Page 1

ДНІСТЕР ПЕРЕКРИТО! віших

етапІв

будівництва

ротехнічного

ом 1~

гід­

но~шленсу

на

раніше

ДНістровська

ГЕС,

значення

трИфікації

та

l\lель,

ням

Яка

ВіД

XXV

мел!орацlY

з'ЇЗДУ НПРС.

Новий

розрахований

ВИХОДИТЬ 3 17 НБІТНR 1937 РОНУ

на

тисяч ніло,ват

700

елеJ(троенергlї

ГАЗЕТА

зе­

рішен­

виробництво

на

_оп.

елек­

за

riДРОВУЗОЛ

р.

1977 ЦІВа :3

має

для

споруджується

Чотирнадцять днів у нашій краіні спочатку в Москві, по~ тім у піоперському таборі «Ap~ тек» на березі Ч(}рного моря Ma~ йорів прапор Міжнародного ДИТЯ" чог(} фестивалю «Хай завжди бу .. де сонце! ». 3устріч пос.'Іанців

СЕРПНЯ

наМіченого строку. RО.\IШJексне

БУДЕ мир!

3

'Новому руслу. Перекриття ріки значно

(4436)

СЕРЕДА

Дністрі: закінчено перекриття Цієl рlни. другої за величиною на Унраїні. ДнІстер пішов по проведено

ХАН ЗАВЖДИ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, ЄДНАRТЕСНI ~

Завершен'J один з найважли­

дитячих і

юнацьких організаЦl~( країн стала добрим BK.1ЦO~1 у зміцнення дружби і солідарнос~

103

ОРГ АН БРОВАРСЬRОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ RОМ'УНІСТИЧНОІ ПАРТІІ 'УКР АІНИ, МІСЬКОІ І Р АНОННОІ РАД ДЕП'У'А'АТІВ ТР'УДЯЩИХ RИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

рІк.

(РАТАУ).

ті підростаючого покоління п'яти

ЗАВЕРШУВАТИ ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ! * Скиртувальники

КАЛЕНДАР ТРУДОВОЇ СЛАВИ

нарощують

л І С У Н

Жнива другого

Минола Іванович, Анатолій Іванович-

комбайнер і по~Jчниlt комбайнера радгоспу «]'!еликодимер­

ки

СЬКИЙ». Комбайно~ СК-5 «Нива» на)IОДОТИЛИ з початку жнив 353 TOHHg х.1іба нового врожаю. Денний !lиробіток на КО~lбайн довели до 51 тонни. Вдвічі перевиконують що­

шофер радгоспу «Требухівський». Автосамос:кидом Г!3-53Б

перевіз з початку жнив 380 тонн Х.'Jіба. Щодня транспортує з поля на тік по 36-38 тонн зерна нового врожаю, в пів­ тора раза перевиконуючи HOP~IY виробітку.

ЩОДНЯ

МАРЧЕННа

ти з

Анатолій Миколайович, САВЧЕННО

догляд за nОСLвами -

комбайнер і по~ічник комбайнера радгоспу «ПYtі~ський»

Г:1ніше працюпали на косовиці зернових. КомБАйном СК-4 3 навісною жаткою ЖВН-6 ЩОДНЯ перевикон}'вали доведені

завдання. Переобладнавши свій КЮlбайн для збирання вро­ тонн.

ГОРНАВИй

ГриrОРій Степановичрадгоспу

«ВеликодимеРСЬКllіі».

31,11-555

перевіз з початку жнив від КО~lбайнів на тік

353

озимих

та

ярих

д.ержавноі

ТруДівники радгоспу

збирання

зернових

культур

~ господарствах району за станом

на

І

серпня

процентах

РОку

1977 до

06~ _ .::.0

О "

.,

"'~

v

~~

;ОС::

"

g

О:;",

~~~

-см

«Русанівський" «ЖеР.1іВСЬfШЙ:О «Літківськиї!» «Тре6ухі АСЬЮ1Й» імені Щорса «ВеЛИКОДИМРDСЬhИЙ»

«3авориuький»

96,8 96,4 95 . і

94.8 9\ .\ 87.\ 87,')

о

0,-

О 0:0 ~ ~

'"

:=..=:<~

~~~; ~:::~3

""С::;::''1:

«П ухі ВСЬКИЙ»

«30РЯ» «3аплаВНJlЙ» «50БРIЩЬКИЙ:О «Красилівський» «Гоголівський»

імені

Кірова

імені

Докучаєва

«Авангард» «Плоскі вськиI"r» імені

Мічуріна

86.7 86.4 85,9 85.7 83.4 80,9 80.9 74.9 73.3 7\.2 69.7 66,4

ї6. 7

68.0 86,б

50.5 62.5 ї5.5

93.8 90.6 83.3 95.9 72.8 55.;) 63.2 9Єі.2

55.9

Uентральна дослідна станція

84,2

скосили

701

гек­

загальної

П .10-

гектарів.

750

відзначаються

Ви­ пра­

~1e-

х а н : затори l\1икола Павлович Гиренко із братом Костянтином Пав.'10виче~1 Гиренком. ПРllч і пною жаткою ЖРС-4.9 в агрегаТі з Tpa,.TopO~1 Ю:VТ3-6 во­

\00.0 ни скосили на звал 8:1.2 282 гектари хл:бів. 90.6 ДеннІ норми виробітку 90.3 виконують на 130-

П.1е~lза вод «Рудня»

із

на

СОКОПРОДУНТI!ВНОЮ

_ ,,о:

т-осnод.арств

тарі

цею

~'" ё:і;Е

Назви

«Пухівський~

зернові щі

п.1ану)

80,0

укладає

60-70

СО.'ІОМУ

в

скир­

гектарів, а всього на площі Постійно

добивається високого виробіт­

ку б:льшість механізаторів. Так, перевиконують свої деннІ

з.

nрuчіnною

йдуть орачІ. У роботу включи­

жаткою

СВіТ.'1r:>ВИЙ день виорює по

16

_

гектарів стернІ,

На Зliіяку: передовий мехаliіза-j ючи по дві НОР:l1И.

тор І. П. ДОВГОДЬКО. Фото В.

140

процент і в. На збиранні нового врож::>ю у господарстві

зайнято

6

КО:l1баЙнів.

Добре трудиться екі ­ паж КО~1байнера Петра

О.1ександровича

Ви­

соцького з ПО~1іЧНИКО~1 ГригорієVJ Івановичем ВеЛИК()ЦЬКИ~I. НО~1бай­ НО ,\1 СН-5 «Нина» ВОНИ об~олотиnи зернові на плоші 120 гектаріВ . Денний впрсб : ток до· вели до 30 тонн при

зав;:rанні 22 тонни. Не набагато відста · ють

ві::!

боті

КО~lбайнер

;:rруЗіВ

по

ро·

Аната­

лій МИ!f(олайович Мар-

чен ко

помІчником

Леонідом Єлисейовичем СавчеНКО~I. Рані­ ше вони б \"ли зайняті

О.

Бендика.

на носовиц! хлібів. де

дире:{тор

щодня

пере виконували

доведені

зав;:rання.

;:ro

ПРИСТУПИВШИ лоту

зернових,

ники

і

тут

об~lО­

трудів­

ві;ІЗнача­

ються

висонопро;rук­

тивною

працею.

дня

виконують

тоии-дві

Що­

по

п : в­

НОР:\1И.

Вже

записали на свій раху­ нок 185 тонн зібрано­ го

зеРflа

жаю.

нового

Всього

в

пі обмолочено

вро·

pa;:rroc655 гек ­

тарІв хліб:в. Добре працюють жнивах

ку

ниНіШНього

Bo;riї

на ро­

ра;:rгоспного

автотранспорту . Біль. ше 320 тонн х.1Jіба пе· ревіз

із

байнів

поля

на

тік

MOCКlЦOM шофер

Від

ком­

автоса­

ГА3-53Б

l\lиnола

Петро­

~Іеханізатор

l\1иколайович

го

зерна.

виконуючи

Ударною

по

добіРно­

значно

пере ­

зав;:rання.

працею Bi,'l'

значається ВОД:Й Іван Михайлович ТруСа. Він уже не перший рік

з

щодня ПО.1Я

на

тік майже по 40 тонн хліба нсвого врожаю. Незважаючи СПРИЯТЛИВІ

на

не­

погоднІ

у.іI0ВИ. роботи на жнивному полі ведуть­ ся в комплепСі. На П.10щах. де зібрано

хліб. працюють скир­ тувальники . Вони очи­ щають поля від по­

іКНИВНИХ .1інно

решток. трудиться

СУМ­ на

скиртуваННі

соломи

:\1еханізатор

l\Iико.1а

Іванович

Івахов,

ВИКОНУЄ нор~1И

по

який

півтори

щодня.

На

очищених

ПОЖНИВНИХ площах

від

решток

господарюють

орачі.

По-удаРНО:\1У

торів

поля

аВТО:\іаши·

ГАЗ-53Б

доставляє

з

СВОЄМУ

Т-150Н

тру;:rяться

тонн

на

;\ІИКО,lа

вич Марченко. За день

39-40

жнивах

працює

резу ;тьтаті в.

доставляє

водІї

Т-74

8,1аJИСЛQВОВИЧ

трак-

АН;:Ірjй Щи-

пансьний та Іван }\и­ рилович Трvба. 3:\lіннІ ноrши виробітку ВОНИ виконують на 12013.0 птюцентів. Майже

нарівні

3

«Слухайте

пройш:rа

фестивального

доріжці

зведена

ста ..

походу,

колона в

ЯІ;ІИ

тисяча дівчатоlС і хлопчи.ків представників усіх континентів світу.

Від імені всіх учасників фес .. тивалю піонер ВаJJерій Сем е нов з

Москви

ВИСЛОВИВ палку В~ЯЧ"

ність деоні;J.у Іллічу Брежнєву за сердечні слова привітання, за безустанне піК!IУвання про ді .. теіі, невтомну боротьбу за мир на зе~.'Jі. Нц стціоном звучать

дружні, довгонестихаючі оплески. ~-часники фестивалю одностай .. но ПРИЙ~lають звернення до всіх людей доброї волі, в якому вони

закликають: «3робіть усе, щоб ніде й ніколи не виб)'ха:ІИ БО~lБи і

снаря.:lИ,

щоб

усі діти ХОДИ.'JИ

до школи, не знали гo:IO;~Y і З:lИднів, щоб у них не відбира:ІИ батыівщину,' близьких, дитипст~ ва, щоб світ став кращим і спра .. ве;tливіши~». Поті~1 відбулась

спор ..

велика

тивно-х)-дожня вистава, в якій взяли участь дитячі творчі J\O~ лективи СРСР, ~'HP, НДР, ПНР, СРР, ЧССР, Японії та інших країн. Фестиваnь завершився святковим фейєрверком. (ТАРС).

товариша~1И

Ш~lатко.

В:н

що;:rенно

перевиконує

також

завдання.

Як ня

яскраве

турботи

сві;:rчен­ партії

та

уряду про збільшення виробнпцтва х.'1іба в країНі сприйняли хл~ бор о би нашого госпо­

дарства

постанову

}\ПРС роботи йонної

ПН

«Про досв і д Iпатовськоl ра­ парт:йної орга­

нізаціі Ставрополь­ СЬІ:ОГО краю на зби­ ранні врожаю 1977 POKi-», лист Генера.1Ь­

ного

секретаря

Ц}\

КПРС товариша Лео­ HI;:ra Ілл і ча Брежнєва Іпатовсько'1У раЙКО~1У партії. Партійна та ПРОфСП і лкова організа­ ції радгоспу зробили все

А10жливе

пішноl

ус­

~Іоб і лізаціl ТРУ­

;:rіВНИКіВ

села

найшвндше ЯКісне

Д.1Я

на

і

як-

високо-

прове;rення

ЖНИВ

другого

сятої

п · ятирічни.

РОКУ

де­

М. ДЗЮБА, ГШІова ро5іТНИЧО­ го коМітету.

аЛСIКl1

'N

.ВIТЧlt3111(

добивається

Ос-ь і нині

діону

радгоспу.

і

ною

фаНфари

всі!». По гарьовій

ЄЩЕНКО,

на

завжди

звучали

15

трудиться

хороших

31 липня в «Артек)"» відбу.. лось }'РОЧИ,сте закриття Міжна­ родного дитячого фестива.'JЮ. У святковому :вбранні стадіон. Про­

викону-

•••••••8 •••••••3 •••••••••••••••••••••••••

Із

мир на землі.

дюшр О.lексійович Юрченко за

nеревико-

Роботи наближаються до кінця

інформаціЙНО'обчислю­ хід

польові

.1ИСЯ потужні трактори Т-150н. О;ЩЮI таКЮI aгpeгaTO~ Воло­

ЖРС-4,9, вІН И<??енно

_~::;:~:::i::~:~~E::::i:::~:::~:~. ! про

інші

чалися жнива, він приступив до роздільного збирання хліб:'в. Пра-

нуе нор,\ш вироOLТКУ.

статистики

трудо-

Павлович довгодько. А коли по-

АвтосаМОСКП;lОМ

У соціалістичному З~lаганні серед ЖНІІварів рцгоспу за дру-

станції

й

завдання Василь Григорович Бобко, який укладає солому стогоклаДО~I. Петро Се~lенович Хилько _ на збиванні копиць до купи. Анатолій Петрович Тисменецький і Микола ВО .10димирович Бобко на стягуванні соломи. Слідом за скиртувальниками

цюючи

вальної

обмолот

вирощуються овочеві культури. Не випадково у радгоспі «Літківський» літній КОl>mлекс агротехнічних заходів доручають виконубати наЙдосвідчеliіruиl>f. Не перший рік на рожнівському відділку радгоспу виводить трактор на обробіток nлантацш капусти, огірків мехаliізатор Іваli

тонни добірного зерна. ЩОДНЯ перевиконує норми виробітку.

Міської

ведуть

вже заокиртував її понад 500 гектарів.

містка справа. ОСDбливо наnруженої праці бlL1!агають поля, де

-

шофер

закінчують

роботи, прагнучи діЛом від­ повісти на постанову ЦН НПРС про збирання врожаю 1977 року в ІпаТОВСЬКО~IУ районІ Ставропольського краю та лист Генерального секретаря ЦН НПРС товариша Л. І. Брежнє­ ва Іпатовському райкому партії. Дружно працює невеликий колектив скиртувальників. Він

Іван Іванович--

200

1

Хлібороби ГОСПОДaJрства комп­ лексно

аКСЮТА

з в еде н н Я!

вівса

ячменю.

денні завданя:"-

жаю х.1іба, на~IО.'ІОТИЛII ЙОГО понад

року п' яти­

річки У радгоспІ імені Доку­ чаєва підходять ДО кінця. Ме­ ханізатори вже об:\10ЛОТИЛИ всі ОЗЮlі ку.'lЬТ~·РИ. ПіJіБРЗ.'Т I { ва .1 -

НИШЕНКО

Леонід Єлисейович

темпи

континентів, намітила Ш.'JЯХИ співробітництва і спільних дій цих організацій у боротьбі за

ТрудіЕНИКИ с!льського госпо­ дарства Донецької областІ. здійснюючи Історичні рішення XXV з'їз;:rу НПРС, ВК1ЮЧИВ­ шись У Всесоюзне соціалістич­ не

змагання

ri;:tHY

за

зустріч

60-річчя Великого Жовтня, ви­ ростили велиний урожай зер­ НОВИХ KYJJbTYP. організовано ПРОВО::lЯТЬ збирання і успіШНО виконали соц і а.'1істичні зсбов'я­ зання по продажу Х,1 і ба держа­ ві.

В заСіJ.:И БатькіБШИНИ на­ дійшло 764 тисЯчі тонн зс>рна, в TO~~Y числІ значна цІнних і сильних Нолгоспи І радгоспи

нількіСТЬ пшенпць.

повністю засипали насlння О,ЮIИХ 1 ярих колосових та зерноБОБО­ ВПХ культур . Продаж з е рна держаВі

триває.

~lеханізатори ,

всІ

колгоспни­

ки і робітники радгосп:в облас­ ті

;:tокладають

з у силь

до

того.

щсб шви;:rко й без втрат завер­ шити збирання ВРОЖ<ІЮ і про­ ;:rати державі в ЮF!ілеЙНО:l1У ро­ ці з урахуваННЯ~1 круп ' яних nУЛЬТУР І кукуру;:rзи не ~1енш

як

тисяч тонн зерна. СВОС­

820

часно

провести

весь

КО:\ТП.'1екс

сільськогоспо;:r;:jРСЬКНХ виконати соціалістичні в'я,ання готів lJЯХ рабства

!

роб:Т. зобо-

по виробництву і за­ УСіХ продп{т!в зе~1Ле­ ТВ<Іпинництяа,

ве.1ИЮIМ ТРУ,JОВЮ1 успіхом ТРУJівників Донецькоl Оn.1аСті поз;:rоровив товариш Л. І. Бпежнєв. а також ЦК !іомпар­ тії УкраІни І ?a;:ta МіНlстріВ

3

УкраїНСЬКО] РСР. (РАТАУ).


АГІТАТОР, ПО.'ІІТ· інформатор, доповідач... Боєць i;J;eo·

траВНі нинішн~го ра· портував про виконан-

дина, яна завжди пере·

eKcTpY;J;epa

товаришів і полум'яним СЛОВО~f, і особи-

в умінні передати здобуте юній З:lfіні,

логічного фронту. Лю·

буває на фланзі, Be;J;e

праВО~lу за с060Ю

стим прикла;J;ОМ

ністичного

кому-

ставлення

до праці. Люди заажди

в якому раз! не повчати - новачок зневі-

ня плану і другого року. А зараз машиніст

риться у власних си· лах, правильності об·

біl'НИІ<ами~. В. Б. Сахно

те,\1ПИ 1978-го. - Наші ;J;осягнення

но ж ;J;ОПО~10ГТИ, навчи· ти - набагато важче.

лі вующі А ЙО:\1У,

нарощує

рано го шляху.

сказав у розмвідl Во-

КОМУНІСТИ

ного

ті країни, за рубежем.

лодимир

нього і

хі.:\.'1ИВОГО роз'яснення важливих подій у жит-

Ще в час свого становлення як агітатора Во-

.'10;:1 Иl\IИ Р

Борисович зрозумів, що в колек-

бону

Борисович.

ців, діяльність Micыкїї Ради у :vIинулому скли-

ПРОб.'Іе:vI. Вирішуючи їх, Воло;:tимир БОРИС0-

Жовтневої. депутаТОВі

нові накази наРОДНО:'>1У обранцеві, обрали ВУ-

кожною стоїть лю;:tина. ЗрОбити ;J;ЛЯ неї

.якою вона буде, турбуватися нам, бать-

тиві завж;:tи nрисл"·хаються до слова "ТіЄї

зрозумілі турботи

жи-

КОЖ-

-

телів вулиці.

ний крок вихованця Пі;:t постійною увагою.

І неви-

працювати з повною Віддачею, уважно ста-

кожен громадянин. І пам'ятаючи про широкі права, затверд-

Головним у агітаційнІй роботі вважає і нині СИ.'ІУ особистого прикладу. Працюючи пІД цим деВізом, комуніст Сахно одним із перших на заводі пласт-

нладає на нас надзвичайну віДПОВідаЛЬНіСТЬ за :\1айбутнє РОбітничої справи. Тому, добившись успіху, менш за все прагну, так би мовити, афішувати йо-

прикла;:!ом показав, як важ.'1ИВО високо тримати честь робітника, дорожити йменням гордим і вІддавати суспільним інтересам всього себе. А Володи-

ном, с.1і;:! пам'ятати про обов'язки. Бо одне невіД;:lільне від іНШОго. Жителі вулиЦі Л. О. Кривош лик, О. Ф. Лобно О;:lностайно підтримали думку

.:\уючи

ня

СтаНіславу ПИJІЬТЯЮ, колишньому учнеВі

КонституціУ, де Й.:\еть-

ня. Це положення

біТНИЧі уро-ки в:н о.:\ер-

по-

го, особливо перед уч-

мир

Борисович, й

нями. Стараюсь навчити новачка так працю-

визнаного

вати, ян умІю сам. І ні

майстра своєї

десятої

п'ятирІчки,

в

Станіслава

жені

зга-

учня і

_

в

основним

д.епутата про

порівнюючи

вершив виробничу про-

року

ве місто, вулицю

новІ

вич пам'ятає,

В цеху зараз

З приводу

четься

ролі

організаЦій

lюлеКТИВі

стично:vIУ

справи,

318

цього

згадати

хо-

і

ще

це ;:tесять років тому; коли працював він на

за.'Іізниці складачем поїз.:\ів. Улюбленій ро-

виконує

БОТі в:д.:\ано більш як

.:\вадцять РОКіВ. А того дня могло трапити •

перерві, за розрсбленю! П.lаНО.'1, беСіда про

ся лихо: ПОЇЗ.:\ на повній шВи;:tкості йшов на .:\рабину, на якій працювало кілька ремонт-

:l1а;:lЯН СРСР за матеріалами травневого (1977 р.) Плену,,-!у ЦН

рисович, першим помітивши аварійну ситуаЦію, кинув-ся напере-

КонституЦії. І знову ж таки неВі;:tк.1адні депутатські справи. Це Е;,:е Д.'ІЯ нього стало зВИЧНЮI потурбуватися, щоб забезпечити безплатню! харчуван-

пилось, життя людей врятоване. Нцзвичайне нервове напруження принес.10 невтішні наслі.:\ки, і потягнулися .:\о,вгl .:\ні й ночі на .'І:каРНЯНО:l1У ліжку. А

ки вирсбництва.

А

в

права І обов'язки гро-

ЮІків.

НПРС, проеof(ТО~! нової

посилен-

ням

новонародженого

С'крутне

громадських

за

о.:\ин факт з біог-рафії KO:vIYHicTa Сахна. Будо

Bi;:lnOBi.:\i за всі ділян-

зако-

що

добро-чи не найголовніше правило депутата.

обов'язни майстра зМіни. Отже, комуніст у

по-

BKH€JH

навичок, а й осоБИСТИ:l1

граму

першогr

ЛИЧНИЙ комітет. А , завтра

В. Б. Сахно

паД1\ОВО ca:lfe з них Володимир Борисович по-

жав у справжнього вчителя, який навчив не _'Іише профеСіЙНИХ

мас, майже на два мі-

дали

Фл ан

ся про обов' язок всіх громадян країни виховувати молоде поколін-

сяЦі раніше строку, за-

Виборці

Тj~рботи.

Н апр а в о м У

Сахна, можна ПО-;:ІобPO~IY позаздрити. Ро-

до товаРИШіВ.

канні.

МіСЬКОЇ Ради чотирьох скликань, близькі й

чав збори, присвячені обговоренню проекту Нонституції СРСР. А.:\же боротися за зразно-

виться

належного санІтаР&ІОГО стану ... І безліч інших

добре

ві;J;О~ШЙ У кожній осе·

вихо·вання.

А це значить

-

нам, кадровим робітника)1, наставнинам. Із задоволенням читав РЯ.:\RИ проекту нової

людини, яка сама вМіЄ

Сахно звітував про виконання наказів вибор-

СІМДЕСЯТИХ-

3 а в ЖДИ

ві.:\

Тюпов·

І ТУТ часто доводиться розпочинати із мораль-

переконливого слова, оцінки вИ!конаного . .:\0-

чекають

сказав: «3aB(}J1 може ГОР;J;ИТИСЯ такими ро.

ВОЛО;:lИМИР Бо-

різ. РІ нещастя не тра-

поТіМ у ТРУ;:ІОоВіЙ книж-

у КО:'Іуні-

у Сім'ї, що переживає

нині

ці З'ЯВИВСЯ другий за-

вихованні

альне

мас.

трудящих. Потім В. Б.

:І1l1тері-

становище,

помогти

пис -

до-

на заво.:\і пласт-

з наведенням

А. СЕРЕДл.

~~.~

П'ЯТИРІЧКУ

КУРС

-

ЗА ЧОТИРИ РОКИ

Д РУЖБА

Між ними

родилася

:ДIO~HO. стає

дОСить

КОЖНИМ

р6ком

тіснішою.

Ольга

І з

все

1ванівна Зінченко делегації Лівської

киrВСЬКІ КОМП'ЮТЕРИ

за­

вже

У сім'ї КИ,ївських комп'ютерів - поповнення. На ВИ­ робничому об єднанні «Електронмаш» освоєно серійний

у складі

випуск керуючого обчислювального

Це -

робітнинів Гого­ стрічкоткацьної

Новому e.'leRTpoHHoMy комплексові

столицю України до дірУ­

зів по З:vIаганню

і

Недавно в пресі з'явилися пові.:\О~lлення

лася Із справжнім майстром ткацьної справи Галиною

яка

за са:\!Ові;:!дану працю удо­ стоїлася високо! урядової

Ольги

Іванівни

стаж

хоч ніж

нена,

ного З~lагання ~Ііж ДВО:l1а 1\О_1еКТІ!ва:lІИ. Приїхала й Га,'Іина Григорівна. Між дав-

ні~ІИ

знаЙО1\lИ:lШ

ві.:rбу.'Іася

ХВИ.'Іююча зустріч. На своє:ну робочому міСЦі Ольга

вона

лилася

перше

м:сце

Іванівна щиро і відверто ді«секретюш»

своєї

на республіканському КОНКУР-

майстерностІ,

сі «Краща за професією». А за У;:Іарну працю і активну грО:l1а.:rську діяльність

;:rосягнення~ш і творчюш ЗЦУ:l1ами. А коли ПРОХО;:lИЛИ УРОЧИСТі збори. слово на.:\а-

Радянський уряд нагородив її орденом Тру.:\ової Слави ІІІ ступеня. Очолювана нею комсомольсько-моло.:\іжна бригада завоювала

.'ІИ київській ткалі. - Нас дуже рцують успіхи ваших пере.:\овиків, сказала Галина Григорівна Поліщук. Сьогодні я ви-

червоний В"lНСМ. Ці

рішила викли!\ати на соЦіа.1істичне З:l1агання вашу

вимпел нагоро.:\и

ЦН ДО;:lа-

вироБНИЧИ:lШ

ли їй ще більшої наснаги до

ударницю

творчої праці. до да.'ІЬШИХ пошуків нових резервів пі.:r'Вищення ефективності виробницца і полІпшення якості вироблюваної ПРО;1укції. Чи-

праЦі О.іІьгу Іван:вну Зінченко. Впевнена що наше

мало

корисного,

заПО3І!ЧЕ.1а

nepe;tOBOro

вона у Своєї ки-

ївської по.:\руги. Цього літа. напередодні

тра.:\иціЙного свята

-

працівників

ПРОJ\!ИС-

легкої

ловості

з Києва

прибу.'Іа

делегаЦія,

.'Іня

у ГОГО.1іВ

КО~Іуністичної

шо

пі;J;СУ:\ШИ

ni;t-

СОЦізліСТИЧ-

ку

виконати

телескопа

СРСР

На

перший

.'Іень ХХV з'їз.:rу

рідної Но-

:І!унісПlЧНОЇ партії. А nOTi:l1 на трибуну

ви-

йшла О.1ьга Іванівна 3інченко.

З

великою

село мовила вона.

-

-

ве-

нопа величезна кількіСть прилців і MexaHi3~liB. І всі вони повиннІ діяти синхрон­

;tопо~югою

но,

з

висо·кою

точністю,

На

ЕОМ покла:rено точність на­

ентузіасток.

ВУЄТЬСЯ

ШО;:lНЯ

розрахо­

д:агра:'>Іа

наПРЯ~1.'Jе­

З тих пір МИНУЛО два мі­ сяцІ. Обll;lві по.:\руги набага­ то вrшере;:rи.'1И час. Шо.:\ен­

НОСТі рціотелескопа. На ви­

но перевиконуючи своє З:'1ін­

го

не зав.:rання на :;::::;0-300 метрів стр.чки. О. І. З;нчен­

кі.1ька

ко

працює

хунок

вже

жовтня.

успіхюІИ

зараз

З

у

і

її

влa;:rи

;rOCTpoKOBe бистих

І\и­

O;tHa

Ра.:rян­

за вершення

шин

осо­

Зінченко

роботи з Г. Г. Поліщук.

Фото автора.

11 R I1 • - А

смення,

виконання

Рци. Взяти хоча б, на- 1i0ЖНОГО її Ч.lена. Ск.lа- п.lанів, організації хар­ ПРИК.1Ц, КО~lісію торгів- :teHO п:tан роботи на Ч)'вання учнів у школі. лі і rpo"aJ;CbKOrO харчу- квартал, затвеР.1жениіі ВИКОНlіОМ сі.1ЬРЦJl вання. Ії очо.~ює депу- на засіданні ко)!ісії. ВИСОКО відзначає дія.1Ь-

ність

Д

,

11

Ci.lbCbliorocno,J;apякою

СЬКОЇ

комісії,

рує

бригцир-зоотехнік

ке­

ві)ді.'1liа рцгоспу O:teKcaНJP ВаСП.lhОВИЧ ftачу­ ра.

НlІні в

центрі

ги liо"ісії хі.1 ноі Rа\lпанії.

ува­

збира.1Ь­

В. МИКОЛАЄНКО.

НОВЕ ЖИТТЯ

було б

рокІв.

незалежних

цього

класу

оперативна

па~!'ять: до ~1ільйона р:зних знаків. а його сере::щя шви.:r· ко.:\ія становить 1оо тисяч

ззв:rань.

О. І.

потрібно

сп~

Від одної програ~. У найбільша серед ма­

нього

А. КОЗАН, На фото:

«вручну»

більш як десят!!

рапортувати про

;:Іворічних

розрахунку

тако­

З yci~1 цю! та іншюш зав­ ;tаннями 1\140ЗО спраВ.1ЯЄТЬ­ ся успішно І не ДИБНО. А;:{же КО:lШ.1екс розрахова­ ний на о;щочасну обробку

ж

напере;J;одні

всенаро.:\ного ювілею

O;:lHoro

тільки

ціалістам

ра­

тar:юш

тру;:tиться

конання

ївська по.:r~уга Г. Г. ПО.1;­ щук. Іх об є.:\нує б.1аГОРО;J;не

ТРОЄЩИНСЬІ\ОЇ

заВ.1ання

КО~Ш­

завзятіших

Нп)! пере.10ачено ціііс­ нити перевірки роботи торговельних зак.lців по оБСіlуГовуванню на-

Нllііб.щжчі

обслу­

;:ІОПО~ІОГОЮ

ве;tення «РАТАНА-воо» на ;tОС.'lі;tжувані об'єкти. З її

Упев-

~I І Ч Н

з

,'Іексу 1\14030. Нерувати астроноз~чним Be,'IeTHe~1 без EO:.'lI спра­ ва не~ШС,'Jю!а. У радіоте.1ес­

роки,

(з.'1іва) об:llінюється .:rocBi.:\O~1

рц!стю

приймаю цей виклик,

радіотелескопа

Нюш оби;:rва колективи ВИС­ .'10ВИ:Г о;:rностайно схвален­ ня і П:ДТРЮІКУ нової патріо­ тичної ініціаТИВІ! .:\ВОХ най­

ської

на!\рес-

чотири

РаПТО~1 пролунали друж­ ні, пі.:\ба.:\ьорливі ОП.іІески.

Зразу ж після вибо- тат сі.1Ьськоі Рци, корів до місцевих Рц муніст Петро Сергійодіяльну роботу розпоча- вич РО~lанченко. Чітко ли постійні комісії визначені обов' ЯЗКИ,

стор.

наук

говується

зав;:rання.

ротьбі

11 ()

2

.1юваЛЬНI!Х

ство»

а до вО-РіЧЧЯ Ве.'ІИКОГО Жовтня завершити .:\вор:чне

прагнення

ВИКОНЮ,ІНЯ

за

~

сільської

астрОНОМічного

роБНИЦТВО~1 КО~1П'ютера не­ ~Iaє. І все ж ВіН є: все нц­ звичайно скла.:\не «госпо.:rар­

принесе

нам ві.:\ра.:\ні результати. Даю С.'ІО30 працювати так, щоб свою особисту п'ЯТИРіЧ­

трудове суперництво ni.:re на КОРИСТЬ усім. ще тісніше згуртує наші колективи у боза

з~!агання

................. ..•................................. ......... AltTIIBHI бити

щоб

Зllак

Використовується 1\14030 І У нас в об·є.:\нанні. Викори­ СТОВУЄТЬСЯ

«РАТАН-600».

і наполовину менший У неї, але досвід теж великий. Ю.'1ька ронів тому завоювала

завершен­

погляд, ніЯкого зв'язку між ц:єю по;tіЄю і серійНИ~1 ви­

ДРУЖБА ДОДАЄ НА ТХНЕННН В

про

ня будІвництва найбільшого у світі рефлекторного pa.:\~o-

AKaдe'~iY

нагороди ордена «Знак Пошани». За рахунО1\ ос­ воєння підвищеної зони тех-

НО.10гічного об,'lаднання доби.1ася найвищої на ПідприЄ:\1стві продУКТИвності праці.

присвоєно

УРСР у галузі науки і техніки.

РИlШ. Там вона й познайоми­

Поліщук,

М4030.

Ю:ОСТі, а групі його творців присуджеио Державну .прем.tю

:вивчала

досві;:! передових ткаль Ниїв­ ської стрічкоткацької фа б­

Григорівною

кl) nплексу

машина третього покоління, ОДl-!а з найкращих віт­

чизняних ЕОМ цього класу.

фабрики кільна раз!в їздила у

ТЕХНІЧНИй ПРОГРЕС

-

операц:й на се!\УН:ІУ! І ще о.:\на важлива оссб­

.:\.'ІЯ

розрахуННів

і проектування НОВИХ об~ис.

щоб

:нашин.

ню(тити

Скажі~ю,

рац~онаЛЬFе

РОЗ)Ііщення на П.'Іа11 (Ц~ О;:lИН З на~важ.lивіших еле· :lІентів ЕО;\I) ЗОО-500 з'Є;:!;­ нань, КОНСТРУКТОРОВі ПОТР1~ но

-

Пlв;:rг:я

напруж'е­

;:re;;b

ної праці. З .:\опс~!огою елек· TjJOHHO~O

ПJ .1ьта

ва.'Іьнш;а

і

проекту-

пристрою

РЕЄ­

страції а.lфав:тно·цифрової 1 графіЧНОЇ інфор.\1ац:ї, ство­ РеНИХ

спец:ально

ЦЮ

1\14030, виконати ка

длlt

роботу

можна

буквально

за

кіЛь·

ХВИ.1ин.

Діставши заВ;J;ання, маши­ на

В:lIИТЬ

.:\асть» проект. ЛЯТОрlВ

проаналізує

на

3

конструктор

пі;tхореКТ~'вати

Якщо

проект

бу;tе

«накреслить,>

папері

і

«прийнято,>,

запише

фаст рі чку. яку дуть

у

НЮ!

верстат

керуваННЯ:\1

ництва П.lат. «перев:рить»

готову

«ви­

маже

його.

1\14030 на

і

екран готовий ;:ІОПЮІ0ГОЮ регу­

Йdrо

на

ПОТіМ з

пер­

вве­

програм­

для

вироб­

До речі, ЕОМ на

яніСТЬ

про;tукцію

всю

...

Рцянські І заруБІжні спе­ ціаЛіСТИ дали високу оцінку новій машині. Серед них представники відомої ангЛій. ської ~)ір~lИ «НвесТ1> і най­

більшоі Юlериканrької ком­ панії « Ай· Бі· Е:І!». ці віДЗИБИ особ.1ИВО ПРИЄ~1Ні. Адже по­ чаток ceplI1HoMY випуско!! еле!\тронних пристроїв у на­

.'ІиВість !\о~шлексу - його універса.'Іьність. Набір при­ строїв, створених в об'є;:r­

шій

респ~ б,lіці

лише

.:\есять

нанні.

в;:rсс!\оналюватись. Кок• струнтори об' єднання розро­ БИ.1И МО;JерНі~ований варіан!

дає

з)ІОгу

використо­

вувати М4030 у наЙР:ЗНО:l1а· нітнсших га.1УЗЯХ лю.:rської JіЯ.'ІЬНОСТі. Не випаJКОВО но­ ва EO;'v1 працює в аВТО31ати· зованій системі упраRління Міністерства будівництва підпnиємств взжкої іНJ'ї(,ТpJї

СРСР і в бібліотеЦі імені В. І. Леніна в :\10сю!і. в Ін· ституті

я.:\ерних

Ака;tе:\lії

наук

3

мічено запустит!! вирn5ництво уже РОЦі.

в серійне в цьому

В. ШЕВЧЕНКО,

і на

інженер київського 8И­ робничого об'єднано

про­

серпня

і значно на­

;Іійніший у роботі, ніж по­ передній. ОНОБМНУ ЕОМ на­

«3600» ...

Середа,

тому.

продов ж у е

Він БУJе у два рази

П]J('>JУКТІ'вніlI I ИЙ

.:rnC.1Ї ]іКень

УРСР

найбільшсщу "в Євр()п! ка'тному стан!

l\О:l!П.lекс

1\14030.

ПОНЛ1!дено

pOr;iB

«Електроимаш» .

1977

року

"'


ЙДЕ ХЛІБ

На ПОJІЯХ paдr~ny

хає

шУ'!

тоспу

пізно

ввечері

Jвиг\'нів

на

«П.lОскІвськиЙ»

ранні

зернових

ціни, ЯJ{ х.1іборо{). На;J;звичайно ві;:що­ в!::.а,1ІЬНИЙ цей період і для автотранс­ портників.. Бо ма.10 ВИРОСТИТИ і зібрати багатий урожай, треба вчасно, в най­

не сти­

ПО.1ЯХ

На

ку.1ЬТУР

ра]­

на

. Х.,іб

нового

врожаю збирають

СІМ комбайнів Високої ПРО.1УКТІIЗ­ весті праці дОбивається КЩ,lбай­

вер А. Б

В. М. Во.l0ХОЮ.

паж

працював

;оспі

патами,

i~leHi

Раніше цей екі­

на

жнивах

Гагаріна

у

брезентом для на){риття

Зробили все, щоб не

допустити

жаю.

Ф

Кримської

об.1асті. де ВI!.1а.1И з б\'нкера сво­

Ф

Ф

Ф

Ф

ТОЩО.

втрат

Ф

елеватор.

чи завдання. Максимум зусиль докла­ дає до того, щоб овоєчасно перевезтп

І в цьому

врожай

Щодня

винонує

по

по

Ф

Ф

40

тонн

зерна

ЩО;JНЯ,

Ф

Ф

Ф

з

поля

не

допустити

втрат,

помагає добре налагоджене технІчне об­ слуrо,вування. Група ремонтників систе­ матично ~!йснює ОГ.1ЯДИ, операти.вно

усуває несправност!.

Півтори-дв!

Сприяти

чіт){їй,

безава.ріЙНіЙ роботі автомашин на жни­ вах стало обов'яз){ов-им правилом кож-

ного.

Г. ,КЛЕПКО,

оаретар

переВИ1(ОНУЮ-

Ф

1

Н. Н. Kp!cыR•. З початку жнив він запи­ сав на св!й раху,нок 314 тонн перевезє­ ного хл!ба. Р06ити швидк!сн! рейси водіям до­

НОР:\іИ. СпраВЖНіМ майстром хлібних трас зарекомендував себе також ВoQдiA П. М. Нузьмен){о. Він перевозить майже

врожаю. Чіт){о діє збира.'ІЬНИЙ ){онвей'єр:

кол­

-

го року ві::,значається шофер І. І. Ок­ сюта. Автосамос){идом Г АЗ-53Б він пе­ ревіз уже 380 тонн хліба нового вро­

гасни){а;'v!И, УRО~ІЛлектували ~lіТ.'!а~ш, ло­

А.1зменко 3 помічником

т!){

Високопро::,унтивна пращя ВОДії,в забе-з­ печує усп;х КО:\ібаЙнері,в. Ударною працею на жнивах нинlШНьо­

тік.

Добре пl::'ГОТYlвалися до транспорту­ вання хліба нового врожаю автотранс­ портники нашого госпо::.а,РСТrва. Завчас­ но ві::.ремонтува.'!И автомобілі, нЗіРОСТИ­ ли кузови. облцнали їх іс){ро-та вогне­

збира.lьно-трансякий ОЧО.1ЮЄ го­ інженер М. В. Фесюк.

-

автотранспортників.

На транспортуванні зерна з поля від ко~!баЙНів на ті){ зайнято ш!сть машин.

СТИС.1іш! строки ::,оставити зерно з по.1Я

зби-

працює

комплексний п()ртний загін.

о1ІОВНІІЙ

комбайн заслуга

ТРАС

ХЛІБНИХ

МАИСТРИ

у розпа.1! жнива. На вагу золота­ кожна ХВИ.1ина. І юхта не знає так їй

НОВОГО ВРОЖАЮ Вдень і

...

.ТребухlвсьюrЙ»

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

парткому.

Ф

Ф

Ф

то комбайна .. Колос» 515 тонн .10-

бірного зерна. Приступивши до роботи в рі.1НОМУ ГОСПО.1арстві . .lIvве.1И

.1енниЙ

виробіток

байн

.10 38-.39

(а.1И

на

свій

на

КОМ­

тонн. І вже запи­

190

рахунок

тонн

$ібраного зерна нового врожаю. дОбре трудяться на жнивах ни­ нішнього року механізатори 1'>\. І. Міщенко з П. І Ку.1ИНКОМ. Спо­ чатку

вони

працюва.1И

на

косови­

l1і зернових. КО~lбаЙНО\1 СК -4 3 иавісною жаткою ЖВН-6 вони Ш().!ІНЯ

перевиконува.1И

доведені

заз;rання. Нпні х.lібороби пере06.;а.1на.1И свій КО\lбайн .1.1Я зби· рання зернових прямю! комбай­ нуванням. І тут виконують по Півтори норми щозміНІІ. З початку жнив в радгоспі ско­ шено зернові на П.l0щі 530 гек­ lJ'apiB і обмолочено їх на 416 гек­ Безперебійній роботі ком­ байнерів сприяє успішна праця аОдіїв ра.1ГОСПНОГО автотранспор, ту. ПО'У.1арному ТРУ.1иться шо­ фер С. Г. Демчук. Автосамоски­ АОМ ЗІЛ'555 він перевіз з почат­

'fapax.

ку жнив

тонну хліба. Щоден­

281

ні нор~1И

в об'єктиві-хnібороби радгоспу "Веnикодимерський"

виробітку

ВПКОНУЄ

Ще зовсім недавно на nАО­ щі 1780 гектарів КОАосились ози.llі радгоспу .,Великоди.llер­ ський». А зараз н.а цих полях

на

процентів. Не набагато ~iДCTaє ві.1 товз-риша по роботі водій В. С. Какун. Працюючи на автомашині Г "\3·53Б. він записав иа свій рахунок 223 тонни пере­ везеного зерна. На траНСПОj1туван­ НІ х.~іба з ПО.1Я ві.1 комбайнів на 'fiK зайнято 8 автосамоскидів.

130-140

Добре

на.1аГО_1жено

пораються

роїв

обс.1УГОВУ­

маШина

д.1Я

б-аЙнів. Тричі на день х.lібороба"l привозять гарячі страви Kyxaj1i радгоспної іда.lьні. Іх відві.1УЮТЬ 1tультармійці.

пересувна

ка. Систематичн{) npацівники. Все

п~искорити

автолав,

Кожен

байи перебуває в ПО.1і по

rодин.

ЩО.1енниЙ

агрегат

сягає

400

в

він nрийм-ає зерно другого ро­ ку десятої п'ятирічки (н.а фо­ то зліва

КО\l· на

яким- керує Олексан.др Васи­ льович Каралоn (на фото злі­ ва в середині). 20-25 гекта· рів стерні щодня nереорює

середньому

центнерів.

С,і.10М

за

механізована

комбайнами .1анка

шених

працює

цей

скиртуваль·

ників. А наступного

дня на

ві.1 ПОЖНІІВНІІХ

рештnк

нашого

Усnіхам-

ПО'

господар-

стаа вивчили досві.1 роботи пар· 'l'ійної організаuії і х.1іборобів Іпатовського раїroну Ставропо.1Ь· ського краю, схва.1ениЙ иентра.%­ НИМ КочітеТО~l партії, і впровад­ жують його в себе. Широко розгорнуте соціалістич­

пі.1в!!щеНІІХ

«б.lискаВІШ»

агітація. На сnеціальн.ом-у стенді кожного дня висвіт­ люються nідсум-ки соціалістич­

ться тракторист Василь Дм-ит­ рович Юхта, якого ви бачите на фото справа. На тросовій волокуші nо-ударно.чу трудя­

оформ-лена

змагання,

ний сім-ейний

наочна

виnускаютьс'!

одного із nрацелюб­

екіnqж у складі

валя та t1.oго сина Віктора, який у цьом-у році закінчив десятирічку. Це його другі жнива разом- з ба тьком-.

«калеН.1ар

Хлібороби готують гідну ЗУСТР!Ч ба-річчю 8е.lIIКОГО Ж,ОВТНЯ.

Своєчасно

Л. БОГУЩ

тування

економіст.

Середа,

без­

Володим-ира Максим-овича Ко­

ТРУ.10ВОЇ С.lав!!» На честь пере· довиків піднято Червоний прапор.

Q

м-еханізаторів,

«блискавки». Біля стендів ви бачите

зобов'язань

та

значно

підгертанні

ного

Лереможuів заохочуємо моральн.о і матеріа.1ЬНО. Про них розпов!· .l/.ають

що

сум-нівно, сприяє хороша орга­ /о/ізація праці. Жниварі забез­ печені триразовим- харчуван­ НЯ.v.. На фото вгорі справа ,v.еханізатори під час обіду.

добре

:ае З~lагання між ЖНІІваj1ЯМИ. Щодня пі.1ВО.1ЮIО пі.1СУ\!КІІ ВІІКО­

иання

,І!еханізатор,

більше від нор,чи.

ОЧIl'

о1І1'!х ГОСПО.1аj1ЮЮТЬ Оj1ачі. Трудівники

вгорі).

Після kom-баЙн.ів на поле виходить потужний К·700,

16-18

Ha~10.10T

Микола

на радгосnн.иЙ тік передовий шофер Григорій Стеnан.ович Гаркавий. З ве.ЩКОЮ радістю

чергують ме.1· це допомагає

жнива.

ком-баЙн.ер

тили більш як півтисячі тою-/. зерна. Стільки ж перевіз його

KnM'

заправки

жн.ив

Іванович Л ісун.ов та nомічн.ик Анатолій Іван.ович Нишен.ко. З початку жн.ив вони н.аМОЛlr

вання техніки в полі. Тут постій­ на перебувають слюсарі. е.lеІ<ТРО· ~JlifРНИк., пересувна авточайстер· НЯ,

скиртувальн.ики,

проводиться зяблева оран.ка. За стан.омн.а 29 Аиnн.я тут скошен.о 1430 гектарів колосо­ вих, обмолочен.о 839. Серед ге­

3

серпня

1977

року

Q

НОВЕ ЖИТТЯ

проходить

солом-и.

За

L

скир­

екілька

днів виросло

ВІСІМ- скирт. На

СО,lО,IЩ

відзначає­

ться м-еханізатори Михайло Іміч Сем-ко та Дм-итро Андрі­ йович Дем-ченко. Мине кілька днів, і хліборо­ би радгоспу .,Великоди.черсь­ кий" рапортують про успішне закінченн.я жнив. Са.чоєіддана праця великодИАtерчан швидко наближає цей день. Фоторепортаж М. Семинога.

3

стор.

Q


1\IОЖЛИВО.

вона так І

лролетілз б у повново­ AO~LY

КНIІЖКОВО",IУ

потоЦі,

не

побуваВІГИ в моїх руках, як­ би зовсі",! випадково в елек­ ТРОПОЇЗДі

не

став цю

CBiДKO~1

РО,ИlOви

про

книгу

почув з

неї деяких

і

не

вірШів

Саме тоді в одного з хлоп:

ЦіВ

я

й

прочитав

її

назву

«Руки над колосками» І пр і-

3і3l1ще автора: Андрій !\І'яст­

КіВСЬКИЙ·. я

вже

Цього

знав

з

літератора

його

попере;:{­

ніх творІв «Земля не мачу-

ПРОЧIofТ Айте-

людина сок,

TO~I

ВИРОСТ1!ла

наповнивши

ДOCBiДO~I,

1

багато

коло­ З~lіс­

ЇЙ

у 41-~IY 1 бути на місці ма­ на очах у юшх найбільша нару­ га багнеТО:'1 проколював­ ся Х:nіб. І лише. коли всі ці знаходили

ЖИТТЯ

своє

в

день бу;:{енний, деннІ ставали на

Після

рядки

спек-

Після першого Ж знайомпомічаєш,

в1дбито

1917 року до

ШЛЯХ

на-

буремного

наших днів.

СЮlе на ПО;:{ії цього

Землі.

вірша

відтин-

В сосновій СКРИні -

ІлЛіч»

«Смерть

KO~IYHiCTa», «Таста:ІИ дороговка-

Поста-

свого твору

людину з багатограННіСТЮ її

почуттів. він веде РОЗМОВУ з

спокійну,

неВИ~ІУ-

шену, розсуд.1ИВУ. В цій роз-

~IOBi постають по;:{їі .'Інів миНУЛИХ

і

будуються

~lайбутнlХ

плани

звершень,

всіма ТИll1И

а

над

РОЗДУ~1ами

як

~lірило чистоти наших справ

І помислів

звучить

слово Ілліча залп Аврори. складає дня,

усього

людина

справу до

виростити

му;:{ре

і віl\ОПО:llНИЙ

ПРОТЯГО:l!

життя

день

до

справи,

свій

щоб

колосок,

ЯКИЙ достигне добірним зер-

ном знаїценої істини і розу:ІІі пням важливостІ нехай са:\ІОЇ

БУ,'lенної

Андрій

..

роботи.

І

щоб

М'ясткіВСЬКllіі.

Руки

иад "о.,осками, Киів, .РадянськнЙ

9.30

СЕРПНЯ ЦТ

К. т. Документа.,ьниЙ телефІльм «Челибінськ» із циклу еМіста і •IJЮДИ»,

ХУДUJhніj! телефІльм «Людина в прохідному дворі». 1 серія. «Пісні про моряків.. З циклу «АlІтологія радннської пісні». Документальні телефільми. Зустріч з письмеННИhОМ Н. Дум­ баДJе.

15.20

К.

Т.

«Наука

15.5О К.

т.

Художні

сьогоднІ».

короткометражнІ фільми «Валерка, Рем ка ПЛЮС •• ,» «Казка про ЛЮДИНУ. колесо чинару»; «ДіВЧИНh.а, хлопчик

19.15 19.45 19.55 21.00 21.30 22.35

лео»,

К. К.

.• ВІдгукніться, сурмач!!. т. • у кожному •• алюнку -

т

сонце»

К.

т.

п.

Сh.рИпКИ

з

Брамс.

К.

т.

,Людина

К.

т.

Тираж

ХУДОЖllій

Концерт

оркестром.

І

Є:\lнІШі думки.

телефіЛьм

прохІдному дворі Програма -Чао.

•. 2

для

.Людина

в

серія.

К. т. Вечір Концертній

поезії В. Федорова в студії Останкіно.

К.

радянських

т.

торІв

Пісні

у

виконанні

ПРОГРАМА

10.00

•.

В.

УТ

.ЗаАчик-листоноша». Дllіпропетровського

компози­

БУДИJ.іна.

Вистава

лялькового

театру.

ПОПРАВКА

У померl

121 нашо!' газети трапи-

Jlась ПОМИЛl\а.

В

добірці матеріалів

під р~брикою .Ж"ивам - темпи І якість'» заГО'10ВОК інформації слід чи·

тати так:

• Перемо""ці

100

ни~[ стиле)!

фінішувала др)'-

М. директор

метрів віль­

кої

СМЄЛОВ,

дитячо-юнаць­

спортивної

школи.

ДАТІ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

У ВіРШі не-

~y, але 11 жорстокість стонь за кожни:.! СЛОВО?!. Поет

передає

душевннй

Тріпотіла у шибку:

прибуде Максим ...

При.1іта.1И

вітри

з

поруйнованих

Велику концертну nрогра.I!У, присвячену БО-річчю Великого Жовтня, підготував Черкась­

ФедераЦіf під час гастрольної поїздки артистів. На фото: танцюва.lьна група хору виконує та-

кий державний заслужений укрпіНС/JКUЙ народ­ ний хор. З нею nознаЙо.lt.lЯТЬСЯ трудівники .lІіст і сіл об.1йсті, а також глядачі А/іст Російської

нець

в

село

вулиць.

Д та ластівка, бач,

ОСіННім КОЖНе

С:\іУП{vМ

слово

у

ПОГОДА В

М'ЯКИll1

'бринить

віршах

«Ні

Ma:V1a

кр;зь

Н.Ч псені. іІ асті/l/е

Радісно й світло стає на

Д~'ші, коли ВІршах

книги

з

СОНЯХів

ві». І все це не вигадане, а взяте із спостережень, на-

роджене автором в роздумах

про життя і про своє

1

Аtісяця

~

чиї «брилі од сЬнця золота:

місце

у HbO:llY,

~

!

ОбразаЮI

К. т. Художнill телефільм рядового Д.дова..

До

«: [Р О.1,енннк

день.. ЛіричнІ

птах.».

І,

2

20.15 20.30 21.00 21.30 22.50 9.30 10.00

МУЗИЧНИЙ

фільм

левський». «Закон нашого К.

тср.НО.нет ра

т.

«Там.

,Дмитро

18.15 19.25 19.55 21.00 21.30 22.30

де

все

Haykobo-популярниА

так

ясно..

фільм.

погодою.

ному К.

т.

К.

т.

Х

l\інофеСТJlвалl

в

Відкриття

зльоту

лярів.

на

ТРУДОВlі"

«БесІди

про

ПРOl рам'а

К.

т.

дворі..

«Час

СпІває

•.

народна

.• Славою

Для Жовтню!.

'ЗО;lОті рис

Зірки

про

18.00 .r.\iCTaM

•.

овіяні Шhолнрів.

сеЛdМ

зразковнмн~.

.Салют

Шахтарське

ти

К.

..... (М.). т . • Лебедине

роботи .. , озеро ••

робо-

19.50

К. т. Сим фонічна казка С. Про-

20.45 21.00 21.30

ЧЕТВЕР, 4 СЕРПНЯ ПРОГР"МА ЦТ

коф'.ва .Петрик І Вов". ХудожніА телефільм .Людииа прохідному дворі •. 2 серія.

11.05 1959-11.. К. т. .Наша біографія. 14.00 ДокументальнІ фІльми. І505 «Ми знайомимося

8

РІк

з прнродою~.

15:30 Творчість А. Бар то. 16.15 К. т. «Вина",ідиик». другої п'яти-, 16.45 К. т .• Шахова ШКО.1а'.

23.10

проект

нп

вистави

НД

16.30 «Любителям

х.орового

ЧІІК терА1О.ltетра покаже

градусів,

часом

гріпаТUА/еться дусів.

З.

24-28

повітря

про­

30-35

гра­

до

СІЮТАРЕНКО,

начальник УRраїНСЬКorо бюро погоди.

21.30

день..

23.05

.ГомlнкиЙ

фіЛhМ

Художні;!

(М.).

Інформацій~"й •

випуск

.День

за

ДІ«М»

Заступник редактора С. ПРИСТУПКО.

«Моя

В

-

.N1! 6

УЧНІВ

-

3 роки);

(строк

навчан­

рік);

1

~Іісяців).

ІІриіlмаюТ'Ься юнаки І дівчата, які закінчили

lJИ фотокаРТЮI (p03~IIPOM 3х4 Зараховані РОЗ~lіром 10 гуртожитком,

JlЮпе-

співу~.

прийОМ

заіlВУ, автоб:ограф:ю, характеристику

ВЗУТТЮ1.

~3анви

ОБЛАСТЬ

15.30 Документальні фl.1ЬМИ.

опа­

Й.110вірні

8

класів.

з м:сця роБОТІ!,

llIіі().'IИ, довl;О{У з Л1.СЦН проживання і склад ci~IЇ, сві­ ;101\Т130 про Ш11)О:1а;~ння (оригінал), ДOKY~leHT про освіТу (оршіН9:І), ;:{OBI,lHY про стан з;:{оров'я (фОР:llа 286), ЧОТІ!­

ОМСЬКО'О

бов на третьому курсі •. рерві _ к. т. - ВОВНІ"'. ,Україна жниву ••.

ПРОГРАМА

ЗЛIІRи

lkТУШJllIiИ подuють нз ім' я диреюора такі документи:

KOHCТl.Tyцiї

«На добраніч, дін,!' Програма .Час •. (М.).

Продовження

погода.

nерева­ без

маШІІністів холодильинх установок (строк навчання-

6

програма

Вистава театру.

Кри.IІУ

А1аЛОХ.l1прна

ТРЗlпорнстів-машнністів третього класу

~\. Шатров. «Моя любов на тре-

•.

областях

тут Лll1uе в окре}IЇ дні другої nО.10lillни .ІІіся/{я. Вдень стовп­

P~:1HI,тo ОСВІТОЮ (СТРОіі навчання

СРСР.

тьому курсі драматичного

дів

цих

на 1977 -1978 иавчальний рік по спеціальностях: трактористів-машиністів широкого профілю з кваліфl­ кац.ЄЮ С.'lіОёаря по ремонту сіЛЬСhl\огоспо;:{арської техні­ ІШ і оG:IUДIІUIIJIЯ ТВ<JРlІі1I1IЩЬКИХ ферм, з зага.1ЬНОЮ се­

ЗИhИ.

19.ЗО Обговорю,мо

Фlльм-

балет. (М.). Рек.,ама. Оголошення.

місто

18.50 19.00

т . • РоБОти .. ,

І

у

градуси.

На курортах жаТІІ.не

читання:о.

ПРОВОДИТЬ

БУТIІ

К. т. Вечірня казка. (М.). Гпівае народна артистка УРСР В. Арканова. (Харків).

К.

Вардашева

(М.).

«JliTepuTYPlli

і

l:ЮРUДЯНСЬКЕ СШЬСЬКЕ СЕРЕДНЄ

8IДДIЛh,ОМ

У,раїни

Бесіда лІкаря. К. т. ІнформаціАна «Bcti-.

22-24

ПРОФЕСІйНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

УКР,аїНИ' .. ІОпона- ~I

К~РУЮЧOlО

і

повітря

йуде

all.

-

т т.

О.

дим·

тепло

арт"стка

'Тернівка на ДніпропеТРОВЩ'lІІі. 18.ЗО Концерт ПОПУЛЯРllоі опеРllоі му-

(М.).

20.1:; 20.30 ___

СРСР Е. Лlірошниченко. (К"і"). Документальні фільм" про СПОІ!!· По за~lнченні ІІ0811"И. ПРОГРАМ" УТ К. К.

СпіВdЮТЬ

Вевз, ляд.

т.

тура

с. дНТОНОВ. «РОJїриаIlНЙ карбо8"1101\1.'. (М.). К. т. Вечірll. казка. (М.). І рає народн"й артист СРСР Л_._І\ОІ (М.) .

в

К. т. Концерт, присвячений Дню ВіЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО Флогу СРСР.

т.

Л.

КО"-

серія.

Миколаївській,

областях

сухо буде лише в першій де­ каді. В інші дні місяця Аtісця­ .lІи пройдуть короткочасні до­ щі. Середньомісячна темпера­

lІіuніАШТllА1СТЬСЯ

К. т. Телефільм МаАстринІ h.iBCI)h.Oi іІ раШh.IІ». ('v\.).

IЯ.З5 К.

ШIiО·

-Людина

19.00

19.15 1\.

Москві.

проект

3

1

8сеСОЮ>IІОГО

об'еднаlіЬ

стнтуції». Худо>t.ніil телефільм

прохідному

Мі","арод-

радгоспу сlНДУСТРlаЛЬНJlіі» Шt'Rч"нківського райОІ'У Xap~i8CЬKoi області Героя СоціdліСТИЧllоі Праці І. Ф. Гарячого.

Каба-

жнття..

дощовою

Одеській,

ХеРСОНСЬ1\ій

)f\IITO.llllpCbKOЇ Оn.lпсте/ї­ V5-10/j АІі.lіАlетрів. ЦС більше

х.ltaрною,

кіно •. До підсумків конкурсу ди·

серії.

16.45 «Телепресклуб-.

райо//их

риторії республіки nередйа­ чається нестійка погода. Ясні, безх.llарні дні з.llіIJЯТUАtУТI>С.Ч

тячих фіЛЬ.lів

18.45 мелодіі. 19.00 К. т. IнформацlА"а програма «Вісті.. 19.30 К. т. .Наша БІографія. Рік 1957-11.. 20.45 «На добраніч. дІти!' 21.00 Програма .Чао. (М.). 21.30 .ЧОРНОМОРСЬКи~ акорд'. Маl!стрн мистецтв героя .. жнив. 16.20 ПРОГР.<\МА НА ОБЛАСТЬ 17.05 13.35 Документальний фільм. 14.35 Худо",ній телефі.ііЬМ «БронзовиА 17.40 17.45 18.45 19.00 19.20

mвнічнuх

градусів.

32-34 В

СЕРШП

від I/ОР.1tl1. Т('ШlсраТ!Jра вlJOчі 12-18, вдень 25-:28 градусів. Най­ теn.1!/IІП nпгпдп УТРIIAШЄТЬСЯ в другіlї дп'аИі, КО.Ш С70вll'l/ll,

.Літо

соціаJIістнчног()

в

J'крщни і в гіРСЬКІІЇ '/QCТ/UJi Криму нерідкі й за.1І0РОЗКll. За даниАЩ ГідРШlетцентр!! СРСР, на більшій частині те­

Всесоюзного дня залізничнн-

"1

вunадшоть

Uощі, дl1і стають КОРОТIIIІІ.lIІI, ночі ХО.lодніlllи.IЩ, а в кінці

\

зустрічаєшся у

«баби-зємляюш»

до

Осп(jДI/IiО цасто дпщі вlll1ада­ Tll.Il!JTI1 !І TPI.'ТlIЇ о('кпді серn­ НЛ. ЛІіС.'I'ІIJa кількість їх ста­ ІІ()ПІІТШ/С у східних і nів­ д('NI{()-східНIІХ о(jлостях - 3040 .Ili.ll.lleTpia (метllе від нор­ ШІ). в ЗокаРl1аи;ЬІ\іl1, ВО.ШН­ Сl1l\ій, ІІа nіШ/О'tі РЩJенської і

Серпень віЮ/QЄ літо. І ХП'lа в цей період БУliає ще Ч/I.lIil.1О теп.!IIХ і nогUЖ!lХ днів, lІІ:е бі.lыll відЧІ/вається наЙ.1I1жен­

t'

ти, Марієчко, мала іще, Ma~

ла», «Дивиться ШИбку У поле».

(Фотохроніка РАТАУ).

І ДОЩ, І СОНЦЕ

наносив,

обманула ...

ЛеГI\Ю! ліриз~!Ом

чигщmНСЬКllХ кпзиків.

Фото І. Волчкова.

~Н'ArrU'.иА'"~.иА'"Н''/н,UQ'"qН'/~//Н'/./Н./НН'Н'.иZZZO''.oтz.vD".DiМ

Стільки діток вже бусел

за"он'.

«Спортлото

в запливі на

Зворушливо вили-

17.00 ,_ ......... n IІdШОГО життя. lї.30 .Народні таланти •. Ко·нцерт. 18.30 -СільськогосподаРСЬКІІЙ тиж-

10.05 21.10 14.00 14.35

!7.15 18.15 18.35

в ще ОДНЮІУ запливі.

Ве.1ИКИЇІ успіх випав на Д():lЮ Валентини Польової, яка

не вицвів ...

А ЯК

змагання.,

3

міс­ став

браrом здобув

тік,

11.10 16.45

ПРОГРАМА

третє

це. Третім призером він

ЗНАМЕННІИ

·":;~~"'-_"''''''''_~~~~:::;·_''4 СЕРЕДА,

рів

металургії було четвертим.

Лід сонцем І під грозами

CT~H людини, яку ось уже СТlЛьки літ зігріває «мріялаСТівка»:

читаче:l!,

мет­

rrpr,' СППРПІВНІІХ клуuів «ПоЛУ~I'я» З ЗilВО,(У порошкової

молодицтво ...

глибоко

в центр

Філін­

1ОО

Д вік рікою, синім Бугом,

М'ястківський-поет бачить прекрасне У простих речах, які так часто зустрічаються вивши

Ва.lентин

ДІВОЦТВО ваше, мамо,

зами на тому шляху.

в наШО:\IУ щоденні.

спорту

ський на дистанції

весь

має ЖОд~9ГО ря;п;а про вій-

полоненого тові РУКИ»

обл-

стер

КП\lаІЦНОМУ заліку

минулий вік:

.

«Далекої

ЗЮІИ»,

У турнірі

у

вчитатися ~

саний автором образ солдатки, яка не дочекалася свого судженого з вІйни! лише ПОДУЩШ часто веде з ним РОЗМОВУ, зві,ряючи найпота-

«Говорить

ли три днІ.

от

реЗу.1ьтат

секунди. Май-

04,1

«Мамина хуст­

ку історії І спрямував свій поетичний зір А. М'ястк!вський, крок за KPOKO~I ве;:{уЧІ! читача дорогою, що почалас я Великим Жовтнем, а

вірш!

виступали

знайоМ>Ства з пое-

Досить тільки

ства з вlрша~1И книги «Руки

народу з

області

А

показавши

хвилина

1

л~ється думка, нІби вдру,ге ВlДкри.ваєш для себе речІ, повз ЯК! часто проходив 1 не звертав на них уваги

ків».

них

прапором

гою,

представнини

посіли п'яте місце.

вершил~

.'ІИ поета взятнся за перо:

в

під

наші

проф рад

зІєю А. М'ЯСТКLвського з'яв­

таКЛіВ «Прп світлі СОНЯШНИ-

що

яних

------

події бу­ значущими

турних

шого

в

броваРСЬНі спортсмени. трива-

тоді!

ка», щоб одразу пройнятися ДУМі{ами, що й змуси-

колоска~lІІ»

першість

Київсьної

1

діла, що

занінчилася

гання,

колоскові

місце,

Придніпро-

УНРПРОфради з плаваНIiЯ. 3ма-

лих дітей, творилася

ПОДІІ

Індустріального

в'я

баЧИТ1! могили наших бійЦіВ

ха,>, збірок ВіршІв та лlтера-

над

рі

слухати слова ІЛЛІча І ЙТИ Ш,lЯХЮIИ перших п'ятирічок,

Лю;:{ина

ОСПІВУЮЧИ КРАСУ ЖИТТЯ телевізійних

ДНІПРОПЕТРОВСЬК. У цент-

довелося

"ПОЛУМ'Я"

ІСКРОМЕТНЕ

спо Р Т

переЖИТІ!: ЗЗВ?lерши

як І ті

KHJ.fry

цсй іі()го

C:ll).

до

училища забезпечуються СТl!пенд:єю KpG. на міснць, безплатним харчуванням, пара;:{ннм та роБОЧИ:'.1 оБЛ1ун;:{ируваllНЯМ,

і документи приймаються до

20 серпня 1977

рок?

Адреса училища: селище Бородянка, ниївсы\її облас­

17.10 ХудожніА те"ефіm,.. .БРUIІЗОВИIi~ птах». 3 серія. 18.15 К. т. .ДіЙові особи та BIIKOI.aB-

ті,

ВJЛ. Леніна.

Дирекція,

!·. . o.~'y:I~~~~~;~~p%~~~:~I~:~:~:~:o:--I--:;:;~2:~~~--11BIE~~:~:~E~~p~'~:~I::~:'г::::~::~~:':~:~~~-I-~~~~~;;;::--5 денки».

17.15 К .. Т.

«І

друг,

і

чарівник

цi~.

~~~~~:; ... ч ~-<'&7=;Щ

K....

. • . , . . '

Сооетов ДРllпатов lРVДЯІІ""СЯ КИЕ>Dск"А оllластИ. Г31('>18 н...,I'(ClДИ1 на VKJ1;НlH('KO,", Яіl.IІ~Р

м. БРОВАРИ. ЗVЛ КніАСhl\8. 154,

.

І

деН1З "'ШР"ОГО D"дIOМ(>ОJleННЯ масової Dо(jОlИ. фОl()КОРР('ПnНDРН18

'•

19·3

-

Iq

ІІІ: 4

.Ідд.mв

ПРОМlІс"овостl.

fi7

(1

ЯГН!tllЮ і с\flrпv. ~~

(),,,сяг П.1 ф')~\1ЯТV га1ети «nf)1~1;',"

~

~"""""""""",,,,,~""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~I",...,....,~.:--.:t'"'~~.-b- ... .,.,,..,,,....,.~.,.~.,...,, ""'':''''''''~~''''''''~_~~~''''~''''''''':'"'''r*'''''-#''''''''''''''''''~~''''''''''''''''

!ндек\: 6і%4. uрuвзр\:ькз друкарня КИЇВl.:ькоrо оБЛУ1іравл1ННЯ в СПР<:lвах ВИД<:lВНИцrв, ПUJI!і'рафll 1 KНl1IКKOBUl ТUРПВЛ1, вул. КШВlЬhа. 1;:>4,

3ЮІ. 4221-10.940.

#122 1977  
Advertisement