Page 1

На цьому знlмку вн бачн­ те доярку Семнп олкlвської птахоф абрики Марію Мики­

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. еДНАНТВСЯ! .м

121 (3429)

П'ЯТНИЦЯ

тівну

Б,обк,о.

На славу вона

попрацювала

25

минулого

року .

Нннішнього прагне надоїти по 7 тнсяч кіл,ограмів моло­

СЕРПНЯ

ка

на

корову ,

цим

самнм

ознаменувати піввіковнй юві­ лей Союзу РСР . Слова до­ тримує. За сім місяців одер­ жала від коровн по 4137 кі­

1972 р. ЦІва 2 коп.

лограмів

молока.

(Розповідь про М . М. Боб­ ко чнтайте на З-й сторінці) .

РІН вИДАННR ЗЗ-А

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТІJ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАИОННОJ РАД ДЕП1'ТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

ЮВІЛЕЮ - ГІДНУ ЗУСТРІЧ! ВОСЬМИМ/СЯЧНИЙ

Ще днина

ЗІ зиачним внпереджен­ ням графІка працюють ро­ бітннкн та Інженерно-техніч­

спекою,

план

восьмн

місяців

лину

по

7837

на

дострокового

За

вико­

на З50 тисяч карбоваUЦіВ. Це вагомнй подарунок трудя­ щих Батьківщнні напередод­ нІ її славного піввікового

И. СЄРОВ,

начальннк планового від­ дІлу.

золота.

-

г,оворить

ВiIJн,

як

п,осіє­

-

зале­

коякісн,о.

Ще недЗJВНО понад триста гек­ тарів кукурудзи стояло стіною .на по.1ях радгос.П1 « Красилівський» . Але з ' кожним _ДH~)[ площа її йде

вагу

жить врожай 1973-го р,оку. Прагнем,о ниву обробляти висо­

Висока продуктивність

-

майбутній кожну хви­

Адже від т,ого.

мо,

з)\еншується

на

вже

село

блискаючи

рист

зіска,кує

мує

до

очима.

на

транто­

землю

і

пря­

агронома:

- Ланка Світлани Микола­ івни Номпанець працює на со­ вість. Не лише словом. а й ділом підтримали Олександра Васильовича Гіталова. Дійшов­ ши в кінець гін (тут же руною показав у бін ледь видніючих ліСОСМУГ), робітницІ помітили, що збіжжя У зеРНOrIIроводах за­ бивається . Негайно зупинили

Микола Потап~вич Білець­ кий головний aгp~HOM. Для нього сівба найвідповідаль ­ ніше завдання. З раннього ран­ трактор. очистили. ку до пізнього вечора БІ.!J'Я сі­ - Михайле, поїхали, - ли­ вачів. його, засмаглого од сон­ не команда трудіrвниць. ЦЯ, обвітреного ві,трами, ЗУС'ГРі­ TPaJКTOP рушив... За день ли на полі. Ні на хвилину не ПРИlПиняє піклуватись про май­ трудівники засівають по 25 ген­ бутній хліб . Д,о всього діло: до тарІв житом та пшеницею при схожості, до якості сівбн. бе­ нормі 23. Добре. Але хліборо­ взя­ режливог,о ставлення до посів­ би прагнуть ще більше лись 580-гектарну площу засія­ ного матеріалу.

нання плану підпрнємство внпустить внробів додатково

ювілею.

кладуть

села

літа трудівники виростили непоганий врожай зернових. Тож наст~пного року '!Ч)еба до­ битись ще кращих показників.

суму

тисяч карбованців.

рахунок

серпневою

го

но торговельного та техноло­

обладнання

диха

тру;ді,ВоНИJКИ

А руднянцl по-особливому . Цьо­

внробництву та реалізації продукції. Це значнть, що вІд початку року реалізова­ гІчного

а

дбають про весну, урожай. ХліборобИ

ні працlвннкн заводу ~Topг­ маш~. Сьогодні тут вихона­ но

СІЙСЯ-РОДИСЯ ...

РЕПОРТАЖ

ПЛАН ВИНОНАЛИ

силосуван­

З далини долинув гуркІт і на пагорб виплив. здіймаючи куря­ ву трактор. Микола Потапович притулив до очей долоню. за­ мислено

мовив :

Дощику бl

-

Ох і допоміг

би1

ти за

десять

днів.

Бо

м,огти сноріше зібрати врожай наРТОІПЛі. думами

живуть

руд­

нянц і зараз. І не дивно, що сів­ ба іде не «добре». а «відмін­ но». То ж сійся-родися, кві­ туй, земле, врожаями. віддя­ чуй госп,одарям за їх нелегну,

ня ка-чанистої. Першість у соціа­ В кінці загінки агрегат Ми­ але почесну працю. . П. ДЕСНЯК. лістичному змаганні посів екіпаж хайла Шимна зупиняється. Векомбайнового агрегата Івана Анд­ рійо,вича РаДrченка. Разом 3 трак­ у ДОСТОЕНІ ПОЧЕСНОГО 3ВАННЯ тористом Миколою Івановичем Гол),бенком ві,н видає з комбайна

Бригада бетонярів, якою кепо 240-250 тонн зеленої М&еИ рує кавалер ордена Т!рудового куку'руДзи, а в Оliфемі дні 300 Червоного Прапора комуніст Д. М. Лащев, та бригада моні 6ільше тонн. Друге місце :шй­ тажникІs. яку очолює М. Т. няли комбайнер 1ван lва'нович БлохІн, з перших днів роботи Павленко і тракторист Серг;й на БУДіВНИЦТВі Налитянського свиновідгоДівельного комплексу Миколайович Афанасьєв. включились у боротьбу за званКомбайнові аf1регати не про­ ня колективів комуністичної стоюють жодної ХВИЛИIНJi.. В цьо­ праЦі. Нещодавно їх заповітна рішенму заслуга і ШОферів П. А. Лоб­ мрія стала дійсністю ка, М. В. Духна, В. Р. Скидана, ням адміністрації та профСПіЛкового комітету пересувної меМ . І . Ме-нжеги, траютористів О. І. ханізаваноїколони N2 8 їм при-

Ло Радянській Україnі ТРУДОВІ СПРАВИ

чим

швидше сівба буде проведена, тим краще. Вивільняться тех­ ніка люди . Можна буде допо­

Такими

..........................w...................~. .6~1t82~

Шахтарі

У~раїНи

по

до

42--50

силосної

траншеї

тонн зеленої LМ,аси .

.

Уже закладено бj.ТJьше чотирьох

тисяч тонн ви-сокоякісного сило-

го

плану

'ІЮ

осно.вних

35

тонн качанів

восковій

стиглості.

у

молочно­

Силосув&ння

ТРИіВає.

М. ДОЛЖЕНКОВ, головний

Інженер.

TeXНliKo­

екОІНОМ~ЧНИХ показниках.

З по­

чат.КУ п'ЯТИlріЧJКИ ,ВО'НИ вже дали

додат,коІЮ бли:зьно

15

к'ості працюючих. Поліпшилось I ВЄЛи.ку

тири Дні». Та вони вже давно перекрили цей рубіж викону­ ють ової змінні норми на 150 -160 процентів. Нрім того, їх зобо.в'язанням передбачено підвищення ділової кваліфіка­ ції і загальноосвітнього рівня, активна участь в громадській роботі і організації зміСтовного дозвілля. Після ударної праці ак­ тивний відпочинок . За таким принципом члени цих бригад проводять своє дозвілля. Стали t-радиціIЙНИ,МИ колеКТИtвні ,виї;:з.ци

очисної

роботу

лі,нії

проведено

ВИ­ по

теХІНічноМіУ переозброєнню ву­ гільних пі'Д'Прием,ст:в. Зараз дві т·ретИ'ни ,вугілля ,ви,добу;ва є ться

ювілейного

соціалістично-

го змагання . У їх них

зобов'язаннях

чнеться

навчання

соціалістич- бітничої молоді, записано:

«Виконувати п'ятиденку за чо-

в школах ро-

на

курсах

по

Пlідвищенню економічних ЗІНань.

М. КРИШЕНЬ.

у радгоспі «Плосківськиu» велика увага приділяється підготовці грунту.

Кілька потужних гусеничних

тракторів

працюють

на

Ol!aH-

ці вдень і вночі. Механізатори давно зорали всі площі під Сlвбу о: имих, а тепер піднімають зяб.

На фото : агрегати трактористів Василя Галаки та Миколи СТр?­

кача на оранці зябу. Щозміни значно перевиконуючи норми.

вони

виорюють по 6-7 гектаРІв, Фото П. Теnлюка.

з

допомогою

про­

ти.

Все

це

дало

зм о гу

ли~е

цього року ПіДН'ЯТИ на -го.ра

0,4

міJIЬЙО.на тонн надпла,н ово,го

па­

лива.

НЕ ГАЮЧИ ЖОДНОІ ХВИЛИНИ

Орган із овано за'ІЗ,еIРШIІЛИ зби­ рання

кукуруд з и іНа

СИЛОС

кол­

госпи й радгоспи Дн і пропет,ров­

щини. Всі Іроботи на площі тисяч гек'тарів велись

310

груповим

СПОІсобом. У 'І1раншеї з анладено 2 міLЛЬЙО,НИ 560 ТИСЯЧ тонн зе­ леної

-

маси

в

два

з

полови­

ною ра з и більше, ніж з а такий же

період

минулого

рону.

в Інтересах зміцнення миру і міжнародної безпеки 23

сЄtрпня Ів Lдбу лос.я спільне засідання коміс іlЙ у за:кордО'н­

них сиравах Ради Союзу і Ради НаціонаЛ1>НОС'тей Верхо:вної Ра­ ди C~CP. Члени комісій обговорили пе­ реданий Президією Верховної Ради СРСР ,на rВИСНООЮК комі­ сій ДО,ГOlвір між C~CP і США

систем

проти­

ної праці хороший взірець екскурсії по міСЦ1ЯХ бойової сла­ раlкетної оборони, піДписаний у для інших. Вони йдуть в а,ван- ви. Настане осінь розпо­ МОСКВі 26 'І'равн'Я 1972 року. гарді

рес'публіці

гресивної вузь.козаХІВатної тех­ нlJШ. Введено в дію нові шах­

мільйоні'в

тонн вугілля. збільши.ли Ісеред­ ньодобовий lВид,обуток палива на 9 тисяч тонн, а ПРОдJ'lКТИ'В­ ність праці на 8,7 :процента при значному зменшенні кіль­ rВИ1юриrcтання бої:!!.

су, а також роздіЛI>НО засилосова­

но

успішно

ВИНІОнують 3alВдarння п'ятирі~нО­

Сів'якова, В . П . Гордієнка та ін­ СВОЄН0 це високе звання. на Десну, ніуJIы11оходии у театри, Перші колективи комуністич- музеї та концертні зали Ниєва. про обмеження ших, які що~ня перевозять від комб&,;\н;в

в

ГІРНИКІВ

--.,.,g-,.

~.,.

....

Усі

на

промо:нці,

засідан'ні,

т·римаJIИ

я,кі

виступили

одностайно

ре з олюц і ю

п і д­

схвалити

поданий на розгляд договір без у,с.ЯIІШХ

попраrВОК

і

наruравитн

його .на ратифікаціЮ в Прези­ дію В е рховної Ради СРСР. ДеПіу.тати одноголосно прий­ ІНЯЛИ

ли

ВИСНОВОК ,

догов і р

і

нк,ому

сХ/вали­

рєко'менду:вали

ПрезщЦії Верховної Ради СРСР раТИфіНУІВа ти його.

..,~ -~~#~~-D'"""""

(ТАРС). -.,.~~~.,.~_

......

~~~

в МІСЬК;КОМІ ~П УІКРАІНИ, ви: конка;\lАХ МІСЬКОІ І Р,Айанноr РАД ДЕПУТАТ\lВ ТРУДЯЩИХ

11 ро

~а6е~печення вчитеJів міста і району квартирами

На спільному засіданні бюро міськкому КП Україии. вихонкомів міськоl і районноУ Рад депутатів трудящих цими днямн розглянуто питання про забезпечення вчите­ лів міста 1 ,району квартирами. На засіданнІ відзначалось, що КомунІстична партія І Радянський уряд постійно проявляють турботу про ра­ дянського вчителя. Яскравим свІдченням цього є иещо­ давно ПРИЙНJlта постанова ЦК КПРС, Ради МІністріll 1 ВЦРПС про підвнщення з 1 вересня 1972 року ставок і посадових окладІв вчнтелям. і вихователям дошкільиих закладів. Дбаючи про створення нормальних житловнх умов вчи­ телям, бюро мІськкому КП України, виконкомн міської 1 районноl Рад депутатів трудящнх внрішили: ПРОТЯГОМ 1972-1973 РОКІВ ВИДІЛИТИ ДЛЯ

ВЧИТЕЛІВ 25 КВАРТИР У МІСТІ БРОВАРАХ і '28 КВАРТИР У СЕЛАХ РАfЮНУ. Бюро міськкому КП України, внконкоми мІської І ра­ йонної Рад депутатІв трудящих висловили впевненість, що вчнтелі міста

1

району ще з більшою наполегливістю

працюватнмуть над перетворенням в життя поставленнх

ХХІУ з'їздом КПРС завдань по дальшому розвитку на­ родної освіти 1 підвищення рівня комуністнчного вихо­ вання підростаючого поколІння.


СЕРПНЕвоr

ДО

р ІШЕННЯ ХХІУ з'їзду ІЮРС, ХХІУ з'їзду НП У,країни і поста,нови ЦН НПРС і Ради Міністрів СРСР «Про за,вершення пере­

боти шкіл, громадсЬІКИХ аргані;заці:Й

хсщу да з агальнаї середньаї .освіти дальший розвитак загальноосВітньаї

Погребі,в,

вчителям

ООНОJJ.НИХ

Підсум:ки

мирічної школи в бачає в забез­ HO -<ВИХО'ВІНОГО

на'вчаль­

процес,у.

Постійна

турбота Номуні,сти,чної партії і РадЯіНСЬКОГО уряду про ВЧИ"fe­ лів, Яі~У ми віДЧУЛИ і за,раз

пі,сля виходу Поста,нови ЦН КПРС, Ради М і ністрЬв СРСР та ВЦРПС

п;ро

п ідвищення

заро­

б іт,ної плат!! надихає нас на но­ Ві

звершення.

Шляхи, якими наші вчителі прищеплюють iНТ~PBC до знаlНЬ

УЧНЯМ,

різнаман LТНі.

за

орга.ні'З ОВУЄМ,О

все,

Ми,

.кожен

учень

так,

одеРЖУlВа'В

чере з дію і досвід . 'іх

на

творЧі'СТЬ

і

пе,рш

навчаль­

но "вшюВlНИЙ процос

щоб

зна'НlНЯ

Це націлює вихо:вує

піз­

на'вальний їнтерес. Саме так ор­ гшнізощують навчання вчителі О. М . Ті,мохова, М . М. Хоро­

шун, Н. В. Ов і,рська, Л . Т . НРІІ­ .венно, Н. Ю. Тарасєнно, Т. О. РИЛ 0Іва, П.

І.

Нощій та інші.

Для нас ста,в близьоКИМ заІШИК групи вчиrгеліlВ ,столиці

нашої БатьКі'ВЩIІІНІІ «н,о,жному

м іцн і

учневі

знання » .

Мос.к,ви:

-

глибокі

-

3ве,рнення

і

мос ­

НОІвсьн их колег обговорено на профСПі.ЛКОВіЙ вироБНИЧіЙ нара­ ді,

н а'l\iреслено Бойовою

вчителя

програмою

Все

1971-72

ються дві ,ні школи

УЧlн і в

нав­

місць

і

ТРОЄЩИ~lсь'Ка

віМ'іл

збереглися.

,народна!

освlfl'И

ча,стіше

IJ1роцесу, :на

уранах

ста,вшtть,сн праблеми, учнями

.австеРНІСТЬ

t:J1чuтель

знань

ПО'­

Маюрецької, ської,

Рожні в­

Руднянсь н а ї

ЖИЦЬ:I\а середні шкали.

Принро, ща з року в рік низька якіСть Зlнань УЧіНів з математики заJlИшається у Ве­ ЛlІкаД l!Ім~рсь.кіЙ, Мокрець кій , Світильні'вськ1й та За'ВОРИЦЬКіЙ середніх шкалах . Недостатньо працюють вчителі pi~HOЇ і расіЙСl>каї мов Багданіlвськаї, Велик~имерської, Рудн я н­ сь.кої, Овіlтильні,вськаї та MoKpeцыкїї восьми­ річних шк:іл. Не мибакі знalННЯ .одержують J'Чlні з хімії в Лі'точ.КіIВСЬІКіЙ, Рудня,нській та

восыиJрі'чни.хшколах,'

Ве­

у МИНУЛОІМУ навчальному роцїзначно л!д_ ·

Заслуговують на увагу спільні зу.силля ра-

яні ра з­

за

допомо­

гою

вчителя.

ти і

е.кзамени паназали

НантраЛЬНі

раба­

ві\Црад­

н і н а СЛ і ДКИ.

Вечари і дис,пути,

работа з

Нарада директорів lJіlЦбулаося цими дlням!! іВ райанном:у відділі нараДlнаї нсвіт!!. На ній обго,варювалась

пита,н­

ня :пра гатоВ'ність шк!л

да

но.ваго

навчальнога

раку. Відзначалось, ща добре підготувались да П/рийаму учні,в НняilшцЬ'ка, ПуХ і вська,

хочеться

розповісти

cepeдJHi

ОлексаНдра Петрівна керує ме­ тодичниAl об'єднанням вчителів обслуговуючої праці, а Михайла Сергійович трудового навчання. Велику увагу приділяють вони творчим роботам

керівництвом

школі ом

більний

у

учнів .

Під

міській

5 організавані і

йаго

середній

автомо­

суднамодельний

ки. Гуртківці виготовили 'fИХ контурних і

гурт­ дію­

25

об'ємних моде­

лей аВТОАtOбілів різних АЩРОК,

моделей кораблів (зних РОЗА/іром від

1,5

до

3

:встаНОlвлешим

нарм3ІМ.

15

3 діючі)

метрів. Під­

твердженням плідної роботи Ми­ хайла

Сергійавича

команда

школи

є

те,

зайняла

що

на ра­

чих пошуках і

Не відстає від чоловіка в твор­ ОЛf!ксандра Пет­

рівна. Лише вцьому рочі гурток

Розширювати матеріальну базу шкіл, як­ найшвищ:ше закі,НЧIІІТИ перехід , ПухЬвськоУ, Па­ [Іребськаї, ПЛОСКі:ВСької і p,ycalHliвcыаїї шкіл на ,кабіlнетну систему навчання, набрати необх'ід­

художньої вишивки, який вона ве­

I~y кількість груп цро,дОівженога ДНЯ, забе3lIIе-' чити УЧНіlВ гарнчим хаРЧ:'У"ва,НЮIiМ, ш)~раЩИlfИ

них виробів . А кращі работи чле­

де, виготовив і передав шести під­ luефнuм дитячим садкам сатні різ­ нів гуртка Н. Залізняк, Н. Сучок,

паза'Кл3lСНУ роботу з учнями ась ті голав­ ні за!ВіДанн,я, Іна,д яки.ми Тlреба 'працювати вс'ім

Л. Цибульської, Л. Сахно, К. Се­

педаГОГі'Ч'НИМ колектившм в новому навчалыо-му році. О. ХОРЛІКОВ, завІдуючий раЙвно.

ко, Т. Горіної та багатьох інших

Ові'Гильні'вськоУ, 'ПлосЗаварицької

. ківськаї, cepЄДtHix

шкіл.

!Велика

YlВaгa

бу'ла

се.лених

пунктів,

,хар­

чування Д'і'!"ей у шкалі.

миряко, А . Лисенко, Л . Бондарен­

-

експонуються

на

та

чої творчості.

Багато учнів

Олександри Пет­

Широ.ко була та,каж а6гаваре ,на пита.ння

республіканського,

Лі,тківсЬ'ка

'завда,ння по набар'у ,уч­ нів 'у дев ',ЯТі класи,

СВЯТІКу!вання 50-Річна го юв.ілею

.організації

Союзу РСР •

підвезення

обласній

ilиставках дит я­

рівни і Михайла Серг ійовича від­

ПіlЦгатовки

де­

nа­

ду лібералі'зму в оЦїlнці знalНЬ учнІ!в. Ножна оц'інка по,винна бути аб'єктИ1ВНОЮ І вІДПОlВіда­

прид'іJ1еінави'~а,на,нню

школи. , На

пра

дружжя Галицьких.

йонних змаганнях перше .місце.

Гогалівська,

я!кі недорабки знерта­ лась у;вага керівникі'В

nринциnа­

ІВИЩУЮТ'ЬСЯ ВИ'МJаги щодо ІЮЛі'IJ1Шення на;вчаль- , НО'lвих,овнато -працесу Rзагал'і І да різкого осу­

ти

зраста є .

культури,

та

якість

назали учні Завариць­ КО'Ї, ВелшюдимерсМ{аї,

му наПРЯIМНУ ЛіткіВСblк.а, СеlМИlПолніlВська, Кня­

ви­

і діях

повинен бути прикладОА! для учнів, бути зразком висакої каму­ ністичної моральності, ідейнаї пе­

зьку

шкіл . Шl,сть шкіл систему на,вч а ння. Особливо дабре по!Працювали в цьа­

пуск,никі'в 8-х клаС і'всер едньаю освітаю весь

поведін­

загальноосвітньої школи». Таких учителів багата на Браварщині,

1971 "-72 наlВ­

на ПОВТQрний

восьмирі'Ч,них перейшли ,на каб інеТІНУ

Та'к, У ТребуХіВСЬКій середній шкалі поло­ ,вина уЧ,Ні'В наlвчаєтьсяна «4» і «5» . Повнаї успішності дабили,ся колектНlВИ Шевченків­ ської середньої, БобрНlЦЬКОЇ та ТраЄЩИНСblкаї NQ 2 васьмирічlНИХ шкіл. Багата ціка'вого є ІВ робаті КНЮЮ:ІЩькаї, Літ­ кінськаї, Руса.ніВ'СЬКОї та ПагреБСької середніх шrr і л . В цих шк,алах учителі домагаються та­ ГО, щоб кожний У'РО:К, пран'тична або лабара­ торна рабата, пазан,ласні з аходи були актив­ ними і ВИlсокоідеЙIІШМИ. Всі діти 7-15 рокі,в ахаплені наlвчаНIНlЯIМ в школах. На пратязі 3-х .останніх раК і,в план на6ару учнів в 9'ті класи

СВОЄЮ

ку:рс

за,лишено

ВеликадимеРСЬКій

усією

в усіх своїх вчинках

учень із ,них 9 уч­ !НіlВ 8 -10~ласів. Ни ­

Нас турбує й ТОО фalК'Т, ща в чальному ранах

вреті і ерудиції так гаварить­ ся у ПостаНОВі ЦК КПРС і Ради Міністрв СРСР .rПра завершення переходу до загальної середньаї освіти малоді і дальший розвитак

ЛНКОДНlмерсьній середній школі.

охоплення

1

реконаності,

I~MOO~ ~OO~OOOOfт

а

v

НіВ (66 УЧlн~в із 9-х і 20 уч.ніlВ із 10 клаСіІВ). Із цієї кіЛЬКОСТі 10 У''lНI'В ви6У\11И З поважних причин. Мабуть, пат.рібно проаналізувати прИ­ чини вибуття Y'fНiB із 9 клас.іІВ БоцданJвської, ВеЛИКОДl!ІмерсмюУ, ГОГОЛівсмюї, 3аооРИЦЬікої, Руса'Н і,вськаї і ПлаСКі,вськаї с,ередніх шкіл.

~щш[t~­

шкіл івиканується,

КОЮ,

ча11к,авих шкіл.

час

КрасИtJllJl-

Вn:rкалах ':Цих сІл

повНістю

Пошук

за­

XJвилює те, ЩО на ЦIJO'l'Яlзі 1971-1972 нав­ чального paHilВ із 9-10 класі/В вибулО' 86 уч­

.на 560 місць . На .036раєнні вчшел і,в є 116 ,навчальних кабі'нетів, 70 к іlноала,раті:в, 58 мamніт.оФанііВ, 37 дієп,ро­ ектар ііВ, 35 телевізоріІв, 9 радіаlвузлів, близька 700 рі'ЗНИХ ,навча,лыихx фіЛЬМіВ і багата і,нших техзасабі:в Н3JнчаIНIІЯ . У спіш ,н іст ь УЧН~В за 1971-1972 навчальний рік ста,на­ вить 99,5 процента, ЩО' Івище на 0,2 П,роцен­ та прати 1970-1971 на,вча,льнага року . Уч­ ні ,в, ЯlКі навчаються на «4 » і «5», 41,9 пра­ ~eHTa, із них 7,4 IПроцента відмі,н,нини . Дабре' працюва;ли педколеюНlВИ Княжицькаї, Т1 ре6УХіНСЬКОї і Шенчеllківськоїсередніх шкіл, Бабрицькаї, ГогоЛі,ВСЬКОЇ, ТраєЩИн,ських вась­ мирічших шкі. л, БеРВИЦЬ1)Ої і Тарасівськаї по­

масових

до

3азнм'я,

31

наві серед­ Калихян-

960 УЧlніlВСЬКИХ

сь'Ка на

Пухівки,

llle.вчеНIRОВОГО,

QдHa.к районний

школами,

кожнага

вдаокона,лення

якост і на.вчання уч­

в ' Я3іують,с,я

КОНТИlнгенти

1 батькЬв­

переходу

ресnублікансы{ш

'на,вч а льна"виха Вlнаго н і,в.

за

Нняжич,

ВЧ"ИТЕЛJ.В

заходи.

стало

по ліпшення

СРСР плати

чалыийй рі'К піДl1нерджують, ща педколе.кти!ви ,на праlВИЛЬНОМУ шляху щадо разв'язання рі­ шень нашаї Партії і Уряду. В районі п:рацює 33 шкали , з них 14 середніх, 15 васьмиріЧlН!іХ

нІIВ. Цьага раку відкри­

за.вдань ,

якості

шкі:л

4 почаТ,Іюві, в яких навчається 13548 уч­

Номпартії Унраїни, педагогіч­ ,ни,йlюлектив Бобрицької вось­ висо.кої

роботи

питанню

і

що випливають з рішень ХХІУ з'ї зд'у КПРС та ХХІУ з'їзду

п вче,нні

нашими

па

1Ш, Вобри:ка і Траєщини.

спраlві.

проrресивна із

перед

к,амітеті'в

га,льнаї середньаї освіти

педколективами і перед всією грамадськістю більш піДвищені вимоги. РО.3lв'язання їх вима­ гають 3ІНачших зусиль і спільних дій всієї гро­ ма,дськ,асті в цій ваЖЛIІІВій зага,льноде.ржавніЙ

систе:ма-

Одне

паста,ви,ли

сьних

молоді і шкали»,

Постанова ЦН КПРС, Ради l\HHic11piB та ВЦРПС пра п і ~;вищеНіНlЯ зарабітнаї

Кабінетна

НАРАДИ

шкіл

да

утва:рення

В. Миколаєнко.

УЧіНі'в з . вімалених на-

значені Грамотами

і

Дипломами обласного

j

місцевих відділів народної освіти.

В. ПЕРЛОВСЬКИН, зав. методичним кабінетом раЙвво.

бать.к,а ми, зустрічі з пе,редавика­

м!! вирабництша, були підіПОРЯД­

-

ховані одній меті

,винликати

'в учніі В па11ребу вчитисн далі. З 29 ВИЦУСКlНикі,в 20 виявили

бажання ВЧИТ НlСЯ в 9 класі, 7у Te JGHilKYMax, і 2 - у профтех­

ВОЇН, ПЕДАГОГ

учи ,л ищах.

Наачні

пас ібники,

за'саби

наlвчання

нією

ГОЛOlВlних

з

щеплеlllНі Зінань с і ли

ла'нок

УЧНЯМ

і п;раці.

вперше

в

На.лумб .

теXJнічні

&важаєма у

при­

до

TopLк наші учні прастарі

класи

Згадам

наваї ШКОЛИ . Значно зміцнІла в нас навчальна,матері,альна ба­ за. Обла,днали 5 навчальних ка­ біlнетів, сталярну майстерні.

і

на;вча,НlНЯ

умови

з рост ання,

шляхи

еф е ктнвнаСТі

ДЛЯ

градсь.кага

них

заступннк

по

днректора

шко­

роботІ.

о

2

стор.

О

Ворашилов­ інституту.

ТУТ

іДеЙІНО

за­

кюле~тивом,

УЧlнЯlМИ,

улюб­

СИЛ.

шага сержанта Пруса в аДIН'ій з артиле­ рійських ча'стин на ХаркіlВЩИНі. А вже чере з тиждень він був на

перед,ньому

у діючій

армії,

~paї.

Байава біографіяев'гена МаРТИlнови:ча подібна да біографій багатьох йаго ро­

має да­

навчальио-виховнlй

факу.льтет

Велика ВіТЧИЗНЯlНа війна застала стар­

веаниrrі в .

стат'ню мате,ріальну базу. ТО'МУ ІІJЄ;ЛИНУ ува!1У ми БУlдема приді­ ляти ефеl(ТI!ІВlНості її викори­ ста,ння, щоб заб езпечити Зів'язак із м і,ст,ом матер і алу , паєдну,вати викорн.ста'н:ня технічних засобів наsчз,Н ІIН та ,наачнасті з са,ма­ стій.CJЮЮ робатою учнів.

ли

Євгена

леною прафеСіЄЮ. 3;воратний шлях ДО 'НИХ був ДОВГИlМ, важким, спов:неIНИ'М ве­ лиlких випрабу,вань фі:ЗИЧIНИХ і мораль­

психа ла­

А. ДАРАГАН,

захоплe:RIНЯ

педаго,гічного

дагагічни'М

11ворчога

навчання .

В аснО!вному шкала

Менше двах poKilВ БчиrrелюваіВ у се­ редній школі молодий педагог . Не ДУ­ мав, ка,ли ЙШОВ на ді.ііСIНУ війсьнову службу, ща наіЦОВГО ,ро'Зпрощається з пе­

г і чн а на'Сl1раЄН і.СТЬ у'Ші'В да спр ийм а,н:ня ,матеріалу нсе це з абюпечується кабінетнаю сист е:vLOЮ на,вчання. У новам,у навчаЛlШОМ:У раці доабладнає­ ма ще G І(абінеті,в і панн і стю пе;р еі\дю'Ю на на,ву прагресl!lВ'Н'У систему

було

га,ртув3іВСЯ, ста;в педаГОГОіМ-<І'еО'графом.

ви­

підвищення

ураку,

ЩО'

'віlН здабуlВ г.лиООкі ЗНalННЯ,

зна ча є ться науноsаю органі,за­ ці є ю праЦі. Правильне плану­ вання, ДО;J,у,ваШ1Я робачога ча­ су, підготовка Мі'Сця до праці, аптим.аль!ні

юнацька

гео,графіЧIНИЙ

у спра;ві

і вихаSМJ:Н!Я учнів

Вс,е,

переросла в життєву необхідність. Це і привела його післ'я закі,нчеНlНЯ школи на

с.люса!рну

Д іяльність учителя

Ма'геллан...

шкl,льній бібліотеці !Пра ЦИХ Івщцатних Ma'H~piBHНlK'i:B прачита;в евген ДОВГИМИ зи.ма,вИlМИ яе'чорами. Книги lВііЦІКРИЛИ пе­ ред ННіМ шлях 'у аахаlJIU1ЮЮЧИЙ, lНез:віда­ ННІЙ сві'!".

.од­

любові

Ві,ДКРИТТЯ і дослідженІНЯ «білих плам. планети. Та шкіЛl>на цра,грама не зада­ нолыялаa допитЛИВіСТЬ ~лопця. На допа­ MOI1Y ПРИХО\ЦИЛИ книги. МЬклухо-МаJ!\JШЙ, ПржеівалЬІСЬКИЙ, Ceme,HOB-ТlЯІн .. ШанськиЙ, Д,жемс Н:у,к, ApceHbEJB, Вас.ка да Гама,

Взвод,

ЯЩ!іМ

кО'маНд'УІВа:в офІ­

цер Прус, що вхо,ц'НІВ да снладу ЗeRітно­ артилерійсь'кага полку, IНИIlЦіВНИіМга~;'" нНlМ

,вогнем

.nРОМНlвворажі

JI!-танй ',цід

СтаЛі,нгра,дом,· .охороняв !Небо над пршв3!ми

через водні

рубежі,

nepe-

ПРИllOpива'в

байа ві Пор~ки наСТ,j'1паючих ,віЙСЬК Пе.р­ шого УкраїНСІ:>кога і · Першого Білору­ с.ького фро!Нтів, дійшов да Берлl,~а. Ва­ Геаграфія вабила евгена з ДИТЯЧИХ раНі'В. Засереджена і у,важна СЛУХаІВ BlН

юму

на уроках разповіді вчителя пра далекі М3Ітерики і архіпелаги, моря 1 .океани,

дири цього полку. 137 літаRів ворога знищили lЮниза час ві&iJни. 17 3 иuх -

о

част,ку

у перемагу

на[Ц

гІтл,ері'в­

Сl>КОЮ Н!,меччИНОЮ В'несли біЙ/ці 1 коман­

НОВЕ житrя

Q

П'ЯТНИЦЯ.

25

знайшли СВОЮ смерть від IВлу,чних анаря­ ді!В аlртилеристів роти старшога лейте­

на,нта ПрУ'Са. Ба'Тl>кЬвщина ІВИСОКО оціни­ ла ЙОГО .ра'11ні подвиги, ,за даблесть і ,від­

. ва,гу :нагородНlВllIIИ QрденCllМИ ВіlfЧИЗіНЯНОЇ

IВіЙНИ, ЧеРlВонаго ПраlЮiра, баlгатьма бо­ йовими ' медалями.

ПO'l!ад двщ!щяrrь п'ять ра.кі,в минуло !ВІдтаді,' коли Євген Мартинович, дема­ білізуваВllIIИ!СЬ 3 армії, повернувся до улюбленої професії. ТРНlВалНІЙ час Пlра­ цював у Ka.HiВCЬKOIМY педагогlчнаму учи­ ЛИllЦІ. ДбаЙЛWВOВИХOlВугва:в майбутн іх пе­ дагогів, прищеILЛIЮва:в jjM любов до не­ легкаї, але почесної професії народного уЧИФеля, ВЮЩВУВalВ СlПраВЖlніх тру,ціIВНИ­ ків ас.ві,тянсыоїї .ниви .

, НИНі Є. М. Прус працює засту,пникам

ДlІ'рек.'І1о.ра па НaJВчальній частині Бро.вар­ Сl>каї середньаї школи N9 1. У колективі знають ЙОГО як Віду,мливаго , ерудова,нага педагага, вимогли.ва,го до себе

і до під­

лег лих керівника, непримиримага да не­ даЛі'Ків, ПРИНЦШІО1l0ГО иомунісТа. Він щеДіРО поділиться ДОСВЇ!дОМ з .колега'ми па работі, допоможе слово:м і ділом .

І яи в PQки оооєї юності, евген Мар­ тина,вич занаханий у географіЮ. у,РОКИ за,вж!Ци иаси,чені ці~аlВИIМ

ріалам., Тому НІ!ІМ

й корис'туються

. Нога мате­

нєзмін­

успіхом, ,ВlІІкликають ,в.елНlЮіІЙ

i~lI:e­

рес у учнів.

І хоч . обіМаль вільного часу у Євгена МартинО!Вича,все ж /Він на БИСТРИНі гро­ мадського жиТ'l\Я

-

ВИСТ'YJПає з лекціЯI1t1ll

.!Sa пе.даrorіЧНі теми перед · ба-тька'МИ,на сЄ'мІна-рах пропа,гаІН;ЦИСТIfв, О<JОЛЮЄ на I'ромадсьиих засаlЦах ме1'ОДИЧНУ раду ка­

бllНеrrу п<)лІтичноІ оовши місьнагокомі­ wтy . КП У:ю>аmи. Всюди встигає, сум­ іІІlНJiОВщroну:є ~-1.IКe ДОРУЧЄIIWЯ. Ба .Ці KOМYfl'Je~, ~gй УЧИТeJlЬ. Це вп­

с<жезваннrnзoGOir*3уе. ЙОГО. БУти заВЖідИ на НЄІ>ед'Ньому '.~.. w.ПОJlОТНЯК.

На фото в. м.

(:ероц1972 року.

RPJ;t.

Фото a&lтора.


Весела хата Марії

Мики­

тівни розкішними вікнами виг лядає із чепур.ної зелені.

А 'КРУГ неї, .ніби IKpacy,hi-дів­ чата, <Взялися за 'РУНИ Я"муні та груші. Пишно тут, коли дні вертають на осінь. На подвір'ї пахне ранніМи яблу­ ками. А вночі, коли тиша

чуть

як

за

селом

мають

надцять

у

легкових

ТО ділом. Прийшов час набн-

своєму

автомобі­

технічних

куль­

тур. Підвищується рента­ бельніСТЬТlваРИlнющтва. І радість огортає Марію Мюш­ тівну за людей, котрі своєю самовідданою працею зроби­ ли сьогодення щасливим, ба·

.

гатим.

Марію Микитівну Бобко в Семиполках звуть просто Ми­ китівною. Завше ставлять у приклад МОЛОДІІМ.

-

До праці треба

тись

лі

-

так,

своїм

стави­

говорять

вихованцям.

вчите­

-

як

МикитіВflа. Уявіть, торік від кожної фуражної корови надоїла по 5561 кілограму молока. Це найбільше 'не лише ПО П'тахо­ фабриці, а й по району. Од­ не з перших місць посіла не тіль,ки в ,облаСТі -ІВ респуб­

ліЦі!

Радянський народ готуєть­ ся відзначити .знаменну по­ діЮ в житті нашої країНи 50-річчя утворення Союзу

Радянсь~их

переглянула

своє

зо­

бов'язання і прагне взяти від корови по

7

тисяч.

Номуністка

свого

доб"єть­

ся. За сім місяців ювілейного року вже має від корови по 4137 нілограм. Спод.іватись

на успіх можна.

Нормів на

фермі вдосталь, надої високі

- 20 кілограмів щодоби від ко,РОВИ . А Бенгалка та ЛЄН­ точка дають щодоби по 35-:36 кілограмів молона. 400420 кілограмів молока над­ ходить від групи знатної до­ ярки. Надої в групі М. М. Боб ко стабільні і взимку, і влітку.

Скільном дояркам вона пе­

редала свій досвід цять чотири

рони

за двад­ роботи

на

Тоді

ЗQотех,н,іну птахофа6рики Євге.ну Aft1дрїйовичу Нозулі

М. М. Бобно заявила: - Хочу перейти працюва­ ти у відсталий корІвник, до­ вести,

що

можна навести чи­

стоту.

Своє місце вступила Гали­ ні

ПеЧУІРі.

Знала, що

лише

вона зможе підтримувати по­

рядок.

ВіДТОДі минуло кіль­

на місяців і колектив коріВ­ ника, в який прийшла гос­

подарювати Марія на,

вперше

Микитів­

за'воював

черво-

Галина Накун з радгоспу «ПлоснівсьниЙ~. Від кожної корови взяла по 4711 кіло­ грамів молока, Марія Мики­

тівна дещо менше

-

4639.

ТОДі і пролунало її слово на

І Відразу ж У~~~Я заКіН'/ЄfI.Н!l1

школу ВІДРЕМОНТУВАЛИ §

нараді передовиків сільсько­ гогоспода,РС:l1ва . Во'на закли­

кала в 1971 po~i доярок пе­ реступити п'ятитисячний ру­ біж. Гаряче підтримали її плоснівчани Галина Строкач,

~ е/і;заменів на загальних комсо- ~

§ };юльських

Ольга Волоха, Галина Накун

рати групу,

підійшла до Га­

лини:

- Групу чорнорябих допо­ можу набрати, пораджу. ян краще

їх

<всі

доглянути,

щоб

висо:нопроду,нтивни іМ И

стали. Тільки пам'ятай, до роботи завжди слід стави­ тись добросовісно. Взялася надоїти 300 кілограмів. то кожного дня розплануй, скільки треба доїти.

ний

вимпел.

та інші. Минув рік. Підсумки

~ нового

ti НI/АІи

Відомо, що перше місце ПРИ­ не

лише

за

чи­

стоту, а й за високу продун­ тивність худоби, за трудову

дисципліну. поставила

І все

на

це

вона

лад.

Часто говорили на про дисципліну. А разу трапилось

зборах одного

незвичайне.

Це стало орієнтиром для молодої доярки. І якою не­ споді,ванкою було, як на збо­ рах тваринників Галина Пе­

Доярки з корівника Ніна Бобко та Марія Микитенко,

чура

Другого дня Марія Мики­ ті'вна порадилась з членами

заявила,

меться

з

що

Марією

змагати­

Микитів­

нікого не попередивши, вийшли на доїння.

децутатської I1РУ'nИ

ною.

Запала 'тиша. Хтось 'із до­ ЯРОК

зауважИІВ:

-

У тебе ж первістки! Всі знали, що змагатись з

передовою

дояркою

нелегно.

а обійти її навряд чи хто зможе. Але Марія Минитівна

раділа за Галину. Надійна зміна росте! За сім місяців нинішнього

рону

ярна

від

взяла

молода

до­

первіСток по

кілограму. В овій час же Марія Минитівна від пер­

2851

вісток надоїла Печура прагне

по

4639. А 5000 нілогра­ -

Галина Печура,

ка­

жуть подруги по праці Нате­ рина Гнатівна Грицай, Марія Іванівна Булах, . Тетяна Іва­ нівна Остапець, Валентина Матвіївна Нежданова; гіД­

на своєї вчительки

Бобко. До робоТИ добрОСОВіСНО.

М.

М.

ставиться

РанІше IПрацювала

Марія

Микитівна старшщо дояркою

у третьому корівнику. щого

суворо

Ріт,ою

осудили

вчинок

доярон. А ОТ коли дійшло до покарання.

всі

замовкли.

Досить попереджень, мовила Марія Минитівна, треба принципово підходити, поблажон давати нічого. Но­ рови були недоєні. молоко

-

перегоріло... їх.

Оштрафувати

Після цього порушень дис­ ципліни не було.

санІТарного

Пра­

стану

в

жодНому nPИlfltценн~ на фер-

Ми­

китівна ' турбувалась про ін­ ше. Була в сенретаря пар­ тійної

організації

важливої

~ доклали

Миколи

Олексійовича Менжеги:

Вислухав оте-' секретар. Дійсно, ,права Микитівна.

Поїхав на ферму, в полі роз­ дивився.! вирішили корм за­ ,вQ3ИТИ не з ' ранку, а в обіД. Ще поз!tторік першою в змаганні доярок ~айону була

квітів.

Вона

І

обласної

зморщок, хутчіш

І

чет­ Марії

їй

обсипає го­

утоми.

горять

жагою

працею,

робочий

люди

день.

§

додО};ІУ. /дуть не поспішаючи ~ ::,очеться подихати свіжи.1! §

повІТ РЯ};І. тїлыvu

,мешканці

ській, що в районі

};щсuву,

будинків

житлового

на};щгаЮТЬСfl

ЯКОАюга

швидше пройти АIUАЮ посадки.

До чого ж така поспішність? І додому?

Та ні.

закусують,

на

поруч

знаходиться

«Кооператор». в

прода- §

якому

до посадки рукою подати. У };/Ови. як бачите, для п'яниць

§

«ідеальні».

~

умовах

на

огірків

росте

Броварщині. Гудина вгору

до

деСЯТІ!

рів,

.наприклад,

це нам, дорослим. А як же (іі· ти? Вони все бачать і 'IУЮТЬ. У їхніх дитячих дуиюх все від-

лише

материн­

бивається і може призвести до

еьким почуттям, а й своїми думами. В свята, ноли до гніздечна зл'ітаються 11 ла­ стів'ята, вона для всіх рідна мати. В оселі світліє не лише від нагород, а й від її добро­ ТИ.

наслідків зовсі.'tt небажаних.

потурбуватися про те, щоб n'я-

ниці і хулігани не псували людя};! доброго настрою, не вра-

жали дитячих душ.

П. МІЩЕНКО. с. Семиполни.

§

вулиць Київ-

І

ОБЕРЕЖНО, КЕРОГ АЗ! ~ Б

стручками

Але не

. ~ S

наших

СІЛ

исі

знають

правила ~

.муватись їх) користування {{иАІ ~ вогненебезnеЧНUAt nриладО};I,

~

Керогаз слід ставити на ок- §

ві/і. не заважатиме проходу, де ~

чих речовин. Не А!Ожна зали- ~ шати дію'шй керогаз без нагля- ~ ду або доручати його неnовно-

літнім дітям. газом може

охоче

на)l!баНIІЯ CBOSЇ ' праці

бителям-овоч'і'ВlІикам, своїм

голі'l'ТЯ.

Проте Христю ІваНІвну Не-§

требу це нічого не навчило , у ~

і в

позаминулому році

Сьомий рік змагаються між собою 'J1рудівники IWлгоспу «50 ро­ ків Жовтня» Котовського ,району Одеської області і колгоспу

На фото: молдажькі і украї'lІські . хлібороби в 'Іірактор'ній брига­ ді КОilГОсПУ «50 років ЖQВТНЯ» Кот()вського Ірай()ну знайомляться 3 теХІІІікою.

серпня

1972

липні цього року жінка зали- ~

шила діючий керогаз у nрибу- §

дові до хліва без nагляду. Вна- ~

§ § зводить безтурботність. А цьо- § го могло не трапити. оо. КО] слідок

о

~

згорів

НОВЕ ЖИТТЯ

о

хлів

і

все,

що там було. Ось до чого nри-

Нетреба

/.

протипожежних

(ФОТ{)'Х!р,оніка РАТАУ).

року.

вона вже § мала неприємність від пожежі, ~ але швидко про nеї забула. У §

Х.

ф,QoТ{) І. Па.вле.нка.

садовод-любитель.

25

«50

рокі,в ЖОІВТНЯ» Рибницького району молд8lвсыliїї РСР.

Т. КОЦЮБА,

П'ятниця,

§ §

вІд спалаху керогаЗІв.,

ділиться

Висять на гудині, як палиці, огір­ і хочу подяк}'!Вати Ів&ну Іванови­ ки. Коли змір,яли, то довжина чу ЯХ;НУ за копітку працю, поба­ 183 сантиме'три, інші плоди 'DpO- жати йому доброго здоров' я і ДоВ'

1/0-

никло вісіАІ . 1l0жеж, із них Ei~ ~

іншим лю­

Івін збере високий врожай плодів ріДІШХ овочевих для наш()го району сортів, зокре­ ма огірків, поділиться насінням ;) іншими любитеЛЯlМи-(}В'очівника­ ми, садоводами. Саме від імені їх

до

ках за минулі сід місяців ви- ~

покаЗУ6

досвідом. Думаю, що

Ilризвести

жежі. Так, наприклад, у Л іт- ~

клr:дом.

І'ван Іванович

§

Адже nорушен- ~

/і.Я правил користування керо· ~

Мені в цьому jtоці до.велося побу­ цьому році

Q

.

мешкаНЦІв

(або не хочуть суворо дотри' §

довжиною

Такий оlУробіток грунту на приса­ ди6ній ділянці може бути при-

хи коротші. Але ж В!JНИ ще .poc~ iJYTb і зі ВСЬОГО видно, що. будуть

агато

мають у свОЄАІУ до,,,і керогаз ~

немає nротягів і легкозаймаю- §

з

драбину, щоб в;н пліl ВСЯ на ній, сіють огір, ки біля дере.ва.

LBa-

S

~

соля

50~ 70 сан'Тим~трі'в. Усі ці куль­

новича Яхна, який живе 13 Б,ро­ варах по вулиці Шолом-Алейхе­ ма, 34. На його присадибній ді­ лянці я побачив спра,вжнє диво.

§

§

Т. Марченко, Г. Кушнаренко, Ю. Крупницький,

мешканці

§

реМ0 му столику, у };Іісці, де ~

тури посадже' но ,рівними рядками. Не знайдеш жодної бур'янини.

вати у свого знайомого Ів&на

~

росту 3 IвеЛИКИ14И сли.вками, ква­

ви,ноград. його можна садити для декорr:ції, а щоб не робити якусь

чайного, а білі, великі. Сам огі­ рок має ВИГЛ·ЯД палиці завто'вшки 8-10 сантиметрів, аб() півкола зіГНУ1'ОГО, і надзвичайно довгий.

§ §

Нам здається, що lюра уже ~

ЧОТИ'Рим,етрового

ме'трів і розгалужується як дикий

Квіти огірка , не такі, як у зви­

§

Дуже неприємно дивитися на ІЗ

Якщо кому ска3&ТИ, що Є огір­ дО'Вші двох Jrettja. ки з M~TP 38JВДОВЖКИ, то, мабуть, І'Ван · IвaIlОВИЧ ~Jlітвя іЮАИ­ люБИIТeJ1ь-.(}вочі в s IІк.На і не пові'рить. Однак в діЙСНОС'I'і на, та. кі огірки є. Вони ростуть в ос­ його садибі можна побачити ріЗ1lі новном'у В Індії, але ' насіння пло­ сорти , суниці,капуоти, помідорів дів потрапило до .нас. Отже, та інших культур. Кущі помі,цов наших

§

Аlагuзин ~

ються спиртні напої, від нього ~

ЦЕ ЦІНАВО ОГІРRИ-ВF.lВТRI

і

t!1

§

вислови не ~

СКУПЛЯТЬСЯ. Справа в ТОА·ІУ. ЩО

ської та Головної.

ВОНИ можуть рости

§

повертаються ~

~идять в l!Осадці п'яниці, П'ЮТЬ ~

М'а про неї мовлять, що має J,Иі,нка ска.рб Беликої душі. (,ІВОЄЮ

Закінчується

СТОАlл.еНі

t

Там чекають онуки. А їх, як грибів. Аж одинадцятеро. Марія Микитівна 'ще й мати героїня. Виховала восьмеро дітей. П'ятеро власних, а троє усиновлених. Недар­

не

~

Щоденно тут };южна Сflостерігати одну і ту ж каРТІ/НУ -

Занінчиться ,вечірнє доїн­ ня, і вона спішить додому.

нрасива

~

В. ДМИТРІЄВ.

ни поспішають

до праці.

Вона

§

nер-§

Чи ~юже це тільки сьогодні во­

лову черемховим цвітом. Але очі тані ж голубі. руки не знають

готова

§ § §оМЗlo і ом 312 по вулиці київ"1

птахо­

додає

~ § до SI

~ До поряДк)' сі ЇХ ~

Ради. Нині член Бровар­ ського міськкому НП Укра­

Минитівни.

Школа

КО.!/.

Бобко оби­

на віну

вміння юнаки і дівча- §

УЧНІв з новиАI навчальни};! ро- ~

Через місяць засяяли лам­

осінь

до цієї ~

Найбільше §

шог? вересня привітати своїх ~

Разом і

Надходить п'ятдесят

справи.

клаСІВ, де сяють СВlжоnофарс бовані підлога й парти. Навко­ ло ШКОЛІ/ в зраЗКОВОАty стані клумби, а.деї з різнобарв' Я.!/

почки.

верта

відзначити, ~

ко};tсомолу школи ~

лиАlи. коридорами, завітати

снлали листа до обласної га­

,

- Норови не хочуть по­ їдати брудні буряки. Треба· Р'вати їх не з ро~.ою ...

честю.

парткому

Варто

'П риємио тепер пройтися світ-

зети.

їни, член фабрики.

(J!S

та BOCbAtUx-дев'ятих класів.

оббивали пороги директору птахофабрики, а Івін лиш обі­ цяє. Урва,вся теа>пець, при­

депутатом

приводили

no-діЛОВО};tу підійшов

Нїльна РОНів тому на од­ ній з онолицьсела не було підведено електрики. Не раз

ралась

вогу бити і негайно. На збо­ рах

що КОМІтет

знають, що допомо­

Не раз М. М.

фарбували,

навчаННl!'

ідуть з

йшли до депутатни.

S

ботою впоралися за півтора мі­ сяці за };tісяць до nО'lатку

же.

не

Па,вловою та Іваном Бати­ ною, що діяти. ВиріШИли три­

Наза'втра вже МарІя

мів досягти.

-

-

радістю.

з

неї

влас-

порядок подвір'я школи. З po-~~

Поважають її в Семипол­ нах. Односельчани ПОСТlИНО обирають депутатом сільської Ради. Довір'я Марія Мини­

самовідданою працею. хоч перешкод було чималенько. суджується

НІ/,

7{алями.

виправдовує

року

Кожен д.ень був для учнів ~

нагороджена орденами Тру­ дового Червоного Прапора та Жовтневої: революції, ме-

Тому люди до'

навчального

СІ/лами.

напруженим. Вони білиЛІ/ сті- ~

Батьківщина високо оці­ 'нила її заслуги. М. М. Бобно

цього

§

~ ли підготувати nриАlіщення до ~

'110казали, що Марія Мюш­ тівна Бобко слова, ДОТJilимала. Від корови надоїла по 5561

тівиа

Досягла

зборах учні Гоголів-

~ ської середньої школи виріши- §

місце' .серед доярок району.

Наші шановні трудівниЦі

Соцlалістичних

Республік. Марія Микитівна зобов'ЯЗ\ілася надоїти моло­ ка вІд кожної фуражної ко­ рови закріпленої групи по шість тисяч кілограм. Нещо­ давно

натякав,

кращі.

СКАРБ ДУШ І

три­

Господарство з кожним ро­ КОМ будується, мІцніє еконо­ мічно. Зростає врожайність та

не було . Дехто

1\ілограму і завоювала перше

лів, сімдесят два мотоцикли.

зернових

попросили

наміри молодої комуністки. Охоче допомагала то словом,

Живуть семиполківчани добротно. Механізатори, тва­ користуванні

птахофабрики

дилась. Не порахувалась з заробітном, сказала: - Ноли потрібно, то піду. Та й сама хочу повчитися у МарН Микитівни. Першою зустріла Галину Марія Минитівна. Знала про

трактори.

ринники

мовляв, УМОВИ '

пі'ти працювати ДОЯIРНОЮ. зго­

гурко­

власному

мі

них Г. Г. Печурі. .Ще донедавна була Гали­ ІНа ГРИГО(рі,вна передо.вою [l'ташницею. А КОЛИ :В партко­

мі

при~олубить село, чути, як падають перестиглі плоди. Прокинеться Марія Микитів­ на і слухає, як наповні еру­ ди дихає аїльна, щаслива земля,

ферМі! Не перелічити. Серед

дотриАtувалась правил.

М. СОЛОВЕП.

.

~gy.иD'"LU.DAVA!WArм

Q

3

стор.

О


ЛЮБИТЕЛІВ

Книга побратимів

Джміль-сурмач

До творчого портрету Д. Чепурного Пошук завжди мусить за-

,вершатися ВіДWРИТТЯ,М но;воЛО. ТаlК було і цього разу. Переглядаючи бібліограФічні збірни,ки за 1931 рік, я іНатрапив Іна КНИЖIRУ 'трьох аlвторі'в:

В і,кто.р а

ГYlдима,

Григорія Са,ченка

і ДМИllра

Чепурного..

Тю

була,

як

вірші «Ре.монт ДОМНИ., «Вlд­ повідь», «Рапорт-відозва •.

Літнього дня я проходив лугом. Тепле вологе повІтря

КРИЛЬЦЯМИ

нерухомо

тримався ла,пками за землю:

стояло

ви,м луговим душно,

Перу ДМlН'тра Чепурного на­ лежить поезії «Лива'ІШИЙ цех», «На Донбас (нотат­ ки)., «Шащарі., «Місто ро-

мов

над

КИЛИМОМ. перед

Було

самих моїх

коники.

сте -в степу •.

ніг сюрчали

З квітки

Як видно з са.мих наз-в, це спраlвді ви,робнича поезі-я, де

стився на рожеву головну ди­

m-оло:Ді ма'йстри слова слаlВИ­ ли робі-l1НИІкі,в і ко.лroспникіlВ,

зі

\Відображали життя

кої конюшини недалено від мене. Він ШВИ'ДНО розсував WBiT,KOBi трурочки, добува­ ючи своїм довгим хоботком з їхнього дна солодкий паху­

ЇIВіСЬКОМУ іlнституті народної оові'ти, разом працювали в ліlтературній орга.ні·зації НОМсомо.льських. письме.нникl.в «<Молодняк., виїжджали в колгоспи, раД,госпи, МТС,.на заводи та фабрики краііни.

ВЬк'1'О,Р

ГУІДИМ

ПолтаIВЩИНИ,

ченко

РО,ДОМ

Лригорій

Са-

з ЧерНігООщини, а

-

Дмитро

Чепурний,

мо,

з

-

та,в їх

З

як

КИЇіВЩИНИ.

комсомол,

відо-

передовикіlВ СОціаЛі'СТИЧНОГО змагаlRНЯ. Вміщені у збіlРНИ­ НУ ві,рші Д. ЧепУіРНОГО напи­ сані під час творчого відряд­ ження на пі'дПРИЕшства Дон­ басу і КУїзбасу. Поезія «Ли­ -ва.рниЙ цех», зокрема, зма-

льовує НУ

пое'ти у

Миколаївська торії

Працюй невтомно,

збі.рНин

ТіВОРИ «Шахтарі. та «Місто росте в степу» широко показують творчу працю мо­

чій тематИlці. Передмову до Кlнижки написав тещі ще теж

ладі, що запозичує дос:від батькііВ, с'тарших ТОІВаришів,

,ві;ДзначИlВШИ

деЯНі

новаТОРСТІВа

в

елементи

їх

творах,

П. Нолес_нИіК ,вказаlВ і на недоліlКИ. л,в,тор передмови постаlВИВ пе.р~д молодими обда-

життя

і

«Серенаду» Шубер­ і «Місячну сонату.

Бетховена

що

нову генерацію

почав

нува ти в ХаРКіНСЬКОМУ

но,

ляльно-вому

під силу

театрі ан­

одному

глибоко та все6іч-

являє рішучИlЙ крок нашого

же

радЯJНСЬКИХ

Це

зображення

високої

домості сільсьної молоді, їх

Ві,ктор ГуrдиМ предста,влений У зБЩ)НИlКУ «ЕнтуЗіас'ти

бажання 'ДОНЛЗlCТИ всіх зу­ силь АЛЯ лі'квідацП «І!ІРОРИ-

епохи»

-ву»

поемою

п'я'Ти;річкн»

«Солдати

з пос,вятою

але

мо-

відомому

ком-

Збірник «Ентузіасти є

сом,ольському критику Бо'ри-І нашо'го

сові Коваленку. Григорій Са-

ченко вмі'СтИlВ

одинаАЦЯТОЮ

земляка

Дмитра

май­

кожною

«·колективу.

входить

Ці

блакитні,

співують

епо­

ського

оЩ!нжові

мелодії

жає те,

Ф. КИРИЧЕНКО.

ва л ь ,с и

че

оперного

від

театру

Ар­

комсомольців

100 На збори прийшли з колгоспу

Товарнш

з

...

райкому

Стоїть з листом, Говорить так чітко І просто ...

- Ми Свідомі

-

армія буднів, всі,

Живем, А не скиглнм до поту.

Та замість палких І велнких слів Любим велику роботу.

... Лнст Лише

іс.

охорони

Слова сповіщають тривогу-

~леБаченнSI п'ятниця, Перша

9.35 .в

Ху дожній

11.40 12.50 Концерт

В

9.45 -

сьогодні

фільм

Грає

СЕРПНЯ

«Друг

Ван

ефірі

19.20 19.50 м'єра

10.15

Г.

Пашкова.

мій,

Колька».

бачення.

Кліберн.

Концерт.

радної

художньої

13.35 -

кінченні

14.05 - Новинн. 17.20«Жнива». 17.30 - Для дітей .• Лічнлоч­ ка». 18.00 Новини. 18.10 ДокуНАША АДРЕСА: і 255020. М БРОВАРИ .Н v 15'4 вул. и.нська, . ТЕЛЕФОНИ:

-

-

11.00 -

виведення спраВЖ1Нj'

«дитячі ясла.. Навчаю канарів під звуни фор­ тепіано, баяну, а та.кож ПіД оркестрову музику

13.05 - Художній фільм . 16.50 - Програма передач. 16.55 Концерт артнстів Ки­ ївської державної філармонії. 17.55 Програма передач. 18.00 - До 3О-річчя

Мойсеєва».

коміса­

«Мартнн

«Подвигу:..

21.00-

«ЯК

Читає

козаки

Музичний

телефільм

-

заСТУПl!вка

грали..

програма

19.00 19.30

.Вісті».

Вистава.

тн!»

Вечірні

роботн,

друкарня,

Київської області,

вул.

Фо­

нагороджений

цінним по:царунком від

!МіНістерства

культури

УРСР. Олег ГОНЧАРОВ. (РАТАУ).

-

новини.

Програма

передач.

Редактор в. ФЕДИН.

Ольга

111-3-18,

вІддІлІв

фотокореспондента

ці, альбоми

лічильні

це

і

артилеРІЯ

султана.

Греції

у

-

існувало на­

Сікіон, де їх

великій

кількості.

ІНДЕІ(С Газета

п'ИТНИЦЮ

t

ПРОМlІсловостl,

_ 19-4-67,

154.

Телефон

- 19-4-57.

Зам.

Вік огірка сягас людина nокуш­ принаймні

ручки,

і щоденники,

«Подарунок

не

письмове

пер­

різноманіт­ приладдя,

живспілки, що відбудеть­ ся на площі біля мага­ зину.

ПРОСИМО ВІДВІДАТИ НАШ ЯР МАРО К. Дирекція

раАунlвермагу.

61964.

ВИХОДИТD середу.

B1BTopolt,

у

-

трикотажні, швейні виро­ би та взуття -

палички і авто­

суботу.

маС080!

КОJlектив по

респуБJllкаисько\'

матерlальио-технlчному

ЧІІННЮ

І

збуту. ВНСJlОВJlюе

сп1ВЧУТТІІ

Попову

У

днректору

зв'язку з

3369-9255.

базн поста­

г"нбоке

базн

А.

смертю

батька

Київська,

огірки,

про

ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО МОЖНА ПРИДБАТИ на шкіль­ ВАШИМ ДІТЯМ ДО НО­ 26-27 серпня ВОГО НАВЧАЛЬНОГО ному базарі райуніверма­ Броварської райспо­ РОКУ, портфелі і ран­ гу

Степана

Броварська

м,енно

неЗВИJЧайне

Федір

тувала його вперше шість тисячоліть тому.

ШАНОВНІ БАТЬКИІ

ШОI(ласнику»,

-

«Танцює

ре-І мовленн!!

Д.актора вlдповlда"ьного секретар!!, вІдділу СІЛЬСЬКОГО господарства, кореСІІондента мІсцевого раАіо-

футбол

МОЛОДИХ».

Мультфільм

20.45 - «На добраніч, ді­ 21.00 - Програма «Час». (Л\). 21.30 - Продовження вистави. 22.30 -

ест­

По за­

====:11

19-3-112,

«Л1.істо

18.30 -

вісті.

-

-

у

Інформаційна

теле­

фестиваль Концерт.

гвардії».

(Ворошиловград).

11.15 - Те­ - мужчини». 12.35 -

«Ми

За своє

-·-~-'-'_.~,,,f,;_(і~_'_'_IіІ_ti_._Ii_''_,_,_,,,

Боруля:.

"МОЛОДОЇ

«Театр одно­ Поезія.

Фотоетюд В. Полотняка.

ЛЕБЕДИНЕ ОЗЕРО.

програма-УТ

левистава

чудово,

мистецтво

предків-слов'ян. у сиву давнину

НОВИНН.

Телевізійні

Це

стиглий. І дійсно, ми ЇМО недо­ стиглі огірки, бо дозрілий іде тільки на насіння. Великим попи­ том огірок користувався у наших

Кольорове

в Сопоті.

але ніде нічого подіб­ ного не бачив.

натих,

у

що

країн,

Та і сама назва грецького поход­ ження. «Агурос» означає недо­

"НОВАЯ жизнь,. орган Броварского горкома 1(0ммуннстнческоА партнн УКРВІІНЬІ. 'городского н раАоннOl'О Советов депутатов ТРУД!!ЩНХС!! l(иевскоА областн,

редактора

19-4-47,

22.30 -

Друга

яльності.

Брехт.

Міжнародний

пісні

самоді­

•. 21.30 -

заявив,

об'ї;Зtдив багато

вирощували

«Пісня-72:>.

наглядач».

Б.

разцов

ВІТЬ МІСТО огірків

філь­

«Час

у Москві народний ар­ тист СРСР Сергій Об­

м:ятка~. JI

художнього

актора..

рального театру ляльок

Вважають, що nра-nра-nраогі­ рок пішов по всіх континентах з лісів тропічної Індії. Відомий він був єгиптянам його зобра­ ження знаходили на древніх nа­

Пре­

го

(Уніма), кері<ВНИК Цент­

СnОВlщала

телебачення.

телевізійного

ра:ц я нміжнарод­ лялькаріВ

nриn-(lивли...

пошта

«Станційннй

Президент Cl>KOЇ секЦії ної спілки

піднреслив він.

організував

за­

На рейді з' явились кораблі. Згодом з'ясувалося: із Смірн.н

«Польова

Програма

концерт».

«Шлях

19.00 -

До­ солі­

магнітофонному

моря долітали гар.матні постріли. Війна?

Кольорове

Для школярів.

«Молодість».

учасників

телефільм

Єфремова:>.

му

програма-ЦТ

Новини.

.Артеці.

25

ра

-

в

пису.

Збентежені Аtешканці Константи­

'р.

ментальннй

гнізда.

Нняжичі.

одного-,двох,

-

в

Так я

нополя вибігали на вулиці: з боку

Д. ЧЕПУРНИН.

1930

віск.

найкращих, щоб мати потрібну кільність пер"

В Донбасі прорив, У чорній землі Шахти чекають підмоги. Ми віримо в себе, Сила ж у иас! Не кннемо міць у иаругу! ... Хто добровільно ... Туди ... На Донбас Війною за чорний вугіль1! Горіли серця ... Далеко до мук ..• Наказ, Пропозиція Впору, Бо без вагань Ціла сотня рук Умить Угору.

слів.

то­ при­

Федір Фоменко. Навчити канарів

пташенят

щоб

С. ПЕРЕХРЕСТ.

Шднялась

,із райкому,

10

танув

ють свої підземні

(НОТАТКИ)

-

гніздо,

перегріву

побачив, ЯН джмелі вентилю­

У'країНСьНОГО

себе в'Дома

тріпо­

на-ганяючи

повітря в

ньому не

Ш~ ~®Ш~~~ Іх

Паеlчник пояснив

на,Д!Мірного

одно-го З одним. З кіль­ кох десятків я виби­

арт ИСТ на

до

про дж.мелиного радгоспному па­

КРИЛЬЦЯ'МИ,

евіже

ношею

лише

поспішив

гніздо і дуже ШВlIjДКО

сті-в за тембром свисту, «.БІзаєморозумі Н ням»

раю

і

~овернувшись додому,

сідає біля входу в пl!Дземне

дентові РАТАУ. велося добирати

частину.

гро­

'ВХОДУ до гнl'3да, називає'ться сурма-чем. Жаркої пори він

злагоджено співати надllвича'ЙIІО важко, РОЗПОВіs він кореспон­

ці­

канова. Викону,ва,вся «Соловей. Аляб'єва. Керує птахами ко­ лишній вчитель серед­ ньої школи, пенсіонер,

«Полонез»

Огінського,

-

твору,

УРСР Валентина

попу­

що в їх репер-

туарі

виконання

свою

Народна

на­

лярних пісень «Катю­ ша. і «Налинка •. Вра­

поета

роди

не

гур'кіт

що дж.мl,ль, який сидІв біл~'

зда­

вариства

іншИіЙ. Юлька разі<в спільно з цим ансамблем ви­ ступала перед пуБЛі­ <кою солістка ХаРlRів­

жов­

злагоджено

Звичай­

птаху

складного

член

ра­

Ноли занінчує один, трелі пО'Чинає виводити

ви­

:вісі'м канарі-в. ті,

Чепурного.

у книзі свої

глядачів

не3lвичайн о. г о

пташки

книгою

-

ма-

перед

До

на Донбасі.

хн»

для

джмелем

січникові.

помІтив

з

вІд по­

утворюва­

перестав спостерігати

РОЗПОВІВ «-сторожа»

пе­

мені

сюди

тому кожний з них на­

ставою.

с-ві­

людей.

даютьоя

прилетів

композитора

леНblКИХ

іНДУСТlріа,лilзаЦll.

що

романси

показує OДНlH з еПі'ЗОДіВ, що до

за

Протя­ він об­

я як

:І'ВИЛЬОН,

лося, не був схожий на того,

Шостаковича.

вино­

який,

крильцями.

як ворушилася

почувся

Я

села.

ПІдійшов до

'дірочкою

дmмеля

Штрауса,

високі

народу

,му.

землю.

дянсь·кого

співує

працю

лодому,

та

на

підвІвся і

Над

ти

Й відо6раЖYlваrn

ДЖМіЛь

міцно

ни'х КРИЛЬЦЯМИ джмеля. Десь далеко

-

сірі куріпки,

лого

но 'вивчати

ВlтряниJt

того мlеця, де сів джміль. Та'м, у зerлені, ·виднілася невеличка дірочка вхід у п~дземне житло джмелів.

Новоnет­ госnодар­

самбль... співучих пта­ хів. Такі дивні концер­

поетами

-

лісництва

революціонеріІВ, майбутнє країни. У поезії «На Донбас (нотатни). Д,митро Чепурний

рованими

ВИlМОГИ

комсомол,

представляє

Я

На фото: красень-фазан. Фото К. Дудчеика. ( ФОТОХРОllіК<J РАТАУ).

переймає і творчо Тlрансфор­ мує їх КУ,Лl>ту,рні надбання, веде безкомпромісну бороть­ бу з всіля:ким опортунізмом, з відкритими Й за,масковани­ ми ·ворога,ми. У цій боротьбі перемагає

стився

тери­

зайці, лисиці, фазаНll.

буде час!

«Ентузіа,сти епохи», в ЯlКОму віддали да,нину ,виробни-

МОЛОДИlЙ КОМСОМОЛЬСЬІКИЙ критик, нині доктор філологічних наУ'К, Петро. йосипо<Вич Ho-лесЮIiК. Позитивно ОфНИ:ВШИ поезії В. Гудима, Г. Саче.нка і Д. Чепурного,

На

Варварівського

~TBa. Тут е козулі,

дJIЯ відпочинку

молоді

область.

р?зташовано дільницю [нвського Аlисливського

Будуй жи-ття!

І як СИl1\~вол своєї духовної

~вітки,

затрща-в

Н~ІВ'КОЛО нірки трава

летів усі квітки конюшино­ вого кущика і важко опу­

боротьбу

стали слова:

Побра-

однієї

релетів на сусідню. гом кількох хвилин

Іх>нім ДеіВізом

1931powy.

БУ'рхли.ве

випустили 1931 році

напру-ж-ену

з

тріпав

водночас

Було ВИlДНО,

чий нектар. Зібравши данину

робіiJ'нИКііВ за _виконання пла­

життя молодої К.раїНИ Рад.

єд.ності

І1Ірацю

швидко

на к<вітку

Ilерелітали чорні бархатисті дж.мелі. Один ДЖМіЛЬ опу­

і

і

один ДЖМіЛь з ношею. Той ДЖlміль, що ,си,дів, МОВ сто­ рож, пропуе~ив його і знову

СТОМИlвшись 'Від швидкої ~оди, я присів відпочити. Бі­ .ля

Він швидко

Скоро до гні:зда прилеТів ще

грозою.

ча-

-разом навчалися в Ки-

нектару.

яс кра­

сто говорнть, «нерозлучна l1ріЙЦЯ., то бу-ли ЩlfJрі Дlру-

-

ПР.РОДИ

ТРНфоновяча

С.

його

Днрекцlя, партlйннй комІтет та роБІтком радгоспу «Великодимер­ с .. кий" 3 ГJlибокнм сумом сповІща­ ють про трагІчну загибель тракто­ рнста

радгоспу

НАСТИЧА Степана Артемовнча І внсловлюють спlвчутти сlм'і кІйного.

по­

121 номер 1972 рік  
121 номер 1972 рік  

121 номер 1972 рік

Advertisement