Page 1

nРОЛЕtАРІ ВСІХ КРА'Н, · вllНАJfТЕСfll

П'ятирІчне Jа_дання виконано

м

ом

121 (4841)

Рахунок одинадцятоІ

П'ЯТНИЦЯ

річки

4 1978 2

р. П ..

ГАЗЕТА

ВИХОJlИТЬ КВІТНЯ

3 11 1937

кож

дільии­

рону

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ МІСЬКОІ 1 РАfЮННОI РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

гостре

трудове

супцниц'l'­

во двох бригад дільницІ. Попе­ реду в змаганнІ йде колектив Раїси Денисівни Галицької.

Бро~ Пла­

новим завданням передбачало­ ся в 1976-1980 роках вироби­ ти 1255 тонн цінного продук, ту. 3а станом на кІнець липня випущено 1374 тонни масла. Виконати за два з полови­ ною роки п'ятирічне завдання вдалося завдяки успішно про­ веденій реКОНСТРУКЦIУ дІльницІ. У новому приміщенні встанов­ .'Іено потужніше обладнання, введено в дІю устатковану су­ часннми кондиціонерами масло­

коп.

'Іі"

рІв виробничого зростання є Ta~

п'яти­

колектив

цІ по виробництву масла варського молокозаводу.

СЕРПНЯ ЦІна

вІдкрив

Високопродуктивно і

якісно ви­

готовляють масло «Любитель­ ське. маслороби Р. М. Горохів­ ська, Г. К Ковальчук, Т . Є. Захарчук. 3роблена їхніми ру­ ками

продукція

холодильник

надходить

вищим

на

сортом.

Маслороби досягли також високої ритмічності. Це зв'я­ зано з переходом

до

від сезонного

цілорічного

виробничого

циклу.

В. ДЖУС,

намеру.

економІст

Одним з вирішальнах фанто-

молокозаводу.

НАСЛІДУВАТИ ПРИКЛАД ПЕРЕДОВИКІВ ЖНИВ! ffi~~ШШ~~~

t ~

~

ДУТОВ

, " " " , , ,

Сер: ій Миколайовнч

-

ТОJolil ' 1'Н!ревезеного хЛІба. . СЕЛІН петро Іванович, КУЗНЄЦОВ МихаЙ.'10 ВасИJJЬовнч

,

~

-

ТОПlХА

ВcrлltЮf!Цp .в~'QШ.

,

-

~.

шофер palrocny «Плоскі8с~.\mМашиною ГА3-53Б пер~~із зпачатку жнив понад l~b TOM~ зерна. Щодня транспортує ' йоrо з поля на тік в середньому. по 25 токи

,

ВІТРОВ

, \

~

при ~авдаRИl

j

тонни.

22

Віктора

довели

денний

виробіток на комбайн СК-5 кого результату раніше не бу«Нива>.) до 81,2, тонни. Просто ло в нашому радгоспі. Проте рекорд! У той час ми з поміч-· він не остаиніЙ. Можливості є ником Сергієм Миколайовичем Дутовим задумалися: чому нам для досягнення вищих рубежів. Напринлад, того дня ми збиране подолати високий рубіж? ли врожай озимої пшеницІ із Адже можлив()сті. для високо­ середньою урожайністю її на продуктивної праці в господар­ кожному гектарі . по 27 центнестві створено Х()РОШі. Треба ли­ рів. Але є площі, де значно ше використати їх сповна. На­ шедрІшими вродили колоски.

Сподіваємося,

.

,.

ДEJ6фного зерна.

ділом

і•

приступили

Безперечно, щодеиним наШИ1<f успіхам сприяє високопродук-

партії України. Вони нарощу~ ють темпи збирання вирощеН()4

тивна

го

до

роботи.

ба.

Весь

сМ:т лови й день аж до пізнього вечора працювали без перебо­

До

мінІмуму часу

перезмінку

робити

aгp~гaTY.

І

що

, \ , ~

ла за день

60

ви

-

шафе-

но траиспортують зерно вІд комбайнів на тік, Змінні норми виробітку вони виконують

не зупиняючи

б

радгосп~х

особливо

виявлена

в

Пленуму ЦК КПРС І ЦН Ком· врожаю

Сидоренка та Інших, які вправ-

Обідали і відпочивали почерго­ во. Розваjпаження бункерів на­ магалися

праця

яка

матеріалах липневого (1978 р.)

зерно,вих

культур.

рів Миколи Юхимовича Бати- Механізатори поклали у валки ни, Івана Степановича KOpHl'e.-·хМб · 1'І'А площі 709 гектарів J: ського, Михайла Максимовнча на 372 гектарах Зібрали його.

скорочували

на

ків,

року ми зI6Р;іЛИ 192 тонии хлі-

Оглянувши комбайн,

УсПlХУ добилися

42-44 тонни хлІба при завданнІ 26,3 тон'ки. З початку жнив вояи видали з буикера свого комбайна 174 тонни

радгоспу

ла в полі .

.

~

Хлібороби

~

затрати

-

там зробимо

новий недалений успІх мріє- вІдповідають на турботу пар­ мо J цим живемо. 3 початку тіІ про нас, сільських трудівни·

Ів.

к-омбайнер 1 помІчник комбайнера радгоспу сЖердlвс),},иЙ •. Rомбайном СК-5 сНива.щоднЯ ~ираютр по

Василенка та інших членів спе· створеної ланки по тех· нічному обслуговуванню. Якщо трапляються незначні поломни, вони швидко усувають їх.

. ціально

; зробили так, як розп()відав ко­ , респонденту Анатолій Григор­ \ чук. ~ Світанок 2 серпня ми зустрl-.

Оnександр (ВЩfО8иft, ПЕРЕРВА ГригорІй МнколаЙОВJi1і

що

ревlз з початку жнщз 132 топ. ни зерна. Хочеться вІдзначити також сумлінну працю газозварника Миколи Григоровича Пацюка, слюсаря Кирила Сергійовича

більше за день. Принаймиі, про

на досягнутому . Для 'цього все

КО~/!'Й*ІМ С:;Н-4 намолотилн 1 серпня 62,2 ТОИНИ хлІба ІУр.. " .. даниі 26 тонн. Всь·ог.о вони зІбрали !tpro більше 160 ТО"Н.

, , ,

помічника .

рад­

, \ молотивши того дня 55.3 тонни ~ хліба, вирішили не ЗVПИНЯТИСЯ

КОМ.' б!.~Р і ПОмjЧник КОМбайнера. радгоС,пу . IMeH~ Юров,.

,

і

. Прудкого. які

L

3 поч,тку ЖНИВ віи записав на свій раХУНОIi більше 160

~ ~ ~ ~

госпу «Требухівський>.) у скла­ дІ комбайнера Анатолія Гри­ горчука

екіпажу

!

Михайло Артемович шоф~~ радоспу «3~ВОРИЦЬJ{ИЙ •. Автомашиною Г А3-53Б пеРЄJФЗИТЬ за ;Іень по 33-35 ТОИН доБІрного зерна.

.~

\ \ ,

~

ПОЛЯКОВ

• ,

CbKO-МОЛОДіЖНого

\

к"м,О;'l\нер І ПNt [чник КО:'l1байнера радгоспу Імен! Мlчу­ ;3 пuqаТI\У рl1іі . НО~Iі5аЙНО:lf CH~5 «Нива,. намолотили ЖНИВ 192 тонии хліба. Денний виробіток на агрегат дове;щ· до 56,3 тонни при З<lВ.]<lнні 31 тонна.

~

вий трудовий успіх к()мсомоль,

~

~

Микола lяанович,

ПРАЦЮВАТИМЕМО ПРОАУКТИВНІШЕ

серпня цікаву розповідь про но­

,

УЛЕЗЬКО

~

я

~

U~W ШJ®rn1®~ ©J]~~OO

~

3 ВЕЛИКОЮ увагою прочитав у газеті «Нове життя>.) за 1

;

думали?!

на 140-160 процентів. Тан, водій автомашини АЗ-53Б'

намолоти­

Наслідуючи

r

тонн хлІба. Та-

приклад

Ана то­

лІя Григорчука, ми зобов'яза­ лися працювати ще продуктив~ нІше 1 високоякІсніше.

М. УЛЕЗЬКО, радгоспу, Імеиt

комбаlвер

Микола -Юхимович Батина ле-

МІчурІна.

l

~'~~#~#~'~~~'~'~"~~~~~#I.##g~,~

ЗМАГАЮТЬСЯ КОМСОМОЛЬСЬКО­ МОЛОДІЖНІ ВИКОНУЮЧИ рішення лип­ И90ГО (1978р.) Пленуму ЦК КПРС, трудівню,и Бр~ Jарщини

вирІШили

провести

цьогорІчні жнива в Ha~KO­ ротший строк ! без втрат. Разом

з

дорослими

участь

у збиранні зернових беруть понад 600 юнакІв І дівчат району, Яl\і вирішили відзиа­ чити 60-річчя ВЛНСМ удар­ :ною працею. 42 комсомоль­ сько-молодіжнІ байнерІв

І

екІпажі

помічників,

нож35 · молодих 1І0ДНВ

працюють

Х,1ібних полях. ціалістичному помагає

Ум

ком­ а

та­

жаткарlв.l зараз

на

Участь у змаганнІ

со­ до­

щоденно

домага­

тися 'високих показникІв на збиранні.1 перевезеп,нl хліба. Та1<, у раЙОНIjОМУ змаган­ нІ комсомольсько-молодіж­ них. екіпажів, зайнятих на обмолот! хлІбів, з перших же ДНів

перш:сть

впевнено

ут­

римує А. І. Григорчук, який разом В. М.

зІ своїм помічником Прудким щодня намо­

лочують по 70-90 тонн зерна, а з початку жнив зІ­ брали пшеницю на плоші 1' 10 гектарІв і намолотили 408 тонн хліба.

у дарною працею на жни"

вах

вІдзначається

молодіж­

ний екІпаж жаткарІв із рад­

госпу «Авангард. у складі Г. Сороки І О. Павлика, які І\омбайном СК-5 з причіп­ ною жаткоюЖВН-6 покла-

ли у валки колосові на ПJI~ щ! 202 гектари. Турботою про те, щоб

швидше поля не

до

доставити радгоспноУ

допустити

хліб

з

комори,

при

цьому

втрат зерна. пройнявся жен з молодих водіїв,

ко­ якІ

працюють на жиивах. По

40

тонн зить

хліба водій

щодня лерев~ радгоспу «Руса­

нівський. М. Шульга, а всього на його рахунку

206,6 тонни перевезеного хліба. Другим у соціалістич­ ному , змаганнl водіїв іде В. Какун Із радгоспу «Плос­ ківський:,), який З початку

Рекордним

жнив перевіз 129,7 тонни. Кожних три дні на засІ­ данні районного штабу ви­ значаються переможЦі соціа­ лістичного змагання серед комсомольсько . молодІжних екіпажів комбайнерІв, жат­ кар;в і водіїв. Вимпелами 1 свідоцтвами міськкому ком­ сомолу нагородженІ жаткарі

В. з

БезсмертниЙІВ. -Карпов радгоспу

.,Великодимер­

СЬКИЙ., комбайнер А. І. Григорчук І його помІчник В. М. Прудкий з радгоспу «Требухівський. , ВОДіЙ ав

виробітком

відзначаються на

жнивах у РЦГОСПІ «Требухівський,. І\омбайнер А. І. Григорчук та його помІчник В. М.

І

ПРУДКИЙ, яких ви бачите ІІа знІмку. В день

.1

серпня вони иамолотили 91 тонну зерна. Фото М. Семинога.

ПОЛЕл~~g~Аl1. ДИСПЕТЧЕРСЬКА-ЗНАЧИТЬ ОПЕРАТИВНА Пізно

ввечері в

дис­

ли

доставлені

петчерській Одеського обласного об' єднання 4оСільгосптехніка >.)про­ лунав телефонний дзвінок зБерезівни.

заною

Диспетчер райоб'єднан­

пить

ня

повідомив.

двох

що

у

комбайнів «СК-4»

вийшли з ладу короб­ ки передач. комбайне­

голо­

запасних

приходи­

першим

з

поля,

обласного

ня П.

П.

qepCbKoY

об'єднан­

Руденко.

в цьому

заслуга

сигна·

-

неоці ненна

нашої дис пет· служби. Вона

спеціальні

підтримує постійний зв'язок з усІма района­

доп()могу

зі

ми області .

кож

міськкому

комсомолу.

І

розпоря­

дився відправити в Бе· резівку неОбхідні час­ тини. Ранком вони бу-

му

з

них

є

петчерська. оперативним

В

кожно­

своя

дис­

з'єднана зв'язком

для

автомаши-

ни. У будь-який час дня І ночі вони готові вирушити в поле. На

рам

складом

частин,

їх оперативно! достав· ки на місця видІлено

тн обмолот зерна. Чер· говий тут же зв'язався

.

радгос­

заступник

ми

сы\й •• В. Какунта Інші мо·

В. РОГАЧ, завІдуючий вІддІлом ком· сомольських органІзацІй

припини -

1

ГО1'!о­

за

.10М

колгоспами

томобіля радгоспу СПЛQCкІв­

лоді механІзатори.

довелось

мо

з

-

На виручку меха­

-

[

вка­

пами. Якщо потрібна допомога подаємо її негайно. Для цього при об'єднаннІ створе­ но 4оз6иральниЙ. фоид

нізаторам

ви

за

адресою.

приходить

будь-яка

пересувних

майстерень. тичних

з

та­

f37

ремонтних

30

діягН"С­

установок

І

аг'

регатІв для проведен­ ня технІчного догляду.

У

вІдповІдь

(1978

на рі­ R е вого р.) Пленуму ЦК

КПРС

причорномор­

шення

лип

~bKi механізатори взя­ ли підвищені зобов'я­ зання: продаж хліба

держав! тисяч

тільки

за

лосових вих,

1

мільйон

т()нн

рахунок

І

Л.

ко­

зеrНОбобо­

не чекаючи

гання

415

виконати

доста­

кукурудзи.

НОВИЦЬКА, кор. РАТАУ.


ду.

ВИМОГПИВО, ПО-ДІЛОВОМУ Організовано, в дІ­ ловІй обстановцІ про­ йшли в НаЛИТі звіти депутатІв районної Ра· ди народних депутатів

перед

виборцями.

родн! обранці рор району М. сюра,

голова

роботи

соцl­

ально-культурних

л!пшення

за­

На·

ли

дані

кандидатам

у

лому

році,

два

вано

магазин,

ться

в

талі

нинІШНЬОrо

ПIВ~IЧ­

про

першУ1 чергу.

та,

Треба

можна...

пІдземних

розрахувати.

Геологи вже роблять такі розрахунки. Методику розроблено в Інституті геологічних наук АН УРСР. А полягає вона ось

у

чому:

детально

ви­

вчаються закономірності перемІщення вод у під­ земних

пластах

нонкрет­

ної місцевостІ. весь комп­ лекс П природних умов, і ці дані вводяться в електронно~обчислювальну

машИJIУ. Вона Ух і повідомляє,

таке:

якщо

часом

не

ронних

аналІЗує скажімо,

найближчим

вжити

заходів,

водозабори

водоохо­

пІдзеМНІ

району

через

медичного

І

позицІй

в

вІдзначити,

роНів

ВИlCонкому

КаJlИТlІнськоl сеJIИЩ­ ноУ Радн народних депутаТІВ.

Отож,

стало

яоно, що

нагромадН,\увачів ПlДзем­ них стоків, дренажнІ свердловини, що забез­ печують видобування за­ брудне них вод І не допус­ кають їх розтІкання до дІючих пІдземних водоза­

приємств хlм!чної проми<:ловостl. Вони споживають великі к!лькостІ води , а повертають її у вигляді стокі,в. Стоки про-

борІВ. ПРОІ\НОЗИ, складенІ з допомогою ЕОМ, рже ста­ ли основою для практич­

сочуються у грунт,

дІв

загро-

забрудненням

доносному

во-

них водоохоронних

організацій

1

пlдшюали •••

•••

і

на

півостровІ

горизонту,

в

зрошуваних

Нриму, масивах

управлІння

договІр-

співдружність,

Уже

240

відповідь никІв ка

НПРС СРСР

коМ{'іаАноБУДіВ­ постанову ЦК

1

Ради МШістрів про додаткові за­

ходипо

за{'іе3ІІеЧенню

збирання врожаю в

У

РОЦі,

16

на

рlшеН!ня

1978

ли.пне­

вого Пленуму ЦК НПРС. (РАТАУ).

Ін­ на

с ••

'. . .

ее.

•••

• ••

(АСУ)

під-

(Фотохроніка

водами.

ПІсля НОНСТИ'l'уції RОNституцlI

прийняття СРСР і УРСР ми

БІльше уваги стали приділяти обов'язкам громадян. Це виклика­ но

тим,

що

дехто,

в

силу низького рівня своєї культури, непра­ вильно розумІє спів­ відношення між права­

ми

і

обов'язками.

У містах І селах ра­ йону не так уже й рід­ ко стикаєшся з факта­ ми недбалого ставлен­ ня до народних ба­ гатств, у багатьох сі­ розтринькують

електроенергІю. Та це ще півбіди. Гірше те,

варчанаAt

що

пунк­

ті прокату теле­ радіоапа рат у р и, який розташова­ ний на житловому

масиві уже

міста.

чотири

трудиться

тут

nриймальницею за­

мовлень ВаАе/{ти­ на Іванівна Ша­ пар. Вона дОКА а7ає максиМУАІ ста­ рань, щоб запити відвідувачів були пов/{істю задово­ /lенl. На фото:

В. І. ШАПАР. Фото

М. Семниога.

щомІСяця

повнюємо

крадачів

продукції

ГЕС,

В.

по­

список

тужних ТЕЦ.

Ось роки

..ми

О.

митрова,

Пузик

підключив

роз­

по­

ДРЕС,

Польова,

(Ди­

розетку

5) та­

ким чином, що скільки диску лічильника не крутитися,

а

взяти

на

оБЛІК викачувану з неї енергІю не можна. Що ж, обманути тех­

нІну не так уже й ск.тІадно, якщо в тебе совІсть нечиста. Але інспекторів

гляду ло

енергона­

обвести

пальця

Виявилося,

навко­

не

просто.

що

хитро­

мудрий Пузик викорис­ тав на власнІ потреби 5256 кіловат-годин.

о

Иому довелося сплати­ ти 210 карбова,нЦіВ штрафу. М. П. Юзов І Л. П. Петрук за показника­

повідно на карбоваНЦіВ. монно,

НОВЕ житrя

і 147 Безцере­

197

нахабно

В.

ЕКОНОМИТИ

В

т.Увати

ся,

будівництва вати преМії.

а

все-таки

кв. 14), В. (Матросова,

обкра­

державу

рої голови на здорову. Та як не викручував­ змуше­

ний був внести в дер­ жавну касу 70 карбо­ ванців штрафу. . Тривалий час у боржниках ходили та­ кож броварчани А. К Рогова (Польова, 11,

ми нечесності трохи відстали. вони поцупи­ ли електроенергії вl,:{­

дали

Близько 500 по­ слуг надають бро­ у

PATAYJ,

Перед державою в боргу

м'ях

сто,"

бопроводу у важкодоступній місцевості; вгорі праворуч укладаliltЯ трубопроводу в траншеї на підході до компресорної станції в Богородча­ нах; внизу будинки для експлуатацій/{иків &lгородчанськоі КО.мпресорноі станції, споруд­ жені угорсьКl/,МИ робітниками. Фото В. Миговича.

пів­

земними

про

ТРИЩ (другий справа). Вона веде монтаж тру­

на

знаємо

виснов-

По·удар/{ому працюють /{а спорудженні магі­ стралі колективи Московського зварюваль/{о-мон­ тажного тресту, виробничого об'єднання «Укргаз­ буд», бригада болгарських зварників. у селищі Богородчани угорські будівельники закінчили основні будівельно-монтажні роботи на компресорній станції, збудували школу, дитячий садок, житлові будинки для експлуатаційників. На знімках: вгорі ліворуч краща бригада зварювальників,монтажникі~~ яку очолює Богдан

захо­

дня України тощо. Планується розробити автомцтизова·ну систему

завдяки

метровий відрізок магістралі.

Ч()Нгарському

який є основним джерелом питної ВОДЯ пІвнІчнозахІдного Донбасу. І загроза ЦЯ, ' як ми тепер

край

них районів краІии. :ltBi'l\Hl представники

2

lва/{о-Фра/{ківська область. Завершується бу­ дів/{ицтво лі/{ій/{ої частини газопроводу «Союз». Будівель/{ики штурмують од/{у з найскладніших ділянок траси Карпатські гори, де буде укла­ дено 112 кілометрів трубопроводу. Вже спорудже­ /{о десятки повітря/{их і підзем/{их переходів че­ рез річки, яри, заліз/{ич/{і та автомобільні магі­ стралі. На п'ятій дільниці газопроводу вже гото­ вий і випробува/{ий /{а проект/{ий тиск 212-кіло­

з· нам ЕОМ, дуже серйозна.

них вод у межах Лисичан с ь к О - Рубежанського промислового району. В цьому районі, розташованому в долині Сіверського Дінця, в його середній течії, багато пlд-

колентив .Ростсlльма­ ту.. Цим виконано річне завдання поставок Te~Hi­ :ки механізаторам пІвден­

.СІ

У

В. ЖОЛУДЕНКО,

вийдуть

сРост·сільмашl.

Ставропольський

•••

'про­

виборЦІВ

сеире<rар

машм 6Jльше зав­ дання. Така КОИlCретна

завдания

ЖИТ'ТЯ.

Останню партІю ком­ байнів «Ним. відправив

заводів,

потре­

запровадженню

ОБ'6ДНАвmи ЗУСИЛЛЯ

ститутІв

вивчити

ти для себе по

БИідНО його реЗУJIМ'ати. Недавно біля про~lд:ноl сРостсільмашу. з'явився плакат: «Да.мо крашf до 3 вересня 42.900 ком­ байнів сИква... Це на

у

на­

Проведення

ти. Усунути небезпеку допоможуть ПРОТИфIЛЬТ­ раЦІйНІ стінки навколо

СІЛЬСЬКІ

Таганрог, РостовськоІ обл.

побуroво­

обслуговував,ня

тронного «консультанта. пlс.rJЯ того, ЯК він проаналІзував стаи пlдзем-

ТУРБОТИ МІСТА

В. ЯНЧЕНКО, кор. ТАРС.

порушили

полІпшення

ладу.

жуючи

твер­

якості.

ЧЕРЕЗ КАРПАТИ

Саме тане застережен- потрібнІ терміновІ захо­ ня надІЙшло вІд елек- ди. Іх вже почали вжива­

•••

достроково, З

гарантією

ГАЗОПРОВІД КРОКУЄ

будинкІв сАван-

пита,н. НЯ

краще

виборцІв ДО своїх по­ слаНt\ів у рай'онну Ра-

20-25

про

ються

дою

би населення, ·визначи­

що OCTaнHWI' 'Іас ом зросла Вlfмоглнвlс1lЬ

ВченІ довеnи,

тичність бурильних КОЩ)Н.

lІОЇ рекламації на якість о~ржувatної {Іродукції. Всі замовлення ВИI\О'Н~­

3BI'l'1B

слід

ува·гу

питання

.'

вІд Щl.фтоЩ! R І в СиБІру не поступиЩ) жод­

таких дало змо­ гу народнн,м обранцям

роботу,

яких

зосереn.ити

що

проінформували про хід виконання наказІв 1 зауважень щодо по-

...поведінку

Ух

ЖИlfелl

селення.

цитання"на

розв'я~нні

ставили депутати, І на­ слідки їх внрlшення,

80Д

оцінили

поруш»лн

селища

го

року.

Виборці всебічно обговорили Діялt.ніСТЬ Ради, кожного депута~

луя

лургІв

В похід за пlдвище.юіJl якоСтІ продукції дnя наф­ 'ТОВИlClв Сибіру включили­ ся десятки ДІЛЬНИЦЬ 1 це­ хІв, тисячі робі'1'ників. ЗдІйснено мехаНІзований КОНТРОЛЬ за якістю рІЗЬБИ НІ). муфтах 1 трубах, що забе3ІІечує повну герме-

нефтянИКІв СиБІру.

ЗJt~

мета­

посланцІв у органи на­

квар­

Виступаючи пе.ред ;виборцями, кожен депу­ тат . розповів про свою участь у роботІ Ради, виконавчого комітету, постійних комісій, гро­ мадських оргаНІзацій,

обгово­ С. Тав­

~овладдя,

РОЗПQчне­

т,ретьому

органІв. При ренНІ звіТу В.

таганрозьких

ВиборцІ кри'l'ИЧНО оцІнили роботу своїх

з

радгоспі

боту за перше чя 1978 року.

пар­

ресу

гapд~.

ДИТЯЧОГО

в

оз­

радянських

газифікацІю у радгоспІ

Опанас!в

садка

якІ

вищих

І

пІдняли

11 ек-сплуатацlю.

БУД1ВНИЦТВО

І.

питань

рішеннями

покриттям

Налита здана

Г.

вислов­

зауваження,

тійних

уже

дорога

.Замовленням . ТюмеНІ - « зелену ву лицю~ l ' виСОКУІ якість~. Такі плакати вивішені в цехах Таганрозького металургіЙНQго заводу, який є однИм з основних поставників обсадних, бурильних І нафтопровідних труб для

на­

n

В НИНішньому рОЦІ

На замовлення сибірвів

найомлен,ня виборцІв з

повНістю виконанІ . В ,селі ОпанасовІ збудо­ твердим

Ради

були

стосумлися

депутат~

«Авангард.

що

ленІ

виборцями

звітували про свою ра­

пита'Ння,

Ба'rечк'О,

районної Ради в мину­

виконко­

районноl

родних депутатІв

Зокрема, на зборах було відзначено, що з трьох наказів, які бу­

:му Налитянеької се­ лищіюї Ради В. С. Тавлуй, оператори рад­ госпу-комбінату сНа­ литянський. імені 50річчя СРСР В. К За­ глян, Н. Ф. Буйвол, доярка радгоспу «Аван­ гард. Г. І. Бате'іКО

ті

тат

кладів.

проку­ Г. МІ­

Так, на зборах, де

Із ЗВlrом про свОЮ ра­ боту виступила' депу­

К

І.

Нікітін 13), з

про

гай

Нездорові смаки і зрос­

відно 130 бованцІв

лІ

них.

з

ВигурІвщини.

апетити

проявили

П. А. Дяченко з Нра­ сиЛівки, Н. С. Мlщен­ но з Мокреця, Н. В. 1\10ЦЯ з Л:ток. Вони оштрафовані відпові':{­ но на 113, 61 і 150 нарбованців. Дивну винахІдливІсть продемонструва­ ли І деякі мешканці міста. Зокрема, М. В. Новальчук (Леніна, 101). Він грубо пору­ шував

правила

тування дами,

мо

а

прямо,

крав

обов'язків.

Причому

прикриваються

сами

інтере­

не особистими,

загальними,

ними,

а

то

а

колектив­

навіть

на­

РО;Іногосподарськими.

Наведу приклад. У рцгоспі ІмеНІ Доку­ чаєва на будівельних об'єктах самовІльно п!дключали електровІтки до ЛІній електро­ передач. Загальноприй­

скаже­

елект­

із хво-

коштів.

ні прац!вники під час виконання службових

роенергію. Нали ж ПРИ,ЙШОв час відповІда­ ти за негіднІ дії, Но­

жуть у наРОДІ,

і 111 кар­ .заощадже­

крадІжки Іме­ побутовими. Але буває, що обма­ ном діють вІдповідаль­

корис­

вальчук став цинІчно відхрещуватися від не­ заперечних грішкІв, пе­ рекладати їх, як ка­

вІдпо­

Такі нуються

електроприла­ також,

стягнуто

нятІ правила порушу­ валися в Інтересах 01\-

ремих осіб. Адже «ено­ номlя.

оцінюється

в

сотнІ карбованців, от­ же, є можливість звІ-

П'ятниця,

4

серПНIІ

1978

• Кра·си­

У " радгоспі

вити

трансфо.рматор

одного

типу,

вили

BCTajJo-

а

економніШЙЙ.

Економніший

для

за­

мовника,

для

на­

тина яких

одержу­

а

не

господарства,

бо на папері стояли занижені цифри і тре­

І ВЕЛИКОМУ

Новаленно І Н. М. Бу­

вартості

1

Лjвський» договором передбачалося встано­

р О,:{Н ото

МАЛОМУ

зниження

кошторисної

року

використовуваної

енергії

не

оплачувала­

ся,

Дивовижне явище спостерігалося в го·го­ лівському нафе : диск

лічильника обертався у з.воротниЙ бік. Отже, виходило,

що

ві.н

на­

...

раховує борг держа­ ві! У результаті в ка­ фе було використано

204

тисячі

baT-І:ОДИН

684

кіло­

електроенер­

гії безкоштовно. Сума штрафу сягнула за 4 тисячі карбованціВ ... Не за горами зима. ВитраТІ! електроенер­ гії зростатимуть І на підприємствах, 1. в квартирах. Необхідно економити кожну кіло­ ват-годину, треба поси­ лити боротьбу з роз­ краданням

електро­

енергі1.

М. ШИБІКО, Інспектор держенер­ гонагляду.


ВІДМІННО 3іЕРЕІІО УРОМАІ ТРЕТЬОГО РОНУ n'RТИРIЧНИ

РОБОТИ ввдmся КОМПЛЕКСНО Польовий табір номп­ збирально-тран­

став просихати після про-

жать

до­

ром Миколайовичем Віри­

ливиих тривалих дощів, - каже головний інженер, заступник начальни-

бірного зерна ячменю і пшениці . Через якийсь тиждень над усІм асфаль­

чем цьогорічним ви. пускником середньої шкQ­

цент­

ка комплексного збираль-

тованим

кож хорошу

куль­

ного загону Мечислав ФраНЦQВИЧ Вор<>нецькиЙ.

ку буде вlс під

)JeKcHoro

спортного

пу

загону

радгос­

<t Русанівський.

ташувався

рі

в самому

посІвів

Тур.

Тож

дяться

озимих

ДО

всі

роз­

нього нитки

схо­

управ­

чами

соломи,

сім агрегатІв з подрlбню­ вачами, а трохи далі, за гоголі-вським шляхом, ланка орачІв уже готує ріллю до сівби озимих.

НеподаЛі'к

трудяться

й

у

Майже весь хліб у нас полеглий, тому дово­ диться косити його в

Сергій

ФедоСійович Використо­ цього більш

-

маневрені

два

самохідні

-

навісними

агрегати

комбайни з

радгоспу та У'lні місцевої

МОЖЦіВ

з

значно

ще

агрегаті на тік.

засипають у

багато

з

комсомольцем Іва­ Івановичем . Жуком, вчора

виконали

Мічу~іна

8 7 7 5

iMeНli Щорса «Жерді-всьииА»

року

докучаєва

5

Кірав8

4

«Бо6рицькиl'І»

«ВеликодимерськиА» «КрасилівськиА»

2

о.

>-

rОСІТодарСТ8

..=

ІЕ

11

"

.~="

u

u

".:>

сАI!ЗНГЗРIZl»

87

30

«Руса ні вськиl'І»

6!

сПлоск.івськиli»

26 18

72 58 56 911

оо

27

17

41 20

83 90 115

9

З

про

ставц1'і

статистики

Броварське підсобне

хід продажу ОВО'llв І

rосподарствами

на

31

району

ЛИПИІІ

за

1978

:під

ставом

року

(в процентах до плану)

лінІна

Голопристан-сь­

ли

годин

над

скосив

65,7 54,4 32,2 28,3 89,1 89,4 11,1

141,7 136 133,6 імені Щорса 68,8 • Гоголівський» 22,8 .. НрасилІвськиЙ. • Великодимерський. 19,5 18,2 • Русанівський. 14 4: БобрицькиЙ. 13,7 .ЛітківськиЙ» 12.3 « ПлоскlвськиЙ. 11,1 • Зорю> .ЗаворицькиЙ.

4:ТребухівськиЙ.

.ЖеРДlвськиЙ"

о

36,S

8,8

І

240

гек­

тарах. Намолот на од­ ну .НИву» становив близько 80 roHH зер­ . на. :Комбайнер П. Пет­ ренко з Новоазовсько­ го району ДонецькоХ облаСТІ І його · поміч­

ник за дев'ять робочих дн!в прямим комбайну­ ванням зібрали озиму пшеницю більш як на 200 гектарах 1 намо­ лотили 1О ТИСЯЧ цент­ нерів зерна. А екіпаж А. Опришка з Джан­ койського району в Нриму за добу намоло­ тив «Нолосом. 151 тонну

П'JlТRНЦJI,

на

пшеницю

4

зерна.

сеРПИJl

1978

року

рання

кентського

слуговує

механічного

врожаю

наступно-

лише

оператор.

.

року .

КІНопок

один

Нати'сканням на

пультІ

врожаю.

По-ударному

тресту

він

комбайнера тоновича

v

мІчника

Ластовця. бlток на

Василя

складі

Яковича

тонни. Номбайнер Василь Якимович Сліп­

намолотили того дня

у

екладі

помічник

Антона

Мартиновича

зура

помічника

ли на

242

викона­

проценти.

47,9

завдання

на

возять по

тонни

зерна

J1a

у

Ма­

Михай­

Васильовича

дощі,

вплину­

якІ пройшли

великою

терито­

пе,реоблаДRYЄТЬСЯ

працюють

на

двоножовнми

стві

ми.

сільсьКОГО

госпо­

близько комбайнів для

процентів

40

обладнали

збирання

саме

ви­

площах,

де ПісЛЯ дощів особли­

рією. Воии набагато ускладнили жнива. Як повіДQМИЛИ у Міністер­

дарства УРСР, в ре­ зультаті несприятливої погоди в багатьох ра­ йонах хлІба вилягли і Зібрати врожай без втрат звичайним спо­ собом неможливо. Пе­ редбачаючи це, меха­ нізатори республіки

во різко бур'яни,

пішли в ріСТ облад,нуються апарата­

Нори.сну ІНіціативу кмітлнвlсть негоди

у

вог_радщині,

лад,

хліба

повним

варни. му

наприк­

косили

захватом

виходили

сивними,

жни­

менш

швидше

сихалн . варках

не­

Валки при цьо­

сьномурайоні

о

меха­

нІзатори багатьох об­ ластей. В ОнуфріїВ­ ському районІ на Юро­

шостІ з них поставле­ но ексцентрикові мото­

Додатково тепер

1

період

виявили

ля гл их хлІбів. На б!ль­

вила.

ще

кілька тисяч комбай­ нів. Жниварки, які

А

в

HOB~ житrЯ

про­

Знам ' ян-. на

широко

ристовувались

ма­

сування, яких

ють

фази

виготовлено

тисяч, для кожної

14

у

механізмів

пристосувань

практично четвертої

ку

у

конкретному

слід

ор­

вилягання.

стиг лостІ,

воло­

кожно­ випад­

. підбирати

з

урахуванням ступеня

і

о

Потужний

технlчни/:t

арсенал. яШіЙ працює нкн1 на жнивному полі

УкраІни: 95 тисяч ном­ байнів, 60 тисяч жни­ варок,

сотні

тракторів,

тисяч

автомобіЛіВ.

створено понад 15 ти­ сяч. збирально-транс­ портних комплексів 1 загонІв,

які

новною

формою

стали

ос­

орга­

нізації праЦі І використання технІки і завдання

-

чимало

Спосіб збирання ви­ ляглих хлІбів і види

вино­

о

за­

тепер

жниварни.

му

ТАРАН,

гост!, засміченості по­ сівlв та інших факто­ ріВ.

скошуванням хлібів 1 обмолотом валків . У господарствах респуб­ таких

r.

випус­

організація.

напрямом

тих райоНliХ, де через ті дощі допущено значний розрив між

ліки

ХЛіборобіВ

партійна

рекоменду­

стосовувати

день.

успіхи

систематично

вал­

якнайширше

пере­

ТОННIі

кає

допомогою

спеціалісти

вони

31-34

яку

ни 1 укладали їх на нове місце. Такі при­ ст-осування, до речІ,

жни­

присто-

з

Митр0-

секретар партійної ганізацlї вІдділка.

Рижого,

перевертали

на

відділка розповідає чер­ говий номер «блискавки»,

склад! комбайнера

І

за

Про

денне

тів. Сумлінною працею відзначається також екі­ паж

Петро

самоснидами

ком­

процен­

180

з поля

фанович Малюк. Спеці­ ально обладнаними авто­

Віктор

виконавши

зерно

Феденко І

ЛитвИ'Ненко

трудLвники

зерна,

високопро­

тІк. Приклад у роботі по­ казують майстри хлібних трас Леонід Миколайович

.Нолос» вони д()вели до тонни при завданні

І

сприяє

портують

66,9 30,8

ОлеШ:ійович

за-воду

«Союзелеватор­

дуктивна праця шоферів, які безперебІйно транс­

Денний вирС'­ комбайн СН-6

ступає

екіпаж

пажів

і по­

ченко

дослІдно-

які комбайном СН-5 <tНИ­ ва» збирають щодня по 45-46 тонн хліба при завданні 29,1 тонни. У спіху збиральних екі­

Василя Хари­

Нрисанова

60-

млинрембуд».

трудить-

ся також екіпаж

Заспівувачем у соцІа­ лістичному змаганні ви­

наприкінцІ темпи зби­

значно

десять

основа

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИИ ОГЛЯД Од,нак липня на

з міну

чайно. Транспортер остан:ня новинка Таш-

СЕРПЕНЬ ВІНЧДЄ ЖНИВА

кого району на Херсон­ щи,ні за 20 робочих

більш як Назви rОСllодарСТ8

На­

Таш­

дання

88

розванта­

тонних вагонів у два рази більше, нІж зви­

вагонів

на

байном СН-4

81

гін колгоспу іменІ

з

ладу

комбайнера Петра Івано­ вича СеЛіна і помічника Михайла Васильовича Нузнєцова. Номбайном СН-4 вони намолотили 62,9 тонни хліба при зав­ данні 26 тонн. Денне зав­

100

птахофабрИіК

за

розванта­

зерна

до

потужною

з її допомогою

забаром буде закладатись

вого

06'єдиаИЮІ

НИНІШНІ жН'Ива оз­ наменовані в республі­ ці десятками чудових рекордів. Так, наприк­ лад, комплексний за­

мІської інформацІйно­

став

пе­

П. ТЕПЛЮК.

18

господаретво

ЗВЕДЕННЯ

ження

заходять

алІстичному змаганнІ се­ ред трудових колективів радгоспу імені Ю'рова пе­ реможцем на жнивах-78 вийшов збирально-транс­ портний загін Броварсь­ кого відділка. ХЛібороби зІбрали за день понад 230 тонн добірного зерна но­

13

73 45

«РУДЮІ»

ж

для

керує

жуючи

Телес.копIЧниЙ · тран­ спортер

на

плугами і

легко

машиною,

кентській ХЛібоприй­ мальній базі. його об­

го

ПлемптахозаВОll

Киівське

МЕХАНІЧНИй

.ВАНТАЖНИК.

Розповідає "блискавка"

113 БО

«Пухівськ-и.іІ»

з

тонн, 8Ш

Фото М. Семинога.

Першого серпня в соцІ­

93 74 100

«ЛітIGill<CЬюий:а

чистнм,

зразу

трактори

Петро Андрійо­

«ЗОРІ!»

державної

лишається

реорJOЮТЬ стерню. Тут не­

«Гоroлівський»

ЗаrОТО8J1ено

обчислювально'і

нор'

Добре працюють на ком­ байні ~Нива" комбайнер­

144 100 44 100 115

значається і на сінажуванні. При нормі 30 траl!СnОРТУЄ 35-37 ТОНІ! зеленої маси. На фото: В. М. ЖОВТОБРЮХ.

жуючи дорогоц!нннй час. Поле після комбайнLв за­ нього

13 9

Володимир Максимович Жовтобрюх передовий водій радгоспу «Літківський». Ударною працею він від­

них

му на 189 процентів і завоювали друге місце.

«3аплавин,/'!»

плану)

для

збирального комплексу працюють чітко , заощад­

«Требухівський»

iMeНli

дала

помічни-

Нучер

комбайнІв- Іде безпосеред" ' -вич Онищенко з пом!чни­ ньо на тІк. Там уже ле- ком комсомольцем Пет-

імеlli

і

концерт .

не допустити. ВТ,рат. Ланки

намолот від комунІст

iMeНli

Черненка

хороший

відстають

набагато

які

весь

керівницт­

Петровича

Не

воно

громаДCloкоl худоби

_с3аворицькиli»

передо-

під

Михайла

Всі зусилля трудівни­ ків радгоспу спрямmЩ~і на те , щоб швидше завер­ шити збирання зернових,

сухішим,

~ господарствах району за ставом

На!8И

вом

виків, говорить сенре­ тар парт'Кому радгоспу

ком ном

лише на машинах і

На

культури

Іван Павловнч Рябий.

потребує

жнив.

218

жаткар­

інших

ува­

вчо­

У нас є на жнивах

-

рази .

кожним днем валках стає все

про хіД зarотlвJI1 кормІ.

до

буикер

два

а

організація велику

забезпеченню

процентів.

128

Але з зерно у

CT8RЦII

1978

на

рович

статистики

JlИПНIІ

У

його

міської 1вформацlЙНО­

31

процентів,

група ,

гу приділяє ідеологічному

«Нива»

ячменю

ра виконав норму на

_про-

А

зерна в

ЗВЕДЕННЯ

процентах

її

спроможиість по-

Тому

пі розпочалися ,1ише кlдь­ ;ка днІв тому, коли хліб

зросла

СН-5

обмолоті

у

Вони й за­

Партійна господаРСТІва

членом

на

навантажувачах та простим перелопачуваиням.

Врахуйте, що справжні жнива в радгос­

на

помічником

налили машину, внаслідок

досушування зерноочисних

шій бригаді і теж добили­ ся високого виробітку.

AJlJl

поло-

врожаю

полі ЩD!Цня чергують і проводять роз' яснюваль.ну роботу чергові агІтатори та політІнформатори, чле­ ни парткому. Юлька днів тому в гостях у жниварів побувала агіткультбрига­ да сільського будинку

НПРС Анатолієм Григо­ ровичем Симоновим та жаткаря Івана Панасови­ ча СтратіЙчука . Екіпаж

ри молотили ячмінь У пер­

державно'і

що

та­ ком­

дають тон у соціалІстич­ ному зма,ганні, показують приклад у роботі.

соціалістичного

мок майже не буває, добовий вихід висушеного зерна становить 60-70 тонн. Уже в процес! ро-

віси.

механізато­

обчислювальио'f

ко'М'сомольцlв.

пере­

жер розповів,

збиранні

но-комсомольська

сховища та тимчасові на- комбайнер Микола Григо-

гектарів.

120

честь

змагання комбайнера Ва­ силя Ананійовича Рябого

Висушене на зерно надходить

ри підібрали й обмолоти­ ли валки пшеницІ на пло­ На-п,ередодні

на

роботу

до складу яно! входить сім комунІстІ-в і десять

гектар

піднято

збільшилась

тільки

кожен

робітники

давача

обідня пора, а комбайне­ щі майже

високі:

обслуговують

пускна

перед ве­

Ще

на

Сьогодні червоний пра­ пор У польовому стані

чором, але вже встиг ба­ Там

гато зробити.

збере-

На

намолоченого хлі- видав по 41,3 центнера.

продуктивність.

Номплексний збираль­ ний загін переїхав на по­ ле другої рільничоr брига­ вчора

у

відзначити

радгоспІ діє міцна партій­

гектарах , що

224

ба. Працює агрегат цlлодобово у три змІни. його

чого

інших площах, де хліб не полеглиЙ.

лише

ВсІ ланки збирального комплексу в радгоспІ ді­ ють злагоджено, у відпо­ вІдностІ з робочим пла­ ном . Це І є запорукою ус­ піху. Хліба вже обмоло­

боти механізатори вдоско- комбаЙна

ж а т к а м и

ЖВН-6. Дві причіпні жат­ іКИ ЖРС-4,9 працюють на

ди

вбереже хліб вІд негоди.

становить більше чверті всІх посІвІв озимих І ярих зернових . Намолотизер­

Слід

баЙflера ГригорІя Якови­ ча Чернюка і його поміч­ ника ному,ніста. Михайла Яковича Солов'я. Ці екі­ пажІ не раз займали пер­ ше _і друге місця в соці­ алістичному змаганнІ.

на­ що

школи. Черговий механІк Михайло Прокопович Же-

один бік, зауважує го­ ловний агроном господар­

Марченко. вуємо для

споруджено шифером ,

чено на

засобом

ли.

майданчиком то­

Ми побували біля цього агрегату і побачили, що вІн справді є иеза-

женнІ

валки.

-

ства

дев'ять

ворохи

сушІння на агрегат СБ-l,5.

мІнним

жаткарі, які кладуть пше­ lНицю

всі

комбайНів працювалн два дні на прямому збиранні. Денний намалот усіє! ланки становив 160-190 тонн, зерно було дуже вологе і направлялося на

-

справа

Спочатку

_

лІння виробничими ланка­ 'Ми . ЛІворуч на неви-со­ кому пагорб! працюють два комбайни з копнува­

великі

кожного

з

них зробити макси­ мально можливе, щоб гідно відповісти на рі­ шення липневого Пле­ Е У МУ ЦН НПРС, зІ­ брати врожай третього рок у п'ятирічки в стис­

лі строки

1 без втрат• (РАТАУ).

3

стор.

о

..


За листами

ЯК ВАС ОБСАУГОВУЮТЬ? І,Г,ШИАВРD

читачів

Поставилися по-бюрократичному Два роки тому я жила

's гуртожитку в селі воричах,

ПМН-9

в

маляром-штукату­

Г.

М.

Нозлова

пра,вили

назад.

маршрут

змінили

sодин з гуртожиткІв міс-

Налиту.

чаНI:<ОЮ,

адже минуло

більше

двох рокІв.

вже

Проте

ДОСІ не прописана. Вини­ жає запитання: чому?

Відповідь та:

~

дуже

T"~1Y що

п"

прос-

не виписана

:реднього

ти в Заворичі, а там від­

У

довго думаючи, ли знову у

мовляв,

Потім на

Налиті,

там

.'Іось,

не

відправи­

Бровари,

розберуться.

однак

всі

ми в

дев'ятипо-

верховому будинку по вулиц 1 Г агар І Н а 23 А ле з

. ' ого перш

газет

да,.,

по

J одержав десять примlрни-

ків газет

(за

зин

покупцю

м. Бровари.

ня

його пере-

* * *

«Ноли по

ли в землю, але

до магістралі.

роботи в грудні

не підключили

Обіцяли закінчити

ському

u

МІСЯ-

равня

наприкінці

року, введений в

жує

мину.лого

року.

Тт. мась Романенко, знаходяться УСухенко, списку наНлигазифікацію приватного сектора на

під час

мо~ли-

197 8 рік.

пред'явлен-

БМУ-1

техпаспорта..

Р об оти

l\омуністична

партія

11

Всесвітньої

організації

ться

про

охорону

З,щро-

lВ'ярадянських про

збільшення

тривалості яимз

їх життя.

завдань

від

лез?"

Од-

черевного

ти­

дизентеРll.;

ХОЛ,ери

та ІН. вмирає маИ1f\е пять

дер-

є

CB~Ti

фу, паратифу, ~~льмонел­

cepeAHbol

важливіших

жавних

в

людей . .

мільйонів

даль-

гато

ше зниження захворюва:ності особливо інфекц;й-

не~овлят

ба-

1

дорослих.

Єдине джерело цих ін­ фекцІй хвора людина

ними' хворобами.

і бактеріОНОСій.

Неодна-

нішнього

впливу,

довго

зберігаються, а за деяких умов інтенсивно розмно­ жуються у водІ й харчо­ вих

продуктах.

Загальна особлнвlсть групи нишкових інфек­

ням

норм

рони

санітарної

вододжерел;

тримання

мог

гігієнічних

обробни

харчових

тових

охо­ недо­

І

ви­

зберігання

.

І

ПРОДУНТ18

страв

го-

його здоров'я та Ін.

ІВ~Я самого населення, без

ливо

чутливі

0<: об­

до кишко­

,nопомоги громадських ор-

вих ін~ек~lй маленьКі ді­

ганізацій

проведенні

ти та ЛІТНl люди, а танож

І!рОфілактичних. заходІв. Для цього необхідно мати ~я~лення про гострі інфекційнІ захворювання,

ті, хто страждає яними­ небудь кишковими захворюваннями, хронічними гастритами, f'олітом,

шляхи

виразковою

у

фанторами,

НавІть невелині дози мік­ роорганізмів

селення,

про те, як

забезпечити себе і своїх близьких вІд зараження. Серед широко розповсюджених інфекцій особливе місце займають гострl

кишнові

хворобою

ном

у

кишечнику,

хвор06і Боткіна чінці. 3буднини

!Ного,

ляють

за реєстрова-

даними

ПРОГРАМА

8,55 Кn",,"рт

виz ІнструментІв

JlIЯ'

І

ЦТ

OPK<'tTPV

народ-

\одинець.urо будин-

tl.oo

12.20

фІльм

длА

Кіножуриал

знати!».

все

"ипн"вого

18.30 20.00 •

дима.».

·'3.ЗО «Музиqниll

14.00 .

!

кІоск>.

середо­

вІдкриті

во-

Г. lбі:ен. «Привиди>. ФІльм-вистава малого те­ атру Союзу РСР.

є

порушення

1.

ловського. Концерт,

дню

заJllз-

уникання або відмова вІд профІлактичних щеплень: недотриманн!!

12.05

•.

ЗаКРИТТА ХІ ВсесвІтнього . фестивалю молодІ І сту-

.

кlнченнl

Гавані. «Час».

'_

вам

'.11.0-

.... •.

і3.З5 ДЛА дІтей. ХудожнІй т фІльм «Кортик>. 3 с.рl «НедIJlЬНИЙ сув.иlр>. Му,ично-розважа"ьиа

новини.

15.30

Всесо­

ЮЗНОГО ДНІ залізниqника: виступ начальника Пlв­ деино-3ахlдноі .алl,нииі

СоціалістичноУ Пра­ Ф. Кривоноса; «ГО-

пер.-

дача.

Циркова

і6.ЗО К. т. І. Еркень. «Гра, кІшкою>. Вистава БІло­ руського

nep",aBHoro

демічиого т.атру Янки Купали.

111.00 19.45 20.30 20.4.; 21.011

ака­

Iм.нl

К. т. ЧемпІонат СРСР футБОJlУ: «Торп.до> «Арарат>.

К. т. грама

2

з

таllм.

Інформацl_н. про­ «Актуал~на кам.­

ра>.

•. «Час •. (М.).

.Україна жнивує «На добранІч, діти!>

Програма 2і.ЗО Вперше на

.кранl

УТ

ху-

за

тем-

водойм

окремІ

для

пиття,

миття

мадського

харчування,

днІ

роткочаснІ

проходитимуть гро,ові

дощІ,

ко-

пере-

811"'ИО у пІвнічній частині. рес­ публіки. БІльш істотнІ, МІСЦЯ­ Ми ,начнl дощі пройдуть У другІй декаді. Ух викличе цик­ лон, якиА переміЩУЄТЬСА • ра­ йонІв Чорного МОРА. Темпера­ тура в~очl переважио 10-15 градусів, у південних областях і5-20. В окремІ перІоди першоТ

декади

передбачаЕТЬСЯ

харчової ПРОМЯ'СЛОВОСТі, зиижеНН1І температури мІсцями торгівлі, складів продо- до 7-9 градусІв, в пІвденних вольчої мережі. оБJlастях _ до 10-15. Деииl

Все це заважає якісно- температури в

му

су

проведенню

комплек-

півдеииих об­

лаСТАХ Україии

дів,

заступником

дирентором

І

щоб у кожній броварсь­ кій оселі сяяла «лампоч­ ка Ілліча., щ06 місто І район розвивалися шля­ хом

Індустріалізації

І

електрифІкації. За бойовІ І трудові заслуги І. Г.·

Шнавро

відзначений

п' ятьма медалями.

Перебуваючи на

відпо­

відальній посаді началь­ ника району електроме­ реж,

він

див

значну

вOtДночас прово­ громадсьну

р060ТУ І. Г. Шкаврс> був депутатом мІсьноУ Ради народних депутатів. СвІтла пам'ять про Іва­ на Гаврило,вича Шкавра назавжди наших

збережет"ся

в

серцях.

Група товариmlв.

спрямованих

на ·бо- на рештІ територlУ

_ вІд 16-2і

Редактор Є. ФЕДЯИ.

В окремі

вими Інфекціями. Тільки диі третьоі декади передбача­

ких

інспенторів. активіс-

тІв

служби

Хреста чити

МОЖУТЬ

зниження

забезпе­

рівня

6а­

кишковими

інфекціями. Г. ФРІДМАН, завІдуюча епlдеМlоло­ rlчиим вІддІлом сан­ епІдемстанції.

дожнlА АЛ.

фl"ьм

«Ко"искова

qолоВіків....

К. т.

-

ПРОГРАМА

НА

По

закін­

Новини.

ОБЛАСТЬ

Південно-Західної

Криму.

(М.).

іО.:Ю ФІльм-концерт

«ВічниА

оперети>.

(М.).

Там

лохмарна

пер.важатиме

погода

бе3

КороткочаснІ

грозовІ

в

-

на

початку

м. Броварів потрІбнІ продавцІ

ма­

опадІв.

можли,1 тІльки

точної

ТР.ТЬОї

і8.00 ЧемпІонат СРСР лу: «Торп.до> рат>. і таАм.

декади.

18.45

, -

футбо­ «Ара­

Програма

телефІльмІв до Всесоюзного ДНІ' залfзнич­

ПИКа:

сДорога"',

ваговий набирає Кість ... , «ЕшелоН ....

кова

вІ

пошта>.

(М.).

ПРНJI.жа.ва. хмари>.

«Бузко-

ТеJlевистава.

«Здоров'я>. (М.). і4.30 «У світІ тварин>. 15.ЗО ЧемпІонат СРСР з го

спорту.

Колектив

кІнно­

(М.).

«9-а студІя>.

Гр аЕ .аслужеиа артистка РРФСР О. Ердмl. (М.). пое­

і6.50 Веч;р ленІнградських тів; (М.).

передчасну

смерть

КОJlектив Броварського ра­ Аону електричних м.р.ж

ГJlибоко CYMY€ З передчасної смертІ

ника ФЕМ Івана

приводу начаJlЬ­

ГаВРиловича ШКАВРА

ЛlткlвськоУ

І ВИСJlОВЛЮЄ спІвчуття рІп­ ним І БJlИЗЬКИМ покійного.

,

швеllної фабрики ГJlибо­ ким сумом повіДОМJlяв про передчасну

про

го.

(М.).

lі.20 «Наш огляд>. (М.). і2.05 Музична програма «Ран­

12.З5 М.

ють

Ч.l1.на КПРС. начальника району електричних мереж Івана ГаВРиловича ШКАВРА І ВИсловлюють співчуття рlдиим І БJlИЗЬКИМ покІйно­

швид­

«Розповl.-l про художників>. В. Цигаль. (М.). 20.і5 Вечірня казка. (М.). «Київська орбlтЗ'>.

«Об·ЕКТИ'>.

Броварський міськком Компартіl УкраУни, викои­ коми раАонноУ і міськоТ Рад народних депутатів 3 глибоким сумом повіДОМJlI"

«Важко­

19.45

20.30 21.00

по­

TopriBJIi.

дощІ

кlниl другоТ

М. ІВАЧОВА. інж("нf!'Р-СИНОПТИК Централь­ ного бюро погоди.

:lаліз­

(КиУв).

ДокументальнІ фІльми. 9.З5 «Людина. ЗеМJlА. Все-

ранок

товариству в овочеві магазНRВ

Погода серпня сприятиме вlд­

8.00 Концерт заиуженоі само­ д,іЯJlьноі xnpoBoi капели иицl.

Броварському міському споживчому

Червоного почин ку иа пl,денному бер.,1

Х80рюваності

15.45 1&.30

директора

Броварського

номуНіст І. Г. Шкавро виявляв себе вмілим спе­ ціалІстом, здІбним орга­ нІзатором, справжнім то­ варишем і другом. Він вніс велиний внлад у те,

спІльні зусилля населен- ЕТЬСЯ пIДВИЩ.ННА температури ня, санітарних громадсь- до 29-33 градусІв.

13.45

І ра­

РЕМ. З 1967 рону І. Г. Шкавро член НПРС. На всіх діляннах роботи

коливатимуть­

ротьбу з. гострими КИШКО- до 22-27 градусІ..

8.30

відділу

профілантичних захо- сА вІд 20-25 до 25-ЗО градусІв;

свlт-.

програма.

року

передбачаЕТЬСЯ

погоду на Україні визначати ... муть антициклони. Переважати ме погода бе. опа)/,ів, але в

ченні

солдатська>.

«Доброго

цього

КУ являє використання засміченої води з відкритих

за проф.сlю>; вам>. Му,ичиі

•.

«Сла,а

ІЗ.05 К. т.

(21.00

По ,а-

ПРОГРАМА УТ К. т. Новини. К. т. Програма до

Героя ці П.

лосую «СпасиБІ вітанн

населен-

14.45

Новиии.

дентів у Програма

розладнаннях:

ро.'.,_

ПРИСВАЧ.НИЙ

Всесоюзному ничника.

саМОЛі:кування при

кишковИХ

-

«Робінзон КУЗА «Клуб кlноподорож.IІ>. 19.ЗО «Пісня-78>.

978 10.00 Пленуму ЦК КПРС 10.15 ЖИТТА. .Сlльська го­

12.30 Рl111РННА р.) у

«Хочу

зовнІшнє

спроби

і8.15 МуЛЬТфіЛЬі.

nl-

т.А «п 'АтнаДЦАтирlчниА капІтан>.

при

в пе­ потрап­

-

«МІжнародна панорама>. Сьогодні Всесою,ниА день залі3НИЧНИКА. Ви­ ступ міністра ШЛАхlв спо­ ЛУЧ.ННА СРСР Г. Пав­

17.15 18.00

«Чокир-

ку культури. (Кишинів). g.зо «Будильник>. 10.00 «слу",у Радяиському Со-

юзуl> ХудожнlА

у

вище (грунт,

16.30 . . . . . . . 17.00 НЕДІЛЯ. 8 СЕРПНЯ

ви­

клинати в них тяжне за­ правил. особистої гігієни хворювання. хворими, бантеріоносіями, Інфенційний процес або особами, ЯКі їх оточу­ пІд час цих хвороб роз­ ють; запізніле звертання вивається головним чи­ за медичною допомогою І

захворюван-

числа

печіНЮI.

можуть

ня. На їх долю припадає значний процент загальн"х інфекцій.

а

Основними

гічних заходів,

профілак- також

хворобою,

д.

тичних І протиепідеміоло-

значення

ними,

т.

яні підтримують захворю­ ваність кишиовими інфеи­ ціями І залежать ві,д на­

про

зараження

з фекаліями видІляється у зовнішнє середовище, І знову· ІнфеКЦіЯ може бу­ ти занесена здоровій лю­ дині через брудні руки, воду, харчовІ продукти і

Серпень

пературою

(особливу блиЗЬКИМ до ,вичаАного. В пернебезпе- шllі' 1 . тРетій декадах серпня

епідеміологічну

посуду на молочних Ф ерЗдоров 'я радянських кове виявлення однієї й цій полягає в здатності мах І молочних заводах); людей охороняє числен- тієї ж інфекції у різних їх збуднинів проникати з порушення правил збору t!ий загін медичних пра- людей пов'язане з багать­ водою або харчами, зара­ 1 обеззараження сміття І.(івНЯКів. Але успіху у ма причинами. Це може женими фекаЛіЯМИ хворо­ і відходІв; недостатня борот здорової роть6а: населення з муха66ротьбі за зниже~~я і залежат~ від. кількості го, через ліf'відацію lнфеицшних ЗбудниКІВ, ЯКІ потрапили людини в кишечник, де й ми; невисокий рівень сазахворювань не можна в органІзм, від ВіКу хво- проходить розмноження нітарної культури прадобитися без свідомого РОГ9, загального стану мікробів. ПотІм ЗБ У. диин. цІвнинів підприє'мств гроставлення до свого здоро-

'ш ©~~[ШОО~

Бро­

йону електричних мереж,

Білої Церкви».

доймища, побутові речі, білизну) з виділеннями хворого. ці м!кроорганlз­ ми досить стійкІ до зов­

в

інженером

начальнином

міста

..~::::~::::::.:ш~ОБЕРігАи~іЕсЬ~~~НіішііБВйх~~зАх~ВО~РІОВіііЬ·~~-~-®w-®-i~

призначення

монтером,

виконуватиме

«Спецгазмонтаж.

механі-

вари. Він працює техні­ ком місцевого відділення «Сільенерго» і елентро­

експлуатаЦІЮ в 8

Кl'НЦl' другого кварталу 197

технікумі

зації і елентрифікацІІ сіль<:ького господарства, по закінченні якого одер­

зового господарства тов. ~y;ь: «Газопровід по вулицl

комсомольцем.

Після Перемоги І. Г, Шкавро вчиться в Ніжин­

обов'язки начальника міжраионного виробничого управління га-

побудований

виховували сина в вірності заповітам

стає

1977 року. На лист відповідає виконуючий

.

1

рвала війна. Юн-аком .. майже підлітком, І. Г. Шкавро стає до лав за­ хиоників рідної Вітчизни, безстрашно воює на фрон­ тах Велиної Вітчизняної. В армії, 1944 року, він

вулицІ буде

- запитують мешканці міста з вулиці 1 Травня тт. Романенко. Нлимась, Сухенко та іншІ. В 1977 році зварили труби, закопагаз?"

довід-

13

нашій

---------------~~

Ра.дянський у.ря д ТУРБУЮ-І охорони здоров'я, щоро,ку

родині заліз­ колгоспниці,

Леніна.

довідку

тІльки після

в

дитинство

иписати ду лікат довlДКИ

можемо

гівщині, ничника

щасливе

продажву мопеда, нбемає

Б. ХОМЕНКО.

Шкавро народив­ року на Черні­

великого

цlв З дня купівлі, встановити, чи вості.

станом

Г.

1926

ся

воді.

Через те, що тов. Дяченко звер-

видавали йому

І.

службою

питання

Іменну

нувся за довІдкою' через

ника.

місці.

це

сяти днів з дня купІвлі.

прав-

вироб­

встановлено:

вже

бійця ленінсьної партії, досвІдченого спеціаліста, вдумливого нерів-

водопровіДНО­

контрольною

що

принципово­

які дусІ

завод­

ку-рахунок встановленої форми дnя реєстрації у ДАІ протягом де-

ский спорт. і «Нове жит-

липня): по три при-

1 12

видає

начальник

поруч

го

холодної.

управління

управління

ту мототранспортних засобів мага-

? пізненням...

червня,

30

повідомив

Сазонов,

мопеда з робочим об'ємом двигукубічних сантиметра 1 більше, а також номерного агрега-

,одержуємо . ТЯ.. " мешканців будинJ пошту нерегулярно. Ось ку виникає питання: «Нопри.,;<ланде·дl·ЛЮ 2 липня я. му потрібні новини із задня

хоча

і

усвідомити,

на 24 липня 1978 року водопоста­ чання нормальне. Тимчасово вода була відсутня через аварію на підведеному до будинку водопро­

на

вирІшити иа

так

ко

немає

каналізаційного господарства М. І.

на 49,8

_ .. «Совет-

два

Як ничого

«ЗгІдно з наказом МІнІстерства торгівлі СРСР від 10 листопада 1977 року М 221 при продажу

«Труд.,

«Номсомольская

було

гарячої,

На цей лист відповідає директор

кратизм.

мірники

яи

у паспор­

звертатися

мереж комуніст Іван Гав­ рилович Шкавро. Перед­ часно і несподівано. Важ­

Є. Бєлугін, мешканець будинну М 23 по вулиці Гагаріна у Брова­ рах, у листі до редакЦії снаржив­ ся на перебої в постачанні води,

простояв

ДВltгуна

Пішов з життя началь­ нии району електричних

•••

* * *

«Верхо­

змішторгу М. Ф. Ніколаєв:

М. ОТОТЮК.

Ось уже четвертий рік

рІк він

номер

виготовлювач,

можна

ці

Новини із запізненням живемо

що

доводиться

спроби увінчалися пораз­ кою. Але нікого це не турбує. Остання надія на тРl'iе. шановна редакціє. Допоможи подолати БЮро­

місця про-

Майже

тов. Дяченко мопед

ті І в гарантійному талонІ різний. Виправити ж документ працівни­ ки магазину відмовились. І тепер

І хоч мені довелося чи­ мало попоїздити, щоб ви­ писатися,

культмазІ

незареєстрованим. Ноли ж влас­ ник його звернувся до Березан­ ського МРЗО, щоб зареєструвати машину, потрібна була ДOBiДKa-pa~ хунок, якої своєчасно не вида.'lИ в магазині. У культмазі вияви­

портисткою порадили їха­

-

у

вина-6,..

із пас­

ром. Тут же була пропи-' сана з 12 березня 1976 по 5 березня 1977. Згодом нас переселили та, що на вулиці Металургів, 13. Там я жила недовго, оскільки внйшла заміж і переселилася в село Бобрик. Можна ска­ зати, що стала бобри­

Мешканець міста купив

живання. Звернулася з цІєю справою в Бровари. Номендант гуртожитку

За­

працювала

НАМ ВІДПОВІДАЮТЬ

• 1945

смерть

члена

КПРС року, ветера­ на вlАни І працІ, начаJlЬНИ­ ка віддlJ1У кадрів фабрики Бориса Микитовича ДОБРОВОЛЬСЬКОГО f ВИСЛОВЛЮ6 співчуття рІд­ ним і близьким покlАного.

Колектив

Броварського

вlд)/'lлення енергозбуту «КИ­ ївенерго> глибоко сумує s приво)/,у

смертІ

начальника

району електромереж Івана ГаВРиловича ШКАВРА

І

висловлює

покійного.

співчуття сlм'У

'#оС?""".::r"~""~""47~~~"'';?~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?''~'-.74''..,;r--'?''''~~'''''''':+I"'''#''''''''''~.~'''''''о&'~.,.-е- ... ""~":--~...?~""'. ':--~'..:r""I'''''''''~,.:!''''''''oIh''~~''4'4'1''''';~'''

«НОВАЯ' ЖИЗНЬ» - орган БРОВlРСКОГО горко".

К омму ~истическоА

партии

УкраинЬІ

городского

раАонного

.Советов народи/x депутатов • Киевскоil области. ГазеТІ в",ходнт ВІ украннском

яз",к..

І

НАША АДРЕСА: 255()20.

м. БРОВАРИ, вул, КиТвrьк,. 154.

ТЕЛЕФ()НИ: редактора - 19-3·82; заступника редактора - 19-4-47; І

вІдповІдального секре1аря.

відділу сІльського госпопарства.

дент. мlcц.вого радІомовлення м!сово( роботи. фотокореспондента

19·3·18; - 19·4-67.

. віддІЛІВ

кореспов.

промисловостІ,

Газета вихо)/,ить

'.

вІвторок,

cepeny,

~

n ятницю суботу. Обсяг 0,5 І формату газети

СПРЗRла».

,.~~'~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~,~~,~,~~~~,~~~~~~~~~~~~~,,#,,~~~#.,..~#~~~~

Індекс 61964. Броварська друкарня Київського

облуправліИИlI в ~pa8ax 1ИJ1lаннuтв. поліграфії і КНИЖКО80Ї торгівлі, вул. Київська, 154.

Зам. 3721-11.300!

121 номер 1978 рік  

121 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you