Page 1

~II II

lтРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, ЄДНАР1ТЕСЯІ J'>J9 122 (4846) П'ЯТНИЦЯ,

І!

3

1I

II

СЕРПНЯ

р.

1878 Ціва 2

коп.

І

QJQ~.

І І І І І

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

11 11

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАШИ,

I~

МІСЬКОІ І Р АJЮННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

РЕЗЕРВИ

Віктор Проценко

Минуло

перше

півріччя.

змаганнІ

В

со­

тваринин­

ків молочнотоварних ферм району впевнено утримує першість В. Є. Дяченко з ордена Жовтневої Ре­ волюції радгоспу «ПлосківськиЙ». Вона одержала по 3464 кІлограми молока від кожної коровн. Вало­ вий

840 го

надІй по її групІ становить центнерів. Десять доярок цьо­

господарства

переступнлн

трн,

тисячннй руБІж по надоях молока. В авангардІ правофлангових соцlалlстичиого змагання серед тварннникІв району йде майстер

звІв

до

нн

2

люють

радгоспів слабо

внтрачання

скількн

для подолання няно з першнм го

на

року.

ри,

пасовищах

працІвникам

змогу

молочнотоварних

ферм радгоспів «Требухівськнй», ІменІ

дає

«Плоскlвський», ІменІ Кірова,

Щорса та Іншнх одержувати

високі надої молока. Серйозну увагу придІляють тва­

риниицтву в радгоспІ ІменІ Юро­ ва. Тут проведеио значну роботу по полlпшеиню поголів'я молочно­ го стада, зміцненню кормової ба­ зи. Тому закономІрним є той факт, що з самого початку року господарство стаБІльно працює,

мав прнбавку по надоях. Так, за перше пІвріччя тваринники надої­ ли від кожної корови на 76 кІло­ грамІв молока більше протн мииу­

лого року, на

389

одержали

його

БІльше

центнерІв.

кий,., чаєва,

«Зоря»,

«КрасилІвсь­

«Заплавннй», ІменІ Доку­ допустнлн зниження його

заготовок порівняно з вІдповІдним періодом 1978 року. Жнва вага однієї голови великої рогатоі ху­

доби склала 442 кг проти 460 кг торІк. На 48 кг зннзилася жива вага головн молодняка великоі рогатої худобн, Низькими вагови­ ми категорlямн здають худобу радгоспи «Краснлівський», «Боб­ рнцький», ський» -

«Пухівськнй», «ЛіткІв­ 307 - 222 кілограми.

СередньодобовІ приростн иа вІдго­ дівлі великої рогатої худоби у пер­ шому півріччі склали 443 грами проти 735 гpa~liB в 1978 році.

у племптахозаводl «Рудня» та радгоспах «Пухівськнй», «Гоголів­ ський». НинІ майже все дійне поголІв'я

Як і У виробництві молока, го­ ловна причнна відставання вlдго­ дівельннкlв району криється у не­ повноцінних раціонах худоби. Прнміром, у спецгоспі «Авангард» через незадовільну організацію працІ тваринннків, незбалансова­

господарств

ність

Чимало зроблено по поліпшен­ ню роботи молочнотоварних феРl\1

таборах.

утримується

в

лІтнІх

Є реальна можливІсть за

рахуиок цього подолати іідставан­ ня по надоях молока порівняно з мннулнм роком. В передових гос­ подарствах cal\le так І роблять. Разом з тим, підсумки роботи в першому пІврІччІ, стан справ иа молочнотоварних фермах в ці дні, свІдчать про те, що в багатьох радгоспах наявні можливості по підвищенню надоїв молока вико­ ристовуються не повністю. Особ­ ливо значне відставання допусти­ ли в радгоспах « Бобрицький», «ЗаворицькиЙ.), « Красилівський», ІменІ Мічуріна та ряді Інших. Зни­ ження надоїв допущено в 9 госпо­ дарствах, 1 О радгоспів недовнко­ нали доведеннх завдань. Так , рад·

і

збідненість раціонів

добо­

вий прирІст кожної головн вели­ кої рогатої худоби склав лнше 470 грамІв. Господарство недода­ ло державі 88 тонн м'яса, порів· няно з першнм півріччям минуло­ го

року,

не

виконало

доведеного

завдання по його продажу. У багатьох господарствах є сер­ йозні недолІки в органІзації пlд­ готовкн кормів до ЗГОДОВУВ8t1ня, не зжнтІ факти їх розбазарюван­ ня, що теж призводнть до рІзкого зннження продуктивності худоби і птиці.

Значного

поліпшения

вимагає

«Жердівський» заборгував тонни МО.ЛОRа, радгосп ІменІ Мічуріна lЗ9,4 тонни. Чимало молока недодали радгоспи «3аво­

РІІЦЬКНЙ»,

І lІ'Іе ні

ветеринарне обслуговування ферм, птахофабрнк, де мають місце па­ діж тварнн І птнці, вимушенІ до­ різи худоби. Чимало тварннниць­ кої продукції по цій причинІ втра­ чають у радгоспах «Жердівський», імені Докучаєва, «Заворицький», «Гоголівський» .

ліВСЬIШЙ»,

«Заплавннй,),

Підвнщнтн внмогливість до спе­ цІалістів тваринництва, налагоди·

госп

300.9

Осносною

Щорса,

прнчнною

«Краси·

зннження

продуктивності дійного стада є те, що в багатьох радгоспах І по сьо­ годні не лікпідува.ТlIІ HI'J:lo.rтiK!1j ~ організації годівлІ І утрнманнl корІв.

Напрнклад, в радгоспі «ЖеРі'ld. ськнй» протЯІ'ОМ 10 днів ЛНПН}! худоба недоодержала майже 12 тонн зеленнх кормів. які були за· мlненl сlнажем ннзької якостІ.

В іншому ськИЙ» -

радгоспІ недокорм

-

«РУСІІнІв­ тварнн прн-

ти повноцінну годівлю тварин І птиці, підготовку кормів до згодо­ вування, глнбше вникатн в органІ­ зацію внробництва на фермах прямнй обов'язок партійних орга·

нізацlй радгоспів, виконкомів сіль­ ськнх Рад народннх депутатів. Треба сповна ВНКОРJ'~тати літ­ нІй період для збільшення внроб­ ництва

МОЛОІ{а.

м'яса,

яєць,

ство­

рення надійної основи для успіш­ ної роботи тваринннКів району в осlнньо,зимовнй період.

заво­

1I

~

госпу,

де

ще

кІлька

колосилися

ця, жито. збирання

днів

пшени­

На черз!­ вівса, гречки.

Але ці культури поки шо визріли,

і

механІзато­

скориста вшись

совим

перепочинком,

про·

техдогляди

ком.

водять

байнів,

щоб

біологічної НОВИХ

тимча­

з

настанням

стиглостІ

зразу

ж

зер­

розпочати

їх косовицю І обмолот . Ланка по зачистцІ площ швидно на

сниртує

полях,

де

солому

проведен:'!

жнива . Норми залиши· лося зібрати на 18 гента­ рах. Після цього на ПО.1'3 зразу

ти

ж

з

виходять

агрег.1·

лущильниками .

полів,

на

яких

весн()ю

До

О;щочасно з ЦИ~1И не­ віднладними завданнями ми ВИР ; ШУЄ~10 ще одне П.10щі

нарт()п­

ля,

місце,,!

під

У

вже зоран! . Тут загін TpaнropiB з

лів. но

щоден­ доведе·

6,5

нлин

ПрИ

му

нувся

кожен

трудівНIІКИ

день

радгоспу

жнив

зерна

КОЖIIИЙ

і)lені люють

неухильно

Кірова.

і зараз

очо­

з)lil­

гання серед

У TpYДOBO~Y

на.

ЗЮІ

240

тонн

з

агітатора)1И

П.

Ф.

на)lолоченого Марченко, Г. М. Карповою

Х;lіба на рахунку кожомоаьсько-мо.l0діжного ек іпажу в СК.lці В. Авращ)нка і С . Негоди. В окрс)!і

та іНШИ)!]1 біііІ\Н\1И i,lrO.l0гічного фронту він провів на всіх ді .Н НI; :\Х Р<1.'\Гоrп­ нnг() ВИРn;JНІІ!{тна оогопо-

дні

рення

моаоді

значно

механізаТОРІ! пере виконували

l'!,rя

патті

ві,lСТ:1I0чі»,

денне завдання і домагааи­

на,lР)'lіnl3~11;l

ся

газеті

віД\lіllIlИХ

реЗУ,lьтатів.

Так, наприклад, вони на'ofО ;lОТИЛИ ни

.'Іипня 30,2 тон­

28

хліба.

«Швидко і без втрат доставити

тік»,

-

трудяться

зерно

з

поая

ІІа

під таким Д!'Bi~O.\1 в

ці

дні

Bo.~iї

радгоспу KO\lYHiCT В. 3. Легкий і його товариrп В. О. Легкий. 3а 'Іас жнив вони

доставили

на

радгосп-

«3ві,lІ;И

6rpy-

ЯІ;а

ГІу.lі1

нrЩО.13ІНfO

« ПраВ,\а » .

виступа~и

пrрр]

в

Тричі l'рудів-

Ці,

боротися

використання

енергетичних

був

-

членами

ПО .1:t[JYва-

Bt're.1Y ню,

заП3ЛНlfЙ В.

секре.тгр

госпу

ГЛУШДк.

парткому

і!\lені

ніс-

гаИРl!h.

Юрова.

рад·

ном бінату

комсомольсь­

но-молодіжного нолек­ тиву Минола зобі)о

в'язався

,

плану

додатново

четвертого

до

рону

десятої п' ятиріЧI<И ви­ робити І ОО тОнн м' я­ са і одержати 615 гра­ м1в середньодоб()яог~ привісу поросят планl 600 грамів.

при

Схвалена п()сrановою ЦН ЛНСМУ, іні­ ціатива молодих дійц ів п ' ятирічки Ш.1а

шир()ку

серед

гвар­ знай.

П:ДТРШІ "у

трудівників

мо­

лодіжних нолеЮfiвіl3 нашої республlни. 30Hpe~la,

ні її

у

наШО:llУ

райс­

піДТРИМаЛИ

члеnи

K()MCO~IO.1ЬCЬ f{ о·

моло·

;j 'ж них

колеюив і в

М

в')ни

наш

«Налитннсьний» іменІ 50·річчя СРСР М. Мостовий. Разом з1 своїми товаришами

радгоспної репочиНІ;У

І

оператор

леІЮIl1П,lексу

ди. В "nРОТl\і ХIШ.1ИНИ пе-

пр.~­

ефеl{­

тивне

НИ"ЮІИ, заііННТЮ!11 на з6и­ ранні зернових, і Ч.11'НІІ агіl'I\У.% тuрига­

за

техніни,

радr;оспу

ВО,їіїв ГОСНО-

Варто додати, щО Ч.1СН КПРС В. 3. деГIiИЙ не іІІ!­ ше ПОJ)а~ує ПРШі.l:lДИ тру­ дової звитяги, a;le Й ус­ нішно поєднує вироііничу дія.1Lність з виконаННЯ ,11 партІННОГО доручення. Ра­

продуюивність

зе!VIЛЯК

суперницт- дар ства.

ві механізаторів перед сьогодні ведУТЬ Ко)lбайнер В. К. Крисанов і його по~Іічник В. Я. дастовець, які з початку жнив ВИ.1аЛИ З бункера свого степового корабля 327 тонн зєр-

тру­

підвишува­

ти

ресурсів.

140 ТОНН

соціа.lістичне

молодих

гомий внлад у спрану побудови НОМУНlзм.У,

ЗДОБУТКИ ЖНИВАРІВ чають

до

д і вників Унраїни із за­ НJIИКОМ внести свій ва­

ХАРЛАН,

пона.l

завдань

п' нтирlчки,

Серед тих, хто звер­

нориі

головний агроном рад­ госпу «Заплавний,>.

~'дарною працею відзна- ний тік

виконанню

дt:сятої

га.

А.

ре!:­

молоді передовини ви­ робництва переглянули свої соціалістичні зо­ бов'язання по успішно­

нІ норми виробітку. Прп­ мі PO!VI. тра !<Торист Григо­ рій Нононович Нузьмен· но на Tpaнropi ДТ·75 ЩІ). З!VIіни виорює 8-9·ге,,·

тарний

вру­

Номпартії України ! занесення ЛНСМУ 1і Ннигу пошани ВЛНСМ,

працює 4 диз~ ·

Механізатори

на

номсомолу

публіки висоної наго­ РОДИ Пам ' ятного Червоного прапора ЦН

сів6у

перевиконують

відповІдь

чення

()СJИМИХ. Б іл ьше половини площ п і д осінній засіп

ви­

саджуватиметься

вивозяться

а зараз тут посіяно жито для осіннього випасання худоби.

готуємо

B&XTJ.

ІНІЦІАТИВА КАЛИТRНСЬКИХ ВІДГОДІВЕЛЬНИКІВ

Позавчора останнІ КОМ­ добрива. 7000 тонн гною, байни залишили поля ра,.\­ торфу снладено в бурти, тому

ТРУДОВ:J.И

Літній комплекс працює на врожай

рицькнй»,

його

!!

цехового

На

необхІдно

не

внробнла

't'

~-._-------------------------------------------------~ • u

відставання порІв­ піврІччям мннуло­

340

житті

член

-

- ---- -

особлнво таких, як радгосп «Боб­

молока,

939

І І І

Фото Б. Удовиченка.

культурннх

кІлограмів

3029

Він

ви­

центнерІв. Літо пора отрнмання внсо­ ких надоїв. Саме правнльно нала­ годжена годівля тварнн, випас на

доїла вІд кожної коровн по

t-

комітету профспілки.

тонн молока не зараховано господарствам району через низь­ ку його жирність. Особливо велн­ кі збитки терплять з цієї прнчини радгоспи «ВеЛИІюдимерський» , «Зорю), «Заплавннй» та деякІ ІншІ. БІльше уваги сільських спеціа­ лІстів, партійиих І радяиських ор­ гаиів иа місцях вимагає внррбни­ цтво м'яса, У ряді господаРСТlІ,

машинного доїння радгоспу «Жер­ дІвський» О. П. Носко. Вона на­

спортивному

контро­

молока

було

заво­

у

пою вання молодняка. Тому його товарність не перевищує 88 про­ центів. З цієї причннн по району втрачено 1600 тонн молока, саме

стlлькн,

сар·інструментальник

ду.

тон­

молока.

У ряді

слю­

взяті соціалістичні зобов' я­ зання, бере активну участь

того, що за двІ декади

лнпня господарство втратило

-

ду торговельного машино­ будування. Передовий ви­ робничник успішно виконує

ТВАРИННИЦТВА--В ДІЮ! ціалістичному

i~leHi

6

Крона.

цеху

кр)·

радгоспу

діЛЬНИЦі

в;дгодіВ;lі

радг о спу . КО~lбіНdТУ « Ка:!ит янсыиfi>>.. в:д['), д:вельник'в великої p'J. га тоІ худоби «Аванга ОД».

радгоспу

М. ГРИШКО, інструктор

му

місью;о·

ЛКСМУ.


*

2 стор. а

з серпня

ПОЛОЖЕННЯМИ вис-яовками

t

вІти слІд

ви ЦН НПРС сПро да..... комуністи,

ТY'JiЗТИСЬ

ДОКУ'ИМтl

шляхи

тичними

ремоитно-

стаНО8И,

кмеl<тНВі SИfIJ9Г по­

зосередкnи

yвarJ

парткому на усунеННі ЯБНИХ недолll<і

Так, ни'к

и\­

•.

иа

зборах заступ­

секретар"

:naрткому

по Ідеологі! А. М. Дара­ ган на,голощу.аll ИI1 необ­ х і дностІ активиjше!1Р~ЦЮ­ ва'!'и рам,

агітаторам, nекто. ПОЛітІнфQрматорам.

Пропагандистам,

янІ

ве­

дуть навчання В школах, rypTKax І теоретичних сеНА~)'ДАРНJ1Х

5~YД08AX

П'~ТИРІЧКИ

ДНІПРО ГОТУЄТЬСЯ В НОВУ ПУТЬ Біля

міста СаіТJlОllодс""а

на КіровограJ(щииі розгор­ нулося будівниuтвО l{аJlалу. икий

найкоротшим

шляхом

з'єднає Дніпро з верхlв'ям Інгульця.

Це

даст"

МОЖJJИ­

вість розв'язати проблему водопостачання КриворІзь­ кого залізорудного басеliну з

liого

потужною

ною базою у країнІ

сировин­

та наliбільши" металургlАИJtМ>o

комплексом_

Воду для цих потреб ви­ рішено

ща

ВЗЯ.1И

з

ВОДОСХОJ~І{:

Кременчуцької

гі4РО.

електроcrанції імені . 5О.рі'l­ чя ВеЛІ/КОЇ ЖовrнеlSOЇ СІ)· ціа.1істичної ре!lО,1юції. Новий канал СКJI'l1иа

гідротехнічна споруда. Дніпровська вода, піДНЯТі потужними

висоту

установками

45

до

метріа,

на

само·

пливом піде до Войнів~ько, го водосховища біля міста Олександрія, а далі потеч~

по

ПРИРОДIlОIrlУ

гульця

нить

руслу Ін­

на південь і попов·

Іскрівське IКарачу·

нівське

водоіімища,

ЩJ

ЖИВ.1ЯТЬ Кривбас. Загальна довжина

ме

і50

траси

ст.новнти,

кілометрі..

у том)'

числі до,вжина каw&лу чере.

-

ВО.10діл

33

кілометри.

Кожної сеj(УН4И п'ять Ііа· сосів

ПОДІватимуть

І

К1-

на" 37 куБОМllтріl води в П'ЯТЬ Рijзіа біЛiloше, ніж щосекундна

Інгульці. на,1У

витраТІ

До

води

в

коммексу ка·

вхо.'!итимуть

TpaH3Hr-

не водосховище 1!містом 110' над мільйон кубометріВ,

три регулюючі ставки. Що· року

цією

артерією

прамятиметься

lI~pe.

понад

МІЛЬ·

яр.'! кубометрів води. Як пе· ,редбачено

генеральною

схе·

мою комп.~ексиого !lИКОРИС' тання і охорони !lОДИИХ ре­

сурсів ваний

України, СПОРУДЖУ' об'єкт стаНе голоВ·

ною

лаикою

лів

Дніпро

Інгул,

зона

лаиuюга

-

кан!·

tнryлець

яких

-

охопить

територію ЮРО!!ОГРЗДСЬКОі, ДніпропетровськоУ, ~ико, лаївськоі і ХеРСОНСЬКОI 06-

ластеЙ. Життєдайну мл;)· гу одеl'ЖЗ:Ь багато Hace:,te· них ПУНКТІВ. ВО!'! а також тисяч

300

РО.1ючих

Перша стати ЛО

наступноУ

капOl:Ь

reKTapIB

земель.

черга каl!!ЛУ M8~ ладу 11 сереДИЯI

п'ятиріЧКIІ.

В. МАЛИНQВСЬRИП.

недостатию

роботу

серед

тів сві~чить і

варної

'

факт,

віддІлка

винна

провести

Одним з

політико-виховної роботи».

серед насеминя пІдсилю­ валась чітким дотриман­

виробни·

ням законодавства

на 100 га {'!льгоспугідь. А по надою його на кож­ ну корову проти відповІд­ ного періоду МИНУЛОГJ року мІнус станоlШТЬ 10;3

кІлограмів. Це й резуль· тат послаблення масово­ полІтичної роботи серед тваринників. Тому кри. ОЦіниа,

комуністи

яку

далТІ

дІяльності

парткому

окремих

цілком

ке-

справед­

лива.

чи

засіданнІ

по;rі,пшення

партійного

ко:\!ітету І всІх комунІстІв радгоспу

стінна

поклииана

преса.

Проте, Яl<

самокритично ретар

А.

А.

ще

не

бути

визнає

сек­

парткому

радгоспу

БєлІков,

стІннівиа

стала

ром мас.

організато­

Бракує Уй бойn­

витості, дохlдли'востl, номанітностІ жанріВ.

по·

в

першу

-

чергу зміцнення лав комсомольсько! орта нІ за­ ції, своєчасне реагування на критику, полІпшення на·вчання комуністів І без· па-ртlйних в системІ пар· тійної І економічної ОСВ:­

колектив в'язаВСJII

жить

виконання

вертого

різ­

рону

тирічки.

,

чет­

десятоІ

п'я­

по

стрічок затратила

фабрики Вlffiонати

на заміну щпулі кунд,

хоча

на

-

цю

6

нила umулю за

8,5

ceKYH~

ше півріччя свідчать, що ДИ замІсть 10. слово наше не розійдеть­ ся з ділом, гадаємо, що К. ЧИЧИРКОЗА,

справимось

В. ДОСВІТНlП.

ням

Із

зобов'язан­

Інженер по оргаНізаціІ соцзмагання І ВОП.

достроково.

піШного вирішення завдань господар­ ського І СОціально,культурного будів­

вУ личинА КОМІТЕТ ЗА РОБОТОЮ

ництва на загальних зборах громадян села Плоского було утворено 8У­ личних НО:'llтетів, В яких бере участь

7

55

активІстів села.

-

них комітетів здібнІ організатори І активні учасники громадського жит­ 'Ія. Переважна БІльшість їх працює

норм

соціалІстичного слухалося

по

15

«БАМ уже тепер

вулиці

члени

навчанням дІтей,

організацією

ні

дозвілля.

є той факт,

що кожного року на засІданнІ

вулич,

ного комітету

питан­

заслуховується

ництва. Адже до Іх створення жите­ лІ з усІма питаннями змушенІ булц звертатися безпосередньо до виконко­ му. Люди від,ривалися від роботи, втрачали дорогоцінний час. Тепер ба. гато справ вирішують вуличні комІ·

у проведеннІ

весняних польових

тети на місцях.

ри громаДJfН вулиці, на .яких Ід.е мова

Великий обсJП' роботи у добровіль­

про ДОПО:lfОГУ трудІвникам господарст­ ва у збиранні овочІв, заготІвлІ кор-

них помічникІв виконкому, але спІл.­ нІ зУоСИЛЛЯ і почуття висоноУ вІдповІ· даЛl>Ностl

МІв. У минулому роцІ радгоспу допо·

них

магали О. І. Нон ах, . ll.' Г. МаЛlQга, а пенсіонер П. О. Рябов ще й зараз

спІв­

трудиться в

дІяльності

допомагають

комІтетІв

громадсь,ких

ПРОJIВЛJl6 себе ІІК

соціально-культурних

могутн1й

перетворень

далекосхІдне

лізничне кільце ровськ

-

-

за·

Хаба­

Ізвє.сткова

-

Иомсомольськ­

YpraJt -

М, БУЗВИК, заступник

ГO~OBH

родних депутатів.

самодІяльних

НОВИНИ: ПОВІДОМЛЯЮТЬ КОРЕСПОНДЕНТИ РАТАУ:

80РОШИJlовград. ши

зацію

БИ<:ОКОПРОДУКТИ!lна

рального секретаря ЦН КПРС, Голови ПрезидlI на 1176 чоловІк, де буде ВерховноУ Ради СРСР чудовий спортивний зал 1 на

дільниці

БАМу

ще

подІЯ;

одна

СхіднІЙ сталася

нолектив

плавальний басейн, ка­ тельної, системи очисних споруд.

Уже здано в експлуа- І тацію перщІ 5 п'ятиnовер­ "ових житлових будинкІв, де

новосІлля

:31:)0 сімей.

Житомир.

справляють

Став до ладу

РеволюцІ! І вар­ Жовтнево'! тІстю 5 мІльйонІв карбо. Трудового Червоного Пра­ !!анЦів, завершується бу­ пооа комунІст Є . Д. МИ· внизу лІворуч дІвництво дитячого комбі­ хайленко; лІкарняний

номплекс

нату. До будl'вникlв магl· стралl чаоСТО приїздять творчІ нолективи Із рІЗ­ них союзних республІк, Моснви 1 Ленінграда . На знІмках: вгорі лІВ0руч

-

никІв

бригадир

великопанеЛЬНОГJ

домооудуванн" кавалер

lJ.Y"

монтаж·

«УкРбу. орденІв

mвИ2І~

кісна техніжа прискорила темпи видобування. Всі оли. надцять шахт об'єднання з перших днів рску успішно справляються зі своїми saB. даннями. Понад план уже видобуто 200 тисяч тонн ву, гілля.

женню житлового мікро­ району, школи·інтернатv

Водночас

вуглеllиймальних ро.

біт. Тепер усі лави тут об~ ладнані новою ви6іЙНОJ(). технікою.

карбованцlll

на-Амурі. З великим пІД­ капІталовкладень. Укрбу­ несенням зустрІли БУДі!­ дівці ши.роиим фронтом ники СхІдноІ дІльниці ведуть роботи по споруд­ БАМу привІтання ГeH~­

Л. І. Брежнєва з нагоди цієї трудово! перемоги.

оста'нній

ська:. першими в об'€днанні сБорошиловград!l у r і л л Яа повністю завершили механі.

рону освоїти

1982

мільЙон!,в

Замінив"

комплексом

вузькозахватний комбайн, гірники шахти cKOMicapii~

жують селище Ургал, yr:,. пішно борються за вико­ нання своїх ЗОбов'язан·,

до

виконкому

ПЛоОсківської сільської Ради ва­

будLвельво-монтажнorо па. їзда «Укрбуд. рапорту­

58

вулич,

вирішувати

завдання четвертого РОКУ п'ятирІчкИ.

вав про достронове вико· величезних необжитих територій •. нання завдань чотирьох (3 привІтання Л. І. Брежнєва учасникам бу­ рокІв десятої п'ятирічки. дівництва Східної дІльницІ Байкало-Амурсь­ Будlвельнкки, m<1 споруд· кої залізничної магістралі).

мкнула

членам

успішно

господарстві.

Виконком ПлоскІвсько! сlльсько! Ради повсякчас дбає про полІпшення

1979

рІзноманітних питань господарсь· і СОЦіально,культурного будlв·

Roro

ЙДУТЬ ПОЇЗДИ

БАМу

прнскорювач

Вуличні комІтети є активними по­ !Мічниками сільської Ради у вирішен·

озеленення

І збиральних робіт у радгоспі «Плос­ кіscькиЙ., ПРОВОДJfТЬСЯ загальні збо­

питання

квітня

вуличного

комІтету стежать і за дотриманням громадського правопорядиу, поведін·

нІна

4ПРО завдання жителів вулицІ по проведенню благоустрою та санітар­ ної ОЧИСТНИ вулицІ ЛенІна., на яко­

му було вирішено до

двори,

ня «Про допомогу жителІв вулицІ Ле.

'.

30нрема,

порядок

30всІм невипадковим

На..І<ОЖНОМУ за'сlданні .вуличног~ кой!1ету розглядаються важливі пи­ тання благоустрою вулиЦі, допомоги радгоспу в проведенні сІльськогоспо­ дарських робіт, дотримання трудІв­ життя.

в

лова виконкому С. Г. Малюга, секре­ тар Л. Т. Рибка, члени ви.коН1!ОМУ П. В. Оннщенко, П. Ф. Волоха.

Іхнього

ведення виховної роботи з молоддю.

RИка.м:и:

личного комітету часто вІдвідують го­

привести

ною і

за про­

-

оргаи1заціЙ. Саме тому засідання ву­

,

у радгоспі «ПлосКlвськиЙ. і показує зразки самовідданої працІ. Добре справляється з роботою ву­ личний комітет вулиці Леніна (голо­ ва комітету І. О. Малюга). Члени ву­ личного комітету чітко розподІлили між собою обов'язки. Так, наприклад, . М . Г. Бігун і П. І. Топlха вІдповІда­ ють за санітарний стан ДВQPіВ, будиа­

нТв, вулицІ, Г. М. Накун

по­

фарбувати або побілити паркани. Всі ці роботи лраведені в строк. . Поряд з проведенням благоустрою

РОКУ

Всі члени вулич­

се·

цію дається 9. Галина Григорівна на всІх процесах показала зобо­ такі результати: обрив план

а досвіду р060• • _ісце...ж Р_д .-род ••ж деиу._.j ..

трудІвниками, ус- .

на

опера.;

ДЛЯ налагодження тісного зв'язнv

сІльської Ради з

ви.

21

народно­

планІв

конкурс

основно'! нитки атласно! чотирьох років десятоУ стрІчки ліквідувала за п'ятирічки до друго'! річ· секунду проти 45 плано­ ниці з дня прийняття но­ вих, уточної нитки-13,5 вої Нонституц!ї СРСР. замІсть 14 секунд І замі~ Шдсумки роботи за пер­

ти. Саме від цих чинникІіІ ідеологічно! роботи і зале· гос,подарських

Нещодавно на фабриці відбувся

них

1

на практиці передових методів праці, ми з міся­ ця в місяць домагаємось значних успІхІ,в. Так, зва­ живши свої можливості,

ліmuення діяльності кож· ного комуніста. усунення

Це

РОЗПОВСJOд-

дві у фарбу­ лІквідацІю обриву основ. дільницях. Ян ноУ ни тни 10 сенунд за.. правило, усі пункти пла­ мІсть 35 за нормою, на нів виконуються у строк. 3авдяни застосуванню усунення уточної нитни-: 7,5 при нормі 9 секунд,

1

докорінного

недоліків.

своєТ справи

тнацькІй вальній

Ідео·

логІчної, політико-вихов­ ної роботи. вимагає вІд адм;ністрацlУ партійного

па.рткому.

Помічником

про ре·

лlгlйн! культи. УСПlшне виконання по· станови ЦН НПРС сПро

мих f\ерІвникі8 до своїх службових і громадськю• овов' язкl,в повинне стат.а предметом серйозноУ роз· мови на партійних зборах

москвичів

жеНlIЯ знайшов на фабри­ gленню передових мето­ ці і почни МОСJ(ВИч1в: дів 1 прийомів працІ. 4Зо60в'язанням бригад Цереможцями конкурсу еконоиічвнй розрахУнок і одностаЙJiо були визнан! інженерну пІдтримку •. Віра Тимофіївна Харчен. УсІ інженерно-технічнІ ко та Галнна Григорівна працlвнини пІдприємства допомагають бригадам АнатІєнко. Вони показали себе справжніми BlpTY~ розробити особисті плани і зобов'язання. 3а цим зами. Так, ВІра ТимофіУвна почином у нас уже пра­ цюють 10 бригад на на виробництві бавовня.

атеlствчне вих~ання тру­

KO:l{Ї тету

ВІртуози

Широке

оснcmних пи­

зи, вирощення овочів. тань ідеологічно! роботи Таке ставлення окре· має стати ДЛЯ паРТ1<ОМУ

дальше

За ПОЧИНОМ

ПРИНЦИПО­

ву розмов" про пробnем.t радгоспного виробництва І шляхи їх вирішення.

роном т. Міщенко не по­ дбав Я'К слід простворен­ ня належної нормової ба­

СТРІЧКОТКАЦЬКОІ

ФАБРИКИ

зале­

дящих. СЛІд доБИlватися, щоб лекцІЙіиа пропаганда

цту тваринницької про­ дукціІ І, зокрема, молона

р і вників,

чергу

За рядком постанови ЦК КПРС

завданням по

тична

у першу

жить від редакційно! ко· легІУ, яка при підтримці партійного комІтету по­

М 1 т. Яго па займався ПРИlписками. ГОЛО!lНИЙ аг­

ПОЛЕ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНІСТІВ із

k-в

молочно-то­

ферми

ВІСТІ З гоголmСЬКОI

вихов­ Усунення всІх цих недолІ­

той

що бри'гадир

ЖИТТЯ

комуніс­

«Про дальше поліпшення ідеолоrічноl,

У трудовщ кмеКТИ1Іах виР06нич.их підрозділІв

ної роботи. відпові.Д.но ДО

гос·

Про ну

-------~,' -----~-

к ОМУІІЇ'С та, Іх роль у лtю­ вєденні програми ідей па mіІ f! масах.

.

завданнями

ц!вни.ки радгоспу 4 Боб­ рицький. не справилися

діяльиості кожноІ парТіЙ· ної органІзаціІ, J(ОЖЯorо

муністи радгOl;ПУ trроаиа. 1ізували стаи IД~Jlогіч.

не

пере·

У нинішньому роцІ пра·

)lизиа·

мехаI:l!ЧКИХ майстернях, паРI:lиковій бр1Ц'ЗlXl, 1<ОН­ cepВHDМY цеху tI!JI6YJloct. обговорен,ня постанови. А на паР1ійннх 3борах 1<0·

занять,

зривів,

подарства .

зК'ТИtllзаЩІ

господарства:

дО

несень, бlльще уваги при­ діляти поєднанню теоре­ тичного матерІалу з прак­

комсо.

ково. Адже, в цьому Істо· ричному

полІтос­

ретельніще го·

допускати

мольцl 1 8сlтрудlВИ1JКИ paдгoc~ сБоБРИЦЬJ<ИЙ. знайомилися 3 великим інтере,сом. І це "е випад.

чено

н О В Е

мl!иарах СИоС'І'еми

постано·

ше поліfiше.ИЯIІ lД~ОJlогі<l' ноУ, ПОЛ!ТIfКО-tIJfXО880І ро·

боти.

1979 рок,

-

перщий пасажирський поУзд на СхІдному кІльцІ: вгорІ праворуч кращ! будІвельники 4Укрбуду .. - почеснІ пасажири поїз· да,

по

що

БАМv:

-

вперше

СхІдному ВНИЗУ

новобудови

(ФотохрОНіка

ВИРУЩИd

кільцю праворуч

Ургала.

РАТАУ).

••

УРОК

MaACTel'~

ності провів на С80ЄМУ po~ бочому місці для учиів теК1 нічного УЧИJlища Ng 3 Kpa~ щий кранівник КорсстеНСЬ1 кого залізничного вузла Ге ..

рой Соціалістичної В. В. Сингаївський.

Прщl

Багато юнаків і дІвчат; які проЙш.~и у нього науку, вже

стали

пере!lОВИМИ

ви·

робничника ми. 3а прикла .. дом В. В. Сингаівськог() шефство

над навчальними групами ПРОфтеХУЧНJlИЩ В3Я.~И багато інших знатнИ!с;

трудівників

Житомирщина.


Н·О в

Ж И Т ТЯ

f:

ВДОСТАЛЬ ЗАГОТУЄМО КОРМІВ

2000

Велике

стадо

худоБИ .Б

радroсn1

стажу.

·",ТребухlвськиЙ,>. Господарство утри­ мує зараз понад 7000 теличок 1 300 дІйних корІв . Щодня кормозаготі­ вельний загін, яким керує ветеран

1

нович ПРУДКИЙ, заготовляє І достав­ ляє на ферми близько 250 тонн зе­ леноІ маси

-

..:'

Звичайно, для тако! великої нlлькостl худоби необхідно мати І достатню

кількість

-

кормІв,

природнІ трави першого укосу.

гово­

рить М. І . ПРУДКИЙ . За нашим за­ гоном закріплено 3800 гектарІв ор­ ної землІ і 540 гектарів природніх

та.

луків, що розташовані біля Дніпра та Десни . З цієї площІ в нинІшньому роц! плануємо запасти на ЗИ:l1У Д.'ІЯ

жу

з

трав

отави,

необхІд­

луки

центнера

ИМИ днями з друку вийшов плакат, під · готовлеиий Київськнм об­

гектар багаторічних трав, силосної кукурудзи .

тонн

ЩедрІшим

результат

став

нів Богуслав'СЬКОГО райо­ іНУ НиІвської облаСТі па З~lіцненню кормової баЗIi господарств району. За останнІ роки тва­ ринники Богусла вщини досягли значних успіхІв V збільшенні виробництва тваринницької продукції . ПРИМірОМ, У 1977 роцІ господарствами району

було реалізовано 31.3 ти­ сяч! тонн молока, 7,3 ти­ сяч! тонн м'яса , 146 цент­

6.8

нерІв вовни, штук

яєць ,

більше,

м!льйона

що

ніж

значао

передбачало­

ся сОцІалІстичними зобо­ :в·язаннями. Ще тор і к па вир,обництву молока. м'я­ са, яєць район досяг плr:t­ новИХ рубежів , які були наМічен!

на

кінець

деся­

тої п'ятирІчки. В оси овІ успІху лежитЬ багато факторІв, та ОДН1І

-

3 головнlших

того,

да ла по

тисяч

тонн

одиниць. то

112

В

кормових

минvлому-

тисяч тонн. Ма йже 8

:півтора раза за цей час І

на умовну ВОllа досягла іРа

зБІльшилася заготІвля Ух rолову. TOP j K

30 .6

кормових

центне·

одиниць.

з

2

така

триста

центнерів

рив доводять иарlвнl з завданнями по м'ясу і мl)­ локу . І за їх виконання на засіданнях правління не

з

меншою

су-

_______________________

ДО КОРМІВ, ЯК ДО ХЛІБА ворlстю, ніж ницьку

за

продукцію.

чимало

лося. не

високий

давала

дову

агротехніку

тур,

прогресивн!

заготівлІ

кукурудзи

завжди

куль­

методи

з:t­

готlвля фуражу иа :'М08' ну голову в порІвняннІ з

госпl бу ло заготовлено 60 до 1оо центнерів зелено! тисяч тонн гною. Майже маси. Дnя її сlвбн за­ п'яту його частину внес- мІсть зериових сІвалок ли пLд нормові

культур\!.

основІ

яких

способу вий порядок. Ось вкрит! плІвкою І присипан! пlС­ ком сінажн! траншеl, по­ посlв l.в , зменшило потребу ряд з ними, обкидан! зем­ в насіннІ, скоротило

майже строки

втричІ лею ! оБСіянІ житом, си­ форму- лосні ями . Неподалік стоять акуратнІ снирти сі -

сІвби

про

переваги

на

та

соломи.

багаторічних

вирощуваннІ

них трав .

Як

кагатах

-

Тут же

кормовІ

у

БУР"­

тра;; ни . Все це обгороджено І

одноріч-

відомо,

Іх

яким передано

по

ак­

тах усІ корми І воин не­

ший наБІр трав.

І досягла KOPMOBIf~

площІ

культура­

практично

не :,росли, одна!\ виробни­

проти

вики І

вівса

спецІалісти

одиниць.

шилося.

збіль­

Врожайність кор­ напри!\лад ,

останнього

дев'ятої

року

п ' ятир і чки

підвищи"ася

тут

б і льш

виробництву молока.

колектив змагання

як

СЛІДАМИ

-

це

хоро-

Та

видачу.

коли

радгоспу

ви-

У

планатІ

донладно

рОЗПОВідається

про

робо­

вчилн досвІд прибалтій- ту кормоцехіВ господарст­ СЬКИХ республІк. ця дум- ва, організаціЮ згодову­ ка змінилася. Ta~1 вже вання КОРМ і В . давно внсівають сумІшІ Із Вивчення досвіду тру ­ ЧОТИРЬОХ компонентІв дівню, і в колгоспу У госп,)­ гороху, вики, вІвса та гlр- дарствах району , запро­ чицl білої, я!\а дао; вадженн!! Itoro у виробни­

-

значно кращІ урожаї і більший вихід бlлну з ге:{-

ЦТВО в:tгомий ррзерв у зміцнеННі н (') рмовоУ бз­

тара пос і вів.

зи радгоспів Броварщи.ни .

на

Приміром, У

листІ

до

будннку.N9

по

ГагарІна

жилнсь

на

с:анlтарннй

зелених

иа­

ЯК

3

скар­

тернто­

рІї, прилеглої 110 С.Д3Бііj-,

БІля

началь­

вогкІсть

У

пункту

склопосуду

прийому

наведеио

по ­

будинкового комІтету, зГО· дою мешканцІв будинку

рядок, прибрано ЯЩИКR З,Пlд тарн . Громадянину Лнтовчеи­

проведеио

ку П"

розчищення

незадовільний зелених насаджень І при­ стан

створювали квартирах.

повІдомив

ннк ЖЕК-1 тов. Ол.ексl­ редакції ЄНКО М . Л . , .за рlшеНИЯ;\1

мешканцІ вулицІ

зннщеиня

саджень .

НЕНАДРУНОВАНИХ В

є

ініціато­

тваринників

році по 456 нєць, К. П. Яресько. О. Д_ Вже одержа­ Сич, В . І. Лиnченко і К. І. Стрибуль; внизу .молоч­ тонн. комплекс кол­ вгорі кра­ нотоварний оператор машинного доїн­ щі оператори машинного госпу 4tі'.1аяк.... ня взяв зобов'язання від доїння (зліва направо) .Фото М. Гриценка . (Фотохроніка РАТАУ}. 100 дійних корів здати дер- М. Ф. Бей. М. М. Задесе-

.

--------НА ВАРТІ

Наш фельдшер Олена Нарпенко

в

про якого йшлося

листІ,

запропоновано

браио дві старІ верби, що перенестн гараж в рай"н затіиюваJШ f~'ДНИОК 1 8УmщJ. КОРOJIеиха!,-..

-

НуЗЬМівна представ­

ник найгуманнішої у світі професії . Вона фельдшер. Приїхала в Налиту в роцІ, тодІ й очолила медич­ ну амбулаторію. Не­ легко було працювати молодій, 22-річній дів­ чинІ, адже обслугову­

-

1949

вала

і

двоє

с-'1ЬОТУ. мlвна

Олена

Нузь­

надавала

першу

лІкарську

допомогу,

приймала пологи, ро­ била профілактичні немовлятам .

Минали роки у нев­ томнІй, наполегливІй прац!. у турботІ про людей . Зараз О. К Нарпенко працює на пунктІ швидкої допо­ ІІІОГИ.

БатькІвщина

високо

оцІнила сумлінну пра­ цю простої І щедрої на душевне тепло жlн-

-------станова

ми

заходи

знаками

ник

<ВІДМіН­

охорони

здоро­

в'я!> , <В!дмінник санІ­ тарно! оборони!>, ба­ гатьма

грамотами.

листи ,

тачІ

просять

ти

про

в

газети п.рихо­ яких

чи­

РОЗПОl\lс­

порядок

медич­

ного Обслуговування ветеранів Ведикої Віт­ чизняної війни.

Ми попросили вІдпо­ вІсти на це питання за­ ступника головного лі­ каря по ПО-'1lклlнІЦі

А.

П . Темносагату.

* * *Великої

Ветерани Вlтчизняноl нашій

країнІ

всенародною

дальшому

ряд

до­

У нашІй районній лlкарнt І у дІльничних амбулаторіях ветерани війни Обслуговуються позачергово. Для їх стаціонарного лікуван­

Для ветераніВ війни дять

по

поліпшенню матеріаль­ но-побутових умов УЧl!.снинl~ Великої Віт­ чизняноІ вІйни,>. Ім даткових пІльг.

пондент.

'у редакцІю «Нове життя'>

Центрального

Номlтету КПРС 1 Ради М!ністрІв СРСР «Про

установлено

Н. ШИЛО, громадський корес­

сусІдніх

рІг тодІ ще не будо . Доводилося фельдшеру добиратися до хворих пішки і У весняне без­ доріжжя, І в зимову

ЗДОРОВ'Я

ни . Вона нагороджена медаллю <За TPYДO~y доблесть,>, нагрудни­

сіл. Асфа"ьтованих до­

щеплення

ЛИСТІВ

пер­

план удобрення кожного ням та заготІвлею кормІв поля зокрема. займаються спеціальНІ Чимало уваги у колгос- ланки, якІ створено в кож­ nl звертають на сортопо- ній комплексній бригадІ. новления, застосувания На кормових дворах прогреснвного пунктнрно- колгоспу повсюди зразко-

третнну центнера

мових бурЯК і В .

-

тивацlІ грунту. Це зберег­ ·ло чимало волоти. розроблеио У МедвинІ вирощуван­

вк на

рІзко

району

чому '

висівають у сумішІ. Ранl- суть повну вlдповlдаль'­ ше вважалося, що сумІш нІсть за їх збереження та

корм і в

•• І

відпала потреба в перед­ посівній оранці та куль­

роком зросла БІльш

ЦТВО

о

. використовувати

почали .

Під них пішло також по_стерньовІ; . завдяки

1975

колгоспІ

Всього по району

3а сприятливих погодних

ри,

у

Докучаєм

У МИНУЛОМУ році У }\О1- Умов збирають 'з гектара ·

у

ми

Щорса

іменІ

ні ланки , які є в кожній укІсні та пожнивнl посіви .

компленсніЙ бригаді.

роцІ в цьому колгоспі

роки

Імен!

ють соняшнином та соєю,

вІльний доступ сюди мають лише старшІ фураЖR­

останнІ

добри­

ням займаються спец і аль- зб!льшують площі під по­

кормів. ' ОСОблИ­ вання густоти насаджень. це на прикла­ У плакат! докладно роз-

КОРМОВИМИ

сЖердlвський!> . ",Великодимерський.

64 50 57 98 90 50 60,3

жавl 8 цьому в'язань четвертого року де- тонн молока. СЯТОЇ п'ятирічки. Кожен но більше 180 На знімках:

У

перед однорічними. Добрі зм і ни сталися І

За

доглядають

еРудня.

підс!в3.­

повідається

пІд

Племзавод

57.

області за дострокове вико­ нання соціалістичних зобо­

по

Медвинського колгоспу dMeHI ва-річчя Великої Жовтневої соц і ал І стичної ,ревОЛЮЦ і ї. У мииулому

35,2

ром

центнера насІння, а ранІше збиралн по 1011 центнерlв_

ПосІви

по

його

29,6

Виве- колгоспі

:во помІтно

дІ

пу

куль­

одержали

рІст посІвів,

мінеральними

МІчуріна

сТребухІвсьНиЙ.

ше в Су м ській області ве­ лике спеціалізоване підпри­ ємство індустріального ти­

тура. ТодІ у колгоспІ за­ провадили чистий посІв внкн. В результатІ 3 кож ­ ного гектара

сЗоря.

іменІ

переривчастого

виро­

кормових

стянецького

щ()

покривна

сПлоснlвсьнИЙ.

Молоt/нотоварний комплекс колгоспу «'Маяк» Тро­

урожай

Чимало господарств сівби кормовнх буряків, району впровадили пере­ що полегшило обробІток щування

над

одно­

З ' ясувалося,

~держати

сЗаплавниЙ.

52 50 57 55 33 92 20 75 19 72

Високі

річних трав, особливо ви­ ки , а налагодити як слід її вирощування не вдава­

тварин-

зенням органіки І внесен-

насіння

кукурудзу

142 108 93 86 84 83 81 79 78 68 53 50 45 36 35 13 10 7 65,9

,-ПуХіВСЬКИЙ.

Г. АНДРІЄНКО.

рів.

ти

виготовлено

вами .

Щоб запровадити такІ оргаНічннх доб­ посіви. потрІбно БУ ,10 ма­

робництву

питають

ли

як

нентні!! сумішІ П не одер­ жували Й по 200 центне­

та інших

.'lpy.

сінажу . В процеllтах .:10 п.lану).

-

сКрасилІвський..

старанно

JJНVНЯ ц. р.

затотовлено с і на,

«РусанIiвСЬКИЙ!> .-Авангард!> .- Гоголівськиg. .-3аворицьки~. .-БобрицькиЙ!>

«качанисту'> . Юлька разІв тут прове­ дено міжрядний обробіток , підживи­

зеле­

у господаРСТВ·і посилили у вагу до вирОбництва І

га

30

-

сЛІткІвсьниЙ.

мехаНІзатори

сумІш

БІльш

району иа (Перша графа

тонн вІтамІнного бо­

безпе~ити Інтенсивний

гектар.

гектара

буде

ного цеитру держстатнстнкн

про заготІвлю кормів у господарствах

З метою поповнення запасу кормІв загІн приділяє велику увагу ПОУНlС­ ним Іпожнивним посІвам. Іх у гос­ подарстві є вже 400 гектарів. Буде занлцено велику кІльнІсть силосу 21 тисячу тонн. Для цьо­ го в радгосПІ посІяно 930 гектарІв НУКУРУДЗИ. На переважній БІльшостІ площ вона в доброму станІ. Щоб за­

пІдживлюють

ної маси, а ПРИ ДВОКОМП:'J­

змІцнен­ над 15 процентів міненя кормової бази. Якщо ральних добрив. У госу 1975 році валове вироб­ подарствl виготовлеио lНицтво фуражу. становило картограми грунтІв, - 'Й!! '

80

кожен

бригадІ ом

• До кормІв, як до хлі­ внесення м І сцевих добрив . ба.... . У ньому розповіда­ Завдання феР~lам по ВІІ­ ється про досвід трудlВНИ­

радгоспі

що

ласиим правлІниям науко ­

во-технІчного товариства сІльського господарства,

у

на

5300

Це

укосу.

600

MlCЬKoro ІнформацIЙНО-ОБЧНСJПOваль..

рошна .

Щоб мати міцну кормову базу, у радгоспІ заплану~али заготовити

па.'I. В траншеї закладено

вдвоє.

другого

Різнотрав'я

З· СТО'/).

ЗВЕДЕННЯ

тонн нерму вже

900

культур

ще майже

мІнеральними добривами. Тракторист Анатолій АндрІйович Прудкий вно­ сить поживу з розрахунку по 3,5

ною технІкою. Зараз в радгоспІ заго­ тІвля кормів на зиму в повному роз­

Ц

кормових

Щоб забезпечити Інтенсивний рІСТ

іНа кожну умовну голову худоби.

забезпечений

До осенІ з

Для годІвлІ худоБИ взимку загІн ще закладе близько 2000 тонн сlна­

ГОlUВЛі тварин 72 тисяч! TOНlН кормІв , або по 45 центнерІв кормоодиниць НормозагІн

ДЛЯ цього використаю сіяні

Відмінно трудився на збиранНі зе­ леної маси комбайнер Володимир Олександрович Норнlйко , який що­ дня видавав по 90-110 тонн корму при нормі 80. На 5-6 гектарах зби­ рав трави , що БІльше норми, механІ­ затор Михайло Якович Хромець . Доб­ ре працювали на згрІбаннІ І наванта­ женнІ сінажної маси на транспортнІ засоби трактористи Микола Іванович Нулик та Михайло Семенович аксю­

радгоспного виробництва Микола Іва­

тонн сша.

заготовлено . Недостаючу кІлькість сІна буде заготовлено з трав друго­ го укосу. Після дощів і пІдживлення вони добре ростуть І оБІцяють бага­ тий урожай. У кормовому баланс! значну роль вІдІграватиме вІтамІнне трав ' яне бо­ рошно . 110ГО треба Д.,я годІвлІ худо­ би не менше 800 тонн . Є близь­ но 300.

ДЛЯ ситої ГОДІВЛІ

*

8еерпяя !М9' 'РО'КУ

ня видІлен! па.1Jати, а в ДІльничних лІкарнях додатнові ліжна.

-

Протягом

рону

водитиметься

лексне

про­ комп­

обстеження

учасник!в Велиної Віт­ чизняноІ війни за міс­ цем їх роботи, а також в полlкл!ніцl.

ПІсля комплексного обстеження, особи, які потребують оздоров­ лецня, будуть ВЗЯТі на диспансерний об.1ік. У випадку хвороби фрон­

вІйни в оточен!

товики

обслуговувати­

муться

позачергово

шаною

вдома , а rrри потреБІ здійснюватиметься їх госпіталізація.

І

повагою . Яскравим свідченням цього є по-


:{ * ..-------------------стор.

8 серпня 1979 року

ДОПОМОГА

НОВЕ

ЖИТТЯ

РАДRисьвоf

--ДЛR

ВЕТЕРАНІВ Нещодавно

Брова­

Побли~у

рів завітали ветерани 2-ї повітряної армії. Серед НИІ Олександрович ГІ)ОІ

,1JeB

ворухін та Георгій Гордійо­ вич Голубовський, відомий українсЬJШЙ письменник, лауреат премії імені О. Фа­ дєєва Анатолій Мефодійо­ вич Хорунжий. Вони дали цінні щодо

оформлення

цій

музею, армії.

І

ральної

пе­ Ровенська об.!аСТЬ. З кожним роком ЗАlінюється об-

880 учн.ів будов. Споруджено її на кошти

.

"Зоря

.

комун.IЗ.ЧУ» .

ШКОЛЯРІ

одн.а з таких н.ово- і с.пільно

.

дІстали

_

чудовии

м.ежиться р;єм.

______________.___________________________________________ вранцІ на поля рІдного колгоспу . Та є в робочому днІ колгоспницІ, особ­

НА РАДІСТЬ людям

ливі,

Персональна виставка самодlяльноІ художниці, колгоспниці з села Чернятин П. П. Хоми вІдкрита в Го­ роденківському ' районному будинку

схиляється

«Букет

десят живописних аркушів, що вІдо­ бразили щедрІ барви врожайного поля, квітучі сади, веселІ народні

там»,

Трудовий день Параски Петрівии повен тих же турбот, що і в її зем­ лячок. Разом з ними вона поспІшає

Іллічу'>,

«Зоря

-

фауни І лососевих риб у ЗакарпаттІ. Взяти хоча б реаклІматизацІю

муфло­

на . Давно вже нестало в україиських Нарпатах цИХ ~ПРИТ1!ИХ І цІкавих тва­ рин. Працівники лабора­ торії

виріШИ,lИ

селити

їх

у

знову

наших

по­

горах.

З братньої Угорщини за­ везли шІсть муфлонів. Минуло кілька років, І вІдтворене

голець

дике

стадо

МИР:!>,

у

знаючи

водить­

про

здат­

природних

умовах

рення

власного

пущена

маточного

над

«НвІти

вона

папером.

космонав­

визволення,>.

ж

в

угіддя ,

здаватиметься

решта у

нІчнІ заходи в!дпов!дних служб лІсокомбінатІв, ор­ ганізовують навчання мисливствознавцІв, єгерів,

майстрів І

мага­

рибної охорони

рибного

показовІ

дають

господарства, полювання,

ви­

лІсокомБІнатам

ре­

комендації про строки за­

готівельних, захисних, бу­ дівельних роБІт у лісІ то­ що. От І зажили друж­ ною сІм'єю У державних мисливських

господарст­

вах під опікою людини дикі кабани, козулІ, o.'JeнІ, муфлони

...

сам­

ність цієї риби швидко ка фазана вІдкладає 18рости, давати смачне й 20 яєць, а у вольєрах Ша­ поживне м'ясо, аклІмати­ ланКівського лісництва зували її у своїх водах. 40-50 . Уже цього року Було одержано від чехо­ тут буде виведено 12 ти­ сл.овацьких рибоводІв 60 сяч цих цінних птахів. малькІв гольця для ство­ Частина фазанів буде ви­ поголів'я. УспІшно про­ йшла ІнкубацІя ікри. Ри­ ба-новосел, ян свідчать сп.остереження науковцІв Нарпатсьної лабораторії мисливствознавства І фо­ релівництва, добре почу­ ває себе на ЗакарпаттІ. Нолектив лабораторІУ,

Я. ЯДЛОВСЬКИП. м.

~·жгород.

"Фабрина" лісу

За­

карпатську, Івано-Фран­ ківську, Чернівецьку­

Це «сімейство» налічує близько восьмисот видІв

сягають

дерев

а

також

тиметься

на

вІдправля­

експорт.

На три областІ

-

компетенції

пра­

цівників На рпатської ла­ бораторії мисливствознав­ створеної десять років то­ ства 1. форелівництва. На му, багато робить Д.'JЯ тисячах гектарІв відтворення І примножен­ угІдь вони проводять са­ ня корисної мисливської мІ І координують біотех-

417

комплекс місць,

де

на

йшлося

І

-

кущів

пред­

СТавників флори всІх кон­ тинентів. Унікальну ко­ лекцію живої природи зІ­ брав І виростив ветеран лісової

справи

заслуже­

ний лісІвник ~'PCP М.

ЗРАЗКОВІ ЇДАЛЬНІ" у лІ

критичиому

пІд

(<<Нове

I

таким

життя~,

про

незадовіJ:',ьну

Заступннк

колгоспники вс:єї ліки. А поруч з курортом

, дити

намічено

матеріа·

начальника

продпостачання

А. А.

.NR 107)

Гусєв

«~атеріал на зборах

~"~..,~...".",..."...

повІдомив

обговорений колективу

.НОВАЯ ЖИЗНЬ. - орган Броварс"ого горком.

Ко",муни~rическоА

п"ртии

проводяться яких

,...

выодиl1

~кр.инЬІ,

на

город"ого

укр.инском

61964.

Броварська

нз

праВИЛR

и

J1рукарня

ків реалІзації

\

продуктІв.

НАША АЛРЕСА:

ра~ , )~иог.

255ЩО,

М.

ЯЗЬІке.

вул.

_,..,....",....,.,#.....,,....,. .... Київського

технол.огії

приготування їжі та стро­

над

СПОРVсеЛrI-

п'ятирічки

ві;ЩОЧИЛИ,

своє

СУБ.оТА,

сільських

(РАТАУ).

Денека. Шукаючи насІн­ ня і саджанцІ, він побу­ вав у багатьох куточках країни, встановив зв'язки з ботанІчними садами І заповІдниками . Нині Гер­ маківський дендропарк не тільки ботанічний музей

матеріалу

ративних

та

деко­

екзотичних

рослин.

Цілющі плантації Ста гектарів досягла цІєї весни плантація шип­ шини,

закладена

на

пів­

днІ Хмельницької облас· ті. ЗначнІ масиви її вже плодоносять І дають у се­

гектар

нових посадок вІд­ ведено в цьому роцІ лі­ карським 1 технічно цІн­ ним породам дерев І ку­ щів об.'1іПllсі, калинІ ,

-

горобинІ горіху .

чорноплідній, 1\ІОоl0ді

з'явились

на

майliуrнього кого

ліси

І

гаї

ту нов.

)7.0О Концерт теЦТ8

постачання

направило

в

rекретаря,

MlrueBoro

м,соної

своєрід­

лlтопи~

дружби І братерського єднання

радянських

нар,).

д і в. природнІ

механІзми

сумісність.

де,сять

що

рокІв

створений

тому

фільм

«С і м крокі.в за горизонт .. закінчувався

словами:

«Дерзайте, ви таланови­ ті!». На я'с кравих прикла­ дах

автор

доводив,

перекоиливо

що

людина

по-справжньому лась

не

ще

навчи­

використовувати

можливості .

родою. н ;<: ть

дані

Широку

їй

при­

популяр_

кінорежисерові

несли риН»,

при­

стрічки «Мова «Чи думають

рини?»

Вони

були

тва­ тва­ удос-

них

Мінська.

нагород всесоюз-

кінофестивалі·в. (РАТАУ).

ДОК.

телефільм

талантів::..

сМі.n ....

11.30 Музичний кіоск. 12.00 Док. ,· елефі.1 ьм • ПриАн.­ ТИЙ Н8 посаду». 12.30 Сільська година. 13.30 СьогоднІ ВсесоюзниR

день залізничника. Виrтуп Міністра шляхів сполуqенн.

С РІ.. Р І. Г. Павловськоrо . Концерт, присвяченніІ Всесоюзному дню залlзннч­

13.45

ника .

14.30 14.55 15.55

МультфІльми. · Клуб кіНОПОДОРОJltеil. Урочисте заКРИТТА VII лlr­ нь01 Спартакіади народі. СРСР. ФутБОА. ФІн Міжнародна панорама. Концерт майстрів мис-

....

18.45 19.30 тецrв ТаллІна. 21.00 .Час •. Фільм-балет По закінченнІ

21.35

-

ПРОГРАМА

сГалатt._. ноаини.

УТ

10.00 Новини. 10.!5 Ранковнй концерт. 10.45 Сь"годні ВсесоюзниА девь залізничника. 12.30 Сп іва. ЄвгенlА МУНТЯНУ.

13.05 «Село f люди». 13.55 «Чуче:.. Лялькова виетааа.

14.55 .Доброго вам ЗДОРО8'А'. 15.25 «Слава солдатська:.. 16.25 Телефільм 'Хвилі Чорного МОРА'. 3 І 4 серП. 18.30 «fearp звірІв •. 19.0О «Актуальна камера •. 19.30 ФіЛhм-опера .Боrдав

10.00 10.15 1(.00 .Маленька фея •. Лялько­ Хмельницький». Музик. 11.55 Концерт ансамблю танцю К. Данькевича. « Берізка ... 20.50 «На добраНіч, дІти!. 13.05 СуботнІ/І репортаж. 21.00 .Час •. 14.ои 1. Кальман. .Голландоч, 21.35 Фільм .Єрал.шниll ptAc •• ка». Виста8а. По закінченні новнни. 16.45 Джерела. 17.45 До 125-річчя з дня народ- ПРОГРАМА НА ОБЛАс.;ть ження М. Заньковецько ·t 9.00 Док. телефlльмн 11.0 Всесо«Таланту сила нєrасммз-. Ю3НОI '0 дt·я заліЗНИЧННkL 18.30 .Актуальна камера •. 9.45 У світІ тварин. 19.00 На VII лlтніА СпартакІадl 10.45 «Ранкова пошта:.. народів СРСР. )' перервІ 11.15 Кубок Європи з лет коУ веЧірня казка. 21.00.Час •. 11.5;; В. Каверін. .ШкlльниЙ ва

вистава.

аТ.lетики.

21.35

Фільм

«Виліт

заТРИМУЕТЬ·

ся».

22.50

МелодІУ

ченні

-

літа.

По

закін

новини.

пр.оГРАМА

9.00

НА

8иступаЕ

росііісько!

UБЛА<.:ТЬ

акаДf'мfqни"

пІсні

ЦТ

І

ХО1

ВР.

сад ...

«Наш

Російська

«Вперед. хлопчаки». Мамина школа».

11.3f)

4t

_Людина. Разом

-

Земля .

Всесвіl».

дружна

спектакль»

.

IЗ.2U «Документальниil

екраи

('ім '~ •.

«Поезія». Р. Гамзатов . «ЖИТТЯ науки». .Шсня далека І близьк,-. lі.15 Шахова школа. М. Анчаров. .День ДІН·М». Телеспектакль. .Клуб кіноп"дорожеА 1~.IIO До.. ,· елефlльмн. ФіЛЬМ ' концерт Пlсні сте­ пів і гір». ЧадковськиА. Квартет J'&

13.10 l.i.OU

•.

«Веселка ... ІІІ МІжнаРОА­ ниl! фестиваль телевlзІlІни. програм народної уворчості Португалія. 15.И «для вас, батьки». Фільм-концерт. .Арфи ча­

i,j.05

16.15 рівні струни». 16;15 Док. фіJlЬМ • Перший

мова.

10.00 10.30 11.15 11.4;)

роІІотн.

віддіЛУ

ор­

ден реСllублі"и». :6А5 М . Анчаров. .День" днем». Телеспе"таКЛh.

І&)О «По

музеях

і

виставоqни't

залах».

-

~

. - .. ., ..

Гlльr~к". го

,..,"":--~,.;;II"'

- -•

мерного

,#

гоrПОП'rгт8З.

- 19 З 18: вІддІлів фотокореспондента 19·4-67. рапlомовлення

полоси формату А2.

~.,,.~.,.....,,,,

06.1управління в справах

склали

1;.30 18.311 Концерт MOCKoBcbKoro ка· їдальню М 8 начальника \5.45 •• 1915 .. Здоров'я». відділу гpO~1aДCЬKOГO хар· 20.00 Вечірня казка. 18.00 •. 2015 «БіЛА театральноУ афІшІ •. чування В. Л. БаНЬКО821 15 Гр ••.• ауре,т мlжнародни~ 211.15 • ського для надання допо· кон"урсів д. Дмитрієв (ба­ . ["оги на місці. 21.00 2. ~1.40АН)«НевдачливІ викрада"I •. 21.40 Телефільм • Через сімейні На осіб, вннних в ан· оnставини». Н EДlJISI. 5 СЕРП НЯ тисанітарному стані кух­ Редактор ПРОГРАМА ЦТ ні, накладено штраф». Є. Н. ФЕДЯП. 8.00 • Час •. ~..,....."..", "1"'" ,."""".". ..... .,..,,.....,.. .... , • ''''01'''''''.1'''· ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19·382: з.гтупни,. редактора - 1!1-4·47: і Газета ВИХ(!lIИТh

де.т'

154, Обсяг 2

Київс~ка,

І

мис·

народів СРСР, Бокс. ФІна­ ли. По закінqенні НОВИНИ. ПРОГРАМА )'Т Новини. Кінопрограм. Ла твlАсько­ ГО rелебачення.

9.30

Керівництво віддІлу прод

ма/lстрl8

18.40 Телефільм .Театр'. І І 2 серП. 21.00 .Час •. 21.35 На VII лІтнlА СпартакІаnl

«берегах~

(РЛТА~7) .

Зібра"1

талановитих

поетичний

Аон

ТелефІльм для дlтеА. Наш огляд. ВедучиА­ політичний оглядач Ю. JI~·

Дністровсь­

водоймища.

ний

ТИНИ.

цт

15.25 16.15

архітек­

автор і в

СЕРПНЯ

ний фестивалІ. телепроrрам наридно1 творчостІ. Порту­ rалія.

тури, а й своєрІдна фаб­ рика по виробництву са­ дильного

4

•. 8.40 Щоденник VII лlтньоУ Сп"ртакіади иародlв СРСР . 9.05 Док. телефІльм .Сонцю І дружБІ салют •. 9.2О длА вас, батьки. 9.50 державний росlйськиll музеll. 10.20 .Ранкова пошта •. 10.50 Більше хороших ТО8арl •. 11.20 Телеклуб • Москвичка., 12.30 .Здоров'А •. 13.15 ,Спортлото •. 13.30 .очевндне - неАМО8lрие. 14.30 Новини. !4.45 • Веселка.. ІІІ МІжнарод­

трудІвни­

садово-паркової

пев­

проявля­

пр.оГРАМА 8.00.Час

300

вірші

НА ГОЛУБИХ

П')­ них

понад

за

ЕКРАНАХ

поправили

здоров'я

тисяч ків.

З в

резервн:

людського вони

Турсун-заде.

разом

8.40 Щоденник VII лIтныJ' СпартаКlадн народІв СРСР. 9.05 Концерт народного хору м. Комсомольська-на·Амурl. 9.30 Будильник. 10.00 Служу Радянсьному Сою­ зу! 11.00 До МІжнародного рону ди­

Збручем

республіки.

чатку

умов

зо

тоєні багатьох міжнародних і

сорок четвертий мІж­ колгоспний оздоровчий

заклад

відбу­

невичерпні.

!1етруся

Бровки, Расула Гамзато­ ва, Нарло На.'1адзе, Су­ леймана РустаМа. l\1ір­

Цікаво,

глядач~

що

ух

Олексаидра

ються в найнесподІвані­ ших якостях. Українських майстр і в иауков.ого кІн) цікавлять такі поняття,

-

відпо"ід"ль ЮГ0

БРUВАРИ,

друк високий.

-.,.~~~..r,.. _~#'.". ... ..,.~.,.,

Індекс

заняття.

вивчаються

дотримаиня

Советов K"POДHЬJX депу,а,ов Киев,.:коА Qблас1Н. Газета

них

ще.

СанаТОРіЙ

думки,

мозку

респуб­ новим

впорядковане

підводять

Олійника,

Твардовського,

хологічна

республіканському

можлив-остl

,.".". . , . ",., . ,.- ., ., . ,. .". ". . ., . ". ." .".,..., ." . . . ,. . ., ,

відділу

заголовком

до

відпочиватимуть

Г.

їдальні. Крнтика визнана роботу їдальнІ М 8 ВІд· правильною. Вжнто заХ(І дів до поліпшення сані дІлу продовольчого пости· тарного стану їдальні чания КО~lбінату .Київ, працівникам видано ио сільбуд». вий спецодяг. 3 кухаРЯМIJ

"ПlДПРИЄМGТВАМ­

тини

тисяq

15

у

Бориса

побратимів

як

Будин:ку кІно. ТворЦІ кар­

вирос-

= ГАЗЕТИ

лась

ха,

па:l1'ятl, модель мови, пси­

Соболєва.

стрічки

рlя Малишка, Володими­ ра Сосюри, Платона Во­ ронька, Михайла Стельма­

* * *

мистецта

Фелікса

Прем'єра

санато-

тут

діЯ'1а

УРСР

санаrорно-курортниі1

ГермакІвський дендра­ редньому по 20-30 тонн рій на Тернопl,1ьщинl багатих на вітаміни пло­ один з найбагатших на дів . Ножний четвертий Україні, а за різноманІт­ ністю хвойних порід не має собі рівних у країнІ.

зини,

ПІСЛЯ ВИСТУПУ

женого

сі

ся. Проте ІхтІологи форе­ левого господарства «Жди­

не

зна-

курор-

одним

Бажана, Анд-

Таку назву має н()ви:% фіЛі>:\1 режисера l\иївсь­ кої кіностудії науково-по­ пу лярних Фільм1в заслу­

сп;вробітника-

часом

твор­

Рильськu-

ТАЛА НОВИ ТІ!

«Нафтусею,>.

тиражем'.

уже налІчує 40 ГО.'1ів. Займаються працівники лабораторії і виведення~t фазанІв. І ось що цікаво:

ЗакарпаттІ

пензлем

коли

Твори сільської художницІ експо­ нувались на виставках у Ниєві І На­ неві, Льврві та Івано-Фраиківську. Ре­ продукції її робіт випущені масовим

гуляння.

на

з

години,

На її картинах яскравІють чорно­ бривці , жоржини, мальви, стелеться зелений барвінок. Високу оцінку гля­ дачів здобули декоративнІ аркушІ

нультури на Івано-ФранкІвщинІ. В енспозицП представлено майже п'ят­

Американський

неповторні

З

Максима

ДЕРЗАЙТЕ, ВИ

в країНі цілющого джерела, не об-

те

представляють

го, Миколи

. ля найбільшого

н'а зн.іАIКУ: н.ова середн.я школа в селі Зоря.

(Фотохроніка РАТАУ).

та

ва,

чість

Будівництво, почате бl­

Фото П. Здоровила.

дент.

.

перед

Інституту

тології.

тисяч томів, читальний зал.

15

із

слщного

nодару-

.

кореспон­

. фазани ІНШІ •••

СВОЇМІІ

місцевого колгоспу' МИ; Одеського науково-д')-

н.ок. до їхн.іх послуг кабін.ети, лабораторії, виробн.ичі

М. ЄРЕМЕНКО,

Форель,

За

ної геологічної експедиції

Середня школа н.а

фон.д якої стан.овить

."..~...."..~ ' ..,..-r~

води.

поступається

будин.ки, упорядковуються ВУЛИЦІ.

маЙстерн.і. При школі працюють бібліотека, кн.ижковиЙ

! ЛЮБИТЕЛІВ ~ ПРИРОДИ ~

Сторінки книги , я"! включають понад 150 тво­ рів відомих майстрів сло­

красиві сцчасні культур.н.О-nОбутові споруди житлові ~озв ідади нове джерело . . . ' ГІдрогеологи Правобереж-

школи за пат­

КУТОЧОК

сестер.

неподал ' !{

джерело міне­

личчя села Зоря Ровенського району. Тут виростають Іменитою

виховання учнів.

~

ВОі~'Е;днання України з Росією, славлять непо­ рушну дружбу республік­

:запасами воно майже в шість разів перевершує відоме Трускавецьке ро­

присвячених

rромадськнй

дянських авторІв , що ос­ п:вують зна,менну ПJдію в житті нашої країни­

довище . Ретельні аналізи, проведеНі спеціалістами, підтвердили: за бальне~ логічними властивостями місцева вода анітрохи не

ВИХ операцій цієї армії. ГОСl'і відвідали кімнату­ музей 2-ї повітряної армії у середній школі М 6. У книзі відгуків ветерани війни записали щиру подя­ ку педагогам

тут.

. 'Унікальне

поради

редали музею понад 70 фо­ тознімків учасників боно­

ріотичне

Сата·

, в'д річки Збруч, віДКРИ10

експози­

Ветерани

селища

вещодавно

бойовому шляху 2~ї повіт­ ряно}

ПОДАРУННОВИМ ви- ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ

данням поетичного зБІрника ~ Наві:ки разом. по­ радувало читачів респуб­ ліки видавництво «РадЯ'н­ ський письменник». Да ",ниги ввійшли твори ра­

нів Городоцького району на Х:І1ельниччині по ча І о будівництво першої чеРІ? м:жколгоспного санаТ1р:ю на п'ятсот місць. М і с­ це вибрано не випадков~

-- Герої Радянського Сою­ зу

лzoдиии

КУРОРТ НАД ЗБРУЧЕМ

до історико­

Jfравзнавчого музею

кореспон,

промисловостІ,

І

оркестру.

..

У

Вlагорок.

п'Я1НИUЮ

.

.,.~~..,.~~.".~,.#O~". . # # _

~Д&BHHЦTii, поліграфії і книжкової торгівлі, вул . Київська,

154,

Зам.

І

ee~eдy, CY~OTY,

... _ , . - -

__

4442-11.200.

122 номер 1979 рік  
122 номер 1979 рік  

122 номер 1979 рік

Advertisement