Page 1

єднайтесs:а!

всіх

Газета виходить квітня 1937 року

з

ВІВТОРОК.

17

ЛИПНЯ

31

РОКУ

1990

м

121

Щна

((8030)

коп.

3

Орrан &ро•арсьноrо 8ІСІtКНОІІW Номпарт1J Украіни. мІської, раАонноі Рад народНІІІІ депраnв НиІвсьноІ oбnacn

НЕ

.Жнива-90 Дружно

І

госпу ~ р іrорІй

ні

завзято

молоді

Олійник.

трудяться

І

торік,

вони

цюють

разом.

також няться

Ухнім товаришам пов­ засіки господарства

Завдяки

ім,

Робітники господарства прагнуть нинішнього року виростити ще один урожай овочів у теплицях. Зараз

зерном.

вони

На минулорічних жнивах хJІоn­

цІ

намолотили

везли

«Доном•

сІ(амАЗом•

більше хліба

на

І пере­

тік

тонну.

- 901

r.

з

вогником.

ють по

На знімку: молоді хлібороби БавикІн І с. Олійник в КО·

роткі

хвилини

М.

тонн

5

_________ -

Федоренка.

для

садіння

набачнів і

.:._

П. КУДІН.

--·-

тор­ рад­

до роботи,

усе,

Нрім

а

потім

того.

самі

відре­

монтували

приміщення.

Тепер

глянути

любо

на

Вінторе

Васильови­

з <<Унрпластина>>. му звідти?.

А

чо­

сиро­

(поліетилен у грану­ а ми в свою чергу виробляємо продукцію.

Об'єднання пішло цей договір через те,

досвід.

Кілька років тому БЗБК був незміІПІИм об'єктом на

всіх

рівнях.

Плинність кадрів,

низька

заробітна плата аж ніяк не сприяли виходу з прориву. На сьогодні ж становище кардинально змінилося. Чому? Це запитання я адресую началь­ нику планового відділу заводу будівельних рукцій Тетяні Rостянтинівні НІКІТЕНКО.

У

-

нас

виробництва.

Раніше ми були одним підрозділів

з

Наші інтерв'ю

будівельної по

суті,

то,

а

nрав

і

нас нlяної. самостійний

у·ваги

Перехід на баланс бага­

то

що

рі

виробництва,

не

--

змінив в

у

структу­

а

за

лю­

нері,вни­ Адже те­

доводиться

дати

голов­

психології

дей, особливо нів всіх ланон. пер

до

відrпові­

прийняті

рішен­

рожування плати

на

заробітної рівні

минулого

рону. Тобто, наснільни б не збільшували обсяги виробництва, ми не мо­ жемо

цю

гідно

людей.

оцінити

Знаючи.

пра­

що

продукцію

через

говельну

за

тання

базу,

одержує

ми

тор­

що

ос-

солідну

скидку. Тепер плануємо відкрити філіал безпосе­ редньо на заводі. Люди­ ні не доведеться бігати з оформленням донумен­ Ті)3. до того ж пропону­ транспортні

ки,

винонують­

років цієї

народного

Якщо

назад продукції

білJ:,ше

рік,

то

становища в

рожують

8

у

нині

В

600.

важного

кошти

нільна

нільність у нарбо­

оцінювалася на

спо­

-

умовах

економічного

країни

госпо­

віднаходть тому.

що

замо-

спору дження

багатьох промислових об'єктів. Отже. не завжди наш\ специфічні нонструнції знаходять збут. А фундаментні блоки. плити nерекрить

непомірні

подат­

розраховуватися

для

теплиць,

;ия

кульків,

чн

янісь

то

ми

виходи

на

!Vliж

О.

со·

Верета,

М. П. Негода, С. О. Івани­ цьний виробляли для тор­ ла

кульки,

їх

замови­

штук.

через труднощі

ровиною ти

яна

мільйон цех

лише

Од­

прода­

половину.

- Сировина - це най­ болючіше наше питання, каже Вінтор Васильо­ вич. Із Сумгаїта вона не надходить зовсім, на

з

однієї

папки в іншу? По суті, так. І час­

-

то-густо

ся

ми

залишаємо­

наодинці

із

своїми

б

домови­

цех

Та ще

може

й

навинів.

не

вистачає

нують

збудувати

сорну.

утеплити

компре­ двері

на

:1иму. зробити дУШ. іНІІJі справи уладнати. Робити­ муть усе це вони. но, тоді, коли не

звичай­ буде в

достатній нільності сиро­ вини, коли не всі бу дуть завантажені

основним

ви­

робництвом. Новий підеобпий цех на селі взяв

загалом

хоро­

ший старт. А головне -правильний, корисний. По­ бажаймо ж його трудівни­ кам

удачі.

І.

БАБЕНКО.

ву,

який

владним

-

ніж

е~ономічний. А нам хоті­ лося будувати свої вза­ ємовідносини нами.

із

суміжни­

державою

винлюч­

ся

АдміністраЦія

документа. Непогано ло б поставити все

етапі

тема

теперішня

господарювання

черпала

себе

сис­ ви­

повністю.

А чи не могли б ви відмовитися від по­ слуг вашого міністерст­ ва? Користі від цього не

-

навіть

того

чи

іншого

ділову

енономічну

ву.

ми це

Ян

бу­ на осно­

вказувати:

бітника

міть

завдань,

фірмою

<<Економіка>>.

вже

й

самі

краще

знаєте, що робити. Але ж у нього фонди, матеріали в ру­ нах! Вийди ми з-під його десницІ,

І

не

знатимемо,

що й робити. немає

Тому,

ринку

пони

сировини,

підnриємствами,

СВОЄЇ

- Я колектив

знаю, що мріє стати

ноправним

хочє!VІО

ваш пов­

господарем

дереву.

перейти

заціями.

ють

праці.

підприємства ... Давайте по

розпо­

й

постунає­

на

ми орен-

яні

метал. вони

органі­ виготовля­

цемент.

є

рознарядон

Але

залежнинами і

держзамов­

лень.

Отже, ви платите міністерству за те, що воно перекладає папір­ цІ на виділення фондів з

-

Тан,

і

головні

економічно­ нашого під­ навчалися

паралельно

укладено

угоду

у

було

на

ін­

формаційне обслуговування. Тепер ножното місяця

товЦі

ча·су

годі.

результата­

них.

нього.

свого

всі

приємства

бірки

Ми

часу

спеціаліри го профІлю

товарtв, нам доводиться <<вlднуnовуватися» від

пробували виходити на прямі зв'язки з іншими

можливості

Свого

ни

ціну. перш

винна

бути

одержуємо

матеріалів,

помагають

до­

у

пІ<дго­

донументів

для

перехо.1у

нам

nід-

яні

у

на

. оренду.

ник

стає

ного'? цес

зале­

тися.

не

Але

же

час

вигод

у

в

той

нолекти-

і

нам

співвласником

це

про­

дня.

-- Ваш прогноз на найближче майбутнє? -·- Виходячи з досві­

гріх

нас.

весь час акції -

капіталістич­

одного

і

яні

Ми що

Звичайно,

не

яким

від

виро­

почуття

засобів виробництва. А де ви бачили, щоб гос­ подар недбало ставився до свого кровно заробле­

Отож

причини.

по­

вони не потрібні. Потрібні. ще й дуже. Внлавши свої тру­ дові карбованці. робіт­

існують

жать

-

суспільства

бути

важно, адже

про­

все

переслідує

людини

атрибут

иого

за

якісною .

мету

Це все, що, так би мовити, стосується «ГО­ лів>>, а чи готові ваші «рукю> до роботи в но­ вих умовах? Ми не прихов.уємо від робітників, що може

-

що

за

Оренда

-

не

Робітни·

знатимуть.

цё

ро­

прий­

ви~онання

господаря. твердили,

На

і

причому

будь-яку

бити

багато.

ви

звільніть

головну

СВІЙ

чисельності складу. не вnраві

інЖенера ·Сидорова.

нонсульта­

влроваджувальною

чи­

їх

Петрова

Головне

-

тивно

!V!уванні

зробили із

мосновсьною

повно·

мало. Бо цехи, дільниці будуть самостійні у фор-

му

но на категоріях еконо­ мічних обопільній ви­ рядж~тися

стане

господарем,

працюючих.

..-n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~--85. . .

мо

неї.

працівнина111 цеху. Не все виходить доладу. Звісно. з часом все це nрийде. А поки ЩО робітнини rrла-

із си­

може

на

ними.

мується.

із дев'яти ро­

В.

людн

взаємовигідних

могли

з

досвіду

бітників у цеху працюва­ ли четверо (разом з Ко­ вальовим), інші пішли у

відпустку.

й

теж Для власних потреб не проти були б її купи­ ти. І ЯІ<ЩО в господарст­ вах району є сировина

дукція

ми

торпвлі

та

проблемами. Більше то­ го, від нього не доб'єш­

адміністративний,

обго­

ходить вона з перебоями. а імпортну сировину нема за що купувати. Плівка ж дуже необхідна р2дгоспам

міністерствами? Розумі­ ємо, що потрібно зроби­ ти цей крон, бо на дано­

великий.

товарів

дарники

замо­

цю

реалізовуємо

ті

живання.. Податком вони не обкладаються, поnит

а

не

ся, вирішили піти шля­ хом збільшення виnусну

напринлад,

як

що

тити

місці

тисяч

уряду.

-

Але є багато сумні­ Чи зможемо ми пла­

І все-таки в урядо­ вому розпорядженні про обкладання податком зростання заробітної плати, мабуть, в резон. Цей захід швидше

закони

ворюються.

Отже. третtй рін ми йдемо вгору, хоча труд­ нощів у роботі більш ніж достатньо. Взяти. тиву

ду. вів.

житло­

та садових будинків тільки давай. Пони

так

і

ванцях

інtціа-

спорудження

вих

послуги.

нанази

ня.

тану

для

"ВИКОРИСТАЙМО

пі,д­

собним виробництвом. і не більше. Самі розуміє­ те. що обов'язнІ·в бага­

дня

си­

1J І І І ІІІ ІІІ ІІІІІІІІІІІІІ !ІІІ І І І І! 11 І І І І ІІІ! І І І JІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ; !".11 tl І І І І 1111 ІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІ j'l ІІІ І І f 11 І І! І І І І 11 І І І І !І П І ІІІІІІІІІ

ватимемо

помінялася

струнтура

організації,

конст­

на що

інтереси

Toro

нан

вину лах),

критики

. селІ спільні бою.

мало

відсутнІсть поліетиленових. гравул діло трохи галь-

.

У нас з ними спільне під­ постачають

дуже

Назані теж над­

3

nрацювати цілодобово, без­ перервно. Проте чере:з

на

гівлі

машини,

зараз

ровини.

Підеобвий

- Справа в тому, що ми уклали з ними договір. приємство. Вони дали нам

ють

умовах

змон­

чу, от ви сказали, машини

позитивний

знайшли

Сєвєродонецьному заводі був вибух. тому вони да­

тися

пере­

нього.

про

і

цех

<<Унрпластию>

обладнання.

тували і зробили наладку.

розповісти

ми

Новий

розповідає

-

об'єднанні везли

От

кульків.

машин.

Всі ми на власному досвіді переконуємося, що не завжди, а то й у більшості випадків всілякі реорганізації, якими б вмотивованими воuи не були, не дають очікуваних результатів, Однак ця тема ще чекає своїх дослідників, а ми хочемо

цигарон

кидати.

потрібні селу, Наприклад, у

начальник цеху В. В. Но­ вальов. Самі вели де· ~1онтаж на Ниївсьному

'1!11111111!111111 І І І І І 11 І І І І І І І І ІН І 11 І І 11 lffl ІІІІІІІІІІІІІІ І І t f І' І\~ І І І І І І І І І І І

для

у практичні діла. Які? А

Ось уже три місяці він працює. Иого обладнали на місці ремонтного боксу для автомобілів робітники господарства. Самотужни дев'ять чоловінів налаго­ дили це виробництво. - Хлопці у нас піді­ брались грамотні, беручні

тонни морнви-rпро­

2 ---3

вони спільно із Францією виробляють

позиції~ але й втілюють їх

плівни,

по-

ривни.

вІдпочинку.

Фото

готують грунт

Слід відзначити і нолентив, який очолює моло­ дий бригадир Світлана Безсмертна. Трудівнини цієї польової бригади продали понад план 26 тонн ре­ диски і 13 тонн зеленої цибулі. А нині щодня зда­

за­

раз вони в числі nерших серед комбаІінерІв птахорадгоспу. Працюють Григорііі Із Сергієм старанно,

огірки.

мідорів.

най­

І

садять

ПІд­

госпі імені Юрова старан­ ням багатьох людей ство­ рено підеобпий цех по ви­ робництву поліетиленової

Риби. Тепличниці реалізували 130 тонн огфнів та 54 тонни помідорів. Це значно більше наміченого.

а

нас

папір. Ім потрібно було ставити нове обладнання. а старе кудись дівати. Але ж не на металобрухт ви­

дуже гівлі.

Серед колективів, яні вирощують овочі у закри­ тому грунті, найкраще попрацювала бригада Тетяни

nра­

у

приємливі, мудрі люди. яні не тільки подають хо­ роші ідеї чи розумні про­

Трудівники радгоспу <<Бобрицьний>> успішно ви­ конали план продажу ранніх овочів. Іх реалізовано 563 тонни, що на 93 тонни більше запланованого.

хлібороби nтахо­ сСемиполкІвськиА• БавнкІн та CepriA

Як

ПЛАU

викоил.ли

ПЕРЕВЕЛИСЬ, _на щастя.

ду

піДприємств.

цюють

ще

в

яні

у!І'Іова-х

жодне

з

працювати

в

них не

нас не

пра­

оренди.

гірше стало.

є

шанс.

снориста­

Інтерв'ю провів М. ГОМЕНЮК.


2

стор.

ЗІ

8

лиnня

сН О В Е

р.

1990

ЖИТТЯ:.

8

.Ni 121 (8030)

Тоt~ка зору МИНУЛИП

НАВЧАЛЬНИИ РІК, ТОБТО 1989/1990, .БУВ ОГОЛОШЕННЯ РОКОМ СІЛЬСЬКОІ ШКОЛИ. ЩО ВІН ЗМІНИВ ~­ ЖИТТІ СІЛЬСЬКИХ ПЕДАГОГІВ, УЧНІВ? І ЧИ ЗМІНИВ? НА ЦІ ЗАПИТАННЯ НАШ КО РЕСПОНДЕНТ А. КВІТНЕВА ПОПРОСИЛА ВІДПОВІСТИ ДИРЕКТОРА ЛІТКІВСЬКОІ СЕ­

ПЕРЕДУМОВИ

-ЧИ

РЕДНЬОJ ШКОЛИ М. О. ОМЕЛЬЧУКА. НА НОМУ

МИНУЛОРІЧ­

спеЦіалістів.

справі.

першовересневому

дзвонику у нас було чи­ мало гостей. Серед них письменники .

ки

представни­

вищої

облуно. равління

В.

І.

з

Олексійови­

можу

вами,

(З приводу статті сМолодіжна. політика сnрава державна» («Н. ж.» від 21.07.90 р . ).

віддаІІі

дітей.

не

З самого nочатку хоті­

погодитн­

що

лось би

-

кадри

це коли не все, то майжІ' все. Але ж ... У результа-

тодішній

начальника

Миколо не

ся

-

установи

зокрема

:~аступник

чу,

які

люблять

уп­

ті

Заїка.

багаторічного

адресу

вас

спілк~

і

сказав

про

ської

школи.

чало.

що

ральну.

сіль­

це

озна­

А

методичну, мала

насамперед

під­

вчителів.

Але.

СЬОГОДНІ

J,,\1&

..

шко­

що

канікули.

як

дивна

офіційної

того.

Сподіваюся, буде

А

Я

Не­

ня української мови. йо­ му не подобається, що За· кон про

би

мій

ти

nова­

постійної

Нефеда,

го­

у

нас

духовне

авангарду?

це

лозунг

гом.

ОРІЄНТИР було

і

Та

й

не

лозун­

мог ло

бути

ві

на

ва

обласному рівні.

вам

районному.

і

вати

облуно,

навіть

ті

чи

іНШі

таким

ним

телів-практикІв.

питання,

же

принцип: <<Я - мені» .. . У

-

вілізованому навіть

тобі, ти нас можна

якщо

-

Отже,

тнчІ!о,

як

шилася

є

і

проблемами. врахуємо

зі

ку­ ци­

у

може

ж,

допомогу.

ролі

директора.

говорити

питання

матеріально-тех­

то

ІІЯ>>

настільки

наші

авачні.

що

пинятися. хотів

не

У

би

<<дасягнев­ варто

той

і

же

почне

ня

цього

школа

свій

розсуд

ініціатив

для

учителя

ється

ініцІативи.

цього

широкого

лючоrо.

...

для

свідомості

-

бітництва,

взаємодопомо­

ги.

Диктат .

во

старшого

спонукають ше

жорстке

сло­

сьогодні

до

дії.

викликають

не

скорІ·

протидію.

І благодатних змІн можна чекати

·юді.

коли

спільні

справи об ' єднають учи­ тельський й учнІвський в один боєздатний колектив.

Радує

і те,

прийшло

що в

чимало

школу

молодих

тися

Так,

у на­

Треба враховувати, що такі зміни відбувають· ся і в учнівської моло­ дІ . Я закінчив школу років

тому.

Але погляди на життя. уподобання , нахили сьо­ годнішніх старшокласни­ ків

і

вчорашніх

сім різні. педагогу? янюго

-

зов·

Чим же 13зяти ТІльки той. в

горітиме

серце.

за­

палить і учня. І в нас є такІ. Я міг би назвати і С. Ю. Ярка. і П. П. Ільченка та інших. Коли

Запитуііте

Хто продає

-

У листах до rазетр чи­ мало жителів Броварщи­ пи цікавляться порядком продажу

жбових білів,

населенню

легконих які

слу­

новах,

з'ясневня

значно

«Но·

nомітно

склад·

вІддавати

біток

конкретно

і

бути

математиками

літераторами.

До

можливість

тих

у

нери

вимог-

курс

_

знову

ж

так11.

це,

можливе

наявності

з бази.

ся

свій

А

но­

не

адже

кадрів і

На що надІємося?

й досі в

лягає

незрозумі­

поспІхом.

мо­

безальтер­

на

результат.

тя .

мав права на жит-

Хоча б тому.

що

за-

іДея.

справа

для

всьо­

го к-олективу. Для нас це буде

робота по упорядку-

ні питання змІцнення ма· ванню музею Михайла терІально-технІчної бази, Панасовича Стельмаха, б,

скажімо,

переході

ване

кадрів.

А

школа

на

де

збору

днференцІйо-

навчання

взяла

краєзнавчих

при ріалів. те, чим мався

ви-

ючи

весь

в

мате­

він зай­

час,

вчитІІлю­

Літках.

Вся

ця

за

місяців

5

своєї роботи комісія аж ... висловила

чальнику

недовіру

Л.

А.

ЖЕДу

на­

М

Журавському.

якої останньому

4 від

ні холод­

імені співця Великої рід· ні. Задуми значно глиб­

тання

ші.

на наступну вересневу се­

Звичайно, якби ним був богослов . а не учитель. 'Переконався в необхідності

таких

nрантичних

уроків

на

заняттях

в

nдній із L:Jк\л Києва. конкретніше.

Uc-

може

глибина, досі

ний).

Однак давайте гово-

рити

ніж

здатися

на

перший погляд. І робимо все не для вивіски. Стель­ мах, його твори це та той

належно

який

ховиому

матеріал ·не

(l

оЦІне

сприятиме ду·

збагаченню,

від-

родженню.

воrо

життя>>

з

цьоrо при­

воду дає начальник фІ­ нансового відділу облви­ конкому В. І. ЛИТВИН: населенню

легкового

ав·

'Готранспорту,

що

няється

підприємст­

вах,

11

на

установах,

вивіль-

органі-

зацІях nри здійсненні за­ ходів, передбачених по­

станооою Ради Міністрів УРСР в1д 29 січня 1990 року М 19. здійснюється тільки через торговельні

організації.

Реалізація

населен.ню

автомашин

безпосередньо ствами

не

підприєм-

допускається•.

це

nи­

винести

сІю міської Ради.

ваджувати

закон

про

мо­

ви. А наскІльки я зрозу­ мів Романа під час роз­ мови з ним. то вІн

що

ВЛКСМ

кремлена

від

(держава

не

вказувати. вести

вважає..

(МДС)

відо­

держави

має

права

якою

мовою

комсомолу

ментаЦІю) і. право

доку-

значить,

проводити

дянську

має

антира­

політику

русифі­

кації. А в цей час у Бро­ варах.

де

проживає

жодної

раїномовної

майже жнІ

всі

ук­ ук­

дискотеки.

масові

заходи

російською

Але я

десь

процентІв

молоді­

проводяться

м.овою.

Виходячи

з

вищесказа­

боюсь. що на нього чекає

ного, я, як депутат міської

така ж сама доля. як

Ради,

постанову

<<Про

стан

міської та

посиленню

1 на Ради

заходи

по

боротьби

зі

злочинністю

відповідає.мо

громадськІ

установи. організаці'\" вnро­

молодіжні проблеми в місті постали як нІколи

На жаль, психологи і не снилися. А. ось

викладача релігії узяв би.

приємства.

нема

Недаремно

Ігнору­

від '23.01.90 р. 08. яке зобов'язує під­

раїнців,

вирішено

І

справа по­

грубому

80

робота фокусується у фактІ присвоєння школі

нам

в

близько

гостро .

сьо­

занепаду.

но, ні жарко. А в цей час

кладача Історії свІтової культури, психології?!

-

при­

до

кому

лоді міської Ради. Може це тому, що голову (та й не тІльки цієї комісії) оби· рали

що

ванні рішення міськвикон­

внес­

справах

рис.

Врешті-решт

-

повинна займати­

комісія

із

комсомол

буде ще поглиблюватись.

М чим

яка

ця криза, судячи з усього.

nІо­

сплачують

одна

годнішнього

піонерважа­

школах,

Мені ло.

гуманітарний, ма­

тощо.

це

міськкому

«ВсерІвно.

Безпринципність­

вели

кІв?

Оволо-

вибрати

мова•.

ро ·

цікаво знати

фінансує

дівши основами наук, вони повинні мати право І

до

речі,

хто

Роман не хоче о(і­

ЛКСМУ.

рЯДИ

помітно

по­

Тут справа в Іншо­

-

працівникІв

заро­

комсомольської

йому

тяжувати себе ВИІІЧеЮJЯМ _української мови. РештІ

сте. Ну хіба не парадокс?

вІд­

ді~и не мо­

му

дивно.

рідшають•.

менклатури

пере­

Всі

не

комсомольської

ку. є .

вІн не

службоtюrо

читачам

-

що

як

закону

трібні якісь пер~думови. Передумови. на мою дум­

пра­

«КОМСОМОЛЬСЬКІ

втілення

кладу

Для активізаЦії роботи є певні резерви. І. як я уже говорив . має бути спІль­

вивільняються

Ро·

а

ЩО

для

документації)

яким пріоритет мала одержати сільська школа. Уже з самого початку

<<Продаж

організацІях.

вихову­

озна­

мова.

про мови (тобто для пере­

нативна. не знаючи ні йо­ го програми. нІ його принципових засад. І як

автомо­

на пІдnриємстsах, 11 уста·

машини

Чи не те. що

сІІльного.

пІдготовки

-

десять

чи

здалегІдь не були вирІше-

самперед.

всього

жуть

йдуть

Кого

є

Роман Нефед говорить.

на рівні міста та району І

то

мо­

головною

яJюї

що

первинних

цівників).

що.

чому

праг-

Невже звільне­

себе

загальнонародної

кою

нор­

роботи).

секретарі

відроджу­

самим знищує­

культури,

не

поділись

цим

нем

осередків? (Рух та ТУМ

за­

визначити.

зрозуміло,

Біль-

тн до лозунга, згідно

відбу

кожного

ІІІІХ

:1

ні

для

первинне .має бути

ворити

Хотіла б вас, Мико-

-

ко

зміни

не

звернутися

мови

усвІдо-

ло Олексійовичу, поверну- при

бур' я­

мають

докоріннІ

ІІІh·олярі

кутка

мальної

тема.

вагу. На MO!<J думку, за­ гальнолюдським цІннос­ тям. Так, будемо ro-

ново

кім-

звільнених

ливого. " не добренького. тематичний

до

поля.

по рослого

нами

щп

вчнн ·. І"

таn

пристуnитися

до

мають

ніше. Власне. це .має ста­ ти справою . кожної школи

-

Невже не ста­

не мають

завдання

І

довести

апатію

чима.І•>

--

ТільюІ

вати.

відмовилась вІд

української

кудись

і

веде

мимо:

ство

<<НаВЧ~ЛЬНО-ВИ·

виховання.

пе­

колективу.

:1() : тань. шістІ. Ї\ хпче. свідЧІІІ : 'І Ію це

гуртки.

тощо.

ідею. стала

нуть

для

творчості

факультативи.

зу­

да.

про­ без­ Але

поле

ж що

громадсько . політичні ор­ ганізації Рух та Товари­

висловити­

процес». Якщо

бити самі .\' ЧІ!і. І неправ- верто.

відкрива­

широке

що

го. Однан 11е змусять зро-

на

вати

творчих.

ПОНЯТТЯ

І

мислитися

б

чином

подолати

розпоряджа­

них. Звичайно. цей цес не проходитиме слідно і безболісн·о.

ДО

берега . Довести буде важ­ ко. Бо насамnеред треба

шко­

право

ооротко.

різно­

всього

глобальна

ся

шкільний корабель, а точ­ ніше побитий човен. до

економії стимулю­

складно

сьогодення. А сього · школи активі­ зувати творчість. іНІЦіа­ тиву як nедагогічного. :гак і учнівського колек­ тивів на засадах співDо­

таким

тися фондом зарплати. тобто

курси

ще

року.

для

Це

· спробую

хавний

ту

яка

дагогічного

новий у

знайти

справу,

спільною

1 верес­ Відтепер

матиме

один лозунг <<Кадри вирішують все>>. Він , на мою думку, прекрасний дення

ту

механізм. діяти

Серед усього

маїття

учитель­

на

республіки

не­

час

нагадати

оЦінці

перехід

який

лах

ж

г.ро

вічної бази.

-

відбудеться.

економічний

зали­

Коли

скажемо

ської праці. зрівняпівка. З Іншого боку, нове ля­ кає. Можливо. нам допо -

яку подавали базові тру­ довІ колективи. Що ж вдалося зробити, а що ні? Цікаво це ще й тому, що для вас це перший рІк

не

тивнІсть в

своїми

Звичайно ту

--

Але

ські педагоги?

Мабуть, вигІдно. До цього призвели і необ'єк­

прак­

раніше,

сама

-

-

можm1-

школа,

· Але ж, як ви самі

Мабуть,

вчителя,

так,

суспільстві.

·

вість .

ного

хіба

повірити в те,

комсомольських

б

ський етнос . Звертаючись до міщан (люди. якІ став­ лять на перше місце ков-' басу). я хотів би, аби во­ ни зрозумІли, що рівень економіки залежцть від рівня розвитку к)'льтури виробництва. який в свою чергу пов'язаний з рів­

nоло­

нат в школах та на під­ приємствах? (І це в той час. коли міськрайоннІ

виходячи з реальностей. якою ж дорогою пІде ЛІтківська школа?

уроку.

влення школи без оновле- Що ж вибирають лІтків·

давній

дістати, вибити, а не пити, як у будь-якому

від

його

Jl()

- за темпераментом, упо­ так на сьогодІІі вигідно- добаннями... І старою до­ жити спокійно? Однак оно- рогою вже не можна йти.

життєздат­

залишається

міністерства,

лення й предмета .

ло

кільки прІоритетнІсть У розвитку сІльської школи за далекими горами, то,

зів, тобто від самих учи- кажете, всі вчителІ різні

1 якими зверталися в пев­ ні організації. Та і з своїми базовими пІдпри­ ємствами школа має сталі стосунки. Але. на жаль, все

вІдродження

науковців, але не з ни-

Хоча

допомагали вирішу­

можна

насе­

мо історичне середовище . в якому склався украУв­

закладено в

Ну

ВЛКСМ

виходять з вищої установи, скажімо з райвно чи

інакше. адже ·ці питання і не можуть бути виріше­

публікації.

вання з освітянамн зроби- учень проймається любо­ ла висновок. Сьогодні но- в'ю до педагога. особие­ ві ідеї, задуми, ІніцІатива тостІ . в нього інше став­

раніше,

залишився

женнями, якІ

все

Позбавляючи

членом

принциповими

було

ви, ми

не погодитись з деяки­

ми

доки

вати.

якої я є, але дозволю со­ б\

доти.

нічого

комІсії 11

молоді,

УРСР

лення не забуло б україн­ ську мову настільки, що й

самої

Романа

в

передчасно•.

Тобто. як я розумію, його не треба було б прийма­

йде із

щодо

лову

мови

<<прийняли

глибоко

жаю

справах

ви­

Р.

винятком.

тепер

статті.

що

мені

в

так

мовити .

дивною

позиція

-

думки

низів.

Дуже

даєтьGя

феда в питанні відроджен­

у

рубрика «Діалог•

лист

Б. ГОРБА ЧЕВСЬКОГО.

.1.·• • J. • •

ла . Це означало повернутися обличчям· до сільських

поки

закид на

ній дуже мало.

Фотоетюд

одержати

сільська

А

ШКОЛА

мо­

матеріальну

тримку

І

рік

зробити редакцІї:

окрім

Ось тоді на першому уро­ Ці в одинадцятому класі він

НЕ&АЖАННЯ?

та

правоnо­

Р. го

до

буду

ЙОМу

1) 2)

рес­

ГОЛОВІ

стави­

недовіру

КОМіСіЇ .

сію з бажаючими.

С. КОРЖ, та

рівництва працювати в но­ умовах.

ЯК

про

Це мої переконання, І я

законів.

НедосвІдченІсть

невмІння теперІшнього ке­

вих

питання

вказа­

готовий вступити в диску­

Недосконалість

публІканських

якщо

проблем,

нови зависають у повітрі. причини:

І

ставлення

них ти

є дві

nроти

заяв .

Нефед не змінить сво­

рушеннями•. ВсІ ці поста­

Чому? На мою думк'§. тут

протестую

подІбних

депутат

член

міської

постійної

Ради,

комІсІї

в справах молоді.


сН О В Е

ЖИТТЯ:.

липня

З стор.

р.

1990

І 21 ( 8030 )

8 .Ni

'{//.1'////'/'////.І'/'////////'///////'/////'/'/,///,,/////.І'.І'.І'/.І'.І''//.І'.І'/////'//'//'/'/////'///'///////'////////~////і///Н//////////N////////'/////'/Н//././'/.А/'/'////////./////////.

~

6

~ ~

~ ~

~

\•, -..' ~

S

~

~

·" ~ ·' ~ ...

~

~ ~ ~ ~ ~

ЛИПНЯ

3t

~ .-..

і8.00 Ігри доброІ волІ. Син.

ПРОГРАМА цт 5.ЗО 120 хвилин. .7.35 «Танець героя:о.

20.00

Вистава

хроние плавання. Бокс.

Час. ТелевІзІІІна служба новин.

грама сСлово:о. Зустріч у КонцертиІІІ студІІ ОстанкІно з доктором фІ-

10.50 Це було .. було... 11.20 Ко.1аж. 11.:10 Час. Телевізійна служба

лософських науи д. когоновим.

новин.

Во.'І-

22.30 Ес,·радний вернІсаж. 23.25 ТСН. 23.50 сФ.1амІнго приносить щастя •. ТелефІльм. 1.20 Спортивна nрограма. · 1.50 сВас запрошує В. ~анде-

14.30 ТСН. 14.45 Фільм - дІтям. сие·зали" ша.n..... 1 серія. Прем ,sра.

15.55 Здрастуй, муаи'коІ 16.40 ДіІІовІ особи. Говорять де.ІJегатк XXVIII з'Jзду

.ІJакІ:о.

КПРС. І7.:Ю Час. Т~.'ІепізійІІа слушба

::~ІтеІІ еВелика

та 2 серІІ. 1 t.!'iO Доброго вам

1

Поради

9ЛО Новини.

-- ·-----

20.45 На добраніч, дІти! 21.00 Т('леклуб сДіалог:о. Після.

пригода•

мани до червневих подІІІ ~· Дніпропетровському

здоров'я

лІкарІв з радіа

слІдчому Ізоляторі.

цiiiJWI гІгІєни. 12.20 МузичнІ зустрічі.

22.30 на сесії Верхо•ної Ради УРСР.

1З.20 Ім'я на карт\. КуйбІІшеt•

11 ПРОГРАМА цт

--·· --·· ..

~ ~

.

фІдьму. «ДНі хір~·рІ·а Мі16.00

шкіиа•. 1 серія.

ДержтелерадІо УtІ~Н•ТнськоІ РСР. сТаємничий вс-

ктор:о. (КиІв).

16.45 Ігри доброІ волі.

Волей бол. Чоло~;іки. Збірна СРСР - збірна БразІлії.

17.ЗО Час (з сурдоперекладом).

16.00 Новини. . 16.10 Для дІтей. «ВеселкА•. ' 16.40 ФІльм-концерт •Кобзар Остаn СтахІв•. • 17.00 Ринкова економІка. Шля-• хи реалІзац 11 . 17.30 Дли школярІв. Спорт-

7.00 Гімнастика.

18.00 РІІТмічиа гімнастика. 18.30 «МІсце зустрІчІ змінити

7 15 «Імена ка картІ. Шлях до Саха.:І'іну,.. документаль-

. ;rефІльм. 2 серія. 19.45 ВечІрня казка. 20.оо КІн о ф естио а Лh

ti.OO На· сесІі Верхо•ної Радн

R.50 Вие:rуп

шоу.

УРСР. 19.ЗО Актуальна камера. 20.00 На сесії Верхо•ної

ПРОІ"РАМА УТ

нnn11н.

ХудожиНІ телеф\JІЬМ длн

9.20

20.40 Актуальне Інтерв'ю. 20.50 ЛJтературно-художня про.

Ве.ІJнкого театру СРСР. f:J.50 Дитяча година (з уроком нІмецькоУ мови).

§

- - ·····-

~

~

Радн

УРСР.

ний те;rефІльм. Філhм ··- дітям.

7.40

еВІАна

Іжакіn•. 1 серія.

. ,.ІJюбительсьних

духових оркестрІв І;>РФСР.

9 _2.5 Ритмічна гІмнастика. 9 55 С<'анс паnторного теле-

не можна:о.

Художній т.,.

глядацьких

с rІ ри:І снмшtтіА•.

Прем'єра

дuнументаль-

кого телефільму «Я :обу. дую дІм:о. 20 ЗО Ігри доброІ волІ_ Хокей. Збірна СРСР аtіірна США. Бокс.

~

. . .1011

~

СЕРПНЯ

t 1 ПРОГРАМА цт 7.35 К:tуб мандрівників.

.,

9.25 ЛІтературно-художня про-

~~ ~ ~

у КонцертиІІІ студІJ Останкіно з доктором фІлософськи'.t наук д. волко-

~

:_.,. ;

5.:ю

120 хвилин.

18.00

В.З5 ЗдрастуІІ. музико!

грама

сСлово:о.

гоновим. ШенІ О. Барикіна конанні автора.

11.05

~

11.:ю Час.

.,.,

14.30 ТСН. 14.45 Фі.'ІЬМ -·- дІтям. сНе аалишай ... •. 2 серІя. 15 55 Музична скарбниця. С.

~ ,. ,

~

~

§~

ТелевізІАна

ба ·новин.

у

20.40

ви-

служ-

22.10

д;rя- фортепІано стром.

з

орке-

І ПРОГРАМА ЦТ r..:ю

17.ЗО Час.

120 хвилин.

7.35 •дивовижна

Коста-Ріка• ХронІкально . документа-

льниІІ фільм.

8 50 •І'рафиня дnжній

Козель•.

телефільм.

Рія.

1

Ху.

ее-

. 10.20 Дитяча година (з уроком анг.1ІАськоІ мови).

І

фільм.

1

С! І І

~

~ ~

"&~

:S

~

~

:_-..; ~~ ,., ..._, ,., ~

~

~

3

~ ~

~

S ~

~ ~

~

~

-~

~

~

~

~

~

~

~ ~

,,

~

~

"' S ~ ~ ~ ~

~

~ •~., ,,

~ ~ ~ ~ ~

§

УРСР.

ськІ фрески•.

JІННКа•.

17.15 «Ситуація•. ВІдповіді на лист11 г:tядачіn телециtт~·.

11 ПРОГРАМА ЦТ

7.00 ГІмнастика. 7.15 Прем'єра

докумеитальнпх телефільмів сДрага,., «Біла смерть:о.

7.40 Фі.rrьм ·--·· дІтям. «ВІІІиа їжанів•. 2 серІя. 8.50 сЗt•ленІ квіти•. ПоезІи М .. Рубцова. 0.30 Доброго nам, здоров'я, .'Іі· нарю Сарчук!

10.15 С('анс повторного телефі:н,му. сДні хірурга Мі· шкіна•. 2 серія.

ТелестудІІ мІст

РРФСР.

В . органиому (Омськ).

16.25 Колаж.

16.ЗО Ігри доброІ

залі

во.'Іі

бол. ФІkал.

БNk-

17.30 Час (з сурдоперекладом). 18.00 З Юрмали у Ялту. 18.20 Прем'єра науково-nопу 18 З5

лярного фІльму •Транспмор1 т маІІбути1 ього..

с сце зустр чІ 1мІнитн не можна.. ХудожнІіІ ТЕ'·· лефІльм. З серія.·

19.45 ВечІрии казка. 20 _00 Вертикаль. Прем'єра ;>о

ф'

кумеитальиuго

до-

тeJre ІЛЬ·

му «МенІ люди пісню дІІ рували•.

20 ЗО Ігри доброІ волі. Збірна Канади 'І••хо-Словаччини.

Хокt'іі

:Jбірнн І>ощ:

Доку. телефІльм.

11.30 Час. ТелевtзІІІиа . новин. 14.ЗО тсн. 14 45 Якщо •вам

. 15.15 Прем'єра

служба

воду.

СтрибБокс. ПівфІ-

20.00 Час. ТелевІзіАна

служба

новин.

20 40 За зведеннями МВС. 20.50 «Графиня Коаель•. Художній телефільм. 2 серІя. Прем'єра.

22.10 сСиніА коиверт:о. Фести. валь солдатськоІ nІснІ. 2З.ЗО ТСН. 0.10 сЛюди І манекени•.

документальсФатапьнІ

"• • ,_,, е -•вnІІІm СЕРАНЯ

2.20 Фільм-концерт про творчІсть І. Козловського.

18.00 Ігри доброІ волІ.

Стрнб-

новин.

ки у воду. Бокс.

20.00 Час. 20.40 20.50 21.10 22.40 22.55

новин.

ТелевІзІІІ~а служба .

Актуальне Інтерв'ю. Це

було ...

Анщлаг.

ТСН.

було...

ДитинІ

жІнка

політика. Телеміст.

І

10.ЗО Ігри доброІ волІ. Фігурне

АJІшлаr_

Музичний

додаток

-,

ПРОГРАМА УТ

9.00 Новини. 9.20 Виступає 9.50

напе.'Іа

бан;t~'

ристів Киівського r:· •.'І і· .технІчного інституту. сТемп:о.

Те!ІеПе)Jеклнt.

програм

НТП.

нить СНІД?

;,

Хто а~·rш

10.50 ХудожнІй фільм. сВ' язt·Нh замку Іф•. ФІльм 1. 16.00 Новини. 16.15 НароднІ таланти; 16.45 Програма мультфІльмІв для дорослих- сСкарбничка•, сМана:о.

17.15 Для дІтеІІ. сВесе.'Іка•. 17.45 сДокументальииn те.1е. фільм сПовіяв

повнА ... •.

вІтер ст•··

·

18.00

На сесії Верховної Ради

УРСР, 19.30 Акт~·альна камера, 20.00 На сесіі Верхо•ної Ради

YPcr.

20 45 На добраніч, дІтиІ 21.00 На сесІї Верховної Ради УРСР.

11 ПРОГРАМА ЦТ , 7.00 Гімнастика. 7.15 Концерт ансамблю сирипа.lів м. Ашхабада.

7 45 Фільм -- дітям. еВІАна їжа!tІв•. 3 серія. 8.50 Пr>ем'єра документальних фільмів «день ·тІльки до ва про дуель•.

9.35.Рнтмічна rІмиастJІка_

llo нацІонального

свята

Буркіна-Фасо ·- дни ре-

наш спІльннІІ

Фатокоикурс.

Чорнобиля на «Маршал

9.00 НовиІfИ. 9.20 ДокуkентальниІІ

те;І•··

фІльм еД. Лихачов. Я прн.

гадую ... •. 10.30 «Перлини душІ народноі•. 11.10 ХудожнІй фІльм. сВ'язень замку Іф:о. ФІльм 2. 12.40 Концерт симфоиІчноІ м,·.

16.QO Новини. 16 . 10 ~шляхо ~

ва

17.25 сКруУз

.

~ ~

S § ~ ~§

S ..,

~

§§~

S ~

S

S ~

фі!ІЬМу «ДНі xip;n.ir~< Мі

~ § §§

15.55 Пісня запишаєтьсн а ;но.

~

10.05

Сеанс

nоnторнщ·<.•- тt.'І/1"

шкіиа•. З серіІІ.

диною.

О.

Г.ахмутовu.

Добронравов

М.

сНІі!іНі<'тм.

16.50 Ігри

доброІ вшІі. Бас кетбол. Жінюі. :иірна

СРСР

17.ЗО Час

18.00

- збІрна CJll,\. (з сурдопереклацnм)

Концерт

-фольк.:trорнто

ансамблю. (НІгер) ·

18.ЗО «МІсце зустрІчІ

Змінити

не можна•. Художній тt•·

лефtльм. 4 серія. 19.45 Вечірня казка.

22.00 Ігри доброІ во.'Іі.

ПІвфІнал. Волейбол.

лоиІки.

Збірна

збірна Франції.

Бокс Чо-

СРСР

~

~

§~ ~

~

~

S

§~ ~

S ~ ~ ~ ~ ~

S

21.. 45 Грає ансамбль о Гобой•

~

~

м оновлення•.

вари для народу. д б СпІває « е ют•. лоничиа.

16.~5 Для дІтеІІ. ло..

Г.

УРСР.

20.45 На добранІч, дІти! 21.00 На сесії Верхо•ноі РоІАИ УРСР.

11 ПРОГРАМА ЦТ .~,

0 ·

сСоиячне кn·

милос~рдя,._

t8.00 На сесі··· Верх"вноі Ради УРСР. · 19 30 Актуальна камера, 20.00 на сесії Верховноі Ради

Т<>· С

теnлоході

КошевоІІ:о.

ДІтІr

7.00 Гімнастика. 7.15 ФІльм ·- дІтям. еВІАна їжакіВ•. 4 1 5 серІУ. 9.25 Виступ ансамблю народноу пІснІ t· танцю сТІНЕ'· реця...

-збІрна Південної Кореі.

~~ §

зит.

~

16.00 Іrри доброІ волі. Баске•r. бол.

Жінки.

16.40 НЛО:

Збірна

неоголошений

СРСР

ІІі·

17.ЗО Час (з сурдолерекладом).

18 ОО Запам•ятаІІ пІсню. дл11 дорослих 1 дІтей. 18.15 «Місце зустрІчІ змІнити не можна•. ХудоїІ;нІА телефІльм.

5

серія.

19.45 ВечІрня казка. 20.00 Колаж. 20.05 ТелестудІr мІст

20 _зn"

S

~ ~

§"...~ § ~

:.\

~

РРФСР.

(Уфа).

. .~.-,

•" :_. ;

Бокс.

~ ~

22.ЗО ТатарськІ народнІ піснІ виконує М. СуигатуллІн.

~ ~

Ігри доброУ

волі.

Фігурне катання.

~ ~

§

15.З5 сЖнтло-2000: мІфи чи реХудожній телефІльм сПригоди Шерлока Холмеа І доктора ватсона,... 1· І • 2 серІУ.

20.00 Час. 20.40 «Пригоди са

І

Шерлока Холмдоктора Ватсоиа•.

ХудожнІІІ

серІя.

телефІльм.

'

езІІ. 2200 тсн · · 22.15 Ігри доб)JОІ волІ.

«Бурда моден• nроnонує...

волюц\1.

до

1.1'5 «Свята до музики лю. бов..... Естрадна виста-

ЯкІ у КарабаковІ квІти... Інститут людини.

S

І§

______"___

вечора хорошнІ! ... :.; сСпра.

ПРОГРАМА УТ

16 _40

21.45 «думки

-

естрадно.симфРІІ

ний оркестр ЦТ і НР

П nроrрами « огляд•. сЛюди І манекени•. Теле. фІльм. з серІІІ.

катання.

дім.

:і.40 Грає

зики.

17.00 Міжнародна nанорама. 17.45 На nрохання rлядачІв.

. 8.05 ФІльм - дІтям. «Намет•. 9.00 Партнер. КомерцІйний вІсСША:

служба

альнІсть?:о.

І ПРоr'РАМА ЦТ

-

17.ЗО, Час. ТелевІзІАна

16.~ НогайськІ вІзерунки.

5.ЗО 120 хвилин. 7.З5 Мама, тато І я. другиІІ рік.

15.30 Земля

Те-

лефІльм. 2 серІя.~

23.10

nІсля...

ного фІльму :іиfІни•

12.45 1.13.15 ' 14.00 15.00

служба

15.30 Телешоу с50 на 50•. 17.00 По..'1\тичнІ ДІfІ:ЛОГИ. Галерея. .

шІ.

ник. 9.ЗО СРСР

акастар.

18.00 Ігри доброІ волі. у

~ ~~

~

8 25 Пори року. Серnень. 9.25 сГрафиня КозельІ>. ХудожиІІІ телефільм. 2 серІи. 10.40 ... До шІстнадцяти І стар-

"'

Телевізійна

нал.

~

§

новин.

ки

~

~

СЕРПНЯ

ментальний

~

~

УРСР.

20.45 На добJ.?аиІч, діти! 2t.05 На cecti Верхо•нот Ради

16.00

# В І І lliJ8I

5.30 120 хвилин. 7.30 •Операція сГрІм:о.

~ ~ S "'" § ~

фестиваль

1 ПРОГРАМА цт

S

§ ~

барон

сСело І :tюди:о. К1иец1. орендиого колективу. cKиtn-

12.15 Музичний фільм

На сесії Верхо•ної Ради

УРСР. 19.ЗО Актуальна камера. 20.00 На сесії Верхо•ної Ради

-------- ----·---· ------· ------·-----ші.

§ § §

§~,,

фІльму

Коста-РІка:о.

у НовосибІрському

16 05 ~о.lьклnрниА

~~

хронІкальио.

документального

деммістечку. 16.40 ... До шістнадцяти

~

~

12.45 Для дІтей. сКавал «д•. 16.00 Новини. 16.15 «Бути госnодарем на :J(':.r. л\:о. АПК. «донбас•. 16.45 МузичинА фільм сКупа-

.

1.15 сЦигаиський ФІльм-оnерета.

~

~ ~

розвідника•.

Прем'єра

Прем'єра.

18.00

В. Ступка.

10.20 ХудожнІR фІльм. сПодвиг 11.45

фІльм. 1 серІя.

11.20 Колаж. 11.30 Час. ТелевізІАна служба новин ТС 14 -30 Н. 14.45 «Чудовий ліс•. ' Мульт-

•.,

Ху-

ПРОГРАМА УТ

9.00 Новини. 9.20 «Ретрокіиозал.. Ведучий - иародииІІ артист УРСР

дожиІІІ телефІльм. За одиоІІмеиним романом Ю. Крашевського. 1 серІя.

23.40 ТСН.

2 СЕРПНЯ

1 >(

~

Козель:о.

ФІльм-кон-

. церт про творчІсть ілюзІоиІста в. Руднєва.

1111111111

:S •J

~

Волей·

2.З5 сФокусник•.

І~

~ § §

S §S.., §~ §~ ~

волІ.

2З.50 сЛюди І манекени•. Теле.

§

новин. «Графини

еДивовижив

Проgоф'єа. Концерт J1A З.

~ ~

новин. Ігри доброІ

бол. ЧоловІки. ЗбІрна СРСР збІрна США. Стрибки у воду. 20 ОО Час. ТелевІзІАна служба

Зустріч

~

•.,

і6.25 дитяча година (з )'роком

аиглІІІськоІ мови). 17.ЗО Час. ТелевІзІАна служба

~

...,

~

§

~ ~ ~

~

тихоJ

ночІ•.

З

З

класично! китаІІськоІ n.,. ФІнал.

.0.30 сЛюди

Бокс.

і манекени•. Те-

лефІльм. 4 серІя.

1.50 Концерт з творІв А. Долу. ханяна.

ПF'ОГРАМА УТ 9.00 Новини. 9.15 РитмІчна гІмнастика. 9.45 Вnерще на екранІ УТ.

ХудожнІй фІльм «Щеня• 11.25 сВаидуристе, орле си знА•. КобзарськиІІ ион церт.

19.ЗО Актуальна камера.

9.ЗО Ігри доброІ волі. Стриб·

nекти нового

10.30 Прогрес. ІнформацІи. Рек.

20.00

вою.

Передача

15.00 ХудожиІІІ фtльм ла грамота,..

1.

«Проп 11

16 ·15 до 5ОО-рІччя украІнськог..

·

козацтва. «д. Яворющькиіі

-

співець

козацтва..

запорізьнtп"

'17.00 Циркова програма. 17.45 «Спадщина•. ПІснІ ЯІІ.1<' ХІІ Зуїхи. 18.:10 КарнІІnа., цружбн '

.

законодав.

ства про мілІцІю

· 20 _45 На дqбраніч, дІти! 21.00 Молодіжна студІя сГзрт•. В nерервІ - 22.20 ВечІрній вісник.

14..20 Новини.

14.ЗО Доброго вам здоров'я. Зу стрІч з лІкарем Т. Попn

сЗакои і ми.: ДеякІ ас-

11

ПРОГР~МА ЦТ

7.00 Гімнастика. 7.15 Му:rьтфільми. 7 :~5 «Зупинися, мить!•.

етаnна, т

!_І

Юнопубліцистика

05

ннх рt-r:публІк.

фі.••·,·~- .. мерос•.

«Радянська

Росія•. 1З.ОО Ігри добро[ воJІІ. дзюдо. ВолеІІбол. Чоловіки. пtв.

' ФІнал 15.00 РосІІІська мова.

16.ЗО Під' знаком «Пі•.

ВИ"

союз-

Прем'є-

ра д:н;умента.'Іьиого теле-

!І :J[j І>•• Іm!.-.

лама.

11.00 ВІдеоканал

15.ЗО Роби з нами, роби. як "1\НІ. роби краще нас.

присвячена 150рі·І'~ю фотографіІ. рф ... _.,,..:·тудіІ мІст Р СР. (І"орr..ІІнй).

о 0" "· ·•

ки У воду.

19.45 ВечІрки казка. 20.00 Час (з сурдоnерt>кладом). 20.40 ВІдкриття 1 га,1а-коицерт V Всесоюзного телек011 • курсу. молодих

nнконаn.

цІв естрадноУ пісні та-90:о.

23.10 Нічкий сеанс. НІ•.

··Я.•

«У ; 1 , 1 .-в 1

~

~

§~ s ~

~

S

/ ~ .~ ~

~

:S

~

~

S

~

~ " ·-..: ~ ..,

ХудожнІй Tl',ll'фi:tt.м

із циклу •Тt>лРфон по: 1 і. ціУ 110•. .

q~_,_,_,_,_,_,_,U/,U/U//,/I////./J/-'/////./////.1'.///////J//J.J'.J'J..I/;,;_,_,///.J'/./Z//.J'.J'////JI///././././/N/N'/////"'//AAN.///.////~':////////////////.//////.///././.,/.///////J/J//І

~

~

~

~

~


8 31

стор.

6

липня

«НО В Е

р.

1990

ЖИ'І'елі Нігера щорічно вІДзначають <~День віслюка~. Це свято на­ зивають ще <<Фесrива­ лем сміху». Вибухи ре­ готу

на

ньому

ють нів.

навіть дріб бараба­ особливо nід час

марафону

заглушу­

до

змагань

глядачі

•вишико­

вуються

уздовж

12-кіло­

ся

.про

І<ІРНИХ

він

слухняна дання

І

-

віслюк

в

ж

ливець

ус­

правилами

рашки ,

змагань

ють.

-

їм категорично забо­ роняється будь-яка на­ руга

над

вІслюками

ти

·віслюка

дист&нцію,

ки

nробіг­

одержують

задоволення) дибки перед деякі

·ледацюги

відпочішати

тиснуті ніжки

на а

та

мало

затІНку.

не

ображав

тва~рину .

Віслюки. як і люди . ці­ нують ласку і чутливі на добре •СЛОВО.

тицями

ПОТРІБНО

подарі

не

Мудрі

сидять.

городню

плівкою .

ш.1яхом

ексnериментtв,

знаходять

більш

-

О.

Безсонов.

Слід взяти п'ять табле­ ток фурациліну на півліт­ ра води. закип'ятити, аби таблетки розчинилися . по­

,

І_

МИКОЛАЄНКО .

«Новая

жизнь•

-

орган

А

За

скі­

ПІСЛЯ

дом

за

ми .

що

кож

на

в

ос­

павутинио­

сидять

своїми

І

всі

вони

морі . них

сам

од

від­

повсяк­

турбот .

І

ми- · дум ·

проблеми чудо · світу.

який

у

ногами.

В. · БЕНДИК На

знімках :

лілія

тигрова;

квІтна

бривця ;

КОЛОНІЯ

ро­

аптечної;

ніби

МаШКИ схема

-

акцн тя

кріп:

диної

телик

ре ­

ме

мисливець

Зіі

мошкарою .

Фото

петрушки ,

було

КУРЧАТА «ПІЧ» Ця страва названа

на

вкрите

часник,

маринадом.

чоrо

в

поставте

дУховку,

поливаючи

тушкувати

періодично

маринадом.

Чепіш-

Курчата розрубайте на шматочки вагою 3040 rрамів, посоліть, по-

ваний перець та рІпчас­ тх цибулю наріжте дріб­ ними кубиками, додайте розтертий із сіллю час-

рнла їі,

..

Броварского

-

яка

П. І.

городекого

комитета І(оммуннстнческоА партии УкраинЬІ, город­ СІ.uго ~ районного Советов народнЬІх депута тов І(нев ­ ской обдасти. · (на украинском язЬІке). . Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. азета &ЬІходит с 17 апредя 1937 года . Дни вЬІ хода: вторннк, среда, пятн нца. суббота .

r

Броварська

друкарня

ство­

портного

метелик.

ник, заправте майонезом, потрусІть зелеНJОО. На 4 порцІУ: 4 яєць , невелика цибулина, 2 зубки часиику, марино­ ваний перець, півбанки майонезу , сІ.ль, зелень.

Тримайте курчат в ма­ ринаді 3 - 4 rодннн, пе. ріоднчно помішуючи. Потім обсмажте на ро­ зіrрІтІй сковороді, після

ЗАКУСКА Варені яйця і марино­

кухаря,

-

рою

СМІЮТЬСЯ ГАБРО ВЦІ ЗАПВА Габроведь

свого

ПОРЦІЯ лагодив

будинну.

дах

Раптом

він лосковзнувся і зір­ вався вниз . Пролітаючи мимо нухонного :вікна , бідолашний крикнув: Жінко . готуй на од н у

порцію

менше .

для роботи

-

Мисливець за мошка­

автора.

апаратника

обласного управліпнJІ Адреса друкарні:

і

г ум ових

обс лу гову ва н ня

об лад нання

nо-

нового

американського ,

ім іт ·

л ійського і чеського внробництва з програм ­ ним керуванням і механізованим заванта женням апаратів. Навч ання професіям

здійснюється з 1ОО-процентно ю відрядного заробітку. Для

виплатою

проведення робіт по забезпеченню соцкультпобуту потрібні:

маляри зарплата 190-210 , крб., штукатури 220-240 крб . Завод забезпечує без платне харч уванн я, ма є б азу відпочинку на р ічці Десні , нада е пут івк и в буди нки відпочинку, санаторії.

-

дає можливість від новл ення автош н н пра­ цівників заводу flO термінових :;ам овленн ях.

За довідками звертатися у відділ Броварського ШРЗ. Тел . 5-22-89.

,

кадрів

Заступник ре,11.актора В. ТУГЛУК.

АДРЕСА РЕДАКЦП : 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Те11ефонн: ре)І.актора - 4-03-76; заступника редактора, ВІААІІІУ партІІІного JКнтт• - 4-04-61 ; аідповідаІІьного с:екретарR, віААІІІу сі.ІІьського госпо.~оарства - 4-23-26; аідАі.ІІу промнс..оаості І · соuіаІІьних питань 4-02-92; вІ.цділу ІІНстів І масовот роботи - 4-04-81; аІціІІу ра,І.Іо­ ІнформацІТ 5- 13-91. Київського

пригот у ван ня

криттів 240-260 крб .. контролерів ВТК 150-200 крб ., слюсарів-ремонтників 240-280 крб. , слюсарі в-санте х ніків 220-240 · крб . електрозв арюваль ників - 240-280 крб . Запрош у ються також учні на ці професі ї

суцвіт ­

моркви ;

-

-

чорно ·

ланцюгової

ЗАВОД

складальників поновлю ваних автошин..: - 300-350 крб., вул канізаторників автошин 300~ 350 крб., ремонтників автошин (жінок) 260 -290 крб. , стикувальників шин атмосферного тиску 280-320 крб. , - операторів вузла посип а ння і охол од ­ ження 180-200 крб . , вальцюваль.ників гу мової суміші 220-240 крб. , просіювачів гумової кришки 240 -260 крб. ,

Дивиш ­

і

приходять

під

ОдІіН мі-

-

,.

справами

Додайте оцту і олН в та­ кій кількості, щоб м' ясо

ГОСПОДАРЦІ НА ЗАМІТКУ ОБІД ПО-БУКОВИНСЬКИ

;

захоплені

почиваєш

лень

і~ І

КрІв .

цьому безмежному зе ­

нас

--

запрошує:

лісу

близь"о

сиnте перцем і покладіть в маринад. Для марина­ ду наріжте цибулю, зе­

s:,-~~.

ШИНОРЕМОНТНИй

дов­

метрІ

рІзнІ.

вого

ш лак.

В ' яж у че

БРОВАРСЬКИй

бігаючих

їх

осіб.

ни про

ін.

діля .

nо-­

комах

600

в

-~~\ n~

місця

гарячою

їх .

танІ

на

та

квітуючих

лугу

ся

порода

Довідки по телефону у м. Києві: 556-87-40 щоденно з 9.00 до 12.00. Вихід ні : с убота. не ­

пташат .

леному

чоловік. Як

18

солодким

дратиому

чи

до

і з дня укладання договору .

нола! На ножном у ква

листкіr

Проникаючи

гірська

2

викор и с то вуватись

Термін виконання замовлення <'Яць

та·

щоб

1. ..

Багато

клі­

відкри·

од

нектаром

нров 'ю

КолонІя ромаШки аn ­ течної .

сл і ­

мить

камен і в.

цемент.

жертва

цю

летять

рослиц

лісі.

треба

пов ерхнІ

дерев .

своїми

харчуватись

номахоїд­

в

СОНЦЯ. летять

луку

на-родження.

вбе­

глодового

що

на

керамзит,

ме­

СХОДУ

води

наповнювач .мож у ть

відра

тисячами

по в_иробництв у <'Т інових

плекс обслуговують від

самих

Уранці ,

і постачає ·

Проду ктивність від 7 до 60 к у б. м за змі­ ну . Розмір виробів 185 Х 190 Х 390 мм. Ком­

цtєк

до

телики.

од

комплекси

і

мандрі­

всією

nолюють

личинни

від

Кооператив «Динамо» прое ктує

пол.о­

сутінок

перенос­

щоб

нущів,

кожного

вони

жукІв-листої

їхні

номарів

мошкарою

пернатих.

та

то

ко.

же. і ви зберете хорош ий урожай огіркLв. .

Це

щів .

те .

допомо­

тут

бік .

nам'ятаю : го

кро­

nеренидаючись

бону на

честь

ЯНіраз

жуки

і

внина.

моволі

тім охолодити і вже то.ді розбризкуваrrи. Сnробуй"'

Може.

ріЗНі

Перебуваючи

огірки.

М.

нячи

деннИх

гнойові

терігатися

сільrосnпро­

сі­

Адміністрація.

підіймаютьсн

трави

чорнотІлки, сині й чор­

них

МеІНШ

Другу пораду дав мені дерщ!J;!спектор по змотІв­

з

Ні

регтися

знався. хо.чу поділwгися І з вами . Пе ршу пораду дали мені в санепіДем­ станції . На десять літрів води треба взяти один ЛіТР МОЛ()і}{а\, флакОНЧИJ< аптечної зеленни. розмІ ­ шати все це і nанролити

дукті•в

ДОВГОНОСИКИ.

ні унриття .

ефентивні. але не шкіД­ ливі препарати. Деякими 'рецептами. про яні нещодавно ді ­

якості

повзають

влаштовують

Інші,

жу­

По зем ­

рі

овочеву

НРІіВаf9ть

оранжеві

жваво

дів!

на­

.

плямистІ

лі

льки

склав­

кущів

ковалини

й

-

нують ,.

·ГОС­

Наприклад ,

і

черепашки. мід­

з

зро­

нультуру.

лІ

нлопи

-

квітах

ки . наривники.

ши руни. Вони шукають різні способи, щоб вряту­ вати

1.

Звертатися на адресу: Бровари, вул . Щол ­ ковська. 1. Тел. : 5-43-00; 5-43 ~02; 5-43-03.

навіть у годию1

новзаючих

на

травах

чорно

бити . . аби не проnали на городі огірни? Це питан­ ня ХВИЛЮЄ СЬОГОДІНі. бага­

людей.

сидять

смугастІ

На городі огірочки ТЬОХ

літаю­

но-зеленаві

Добрі поради

ЩО

великих

чи

230-280 крб ., 4-

коричнево­

хмари

зу

рослинами.

навколо

-

кранівник мостового і козлового кранів розряду 180 крб. ; водій автона!Jантажувача 200 крб .

хрущі .

мошкари

...

чих метеликів. У nо­ вітрі пролІтає безліч дрібних жучків. мух, наїздників і цинад. Н:и ·

Перемога дістається то­ :11У вершнику , який ніко­ ли

Іншими

Оnівдні

лягають

у

чір.

Вітерець ледве похи­ тує віти беріз і виоо­ кі трави .. Пахне поли­ нрм. м'ятою, чебрецем

·

пурхатІ

півдня . а тим більше рано-вранці й пІд ве ­

лапками

стренотІння

5

трава­

метелики . гудінням

чатку літа найжаркіші

до боків , задні - і почулося

дзвінке

величезне

стають

декіль­

чистять

розряду

5

Побіля Десни на по

ко замигтІли довгі , при­

зі стар­ вІД цьо­

. бар'єром ,

по­

сидить на медунці, алє і в нього раптом швид­

денілька бар'єрів. а одну ділянну (250 метрів) пройти... заднім ходом.. Добратися до фініша вдається далеко не всім. Частина віслюків упи­ рається і .взагалі не ба­

го

ІЮ

сти­

кружляють

ЧПУ

фрезерувальник 5 розряду -

коли над

з

200-220

ло

лі

починають

жовті

поспіша­

безусnІшно

вІте(J.

ми

шукають,

нуди

наладчик верстатів крб . ,

ра:1

гарячий

дрібНІ нічні 1 з sажким

голівки та нрильця. І тільни буруваго - зе­ лений конин нерухоме

подолати

жає зрушИ'І'ись ту, інші (глядачі

хає

ка разІв на одне й те ж місце. Поруч муш­

може тільки ~аска.во

умовити

щось

що

присідають

Надвечір,

( << бо­ мис­

пtюелиць .

вертаються

...

Навіть віжнами корис­ туватисЯ не моЖіНа . Жо­

ней

на

хтозна

раз

тоt-ІкР як му ­

сок

Снують в усі боки му­

спеціаль­

по

чорними

цятками сонечко жа корівка») -

не­

журчалки,

на

свердлильник 3-5 розряду - 200-250 крб., заточник 4-5 розряду 200-250 крб.,

амфі -

хи,

грітися

ньому,

з

та мох-

жуки

коми. Тут же дзижчать легкІ .

ніби

по

червоне

Зав­

вершника

буквиці,

бджоли. оси

натІ

ро

безперестану

джмелі.

зо­

терміново потрібні: токарі 3-5 розрядів , заробітна плата 250350 крб. , токар-карусел ьник 3-5 розряду 300 350 крб ., ·

за-

квітуючими

кружляють

новий

чотиригранному

новзається

Афри­

тварина.

нладнюється ними

по

дуже

Над

духмяну

який

відкривається

стеблу

Не<ПО­

вперта.

І

КРАНОБУДІВНОМУ ЗАВОДУ «СТРІЛА:. вошІ

здоров'ю .

елинами

ру. «Н:рокvючи~. руха­ ється гусениця озимої совки . Швидко біжить

сканунів.

Віслюк. ці

гри­

перепочити

теплу,

світ

сперечають­

МОЖЛИВОС1'і

сядеш

чи

трухлявий nеньок. то й ляжеш ниць

траву .

ють. вигукуючи. по імені віслюків фаворитів, хрипоти

шкодити

суниць

.Ni 121 (8030)

БРОВАРСЬКОМУ

людей,

можуть

на

метрової тра{;и, тепло вігають жокеїв. назива-

до

шкіру

мандруючи лісом у nо­ бів ,

початку

іНОДі,

шунах

на А

віслю~~в.

Задовго

'

СТОМИШСЯ

8

Оголошення

~ШJJШПІФШJ ШФІРіl

1

пдЕНЬ ВІСЛЮКА 11

Ж И ТТ .Я:.

у сn равах п идавнНІ\ТВ, поліІ"і"~ Ф ії ; книжкової торгівлі . 1\Іtївська облаоr.., к. БРQварн, вул, І(нїв•ьке, 154.

Іnдекс

61285.

Друк офсетннn . Обсяг

кова ний

арку ш.

Тира ж

примірники.

З а мовлення

N• 3285.

І дру .

15.884

#121 1990  
Advertisement