Page 1

ПРОАетарі всіх краін. єднайтеся!

Рік

СВЯТУ Великого Жовтня­

Н АБЛ ИЖА€ТЬСЯ свято всм,I'О радянського народу -

122 (2506) ЧЕТВЕР

13

ТРУДОВІ ПОДАРУНКИ І

27-11

видання

ЖОВТНЯ

1966 р. Ціна

49 річ-

коп.

2

ниця Великої Жовтневої соціалістичної революції. За доб. рою

11

І траднці€ю день народження Країни Рад трудящі району, як і всі

;' радянськ'і люди, зустрічають великими трудовими подарунками. ;1 Великий пафос соціалістичного змагання на честь ХХ ІІІ з'їздів ;1 КПРС і Компартії України, які прийняли рішення по дальшому

І, РОЗГОРНУТQМу будівництву комунізму в нашій

країtlі, спрн.яв ус­

і : пішному вик~нанню ./!-ержавних планів і взятих зобов ' язань першо· І ('(\ року НОВОIП·ЯТИР(ЧіКИ. 1I Серед ПРОМ,нсло~их пі.!l.ПРИ€МСТВ .. першнмн ра~ОРТУ6али "'~O) ;: lІиконання дев ЯТИМ іСЯЧ'НО( вироБНИЧОI програми роБІТНИКИ заВОДІВ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП

порошкової металургії, пластмас, електротехнічних ,виробів. Ці та і і(lші підпри€мства, перетворюючи в життя рішення вересневого

1I

ПJlt~НУМУ ЦК кп ре, спрямовакі на доко;>інне поліпшення плану­ nання і економічногоО стнмулювання промислового вн,робництва та і перебудову організації управління промисловістю, випустилн понад план продукції на сотні тисяч карбованців. Тількн завод порош­ кової металургії, ІІаприклад, у в.ересн.і виробив додатко'во до пла­ НУ проду:щії на суму 55 тисяч ка,рбоваиців. ШІІР!ЖНМ переджовтневнм соціал,істичним змаганням ОХOl1лені

t'

31\.КЛИК

НІ\.

і п_уаХОфабрик доклали немало ~усиль, щоб виростити х~роші врозерновнх . культур,

ПРОJIУКТИі)НОСТl

картопЛІ,

гpOMaДC~KOГO

'. .

ДОМОГТНСЯ

дальшого

Тlра:ктори зр'аlЗ У ж бу,.lИВlк~ючені

пщвищен'ня І на ц:ло:добов у СІР З'Н,І-> У.

!вари,нництва.

ТЕТlїВЦIВ

Під весь ЯРІІ~

сільські труд, іВНlI, КН. ДО ДНЯ свята вони , прагнуть закJ нчитн весь Ти,ждень тому в н аНЮ\lУ ра!д­ !<О.1Плекс польових робіт збирання пізніх овочевих культур, ГО<:Пlі заlКіінчено збllрання ка'Р' ТОIП­ оранку зябу, очистку полів. Нинішнього року РОбітннки радгоспів .li. ВИil3lі.lьнен і З-ПI:,д. КО\llбаЙlнlі,в ,ЩІ І

УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ко

.

ПОG начилось

ІІа

І це Ш,3'IЦ-

те:\юа,х

про-

ЗВЕДЕННЯ про х,ід польових робіт в ра~госпах і птахофабриках раиону за станом на 10 жовт­ ня 1966 року (в процентах до л.1iJНУ)

нлин

гектаР'иВ зябу . ЧЕ1рез день-два, бу­ Д УТЬ зор а н! л.10Щ !,~ П :,Д ярий К'n,И,Н. ВИСО'КОПРОД)lКТИ1В'НО

дій

трактора

р ович

п,ра:цює

во..

«Т-74»

ВаОИ:JIЬ Пет ­

Захарч~нlКО з

TpeT!>O~O ,ВJi,д­

діл!кз, Я,І<ИЙ 6'И'О'РЮЄ за ЗJМlі,ну по 8

ня поляга€ в TOM~, щоо на Зlб~аних площа~ було орган,зова~е

1I

:і збнрання бульб, ЯКІ залиши.1ИСЬ ПІСЛЯ 'комбайНІВ . Треба вжити ВСІХ ~ :' захог-ів, щоб не допустити втрат найменшої tUЛЬКОСТІі врожаю. !!

'іі

К()ЖіНОЇ доби. д()бав.loЯ П ЬСЯ 60-70

Поряд із зби,альнltМи роботами сільські трудівникн закладають \і

!і основи м!,йбутнього врожаю.

Після закінчення сівби озимих основ-

на увага приділя€Ться оранці зябу. Успішно Проведена ця робота :11 і і в радгоспах імені Щорса, с Красил'івськи,й», «Плосківський.. Госпо- І цю роботу

до

20 жовтня.

Відрадних усПіхів у ,передсвятковому змаганні досягли наші

;1

II

1 ваРІІННИКИ.

Вони

успішно

виконують

державні

плани

І;

~' POP УкаЗ СI\1 ,В':І.1 1966 р Clк>у присв е·Ї .lа

11'

по ' ви-

! ~ рОбництву і продажу молока, м'яса, яєць. Велика кількість цінної і! продукції до кінця року буде вироблена понад план. Одна, к, щоб І

і \ мання худоби в осінньо-зимовий період. Не окрізь ще добре відремон- ! п,риміщення,

полагоджені

flрацівни.ки фер'м. Від жатнме успіх справи .

вирішення

кормокухні,

цих

питань

підібрані

у

веЛИІкій

Мі'р'і

дівників і мобілізувати Їх на успі,шне зак;j'нчення всіх ПОЛЬОВИХ З

ної

про.дукції залиши,вся

підготовлена дО :>ІІМИ

незібраним,

хоч

Комуністн, к(,мс?мол~ці промисл()~и~ .

ПТ~~О«l!аБРИК

одна

ферма

не , була

чи не був виораний який гектар зябу.

ЗОб~~ язаНІ

виступити

СОЦlаЛIСТИЧIІОГО з~,,,гання з тим,

щоб .11;0 свята

ПРИНТИ

.IЮДIl/J()!

PAlflllCbltA

І

чих

усІх виробни-

показує

практика,

це

дає великий виграш _ За 9 місяцІв нинішнього року IЗИпущено продукції понад

ВИ­

завдання

ТіІ-

переведено

йонів !lарбованців. ПіДВIІЩИ­ л ася І зароБІтна плата . При переході на П'ЯТИ-

Зустрічі У Білому домі

ден ку трудящІ одержують на рік додатково 51 день вІдпочинку при незмінній кількості робочих ГОДІ-ІН _

денному

хlДІІІІХ 1;llіі

тижні

ЛНЛХ .

при

У

р е ЖIІМ

мі с ті

У;ll е

.ВАШІНГТ:ОН.

.1<JНoНИ'Х \ІЮ'О.

ОJ1.i)ЗВ

яlкий

сеню).;l

А.

Гро­

'н,а

за­

США

аіlд,ві'.1ав Біли'й .1::).;1.

ГР::J,~.ш~о. і

Л_

Джоч ­

раЗ\IСІВlа,_

Р03).;10ВИ преJ.<:та!ВlНИlК

.д O ~'Y

:t-

' заоор­

А_

11ерер ув а є

В:tJJБУ,l,ась

П :С,1,Я . ~J' ~O

А.

. 11'р-ез~д,ента

Л . Д,ЖС,НіС().н·а ,

.\\, : ж А.

на

Мі'ністр

СРСР

тут

г!} о шен:ня

двох

в

пита ,н' нях

Бі·

П'рееи

Крісті аН І заЯ В IІ' В, що л,р-еЗ Ні.1 ен 'т ' Джоноо.НІ і м i' l~ i:C T [) З 2IК'QoРД О,н'н,и'х оправ СРСР А. А . ГрО\1ИКО' ,м,а.1И «a:IJ.JB·epТle

д',lОівій

я,к і

ШI~роке

обст,(Vновu:і

я:вляють

також

деРОКЗі!'НIІ\.\t РаСКО'\1

НИХ

сп·рав

ряду

вза,ЄМНіl,Й

Ві,дбулась д.

обгово'р,ен,н,я

СРСР

Шдrтов іlдаЮlJlf

А.

н,а

серед ,НИ'Х

А.

зз:кордон­

Г;РОI\1'ИlКО_

запитгаи.няко­

-

ПlІ'Та'НlНlЯ

про

неРОIЗПОВСIQДl жеlfНlЯ Яtдерно~ зQрої _ СПDа:в,а витляда:є та, l\, ЩО оБИlдві

кра ї;.-m

Союз

-

США

і

заl tнтересова'Нlі

Р Щ:UЯ>НСblК'ИИ

В

,д,ося,гн,eJi­

ні

ДО\1,омеНСЮl1і, Яіка б сприяла у-кладен,ню міжнаРОJ.JНIQ'Ї ",ГОДИ ЩО'J.О иієї ПjX)'б .lемн . Ми дОМОВ,И­ лн:сь ПРОДС\ВЖ)lвати' обм і,н ДУМIК,а­ ми

у

в і дп о в і' J:НИХ

графік

місті

руху

Ле-

міль-

НОВИХ

переглянуто

транспорту,

го­

«КО\I'У.нзр». ВQlИlIі' віJLр.ізн<яютыся ЄI:I.1 п,опередні,х е.lег,а'~ТlНlістю фор­ М' ІІ, б'.'J:blШИ'М РОЗ'.llі,ю).;l іРЯlДО'М ексл.lуат,аL6Й:них IЯІКОІСтеЙ . Тонну б !,ТIfЙ»

яблук

сорт у ~ро'з мар.ин OДHO~O де:р-ев·а

зіlбрали

СZLJ.,ОВОіди

з

КаСУ).;І:ке:нт'сько,го

г сс,п у

в

дг:гестз'ні .

6і,lЬШ

ЯіК

дв:аl.l:lI!ЯIТЬ

ЛЮ.1ЯІ'.І

ВИ1со;;'і

зивають

рокі,в

ВРQжаї_

ЯlБЛУIfЮ

;рад-

Ue дe-P€lBO дарує

ГOJр,ц,і

н-а­

'f}lllо-деревом.

Свято автомобілістів :В'Ї:.1б\·JЮСЬ V

.\1e'CКlBi .

В

с еми

,КО.10'Н З,Х - ВЗ'Я'.lО

участь ТРИ1(:т,а а,в,Т'() \1аши'н від старіЙши.ни «ДаЙ,млер-Бен.ца», МО.. дe:~i 1892 'року, до наЙн,о,віlШИ'.~ ра,ДЯ'IfСblКИХ звтО\юбі .~jв, :ВIfПУСК

яких буде н @,та'l"Olд,жен>о

в н'иніш­

.ко,ви'х ПО'Туlжностей ВIllП,l,а'В/КJЗ ча­ В}lНI)' ЗРОС,1а н,а 21 , І П'Роц,Е'lН'т.а, а

сталі -

'на 42 п:роцеНТI1.

111(),1'! ПllleJНі

н,ай,важдив і ші

ек СІНО\! і чlн ;

П'О'К а з н И'К 11 .

:ННЮ

заJlща IiIН Я

одержано

ПО,

по,над

НУТlі

П~.1IВ'ИJЩеН'ню

С';JiдеIЮ\1 З ють

В ід Зlни ПpQд},!кцj,ї

І з4

прибут:ку.

у<:піхи

техніlКО­

П ерев ИІК'О '

ПРО..1іУ:КТ(fВlюсті lІ.рац,і _ жен,ня сО'б\вартості ,,,,аlр'о о.ваIНlЦUВ

З'lІа'<JНО

ЗJавОід

\І':,lЬЙ О,НИ

За

дос'яГ­

н,а 'горо,.'Jjжено

ЛеНluна_

В€'.~ики'м

підн,есен,н'ям

ст a '.1€1Ba: pи,

п'раIlЮ­

ДОI).;lеНЩИІКИ,

про­

каl""ЧИlІ->IИ , і: н, жеН'е'РІю-теXJні'Чlні Ц !llrНIІIКИ у нові,й П · ЯТlllріч,ці.

пра­

вування _

,1 И

До 49-х роковин Великого Жовтня всі трудящІ інду­

Р'Оіда,ВІНЬОIГО П~КОі В3 . Ій 500 років. Во,на мі,стить ба,г:ато в:іДО).;l,остеЙ

стріального ЗапорІЖжя повністю перейдуть на п'ятиденний робочнй тижде}lЬ

про

TeXIHiIK)N

ДВОХ

вихідних

а рхео;юги

ро,З!Кооках

сільського<шсща'рські

(JИ , з ЯКI1І'.1И НИ.

.при

ЩО

ста­

К'УЛ,ЬТУ'

мали спраlВУ С.1ЮIВ'я­

ЖИЛИ ІВ ХV

днях _

СТО,1і,тті . (РАТАУ).

ЖІІВЕ

Пlfта ,н,няlX» .

(ТАРС).

В

д' іКТСlбич місто юності Іван,а ФраНlка Дoelв'ятого ЖОВl1НЯ СТ<llв~'lcце\1 СВЯіЗ _ Т у1Т ві(д'булось відкриття пам"ЯТНИlка КамеfijЯ­ р,еві .

ДЛІЯ )'частів u)й урочистій ло­ доії n'Рlfб у ли членНІ У р<ЯДОВОГО фра:н.кі,в:с.ьк,ого юві'лейно,rо коміте ­ ТУ, ,вчен~ ПI1JCЬІ\1еl~НIИIКlI та ~1Итці УlКlраїIНIf', предстаВНІІlІКИ Ilта:ртіЙіН'ИХ і р.аIJj5fНСЬК'ИIХ Оj}тані зац і !\ Льві/В'­

і

зараз

п'ра!цю€

мз'йст-

РО\І.

ФОТО

С. ГекдеЛblМЗJн,а . (фо,то,х,РОНl:lКа РАТАУ)_

ЩИ1Н'И,

гості

з

бржн і х

реопуб"j,к.

УраЧИ'СТIfЙ у"ітинг В :'!LКРИВ пер­ ший c,e:-lретар льв,: всы<lгоo обко­ му 'П2J1т,'j В _ С. Куцевал. На міти,нгу ВИ>Сl'УШf,lИ се:кр-ет ар

n'рогоБИ:ЦІ>IЮro ~~ ! CbKI->O'М Y

~П У,к-

раїI НI1 Г _ Г. З,ак' рой, .1ау.реат Ле­ ніfl1Cl>КОЇ п'рем, ії, письме НIН"К О.lее" ГОНІЧ 3'Р , л,еl+LнграДСЬКlIЙ літера1'С'J) Іл.1Я Б'раЖlli, іН', ' білс'р,уJCЬ;КИЙ П:!fСbl).;lеIllНИIК Mf'Xa.ikl0 Ларчен.кю іlНші_

..

,п іС-l' Я м.і l1И1Н1;-У В_ с. Кущевол РОЗрії'за€ червону стр :ч,к у. На зем­ лю опаlДає бі.1е ПoQК!j}\ІІВ'ало, і перед

I1'р'ису:тніМІИ

постає

велИ'l Н ;]

постать Франк.а . Ли,"е могуТІНЯ П':'СНЯ <>:В;ІЧНІИЙ ревоmоці'Оl!+ер» у ВИlІ\'ОНJЗ:нні

зооденого

« ГlлООК!;ОСblКИ'Й»

()6,3

с3.arвqpИ1l.l.bl<:И'й>

93,0 90,0 89,4 84,7 81,0 93,8

88,3 68,0 53,4 57,0 100,0 ї4,7

97,6 88,0 86,1

100,0 69,4

60,5

б6,:і

95,5

їо , о

79,3

76,9

Ос.Юі

польosі

роботи' :в гоопо­

дарс11Во8!Х

райOl/l1y

. нa!БJJlІЖаються

I11Р'ЗІЦЇІВ1НIІК!Ів

сілЬІСЬІКОГО

,гос ­

T€IМII"

робіт

}'iJJооільиИlЛИСЬ _

4б8 гекта,рів , :.1еНІШе ПljXYl'И

r,p ' ZIН'O!1 OJYТY-

J{pyra

стати

декада

жовтня

виріша.1ЬНОЮ

у

М'УіСИ'ТЬ збир,аlllJні

ПЇ:3Jllіх ОВОЧ';ІВ СТОЛQВИ,Х БУРЯJКJіIВ, моркви, к,а'пу.сти тощо_ з.З!К'і,нчИІВ ­ ши! цю РОООТУ на:Й6.шжчи!ми' дlн'я­ ~ІИ, господа,РоСТ'ва p-аЙОIНУЗМОЖі)'1'Ь 112,доVlУ!ЖИ'ТИ прогаlЯГr!е в зtJ.аlЧі го­ Р'~IдI'.Лі'lf державі , ВИlІю.нати :ВlCта­ НОIВЛI('l н'l ПЛ31Н'1f. ~e 3 цією сп'ра­ вою у нас не 'все гap,aJ3jД _ Особли­ во с.':IU,mі.дтЯ'П'иIOЯ ра,д:гоопа.м, що

8.ИIРОЩУЮТЬ

()IBo~i,

н:а

ЗJаlплаlВ ­

них зеМ.1IЯіХ, «ІБобриJU.Ь'КИЙ", «.зоря», «ру'саlнl)вlcыІй" та іIНШИІМ. У .р.аЙОІНі є ,реальна МОlЖлив>ість заве,р'ШИТИ В ПО1UЧlНlій дека­ ді і ораlНIКУ н,а, 3Яlб, ТИІ~ більше, що оК!ра\llі ГOClПО!дзрсгва уже J11I ПО­ р,алися з цією роботою_ Т,реба п,УlСтиrrи, на 'ОраНКУ в'сі по'Гужні rраlКТОРИ і !ВИllюрИ1СТОВ'У'ва'l'И' їх ціЛЮL'IP60іiJ1O, Щ()Іб Вlклаlд.атися в до· Веід",ні граф;IКИ аlбо ВИlПереджа'Ги

Їх . На ж,а,nь, ke,j)i'B:J-J.ККИІ ЩР6МИlХ ГОСПQДарc-m не rrрИДlіutяюrrь СЄ!р,Й>QIЗ' -ної у'ваги П'Їtд1lЯіТТЮ з,srбу. ЧНІМ,

СЕРЦЯХ

та

71,8 100,0 88,1 75,0

РЗJніlше ЗЗlК'ЇН;ЧИ!В ЗJБИlра,НlIIJЯ . Але ж

На фото: наватор мартеНlі'ВСblК'О­ ГО цеХ'у.N2 2 комун іст ВіIК>ТОР Чвелєв. Неда ,вн,о він за:к'ііН'ЧWЗ

- Книгу на 1000 сторінок зн,а,йlШ­

100 100 100 100 100 100 97,6

Донецька область. МаКі:,Ї:зсЬІКИ.й Іви.'В':сШНIЄIНJЇ КЮІ'.ІlбаЙ,нн ПОТplі6но не­ ~етаЛУР'Г ::ЙІНИ,Й ЗЗ!В'D'д i\1eH,j С. ,1\1 _ ,~аЙІНО ПУСТllrrи н.а пл,аИТ:Зluі!ї госло­ K ilp'~IBa ве.ll\1Чезне пLд,ПРИЄ/).;Іс.т:во дa,p-cl1В, Іде ВОН'И lI..IiC потрібні . . Д:JIЯ 'ТІР аJНСП О,РТУJllаIННЯ на :lIЮЇ реоп)Щ іКIІ. йосо КО.1еКТIПI п' р,искорення \lОПI:IШН'(j' В'ИIКQ,нав за!В,;J,.аIНIНЯ сем'и­ 6у.1. Ь16 з ПОVlЯ 'На СорТ'У1ВlаЛЬін·і то ­ ,Р·і'IНОГО П .та,ну по IВCf,O~!Y .ВИ 1рю6ни­ ки, а пот ім на держаlВні прий ­ є більше авто­ Ч,ОМУ Ц'lf.клу. Без ~веде.н,IІ'Я ~,OLJ.aT­ M,a',l 'blHI; пун"..,.!!'

н ,: й

при

П·ЯТН'j:I)чці.

Імені Щорса «Р JloalнilВC ЬК'ИIЙ» «ЛіТ1К'і:в<:ький» ",Зоря» СемItПOJllкі;БJCf:jка Боmа'нівсы<a ПУХIГвСblка

п'ят иід е НІ!( И !в ереон!я . 3в ~q.а:ЙІН'О, на ЦЬО\1у п OGJH ач Ні.ПОСЬ дО деЯIК,ОЇ м іри т,е, :11.0' ба!гаrю хто

д'Р'J'1ЖЮИ '

орденом

83,7

89,5 84,9 78,1 85,0 61,9 87,2 85,6 76,4

оста,нlН ьоі

дини роботи підприємств торгівлі, побутового обслуго­

м,іж

США

рес:nО'Нlд-ентів, А. А_ Г,ромиоКО за­ ЯIВи,в : «МИ' оJбrОlIюрювали' ~їлы<a lІи~а'Нь ,

у

інтерес» .

МІІН'ІСТРОІМ

десятки

урахуванням

умов

Алеї

90,0

І ОО

,ка'РТОіГfЛ.і з;6раlНО або м айж е lU18'іЧJі

п'итань,

зустр : ч

~K:peT a pe\1 і

в

З

на

на:J'Gроджено

Перші . «ЗапорожціJtнової мо­ делі «ЗА,З-9б6» ВИlП,УСТИ,В З 21ВОД

колективів.

Як

за,К.lа;JJаIНН'Я

."\!'іС ТО

100

за, r.ШIfY:JIУ ·rт'~я:щдеиIК'У, ,н,аIЛlJ»lК.1l:ащ,

райо­

н ' на _

ВИГРАШ ВЗАЕМНИЙ процентІв

булоJOЯ

КаЛIliТЯlНfCьк.а

ва",

п'яти-

ще з кра- ,н і ІЮЗ,ИІХ ба,г.а,То()ПОlверхових будии: К, ;:В і ШИ'?,<ЖИlХ ПРООі1екті,в в:щ-

.

80

свій

::0:1

Q:j:Ж:

пода,рст'ва' ПOJв!іИ'М l3аJ(')Н!Ч6ІNlIЯ>\І ЗJБИjp>аНJНЯ картоплі, Tlj>lfвno,pa­ АИОН з ор3illl«1Ю 1Ні3 зяб. Од-КЗІК '8 (Ж'pElМЯIХ 'f()IOOOIДapcr­

На СlJjят,і БУЛ' 1f

п~реджовтнево~о і Plоопу:б.1'іll<. У Ришк,аIН:,ВlJIі _

~ ~ ,_ _~==~==~~==.==~~-~=~ .=-=-

ЗАПОРІЖЖЯ . Тут прово­ дився Всесоюзний профспіл­ ІЮВИЙ вівторок. його учас­ НИКИ вивчали досвід пІд­ приємств і установ Запор!ж­ жя, якІ працюють на п'яти­

відзначив

ювілей .

СІ!1

",rOIJ'OJl іIВ<:Ь:КИ'Й»

день

підпри€мст.в, радгоспів, І rJl}ИlСУТН.і гссті з СТО.1И,ЦЬ бра~НIiJx

tltЩlаторами

, щими трудовими подарунками. д.ІЯ ТЕБЕ,

Кишинів

І віковий

.-

010

~., 0.'" І:)

до Завер>Шetf:Ня. IDJjM ~iB i Im3IХQф8>б,рllК З}1Стр.ілп :ВсесОІ0,3ниіj

усіх кінців країни

Не можна допустити того, щоб хоч один ~ілограм вироще-

<=>-:З-

IQO (')0

ПОIЗІ.:LQіюв .1Я Є МО Вас. Ольто М'НІКи'т і,вно , З ІВ IІ( Оі<Н'\І з в UlННЯМ! - -- Q

за.1е­

Керівники господарств, партійні організації в передсвяткові дні зооов'язані зосередити увагу на тому, щоб пі,дияти актИІВНість тру­ робіт .

Н ЖОІЗ'с~Я ГO'_10!ВH OI~I'Y

РСР .

ПОС1'ійні ІІІ

~.-

сІ\р,асltlJі,вськ'и!Й» . •Тlpе6у.х.івсbl('ИЙ» .. сD06рнщ.к.иіі» CB-ДИІМJ€'iРСf:jЮи.Й» По радгоспах і птахофа'РИf(ах

<>' ЇPOHO,MOlri раДГGСП 'У «Требу­ х'IВСЬКИЙ» 0.1ьзі· Мll!штJ,вні Холод почес~е з вання Заслу­ женого агронома Української

;: мати ще кращі наслідки праці, нам треба о~ганізувати хороше утри- : і товані

радгоспу

сЛ ітківськиЙ».

За за'СЛУГИ, ,в РОЗВІІ ІТІКІУ сіль­ ~ЬКОJГ ОСЛ ОіДI''' РСЬКСС О ,IJII'роБНI1,цтв а, ПреЗI1і.1і,я B~PX C P.'HIO'Ї Pa,;J,1I

дарства району при хорошій оргаНіізації праці мають всі мож,~и- і " ості :!8к ! нчиrи

агроном

Ilоздпров.llJt6JlО!

11

11

11

М . ЛИСЕНКО, головний

m

'5

l'Оопода rcTB

в середньому по pa~OHY ЗI?рано по 18,.1 центнера зернових, веденн;яро60Тlfl- З 5 до 10 ЖО8.т- Г~KTap i B ПІРll ,н,о'р:мі 6. Так же д<:б­ І : БIЛЬ~ як по 100 цен!неРIВ ~воч~в. За,раз . заК'"'[t€rЬСЯ з~ир~ння кар- Н'Я м, еханізаюри піДІНІЯЛИ 250 reK- рссовіс-но тр;у~'я'Ться \1е,ха>нVзатОІРИ, І ! ТОП,11 - одна з на~тр~~о.МIСТЮШИХ РQoб~Т. опе.редНI ПlДрахун~и та,рі'в ріЛJгі_ MHQ<O.1a Ю.р;,ЙООИЧ ПОЛОВ'К'О, Олек­ 1\ показують, що урожаи 11. буд~ неПОгании близько 10.0 цeHTlIepl~ Те:пер н'а П ()J.llі. пр, а'цюють ЩОід'НЯ сі'й Григор'ови'ч Жи .~еНIКО, ВаСИі.1Ь І, з гектара. Переважна БІЛЬШІСТЬ господарств уже . заКІнчила зб"" 12-13 l"ра!К:ТОроIВ, пере.ваЖI НО' по- ГРИІГОРОВІІ'Ч КИіРIl1Ч€lНIКО та і,нші_

і ' раНI~Я каРТОПЛІ . Ce:p~д H"~ Кал~тя.нська. птаХ?фа~рика, раДГОС:Iі : ТУЖНІІІХ nусени'ч,н'ИХ . В ніЧlН'И,Й час І шеНІ Щорса, «ПЛОСКlвськ~ии., «":'IТКI, ВСЬКИИао та ІНШІ. Зараз ~aBдa'i- ; : орють 9-10 ,~Іаши;н. Т аЮРd чи'но,м ,

о

НЗЗJВ'Н

чо.ПОlвічого

хору.

до Iп,'I!ІІНlі,жжя па.~I ' ят;ни·ка ~.l al'J.eHO ЖИіві квіти.

по-

• • •

н,аlП'р!ИКлаlд, поя-снити' що С€I.\llІІполкіJIICblка

Ї

то,й фЗі<'Т, l(ал,ИlТЯlН-

!І1\ЗІХофЩРИК'И: за М'НlНУЛ'У в P~Д,HO:.1Y се,1і IJИСЬ\1еflН НІка , СЬІК'а ш о н,осить йО'го ім'я, HeдaJIJe>КO JIILll п'я'Тщu,8НЮУ J!lиора ,lИ по 300 геюта­ «.БоБРll'll.blКИ:Й» і ду'б~, п iL1 широКl~МИ в і ТЗ1М1f Яlко­ P~B, а ращгоопи: ЛИіше 110. з4 ~o любfiltl споч.l~ва'Ги І ва' н, Я,КО:ВlИЧ, «.завqр>ИЩblКНlЙ» члени УРЯДОВОГО ювілеЙ1НОro 'КО\1 і і­ 50 'ГE'IКTapiIB? К,онтраст Д!)'же .ВМИ­ тету , д:ячі на}'!ки, літерат'УрИ Т3 *иЙ . ми,стецт,ва ЗУ'Стр.,шоя з зеМJIIЯlКа­ Г'О1'УЮЧИІСЬ ГіЩ.НО Зуо1':pU'ТИ 49 :ро­ К()ІВ ИН И 8елиuroГО Ж Ов11IfЯ , Тр'yщf.IВ­ \lИ Каl\1еняра . ЗуlCi'р ;,ч заlКlL'lllЧидася KOНIЦepтo.M ННІКИ села наполегливо працюють Х' \1ДОЖНЬОЇ СJЗ МОдJ\Я.1Ь>ності_ у 11000і. Нема сумніву, що. ІВОІНИ

- На

па, roрбку

поблlllЗУ КОJJИІШ- неза6аіJЮ'М' ynораються

IJЬЮЇ СЗLJ.И1би ба'ГblЮUВ

Фра:нкЗІ .а!іЇд­

бувся м'і тннг, П.рисв.Я1ЧС:IШЙ закла­ д,еН'liюнаріIЖНОГО ,Ka:Meнm на Mkці , де б}Ще спо.руджеJl'O ,нови.й м узей Каменяра. (РАТАУ) _

робатами. Треба тільки, рівники' ГООПOlдJapcrВ

з . ус:/М'а щоб ке па?",іifН·і

ОРіГаніа.аціі більше п,РНjДМ,Я\,1J1 уваги зма'ганню людей, ст:ворюв.а­ .111 для НИХ нео,бх':'д'llї У'\Ю В ІІ .


, ~

! ,

,,

рАДИ деП}"'І'атів тРУДЯЩИХ,

ХХІІІ з'їзду КПРС по п' JlТИ­ р~чно)!у плану РООВИ1lКУ народ­

ног.о

,го.сподаретва СРСР на раки, - :повин-

1966-1970 ні

РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

контроль

-C'Ka~aIHO}" Директивах

широко

викориетати

НІ ІМ повн.ова же:н ня, aKTIfВHY

участь

у

ва\lИ,

ОПОРА-АКТИВ

на.да­ беручи

ГOC'IН)дa,pcь-

1\ о)! У житrі ... ».

Можн.1

піІСля

пеj)e'біЛblшеlfoНЯ історичного

ХХІІІ з'іздУ партії діяльність нашої сілblCЬКО'Ї Ради значно ПОJllіПШИJ1~СЬ. ВИКОIfoКОМ ста,в ближче до людей, їх зашггів, 'ДО ви'рООництва. 33ібвгаючи

наперед,

С'l\ажу

про деякі пі~умки цієї робо­ ти. ВьддіlJlОI\ Hailil тримає рад­ ГОСоІrний перехідний Червоний

ПРЗlпор. Ра,щгоепробкооп­ один з передових в раЙонj. По ВИКОН.1·нню

річного пла:ну

всіх вк;\і:в .фїнанtових платеж,в сільська Ра;щ посіла ДРУfе liIіrце в районі.

Спирає)!ось ми, звича'ЙНО, в пеРIІІ~' чергу на дютутаті: в, ЯКИ)!

виборці

довір' я.

Та

кmrітети,

Тl}варись'кий народна

без

сказати:

вияВИЛИ

вwc(же

депутатів

Kpi,r

~.,.,.",....,....,?~~.,..:;;t" .. . :"" "

&R'IЧIВ. 8у-

маємо чимеlШИЙ ЛИ1fff,і

жіноча

РЗ,іда,

суд, добl)'овільна

дружина t

батМtівсь­

БИ,Й ко)!ітет восьмиріЧ1tоі ШltО­ ли, . рада КЛУ'бу і БЮл іотe<JtИ ,

група епрИJfННЯ ра'ЙОlІ'н,ій 1..0місї>ї в С'l11жвах нЄ'повноліmх, комітети' ДТСА, АФ і ЧервонОІГО Хреста... В кожній з цих орJ1ЮДИ 3 rанізацііі працюють ТБСРЧИ~І

вогни'КОМ,

З

почуття')!

ВИ· СОI\ОЇ

ві;mовідальності

ДОРГlен},

с.праву.

за

3 j.н rціаТИ1!И ак"1'ИВУ на 06говорен'ня сесі, А і ВИК()Іlfкorмів бул·о винесено ба>Гато важли­ вих питань. Та деІТутати і а'К' 111вісти· не

лише

пілк'а,з),1O'J'Ь,

а 5еить дійову учаС'Ть в .підfСНl\щі того ЧИ іншого питан­ ня і ВИ:Jif}Н.1н~ні приііня'l'ОО'О

про 'l'OpriВJIЮ. жетн·а ;Jt()~I'ІСIЯ

Фtlf&іllCово-бюдcї'JJьcыоїї РаlДИ

всебі'чно Ви&ЧЮJ.а

стан

оорав,

на

ООгОВОРЄ'IfIfЯ

сесії б)' ло ВИ'не<сЄ'но

скаргмlИ

надо::{ять

j'10зг;rядаються.

СЬІ,ОЇ

ОСЬ ОДИ" З бага,тьох nРИI\­ на'с

з

про·хаJl'НЯМ

ДОПО'!\f'ОІГТИ

інт('рнат .

Вирішити

ня оула

доручено

1.

06сЛУГОВ}' ва'Ння

тру ді.в-ників

шра'вах НЄ'П()ВН().'Іітніх . Прохання виборця За;ІОil'OлЄ'не.

Так 3а:&жди. ПрО:ТJlГом пер­

Депутат Не.года особи, сто офор-

:~ сесії,

'І}"

за.с~дань БИКОНКО­

11

М. Не-годі

("J]РИ'Ш!'НЯ

'(ИВ

гадьних

3&орів

rа!!ня,

які

І!а них,

виборців. 'Пи-

ми

0'6говорювали

підказані

житгям,

усі

Актив

-на

ci.'lbCbl\O.ї

Ра,1И

роМт)'

ус,іх

в

нь!)го,

Ми

,питання

ПJі()

тя.

Не ('е.1Ї

жені

ЯКЩО

заР,1з

У

ri,lb\la,f,

5.

І\жтора

!\а 1 пі' та.1JbНО

туєтьrяк;rу,і),

пі'дСРIJiН

ТРОЄЩИІІСЬІ;ОЮ

наша

Рlщі

(' ~'pi',1-

З\lа:гаIlНJI

~

rі.'lьrЬfiОЮ

~

nf'jJ~,l. ~

Bt'.'\('

що в І\інці

!)m,у

)(11

Опорудв:;uіл­

секретар ,ико.нко.му По.г­

ре)!он­

ребської

сільської

,

~

\ \

,

Ради

\

."...........,...".....".#~.,..,.."..,.~,. ,...,...,.., .,....,...,......,.....,.~~~..".."..,. .. ,..."...,,.,..,.., ."...."...,...,...,.........,.~..,..,..,. "..

... "...,..,....,...,...,....."..,..........,..........:-..:;7.. .,.." •

ІЗ Е.. І. ~'-;-и СЕРЕД НАС

До 50-ріЧЧЯ Радянсьної влади

ТОКАРНИХ СПРАВ МАЙСТЕР

і !

КОМУНІСТ _ І

11

кинуло Свої промеС ОНЦЕ ні у великі вікна механічно.го цеху. веселко.ю заграло на підлозі. Всюди тут по.мітний трудо.вий ритм. То В о.диому, то. в другому місці що-

разу

спалахують

яскраві

вог-

ннки елекtpOзварки, чуються удари потужио.го штампа. 1'010лота. ПраtlОРУЧ токарне від· ділення. Крізь відчинені двері до.lЮCиться рівномірниіі шум верстатів . Біля о.ДНОГо. з них, нахилившись, стоїть робітник. Він зупиикв верстат, ретельио. виміРЯI деталь, потім натисНУВ пускач агрегату. Минає п ІТЬ, деСIІТЬ хвилин, а робітнltк .не відриває пмля.ду від AeTaJti, пильнує, щоб часом не перебрати хоч би на ОJl.НУ

НеЩО,1авно наша газета ро.з.повіо1а про у.ча.сн·~а трьох 80' єн МиТ'рофа'lt31 ЛУКl\ча КУЗl>мика з ВелИКОЇ ДимеJЖН. В бу· реМ'к,і ДІні післ.я пер-е\!о,и 8елИlКОЇ Жов1'Н6llOЇ соці8JIістич.ної революuії. КОТИІ ~\Дн.Я<.~.а ГОJЮВу В'н'~роіlllmЯ і 3ОВНЇЩШ( КОІІТ'р. реЬОЛЮlllі·я, у селі бу,в СТоворений рєвко.м. а' ЗГОД0\! оргаlн:ізо8оЗІніпаРТllІ3аIНIСЬК'и.Й за'Гtн та гuіщпі.1Ь1НН.Й lю\tlirrет . ,Щоб аIКТИ' I8Jiзу:ез.ти свої д,ії. місцеві а,к'ГИ'Вicrн' в(:та нови'n и: зв,"~зоО(.~ кИlї'ВСIiКИIМ'И' арсеНlа.",ьця:~foИ', .від Я'КИХ одер'жу>в·а.l'И з·брою, .1И(:-

цем . і від кожного почуєте], найтепліші слова: - ЛЮДltна щед:юї душі. ро· І бітник із зо.лотими руками. майстер свсєї справи. Оціика цілко.м заслужеиа. Во.лодимиру Іллічу, як спеціалісту висо.кої кваліфікації, доручають ВИf'отовляти наііскладніші деталі. І все він ви· точує точно, акуратно. Д щодо продуктивності праці, то вона теж висока. Токар вико.нує норми на 130-140 проценті,в.

робітника.

І

всі

вони

гаряче

дякують йому за добру науку .

От .і тепер переймає його дос­ від працювати на токарному верстаті молодий <,обітник Петро Єременко. який прийшов в цех після закінчення школи. Т(жар Володимир ФедосеНКІ) - людина чуйна. хорошиil то­ вариш. Він не тільки пе,редо· вий виробничник, а й вмілий агітатор. На конкретних фак, тах

дово.дить

сво.їм

товари­

шам, як треба працювати. за·

Д буває так, що за зміну виготовляє деталей у niвтора раза більше завдания. Не рідко. біля верстата ударника комуністичної праці можна побачити МОЛОдих ро.бітників, які звертаються до. нього

проваджувати

передовий

у виробництво ДОС8Jід. Иого слово

дохідливе, знаходить куточок в серці кожного, з КИМ дово­ диться зустрічатися, як агіта­ тору. Так, наприклад, бесіда

«Твоє робоче місце» мала свій позитивний

вплив

на

окремих

со.ту міліметра. Одним з кращих виробничників на Броварському будівельиому комбінаті .Ni 2 тресту сУкрелеватормлинбуд. давно вважається ветеран праці комуиіст Володимир Ілліч Фе-

за t:lорадою, щоб показав. як треба виточити ту ЧИ іншу деталь. Тоді він охоче починає демонструвати свої здібності і приііоми . праці, а ті, що стоять. уважно стежать за рухами старшого, досвідчеlЮГО

робітників. що допускали за· ха:>ащекість роіочого мІЇсця. Вони незабаром навели поря­ док біля верстаті.в, тримають Їх в чистоті, бережуть.

тівкн, біl.1ЬШОrвиІЦblКУ ліrep.аТ)1рУ . Митрофан Jl~lК'НіЧ пеp€l!l..а,в рЕ:ШЗJЮЦj.j з свою а-lьбому фО'l'о Д'l'узів ПО боротьбі· за вm!ід'У Ра:д - 8е\,1И'КО!діИlМерсЬІКI\.Х aJК'

досенко. СlЮЄю наполегливою і сумлmною працею .він заслужив пошану і авторитет серед

товариша. Відколи ветеран ":>аці трудиться на комБJнаті (а nt:IЇ пе-

шення

тиаїс.Ті·в і кИ·ЇIВСI>КИХ apceНl8JIbцiB теико, Ф. Лизун, К. Васюк,

колективу. Поговоріть на комбінаті з будь-аким виробиич-

ріод о.бчислюється майже двома десятками років). віи нав-

ником, інженером чи службов-

чив

(зліІва JIIаЩJаIВО): М. ЖивоМ. Кузьмик, С . Іванченко,

М. Фарбун .

токариііІ справі

основна тематика беоід агі­ татора

ви·

~~ш~~::~~~ь~;:~~ої1У~~f~ лlСТИЧНОl шlй

краІнІ

революцll . завдяки

}{омунІстичної

ДЯНСЬКОГО

партІї

на·

та

Ра-

турботі

ром обкому СЄЄВ,

Л}{СМ}' Д .

який

вІдмІтив,

Єв-

що

в

недостатньо лись

преса,

радіо

всі умови для творчої праці,

час

населення.

навчанМя

шенні

відпочинку

фlзичного

її

мо·

загарту-

вання .

}{омсомольська

органlза·

ція Броварщини Є ініцlатором спортивної трирІчки ІЗ

нашІй областІ . І TOJllY на останньому розширеному бюро райкому

Л}{СМУ

лика розмова цтво

них

йшла

Рішуче

не одного

СПОРТИВ-

майданчиків, більш

взяли участь секретарІ комсомольських органlзацій та голови колективІв фlЗКуль-

тури промислових пlдПРИЄМСТВ 1 радгоспІв. З ана·

лі30М робоТи бюро райкому

комсомолу по виконанню 30комсомольсько-

молодіжної спортивно! трирічки виступив завідуючий

оборонно-спортивним

2

НОВЕ

13

жовтня

сеКТ0-

ЖИТТЯ

1966

Та" ,

зо"рема,

комсомольців

госпу

в

поліП ·

і

ро-

силами

молоді

«ПлоСкlвськиЙ.

рад-

побу·

дован'о сІльський стадіон, на заВОДі порошкової металур-

гії споруджено "омплекс спортивних майданчиків. Сн-

метою

3

спорту

серед

тури

заВQДУ

талургlї

року.

кого спортивного залу та організацlї

В.

ПОРОШ"ОВОЇ

Дренов

ме-

говорив

про недостатню пІдтримку з

бо"у дирекції заводу в спортивній роботІ, обмеженість

спортивного Інвентаря в культмагах нашого району.

дитячої

зауважень ВИСЛОВИ.IШ у своїх виступах се"ретар обкому Л}{СМУ А. }{орНіЄН-

та

критичних

цінних

Ж И Т Т Я

лами комсомольців міста в районІ комсомольського парку обладнано футбольне поле, два волейбольні майдан· чики. Скоро стане до ладу баскетбольний . Але це тільки частина

тих зобов'язань, які ми повинні виконати. На бюро бу-

ло

них

виявлено

недолІків

чимало

іСтот-

в проведеннІ

фізкультурно-масової

робо-

Секретар "омсомольської оргаНlзації радгоспу «Тре. бухіВСЬКИЙ:l> М. Мельниченко засудив рішення дирекції.

згlдно з яким ОДИН 1з кра. щнх сільських стадІонІв областІ в с . Требухові був пе-

реораний і вІдданий під вирощування помІдорів.

Внкладач

фізкультури

Великодимерської

середньої

ти. До цього часу ще не ство·

школи В. Драний звернув увагу на слабку шефську

рен.иЙ комітет по коитролю за виконанням молодІжної

допомогу міських спортив' них організацlй сільським .

спортивної трирІчки . Питан' ня спортивної роботи на бюро порушувалось не часто,

Було також порушено пи· тання про необхІднІсть будівництва в Броварах мІсь'

порад

ІЮ та голова обласної раДІ!

спорттовари~тв І ри Ф. Жуйвода.

фlзкульту-

Виступи всіх інших това· ришlв також були пройняті турботою

ком сом О А Ь С Ь К Е

спортивної

школи . Ряд

Голова колективу Фізкуль-

ши-

роке залучення трудящих до спорту, про проведення МІісових спортивних заходІв. В роботІ бюро райкому

бов'язань

бо'Ги.

успІхІв

спортивно-масової

в по ут народу,

ве-

про будlвни-

комплексних

певних

-

за

стан

ної роботи. Вони увагу

на

те,

що

«Спартан»

ще

не

спортив'

звернули стадіон

став

міс-

цем справжньої масово-фlзІ,УЛЬТУРНОЇ роботи. Змаганнн тут проходять рідко. Бlльшість днів стадіон ПУСТУЄ. Виходячи 3 цього, бюро

райкому Л}{СМУ в найближчий час розробить конкретні заходи, спрямованІ на усунення недоліків в спор-

тивио-масовій

пішне

зань

робоТІ

виконання

т-а ус-

зобов ' я·

спортивно-молодіжної

трирІчки . Програмну вимогу партії «Фlзкультуру і СПОРТ в побут народу,)буде

ВlІконано.

В. ТУРППКО. член бюро райкому комсомолу.

якості

«Поліп­

продукції­

умова

ВИКОНШНІЯ

плану.. «Не просте це слово­ робітник,. та і.нші.

б

ВИі\ористовува-

популяризації

та

створено

13КУnЬ туру І спорт

районІ досягнуто за останній

лоді,

уряду

В

·

ф.

виробнича:

-

невід'ємна

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~··~~~~·~·~~···I

НАБЛИЖАЄТЬСЯ

~ ~

депутатів трудящих.

в

,

,

виіі,1I'\l1) Пі'РI'\І0;ЩЯ\IІІ. І. МДРЧЕНКО,

ПРИВО,1ЯТhСЯ

~

пр :, те, ЩО ~

сі'.1l.рзза

Првві,

,

їдальню, ~

Радою с~і .'\'Чать

на:ших

1963

~ІИ за:пда '

бпі'ВНИЦТВl

Перші 3

ГОС1ІО­

fорг()веЛМI.l

0,111:\

наJПРЯ'l'

ньої ШJ,О,lИ, посаДІІТИ паРІ\.

l\у.1ьтурнаго ЖИТ­

ііу'.Н

оаня,

ро:mочати

~

~ попере ,lУ., :1)'стріЧI і , Р()ІКltВИНIІ'

нувализуудувати

провів певну

впізнати

ПОГРI·Uів . в

"а,

ВСТІ\ІІЮВИЛИ

і

Бро-

,

.нічСІІГ(),

цьо"у

ВеJ1ИI\ОГО ж ()!ВТоН Я,

ВИКОНІКОМ

га ,l}lЗЯХ

прохаfl1l1Я, в

4

на .наші

ку не зр~бив. ЧЮlаJ10 справ Готуючись гi::{H ~' в-і,'l!;}начити 50-і

в-~пра­

а'ВТI)­

автопарк

КОНl\реТНI}ГО

в

Я'!\

Бр()'рарюlИ

Незважаючи

варськиіі

ГР}1ПИ

і

з

нео:~нора, зові

веJ1и!\а си.1а. Опи-

раю'lWСЬ

устанава, то зараз

на:ка'зу виборців, J1ер~довий ~OC.Biд.

питан­

ДШli.

деп}"тату

документи

ЧИНО)!,

в

ці

ГОД00і

-

:ЩРСЬJi(IГО

перетворення

ШI\·ОЛУ­

ра'ионнійКl)міеіі

практикою. KPFM 1'00'0, .в,ЩОу­ ЛОСЯ 8 нарадгодів поС'ТїМних ко)!іlСіjі, 8 за:нять з депутата­ \lИ. На Н-ИХ іі;шлося, ·ГОJ10ВНИ·/d про

в

питання,

("ПО.lг/ення

ІНІВ ДИТИН}' В школу-інтернат.

сідьсм.і сходки, ДВОЄ за'

2

-

\Іедаl\f,браторії.

Мі/ШИВ!'

Вolзштуваrи ,1Р)'ЖИНУ на ліl\}" адитин)'

)lе,ЩЧ­

На жа .1Ь, і досі (не :1 113' шої вини) не виріllI!'lІе та!\е

,ндів. П. С. Н('!Г/)і\а зверн}'\ВІСЯ

.да

кваліФ:I\ОВіІ них

НИХ працівни!\ :,в з Н1ШОЇ сіль­

lпів.

жання. В результ.аті сесія lО»оіішл& 3ІJ,ТИВНО, по-дtло.вому, ДОП01fm'ла nw.iTHo ПО!JimпИ'І'Я

шого rrівріччя у нас ві,дбулИ'Оя

п' ять

2-3

протя.го,)!

мі'СТJ\И. Про

3ДО·РОВ' Я п~гре<&чан турбуються

rbl\()Ї Ради. Впни, я!\ правило ,

вання,

села.

ПОРЯДОК Ш.1ЯХИ і

зая-

сідь­

,10

розм&влял& з пайовв:rами, вра­ хувала іхпретеlJ3ЇЇ і поба­

ЖИТТЯ

рrшення. :Приrа,дую,

за

які

І"

.

виступає

агітатор .

проти бракоробів, недисциплі­ IfOваності і всіх тих негатив­ них явищ. які ще заважають нам іти вперед. - Інакше і бути не може.

Дякже,

-

що

ДО!1УСТИВ

ти

говорить він. брак.

то.

Як­ це

збиток п,ідприємству і державі. Та і тобі саl\tо.му. Коли ж за­ пізнився на роботу, знову ж таки шко.да . Це може призвес· ти

до

загального

ритму

!>Оботи

порушення

цеху .

бригади

або і всього підприємства. Хоро.ше правило. в агітато, ра

-

згурто.вувати

колектив,

розвивати . почуття відповідаль­ но.сті за доручену справу. дружбу , то.вариськість. І як бн не був зайнятий Во.лодимнр Ілліч, але час для проведення задушевної

бесіди

зиаіі'де. А скільки тань

різноманітних

виробничого і

характеру

завжди

пи­

побутового.

дово.диться

вирішу­

вати Володимиру Федосенку, як голові комітету профспі.1КIt комбінату? Він кілька років підряд обирається депутатом Броварської міської Ради де­ пута1'ів трудящих. Тут він теж

сумлі·IІ1НО слуги

виконує

обов'язки

народу .

За успішне виконання семи­ річиoro плану, високі показни­ ки .в роботі, за актив,ну участь в громадській роботі Президія Верховної Ради Союзу РСР нагородила Володимира Федо­ сенка найвищою нагородою­ орденом Леніна. А. ГДВРИЛЕНКО.


Р АДГOGПИ

ПЕРЕМОЖЦІВ

нашого

к ;нчи-'1И

~UШтr mOO~J~ ВІДЗНАЧЕНО цьо­ ува­

оголосив районний на

кок­

кращого молодого

ханізатора

по

заготівлі

ме­

сило­

су. В ньому взяли участь ком­ сомольці

і

неспілкова

всіх радгоспів і Штаби

молодь

птахофабрик.

слідкували

за

пра­

вильним використанням ральних

машин,

транш~й,

зби­

підготовкою

перевезенням і

зак­

лаАа,кням силосноі маси.

Нещодавно бюро комсомолу

1<ласу.

Blfoi!Tha·

зеРIНtO, як вст,знов.лено перевіркюю, перед с:,в·бою Пр()l11рy€'не .

Omже, дal~leHT

в

Вони

підсумки

свідчать, щп

мі,ц:н'ИІЙ

в<рожаю

фу1Н­

не

гаючи

П'С!ГО'Д'I1!

К.1lасу

ЖОіЩного

ДНЯ

ВЮlОнано,

TO~IY

J111ДОЛУЖИТIІ

Я,КИЙ

:наСЇIfН'Я На.

ПрОIГЗlяне

ІІЗ,Й-б.lажчи,ми

СТЛІІ І

яри'х

стр·аIХОI30і

па,но

На

підготООІ'КОЮ

раЙоОНlі?

жовтня

фонДIJI

27665

з

У

перше

35200.

організува­

же

дов,ело

в

насі'Н'If,і

ГОQподарст,в

ценrnнерів, переві'р@у

;j

заси·

з плану якості н ' з,

дійшли ЗРЗ:JКИ В'МД 22832 цеН'тне·

'все

н.асіll\JlЯ

ста:НіЩаlр 'ТУ

я,ри.х

першJOlГО

до

клаюу.

~раще оргзнізО'ВІЗ'НО ОЧ'ищеНljJ1Я ПОС*ВlН'ОГО матеріалу :в pa~.roon,i «ТtpебуXlі'всЬlК"Й», ТуТГ ,все 3-ЗІСlІПа· не Н'8С'іНtнlЯ в кількості 1900 цеит-

роБОта ще не B~(JlfaIHa. А її сліід

ПJЮiВ'ЄСТИ негаЙ'JЮ, бо п,ри НlІl3ькі й темпера тур.і .П'Q:ві'тря знез.араЖJeНlНlЯ З'В',язане з ве.1ИКИІ\lИ те~ніЧIJI"МИ уокл,а'ДlнеНlНlЯ ,М Н,

HatД1'o 'в.аЖЛИ1ВIfМ

питаНifIЯ~1

за·

Завершувати підготовку

НАСІННЯ ЯРИХ :нер':IВ

ДОіВедене до

ту,

них

з

норм

першого

стацдЗlР'

к.,асу

1000

цоеlП1Нергв, ар€lWТЗ. зерна очищає­ ТbQЯ

ХОР9ШО1

Atд,же наС'118о!ЮВУ ПlрlO до·

не

б

нор'м

РOUJі.

lВ!,!ден!ня наCJЇ'Н,IJIЯ кожної КУЛЬТУ' ГИ ПРО'ТЯ'ГCl~I' міся:ця з часу за­ оК'і!rчеН'ня :}бир,анНlЯ д'0 перuюГ'о слі/д

рів, перев'і·реlJlO 2О26З, з ЯImX вИ'З­ ,Краще п,роти МИНУЛИ\Х p~il~ на'но l\IOltд.lІІЦїl\lflНIИ 18862 цен1'не­ qpмніlЗОВlа'lЮ зН'€'зар а,жеll1liЯ H·aCIH· р'и, в ТОМУ числі п~ршоrо юлаtCу ,ня гороху B'~Д гopcyx<JIВoї зерн~lВ' 5712 цеН'ТНlері,в, або 2.1 п'р()цен,т КИ. п,роre 8 Jад!ГОСПа'х «Плос· і «БобриIЦЬUШЙ» та до за.сlllпаIНОГО . На ж.аль, ще 'НІе' NіlВС!>КIІ'Й» Пl'lItхофЗіБР'I~ці lIiЯ \I'a€ ні одіного господарства, ЯlКе Болд.ан:і,вс~іIЙ

ОЗlfМltх

Тепер треба дбати про' С111ІОрення наді'йної осНlOВИ для OtДep' жання тако.-о ж ба.гзтого 8ро.­ жаю ЯрИlХ КУЛЬТУР. І рооити це спід ~e к'о.~ись взимку,' а за;раз~

комсомольці і молодь взяли ак­

Найкраще

заклЗlдеіН'О ІИfСО,КСУГО

н аіСТуп.НQ\lIУ

тивну участь унагромадженні кормів.

зас' :,я,ио

першого

,~JlЯМИ'.

райкому

підвело

змагання.

ку.ПЬТУР

.10С.Я зер'НЮ пшениці КIХlIЩI~Х 'висо· ко,вр'ожа Й'ЮtХ РЗIЙОIЮВ'ЗІІJ'НХ CO;:JТ,:(8 сІ\lиронJїIвсыа-<808» і «МИІРJ­ hi!BCbka--2б4», жита--<:орту «тет· p,aJМoїtд'lle». Для сор,топон,овлен­

«Комсомольсьиого про­

ЖlЖтора»

процен,

СУЗИМИlХ

'НОГО насіння 03ИJМої пшениці. Все

худоби

гу, райком лксму три місяці курс

98

С:lвбу,

зз­

підвищенню продук­

виробництва

тивності П. Приділяючи му питанню особливу тому

насіlfшr.\І

успішно

сприятиме

для

дальшому

06нню

площ

rтт.ахофЗJБР'Im<Н

Н'Я бі.1ЬШість гоопода.рсl'В одер­ жа~l'а і:з селекщїй'НіИ!Х СТoll1н.ці , Й і ВІІ' сіял·а ПОIН'а,д 500 центнерів е.n'іт "

Збільшення кормів

тів

і

району

пШro'р 'НО.

Ч иtет:ЯlТ ь н асіlНlНЯ

й

у

Р аJljГOOП а,х

в

ОКІремих

.пОДelК'у1д'Н

ГОСІПОД а рос 11В' а.х

lІ'ЄІМає ПОl1ріtбної NЇlлЬКОСl'і посіІВ' ного МЩl'ері'aJIУ. НаПl))оІlJI(лад, У patдгocn,Ї і'\lені Щ'~ptClа, де clіють велшкі площі люлину, цьо'ro року

"ІІШИ,Х

л:Iвсыий>>.. Нічим 6У'де оіlSlТИ греч· КУ веоНQ/Ю р,а.дJГI()Qп,ам імені Щор­ С8:, «ТреБУlхівtCI:МИlЙ» та і'НІШИ1М-­ наlCiіlll'Н'ЯIМ' її теж не ЗtalпаtCлИ1СЬ.

roaПОдta,рcrв.

Ра~lroQПИ, і пта'JCофа6РИIJ{И м,а, ють 'ООВ і fl'ОТУЖIlі'і З€lрноочионі m-ашИlН'ІІ' «0С-4,5» . ВикористаDШИ ЇХ на 'всю ПОТуlж'ність, ВОНИ мо· жуть

дуже

н'аdїIІ'Н'Я

до

ШВИiдllЮ

довест",

л ершого

к.1'ЗlCУ.

не

маюrrь

ЖQ!ЩНОГО Ц€lnl11НерlЗ

н,аte::,Н1НЯ.

Р,ЩдJГOCJJах

НІЩОСИТЬ

В оlас­

ЙOfГО

«Бобр'ицы'и'й»,'

СО,ртопоновлеНIІЯ

в

«Того·

ПОСЇоВJPИIЙ

піДIІ3IJIЩ€<НУ

'ВОЛ'ОІгість. НащНІІКЛ,З(!І" lr.іВСblюі,Й П'11ахофаБРИlIJ,і

'в БОІГ\д.а· не вие)'·

шене

К'J'льтур

мате-ріа.1

Ma,€

насіиня

ВIfКИ,

«ПЛOCJ(DВСI:МИIЙ» МІООКе го,

втра,тИІ

у

рщдгоспі

roрщу.

-

прИl3Вестн до

Сліtд

А

псування

це їtO"

схожості.

IlIр,ивести

,всі

зеРНОСХОВIІ'

ща: .в належний еЗtН і'l'IЗір!НИЙ СТ'ан, за.бe3lпечит,и ЇХ ПРОТШПОJКежIНIІI\1 1:IНlвент,а,рем, теРМ'Юlе'Гр·з\!'И Д.1,Я

спостері'гаюuя н.а.с~IН:НЯ, l3іі.~я

з'а температ~'р{)ю всіх па'рті,й зер:Н:1

I1зкmановити та,б..1lIIЧКИ з да'Н'ИШIІ щю його к:.1Ь1кість і яКіtCть. Треба сиtCте\l.а:rиIЧ'НО

наtClilllНtЯ,

не

стежити'

за

допускаІТИ

С1'аIlЮІI

ЙОГО

поу·

ВЗІН:НІЯ.

Iroгo.1uвcыu а:Г!JЮНОМИ мусять за'р'аа пеpeвlіриrrи СОРroвий склад H,ac,iHH~X фОНtді,в, щоб зЗ!беЗіпе·

все

ПОРЯ\lIJку

ОК!.рем:и.х

«ВеЛИ1кqДIІІ\lеРСЬilШЙ», «З!JIВОРІІІЦЬ' 'КИЙ», «ГоголіlR'CblКИlЙ» 113 l·НIШИіХ. ПРQlТИ МИНУЛОГО;J'О1КУ в ilдlCTa є з ОЧlмденням радJГООП «Руса'lf:IВ­ С!>КlИ,Й». Тут до першого класу ДOBetдeH'O лише 200 центнер':,в ВІПК'И. Т акай же ста'1І і В, Р'ЯI.J.,і

Нlо,го

дл.я ВИС~ВУ на на,оі:н'них д;і\ТIJЯlНIКз'Х треба завеl3ТИ ел, іт,не насіlН1НIЯ яр'll'Х КУЛЬТУ'Р·

р.2ІЗ € обм.іlН н·аС~IІІIfЯ. йО'Го ПОТ­ рюно . fI1РОВocrи за ХOjЮWої пого· /І' и Й ДО.роги, а н'е зесною заво­ зиrrи зерно з і·нши:х оБЛ,ЗtCтеЙ. ТИ1\1 чtЗCO!\f;

чити свої roonодарства lfасіlfltЯl~1 лише ра,ЙоновлlИИ\Х . c()PT~B, НJe до­ пуститн ВИ!С'ЇВ}' ЖОідНОГО цeнrrHe· ра рядав,ого зерн.а. До реч,і" в раЩТОІСІпі «Лі"к6В(:~шй» овес .щв,а РОКИ с;і,яли таким зеР'1І0\1' lі ПЛlа:ну' ють на третіІЙ . Тут заtCИ1пано і очищенО' 120 центнері!в,. Р'Я1дОВО'ГО BiВIC,8.. ЙОГО nOrpioНl()l оБІм,і!ll'ЯТИ Не!1аЙ,Н'О. ЛеЛllIе : БУ-'10 б літкіlВча· ,н,аIМ' оБМlVНЯТИ ДЛЯ IBItCЇiBy .на. на· сіНіНlі,й діЛЯlнці лише 12 цен'Тне· :рів, та й урожай на ц,ій діЛIЯIНІЦі 6)IВ би виuдим.

Н.КРЕМІНСЬКА, нача,nьник районної иої 'інспекції.

tjJlciH-

ли роботу комсомольські орга­

нізаціі

радгоспів

ський»

і

«Плосків­

«Русанівський»

ДФШІРІКIIl ШІРДЩІІОІІОПІЬ шфmШffШШФ

та

Семиполківської птахофабрики. Найвищих

бистому

показників

змаганкі

у

осо­

досяг

ком­

байнер Семиполківської птахо­ Дмитро Сизоненко,

фабрики який

скоси в

зелену

масу

на

479 гектарах. 3 його комбайна

надійшло

силосної'

маси

6173 тонни. комсо-

мольсько-молодіжний

колектив

комбайнового агрегату

Петра

Пильтяя і Григорія Солов'я з радгоспу «Русанівський». У стислі строки

вони

скосили

силосні культури на 229 гек­ тарах і заготовили 3527 тонн кормів. Добре попрацювали та­ механізатори

радгоспу

«Плосківський» Микола Стро­ кач та 'ван Бігун. Відзначився на укладан"і силосу Григорій

УЗВИШШЯ,

де

Р()З~Lіщ~ні

в районну

комсомольську

робничі

показники

якість

виконуваної

представлені

до

і

BijIMittHY роботи

нагороди

гра­

мотами обкому лксму Григо-

до

дв8ідЦЯТЬ

щ>у­

з г.один,ною п.ерервою. Я'к і

заз.н,ача.1И агі,т.атоptl, на Я,КС,МУ СТlllраЮТblОЯ [1р.зн,і м,іж працею ро·

.l1"УГУ, і навпа,ки. Що ж rтр."неела артілі н{).ва OtРG'lаlНlізаll1iVЯ пращі? Р,і'зко зросла ПРОДУ'КТI!lВ'н,ість

го,ворить

Василь

ЮХ'И:МtOIВИ'1

6іТJiИlка

і

сеЛЯ'НЮlа.

Іх

переюо·

Нешенко, зоотеХ'Н1;IК а,ртіtJlli «3'аIПО' наНІНЯ ще більш 3~I, iЦiНliVI,If, коли віт ІЛ-'1lіча». М~l{ЩЬ Їхала н,а о:зl н'а ' ЙО\lИJlИtCь З ВИС;ТУПQ;М наК'ОРIЇВ, дешеВШИ\І ст,а.l0 М().l'04КО . Ір об оту У О\1:ілу, на ст,аlНlцію Цві,т, ХХІ ІІз'Їluі КПРС мо.1'ОІ.'І.О'Ї дояр- Я'ЮfJЮ qj 1964 РОlці КО.1ГОСП А'ИlрО' ,Іюве. Tlfl\l часом У нас, на фер' КІІ Люби Сисоєвої , я'ка говори.1'а бив його на КОЖ}j,і С'ТОі'Є'кта:рі,в М2'Х, бр,аКУ1ва,l'O робочих Р'}1К. про неClбхі:д;н ,ість .:І!ВСУЗМ іНIН;:,Ї .робо· сільсыоІroorrotда.рсblкl~х,, Ylf'i~b по - А Terrep? ти на фер.м,а,х. І ось вони J!;же са· 34'2 ценmeри,-ТО м,и,нулого рок'У

вих . itнiцiaTIIIBY' і ПОЧУТТІЯ від,по'ві· iд,aklbHOCl1i. ЦЬО'\lУ С'ПРІІ:ЯЮТЬ ВІІ/\ІО ' ги

денноrо

не

зао:х,о,чеН1НЯ.

н.а

ВIІІВЇіаКУ:

«KO\l,co.\lo..1bCb'K(}-МО-

.юд.і, жн<а ферма».

А П()lч,а.тюся вС'е так. У

КQ.ll'гоюпі

заlд!У'~lаЛИ'QЯ

«3аIП'СIв.іт нащ

ТИI\l,

J,1v1' :,ча» ЯІК

полег·

Ви,хі,д 6\18

раіЗlУ ,

теЛЬНОI

ШС:.1Я

'!щготОіВКИ.

І

ре·

ООІІІІІ3'и.лась

СПОЧіаrrку

oН:alД!OЇIВ

.11IПIШИЛW ПOlраДНI'СТЬ ста'да, на фер-

Д:ОЯ~КІИ,

'\l ах

Ci.J.ІЄр,жали

вст·аlНtOв'и'ли

Зtпа,рати

д..1JЯ

ДjO'

ЇН'НІЯ K()IPOUB, мех,ЗІ~:з\МИ Д.1Я П'рИIЮ' ТУ'ва,н:ня і ро3да:в.аIНI",Я кор.\lI:IВ, П'р'И1БИ1раlН'НIЯ при'М'ЩеН1Ь . Без моеханіlзацИ П'РО AIIoO\3MiJillfY роботу ні· ч,о'го й Ду1\! ати. й

іншу

ваЖ.1'IІIВ'У

відповідно

з

11,3 до

лише

oIK'p,e'di

9,63 Iка,рбоваlН1u,я . Раllllvше ВИСОКИI'l(

ет'ВО.ри.~И М 11 IJ1 Н У.КСI;>МОВУ базу, по·

Вtра.хув;а.1И

СС1ИН -

стараюtol

доби'в,а ..~ися а

roріlК :майже

3000

по

,всі

к,іЛОlграМ:IВ

В{)ІНИ

\10·

.~OiК,a ІВ·ЬД 'корови . Зросли й заробі'Т1КИ' ДОЯI!JoOIК . То·

оР,;IК кожна з н.IІ'Х в c.eveAH'b(IIMY одеРОЖуівала 115 юарбоваlнціlВ на М,'СЯоЦЬ

об.

.'а:т~·ю).

(, ~8З{)I\І

З

,'v

ВПО?,ЯI.J.iК'У· ставиІН)': ПРІІ к.OМo~1eкTY'Ba'HIHi с.па·

Двозм::НtН·&

.l'судатксlВОЮ

робота

\lQбілі'Зує

!ВИН день тваРИ'НlftИ1КII,В. В~;J,liUlИVIИ ІНІій) добlfрали тв.а'РИI Н п, риб.1ИI31!О! бо,т У .

І !!t()ltpк а'м , в ЯІК ИХ КО Р ()в!! б іл !>UH,' . О;lІн аIК ця спроба ви:маlгала Te~· /д,ають \lОЖJlк:а, було б невигі'.:LН') І на.пО.1еrЛ · ИIВ 'ОСТl. Тут alдMI'

.НННІЯ

Н'I'СтраТНIВ'Н'Ііі\1

Ш.1ЯіХОIМ

Н'і'чора

вд:€ш. фу.раЖИ';J,ів, ЇЗДОВИХ У Д'~iЦ':,lb '

Н :.Й

Mopa.lb·

К{)'МС()\lОЛЬСІ>кі

грули,

CТBoQIP~H;

·в мCtЛОЩііжНtИХ колектн,ва,х, ста· ли ЯlдРО\l ви.хОlm()Ї рoбo<rи. ВО'НІІ

ОР[1ан'ізовують культпоходи КО\ІІetrrИ1ВНИЙ

Ащ.же

вип)');;

CTiIH'I'a~eT,

в· кі,но, на В'истави , перег.1'Яlд телепере·

часу

тепе;>

вистача€

і на те, щ06 вїщв,ьдув,аrrи драм· ГУ')J'П<IIf, ВЧ'I!І11ИСЬ У вечіР'Нlі й шко, ла, чи,тати ХУ1дОЖНЮ літературу.

ДОЯ'Р'КИ м,ають ()пл,аJЧ)~вану' азід, пустК'J', apiiJ)b ПОlсилає їх У бу· ДИІНІК,И: $i~ П 0"1 И1иК')' .

Плин,жість

каідіР ;'В?

леми у колrocлі не iCH~Є.

Та'кої

«3апО'в!ї'т

проб· JЛ.1':1Ч~ »

Б. РОГОЗА. (РАТАУ).

ЧеркаСЬІка об.1'іJC.ТЬ,

С\{,і,.1,Я'НlСblКИ'Й райоН'.

============================== ЗА

ДОПОМОГОЮ

змеНlШll'.1ИЮЯ б заIР'Обї'ТКИ. Кож· обира,lа

сOlб!

напарницю

lВJI,асn;им ба,ж, аН'ня.м -

Необхі..1іНО було пе реконати ДQlЯ'

P~["

1_

не І на

і

IІі·сть.

О'Л'

ва~и, з,р, оБИТIt , 1І':;,РМ'~'lJoа:ниl \{ т, ру.з:о· реf!itИ.х груп (30-35 кор.іlВ у КОЖ· енерг:ю т:ваРИllfIfИIЦЬ, розвиває у

л, е;>, евести ферми иа .д:ВОIЗ,ЩН,Н'У ро- OдJHl aKOB'()Ї ЛРOCl'ук'Гивності. Ilнаlкше

РОЗПО?Яі.1'КУ

І ще ()ДJila д:ета.1Ь. На фері\11І пр'и'йшла ЖJЛ<J\.J..Ь. Тепер у ко.1,ГОС· л і СТ.В'Ot;>еН і Т.РН КОМСОI~ЮЛЬСl>l\О' МОІ.l<>1:!:іtЖНlі КО.lектИJВИ, які ' рoOtз:гор· НІУЛИ між собою баРО'Тl>бу за п,е.Р·

3аМ!ость I ВЇi.JiПVlВ' Їt:I,і Василь Юхи· '~li· п{)Чикають п'рtaц~вати 'ЛО, НО- ПР" Дll!OGм;.ннНі роботі п.о 484 . \lОВ"Ч З гор.д::tCтю покаЗta8 \УУ'КОЮ .вому. дО' .цюго п.рииш~.и ~.~ од- Со6і, ваIР1'ість цеll'l'нера nРОДУIЩ-Н дач.

яити·сь...

Книгу пошани. За високі ви­

чоrrИIРНа.дІU;ЯТОЇ

гої -

.Ще неда'ВlН'О тут, на ЗУ:ПІfН' ці, було ЛЮД' НО, особ.1И'80' IВр.а,нці,

Півтори

но

Я<К краще

Ііа П':\,!]Щ;IЖ€l\lСl1ві, доярки тру,),іЯТЬ' ся по с ім ГОДИ!Н . Пelре-ЗМlі'н,ка Аі,д­ б у1 ваєтьоя щотНlЖlН'Я: 1':, хт.о був на пе<ршій змькі, засту,пають на

Строкач, виконую'!и ЩОДНЯ по В особистому змаганні виз­ нано переможцем Дмитра Си­ зоненка. Прізвище його занесе­

обмір.КОВlув,а,.lИ,

ВСЇом С11аlва.l'О ясно, ЩО HOI!!d ОРlГ'аln': заlЦі,я справи нr.l бmВl1ГГЬ Іп,;>а· цю тваlРИ1ннИtка дО УМ{)В роБОТIІ на П':оДIПРИ€МСl1ві. Це той ШЛЯХ,

ШИТИ працю ДОЯРОК. Адже ма·Й· же весь .!!<ень ВОНІИ на ферlМo~. А 'IЩQi\l' а у баl~атьох сім'ї ... І КІНІІЖ' ку почиrrаТIt треба, і К'і'но поди'

норми.

ни:к:а,ми

'к 0.1 ГОСП'Н і фер.\lИ, село Ное,,· : ЗДIЬЙСНИ.ти 31аідУМЗ'lfе.

чів ,ЯК Нlа JI:ОЛ()lні. · ЧelПур·ні 6у· ДИJНІОЧІ;И, СВДИ, при,лорошеиі :}о.1{)· ТОМ ОС'еИJі . М~реЖИIВО дор іlГ, сте · жок. На ОКО;lItці зал;і 3lНIЩЯ.

-

Добре попрацював

кож

3

р :;,боті

Е:шне

З<!

л'ри ПОЗl\lі,н,

ОСОI5.1·IІ:В,0 ваЖ.1ИlВе вза·

.l'О'В;';J·Я,

З .1 а'Г:;I .lжеНI:СТЬ.

Ад.

• н е(' 1': ІЇ виг і'.1но'сті «,д'ВОЗlмоіНlК'ІІ». J же в обох ..J.ояр·ок о,дне З<і'ЕiJ;Iі!НІ;;'Я Тра:ДI 'IЦ': Ї 1103. фе.РI~I,а:х ОК.1·ада.11'IСЯ jlПО на,доях молока ;, ЗН'З'чить, рій Соловей і Григорій Стро­ j){)lКlа.ми, .1'1Q.111 ши'к.ll1 Д{) Iі'ИIХ. І сп'ільн,а: П:дJпCtві'Д <J .1ьніпь за йота нач. тепер )' КОЖНСІ~ О ВИ1ішка.ltO беЗ.1'і,ч В ИIКоСІНан:ня . Механізатора радгоспу «Боб­ З21~ТИ'Т'З'НЬ. Б~1.1·И Й лоБСlЮваlНIН'Я, і Р{)IЗlПО'Р'ЯI.J. ')'К 6)'.1'0 ззтвеРI,JГжено Іл·евні ТР'}\дІ!rощ·і. То ж і з ас ИlдЖ у. таIКlИЙ . Перша J\lli'Ha ПОЧІІІ НІЗЄ р'О ' рицький» Петра Мельгарика нагороджено му ЛКСМУ.

Грамотою, райко­

Т.

ВАСИЛЕНКО.

валися ДОIП, і::}It8: на феРМlаlХ зос· TeX'H.i1К В. Ю. Нешенко, заlвфермою М. К. 3~e!i1К1O, eKOH<J<.'diCT О. 50IHдa,pЄlnК(), раз:),м з твари,н,

6()чнїІ день о л'ЯіїїЙ годині ра:;IКУ ,і ЗSlкі,нчу€ о Ч:)ТИ;р',наДЦЯl1ЬЙ з Д:ВOtго,дин.ною ооре~IВОЮ Д.-JЯ всі,д­ почин'ку. Дру.га зм, і:Н'а працю€ з

РО БО1.'JI Щ І

XBA.JIA RИСItI;і вр{)'жаї nЗИlМt}Ї пшl'­ ниці спрту « ' МИIНlІlівrlжа-808;~

Ні] цій роб-o-rі відзначився ко­ леl\ТИв a,гpeIГaTY АIfДРія д}-ч­

дetся"ГИ'р[ч'Ч'я

щорt}ку

H':'hr'Ba. Разс'м з сіва,че.м Фе .lО­

ко, Євдокію Шк().ж, MOTP()lHY ш­ I;І.;к, Єв,1(ІК!Ю Са.lам.атіну. ці

збирають

Х.'В :)Qро'би

і!ЇердЇВ-rbКII;ГО Bi;J"li;rl\a pa,~гoc­ пу « Б r)ОрицькиЙ». От ,і Н' И ­

І1іШIlьr,го

P OIКY

ІІа

рах мали по 24 J(рнтнери ЯНзерн.:!. lІепо:гаIlиіі ВРОЖ:lЙ П,lеРЖ:lН,) іIJШИХ

І\УЛІ>ТУР .

за

ВИ\:О'J\ИИ

вро­

;J;ай в насТ}',пноч році, меха­

Н:З:lТОРИ

вчасна,

:!грптехнічноч ЩИ\!Н ІІа

rОРТ:l\IИ

на

рівні

і

ІIIJ'(·іЯ.1И

460 Г('lаарах,

tl3!!ШIІ 11.1311

ВИСОКОМУ

Н3

J\paIJзи,мі

переВИI;О­

50

геКТ:lрів .

він посіяв

230

рядові

г('парів.

Вча, с' НП в:nпрались

т(',па­

425

Т:lРІЮГI

Борючи с ь

ро\! l\ова.1ем

і 3 під-

НЯТТЮ! :зябу на 700 ге'ктара,х. Зна 'ГflO пе<реВ'И I КlJнува.1И норми вир : "tі'ТIКУ \Іехані,затори МИ;J\О­ ла Бреу,с, Олексій СалаlМатін, Борис hо.lИваЙ та Мик{)Ла Т, о­ ЛОЧI\О. Ще день-два, і буде за­ J\інчеНОJ\l}llМIlI:Я

J\артоплі.

С.lавен наш ві;цідок су'м.1іН'НИ' \lИ тру'дівника'\lИ . Ра:ЗI}М зі

всі'\!

I;ОЛI'КТИВО\[

Р~ДЯІн'ськ()ї 'вла­

.1И. В~яти х()ч би Марію Жил­

робітнщі, нічю[

11 Oor.1JI,l,

гаються за До-стой.ну зу,('тріч

49

перши'й

ВЇ;ДР:'JНЯЮТЬ­

СЯ від інших. А.lе подивиlШ{'Я, ЯJ\ вани працЮЮТЬ, і \lИ'\llУволі

зами.'І}'ЄШСЯ.

Бри.гци'р

зц[)-

волений Їхньою рооr;тою: «Та­ кі не під' ведуть: і НОР\lУ вико­ нають,

і

я;кі' сть

дадуть

від­

:ІІі'ннр> . Ава.lа ва'м, трудrвнl!'КИ! І.

во'ни. :З\lа­

ріЧllиці ВеЛИlіиго Жовтня, п'ЯТ-

,на

не

ШВАЧКО,

громадський

дент раЙгазети.

кореСПОIІ-

Вчені

Лl.В:ВСЬ:КОГО

терIlН..!І'рНО:'О дуть

зо'о,зе-: ри фізіології

інсгитуту

ДОСJ1:джен;ня

сільсь'J{ОГОСПО·

ве-І дар'СЬКИХ Т1Варин А. Ю. Ко­

фізіОJ10-

j жух

готує

pa~ioa. ктивні

ре­

гічНtИХ функuій тварин. Ряд чOlВ'ИtНИ ДО роботи.

,проб,lе ~[

тут

, l/)[І()\IОГ(JЮ

ВІІвчається за

(фОТОХ)ЮНll'l\;а РАТАУ).

радіоактиВ'ннх

реЧОВIII!.

На фото:

ФОТО В. CJf.'I'iIHa

аспірант кафед-

НОВЕ

Ж'ИТТЯ

І з Ж О'~.ТІІ'Я

19GG

РіЖУ.


• __

"_,.:>",.:>.,,_..:>-<і?,###-.

БАТЬКАМ МокреЦЬКlЙ

• __

В-рІЧНІй

звичайно цІкаво.

Батьки бу­

Наша редакцlll почала листуваНІІIІ 3 М. В. Воль­ ваком колишнІм коман­ АИРОМ батальйону 227-го полку .. іАськ НКВС, біllці lI':orO 25 РОК'_ тому трима­

що й не

спам'ятались, як заНОЧОВIЛО.

Вони п})Ослухали двІ лек · цIУ-бесIДи: «ЗапоБІгання лІ­ нощІв дІтей у сlм'У. та .Ви­ ховання ' дІтей здоровими І бадьорими - найперший обо­ в'язок батьків •. З бесІдами виступили учителька Т . М. Нестерен­ ко, головний лІкар Завориць­ кої лІкарнІ М. В. Новален­

ли

Потім

батьки

й

учителІ

Батьківський ленторІй цІкава форма роботи шноли з батьками І заслуговує. н'! серйозну увагу, особливо те­ пер, коли педагогlзаЦlІ населення придІляється велика

увага.

Наступне

лекторІю І вІдповІдей темн.

заняття

вечІр запитань на педагогІчнІ

К. КРАВЧЕНКО,

член батьківськorо мітету.

_

оборону

райоиl

Кра­

сиJlівка КалинІ_ка - Ро­ жJвка. Перше знайомство 3 т. Воль.аком вlдБУJlOCIІ 17 вересня ц. р. на аіАкритті у КаЛИlшці паМ'lІтнн.:а геРОlІм-чекістам та біЙЦIІМ кнївського робіт-

ко.

ПОДИВІ;ІЛИСЬ концерт, підго­ товлений школярамн. У ви­ конаннІ маленьких 'артистlв прозвучали поетичнІ твори, пlонер<;ькl пІснІ, коротенькІ гумористично-сатиричні мон­ тажІ.

,.:>,.:>

,..,...,...;0-_." .... ,,,,, _ _ _ _ _ ,..,..,,,_,. _____ ,

.

Це будуть

школІ вІдбулось чергове за­ няття батькІвського лекто­ рІю. Заняття пройшло ,над­

ли так захоплені',

ничого

Воль-

Здрастуйте, працІвники газети .Нове життя», райко­ му НП УкраУни, райвикон кому, всІ трудчщl ського району!

Бровар·

Щира вам всІм подяка за прийом,

ганІзували з

менІ

вами

в

пам'ятника

який

ви ор-

при

зустрІ­

день

вІдкриття

моХм

однопол­

чанам.

Ваш

ко-

І

лист

одержав.

кую за увагу.

Дя·

Приїхав додо-

почав

все

розповІсти.

Z СОРОМ

Ще ііі квітні у нашому бу· Дll'.кку .N9 176, оо вул . ХIllї.вськіА, 'РОЗПОЧЗ.11I'СЬ роботи по проведеllНЮ ценl1ралыногo опа· .,ооия. Т()Іді ж оо:щял'и noi.zlключити БУДIfНак до воtз;AlНОЇ і ка,нЗJJiзаціitJюї системи, а та· КОЖ зроби,тн В "~M'Y кanІТЗ",1Ь' НІІ'Н peMOIIIrr. ,Роботи РОЗПОЧЗJІИ спеціалістн РБУ·7 (,наIчзlJlыJI1к А . А. Бой.w) . Зз 'ГроИ ТИіЖні дJВ.a ро бі 'ГИ НІКИ поороб\fВaJlИ .з.:,?и в cnoox у6х кварти.р, ~лзл,и частІШУ труб. ПОn:ll д&І<З. мr.ся· ці роботз була. ЗЗ:llОорООКЄf\lЗ. У .1нпні, -віД,НОВИ.1ась. Чо·

THplL робіТІІІIІІ<И СТЗ.1И перероБJ\1ЯТИ

те,

що

наново

біJl"Я

БУdl:И'llI\(,У

з.роБИ.1И

д,зм,

що збира.ються

ззгзчеИl1іЙ .

Во-

IJIЩ B~K'

lIooepen,Hi . Бо ті, МОоВІ1І6118, ПрЗ·

нами,

Н:і'к}'дИ - дів-аТись. Тому

цювал,и не зз, П'J)Oeкroм. Черев

тут

Дв.а тиж",!' і ЦИХ sіД'I\J1'IItК1ЦИ' на ікши.й об'єкт. І ОСЬ з того пер :оду MНl весь час ВIІІГЛoЯollаємо: КOV1'И' ж кеpliвнltки р'БУ згащають про н.зс і ПРІ~ШЛЮТЬ .1юдeli. Га\L1lЗJllOlCЬ, що піс!tя зЗ,k1~н",еН1НЯ будіІВНИЦТ-

неЩJlOlхіl!]JКЗ: ба:гиюка . .. ТО ЯК бути, п,итзє.мо і<еpt~в.1!lІІюів Mkbі<О:Ї РЗIQИ, З цією сестЄТ'IIf<ОЮ»? Горецька, Музиченко, Яремич, Надточlll, Реаа, Кушнірова тз іlНщі, ~lеШl{.з'Иці БYlL1Иilll\l)·.

чзстен·ьжо

утворюється

---,----~-

НЗ

роду

свіl'И'І'l+,

Та

я

ось

ЇМ а,

вони

-

нарешті

зна:Йil1Iов

стерkЗо8

Н:ЗІ.'1исзно

ден,ного ...

перемога

poo:raoД,КY!

з.а

&Ночі

-

Опо-

л.ампа\tИ

ден·

ще КО.~И соН>це на д;ві Кі()оцюбll Аід захо'ду, з ВlIJключаЮТЬІС"JІ,

коли сонце нз ДівJ КЩюбн, H~Ll rXO\дQ\\f.

З цього н,апрошу\Оться вис­ новок: он ЯІК бз,11З1І'О ЖИІІІЄІМD­

Haw.rrb e.newrpоеиеporію ніде ді· вати!

Та

варто

nїi3!fЬOЇ

ПOlJ>И

в.иАти ІНІЗ! цеlrnральну КИ'ЇllСЬКУ вулицю,

ІІІ< ілюзія

та

мО'рОІ<()М

н.аше

щастя

...

Бажаю всІм доброго здо­ ров'я . Міцно тисну руки. З повагою М. ВОЛЬВАК. м . ЧаСО<В ' ЯJ), ДонецЬ/кої 06.1 . ПіI5Д€lilЖ' .\Іістеч'ко. 2.

Хвилювався,

ПI>И кл ЗlJiі в

Чзсreнько ЧУЄМОВl;Д пр-одаlВ­

- Що - of\·ят.:хесЯ'Г КОШИ()lК Зд·зчі? Не ВНоіще! Осьбг,чті.' C'J<'i,.,'.Ь1К'И в мене . . . Ш'ytКа'ЇIТС, Ш}'lКзйте Т·З!М по кишенях! А ~юнет не з.аВЖДИ й ,ДОШ\"

ні

Н()ІЇ

не

приL'1iба.вщи,

речі.

Afю

ДОВОід!И'JlОСЬ тор;гове..'Ь'lf.ИХ

!)'ООІм'і.ИЯ1'1ІІ

кому

зн'зс

ТООІОК

не

буфеті

ку

З\lетою

Ї,дальні

ні

ДlВі-

і

т,ри,коnіrtк()ві

відуюча Г. ДОЛИIRн.а) З~'8'ОІЇ монети зов6~ Мзло

:розмінної

Я,ВИІПОСЬ

ТЗКОЖ

М':>JЮЧ,НОІ\t'У

N~

і

,,\!U!t і..1 "іХ

.в.

Х,1.ібному

ЩО

ди,Р€IК-

ЗЗВШlуючі 'ю"кЗt\tИ

і

тоф,о,

КО}ЮНОЮ Євсюкава

зз:кл.адзми

неною

кою.

ce(je .в ЦЬОМlУ П'ИТ ~IН,'lі

Kej)IЇiВIlIlНЦTBO

ник

змішторгу .

ш с го

м ае

бувзє

а

в

і:l'

Р,іlшеflНIЯ

ХХНІ

зї:u'у

КПРС

На

Хоча Арюа.ші 'дlВЗUЩЯТЬ шість, А хліб ' Aoor батЬіЮЇіВ їсть . Та М'p~ вік М:Ж fНІШИ,:ІІ Heeaц~i km._ жtнчИ'Н·. В нові oJIIY-мIOt 'IЮJ1ИН~В:

Доччин би· хліб чи CIUIfB?!

CKPVTA Без Полі КМ-. видно, СК!рутно . Чого зайшо:в? МOВJИIВ, oonутно .. Шукає IТрltlЮду ; ЗГQJl.ОІ.\І. Чого засJrollИВ? МН1мохщом ...

І 31108 простуєиtlt до ПОлі. Чо.о з.агJ\1Я'И'ytВ? Мимоволі! ХЛl60ПЕРЕРО6 Віи К)'Іхар наіі.внщого КJlзсу­

Котлета м'яси·:r, та fJe зм'ясз. А зара'з, ІМЗl>:ІІН його ГlЩель,­

Із хліо6а У нього ·і WIIїцель!

Хоч ЗИЗl€тьоя 1011І<0 оо хлібі­ НioS.K не охлi(Sить ві·н ри6и ..

пок.РИЄТЬСІІ.

Бо

темна

8Он-з,

~'РзоИ'С.

,ие '9НIЙWОВ...

д.,1е хіба за воіх Д;Y1J)IИIЇши·А?1 ЧИ ПИ' В бк він Пірн .щиеВ!і, 6іл~м...

Але ж ЯlКIІ'М за·Й!ня,тись діЛ():ІІ:?!

Х:ilба б 'fWШI1lВОЯ 6езil'~·"""'...

На полі і без КЬOIГO~";;! Борис ДЯЧЕН'КО, С.

Кзлита .

завіJ(УlOчиА к"'убом .

~~.

(к;перед.зча. з

ська,Ї

фото:

влаДІІ.

ЖО'і!Т:І.t'\t» .

.1\ІІсто.н оша

Раїса

Коззка.

Ест афетз Іі·О"В 1101 І до 5J -р; : чч,я Р,ЦЯ:Н­ «Тезтри,

Н ~';Юо1-ж еl і l

де,,'ЖЗ:&Н'l lіі а.к з Д е\tlі'ч,н%іі,\о1К'Р з ї НІС ЬК ИЙ .1 ра' \1,а . l'И'Ч'ЩI'Й

bo-піз.НЗ,ВЗЛI>НЗ ПРО,ГРЗ ма. (М . ) . 22.30 - .,Поезія осен.і». Хореогрз· фіЧОlfі \flін~,з",юри,. (Передзча з БV· хз'рестз)

.

П'ЯТНИЦЯ,

14 ЖОВТНЯ

Перша програма. 11 .00 Те· .1е8''iзlі·Й,Нtї НСОВИ'НИ'. (М.). 11 .15 Д.1:Я uжо.lярі'в. "ШКО.1,З спорте·ме· НЗ~ПОЧ!Зllкі'8JЦЯ». (,М.) . Н .45 -

I\I~ЇI3;С!;!І\'ИЙ

театр і м .

/в .. Ф;JаН:I\<J .

Д"уга програма. 16.50 Д.1Я ШКО.1 яр :'В. Тє.1ее:IЗ іlйне а ret!l7ICT'BO с:ПіОIf.ері,я». (,М .) . 17.20 «Му' ЗИG<З і Ч "С». Розвwтак с,пеР'I,?"\) миcrещl1813 ХУІІ-.ХУІІІ СТОЛІІТЬ. (М . ). 18.00 Проr;рзма 'НIЗВЧЗ.1Ь· ІІОГО l'е.'!С!5а,ч~ння . .1_~,я CT\l.11e-нті,н

ДP}~i'O,г,o

І\'у[}су .

Н:l\1ецька' \Іова.

~ 1·8. «Еllер<гія тз .:ж ере.1,а е>і1ер­ {'ії». ~;м :я. «Азorr . Ф еосф 0'1>. П'І.'І.­ груша ВЗ; НЗД ! Ю» . 19.ЗО-ПС;Jlllісп СРСР :І фут,бо.1З. « Ш а'па,~» (до· fleoЦf>K)

«Кри.1а Р ; ф> (К\'йбll' шев) . (Л t'pe.1а ІІа з Де,неЦька). 20.15 - «30.1QIТ\lіі 1~'б». ХУД <~ іIШ!Ї фі.'!ь\!. 21.50 С. пр с'і-; оф'.·в «30J\l)·ШЮЗ» .

д'ість» . «НЗlШ прес ,цеIlТР»· (М.). 19.25 - М . Ждзнов - «Хвилина 'c,roJ)iї» . Телев:з :,ї\.ни·Й сneК ТЗIК·.1 Ь.

Фі'lьм-бале т .

Редактор

ФЕДЯЙ.

€,

=.:••=.:.:••:.:..~.:••=.:••~.:_:.•~.:..:.:..~.:..:.:..~~.

Л Ье08а ) . ~. ...,.:;:,:::::#;:_::_::_:-::_:-:~::::.."..::_:-:_::::.,.:::::_::~::_;:'.~~_:.:••:.:••:.:••

геоМe11J)ія . СЛр'ям.а. Проекl'У'ВЗfiUfoЛ

П'р'Яlмої . СлШН I1РЯl\tих. Точкз н'а пJ)ЯlWй». 19.40 ..-Вел.и,кз ВО\.1а

!

ДРОВ ВДОМА,

~

ТlPУ'ДoSlЩИ'хся Кневской облзси.

ТЕРМItIОВО ПОТРІБНІ: токарі,

··,

фрезеруваЛЬИIІКН,

шліфу,вальники, tokaP-РОЗТОIfН'И к,

слюсар-інструментаЛЬН:IК, газоелектрозвар'ИНК,

··• ··

по ремонту

устаткув~иня,

ком'іринки, пресувальинки ,

с.1юсарі по оснастці, столярі, жерстяник

І,

.

ваитажники,

акумуляторники, електрослюсар,

підсобні робітники , заст. головного бухгалтера, бухгалтер.

_

і

П.1аСТ~lас

на, роботу

слюсарі

-

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, віААI",ів партійного ЖНТТІІ, масової роботн , сільcbKorocnoAapcbKorO, промнслового та віАПОВЇll.аЛl>ноrо секретаря - 4-67.

Зi1lв.с,.J.S

електрокарщикн,

__

..

'

БРОВАPtCЬКОJ\\У

слюсарі-сантехніки,

А ТАКОЖ СКЛ І Н НЯ ~ І СКЛОРІЗАННЯ. \ Кз,ра.кУМtі,в» . Те.1е&ізі.й.ltиЙ фільм . ЗВЄjYl'зrrися нз .. здросх ~ 20.30 - Перш ість СРСР з Х{)j{е·я . Б К І О ' в «ДIfНIЗІ\tО» ('К!ИЇ'В) - СКА (Леltіч~. lЮ ar,JИ', в)'.l. И,f,вська, О, ~ Г'ріЗД). 21.Ю - О . ПУШКіін - ~ УДИ'НОК nOC.1Yf. ~ . .• ДирекціІІ. , «Гр'зф Нулі,н». Т е.1е111IЗШН'З KOM;rJO' , знщі,я. 21.40 «Знання». НЗУКО- ~_..,.-.q,_~ -""""':>~",

. _"·. .~~~:~iii:~~;. . ·"" "І'-;;.~;~ ~;~~;;~~·.о~;;оо~J:'~=~~ ~=:::~ 158.

ра ЙОНlllОЇ

Ф{)rr'о' А.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....,..4

вул. Київська,

зокрем а

Держбанку.

ЗМ~НЯР~В І прис·вs.чу€ть, 1 w \ ся . «МУЗН1'111а фраНl\'і,аиз». (П~ре· \ БРОВАРСЬКИМ ПОБУТКОМБІНАТ \: Хо-І око- JtНI(OJIИ. д,а,чз з Л ьвовз) . \ • • П. СИЗОНЕН,КО, вон,и горять ... саме вдень. ПРОВОід.И'ть ' Друга прог,рама. 17.00 - Для ~ РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЮ' інженер. МеІІІКlUlец. _у­ А коли й яє цілий день, то ШIКIQ\IJЯ~J)іIВ. .,Весe.тrиЙ поїзд». (Пе-. М'Я КИХ МЕБЛ І В: ~ "'.ці. Пушк І .... ПU'&Лlня. На н,іч lжJIюча,ютыс",' редзча з Лен:'КГР3\:Lа) . lї . ЗО \ D········.... ••••••••••••••••••••••••••••••••..•••• ..••••••••••••••••••••• д..1!Я дітей . ClБум~~ в зооп3tp1<У» . ~ pe:\tOHT МrЗтраців, диванів,. у С М: І Ш К И МУI;tьтнплі1озціfmн:й фі.1I>М. 18.00- \ '<ІрХ:ел, переф ЗlрБУВZlfi'll я ме6.1ін. ~ ПРOlГраіМЗ ItЗВЧЗJН:МОro телеОО,чен, ~ Побуткомбінат ПРОВОАИТІ> , сТРVДЯГАня . д.1'Я OT~eH"'~B ,першого .курсу . \ МЕХАНІЧНЕ , НАХЛl6НИК Чн б на Reд,i\llbHIIK Гриць XlЬмія. «Бущова атом,і:в». Нзрисна , РОЗПИЛЮВАН НЯ ~ ІІОГО освітлєlt!fЯ по ву.'1'нці іме· ні ПУШIОЇlНа і перекQНа8()Я, що

За-

€всЮкова.

"Хіміки» . Юножурнал . (М . ) . 16.55 НЗШЗ афЬ:JIЗ . 17.00 д''!'Я ,діі теЙ . «Не}імиЙіr.:а». m.Y-ЛЬПI­ СоnoeКТ/ІІКЛЬ Лен і'lfГраД~bd{О~О теат. п.1 UhlЗlІ.І::,ЇJ;нИЙ ф і.1ЮI. 17. І О До . ОП ' (П .=ю·РфLJЧ:Я РЗДбrЧСЬКОЇ .В.1ЗJlИ. «Пзрру ЛlРЗI:o.Jиt\t. . ушкша . , еу 1740 Т . . У. редзча з ЛенінI'РЗД.а). тії Р,ЯlJ.ОВИИ». . е.1е>ВIЗНln· ПРОГРЗІМЗ }1К~paї'HCbl\\)ГO вісті . 18.15 В ефір;і «Мало· 21 .40 Те.,евіilз>iЙи:' ,віст,і. 22.10«ПреblКа ЧЗlр.і,8Н1ИlliЯ» . Телеві,зj'ЙIІ~Й

на·

трьох-

примі РoJlикі в.

никі,в,

18.00 «оС' віт CbOro:!LII':». (М.) . 18.30 До 5О'річчя Ра.ДЯ:НСf>коі ВЛ,ЗДИ. Ю. Я:НОІВСьки,й _ «Лють».

телебзчеН'ня :

більше

(.'v\ .). 20.30 (М . ). 21.30 -

у

.:IJ:Ї. «Витр.ав СПОЖIf!ВЗЧ» . (Перед.з .. чз з Львова). 17.30 Сто.р'і нки 1l000зj;j М . Рибз ••кИ . (Л~ре..1ЗЧЗ з до.нецы<Jз;) .

га 'зет

га:зеТ'и «Нове ЖИТТЯ».

«Зо· фіт.\І.

Прогр.амз укрзїщ:ького телебачеиня : 16.30 «Т~рнопі\ТІьські СОJlClВ'я· тз». ВItC'Т)ІП хору х.'ІОПЧНlК!·В ягі.1ыJщьж().0o БУАИНК'У К:У.1ЬТУ:j>И Тер'ноп,ільської оБЛЗСl1і. 17.30 -

кіль-ка

роз­ ВоОlІ(\ стараєть' ся, щоб залучи,ти якнайбільше передплат­

ЧЕТВЕР, 13 ЖОВТНЯ Перша програма. 11.00 лотий зу6» . ХУДОЖf~: Й 16.25 - Нзшз зфішз.

су,л,I­

перед:плат­

чилася в К30л.1пан:ю поосюдження преси.

і,н т ерес ...

ділен,ня

1>003'&И.1Ц і .

ІІа

раз діlВЧlІна актИlВНО' вклю­

М. МОРКОТУН, кредитиий інспектор від­

Н,l

не

то

-

сот

дехт\)

ЦЬ()l\1'У

поштаlРСЬКОЮ

Що

береться

ПОКУ,ІЩЯ .

ОчеВIDД' НО,

та

Їх

Раїс(\

і журналів . А всього

ТОЙ, ди·аись, сзм не ClХО"lе че· К<lТИ ,п'я-rи коп і йок здЗlЧlі, ДОКИ

продзаец!>в,ируqить

ранку

поспішає

СВОЮ дільниоЦЮ З перепоп·

др і(I!Н{);Ї \10нети'?.. Тому недо­ .1о2СIt І\:>П: ЙКІ)', TO\lY Дlв,і.. . А

,ви­

М,Зlгз-з,ині

!! ме,нетз

".Сl'РlІвз'Йте! МО'ж.1ИIЮ, й зз­

мз га.з.и,н у

рійКО

СПР,ЗІВЗ

ці:кзв.лениї\ дехто з 'Го·р·гс,ве .1Ь­ НИ'I\1"В в тому, щоб не мати

брон, було.

монети

А

'РОЗ~f : Н,на.

TO!W,y,

в

тз

Д~'ВЗ'.10

З

ІІІТУЧ;НО.\ІУ

3М'~ШТОI>ГУ,

29

вон, а

У

НІе

ГЗI\lа'н!цЯ'\

то ПРОПО'ІІУЮТЬ: бе;>,іть! А т,і не б€lр'~·ТЬ . БЗЙ'l~IЖИ. м з.а,Р€IК04\tен,

(за·

8

їх

ГРО\tЗcrського хаРЧУ!ВЗIІ,н,я л і · нуються ВIf!бttp-ати її. І м час-

мо,нети.

У шЗtШ.1l"<rН~ЇІ ЇЩЗ.1Ь1Н1і N~

і

ве.1ЬНИМИ

KOIn.i· N~

В

~юнетн? ЩО

'.

їopli

ПровеДl!'llоюиещода ВНО пе· рев6PflWЮ наЯов.1юсті монет у ТО'Р·ГЩlелI;НIfХ точках M~Ta ВСТЗIНСIВЛ8НО: у м.аГЗЗl+иі. N~ 11 Бр!()варсы<ro 3омішторгу, ЯlШ\1 завідує т. К086асинський, ВІІ­ у

ЩО

ЗЗR,ЖДИ € в ДСС'татн,ій l\'іЛl>h"ОСті \. ·відді.1енні ДE'l)JOКЮЗIН-

юі,l ",кз

Юl\ше '59

том\',

~іке.1ез:

КІЗ,рООваItЦЯ •.•

монет

в

тому ,

nOT,pi(j-

оббітзтк

нзаест"

не ч :::· сто· бряжчять бронзові і

ка€l\IllCЯ. З ти.\\ і ПОК-ИlfjЗЕ;Ш '~Ia· П!I3Н!Н,

можна

бзгзто . .чО'МУ ж :нем,зє РOOlМlі·н, ної ~юнети? І Чlf покупці вин­

ці;а:

РОЗГАДАВ1 Дон~звна я н',як не Мli'~ ро3'l\ЗLдЗТИ реб~: чому л3МJПИ Д'Е".IfIfОГ9 освітлення наЗ\ІІваю· .ьс.я СЗl:llе «дemюгo», а не кіч· HOro, чи хоч БИI 8e<1"PНьoro.

за

(буфеТНIIJUJЯ т. Кур6атс,вз) 56 ЮOI1liVЙок. Тут зооо:'м відсут,

ІЕІЗ шкіл зр06л'Я.ть це. Та все ма,рно. . Про наш бjlдИ1l0l<, ВІ\ІД;НО, з()осїlм ззБУJlИ. Незгlбaром глнбсжа осінь дощ.і , холод. А таlМ ЗIfN,а,. А 11 стіlНЗХ, С'ТeJliЯХ, В пі\!мооі і\ВЗpmp дlїрн, Д'ірн. 'A~'PfI ... Не щу,же весело в таких умоВІЗ х Чef{,аrrи, з'км'у. Ще й без ЗЗl1lЗСУ па .шва. Ні,)(ТО. жне с.п одів з1lЮЯ , що ,н'зоС МОЖJY:ТЬ об· мз"уїн! Отзк МІІ' Й жива~ю, чetCає,мо. Зате буд.иикоуцра:ВJliнн'Я ие чеКЗI€: ще з ЛІШКЯ вим.агає од иас П.1аТI1 зз опз.1еНIИ1Я. І ще од·не: np:J.x,j,д СТ:'Чlн'lІІМ вод.ам

І ж~РIIА.!І

СТОРІНКИ

"Вам здачу? Немає ••• "

ЙОК,

Ремонтують ...

.

! Кожній сім'їГ лаЕТ"К

що не забули моїх бойових побратимів, хвнлювався за тих, що вІддали своє життя

розшукувати до·

хви.u.юючl сторІнки ... При зустрічІ з вами ду­ же хвилювався, не зміг про

лист,

АИІІМИ

вака.

чІ

му

кументи часІв вІйни. Знай­ шов чимало фотознІмкІв командирів І бійців нашого полку. Зараз готую статтю про бої за столицю Радян­ ськоУ Укt>а)4lи. Це будуть

ооолчеННIІ.

Н.ижче Арукуемо ІІКНЙ надlllUЮ8 цими АО редакції вlА т.

теплий

ХВИЛЮЮЧІ

явлено

ІСМІЖ,

-.~

З РЕДЛКЦlиноr пошти

АЕКЦІІ

У

___ ,.:>".?..:>--;;'#',.:>#:"_,..?,,.' __ .?.?<i? .... .,. ___

Зве[}т,з1'КОЯ ІІа адресу: М. Бр,о­ .ВЗlРИ,

ПРО\1lв-узо·.1 ,

заво'.'І.

плас 'Г­

................. ~.~~~.~~..~!~:...._~~..~~.~~~~.~~..:..:::~::. :::~-~~.._ .._._. .:.............................",......."... Броварська друкарня, Кнівськоі області, в-ул . KHЇscwc:a, Телефон-4·57. 3а.М. :

158

4514--6205.

~ac.

ВіАділ кздрів .

122 номер 1966 рік  

122 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you