Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАТН.

Зберемо врожай

ЄДНАйТЕСЯ!

.N2 122 (4027) ВІВТОРОК

ШВИДКО І БЕ3 ВТРАТ!

6 СЕРПНЯ р.

1974 Ціна

коn.

2

ru Р 5\~ т~ л~;\ }Ju®~~

'----·------'

:~~шшш

ГдЗЕТА

ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

КОЖЕДУБ Петро Григорович,

ОРГАН Б'РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОУ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОї І РАйОННОї РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИУВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ХЛІБ Дмитро Тhівлович номбайнер і помічник комбайнера радгоспу кий>> видають щодня з бункера комбайна ну висоно.якісного

Складова

частина

первин­

-

пар­ актив­

ну участь у розв'язанні від­ повідальних завдань дев'ятої

п'ятирічки. ядро

Партгрупа

ко.1ектnву,

гард.

Довести

людей

роль

ставлених дань,

його

до і

це

-

аван­

свідомості

значення

перед

ними

допомогти

по­ зав­

кожному

знайти своє місце у загаль­ ній справі, об'єднати і спря­ мувати ля

в

єдине русло

-

колективу

з

зусил­

цих

та

інших аспектів складаються буднІ партійної групи.

Далеко за межами району, області йде добра слава про плосківських тваринників. вазначальиому

році

У

вони

твердо вирішили надоїти від

кmкної фуражної корови по 5 тисяч кілограмів молока, що становить на 11 ОО кіло­ грамів більше проти плано­ вого завдання. Відрадно, що слова

тут

підкріплюються

ділом. За підсумками семи місяців поточного року ко­ лектив молочнотоварної фер­ одержав

3140

кілограмів молока від ви при зобов'язанні

2950.

ми

радгоспу

Велика

заслуга

в

коро­

здобутті

такого успіху належить пар­ тійній групі (партгрупорг зоотехнік-селекціонер І. І. Чалий), яка виступнла на фермі ініціатором розробки плану

комплексного

змаган­

ня за економію і вість на кожному

бережли­ робочому місцІ. Група нацреслила ряд організаційно-партійних і ма­ сово-подітичннх заходів ідео­ логічного забезпечення діє­ вості

змагання.

Кожний із одинадцяти ко-

муністів,

що

входять

до

прикладом

показує

самовідданої

обстановку иицтва

праці,

зразки

створює

трудового

для

супер-

використання

ми,

на

подолання

МУЗПРА

Григорій Михайлович -

організації

накресле-

від

змагання, заспівувачами яко­ го виступають партійні гру­ пи. Заслуговує уваги діяль­

лексного

кової

ребуває хід виконання компцією

плану

метою

змагання.

практикується

заслуховування

домлеиь

З

звітів,

комуністів

ного

металургії,

машинобудування,

про

кінської птахофабрики та ря­

ду інших організацій. Коло питань, які внрішу­

групи про свої досягнення доярки-комуністи Г. Строкач

чайио широке. Окрім вироб­ ництва, вони цікавляться ор-

нотовариої ферми

«Плосківський»

радгоспу

здобув ши-

року підтримку серед тваринииків нашого району. Зокрема, ділова і конкретна розмова

про

цінний

почин

бути

на

-

пика

первинних

цьому

господарстві.

Партійним комітетам,

первинних

бюро

парторганізацій

радгоспів і птахофабрик на-

шого району необхідно прнділити максимум уваги з тнм, щоб партійні групи

ферм взяли юі своє озброєи-

ня передовий досвід плосківських комуністів.

Як показує практика, пар-

тійиі

групи

мають

велнкнй

повинні

партійної

комітети,

бюро

парторганізацій

повсякденно турбу­

ватись

про

підвищення

тії. Необхідно поширювати кращн~й досвід партгруп, ро­ бити ного надбавням Інших.

цьогорічної звітно­

виб~риої

кампанії

треба

сериозио поставитися до пи­

тания добору

кадрів

групоргів.

парт­

З КОїf:'Ним днем все шир­ шого розмаху набирає бо­ ротьба за дострокове впко­ нання nланів І соцlалlстнч­ них зобов'язань визначально­ го року п'ятирічки. В мобі­

мовують свої зусилля на ви-

здшсиеиия

партгрупи спря-

ховання у кожного трудівнн-

ка почуття справжиьвго гос-

лі~~ції

людей

на

усnішне

намічених

дань і полягає

зав-

з бун­

люк у цей день намолотив тро­

вже скошено на

початку

озимих

і

звал ярих

830

хи менше

геІі­

-

НайІ!ищого намолоту досяг Ми­ кола ·Федорович Бабко 146,5 тонни з nочатку збирання і 27

зернових

нер Дмитро

трудіВНИІіИ ПОЛЯ

ненко:

ПОСИЛИЛИ

ЦЮ

23,5 тонни, а з - 122 тонни.

жнив

т.ривалий час негода ст.риму­ вала підбирання валків і їх об­ молот. Та ось уже кілька днів стоїть суха, погожа погода. І

тонн за минулу неділю. Хороші пока3НИКИ має також номбай­

Минитович Рома­

роботу. Тепер на роздільній ко­ совиці зайнято три агрегати, а на обмолоті п'ять-шість. На вчорашній день було обмо­ лочено хліба на 321 гектарі.

Польові роботи в господар­ стві ведуться комnлексно. Од­ ночасно з носовидею і обмоло­ том хлібів механізатори скнр­

Попереду в змаганні йде ланковий номбайнерів комуніст Олексій Іванович Юрченко, який після косовиці на звал пе­ ренлючився на обмолот. На йо­ го рахунку майже 87 тонн

орють грунт nід озимі. До осін­ ньої сівби вже nідготовлено

намолоченого

сьогодні ді-

серпня, він видав

4

на 270· центнерів. Механізатор­ ветерші Митрофан Лукич Теп­

культур.

здатності низових ланок пар­

Під час

ра,

кера свого самохідного номбай­

щі і добиваються високого ви­ робітну_ На полях господарства тарів

боє­

вплив на трудову і -грQМадську діяльність колективу в цілому. Працюючи в тісному контакті з профсnілковою, комсомольською групами, разом з бригадирами,

майстрами

У важких умовах ведуть збирання врожаю механізатори Богданівсьної птахофабрики. Але вони переборюють тру дно­

одни Із иайважливі-

Партійні

зернових.

ПОСИЛИЛИ ОБМОЛОТ ХЛІБІВ

партгрупи,

ходив

у

ярих

ного ватажка. Всіляко сприя­ ти широкому розвиткові творчої активності виробвич-

ших обов'язків групи.

-

ВАСИЛЕНКО Юрій Іванович помічиИІК номбайнера Семиполківсьної пта­ збирають щодня по 15 і більше гентарів

номбайнер і хофабрики -

першому планІ у

члена

зерна

СИДОРЯЧЕНКО Василь Юхимович,

ганізаЦією навчання, відпочинку і побуту. Бо турбоrа про людиву-трудІвника має

плосківчаи відбулася на районному семінарі партгру-

поргів, який нещодавно про-

ють щодня з бункера Ііомбайна 46-47 тонн по 30 і більше центнерів з гектара.

ють партійні групи, надзви­

~ожиого

~

комбайнер і помічник номбайнера СемиполІіівсьної птахо­ фабрики, працюючи на обмолоті вадків ячменю, вида­

рад­

здійсиеиия особистих планів, соціалістичних зобов'язань.

\

СТРІХА Василь Васильович

торговель­

госпу імені Щорса, Семипол­

та В. Осьмак. І невипадково досвід роботи партійної групи молоч-

ЧЕЧКО

Іван Іванович,

ність груп на заводах порош­

пові-

Так, вже доповідали членам

процентів.

рівня

соціалістичного

всіх наявних резервів виробництва. Під неослабним коптролем партійної rрупн пе-

І

t;омбайнер і помічниІі комбайнера Богданінської птахо­ фабрики. працюючи на комбайні з подрібнювачем солоШІ •. виконують щодня норму виробітку на 133-135

них рубежів. І в першу чер-

гу, це залежить

зерна.

хилько Анатолій Паитеmйовнч,

СИЛА ІІАРТrРУПИ ної парторганізації тійна група бере

«3авориць­ тон­

20-21

зерна,

а

тують

411

смому,

лущать

стерню,

гентарів ріллі.

Н. Ч:УМАКОВА, сту~еитка-практикавтка Ук­ раtвськоі сlльськоrосподар­ ськоі академlУ.

позавчо-

яльність партійних груп, усіх

___складу партгрупи, особ~~~~~---~~~~~~-~~~~~_!іР~ди чи Ф~_:---~~муиістів.

--~____j

З ТЕЛЕГРАФНОУ СТРІЧКИ

Із запізненням щоденними дощами прийшли ниюшю жни­ ва на лани Семиполківської пта­ хофабрики. Це призвело до то­ го, що утворився певний роз­ рив між косовицею і обмолотом хліба, покладено його у вал­ ки на 1020 гектарах, а обмодо­ чено тільки на 211. Щоб при­ скорити збирання, соТІНі людей вийшли в поле під час суботни­ ка. Використовуючи кожну по­

Прийнято в ексnлуатацію

ЛІНІЮ

електропередачі

напру­

гою 500 кіловольт Теміртай Агадир_ Ця ЛЕП - перша лан­ Ііа

елеІітромосту,

який

забезпе­

чить надійний зв'язок Джезиаз­ ганського промислового району, що

швидко

розвивається,

рагандинською

0

з ка­

енергосистемою.

Механізатори Ириму допо­

~южуть хліборобам МНР у зби­ ранні врожаю зернових. До

гожу

годину,

вони

вручну

під­

братньої країни виїхала велика

ношували

група

сільського

сушували

не

Обмолочене зерно :v~ало 2528 процентів вологості. Довело­

спеціалістів

господарства.

Вони

збиратимуть урожай, дадуть ським

свій

а

досвід

тільки й пере­

монголь­

механі·заторам.

(ТАРС).

• труднощt

Долаючи

полеглі

стебла,

валки.

ся терміново переобладнати

регат

під­

АВМ-04, за

аг­

допомогою

якого виготовляли трав'яне боІ рошно. Для сушіння зерна на

обох відділІіах сушарки,

тужні

обладнали

поставивши

тепдогенератори.

дві

туди

по­

Це

да­

ло змогу розпочати здачу хліба державі:

В явні

минулі погожі дні усі на­ комбайни nрацювали з

шостої години ранку до десятої

вечора. Особливо відзначилися комбайнери Григорій Андрійо­ вич Шевченко, Леонід Микола­ йович Єсманович, Іван Іванович ЧечІІ\о, Василь Юхимович Си­ доряченІіо. Про їхню роботу розповідається в « Иалендарях трудової слави>>, по місцевому радіомовленню. Політорганіза­ тори допомагають механізато­ рам налагодити дійове соціалі­ стичне

змагання.

В.

ГРИГОРЕНКО.

ВЕЛИК,А ТРУДОВА ПЕРЕМОfА На молочнотоварній фермі

радгоспу

~плосківський»

щодекади

підбиваються підсумки соціалістичного змагання за дострокове

конання державних планів. На честь переможців загоряється вона зірка,

піднімається

Червоний прапор,

вручаються

ви­

Чер­

Трудівники сільсЬІкого господарства Дніпро­ петровської і Запорі:зької областей, перет.во­ рюючи в життя рішення XXIV з'їзду партії і

грудневого

(1973

р.) Пленуму ЦІ\ RПРС, ви­

ви,о,тели,

ростили в цьому році високий урожай зерно­

На знімку: голова робітничого комітету профспілки Катерина Ва­

тичні зобов'язання по продажу хліба державі.

вих

грошові премії.

ииівна ЛИТВИНЕНКО

(праворуr1)

вручає вимпел передовій дочр­

І{ У ль тур

і

достроково

Фото В . Бендйка.

соціаліс­

Хлібороби Дніпропетровської області засипали

в засіки Батьківщини

ці Лідії Сергіївні ТОП/СІ.

в~tконали

Запорізької

-

1

2

мільйони

мІльйон

102

151

тисячу,

тисячі

тонн

:зерна. Цей трудовий успіх є важливим вкла­ дом в український мільярд. З велиним піднесенням трудівники цих об­

ластей зустріли серд€Ч'Не по-здоровлення Ге­ нерального секретаря ЦІ\ RПРС товариша Л. І. Брежнєва, а та,кож приві·тання Цент­ рального Иомітету Номпартії у,нраїни і Ради Міністрів УРСР у зв'язку ·з велиною трудо­ вою

перемогою.

Продаж державі хліба

понад

план триває. (РАТАУ).


п~.вrиріv:ва. Рів v:er•eprвit

Йдемо

аванrард1

в

стичне змагання у другому нварталі. На перше :\Іісце вийшла дільниця NQ 3, яною керує старший виконроб Минала Кири­

еконо:vІічних показників, :\ІИ вийшли на перше :\Іісце серед будівельних органі:!<J.­ цш тресту ~'Укррадгоспре:v~б.уд>>. а та­ кож сільбудівців району. Нам присуд­ жено перехідні Червоні прапори тресту і Броварсьного :\Іісьюю:.tу Компартії У.к­ раїни та виконкомів місьної та районної Рад депутатів трудящих. Ця трудова пе­ ремога не дісталася легко. Здобували її у дружній і завзятій праці усім ноленти­ ІЮМ. Але найбільший вклад у загальну справу зробили правофлангові соціаш­

.1ОНІІЧ

стичного

Прагнучи зробити ваго:~шй вклад у до­ сtроІюве сн;ого

:завершення

плану

робітники

управління

кmmi

визначального,

інженерно-технічні праців­

никн Дарницького го

народногосподар­

четнертого,

та

ремонтно-будівельно­

з самого

початку року

високі те~тпи на всіх будівельних

:VІСІйданчиках. Найкращі

успіхи

Булас.

даннн на

принесло

Вона

142.5

соціалі­

никонала своє зав­

процента. Ш присуджено

ший вІшонроб Віктор Дмитрович ТюJ­ чеюю) :щійснила свій план на 129,3 про­ цента, а дільниця промислового вироб­ шщтв<І (нача.1ьнІш Юхим Ісакович Фан­ торошІч) -- на 107,9 процента. Вони :Jайннли друге місце. За це ї:v~ присуд­ жено перехідні червоні вимпели і другі пре;\Іії.

пішно

Інші

справилиси з

дільниці

теж

:;маг<J.ння.

комуністи

ють під деві:ю:vt тири дні!>>

ус­

винонання:v~ своїх

~<П'ятиденку

128,2 про­ на 131,:3

ського району. За цей період побудова­ но птатників на 224 тисячі курей, ко­

будlве.'ІІ>НО-'VJОНТанших робіт на загальну су,Іу 721.8 тисячі карбованців. Запору­ ною І(ьому стала боротьба за підвищен­

рівників Td телятників на І ~ЮО го•lів, консервний :завод у Великій Димер­ ці, ряд фрукта- і Н<Jртоплесховищ 3921 квадратний метр житлової площі та ба­

ня продуктивності праці, яна зросла про­

гато

ти п:ІdНУ на

Лише у другому кварталі експлуатацію корівник на 200

наше

ре:v~онтно-будівельне

завдання

другого

генпідряду виконало на ,_,.,па. d в:J<•СІІІІ\1!! си.1ами -

JJO

ІІІJОІ(еНТd. Такю1 чином, винонано обсяг

8,5 процента.

:-.tатеріали. Велину увагу

пла·нів

інших

партійна та проф­

організації нашого управління .

Нещодавно :!бори, на

відбулися віднриті яких доповідь

партійні

про підсумюІ

роботи у першому півріччі 1974 рону та дальші :завдання сільбудівців у світлі постанови восьмої сесії Верховної Ради Уr<раїнської РСР зробив начальнии Рв~·

Но.1одимир Іванович Бєлік. На зборах був присутній і ниетупив з промовою за­ ступник

міністра

нід Якович в

радгоспів

Дудик.

УРСР

Лео­

Обговоривши стан

господарстві,

учаснини

зборів

прийняли розгорнуте рішення, спрямова­ не

на

достронове

виконання

четвертого. ви:JНачального

завдань

року дев'ятої

n· нтирічки. Поті!VІ в урочистій обстановці пере­ ~южцям соціалістичного з:v~аганн~ було вручено перехідний Червоний прапор і червоні вимпели .

~~і аборів усі розійшлися з піднесеним настроєм

і великим зdпалом до праці

в

і}(н дальшнх трудових звитяг.

споруд.

В. КР АСИОПІР,

агітпоїзд

на

rmч

Пан.ІсНІ>:о.

ніст 'ІІlНН.Ч

майстер ииробничого наи­ КозятинсьІ\ого :юлі:тично­ техні•u-юго y•tttлuщa .\:. 5. Веди

він c'pyny ІШ

:; кращих

зні.нку:

жнивах

юнати, ХііЙ

недорогі

зуміли

іі

успіх засс1уже-

Бо со.1істки

Іх

:\освідч,•ні

ІНІВодять

ІІайстри-ме-

Х<ІІІізатори, якrrм підкоряються ІІ<JШІІІІІІ. Japac; вони підбирають ва.'ІКІІ скошеІюго хліба.

\Іають не .'ІІJ·

Та.1д11ков

по.1е

Х:І.1ИТЬl'Я

-- ку.1ьт-

с:оюі

важ1шм

:Jе.ІІ;rі

зерном до

колосся.

Вчора

ЇІ

хви:Іюва.1асч

найбі,1ьшс. Але с.1ухачі Цt' ро:\ружно

аплодували

юній артистці, яка виІ\онува.lа

\І)'1ІІчну шr:о.1у по J(.l<ІCY арфи.

:<аторачи

роботи

У

тн.

товар

.10.1ша артистка і через бажан-

напере:'!

скажемо

ІJО, з ІІИ\JН ще і.1.1ить Аната:rій Верясоп і.> :J<ШО.1У хо.1о:иr.тьникіn.

u;rтьюІ

любІ!.l!І

«сі:.Ісйні

агітпоіз.1у

у

ск.l<t;Іі

rюнн

у

ІІрофс,·ію. Юрій ;'v\иl!шopi:J ,;,·рівН!Іі\ Гr>І о.1іІІсь;ші ;пігку.1ьтбрша.111. Го:юсо:11 ставився ще в ку.1ьтосвітучи.'ІІІШі. ,'Іюбов до мvзикн на все

ті до трудівників Богланівкн, туди, .1с зараз збирають хліборобн нелегкнй цьогорічний урожай, і жартів.1иве слово та задушевна пісня культармійців,

в утіх се.1ах району.

спеку, додаван х.1ібороба~J си:1

М<ІJЖО ШІJІІ'Шоі

Сіроштан .·rікар :tопомогн. У бригаді

--четвертий рік. Концерти не

'юв ковток хос1одноі

, 1

і

вастрооІ

поспішали

учасники

сан-

ведуча

Ніна

потіч .1увала вова

нісня ... l (Jy.lo почітно, як теп:Ііша:ІІІ оіі.1нччя с.1ухачів, двадняти ш•х<~ні:Jаторів, що півко-

.10\J

І'іІ,l.і.lІІ ІІ<Івкруп' імпровізо-

ваноі

сценн.

l ніби в такт :11y.1ІJUi кнва.111 го.1овамп ромашк-и і .l.cpcвій. а щ1іркуни, щоб не заважати uртнстам, приглуши,111 сnщ· :\звінкс пвірінькання. Вітер розносив п0.1е\1 зву1ш му-

води у

енергії. І тому з радістю, з хоропшм

лік<tр

Пісню З\Іінюв<J.lа гу-

чореска, ;r

свое

чергове відрядження -- у гос-

Знають ііого, напевне,

ЩербаІ\.

районного

іха.111

і!~'JНІІ>;_ To\Jy й обра.1а це З!і

ЖІіТТЯ.

вітає х.тіборобів

студентка

на «віJ.чінно>>. Звнчай-

Сьогодні

І\ОІІ-

ниетупив

епіде~JСтанніі В. Ф. Мисак. А иотіч почався концерт. «С:rава рукач роботящим, тuорuю1 rІРШІКИХ перемог>> --

цеіі

'\У.ІьтбригадІІ. Співає, читає, вІІЇ/ІЦЖаf -· все це з вею з ,l.итІІнства. ·1 січ'і. де всі дев'я-

CK.l<~:ra

з

іжджають у поле разом з І\\'.1Ьтарміііцюш. Перед \Іехані-

~'часн1щя художньої са\ю:lія,тьності райбудинку культуf>ІІ. Сього:'!нішня поіздка У СІ\.Іаді <Jгітбриrа;J.Іt ·-·- перша. своєрі_1ниіі скзамеІІ

чеханізатори

11роцентів.

з У КТІЛПі. Захоп.1ення муз1шою .1.авнс- і Cl~pйo:me закінчнпа

бак. \Іето:trrст райві.1:1і.1у ку.1ь-

працю-

І-Нна /ІитовченІ<О -- най~Іо-

сердечно дякував за виступ. А поруч працюва.1а автолавка. Продавці Ольга Теплюк, Га:шна Грнзав і Ніна Христсн-

Працюють

і

чита:Іи, і

Сюди, у по.lе. і прніхав наш автобус. І lrpшc І\1ОВО .lштора,1 районІнпо тонариства «Знання», які кожного разу ви-

жалів:

дощ,

гучоресюr

·

ня виступити якнайкраще :\уже серйозна. Таин ЛІпвиrrеІJІ\о са'ІІіІ Броварів, учrпься 3араз

знає без.1іч -

не

ІІройшо~J

ва.1и,

пу один :; \Іеханізаторів, і друJi тю сцt:ні щиро приєдналися :\0 цих с.1ів. Голова комітету нрофспілки Федір Степанович

.1<ІВ:t.lІІ

:шки, і, приваблениїr нюrн, при-

1

сvчасні сетрадні пісні.

хр~щення>> \_' хліборобів

вона

3арудвий, що приіхав у по.1е,

2

ШІШІ. І ролІОон І~l'І' бу.'ІІІ ІІJЮ наСТ\'ІІІІІІЇІ ІШІІЩ'рт. _що . чсІ\:Ів

іх поnсре.1у.

О

о

група

fx

111 с:rн

\ІІ\ОІ\J

І

80 ,. 11

1 ~: 1 :my

називається поізд,

до

uхо: 1 ять,

агітаційного.

(Jага-

хочеться аІ·іт-

СІ\с1а.1у

нос: 1 ть

Спщ·

го-

:юнJІс завд:mня його учао 111 к 11 вбачають ) точу, щоб у цю гарячу пору, на жнІІ.uах. яко\ЮГа бі. 1 ь 111 е сприяти СІІі.1ьній ,, 1 рані :~ібрат 11 урожаn швrІ.\· 1, 0 , без втрат. са~н: за це і rн:.1\'ТЬ

напруженl'

шщпю

трудове

\Н'ханізаторн.

cyПl'fJ-

3а:\.l'·І

нього тру.1 яться сьогодні. ;а-

всршаючrr тру.1 усіх, КО\І(>;ІЇІ· ·нсри. «Хвала х.тіборобськи,м рукам>> __ ~южна було б такий д':'віз

:\<ІТИ конuсрту культармійців. д. 1 е ось зар;н іх виступ саме

роздив,~я-

дзвінка

у

прпізд.

Тим

попросив

Хоч

хороший --

вони

привезт1

добротні

светри,

рові кофточки ві:\ цього всього у мі-сті віхто б не· від\ювився. А механізатори під.lІІся ...

з і

інтересом відходили.

тут, у по.1і, вони не могли ку-

пити ці речі. l тому обидві сторони покупці і продавці, як кажуть, розійшлися <<Не со.1оно поівшИ>>. А от у Руса1юві торгівля йш.1а. як треба.

ре.\ ве.1икоІ «аудиторІ!>>. Вненовак напрошується сам со-

о

КІІІЦІ,

Природно,

-

чарований .тітав над

НОВЕ ЖИТТЯ

у

хороших с.1ів,

uрІІГ<r:юю.

бою: треба їхати не просто «на

радгоспі, на птахофабриці радо назвуть кращих і взнати іх імені! можна хоча б під час

Вівторок,

6

серпня

1974

року

господарство наче,

що

про

тут,

у

Богда,нівці, це моr.1и б з.роби-

ТІІ місцеві учасники агітбрига_1JJ Л. Буц і К. Денисюк. Бо ВІІСтул агіткультбригади ue TRK би мовити, ще один чор:1.1ьний стнму.1.

Н<І

Галина СІРОБАБА.

фото:

впступають

учас-

ІІІtки районноі агі'!1КультбрrІга:tІІ Л. Буц і К. Денисюк.

Фото П. Голованя.

• стор.

тут,

ходИ.lІІ,

по.1і,

О.1ІІН з ж•хмrізаторів. - На жаль, немає,- відпоніла Ніна. Тй ще декілька разів доводи.1ося так відповіда-

l русавівці бу.111 задоволені, TO\JY що торгували у селі .•ее-

не полоннн го.1ос Юрія Миш-

Ат~ все одно ІІоверта:ІІІСЯ учаснІІІ\!1 агітбрига;нr :оадово.1с-

жіночі чобітки на зиму, гіпю-

ко пропонували свій товар. -- Мені б тілогрійку д.1я

.1ітав сюди .~е.пека і, немов заніснею, пес пітав і на~ш. Т<І й кого б

:\ІІ зібралися б і З задово.1сн-

іі слухали вони, творці «ве:шкого хліба». І серед тих, хто' сидів перед ними, бу.тн й ті, хто виконував норму, і хто вів перед у соцзмаганні і даван 145 процентів норми у роботі. І здається меві, що, напрн· к.1ад, Миколі Федоровичу Бобку, кращому сьогодні комбайнеру, було 6 приошо почутп пісню, присвячену його успіхам. І зробити це неважко. У

.....-.;г~..,.

О

концерт.

1 цатися ;l.O дещо прозаічного.

]>іJ:Іьні КО\Ібайнн.

ВІІ·

ІНІЧ Бабко. :Читрофан Лукич Теплкж, Олександр Іванович Юрченко, які перевиконують нор~ІІІ ннробіті(У на :Ю-45

і

ще

ТО\1\

іх

Г1ІІаІ, .1юбІІть іх. Ніна Литовченко, п.юсківч;шка, дссятик.1асІшця. Співає в а; ітбригаді перший рік, най мо-

дітей

датн

.lOJ.шa,

чув

\ІІІ і жартачІІ всю .1орогу ту:tІІ і ІІІІJ:r:r. Бо іх<І.'ІІІ у ньочу uc·сс.ті, жнттєра,l.іСІІі .тюдн, які, напевно, і уявити себе не ~юг-

\1\.JJІK\'

була

1

l

(

1 тьох

зшt<·

раз

нічого вс :~rю-

теро

н~сам-

іі<КОЮІанvва:ІІІ со.1істач.

хоч

внтрича.1а: «Мо.'юдець, ;1івчнно 1 », - сказав після їі висту-

Нез\Іінна учасниця агіт-

а.1е.

у

Хто

Іrовною віддач~:ю. А попереду - кюІбаЙJІl'РІІ .'1'\ико.'Іа Федоро-

ТУрІІ.

речі,

неред, необхід-ні тим, .\о 1'ого v по.1е іде авто.1авка. · Агітбригада у цей день !'О·

цсрт.

пооІішка. Голос\_·

ваші :\авні НІ<Іііомі: Ніна Щ~р-

uідпові:1·

:\ІІКоt;, Ніна Щербак? Ну. <І вже Марко Сіроштан та О.1екс.·андр Грнцf'нко, \ІОв чайстрн ІІ<t всі руки. на концерті і спі-

спінав го.1осніш~ всіх. І пісень

агітку:Іьт·

і

всі господарства райолу. 3ДA.JJEKA у по.1і с~ред скошеного х.їіба виднію·rься степоні гіганти. :Jl'рнозбІІ-

ав-

J\0.11.'1\ТІІВ

сам~:,

ясно. .,'lюГJов Буц Катя Деннсюк богданівський знамениr:Ій дvст, без якого ніде і ні-

А І\0.111 вrrйшла з гітарою в руках Таня Литвиненко. друзі пережнваmІ. Як-не-як, першнй такий виступ, та й пісня, що іі виконувала, краще звучаста б \' за.1і. Але своє «бойове

брІІr·<r.lу районного будинку І\\.lьтурІІ. .:lшво.1ьте мені нре:\ставІІТІІ в<Іч ії У'Іаснш;ів. ;\<\абуть, бі.тьшість з них

куди

підбирати асортимент: не- ~

110

ню1 послуха.111 концерт, ЯІ\бІІ їх просто попсредІІ.11! про !Ір!Ії:ц <Ігітбршадн.

своі\t співо~t Любов Бvц і Ка-

вати нс.lЕ'ГІ<о. У роботі якраз :tі.1ова пауза комбайнерІ! ще paJ перевіряшІ чашини, турбува.тІJся, шоб -не :~авадила в роботі жош1а н:нїдрібніша ІІL'поладка.

.іІІЧКІІіі

а хоча =б= на:;:: =.ft

cc:JO>>,

гернна Денисюк? А ·кого не розоrішать І·уморескн і жарти, що іх читатt Олександр Та.1-

1\раси.~івці, Русаноuі, де вони

нот анса.\1б.1ю райбу_1ннку ку.1ьтур11. О:r~ксандр Гриш:вко праІІівІІІІІ\ райвідді.1у внутрішніх ·.:прав. весе.тьчак, :1 обличчя ЯІ\Ого всю дор01у ІН' сходи.1а

.но:\ь;нІ. Оці .сІюбов і пр;~гненrrи і об'сJ.'на.1и іх 11 о.1нн неве-

Соціалістu<t·

ПАВЛЕНКО :<і

Фото Є. l\опит<J. (Фотохроніка РАТАУ).

·JІІову

Gез піСІЇі та доброї уоtіш-

П.

СІЮЇ.иtі tJliXOfiQH t{ЯJ!ffl.

нрацівник, керівник танцюваль-

КІІ tJa.1 усіч счішнюІ. Інакше їч і ;кrІтІІ бу:ю () скучно. .\ Щl' хоті.111 t!ОІІІІ Jюді.1нтиC>t своею пісІІL'Ю J іншюІJІ

Герой

щоразу дава.1н 110 :Іва-трJІ 1\О!Щерти. А попереду у \!арші'уті районвого агітпоізду -

\' пісню. . Сашко

:111

оu­

-

училшці.

ti

нибачився: J.\'Же поспішав Шt репетицію з анса\1бЛе\1 на Од110\ІУ 'J заводів. І без слів нее

ше го.1ос, а й душу вк.1адають

тобус. ВіЇr дзвl'нів пісІІн-

nідготовчі llOJ!tiЧHU·

110

1\lfi .нашиністів. його група

Але не було ... слух_ачів. Хоч про концерт у радгосп подзвоІш:ш завчасно. Дvмаємо, :Ію·

ний.

весе.тий

ІJихо­

коріза, шшй спіоав украінсьІ\У народну пісню «Діброва зелена>>' Чиє серце ,не зачепи.1и б

ступ,

.'\\'Же

його

на зустріч з бог:\авівця~ш. А до нього їх щиро 3устріча.1н у Требухові,

:;о.'ІІІ ІІс обходиться жоден кон-

БУВ

Багато

винцін стали .1tайстрао~ш rивидкіс­ ного нодіння велаІ\овагових cocтu­ ''ir; на Південно-Західній залі3ниці. Зараз досвідчений ,иаши­

пропускає навіть піс.1я вічних чергувань. Я хоті.1а задатн ЙО\t\' одне питання; «Що дає

1\ач· це захоп.1енню>?, але він

ЦE

ло­

IJ

Козятин і.нсні Герой Соціалі­

пичної ·Праці Дмитро Полікарпо-'

това

.. Іtториг<І.\11

Понад ЗО

.нашиністо).t

коJІlОТuвно.иу iJcno (JpaтiR Валдаєвих

виробничо­

ДЗВЕНИТЬ У ПОЛІ ПІСНЯ Районний

область.

ної Праці Д

головний інженер РБУ, заступник начальнина технtчного відділу_

ВінНІщька

років працюt>аtІ

На

О. ТРЕТНЧЕНКО,

:щано в голів . у Пухівсьному племптахорепродУJИТОрі. До І\інця рону потрібно побудувати таний же корівник у радгоспі ~<Заплавний>>,

За рахунок

:шнтеннн собівартості будівельно-:v~он­ таа;них робіт одержано надпланової ено­ НО'Ітії 17 тисяч нарбованців. А добившись т<1ких відрадних техніно-

винос­

24-нвар­

виконанню державних

приділяють

<:пілкона

справ

нварталу

В ці;ю:vІу ~-П]J<llі.'Ііння

приміщень

Требухові,

нl окремих конструкцій збірного залізо­

за чо­

Наші будівельники вже шостий рік су~t.'Іінно трудяться на будівництві но­ вих об'єктів і рююнті старих приміщень у радгоспах і птахофабриках Бровар­

:заr:данr,_

у

бетону, столярних виробів та металевих деталей. Це дозволяє оперативніше по­ стачати на будівельні об'єнти необхідні

слюсар­

-

виробничих

тирний будинок у радгоспі <<Плоснів­ ський>>, а також приміщення Бровар­ сьного відділення Держбанну. ;~ля безперебійного обслуговування будівельних об'єктів у Броварах ми по­ будували промислову базу. Зараз вона повністю задовольняє усі наші потреби у підготовці бетонної суміші, виробницт­

С<J.Нтехнін Михайло Єгорович Борисов, грейдерист Григорій Григорович Яр:v~о­ ленко, вннонробн Іван Васильович Бич­ ковсьний і Юрій йосипович Антоненко, бригадири Василь Іванович Машина, Михайло Степанович Лобко, <J. танот безпартшю керівники бригад М.инола Костянтинович Печура, Микола Дмитро­ ни'J Сенчук та багато інших, які працю­

перехідний Червоний прапор і першу гроІІJову прс:v1ію. Друга дільниця. (стар­

грошові

ІЮ:VІПленс

ної автоколони

1 І

~


Зерноочисний агрегат діє

Овочі

з поля

,'

Миколіl Покатюr

садн<!і рад· Іtt=нтра:rьнііі .\·яви1 І>СП\ ,, Краси.lіВСЬІ\ИЙ>> .Іасн не:зrтчна новобудова. Сві­

lli.l

;r ; опофарбована.

;ю tт .lовнй

вон<.~

н:.1гадує

високо

GудююІ\.

сом

вщерть

д:шіноІ;

П е ре~ ГJудівельнrІІ\ами і меочолюють хані:штореt:о.Іи, яних ГJудLвництву

по

\ І R ЙСН'Р

Олен-

Костянтинович Желенд-

сандр

~;овсьІ:ий

жнив

І'ригорііі

ютючає­

п:raвi

\ІЇЖ!)Я;'\,~Я

]1О:mу­

рnС.'ІИНИ

oбpnfi;leHi

Г~рощн­

тажившись . поспішає в поле до

ШРНі,

вивантажене

'та сом

f'TO.lf1BИX ііуряr;ЇВ,

де

\1 <1 UІИІІІІ.

за

допомо·

1 ою : 1 :-.1 інш 1 х решет ділиться на

: ц' 11 ер-е.; 1 е 1 ;трm; Вінтор Михай· .10811·1 Г :tЛ И'І. с .: 1 юсар Петро Ва- три фрuнцїі _

праці

Багато

на

поrівах

\IO(JiiR!I .

поt·і­

.\'1Г .1Яді

H<l

\rt'хапі:заторн.

вкдадаютr,

віn

Ocofi.1иno старанно ТРУ.\ЯТІ,ся На­ Ііп ЧР\!Р(JІІr· та ГригоріІі Литви­

повітрярешет;.rі

спарені

очисні

провР;(РНn

nfipn(Іiтrн;

ні:vrається вверх і :ш допо~1ого~о повітря очищається від легких потрапляє на домішон. потім

дві

6ур'яніn. Такий Ж<'

.\іl:ІН! пrж~·и

в

пр:~рна­

Капуr"І' а

Труu('жа .

II(J011<1Л0Tit,

на,

І і У :1е~вантажува.'Іьної І-ЮРії. під­

ін-

:НЮ гРктаріn городини на :J;t-

ні

три хви ;; ини , і машина. ро :;ва н­

отвір надходить у нижню голов­

Ладан.

літа

і

nесни

но самоп.1иво м потенло в прий· бункер. Минуло дві· :vra :rьниfi

<.~грегат.

Остапович

Протлго~r

:tяють. ОсnІ1.1иво в xopnrun\ІY ста­

буннер :;ерно через спеціальнІrй

r:а.'ІИ робітники. Особливо сум.Іінно трудн.1 ися теслярі Мина· .1:1 Н1rюrфорович Івашко та О.ІенсііІ Петрович Таран. муляD

КУ ;lьтур.

посіви дбай.'шво д ог.~ян:;ті, 'rеха­ оfірnfі­ їх нізатори безпррернно

Лунає

день працю-

споруднтв

світловий

І !овниіі

урож:1іі

:;а

городніх

всіх

висок. ий

ться гідросистема. і автомаши­ зеркуто'\1. під оає на

друга ... Тюr

Федорович поставлено

підповідальнє .1авдання: до по-

• rат ку

застереження.

до

стає

комбайнів, на її :v1ісце заїжджає

інженер

головний

і

:\1икола радгоспу ГJу ~ю J.олженков,

і

агрегату,

авто:vюбілепідйо.мннк .

H<.t

ЗАВ-20.

<Ігрегат

зерном.

:\аповнена

самого

під­

поІ\атнм палях. :J на < tятий ІІід'ї:ЩО\1. !JІі'.ІОЩ е НІШ : JаЛі:юбе ­ :Jерно п.шта:\Ш . То І'ОНіі!ННІ

"'ТІІсниtі

під'їжджає автомашина .

-

боротьбу

напо.;Іrrшшу

ведутr,

<<:Зоря»

радгоспу

ІІвочівнюаr

Нолесних. - панду-

П<.~влович під'їздом

ненко .

рі з них схемах.

шестн

Машини

до

стано-

процентів.

двадцяти

Через .1ощову погоду nrтанні\1

пророста­ пnча .1 и активнn часnм очищене :Jерно. і \1еХСІІІізмн агрегату керують-~ вить 20 тонн на годину. - -- Що іі говорити. 1-:орисна ти бур ' яни. На таких п.1ощах \Іі! СІІ ,1ьоGІІЧ Цапов. електрики Ми- фуражне і дО\Іішни. При nотре- с;; диста нц ій но з пульта управ· блокування і І машина. - таке одностайне ви­ розгорнри r;ола Іванович ЛобІ\о. Дмитро бі (підготоm;а :з ерна на насін· :rіння .. Си~!l'Ма повторний mіроfііток вона хліборобів, допомагає управ- знання і два сигнашзацн ВІ\юочати мон;на СІІдорович Бе:шосьно. Анатолій ня) Обслуговує ' звільнить десятки людей від РОС.'ІИН гербіцидамИ. агрегату. ІОХИ\ІОВ!І'І Пальоха. Завдання триєри, які тут заагрегатовані. ління Отже, овочj.вники робдять веР, ':ІrІ;онан о успішно . агрегат :ща- є і ГJун 1 ;ер резерву д .'ІЯ ство- агрегат один механіrі. Продук- важної праці. знизить собівар-

1 рен 11 : 1

;rо в С'І\СПЛУ<НаІtію.

:с рноочисного пуш;ту '

ІІеханік

тt>хно. 1 огічного

:щ пасу

машини.

тинність

наприклад.

шuешщі вологістю до шістнадАгрегат :~тоже працювати по' цят1r процентів і засміченістю

.. . :1а п':.1т, т управ.'1іннн сіда є ': н' РН<І.

тість ~ерна.

М. ІВАНИЦЬКИИ. Фото В. Б'енднка.

НА,~'ЛА І ТЕХНІКА

-

НtІШДІ\ісюrх внсокопродуrпивннх

СЕЛУ

тракторів. як Т-150 і Т-150Н.

швидко І ПРОДУКТИВНО Сім'я агрегатів

для садіння

саджал1,·а ртоrс 1 і поповю 1 ліс 1 , І;ою СНС-4. Нова машина май-

В агрегаті значно збілІ>шено бункер. Він бере півтори тонш1

Gул ~>б. що дозnоллє у кілька ра:зів

стрсж

снаротити

заванта-

ження картоплесаджалки насін-

технічного ням. виключити із циклу ручну працю. Досі дово-

Переведення марнера в робо­

дуІ;тивності. Янщо приводом від з

ходових І\оліс зробити зчіпну

двох агрегатін. то за один хід рядків вісім можна посадити

бульб, а за засадити

че

Саджалка СНС-4 створена в спеціа-

Рязанському головному

гектари.

добрив внесення мінеральних окремо від посадкавого матеріа-

кон-

проектному

сошники для лізованому

СаДжалка має

положення

транспортне

чи

здійснює з робочого місця трак­ торист .

годину роботи -

чотири

ТВ: [~~"'&..~

І

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-~X.._......_,,,,,...._,,,,,,,,,,,,,,..._,,,...._~~"'-"-"-'-'-~'-'-~"&..'-'-""-""'-~'-'IN\.'-~'-~"X'-'-'-'-"-"'-'-'-~'-~~"~~~""~""'-"'&i.'-~""~~~~

- т е. х нологічному

струнторська бюро.

данnго

дотримати

щоб

300

кожного

з

одержати

с.1ова:

геr>тара

по

центнерів проду1щії.

Часті дощі перешкоджають роз­ витку і плодоношенню огірків та помідорів, яких маємо 150 гекта­ рів. Але трудівники поля перебо­ високий уро­

виконати план продажу

і

жай

про

труднощі, дбають

рюють ці

те, щоб одержати

цих овочів державі ..На планта­ Новий агрегат почав надхо- ціях проведено три розпушуван­ з лу, для роботи на грунтах, замішки it;e вдвоє продуІ;тшшіша :за сво- днлося розставляти насінняіІІ у полі і раз У раз за- смічених камінням. У ній чимаїх поперед 1111111 об' єднання ня міжрядь і дві прополки. Тут районні у дити б '· ' . Якщо ун- JJO вузлів, які визнані за винав іншнх агрегатів, :ю- правтпи агрегат. Ємність механізатори добре потрудилясь г;рбІа САЯ-4, СКі\:1-6, НСН-10. Іі е ра саджалки СКС-4 дозволяє ходи. Це, скажімо, система ав- <<Сільгосптехніка». В. Мороз, А. Жук, О. Садовський. А. МУЗИЧУК, робоча шнндкіст 1 , -- 4-.S кі- працювати без зупинки і заван- томатичного контролю посадказаступник начальнвц вlд. 10 ,1 е трі'> :щ годину, то тут її до- тажуРатнея прямо із самоскида. вого апарата по пропусках. так допомогу на вирощу­ Ведику ділу <<УкрсільrосптехнlкН>>. Передбачили ·конструктори і звана лажна вичерпного апаr:с•дено до 9 - · 10. Це дає змогу ванні овочів радгоспові подаюп (РАТАУ). таких такий· варіант підвищення про-:. рата. живильний нівш . J\O саджалну •ІіПЛНТІJ ''РУдящі Дніпровського і · Пeчep­ rьrtoro районів ~tіста Києва. Пп­ .'-"-"''"-..''~ ~"'""''~~"'"~""-..'"""~"~~"""'"'~"~"'"'"'~~"''"~~""'"''''~"---"""--..""''''"~"~'~""-~~~""'"""~~''"~~~"'""""~~~"'1:.\.'\. С1'ЇЙнп з цих районів на наших ПО-ГОСПОДАРСЬКИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗЕМЛЮ подях працюють по 120 Чпловіr;.

ТЕР МІН ОВО НА ВИКЛИК

На світловому табло, встанов­ .1еному в приміщенні районного <<Сільгосптехніна>>. uідділення спалахнула

назва

швидко

стер

радгосnу

-

Черговий май­

<<Петрівський>>.

з'ясував причину

який диспетчера, никлину у підтримує постtйний радіозв'я­ зок

з

ус іма господарствами ра­

йону. Хвилина-друга. і автоле­ тючка пункту технічного обслу­ (ТОФ) виру­ говування ферм шила в радгосп. За годину звід­ ти повідомили по ламк у

рації, що по­

оперативній таній ремонтної служби,

фер­ на :VІеханізмів простої мах ДніпропетровсЬRого району

зни:зились у кілька разів. Сфе­ пункту ТОФ не ра діяльності

Rо.1ектив Че,таського філіаіІ)' інституту «Укрземпроект» .за роки дев' я тої н·ятирічІ;и ро:~ робив понад 1ОО проектів, по яких у

І\о.rгnrнах oii,lar"гi пров~дсно значну робо·rу з раціонального ви­

І;ориr:тання

:!1'\І:Іі,

;J оудовано

понад

20

кілометрів

водозатримних

ва.:тін, на пагnрfіах нарі:н1Но тераси, де висаджено сади.

На фnто:

вгорі · -

f'півробітники

!-:вгенін Грабовська, Євгенін вни:Jу

t·;ц кrmrnrпy i\rf'нi

-

інституту

(зліва

Poranь і Микола Рашин за рnботою;

\1 ічуріна

С\Ііпянсного раі!ону , ВІІС<l .~­

;r;РниІі на терасах. Фото

І.

направо)

обмежується аварійними викли­ ками . Навпаки, зусилля праців­ ників пункту спрямовані на те, щоб світлове табло спалахува­ ло якомога рідше. Тому на пер­ профілак­ ше місце ставиться

Працівники ра­ пrчна робота. йонної ремонтної служби <<опі­ наютІ> >> 250 доїльних агрегатів, понад 140 холодильних устано­ вок, сотні інших агрегатів і ме­ ханізмів.

обслуговування ф_gрм Пункт виробничу біfзу. \ШЄ доста'Гню лабо­ У його розпорядженні діагностичною уста­ раторія з новкою. комплектувальне відді­

фондом вуз­ лення а обмінним лів і деталей, навчальне примі­ щення для постійнодіючих кур­

Волчкова.

сів

підвищення

нваліфінації

доїння і майстрів машинного слюсарів-наладчиків. Нрім ста­ ціонарної служби , створено лі· нійну монтажно-ремонтну діль­ ницю, де працюють дві бригади. За кожною занріплено пересув­ ну автомайстерню, яка твердо у господар­ за графіком буває ствах. Там з допомогою слюса­ обов'язково закінчив ря, який пункті районному курси при ТОФ . провадиться профілактич­ Ме­ устаткування. ний огляд відслужили своє, ханізми, що

і

6

серпня

1974

року

комплентамп устат­

радгоспи

кування для рігання. :~шття

НОВЕ ЖИТТЯ

охолодження,

зважування

збе­

молока,

цистерн.

Деякі

районні

пункти

техоб­

розширюють

свої

функції. Верхньодніпровці, на­ прrшлад. узяли під свій нонт­

роль устатнування і механізми

на недавно вельних

ст.ворених

нідгоді­

комплексах.

обслугову­ технічне Добре вання ферм, зміцнення їх нор­ праця тва­ мової бази, ударна ринників приміського та інших районів дали можливі·сть знач­ постачання інду­ но поліпшити Дніпропетровська стріального молочними

продаж

бригада пп

ро:.'Іин надійно nбробила

захисту

проти

пр~паратами

ХІМІчними

шкі;rників і хвороб . Цими днями друге обприеІtуnання проти фіто­ ф·гори но

та

інших хвороб

,;опомогою

проведr­

верто.rrьотІІ.

На минулому тижні ми розпо­ •rали збирання огірків і помі,J(орів

на полі.

J'

торговельну

'rережу

стошщі відправлено перші дrся·r·­ ки тонн добірних плодів.

овочів н и ц r, r; и х

Ко,1е ктини

зусиш,,

Gриrад докладаютr,

щrні

викопати взяті на четвертий, ви­

значальний рік п'ятирічки r·rщіа­ ліrтичні зn~ о в' я:зання. В. МАЗУР, агроном-овочівник

радгоспу.

Здаємо

nродуктами.

нартоплю

третину збільшенні на При виробниЦтво і поголів'я корів молока державі

зросли

удвоє.

Витрати господарств на ство­ рення і утримання централізо­ ваного пункту ТОФ окуповують­ ся з лихвою . За високу нність торік одержали молока вони однієї лише доплати 175 тисяч

Продуктивність карбованців. підвищиласІ> праці на фермах більш ян на 1 О процентів. Цінний досвід

широно

під­

хоплено в області. Пуннти ТОФ

700 центнерів ранньої нар­ полів Ю­ топлі відправлено з радгоспу відділна ровського <<Великодимерський» у магази­ ни Києва. Бульби нопає комбай­ ном механізатор Г . П. Євдочен­ перебирають ко. підбирають і шефської органі­ їх робітники зації Ниївсьного заводу «Арсе­ нал>> імені Леніна. Старша групи Н. В. Герасименко розповідає. арсенальцін тридцять що всі самовіддано працюють, а серед

монтажно,ремонт.ні лінійні і кожному створено в дільниці вони най­ районі. Забезпечені кадрами. кваліфінованішими Для індустріалізації монтажно­

них особливо виділяються С. Т. Щербина. Н. З. Подвигін, Н. П. Михайлов. А. П. Шумо.ва, Б. Н. Янубова та Б. Г. Маципура.

налагоджувальних робіт органі­ <<ДніпроспецсІль­ зовано трест

відправляється в магазини Ниє­

госпмонтаж>> з дванадцятьма пе­

механізованими ко­ ресувними пусноналагоджуваль­ лонами і ним

управління;vІ.

Г. ЦУРКАНОВ, кор. РАТАУ .

тут же замінюють на нові, а не-

Вівторок,

можуть

господарствами

з

і реконструювати ферми. Тепер, у зв'язну з переходом молона безпосе­ на приймання редньо у господарствах, район­ ний пуннт забезпечує колгоспи

слу.говування

усунено.

Завдяки організації

ремонтують . Спеціа­ справні віддІлення районного лісти догово­ за «СільгосптехнІка>> ром

помідорів

Плпщі

Нове у технічному оослуговуванні тааринницьких ферм

о

картопля

Відібрана sа. а дрібна

-

на

ЩОАНЯ

ферму. Се­

редній урожай ранньої картоплі сягає

110-115

центнерів

гектара.

В. ЗАБЕРЕЖНИИ, громадський кореспондент.

О

3 стор.

О

з


КАЗКОВИЙ БУДИНОЧОК восени вліп,у, Навесні, цей будинон утопає у зелені дерев, в буянні квітів. Дзвін­

р ізні організовують розваги, дитячі ранни.

кі дитячі· голоси зливаються :1і співом пташок.

садка,

скажуть: <<Та одразу садок!» наш дитячий

'\Іалеш,кі мешканці ра­

Иого

своїми

із

зо:І І

свою

окремий

створено

тут

домів­

Для ножної групи

сад.

ку у

май­

;:~анчнн, обгороджений живо­ Ви11:овання у дітей п.:юто:vІ. .1юб ові до природи стало не­ від'є:vшою рисою роботи всьо­ ко.1ективу.

го

Д.1я все бічного і гармоній­ ного розвитну малечі створе­

Тут просторі ,

но всі умови.

добре обладнані групові нім­ нати,

веранди,

літні

турою

роші тів.

зручні

передбача­ повітря температура ється І8---22 , на півд ні ресrrуб.1 іКІ І

поведінни, :>Іають хо­ успіхи з усіх предме­

.\\ісячна

дітлахи відповідають їм вза­ дітям групах У є мністю. охоче :Jав жди цікаво, вони

п.1аном соціального розвитку

Багато турбот у нерівии­ цтва дитячого садна. Поряд із вихованням 140 малюкі в

приному

:ІІіна проводяТ!, заняття ціка­

йдуть перед

во і змістовно. Вони залюбни

ч а.lь ного

яні

при­

початном

нав­

hагато роботи у будівель­

необхідне для

все

rедба чен о

далJ,нос:т і

ди­

для

аамовлею,

ніше (вночі І 1-16, удень 20-25 з \1інна П ерева жати-ж~ градусів). 1\()рОТІ\О<ІаСНі \ІІСІ!Я,ІІІ х,чар.НіСТЬ, .1ощі, гро:т.

:v~істечка.

тлчого

необхідне Rже прндб!Іно об.1аднання для хирчоблш(у.

І\ОІІПР~'І;торсьного бюро. ви­ готонляс :>~еблі для малят.

та l! кінuі ~Іісяuя вrr до 15, в інші

буде повністю го ~-;омбінату влашту­ питання вирішено вання д ітеІі працівни-ків на­ створІІТІ> заводу._ Це шого СПРИЯТЛІІВі У:\101311 ДЛЯ ЇХНJ,ОЇ робОТІ!.

-

вгорі

ІІl'рШіН де!(іІ ді персдбаЧаЕТhСЯ І!Е'­ Вl' ЛИ·Ка і :3'\ rінІІ; r хмарнісп-, у пер­ ко­ шіїr rю.1овині десятиденки рпткочаені 'тв

rн·:-.rі дні

Вечірні

:!~.1.)

ПJIO Г]la\ta

нов1шн.

lll'Pt~;tё:J Ч .

І :\1\" ~нчної

nрограма на Київ і область

До Дне те.1ефіль­

Н~ша афіша. 18.0.5 1~.00 (Jудіве.lьннка. Документальн і

СЕРЕДд.

ї

Проrрама

9_0 __1

нІ'НІ І.

\Нt

ЦТ

шко.1иrів.

Вік то рн~ І а ,'1-lЯ

10.30 -

Тс.1с-

фі.lь"-'онщ• рт «С.lово АндІюннІІкова•.: Концерт уч асннкІв худож н ьо! ; l.З;J

Прем'єn а ;1о1.-, .1 .) В ТС.:J ефі:І Ь\1У «.~\істо

са.чо.J.ія.1ьності. 1\\"\1СІПа.1ЬІІ0l'О

16 .0-~~

оКЕ"ані».

-

бУ.Jовах п'нтн-

«На

К т. Х\<1 ожнііі фі.lь!\.1 річки». l!i.:).-, Но вини . іКJН.І « .\\атрос ЧІІЖНІ\»

1!-\. IJ ··- К. т. \\у .l І)-тф і.:н~-'1 «Bece.la кару« На уІ\а -· сьо_годні~ 1 8 .~ .) L"C."!b:>>. \S_.-}T -- К. т. « Тв ор чі с ть наро.J.ІВ СВІТ\'». ЕІ.2.-} «В И..1 ЗВІІНцтва країни - д.rJя сі·Істеми JІ;:ртіїtнm·о навчання». !9.35 -«ПорТрl'Т ДopiaJ-Ja Гр е-я» . 0. ;..-"aii . lbJ..

Те :н.:-вІІстагза. (ЧастІнІ.і n ерша). 21.00 lнфОjl\1аціііtІа про грама «Ч<:н.:». 21.30 те.'lефі.lьму~концерту І\. т. Пре,t"єrа Че!І.1Пюнат св:«ОrН'JНІІІіі ба.l» 2:?.:'3:-J ту --: иnрошутно1·u І. " Порту· (Угорщина). J-Іовннн. Пrо грамJ n еРЄ'.1ач. ;::!_.-,tІ nрограма УТ ll_:-}0 -~-- Д.1я .1ітt•іі. НовнІНІ . 11.:~-) {<! \('];:J{І\'ТІІЯ нечеJНІ». Вистава Київсько:·o т еа тj 1у .1я~1ьок. 12.:{.-) --- ~Народ:ні_ таНаша аф 1 ша. 16.4;) - -:ІаІІПІ>>. \t).-10 (Донецьк). 17.13 «kкuркю). Тt'.lск.:J\"б Радянської ви3во.1енІнІ :ні - річчя _Jо :.-.·країни ві..1 німецько-фашистських за,-ро\1а:ІЯІІІІІІ». 18.nO -гарfінн,ів. «Я -хЕк ран мо.1одих». «Твоя зем.1я , ровес-

18 .30 (Дніnроnетровськ). НЕІ\\"». « IOj111 ~lJIЧ!I a с.1ужба В народнО~1У ГОСП~~юстнцн ,\tініст rя Висту п ~t,1 р ств: » :-,·рср Н. r. Заіічу~..:а. 18.--t j .. ~ Рек.18!о-І3. ]~).СНІ

о 1 -,J: ІоШt'ІІІІЯ.

I!J1v'J1"""

«Пісті».

І!І ..~'

·-

Інформа ціНна

Вечір науко -

«Жннва _ У.1 арннй фронт» . ТІІіІ\ІІСВJ1ІЇ огляд. 20.-t:) ~- К. т. вого к іно. :211.:)(1

<-: Н а .:.tобр(Ініч. дінІ~» 2\.LXJ -·- Пр огра!\13 « Чщ· )} . (.\\). 21.30 -. Кі ностrічкн rcpoїчІ юго по .1. tШгу. Ху.1ожнііі фільм «Cnpa-

Доrіана Гr ея».

о. ~- 11 ii:JІ~:t. « П ортрет

Тt..'.1 св 11 става. (Частина перша). 15.-1;) --Прогр.Іма nередач. liJ.30 - · \,~І Bcecoю :m ІІіі

море-».

конкурс т с.1ефі.1ьмів «Людина і доку_ мента . .~ь~ого Пр ем'єrа

фі .ІJ ьVІу «Д р еііфуючшї острІВ>>. lb.2iJ -· К. т. Ху­ «lllJxoвa шко.1а». lб.J:} І·tо ви,;,ОіІ\ІІ;іі фі .lьч «Дружок» 18 .00

1~.1.:; ~ - К. т. «Загад ки і відгадки». «Почат ок біографії» Те.1Рна Ік.:ю JH Іl'. !~!.ІН) __ к. т. Гrа1::~ Ок.ремІ-tіі покаоборони ,\1\.іністерс-тва :ошІіі орк естр Пр е ~1·єра документальСРСР. 19.:~:) !!СНО ф і.lьму «Даєш БАМ.». 19.:).S -.О . ~'аіі.lьд. «Порт р ет Доріана Грея». Ге· 21.00 ( Частин а друга). ""ВІІс тава . 1111 _

Інфuрмаціі'!н а прогр ам а «Час»._21.30К . т. Доку\1ента.'ТьНніt тел ефі.1ьм _«KJ.'\1а радо~ --- товаrнші». 22.4(). -- ~ __ К. муси:мфонtЧНОІ Концrрт ІЮГІУ-1Яf'НОЇ Новн н и. Прш·rама н ереJ НКІІ. ::!:{.\0 дач. Проrрама УТ •Жн иНаша афіша. lu.4ll lli.:J.-, \·дарниіі фронт». (Досвід робо­ ва -

ТІІ

приfі.'\1 J.1ьних --

lfi.;)()

Д.1Я

пунктів).

(Донецьк) СН.1Ь

«Будь

ШКО.lЯ рів.

(Львів) \ї. :ю б\·дь спр Іпннч» «і:кр;ш· .'\10.1 0;1НХ». (Зустріч :і шахтаря

ІІІІ:'ІІ. 11.111

бРІІГадн

ко.'\tсочольсько-молодіжної

1:! . .\\УрJен,а). (Вор о ши.lОвгрид). 18.001\онцl'рт художньої самодіяльності \~.:зп р.Іїнн. !нфо ;''\-Іац і ііІІ<J Ви~..:тан з

ко:-.1сді\.

:\" стугоні.1о.

аЖ от,

Я

ІІа

щоб

з :-ючнло,

МІ!ТЬ-ХВІІ.lИІІУ

ЯКУСЬ та:-r

Зай шов

не

спнну

-.1.0 :-rагазнну.

!9.00 О го.1ошення ._ «ВІСТІ». Н JЮІ рама

О .1 ссько го

20.13

« На

~'к

._ l9.J,J

:'.1\'ЗІІ ЧНО І

тtе'; І тру

добр ан іч,

дітн!»

горошок

я

знайомнч

Аж rу.1ьк -

Чс\ІІJL·Іrько так в іднові:t а<· : А про вчор;rшне· я ІІl' ;J,нвіться: в \!l'\1\' ж

3R копійок. Ко.1;1 і де оте бу.1о?

По

Ні, я не їздив на се:ю ГІ ·щ КІІf ва в антобусі

вдруге

там.

покупuям.

ціна уже не та.

пхався.

наші\І \Іісті я на .'lнях З nrкrr~r от фактом зус трічався . Грицько ЧУПРИНКА. \І. Бровари.

\'

.1ру:-::.,) _

фі:ІІ)!\1

.'\удОі-1\!!ііі НСІ!/іfЯ».

«8

!8ЛО

J-IOBI1JIJ!.

.

т.

футбо:І 1:

ІІСКЛ .

гра\І а

21

«Ч<-І О>.

сонце» .

ЧОСКВІІЧі».

І!І Ю

--

lS.lj --

--

1!:1.00 -

і

-& \'\осква СРСГ' :1

« U{aC.1JIBOГO

_\·1<J. 1Юtlh ~

КОІІ\ІІ<Н1 У

1\.

'21.-l,"')

К.

К.

Т.

VI

nро-

І І фе сти -

УТ

11.20 --·

НоsІІнн.

lfj.35 --

«С прuг.J ».

дітей.

Д.1>1

16.45-

афіша.

Наша

зб ирання) . (Одеса) . 18.00 народу». (llі.1яхи розвитку 18.30 11J10'1ИСЛОВОСТі УР СР).

Т('ХНU -lОгія

" Гова ри lе'Г")(

Інфор­

19.00 «Вісті». 19.30

Ого .1ошення.

р,., _,а.., а.

прогр.1м а

-Кан·

і nісні а нсамблю ГуІtУ~1ьського (Запоріж:.кя). 20.ІБ -На добра-

церт

танн Іо. !J:ч.

діти!»

:?1 1 ~~, 21.4;, -- «На Г ~..:ран І " .\'» .

фільму.

В с чіrні

Ху дож­

з лочинного

{<П рофесор

:2;і.(),)-

21.50-

республіки».

ІІриго.'ннщького

філь~

І:'іі

{М.).

«Час».

Програм а

ланах

рос­

світі

«У

т.

1\.

20.4;) -

."ІН!-І»

еві ­

Програма

новинн.

І,і 'Рt';І<:ІЧ.

1 ~.00 І·~..·іі.

-

Наша ~фішJ.

ма,айоно,.

18.05 -

фі .:-:tьм

Т е.1ев ізійннй

І'І.U:і - •Наш друr

.\.

і область

на Київ

Програма

т.

l t:.ЗO

(.\-\осква)

Інфоrмаttі~іна

І\. т.

}(1.4 :)

ГІ t:'\Н~;J.а ч.

.1111 шко.1ярів. «Сурмач». (Львів). 17.20 Конц_ерт І.."ІІмфонічної музики . 17.43 - {Передова :.;Кннва -- ударннй фронт»

ІІ."І а-

Ч е мnіонат

«.'Lин амо »

1:, -

на дій­

МОВ3».

<(Р()L'ііkька

] Іі.ОО

но сп» .

набирає

~<:\внн-Іо(,і ..lь

.1tф ; :1ьм~

тс­

.tо~..:умента "'ІІ.ного

ГІр t'~1 \ра

]:-;.1 .:-•

nepe.:taч .

11роr·рам з

;tiB L'BiTY» .

наро -

«Творчість

г.

К.

1\ .lJ<'>

(По.1ьща).

Ко.1об:.ке1і. Прогр ама

nрограма

11.11.-, --

-

Для ді­

«Карлик-Ніс».

nрирода».

<<ТрІІбунал».

19.45 Вистава

/_)і.lоруськоrо де ржавного ак.:tдемічноrо тt•ат ру ім. Я. Куnали. В перерві -і.н­

формаціііниіі

випуск «Де нь за

д нем».

....................................................................,! і ~ БРОВАРСЬКОМ.У ЗАВОДУ ~азоелектрвзварникн;

:

І : : : : : : :

муляри; штукатури; плнточникн;

ПЛАСТИЧНИХ МАС НА ПОСТІННУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

бетонники; покрtвельннки;

учні пресувальннків; учні ливарників;

водії автонавантажувача .

пресувальники;

Оплата відрядна.

лнварн~ці;

слюсарІ-ремонтники;

Звертатися

слюсарі-наладчики;

Б

слюсарі-сантехніки;

пластмас.

токарі;

роварп,

на адресу: м.

промвузол,

: : : : : :

КИїВСЬКОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ УПРАВЛІННЮ

N"2 2 БРОВАРСЬКОГО' ЗАВОД0БУДІВНОГО

І І- ­

2-4

·КОрОТІ\0'13СНС

Градуси. вночі

те\rпературн

похоло­

вдень

8~13,

до

вночі

nередб ача ється малохмарна пого­ д<J, переваж.но без опадів. Лише на початку і в кінuі декади мож­ .'ІІrві короткочасні _-tощі та грози.

Криму

березі

п івдеІІІНнrу

На

температура по­ с~редІн,омісячна передб ачаєт ься 22-24 гра­ В Ітря

норми).

дуси (близь·ко

Місячн .:

кі.:~ькkть опадів становитиме 25-30 мм (близько норми, місцюІІІ МL'ІІ ш е

нор-ми ) .

температура декаді нершііі повітря вночі 13-18, удень 23-28 градусів, \" першій половині дру­ 15гої і в третій декаді вночі 20, удень - 24-29 градусів. У середині другої декади трохи по­

J.'

холодає: вночі до І3-І8, удень до

2І-26 ГІрадусів.

Усередині

та

в кінці

щ~ршої,

друго1 и кінці і в на поч а тку третьої декад передбачається мa­ В інші погода. ·суха .lOX'vrarpнa хмар­ змінна дні переважатиме ність, короткочасні дощі, мkцSLМІІ напрямкі.в, грози. Вітер з мі·нних 5--7. в окремі дні посилення до

ІО--І2 'тетрі'В на секунду.

3.

СКОТА~ЕНКО,

начальннн

Українського

бюро погоди. (РАТАУ).

Заступник редактора С. ПРИСТУПКО. Загублену круг.ту 11ечатку Боб­ вважати риаької \Іед<І \tбу.таторії недійсною.

монтажники,

кранівники

до

І 9-24 градусів, протягом декадІІ

завод

Адміністрація.

декаді трохи

У третііі ДіІЕ:

важких

гусеничних

кранів,

геодезист.

КОМБІНАТУ Звертатися на адресу: "· Бровари, нро\ІВУ:зо.l , ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ відід 1;адрів КБ~· -2 БЗБК. для монтажних робіт на будівельних Іхати автобусами ~1:\! 41, 120, :2 .~о кінцt•­ об'єктах в м. Броварах: вої зупинки . електрозварники (диnломовані),

від

дамн і з з~швами і грозами, в ок­ ремі дн і вранці мож.1н~ий туман.

І

...................................................................... слюсарі-електрики;

вrro•Ji

удень 12-І7 .:r.o 8-ІЗ градусів, від 24- 29 до 15-20 градусів . Су­ хі неріоди змінюватимуться періо­

<:[lр~ІІ-u :1 ІІ Фс рди» . 12.20 - - Кінострічки фільм Художнііі І'С'JЮ'Ічно І·о nодвигу.

\tаціі 'ІІfЗ

П рогра.\tа І Н'РL'дач. 9.03- 1\. т. ~І .І\1! 9.30 --Ноннни. Ч. 2tJ Гімнастнк 1. «ІJІкі:ІьНJ ЕІІІро(іІІІ!Ч<-! брИІ"::Jда». (Воро О. Yait .l ь:t. «Портрет До ІІСЖІ. 10.00 ( Частина Г е.11' Інtстава. Гр с~І>' ріа І;а

, ~знаю,

цт

nрогра'!а

~

ПСрСШІТііІ\.

не

По 39 копійок. .\\ннув ще :І.ень,

КивнУв

ІІрО:!іІ ВUЯ

ГО[10ІІІОК

Дrrв.1юся: з баночок с товп е uь, шшіреuь, Побі.-rя нього Ціна то , :ша чнть, --

область

і

"

\ІОЖ .1ИВС

коливання

(внюу).

ІІ'сні в 1-ІовІІНІІ.

Ві.\. і І)

~ ~. І .)

22,:");) -- «На .1анах НОВНІІІІ . Вt•чірні

Київ

на

Лрограма

ї І - і _, 111 ,н.-т 11 ка. ~.20 ..... Новннн. 9.30 -·- , К. Т. «СОІ-!ЦР, пов:тря і ВОДЯ». \0.1 ~) -

Бf\ЄЧКf\ ПРО КОПІЄЧКУ Пl'[1іШІІ В :юш,

23.00 ГН'!J('лач.

Н<нІІ;l ;"~фіша. l f'Л.-) --- 1\. т. 1.'-i .fi~ J "ова ~В ІІt:та ва «Трава б:Jжань». :Ю.І5 -:І·~·нJ .1 іте іі. « tІссн) ,іа мо.1 О~1У» . 18.4.-> Віо.1еттн ба.1ери.нн ІІОртрст Творчніі \у .:tож нііі фі.1Ь\1 «\.10ІІеЦІJ і .1 іUЧИН3 >). lнформацііінніі внпуск r 2П.ОО - - Те.1ефі.1ь.'\1 «С тнорення \oty .l н 21.30 Бовт. І 1\H» 2n .--t :-) виn\'СК Інф І)\)\1<JІtііін н О <tє· . tь ·"',, :~Е· т""в'"Е»Р.. 8 СЕРn на,. «.1С' :І Ь 3CJ ДНt:'\1 ·) . Програма цт Проrра\1а nepe.J.&Ч . ~.U:> --- l\. ~І .: І\І n·ятниця. 11 СЕРnня

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

І

Пр nг раІ\1а

«Уt:ть-Ілім лро-

дім на зем.lі» ,

комел,ії.

JJСспуб,1іКІ-І»

:~пв:.кvпь<ея». 19.f10 -- Для дітей . Ля.lь-

CEPn Н Sl

ПУtНJСПtка. 9 _20 __ НоБатьківщннн». «l\.J)I!.'\3

К. т. ~ 1 .30

о:ТвііІ

(\\). 21.~-:ЮПроr· ра \1<1 (,ti;Jc~> ПJЮ )lОВі+\СІІІ~я шІ...:т;ІіНІ Одссько гu театр~·

:2\.( 1! . ...-

чісrtя­

г.розн.

У другііі декаді передбачається

хованці t: таршої та середньої

груп

та

дощі

тем11ература

JІІІ ІЖ('Н Н Я На

ви­

ранку виступають

Т5І'ІDМУ

тv~·rа н;

](). rЇдень 23-28 градусів. в ок­

ди-

на

ІО-І2. порн­

На решті т ер нторії ресвубnікв ІJ

Д. ТАТУР, заводу ~<ТорІ·-

фото:

-

_·ori 5-10 "eтpiJJ

Сt'і()'!Іду.

!І;І

маш,>.

На

погода.

першій половшіі

дскадЙ. Вітер у

введенням у дію дитячо­

інженер

cvxa

11ер сважно

Ві дІІосно rrрохолодІІо · - - вночі I:J - І 8. у ден І, 22- -27 r·радуrів -- б\­ .н· r.середшr і. жарко _:_ вночі Ї5 --20. Удень 25-30 -- ва початкv·

:заr;уплено посуд, майже всі меблі. До с лідна діm,нІІця аа­ свого розробкою :1а ІJод у,

3

третііі деІ\аді щ·редбачається

:-·

тс ІІ,lа.

пов.ністю

1\і}Шат,

rpyrюmrx

по

-- 25-50,

В окремі дні буде трохи прохо.1од­

відпові­ став.1яться до ви­

великої

почуття:ІІ

ТЮбОТИ,

RІІ\ОВНОЇ

П/)ОВЕ',1ЄНіІН

рок у.

Та не менше. лосі ~1а.1ІОКІІ. заводчан, які з турбот і у

Т~-т пе­

нюІоГ<t:vІІІ.

часнн:vш

конання

! "<.! ~.

За­

Одеській, Миколаївській, V Херсон . сь-кі·И і Кримській областях у першій і д.ругій декадах перед­ бачув а.на температура повітря вно­ чі І 3- І8 , уденr, 25 --30 градусів.

четвертому у адже НІІНів, вже НІJ<Ірталі у приміщенні дзвінкогоVІаrоть о сел итис ь

всіма су­

буюrє.тьсп за

Він

організованого

но ва чнів,

чинну.

:заводу, зак інчиться будівни­ цтво нового дитячого комбі­ місць. на 300 НС\ТУ майже

підготовч а

вешша

для

1

60- 90 мі.~і,мет­ решті тернторії рів (близько норми, у східнІІх об­ .l<ІСТЯ\ більш е норми).

з

згідно

незабаром,

А

цтві.

кед ється

Кримській

ськш,

А батьки спо­ сюд11 йдуть. кійно працюють на виробни­

робота

ОІІ<tдів

кію,r\іСТІ.

становити.м е КJрпатсь.кій області ІОО-І30 міліметрів (біт,ш е нор­ шr. місuя,ми норма). н Кіровогр<r;l.­ Зано­ ДнілропетровсJ,кіїr. ській. 40 - -45. ,. Мн­ різІ,І\іЇІ об.тастя х Хер сон­ Одео,кііі. КО.'ІаЇвській,

та С. І. Гонтарьова М. Г. Чоботарьова, няні Л . О. Бі­ І Сьомкіна. лоу с та Р. І.

:vІе блі. багато іграшо!\. Вихо­ Тихомирова , С. Н. вателі М. Н . Супруненно, Г . Е. Фо­

ВИще).

ТрОХІІ

сестри

медичні

малюків

і

(б.li!Jbl\0 ІІОР'ІІ1

2І-23 градуСИ'

ста вля тьс я

до рідних

Ян до

Гідрометиентр І серед-ньомісячни

11рогнозом За СРСР, у серпні

ну.lь­

розвитно:v1 ,

: !ага ш,ни:v~

СЕРПНІ

В

ПОГОДА

навчаються

в шнолі, відзначаються своїм

вихователька­

перепюрили

<<Торг­

заводу

Робітники :ІІаІІJ >> це ж

зараз

І

ігри.

дитячого

Вихованці цього що

спека, 1 грози

Адміністрація.

122 номер 1974 рік  

122 номер 1974 рік

Advertisement