Page 1

ЛРО-JlI!ТАРI ВСІХ /(РА/Н. ёдtlАIfТЕСЯI

РІ" ВИДАItНIІ Х І Х.

стяхя ~ о ВЕиь

N! 122 (1415)

Орпн БровареLRОГО районного хомітету Rомуніетичиоі парті! Украіни та райоиноі Ради депутатІв трудящих КиівеLRОі оБJlаеті

Не З8J1ИШИТИ В З8МJlі жодної картоплини БРИl'3ДИР першої брпга.ци кол-

ІОСПУ ім. ~11ЩНКОВ:1..

t·.

Світп;н.-

Готуючи гідну зустріч Великої

СЕРЕДА

революції, ширше соціалістичне змагання

ЖПВТПН

за успішне 3 а в е р шен н Я сільськогос­

1956 Ціна

15

р.

ЕОП.

подарського

*

Хлібороби Кокчетавської і Новосибірської

Па чееть

913

мІльйони

100

Нафтовики

республіки

завер·

шили десятимісячнуnpоrpаму по видобутку рідкого палива і зобов'язались до 7 листопа.ца дати 70 тисяч тонн ПРОДУКЦl·ї країні понад план. Колективи першого

і восьмого промислів уже ви.в;о-

бувають нафту в рахунок груд-

ТИСЯЧ пудІв хліба в рахунок

ня. Від зниження собівартості з

початку року підприємства об'єд-

перевірка зібраних площ може ПереборюІОЧИ труднощі осін- Казахської РСР. Близькі до за- нання «Укрнаф'та» одержали 7,4 дати додатково найменше 1000 ньої негоди, тисячі водіїв авто: вершення своїх зобов'язань рад- мільйона карбованців надпланО'-

тонн

високоякісної

картоплі. машия вивозять хліб з токів в І'О'СПИ республіки.

КП

України

міськкому

прнйняло

поста­

ІІОВУ сПро заходи по закІнчен­ ню завезення

лістичних зобов'язань.

казахстанського мІльярда

в цих трьох колгоспах

Бюро Київського

роковин

пітне виконання взятих соціа-

піш ним виконанням взятих нихи зобов'язань.

ському колГ()спі «Червона Украї-

39

ІОчись за гі.цну зустріч всенаро.цного свята, рапортують про ус-

б Кодгоепи і ра.цгоспп Новосибірської о ласті здали і про.цзл.ll

ПЛО'Щ у гоголів-

*

вих підприємств України, змага-

НО по 2-3 тонни картоплі. Де- ровили трудящих Кокчетавської і Новосибірської областей з ус-

на». Тільки

в КиlВСЬКОМУ мІському комітеті КП УкраІни

Колективи багатьох промисло-

В требухівському колгоспі до освоєння цілинних і перелого~их земель. ім. Хрущова перевірИJIИ 125 гекЦентральнииО КО"'І'тет КПРС 1; Рада Мl'ніСТРl'в Союзу РСР поз-отарів, і на кожному з них зібра-'" "

з перевірених

року.

Великого Жовтна

ЛИ організувати масову перевір- державі 100 мільйонів пу.ців хліба _ на 43,6 мільйона пу.ців ку в усіх бригадах. більше, ніж було здано за три роки (1951-1953), разом узяті,

сятки тонн картоплі вже зібрані

соціалістичної

10

не, т. Ру.цобаба П. розповідає: областей виконали свої зобов'язання - Ми перевірили площу в 3 гектари і виявили, що після збиранперед Батьківщиною м врожаІО . кар'гоплекопачем n Радгоспи і КОДІ'ОСПН Кt,кчставсf,КОЇ об.часті ввкон:tли СВиї ;10землі залишилося багато бульб. БОll'язання і здали в рахунок казахстанського мільярда t 65.2 Вирішили пустити дискову боро- :.rільїюна !Іу.ців хліба - Пil 80 ~ільііl)ІІів пудів більше дер.lt3ВНОну і зіБР1ЛИ на цій шющі ще 11 го шrану і в 12 раз більше, ніж було здано в 1953 році - до тО'нн картоплі, ""'причО'му роботу освоення цілинних земедь. Найціннішої продовольчої КУЛl.ТУРИ ще нз закінчили. Правління кол- пшениці здано 155 мільйонів пудів. госпу 1· парторганізація виріши-

Жовтневої

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ *

39 роковинам

і закладки

на

трнвале зберігання овочів та картоплі в М. KHEBiJt.

Бюро міськкому КП України вирішило

закінчитн

завезення

картоплі до 15 жовтня і о.во- І

-

чів

до

жовтня.

20

З ЦІЄЮ

метою з 6 по 15 ЖОВТНІІ ОГО-І

лошено ДЕКАДНИК ПО МА­ ('ОВОМУ ЗАВЕЗЕННЮ, ПЕ­ РЕРОБЦІ ТА ЗАКЛАДЦІ НА lРИВАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ОВОЧІВ ТА КАРТОПЛІ.

Затверджено щоденний гра­ фік завезення овочів і картоп­ лі по торговельннх організа­ ціІІХ.

Міськком КП України зобо­ В'lІзав раllкоми КП Україии, райвнконкоми та керівникІв торгове,llЬНИХ організаціЙ вжи­ ти негайних заходів, щоб за­ безпечити

виконання

ЩОАенно­

го графіка І закінчити роботу у встановлені строки.

==

Останні вісті з колгоспів

вої економії.

Зайве ДОВО)l;ИТИ економічне зна- рахунок казахстанського мільярІз знаЧним випередженням чення такої кількості картоплі да. З зобов'язанням по здачі і На 5 жовтня кО'лгоспи і рад. І продажу хліба державі достроко- госпи Казахстану здали 973 графіка працюІОТЬ майже всі під- це і так кожному зрозумІЛО.

Колгоспники у співдружності з механізаторами закінчили копати

правлінь колгоспів ім. Хрущова,

пром».

равшн

«ЧервО'на

місячне зав.цання по виробницт-

тому-то цілком вірне

рішення но справились дев'ять

Україна»

та

імені

~lаленкова про те, щоб вва3).ати

областей мільйони 100 тисяч пудів хліба. приємства

Перетворити Крим в область садів і ВИНОl'радникіВ

l'

тресту

вересні

«Укрпапір-

перевиконано

ву паперу і ,картону.

У перед-

зібраним врожай в ланці, бригау найбільшому виноградар- 17 тисяч тонн більше, ніж булс святковому змаганні ді лише тоді, коли вся площа бу- ському ра.цгоспі «Ново-Джанкой- одержано минулої осені. йдуть виробничники

де перевірена і приіінята. ський» ві;J;бувся У минулому Рlщі по колгоспах пленум Кримського

ес. Ру){ня, Заворичі такі перевірки робили тільки на площах, де працювали картоплекопачі. Це невірно. Слід перевірити всю площу незалежно від того, чи був врожай зібраний машинами або вруч.ну. Перевірити треба старанно, щоб у землі не залишилося

попереду Жидачів­ розширений У колгоспах і радгоспах Кри- ського картонно-паперового комобкому КП му проводиться робота по роз- бінату.

України, на якому булО' обroворене питання про завдання обласної партійнО'ї організаціі по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про збільшення виробництва і заготівель . плодів, ягід і виногра)l;У». В роботі шrенуму взя.1И участь близь-

нічого. Адже і пошкоджена кар- ко 'гисячі чоловік. . й ху"оби топля-цlННИ корм для " . У цьому році колгоспи і . ра.ц-

ширенню садів і виноградників. Учасники переджовтневого зма­ Іх площа буде доведена за деся- гання екскаваторобу.цівники тиріччя (на кінець 1965 posy) Київського заводу «Червоний )1;0 176 тисяч гектарів _ у п'ять екскаватор» успішно борються раз більше, ніж тепер. Велика за дострокове виконання п.лану увага ПРИ,!l;іляється розвиткові І першого року шостої п'ЯТИРІЧКИ. ПРИС'і.цибного садівництва. Завод випустив 'fИСЯЧНИЙ число~ Багато господарств вирішили гі.цраюrЇЧНИЙ екскаватор «Е-153». виконати намічену програму Р03-

Значну допомогу правлінням rоспи

ці машини широко застосовуються в багатьох галузях народ-

області .цa~YTЬ країні витку садівництва і ВИНОl'радарс- ного господарства. колгоспів у перевірці площ 11І043 тисяч тонн фруктІВ . 'І'ва не за 10 а за сім - вісім (1ЛИЗЬКО · , , (За повідомленнями ТАРС жуть і повинні падати комсо- і 35 тисяч тонн винограду - на років. І РАТАУ). мольські організації.

редколеІ'ЇЇ

стінних газет. У плосsівському колгоспі

ім.

Леніна,

нізації були торік утворені сіль­ корівські трійки, до складу яких стінноі газети.

картоплі, що за.1ишилася в зем­ лі. В інших колгоспах у сіль­ корівсьr.их групах були члени

справа

к.()жного

колгоспника,

ме­

ім. Леніна, )l;е частина

кроскопом,

ві.в;клаJ;ати ні на о.цин день. З по­ гіршенням Ііого.ци картопля може

врожаю

що

одержувати збільшення в

всіх сільськогосподарських куль­

дування»

тур, з()крема картоплі,

-

електронний

Вa&JIивіше виробниче

завданн.я

SОЖНОГО

КОJlГОСПУ.

най­

і пі.ц

оплески

600-40000 На

раз.

фото:

павіЛь/,10НУ

відвідувачі «Машинобу­ оглядають

мікроскоп.

командир корабля е. П. Барабаш.

почували себе прекрасно. Шлях у лометрів ми пролетіли за 3 години

Фото В. Кунова.

-

Пасажири

3 тисячі кі­ 55 хвилин. (ТАРС).

'

топлі. Останню всю картоплю за­

кагатували, у тому числі 1000 1'ОНН на насіння і стільки ж фу­ ражної для годівлі громадської худоби. Почали

видавати

картоплю

на

трудодні. КОЛГОСПНИЦІІ Валентина Нетреба одержала авансом 3800 кілограмів. По стільки ж і БІль­ ше

видається

іншим

колгоспним

сім'ям.

Г. ЧУДНОВСЬКИЙ. с. Світнльне.

•••

КОЛГОСП ім. СТАЛІНА. Артіль достроково виконала річний

с.

• • *

сБІЛЬWОВИК •.

УхтинськиИ нафТОП8~еробний завод Місто Ухта - промисловий центр Комі АРСР.

Кнїв. В лабораторії аГрОХIМIl Українського науково-дослідного інс­ титуту соціалістичного землеробства вчені при розробці умов найефек­ застосування

різних мінеральних доб­ рив

широко

ють

метод

застосову­

«мічених»

В ньому зосереджені підприємства нафТОВОЇ і газосажової промисловості. Найбільше з них

атомів.

-

нафтопереробний заво~, оснащений пеРШiJ­ класною сучасноІО технікою. Пї.цприємство дає

ськогосподарських

для народного господарства країни

ботою в лабораторії.

бензин, гас,

(ТАРС).

Рожнн.

•••

Мехед.

КОЛГОСП Ім. ЩОРСА.

тивнішого

мазут, дизельне топлиро та інші нафтопро~укти.

(Прескліше РАТАУ).

сільськогосподарських

І.

присутніх ~o

Політ відбувся переважно на висоті 11 тисяч метрів, сказав кореспондентові ТАРС

дозволяє

не була своєчасно зібрана. Встановилася хороша пого.ца, але це не на.цовго. Швидше і без втрат завершити збирання

здачІ

продуктів державі, артІль викона­ ла план заготівель і закупок кар­

ни державі на 124 проценти. Зда­ но б.ІІИЗЬКО 400 тонн огірків, по­ мідорів, моркви, бурякІв і цибулІ.

-

загинути, як-то мало місце торік у великодимерському колгоспі

ханізатора. Роботу цю не можна

радянських

аеровокзалу підрулює потужний літак. розділі оп­

Здіllснюючи взяте зобов'язаННIІ

по

ПJlан заготівель і закупок городи­

кілька ХВИ.'Іин,

Москва. У

клубнів.

нов і учбових заК.'lадів, партійних,

година 55 хвилин московського часу. На горизонті з'явилася срібляста стріда. Мину.'ІО

тики павільйону «Маши­ fюбудування» на Всесо­ юзній промисловій ви­ ставці 1956 року відвіду­ вачі мають можливість познайомитнсь з універ­ сальним електронним мі­

центнерів

120-130

Першими упоралися з роботою четверта і п'ята рільничІ брНl'ади. які очOJlЮЮТЬ Андрій Проценко та Олександр Гришко.

ники колективів промислових підприємств, уста­

S

комісії сільських Рад.

352 гектарах, зіб­

Городня бригада завершує зби­ рання овочів. Артіль виконала

і громадських організацій.

ревізійних комісій колгоспів. де­ путати і сільськогосподарські

по

на

на кожному в середньому

КОЛГОСП

кви у Ташкент. На аеродромі зібралис:& представ­

Трійки ці не тільки перевіряли, але і брали участь у збиранні

картоплю

ім. МАЛЕНКОВА.

план заготівель і закупок картоп­ лі державі. На приймальниll пункт і в магазини Києва відправлено понад 700 тонн. В. Конопля. с. Бобрик.

7 жовтня вранці столиця Узбекистану зустрі­ ла реактивний паса,жирський діта& «ТУ -104», який зробив перший політ 3 пасажирами з :Мос­

увійшли комсомольці, члени ред­

Боротьба з втратами врожаю­

..

"ТУ-104" У Середній АзН

під керівнпцтвом партійноі орга­

колегії що.ценноі

*

~

наприкла.ц.

КОЛГОСП

На фото: доктор сіль· наук

П. О. Дмитренко за ро­

(Прескліше

РАТАУ).

ФОТО М. Сemoчеика.

Попе-

реду у змаганні на збнранні кар­ топлі іде перша рільнича бригада,

якою керує І. Касян. Вона зібра­ ла урожай на 70 гектарах. Завершують копатн картоплю всі рільничі бригади. Г. Кнрнченко. с . Княжичі,.

---

МІсце району в оБJllстl Відповідно зведеННIІ про · хід заготівель та закупок картоплі і овочів, надрукованого в газеті сКиївська правда:. від 9 Ж08ТИ наш · район серед 35 районів Ки­ ївщини посідає 2 місце: за ста­ ном на 5 жовтн. план по здачІ картоплі виконаний на 79,7 про­ чевта, ва М_О_

••

080.18 -


СТАХАНО8ЕЦЬ

2

ПІД ЗНАКОМ ДІловоl КРИТИКИ кожної курки-несучки яйця

-

на

18

по

а пташницею у нас працюв член

AIJlOM

комітету комсомольської виробничому житті нашого заціі На.в;ія Ячник.

у

86,7

менше, ніж торік,

r>олгоСПУ ,КОМСОМОЛЬЦЯМ належить

органі­

;Jначне місце, сказав у звіті про

ПОСИJlИТИ РОJlЬ бригаДНИI

роботу комітету секретар комсо­

КОІСОIОJlЬСЬИИI

мольської організації В. JIисеико. І це так. 76 КОМСОМОJlЬЦів, у то­

органІзацІІ

му числі

22

НОВОПРИЙШ[ТИХ,

цюють в бригадах,

ганізацій в

на

4

у

весняних

польових

бригадах і на фер­

мі сприяло росту трудової актив­

ро­

фермі.

Секретар

цівї

Промартіпь ім. Панфіпова. Бро­

Повторюється це

1

року,

ЖОВТНJі

на

заняття З'ШШ.10СЬ ЛИШt' декідькl'. &ОМС()Уliдщів

з

тих.

що

2арахо·

вані слухачами поліТJIIКОЛИ. К}­

Mi're'r

К'омсuмолу ПОРУШИ/l R1Ij!'.JIИ­

орг~ні:заціЮ

-

ве­

ву не довів. Заняття до цього ча­ су не

розпочаJIИСЯ.

ВіJIьшість КОlJ(сомольців і нес­ пілкової коло,ці, ви~ловила думку лися працювати,

а от КУЛЬТУРНІ)

ві.в;почити не кожен з них уміє. Є в нас випа,l;КИ Щlяцтва, хулі­ ганства. Комітет не зробив з цих фактів належних висновків. У uубі, крік кіно, нічого нема. За­ непала художня саМО,l;іЯJIЬність у клубних гуртках бере участь

5

комсомольців.

комсомоль­

Не краще в нас і з Фізкуль­ ботах, збиранні зерноuобових, сі­ ської організації зоотехнік Ка­ турно-спортивн()ю роботою, гово­ на, заготови.1И попа){ 1ООО тонн терина Гоманенко не.l:остатньо рить Фе,l;ір Семенч:ук. Правлін­ силосу. вя КІ)ЛГОСПУ пообіцяло гроші на На,;ія спортінвентар, земельну .в;ілянку Довго,;ько, Євдоltїя Мехед і Ма­ ,цля спорт площадки. Рік минув, рія Батюк, що тут працюють, не а нічого нема. Незадовільно прапосідають авангардної РОАі на цЮЄ і низовик колектив ДТСААФ, виробництві, як по){обає 'комсо­ яким керув Григорій Литовченко. колкам. Слабо тут дбали і за

60-70 центнерів ку­ курудзи з гектара. Не ві,цстав ві.в;

рощує по

неї ланка ГаJIИНИ Івашко. Якщо по колгоспу на){ов-

но від кожної корови за госпо- те, щоб наблизити до комсомолу Разів зо три постріляли з малодарський рік у тваринництві 'по кращих молодих тваринників. кзліберної гвинтівки і на цьому заспокоїлися. Не ,цотрима.'lа

12

Але на першому слухачі гуртка по вивченню по­

слухачів присутні­

точної політики. е в достатній ми буди тільки 5 (5 у профвід­ кі.'Іькості література, наочне при­ пустці, 1 у відряджені, 1 ладдя, географічні карти. Заве.в;е­ хворий). но журнал об.'lіку відві,;ування' і Партійній організаціі і про па­ проведення занять. гандисту т. О.'Іевському Л. слі,ц У пропагандиста т. Крошко І. бу,це подумати на,ц тим, щоб оз­ докладний конспект по першій найомити із змістом першого за­ темі, що присвячена пі.в:сумкам няття тих слухачів, що не були ХХ з'їзду КПРС. присутні. Ф. Зубрицький. С. Вопков.

Нопгосп

* * *

* * *

Будівепьний комБІнат. Броваім. Хрущова, с. Тре- ри. На видному МІСЦl вивішено

бухІв. Умови для заняття в гурт­ графік прове,цення занять в гурт­ ку паРТlИНОI

освіти хороші

-

ку поточної політики. З наочно­

світла кімната, в наочне прилад­

го прилад.в:я, що тут пі"ГОТОВJlено навчального POlty, особливо добре знав кожного з слухачів і приваблює ,цобірr.а поltазників по залучає всіх до активної участі шостому П'ятирічному плану. дя.

Пропаган,цис'т

т.

Салганик

..О

в обговоренні теми. Пропаган,цисту т. Костяному М. Вважаю недоліком те, що слу­ задали ряд запитань про Єгипет, хачі не забезпечені необхідною на які він дав вичерпні вцпові­ .'Іітературою, зошитами. ді . В. Тарасенко. М. rarYH.

в комсомольському політгуртку

ре.в;ового ,;осві.в;у. Доярки

го.l:ько, .l:екілька років пі.в;ря,J; ви­

cepII,l;HbOMY

промисловості».

занятті 3

прщіляла уваги поширенню пе­

Ланка, якою керує Ніна Дов­

В

Нопгосп ім. Напініна. с. Літни. почато вивчення Дуже важливої Всім необхі,цним для успішного теми: «Економіка соціалістичної прове,цення занять забезпечені

Ніна Довго.в;ько, непогано навчи­

лише

року.

* * *

вари. В гуртку партійної освіти

чірньої ШКОJIИ, та до кінця спра­

тваринницьких фермах. За 8 мі­ ності КОМСОМОАьців. Посилився сяців НИМИ вироБJIено 18 ТИС8ч ЇХ ВПо1ИВ на неспілкову МОАО.в;ь. TPY.l:O,J;HiB - В серцньому по у 1-ій брига,ці, ,;е секретарем 250 на кожного. комсомольського колективу Фе­ Із 16 тисяч тонн місцевих дір Семенчук, комсомольці само­ ..обрив, внесених пі.в; урожай вімано працюють, регулярно Bi,J;1956 року, комсомольці і МОАО.l:Ь ві.в;ують збори, сплачують ЧJIен­ заготовили і вивеЗJ[И на поля 14 ські внески, 4 молодих колгосп­ тисяч, виготовили 1 мільйон тор­ ники прийнято в члени ВЛКСМ. фо-перегнійних горшечків. Юна­ Гірше була поставлена робота ки і дівчата брали активну сере,; молоді на тваринницькій участь

~"ухачів.

нинішнього

вс питання

Створення комсомольських ор­

пра­

ланках,

1956

жовтня

Повідомлення з гурТКів парТіиноt освІти

На звІтно-виборних комсомольських зборах

Зобов'язання пlдкрlПJlювати

10

Середа.

Торік комсомольці нашого кол­ ського госпо,цзрства в шостій госпу навчалися в гуртку КОМ­ п'ятирічці» пройшли в обох гурт­

сомольської політосвіти в клубі,

що на центральній садибі. Однак не всі вони З'ЯВ.'Іялися на занят­ тя, бо окремим, що живуть в другому кінці села, доводилося

ю].х активно. Всі були

46 комсомольців

присутні.

Пропаган,и;исти

уміло пов'язали цю тему 3 кон­ кретними

зав,цаннями

колгоспу.

З ініціативи комсомольців, що 2500 кілограмів IIOJIolta, то по- ВУJIИ випа.l:ltи, коли з вини казники ,l;оярок ГаJlИНИ Кабиш, т. Гоманенко організація несвоє­ мова і райрада ДТСААФ, яка ходити за 3 кі.'lометри. Врахо­ працюють на 2-й діJIьниці, орга­ Ніни Обіхо,;, Євдокіі !taрпенltо часно звітувала про на){хо..жен­ пообіЦЯ.'lа ДОПОМОf'l'И організува. вуючи це, в нинішньому році нізовано мічурінський гурток. ти курси по вивченню автоспра- створено гурток і на 2-й дільни­ 4 жовтня ві.в:булося перше занят­ вищі - по 2848-2757-2663 ня членських внесків. кіJJограми. Добре працюють ЇЗ,J;О-

ві Петро Ячник, Микола Івашко,

Винуватий в цих не.. оліках, гово-

ви. Збори пройшли активно. Були

ua

МИКОJlа Толочко, Іван Довго.в;ько рили кохсомольці на зборах, КО­ критичні зауваження і адрем:ітет нашої комсомольської орга- су партійної організації, райкому

і багато інших комсомольців.

ці. Партійна організація виділи­ тя. Агроном Н. Прошак ознайоми­ .'Іа пропагандистами кандидатів ла присутніх з біологічною ха­ у члени КПРС агронома-овочево­ рактеристикою пло.в:ових ,;єрев:

да

Н. Прошак

колгоспника

В. Сорона. секретар

парторганізацП.

Разом з тим, вказав .в;опові,J;а.ч,

нізації. Він не на,;авав належноі

ЛКСМУ. В обговоренні звіту взя- А. Вансовича.

не все в нас гараз,l; і з виконан-

допомоги ще не зміцнілим брига,l;­

ням зобов'язань.

JIИ участь 12 чоловік. Комсомоль- З'їзд КПРС про

ним комсомоJIьсыtм ltолективам. ці внеСJIИ конкретні пропозиції, Іі==========================

Дали,

наприк-

лад, с.'lово відго,цувати на кожні

100

гектарів орної землі по

В И І О В нур о б о т У _

45

центнерів свинини, а маємо тіАЬки

38,2.

В ЦІНТР уваги

Торік,

-

Вина в ЦЬОМу,безумовно,

10ВОРИТЬ

-

11 3

О,цержано

-=)

ДО~~~~~БОТИ

У

Раїса

ві,; тя ві.. бувалися при неповній яв-

рок И

П1колз ,цає знзння, навчав уч­

КОМСОJIIО.'lЬСЬКОЇ

...

ручно І праЦІ ..

пагоро ою .в;ЛЯ учня.

Г. Пищай, член Колгосп

с.

КПРС.

«Більшовик»,

Рожни.

завжди починала не

3

недоліків,

а з ві,цзначення досягнень. Тіль-

ки після цього говорила, що слі,ц стала ще кращою.

Дітям дуже подобаються уроки

Поступово завдання ускла,цню-

.10М 6 глина. Можна використо- го JIіплені ілюстрації. Спершу вувати також ПJIастелін, що .в;ов- ЗІ'брали в лісі різні ви ..,... и грибів. гий час не TBep,l;ie і завж.в;и при- Учні бу.'ІИ роз,;ілені на групи.

К.'Іасі на М3-

теріалі оповідань учні СКЛ&Jt&ЮТЬ

уявлення про те, що праця ,;атний ..ля ліплення нових фі- Кожна мала окреме зав,цання: иайпершии обов'язок JlЮ,І;ИНИ. гур. о.в;пі ліпили бi.uі гриби, другі -

й самі охоче

с. Гоголів.

організації.

ручної праці. В нашій школі tалися. В .в;ругому uaci, опра­ ~OCTi праці, прищеП.'Іювати їм учні особливо захоплюються ліп- цьовуючи опові.l:ання «По гриби», е.'lементарні тру,в:ові навички. ленням. Тут основним матеріа- ми В!-Ірimилн виготовити ,цо ньо­

Вони

Колгосп «Червона Україна»,

оцінка повинна бути найвищою би виправити, ,;оробити, щоб річ

нів і в той же час виховув їх. В цій роботі .. уже важливо про­ бу,l;ИТИ n дітей свідомість значи­

Уже в першому

«ХХ

сіль-

ти. Обрано новий СК.'Іа,ц комітету

фермі, зокрема зоотехніка Кате- зовано ПО.'Іітнавчання, але занятГоманенко.

на тему

розвиток

спрямовані на поліпшення робо-

Брагінська,-у нас було органі-

і КОМСОМО.'lьців, що працюють на рипи

Перші заняття

виконують І

На

цих уроках,

як ніколи, лисички,

треті -

мухомори.

Катя Лесик збігала додому і Тепер у нас уроки ручної пра­ принесла фанерні дощечки, Ка­ ці найбільш цікаві .в:ля учнів, тя Лисенко малюнки виног­ вони прохо,цять організовано. ра,llНИХ,

вишневих

і

яблуневих

гілок. Діти працювали

з підне­

сенням. Вироби їхні були чу,цові,

Так, КОЛИ .J;іти ВИГОТОВЛЯЛИ пап­

45

ки, то на протязі

хвилин в

класі не було чути й звуку.

,цва-три

особливо у Тасі Миронець і Петі Лесика. Згодом, уже на уроках, виго­ товили аплікації маків. Для лис­ тя ми дістали зеленого паперу. Прикладаючи трафарет, учень

виховувати ще в дошкільному Ліпка цікаве заняття, але наявні кольори. віці, даючи ,цитині різні прості .. іти повинні добре усві,J;ОМИТИ, ІJIюстрація вийшла чу.в;ова. доручення. Якщо ж з тих ЧИ ін- що ,цля того, щоб річ була гарна, Пі,ц кожною родиною грибів ,в:іти ших причин тру.в:ові навички в &расива, потрібна наПОJIегли- поробили підписи, взявши ,цля

білі аркуші зафарбовували в чор­

кращих рис ра,цянськоі людини.

ниіі

Обов'язок

доручення вчителя. 3ахоплююча, цікзва робота ві,;вертав .в;ітеЙ вц п)'стощів, заповнює час корисними і цікавими справами.

. особливо чітко треба формулювати мету заняття. Добре, КОJIИ ..ля початку вчитель сам: виготовить якусь хорошу річ і покаже її

Любов до праці елі.. починати .. ітям.

;(ИТИНИ не заuа.в:ені, то вчи- вість, терпіння, уважність, точтель береться за це з перших ність.

щів її навчання

в шltОJIі. Пц-

трю(ка чистоти і поря,цку в иасі це вже вихованШ[ пошани

Як і при виготовленні будь-

При цьому кожний учень мав перед собою справжній гриб із лісу. Якщо в кого не було плас­ теліну певного кольору. то ЙОГО

.l:іставали,

змішавши

цього слова і вирази із оповідання.

ПаМ'Я'rаю, як о.в:ного

разу в

яких речей на уроці ручної пра- не.в:ілю .l:іти побачили мене в ці. ліпку слід починати 3 най- школі і зайшли .в:о учительської.

40 кимось затраченої праці. По- простіших форм. казуючи частини букви, вчитель Ми, наПРИКJIа.в:, спершу виліпнаголошує, що вони .1Іише тою люва.lИ з ПJJастеліну фрукти. бу.в:уть .в:обре написані, ltОЛИ Для ПОJIеrmення зав.в:анШ[ робиучень бу,це ретельним в роботі. ли іх такими по ВeJrичині, яК

ПочаJIас.и розмова і виявилося, що Їм: хочеться зробить щось «,в:у­ же гарне». Пере .. цим у нас в класі була розмова про те, що на фанерній .в;ощечці можна зліпити

АИТИНУ 40 старанності.

з гілочки ВИШlfі чи яблуні.

Обов'язок вчителя -

заохотить І вони й справ.в:і бувають. Хороша

Роблячи зауваження учневі, я

аплік.ацію (кольоровий орнамент)

Важливе

~начення

мають

шкільні виставки I'Учних робіт. Вони сприяють пробу,и;женню в

дітей змагання за першїс'l'Ь. Крім того, успіхи учнів можуть оці­

нити й учні інших класів, всі обводив його олівцем, а потім піонери, батьки. вирізував форму ножицями. Так Любов ,цо праці о"на 3 само вирізувалися і квіти. Далі колір

і зверху

наклеювали

листочки і квіти. Так само жваво пройшли уро­ ки, .в:е ,ціти· вчилися виготовляти папки для зошитів, футляри l(ЛЯ приладдя.

Поступово в ШКОJIярів почаJIа зростать свідомість важливості праці. Зараз вонн дуже ретельно

вчителя

-

Jtобитися

того, щоб його вихованці не ли­

ше усвідомили це, а й зробили ,цJI.и себе

головним

принципом

життя.

Н. Ппужник. учителька.

с. Княжнчі.

слідкують за чистотою в класі, Н а з нім к у: урок ручної пра­ за поря,цком під партою і в уч- ці в класі Надії Петрівни Плужнівській сумці. ник.


Середа,

10

ЖОВТНЯ

1956

СТАХАНО8ЕЦЬ

року.

3

МНОЖИТИ ЛАВИ ПЕРЕДОВИКІВ НА ЗБИРАННІ кукурудзи, КАРТОПЛІ ТА ОВОЧІВ *

*

а участю ТРУДJlЩИХ JfИGва І понц 250 автомашин, що надіслали шефські організаціі для вивР.зен.ня картоплІ та овочів на приймальнІ пункти І в магазини столицІ. Добре потрудилися & колгоспІ ім. Сталіна, с. Калита, група роБІтникІв тресту сУкрстальмонтаж» І студенти технІкуму Цент­

рального Статистичного ).'правління УРСР. 3 іх допомогою артіль вІдправила 37 тонн картоплі та овочів. 28 автомашин, що надіслали шефи, працювало на вивезеннІ картоплі в колгоспІ

8

цей день артіль виконала план заго­

тІвель І закупок картоплі державІ.

тілІ Ім. СталІна, с. Русанів.

'

3а день колгоспи району з допомогою шефІв вивезли в мага­ зини Киева 350 тонн картоплІ і 340 тонн овочів. Д. Полив'яний, днректор заготівельної контори раЙспоживспілкн.

Дали слово-дотримаємо його Наша комшексна бригада, яку урожай яких по 300 центнерів очолюю, одною з перших в кол- на гектарі, 4-моркви. Через 2закінчила

копати

картоп-

3

Механізатори тракторної брига­ 1, що обслужує колгосп

ім. Леніна, с. Семиполки, вияви· ли патріотичну ініціативу. Вони ,ll;али слово У вільні від роботи на машинах зміни разом з свої­ МИ сім'ями зібрати в артілі 40 Добре працюють на підбиран­ ні клубнів після

копача трак­ тористи Андрій Василенко, Юхим Василенко та інші, Євдокія Щер­ бак дружина тракториста Іва­ на IЦ)3рбака, Ганна Федоренко дружина обліковця тракторної

значно

перевиконують

норми.

Механізатори вже зібрали кар­

дні почнемо збирати кукурудзу топдю на

35

Н. Купиро, секретар

40

Дійова допомога

ГО!І"Ували Д.:ІЯ цього, а потім СКО­

колгоспу

НОРМI1

- . 1-1,5

сокої ПРО,ll;уктивності праці

Бобрицької МТС.

симо стебла і засилосуємо.

дбаємо за врожай наступного року. Щоб в достатній кількості мати під овочеві культури торфоперегнійних горшечків, їх виготовляєио вже зараз. Для цього створили спеціальну л3.Нку з 10 колгоспниць. Вона виготовила перші 100 тисяч горшечків. Включившись у соціалістичне змагання на честь 39 роковин

них працівників заводу сільгосп­ запчастин надають дійову допо­ могу ру.в;нянському колгоспу іме­ ні Кагановича в збиранні вро­ жаю. Крім 10 чоловік, які вже тривалий час знаходяться в колгоспі, кожного вихідного дня ве­ ликі групи робітників на чолі з директором І. Кривобок працюють на збиранні картоплі. 13 гекта­

намагався якнайшви,;ше і якіс- Великого Жовтня, бригада зобо- рів вже вибрано.

но зібрати урожай. Першими ви- в'язалася завершити всі сільВідзначилися на польових ро­ копали каР'l'оплю, причому на ськогосподарські роботи,;о 20 ботах оп. Галуштенко, В. .іКогова,

значно більшій площі проти нор- жовтня. Дали слово -

ми, Ганна Юрченко, Ольга Топіха мо його.

і Парасковія Юрченко. Ім видано в ПОРЯ,ll;ку стимулювання по 300 -350 кілограмів картоші. 3араз збираємо ОВОЧІ'. Викопа-

ли

гектари С'ГО.10ВИХ

2

буряків,

)l;отримає- Ш.

П. ТУПИЙ,

бригадир комплексної

Пилипенко,

М.

Оса,;ча,

трактор «Універсал», на яко­

му працюв Євлампій Івануш­

кін з своїм СИНОМ Миколою. Норма за 2 зміни - 4 гекта­ 'ри;"а вони виконують по пів­ тори норми.

Обслужуючи колгосп тракторна

брига)l;а

кола Артемієв. Він має такі ж

ку закінчимо до

і

його

року

670

Добре працює Микола Кот. От і зараз він з причіплюва­ чем Петром Шевченком вже виконав норму, а )1;0 закінчен-

нують норми виробітку.

20

жовтня.

П. КОРНИЙ, обліковець тракторної

бригади

N2 5

Бобрицької мтс. н а

3 нім к у:

тракторист

М. Кот і причіплювач П. Шев­ ченко підіймають зяб. Фото сількора Я. Проценка.

Повторне Збирання картоплІ

3 495

гектарів

картоплі ко- понад

250.

пачами викопали на

Як ві-

3000

Повторне

центнерів картоплі. копання

проведемо

)l;ОМО, після них частина клубнів на всій площі. Одноразово брига­

все ж залишається в грунті. Щоб ди закінчують кагатування. Ство-

фонд,

ВИ,ll;ілено

водимо додаткове збирання. Трак- картоплю на корм худобі.

С. ОсІянов,

тористи Опанас Овдієнко та Іван

секретар партійного

Грінченко

б юро заводу.

Колгосп І'м . СтаЛІ'на ,

пі,ll;готуванаступного

гектарів зябу. Оран­

това­

риш. При завданні 15'0 гекта­ рів трактористи підготовили пі.в; ярий клин наступного ро­ ку 175 гектарів зябу.

імені

Маленкова, с. Світильне, наша ла' пі,; ярий клин

як

двох го­

,ll;ИН. Не має перебоїв у роботі

М. Жилко; які значно перевико- не допустити втрат, зараз про- рено насінний

бригадн N9 6.

с. Русанів.

ня зміни ще більше

щозміни виорює на гектара більше норми. Не по­ ступається в роботі йому Ми­ показники,

всім колгоспницям і колгоспни· 'Ще не закінчився нинішнifi Шефи - колектив робітників, кам, .в;овели до відома, що за сільськогосподарський рік, а службовців та ін:.кенерно-техніч­

кожну соту гектара викопаної картоші за рішенням правліННJІ артілі вцаватим:еться 2,5 кіло· rtaMa клубнів, крім 4, що нараховано на кожен з трудоднів, вироблених за 9 місяців. Індивідуальна ві,ll;РЯ,ll;ність праці, матеріальна заінтересованість в основному і забезпечили успіх В роботі, бо Ko~eH член бригади

Зараз Іван зяб. І тут

тракторист показує зразки ви­

парторганізаціі

очистимо їх Bi,ll; обгорток і за­ вантажимо у сушарки, які під-

визначИJIИ

130 процентів. Баглай підіймає

гектарах.

рів на кожному з 15 гектарів виростила ланка Ганни Соловей. роботи

Яку б роботу не )l;ОРУЧИЛИ трактористові Івану Баглаю, що працює на машині «ДТ-54», виконає в строк, якісно. Як на зБИРанні вро­ жаю, так і сівбі озимини він виконував норми на 120-

бригади Михайла Федоренка, Т&­ мара Булах дружина комбай­ нера Івана Булаха. Всі вони

центнерів' зерна з гектара. Спочатку обламаємо качани,

цієї

НОр_И

ди ;м

рів клубнів з гектара. Ще ви· щий урожай по 210 центне-

,;нів до початку

пІвтори

меха нізаторів

лю на 60 гектарах. Одержали n на зерно. Ії в бригаді 15 гекта­ середньому по 160-165 центне- рів, буде не менш як по 35-

3а декілька

*

гектарів картоплі.

тонн овочів здав у цей день колгосп сЧервона Україна», с. ГоголІв. 15 автомашич шефських органlзаціА вивозили кар­ топлю та овочІ з сусіднього колгоспу ім. Молотова 13 з ар-

70

госпі

По

ініціатива

Особливо людно було 7 жовтня на полях артІлей району. КрІм колгоспникІв, тут працювало близько 400 трудящих КИt>ва

ім. 8атутіна, с. Пухівка.

*

*

Патріотична

повторно

картоплю на

Броварн.

цій

площі

200

О. ХОnОll,

підкопали

гектарах. На

колгоспники

зібрали

агроном.

Колгосп ім. Хрущова,

с. Требухів. ~

І восени 1951 року на низин- ні автопоїлки. Тварини п'ють, колгоспові «Ленинский путь». Нині дві інші артілі імені ному березі Кубані, порослому коли їм хочеться і скільки зав­ очеретом і шелюгою, закипіда годно. В. І. Леніна та імені Бу,ll;ЬОННОГО - Мабуть, не вистачить у нас спільно бу,ll;уЮТЬ на ріці Уру­ робота. Держава подала колгосЕлектрична енергія дала змо­ на це сил, кинув хтось реп­ притоці Кубані гі,ll;роеле&­ пам велику допомогу. Було одер- гу скоротити трудові затрати на пі ліку з залу. жаН0 грошову позичку в кілька виробництво цеН'l'нера продукції. тростанцію потужністю 800 кі­ - Держава ,ll;опоможе,-впев­ Ця ГЕС дасть перший мільйонів карбованців. На місце Річний надій молока від корови ловат. нено сказав голова. будівництва прибули спеціалісти підвищився з 1.500 кілограмів струм навесні 1957 року. Тепер Колгоспники одностайно під­ і могутня техніка. З'явились не- у 1951 році до 3500 кілограмів уже встановлюються лініі елек­ тримали нового голову. Лю,ll;И ро­ бачені в тутешніх місцях eKCкa~ у 1955 році. Різко зросла про­ тропередач, закуповуються елек­ зуміли, що електрика потрібна, ватори на гусеничному ходу, дуктивність і інших ВИ)l;ів худо- тромотори. як хліб, як повітря. ГОСПО,ll;арс­ До кінця шостої п'ятирічки на камнедробарки, бетономішалки, би і птиці.

Колгоспи електрифікуються 3 шаленою швидкістю, вир­ вавшись з міжгір'їв Кавказу, не­ се свої бурхливі во)t;JI Кубань. Багато леген,; склади черкеси j козаки про ЦЮ ріку, про її мо­

гутню СИJIУ, яка сотні років про­ не

приносячи лю­

ДЯМ ні щастя, ні

па,l;uа

радості. Та й

хто,

марно,

який велетень міг взятись

за приборкання бурхливої ріки за тих старих часів! Це завдання стало посильним тільки

тепер,

тво велике, багатогалузеве, а всі

трудомісткі

процеси

виконува­

дись вручну.

вібратори. Весною

Електрична енергіядала мож-

1954

року дві колгосп­

ливість зросиш кі.'Іька сот гек­

Ново- Кубанському зрошувальному

каналі

буде збу,ll;овано

ГЕС. Вони да)l;УТЬ

ПРИ колгоспному ла,ll;і. Районні організації швидко ні ГЕС, кожна потужністю по тарів землі. На зрошуваних ді­ f 1951 році кілька десятків відгукнулись на ініціативу мі­ 400 кіловат, дали перший струм. лянках колгоспнПlШ вирощують рьом радгоспам. Через два роки повністю окупи­ добрі врожаї рису й овочів. Ми­ Ново-Кубанський сідьгоспартілей Ново-Кубанського чурінців. 3 крайового центра -

району, що розкинувся

у вер- Краснодара приїхали

інженери.

лися затрати на їх будівництво.

нулий рік на Кубані був неспри­

Тепер у колгоспі імені Мічурі­ ятливим для багатьох сільсько­ культур. Проте на встановлено 50 електромото­ господарських артіль імені Мічуріна одержала визначаючи рів. :3 допомогою електрики тут доять корів, качають воду, готу­ у 1955 році майже п'ять мільйо­

хів'ях Кубані, об'єдналися в Разом з ними Челymкін пройшов шість господарств. Головою прав- не одну сотню кілометрів, дослі,ll;­

діння

O,ll;HOfO з у~рупнених КОд- жуючи течію ріки,

госпів, який носить ім'я І. В. запаси гідроенергії. Було вирі­ Мічуріна, став Сергій Челушкін, шено ВИРИТИ два ві,ll;відних кана­ агроном освітою, людина велико- ли ,ll;овжиною близько 30 кіло­

ють

корми,

токах,

очищають

пиляють

ліс,

зерно

на

ПО,ll;рібню­

-

Треба будувати гідроелект-

ростанцію. Без електричної енер­ гії не обійтись. Ось вона поруч,

мічурінців, госпартілі

колгоспники

«Ленинский

сіль­

путь»

заявили:

-

Нам теж без електрики не

Кубань. Яка величезна сила про­

можна.

п~ае марно!

колгоспну ГЕС!

Будемо БУдУвати

свою

заціі доїльного

доярку припадає

цеху,

на одну

40-50

корів.

він

становитиме

не менш я& сім мільйонів карбо­ ванців.

Еле&трика увійшла і в побут сільських Тру,ll;івників. В кожно­ му

будинку

горять

Ілліча. В кдубі щодня

лампочки

демонс­

труються кінофільми. Колгосп­ ники маЮ1'Ь радіоприймачі, ~лек­ коней і волів. Зараз вода тече TpoHaгpiBaJIЬнi прила,ll;И. Такі ж вигоди Аала ГЕС і по трубах. На фермах встановлеНа підвезенні води в бочках було зайнято до 40 чоловік, багато

Таким

чинок,

район повніс­

тю електрифікувться. Воло,ll;ИМИР Ілліч Ленін,

гово­

рячи про необхідність вкрити країну електричними станціями,

~B на увазі не тільки великі державні енергосистеми, але й нів карбованців доходу, а в цьо­ му році, за найбільш скромними будівництво широкої сітки сіль­

підрахунками, го практичного ,ll;освіду, смілива метрів. Цим зразу роЗВ'язувались ють силосну масу. У два-три ра­

й ініціативна. Детально ознайо- два завдання зрошення при- зи скоротився обслужуючий пер­ сонал на тваринницьких фермах. мившись З госпо,;арством, він на леглих земель і одержання елект­ Раніше одна доярка обслужувала зборах рич ної енергії. перших же колгоспних 10 корів, а тепер, після органі­ Дізнавшись про ініціативу запропонував:

ще ,ll;ві

струм чотИ­

ських електричних станцій. ХХ з'їзд КПРС вказав, щоб всі наші

працівники РОЗГЛЯДa.JIи електри­ фікацію колгоспів і ра,ll;ГОСпів як

HeBi,ll;'eMHY

частину великого пла­ ну електрифікації країни. На прикла,ll;і одного району

Кубані ми бачимо, як перетво­ рюються в життя заповіти Ілліча. С. ГРИНЬОВ. Краснодарський

край.


СереАа,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

авнва

~---------------..........--~--'-~-'-'----* І

(

Свято у селі Літках

бур'ян,

є Аві

воїнів

з

якого

видніються

ледве

молоді

по­

жовклі клени, общипані

Радян­

худобою. Огорожа й во­ рота поламані, квіти

ської Армії, що полягли

марокканського

р. в м. Федала

уряду

конферен,

країн,

8

спеціа.'ІЬНОГО

--

статуту

з марокканською державою.

ні вінками, квітами. Сюди

няє, і худоба знищує.

пам'ят­

живими прихо-

їх

Комісіям

Н а

р

пришли

-

на

-

вуличного

R ньому 14

ме-

виді.'ІИВ

сСтахановці:.

вмішено

У

над

колгоспом,

гуртка

Програма роз рах 0-

-

І'

наших

ряду

країн..як

надію, що кОНференція, СКJIИJtапа

уряд країни, що підписала Алхе­

в :Мо Федала, не чинитиме пере­ р. в питан, шкод якнаЙШВИJJ;ШОМУ і справж­ нях, які стосуються Марокко, і ньому об'єднанню Танжеру 3 Ма-

сіраський акт

1906

на підставі рішення КОНференції 1945 р. .а:ержав у питанні

паризької рокко, усуне режим так званої чотирьох міжнаРОАноі адміністрації в цьо­

про Танжер му районі, який ущемляв права

Радянський уряд був у свій час марокканського народу, і сприя­

зоною,

але

не

скористав-

повного

поважання

* * *

жовтня в Бєлграді у спеці­ ли присутні заступНИlt годови Союзного виконавчого віча, roвідкрилась науково-технічна вис­ лова союзної комісії по аТОJlній тавка РаДЯНСЬRОГО Союзу, прис­ енергії О. Ранкович, голова На­

6

альному виставочному паві.'ІьЙоні

С. Ушеренко, технік-зв'язківець.

вячена

експериментато-

родної скупщини Боснії і Терце­ говіни д. Пуцар, Jtержавний сек­ залу ретар у справах націонаJlЬНОЇ розміщені діючі макети першої в оборони генера.'! армії І. fошняк,

Голова погребського колгоспу ім. Юрова т. Бруєнко І. повідо·

мив редакцію, що лист обговоре.

300-

техніка і завідуючого птахофермою накладені стягнення. Поліп· шено

догляд

за

кількості

птицею,

виділені

в

досить чіТКИМ почерком.

має змоги.

тити всю вартість .1ікування не

ПРОфспі.'ІОК д. Салай, голова віча виробників Союзної нарожної скупщини І. Божичевич, зас­

Великі

розділи

державного

рядки.

«Робітник

цегельного

активних ізотопів у різних галу·

представники громадськості. Вис­

зях медицини,

~'aBKa триватимf' .1;0

промисдовості

і

член союзної

біО.10гіі. На відкритті виставки б)'-

жіночих

і

Величезний успіх артистІв Великого театру в АНГІІІ

перший про початок гастролей: «ТіДЬКІІ ністю театральної пози». За сдо-

на Україні і другий R СРСР Інститут нейрохірургії, інститути К.'Іінічноі медицини, передивання крові і багато інших науководосдідних 'J а .1ікува.'ІЬНИХ :закла-

Не ті.1ЬКИ в КИ\JВ!,

два чи три рази в моєму житті вами критика, в балеті «Ромео і я був свідком такого щирого за- Джульєтта» проявився «блиску· ХОПдСння в театрі». Сітуел від- чий та.'lант Галини Уланової». «Мистецтво Уланової, -- пише зивавться про Г. Y.'laHoBY як про він, -- це доведена до най ВИЩО-

«чудову, бездоганну

бадерину, го ступеня майстерність передач:і

n усіх міс- чия надзвичайна легкість і гра- Г!очуття сценічним рухом».

дів,

сталО

ров'я трудящих. На селі вже на­

життя трудящих за роки РадянСЬКОЇ В.'Іади. Цікаве порівняння. До революціі в Києві була .'Іише одна міська дікарня на 65 ліжок, перебування в якій коштувало трохи

.'Іічується 2215 діJIЬНИЧ:НИХ .'Iiкарень і 6700 колгоспних ро­ дильних будинків. Щодо Ki.'IЬ­ кості кодгоспних РОДИ.'Jьних бу­ динків Україна заіімає перше місце в Радянському Союзі!

нок і просить скасувати неJ;ОЇИ- дешевше, ніж у приватних лі-

Комуністична партія і Радян-

нина Дo.'IoxaKiHa, селянин Чернігівської губернії Павло Деми.ll:Ович Суковець перебував у лікар· ні протягом п'яти тижнів. ВипиІ~авшись, він недоплатив у касу .:Іікарні 36 карбованців 40 копіку через бі,щість. Дука постановила: клопотання Суковця відхилити. гроші стягнути через еуд». lТ своїй заяві Суковець пише, що на заВОJ;і він заробляв по 80

країна,

зовсім

іншим

жовтня.

(ТАРС).

дитячих

ша

громадя-

25

гастролі артистів ба.'Іету Держав-

панно змінилася 3 того часу на-

110томственного

в

комісії по атомній енергії академік П. Савич, В1{ені,

використанню

ня в міській .'Іікарні». Важко без Да.'Іекпм, проклятим минулим тах і ССі1ах України рік у рік ція не мають рівних». \вилювання і обурення читати віє від цього документа. Невпіз- зростає сітка .'Іікува.1ЬНИХ заК.'Іаці

секретаря

яв.'Іяє, що вся балетна трупа Ведікарень, 3 яких 15 спuруджен~ ного Академічного Ве.'ІИКОГО теат­ 'Jільки :lа останнє п'ятиріччя. ру СРСР в Лондоні. Відомий анг­ .'Іикого театру «захоплює природ· Безплатну медичну допомогу тру­ ліИський мистецтвознавець С. Сі­ ністю, щирістю виконання (якос­ Дящим подають також десятки турд пише в газеті «Санді таймс» ті, рідкісні за 3аході) і відс),тПО.'Іік,'!інік,

«благодійності».

ціЩІХ.

тупник

радіо­

до·

кол, ЩО висвіТJIЮЄ питання «про закрити лікарню». Така ціна цієї дів.

І~тягпення недоїмків за перебуван- дицемірної

голова Центральної ради спіліи

Англійські недільні газети Театральний критик газети пуБJIікують заХОП.'Іені відзиви про «Обсервер» Адександр Бленд за­

робітника консу.'lьтаціЙ. Створено

;Jавзято виступа.1И г.,асні думи - дворяни і купці. Вони в один ГО.'ІОС твеРДИJIИ, щО «КО.1И звільняти від недоїмки таких, як Суковець, ТО доведеться зовсім

мирних

корми.

ПОРІВНЯННЯ

;!аЯВIІ

атомної

вана на місяць. Після закінчення KYIJciB слухачі одержаТh посвід· Радянському Союзі атомної елек­ чення на право водіння мотоцик- тростанції і споруджуваних атом­ ла. І. Швачко, них станцій значно бі.'ІЬШОЇ по­ с. Ж~рдова. учитель. тужності. На виставці широко

статній

тві, нічого не одержував і опла-

3 приводу

використанню

енергії в мирних цілях. У центрі виставочного

колгоспІ

.------------

.•..

сПогребські

ри».

Радянська виставка в Бєлграді

но на засіданні правління. На

рин -- пuжовтілі від часу аркуші паперу, списані дрібним, але

;!аводу

суверенних

присвячені

копійок на день, під час хвороби, яка спіткала його на виробниц-

я.1ьність Київської міської думи 40 років тому, напередодні Ведикої Л\ОВТНf'Rоі І;оціадістичної революції. Ось «гдибокодумний» НРОТО'

спрямова­

Щорса редак-

Київський історичний музей. IIiд !;КЛОМ однієї ;! його віт-

:.Іова пде про «бдагодійнр ді-

ініціативу

виступів

цію, що правління артілі виділило

ЦІКАВЕ

В них

вітає уряду,

ся цим своїм правом, не бажаючи прав Марокко на Танжер.

------------.~.~ ~ ~--.~

Листи а столицІ

марокканського

енеРГll в закордонних справах В. Велебіт,

ком

РаЦВСЬ"ОI УкраІни І!

Марокко,

справі неза:­

лежності й об'ЄJJ;нання мароккан­

в Радян­

листоноші.

'і ·1І

зоною 'палко співчуваючи

показано застосування

В сСтахановці:. 24 серпня ц. р. був уміщеНl~Й лист під заголов,

кня-

країни,

ському Союзі атомної

адресатам несвоєчасно достав· ляється пошта із-за відсутності

парrорганізаціі

міжнародною

постійного нейтраліте­

представників

ською

Помочь на уборке пришли на поля.

жицького колгоспу ім. т. Шикула В. повідомив

лнст,В якому йшлося про те, що листоношу. в с. Княжичі на дільниці N2 1

Секретар

про об'єднання

зокрема, про возз'єднання Танже­ ру з Марокко і про зміну існую­

запрошений до участі у міжна- тихе остаточному вреГУJIюванпю родному управлінні Танжер- питання про Танжер на основі

МЬІ зтими днями, осенними днями,

керівником

Струкіна.

Слідами сДопоможіть наАти листоношу» під таким заголовком 14 веу

хо·

И с небом сливается где-то зеМЛІІ.

який шефСТВує Ю.

тання

Танжер упраВі1ЯВСЯ міжнародною ну на возз'єднання Танжеру з адміністрацією, що складалася з Марокко. Уряд СРСР ВИС.'ІОВЛIQЄ

Осеннее солнце &Стает над полями,

-

мотоциклІстІв

по вивченню

ОГО.'ІошениИ

3 режимом

РастущиА сейчас трудодень.

При НИЗ0вій організації ханізаторів і колгоспників. КиївllТСААФ КОЛГ.оспу ім. Леніна ор- ський теагральнии інститут,

ресня

смертю

в

------------------------------.------

Гурток

ня незалежності Французького та Іспанського Марокко постало пи­

МЬІ видим, МЬІ видим тебll, полновесны,'

ПОЛІІ.

...

руху. Навч:аеться

ПОJlяr jlИ

На воздухе свежем, окрепнув чудесно,

ВОТ дружни в поле вскипает робота, l(артофе.,llЬ в верейки, с вереек в буртЬІ. І(оль солнце пригреет, нагретЬІ до пот а Нигде не увидишь такой красотЬІ! Гектар за гектаром, гектар за гектаром В работе УПОРНЬІ, идем МЬІ вперед. И слыноo о нас, о СВIІЗИСТах, недаром, ЧТО МЬІ и веселЬІЙ, и дружный народ.

і правил

па·

Світильио'

дЛIІ РОДИНЬІ нашеА работать не лень.

И зтими ДНІІМИ, осенними ДНІІМИ,

)(отоцикла

с.

IJOбрих в боях з німець. ко.фашистськими загарб· никами за свободу і не· залежність нашої рідної Батьківщини.

Осеннее солнце встает над ПОЛІІМИ, И с небом сливаеТСIІ где-то зеМЛIІ.

ганізовано гурток

з нім к у:

Марокко.

чого режиму Танжерської зони. Радянський Союз, поважаючи венціями про статут Танжеру справеддиві національні спо.а:і­ 1923 р. і 1928 р. Танжер був вання марокканського народу і

суверенітетом султана

му на братській могилі 1J0ЇHia р,IДЯИСЬКОЇ Армії,

але її не АО­

ІІЬІ

на­ на­

Горбатенко,

м'ятник у

поставлено хороший па-

Собрать урожай

благо·

взяти па­

учитель.

що

незалежності·

ту. Залишаючись формально під ської держави, М.

вітав мирне

.ІІк відомо, іа паризькими кон­

гляд.

Зовсім інше можна побачити в с. Пухівці. Тут могила не упоряд­ кована. ще гірше в с. Зазим'ї. Лише неАав­ но на братській могилі

Навколо

по

охоро­

м'ятники і зелені садження під свій

дини.

гляJtають.

не

уС'грою слід

дять яорослі діти, бо пам'ять про героїв близька і дорога серцю кожної радянської лю­

м'ятниlt,

ніхто

Радянський уряд

вреГУ.'Іювання марокканської про­ блеми, яке увінчалося проголо­ Природно, що після проголошен­

але

скромні

Щороку у центрі се­

ла біля могили піонери

зачіпати національний суверені­

шенням

насаджують сотні дерев,

стоять

лежать

присохлі вінки.

СРСР

Танжеру, в тому числі представ­

ники, обгороджені моги­ ли, любовно прикраше-

зів'яли, обабіч

року.

1956

ініціативи тет Марокко.

;3

цію представників }-часниць

мас

ників Франції, Іспанії, AHГ.'Iiї, США, Італії, а також делегатів від марокканського уряду. Кон­ ференція має завершити .'IiKBiдa­ цію міжнародної адміністрації в Танжері і возз'єднання Танжеру

в боях під час Великої Вітчизняної війни за свобо,о і незалежність нашої Батьківщини. Тут

-

1956

(Марокко)" СК.'Іикано

братські могили, в яltИХ поховано

жовтня

8

шанувати

жовтня

10

1І0.'!іпшується

охорона

(ТАРС).

здо­

карнях. При радянській B.'Iцi на t;ьКИй уряд повсякденно і безусїї місці виросли ведичезні кортанно пік.1УЮТЬСЯ про живу лю­ пуси найбільшої в республіці лі­ карні імені Жовтневої Революції, дину, про охорону її здоров'я. де загалом налічується 1325 лі­ Н. Євгенов. (Кор. РАТАУ). ЖОR. У столиці України тепер 45

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

І(олективи працівників райспоживспілки і сільських споживчих товариств раАону з глибоким сумом сповіщають про передчасну смерть голови Бобрицького ССТ, депутата

РУДНІІНСЬКОЇ сІльради

ФОПГЕЛЯ Посипа Абрамовича висловлюють спіВЧУТТIІ сім'ї покійного.

Мигашко ;'\НТ()ІІ Гриrорович, що живе в С. Вигурівщині, Порушує справу

про

РОЗ.1У'[(·f!!1Н

НОЮ

Мигаwко

ною.

яка

живе

Адреса редакції: с. Бровари. І(иївської області, вул. Київська, 1'(9

Марією там

дружи·

Федорів·

Справа

::JІухатимегься

родному суді

І·ої дільниці

варського району

же.

138.

Броварська районна друкарня І(иївського· обласного управління культури.

3ам. З810-2Щ

8

на·

Бро-

122 номер 1956 рік  

122 номер 1956 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you