Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ВИдАНН,.

'11(

ЄДНАйТЕСЯІ

32-.

, "##...:>'11#0'.'.ом

112 (3274) ЧЕТВЕР

14

ОРГАН БРОВАрськоrо РАfЮННОГЬ КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАИО8НОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Трактори не виходять з борозни

Радянсько-єrппетсьКі переrовори

:Закінчивши збиран,ня к.ар­ 'гоплі, механізатори Семипол­

ВОIlОДИМИР Кириченко сам :по­ сіяв на СВО'ЄМУ відділку НИlriш­

ж(}втняв Кремлі по'Чалиеь переГО8(}РИ між 'генеральним с('креl'арем ;ЦК КПРС Л. І. Бреж,нєви'd, Головою 'Президії Верховної Ра.ди СРСР Мо ІВ. ,Підгорним, Головою Р<lДИ Міністрів СРСРО . .м. К(}сигі,ним і ІІре:шдеНТ<Н1 Арабської Республіки Єгипет Анваром (:адатом, який прибув 3 офіційним візитом у ,Раі\янськиіі Сою:! на <.:шрошення ЦК ,ІЮРС, ПреЩ:jії Repxobho-їРади СРСР і Радянського

ківської пт;tХО'фа,брики всі свої сиди :10срреДили на оранці зя­

НЬОЇ осені 500 гектарів {)зи­ мих І\Ультур, а потім переlСЛЮ­

бу. І до цього у лас було за'Й­

чи вся на

12

уряду.

Иід ча'С переговорів, які проходили в обстанов~~і дружби, серде'l­ ності і повн(}го взаєморозумін,ня, бу ло розглянуто пита ння дальшого

3:.1fц,нення і розвиткураДЯНСЬКО-lегипетськихвіднЄІСИН у світлі під­

писаного 27 травня 1971 року Договору про дру'жбу і співро' бі'l'НИ­ ]~TBO між обома країнами, а також важливі міжнародні проблеми, ЩО становлять взаємний інтерес. .()сООливу увагу 'було придіllено становищу ,на Близькому Сході ~1'1Jl;ШЯМ бороть6и за ліквідацію наСllідків ізраїльської агре' сіі, 1За встановмння мїцн(}го миру в цьому р.а.Йоні ' на основі вик{)нання всіх пnлоокень резо.1ЮЦН Ра,1И Безпеки Bi ,~ 22 .'!истопца 1967 року. (ТАРС).

шин,

а

тепер

щодня

,не

45 - 50

під'Готовляють

гектарів ріllllі. А всьо-

то вже виорано

.

гектарів.

700

Високим виро;6ітком відзна­ чаються орачі, які працюють на де, нних змtнах. Григ()рій

Юхимович Кулик на Ленінсь­ кому відділку та Іван Єгорович Неждано, в і , Володимир Івано­ вич Кириченко на ,Першотрав­

кий мутант». Середня врожай­ ність становить 29 центнерів з гектара при плані 13. РО3горнулося маеове збира.н.ня моркви, якої ,мавмо 35 гекта­ рів. У Р{)lботувключив свого комбайна «Дружба» Ilанковиіі механізовзної к.артоплярської

ланки ,Ле(}нід Тихонович Герус. ПраЦЮf: також копач, а підня­ ті ,коре,ні рооітниці вибирають вручну.

В.

невому еистематично ви,орюють

ШОСТИЙ ТОМ ДОКУМЕНТІВ Видавництво

з'Уздів,

І плеиумІв восьме,

данням

і

значно

свІтлюють

(видання

доповиене

~'

керівну

виправ­

ріод

пІслявоєнного

радгоспі

«Jljтківський»

темпами збір

« СВ'ОЄ »

поле:

РИ)!

Пlтів

в

цю

пору

при­

п .lантації

відділка ];.1ас, у

ми

працюють учні 8-го

Юнаки та

МИ

школи-

гектарнІИ

літо

)

УРОЧИСТІ ЗБОРИ жовтня

учні

учням

с.

на

сповнилося

6:~~::::й :~п:::~Н:е:::~~

віддІленням М. І. Гогун РОЗ­ повіла про роботу ноленти­

ву, успІхи в сцравl зміцнен­ ня грошового обігу , про зав­ дання, поставлені перед працlвнинами установ Держбан­

ну ХХІУ 'З'ЇІЗДОМ КПРС J ХХІУ з'їздом КП Унраїни . Працlвнинів вІддІлення з ювІлеєм щиро привІтала сен­

райному

партії

Л.

І.

~ Шелест і побажала їм нових

,. успІхів У роботі. Заступнин ' го..лови . винонному районної

І

Ради депутатів трудящих С І. Товстенно і секретар

lUнонlЮМУ ,м1сьнради Багнюк вручили

В. І .

нолентиву

вІтальнІ адреси.

~

за

радгоспу

В. РОМАНЧЕНКО.

дякують

допомогу.

СоболіВI\а.

Зведення

лінування постанови ВЦВК про створення Державного банку. З нагоди цієї зна­ менної дати відбулися уро­ чжт! збори ,працlвнинів Вро-

.~Tap

І\ОШ­

~~

про хід ви.конання осі,нніх робіт в господарствах району за станом на

Захист від них діє У Ферган­ сьній долинІ третій рік. За цей час енспедиція допомогла збе­ регти врожай на суму в бага­ то мільйонів карбованців. У но­ вій п'ятирічці під захист ранет і снарядів в Узбенистанl намі­ чено взяти й Інші райони, де

«Готол-',ВС blК и:j'l» «Б:()Іб,РИIЦblКfl· Й»

,«3 ·0 ІР я» .«ЖеРI;Jiї' в,ськи' fr» .«ВеЛИlкод~~t"Р'ОЬКI~Й»

78,7 75,6 745 72:6 68,.0

58,9 81,0

100,.0 100.0

НТ ахоре.п,родlу,к1'ОР

7.0,7

96:.0 86,3

71,4 7.5.0' 8.0:.0 78,3

юх"

інші

обнови

почав

нову

продукцію. дос ТРО­ пунктІв

яне міста

вІдправляється

в

ираУни.

ЛАСОЩІ

яності. Користуються попитом й Інші ласощі ниївсьних нонди­

дня

терІв.

ють

внорює

грунт

під

посіви

ярих.

гусеничним

по

14

трактором

гектарів по­

Одночасно з збираиням кар­

ля.

топлІ тут орють на зяб. Ударно працює на перед­ святковІй трудовій вахтІ тракторист Василь Васнльо-

На фото: тракторний агре­ гат В. В. Посвященного на

ЗВЕДЕННЯ про хід продажу овочів і картоплі державі господарствами району за станом на 11 жовтня 1971 року

(,ВЛlРOlJ,eoI!1'а,х .по ІПЛЗ:НУ)

Продано

ГОСПОД3РСТ8

~Ь1<ИIЙ» «.р'у.саін,іIОСblК'ИIЙ»

«ТреhухФ!ЗІСЬКИ:ЇІ » «1~раіСИЛ :'В~blКIІ1Й» «3а.ВОРИЦblКИ'Й» ·ЇIMeIНЇ' ЩQ'р,са «Л- і'ткl;'ВСіІ>КН'Й» «ПЛО<жї;оськ ~Й» «IБое\РИЦI>КИЙ» -<<3 QljJ я» ,«Же;м:~в.с.ькИtїl» «3а 'пл з:в.ни:ЇІ» ПО ,радгоспах Птахофабрики л Т а.хореп ,ро,д'У кт

Сем ИіПОЛ К :'ВС ьк,а ПлеМIЗЗ'ВЮід«Рylд!ІІЯ» Б ОІГідз:Но',ОСIJК а l(али'l'ЯНIСЬКа. ПУ:Х~ВіСblКI\lЙ ,n.л.е.м-

чо­

і

внч Посвшцеивий, ЯJCНЙ що­

. . .",., .,0

оранцІ_

ФОТО А. Коза'ка.

.

КаЛИ,l1ЯIІІ~Ь'КЗ БогДЗ,Н';IВОblК а ПО птахофабриках

ПО радгоспах і птахофабриках

Оперативне ;iBe,l\eHHJI про середній надій молока на корову в господарствах району за 12 жовтня 1971 року

Новий настІльний годинник м!\рки «СеваI!И» ПQчали випус­ \\аТИ на Єреванському заводі. НавІть людина з дуже хоро­ ШИМ зором не помітить швІв на його корпусі: вперше його цlлном виготовилн 3 пластма­

си. 1131811

ос:

господа "СТВ

'ёі-;:

..

84,4

7.0,1

77,1 75,3 74,5 65,6 65,6 64,9 6 1,.0. 48,7 38,9 326 22;9 16,9 52,8

4.0,3 51,3 «Плое,КllВІСI>КItЙ» 59,2 61,.0 Їlмен,Ї' , Юро.ва 69,2 100,0 «Р:У:СЗ:Н:IООЬКИ\й» 44,7 72,9 «3 а,во.J)ИIЦI>КИ й» 35,2 27,3 ,і'ме,нї' ЩОРІС3 41,3 100,2 <~Кра,си.л;'БlCЬ1{IІ1Й» 40,9 55,5 «л іт К';'ВСblКИ/Й» і8,3 47,7 «,Б~6р·и.іl,blКИЇІ» 14,3 35,3 «3 Оі ;р іЯ» 9,9 39,3 «ТребухuвсblКiИ Й» 3,0 14,5 9,8 43,9 «ЖеJМ:·ВС,ЬКИIЙ» 27,0 52,6 «3 З1ThIIаlВlЮfЙ »

32,5

«ГОГОЛ:IОСblКИіЙ»

74,8 f>7,8 143,1

«Ве .1ИIКО\ІІ.lІМеР<:I:ІКИ-Й» Птахофабрики п.у>)(, :' ОСЬКИtЙ

.гіТ a,xO!Pe.",~кrr()1P

84,4 Плем.заІ!ЩД . «Р~J.ІІНЯОО 'КЗЛ'ИТЯ'НіСblка

27,9

56.6

",-

+~~

Ю,6

-1,2 -.0,3 +.0,3 -t{),1 -0,5

8,1 7,7 7,3 7.1

6,5 5,9 5,6

5,5 5,2

5,2 5,,2 4,8 4,4

, БQf\ДЗIIJI:lооька

Це

тільни

дало

МОЖJIНвість

значно

не

поліпшити

зов­

нішній ВИlГляд будильнина, але ~ скоротити десять виробничих операцій. Пластмаса викорпс­ хана

і

в

механіЗМі

ДРПА

годинника.

.ПРОФЕСІЯ.

ТРАКТОРНОro ПотуЖНі

сільськогоеподарсь­

+.o,~

кі

-.0,5

дунція .. МІнського TpaKTop,florO заводу. Цех товарІв народного

-0,2 -0,2 -0,5 +.0,3

-0,2

машини

-:-

споживання

каструль 3 кою. можна

за

не

єдина

.осво!в

Будь-яке

м'ясо

приготувати

півгодини,

а

про­

випуск

герметичною

кришв

них

менш

як

картоплю­

лише за п'ять хвилин.

Приско­

рює процес високий тиєк пари.

Іплем-

Се,мИlПОЛ~і,ооькз

115,5

I~c:i.

ос

:с-

Радгос.пи

144,9 120,9 62,9

53,8

Кожної доби з воріт фабри­ ки імені Карла Марнса маши­ ни вивозять майже 230 тонн кондитерсьних виробіВ БІльш ян 350 найменувань.

«СЕВАНИ. МАРКА ЗНАМЕНИТА

О.,

ПУJl,Ї. ВоСblКИЙ ,П.1е~I­

Птахофабрики

хрому

у КалнТJlВськlй птахофаб­ риці по-господарськи готу­

«ВеЛНIК'WliИiме"р-

856 80:6

з

ГостІ столиці Унраїни нерlд-

Радгоспи «Г o.rолJ'ВОЬіКИlїІ»

88,.0 85,8

ЗИМИ чоБІтни,

1\0 везуть з собою ян сувенІр торт «КиївсьниЙ». ВІн по пра­ ву вважається найнращимі удостоєний державного знана

.аа

90,3 90,.0 90,.0

жіночі

КИІВСЬКІ

О'"

93,9 75,7 76,7 76,3 82,6 7.0,4 64,8 9.04 95:5 59,3 6.0,2

та

рІзні

lІа .1811

91,7

град.

черевини

взуття,

lІа)"1І

«3а В{)ІР ИІЦЬК'ИИ» «ТР€lб'fХ';' ~С І>К И1И» їмелі ,Щор.са ,«3 апл 3II~Н НІЙ» «КраIСИЛ,ЇIОСlжftі'І» ,«П.1іО1С1Кі',вс ЬК НІЙ» <~ЛЇ'ТКЇІВСЬКИ'ЇІ» ~< р.У'СаІНЇIВ>СЬК И,Й»

випадає

соціалістичного зобов' язання. взятого на перший рік п'яти­ річни. Тепер асортимент ном­ бінату близьно ста моделей

11 жовтия 1971 року

Радгоспи

сильних

50

хмар.

Освоївши

(в npf1<I!E'.]I - ах ,,\0 л.13 'Н V )

rnСП()Д3J1 СІ~

відбито

градових

нолентив підприємства ново lВинонав один з

упорядко­

М. ПЕТРЕНКО.

~ п'ятдесят ронів з дня опуб-

1

й

На одержані

площі.

Щле

12

приходили

днями,

Робітники

в~сни В3ЯllИСЬ за вирощування

на

:зібрано

винами, атан

працю.

ти випускники мріють здійс­ нити еКСl\урсію до Москви.

дівчата разом ~

1~.'Іасним керівником Василем Федоровичем Петрашем ще а буряків

було

повернула­

випускати в Кіровсьній області СлобіДсьний номбінат i~le­ ні В . І. Леніна .

нано піВШlантації. Решту бу­ ряків збирають учні нинішні­

четвертого

Літочківської

:іа

яка

ракет і снарядІв, начинених спеціальними хімічними речо­

шніри

ДОЩОВИТИ)lИХОЛОДНИМИ дня­

'ОДЯТЬ студенти, інтеліген­ І~ія, ста!)шокдасники. На бу­ lJRl\овій

урожаЄ)І

інституту,

ти, недорогІ чобітки з 'ШТУЧНОЇ

прори­

никам

ного

ся в Ташкент 3 Фергансьноr до­ лини. Тут вІд грізноУ стихії охоронялась тернторlя в 243 тисячі гектарІв. :За допомогою

ловічІ

розвитку.

І,уряків . -На допомогу праців­

ського регlвнального науково­ дослідного гідрометеорологіч­

ОБНОВИ ДО

роль

сапали,

УРОЖАR

Жодної градової хмари не допустила До бавовникових плантацій у нинішньому сезо­ ні експедиція СередньоазІат­

Утеплені

(ТАРС).

швидкими

РАКЕТИ ЗАХИЩАЮТЬ

часто

КПРС в рокн війни І в пе­

М,lИ, підгорта.'ІИ тендітні рос­ .1ИНИ. І з,е)lДЯ віддячує ім щед­

~

фабрики.

розширено.

лене).

і ;\е

КОВАЛЕНКО,

ГО,110ВНИЙ агроном птахо­

Багато з них публікуються вперше. Вони повніше ви­

коиференцій

ЦК»

,нор­ що

за перІод з червня 1941 р. по 1954 р. включно. Склад документів тому порівняно 3 попереднім ви­

марксизму-леНіВіЗ­

~Iy при цк КПРС шостнй том ДОВ)'lІеитів .КОМув1с­ тична аа"lя Радянського Союзу в резолюцІях І рішеннях

8-10 гектарів при 7. Доречно ,нагадати,

До тому включено най­ важливіші документи партlY

політичної

лІтературн випустlІЛО у світ нlдготовлений до друку Інс­

титутом

по мі

,господар­

ників люпину ·сорту ,«Київеь­

3 НИХ працює і вночі. 3а добу трактористи

стві й інші OC~Hнi ,роботи. Учо­ ра о, бм(}лотили рештки насі,н­

вихо­

дять з борозни чотири потуж­ ні тр. актори «Т-74». Більші'сть

країні

оранку.

3авершуються

нято декіЛІ)Кll ГУСС-НІІ'ІНИХ ма­

По рідній

7,3 7,1 7,() 6,8

+.0,7 -0,1

5,4

-0,6

+0,2

Важливо, що при дунти аромат

нраще і

цьому про­

зберігають

колір,

'вітаміни. (РАТАУ).


ЦЕХ залізних порошків основна .виробнича заводу порошкової

~ill~Ш~~~!l[! ffi®~ШffigШill~ І І старт

взяли

І,И .

-

дві тисячі тонн кормових ко­

са в першому році нової п'я­ тирічки. Постійно дбаючи

Таку кількість кормів гос­

підвищения

подарство

цтва, вони успішно викоиу­ ють плани продажу державі молока. Так, в третьому кварталі при плані 17500 центнерів його продано 18058 центнерів. Таких відрадних наслідків завдяки

цюють

шин.

йового

організації

зації

цюють

ді­

вирішальних

ді­

змаганню,

иого

дієвості

гласності.

Регу­

і

працюють

у

дбайливо

передають

мо­

нальне

лодим дояркам. За дев'ять місяців нннішнього року пе­

внтрачання

поліпшення

редові доярки-комуністки на­

умов

доїли

тримання

по

кіло­

2356 - 2268

тарного

грамів молока на корову при річному плані 2660 кілогра­ мів. З теплотою говорять тва­ про

доярок

йде

завжди

організації змагання».

Партійна стійно

ДОІВ

на

нення

кормової

про

бази.

'Vlагають в роботІ молодим робітникам, яні пі'зніше ста­ ли до печей, передають їм досвід.

ПРОСТОЇІ:І

досноналіше оналини,

вести

вносити

необхідні

фермн

до

кількістю

КПРС

денку

ки

Підприємства пустять

натхненних

велиній

віршІв,

ВІтчизні.

присвячених

Не

злічити

і

нашій

всіх тру­

у

ЦЬОУІУ

роф

стільки

Нолентив Ворошиловградсьної

тя

модель, освоєна підприєм­ ством до осінньо-зимового сезо­

ну. А всього з початку року асортимент виробів поповнить­ ся 136-ма новими моделями. Понупці охоче ItуПУЮТЬ жіночі лановІ туфЛі, чоловІчі черевики на хутрі, чобітки з штучної шкіри.

шести

присвоєно якості.

виробам во­ взуттєвиків

державний

ЗН8К

(РАТАУ).

о

2

стор.

О

чого дорожчого для

І

немає нІ­

радянсьної

людини,

ніж любима БаТЬНівщина. Широка й неосяжна ,Країна Рад. Не­ має їй рІвної у свІтІ за територією, при­ родними бага11ст.вами, ,красою, за різно­

великих

торжеств,

ними' думнами,

справу.

щоб успішно винонати пла­ ни І соцІалІстичні зобов'я­ зання

від­

першого

річки,

гідно

родне

свято

рону ,зустріти

п'яти­ всена­

трудящих.

А. ГАВРИЛЕНКО.

-

Багато

за

чотири

ливарниця

СРСР,

«Видатні

--

вони

живуть

роблять спільну

:досягнення

на

пра­

Ольга

120

зав­

-

про­

ОЛЬГА

справа

КПРС,

-

наної

праці,

послідовного

життя У

с.піль­ велину

народів

'говориться. в Резолюції ХХІV

з'їзду

це .результат їх об'єд­

національної

ПРОІ\есі

'втілення

політини

СОI\іалістичного

в

НПРС.

будІвництва

Сто тридцять

манітністю клі'матичних зон. Усі барви світу злилися в ній від вічної зелені

усім цим в рі:Зний час сяє сонце. Схо­ дить воно над НомандорсьюtМИ острова­ ми і заходить десь за Нарпатсьними го­

взуттєвої фабрики імені 50-річ­ чя Жовтня відправив торгую­ чим організаціям першу партію жіночих лакових чобіток на низькому наблуцl. Це вже тре­

Тридцяти

Вітчизни.

ви­

ВОРОШИЛОВГРАДСЬКІ ОБНОВКИ

рошиловградських

і·м'я рl:дної

субтропікІв ПІвдня до сліпучо-БІлих сні­ гів холодної арнтичної Півночі . І над

меблів, сніЛЬJШ потрібно, щоб обставити 40 тисяч квартир.

раїни, нолектив заводу до­ Ішадає всі зусилля до того,

ОЛЕКСАНДР РУНОВ.

сек­

Молдавії

Так,

На фото; зліва

дей в

тів, у тому числі серванта, ретера, дивану-ліжка.

тисячІ карбованцІв.

дали слово щоб п'яти­

виконувати

ОЛlФЕРЧУК,

дових і ратних подвигів радянських лю­

предме­

документ.

конує завдання центів.

«< Молодість»), призна­

дванадцяти

22

Перетворюючи в життя рішення ХХІV з'їзду НПРС і ХХІV з'їзду Номпартії Ук­

Олександр Рунов щодия ви­

головним

3

же

Молоді

Оліферчук щозміни до

чених,

дається

УУІОВНОГО палива та бага'l'О інших матеріалів, СИРОВИНИ й елентроенергії. Іх зеконом­ лено на загальну суму май­

дання відливає по 350 кри­ шок для фруктІвннць, токар

нереце»

Цей красивий ,і недорогий на­ бір, виготовлений на Нишинів­ ському комбінаті «Нодр», скла­

ку є 28 тонн зенономлених 'JOрних металів, 530 ТОІІН

поліп­

високопродуктивної

ці.

НЕ ЗЛІЧИТИ всІх чудових пісень

І\вартир молодожонів, надійшла в продаж у магазини Молдавії.

бережНа їх рахун­

ДО 50-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ СРСР

Для радЯ1-lСЬ'КОЇ людини

однокімнатних

ПорошковИlШ ливі господарі.

соціаліс­

змагання~.

ТІНнии

ферми.

меблювання

1:111-

робітннкн одностайно схва­ л~ва~и цей важливий пар­

року п'ятирічки. М. БІЛОНОГ, секретар партійної організації тваринницької

для

дальше

організації

тнчного

першого

Перша партія гарнітурів «Ті­

«Про

шення

мів, мобіЛlЗОВУЄ колектив на успішне внконання планів і соціалlстнчних зобов' язань

1500 тонн сінажу, шість тн:

3()

танож

металонерамічних

На заводі пластмас нещо­ давно відбулися комсомоль­ сьні збори, на яких молодь обговорювала Постанову ЦК

зн­

достатньою

переважно

а

ЗА ЧОТИРИ ДНІ!

на

тварннин­

ЧО~1У

марон,

робів.

допо­

прагнуть

при

П ' я ТИ ДЕН К У

висвіт­

забезпечення

тонн

значити перший рін дев'ятої п'ятирічни і всенародне свя-

в

по-

внсокоякісних пожнвних кор­

МЕБЛЕВІ ГАРНІТУРИ

печові

днІ. Минулоиебагато часу, і комсомольці показали зраз­

підготовку

вищих

своєї

У ці дні партійна організа­ ція зосереджує свою увагу

цтва

Варто

старші

Виробничники

до­

і

рошка ,

ТВО.рчим, трудовим напру­ женням наповнені цехи, служби заводу порошкової металургії. Всюди помІтне піднесення, винлинане поста­ новою ЦН ,нПРС «Про даль­ ше поліпшення організації соціалістичного змагання».

процес віднов­

роботи

тисяч карбованцІв. 3а цен час дано додатново до плану 45 тонн залІзного по­

:зобов'язанням.

справи,

реалізовано

275

стіль­

майстри

рону

продукції понад завдання на

річним со­

праф,

сані­

декаду

-

порошна

визначено

юнаків і дІвчат працюватн· так,

мн,

відзначити, що виробництво кормІв у радгоспІ в цьому році в порівняннІ з 1966 ро­ ком подвоїлося. Зараз ми маємо 3072 тонни грубих кормів, 722 тоннн сіна

чином,

ЯІ(

початну

3

грошову

люються наслідки роботн на дошці показннків, у «кален­ дарях трудової слави~.

на

по­

зміц­

на

першу

підви­

У ' працівннків

регулярно

тив .пlдприємства успІшно справився з виробничою програмою дев'яти місяців, в тому числі й вересня.

раХУНОI{

соціалістичного Партійна органі­

молока

місяць,

скотар

організацІя

турбується

ході

завзя­

колентив

Досвідчені

дою розробилн і довелн до KO~HOЇ дояркн графі кн на­

зміну, допоможе колективу в роботі. Приклад самовідда­ ної праці показують також комуністн слюсарі Всеволод

Трубін, Іван Углач, Андрій Мегедь.

лення

і

l\іаліСТИ'IНИМ

зація разом з' технічною ра­

у

прийде

:за

3 метою більш гра\ютної енсплуатації ' пече!\' підви­ щення 5Ікості спі!,ання бри­ }(етів губю! і !(еріВНИl\тва бригадою, МарчеН1,О постііі­ но займається са:VlOпідготов1(010, .вивчає спеціальну лі­ тературу, Це ,дає можливість нраще,

роботі,

Цього

гарячих

технологічний

l{аполеглива ·праця дає хорошІ результати. Нолен­

міСJщін.

ферми Постанова ЦК КПРС «Про дальше поліпшення

відпустку чи захворіє, т. Ма­ кушенко

І\И,

стану.

гії викликала

доярку-пенсІо­

з

:іа

в

змаганні

залізного

ТОНІ!

lІ'нтирічну

8

в

Новий прнплив сил і енер­

нерку, члена КПРС Надію Макушенко. За нею не за­ І\ріплено групу корів. Та ко­ котрась

випус­

та

тваринннків, належного

та

свої

2300

дотримува­ температур

премію. Наполегливо трудя­ ться печові ВІктор Горохів­ сьний, Віталій ,нузнєцов, Леонід Софіна, Віталій Бон­ даренно. Нолентиw достроно­ во винонав план дев'яти мі­ сяців. 3 початку рону на йо1'0 рахунну є більше 40 тонн

і

організації

праці

ВНIЮШIТИ

ІЮЮІ

'Іас

Го­

час спікання.

приємства

пе'їей під 'Іас завантаження.

вим­

кормів

і

·1

:J~1еН!ІІення

Значну д(щомогу подає партійній оргаиізації техніч­ на рада ферми. На своїх за­ сіданнях вона обговорює різноманітнІ виробничі пи­ тання про зміцнення трудо­ вої дисципліни, про раціо­

корів,

досвід

вирішив

І\ен

ТО трудящих 54 рІчницю Велиного Жовтня нови­ ми успІхами в робоТі .

підви­

порошна.

цеху. 3а досягнуті усПіхи йому двічі вручали перехl,д­ ний ':Іервоний прапор під­

ма­

урахувавши

щення продуктивності

пели і цінні подаруики.

тваринництві,

доглядають

червоні

:за

доб'юс){

ферми.

ться· перехідні

приклад

Катерину Царик і Ганну Кутузову. Вони багато років

ли

бригади входять партl:йНОЇ органі­

лІстнчному

н

.\ЮЖ.1ивості,

тити

кор­

бригадах і раз на місяць ІЮ фермі. Переможцям вручаю­

показують

ринники

комуністи

членів КПРС пра­

сумлінного ставлення до до­ рученої справи. Взяти хо­ ча б доярок Галину Васюру ,

щедро

три

лярно щодекадн підбивають­ ся підсумки. роботи ІЮ

нl1

Шlнках,

НУВИIlI

члени

зма­

соціалістичного

26

бригаді

.tlелнку увагу приділяє lІартійна організація co:~~ia·

гання.

Всі

Ці

модоБУВНО'1 до складу

масо­

во-політичної робот'и партій­ ної організації ферми серед колективу, здійсненню кому­ ністами авангардної ролі на

внробництві,

цій

робіТНИНИ

самим

суворо

Дружний

повинен дати 2160 тонн за­ лізного порошна. Перегля­

h:ПРС ланкова Марія Олек­ сенко і робітннк Федір Кри­

посилен­

ию організаторської і

у

Наші

тим

режимних

тии

ють особисті зобов ' язання і п'ятирічні ·плани. Я, напри­ і{.nад, 'ПРОТЯГО\1 п'ятиріЧЮі

завдя­

ки добре організованій робо­ ті кормодобувної бригади, яку очолює комуніст Феодо­ сій Залозний. Сумлінно пра­

ності громадського тварннни­

досягнуто

заготовило

спе­

Ця робота дуже сподо­

заводі.

я.ність

під

ба!іась, каже бригадир. 13она нагадує :vIeHi плавлен­ ня сталі на металургійно:vIУ

ренеплодів.

продуктив­

нелегною

і

тися

І\іальн!\;тю печового по спі­ І,анню порошкової губки.

ринники радгоспу імені Щор­

про

Оволодів

правни

щува;rи

.'Іовне -

він сюди ,в той час, ІШЛИ пІд­ приємство робило перші нро­

сяч тони силосу, буде понад

тва­

П'ятирічка Івана МАРЧЕНКА

гії. l ' ут трудиться кільна бригад печових, з яних одну очолює ветеран підприємст­ ва Іван Марченно. Прийшов

ill

Добрий

-

дільниця металур­

народів-браТіВ

рами.

Історія ще не знала таної держави, яною є Союз РСР. ЙО'l'О п'ятнадцять рівноправних респуБЛ,і,К тісно згуртува­ лися ,в єдиній братній сім'ї. А дружба народів одна з основних рушійних сил

розвитку

радянсьного

суспільства,

незламний оплот нашої багатонаціональ­ ної соціалістичної :держави.

Більш як 245 мільйонів чоловік на,се­ ляють Радянський Союз. Це 130 на­ родів і народностей, тісно зв'язаних між ~Обою Іглибокою ·опіЛЬНlістю і'СТОРИЧНОЇ Д?лі і єднІстю мети 'побудовою ному­ Нlзму.

Ось деяні дані з останнього Всесоюз­ ного

перепису

налічується

населення.

більш

ян

Росіян

у

нас

129 lМільЙоні,в,

а цахурів лише 11 тисяч, україн­ ців 'понад 40 мільйонів, а нівхів менш ·ян 5 тисяч, узбеН1В БІльш як

'мільйонlв, ітельменів сяча. Але всі народи

9

!Зони

в

єдиному 'строю,

-

тільни 1 ти­ рівноправні. завжди разом

1 в годину суворих випробу,вань, і в дні

Q

СІ;ла,~ась нова історична С'пільність дей радянсьний народ».

лю­

РОЗУ:vIом і серцем знають і відчува­ ють радянсьнілюди, що їх сила -

в нерозривнІй єдності, братерськІй спів­ дружності, готовностІ в Іпершу-лlпшу хвилину ,прийти на допомогу один одно1VIY, підставити овоє плече, .поділитися нагромадженими ·знаннями і набутим до­ свідом.

Ноли на початну Велиної Віт,чизняної війни гітлерівсьні 'ПОЛЧИlща ,рвалися до Ниєва, разом з росіянами і у,нраїНЦЯМИ :\1істо мужньо обороняли узбек Ажгар

Агзамов, туркмен Ісбасар Шалабаєв, на­ бардино-балкарець .нохчун НУМУНОВ, на­ зах Таймур Магзумов і багато їх бойо­ вих друзІв; воїни-українці відважно би­ лися :під Мосн·вою і Ленінградом, на Волзі і Дону ,вимІтали фашистсьну по­ гань з центральних районІв Росії.

роБІтництво,

безнорислива

взаємодопомога

сприяли

ЖИТТЯ

о

Четвер,

.постІННct що

всі

со,?знl республІки за :порівняно корот­ нии .. строк ,ДОСЯГЛИ небаченого рознвіту СВОЄl енономіки

і .НУЛЬТУРИ.

НаближаєтЬ'Ся знаменна дата-50-річ­ 'ІЯ Jтворе~ня ~оюзу РСР. Цей і{;торич­ ни!'!

.акт,

ЯНИИ

закр~пив

добровІльне

об єднання народІв нашої ,нраїни, спра­ вив величезний вплив на ІЦОЛЮ Батьнlв­

щини.

Л.

І.

На ХХІVз'їзді

Б~ежнєв ,говорив:

З.міцненНl союзу

і

КПРС товариш

«В YTBopeH!il

розвитну цього

.рІвноправних

могутнього

народl,в,

нні

стали

на шля~ ..с~ціалізму, вІдіграли свою.роль усІ наЦ11 ·1 народності нашої нраїни, І насамп~'ред велиний російський народ».

УКР31на

ських

містах,

-

рівна серед рівних радян­

соцІалістичних

респуБЛI-н.

інду~тріал~них

.проживає

центрах,

маиже іП ята частина

В

її

ceJla.Jt

населен­

ня Союзу ,понад 47 мільйонів чоло­ вік. УРОР республіка вугІлля І мета­ лу . .Вона дає також нраїні трактори і вуг.ільні номбайни, потужні турБІни І маг.lстральні тепловози, устаткування

для шахт і металург!йнихзаводlв, вер­ стати, автобуси, лІтаки, елентронно-об­ ЧИСЛІОвальні та багато інших складних машин і :механlзмlв . Радянсьна Унраї­ на великий виробник зерна, цу.нро­

вих

БУРЯКі,В,

район

тваринництва.

висонорозвинутого

Великими є

ЇЇ досягнен­

ня в р.озвитну науни і нультури.

НИНlтрудяЩI

нашої

респуБЛіки'

пліч-о-пліч з уоlма .радянсьними народа­ ми ,самовl'ддано борються за втілення в життя нанреслень XXIV з'їзду НПРС, достронове ви"онання :планів року дев'ятої ,п'ятирічки.

першого

Г. СЕМЕНОВ, (РАТАУ).

Таких принладІв можна навести чима­ ло. Саме братерство, дружба, тІсне с,пlв-

НОВЕ

і

тому,

14

жовтня

1-871

року


ВЕЛИКОМУ ЖОВТНЮ-ГІДНУ ЗУСТРІЧ! ,',

ІІІ.,

НА ФІНІШІ нинішньому p~цi tМеханізова-

J'

дянський по 200 центнерів з гектара. ' Механізована данка ки-И» · вир~щували картоплю на Дем'яна Михайдовича ,Годьця на ,')50 rel,Tapax: 'Впр,овадженнянu­ КОЖНОМУ гектарі викопує 190вих сортів, внесення добрив, ста­ 195 центнерів картопді сорту ранний дог.1ЯД за посіваtМи протя­ Су.тєв. го,\{ вегетаційного періоду дали І\аРТОII.'ІЯ з комбайнів На;(ХО­ 11 і

данки

радгоспу

lІепогані ,нас.1і'Дки.

({ Требухівсь­

попередні­

ДИТl,

на

сортувадьно-навантажу­

\111 даНИМllсередній урожай сягає

ва.lьні пункти,

яких в радгоспі

;Іа ] 20 центнерів 3 гектара, а ок­ РС'lі да нки і по двісті мають. Головне завдання, яне постави­

два. Практично

вuни встигають

перед

механізаторами

прийняти і

на три фракції

товаРНу,на'сін­ ну та фуражну 3 1'сіх ком­ байнів. Знаиомимосяз роГ/отою ІІУНІ;Т)', Д~ Мl'ханіком ВОдО,'\имир Костянтинович БОРИIlIІІО.тІеЦЬ. ОСІ,

дирек­

ція радгоспу і партійна. організа­

цен, ШВІЦКU і ,ііе;І

юра'!' JібраТI1

1!]JожаЙ. На поле

,було виведено

відсортувати будьби

-

щинадцять комбайнів, які працю­

авто'машиною

вали повний світловий день. Мо­ jJальне і ,матеріаЛЬ'не заохочення

ШОфер <Павдо

сприяло рuзгортанню с(щіалістич­

розвантаЖИ.'1ася. БУДh'би по транс-

ІІОГО :J:llа:гаННЯ.Багато разів вихо­

портеру

,1ИВ

переможцем

І'ата, де

колектив

К(Нlоаинером

підві:! к~ртопдю Кузьмович Цахдо.

Минуда якаеh хвилина і машина П.1авно

пересувають'ся

ІЮП-15, а звідти -

агре­

Валентин

нстаНОВЛt'ніна

'l'рактористом J(И .ганни

в

-

швидко

за три-чотири

хви­

.

Неrу'!и трудову вахту на честь р і ЧIІИI\і R~.'lИI((tго Жовтня, меха­ ні;!атпри і неі ро()ітники, :Jайнятї на цій наЖ:llшііі роііоті, ,щ\ пі,,\ХО­ ді до фініша -- 3 [,зо гектарів каРТОПil!l вже ВИI\lJllаllа . ПродаНl) ,\І'ржа ні 1730 '1' 0'11І1 Gул!>u llа"агато ііі;1ьше,

ніж

штанували.

у uункери, ПРОНОДИТhСЯ заl(,1lадаНIІЯ картоплі

підвищенні . .1Іан-

Іванівни

ся

лини

на;Ш'dпве

IВедидченко,

зберігання.

ІІа фuто:

Якови'! Думенко і Григорій Федорович Дідусь. ,Вони Федори О.1екс' їівни ,Грінче'нко та

Jlраворуч-сортуван-

ня каРТОП:lі, на передньому П.1Jані панкова 8. М. Чечотка. 'Вгорі­ ЩОДНЯ викопують картоплю ·на СО'фії ,Мико.тІа' Ї'ВНИ Кузьменко сум2-2,2 гектара. На одній двад­ дінно обслужують агрегат. Заван- агрегат ,Го Ф. Дідуся та В. Я. Ду­ цятигектарній площі ,накопа­ таження 'БУЛІ>Баяи автомашин і менка ;за роботою.

ли

4.00

тоннбульб сорту Боро-

конте,йнерів з бункера провадить-

Фото: тек('Т М. Колпашникова.

ВАПZЖ Р Еitди VAVAW"~AV/иAV/-'W'/AVAV//и///и/AV//и.и.иии.и.и/AV.и.и/AV.и.иAVAV///ии//AVAV/иAVА'А'иAV./.UНН'~.и.иAYнzu.и.иAY.инAW'/.и.ииНZUA Цього

року

варнШ ферМі

птахофабрики

на

молочното-

такада,

Богданівської

через яку

вигортати-

,:l1еться гній у тракторні при-

гарну

погоду

примири-

:шсь З таким станом і керів-

І ПІСЛЯ КАРТОПЛІ-ПІЗНІ ОВОЧІ

чепи. По всьому було ВИДНО,

ники .птахофабрики. Мовляв,

повна реконструкція. За новою теХНQлогією утримання

що

до

худоби в уСіх корівниках гній нрибиратиметься не транспортерами, .а бульдозером,

через кілька днів сюди :І10жна поставити корів.

' Але в двох сусідніх приміщеннях ми не застали ніКОГО. Не 'було тут ні робіт-

:110.

Результат 'зволіканняДарницьке РБУ не викона ,10 своїх договірних зобов'язань

ХО:ІаВОД «РУі\НП» ~акінчив рання картоп.1Jі . Вирощував

навішеним на

НИІ{ів

і до цього часу не впоралося 3 роботою . .в останні дні ми-

,1а1ШИ Васи,% Тихонович .1Іеонен- робське

20».

провадиться

на

тра,ктор

«ДТ-

Через це довелося пере-

управління.

носити на нові місця ясла, вакуумні .труби для механічного доїння }юрів, водопровід, автопоїлки, перестеляти

ПіДЛОГИ.в

с.тійлах, асфальпідготовці

дівельна бригада

птахофаб-

В

фермидо зими провадять бурики і

виконроба

НАД І -І-

НА

ремонтно~будівельне

управління

ні

І. В. БИЧJ\ОВСЬКОГО. ДО заверuн:~ння ж ремонту і пере~

тувати проходи тощо.

Всі роботи по

,pemohtho-будіве.1ЬНОГО

ДОБРУ

П О год У

Дарницького

тресту радгоспів. Однак цІ роботи надто затЯ!глися, а ч'доба й досі перебуває у

устат,кування

корівників

таборі. БІльше .міенця стояла холодна дощова

справа ще не 'дійшла. Слюсарі-сантехнІки не встановили

і це не могло не позначитись

ти механІчного доїння, а бу-

,1ITHbOMY

ногода, вИ\Падав уже й сніг,

повністю автопоїлки, агрега-

на

проду т . І КИВНОСТІ кор в. Четвертий корпус завтра ж буде , готовий, повідомляє засту.пник майстра

дівництво естакад у початковій стадІї. В усіх приміщеннях не Ізасклені вікна, 'шмало й інших недоробок .

-

будІвельної бригади птахофабрики Петро Дмитрович Цьомка. - Двері та інші дерев'яні виPQби теж виготовлені

'

на всі' приміщення, залишилось тільки поставити їх на :lllсце. У корівнику й справді кипіла робота. Декілька жінок

Причиною затягування реМОНТУ у птахофабриці є наеамперед запізнення з їх початком. Дуже довго розроб-

лялася проектна документація. Будівельники з'явилися на фермі десь аж у другій половині серпня. Енергійно включившись в роботу, вони

зими ще

далеко,

нулого тижня було піднято аврал , 3 інших будівельних об'єктів у сусідніх селах зняли велику кількіеть ро-

бітників

доставили в Бог-

j

данівку, щоб заве,РШИТИ під-

готовку ферми до зими. Але

й досі худобу в приміщення

не поставили, бо

ще не

недоробки

усунуті,

зокрема в

піДготовці естакад для вида-

загонів

хоч

j

розчистили.

але не заасфальтували. Марно втрачено час і кошти на виконання ,цієї роботи.

Останнім часом посода покращала, потеплішало. Тому

потрІбно використати її якнайраціональніше, негайно поставИ'І'И худобу на стійлове утримання. Це дозволить

підвищити надої 'молока, які за перІод негоди при утриманні в літньому таборі знизились на півтора кілограма ВіД ,корови.

пообіцяли здати об'єкт в екс-

РЄ'ЙI~оваБРИіГада:

плуатаЦ'Їю ,до

ценельсон

кладати плитками підлогу в приміщенні, де прийматиметься МОЛОКО. Біля одного з виходів споруджувалась ес-

Але згодом їх запал охолов, реконструкція :загальмувалась. Особливо затримувала нестача асфальту. В надії

.в ЦЬОМУ ,році , господарства ра­ йону добре справидися і'з завда,н­ н ям по вирощуванню насі'ння {)зи­

мих кудьтур. )План засипки його.

НlfKoHaHo

повніетю.

lРМ іІершогокда'су

Доведено

91

до

--

здано на перевірку дише

д.

Ка-

громаР,ськиJ'!

' КО'РОСПО,НІД€ІНТ, М. Колпашникав, П. Теплюк прац'вники Іреща'кціої газ€ти «Но,ве ЖИТТЯ».

НАСІННЯ: щено

копав

тижні

.1анковиИ

Допомагав

1,0.

майстерні

пдемпта-

механізованої

йому

ВО.10ДИМИР

працею

овочевих МИ

роботи

плантаціях.

темпами

('воє

Понад

х .lібо­

1Г)О

участь

етудентів. ГPl\ТapiB моркви КОР>.lових

на l\і:ты\a ,Інів УС}!

ЧО.1і1-

ІІа ПО,їі.

:!іБРilllО та дпа

2()0

ГРl,тари

тривають

відзначили свято.

в гос-

і недіЛЬНИl\. ('амовіД,lаною

Іванович~' неді.1Ю в роботі взя.1И

: щкагатовано.

Тепер

проведено

робітник вік працюва.10 в ці ;Іні

буряків.

пі~нн

"(,рр;!

1'111111,'(1111:1

Поси.тени- буде ;Іібраllil.

провадиться

:збиран-

О. КОВШУН.

ня пізніх кудь'РУР.

стаТИСТИI\.

ЮВІЛЕЙ КОМБІ\ЙНЕРІ\ Більше сорока років T;pYДO~O-1 поздоровили і ~РУЧ~ЛИ го. життя

ПРИСВЯТИВ праЦІ

в

PJД-

ну

адресу

та

цІННИИ

віталь­

подаруноn

ному селі номбайнер рад:госпу І .перший секретар райкому НП «Гоголівський» ГригорІй Миро- України В. О . НРИВОШЛИf( і .0нович Марченко. Зараз вІн зби- лава виконкому районної Рад!!

рає картоплю, ЯКQЇ уже

пав з площі понад

50

ВИКО-

гектарІв.

Цими днями ГригорІю Миро-

новичу виповнилося

депутатів

"

трудящих

локінь. ДІТИ ПІднесли

днем народження його тепло

3

СІЛЬСЬКІ ФАКУЛЬТЕТИ ЕКОНОМІКИ НОМlПлектування

факультет.їв

еnономіки сільськогосподарсько­ го виробництва почалося 'в ра,д­ ГОCJпі «Березино» на Одещині. Тут створюються фІЛіали Тару­ тинського районного народного університету.

3&ЕРIГАННЯ ка}! господарств

П.

П.

.

Бі-

ЮВІЛЯРУ

60 років. букети квітів.

ОЧИСТКА. 3АСИПКА •

зниження схожості, а то і зов-

Організовано

зби- IІl1даретві субfJТНИк. !І І Трудівники ееаа.

ЛіеllJвrькиИ. Виконано ІОан про- також дажу. Решту бy,lьб Ilf'Рl'браllО п'ять

він так і зимуватиме. Майданчики біля корівників для

ниці, муляри закінчували ви-

вересня.

минулому

лення гною. В одному корівнику зовсім не приступали до ремонту і реконструкції,

білили стіни й стелю, ГОДі в-

кінця

ІІа

встигне-

треба

Н. ФЕДОРОВ.

У році

родних

університетах

господарських

сільсько­

знань

створюю­

ть'ся факультети економіки. Більш як 50 філіалів працюватимуть

В

колгоспах

і

радгос-

пах.

(РАТАУ).

стача посівного матеріаду ярих кудьтур, потрібно негайно попов­ нити його за рахунок >.Ііжгоспо­ дарськото о'бміну.

На ОЧИС'l'ці 'насіння організува­

ознайо-

процент. І 8164 цент·нери насі' ння, з них І сім до Інепридатності ддя -насін- митися 'з 'ко:н,струкцtЄЮ цієї су­

нинішньому навчальному при всіх 26 районних на­

ти двозмінну ро,боту, використав­

ши механізми ,на повну потуж­ ність, вста'новити гра. фік. Де

.4ас,іння високих репродукцій маиже чотири п'ятих від наявної кідькості. Завезено 3 інших Ра/Йо-

перевірено 6614. Визнано перШЮІ К.1асом лише вісім пр~центів. Радго,спи «Літківський», «Ру-

них цідеИ. І господарники, як і минулого року, змушені будуть шукати насіння люпину в інших

шарки і нега,йно зробити таку в се' бе. Термічне сушіння на'сіння проводити під нагдядомспеціадіс-

дасть мождивість дове'сти насіння

нів і висіяно насіння н~вих висо-

санї'вськии»,

Оlбла-стях,

та, пильно стежити за дотриман-

до

«Красидівський»,

коврожаЙ<нихсортів пшениці По-

Пухівський

ліська-70, Аврора, Кавказ та ін. Значно ігіршасправа 3 заосипкою і підготовкою насіння ярих

тор досі не почали очистку насіння до НОРМ стандарту першого кдасу.

витрачаючи

племптахорепродук- КОШТИ, транспортні зае~би.

культур. Вого потрібно мати ра-Складні погодні

з начн,і

По-хазяЙ'ськи вирішиди цю проблему керівники радгоспу «ІВеликодимерськии», де вироще-

ням

'належн()Го

норм стандарту пе, ршото

кдасу,

температурного не пізніше як до 15 жовтня.

Необхідно, що,б у кожному гос­ режиму. ilIiсдясушіння насіння слід обов'язково перевірити в да- подарстві приведи насі'НН6СХОВИ­ бораторії. ща 'в надежний еанітарний стан,

умови ниніш-

но 11500 центнерів дюпину. TY'l'

Щодо решти посівно'го :матеріа-

30М 3 страховим фондом 30600 Qщггнерів, 6 ж ,21052 цен'Гнери70 процентів. ,Було поставле'но

ньої nсеніствориди ведикі труднощі в зuиранні врожаю насінних посівів пі;шіх кудьтур, {),соб-

по'будували примітивну сушарку, в ЛІСій за ~ОIlОІIЮГОЮ двох калорИферів на стелажах із металевої

лу, то сдід пам'ятати, що зараз пі'двищена водогість повітря, і необхідно систематично передопачу­

етикетки, схе'ми розміщення насін­ ня в приміщеннях. Надагодиди окремий об,'1ік насіння ' в комір­

завдання,

ЛИВО люпину. ІВ Ібідьшості тосподарств його насіння має підвище-

сітки сушать 'насіння термічним спосоUом. 450 це,нтнерів уже має

вати, провітрювати, перевіювати на'сіяня, щоб не допустити само­

них книгах, :накдадних та шнуро­

ну воло'гість, ЩО при умові понижен(}ї. те.мператури навкодишнього повітря може призвести \1(0

нормадьнувологість. ;Jігрівання його і втрати схожос­ ІГОДОВНИМ агрономам, інжене- ті. Разом 3 тим керівникам рад­ рам-будівельника~1 та мех ан і- госпів і 'ПТаХ~ф(l)брик, де є не}\о-

щоб :очиетити

на'сінни

,10 норм стандарту першо'го ,класу II місяч:нийстрок з часу закінчен-

НJt збир<шня тіє,ї чи іншої кудьтури. A:re воно не виконано. ОчиЧетвер,

14

жовтня

1971

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

6)

занумерували

засіки, встановили

вій кни;JЇ о,nліку насіння. Н. КРЕМІНСЬКА, начальник насІнної Інспеl\­

цП.

Q

3

стор.

Q


На nоеmuч:нuх

Bimpultax

*

*

*

Я закохана у 'небо, чуеш? Тож не ~лич. Я закохана V зорі ніжні­ Не чекай. Я закохана даВllО, з ДИТИlІства­ Знай про це. Ні, не так по-своему кохаю, Пам'ятай! І МОВЧИ,не руш цю тишу,

Хай дзвенить. Адже знаеш, що кохаю небо. Тож ~ не клич!

Зажди На берізни струнні Тихо впала роса, І на очі твої голубі. Почорніла враз нІч ,і

зів'яла

нраса

...

Чи то тlльни Здалося тоБІ? Він сна зав кІлька с лів І пІшов назавжди ... ,ранон зорі збирав із неба . Та ще планала ніч І молила: «Зажди, Ну чому тан жорстоко . H€ треба!»

Ранкове Вийшла по воду боса, Небом брела і сонцем, Глянув лукаво скоса Ранок твої.м віконцем. А ,поверталась з водою,

Струмків розпачливі стрІчни:

-

ДІвчино ,

допоможи

COНl\e віднести до річни.

Прощання ~дригнулись У потиску руки, Ховаючи смутон розлуки: Дівоча бентежно-бІла,

-

Стареча в літах змар ні ла. Ср ібл ились відсоНl\Я снрон і, І біль наповнив долоні ... Упала сльоза розлуки На СМУТНО1\! з'єднані руки.

Минул(;ї

неДІЛІ

в

Школярі

районі

броваР'СЬКОГОО1Jераспортивна ,молодь шкіл ,міста виборювала першість з кросу. За по стано ­

вірки

вою Мі'ністерстваосвіти УРСР

підготовленості,

;J ~агання

в

цьому

положе,нням,

де

школи

знан ь

загартува,ння.

навчально­

ЦИХ

му році проводяться за новим

Є

головним дух

тому

у

1

вання.

гання

положення

введене

з

про

середньої

метою

ріаником

пере­

тов.

Войняк

А. Г.

мідно

(Напlвусмlшна, але факт)

тому ... Вигляд його мене здивував і зацікавив : обличчя БЛИlцало, ЯК мідний та,з. Я не втримався, щоб. не запитати:

при

- От і не вгадав! Ніколи не доводилося загоряти на морі,

в осад. Треба

а вигляд такий маю вІд води з броварського водопроводу. Вся с,Ім'я має такий вигляд : і дру жина, 1 дІти, 1 бабуся.. .

я,

лей.

славиться

зга-

недогляді

-

можуть

розуміти,-вставив

тану воду краще не вжи­

Іншої броварське водо постачання не дає . Крім того,

в

договорі

чорним

Змагання фізичну

пок.а.зали хор(}шу

і

морально-вольову

підготовленість учнів. Попере,1У спортивна зима 3 її багать­ ма

захоплюючими

стартами

fiУРХ ,1IfВИ"И Фінішами .

школи

О. ЯКОВЕНКО.

' надто

вчитель фізкультури.

по

білому

Для дзвіночки».

10.15 -

10.45 Телефільм «Альфа і омега,: 11 .2.1 Телевізійні вісті. 11.35 ШКІльний

ратура

Д.1Я

екран.

Українська

8

учнів

класу.

літе­

«Григорій

Сковорода :- поет , просвітитель , фі­ _lО~,Оф.: 12.2? - Художнііі фільм «Шу­ каите

І

знаlідете».

ш а. 16.30 (Донецьк).

Наша

16.25 -

Для

афі­

дітей. «Теремок •. Народний телеуні­

дітеіі «Аладдін і чарівна лампа». 14.45 Кольорове телебачення. .у світі тварин •. (М . ) . 16.10 «Пошук •. (М.). 17.00 За "акреслениями ХХІV з'їзду КПРС. (Чернівці). 17.15 Му­ зичниlї фільм. 17.30 «Проблеми удо­ сконалення подарством

управління народиим гос­ на основі застосування

економіко-математичних числювальної техні"и ».

меТОДів

і

об­

18.00 -

(/1\.) .

НОВИНН .

(М.). 18.10 _. Фільм-коицерт. 18.30 - Тележурнал «Скарби народу» . 19.00 - Чемпіонат Європи 3 спортнв· ної г і мнастикн. (Мінськ). 21.1.1 МI)4':

В ній багато заліза і со-

сім'ї повинен використовувати верс итет. «ТеХНІчна естетика і куль­ г~aMa «Ча.с». (М.) . .21.45 - ХУДОj'ЩЇ': води і в які терміни . За цим тура виробництва.. (Передача дру_ фІЛЬМ «М яч; рукавичка і капітан» . га). 17.40 Телевізіііні вісті . 18.00 _ (М')'. 23.05 Естрадннй концерт, систематично слІдкують І\ОНТРО­ Концерт. (Харків). 18.30 - За на крес­ (ЛЬВІВ) .

Помиляєшся,

чив товариш. _ ного

собі.

Спробуй ,

Стривай,

А,

-

Без спецІаль- станції

устаткування

льору не І\ентрації

запере-

_

-

одержиш, КОРИСНИХ

такого

но-

та й нонсолей не

l\10жнакустарно досягти . У нас

На цім слові

Ванна,

ЛІкувати

к ільна

теж

немов

в

цій воді

її?

шоколадний колір. І ч~

умивальник

може, лікарі сан­

знайшли

вав до

П.'ІЯЖИЛИСЬ

іншої ...

сказав я сам

якісь корисні солі? Бо не за­ боронили ж до цих пір вживати

постільна БІлизна має такий ше

прекрасний

випий

-

член

НОВИНИ. (М . ) . «Ровенські

(ЛЬВІВ).

ДЛЯ

прогр"ма

написано,

в домашніх умовах?

кожен

.-

юл:; ш КОЛ.Я РІВ.

ЖОВТНЯ

15

Перша

вода?

Таку корисну воду виго-

скІльки

П'ЯТНИЦЯ,

випасти

вати.

товляєш, очевидно, самотужки, лери.

_

Щ}Qцент

Качають 'ІИСТУ ненасичену воду в резер­ вуар з металоломом, що нази­ ваєтьс я водонапlрною башнею;

гар?

же

серед, ні

визначl!'tи

та!шх успіхів. - Дуже просто .

потримаВIlIИ її в металоломі, пропускають через Му .1, пот,lм додають рІзних домішок, які

Чим

можна

успішності з Фізич-ноікульту­ рив клас' і, коли :Щ!. CTlt-РТ не вийшла більшість учнів класу, Це вже не масовість.

-- Поясни , будь ласна, а як водопостачальники добиваються

- Ти, мабуть, смажився місяців зо три на березІ мо,ря, що маєш таний пренрасний за-

дана

міські

М5, :l, 2. Єдиним ,недоліком,

тільки

як

пробіг Сергій Мірошкін. Ного час 2 хвилини 17 секунд І\е третИі дорослий розряд . По­ с.lідуючj мі оця зайняди відпо­

«Цілюща» вода Недавно я зустрів свого давнього знайомorо,З ян им останній раз бачився близько рону

ДІвчат і

3МaJ'ання

y.jасникіІ.3вWсj питання:

рівнює другому дорослому роз­ ряду. ROO метрів швидш~всіх

виступала коман­

да 9-В класу, де класним ке­

зма-

серед

на

16

Люба IК()мпан~ць подола.'lа 3:1 1 хвилину 30 секунд, що до­

........................................... Нове

заліку

ставила

хлопців т~ж С'1'а .1И учні з 9-,В. Так, дистанцію 500 метрів

колект'И­

Щ~Вроварської школи ,М

клад, ,Вроаарськ.а. серед,н.а шко­ ла М 5 із 38 уч,нів 'класу ви­

Вона заіЙняла перше місце, Переможцями міС'1'а :в особис­

їх

:Іа всіх, а всі за одного.

t

місяців.

я й

попряму­

поліклініки порадитись,

можна

броварсьною

виразну

М.

"ення ми

шлунну.

ве телебачення .

ВОllі

піски» .

«Час».

ра, іі (}!І'У 'НС об­ !«()дIJТ ЬС,Я t){>з трем­ іб',та ,рі, в учаони­

ro

Гратиму МУКУ, Згублену в ЗОРЯХ ... Музика наша, Пісня твоя. Виллю I(ОХjlННЯ Цілунком згубп, В осені вбачу Серця розмай ... Можеш забрати Очі і губи, Тільки РУКИ Не віднімай .

л.о,сюкаі

В.

ної

ВОРОБЕЯ.

Екран курс .

lIрограма

вания

Кольорове

21.30 -

гімнаСТIІКIІ.

ТС'.l('ві:1іііilі

те.1е­

(.~\iHCbK).

телебачення_

Ху­

(М.).

Наша

17.00 -

афіша.

Новини. (,"1 .). 17.1.1 Кольо­ рове т елеб ачеНIІЯ. «Здрастуіі , це я 'КО,l()бо к .' (М.). 17.45 - Теленарис 'СС lще Саян,. (М . ). 18.00 Новини. (М_). 18.10 Концерт. (М .) . 19,00 _

про

таК111

"ореспонденТів

21,()() -

Дlтеll.

телесту·

більшовицької

19О7

рр.)..

рація

иад

8.,-"

рисна ня

9.1;' - -

<~Г'\lU:УЛlьщи,н'а» Г . Г. Ма:теЙч'ука. На фото (з.•1,і'ва

З

"('

НОАIl11И.

т елебаЧСНIІЯ lІаМ11».

Ю.3n

тел ебаче ння

редача ша

д~'Я

дітей.

12.05 -

ське

з

ВИ

18.55 -

ХУДОЖНііі

діти!».

Наша

фільм .

21.()()

афі­

20.:10 _. Те"е­

-

«(Zрадіжка».

РАRСПОЖИВСПІЛЦІ

(М.).

(ZO_'bOlJO'

ПОТРІБНІ:

ВлаДIfВОСТОЦЬКОЇ

11.30 12.00 -

(М.) .

МУ.lьтфільм

Пе­

телебачення.

МАЄТЕ

Внстава

ПОрТНОІ

ПраВJIlннSl РСС.

, ..,.,.,..,."..,..,.

"""~~"'oI'

.. .,...

РЕГУЛЯРНО

НАИПОВНІШУ ІНФОРМАЦІЮ

ПРО СВОЄ МІСТО ЧИ СЕЛО; ПРО САМОВІД­

з оторіио.

rазет.

ЗАРАЗ

ВАШОГО

КОЛЕКТИВУ;

ПРО

ТЕ, ЯК ТРУДЯТЬСЯ І ПРО ЩО МРІЮТЬ ВАШІ

"

райоиво:;

ДРУЗІ, КОЛЕГИ. КРІМ

МАТЕРІАЛІВ

РОБНИЧІ ТЕМИ, ГАЗЕТА

НА

РОЗПОВІСТЬ

ВИ­ ВАМ

ПРО ЦІКАВІ ПОДІІ, НОЬИНИ І ФАКТИ, ДОПО­ МОЖЕ ВИРІШИТИ ПОВСЯКДЕННІ ПИТАННЯ. КОТРІ ХВИЛЮЮТЬ ВАС.

"

ТРИВАЄ

ПЕРЕДПЛАТА

РІК.

1972

НА

............... ............................................................................................................................................. ............-.. Тож uе аабуд~те передплатити "НОВЕ ЖИТТНU.

,

Це ваш бли,1~uий друг

~

nорадuиu

ПЕРЕДПЛАТУ

ПРИЙМАІОТ-tJ:

районне віддіпення «СОЮЗ­ друн»,

сільсьні

віддідення

зв'язну, пистоноші та громад­ сьні РОЗnОВСЮАlНувачі преси. ~.

НАША АДРЕСА: І

вул.

l\иtВ' СЬІКа,

IIIДЕКС

-

М. БРОВАРИ, 'ІІД. 2550:10.

«НОВАЯ жизнь. орган Броварекого раАониого комитета КП УкраинЬІ и раАонного Совета депутатов трудящихся

КиевскоА

области.

154. Ib======================~\I

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів (партіАного ЖНТТЯ,

Газ~та

у

61964.

ДР}'а{3.Р'НЯ,

'leTB~p

І

суботу.

19·3·82.

Кні,вськоі

області, вул. КиіtВCl>К-З,

154.

Телефон -

19-4-57.

на рін

виходнть

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 •••••••••••••• 11 ••••••••

6PQBa,POI>Ka

ПереДПJlатна ціна: -

3

нарбованці

вівторок.

заст. редактора. І боти) , фотокореспондента - 19·4_67. вІдповІдального C~Kпромнсловостl, масової роретаря - 19-3-18, відділу сільськ. господарства - 19-4-47_

-

3а lМ .

4515-8101.

• ~

12

1

нonlйон, на піврону

нарбованець

56

! "

контори,

бухгалтери, економіст.

МОЖЛИВІСТЬ

ПРАЦЮ

~

старший ,?УХ'галтер транс- ~

На ­ «Каз- ­

ОДЕРЖУВАТИ ДАНУ

,

НА ПОСТlИНУ РОБОТУ ~

«Грайтсся

продовжениям,.

кольорове

проск­

переМіщення .

Редактор Є. ФЕДИН.

12.15 «Будні парторга. . (Миколаїв). 12.30 «Му­ зичниіі турнір •. (М.). 13.30 Україн­ ка

перетпореи.

площин

фронталі . або го­ (суміщення) . ДОПОМіжне

добраніч,

фі .1ЬМ

мова .

ЧИС_lіВIІІIКИ'. На ­

навко.,о

19.00 -

«На

матрицями.

«Способн

замін а

проецірування».

Концерт . -(М.).

(.\1 . ).

« Здоров·я».

афіша.

иад

А'lгдііkька

речения .

РllЗ0нталі ша .

«Опе·

перетвореННЯМIІ

П,nоскопарале ..'1ьне

Обертання

(1904-

БРОВАРСЬКШ

Асіх.

9,30 -

10 .00 -

партії

~~.,....,.._-..

для

(М . ) .

Програма

-

студії

(М . ).

операції

геометрія.

цііі,

Першип «Назрі­ Тактична

математика.

ліиійними

проекціїі:

програма

Гімнастнк"

--

х'у1.'Lож,н ьо - ви,роб1IІII'Ч()lГо() ,06' Є,ІI!ІІ·а'НIН"Я

ВІ/ща

відповідні

ЖОВТНЯ

16

Перша

І.

революції.

Фільм -с п ек ,

.: НаХЛібник ».

СУБОТА,

ма,истра

початок

«Безособові

"рограма

17.0:; -

IОIІИх

І

8и зн аченики:,.

10А "" - . Ко.1ьоро ве

Зі:стріч

програма

студента-заочника. 1.1.00 Історія КПРС.

лінія

і

21.30

пісті.

Друга

.111 М

ІН аіП'Ра ,во) : тре.мб:­ та,р,і, І. І , Мис.ка­ нюк, В . І. Лосюк Г. Г. МатеЙчук. ( ФОТ ОХ'РOlНо:'к а РАТАУ).

,С. СоБОЛ':IВlка.

21.00 -

Друга

« Чер.

~Il «О р.:1Я» :1 Героєм СОЦіаліСТIІЧНОї Ilраці П. МалиніноlO (М.). 19.45 - Те ­ лефі.1Ь М «O~epo лебедине.. 20.30«На добраніч,. діТи' • . 20.45 Дорос·

ІК;'В ХУІДОЖНЬОЇ са­ .:І!сщіЯ..1мюпі к,ту­ -бу IneНС:ОІнера J. ,І . Мисп<а'нюка, (кощосп.н,ика

Теле­

Кольоро­

Художнііl фі .1Ь М

(М.).

(М,).

КПРС.

19.45 -

бачення. В ефірі «МО_'0дість., (М.'" 22. ;-і) Ч емпіона т Європ" з спортив-

!-І ов ини.

жовті ~ -­

з'їзду

«Прогрес..

ДОЖ НІІІ фІЛЬМ «Дон Кіхот •. (М). 12.25 - « Народ ні майстри прикладного ми­ стецт ва ». Тележурна:l. (М.). 12.55 _

І , ва,но -Фра:н.к:IВС Ь­ ,ка область . Жод­ ,ІІС свят'о, IIce.l і ЯfЮfj;В І\о с;,вс ько­

радіСТЬ і\IОЯ.

17.00. -

ХХІV

журиал

водою

МИКОЛАЄНКО .

даі! :'1ені РУКУ В !І,зв н іх МО30ЛНХ,

Марія

Та

зма ганнях

Гра Г\, дз 11 1\11

учнів,

,спортивнмо

ві :НIУ, де ОДИI! дійсно бореть' ся

мають

брати участь у змаганнях н е :mірними командами, а окреми­ ми класами, згідно жере:бку­

якості

важливим, Є тоі, ЩО, напри­

кр о с і

па

-

нonlіснс.

122 номер 1971 рік  

122 номер 1971 рік