Page 1

О р ГА Н Б Р О ВАРС Ь КО ГО М І СЬ КО ГО К О М І Т Е Т У К О М У Н І С Т И Ч Н О І П А Р Т 11 У К Р А І Н И, МІСЬКОІ PAROHHOI РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Газета виходить з

17 квітня 1937 року

Бюро мlсьkному номсо­ молу розглянулg пtдrсумни

робО'fИ J<ОМСОМОЛЬСЬІ\О·М О· лод.іжних нолеJ!\'11{в 1 Ів nlд' І\1риємсrв

року.

Максимальне

трударІв

В

:~-~у виробницт·ві найвагомі-

ГВАРДІЙЦІ

.Nil 112,

не

скрізь

участь

оперативних

навчиJІися

кожного

заходів

оцінювати

працівника,

по

тру­

nlшно сnравилася з nлано

вжнват11

ліквідацІІ

вими

недопtкІв.

128

N9 24 та в спеціапtзованій пересувній

мисловості визнано J<омсо­ мольсьІю

С.

періодом.

Кожуховський.

До

двадцяти

чотирьох

nраці

nлан •nраці

годи ведеться виховна робота. Недостатньо пропагують тут, наприклад, радянськІ закони,

постанови ПленумІв ЦК КПРС тв tнwt nартІй­ нІ ~tІатеріали. План політнко-виховної роботи

Керівник перший

зміц­

Франсуа

кожен шостий робіт­

погодився

инк здійснив прогул у ПМК-9, де набралося за пІвроку 69 прогуляних людино-днів, при;

нашому

-

б.1нзно кожен дев'ятий працівник прогуnював у ПМК-8, яка втратила на цьому 93 пюднкu­ дкі . Навіть ПМК-7, покаакнкн дисцнппІнн якої му

в

тресті найкращІ,

зведенні

внгпядає

у

Всього ж у трестІ за шість місяців прогу­ праці

•Броварисільбуду•

на

Іншими словами, ланка із n'яти чоловік протигом двох кварталів не збу· дувапв

нічого.

у

ПМК-15,

НроварськІА ПМК. Багато втрат рОбочого ча· су і в Дарницькому РВУ, на завоДобудівИu·

му

комбінаті,

СПМК-2,

респубпіканськІй

t:ПMR, БМУ-35. Є nрогупьннкн І в бІпьwо~тt Інших

будівепьннх організацІЯ.

Зміцнення

nовсякденна

кампанія._

порядку на робоtанх місцях

копІтка

~життя

справа,

noJUrJano,

схвалення дІстають у народІ денюо

порядку,

юtІ

вони

а

не

яке

даІОть

тнмчасояа

одностайме

:ааходн

no

ІІаІе·

вагомі_ реІу·

- СКа:Іав На kiiTHIIOM)' (198S р,) ПленумІ ЦК КПРС Генерапьииt Clkl't'I'Іtl' ЦІ\ КПРС М , С, Гораачоа, ~ Ала tреба

JІЬТаТІІ.

ьрямо сkазати: за останнІІt час уваrа до цьо­

rо над:Jвичайно важливого nитання дещо ОС·

лабла. І 'r)''l' наоамперед тре8а C!yІ«tJ'IWІ nнta· ТИ З І<eJjiliMHkiІ lto.JtekTHІ'il, ЯКІ Н.ОУТІо llt С!ОІІаJІьІІу ІІІJ(nоаІдаJІьнfСтІt ІІІ ДИСІtНІІJІlНу•.

Інтерв'ю

с.ама

більше

trlж.

Це нас

ращ•,є.

на;~ва

под:воІлося,

Таний

j

рkт

цосяrається Індустр\аліаацІї.

Так, за остан·нt ТА/річчя у нас

Приблизно таки ж ста'l·нстнка в СПМК-580. ЗбІльшилася 1\ІлькІсть прогулів у шляховом:v

.Ni 50,

Вже

зЗІВідяки

десятий робітник.

управпІниі

да1и

коресnонденту.

населення

Не Можуть ПОХВаJІИТИСЯ роботою ПО профі­ JІаКтнt\1 дисциплІнарних порушень І 11 СПМК503, де був про1·ульником прнбJUСзно кожен

будівепьиому

W.,ан­

Вог$11... люб'язно

Розташоване воно за де­ •кІлЬІКа ·к\лснн~тр\.в від Па­ рижа. В ньо•му нарахову " є·ться 1.1-:rвсяч І ж в тел tв . В оста•нн\ 20 роІ<Іі! Фон­ теней ШВИДН'О ро:1ВИі8аЄТЬ' ся. За цей час на·селенн:я

райокно­

пиво 564 людино-дні. Прибпизко кожен вось· мий робітник був прогульником. Це зинзнпо продуктивність

мера

Фоотеней говорить. що у мІстІ є бага·rо фонтанІів.

убого.

0,35 nроцента.

делегації.

заступник

ФfІнтеней-су-Буа

ненню дисципліни в Інших підрозділах тресту

•Броварисі:Іьбуд» . Так,

в'язальниць

нашими

тивом.

по

no про.:~уктивності <мени :vюлодІжноrР

встановлення зв'язкІв мІж містами.

ків виконання робІт. стану трудової дисци­ пліни, чергові звіти робітників перед колек­

робота

ви,робничніі

Зараз у Броварах пере ­ буває делегація французь· коrо мІста Фонтеней-су­ Буа. Мета її приїзду -

На всіх дільницях ПМК-24 та СПМК-509 слід запровадити щоденне підведення підсум­

веде1·ься

Малюrа,

rpynнo:~-~cop·

ІЮ

З45fі

одержано

кІпогра:11і•в

:v~оло­

на, що на 108 І<ілогра.мів більше ПОрі•ВНЯНО 3 ·Bi,JJnO· відним

періодом

ю-ІJнулого

рсщv і на 4З6 вище плану, Що стосується ко­ лектІ-и~Jв, зайнятих на ви ­ робниuтві яєuь, TG •пер· шІсть

цнм

присвоєно

nташни­

птахr,фабрики

« Ниїв

( ·нері·вник Ю

Бокал.

сока"

rруІЖО~\н:орг О.

Білен~о) .

nерше

nІів -

першість

за

ко.rtскпІ.вом Іда.ТІьні No ЗІ, де керівнико!\1 Н. Новален }(0. груnко·~ІСОрГО':\1 т _ Па­ сІчна,

В сфері сбслуговуминя перемогу 3добули номсо· :110JІЬСЬИО · МОJJОДІЖНИЙ КО­ ле.І\ТИВ

nерунарів

будинку

побут~' «Ювідейннй» (бри­ гадир О, Помааан. r,pynнoмcopr С. Магдич) та мо­ лс.:~іжне фо-рмування теле­ фонІсток райвуз,'lа зв'яз­ ну (керІвнин Т. Бірса. групнс.:vJсорг РабощуR). Від~начено ТЗ'КОЖ xopo-

r.

IUy роботу КОМСОМОЛЬСЬ1Ю

:vtlCІie.

KOJI·eKTИBV.

ні нафтспродуктів ник В, Мєльн:и:І<).

« Брсв•арилр с :vJжит.1о 6 у

:t•

(нері•В· я;нс.му

присуджено

перше

Г. СЄРІІШВА,

б~· :~іве,,ьно-мснтаж­ тресту

у

пкпия

29

1985

господарствах

ра­

нову скошено зерновІ на площі 10648 гектарів, що

тарів,

1 еж

уnрав.тіння

На

комсорг Т. Степанець) ІЮМП.1еІ<СУ «Все ДЛ.Я Дітей•

ду

нсго

е року

становить 69,1 процент­ до посІяного. Обмопочеко

Пере.:-.~ожцем серед ' ком­ я~<ий п·рацю~;; на nеревезен­

ваного

робіт

діжному формуванню (ке­ рівннн Н . БлІ·нова. груn­

МОJЮДіЖІЮГО

спеuіал\ао­

польових

комсомоль­

тиву відділу пода,руннІв універмагу райсnО?f{ивспіл­ ки. де неріввином В. Мар

сс .VІо с1ьсьно · мо:юдіжних но.ТJентив!•в бу дІвельних орган\;~аuііі вв ; Інано брига ' штунатурів

ЩодеННИК

молоо'J.J.:Ж,ного нолен­

-

3 коп.

Іис:труктор ЛКСМУ.

міс•ккому

хліба на ппощt що

процента

6715

становить до

гек­

63,1

скошеного.

е Найкраще жннвуют• хnіборобн радгоспу імені Щорса. Тут зерновІ ско­

485

шено на площІ

rехта·

рів, що становить 78,2 процента до посіяного. На 407 гектарах хліба обмо­ лоченІ. З кожного гектара тут збирають по 34,3 центнера

зерна .

'е ;jавершують косови­ цю хлібів у радгосnах Імені 60-річчя СРСР, •Зоря•, •Пухівський•. У цих

господарствах

пускают•

ву

мІж

до­

розри­

косовицею

мопотом

е

не

вепнкого

J

об­

аерновнх.

Повіл.ьними

nроходять

темпами

жнива

у

рад

« Ве..,икодимерсь-

госпах кий•.

Імені

МІчуріна.

•Заворицьі<нй",

•ГGr<м1в­

ський•. е Великий роврив мІЖ косовицею І обмо.'lотом хлНSІв допусти ,,н v рад госnах Імен\ Юроьа, cf>.y. сан\вський•. ~Жерд\всь ний•.

КРОК ДО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

реалІ­

зовується. Стан справ на місцях належно не контрощоється. Керівники ПМК-24, зокрема, не аналізували стан трудової дисципліни се­ ред робітників.

ще

ІІJХ)

фабрики верхнього дитя­ чого ~рикотажу (бригадир Л. Онищенко. гpynк()'tcopr

І в ПМК-24, і u СПІ\'ІК-509 мляво, вряди­

Недостатньо

118.1

на

Фо!Рм:vвання

кІв прогу,ІІювалн більше двох 'разів.

не

процента;

nро~;'іІ<ТнвностІ

Перенрили

НайбІльш не­ на шпяховtй

повністю

!f

цента .

дІльниці В. В. Мироненка. СІм його робІтни­

несвоєчасно,

no -,

нлан

У СПМК-509 прогулюааа приблизно кожен сімнадцятий робітник, кі;Іькість пущених на

складається

112,1

нала f!a

прогульників Із тридцяти двох заходи вжитІ суворІ, але правильнІ. Іх звІпьиєно а роботи.

вІтер людино-днів досягла 79. здорова обстановка склалася

молаДІ ж н

бригаду гальваникі·в RaBG· дУ алюмінієвих будІвєль­ !fих •1\ОНСТРУ'І<ЦіЙ ( кері'ВНИІ\ В. Анд,русенко. груn1<ом­ сорг О . Яrов). яка вироб­ ничкй nла•Іі nівріччя вико­

першій організації, зокрема, прогупяно люднно-днtв. Тут кожен шостий робІтник

А.

нн1 О. Федоренно . Тут в се 1 ред.ньому від КОІРОІВИ за перше nівріччя

с.еред спо·

РІііtнених ,І<ОЛеІктнвІ.в у про ­

став прогульником. На діпьницІ В. В. Мали­ новського 5 днІв прогуляв І. М. Цупан, ~ ~

В.

соціа•

3обов'я:1аннн­

П~МQЖЦем

механізованій колоні .Ni 509 кіпькість проrу­ лів збільшилася ІІорІвняно з вІдповІдним ми­

У

і

ми.

ципліни у тресті «Броварисільбуд•. У першо­ му піврІччі в його пересуаній механІзованІй

нулорічним

завданнями

лІістнчнІ-Іми

Надзвичайно тривожний стан тру~ової дис­

колонІ

сьRо

члени

харчування

постійно турбуються про зміцнения трудового порядку,

:~ЗІВершили

РІччя

М~СЬКО-ГО уnра·ВЛІН'НЯ ТОР· rівлі. Серед сnоріднених І<ОЛеІ<ТИ:В\В ГРО:І1аДСЬІ\ОГО

П'ЯТИРІЧКИ

Однак. не в усіх будівельних органІзаціях

дову

М, ВисоЦьна.

груnиомеорг Н. Шанойло). 3 висоІКнми результата-

м.и

сільськоrос. nодарсько-

Ціна

-ЖНИВА-85-=­

чиІіська, групномсорrо:11 !Ку. ВІідзfІа:чено. «Плос.к\в- Л. Нулінич. Першість шІсть КОМС<»'!ОЛhСЬRО·МО· корів радгосnу де керІ:вни·но~ 1 nрисуджено та.нож мололодІ*І-ІИХ формувань ус- ськи•й•.

управ­

ління облмісцевпрому, мостозаrону управління механізації спецбуду.

ловостІ другоХ категорІІ.

*

1985 року

О. Івановg), rм ПРІіСу,ltЖе-/'kер.івюн< но nершісп. серед І<оленти;в.І•в nідnрИЄ\tств промис

ших ре3у .1ьтаті'В у працІ до:11 іrся ко·:11СО~о.1ьсьно-:11оцьоrо ро-­ ло;фюшй колекпtв опера· доІння що бІль­ торів машинногn

·nерше nl'Врі'ІЧЯ

використаним

ремонтІЮ-будІвельного

лиnня

сІльського гооподгрствQ 3а

кожної робочої хвилини, висока діловитість і вІдповідальність основа виробничих успІ­ хІв

Середа, ЗІ

промисловостІ.

т.ра:нспорту, бу дІвиицтв-а. сфери обtлуrовув-ання і

БІльшІсть будІвельникІв нашого мІста І ра­ йону, людей однІєї 3 найпотрібніших суспіn&· ству професій, це сумдіииі трудівники, якІ всією душею вболівають за доручену справу. Вони роблять усе, аби виконати 1 перевикона­ плани

*

(6994)

XXVII 3,13ДУ НЛРС-ГІДНУ ЗУСТРІЧ

ОСНОВА УСПІХУ ти

* Nt f2t

,1ва деся­ ·вІ.:tкрито

бі:1я

200

рі;н;с\ІаНітІіих

підпрнє"ств , Роавивається також будІвниптво. Хо• ча на ;:ві третини житлоВИЙ ф с н;J СК.1адаЮТЬ старі б~·динюІ.

1<анuі1в

\tіста

зай'V!аютьсл

rл,

аJІе

вже

перше

вра­

спортс~1. Ми зна.ємс, що радян ські ,1юди .J.С• :,ладають всі :JУСИЛ.1Я, ЩОб <~береГТИ 'VІир. Сnс ·~і·ває:vюся, що і

ження говорить 11ро те, що багато приділяється у·ваги по5у•ту, вІдпочин І<}' JІЮдей, 3Ді'ЙСНЮЄТЬСЯ ве.1И' ке бу.1Івниuтво.

жІть про заклади освІ1и, спорту. медицини. - у Фонтеней на сьоrо:~ні нараховується 14

ва :11іж Брс·вара:11и та Фонтеней бу;{е ще одни·~· хоч і невеJІикнм . КР<Жvм до взаєморозуміння :v~tж

нуа·ати працівнина~1 вwно ' навчого tюмІтет~· Ради на: роднихдепутатів. особливо йоrо rоловІ В. 1\'f, Зволю

від 2 до 6 ронів, 14 по" чатнових шнї.1. у них НЗІВ' чаються дІти від 6 .:~о 11

го року .'VІИ традицІйно ві!:Іверту розповідь nрСІ в~.:иаємо шану пам'яті -ваш! здсбутни . про6.1еми, <іорu,ям руху Ono,py, янІ За•хопm<JЕ::І1о·ся вашю1и

-

Будь

ласка, розка·

встановлення

nсбратиІМст-

;ннсаднів д:ля Дітей вІнО:\(' нашими нарщами. Ножно·

ро•нІs. є танож

3

шноли

3С:.ІГІіІнулн в ро·ни •війни.

I'VJ

длЯ дітей від 11 до 16 ро'І<Ів. ;~ага'"ьноосвІтнЬй

3будовано па. :v~'ятнин ВсІ знають, що вІйна. крім

ІП\дr-ото·вни.

нссить.

JІ\LІей і лІцей 11 рофес\йної

Мені хоrІлося

б no:fiя'

ІЩ теn.1у 3уст,р1ч.

досягнення:v~и

в

uІкаву,

буд!ІВни

цтві нс•во·rо життя. Буде­ мо ченати пре:tс-тавн.иІ<Ів

с.траж.дань. нічего не nри·

вашо.гu

також спортивна база мІста. До послуг жителів ~

І<с:11Ітет ветеранІв вІйни. які акти;в•но виступають

одним ІКроком до хр. ащоr11 в:~аєморозумІння.

басейн. с-лімnІйсь'<1іЙ на· ток. 4 стадіони 3 полями

:Ja збереже•ння миру sсІм.а народами.

нуються

НІІ про наше місто?

Розвивається

для фу.іболу та регбі. Тресnортс:v~ени

у

З

спорти·В'НИ·Х залах . На сьо " годні понад 7 тисяч меш·

-

У

нас є

також

мІж

Bawl першІ еражеи·

Знайомство 3 вашим .\ІІ<'ТО\1 .1ише розпочало·

•-

мІста

ФСJІНТе!іей.

На

Це

у

нас. в

стане

ще

М. ГОМЕНІ'ОК фото: дeJtt!Г8Іnt 13

Ф·>tНТейней-су-Буа КJІа;'Ут• nіти-до

nам · •тинка

за·

гнбnим броаарчанам. Фото М. Семнио.rа.


*. 31

2 стор.

JІНП.НЯ

1985 року

Ж И ТТ .fl»

«Н О В Е

У ~ІСЬНОМУ КОМІТЕТІ НН

8

.

ЖИТТЯ багате па казнн. НапрнклВІд, захотІлося вам

ВНТРАТИ­

f\Речки чи какао

тель

НЕ;3А~ОННІ

СЬІК!

Н.ез,розум!М, 'IJH ОК· •ке;р!:вн'ин!К 1 єпе­ цtа..'lіс.ти вс.е ще .~re· Щ)С)­

ЮІІНулись :8LД СWІЯЧІКИ,

roro -

бо

ЯІК

же

.

ООІК,

інаКШе

на­

З'Веш C"l'Wi JІЮА'ИІНИ, ІЮТ­

.IJlPШ'He

ра

закрИІВаtm

Зокрема,

це

mдrотовни

·,

1 mdCJJPI

ПРІИМІром, в

щоб

цркмІщешrя,

д10

першому

жнив.

не

дез=ваЮ,

,.

міще&кі ня

для

!Ip(Jil'!l{aє

«Зоря•.

ne

І.

.

гашізацію

і

матеріаль­

ставлеІrНЯ

.др сво.їх •ІJіРКПИСКН родносо

гос.п.ода,рств1 рОО­

решето.

обов'я.зкІ!в, комі тет н.а.-

кон'фОJJЮ

ого­

агроНРмам

рад­

ня. Іх

роботи не готова, під'­

найкоро'l1І.ІІ1 С1ІJРОКН усу­ нути на3вд.'Н.і недоліки.

'ІrеМ8.Є

оої и.лІ!вІКи ~ ІВаJНІНЯ зерна.

Не юраІЩИЙ стан і в дІРу:гаму в!МіJLКУ .ра.д­ госnу. Тут теж склад-

І

.

1

we

до

складу

в~ем~.вано.

На

КрИТТЯ

зe.t»ra в

гос:пю-

всього

один

дарс.mі

брезе!Н'І'. етан

.АJНалогlчний

СІJІІ)І:ІВ

ОКіJІ.ёЩів

з

ШостаJКу

дога­

зо6<JВ'язано

ту народвоrо ковтро­

рем(Ж"І."Ом

зероооrч:исноІ

1

С.

Г. ГОЛЕЦЬ, завідуючий сектором вІддіJІу сіm.ськоrо rосподарства коміте­

ВІШІЩО'К ~ ДЛЯ на­

.ІІІО.

ВТРАТИ МОРАЛЬВІ І М! ТЕРІАЛЬВІ Хліб завжди буВ І є СЮ'~ВОЛОІМ Жm."ГЯ. В ньоому

-

нелеГІКа

пра­

ц~ хлібороба, т.ривоm і н.адН багатьох людей. Тому закономірно, що йоrо м.и •нази:Ває.мо свя­ тинею, з~є;мо 1 цра.І'Н'еМ~

СТІШ!ИТНІСЯ

ДО

Н'ЬОСО бережлиrво. І все­ та!Кн . с.иробує.мо наочно пе.рекоНІЗ.'І'Н'СЯ,

як

rum,.c.я до х.іхіб2:

/!.ІЮМ~f

М!СТ.l

'1

<:rra.в-·

" на­

раіЙоІО.

Зоtк.рема, це стосується заклад1Ів rромадсьноrо харчуІВаюІЯ 1 ТOtPJ:V'" rвельної мережі.

Міський хлtl.бооащц :ВіШ!ускає щоденно 5~

..:...ва rонн хлІбобулоч:­ НІИХ ви.робm. Протягом

минулого nівріччя на ~ИЄМСТВQ заклада­ МИ тЩ>rLвяі павернен!) 25,7 тон.н.и чepcmoro хл.Іба•. ·І хоча в торгів­

лю

XJJJJ16

наІЦХО\U,ИТІ'Ь згід"

но

ПО!ДЗЮіХ

замовлень,

за!Бод н:е mmroнyє Іх в асортимен1'1. В ОСtН<JВ.­ ному хлібООу лочнl ви­ ІРООИ ви:г.;ускаІО'l'ІЬС·Я двох наймооуtВань. Перев.і;РІК<>ю встанов­ лено, Що маr.а.~нни ра.й­ споживеnІ.лки пqрушу­ ють

цравила

торгівл1

хлібобулочнкми ви1Ю­ ба.мн Зоl!ірет.~а., lf де­ ЯІКНХ ·ються

.

З

НИ.Х

норми

ІНИЗЬR{'Му

ПОрушупродажу,

рJ:в.ні

1

ку :zypa обспуговуtВан~ ня п Пц:\'В. ПорушуЮТЬ<:.Я афрrи зШ!()зу

xJJ1.6a

в

магазини

оіл

Княжичі, Семиnол:кн, Пу.х:Івка, ГоrолШ, Заоо~ ричі... Допускають по­ wшення

nрааил

тор­

гLвлі ХJП!бом 1 бу лочнИr· ми виробамя 1 111 СІl'е­ цlалlзО'.ВаННХ магазинах ~лІшfя торгівлJ. мі<:Ь'.кmшонкому. При­ міром, !В магавині М 20 .вijД'CyrrWй графік заве­ зеwня хлJболродУН'І'!.В, · брааrо'Ва.ний хліб знахо­ WІТЬС.Я

на

стел·ажах,

.АJfЦІJЮГІЧН.ИІЙ м·агазНІН1 М

стан

46.

І

В

В ма­

~аоJІІН'і М 6 ті ж сам.\ недоліw, що й у вн­ Щ€GГа<Да.Н·их:. Oiq>lм 'Ю­ ГО, тут абсолютно не Дбакrrь цро наочну аг1тац1ю по бережливому сrа:влешпо .до хліба, аемає ІІЩЦелок д"ля йо­ го nроб. ЦрQдавці ма­ rазИН!ів .Ni!M 2. 11, 22 ІЮрушуЮТЬ'

пуску

вироб!в.

!ЮрМИ від·

ХЛJ.бобу ЛОЧ!НRХ

Далекий

сан1таq:ших

норм

від

1

Іх

спе.цqц,ят.

НезащоRМьно ВЄде'ГЬ­

ють з ха.рчОВі вІдхо.ди,

ЯНі (ІВ бІілt;шостl випа,ц­ 'Ків) nрацІ!В:н:іН'КИ об'єд­ н~НJЯ забира.ІО'l'Ь для ['-од.іІВЛl

домаmmх

рНІН. Щ<>ІЦО «Пролісок•

• Ивушка.•.

тв.а­

!РеС'fОрану і кафе

і

цЬпу.вали,

немов

просячи nробачення· за

тор­

ІГівJ\1 і громадського . харчув3Іfmя, що ВОНИ'" nерестали .рОЗуміти мо­

оrолосвв

сувору

доrану.

і якість

в

хОІТlнюо ...•.

І з'яв­

ляться ае.ред вами наооанl цродуtИІТИ, а та.кож майо­

нез, цукерки

с:К~тн.l•.

ма.рМ~ад, nерець чорний . Добрим чаріВНН'КОІМ тут

в ста.рши:й nродавець Г. В. Яхна, ЯІІtа. на 211 карбо­ вашцJJв приховала товар!!8.

Не було на

rір.илавку

піД час ~реві.рки російськосо -ra

'ВЄtрШКОВОІ'О.,

ЇХ

і

СИІРУ масла

І>Є<~ДОІВа

будівництва б;рягаІда знайшла у холо-

об'є,ктlв.

днльmuсу.

БущіВе.льно-монтажним' Внщно. старшому ;тротати. ПЕWевtрки, проведе­ улравлінНіЯМ М 35 тресту давцеаі ~добається жити СВ<J'Уми ~чарmними• ноУ сnільно з пост.lйнніМи «Врова.рипро.мжитло б у д• за -комІ.С'!Jям.и. Рад народних :Ц,епутат.І!в по будівництву об'ЄІКТів .соцкульmобуту і вве(ЩеІНня Ух !В експлуата­ цtю ;в 1985 ро<ці. Встанов­ лено, що трести сБрава­ ;ЩІІСlльбуд• та «Бровари­ щюмжитлобуд• плани на будіmfиІц'mі назва:них о6'­ є.кт!8 в місті і районі не :в.и:нюну!О'І'Ь. Зон,рема,

·

но

плани

мИІНулоrо

року

роопочаrrо

монтажу

днтячкх

до­

ШJК.lльНИ'Х за.кладLв і ре­ .констру1КЦіІ школи-Інrгер­ нату.

Незадовільно ведеться такОІЖ будИ!ництво торrо.­

црав.и.лзми

-

що

хочу,

будіВІНН'ЦТВо лег.коатлетич- ІТе й роблю, .а n:po :вимоги ноrо манежу по П\РООюrу, .радюrсмюІ торІ'Шлl вона .рооробле.наму науково-до- забула. .

слІдним інститутом Держ-

Не бажає себе обтяжу­

r.

буду УРСР. Замовником Д8ІНОГО об'єкта виступає

ватИ в. Лхно і ЗНЗІН­ ням норм сщіІІ.тЗJріУ. А во­

Введення в

но, у ndJдсобках.

в!:;Пл кa.mrraлшoro будів- IOf У мага:зЮІІі грубо ПQРУ­ НИІЦ11Ва місь:кв}{}{QИКОМу. шуються. Тут бруд~ д;Lю

об'єкта

заплановано на <Jетвертий зtпсоо.аю>І риби.

В>а<ння

-

ІrеСВОЄчасна no-

буд.І.вництва І ста.вка ме.талоконстtру1Щ,1Іt,

н.еуномплектооаніс.ть

забезп.ечення

.його віікоН:НІИМи

бло.ками,

збlрпНм залізобеrоІЮМ, lншими

запах

Якщо буде бажашm:. можЄ'fе стати аsідІКом ще

одного «:чу:Ц,а•. автор яко­

го

-

-т~ж

да.ве.и,ь.

згаданий прt"'~

Вона

без особ­

лИвоУ сюромнос.ті вас ... обрахує. За нонтрольну заку:П'І.влю Яхно взяла

об'- 614льше на... 18 КРПІйок.

єкта робочою силою, незадовільне

-

матеріалами.

Хоча

села

СюЮнн і

Боццан'Шка

знаходяться

але с.досвііЦ•

окибинсько­

~о одне

вdД o~oro,

го МІІІГЗ3ИJН'У ІІШид:ко пере-

За невиконання обеягу буДівельно-монтажних рокомбінJаті «Теwrкчннй•. біт .на об'аюгах соцкультirнжeJJeде IlJIJaНOВi роботи БJ,И<ОНа­ оо6уту rолОІВНИМ .но лише -на 26 процентіВ. рам трестів сБроварж:і·ль-

ЙhlіМИ 1 тут. Тооар.ів пJщ;ви­ ще-носо noпиrry було щри­

не ви:конуються nлани бу­ ло6уд~ А. М. Тетлюку та д1вель.!f01-мо.нтажних робіт Л. П. Буря.ККJІВу оrолоше-

зважаючи ~а

:вельНІОТО

ценrrру

ку ·культури :в

1 будин­

радгосm­

х.о:вано на, 171 ка:рбова­ нець. На . цІ!няНІНаJХ від­ сутні підпяси завІДую­ І ц-е не­ На цих та інших об'єктах буд• і сБрова;рицромжmт- чоУ м·аrазНІНОІМ.

субпfдря;дннмн організа­ цІями спеціадізовани­ ми пересувними механіІЗ<>­ ва:ним.и колонами Nq і Nq 509, бу~ЄЛЬН()-МОН· тажНИІм уцравліm.ям Nq Крім тоrо, названі організаціІ окремі види іРіобіт проІВели неякісно. Зуст.річа:ються виш1:дки.

16.

но дотанн і

зобов'язано ревірка

нення. Н!азван:их ІНедолLкШ .

Досану {}!10·лошено тшrот

нача.льн:ику

вtдцJ.лу капі-

переробляти,

часу

підрООдІлах

що

1

тресту :велика

·плинн:І.rсть кадрів,

що теж

.неrЗІrИJВно вnJПШС1є ІН·а тем-

міськрайDНІНоrо

сRомсомоJІ.І.СЬІКого

прDІЖеtКТОра•. ;1-кий вюши.в аналогічнІ

недоли<.~­

На. чотири

.копаики об­

тальносо бу:ЦJ.внищгва рахувади нас щт конr.-­ місьюшкоННІОІМу М. М. ,ро.rrьнlй закуп!Jвла У м~га­ Миха.йлову за несвоєчас- зин11 М 11. що роЗІТашо­

не

забез11іЄ'Ченяя

об'єктів ваний у сел.і Шевчеrн·коо.е.

призво­

'KGIIll'l'iB. В

те, що не­

ЩOJtaDIIO тут уже була ІІ!Є·

Іх :вжити заходів р.ля усу- urraбy

техн·11Чн0110 дОІ<ументацією, стало теж причиною коли через недоnоставки що ЗамОІВІНИ'КОМ о6л:а.ДНаІНJНЯ невикDІНСІННя план·у будіДem<l роботи ДО'ВОДИТЬСЯ .веJІЬІІЮ-'Мошажних :рооіт. М. ЮРЧЕНКО, завідуючий ПО'Заmта'!'­ вим сектором відділу будіВВВЦтва комітету :ІJародиого

коитро.ІІІО.

Як бачимо, •чуд~с-. У торгіВлІ ще чимало, Рейдова бриrада:

о. доцЕНКО, о. rон­

ЧАРЕВИЧ, членв мІськ­ райопноrо штабу сКом­ сомольськоrо

ра•,

С,

про:щекто­

ПОТУРНАК,

кореспондент

•Нового

$иття• .

рqльнf цlніностl? По суТЗІК СтаБИ'І1ІСЯ ДО 'ІtІІDІЦУ хлі6оробськоІ праці-це злочин. Лро

111

це

весь

час

пам'яrгаrrи я:к

m

ФОТОЗВ"НVВАЧЕННЯ

П<JВНІНН1

nра.цtвни­

·торrLв.лі та

~ромад­

ського харчуза:тrя,

так

юе.рІ.виИ'КИ міського та райОШІого масштабу, ·Я.КИІМ ЩЦ;ПQІJЯДКОВан! ц1 заклащи. Очевидно, не зайвш.і буще, ко.ли за­

1

стуnник гол~ :paйc.no­

жlfi3Cl1di.пiRtН В. І. за(:туПІІJІК

ІНJf.Ка

І1Jмі Є. В.

ре.ктор

Гузен­ нач31Ль­

уnравління

то~

м!сь:квиконкому Н.р.ивошлик, дн­

:комбінаТу г.ро­

м~СІ>КОГС•

Х~рЧувіЩНЯ

Н. О. Войтова не тІль·

~и самі . задумаються:

а й nов~ цілесrцря­

мооану

poбorry

серед

rЩuлеглих щощо береж­ ливого

ставлення

до

хліба..

І. ВОЯКО, мІськоrо комітету нa­

цІ

'КО'НТ­

npaцL,

п:рацівНІНкІз

ІКИДають

в

лони т. Днmл91А О. Ю.

дшщя

.резуль­

~ до додаткових за~рат

в

заеrупник

Б.цумаймося

н.а,родноrо

розглянуто

с.я

то тут вва·

смLття.

ІюМШ.еТу

ролю

необерецmе ставлення. НЄІВІЖе почуття свяТНІНІ нас.тіЛЬЮІ зи!!велювало.­

галі заЛШJ.U{и хлІба ви­ в

На черговому з.асІданН1.

503

що хліба в хЛ:JЮороб­ оькіrй роДИJ:Іі . З д.авн!.х .давен·, якщо хліб пщд;ав да з-емлю, його ІІІдніма­

ко,

оо: іРЄа.лlзація хліба в об'єдцантн.l rрома.дсь­ !Кого харчуmаюrя. За­ JПІШКИ хлІба попапа­

році І

1984

---:

факти і згадаймо, ЯІК ставнли.с.ь і ставляться

ли

штатио-кошто­ днсцвпл1нИ, пере­ крученвл звітиостІ начаm.­

·ннцml житла, недов1ЩОІНІЗ.­

аЮ'.І;Q:!ноУ венти.nядД до дороги

руmенвл

По щучому веJІінню ••.

зарплати рисної

К.

nри­

Узя.і

розrлвиув

раку. Одт:РІ'!СТ сБрова.рисlльбуд• ІКВщртал цього !IJ.1LШ п~ півріччя з нак nлани ОСВОЄ'Н\НЯ кап1за перше будівельнОt-монтажЮ:Іх po- таловкл:а.д.ень !В!ИКОНа;ІЮ лише б;!rr вн.юонав ЛІ:ШІе на 73 nіцрічч:я ІJІроцІftНтн. 90 nроцентгів на 50,4 процента. ОсновірОбіт вн.конано на будlв­ ні причини такеrо ві.дста-

mтребує ремооту й п)jдлО'І"З. Установка для

зерна

ковтролщ

це пит.аиНJІ і за rрубе пе)­

госл!в сГоголіве.ький•. Ьrен!1 Докучаєва, с Бо6РИ11І.Ь'КИ•й•. «Зоря• В. І. Зайцю, М. І. Черни­ шову, В. І. ДІдиісу та

ЛОСИJВ

по:mа­

рахупок "ПІсель­

иоrо

ЧЕРЕПАШАЧІ ТЕМПИ

ви­

ремrету

п.JдготDІВку

fDОІВІдальне

ЧерН'Иі!ІtО'В. ТР в

мов

не

но-технічнюї бази до >ІWИ:Йому 1 3бе,ріrаапІ!Я НІОІВОГО врожаю, безвJщ-

на

роороб­

осООЛИВОЮ

урожаю

управ.п1В·

фонду

МІський комІтет наро./t­

утрв­

що відвосятьса до ;т-прцв­ лІнськоrо апарату, це

В

зерно­

брезеwr:у і ІЮJІJ.етилеп<>н.а:кри~

·

зефНООЧИІСНН.Х по

наскла.tІУ.

збер1гаи­

А<ІХ,

lЮ!РЯд~· Дах зеР:

про­

В

н.асі!НІНєвоrо

двох.

насіння

u

госrюдарствах

ІКонуються, .tre в1дпові­ дають Д1lйс.ності, допу­ щено ·nршuюки в ЗІВі­ т.аос rо'ГQІВНост1 технІ:ки ДО Ж1НИJІіНОІ кампаніІ. За незадовільну ор­

завдаН!Ня

Л'ИТ'ИСЯ

очнак1 ІМаuІіИШf ке вІд· ремонrr

перших

теж НІ! м<>Жуть

вІддІ:му ,рад­

з~а

в

цьому

В

І100ІІУ склщци для збе­ Р'lі'а.н!і'Я

l

що

м.

агрегати

оочаmку

від­

ленt. ЩQ стхуЄтьея рад­ госпу LмеН'і Докучаєва:, де rолов8им аrрономом

·вІДПОВІДНі

ЗеJJНОО'ЧИСНІ

третьОІМу

Проблем не бур,е . Ви ІІІІРІИ­

пере­

нового

в

:ІJ6р.1од ЖН1ІІВ

пtдrотУВати

день

ра,цrоспі

на.:з:ва.ннх

люби­

розчинно'f.

ХОЩИ'!.'е у ІІІРQДОІЮJІЬЧИЙ М:З­

чотири місвці цьоrо року .ІІІІRУ т. Лосю В. В., rо­ утримувалоса 4 одвинцl, ловвому бухrадтерру ко­

оом.

·1

апарату

робіТВИІdв у

щенНІЯ . не поб1ленd, не nродезинфіІ«хва!н.і. Сло­

оЧНІЩеНІНю

~

сГогол1вськкй• rолов­ НІНЙ ~ЩРОІНОМ ГОСІПОМР­ С'ІІВЗ В. І. Заєць nаль­ цем об палець не '!Ща­

І~·

Так, носrt і

tНа!КаЗ.И ОО ПЇ\ЦГІОТОІВЦі матеріІа.льно- техrн1ч.ноІ бази до прийому зерна

ва.ншо маши:н,

ВІ\)ОЖаю..

нового

в

~а мmулоріч:ного у.~ю. Щд час доще .npoti'tltaє дах. цримі­

Досі ще не сформ<JВа!Ні Л8JНКИ оо Qбсл.угову-

матеріаJІ.Ь­

но-.теmіЧІЮІ бази до прНІЙОМу 1 зберігання :щрна.

залиШRІН

на з прнмdщеннями для зберігшн:я зерна,

стосуєть­

на

на

НJІ.

ІВ~рни до ремонту СІКЛЩДСЬКRХ Щ>ИМіЩе!НЬ і

щ~

ділку та ж сама mрти~

он.1 на ІНеnодобства " авоєму ж rосоо,дарств1't ся овоєчаоноr

стуmли

асиrнувавь

М8ІІНJІ

техні•КИ 1 В радгОСІІІ сБобрИцьний•. Не ари­

не

црий­

-в них все

зкаходяrгься

МОЖJmІВО;

летаргіrч:lШЙ

11Р

н.яття YIJOЖ4UO. і>!льше

зи~оооl

ЧИ,

hрИМіщенНІЯ

пlдrtотОМеоІ1

ІВЖе ЗІНОБУ вnали в неІ. ЙM<J9L'P1f.O, . ЩО на ИИІХ

НЗІПЗ!В

пих

10 ·

.ремІ

кави

ГВ:ЗИН J\f'q 1 села СюЮина Проведеною перевіркою два постачальвики 1 два і кажете: «По щуЧОfІІу ве­ міськфіввlдділом дотрв­ охоронвики на будІвет.­ лінню, по ... старІІІОГО ropoМ8ІІНJІ mтатно-коmторвс­ нвх об'єктах. На Іх утрв­ ноі двсцвWІіив в ПМК-'7 манвл незаконно торік ви­ тресту «Броварвсільбуд• плачено 5,9 твсвчt карбо­ вИJІВЛево рад порушень, вавцlв і за 4 мJ.сіщі ц. р. що призвело до перевитра­ 3,3 ТИСЯЧІ карбован­ тв встановлених rр8ІПІ'І­ ців.

6Е3ВІІІ8ІІААJІЬНІСТЬВJІПОІІААВЬНОС~І

31

згущено­

го, а можливо, :ви

poAUoro

rолови

ковтро.ІІІО.

Таким nарманом вІдмежуваnмс:я від с:ус:ідньоі орrанІзаціі в СПМК-509.

А річ у тІ"., Щ"о зробnенмй вік Із дефІцмтноі етаnІ. Невже не знайwnось дnя цьоrо·

lнworo

матерІаnу7

ІJІото М. Сем~tноrа.


сНОВЕ

====ЖННВА-85==== Приклад у змаrаиві ва жнивах у радгоспі Імені 60-рІччя СРСР показують

комуністи і На честь

комсомольці. комбайнерІв,

яких ви бачите на знІмку, неодноразово п1дн1мався Прапор над центральною садибою господарства. лО­ рошими успІхамн на пе­ ревезенні зерна до рад­

госпного току відз,ача­ ються водії автомашр.

ІН

ПОЛЮБИВ

поле

·го ТЗіН 1 тяmе воно до се­ бе в уе.яку rюру: і восени,

вич Памnуха.- В цьому «:винІНІ1• 1 брати. Н<>ли він. ще уч.ився в шоолІ, то ·Старший брат Михайло тоді вже арацю­

коли

врожай

ВЗ.ІВ

тракто.рИІСrом

СіЯТИ

ляв

іНОДі сідати

серцем і душею,

жи­

ти не може без нього. йо­

збирають

(йому

ДОВОДИТЬСЯ

ооимі

ну ЛІЬтури,

готу-ваrrи

пора

І

заnарує

земля,

разом

помічивк

ОЗИ'МИІfУ, то

ПЄ;РШИІМИ

3

то

волОІГу,

пІІц

ранн.l

готує

ярі,

гр ут

боронує

сіє

ячмінь,

овес або 'Ку.к;урудзу. Ба­ гаrго робіт доводиІJ"Ься ви­ •Конува'І'И. І все .робwrь

вкуратно.

швидко,

на

тю,

лісними.

штурвал

·.---

Тоді

стеnоового

ля .і ІВеде йаго кому

-

н-алите

rЗJВе

зерtНо,

ооМібайн,

-

nоля,

;як

дихає

зол~

працює

земля.

Любов до землі, nо­

Микооа

госп! Імені

щини.

А

каже

в

Сnоч.ат.ку йому

Іме­

.вру'U!ІЛИ ДТ-54, а згодом пересів ·на .Т-74. Ос:ганнІ nотуж­

Н-700.

Микола

котрі

л.еті:в

ЦьоГорічне СТаЛ{)

ва.х

ВИН!ЯТКОМ

примх

сить

літо

ПагLм

вийти

бу ла

служба

в

НЮІ:і Микола М&ркІяно­

вич ОІЧОЛЮЄ бриt'аДу меха­ НіІза.mр!в дlльни.цl по кqр­ мо.виробнн.цтву ЛИІННJЩ'ГВа разом

rx

Наnринлад,

умовах

до­

n;р·О!Веден:н:я догляду за по­

туаціях •lфаще .не вступа­ ·ти !В розмову. Га3е'Тн На­

сІвами

НЩІ.И

і

кор­

жнн­

час

юп"с.я

оранки

на

роботи свідчать: там. де доб,ре n!ДrотОtВЛено тех­ нJку, результа'Ги - ' вІД-

раднІ.

'

noлJrX

чаоом

резуль тати тообр:обннх rrооаtданні

грунту

залиша­

деталі

rрун­

знар.адь. їх у

та

При

барабан

но:v~байна вони виво.ця.ть його з л;аду. Так, nрИІМі­ ;рсм

вже

т,ричl

було

з

Так,

наrrриклад, у pa.д­ Іl:;омб3/ЙJНІОІМ у paдrocnd Іме­ •Авангард• завдя.кн ні 6О~рlччя СРСР у rreефе"К'І'ИВному .вшюристан­ piC!д. ЗаГС!ГІІВЛ.f КорМіВ на ню технІки. вмілій органl­ сrІ.йлооий nеп>іод для гро­ зщІї праці :Кормовироб­ мадсько.! худоби . Це зму­

з

зуміли

приnасти

ymcy

п:е;ршоrо

ТІрав

nо­

НЗ!д 1О тисяч тонн сmажу . і 500 тwн сіна. Іх nр:и· клад наелЩуюrrь тру;Дівни­

ки

радгосnів

•Русанівсь­

киrй•. dм-енl RLpo!Вa, «Пло·

сківсьRІНЙ~. затори

техНlну жаю

Фіц'Итними заnасними час­ тинами . ДоІВготр!ИВа.лі про­ оюї

сІльсьногосnода.рсь­

'КИХ

МШІІИ•н. з таких же Ц{:оИ'ЧИН траШЛЯJІ!И·СЬ І В

НинІ

цих

сповна

сило ЗЗІМІ!нИТ.И КQІМПЛЄRТИ ·н;ожів, .mкі є, до речі, де­

механІ­ .раtдrоопах і•менl Д<Жучає­ · госnодарсТІВ ва., Імені МІ:чуріІНа, «Зо­

вюrо.ристо.вують

на

збираннІ

,ря:t.

Бувають

вро­

виnад.ки

вихо­

;;.у з лащу техtrі'Ни з вини самих мехЗ>НІзаторів. У

зернових.

У гоаюдарсТІВах району є 69 са.мохІ:Дннх кормо­ ;радг<ж:лах сЗаворицьк:ий• збиральних номбайків та імені Щорса механ.і.за­ ком­ СІИОО і Є-281. ТеХ.Юка• 'ГЩ)И ексnлуатуза.лн с досwrь склацна. Вона байнн без мос'І'Ила у дви­

!

.,

маrає ВІІд грQ!:vІОтиоІ

механізаторІІв еJОСnлуатацІІ.

При ·ПОіЮмках, розреrу лю­ в~нl окремих вузлів оо­ ви.н:ні нада!ВаІІ'И кваліфіко­

rун.і,

X:Ct.'lY

ЩО ПjрИЗІВеЛО дР м.ашНН' з ладу. І

хара:юе.!Жо. дИ:рекцtя

ВИ· що рад­

ГJсnу не вжІИла нtяних за­ ходів.

НионІ в r<><:подарствах МО'Н.'Г1 nрацІвнинн !,Інже- району в розП31.11!1' жпи:ва. нерних служб. Прот' об­ У розnорядженнІ хлІбооо­ слугавува;ння згаданих ма­ бІв 180 зернообира..ль­ ІlІ.Юі. не ·з.аБжди ІJОСтавле­ них комбайнІв. Ефективне . ВИІtО.РИСТСІ!Н'НЯ Іх дасть .но на належний рівень. У райс1льгОСІJrехнІц1 є М•ООКЛНІЗІіІСТЬ ШіВИ:ДКО 1 без вану

доnО'Могу

в

Іх

ре·

епеціальний ПІІ.Дроздlл, ко-­ ЛеNІ'ИВ яІІюrо займається те:ХНJJ.чни.м забеGпеченням 1 дІоаmостmrою. На жаль,

втрат зібраrr:и вирощений уаюжай. На оор-І10д ІІ(Jове­

В lНЖеtrерж>-Т.СХ.НіЧШІХ nрац;L!Зниас.m окремих rос­

н.lУ

СТІВорено urraб.

nuщарств

ративно

що

склалося

nІроведення

д.VМ'Ка.

навІrrь

дрібни.х ремонтів не Іх стІІраеJа. Таму ча.єто npo·

.4-еНJНІя цієІ важлиоо~ сіль­ СЬІКО1'0С'І1одарсьШ>І

в

:· камnа­

раІЙСlльгосn:технЩl надає

який оnе­ дonoмnry.

О. УСИК, керуючого райсільrосптехиtкв. заступини

поnереджають:

кримІнальний

злочинець• .

Але людина, лка стояла

-

че?

В!Jн п~і·йшов ще ближ-

.

І,

не

црнховуючи

лювання. відnовів:

-

.

nеребуває у

nолІ.

лксь як

старі

Петро прИІїха.в не

о·дин,

знайомі .

в

:р.а.зс:v~

_Отта~у

з1

-

р.обітннкlв

лиrсь

тепе;р

викину'І'Иrми

1

відразу втрап-tлНІ робочІ фер·:v~ах,

хвилюєт ь с я за ·

за

заводfв, у

уст.анQВа.х. Це

офіційІіИІМи

замІтка,

в

сПовому

·

вадруковава

zвnt•

17

травна цьоrо року. В R1й rоворuосн про затвrуваи­

ИJІ етрокtв ремонту освІт­ пеинв на подвІр'ї буАВИ­

ку .М

са.

2

·

по вулицІ Ввrепь-

Відповідь на.цlйпша вІд ЖЕКу .М

2

П. П. Дроааоа. Вів по­ вІдомив, що комменевий ремонт

освітлеинв

будви­

мІ.сця на. кІв :N9N! 2 І 4 по вуmrц1

у намnаН'іЯХ,

сnіооіт- державних

Так назRВаJІася крІІТІІ'І­ ва

1 Иа'Іальввка

службовців Нана,ди ВИАВИ­ вюро•та фабр!ІІ{

не прИІЗна<в у вас чизнина.

сво1:v~

:v~ільйона

цяцянка"

даними.

Еиrельса дІJІЬИВЦJІ

ЗакіВ'ІИТЬ. ДО

БpoвapcJrlC& cMiCЬJcai'I'JIO•.

1

серЦІІ8 ВИ·

Петро . - А ось Михайло прочит:аJВ вашу візитну НЗІспрацді ж, лн ~аявив R1mиьoro року, пІс.ІJІ> 'ІО· ro дворове освімеинв бу­ кар-жу і говорить: «Так nрезидент Нанадськ<>rо роУ чому сnра'Ва, хлоп- ти ж роомс,вляв 3 радян- біJтничого конгресу, за- де пере,11ано цІй opraвlaa­

переді мною, не виrклика· ЛСІІ ПОООЮВаНЬ. І Я СПІНТа;в:

че

оо

,;Обіцянка­

що з т.акою сnецІ.альнlС'Гю

безнадІйною

«Пам'ятайте, nef.leд вами бpaoro:vi Михайло:v~. мож-е бути •наркоман або - Як же це я

roonl

ничии:ки

чаос·ю

Він

rгавсч>ишзми

• СЛІААМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

і п•о-нашаму, -по-україн- сотні тwсяч все ніОВИХ і Петро, Пе1-ро не-вих нана;щІ.в . За вІ.до- Оер, лише один до­ ська!VІу, Савчук. :v~остяУІи статиатичноr лар. Даmе ·Meflll долар. Тепер :\f.И вже зустрl- (:Лужби країни. nівтора Я знаІВ, що в таких си­

nіД

nос­

роботі зараG жнивує, день і н1ч

нееподіва'lЮ заnитав:

ВИСОКОПРQДУКТНВ·

ні І«JІМбайни.

з

цеху

радгоспу.

Маркіянович йаму хлібороби д~учили

хо­ заолишусь 6ез місця. Ноли дою. На фонІ rІrаитських брил-хмарочосів з зІ.бра:вся В ПОІЗАНУ на 't:К· раШу . вИІрішкв з·вlJІьни­ бетону, сталІ і сма, якІ затиснули з обох бо­ ТИІСЬ . А nаверН'У'9СЯ ме­ ків вулицю, вІн був якийсь розгублений І са­ не 'ВЖІе не прийняли на­ зм . Ось тrепер 1 бt.'J..ую мотнІй. вже більше року . За два •ІqJоки від мене СаучаJк . Це ІlЮ>-англtйБезробі'І'Тя .. . Воно, не­ ВІН ра·ІТТОМ СПИІНИІВСЯ. І ському, а по-{юсійсьжJму моо Ібич, звалюється на

до­

nрацювзrrи

О.щнаі<

СТОЮЮТЬ

міста КалгарІ йшла

повільною,

У

мооа:готШ!ел:ьника.м

варям..

проЯ·

ООГ<ЩИ.

О<Ла:дJНИХ

во.ци:rься

у

не

Знає всі цо­

-

nе;J?ед.ав · свій до·св:ід,. своє сівби оеммих культур, ков:v~шня. При цьому ВІН не nенн.я картоnлі. МикОJІа лИ:ше на~чає водwm трак- МарнІяноонч Памnуха тора, а и прищеnлює J1ІЮ- , зн<JІВу бу де у ooJII. бо111 до ньоrо, навчає бе­ регти його 1 одночасно в:иА. Г АВРИJІЕНКО.

ду:v~ками.

швидше

розлогі fiOJlrocnнi nо­ ля, сісrи за .ке;рмо трак­ тора 1 працювати .

Цептральвою вулицею

ВІД ТЕХНІКИ­ ПОВНУ ВІДДАЧУ

Івановнч

д:е калЮН;ИХ ДJО6рив.

ГІРКИЙ ХЛІБ ЧУЖИНИ йшла

агроном

ВПсrо.р

за роки ,роботи в радгос- зро'біігrи зажи:н.ки . Працює

на

Маркіяно-

людина.

-

MQl«>лy Марнtя­

ля Я.Н СІВІОІ I;f' Я'І'Ь nальцl.в, . об'Ізднв Іх вздовж 1 вnо­ nерек. Він знає, д.е треба більше даІВ·М'И азотних, а

ні ІЦоірса.

наму

npo

'ГІк'а.ченко.

НевтОrМ­

на

що сrо­

Aoro ii)O()<n.t,

РЗІДГОСnу

ПЄІРеІхав

тру диться

СІ1,'ІЦtІВа.х,

ноІВича ГОJІОВИИЙ

трудитися

·роки

Знає, любить своє рообирfІЄ'l'ЬС.Я в тех­

ніці, у с.уються

радгосn

Чер·

воного Прмrора. його ко­ мунdс:m госnодарства при­ йняли в члени HnPC.

-

потім

Щорса наrо- ·

Пошани• 1 Трудового

діло,

праця.

JЮеНу

роджений орде2іами сЗНІан

на •np~ на полях Черка­

ЯІКОСЬ nоділився nотаємними дум­

Хо•rілося

ще зма.mку ІЩРалис.я біля матінии · го,цувальн иц1,

каже

-

додому

ля !і успаднував від своІх

батьків-хліборобів.

Праця,

.

пі с·та!В майстром аооєІ за:раз він на збИJраннІ вро.­ сцраJВи. Він досконало ви- жаоо за:верша-льноrо року вчив всі сdльсьногосnодар- rr'ятирІчни. А за,кlнчать­ ще механізації с.іJ1ьс;ького сьні машин•и, не о.цноrму ся жнива - настане пора гс .сподарств.~. Навчався. а молd~СІ.'~У механізаторовІ силосУЕання ку·курудзи,

у буннер

сонцем

друзі, трактори.

дизеля.

в траюго­

иа

наnолеrлнву ·робоrу · в р•д-.

ста.пьшr,

. БойовІї

кла·сtв у селі Іваньки МанькІвського району Черкаської . області. де жиrз з батьRами, пішов ВЧИІГИСЬ . В Ум-аНІСЬКе rrро­ фесійно-техн.ічне учили­

ст.рум­

m<

.щзвІн·ко б'є

туге,

з за

лану.

неозорі

поле .

ОА, ви коні, ви коR1

'Ками Микола. Хлоnцю НІІ­ хто не nеречИІВ. Навnа:ни - nохвалили його . ЗанІJН­ чИІзши в 1959 роц.l вlсrм

по широ­

nрислухається,

корІW!І'овувати

·rютужність, економmи пальне 1 мастила. Це хо­ роша риса. За , ІШІ~.

у

на ньому,

Піду і я

ристи , своїми

нораб-

nшеничному

оглядає

КСІ.'І

він

~ресlдає

кермо

Ш.с.ля nІШОВ

вирощуваrrи хліб.

жни.вний час серце н·аrювнюється радіс­

rракто.ра

за

АрміІ. Д'ОДОМу

ПОЛЕМ

ємно пра:цювати

со ­

вість, так, щоб буйно вро­ дJІЛа ІІИІВа. А в благодат­

ний його

дозво­

Рад.янсьній

НЕРОЗЛУЧНИЙ

ПрО!Ме­

НЯМИ СОНЦjЯ. То ВІН за,кри­ ває

1

3

А ноли прийде весня.на

На знімках: водій авто­ машвив комсомолець Ми­ хайло Колко; комуR1ст .R. Є. Скальський та йоrо Микола Сюр.

стор.

J

!ЮВЄрtН·еНН·Я

трактора, nокрутити йаго . ' Сама наnрошувалась Ро:ЮС1Ві,;J,ЗІВ механізатор і nісня Ми-колі. І він сnі­ опро nринади поля, як rrpи- вав П n:Jщ рі:вномt:раий гул

зяб лід урожай наступної весни.), і взим.ку, коли за­ хурде.л.И'ТЬ сніrовій, люту­ ють морози 1 т.реба виво· зи:ти добриво .на ла:ни.

й<>-rо МQЖНJЗ бачити у mлl

комсомолець

року*

1985

=========НОІІУНІСТИ 80-Х:==========:;::====

8

і,

ЗІ липня

ЖИТТЯ»

хви-

Сер, м.айже ~У ні

кр.ихrr.и в -роті...

гЗtльна. ·ні.лькlсть безро61-т- ~~ ва обс.пуrовувавва. На

ським журналістом•.

.в столwцю? -

-

и

ІП·рИІВ" "~ них у п.анад 1 досягає с.ьо-

-Що ж ва· с

"'"'""'

зСІJnитую.

·

гаднІ трохи меш.u ЯrК два

Тан ось віІн, Мнх.ай- м·L.льйон.и чоООІВtк ОсОбли-

ло. nЄjрекона·в

ЇХ"ІГИ С!Qд!И.

мене nрИ- JЗ>:)тяжко терплять від бе!з·

щоб

зверну- ро5іття

~:v~мігрант.и

1

мо-

тій же вутщt працівивкв

сМіськсвітnа•

Так відбулося моє зНІа- тись у Р8;;1ЛНськое нонсуль- лодь . Юна•ки і дfвчата вІ"

йомстоо з канадсь·КИІМ С'Г•ВО. Хочемо ІlЮІВЄрнути.сь оом від шістнадцяти · До хлопцем з провІнції ~и- на рІдну зе:v~лю, яку ще дІВарjl.JіЯТИ п'яти р6tкі& рот.юrсl:іка НолумбІя, який до першої ов1товоІ ві•ЙННІ ка:УІи щущають роботу 1 не

лрибУJВ У Налгарі •в пошу- в ПОrШУ'Ках роботи

зали- можуть

знайти.

.Рівень

нещодавно

відремонтували дворове ОСВіТJІеВИJІ буДІІІUdв J1i.Ni 8 та і О ..

Б.УДІВНИЦТВО 11

.

.

ЗАТРИМУЄ fЬОЯ"

ках .роботи. ІШИВ наш д!д. Ми і narne- безробіття серед HJ1X до111д такою назвою · 6 - Хвиля без,робlття д1о- pi-D уже nривезли. снг 22 процентІІВ. ЛИПИJІ цьоrо ~ву в сПо.•в1нціУ, котилась 1 дО нашої про_ сказав мій но-· н е подума й те. що це - у ;v~.ене двоє дirreй •. вому жвтr1 • упо· надруІВИй ЗІНЗІйо.мий, коли я за- · ВИnадиаве . рlше!Шія, - юворить Михайло, - 1 кован.о матерІал, де nросив Й"Л10 У вулИ"Чне ·Е•ступає .в розмову МихаJй- і я НІе /хочу, щоб Іх cnlrr- йщлося про ведо.Іdкв в ло.

- . Ще

батько

наш

кала така Ж доЛІЯ. Людям

~рбфе на <;аІШХку .нав1и і бу- :1-!,ріяв /тро оовернення ца У род . ·'ГО м г nоду- Україну . Але мрІї його мати, що воно захлес не і не судилося

ферму, на . ян~й

ВЗІВ

..:_ Пітер

я •Іrрацю- минулому ""'Ці

Саучан,

н1аЗІВаJВся віІн на прощання і, не дивлячись, пснлаа у ·Кн.шеню мою візи'ТНу 'Карт.ку. м~~сиуло більш як nів-

рану. І ·ОСЬ

у

У

,..V

збутись.

Ращя.иському

я nобував биІі(.у траrедіІ беЗrробlтннх. вІв Ва'ІІІЛЬІІІІВ вІ.цд1sу віаЦе не

Рцннс~ному

тlлЬІки

Союзі. на~ засоб!ІВ д.о

Ухав Подивитися на :v~ісця, а и

змушує

пообавляє

пІта.u.воrо

бу.цівнвці'ІІа

існування, міськвиконкому м_. . М. здорових 1 Михай.ІІов. ~ nоМдомвв,

n;po які нам часто роз.по- го•rових до роботи

л~й що лвввевІdt ШІан будf:­ .'Е·і~али діІд і батько. А но- просити ми.л()С'ГИН.ІQ, кори- ВЄЛЬНОіІfОВтаж&вх робІт

r.и повернУІВся, засумУJВЗІВ . стуватись «благодійниць· ва · ~rкоатnеТJІ1ПІому ~ .. по нр.аях, яні в нашій ... ю 1л вежІ скоре-ваио t р ci:v~'Y завжди називали рі\Ц· no· юшкаю• та.р . - .· ...v а в а-

коресПІОН- НИІми . В~рішив

назавжди }{1()Ю ЮШ:Ни.

яку

раз

на. xyuJІRJDІ вlдcraвaRRJІ, Що

ден:тсьному nункті <<Прав.:uень ~ають У Ні'ЧлІіжцl для дьІ» в Оттаві пролунав те - залишwrи Нана,ду · Я робо- беrз·,1омних.

л.ефонНИ'й дзві·нон. Голос У ІТрубці чІ"ТІ<о сназав поросійсьному І - Петро Савчук гово-

спору,цжеввІ леrіюатпетвч-

СоюзІ воrо манежу. у 'важко зрозу.міти всю rли- · На виступ rАІЗетв відпо-

дефіцвту в будІвельвих матеріаnах t ковструкцtях

.ча лю~на. МеНІ! припало Петро і Михайло ві~ на об'вктt більше вем~t_в. до ,д.ушІ . .все_. що я оо6а- рять, що вони . ІІез.абаром Практцчиу допомогу буді­ ~ИІВ на У·краЬнІ. І хочу rю- зуагрін.'•ться Із земJUІКа- вепьникам надають знаїхати rуди, щоб nоселити.г рювалЬ кв с.я .в ;:;елі 1 знайти роботу ми. І їм є що розnовісти ин ремонтно-ме·

рить . Ви nам'ятаєтrе, ми що душі. Адже у мене Пf:О ·те, я:к живеться лю- ханІчвоrо заводу, пі збв­ зуотріч<ІІ.Іlися в Налг~рі? добра сnецlаштість: я, ян дині в авІ ті, де nраВrИТь рають· капІвферми в коа- Пerrpo Савчук? Цро- тут "Нажуть, лlсооод, П"" дукторах київського і J?&зом з ребІ.,. " наnІ'Га.л. никамн будбачте, НІе nам'ятаю .. . рос1йському «nесниН. БРАПН. yпp811J11Jnu1 ,м 31 .мон'І:'у-

Ну,

Штер, .

ПІтер ч.ий•. І ІftІ(оли не

думав,

м. Оттава.

ють ферми иокрвпн.

·


*

4 стЬр.

~

ЗІ липня

1985

року

Ж ИТТ Я•

«НО В Е

. - - - - - - -·· · - - - - Лоради лі~аря ====-=========~~ с

тлвлЕ.ння до rp'ltбls

ОбУ'мовлюетьса місце·

вИми звичаями. HahPi:t• ~. подекудіJі на Кавка~ зl, що СJLаІВИТЬСЯ своІми довгожителями. · цей не завжди

зовсІІМ

ИЗ!д,1йний

:вживають. Май·

are

же всі

гриби

поганк.аІМи

вважаюn.

англійці.

ШвейЦЗJ>іІ

У

за ШК1ДJІИІВ01'0

вваокають rриб.

прод.vкт

навіть

Французи

біЛий

зарахову·

ЮТЬ ДО рооряду отруЙН:ИХ усі ().ІJеНІЬКи, :Іtrал1йц1 rово· рять цро шкідVІИВість мас· люків, нІ·МЦІ. за.ІJІеВИЯЮ'ТЬ

про

жахливі,

вовнЯНІКи.

згубні діІ

Злочином

жали еложивання

C1tlta ,ф!:ЗШ.ДЦЯТИ ~J<iB, а ме.нший СУ'Мнів: н,р,аще не­ сІІМ'я С·в.их втратнла ві· дорахува:mся Rіпькох ni·

сімнмцятирічного сина ... Мас.куючись або nІд ШампінЬЙОН, а6о п1Д сиро­ Іжку, '8 корзину недосвід­ ченого rрибІ!внина ін<JІЦІ •ІЮтра<ПЛЯЄ бл1:да ПОГЗІНКа наtйбІm.ш отруйний гриб, вІд mroro щорОІКу rшre у ІВСЬому світі вели­ ка кількість людей. БлІда поганка. наnевне. є виною того. що сгалося в Кали· rrL Треііа ~уворо переіВІ!ря­ тн гриби і, якщо сумніва.· є-rеся. краще Ух не ~атнІ

ВІідомО все.

нерІдКо

це

дОСИ11Ь

скпад~rе заняття. ,крІІМ великих знань.

вимага~

постійно!

пило·

ності,

перетворюється в небезnечне азартне зма·

га.ння. здаrrне nослабити самоконrгро.ль люДШІИ . По· милка.м

юrь Ще

НІЄр!Дко

сутінки.

! З

:НР>Чі,

ЦЯ

сприя·

Аджі!

ДО СХоду

НаJПQВНЮЄТЬСЯ

ХИЛЬИИ'КШІtИ

л~ СО'Н· прИ•

СТИХОГО

ПО·

пювз:ния•.

Щка.во. Менw

що

у

nошуках

m.лаСЛНВЮ{

n.iCQВHX

м~ив1в багато хто ciJil· шиm. вІ:Д'Іхати ЯІ<омоrа далі 11 ооїздах. .азюбусах тощо. а урожайний на гриби сезон у лісах ВИІІ'О'П·

таний. як ·не .nрикро, май· же кожен .квадратнJій ме\'р.

Така поцулярностs. гри· 618, 3ІВИЧ.аІЙНО Ж, ІЩЦМ~d>-' на. Вона стаІіІ причиною ВИІІа.ДКіВ

отруGННЯ.

Так, аQІВСІм .ire!ltaaнo, tім'я ПОФИХ Із Кал.wrи П9" Чоа:QТу3ала зібраними і nриrотоаленими

наnередо­

АНі 1\Рнба:ми своІх єусtдІВ

С-вих.

НІХто

не

збирайrrе

роотуть

і

грибів,

уздовж

доріг

чекав

тpa:reдl'l. a.ne .вона вибух· нула: у cJJМ'Y П-вих обl· рва.п.ося жиrrтя батька, ~­ в ' ятнадцятирічноУ дочки.

виникають' через Н3!Віть ром -

11

10-12 1

ва

30

rоди1Н. мухомо­ через 1-2 годи­

но

позначаються

на

здо­

До тяжких жуть

отруєнь

црН!ЗІВЄСТИ ТаJКОЖ

.nacтl з таkИх спеЦІальностей:

є

на

бЛіда

1 1~

nоганка,

дРугу-третю добу

мо­

rro

110-

розвивається

111

жовтуха,

ІJG)Оrре<:уванн·я

1

11

че-

ниркО'-

ВО·І онедостатІЮСТ! зменшу- '.'.І

ознаки

ураження

во! системи: галюцинацlІ,

втрата

сИи не ·рQОЧИ'НJІ~ТЬСЯ у ВО·

.валому

кипІннІ 1 від дІt ШJІУІИ'К0901'0 OORy, До надзвичаЙ1{о отруй·

них належать 1. мухомо­ ри, сморwки. сlІ\оржі. не­ справжні

опеньі(И,

ен ­

толома отруйна, сатанин· ський гриб та ряІ( інших. СліД lІ:а'М'яrатІf, · однак, ЩО

не

ОТ,РУЄНІН,Я

ЗДЗ.ТИ•І

ВИ·

неR'ТИ:

у

молодих

знаходя'ТЬся

в

.грибах

МОЖ•

,porrl,

нудота,

нах.. А rютрапляє він lfY· ди з rрнбами. недостатньо очищеними вІд · нрихі'NЖ землІ. ·nере:роослими І :nо­

nереро6леним'И.

жизатн

ІНе

гриби

Та'К

сnо­

можна.

Ное Gа!іувайте і про те, ЩР гриіби ІВ3.ЖІІW nеретрав·

ОтжQ, ножниtt старий гриб є пеВ'іЮЮ мІрою отруй· иим. тому nepepoc..n.1 rри­ бн · нізащо ие беріть. з6и­

рай'N т.1пьки мол~. На· С'І'ОJХ»КУNТИ rщаииен на$1·

у

nриготовленІ

Шпь.костях І на.rромаджу• ються по мірі Іх росту.

І

люються 1 людям 1а ч1нкн,

ходів

!

ються

ОЛІВЦЕМ

розв-ива­

Учні на базі неповноr середНьоІ освіти за·

Н.ІІМ, а на базі nовноУ середньоІ освіти стиnендІєю в ро3МірІ 30 карбованців і доn,11а· тою з Іtlдnриємств по 42 карбованцІ на мі· сяць. В період вJІробничоІ nрактики усім уч­ ням виnлачується заробІтноt ллатн. Учням з З-річним строком навчання видає·

І

даєrься

на

І

Бtлого

15 r.

PtJNt.FІ -

об·

татов к.и.ев~коА обпасти. (На уІОJ)аИИсJІІОм оw~І. Pe.ll/llm'OP .J!:. ФЕдли.

rмета Bl>l~ltti'Т е 17 81Пре,JІ.ІІ 1t3'1 roaa.

днК

awxOAt:

npo

nрилисне

такІ

•оку-

ocвl'ry (оригtнал);

rnpo

з даними

про

щеnлення

. . . .·

нІіроДЖення чи

свіДоЦ'rМ

Qo.lt~IO'rЬC11 Іііо

Адреса

. Чk

nрибуТТі

.._ 1

учkлlІща :

nаспорт;

військовий квиток

До

уЧИЛИЩа.

вересніІ.

ВІл~

:356400,

5,19-36,

.Цеокм .

ltирекція.

~А.дІ'осn

ІмеНі

Ею-рІччя

tфацІвНиkів на збІр яб.оtун.

шІ nродаються. яблука кiJJorpaм .

СРСР

по цІнІ

у

11

Броварський

заnрошує

На зароблені гро •

J<інцJ

Із собою .мати корзиІІи .

'І І '

ХJІ1·

Розрахунон

35

коn . за

робочого

1

дня .

Дирекція.

nобутномбJнат

11риймає

,кили ·

ми в хІмчистку. Наша адреса: м. Бровари, вул. J<иУвсь.ка. 134. БудІІноІ< nослуг.

СnецІмІаованtй nерес~нІй механізованІ

й

копоні .NЬ 2 тресту • еппицьтехмоитаж•

кружальцями

мулярІ.

-

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ:

nом1.Іtорі11.

30 г, майоне-

бетонники ,

маляри-штукатури .

крІвельники . .газоелектрозварювальники, І<раНІВІНfІ<И.

по·

авто-

За nересувниІ! характер роботи nроводимо

ayJJ. 2, г, ~ ~ ;._н_а_д_'б_а-вк_и_д_о_~_а_р-об_І_т-но_'і_n_.,_а_ти_ Ten. ._ _ _ _ _ __ Звертатися за адрееою: t.:IIMK-~. вІддІп кадрІв.

Ждаиоаа, б-32-84.

АдмtнtстраttІ•.

РІАІМТІJІ є. ФЕАЯА.

АДРЕСА РЕДАНЦІJ: 255020, Нміас~ома о6ІІІСТ~. м. 6р0ІІJІМ, 1у11. МмТІсt.ма, 154. t-04-lt;

nодати

tti.rt

лаж,ки, nомdдоріе

t·vAJ · Jl , аастуnмима ре~ІІТО\tІ, ІІ,ІІnоІІдаn~оноrо самрtтарJІ, аІМІІІУ •ІІІІtІІtІІОrе

Теnефонм: редантора

rехнІч·

Юнакам на ­

вул . Г~Моаrо, 90. 'J'елефоІІИ: 5-19-34. 5-19-М.

чаGНІ!іКУ 2 г, марrЗІРИ· - 15 ну 0,5 чаІ!ноІ ложки.

І

сенціУ.

необхідно

Початок аВВІіть

3'/ 1 ча/Іна ЛОЖf(а, HQ• тертого сиру .... 2 ttaltнi

•НОВАЯ жиз-нь.,...орnІІІ' B~ro rородско·

сnортивнІ

довІдку

свіДоцтво

"

хліб

майонезу, nри.крашаJО/І'Ь Хліба

ro КОМИО'І'еТаJt І<оммуНИ'СТИЧесJ«>й УІф&иньr. городекого P~Utotmoro СоветовПІІФТИН нароІІ.иЬІХ деnу-

нагород­

медаллю .

nлamл·e!foro СИJРУ, час.ІtІtКІУ І

Мал. Б. Горба•евеькоrо.

внnусІ<ни·

шкІл.

резуJtьтатамІІ рент. геноскоnіІ rрудноі клІ'rkи, а

дають масу з ІtатерrоІ'о ~ ~ :

спІв.

заr-альиоосвlтнІх

чи МісЦЯ роботИ ; Чотири фотокартки розмІ.,ом Зх4 см.;

ба ооомажують на ма.рга• .ркні. nО'І'І·м на нкх !ІИ'і<ла-

Беа

користують·

також з усіма аналізами; характернетику зі ШІ<ОлИ

БУТЕРВР021 ІЗ СИРОМ

МАЯОНЕЗОМ Підсушені снибочки

і

для

гуртожиток.

медичну

І

- 50 r. r, cмerra· З r, аа·

. J

технікумІв

~а яву;

nоJtнвають

хnіба

і

художньоІ самодіяльності,

.ДоkуМЄНt

І

варенням.

мaprapsmy 5 ни 50 г. цуІфу -

осаіtи

менти:

с'rраву викладають у мiJt·

ку тарІлку

середньо!

встановленими

Дпя вступу

смажують !іЗІ марrарию. Збиту з Цуkром см~ану (до У"fВО'РЄН'НІЯ nишноІ ма· cU) З.Міwують з ОХОЛОДІЖЄ• НИJМ nі\Д'Смаженим хлІбаt.f,

no.ttaчeю

середніх

ноІ творчостІ.

І І І І І

1'ЕРТИR ·· ХJШ~

Перед

вузів

перевагами,

ють гуртки

ІЗ СМЕТАНОЮ на терщt,

одержання

nрисвоєнням кваліфікацlІ за nрофесією.

В училищІ хороша сnортивна база, nрацю­

І

11

на заМІтку

&тhpakrtti

Штампувальник.

жених ЗОJlотою

от;руєннях.

чepcmttt

викону­

безnечуються безnлатпмм одягом і харчуван·

J<ів

ГосподарцІ

~lлltit

(з умінням

Формувальник машинноУ формов.ки. В y'DIJ1Jiщe првймаютьеа юнаки 1 дівчата у віці до 30 років.

ся

І І

ВЕСЕЛИМ

ВодІй автомаШІІни

факу.льтети

аutдуюча raeorpoell!'epo· поrtчним вІддіnеІПІІІМ райJdкарнІ.

НавІть

9.

Особи, ЯJ(\. занінчили училище на свІд.мін· но•. напрамяються на lнженерно-nедаrогіІІНІ

cn.e·

Т. ФАПНИЦЬКА.

шлунково·

тракту .

при

Фрезерувальник. Електромонтер no обсл..vrовуванию елект·

ться диnлом Щ)()

црофілактику які

установок.

7. 8.

11. 12.

1

nровести весь лікувальних за·

·та

1

50%

стаціонарах

ускладнень.

nротипоказаніІ. хворобами ле·

ІЩрон,

киwкового

можливо комnлекс

5.

року) .

:х.ворих

обав'АЗІJ<.оваІ ТdлІ>нн в цtалІзованих

ро.ки) .

вати робо'І'У по реr.юнту автомашини). 10. Наладчик станків 1 ма.ніпумторів з проrрамиим уnравлінням (строн навчанн я 1,5

nриготувати сусnен · 1 столова ложка ву­

ГоспІталіза.цtя

2

(строк навчання

рообпаднання.

норінь я.зика. Та,н nроми­ ваюrь WЛУН01< разів tіРИ•

або зlю .

рік:

Машиніст козлових і мостових ,к.ранІв. Оnератор автоматичних І наnІвавтоматич-

них ліній верстатІв 6. Токар.

11

рвати, біль живота. Збудr ( ник 6отулІІ3му здатний гілля на два стакани во­ роз~уватись і ви~ ди). Шсля цього noтepni· лят.и сильнодіючий яд у лому ставлять очищу­ герметично закритих бан· вальну клізму.

гано

незІІачних

!.•

1

МашмнІст автомобіЛьних кранів. Елt!~трогазозварннк. Наладчин тонариих автоматІв 1 налІ.вав·

4.

1

(строк

рік) .

3і строком ваачавни

томатІв

ПерШі симnтоми з'явля· п'ять . П~і· м хворому неються через 8-12 гоДИІН: ООХіДНО дати 3-4 · ТабЛЄТ· вугІлля ~паморочення, слабість. ки активованого сухJсть

кликати і Істlвнt гриби. І білІ, 1 nІдОСНЧ1mІКИ (~раа~оrоловці), І сироJж· КИ, і <:ВИНЯkИ ... У НИХ МО· жуть міститися біологічно активнІ і отруйнІ речовИ· ни. Ц1 небезпечні ІООМІТО­

ЯКОГО

лив4 смертель·ні наслідки.

1

ва базі середвьоІ освІти:

1. 2. 3.

судоми. що

роки:

Фрез.ерувальни·І<.

2.

марення.

3а'.Знач.итн,

2

3. Слюсар по ремои.ту автомобІ.лів. 4. Слюсар-ремонтник. 5. Cmocap механоскладал.ьних робіт

нерво-

nорушують реномендова­ nити вІдразу ліІ!Тр води чи О .1-nроценотноrо роочину ну техкологію обробітку. Домашня консерваulя марга:нцевокиСJЮrо калію . МІОЖе 'ВИКЛІt1<аТИ 1 ооту• Оnісля виклнк:а.ють роо.ти. ;~rальцем .на лtам, 'прИ заnізнілому лі· натнекуючи

І<уІВаІН.НІ

рообладнання. 3. Токар. - al строком вавчаввя 1. Токар.

навчання

Іс.нуюn. велен!, жовті. рушекtrя .mрази.л nриrоту· існує специфічн.их антибі· б1Л1 поrаRКИ. УсІ частини ІВЗWІЯ чи зберігання ІстLв­ отІів. спроможних знєШІКо· Іх шаnки. ніжки них трибІ.в . Особливо час­ дити .грибну отруту. Тому ду>ШІ отруйн.l. НавІІrЬ не· то допускають неооправ· nерша допомога ІЮВННІНа Та!( , як цри значна домішка СілІДоІ no• не . nщ час оолІння І ион· nода:ватис.я 11аН'КИ. до ІстІвних грибІв сервування в д10машніrх всІх х~чових отруєннях. тут ЯЮІаdt· здаrта викликати найсиль· умовах. Коли, наnриклад, Головне нlше отруєння . Сnрава в п1д час :засолювання вико­ швидше виодалитн з орта· тому, ЩІО · тОJ<сИR, який ристовують nepepocлl, а нLзму щруту . ПотерnіЛому дають ви· гриби. коли місrить<:.я в поrанкзх. зов­ та!Кож в'ялІ дІ. ·не руйиуєтьс.я при '!1>И·

1.

свІдомостІ.

Слід

31

2.

ється оечовнділеШІІЯ. При отруєнні мухомором на І фонІ незатихаючих най­ nерших симnтомів висту­ пають через певний час

ва базі веповвоІ середвьоІ освіти: строком навчавва 3 роки: Фреаеювал.ьник. Електромонтер ·по обслуговуванню елент-

-

1

бІсть . Якщо nрнч.юrою от· руєння

иавчаnьвий рік.

1985-1986

Училище ~отує кваліфікованих робітників дпя Білоцерківського заводу сСІльмаш• 1ме­ н1 Першого травня , піДnриємств міста та o6-

-

ров ' І людини.

Біnоttеркlв~ьие середвс

професійио-техвl'ІІІе у'ІІІJ1Нще Jt6 б ОГОЛОШУЄ ПРИПОМ УЧНІВ

з Інrенснвни.м РУХОІМ а6о в районах 1з знаЧ'НИ!М nро­ ни, СJ\щршками 1 о~юржа­ мислоовим забрудненням: ми через 8 годин ПІС· є свdдче.ння, що гриби ля ВЖІtВаиня. З'являють­ лег.100 наІЮnичують отруй­ ся НІОС'І'римн1 рвотн, різкі ні речовини. якІ нега·тив· бо.лі в жИ'ВОТІ. nонюс. ела-

ІСТІВНІ

люДІЄй.

часто-густо

здається. що про З()иран· ня. ПРJU'ОТУВаюиІ 1: спо­ жива:ни.я ліе<>вих дарІів tм

яМІе,

Не що

НЕ ВСІ rРИ&И

На Полоссі, як :1 в ба·

Мало того,

єНІН:Ям.

з6іольшується nеч1Н'Ка,

грибіа

ІК.іІЛЬІКіС'l'Ь

часто.

отру­

1

1 1

Н'ад'І'О

П ЕРШІ ознаки отруєн· ня бл1дою поrан'кою

тяжким

Оrолошениа

ІІ

реокомендУ·

гриби

nлачуватm::я

рез

rarrьox 1иших ліоових зо­ нах, 1з грибами знається Грибникам

не

Істи

дозрілих грибів, аніж роо·

вва·

у ДреВНіЙ ЩдlІ.

чимала

здоровим

ється

~~ ІІ

-

ІІоресnон,~~енТІ мІсиааоrо раАІІмоІІІеNмІІ

...

t·Ot-11;

а t••І ,_ ІІ)'

" 1 .. ,. ,.ІАмо ro ме И'І'ТІІ rос"о~ІМтІа - t-01-1:1;

ІІМІІІІІ ІІJNMHJ'"'"''· ІІмстІа

ІнАекс 81285.

Ltpyк офсе1'ниІІ.

Обс:ІІr 1

AP~КOtaolfltll •Pкww . 'І'нр.ж 13.540 nрн~ркнtсів . Замом~ннІІ М 3616.

t ... ,.,or роІІ .. т" - 1-t4-ft, ~. ереда, ~·~·~~~уб~~~т~а~·~------------~------------v--------~~-------------------------~------~------~~------~~~--~--~----­ ~ро~!>Іf& АРУ!f&.РІІ:ІІ Киf'!ІО:!>ІК'ОІ'О oбna~Of'O ~·nра{ІІ11ІІНЯ У СfІРІ·ВаХ 8k4І»Щt!.І'!'І. Пе./!оІrРІІ'Ф!У І КН~ШtювоУ торгІмІ. Ад~с• д'РУК•РнІ : 25ІО210. !Онївська. ~.lІtеТЬ . м . В\ЮІ8ІІРІІ, аул. КИfа<ама. 154.


121 номер 1985 рік  

121 номер 1985 рік

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you