Page 1

Пролетарі всіх країн.

єднайтеся!

По НАШІй БАтькІвщинІ

СТОХІІПОВЕ Ь

НА ЧЕСТЬ ХХІ 3'13ДУ КПРС

Орган Броварськоrо районного комітету Комуністичної партії України та районної РаАи Аепутатів труАящих Київської області

Іі

-------------- ---

Неділя, 12 жовтня 1958 року. \І Ціна 15 коn.

122 (1724)

встанов­

ві. Такий же трудовий подарунок лено на жовтень щоденний гра­

на честь 41-х роковин Великого І!Іік продажу моnока державі і Жовтня і ХХІ з'їзду КПРС при- його сnід неухильно виконувати.

по здачі картоплі·

Більше, ніж дивно, але факт­ літкінська сільрада (голова т. Музиченко С.), що відома, як одна з передових на Київщині, майже не приділяє за останній час

Подолавши труднощі,

уваги

закупкам

молока

викли- господарствах колгоспників ,

до

новими

в

жаві дів ті

виростив Організація

дер­

в

щодо здачі

овочів

* Новий рекорд продук­ тивно сті праці

сільському І . На Заnорізькому тр ансформ аторному за в од і закінчено складання п отужного автотрансфор· ма тара напругою 500 кіловОJІьт. На фото зліва: виїм на частина нового авто· трансформатора го туєт ься до виnробувань.

орденом Леніна. Тваринники Молдавської РСР достроково виконали

річний

план

його

здано

і

продано

ві понад

2.

На Сталінськом у металургійному заводі ви ­ соких показників добивається бригада старшого гор нового Д. С. Удода . Вона щодня видає на д­ плановий

держа­

74 тисячі

н~ менше

державі ще

25

тисяч тонн

1

мяса.

На

бурякових

таціях

план-

У країни

передо­

механізатори

щодня

(РАТАУ).

економить

на

кожній

r

тонні

залізної

------1:1

1:1

руди

і

---

Перший мільйон тонн бавовни На заготівельні пункти

61,8

перший мідьйон тонн бавовни

-

третю час1·ину

того , що повинні здати за соціалістичним зобо-

в'язанням бавовнороби республіки.

го

робітника за місяць

-

встановили

шахти

гірники

« Боково-Платов­

ська » тресту

«Красно­

лучвугілля » . Це найви­ щий показник на шах­

тах

Донбасу. Гірники цієї шахти вже видоб у­ ли 32 тисячі тонн над­ планового

*Гірники мисловості добу,qи

560

вугілля.

рудної

про­

Украіни

спо чатку

ви­ рок у

тисяч тонн надпла­

нової руди. Кращих ре­ зультатів у передз'їздів­

Узбекистану звезено

(ТАРС).

НОВИЙ ВУГІЛЬНИЙ КОМБАЙН

держа­

ча ­

Н а другому фото (зліва направо): старший горновий Д. С. Удод з своїми п ідруч ними М. Борзовим і В. Подчуфаровнм. (Фотохроніка РАТА У) . Фото О . Красовського і С. Гендел ьм ан а .

перевиконують виробни­

моnокозакупок -

метал ,

вуну не менш як 5 кілограмів стільки ж металодобавки.

тонн,

а до кінця року виріше­ но лродати

-

тонни в уг ілля на кожно­

ський край нагороджено

заготівель м'яса.

118

надпланового

палива.

мільйонів пу­ хліба. За досягну­

по 200 центнерів овочів з гек- одно з важливіших сьогодні завтара . Колгосп 1·акож дотримав дань кожної сільради. слова

ешелонів

го сподарств і Ставрополь­

ві

ро-

вачам відправдено

103

успіхи

вико­

десятимісячний

З початку року спожи­

зобов'я­

продажу

« Ново-Во­

план видобутку -вугілля.

Ставро-

кані несприятливими погодшми бітників, службовців, де є ко- чі завдання. Сотні меумовами, бобрицький уже колгосп рови. Так само обстоїть справа ханізаторів вироімені Сталіна з честю виконав і у значній кількості інших сіл. били по дві норми.

взяте зобов'язання -

нади

перемогами.

по

тресту

дин сьнвугіл ля»

виробни­

свої

.

*Десятого жовтня шах­ ти

щі нашої країни відзна­

зання

ар­ Київщині і у виконанні свого rілі ім. Жданова, очолювані пар­ зобов'язання по здачі молока. rійно"l організацією, перевикона­ Щоб вадолужити прогаяне, по

несли любимій Вітчизні у першій цекаді жовтня і ряд інших колгоспів- 12 жовтня район в ціЛОWІу може 1 повинен повністю виконати свій обов'язок перед державою

підгот·овки

ХХІ з'їзду КПРС трудя­

виконали

красидівської

району

Дні

.

польського краю з честю

Нижче, за живим записом, подаємо виступ секретаря рай­ кому КП Украіни т. Ратушного М. К.

коnгоспах

ГІрНИКІВ

Хлібороби

жщння відбулася районна нарада голів :'олгоспів секретарів парторганізацій, присвячена ходу виконання соціа­ лістичного зобов'язання на 1958 рік. В роботі наради взяла участь секретар Київського обкому КП Украіни т. Рак М. А.

всіх

подарунки

чими

9

~и план продажу картоплі держа­

Успіхи

чають

СПРАВ А НАШ О І ЧЕСТІ, НАШ ПЕРШОЧЕРГОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК

Трудівники

Трудові

ському

змаганні

добив­

ся в Криворізькому ба­ сейні колектив рудо­ управління імені

жинського .

Дзер­

(РАТАУ).

Електрифікація колгоспів

«Караганда - 10»-так нази- селективний комбайн, дослідний Славною традицією тру дівників У1раїни ві понад 1100 тонн своєчас­ вається новий гірничий комбайн, зразок якого пройшов успішне Броварщипи є дострокове вико· На Україні 8 цьому р(щі елекпо доста!:Ідені на :Іаготівельні є відомий коп., випробування . Селективний ком- трифіковано 51 о колгоспів. Сіль­ пункти. І так у багатьох інших нання своіх обов'язків перед дер­ автором якого колгоспах. У нас є всі можливос­ жавою, зокрема по здачі і ' про­ структор, лауреат Сталінської пре- байп у nроцесі видобування ві-. ські

будівельники споруджують міі Семен Семенович Макаров. докремлює вугілля від прошарнові електростанції та прокла­ ті і район в ціnому повинен про­ Справа нашої честі, Комбайн розрахований на щомі- ку породи. Спеціальні прист·роі дають .qініі від енерго систем . до тягом 5-8 днів повністю вико· дуктів. сячне видобування п'ятидесяти дають змогу використовувати ма- кінця року струм одержить ще нати план продажу овочів дер· наш першочерговий обов' язок дажу

жав і.

Трудівники дарства :чісце

сільського

району

на

посіли

1\иївщині

м'яса

126,7

госп о-

почесне

по

сільськог осподар ських

про­

закріпити це добре ім'я району тисяч тонн вугілля. новими сnавними ділами на бnaro До ХХІ з'їзду КПРС

шину у вибоях з нестійкою пок-

винахід- рівлею. ник готує ще один подарунок-

любимої Вітчизни.

заготівлі

Значна кількість районів Київ-

річний план виконаний

щини нас випередила по заготівлі

(ТАРС) .

ДВІ\ ЗЛИВКИ ПОДІ\ЮТЬСЯ ОДНОЧRСНО

290

колгоспів.

В колгоспах республіки діють тепер близько 60 тисяч електродвигунів. У Сталінській і Дніп­ ропетровській

областях електроАле у нас силосу, якого ми повинні мати в На блюмінгу новопрокатноr(j подавати до блюмінга одночасно енергією користуються 75-83 є ряд колгоспів, що відстають. кожному колгоспі. не менше 15 цеху заводу імені Дзсржинсько- по два зливки. В резу.п-таті цьо- проценти колгоспів . Протягом жовтня це повинно тонн на корову, по темпах оран- го зливки подавались від наг­ го ліквідовано холості паузи, (РАТАУ). бути виправлено. Соціаnістич- ки на зяб, збиранню і кагатуван- ріrальних колодязів ~о валків продуктивність агрегатів значно не зобов'язання трудівників ню картоплі. На кілька сот гек- стана по одному. Старший опе­ зросла . "С-6" на

процента.

сіnьського

господарства

-

110 кінця

державі

понад

ни

тонн м'яса.

року

план

врожай ратор Герой Соціалістнчноі Пра­ Тепер тут щодня видають сотпродати овочів , повільно прохо,І.ІИт ь в ряді ці Михайло Івапіп запропонував ні тонн прокату понад план. тисяч колгоспів підготовка тваринниць-

Київщи- тарах

6

ще

не

перероблено

зібрано

ких приміщень до зими. Все це

ПОЧИН БРИГ АДИ О. ЛІНЧЕВСЬКОГО

па еа:м:охІдниіt У Саратові на обласній народ­ ногосподарській

виставці

демон­

струється переустаткований ком­ Протягом 9 місяців з вини невідкладні роботи, з якИWІи ми При бурінні артезіанських ко- ла метІЧІеві труби азбоцементнибайн « С-6 », мотор якого приво­ окремих колгоспів район відстає повинні справитись У найближчі лодязів звичайно застосовуються ми. В результаті зекономлено 8

у виконанні свого зобов'язання дні.

металеві труби. Бригада

Олек- тисяч .карбованців та близько 7

дить тепер в рух не тільки

по виробництву молока. Про це Боротьба за до;;трокове ви ко- сандра Лінчевського Одеської тонн металу. гату, а й самий комбайн. ж говорять дані про надої нання обов'язків перед державою, контори « МеліовЬдбуду » на буТепер на Одещині переходять В Саратовській обдасті молока на одну корову за першу успішне nроведення комплексу дівництві колодязя глибиною 156 до будівництва колодязів з аз-

декаду жовтня. (Дивіться сьо- польових та всіх інших невід- метрів у колгоспі імені Шевчен- 1боцементними трубами. годнішній номер «Стахановця » .). кладних робіт - · основне сьогод- ка Березівс ~окого району заміни(РАТАУ).

У

такому

колгоспі

Ілліча»,

село

як

« Шлях ні завдання

Зазим'я,

ді-

сільради,

кожного

ВСІЄІ

колгоспу,

районної

партйшло до того, що тут надоюють організаціі. Ширш е розгорнемо, зараз по 4,3 кілограма молока товариші , бойове соціалістичне

за добу майже вдвічі менше, змагання за гідну зустріч 41-х ніж торік . Це привело до того, роковин Великого Жовтня і ХХІ що район

-

серед відстаючих на

з'їзду КПРС.

Ryльmypue МОЛОДІ СИЛИ

УКРАЇНСЬКОІ ЛІТЕРАТУРИ

Будиночок Леніна борга буди.нок .М

15

Рубіжній

вулиці.

На

меморіальній

дошці, прикріпленій до його стіни, внсічено слова: сВ цьому

будинку жив В. І. Ленін з ня

30 (17)

вересня по

20 (7)

жовт­

року, переховуючись від переслідувань контрреволю­ ційного тимчасового уряду».

9

1917

ють

3 нагоди його відкриття відбувся багато-

тисячний . мітинг трудящих

Виборга.

........................................................................,......................................................... .

а

госпартілі

імені

Фрунзе

Кіров­

ми зробити всі комбайни «С-6 >> самохідними . (ТАРС).

П'ЯТДЕСЯТ ДИПЛОМІВ І ГРАМОТ АГІТКУЛЬТБРИГАДИ Перед виноrрадарями колгосnу імені Леніна, Одеської області,

Будинку культури. Це був своє­

оволодівають

та обласні видавництва випуска­

жовтня в цьому будиночку відкрився меморіальниІі му·

зей В. І. Леніна.

художньої

ста-

протягом зи­

більше ла пшеницю, тютюн . 20 років рідний ювілей 1500 кон­ тисячі літераторів. Багато іх тво­ тому її твори почали публікува­ церт. Перший виступ агіткульт­ рів ооубліховано в журналах та тися в районній газеті. З того бригади відбувся літом 1944 роблизько альманахах, що виходять в усіх часу іх опубліковано ку, зразу після визволення сетрьохсот. областях . ла від гітлерівських загарбни­ Киргизьке державне видав- ків. В цьому році республіханські стерністю

так любовно називають трудящі Ви·

по

КОЛГОСПНИЦЯ--ПОЕТЕСА

літератури належить перу моло­

у - Виборгу

·::.1

видання

-

ського району, Фрунзенської об­ виступила агіткультбригада Біл­ ласті, зародилися в полі, де во­ дого письменника. В обласних город-Дністровського районного літоб'єднаннях хуложньою май­ на разом з подругамн вирощува­

~............ Бу динок-му;іей В. І. Аеніна .

нове

виться завдання

життя

Перші вірші та пісні Сатін Тепер на Украіні майже кожне Абдикерімовоі - колгоспниці сіль­

третє

мо­

лотильну і різальну частину агре­

(ТАРС).

а

ців-

50

книг

ництво випустипо три збірки вір-

Бригада нагороджена 50 дипшів талановитоі колгоспниці . . . авторів-почаТ'tів­ члена Спілки письменників СРСР. ломами 1 грамотами ресnубщкан-

(РАТАУ).

Недавно іх перекладено на ську

мову,

pociit-/ ських

та обласних організацій. (РАТАУ).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

ВЧИТИСЯ, НАПОЛЕГЛИВО ВЧИТИСЯ

1/Партійне життя//

о

о

1:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

І КОМСОМОАЬСЬКОЇ ОСВІТИ 1:1 Коnгосп ім. Леніна. Органі- ноков В. На першому занятті, 0 0 зовано, як і у перший день коли приступили до вивчен­ 0 0 навчального пройшло ня історіі КПРС, він ознайо­ року, 0 ~

по

гуртку

в

заняття

друге

0

З думкою про Партію

о

В ГУРТКАХ ПАРТІЙНОЇ

навчальною

нас з

мив

програ­

nенІнізму, під випробуваним керівництвом рідної

План самостіАного

на заняття.

стопроцентна. дпть

Явка слухачів

шість слухачів.

ну участь.

КПРС.

член

<:> с. Красилівка. 0 <:> 0 завод. Ливарно-прокатний <:> <:> історії вивченню по гуртку В <:>

* * *

староста

*%

***

КПРС-12 слухачів, в тому 1 Райвиконком. На перше за- ~ <:> числі 6 безпартійних товари- няття в гуртку комсомольсь~ 0 0

g

~ ми, прагне активізувати слу- що вирішив з нами хачів.

0 0

вказати,

з тим

разом

Хочу

Ф

Кімната,

~ на деякі недоліки.

g де

заняття, не

відбуваються

<:> устаткована, немає географіч­ Ф

ної карти. У слухачів не тіль-,

Ф

ки підручників, але і зоши-

$

0 0 0

ційні питання.

ведуть.

не

ти

ф

~

<:> 0 <:> <:> <:>

0

чалося воно в 7 годин вечора, 0 0 а у 8 вже закінчилося. Вид­ ~ но було,

Хоро-

станція.

0

0 керівника політ- 0

0 0

гуртка.

<:> ший приклад у тому, як тре­

по-

секретар комсомольської

казує нам пропагандист т. Чес­

організації.

ба готовитись до занять,

0

<:>

0 0 0 0

О. Чайна,

0

~ ~

не

Слухачі

підготувався.

доручення

* * *

Заnізнична

0 0 0 за­ 0 0

пропагандист не

що

нен більш серйозно ставитися ~ до виконання свого партійного 0

КПРС.

Бровари.

м.

0

9

Вважаю, що т. Євтеєв пови- ~

Г. Труба, член

0

жовт­ 0 спізнився. По­ 0

Євтеєв

ня, т.

$

0

На друге ооняття,

тів немає, а тому і конспек- доволені.

<:> <:>

організа-

~

0

~~ФФ00Ф000

0ФФ0~0~~~Ф0

На перший раз-зауваження організаціі

партійної

Бюро

політ-

гуртку

комсомольському

розглянуло підсумки першого дня освіти. Вжиті заходи для забез­

навчального року в гуртках пар- печепня слухачів необхідною Rі­ освіти·

комсомольської

і

тійної

Відзначено, що хороше пройш­

М. Гаnицький,

ли заняття в гуртку по вивченню

сільського

економіки

конкретної

господарства,

ніст т. Петренко К. Всі

14

Пухівка.

с.

слуха­

лекції пропагандиста.

Добре

політшколи

ренко Д.

Але

занять

до

підготувався

керівник

Писа­

т.

комуніс­

декілька

тів без будь-яких поважних при­ не

чин

роз'яснило

Бюро

заняття.

на

з'явилися

що

їм,

до

ставлення

nовідальне

безвід­ політ­

є грубим порушенням

навчання

Статуту КПРС і зробило їм заува­ ження.

Значно гірше пройшов перший день

навчального

на

що

року

в

гуртку,

комплексної

території

бригади в с. Рожівка. У зв'язку з цим бюро заслухало звіт пропа­ гандиста т. Новохата А· і прий­ няло відповідне р-ішення. Заслухали про

те,

як

інформації

також пройшло

за­

перше

няття в гуртку по вивченню істо­

ріі

партії,

учителів

що

ут11орений

середньої

Тринадцятого

80

школи,

для і

в

років

Степана

-

на

з

дня

ХХІ казниками йдуть назустріч святу

революції,

СІЩІашстичної

проти люції.

внутрішньої

соціалістичного

посилення

го

виконання

не

колгоспом

взятого

робітників

Після С.

V

Шаумян

з'їзду

травня

1959

4

року).

М.

ІІ Предмет політекономії. Пер­ вироб­ вісно-общинний спосіб ництва (жовтень 1958 р.). ви­ Рабовласницький спосіб робництва (листопад). Феодальний спосіб виробни­ грудень). цтва (листопад Товар і гроші (грудень 1958 і січень 1959 рр.). капіталіс· розвитку Стадії тичного виробництва в промис· лютий). ловості (січень -

Створити в рільничих бригадах комсомольсьцо-молодіжні

ланки

врожаю

комсомольсько-

ханізаторів-три

ША

молодіжних агрегати,

серед пра-

партійній

конферен­

ції (1912 р.) Шаумян був за• кандидатом у очно обраний

р)».

(1918- 1958

молодь

неспілкова

та

колгоспу

села.

З допомогою. і під безпосереднім

Поставили також перед собою лей ряд

завдань

практичних

посилення

ідейно-виховної

учасниками

ції,

флоту і

організації.

-

Колгосп «Жовтень» ,

с. Требухів.

добровільних

спортивного

Естафета культури

ВЛКСМ. Жовтневої

чайним комІсаром в справах Кавказу. 1918 року, В кінці квітня після розгрому заколоту бур­ жуазних націоналістів в Азер­ байджані сформувався Радян­ ський уряд. На чолі Бакин­ ського Раднаркому став С. Ша­ умян.

контррево­ люційні орди та інтервенти з усіх боків ринули на проле­ тарський Баку. С. Шаумян і бойових соратників 25 його агентами анг­ були схоплені виве­ лійського імперіалізму, зенІ в пустинні піски Закас­ пію і там у ніч на 20 вересня 1918 року розстріляні. С. Г. образ Благородний Шаумяна живе і буде жити людей в пам'яті радянських як приклад самовідданого служіння трудовому народові, вІр·

1918

року

ності справі комунізму. На фото: С. Г. Шаумян.

40-річчю

присвячена

культури, Великої

естафета

міжрайонна

проходить

соцІалістичної революції С. Г. Шаумян призначається надзви­

ЛІтом

Київщини

По містах і селах

«Колгоспник ».

ремоги

комсомольської

секретар

робо-

всім комсомольцям стати активними

І. Нузьменко,

щодо

ти серед молоді. Одне з них

І

члени ЦК РСДРП(б), а на VI з'їзді партії (1917 р.) оби­ рається членом ЦК. Після пе-

Спілки Молоді

ціі гідно зустр·інемо славний юві-

діжну групу доярок.

УМНН

на

союзної Ленінської Комуністичної

організувати комсомольсько-моло- керівництвом партійної організа­

Товариств сприяння армії , авіа-

РСДРП

Тез

до вивчення

Приступаємо

ЦК ВЛКСМ «До сорокаріччя Все­

цівників молочно-товарної ферми

бе ·

роботу в бакинську керівну партійну організацію, де згур­ Баку на пролетаріат товує

Празькіі

-

кук}рудзи і картоплі, серед ме- Прагнемо, щоб Тези знала і вся

ПІдготовити реферати: (до 20 груд­ Товар і гроші

20

високого

вирощенню

по

варКапітал і додаткова економічний Основний тість. закон капіталізму (березень). Заробітна плата.

(до

тисячі тонн силосу і дві тисячі

тонн грубих кормів ;

БОЖКО.

се­

боротьбу за здійснення ленін­ політики ідей, проти ських На І дашнаків. меншовиків

комсомо­

комітет

Новообраний

льської організаціі усвідомлює

rx

Закавказзя.

направляється

виробництва.

колгоспного

ках

16

рево­

пропагандистську роботу

Грінчен­

ко і багато інших, які самовід­

міжнародних Зміцнення зобов'язання вирішили встанови- ще багато нам треба попрацювазв'язків прихильників миру. вимпе.тrи ти над тим, щоб всі наші комсочервоні ти перехідні Підготовити реферати: свинар·ки, мольці, яких в колгоспі понад Вчення класиків марксизму­ для кращої доярки, ленінізму про війну і армію ланкової, механізатора. Щоміся- 1ОО, були активними учасника­ (до 20 грудня 1958 року). ця провадити підсумки змагання; ми соціалістичного змагання . Хоч, організатор і В. І. Ленін нас Заготовити і вивезти на поля правда, одиниці, але є у керівник зброй11их сил Радян­ тисяч окремі комсомольці і комсомолки, ської держави (до 20 лютого під урожай 1959 року 1959 року). тонн місцевих добрив, які внесе­ що часом з холодком або зовсім Збройні сили СРСР у бороть­ імена ЗГІаДаНі ні будут·ь в грунт у формі торфо­ Не ПраЦЮЮТЬ· бі за свободу і неаалежність зборах. Заготовити звітно-виборних на компостів; були гнойових (до 15 нашої Батьківщини

мян брав участь у боротьбі за визволення трудящих від гніту капіталістів і поміщи­ ків. У 1899 році він створив перший у Вірменії марксист­ ський гурток. С. Шаумян про­ вадив вели.ку організаторську ред

доярка,

-

силосу, тт. Кузьменко,

змагання серед молоді за успіш-

контррево­

діяча видатного люціонера, Комуністичної партії і Радян­ ської держави, вірного учня і соратника В. І. ЛенІна. З юнацьких років С. Шау­

і

Корнійко

На звітно-виборних зборах кол- свинарка,

і всього народу. З метою дальшо- дано працюють на різних ділян-

в) В. І. Ленін - організатор керівник революційної війни

Шаумя­

професіонального

Безлюда

тт.

з'їзду КПРС і 40-річчя ВЛКСМ. комсомолки

сомольці, що зайняті на заготівлі

народження

Георгійовича

З відмінними виробничими по­

41-х роковин Великої Жовтневої .

армію.

мина€

жовтня

передовиків.

до

підготовкою

з

зв'язку

у

начено все те, що зобов'язуємося б) В. І. Ленін про необхід· зробити своїми силами на честь ність створення збройних сил знаменних подій в житті партії Радянського Союзу.

r.

с.

взяли

вступної

обговоренні

в

учас1•ь

і

вислухали

інтересом

з

лави

боти комсомольців села і колгос- 1'РУдовоі вахти зростають пу

----------------~·~----------------

чів з'явилися у призначений час,

молоді- учасників

неспілковоі

комсомольці тт. Заєць, Лук'янен­ трактористи, Листопад ко, Кривенко, Грінченко, Крисько, їздові, ком­ Кулик, Штакун -

і

капіталу Нагромадження зубожіння пролетаріату . М. СЕВРУК.

Ватутіна,

ім .

К:олгосп

кому­

керує

яким

парторrанізації.

секретар

комсомольців

Серед

один зобов'язань.

-

госпної комсомольської організаВчення В. І. Леніна і КПРС ціі, які відбулися в нас наприпро війну і армію: кінці вересня, нами одностайно про Марксизм-ленінізм а) приЦнято рішення, у якому визпро війну

ня 1958 р.). Заробітна плата резня 1959 р.) .

тературою.

ранти. Наочна агітація

з видів громадсько-політ-ичної ро- і

Вчення К. Маркса і Ф. Ен­

гельса

і

%

<:> шів. Явка на занятг:я хороша. кої 'Освіти з'явилися всі слу0 0 Пропагандист т. Назаров Д. хачі, але пропагандист т. Єв- 0 0 <:> 0 дохідливо викладає суть те- теєв обмежився тільки тим, 0

ньо-оздоблені п.1акати і транепа- приступили до виконання взятих

війни справедливі і несправед­

0 0 0 0 0 0

с. Бобрик.

тичної Спі.тrки Мо.'!оді (1918- Жовтня, ХХІ з'їзд КПРС і соро1958)» заносимо зараз на худож- каріччя Ленінського комсомо)Іу

ливі .

0

гуртка.

3 думками про Партію сповне-

бажання гідно зуст­ ідейно-теоретичного рівня. Нижче Комітету ВЛКСМ «До сорокаріччя ні палкого Великого роковини 41-і ріти КомунісЛенінської Всесоюзної вміщувмо витяги з шІанів само­

~ 0

С. Горбенко,

ім'я

торжества комунізму!

Слова ці з Тез Центрального

працюють над підвищенням свого

занять і беруть в них актив- ~

В. Пиндюра,

історичних звершень в

нових

до

вперед

Понад 100 комуністів районної партійної організаціі самостійно

В обговоренні основних пи- т. Черник с. і ряд інших тотань теми взяла участь біль- варишів добре готуються до ~

0 0 0 0 0 0 0 0

Ра,11янського Союзу

Номуніетичної партії

навчання

* * *

Комуніст

Під овіяним сnавою прапором марксиаму­

-

про розвиток ф ~ вивченню історії КПРС (про- мою, розповів 0 пагандист К. Волинко). Ін-rе- капіталізму і становище на- 0 спиного навчання на 1958ф 0 0 рес до навчання високий. родних мас в Росіі у другій 0 1959 навчальний рік, що їх пред­ 0 0 0 половині ХІХ сторіччя. Як на 0 ставили своїм партійним органі­ І. Кононенко, 0 ~ занят~ другому і так першому заціям комуністи тт- Божко М. Д. парторганізації. секретар 0 0 0 для генерал запасу і Севрук М. Л . використовував він ті В.-Димерка. с. <:> 0 бухгалтер за фахом. ~ підготовлені теми унаочнення 0 0 І Коnгосп ім. Жданова. Від- заздалегідь діаграми, плака" ~ 0 Критика деяких буржуазних 0 булося друге заняття в П(}літ- ти, показав як слід складати ~ 0 військових спеціалістів і дер­ 0 секретар К(}нспект, 0 школі, якою керує жавних діячів з питань війни 0 парторганізації т. Буртовий В. ~ Слухачі своєчасно прихоі організації армії. 0 ~ ~

12 жовтня 1958 року.

Недіnя,

жовтня делегація Ба­

5

району

ришівського

Вона

Бровари.

в

прибула

з

ознайомилася

роботою районного Будинку куль­ тури, бібліотеки для дорослих та ді-rей і юнац,т ·ва. Після ся

відбув­

-

Силами художньої

вечір.

і

броварчан

модіяльності

са­

бари­

шивців був влаштований концерт.

7

жовтня наша делегація ви­

їжджала

у

д.'Ія

передачі

естафети

В.-Дубечанський район.

Після

обміну досвідом роботи виступи­ ли

гуртки

художньої

самодіяль­

ності, в тому числі і капела бан­ дуристів

Броварського

Будинку

культури . Другу частину концерту

влаштували вищедубечанці. Особ­ ливо сподобався нам виступ хору колгоспу диригує

ім.

Шевченка,

голова . цього

А. секретар

яким

колгоспу .

Гончар,

райкому ЛКСМУ,


Недіп я,

жовтня

12

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

1958

ОЦЕ БУРЯКИ!

На збиранні кукурудзи Недалеко від с. Олександрівки розкинувся великий масив кукурудзи. Зараз тут КИіПить напружена праця. Близько 200 колгоспниць обламують достиглі качани, очищають від об­ горток і машинами перевозять на центральну садибу.

'

І

~

Ланкова

в

пучки,

які

розвішуватимуть

на

горищах

зер-·

носховища та інших приміщень для сушіння . Добре орга­ нізована робота в другій рільничій бригаді, яку очолює Ф.

Залозний,-збирають на кожному гектарі по

нерів. Іх зобов'язання

-

до

жовтня

20

25-30

на бере один і

зу

до

20-25

жовтня

всі

Ряба

зупини­

цент­

-

І

по в

-

буряки,

п'ять

не

Кі-

-

три-чотири

бри.гади.

зібрати

кукуруд­

Частину качанів

викори­

стаємо на корм худобі, стебла засилосуємо і згодуємо твари-

нам зеленими. Колгосn ім. Щорса, с. Кн11жнчі.

О.

ВІТЕР,

Робота

кожrн.

ці

працюють

з'я вляються

коVІrосnник .

колгоспни-

дружно·

нові

Щоразу

купи

буряків.

Площа розбита на ділянки і до­ ведені

до

кожного

працездатно­

го. Всі прагнуть виконати робо­ ту якнайшвидше. Добре збирають

Доорюємо останні гектари зябу Бригада

успішно

урожай Г~tлина Доланська,

ciJt

Фео­

48

Русанів, Княжичі,

тарах. Вона в нас виявилась чи не найкращою і 180 тонн добір­ нуть найближчих днів завершити них бульб при завданні

ви­

100

всі

везли на приймальний пункт. Те­ пер

закінчуємо

кагату вати.

роботи,

щоб

матір-Вітчизну

Для

ОС!-

.. "'"' '"' "-о о

:ё..,ІЕ

119 102 92 89 88 88

ім. Сталіна ім. Щорса

Літки . ім . Калініна Кулаженці, «Зоря»

Мокрець, ім . 1-го Травня Семиполки, ім. Леніна В. -Димерка , ім. Кірова 8.-Димерка , ім . Димитрова Гоголів, « Перемога » Погреби, ім. Кірова Пухівка,

ім. Ватутіна Богданівка , « Комуна р» Заворичі, ім . Кірова Калита, ім . Сталіна

Світильне,

87 86 77 77 75 75 74 72

«Червоний праnор» Жердова , ім . Леніна В.-Димер ка, ім. Леніна Леніна

ім.

Плоске,

ім. Шевченка Бобрик, ім. Сталіна Рожни, «Більшовик» Требухів, «Жовтень» В.-Димерка ,

підіймають по 4,5-5 конують колгоспниці Ольга Гура, Вони доорюють останні

Софія Соловей, Євдокія Марку­ гектари зябу. ця -- щодня накопують по 16 Колгоспники всіх бригад праг­

гек­

.. ..

.. -о

Рудня ,

ім .

Жовтня

40-річчя

Троєщина , «дружба »

Зазнм'я, По

«Шлях

Ілліча»

району

72 67 66 65 65 60 58 57 56 52 49 45 43 ВІ

досія Світлюк. По дві норми ви­

завершила зміни

копання картоплі на

Q

с-'" =о=

Назви сіл і колгоспів

:r;.,;E

Ху добі-теплі приміщення

одну з важливих польових робіт гектарів.

-

року (в кr на корову)

1958

о= .. "'"=

колгосnів

Гоголів, «Червона Україна » Красилівка , ім. Жданова

вбереш ,

спориться,

Назви

гово­

Нещерет .

рить Катерина JІограмів

подругам.

додає Марія Кваша. зобов'язалися

за першу .4ека.4у жовтня Q

пока.зує

--Оце так

повністю обламати

48

качани на гектарах. За прикладом передовиків

Марія

ЗВЕДЕННЯ про надій молока в колгоспах району

~ лася біля кормових буряків. Во-

Кращі повнозерні качани колгоспниці Відбирають на насіння, зв'язують

з

порадувати

новими

успіхами

-18 мі 7.

центнерів буряків при нор­

Нп подвір'ї колгоспу ня

свинарни& на

-

Славно трудиться літнЩ кол­ маток 3 приплодом.

Литовче.нко з ньому

госпник Григорій

виросло

нове, добротне з цегли приміщен-

Зі

сходом

свино· роб оту

60

***

сонця виходя'l'ь

теслярі

Степан

на

Мехед

і

Крівля на І Микола Хавро. Сокирами вони во-

шиферна,

в

середині

лодіють вправно , все роблять до

бетонування цент-І ладу. Так працюють і інші буді­ на честь 41-х роковин .Великого дружиною Уляною . Вони накопу­ 3акінчується садіння поклали на зимове збері­ рального проходу . Будівельна вельники. Вони викопують норми Жовтня і ХХІ з'їзду КПРС . ють по 28-30, а в окремі дні гання 75 тонн. бригада завершує останні роботи на 120- 130 процентів. Ф. Бурда, - по 35 центнерів. Під ярий клин наступного року маємо підготовити

13 3

гек­

тари зябу. Трактористи Василь Сопов і ll:lсиль· дeu!f"IIKO ЩІJ-

бригадир бригади N~

j

Колгосn

ім.

4.

40-річчя

жаю

Жовтня , с. Рудня .

кормових

нішнього року

-t;------

-------t;

на відгодівельній площадці, де На честь 41-х роковин Велико­ буде утримуватись 350 свиней. го Жовтня і ХХІ з'їзду КПРС ни­ Ще декілька днів і будуть від- бригада зобов'язалася достроково

Ніколи ще не було такого вро­

центнерів,

дні

по

як

350-400

а ланка Марії

виростила по кожному

буряків,

-

центнерів на

500

гектарі.

Через

два-три

закінчимо збирання

Бригади

Рябої

врожаю .

завершують

кагату-

ремонтовані

ник.

Іздові Василь

свинар-

них

Колгосп

ім.

доставляють

Колгосп

с.

с. Жердова .

картоплю

до

Вже

збиранні

кукурудзи на зерно діють чотири комбайни «КУ -2А», три з яких переобладнані за nропозицією голов ного інженера Одеської РТС А. І. Писарєва. Комбайни м ають тепер внутрішні відривні

вальці

з

гум отканним

покриттям

і

1

зання

картоплю.

ямах

Миємо

утрамбовуємо.

'

споруди,

її,

закриваємо.

листопада комплекс

збиранні кукурудзи на зерно nереобладнаним комбайном «КУ-2А». Свої норми вони перевиконують в nівтора раза . (Фотохроніка РАТАУ) Фото В. Малигін а .

С.

Tonixa,

І. Нваwа, Д. Вірич, колгоспники.

с.

ім.

Це

Бабко,

«Комунар>> ,

Боrданів ка .

буде

всіх

видів

зокрема свиней. прискорити

вдень

--

бригадир.

Колгосп

Щоб

для

Колгосп с.

Ф.

завідуючий фермою.

силосування,

таке зобов'я- організували роботу У дві зміни

качанопідйомники.

Завдяки цьому майже ліквідова но втрати і значно скоротилося подрібнення качанів. На фото: комбайнер Д. М. Сапєга і тракторист В. М. Рермак на

корм

Великого тварин,

у

тонн ,

80

з' їзду

КПРС, найближчих днів цю ро­

Виповнені

у яких вже

щільно

колгоспників.

наших

Рожни.

декілька днів силосуємо Ведикого Жовтня і ХХІ

Закінчити на че сть ХХІ з'їзду хороший

польових робіт -

бригади.

« Більшовик»,

Соловей, варимо у кормозапарнику, потім боту закінчимо.

КПРС і 41-х роковин Жовтня до

будівельної

Хороший корм для свиней

тонн фуражну

місць закла,ІJ;ання кагатів.

Одеська область. В колгоспі імені Леніна Одеського р а йону на

В. Мехед, бригадир

Леніна,

Петро Костиря та інші безпере- мнемо і змішуємо з половою бійно

завершити ремонт тваринницьких

худобі приміщень.

зоотехнік.

ченко і щодня закладають на зибульб.

в

А. Сорока,

вання картоплі. Добре працюють

35 - 40

буде

взимку.

Іван Пильтяй т·а Михайло Литов-

мове зберігання по

корівник,

Тепло

Сталіна,

і вночі.

недазрілу

гречку

та

відходи

овочівництва. Додатково до 3700 тонн матимемо ще 250- 300 ТОНН

СОКОВИТОГО

КОРМУ.

Ідучи назустріч

Русан ів.

Поповнюємо

запаси силосу і для великої ро­ гатої худоби. Використовуємо

41

роковинам

гули. Так, комбайнер

колгоспу

.....................................................•............................................................................................................................... Раніше,

ніж у минулі

рокц,

ВЧАСНО І ЯКІСНО ВІДРЕМОНТУВАТИ ТЕХНІКУ

колгоспи району завершують сіль­

ськогосподарські роботи,

в тому колгоспів

числі

головну тракторів у

польові. У цьому

роль відіграє потужна

графіка,

з

наявних І разд. Торік на сьогоднішній день зна де був, не приходив у майс­

четвертому

кварталі

у

маЯстернях

вже

стояло

техніка, треба відремонтувати в майстернях тракторів , а зараз лише

що стала ВJІасністю колгоспів у РТС зв'язку з реорганізацією .МТС.

82

машини,

16

зернових і комбаИни. комбайнів.

с.

Колгосп

Требухів,

20

і

36 3

терню .

До евід

роботи

показує,

що

« Жовтень » , складні технічні догляди (наприк­

з чотирьох

Ставши господарем тракторів , комбайнів та інших машин, колгоспи виконують тепер ними значно більше робіт. Так, артіль ім. Сталіна, с. Русанів, придбав- за себе говорять, який значний тракторної бригади пухівської лита, запланували відремонтува­ ши 3 саджалки, посадила 150 обсяг робіт треба виконати сила- артілі ім. Ватутіна А . Конончук. ти 6 тракторів в себе вдома, тоді гектарів

картоплі

машинами,

Чернівецька область. Тварин­ ники с ільгоспартілі імені Кірова

Кельменецького

району

зобов'я ­

наміче- лад, М 4), капітальні ремо нти слід залися в цьому році виробити по Всього слід буде підготовити до них для ремонту тракторів до­ здійснювати в майстернях РТС. ВО центне рі в м'яса на 100 гектарів роботи близько 1000 одиниць різ- ставив лише два і один комбайн ?.Пж тим керівники окремих кол­ сільськогосподарськ их угідь, в них машин . з 8. Жодного з 4 тракторів не гошів не дотримуються цього. тому числі по 60 центнерів сви ­ Наведені декілька цифр самі доставив до майстерні бригадир Тuк , в арт'ілі ім. Сталіна, С· Ка­ нини н а 100 гектарів ора н ки. На

7

силосозбиральних

j

« Жовт,'НЬ » П. Цахло три дні \HJ-~

а ми РТС, до речі, яка зараз має Так само і з комбайнами. Стає як тут

торік цього не робила· Завдяки цьому набагато полегшилась робота колгоспниць на догляді цієї культури, а колгосп зекономив багато трудоднів. І так всюди. Тепер невідкладне завдання вчасно і якісно підготовити трактори та інші машини до роботи

менше інженерно-технічного персоналу, ніж раніше було в Броварській та Вобрицькій МТС, і силами колгоспних механізаторів . Для ремонту РТС має значно більше різноманітних запасних частин, ніж будь-коли, краще оснащені верстатами майстерні.

дивно, що правління колгоспу потурає А. Конончуку, байдуже ставиться до ремонту техніки. Щоб швидше готовити машини, колгоспи одночасно з технікою повинні надсилати до РТС і своїх механізаторів для виконання ре­ монтних робіт. Деякі трактористи

у наступному році. Відповідно Все було б хорошо, але з до- і комбайнери не своєчасно з'яв­ до складеного станцією з участю ставкою машин на ремонт нега- .'Іяються на роботу, роблять про-

немає ще

відповідних

умов для цього.

Треба

вчасно

і

високоякісно

відремонтувати трактори, комбай­ ни та іншу потужну техніку. Це буде

гідним

нашим

подарунком

матері-Вітчизні на честь 41-х роковин Великого Жовтня і ХХІ з'їзду КПРС. Санкін,

n.

головний

інженер

Броварської

РТС.

ЗО вересня в ж е вироблено по 64 центнери м'яса на 100 гектарів землі, в тому числі по 44 центне­ ри свинин и на

100

гектарів орної

землі. Тепер на відгодівлі є 333 голови св ине й і 76 бичків. Н а ф о т о: на відгод ів ельній площадці колгосІ'Іної свиноферми. На передньому плані свинар Ю. Т. Довrанський. Він уже ви­ конав своє зобов'язання, здавши державі 250 центнерів свинини від rрупи відгодованих ним сви­ ней, і nродовжує відгодівлю. Фото В . К:арлова. (Фотохроніка РАТАУ).


Неділя, 12 жовтня 1958 року.

СТАХАНОВЕЦЬ

4 Е

Творчість

O ••••••••••••••r•••l:f

~ ВІРШІ і

D·•·••"••·········D

ГАСТРОЛІ ТЕАТРУ ляльок

початківців

наших

На

рассвете

собрать

нам пришли

К

ри же

Едва он пальцами умело Пройдет по пуговкам басов.

м.

Село стиха ет понемногу, Яснее музЬІка слЬІшна, Кого-то в дальнюю дорогу Зовет крЬІлатая она.

В ГОДИН.!!......д.ОЗВІЛЛЯ

п'е­

-

2

на

склівка і Гого­ лів, де дл11 до­ гляда­

,

......

А чому ж,

там

2

театру .

першого

40 років, африкансь­ 40 років, качка кий страус 41 рік, пелікан домашня 52 роки , філіп - 53 роки.

равель

За тя ну ли ту чи Горизонт пологий, Дуб в косЬІнке желтоіі ВЬІшел на дорогу.

медицинІ

батько

Суворий невдаху

-

В сад через ограду.

гримає

на

сина:

Ти, негіднику, торік був пе­

обрезала

сає

Без ножа на кронах.

не

си н,

винува-а-тий,-рюм­

-

останнього

пухлини

капсули

було

динатуратом .

торгують

ких потреб. Замість здачі з

соди, яка мені не потрібна.

той же день довелось мені у продмазі. Попросив я зва­ макаронів.

кілограм

вий­

питає

продаве-ць ,

вигна­

ли-и-н .

можна

вщр1знити

голову,

щелеп

із зубами,

одну

і

ноги

надзвичайно

зачатки

руку,

волос ­

довге

-

часом продовжував:

бо

у

Цей плід розвивався в організ­ мі хлопчика протягом усього йо­ життя,

починаючи

з

Видалення бою

складну

цію.

Адже

пухлини являло· со­ опера­ хірургічну

на

поверхні

її

Радянської церт за заявкам и;

були орга­

13

для

Армії.

Конкон­

20.00 -

« Скільки ми

все

постановка студії теле б а­ 41-ої річниці Великого

Нова

до

чення

14

жовтня

Вівторок: 19.00 (Москва) ; 19.20 -

останні вІстІ бесіда на між­ передача

19.35 -

теми;

народні

-

сНа славу Вітчизни»; 20.20-хро­ фільм нікально - документальний сЛюди СОНІІЧНОЇ країни»; 21.05НОВИЙ японський художній кіно­

марно » .

до

напруже­

сезону

відкриття

канській філармо нії;

Республ і ­

в

22.40 -

еМу­

СЛОВНИК».

справи

ті

22.30 -

брати»;

«Зведені

фільм

зичний

лишатись

жовтня

ВЛКСМ . до 40-річчя Передача «Комсомольська пісня»; кіножурнали; 20.20 19.55 еВітер в обличчІІ». М. Руденко

Бровари.

продовжує

вісті

передача

останні вісті Понеділок: 19.00 19.20-мультиnдікацій­ (Москва); «Грибок-теремок»; фільм ний

робітник.

м.

« Вісмут>>

-

останні

воїнів

Г. Чуприна,

внутрі ­

стану.

утробного

та

начальникам,

(Румунія)

19.00 19.20 (Моск ва) ; ( НДР);

нас

вже не нагадували про це нашим

ся.

го

«Петролу»

Жовтня.

Я здивувався. А продавець тим

дві

сільського

Телевізійний жур­ господарства. нал «Радянське село»; 16.00 міжнародна зустріч з футб ала на між командам и Європи кубок

-А у вас є у що взяти ? ­

важив

кі­

на­ Пере­

17 19.30 -

карбованців мені дали дві пачки

ЦІІ.

КПРС.

працівників

для

В тш же

більше д.во~ кілограмів. В ньому кульків немає.

редостанній учень, а тепер - ос­ танній. Кажи чому це?

И утратив жалость К яблонькам и кленам,

крамниці

14.35 -

нофільм сЧапаев:о; зустріч ХХІ з'їзду

церт.

Купив я пляшку для господарсь­

У лістів на думку, що пухлина не злоякісна . Але повністю її при­ бути Р?_ду було розкрито після опера· жити З

вони

лежали

бо

Та це ще не все.

Чотирирічного Валери ка Ч. при­

нято виромивий плід. Він

З іноземноrо rумору

За широким плесом, Что шумит здесь рядом Пrрелезла осень

Листья

-

сорту,

всі в одній купі.

Кому-то встречу обещает ... , спеціалізовану живе в~зли у дитячу новлено, що жайворонок м . Києва з діагнозом ЛІкарню Взглянув украдкой на луну. до 13 років, горобець - 14, ка­ сар1юма порожнини. черевної К друзьям на помощь уезжает 20, сорока - 21 Пухлина в животі хлопчика до­ нарейка лину. Наш гармоиист на це рік, зозуля - 24, лебеді - 24, сягала розміру дитячої голови . 30 років, жу­ Деякі ознаки навели спеціадомашні кури -

Осень

другого

ополоник

сорту. І скільки потім не дивив­ ся і не шукав - так і не поба­ чив, щоб висіла ціна ополоника

1

Довгими спостереженнями вста­

90

карбованці

художній

13.00 -

Неділ11:

дача

купив

я

му

РІдкІсний виnа,І,ок

Скільки живуть птахи

написано

жовтня

12

питаю,

-

- А тому, що то другий сорт. Між тим різниці ніякої . То­

перед «Ніч різдвом» . А. АНБУЛ, адм і ністра ­ тор

-

виставу

зано

Фотоетюд В. Поло'!няка .

!3 ................................................ 1:1

питаю:

і

товарів

копійок?

пока-

СІуде

ського села.

ДВОХ КраМНИЦЯХ ~

в1дповщає продавець.

у

клубах сіл Кра­

чів

Чарівний куточок прндеснян ·

- Скільки коштує ополоник ? 3. карбованці 20 копійок ,_ Дивіться телепередачі .

висту­

рослих

................................................... а

господарчих

ка­

також

пить

Q

Зайшов я днями до крамниці \

мотивам

Театр

робітник .

А. Козлов,

а

у

зок.

Счастливо улЬІбается во сне. Бровари.

нову

по

первоклас сник ,

Ве селЬІй толстощекий

пока­

свою

арабських

Защебетали ПТИЦЬІ В ВЬІШИНе.

Q

сАлі-Баба•

дії

Чему-то улЬІбается во сне.

Да, будет так. Звезда ночная гаснет

Оставишь начатое дело, Душой откликнешься на зов,

театр

су-казку

'

повець' ~

культу­

виставу

Возможно видит у Днепра откосЬІ. На новостройках яркие огни. Пускай не там рожден малЬІш курносЬІй, Но будет он строителем страньr.

По вечерам в часЬІ досуга Для всех девчат, села всего Нет задушевней, ближе друга, Нет обаятельней его.

,,Стаха­

Бу­

районному динку

СчастливЬІй толстощекин первоклассник

Гарнонист

rобро­

варсьКИХ дітей. Ось і сьогодні, 12 ЖОВТНІ!, В

Первок.t:ассник

р--

були

бажаними у

Столько силЬІ, хватки огневой, Словно дети ВЬІШЛИ на еближенье. · С радостною жИзнью трудовой.

--р

гаве1пи

ляльок

атру

завжди СТІІМН

И Облака ЗаСТЬІЛИ .В ВЬІШИНе.

UOH.:Rypc

те-

ліканського

У них такие ловкие движенья,

А. КОЗЛОВ

респуб­

ського

металлолом.

Еще звезда последняя не гаснет

На

Артисти Київ­

Приоткрьrв в наш цех пошире двери , Стали школьники перед станr<ом, Зто наши шефЬІ - пионерьr

Q

Q

в ідмову

передбачає

Ре спубліки

Тепер американські прав­ Китайської Народної намагаються від боротьби проти чанкайши с­ кола всідяко І судини. Хлопчик вже добре себе виправдати своє грубе втручан­ тів· « Між Китаєм і США,-зая­ зрощені ни

життєво

хлопчика ,

важливі

крупні

кровоносні

ня

почуває.

В ІМ'Я ЗАГ АЛЬНОГО МИРУ І БЕЗПЕКИ СРСР

ною.

лячі

вив, що дії США і Англії звіль­ няють Радянський Союз від зо­ на Асамблея висловилася за не­ односторонньому по бов'язань випробувань га йне припинення з припиненню випробувань ядерної зброї всіма державами, ядерної в зброї. Наша країна, як повідом­

у

внутрішні

ського народу .

3

справи китай­ вив цією метою во­ КНР

ни твердять, зокрема,

ніби існує

«материковий», «два Китаї » Китайської влада де здійснюється Минуло більш як півроку і « острів­ ки, Республі люди Народної прості того дня, коли які іх пр оводять. Прийняття Ор­ жовт­ 3 від ТАРС Тай­ заяві у острови лямсь і охоплює нням що », хвилюва ний з усіх країнах ганізщією Об'єднаних Націй рі­ вань, Пенх уледао, Цзіньминьдао радістю зустріли звістку про од- ЕЯ, змушена відновити випробу­

Державної

Ради

Ень-лай, - нема

вій­

Прем'єр

Чжоу

ни, і тому не може бути й мови про припинення вогню » . Китай­

ський

народ вимагає,

що б США

припинили гр у з вогнем, повні с­

тю вивели свої війс ька з Тайва­ ню і Тайванської протоки .

шення, що ~аклпкало б відповід­ Радян- вання ядерної зброї , щоб гаран­ ють В той же час КНР докладає припинити і Мацзудао, де нині хазяйну держави негайно ні забез печити американські в с іх зусиль, що б та ським Союзом випробувань ядер- тувати свою безпеку. Разом з тим ядерні випробування, як найбла­ чаніtайшисти

ностороннє

припинення

бо­ тверд­ мирне врегулювання в Тайван­ ної зброї . Приймаючи це рішен- вона наполегливо продовжує б на нас­ окупанти. Але ці брехливі готворніше вплинуло е повсюдн і негайне за ротьбу nокпрагнула протоці. 3 6 жовтня китай ­ ня, наша країна між ження нікого не можуть ввести ській ань тупні переговори в Женеві

ласти nр&Ктичний поЧаток негай- припинення ядерних випробув

ному і повсюдиому припиненню на вічні часи.

таких випробувань. Радянський уряд сподівався, що його приклад наслідують США і Англія, які мають ядерну зброю. Але ці надії, на жаль, не справдилися. Американський уряди не

а,

тільки

навпаки,

і

англійський

не

припинили,

розширили

ядерні

3

цією метою Ра­ представниками

СРСР,

США

припинив на 7 днів і в оману. Всьому світові відомо, ський уряд Цзіньобстріл йський амеі артилері истами чанкайш і загарбан що , якщо до цьо­ риканцями острови належали Ки- миньдао при умові

запропонував Англії. уряд дянський Народи світу вітають пропо­ тимуться скликати в Женеві 31 жовтня таєві і тоді, коли не було ще го острова не наближа СРСР у питанні про при­ зиції закордонних мш 1 стрів запропо­ і нараду , кораблі ські американ кий них Штатів. Китайсь ань і, Сполуче ри з справ СРСР, США і Англії для пинення ядерних випробув перегово и розпочат нував поі рішимост сповнений народ як пише китайська газета « Жень­ свої спокон~ічні тернто-І в~_рн~ти », вбачають в них шлях ня ядерних випробувань. Питання мінь жібао рв 1 педопу стить НІякого втруення всієї міжнарод­ про ПРИпинення цих випробу вань до оздоровл чання із зовні. Втручання США ки і усунення заг­ має бути обговорено на вимогу ної обстанов в громадянську війну китайськовійни. радянської делегації і на 13 се­ рози атомної народу з чанкайшистською го укладення

угоди

про

припинен­

випробування . Лише за останні А'самблеі ООН, місяці США провели близько 40 сії Генеральної ПОКІНЧИТИ З ВТРУЧАННЯМ тепер в Нью­ ться відбуває яка Англія і ядерних вибухів . США В СПРАВИ КИТАЮ вдосконалювати Йорку. продовжують Нью­ прес-конференції в На В результаті триваючих воєнатомну і водневу зброю, створю­ міністр закор­ жовтня 7 Йорку завдає це Все її. типи ють нові них провокацій США проти КиСРСР А. А. Громи­ шкоди інтересам безпеки нашої донних справ Республіки Народної ко підк~еслив, що нинішня об- тайської Батьківщини. Тому ще наприкін­ Сході у Далеком - · обстановка на зая- становка вимагає, щоб Генераль

CWA

ці серпня Радянський уряд

тим, щоб покінчити з громадян­ ською війною в Китаї.

Китайський народ спроможний сам навести порядок у своєму домі. Американці повинні мегай­

і Тай­ клікою зазнає, безсумнівно , пов- но забратися з Тайваню вимагає ванськоі протоки. Цього ного провалу. Китайський

народ

з

обурен- все миролюбне людство.

С. Герман.

ням відкидає висунуту американ-

цями пропозицію про так зване «приnинення вогню», яка по су-

Київська, М Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул.

138.

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

------------------

ня культури. Броварська районна друкарня Київського обласного уnравлін

Зам, 4088-~

122 номер 1958 рік  

122 номер 1958 рік