За ними

вLдкрили вОгонь і наші гармати. Загорілося Кі.ль­ на німецьних таннів

:зав'язався запе.клиЙ бій. ' Виходили з строю наші

навідники, ставали

і до

гармат

номандири

баТ1-

рей і Д!fiВізіонів.

Началь­

зіону,

Є.

нин штабу першого диві­ капітан

А.

Хруцьний З ВітебсМ{QЇ об­ ласті сам

підбив

два

одержав

нення.

танки,

важке

Біля

пора­

лафета гар­

мати смертю хоробрих Зо:1-

гинув

старший

лейтенант

В. Г. Безрунов. одним

один Зd

опалахували

танки

ворога. HilМЦi не ВИТРИМа­ ли поєдинну. Танни, що вціліли, .р,іЗКО розвертали­ ся і прямували наза,д.

Суттєвими були наші втра­ ти,

але

оборона вЦіліла.

Вночі

пол'к перегрупу­

вав авої сили. А на ранон

МОЛОДІЖНИХ гуртожитнах, де він завжди бажаний гість. І ніхто ніколи не почув від цієї снромної людини ні

з частинами 153-ї стрі­ лець'Ної дивізії, Яlка. піз­ нilШе стала Третьою гвар­ дійсьною, пробивалися з оточення. Це було на

йшов.

яні він на берегах ДНіпра

в БіЛОрусії і Смоленсь.нОМ.

Ноли на позиції наших батарей прорвалося кілька

слова про свої подвиги, за-

шляху між річ.ною Уллою

УДQCТО'є.ний трьох бойових IзанріпЛЯЮЧИСЬ на ножно­ орденів».

му

Ці .рядни з нниги запо-

рїзьного

журналіста

на Лунаша

ІВ:l-

«300 днів под-

новому

!.ІИКУ сильних ударів своІМИ

у

ти

цтві

«Промінь».

Автор

досліджує героїзм радянсьних воїнів, яні нез ва-

важними

гарматами.

І ось ми одержали н9.-

каз

видавнJt-

аРТіі-

леристи З(IJвдавали против­

'вигу», ЩО вийшла друном 'ННИЖНОВОМУ

рубежі,

командування позиції

лища

зайня­

південніше

Кардимово,

сс­

щоб

прИl~РИТИ дорогу на Со­ ловиову переправу. На

- знову бій. У нас зали­ шалося п'ять гармат. Та на'Наз номандування був винонаний. Ворог не про­

.ворожих тан.нів,

старший

політрун Хургель підпа­ лив машину, другий танн

13В'язною ~paHaT ЗНИЩIIВ 'мій брат старшина штаб­ ної батареї Михайло Но­ валенно. Їх при~лад нсі­ слідували інші. Потім СП<l­ лахнуло

ще

чотири

ни. у цьому бою

тан­

смертю

жаючи на омертел'ьну: НС- світанну !Полк зайняв вог­

хоробрих загинув шофер І. Черено'в, молодий ро­ бітнин З Воронежа. Він

розрушення

тривалий

бе,зпену,

врятували

від неві позиц~~,

фашистам!! ши ~aTapel

Дніпро,гес.

Хмость.

Учаснин тих подій, наш землян Анатолій Минито­ вич Погребовсьний,

го

людина

у

на­

Він уже на вважає, що йо­

MJCTi. та

міСІЦе

-

на

передо­

фронту. засадах

Анатолій Минитович ство­ рює

іСТОРИl!{О

-

нраєзнав­

чий музей у Броварах.

В. БЕРЕЖИИИ.

~aMaCHY:BaB-

БІЛЯ

.ПереднІй

оборони пццдавався

p.lЧ/{~ кран

СИЛь­

ному вогню з повітря,

од­

ночасно била

фаШИСТСЬНd

артилеріл,

нею

валися

за

німецькі

просу­ таННіІ.

Вони йшли трьома група­ ми. Гітлерівці були певні, що на передньому .нраї ні­

кого не залишилося. А нас .і справді було небага­ то. За фашистськими тан­ нами просувалася піХОТіІ, гадаючи, що дuрога між

Нардимавим і Соловйо­ вим ось-ось буде в їхніх

рунах.

снаря:ци

чае

для

доставляв

гармат.

Тан билися на Смолен­ сьній землі, захищаючи дорогу БаТЬНівщину, ар­ тилеристи. Так билися всі радянські воїни. «Саме ТО:Ц,і, lПисав згодом генерал п. Куроч­ нін, наш народ і ар­ мія зірвали плани воро­ га і за'Нлали перші цегли­ ни в фуНlДамент на той час ще дуже далекої перемоги».

о. КОВАЛЕНКО, ветераи війни, майстер РБ'У-4.

І

ПОШТИ

російсь­ строю воїнів, підносить їх Суворов бойовий дух, є добре ор-

повертали

,нультури,

вій ідеологічного На грома,дсь1іих

СПівро­

нористувались велиним

ав­

мало доставити торитетом і повагою. значну роль тилу у бойо­ Однак 36-й авіаполн за рони вій армії. Тилові підроз­ продунти до аеродрому і діли постачають передо­ віднрити у польових умо­ війни зробив близьно п'я­ тимчасову їдальню ТИ ТИСЯЧ вим частинам боєприпа­ вах бойових вильо­ си, пальне, продунти, об­ для льотчиків, техніків, тів, на голови ворога бу­ мундирування.

встають перед ним відомі

й безіменні герої, ЖИві й мертві його побратими. Про них ветеран розповідає в баlга'тьох залорізьних шнолах, Палацах

і

зброї.

половиною

Підхо- матного

обеліска,)

на ДOlПОМОГУ хворим. І знову критерШ

з РЕДАКЦІИИОІ

майстерні

до

виснажлї{­

Тана потрібна служба ви­

дить він

госпі­

життя сотень воїнів, часто впро­ голодь, безсонними ночами, в наспіх обладнаних польових госпіталях, з

підкреслював

НИївської області.

шому пенсії,

му віднлався чи не кожний лень. Адже ЩОДl!-Я доводилося боротися З>і

завжди

мешнає у міст.! Броварах

силу

народу, мо­

я,нийстин. МеНі,

заслужена

'вих ранів. В па'м'яті, в серці жіночо­

Прославлений ний полноводець

Погребовсьного,

війни, учаснином блокади Ленінграда,

І потяглися воєнні ДОРО'ГИ,

...

Бдачу

риси

H~-

пітана у відставЦі А. М.

двох синів (а тепер і ВнуіКів) , ян вона безнорисливо (тому що інанше не 'Вміє, не може), нерщно вночі, біжиrь

Василtвна іде на фронт. талі

)!обру

ці

«Щорону голос пам'яті

веде на «малу землю»

СПОГАд

ної Вітчизняної вl:йни віД6улас.я на смоленськШ землі. Саме тут ворог

затрималося

Герой книги-­

Одна з найбільших биrв

'гутність його

3 стор.

зеМЛІ

поча11НОВОГО періоду Вели;

вперше

*

року

к О Ж Н у

________________

міЦь нашого

сильний

1980

п'ядь

иашоro

зеМJIsпcа

А.

..

3

Бойова юиість Олексаидри Климеико. Книга розпо-

..

серпня

треба

снинуто тисячі тонн

майже бомб. У

смач­

діяльності велину роль зі­

І

три цій

ну, калорійну їжу. грав і батальйон аеро­ Тана відповідальна, але дромного обслуговування, ну. почесна турбота була по­ і його начальник продо­ вольчої служби Сергій Забезпечення усім не­ кладена на начальнина обхідним бойових авіацій­ продовольчої служби Іванович Стягов. Він був них частин у рони Вели­ БАО наПітана С. І. Стя­ танож нагороджений ор­ кої Вітчизняної війни бу­ гова. денами і медалями Бать­ ло понладено на баталь­ у їдальні завжди були нівщини, одержав 20 по­ йони аеродромного обслу­ чистота й порядон. Ану­ дян від Верховного Го­ говування (БАО). ратні Офіціантни у біло­ ловнономандування. Ра­ ДЛЯ забезпечення ді­ сніжному одязі швидко і зом з гвардійсьним пол­ яльності 36 гвардійсьного ввічливо зустрічав перемогу обслуговували ном орденів Суворова і Куту­ льотчинів, штурманів, у Берліні. зова Берлінського авіа­ стрільнів-радистів, яні, не Занінчилась війна, полну Другої повітряної знаючи втоми, борознили Сергій Іванович разом із армії, яною номандував небо з вантажем бомб, дружиною Раєю, яна теж Маршал авіації С. я. Кра­ відбивали атани ворожих працювала у БАО, пере­ совсьний, були передані винищувачів. їхав у Бровари, де живе устрій літани, танни, ав­ томашини та іншу техні­

451,

а потім

700

БАО.

Вони пройшли важними шляхами війни разом з полном від стін Сталін­ града до Берліна і Пра­ ги.

Одним фанторів,

із що

важливих сприяє на-

Капітан відпочивав,

Стягов

мало

мало

спав,

проте багато і оперативно працював. Він умів уріз­ номаЕітнити меню у їдаль­ Ні, діставати ,зелень і ово­ чі взимку. Продовольча служба, яною він неру-

Велику військово-патріотичну роботу проводить рада музею ге­ роїзму юних міської середньої шноли М 2. На її адресу часто над­ ходять листи від колишніх учасників Велиної Ві.тчизняної війни та

й зараз. Ветеран веде ве­ лину роботу по військово­ патріОТИЧНОМУ вихованню молоді.

М. МАТВЄЄВ, керівник Львівської rpyпи ветеранів війни 2-ї

та 6-ї цовіТрвиих армій.

\ \

народних месників. На фото: члени ради музею героїзму юних (зліва направо) Воло-

дя Кобчик, Наталя Верещarа, Світлана Таран, Олег Чукоиов та Вітя

L . ., .,. А. .,."даменко за_::::ндом П~~::...____.-...ф_ОтО В_.,~::::::::~,,~" ............................

..........


4

стор.

~

1

серпня

------~----------~

НОВЕ

року

1980

ЖИТТЯ

ЗНАЙ, ЛЮБИ, БЕРЕЖИ І І

КУТОЧОК

ДРУЗІВ

І І

ПРИIlОДИ

У НАШОМУ нраї можна

Знім.ки повинні бути якісними, ви­ конаними на високому художньому 1 технічному ріВНі, як цього вимагає

проводять у 1980 рОЦІ традиційний реопу(ілІкансЬ'!шй 'КОН,КУРС на кра­ щий фотознl,мок на тему ОХОРОНIі

CY';laaнe мистецтво фОJографування. Бажано, щоб вони були сюжетними,

природи. У ньому можуть брати участь всІ аматори І фаХіВЦі-фотогр<і­

пере\цдJвали її в динаміЦі, руСІ, через

не

тивна

ЗнІмки мають відображати красу багатство природи нашої респуБЛі-

ки,

у,спІхи

вІ,

у

досвІд

природоохоронній

пІдприємств,

користуванню,

у

женні

досягнення

охороні

наЛl:lНОМУ

води,

повітря,

використаннІ

земель,

ре­

раці 0-

Для

запо­

прем.!ї:

чл-енІ'В

організацІй

вІдтворен­

поширення

і

три

15

його

серед

На конкурс

двІ ТРI! ТРІ! 1О

природи,

ПРИРОДООХ('-

юнацтва.

можна

а

надсилати

зверху

чорно-БІлих

темне

вЬдблиском,

антивнl

ко­

учасники

по

а

І

не

фотороботи

повертаються

Живляться ластівки Пе­ 'реважно

мухами,

хаМИ,комара'ми,

рою.

Здобич

льvту

авторських

не аН1

прав.

Фотоматерііали слІд

наGlВУ фото, його змІст, прІзвище аЕ­

тора та повну домашюо адресу. Фо-

адресу:

тографіУ тре6а заВІзувати в мІсцевій

Барбюса,

організацІІ

товариства

при­

252150, 5-{'),

м.

uрезид!ї

ОХОіЮ,ни

надсилаТИ:Іа

НиІв,

вул.

АнрІ

УlКраїнСЬКОГ()

природи,

верХНі

води

Звіробій

-

птАхи

сантиметрІв з ЮІ'М

овальним

тижнів. Цим маслом вилІ­

палення,

і жовтими п'ятиnелюстко- слизову

ран.и,

виразк?,

іншІ гнІйні

за­

РОЗРИХЛЮЮ1Ь

оболонку

рота .

вими квІТОЧ!l{ами. · Це Зd!.- Настої, відвари позитив­ ро6liй. Росте він здебlЛЬ- но дІють також при З3шого кущами по всій те- хворюва'ннях легень і ди­

хальних шЛяхІв: бронХІ­ альнІй астмі, брОнхІТі. Отож, ян бачите, трав'! ЗВіробою чи не найоснов­ ніша лин, ти

на

з Лікарсь.КИХ рос­ яку слІд заготовдя­ зиму.

На фото: звіроБІй ЗВ : І­ чайний. В. ВОЛОДИМИРОВ. Фото автора.

І

лами,

щоб

ко

маневрують

люють їх. ред

зей або

при

Дощем

комахи

НИlЗЬКО.

Майже

в УСІХ ластівок ВНВОДЯТЬСЯ

літо.

M~­

ми,

спина

І теnефони:

темно-синя

з

блиском, а горло :коричне­

Гніздо буРіУЄ з глини соломи

у

ВИГЛЯДІ

ко­

ПрилІплюється в

во­

Hal1-

-

корівниках

чи

ластlв.ка

своє

перев'яних

будинків.

риє

у

берегах

прямовис­

рІчни,

береГОВІ

живуть

Як

ластІв­

J{олонlями.

У людей Ці птахи ко­ ристуються особливою по­ вагою. Знищуючи надЗВI!­ чайно багато мух, мошка­ ри та надоїдливих KOМ<l­ рІв, УСІ ластІвки прин,,­

по­

ги.

255020,

м. Бровари,

вуn. КиJвська,

154.

ТЕЛ.ЕФон И: .ЖНТТ.

194-47;

реJlактор

кореСПОНАент

мlcце80ГО

востl.

робот.

масовоТ

Ігри ХХІІ ОлІмпІади. Лет­ ка атлетика. ФlнаJJИ. 1В.45 Сьогодиl у свІтІ . 19.00 Ігри ХХІІ Олімпіади. Волейбол . ЧоловІки. ФІиал; дзю-до. ФІиал. Футбол (20.09). Матч за 3 І 4 міс­ ця. І-А таАм. 21.00 -Час •.

Щодеииик

ОJJіМпіади .

Футбол. Матч за мIСЦА. 2-й тайм. СьогоднІ у свІтІ. ОлlмпlАська регата.

3

І

4

Ест-

програма.

РІк П·АТИЙ, завершаJJьниll _ У передачІ бере участь пер· шнА секретар Балтського раАкому КомпартlТ УкраІни С. Г. Просянюк (Одеська

«Вахта Внсту.п

ного

111-8·1';

партlІІ.,оrо roСПОАlРСТ.'.

.1.u.IJlI.

ПРОМІЦО-

Укра1нського

телебачеиия І радІо. «Тварнниицтву -

18.30

міцну

базу •.

кормову

1~.45 Док . теJJефlЛЬм _3атока Петр'а Великого. 19.С-О Актуап.на камера. 19.ЗО Культурна ПРО гра м а .ОлlмпlаДИ-80'. Коицерт во­

- Іиструментального ансамблю «Свитязь • . Траис­ ляцlя з Палацу культури «Украіна.. У перервІ «На добранІч, дІти! •. 21.00 сЧас_. Пе закінченні Новиии. ПРОГРАМА

НА ОБЛАСТЬ ХХІІ ОлімпІади. атлетика_ ФlнаJJИ. МарафонськнlІ БІг. ВеслуваННIІ на байдарках І каиое. ФІнальнІ заТзди. СтрlJJьба з пука. Кlииий спорт. Великий

Ігри

Легка

приз

з

виіздки.

ВОJlеllбол.

ЧоловІки.

ФІн..,.

ОлімпІади.

По

•.

сторІнках

кlНОЖУРНВJJУ

ОлІмпІйський

день

МУJJьтфIJJЬМИ. «Спортлото •.

поезiJ.

-

Концерт.

50

Bi11-

рокІв ••

БесІда політичиого ОГJJllда­ ч а Л. Вознесеиського.

14.40 14.55

Новини.

Ігри ХХІІ ОJJlмпlади. Бок~.

ФlнаJJИ; футбол (19.00). ФІ_ нал. У перерві І по закІн­ ченнІ дзю'до. ФIИaJJИ.

21.00 21 .30 22.00

«Час •

.

Щоденник ОJJімпіади. Святкова циркова nporpaма . По закінчеННі Нови­ нн.

ПРОГРАМА УТ ТелефІльм «Оповlдания про Кеш ку та lIoro друзІв •. І серІя. 11.25 Грає заслужениА артист УРСР о. КрнштальськиА (фортепІано) . 12.05 «Доброго вам здоров'IІ». 12.35 РозповІдІ про иароднl му­ зичнІ Інструменти (баян). 13.25 «Весепl ведмежата» . ЛАJJЬ­

10. 10

кова

'14.1;;

вистава .

«Імпульс».

л"рна

Науково-попу-

програма.

Музичний телефільм любов'ю до вас». 16.05 Ігри ХХІІ ОJJlмпlади. 18.30 Грають юнІ музиканти . 19.00 Актуапьна камера.

15.00

19.30

Купьтурна

«3

програ м а

.Олlмпlада-ВО..

Концерт ко­

лективІв ху дожньоТ c!rМo­ діАЛЬНОСТ( УкраТни. ТраНCJlIІ­

цІ"

з

Жовтневого

культури м.

вІ

Палацу

Киева.

Уперер·

«На добранІч, дІти!». 21 .00 «Час' _ По закlнчениl Новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 9.55 Ігри ХХІІ ОлІмпІади. Веслувания на байдарках і каное. Пlвфlиальиl заТзди~ СтрІльба з лука.

-

Дяю-до .

кально

14.55

Щодеиник

Умlпl руки . «Спорт в образотвор'l9МУ

ськам

13.30 14.10

врожаю •. естрадио-снмфоНIЧ­

оркестру

«Час».

1 3 .:Ю «ПовIТРАно-десавтним

область) .

17.45 18.00

ДовІдкова СJJужба. СУІЮТА, 2 СЕРПНЯ ПРОГРАМА ЦТ

«Жок».

11.25 12.35 13.05

16.55

21.30 22.00

чу'·

І 0.40 Концерт MOJJAaBCbKoro ансамБJJЮ народного танцю

-

Новн­

рІя.

рlя.

АБСОЛЮТНІ

иа байдарках і

каное.

ФІнальнІ

y~~o~.

капели

1 6 . С 5 Концерт

17.05

І.

катего·

ФІнаJJ.

Веслувани"

заУзди.

Державно'! заCJIУ­

баидуристl.

п. КОТЛАревськнlІ. «Ене-

'{да».

19.1 О 20.00 20.15 21.30

Вистава. Концерт артистів оперети. казка. Очевидне неllМОВlрне. ФІльм «СиБІРАчка •. 1 сеВечІРКА

рІА.

Редактор Є. Н. ФЕДИН.

Київський поштамт ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ на курси операторів поштового зов'язку телеграфістів

Приймаються дівчата з освітою за 8-10 класі,в, які прописані в КИ6ві або в Київській області.

Строк наrвча.ння юрб.

52

5

-

місяціІВ. Стипендія-

Початок навча,Н)ня - 1 ВЄірес,ня, 1 жовтня. Гуртожитком ПОІШтамт не забезпечує. До заяlВИ додаються: паспорт, документ про ОСВІТУ, характ~ристи'ка, до'відка з місця прu­ живання, в якій ;вказати, що знаходились . на утриманні батькіІВ, медична довідка форма

фотокартки (3Х4 ом). 3вер.тат,ися на адресу: 252001, Киї,в-l, Хре­

N!? 286, 4 щатик,

22,

Поштамт, З поверх, кімната N!! 4,

ку, рси по підготовці кадрів.

верх). Телефон

4

(Вхід через

по-

Адміністрація.

29-25-31.

Броварському ремонтно-механічному заводу заводу

пот Р І Б Н І: токарі, слюсарі різних профілів, електро­ гаЗОЗ1варники, газорізальники, водії

електро­

кар, майстри виробнич.их дільниць і ВТК, дру­ кар'Ка, інже,"~ри-к{)(нс'Грукт,ори, інженери по технагляду.

Робітники

забезпечуються

безкоштовним

проїздом з сіл району І3 заводському автобу­ сі. Відкривається новий маршрут РМ3 - Се­ миполки з заїздом у села Богданівка: Руднq. Адміністрація. Колектив приводу

І. ДЕСНЯНСЬКИИ.

cellpeTap•• ІААІ" cl.. ЬCblIOro

радlОМОВJlеНВI

111·4-87.

закІнченнІ

«Спортивна фантазІА'. ТелефlJJЬМ «ДивнІ пригоди Дениса 1(0раБJlьова». 2 се­

.~ОВJJюе

19-3-82; ,аст. peAalтopa, .ІААІ..

вlJlпо.lдальииll

по

ни.

сять чималу .користь. Ось тому вони й заслужили доброго ставлення, пова­

порошок листя ЗВІробою на-

адреса

правило,

великІ зграї. У сільсІ>КОЇ ластіВt;Н хвіст має вигляд гострої ,вилочки З довгими 'КіНЦЯ­

ки

рослинами.

Наша

Як

JIоловині вересня. У цей час вони збираються у

правило,

засІб,

півскляНlКИ

І

13.00, 15.00) -

«3вичаllне

«Єралаш».

пер­

15.15 15.50

На'ВесН1 птахи приліт~­ ють до нас у квітнІ, а во­ сени віДЛІтають у першій

них

У народі вІдоме ЗВlр"­ БLйне масло. Готують Йи­ т&к:

(l1.ии,

разів на день.

300

пташка

але в БІльшості випадків У суміші з аналогІчними

го

Яйця на­

Це гніздо закрите з усІх бокІв і має :КРYJглий вхІд. Зсередини воно вистелене пір'ям, пухом. На вІдМ1ну від своїх родичів, У берегово! лас­ тівки ПІР'я зверху тьмя­ не. А гніздо вона влашто­ вує в норІ, довжина яко'і сягає 1,5 метра. Hvpy

у науковій медицинІ звіробій застосовують як дл'я 'внутрІшнього ВЖd­ вання так і зовнішньо

м'ятих на та КвІтів

над

зів

захворкmаннях

лlікарсь'Кими

опус­

каютьс;я до самої землі, отже й ластівки в таку пору літають НИЗЬКО­

МІська

печінки.

якзаооокlйливий

вило>!­

гніздокріпнть ДО карни­

І відварІв. ВІдвар, так званий чай, вжи­

вають

І

ВідОМО, що пе­

телятниках.

дезин­ ВИГЛЯ­

екстра'кту,

як

спереду, так І абаку, ле .('­

частІше

ревматизмІ. головних бl)­ лях, ООІlнах тощо. Нерід­ 'КО його ,застосовують я«

hac-rоЇВ,

перервах

ТелефІльм

мистецтвІ

10.05

шІсть: стрІльба 3 лука; дзю­ до. ПопереднІ змагання. В

радна

всіх

пролІтають

НО до СТІН, балон

тому

у народній медицинІ тра'ву звІробою викорис­ товують при грипі, аиrtні,

дІ

8.00 8.35 9.00 9.30

Вели"й приз

Особиста

ПРОГРАМА УТ 10.00 Новини. 10.15 .Кицин дІм •. Балетна ви'става ДЛА дІтей. 14.55 Ігри ХХІІ ОJJlмпlади. 16.00 Новини. 16. 10 ЛІТНА трудова чверть. 16.40 ХоровІ піснІ укра1Нських

бачити

що

шика.

'вона включена до Де}'­ жавно! фарма.копеї СРСР.

стерилІзуючий та фІкуючи.й засіб у

спорт.

виТздки.

22.45 22.55

стін БУДИНКІв. БІльшу чп· СТЯНУ дня ластІвКи прово­ дять у польотІ, швидкІсть я.кого посягає 60 кІломет­ рІв на годину . Полюючи на здоби"!, ,птахи літають криволlНIЙ­ 'Но І часто махають кри­

та

З давніх-давен люди зна­ рослини,

кІнний

компознторlв .

ве.

ють лІкувальнІ властивос­ цІєї

23.30

слуванн" на байдарках І каное. Пlвфlиальнl sаТзди:

з

знl­

(15.00-16.00);

ДО».

І СЕРПНЯ ПРОГРАМА ЦТ «Час». В.35 Щодениик ОлІмпІади. 9.00 Лlтн" трудова чверть шко­ л"рlв. 9.30 УлюбленІ вІршІ. 9.55 Ігри ХХІІ ОлІмпІади . Ве­

таючи да свого гнІзда по­

риторlї нашої респу6лLки.

тІ

навІть

самки. Зате пташенят ви­ годовують разом, прилі­

ЗЕЛЕНА АПТЕКА

кової олії протягом трьох

СУПРОТИЗ- нариви і ЛИСТЯЧIl<ОМ

ПQ­

НАШІ

ДРУЗІ

пташенЯта

На лІсОвих галявинах, стою ють на одній склянці сухих луках чи просто на мигдалевої або СОНЯШНИ­

'Ковують

трави,

або

СИДЖУЮТЬ,

рослини

на

розкритим

льоту з

ДВічІ за

вІсІмдесяти

мошк')'­

Схоллюють ко­

мах на

вlддl ТІ

пропаганди.

роди.

дО

кома­

хапають

широко

дзьобом.

комах,

женнЯ'м

21 .30

Л'ЯТНИЦЯ,

17.10

Нращі роботи будуть ВИl<ористані на фотовистав.ках, у; телепередачах, на.друковані у пресі тощо, зІ збе.рс.

До .кожної фотороботи слід дода.ти 'короТ!КУ анотацію,в якій зазначllтti

заввишки

3!низу свІт­

крб.

20

нагороджуються

НаДІсланІ

рецензуються

см.

' можна зустріти

металевим

ліше.

фото:

Фотоаматор», переможцІ конкурсу, також фотоклуби та фотогуртки,

торам.

ли,пні-серпні

з

встановлено

першІ премІї по 175 крб. других по 135 крб. третІх по 75 нрб. заохочувальних по 25 нрб.

мemuе 18Х24 см. Дlапозитивн пода­ ються розмІром 24Х36 J,'/IM та 6Х6

неугlддях у

однакове,

третіх .по 75 крб. заохочувальних премій

грамотами.

охорони

са,мцІв і самок

льороВі та чорнобілі фотографП, як глянцевІ, так і Шlтові, форматом не

товариства

багатств.

плеокатий, трикутної фор­ 'ми. Забарвлення оперення

для кольорових та дІапозитивІв:

POl:iЦlB і всього населення. СЛІд Н1дати ТaJНОЖ увагу прироДоохоронНій дІЯЛЬНОСті молоді та

нав­

збереженні

робіт

-

окремих

охоро'НИ

охороні

природних

.кращих

для

громадськостІ

ToвapНIC'I'Ba

в

хи. Нрила ,в них довгі й гострІ, . дзьоб короткий,

перша 150 крб. дві других по 1ОО крб.

Особлива увага має бути звернут~ на пропаганду передового досвІду лервиНlНИХ

<\

ТеРМіН подання фотороБІт на кон­ курс до 1 грудня 1980 року.

ТІВ, насадженні лісів, озелененні мІст І селищ, збережеННІ рибних запасів.

природоохоронної

людини

середовища,

ПРИМНО?К'ЄННі

біганні водно! та віТРОВОЇ ерозl"i гру!!­

охороні пам'яток природи, нІ фауни тощо.

природу,

Фото, що не віДІІЮВІдають 'умовам конкурсу, жюрі розглядати не буде.

збере ·

та примножеImі природних

cypcilВ:

і

колгоспів, природо­

участь

колишнього

слра­

радгоопів по .рацlональному

вІдтворювали

емоційне СівітоопрИlЙМа нн.я людей. У фОТОГР2фlЯХ має буги відбита ак­

фи. й

просто

'зустріти три види ластІ­ вок: мlськ.у, сІльську І берегову. Це надзвичайно веселІ, ДЗВІ'Н'Коголосl ПТСі­

перерві

~I.';O Фільм-концерт.

8.00

Фотоконкурс "Природа-80" Державний комІтет по охоронІ природи 'Української РСР та У,краІН­ CbIК€ товариство охорони ПРИРОДJ\

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

у

МI1ЕТЬС" кІно. Спорт • ук­ раТнськlй документUістицl.

сІ lовая варского

"'изнь.

СПМК-2

-

cspr8R

roродскоro

партин

раи~ЬІ .

И

roродского

народнЬІХ

Кие8скоІІ областн.

Вро.

комитета

КОММУНИСlическоlІ

Советов

тресту

«ТеПЛИЦАтехмонтаж.

щире спlВЧУТТА технІку УПР трагічної смерті її ЧОЛО8іка.

VK· pallOHHorcs

Газета середу.

I1ЄПУТ8ТОВ

Броварська друкарня КиівсWtОГО оБJ1JIOJIіграфВИД8ВУ. М. Бровари, вул. Квівська, 1164. Друк вВСОХ!ИА. Обсяг 2 IЮлО~И формату А2. Тираж 11.800.

ДумІ

Г.

ВИХОJlИН п'ЯТНИЦЮ IИJlекс

Зам.

вис­

п.

У

вІвторок.

та

61964.

4173.

з

суботу.

#122 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you