Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, ЄllНАНТЕСНI

Вцаво ПоліТВВАавом Украіии

' ом

122 (4842)

О СЕРПНЯ

1978 Ціха 2

нввого

р.

ПЗр1'tr

коп.

(1978' р.) ПлеJ.(у~у HOr.fITeTY Ном­ України •.

У

l!иданнІ

опуБЛікованІ

ІнформаЦійне

повlдомлеНИ1l

Брошури

про Пленум Центрального Номlтету Номунlстичної пар­ тії України, доповІдь члена

ГАЗЕТА

ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ

ПОЛітбюро

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

МІСЬКOl І РАІЮННОІ РАД НАРUДНИХ

КОМУНІСТИЧНОІ ДЕПУТАТІВ

ПАРТІІ УКРАІНИ.

КИІВСЬКОІ

ЦН

НПРС,

·!lИМИ

ОБЛАСТІ

пер­

nІ Б-ДЕ Р Ж А В .І

Успішно втІлюючи в життя історичні рішення XXV з'їзду ле­ нінської

партії

та

рішення

липне­

вого (1978 р.) Пленуму ЦН НПРС, трудівники нашого району широким фронтом ведуть комп­ ле}(с польових роБІт на жнив.ах-78. Повним ходом іде збирання вро­ жаю зернових культур та продаж хліба державі. ВСЬОГО на держав­

ний приймальний пункт надійшло його вже 435 тонн. Першу квитанцію одержали во­ дії автотранспорту радгоспу «Нло-

сківськиЙ., як' відправили 30 лип­ ня 18. тонн добірНОГО зерна ози­ мої пшениці. Успішно справляю­ ться

з

доведеним

завданням

!lУ УРСР.

СУС.Л.А Микола Якович, ПОГИБА Одєксаидр Степанович

На

зати

жаль,

про

ЦЬОГО

не

колективи

можна

«Жердівський». де ще

ска­

радгоспів

не

почина­

,,,

рахунок

r

~ , ~

~

як правило, із значним перевиконан­

ням доведених норм. На фото: хлібороби В. М. МАЛ/И і А. М. БJlЛАХ.

\ \ ..

Фото М. Семииога.

ГАРЯЧІ ДНІ ЖНИВ ЗерновІ та зерно60боВІ RYльтури (без .кукурудзи)

комбайни в господар",r­ вах Азербайджану, рес­

в колгоспах і радгоспах !(раїни, за даними ЦСУ СРСР, на 31 липня ско­ шено на площ! 27,6 мІль­ йона гектарІв 22 про­ І1енти посів но! площІ.

публік Середньої АзіІ. Тут землероби готуються

Більш як на 18 мільйо­ нах гект'арів хлІба обмо­ лочено.

Жнива швидко розши­ рюють .межі. 3а останній тиждень вивели комбай­ !lИ господарства Білору­ с!І, Лнтви,

ряду

автоном­

иих республік та облас­ тей Нечорнозем'я, Нур­ raRcbKoї, Новосибірської, Омської областей, Ал­ тайського 1 Нрасноярсько­ ro країв. У Російській ФедерацІї хліба скошено :!І 13,7 мільйона гекта­ рів, на Україні з вось­ МИ мільйонів гектарів. Шириться збирання хлі­ бів І в Назахстані. Носо­ І!ІИЦЮ проведено майже на трьох мільйонах гек­ тарів. Покидають поля

до

нового

етапу

польових

робіт. У вирішальну стадІю вступили зеленІ жнива. В колгоспах і радгоспах країни сіна запасено 32,5 мІльйона тонн, сінажу 56,5 мІльйона тонн, за­ кладено

готового

силосу

,

~.

близько 1О мІльйонів тонн, вироблено трав'яно­ го борошна понад 3,5 мільйона тонн. Rормовий цех. краІни працює

на

повну

потуж­

ність. Завершилизбиран­ ня трав у Литві й Турк­ меНі!, близькІ до цього землероби Естонії, Узбе­ кистану, БілорусіІ, по­ рІвняно з тим же періо­ дом минулого року збіль­ шили запаси кормів господарства Назахстану, Узбекистану, Ниргизlї та інших республік. (ТАРС).

ВИДАТНА ТРУДОВА ПЕРЕМОГА Вwзначного успіху добився комбайнер колгоспу 1~leHi Леніна Чутівського району на ПолтаВI11Иil~ комуніст МихайлоСавич Солошенко. IJ своїм на­ парником комсомольцем А. Остапенком він за 23 години роботи у загІнці комбайном СН-6 скосин

46

~eKTapiB ярого ячменю І намолотив

195,6

'тонни

зерна.

.

Високий виробіток став нормою для екіпажу М. С. Солошенка. За сім жнивних днів він намоло-

ТI!:8

580 'rО!іИ зер~_

{PATA}'~,

......... ., ... .:-_.:-_.q-.q##_.:>.,,,..._....

ли,пневого

СРСР «Про дальший роз-

госпо-

дарства СРСР. ХЛібороби радгоспу ~Лlтківсь' КИЙ. дали слово у стислІ строки l' при високій зІбрати

конують

на

140-160

процентів.

врожай

регат Миколи Олексі йови­ ча Гайдака. Жаткар ра­ зам із тракторнстом Ми­

колою Петровичем Миро­ нен ком за світловий день

скошує по 24-26 гекта­ рів хліба при завданні 15 гектарів. УспІху добиваються вони завдяки вмlлому

маневруванню

тех-

зернових культур на всій площІ 870 гектарів. Слова свого дотримують.

нІкою, сумлінному став­ ленню до працІ. Робо­ ту вони починають ра-Ні-

лІстичному

Микола Олексійович Гай­

ЗаспІвувачем

у' соціа- ше інших.

змаганнІ

ред збиральних виступає екіпаж

се-

екіпажів у складІ

дак, до вlряють

Як

розповів

схІд сонця пере­ справні·сть трак­

комбайнера Миколи Якимовича Сусли і помІчника

тора і жатки. 3мащують вузли, а потім рушають.

Олеисандра Степановича Погиби. Номбайном СН-4

Доки росяно, працюють на малій ШВИ>ДКОСТі, а

вони намолотили з початку жнив 170,4 тонни зерна. Щодня трудІвники

десь з одинадцятої годи­

збирають по 28-30 тонн

йде на повну потужність.

зерна при завданні 26 тонн. СумліюіОЮ працею

Навіть під час зупиняються,

відзначається

також

ни

ранку

екl· І втратити

агрегат

уже

обіду не щоб не

сприятливої ГО­

паж у складі комбайнера І дини. 3 таким напружен­ Івана Григоровича Мичака і помІчника Валентинз

Івановича видали

бункера

І 140

Ващенка,

з початку

які

жнив

комбайна

Народний

обранець

ті

успіхи,

яких досягла столична 06ласть у сільськогоспо­ ;харськОМу І промислово­

му ВИРО6ннцТВіза перше були р()зглянуті на сесіях

SИКОН­ ком:сій

Зо.крема, !lіи відзначив.

щов

ооласті

боту

наМАЮ

8елику

ро-

проведено по вико-

на}(азів виборців.

,

Генерального . секретаря ЦН НПРС, Голови Президії ВерховноІ Ради

якостІ

~.

з

CKLJ

ням вони працюють аж до випадання роси.

3а день у господарстві лягають

у

~ І.

рахунок з початку жнив більше

.q,.,..~_,..,._

валки

на площі понад

зернові

100

J;'eK-

тонн хліба. Щоденн' rapiB. Всього скошенu їХ НQРМИ аИроел:о..... ІОНИ ви І ііа 1i.iiO~~ 1357 гектарів і

переважна більшість яких успіиіно здійснена. Значна увага приділяється обласнрю Радою

. .\

слова обмолочено валки. На пло­ щі ·271 rектзр. Про це

бюлетені

гато уваги. на недоліки в

організації

п06утового

Іванович Глущенко, Ми­ хайло Іванович Новальов та інші. Кожен з них пе­ ревіз з поля ·на тік по

130-140 тонн дОбірного

зерна.

З кожним днем нарос­ темпи збирання На ·полях нашого

господарства

панує

трудо­

ве, напруження. ТРУДівни­ ки доклаД:іЮТЬ багато зу­ силь для· успішного подо­ лання намічених рубgЖіll

-

вир06ити

році

десятої

2697

тонн

одержати . їх гектара

по

В

третьому

П'ятирічки

зернових,

з

кожного

30

це1lтнерів,

Головну увагу жують

зосеред­

механізатори комп

лексногозбирально-транс портного загону на обмо­ лоті валнlв, скиртуванні СОлОМИ, підготовці грун ту. до нового врожаю. Во­

. нн прагнуть

ВСіроботн

виkонаТ.и згідно з складе ним робочим планом.

R. ДОНЧАК сІль кор.

об-

слуговування' населення і щ06

всіх ·зусиль.

домогтися

їх

усу­

нени·я.

Завдання

-

держа,вної

ваги стоїть зараз перед трудівниками сlльсь}(ого госпсщарства 06ластl, -

1 сказав Л .. І. павленко.­

По-ударному працюють на збираННіхлі~а НОВОГО врожаю водії· радгоспного автотранспорту Валентин

тають хліба.

народних

,члени якої звертають ба-

докладаmь

Пленуму ЦК На косовиці зернових повідомляють НПРС, доповіді На ньому культур попереду йде aг~ .блискавКи •.

сільського

розповів про

150 тонн перевезеного хліба.

(1978 р.)

виток

, , , , , ,

секретар

, деІіутатів і· покращенню ~ роботи закладів соціаль, \ HO-КУЛЬТу~,ого обслуго,вуsання. елика роль у \ Цій справі належить по\ сгійній -KOMic:~ по побут 0\ вому обслуговуванню,

обговорення ма-

тер І а л і в

~

депутатів,

Ради,' засІданнях кому, постійних ,обласної Ради.

А П ДАН

Дотримують У дні

них

обласного комітету партії Л . .1. Павленно.

'Мilкола ПеТРОВJA мехаяізатори радгоспу «.J'IlтківськиЙ.. H-('JМбайиом СН-4 з на!ііСноlO жаткою ЖВН-6 С1\сСиl!И зернові кульrурина площІ 262 геюари. ·щ1j;:{ня !оиик.JYа.~ ;ХУТЬ у в-алки хлібна П.тІ 0111 і 24.,-.26 І:е1i7і"р!! ПРИ заВ;tанні 15 гектарів. '. М.АЛЮК Іларlои IваиовИ'І _ ш.~ер радгоспу ~ЖердівськиЙ.. Авrом.шииою УЧ' со А Г 3-93 він перевозить з поля на тік по 18-20 тонн зерна при завданні 12 тонн. Всього трудіВFlИН записав на свій

,~.:-

,

, ' , ,

МИРОНЕНКО

~ ~

відділі

tйерlчЧ" нинішнього ро~ НУ. про тІ питання; шо

Микола Олексіlt~ви'l,

\

у

внутрішніх справ відбули­

~

тони

177

Нещ();хавно

и

\ ' Сй збори особового складу, І на яких із зв:том про ро­ . боту за перше півріччя 1978 року виступив депу­ , тат 06ласної Ради народ­

"-

Григорій Мико.лаltОВJA, ПОРОДЬКО Петро ОлексІйови'l'-"комбайнер і помічник комбайнера р.1;ІГОСnУ .Гаго­ "іВСЬІШЙ", Номбайном СН-6 «Нолос. наМQJIОТИJlИ 3 rrочатку жнив більше 260 тонн зерна. ЩО;:tенRіиор­ ми ~ироб:тку вони виконуютьн$. 1~~ 1·60 n}»' Цf;JiТІВ,

р а Д

, , ,

ЖНИВ 170,4 тонни хліба. При завданні 26 тонн вони збирають по 28-30 Т"НН зерна за Д€HЬ. ЛЮБЕНКО Іваи Михайлович шофер рцгоспу «3аворицькиЙ». Автомашиною ГА3-53Б перевозить щодня з поля Н.а тік по 25~ 28 тонн зерна при завданні 23 тонни. Всього з ІЮ­

відправили в Бориспільське загот­ зерно лише 8 тонн зерна. М. ВЕРЕМІПЧУк.

чат}(у жнив він записав на свій пеРЄі!єзеного хліба. БУДЬКО

Високопродуктивно трудяться на жнивах у радгоспі імені Мічуріна комбайнер В. М. Малій та його по­ мічник А. М. Булах. Кожен світло­ гиа день роботи вони закінчують,

обласної

~

комбайнер і ПО~lічник комбайнера ра:дгоспу «ЛІ,.­ ківський •. НС':ІІоайном СН-4 намолотили'з печатку

ли ц:єї важливої і відповідальної роботи, та «3аворицький» тут

(РАТАУ).

депутат

Y~17 Шl®~@~ ©ffiJlA\~OO ,,

гард».

маС0-

надру}(ова­

Звітує

~~lt~[til~~

по

продажу хліба державі хлібороби радгоспів • Великодимерський ", «30РЯ», «ЛІтківський,., імені До­ кучаєва, «Пухівський. та .Аван-

і

sиро'бничого об'єднання .По­ Ліграф}(нига. Держкомsида­

ЖНИВАМ - ВИСОКІ ТЕМПИ І ЯКІСТЬІ х

вийшли

тиражами

ні на головному пі;щриє:о.r­ ств і та Ниївській книжковій фабрицІ республіканського

шого секретаря ЦН НО~іПар­ тії У}(раїни товариша В. В. Щербицького .Про підсум­ ки липиеwго (1978 р.) Пле-

РОНУ

1 завдаИНJI

партійних ОРl'анlзацій рес­ публІки, . 1110 випливають з п<Х:танови Пленуму ЦН і до­ повіді Генерального секрета­ ря ЦН НПРС товариша Л. І. Брежнєва .Про даль­ ший розвиток сільського господарства СРСР».

Центральноrо

а.

1937

нуму ЦН НПРС

Би;хзвництво nО.1lіТ,И'lJЮУ Jlітерзтури УкраІни ~иnусти­ .110 у свІт окремими брошу­ рами українською І російсь­ кою мовами .Матерlали лИ.п­

СУБОТА

Від того, ян ми проведемо цьогорічні в

ч,ому

жнива,

багато

залежить·

наш

завтрашнІй добробут і .цальшиЙ розвито.к нашої

Батьківщини на шляху до п06удо,ви комуністичного суспільства. 3начну робо­ ту в цьому питанні ПОБ!'Н­ ні . провести працівнюш правових органів, яким

зCtраз _необхідно здlйсню­ ·вати постійний контроль 3а ходом збираяня, збері­ гання

урожаю,

борО'!ися

Із безгосподарнІстю. кра­ дІжками, недбайливим зберіганням зерна.

Так ти

не

потрІбно тільки

працюва­ в

перІод

жни,В. а й пІсля їх закін­ чення. Непримиренна що­ денна боротьба з проява­ ми

пияцтва,

хуліганства сприяти

дармоїдства.

по вин н а

зміцненню

в

ра­

йоні правопорядку І со­ ціаЛіСТичної законності.

Учасники .'Ли

роботу

зборів

визна­

депутата Л.

І.

Павленка

задовільною

lТобажали успіхІв у

йому далфших ннконанні депу-

таТСhКИХ

.. ...

і

обов'язків.

С. СЕРГЄЄВ. ...

ііі


серnня--Всесоюзнuй день залізничника

6

ПЕРШІСТЬ БУДЕ ЗАНРІПЛЕНО Перетв(}рюючи в життя накреслення ХХУ з'їзду НПРС, колектив станції Броварн Піs.деино-Захlд­ ної ордена ЛенІна заліз­ ниці з кожним роком до­ биваєтЬ<'я все кращих успіхІв. У вІдповІдь на

Лист ЦН }{ПРС, ' Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС І ЦН ВЛНСМ про роз­ гортання

соціалістнчного

змагання у 1978 роцІ, 8 також постанову ЦИ НПРС сПро трудову спІвдружнlст& колективІв моряків, залІзничників, автомоБІлІстів 1 рIЧКОВI{­

н!в

У

Леніиградському

транспортному вузлІ. на­ шІ заліаничиики зосере­ дили сво! ЗУСИЛЛЯ. на

иомплексному

вирІшен-

ні питань пlдвищеиня ефективностІ виробницт­ ва І поліrtшёння якості роботи, щоб на всіх ді­

колективІ-в, а саме: заво­ дів порошкової металур­ гlI імені 60-річчя Радян­ ської Унраїни, торговель­ ного машинобудування, деревообробного номбіна­ ту та інших.

Зроблено

чимало

справІ механізації мlсrких процесів.

І в

трудо­ Тепер

на навантаженні і роз­ вантаженні на дІльницІ загального працює

иористування

два

електр<1КОЗ­

ловІ кранн, чотири меха­ нічнІ лопати, бульдо­ зер, якими бригада ван­ тажників щодоби пере­

робляє

велику

нількІсть

рlвномаНіtЩfХ

Для

вантажІв.

полІпшення

умов

працІ бригад складачlв лоУздlв та прискорення маневрової роботи локомотиви оснащенІ перенос­ ниr.,и радіостанціями для

лянках роботи третій рІк

ПРfJМОГО зв ' язку З диспет­

десятої

чером

п'ятирічки

озна­

ударною

пра­

менувати

і

машинІстом

теп­

білетнІ

каси

попе­

продажу

квит­

20

кІв обслужили майже тисяч мІста

тих

трудІвникІв нашого І району. Ів тІм

велика заслуга БІлет­ касирІв Олени Ми­

хайлІвни Сисюк, Галини ГригорІвни Нрикун, Олек­ сандри ПавлІвни Остапен­ ко І Віри МитрофанІвни Баштової. І дуже радІсно усвІ­ .ДОІУІлювати,

що

самовІд­

дана

праця нашого

колек­

тиву

одержала

високу

оцІнку . За підсумками соціалістичного змагання за другий квартал серед працівникІв транспорт­ них

органlзацl4t

нам

ХорошІ

приклади

-

свята ка

Дня залізнични­

вручено

перехідний

виконкомІв міської та ра­

йонно!

Рад

народних

де­

цей

пра­

І це благородне праг­ нення успішно втіЛюємо

иопродуктивної

вмІлого керівництва пока­

пор, залізничники запев­ нили, що триматимуть йо­

в життя. ДержагиJИt план І соцlалістичиі зобов'я­ зання за перше піврІччя виконали з усІх найваж­ ливІших texhiko-економІч­ них показників. Зокрема,

зують

го у

завданн!,

по

перевезенню

народиогосподарських ван­

таж!в ви,конали на 101,8 процента, ПРОСТ!Й вагонІв' пІд

однІєю

операцією

0,4

вантажною скоротили

на

години, а статичне иа­

вантаження на вагон пІд­ вищили на 1,03 тоШlИ. За

рахунок

скорочення

просто!в вагонl.в мального

1

макси­

.RКорястання

Іх корисно!

площі

додаткових

для

переs.eзень

вантажів вивІльнено одиниц&

ду.

рухомого

Та<Кого

успІХу

500 ск,ла­

дис­

петчер Борис Іванович Бобко, чергова по стан­ цlІ ' Людмила Гнатівна Бу­ лах,

складачІ

поїздів

Фе­

вол

трудової

боротьбі

перемоги

за

у

дострокове

завершення

тього

як сим­

завдань

року десятої

тре­

п'яти­

нашій

країні

немає.

слугами

залізничного

транспорту . Поїзди тlІ електрички в СРСР що­ дня приймають понад 10 мільйонів пасажирів. Це приблизно чверть переве­ зень усієї земної кулі. Причому, з кожним ро­ ком кількість пасажирів на зал із ничному тран­ спорті зростає. Так, на

Пї'вденно-Західнlй

заліз­

ге пІврІччя, ми ще з біль­ шим

ство

ли

першому

шляхів

СРСР

сполучення

присвоїло

звання

«Майстер формування по­ їздів!>, старший стрілоч­ ник Микола Іванович Ци­ ба, оператор при чергово­ му по станц!І комсомолка

Тетяна Білоус, старшІ прийомоздавачl Ганна НузьмІвна Нирзун І НІ­ на ІванІвна Прищепа, старший товарний каснр ЯкІв Харитонович По­ ЛIШНо та багато інших. Треба поряд

з

вІдзначити, перевезенням

родногосподарських

що на­ ван­

травспортио-експе­

д!ЩІйного пlДПРИf:мства та бггатмх трудових

ню пасажирІв. Лише за сІм мІсяцІв нинішнього L

'!!!:

'3!1!3!Pt3! 3!

своїх руках

В

мабуть, жодної дорослої людини , ю,ій не доводи­ лося б користуоотися по-

ниЦі обсяг перевезень пасажиро-к іл ометрах

тажів наш колектив до­ бlllВСЯ також відрадних успІхІв по обслуговуван­

лІстів,

У ДОРОЗІ, ЯН ВДОМА

дір Тихонович Дешко, Володимир Семенович Дяченко, яким Міністер­

домог­

лися внаслІдок тісио! 1 дІ­ лово! спtВДРУЖRостІ усІх сумІжникІв: руховкиlв, механІзаторІв, автомоБІ-

маневровий

І

Одержуючи

'!!!:"L

'!!!!~3!

МАТЕРІАЛИ ЛИ{ІНЕВРГО

(1978

р.)

рІчки.

Вступивши в дру­ завзяттям

розгорну­

соцІалістичне

змаган­

ня серед транспортних це­

хІв,

підприємств

зацій

під

І органі­

девізом:

«Иож­

-

шився

півріччі

порівняно

види ,

рухомого

метеорологічних

зення

народногосподарсь­

ких вантажів

І, головним

чином, забезпечить св.оє­ 'Іасне перевезення хліба нового

врожаю

та

ванта­

жІв для сІльського

госпо­

Є. ДОРОФЄЄВ, начальник

можна

назвати

особливо

ре с пуБЛіЦі ,

в

від

умов . пропускна

спроможність максимальна

руху

нашій

залежить

Обмежена

за.д.l.зниць · 1 насиченІсть

вимагають

ворішого

яннайсу­

додержання

графіка . Від · иього на­ самперед залежить 1 вlЬ конання плану, І успіх

експлуатаційної

ро­

боти .

станції

кІсть руху

-:-

швид-

поїздl·в.

'!!! !!!:J!!!: РЕ

"L"L"!!'2:--=:t

ПЛЕНУМУ цК КПРС

пасажирських поїздІв пе­ реведено в розряд фІр­ збільшено l\lлькість ваго­ нів. Однак Інтенсивність руху є і певним бар'єром

правило, в ранковІ годи­ ни . Найчастіше пасажир проводить у дорозІ нІч: це зручно. Водночас ~ літнІм граф ік ом руху вве. деН0 багато причіпних ва

для

гонів

мових ,

тІ .

Ряд

Вона

рівні . Ні,

господарських

Липневий

(1978

р.)

Пленум

ЦН

НПРС­

Історичний руБІж У боротьбІ за комунІзм. ДоповІдь товариша Л. І . Брежнєва на лип­ 'Невому (1978 р.) ПленумІ ЦИ НПРС вели­ J<ИЙ вклад у творчий розвиток ленінської аг­

му

максимум

щоб він

Р:шення липневого Пленуму ЦН НПРС

бо:tова програма дальшого розвитку сільсько­

лІ.

ro

Пlдвищувати дарської науки .

господарства СРСР. ОсновнІ

пІдсумки

розвитку

сІльського

пода;>ства СРСР пІсля березневого

(1965

гос­

р.)

робництвом,

Пленуму ЦИ НПРС. НауковІсть І глибокий реалІзм аграрної по­ JIlтики НПРС.

нах

ЛенІнська стратегІя і тактика НПРС у га­

ЛУЗІ

сільського господарства

в

умовах

розви­

нутого соцІалізму.

ГоловнІ

наПРЯМ~1

дальшого розвитку сІль­

ського господаРСlі1а СРСР. НадІйне

ством

і

забеЗ:Jечення

краІни

жати

свіжі

сlльсько:осподарською

сировиною

-

нали,

шахи,

о

чергове

студентськІ

жур­

шашки,

гаря­

таким

будІвельнf

Немало роБИться І для поліпшення обслуговуван­ ня пасажирів на станці­ ях. Будуються нові ком­

фортабельнІ

вокзали,

ханізуються

довІдково­ служба.

Залізничники ють

усІх

щоб

дорога

нього

доклада.

зусиль

ла пасажира

ме­

ивитково-ка­

сові операцІї, Інформаційна

одер­

І

до

також

загони .

не

з

тим,

стомлюва­

І

була

дл~

вІдпочинко1У! .

В,

ЗАСЕНКО,

начальиик вІддІлу ор­ ганізації перевезень па­

сажирів Південно За­ хідної залізницІ.

розрахунком,

щоб поїзди прибували на станції призначення, як

(РАТАУ).

дарства.

Нечорнозем'я друга цІлина. Неухильно нарощувати виробництво бавов­ ни, підвищувати її якість. Підвищимо врожайнІсть цукрових бурякІв, полІпшимо бурякоцукрове виробництво.

Збlльшнмо виробництво картоплІ й овочів. ПолІпшимо використання вироблюваної сІль­ ськогосподарської продукції, скоротимо її втрати .

Достроково . виконаємо плани десятої п'яти­

сучасну

якІсть

річки . Шляхи 8досвоналення еКО.НQмічних син у сільському господарствІ. ВсеБІчна інтенсифІкацІя сільського

висо­

сlльсько­

використання

впроваджувати

її

вимога

вІд.на­ госпо­

життя .

ЗабезпеЧtlМО дальше

змІцнення

економlкн

колгоспІв і радгоспІв. Боротьба за . ефективнJсть сІльськогосподар­

сlльсько­

мелІоровані

-

дарства

ського зок

виро<5ництва

-

патрІотичний

обов' Я·

кожного трудІвника.

Розгорнемо наполегливу боротьбу за еконо­ мlю та бережливІсть . БезгосподарностІ І маРН'отратству рІшу­ чий бій.

мі­

-

зем­

Постанова ЦН НПРС .Про дальший розвИ" ток спецІалізацІї І концентрації сІльськогос­ подарського виробництва на базІ міжгосподар­ ської кооперації і агропромислової інтегра­ ції» втілення І дальший DОЗВИТОК Ідей великого ленІнського кооперати !) ного плану.

до­

-

на

промислову

.

основу.

виробництва м' яса

-

першо­

Нормова база

поповнення

-

нІзаторської

могутня

о

та

Ідейно-виховної

роботи

на

-

сила.

НомунІсти

-

БОЙОВі органІзатори виробни­

чої І виховно! роботи.

Всемірне збільшення виробництва зерна­

НОВЕ ЖИТТЯ

полІпшення

В-мільйонна армІя сільських комуністІв

продовольчих

основа пІднесення тварин­

розвитку

про

седl .

ництва.

дальшого

партії І держави

ВсеМІрно полІпшувати стиль І методи орга­

завдання . джерело

Турбота

Наполегливо закрІплювати кадри на селІ. Пlдвищити ефеКТИВНіСТЬ шефської допомо­

ОсобистІ . підсобнІ господарства трудящих­

основа

о

газети

призначення

ги селу міот І промислових центрІв.

переведення

ресурсів.

стор.

м і сця

ц:ю,

важливе

2

можна

СпецІаль­

житлових І культурно-побуто'н.х умов на селі.

Зміцнення матеріально-технІчної бгзи сіль­ tького господарсnа нарІжний камінь полІтики НПі'С. . УмІло, ефектюtНО винористаємо матеріаль­

о

як

вагони.

поїзди доставляють

Пlднесення сільського господа рства справа всенародна , турбота СП1льна. Тваринництво ударний фронт . Перетворити тваринництво у високоефек­ тивну галузь. забезпечити його ІнтеНСИфіка­

стратегічне завдання партії І держави.

но-технІчну базу сІльського госп·одарства .

себе

ні

чий чай. На багатьох лІ­ нІях укладено безстикові рейки. Розклади складаються

сягнення.

ЗБІльшення

продоволь­

почував

завжди

ефективНіСТь сlльсt,когоспо­ З~lіцнювати її зв ' язок З ви­

всемІрно

садочні

.

техніки.

використаємо

ство­

обстановку,

ТС::-: Е!іЯ'!!::е::

Ширше дорогу і патовському методов!1 Наполегливо зБІльшувати виробництво Ефективно

-

пересадок.

тей з північних районів країни на літній відпочи­

У нинІшньому роцІ в поїздах, що формуються на Південно- 3ахідній за­ лізниці, збільшено кІль­ кість купейних' і плац­ картних мІсць. Пасажи­ рІв обслуговують брига­ ди, якІ складаються з кваліфІкованих працІвни­ кІв, що дІстали спецl­ ~ЬHY пІдготовку. У ваго­

неральних добрив і засоБІв захисту рослин.

рарноІ політики.

сього:>д­

вдома .

машин.

поліпшимо

зменши..

їм

кількість

Особлива увага приді~ ляється перевезенням дІ­

проводить

вигод,

таку

ництва.

РІшуче

І

сполучеН4

Завдяки

лась

пропускній залізниці.

Пасажир

рити

Забезпечити повну механІзацІю кормовироб­

господарськоІ

ня .

прямого

у поїзді досить довгий пе­ нок . Для них признача­ ріод часу. Тому дуже ються спеціальнІ поїзди важливо забезпечити йо-' або видІляються безпере­

турно-побутових умов життя міста І села при

!Вибрати конкретну тему для СІЮУх виступІв.

..

швидкос­

оптимальному ,

нк правило ,

Зростання добробуту, культури І поліпшен­ ня побуту сільського населення. УсІм галузям сІльського, господарства СРСР комплексний, динамІчний розвиток. Про шляхи зближення матеріальних і куль­

-

з них

постійно знахо­ на

відпов і дному спроможностІ

В МАСИ

соціалlзмі . СІльському господарству RОПРОДУКТИВНУ технІку . Наполегливо підвищувати

багатьох

підвищення

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ, ДОПОВІДЕЙ ТА БЕСІД у пропаганді '~р<>з'яснеИ'Нl матерІаЛІв лип­ lНевого Пленуму ЦН НПРС, мобілізації тру­ дящих на виконання поставлених завдань бе­ ре участь 4100 пропагандистІв, лекторІв, по­ лІтІнформаторів та агІтаторІв мІста І району. Іх закличне слово звучить на вирІшальних дl­ ляннах виробництва, нацІлює трудІвникІв на успішне втІлення в життя планІв третього рону І п'ятирІчки в цІлому. ПримІрна темати­ ·на лекцІй, доповІдей, бесІд, яна публІкується lНижче, допоможе БІйцям ІдеологІчного фронту

У

диться

з

ПіДВИЩУЄТЬС::l

Бровари. '!'!!!:2'2'!!!!'2'!!!!

тим

найбільш пунктуальним . Він менше . нІж усі Інші

всієї

дарства.

з

5.6

лить привести в дію нові резерви по використанню дасть

зБІль­

ку на процента . Залізничний транспорт сьогодні

складу,

у в

же періодом минулого ро­

ному дню п'ятирічки високу віддачу, ефектив­ ність І якість!. Це дозво­

додатковІ навантажуваль­ нІ ресурси для переве­

(ФотохронІка РАТАУ)'.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

при­

Червоний прапор мІськ­ кому Номпарт!ї України,

висо­

працІ

Фотомонтаж І. Фаltвиmевського.

суджено перше місце. А в переддень традиційного

путатІ,в.

ловоза.

цею.

року

реднього

Рішення липневого НПРС у життяІ

сІльського госпо-

Субота.

5

серпня

1978

року

(1978

р.) Пленуму ЦН

о


ВИСОКА НАПРУГА НА ЖНИВНО'" У ПОЛІ 3

ДОСВІД)" РОБОТИ

35

тони добірного зерна з площІ 8 гентарІв такий підсумок робочого

Перша перемога

1,

дня

Як тіЛьки на небосхилІ, нІжно під­ в'язано~rу зеленою ниткою лLсосму­ ги, ген за Жердовою ледве зажеврів ранок , комсомольці Анатолій Ада­ менко і Микола Могильний свій степовий ко,рабе.'ІЬ в

!іаступного дня на агрегатІ Аоото­ лІя Адаменка пломенів червоний пра­

вивели загінку.

порець, а секретар парторганізацІІ П . В. ОіІищенно вручив екІпажу пе­ рехідний вимпел (на зНіМНу вгорІ справа).

добитись високого намолоту хліба­ менше

двох

норм

комсомольської групи У постановІ липневого (1978 р.) Пленуму ЦН НПРС наголошується,

дощі, сильні

зливи з в і трами поклали пшеницю (ИИЗЬНО дО землі, без досвіду, май­ стерності просто неможливо збирати хліб . Номбайнер А. Адаменко вмїло :маневрує

машиною,

яку ,

на

жаль,

що першим екзаменом для комуністів села по виконанню нових планів пар­ тН по дальшому піднесеН'!lЮ сіЛьсько­ господарського виробництва повинна стати збиральна кампанІя зернових.

не

:можна повести на тій швидкості, що дозволила б неполегла нива. Молоде­ чий запал, бажання п і дстьобнуло юнака, і «Нолос. дещо поспІшив. Та тут же помічник комбай.нера М . Мо­ rильний зауважив, що за машиною залишилися огріхи нескошеної пше­ ниц і. Довелося включити задню швидкість 1 підІбрати пропущений хлІб.

Цьому вІдповідальному завданню парторга.нізація радгоспу підпоря,дку­ вала свІй високий рівень керівництва, досконалІ і випробуванІ мет,оди пар­

тlйно-полlтичної чатку жнив

-

Ф.

загону

Волохи .

директора

Адже,

щоо

радгоспу

виконати

екіпажів. Тож нинІ серед них

в ' язання зібрати з кожного гекта­ ·ра по 44 центнери зерна, треба піді­ брати колосок до колоска, зернину Щоб

внести свій

дІжного під час

екіпажу взяли зобов'язання: нинішніх жнив ,намолотити

500

комсомольсько-моло­

тонн хліба з площі

110

за­

які

працює

домагаються

10

два

збираль­ МОЛОДіЖ­

непоганих

ло пшеницю, добірне зерно якоІ ШВИДКО заповнювало бункер. Шофер

щенку. При€мно вlдзначи1'И, що весь комплекс PQбіТ перебува€ .під неос­ лаБН}lМ кон.тролем па,ртlйно-комсо­ мольськоІ групи. Ножний член має

У трудовому суперництвІ, давало

впевненостІ,

сили,

яке до­

натхнеШІЯ,

групу

про

хід

'виконання

197&

РОНУ.

Добре подбали в радгоспІ про ідео­ логічне забезпечення жнив . Агітва­ roнчак, який постІйно пере'буває в полі, став центром 'maCOBO-.поЛі't'ИЧНОЇ роботи в короткІ хвилини відпочинку. Агітатори комунІсти В. Г . Зінєвич, М. Ф. Бігун , безпартійний М. В . Фе­

іКрилась росою. З хвилювання,м хлоп­

щі. чекали вІстей від обліковця М. Ф.

БІгуна, який наближався до ,комбай­

;'

доручення,

за хлІб .

іНО сховалось за далений обрій. Зга­ дом агрегат зупинився: 'Пшениця по­

Перша

цю

якого доповідає на щоденному 'п'яти­ ХВИЛИНIi(}N~ . засІданні.. Штаб по пІд­ биттю пlДсу,мкtв, який очолює член групи голова робіТКому П. І. Пого­ рілий , Інформує про виробничІ справи, визна чає лереможців битви

lПіх . Працювали й тоді , як сонце дав­

Ураl

очолити

rr

певне

.не відчувалась втома. За,гlнка за за­ гінкою IВселяла юн,акам на.дlю на ус­

ІНа.

доручило

секретарю парторганізації П. В. Они­

хліб на тІк Хлопці спо­ ян ,працюють інші п'ять агрегат і в. ВІдчувалось , що високий темп тримають номбайнери І. Я. То­ пlха, Л . В. Рудзевич.

трудова перемога!

сюк розповІдають про ,політичнІ по­ ,дІЇ ІВ нашІй країнІ і за рубежем, зна­ ЙОМЛЯТЬ з ходом зби'ра.1ІJ.НИХ робіт в господарстві і районі, пропагуючи ідосвід п,равофлангових жнивного ла­ ну. У день нашого приІзду член НПРС В . Г. 3Lнєвич познайомив ме­ ханІзаторів з ,рекордом комбайнера радгоспу ~Тре6уХіВСbJ(ИЙ» А. І. Гри­ ГОРЧУJ<а, який за повний світловий

..

, ,

п ' ятиріЧI\И до 3300 ТОШі. На сьогод­ нІ в радгоспі скошено 1 обмолочено хліБІв на 290 гектарах при середній врожайності з 'кожного гектара 42-

45

центнерів.

Про

це

краOJЮМОВJ{О

свідчить екран змагання, до якого за­

носяться дані роботи за ножний день по ,всіх

екіпажах і

в

цілому

по гос­

подарству . Помітно, як день 'вІд дня зростає му

трудова

полі,

напруга

на

змагання називає

ЖНИВІЮ­

:есе нових

і нових переможців. Цього дня ге­ роєм радгоспного лану став комбай­ нер Л. В. Рудзевич, якИЙ намолотив

35 тонн зерна, 180 ТОНН. Тут

а з початку жнив

-

же переможця при'ВІ­ тав оперативний ви.nуск сблискаlВКИ.,

а про його досвід розповів Налемар тр у дової

слави.

Слід сказати , що в радгоспІ раціо­ н.ально

жу

використовують

годину,

кож.ну

домагаючись

ного­

підвищення

TeMn LB збирання . Нали :негода утруд­ .нила роботу, поклавши весь хліб до землі, комбайнер І. Я . Топіха (н'а ЗНіМКу внизу) запропонував новий пристр і й .nодіЛI>НИК для підбиран­ ня полеглих стебел. Рад.госпні умІль­ ці швидко виготовили необхідну

якісно і швидко ПРО80lЦити зби.раиня

госпу

lВ і дправляв стер:гали,

760

з пл,ощі гектарів, довівши вало­ ве виробництво зерна за трн роки

Чітке планування, висока органІзо­ ван;,сть кожноІ ланки Ідеологічної ро­ боти поставлена на службу жнивам. Ядром J<омплексного зб.ирального за­ гону стала тимчасова партіЙНD-КОМСО­

Сьогодні настав час сказати хлоп­ цям своє слово. НІжне сонце золоти­

В. В. Топіха своєчасно , без затримок

ля, витримка людей :може забезпечи­ ти успіх зІбрати врожай зернових

нількість пристроїв і прилЗДнали Іх до агрегатів. Це дало можливість

мольська група в СКЛа.д'і 13 комунІс­ тІв 1 6 комсомольцІв . Пар'Гбюро рад­

гектарів .

Y_D-

В ДОСИ'1'Ь складних погодних вах проходять жнива нинlшиього ра­ ку. Лише висока організованість , во­

ви­

робничих ~оказників .

вклад у таку почесну і в І дповІдальну члени

агрега1;ів

них,

гідний

справу,

на по­

Одним Із .нових пунктів плану стало створення КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДі}!''іИХ

в зяте хл і боробами господарства зобо­

до зернини.

Ще

ріод . Насамперед , кому,ніСТИ врахува­ ли досвід минулих років по проведен­ ню збирання врожаю, намітили ще більш ефективні, доступні заходи.

«Насамперед, т'овариші, вІд вас ви­

П.

роботи .

було затверджено на

сіданні партбюро план орган і заційноІ і ma,cobo-політичноІ роботи на цей пе­

магається висока якІсть роботи», мимоволі спали на думку Анатол~я слова на чальника l\омплеКСНD-зби­ рального

Турботи партійно­

2.

виро­

бітк у. Ретельно перевіривши всі ро­ бочі в узл и, вонн підготували агрегат до серйозного випробування.

На полІ, де тривалі

Жнивний комплекс-в діі

3.

екІ­

рати хлІб однІєю сroроною.

ні бажаннюr : протягом світлового ДНЯ не

комсомольсько-молодlжн,ого

пажу. І це тодІ, коли довсщилось зби­

Урочисто й повільно поплив «Нолос. по пшеНИЧНО:\lУ лану. Х.!IОПЦі сповне­

дати

ПАРТОРГАНІЗАЦІІ РАДГОСПJ' сПЛОСКIВСЬКИН. НА ЗВJlРАИНІ ЗЕРНОВИХ

день намолотив

81,2

тонни зерна (на

знlм,ку внизу) . Тут же відt'5увся обмін ду'мками

з

пїдвищи,ти

своІх

приводу

агрегатах,

пропозиції.

того,

як

,продуктивність

:можна

праці

висловленІ

на

дlJЮltI

І иеможливо було н'е по­

мітити, як пІсля такої бесіди зна'Ч,нt) арlс темп робот,я в,сlх !Комбайнів. Нож­

ний :механІзатор прамув !досягти ~ мora бlJ1Ь'ШОГО вироБІтку, рекрит,и ,ценне

завдання,

знаЧіIЮ а&

врожаю .

НароднІ дозорці, якІ пильнують .за роботою агрегатів, не БИЯ'ВЛЯЮТЬ

втрат зерна. Номсомолець Ностяитии Фесюк (.на знімку спра1lа), що заре­ номендував себе доБРОСОВіWИМ 1 дбайливим контролером, також задо­ еолений якістю обмолоту. Члени партій,но-комсомOJIЬСЬИО! групи

придІляють

плексиому СлІДом за

значну

здійсненню комбайнами

торнІ ·волокушl,

:му для

скирт.

лLнністю

" тут

увагу КОМ­

всІх робіТ. йдуть трак­

які пІдтягують соло­

Шдзна'чається сум­

тра'кторист сroГОJ<лада

В. Д . Наку.н (на знімку :внизу), який ~npaBHO зводи1'Ь скирту. І зразу ж на звІльненій площі Т-150, за :кер­ мом якого член ВЛНСМ Григорій ЦибанІОН , готує грунт під 'врожай но­ вого

року .

У спІх жнив ви:рІшують людн. Вl.ц того, якІ створені умови для них, за­ лежить доля справи. Відрадно, ЩО тут по-справжньому по.д6али про по­ бутові умови, харчування, культ,урне обслуговування учаСНИ'Кі,в би1'ВИ за хліб 1978 ,року. Агlт,куЛЬТбригада підготувала

цікаву програму, з якою висту.пає на ра.дГОС'п,ннх ланах. Смач­

ну їжу готують .ку!'арl для механіза­ торів . При~мно номсомольЦ! у'ЧЄtНиці 1 О класу середньої школи Валентині Строкач (.на знімку ВJlизу) подавати працівникам до столу високоналорlй­ ну їжу.

Хочеться

1ІИСЛОВНlТИ

!ВпевненІсть,

що хлІбороби радгoc.nу сПлосків­ ський» успішно справляться з важ­

-

ливим еК3аМ,еном з6н,ра.кня,м IВИіРО' Щеного врожаю третього рону п'яти­

рІчки. Як завжди, іНа передньому нра.У цієї боротьби йдуть кcwyиiс'l'И І комсомольцІ. Особистим прикладом вони надихають роБІтників господар­ ства на новІ тру,дOlВI ЗІІеpmенu J

l'М'я дадЬШОГО po:3lfВlтy рІдІЮІ вівщини.

ф()IlI() 8МО\РВ.

Вать­

О. ИРRСПпко.

. о

Субота.

5

серпня

1978

року

НОВЕ· ЖИТТЯ

о

о

'з стор.

.-

9


S!!!!!!!!!S!:!!EAІТЕРА ТУРНИЙ

НУТОЧОН==========

На початку иииtшнього року у видавиицтвl СМОJlОДЬ.

побачила світ иова зБІрка вашого зеМЛJlКа . ухраlИСЬКОГD

Перемоrлв

поета Миколи Сома .Б'ю чолом •. У иій автор 38J1И1Daє­

ТЬСJl вірввм своїй творчІй манері, багато роздуму" про СY1lасие рідного краю , його JJJOдей, дlЛИТЬСJl вражеВІІJl1llR від подорожей ва братню російську земJJJO.

Пропонуємо

нашим

абlрки поезlй М. Сома.

rocТl

читачам KIJJЬKa вlршlll а 110101

УспІшно висryПИQ перJ1ЮМ,У тур! дру. roro lюла першостІ райради ДСТ • .коnос» футболІсти радгоспу сБd6рицькиЙ. . З ра.­ хунком 3: О вони п~ ремогли у ГоголевІ У

МiПtоnа СОМ

РУМ'ЯНЕ хо.1ИЛО.

Нечутно ст у пало рум'!(яе l1И!lО. А ніч бvла · тиха і сном сповита,

А.,е . іиВовижна була та яі'! ,

Стояв на Хр. ешатику запах жита , Як Л'ітнього поля .1а л екиЙ КЛНЧ.

Кова ,1ював

" я

хто ти? птах .

сторіше і зручнІше для

уї

ну .

вlд.вlд у вачlв .

Тепер

ли

мають вільний доступ до рІзноманІтної літератури і самі можуть . ви6рати бажану ннигу.

На фото: ляє на

висока

вгорІ

ПQлицl

продавець

-

новинки

Ольга Хнтра

лlте-ратури,

внизу

нниго­

люби п!дбирають соб! літературу .

Фото А. Козака.

часто

хвилин

ВQНИ

не

встига­

у

зону

З

,ПQчатку

мат­

чу. а рах у нок був уже 1 : О на користь шев­ ченківців. АндрІй Лит­ вин. красиво обlграв­ ши двох с у перникІв, направив м' яч повз во­ ротаря

І

у. с І тку.

хоча

щеного рі

після

м ' яча

пропу­

гОСпода­

довго і наПQлегливо

штурмували

,ворота,

захищав

чов.

Мак червоний . !\Іак червониЙ.­ То кохання цвІт ... В житі десь дівочий гоnое Н і жним см у тком звивсь.

С Н Я

ата­

цьому

повертатися

якl

,реваИUJ

першому

стей В . Гузlю В. Шус. т1О. А . Литвину спокійно наб л ижатис я до штраф­ .ного майданчика і би­ ти по воротах . Про­ йшію всього н!ль\t8

вистав­

-

захисту 1 давали мож. ливіс ть н а падаючим г()о

ПРИРОJИ м у зика в и сока! тебе !( шо.!ня Через естрадний крик СОРОКИ, Через критичне !lОрОННIІ.

АиаТМll ЛУЦЕНКО

пи;

.кинулисяв

При

дуже

вони

IJY зо

зозулі

про­

же

взяти

поразl\У

КQлl.

обладнання

ста л о набагато про­

є в пі с ні біль. і клич. і клекіт (Не примітивне тр!!,ля,ля!). Синнuі є. іє ле.1еки. І небо є як є зеМЛІ! .

СУЄТУ. у

то.рговельного

І ритму серuя не жалі,. А дні майб у тні і мин улі В ' язав шн у рочком журавлів.

,\\і ж СО .1 0 В·Їв манюніх сірих Вивчав я м у зик у прост у . HiJe пап у гам я ие в і рив

знева ж ав

Пlсляl'tстановлення нового

у місьнlй ,ннигаРНI ,райспоживспl л ни

,\-\ене Б У.1НЛО .

М і ж 01аС ті в о к високі ноти У ПО.1і стаВ.1Ю на .1ротах.

І

за

ПО сер!lЮ ходило.

БІЛАШУ

Ко.1имене питають : ВіJriовіlаю: ві ,1ЬННЙ

гаючись

Рум·яне. .1И80 .

музика

перших

3

Те .1И80 пахуче .

Стебло ... А може. я зно~у з.абрів У Т!І.1ле ЧJol . поле з СТО ,1ИllЮ мою прийшло? O~ ,:ніво рум ' яне!

номанду.

лин зустріч! гогол!всЬ4 ні футболісти. мма,..

То COHue Т80РИЛИ8СЮ ніч робочі­ Котили з пекарень рум'ЯНИВ хліб.

.110вкружно "осл о

Олександру

мІсцеву

демонструвавши у цій грі ціIi8В·ИЙ атакуючий фуrooл.

А київське небо св і тило з ночl­ далеко угор у. ушир. углиб ...

я чув , ЯК травичка асфальт колола •. Яипр у жно

Природи

ДИВО

Рум'!(ие диво Зі мною по місту ВСЮ ніч ХОl1ИJlO. А поле у місті І!краз вл!(гnоCJI Ще й вітер пахкий прнвело з дееии. у кожному .10мі рос .ю КО.10СС!(­ І снилися 8сім кольорові СНИ.

C.iTIL,OCb У Києиі ... Ніччю

СПОРТ

але

О.

С!га­

раХУНQК

першому

таймl

у

1

так

не змінив с я .

У гри

др у гій

половині

картина

повтори­

Щось шукав у полі вІтер

ДолІ гн у всь дорІдний колос .

лася . Гогол івські СДОРТ­

Бі .~ я яворІв . Цв і в червоний мак у житі . Ой не цв і в горів ! йшов я ТИ1{О оболонню . Кру гом дивосвіт.

Пахла медом вись . І роздо л лю стало тІсно, З у п и нився я .. . Пригортало серце пісню На у се життя.

смени

ПРОГРАМА

На екранах міста в серпні .ПРОМЕТЕЯ.

ПОНЕДІЛОК.

ВеликиА зап

ПРОГРАМА

. 5. 6 Прокажена (Польща). Сеанси: 11. 13. 17. 19. 21 . 7-9 Золоті ;:хукати привиду (Угорщина). Сеініси: 11. 13. 15. 17: 19. 21. 10--'-14 НовобранцІ l;:Х у ть на в і йну (Фраи­ дІя) . Сеанси : 11 . 13. 15. 17. 19. 21.

с Мзlурl>

., ацу 9.20 10.50 14.30

13.40

д у кати

приsтідУ

та_е

.

бройлери' .

орачі> ,

.Р.но.

4f'''h· ~ .

Кnицерт

аКІlIе .. ічиого

ру

КуАБИlUевського

інститут:!, .

.ЗнаА

і

а .. IА. .

хо·

авl8-

(Куil6и­

ка. .

.і · І

Новинн . виД •

р.)

(1978 КПРС реllа.1

.Ні.

шнА

ни

М . Ї\\ .

16.55

К.

О.

Карпати ... •

Довженка

Художній

.lIДk

Концерт

Д . р,

СРСР . Ху' кIНОСТУlll\' .Карпа ­

. .Колис­

чоловік і 8- .

оркестру

18.00 • Укра їна ~8.IO Внступа.

штабу Одесь·

oKpyry.

ж НН8УР . анса .. бль

.Лету ·

18.ЗО К . т . ~

19.00

БЕлугІна •

.

театру

I.. ~ -

с: Вісті а .

К.

Че .. піонат

т.

,Дина .. о.

про·

чора. .

.Днlпро.

~

(~иїв).

Естрадна

ма. По ]акінч~нн l Новини .

ПРОГРАМА Художн І й

,

СРСР

20.45 • На добраніч. дітн!> 21.00 Програ .. а • Час • . 21 . 30· Х у.дожнlА темфlЛhМ гора. рlкн Б У РХ Л Н81 • . 22.50 К. · т . 'РНТ"и •• І т нього

18.0n 19.00

фіЛhму " иста,н

гp'~",a

футболу :

Запорl,.кnгп

Укра ї­

Iнфор .. ац l Йна

НА

юрист

д,ожнь ої

да л и

ли

старший

БІБлІограф

хоча

до

л і нія

захи с тv.

В.

ких

напад а ючих

Не­

;:хі л ько. А . Г у з : Й. О . В і­ ро зуб з у Мі Л и повністю нейтра л і зу вати швид­ .~!BCbKoI

с.

гого­

f( () ~1~IІС[И.

А. КОВШУН. Шевч ен кове .

ної бібліотеки.

Редактор Є. ФЕДИН.

Міській сереДНій школJ

No 5

НА ПОСТІйНУ РОБQТУ

Че .. піонат СРСР, футбо­ лу : ЦСКА .Дина .. о' перерві (М.).

пробува­

шля х у

Гол уб ц о в .

к. т.

.ВllI­

і

М.

Броварської централь·

ве ­

уда­

цього гра будь - який ін­ Гогол і вські

ш у кати

грала

КУЛЬ­

ЛОКАЙЧУК.

два

рази Лит­

воріт с у пернинів. але в з а вершальній стадії атаliИ їхн і м у дарам брану ва Л 0 точності. у гостей добре зі­

конц е пт.

Н.

їхні

ще

прицільним

гравцІ

юри д ичної

б уд и.нIiУ

в л етіло

Після втратила терес .

с ам о дія л ьност І

райо н ног о

атаку,

у

ром .

Б ро в аР Сhк о І центр аЛ hноІ біб л іот е ки Л . Л . Ни зов­ сыі • . П о тім у ча с ники х у­

т у ри

летимо 3 вІтрами». К . т . .у свІті рослнн' .

(Мос"ва). в веч і рня "а,ка.

але

трест у

і об о в ' Н З !іИ » прове л а за­ в і .1 ую ча чита ль ним залом

ОБЛАСТЬ

темфІльм

г у рто ж итку

IiОН СУ ~ЬT a ц iї Мик ол а Ана­ тоЛі ЙО RИЧ Б роу н . Бібл і о ­ графіЧННЙ о гляд літера­ т у ри « М О ЛОДЬ. твої права

програ­

-

в

в

вин. яки й спочатку ' пе­

« Бр о вари с і л ьб у д» цент­ рал ьна районна бібліоте­ Ііа. З ле liц іє ю « Закони м о є ї Б а т ьК і А ЩИНИ» висту­ пив

фіЛh"

Червонопрапорного кого вІйськового

16.50

Вс~.оло",сь"и'.

MnCKOBCIo"oro ні

не заба ром

рехоп и в м ' яч у захис­ нина, а потім завер­ шив багатоходов у ком­ б і націю несильним,

Літерат у рн о- тематичний вечір на так у тем у про­

ЗllО­

З llобутти

пр."lї філь"

ти,

КО8а

пе­ пер·

Ко .. партlї

Пре .. · .llа

ЦК

8

yqaCTIo

'ОJl.ружеNНЯ

.

Домо­

жнття .

секретар

обкnму

19.25

І

рІ. Уllар­ липне.ого

Плену"у

у бере

-

На

І".

14.40

.

.Рі. трет і іІ ннА.. Рішення

вам

ве л а

жавної 1I0жнІА

ПереА•• а

телоист....

IВ . 15 Мул.тФIJlЬ"

• Доброго

ва_,

cfpi • .

18.40

але

м · ячl . Обидва в :,дзначився А.

"Молоді про закон"

.Весела

13.40 К . т . • ЗнаАо"ство ,блнзь­

село>.

"о,,"ма, .

шпагою>.

18.00

(Угорщина) .

т.

.СІльські

.1. .'1Я · IОних Тfoхиікі8 . і8.55 В . Кропиаlн. ,Хлопчмк

( ~ ТуркмеНфіЛьм.).

11. ]3. 15. 17.19-10. 21-20. 7-1.0 · НовобраНцІ Ід у ть на Війнv(Фран­ цlя). Сеанси : 11. 13. 15. 17. 19·10. 21 ·20. 11-13 Сіме/:іний порrрет в · lнтер · єрl. 2 се­ рП (ІталІя). Сеанси : 12. 15. 18, 21 .

.Страх ·

шеа).

18. 10

КІНОТЕАТР ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЗолотІ

ціА"ого

17. 19,21 .

Сеанси :

К.

П а-

неА"овlрне •

-

Кінопрогра .. а 'КРИ"СЬКі

р, . 13 Неt<і.10маж : нКа (Єгипет). Сеанси : 11 , 13 , 15. 17. 19. 21. ]4 . 15. Вечір на.1іЙ (КіностудІя ім. Горько­ ro). Сеанси: 11. 13. 15. 17. 19. 21.

5. 6

.ОчеВИllне

с Небесні

роман .

«н і".

13.10

Новини.

К . т. Ф . Легар . ВlIова' . Оперета.

.

ф(л...

будні>:

2 серП (<<М(')С· ф : 'l-~") СеаilСИ : 12. 15. 18. 21 . 7. 8 Час жити - час liохати (<<Таллін· ф і.'1ЬМ.) . Сеанси : 12. 15 . 18, 21 . 9. 10 Бра~-с ирота (ЯпонІя) . Сеанси : 11 . 13. 15 , 17. 19. 21. · 11 УМ і й сказати Сеанси : 1]. 13. 15.

т.

Iltсоти- .

l\1аJlИЙ зал

Сл у жб о вий

ТбіJlі~.Кого

піонер і в.

ХУllожн і й

К.

pob ' A-,

ЦТ

8.00 Програ .. а.Час>. 8.35 Гlмнасти"а . 8.55 KOHЦ~PT во"аЛhно · lнстру, ментального анса .. блю ·

1~.

3. 6

СЕРПНЯ

7

10.00 10. 15

УТ

нину л ися

вперед.

в орота

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

КІНОТЕАТР

знову

всі

-

Ад .. lнlcтрацlя , партІйна А профспілкова органі з ації аа .

ПОТРІБНІ : бібліотекар,

80ДУ

, c .. epri ють

столяр-тесляр,

Станlслаwсь"ого.

20.45 До"у .. ентальниЙ телефіль .. ,сн .. фонlя барв • . 22 .Зn . Концерти І. АрхиповnУ, . 21 .30 ХудnжнlА телефіЛЬм .Сві· ПереllаЧІ 4. По за.інqен, І тло .. аяк ••. (М.). нІ _ ноаини. . 22.35 ДовllIкояа СJlужба.

су .. у­

пrр.дчасноТ

начальника

Івана

маши ~

глибnко

ПРИВОДУ

електричних

сантехнік , піонервожата, техпраціВВВЦJl.

(2·1.00 Програма .Час.) .

TOprOBeJlJ.Horo

нобудування

секрета р-друкарка,

раАону

мrрrж

ГаВРИ,ІІ08ича

ШКАRРА 8иrловлюють спІвч у ття рідним покіАного .

ДирекцІJ1.

~#'~~~~~##"~#'I~'~'~~"~~~~##'~~~~~~~#~#~~~~'##~~~~ ~.~~~~~~,,~~

\ \

.Ю)ВАЯ ж~ннь. - орг.н ЬР" '.Р,-К(')Г ()

~

Комчv ,истич~ск()А партии УкраННhI Советов

t OP' '' MI

ГОРОLlСКОГО w 08Ao •• nro

І

яаООдИhl' ІІ~путаІОВ Кие"СkоА об.,~ст". "hJ Х ОЛИl Аа YKP~IHH'KOM "~hIKf' .

ralt"1.

НАША АЛРЕСА: 255()20. 'І

IJУ"

БРОВАРИ. 1~

КИЇА('м( а

І

ТЕЛЕФUНИ : О.lIзктора

-

9зступника ред"тора

19·382;

-

19·4.41:

.ILlповIД8ЛЬНОГО секретар". вllIlIlлу сІльського господаРСТ8а. кореспоя, lІента масовоТ

'

Мlсце80ГО раlllОМОВJIення роботн . фtJf('~ р еСlJондеRТ8

.

-

19·3·18: 81ДllІЛІВ t9-4·67 .

промисловостІ.

..

І

Газ"г • • "'''днть

У . 8iRropoK. сеРРIІУ.

n

ЯТflНIІЮ

Обс я г гаl~ТИ

І

і

суtlоту

().5 Ф n Р""Т\ .Пf'l ~FI".а .

,~~~"~~~~~~~~~~,,,,~,~~#,~,~,~~~~,~,,~~~~~~~~,~#,#~~~~~~~~~

lидек~

61964 .

БDоварс"ка

друкарня

КИЇR<:ЬКЩО О(')о1управління

н СП;J!вах

ilИД3ВНИUТВ. поліграфії

і книжкової Тu.>:-івлі.

вул.

Киів<:ька.

154.

Зам.

3738-11.300

122 номер 1978 рік  

122 номер 1978 рік

122 номер 1978 рік  

122 номер 1978 рік

Advertisement