Page 1

Пролетарі

ге іх країн..

єднайтеся!

По НАШІй БлтькІв:щинІ

CTJJXIIПOBE Ь

НА ЧЕСТЬ

в СТОЛИЦІ Рf\ДЯНСЬКОЇ УКРf\ЇНИ

ХХІ 3'Ї3ДУ

I'JIPC

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

о

nартії України та районної Рсцн Аепутатів труАящих

Київської області

П'ятниця,

• 121 (1723)

10

жовтня

ПЛАВКИ з 5-ШВИДКІСНІ --------------- --- 4День у день збільшує випуск

1958

року. \ ЦІна

15

коп.

надпланової

Прочитайте fВИЖНО аведенннg ~ про внро&ннцтво ноАока

!

ф

видали

ф

Ф Звертаємось не тільки до нізації т. Суботовський М.), <'> 0 <·> керівників колгоспів і пар- на стільки ж у руднянськом у 0 ~

ки з

~ подарства, але й до всіх

наших нець

r.,

секретар парторгаиі- ~

g g

g

<:.>

~

клади

0

матеріали, що вміщені у ми- місяців заnевняли, що вжи- ~ 0 v пулому номері

g нами

~ взятого но нічого, або дуже мало зро- ~

зDбов'язання по вироб- ·били ){ЛЯ того, щоб ліквіду-

марганцевої

0 гектарів угідь і надоях на од- можна, на жаль, продовжити . ~ ~ ~ ну корову. У світильвівському колгоспі ~

0

лаївські

~

час оброби.лн

9

місяців вироблено по «Червоний nрапор» після всіх ~

~ 195,4 центнера

молока на запевнень голови

g кожних

~ ється воно ще більше тим, що збільшення виробництва

~

~

g g

мо-

~ і на початку останньої чверті лока на кожних 100 гектарів Ф ~ ~ ~ року, коли вже вкрай мало угідь і надоіти від кожної ко- Ф

~ залишилося часу для того, щоб / рови, в середньому по району,

~

<:.>

0

надолужити прогаяне, у знач- не

Ф ній

~<>· 0

кількості

колгоспів

надої

молока nродовжують знижува-

~ тися . Якщо станом на

менше 250

печити,

що б

на

$ ~

кілограмів. ~

Шлях до цього один

б

-

ф ермах

1-ше ного колгоспу було

~

за ез-

ф

~ 'О'

кож-

ф

стільки Ф

~ жовтня мінус по надоях моло- корів, як то заплановано на g ~ ка на корову, порівнюючи з 1958 рік. Треба, щоб соціа- ~ ~ цим же

періодом

ф року був

234

минулого лістичне змагання між дояр- ~

кілограми,

то ками,

їздовими,

які

достав- ~

~ на 5 жовтня мінус вже ста- ляють корма худобі, будівель-· ~ новив 238 кілограмів.

~

В одному тільки

~ «Жовтень »,

с.

никами, які споруджують і ре-

(го- щення,

g ло ва правління т. Ковбасинg ський І., с.екретар парторгаg нізації т. Холод 0.), мінус по ~ надЩІХ молока на корову за

~

.

кІJІограмів,

а

за

першу

було

по-справжньому Ф

масовим і дійовим. Тільки при

цій умові становище може бути виправлено. Неухильне

~ <і> 9 місяців дійшов вже до 687 того

0

g g

колгоспі монтують тваринницькі примі- ~

Требухів

,

виконання

кожним

п я- бов'язання

по

g ~

молока

матері-

~ ча» (голова nравління т. Па- КПРС і 41-х роковин Велико-

~ 0

ф

велко В., секретар паJ)'fОрга- го Жовтня.

% ~ Ф

~

~~~фф~~фф~~ф~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ф~~ф~~ф~фф~~ф

Ocmauui

вісті в полгоспів

план

заготівель

Закарпатська

річний

м'яса

молока

і

область.

(РАТАУ).

НАЙБІЛЬША ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ БІЛОРУСІ І

У

Білоруському Полісеї завершено будівництво першої черги

Василевицької електростан­ ції, яка працює на торфі. Це найбільша електростанція рес­ публіки, що ста.1а до ладу nісля ХХ з'їзду КПРС. ДРЕС дала струм підnриємствам Гомеля Речиці. (ТАРС).

Здано

в

експлуатацію

***

чани, післІІ чого стебла також засилосуємо.

•••

А. Іщенко, агроном .

КОЛГОСП ІМ. ЛЕНІНА, С. В.-ДИМЕРКА. Готуємо грунт для закладки нового саду на 5 гектарах. Ділянку виорали на глибину ЗО сантиметрів. Площу розби.ваємо. П. КУЗЬМИК,

•**

агроном .

КОЛrОСП ІМ. ЛЕНІНА, С. ЖЕРДОВА. Механізатори виконали план піди11ття зІІбу. Під ярмА клин наступного року підготов­ дено 5~ гектарів. Оранка продовжується . к. хомич , члеІJ редколегії сті нгазети ~ вnеред» .

першу

електросталеплавильного

чергу

цеху

на

Челябинському

заводі.

металур­

Видано

Міцніють дружні радянсько­ На запрошення короля Афгані- висловили впевненість у дальшо­ стану Мухаммед Захір Шаха з му успішному розвитку відносин,

1 по 6 жовтня

ціальні особи. Всюди радянських гостей 1;епло й сердечно приймали офіціальні представники і населення Афганістану. К. Є. Ворошилов і особи, які його супроводили, мали дружні зустрічі

й

розмови з

Афганістану АФганської

королем

а також культурних зв'язків між

обома країнами. В ході обміну думками в найважливіших пи­ таннях міжнародного становища і

радянсько-афганських

від­

носин було констатовано, що по­ зиції обох держав у цих питаннях , як і грунтуються на принципах мирного співіснування і Статуту Організації Об'єднаних Націй , близькі і багато в чому збігаються.

та іншими діячами Обидві сторою1 з задоволенням держави . Ці зу- відзначили, що відвідання Афга­

стрІЧІ и розмови проходили в об- ністану К. Є. Ворошиловим ще становці сердечного і глибокого більше зміцнило дружні радянсь­ взаєморозуміння. ко-афганські відн осини , які

Під час розмов , як говориться є прикладом успішного спі!!робіт­ в Спільному комюніке про пере- иицтва крuїн з різними подітич­ бування К. Є. Ворошилова в АФ- ними та соціальними системами ,

nершу

номІчного и

В

технІчного

сшвро-, справи миру й безпеки в районі

бітиицтва і торгівлі між Радян- Близького та Середнього

СІ.ІШМ С01нзом та Афганістаном і

і в усьому світі .

Сходу

(ТАРС).

(ТАРС).

плавку.

Херсоні

здано

в

Конференція письменників краін Азії і Африки

експлуата­

цію першу чергу силікатного за­ воду. Працюючи на місценііі си­ ровині, підприємство щодоби ви­

7

жовтня в Ташкенті відкри­ нутому присутніми І'одов і

Комісії письменників в Закордонних справах Ради На­ пускатиме 25 тонн вапна і по­ країн Азії і Африки. На цю між­ ціональностей Верховної Ради над 10 тисяч штук силікатної народну зустріч nрибули найвиз­ СРСР, члену ·Президії ЦК КПРС цегли. Проектна воду

і

ЗО

потужність за­ мільйонів штук цегли

тисяч тонн

20

ваnна за рік . (ТАРС).

щсь

конференція

начніші літератори двох конти­ Н. А. Мухітдінову. Оголосивши нентів , численні гості з зарубіж­ привітання М . С. Хрущова, Н. А. них країн і всіх радянських рРс­ Мухітдінов звертається до уча сни­

публік .

ОБЕРТІВ Нf\ВКОЛО ЗЕМЛІ

2000

колгоспу.

КОЛГОСП ІМ. ЩОРСА, С. КНЯЖИЧІ. В траншеї заклали останні 600 тонн силосу з кукурудзи. На 20 гектарах зберемо ка-

(РАТАУ).

СТАЛЬ ПЛАВИТЬСЯ ганістані, сторони відзначили по- і ВІШІОІшли впевненість, що це ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИКИ зит~вні до':'гненн~ в галузі _еко- І поrлужить дальшому зміцненню

Г. ФІЛАТОВ,

голова

лу». Журна .1и виходитимуть збі.1ьшеним обсягом і тиражем .

афганські відносини

виконала

КОЛГОСП ІМ. ВАТУТІНА, С. ПУХІВКА. Достроково ви;конали план продажу картоплі державі. Відправили 507 тонн. Сили пе-

реклю'Іилк на кагатування картоплі.

Перші три глави цієї книги будуть надруковані в М 10 журна­ ·~У <' Комуніст України » та М 5 « Українського історичн ого журна­

~ НОВИЙ СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД g

~ за п'ятиденку мінус У зазим- Вітчизні на честь ХХІ з'їзду ~ ському колгоспі «Шлях Іллі~

0

ний журнал » будуть публікуватися глави з н ової книги « История Комм унистич еской партии Советского Союза » .

в Афганістані пемолока, м'яса і яєць. Понад план вирішено продати 10 ребував з дружнім візитом-відтисяч тонн молока і ·4 тисячі повіддю Голова Президії Верховтонн м 'яса. Колгоспи області ви­ ної Ради СРСР К. Є. Ворошилов, конали також річний план розвнтякого супроводили радянські офіку тваринництва. · Достроково

Сел ю ченка .

D-------------

Зважаючи на великий інтtрес комуністів і безпартійного акти­ ву до вивчення героїчної історіі Комуністичної партії Радянського Союзу, в журналах «Комуніст Украіни» та « Український і сторич­

МОЛОКО І М'ЯСО­ ПОНАД ПЛАН

виробництву~ <:> гійному

збільшився трудових подарунків

D

На допомогу вивчаючим історію Комуністичної партІї Радянського Союзу

годин ра(РАТАУ).

готівель

*

взя- ~ колгоспом зо- 0Ф

______

490

Трудівники сільського гослодар­ ства Стані·славської області дост­ роково виконали річний план за­

g

~ тиденку жовтня збільшився молока повинно бути од- ~ ~ ще на 7 кілограмів . На 10 кі- ним з наших найцінніших ~ ~

g лотрамів

шов у плавання на ніше графіка .

'О'

Ф

короткий

69 суден на 713 го­ строку, а з Херсон­ порту ряд кораблів вий­

ського

~

g

за

дин раніше

*% * *g%

правління

100 гектарів угідь, а т. Чудновського Г. і секрета~ до кінця року, згідно зобов'я- ря парторганізації т. Неїжса0 зання, повинно бути 284. На- ла М. за місяць і 5 днів мі~-· доі на одну корову станов- нус по надоях молока на коро"' ~ лять, в середньому, по 2221 ву зменшився всього лише на кілограму молока, а зобDв'я- 28 кілограмів і становить за~ зання наше на рік - 3200. раз 275. ф 0 Зайве доводити - становиМи можемо і повинні будь~ ще дуже складне. І ускладню- що добитися у жовтні різкого

портовики

Київ. Вн.J. з вул иuі Свердлова на Хрещати к . (Фотохроніка РАТАУ) Ф ото .\\.

Пласти,

З честю здійснюють свої перед­ з'їздівські зобов'язання чорномор­ ські моряки.. Велику допомогу їм подають колективи nортів. Мико­

g

~ ництву молока на кожних 100 вати мінус по надоях молока, ~

За

руди.

В МОРЕ--ДОСТРОКОВО

«Стахановця» вуть всіх заходів, а практич- ~

влконання

Інгулець виявлено по-

її завтовшки більше І метра залягають на глибині лише 10-30 метрів від поверхні, що дає змогу розробляти їх відкритим сnособом . (РАТАУ).

0

0 ~ ф про хід

надпланового кожні

4 плав­ швидкісні. (РАТАУ).

5 -

сейні річки

~ монт тваринницьких nримі- організаціі т. Козуля Є.). ~ 0 щень. Прочитайте, товариші, Перелік колгоспів та їх ке - 0

~ уважно зведення та всі інші рівників, які nротягом ряду

тонн

Тепер тут

Прекрасниіі nодарунок ХХІ з'їздові КПРС підготували геоло­ ги. На Дніпропетровщині в ба-

~

~ для худоби, будівництво і ре- т. Якнюнас В., секретар парт-

колектив

ГІДНИЙ ПОДАРУНОК

Ко11ша- Ф

Ф доярок, відповідальних за ви- зації т. Куnиро Н.), семипол~ робництво і доставку кормів ківському ім. Леніна (голова

тисячі

металу.

~ тійних організацій, працівни- колгоспі ім. 40-річчя Жовтня ~

~ ків інспекції сільського гос- (голова nравління т. V

продукції

Таганрозького металургійного за­ воду. Сталевари другого марте­ нівського цеху лершІ'.мн на заво­ ді виконали зобов'язання. взяте на честь ХХІ з'їзду КПРС . Вони

Конференцію

обе рт навколо Зе млі.

Шараф Рашідов .

47,6

оберта

На цей

зробила

більше,

ніж

на су·

путник .

З го

моменту штучного

за nуску суnутника

третьо· мину ·

ло 147 діб. За цей час він nролетів шлях, який дорівнює 92,6 мільйона кілометрів .

(ТАРС).

ків конференції і госте й з промо­ вою.

Потім на конференції оголочого комітету по скликанню кон­ шуються привітання від Пр t>м'єра ференції письменників краін Азії Державної Ради І\итайської На­

письменник

ракета -носій

голова

а зіатсько~африканського підготов­

Третій радянський штучний супуТНИК 8 ЖОВТНЯ О 9 ГОДИ · ні 55 хвилин за московським часом завершив двотисячний час

відкрив

і Африки ,

визначний і

узбецький родної Ре сп убліки Чжоу Ень-лая, діяч прем' єр-міністра республіки Індії

державний

Джавахарлала НРру, прем'єр­ Головуючий повідомляє про те, міністра Цейлону С. Вандаранаі­

що на ім'я конференції надійшло ке і прем' єр-міністра Вірманеько­ привітання від Голови Ради Мі­ го Союзу У Ну. ністрів СРСР М. С. Хрущова. Це Від імені представників брат­

повідомлення

делегати конферен­ ніх літератур всіх республік Ра­

ції і госТі зустрічають тривалими дянського оплесками .

Слово надається теппо зустрі-

Союзу

Конференцію

вітав письменник М. С. ·Тихонов. (ТАРС).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

П'ятниця,

ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ В ПЕРВИННИХ ПАРТОРГАНІЗАЦІЯХ

Перед славним ЮlІідеєм І ·----Ленінського

За боєздатну партійну організацію років, ЩQ я в лавах пар-.

3 37

тії, понад цером

Регулярно

був солдатом, офі- партійні

30

Радянської

Армії.

поча,1и

збори,

Нелег- на яких

ко було мені відразу після бага- питання нутися у життя партійної

нізації

підприємства

орга- иицтва

заводу

-

сільгоспзапчастин.

у ще

додаток до

}'

жr

станови-

ньої роботи.

той ч;tс на заводі було ду-

Комуністи

важІtе.

чого

цього

Виконання

плану

зривалося,

виробни- чином, ласі

покликати

іх

до

порядку

ші

організаціі

з

його

ня не

та

деякі

найближчого

користуватися

не

вер.статниками,

у

ко­

дективі, бо систечатично пиячили.

Понад

рік

партійної лено,

тому

керівництво

о·рганізаціі

секретарем

бу ло

1

ін­ останні-на могли

авторитетом

кот•ктиві,

серед

1

вуликів та

інкубаторів,

ви­

проф­ ходячи з потреб колгоспів. Здійс­

полі­ нення

цих

раціоналізаторських

пропозицій

дасть

наступному

році

можливість значно

у

розши­

таки~І рити виробництво і повністю від­ з них міг мовитись від дотацій, які дrр­

до проявити себе на роботі і у пар­ жава відпускає заводу.

оточен­

користувадися і не

29

членів

партшних

що були

26,

зборах,

взяли

майстрами, бри- участь в обговоренні звітної до­

начальником

цеху, повіді бюро .

інженерно-технічних піхи,

-

Н а

Перші наші ус-

-

сказав

комуніст ,

комсомольської організації Володими р Михайленко. Го­ туючи гідну зустріч ХХІ з 'їзду І<ПРС і 40-річчю Ле ; І інського ком­

елю­

заводу, 4 сар Н. д. Тертичний, резуль­ -пенсіонери. Комуністи, що пра- тат організаторської і політичної

цюють

в

цехах,

посідають,

боротьбу за зміцнення партійної

с. Літки.

сумлінно

як роботи в масах, і за це я пропо­ ную визнати роботу бюро за­

виконують

довільною.

За

реІtомендацією

Але

у

багато

недоліків,

партійної якості

продукції,

нас

ще

дуже

зокрема

щодо

техніки

муніста

т.

Приходька

М.

В.

В но-побутових

потреб

В РАЙКОМІ ЛКСМУ Підведені

без-

лагоджується

належний

сяці, коли є вдосталь сировини,

лист

Присуджено червоний вим­

вів кодгоспних молочно-товар­ тримала доярка колгоспу імених

робітників

ферм

за

можцем

МТФ

вересень .

визнано

Пере­

колектив

княжицького

колгоспу

ім. Щорса, де надоєно від кож­

ної корови

по

368

ні Сталіна, с. Русанів , А- Со­

ловей, ім .

r.

Зеленко з КО.'ІГОСПУ

Щорса ,

419

яка

надоїла

·

кілограмів

модока

по ві д

кілогра­ корови. Відзначено доярок цього ж колгоспу Л. Кришни , яка

мів молока, друге місце посі ... ли русапівці

ко-

порядок-

Похвальний

-

райкому ЛІ{СМУ .

40-річчя ВЛКСМ серед комсо-

стягнення.

оздоІ,JОВ,1енню

соціа- чанам

мольсько-молодіжних колекти.. пел, який в минулому місяці

прийнято до комсомолу. (с€кретар т. Рижкін П. І.) бути Зросла на підприємстві і роль нещадними в боротьбі проти Про­ лективу сприяло те, що незаба­ завкому профспілкової організа- явів порушення партійної дис­ ром призначений був новий ди­ ціі, яку очолює комуніст т. Лу- ципліни . Посилити організатор­ ректор заводу, висококваліфіко­ кашов І . Г . Ліквідована, зокре- ську і політичну роботу в масах , ваний інженер, кандидат партії ма заборгованість по членських спрямувати її на успішне вико­ т. Малахов В. Ф. Хоч я безпо­ вн~сках. Зроблені перші кроки' нання взятого колективом зобо­ середньо на виробництві не пра­ для того, щоб пожвавити роботу в'язання на честь ХХІ з'їзду цюю, а зв'язаний з життям робіт­ ДТСААФ, спо{УГивних гуртків, КПРС і 41-х роковин Великого ничого колективу тільки. як клубу. Жовтня. Як і сл ід було сподіватися, пропагандист, агітатор, проте, і У цьому запорука дальшого мені ясно стало в партійній підприємство почадо після цього росту боєздатності партійної орорганізаціі і на підприємстві на­ працювати ритмічно, а у ті мі- ганізаціїД. Чумак, як

підсумки

лістичного змагання на чrсть

дисципліни серед ко­

Дальшому

проце нтів.

Фото В . Полотняка .

правило, авангардну роль на виробництві.

140- 150

сомолу, він н~ су шінні тоrфу виконує норми на

результаті посилення партійного та ідейне виховання комуністів. муністів і керівних кадрів заво­ впливу всі комсомольці виконуЦі думки були основними і ду. В окремих випадках вдали­ ють і перевиконують виробничі у всіх інших виступах. Комуніс­ ся і і!О такого засобу вихован­ норми, 8 молодих робітників ти зобов'язали новообране бюро ня,

з н і м ку: один з передовиків торфопідприєм ства « Великое »

секретар

посадах , в адміністрації

онов­ визначені їм партійні доручення.

обрано комуні­

комуністів з

17

працюють на

ста старшого майстра т . Риж­ організації комсомольці обрали пеки. Набагато глибше, ніж досі, кіна П. І. Очолюване ним бюро торік своїм секретарем комуніста члени бюро повинні вникнути У і парторганізація в цілому по­ т. Легкодимова С. С . Керівником всі галузі виробництва, більше чали з того, що повели рішучу гуртка подітосвіти висунули ко- дбати про задоволення культур­ і трудової

СЕЗОНУ

розставлені

щоб кожен

було кому. Бувший секретар пар- гадирамн, пиної

В робітничому

культурно-ос віт-

народного добра, порушники тру- тійному житті. 17 з дової дисципліни розперезались, і кандидатів партії а

В О СТ1\ННІ ДНІ

комсомоду

інженерно-технічних працівників І

керів- ції і

організаціями, і

року.

1958

роботи, народилася ініціатива реконструк- ~

характеру,

комсомольською

спілковою

бюро,

важливіші

внутріпартійної

тично-масової

жовтня

проходити перевиконувати виробничі плани .

засідання

вирішували

торічної військової служби увімк- виробничого

І

-

одержали по

кілог]}амів, третє

300

ківчани

по

-

літ­

-

кілограмів

297

молока.

Бюро

прису дити

ЛКСМУ

прапор

комсомоль-

сько-молодіжному

колективу

колгоспу ім. Щорса,

с. Кня­

жичі,

відібравши його в ру­ санівців. Русанівцям вруче­

но перехідний червоний вим­

пел

член І<ПРС.

райкому

по О.

400,

Є. Петренко

ЛКСІ\11',

літків-

грамів

Г.

кілограмів

419

БорисЕ'нко

-

О. Куценко

вирішило

Перехідний Червоний

райкому

надоїла молока,

по

молока

Бугаєнко

-

по

по

394,

368

кіло­

від

корови ,

доярку

-

госпу ім. Кірова,

с.

кол­

Погреби,

що надоїла по

316 кілограмів, І

і В. Квашу з

русанівського

колгоспу ім. Сталіна, яка на-

доїла по

313 кілограмів мо-

лока від корови-

І

\

ПО СТОРІНКАХ ОСТАННІХ НОМЕРІВ СТІНГАЗЕТИ

ВИСОКА АКТИВНІСТЬ НОМУНІСТІВ Райпромкомбінат. У встановле- те, що він не радився з ними а

нари агітаторів

рідко

коли

про­

Нарада пройшла. Рішення прийнято. А

ний день і годину відбулпса звіт- питань партшноІ 1 виробничої вадилисІІ. но-виборні збори. Пройшли во- роботи, не організовував усної і Активно пройшло обговорення ни активно. Робота бюро (секре- наочної агітації. заходів по розгортанню соціаліс­ тар т . Ковбасинський В .) визнаСекретарем парторганізації об- тичного змагання на честь 41-х на за задовільну. ~т прийнятому

рано т. Стре.'І~цького А.

рішенні намічені заходи по даль-

А. Уваров,

шому поліпшен11ю організаційно-

нартЇЙНОЇ і ІІО.ТJіТИЧНО-МН('.ОВОЇ роботи. Партійна організація по-

роковин

Жовтнсuої

революціі

.За ко.муніз.м "

-

орган парторганізації

колгоспу і.м. Леніна, с. П.tоске

В артшІ відбулася нарада тва- нарнику, у кормоцеху . Вони (' ИГ­

Б. Павяенко.

***

Текстильна промартіяь с. Го-

ставила перед собою зан.1ання- rояів. В нинішньому році в ар­

далі?

ринників- Як повідомила стіннів- налізують: ка «За комунізм» (редактор т. РяеСтарі

ХХІ з'їзду КПРС.

член КПРС.

що

бов П. О.) її учасники підсумували хід виконання соціалістичних зоПочинаючи з 2 жовтня , звітно- бов'язань за 9 місяців. Обговорили виборні зuори відбулися в 22 також завдання по підготовці до первинних партійних організаціях зимового утримання худоби.

***

приміщення

зараз

не ремонтуються, а нові ще не закінчені. Вважа€мо, що крім будівельної бригади на ці роботи слід залучити колгоспників інших бригадJt.

забезпечити виконання річного тілі послабла боротьба за якість виробничого плану во 'ЗаІІу до продукції. Партійна організація Серед тваринників чимало пеЧимало говорило ся на нараді про 7 листопада, а по всіх показни-, не вЖила У зв'язку з цим необ- підприємств і установ району. Явка повсюдно стопроцентна за. редовиків . 130 кабанів відгодукормаІ про це ще раз нагадує га­ ках _ до 15 грудня. хідних заходів . Відстає артіль і винятком тих, що не зуміли з'явала евипарка Мищенко М., а зета. у дописі «Зібрати пояову» у виконанні плану механізації в . г яушак, 120. Значно підкреслюєть ся : поки немає до­ член КПРС . рооіт , що стри~ує ріст продуктив- витися по поважних причинах . Миколаєнко В. -

** *

З 306 членів і кандидатів партії, перевиконаний план по птахофер- щів і полова суха -

ності праці-

5 Виступаючі критикували сек- які були присутні, в обговоренні мі. Не так на комунІстщ що тут на обліку, ретаря парторганізації т. Кро­ звітних доповідей бюро, секретаактивно обговорили доповідь сек- ля М. за недоліки у керівництві рів паРтійних організацій, взяли Броварське

яісництво.

Всі

ретаря парторганізації т. Ващен-j агітаційно-масовою ~об~тою і ко~­ ка І. Вони критикували його за сомольс ькою

Більшість н аших сомольців відмінно

ком ­ пра ­ цюють в колгоспі, беруть активну

участь

мадському

в

житті.

гро ­

Такі ,

як Галя Степура з садо­ вої бригади, тесляр Гри ­ горій Захарченко ел ав­

-ляться ще і

як активні

учасн ики

са ­ спортивної

художньої

модіяльності , роботи.

Та знайшлися в нашій KOMCOMOJlbCbKiЙ Сім'ї два юнаки, які почали збо­ чув ати

з

правильного

оргаНІзацІєю.

участь

напідпитку . Поговорив з нимн-не допомогло. Виступило проти ннх комсоммьське «в ікно сатири ». Обговорили їх поведінку на засіданні комітету. І тут ми почули

ців і хлопці немов пе­ рероднлися . Почали ви ­ конувати періодичні до­ ручення, брати участь в гуртках художньої само ­ діяльності . - Тепер можна,-ска ­

від

зали

них

таке:

«хочемо

після того, як вони. н~

шдяху. Стали мн помі­ ділі доведуть , що чати, що з'являються во­ такого доручення. Минуло кілька ни в громадських місцях

пдю

ми

на

засіданні

комітету, виконати і ваше прохання вклю­ чимо вас до складу «Легкої кінноти».

Приємно бачити час іхнього

-

під

чергування

в клубі зразковн~ п?ря -.

міся- І док. Вони,

В

7

е

партіиних орга-

СеМІ- нізаціях обрані бюро.

Сила колективного впливу

брати участь в «Легкій кінноті». Комітет погодився задовольнити їхнє прохання, але тільки

162.

як 1 ІНШІ

молочно-товарній

U стіннівці

вміщені і інші ма-

теріали, присвячені

ки. Так, Кривець

r.

тільки

сигналізує

уповноваженому

мі -. не

бажає вивчат•1

1.

' ' ліці.ї _т. Трущину в бо- ти передовий досвід. ротьб1

з

проявами

рушеннями

громадського

Нарада

недо-

зробити . У дописі «Зробити так,

запозичува-

пройшла-

розповідається

про порядок зважування свиней, запроваджений

ху­

ліганства та іншими по­

про

п. майж е ліки, а й радить, ЩО потрібно

ють доп:>могу дільничо- щодня запізнюється на роботу, як У Русакові»

мv

забезпечен-

фермі. Крива надою молока весь ню тваринництву теплої і ситої час коливається. Не всі доярки зимівлі. І що характерно: вона сумлінно виконують свої обов'яз- не

«леrкокін нотники », нада -

зібрати і

завезти її на свиноферму.

у

колгоспі

імені

Рішення Сталіна .

прийнято. А що ж далі, як вико-

Обов'язок стіннівки

част і­

-

порядку. Всі задоволені; що комсомольці допо ­ нуються накреслені заходи ? Ред- ше писати пр о кращих тварин могли двом своїм това ­ ників, бу дів ельників, і х досв ід , ришам стати на вірний колегІя в черговому номерІ по-~ б (}РОТЬ б У за ГІДНУ ЗУСТРІЧ ХХІ

.

вертається

шлях.

В. секретар

ської Колгосп

Кудрявцев, комсомоль-

організації. «Червона

Україна»,

с. Гоголів.

.

до

цього

питання.

«У підrотовці до зими немає дрібниць, підкреслює газета, - все треба передбачити, все треба заздалегідь підrотувати».

·

з'їзду

КПРС

і

·

41-х

роковин

Великого Жовтня. Правл іння ар­ ТІЛІ, партшна організація повин­ ні уважно прислухатися до сиг~ налів газети, швидко вживати

Сількори стіннівки були у еви- по ним конкретні заходи .


П'ятниця,

жовтня

1958

року.

УРОЖАЙ ЗІБРАПИ, ДБАЄМО ПРО МАЙБУТНІЙ У змаганні

за

гідну зустріч

0 0 0

g

нерів картоплі з кожного гек-

госп наш до.бився успіху закінчено збирання картоплі на 500 гектарах. Урожай хоро­

g

тара.

0

Третя

наприклад,

а

бригада,

160, бобові культури та овочі вно- ~ і 165-170 симо мінеральні добрива. Ця <і> ,

по

-

центнерів

з кожного гектара. Картоплю зараз кагатуємо. На зимове зберігання покладено тонн

950

і

ще

буде

закагато­

ко

вано

450 тонн картоплі. Близь­ 300 тонн насінневої картоп­

лі

сортів

«островський»,

родянський» пустили

і

«бо­

«катюша»

колгоспам

від­

нашого

та

інших районів області в по­ рядку ·сортообміну. Понад 170 гектарів картоплі зібрали механізмами. На 5-7 гектарах щодня підкопували бульби трактористи Микола Лук'яненко, та

інші.

Микола

Тепер

Луцько

механізатори

перевіряють площі повтор­ но пустили копачі. Додатково збираємо на ділянках, де

цювали

трактори

пра­

сХТЗ»,

по

могою

':>

літака

Управління

повітряного

Щодня

цІ',-

по

120 гектарів. муки,

а

під

картоплю

вне-

роботи

виконувати

до-

трактористу

і

1ОО

він

і

Іл.'Іі Вороні бригадир механізато- ренко почнуть рів Галина Іванко. І все робить

він

до

ладу,

ньої осені,

своєчасно.

наприклад,

ну

осушеного

Ниніш- жі.

путат

Буде

піднято

з

своїми

по

Трубе­

агротехнічних внесла

під

заходів.

плуг

перед

першим

ний

ту -

сходів

-

реш-

зайняти під овочі.

гада, очолювана комуністкою т. Іванко Г., успішно завершує комплекс робіт сільськогосподар·ського року. За планом механізатори повинні підготуна ти під ярий клин наступного року 191 гектар зябу, а виорали 196. Во­ ни також брали активну участь ної вимушеної зупинки із-за у збиранні врожаю картоплі. За­ технічн(}Ї несправності. Він ви- раз всі сили переключили на ка­ робив вже близько 500 гектарів. гатування. Через два-три дні цю

Наполегливо трудяться і трак­

тористи ни

-

хайло

-

М(}лодці,

говорять

напарник Іллі Воро­ тори стів. Михайло Ткаченко, Ми­ Заслужена,

-

Шинкаренко

Козюба,

які

за

і

Анатолій

кермом

трактора

голова

колгоспу

с.

lj І

ло літ(}, а ур(}жай помід(}рів на­ Особливо

виростила

не

було

хороший.

їх

вивозу

з

ділянки ланки, яку очолює Мот­ рона Довгодько. Колгоспниці зіб­ рали

близько

300

центнерів

з

гектара. Артіль набагато переви­

конала

план

продажу

nомідорів

державі. Намітили здати 1670 центнерів, а відправили на прий­

мальний пункт понад 1950. Рясно уродили інші овочеві культури

морква,

які

Качанистою На

огірки,

зібрали видалася

останніх

цибуля,

без і

гектарах

втрат.

капуста. докопуємо

кращі

бульби.

-

Наступного

в

колгоспі

більш

ський

похва­

уряд

Постанова

ЦК

КП

Украіни

бівартості

сільськогосподарської

продукції ти

і

праці

пах»

впорядкуванню в

колгоспах

рекомендує

господарський

госпне

і

опла­

радгос­

впроваджувати

розр·ахунок

виробництво.

у

Щоб

250

Марію

медаллю

Колгосп

с.

городньої

бригади.

«Більшовик»,

Рожни.

с.

п.~ощу зябу

вирощувались

врожайні

сорти

ву певних повідно

му році на

трудоднів,

матеріалів

ми

визначається

ту

і і

брошуру

дукти,

написану

групою

учених-еконо­

брошури

рекомендують

містів. Автори

коштів

зав­ фер­

грошовому

витрат,

при

визначені

методика

РСР»,

в

непрямих

найважливіший захід, Держсіль· госпвидав УРСР випустив у світ

Українській

та

від­

затрат

ви­

В брошурі дається перелік пря­ мих рат

в

лексні

бригади,

ницькі

ферми.

Основою

ве.'!икі

тварин­

госпрозрахунку

які

слід

плануванні

зат­

фактичного

їх

розміру наприкінці року, а також іх обчислення.

Всі

про­

матеріали власного вироб­

ництва,

та

затрати

автотранспорту

електроенергії

рекомендується

оцінювати по плановій собіварто­ сті; продукти і матеріали, прид­ бані

на

її

стороні,

оцінюють

почних ма­

ють бути завдання по виробницт-

Кірова,

Для

посадки

приділяємо

картоплі

вже

«островський»

картоплі

вий)>

з

оцінюються

по

Багато шурі

по

державн_их

новог(}

і

місця

примірним

відведено

в

підрахункам,

бро­ що

сор­

тонни

1, 5

сорту

«малино­

дослідної

О. Костенко, колгоспник.

закагато­

Колгосп

вано понад 400 тонн. Особливу І

с.

іМ.

Калініна,

Літки.

Дані про виробиицтво .м'я:еа в колrоепах району за етаном ва

жовтня

1

. -... ..

с

с.,

сі.І і

Назви сіл

JIO.IIJ'OCIIia

""="' ~ =- f

КОJІГОСПЇD

,IQ

."u,.. к.• со

64,1

39,5

49,3 61,8 43,3 22,8 42,5 40,6 40,3 15,1 38,5 27,2 37,3 23,1 35,8 20,5 35,5 17,6 33,2 39,7

Мокрець, ім. І-го

Травня Жердова, ім Леніна

Гоголів, «Перемога»

Калита, ім. Сталіна Кулаженці,

В.-Димерка. ім. Леніна Богданівка, «Червона Княжичі,

показують,

вадженні

28,0 27,2

17,7 30,9

В.-Димерка, ім. Кірова

27,1

22,8

як

при

дані

виробничо­

одиницях.

чається

госпрозрахунко­

На

виробничих фонд і

оплати

ти. ку

від

визна­ кол­

диференціюється

роз­

трудодня

по

окремих

одиницях

результатів

змогу

які галузі внrідні

затрат,

праці

Впровадження дає

цих

планова

оплати

госпрозрахункових

лежно

підставі

обчислюється

госпників мір

в

їх

за­

робо·

госпрозрахун­

т.акож

визначити,

господарства найбільш

колгоспові,

виявити

неви­

партійних, радянських і сільсько­ господарських органів, економіс­ ти.

25,4 24,1 24, І

5,9 17,2 14,7

23,7 23,6 22,5

15,4 12.2 6,8

22,0 21,0

10,0 8,2

15,8 31,1

9,0 18,5

В.-Димерка, Шевченка

По району

району

в області

вnро­

треба

12,3 11,9 20,9

Рудня,

Місце

фінансового плану і річного звіту колгоспу; наведено також ·форми нескладних додаткових таблиць,

норма

Щорса

Семиполки, ім. Леніна

госnрозрахунку

використовувати

вих

Україна»

ім.

17,2 20,2

ім.

Жданова

даних

«Комунар»

26,9 25,9 25,4

Гоголів,

ім. 40-річчя Жовтня прапор»

Троєщина, «Дружба» Красилівка,

наочно

«Зоря>>

В.Димерка, ім. Димитрова

32,5 28,1

заку­

цінах.

сор­

Немішаєвської

станції.

кращі бульби перспективних сор­

тів.

заповнюваних

враховувати

розрахунку

ім.

Ііаступно­ тонн посадкового матrріалу

сорт(}ві посадки кар-

«Червоний

разі.

ар­

принципи

і,

плани

Причому обсяг виробничих дань для кожної бригади і

цей

господарського

Бугаєнко,

«о(}родянський », яку rадиди вперше на О, 7 гектара і зібрали 200 центнерів. 3 ко.'!Госпу «Жов­ тень», с. Требухів, завезли 8

гадах відбирають на насіння най­

сільради.

продукції

цього,

ХХІ

ту

топлі на всій площі. Нині в бри­

ім.

видів

до

і

Погреби.

увагу

кар­

столові буряки. До 20 жовтня переводити планових цінах. До плану мате­ користані резерви. на госпрозрахунок Брошуру з інтересом прочитають основні виробничі ріально-грошових затрат додаю­ завершимо збирання пізніх ово­ насамперед своїй робо­ ться затрати по оплаті трудод' і використають у одиниці колгоспу рільницькі, чів на всій площі, здачу їх дерголови колгоспів, бригадири, тваринницькі, тракторні та комп­ нів, причому натуральну частину ті жаві. А. Довгодько, завідуючі фермами, працівникv бригадир

Колгосп

Світильне,

Олексенко.

практично

«Основні

Жовтня

1:0::11=

На з ні м ку: ланкова М. І.

сільськогосподарським

-

Ве.'Іикого

ма-

41-х .ро­

центнерів

доблесть».

голова

могти

внутріколгоспного

честь

~.g

Олексенко

тілям

здшснити

подарунком

Г.

нець-36 », а.'Іе на невеликих пло­

Hu••

Г. Кириченко,

кол­

допо­

нашим

вирос­

нагородив

«За труд(}Ву

Духно,

«Про заходи по підвищенню про­ дуктивності праці, зниженню со­

Ремонт трактоl

обліковець тракторної бригади.

щах.

гектар.

року

та

грунто­

n строк, якісно.

ви о-

підготува­

Про впровадження госпро~рахунку в ко~госпах

Дарма, що малосприятливе бу­

бригада

трак-

Кулаженці.

ОВОЧІ УРОДИЛИ РЯСНО

а

Літки, ім. Калініна ка~топ.лі з гектара. закріпле­ Зазнм'я, ноІ дшянки, ПІдтримують о 11 «Шлях Ілліча» КОЛГОСПНИЦІ СВОЮ ЛаНКОВу. Русанів, ім. Сталіна Ланка має вже на ділянку Рожни, «Більшовик» Заворичі, ім,. Кірова 300 ТfІНН ТОрфО-ГН(}ЙОВИХ Пухівка, ім. Ватутіна компостів. ЗагО'Гівля дпбрив Бобрик, ім. Сталіна продовжується. Требухів, «Жовтень» Плоске, ім. Леніна За успіхи в роботі Радян­ Погреби, ім. Кірова

агроном.

під час жнив зібрав близько

кожен

«Зоря>>.

Г.

ба вміло водить і комбайн «С-6»

а

центнери ка­

2

тимо не менше

Н. Соловей,

ла.

тонн

навісні

на насіння закагатували най­

Іванівну правильна

«ПАТІ». До речі, Анатолій К(}зю­

ша

про

Намічали

Колгоспниці зібрали урожай без втрат, картоплю перебрали,

мехаНІзатори,

колгоспники

35

по

компостів,

боронуванням

по

фосфату на

Зараз доорює останні гектари зя- робо'Гу закінчимо. бу в міжряддях саду.

Досі

лійної солі і стільки ж супер­

підготував 170 гектарів грунту, Готуючи гідну зустріч 41-м де посіяв озимину. Про якість роковинам Великого Жовтня і сівби свідчать рівненькі рядки ХХІ з'їзду КПРС, тракторна бри­

жпта і пшениці, які добре розкущились і входять в зиму зміцнілими. Ворона як зіницю ока береже доручену машину. Кожного разу перед роботою старанно її оглядає, заливає тільки очищене пальне. Трактор не мав жод-

Ланка

і

машини.

буде

ковин

Намічено перейти в

результат

-

запровадження ряду передових

посіяти

площу,

подругамн

170 центнерів 10 гектарів, а

«Бє.'!арусь» водив силосозбираль-

коткував

причіпні

закінчимо

Це

Підготов­

культиватори

план з'їзду КПРС.

ПІ:'ревиконала

топлі: «крюгер», «альма» і «сія­

вона

ре­

Володи­

«Бєларусь».

плуги,

на парники тері-Вітчизні на

рік

Такий урожай

ціли­

культури,

інші

три

торфо-гнойових

кормові

Еру-

Розширено

198.

на

трактористи

Сортову картоплю-на всю площу

сільради с. Княжичі :

нині ще більше.

гектарів.·

68

Віктора

Марія Іванівна Олексенко. То­

Шинка­

на

ку

роботи,

поставиди

f

сокого врожаю картоплі лан- rl

На частині цієї площі намічено

комбайн,

машино]О

болота

ляємо

адресу

було

дериону землю.

кова колгоспу ім. Щорса, дР- 1

на кожному з

розорювати

Так,

слів

під ярий клин наступного ро­

одержала

Михайло

хороших

на

по;тьові

машин

монтують

ЧимаJJО

зябу.

nи-

довгий

ЯІ\і

посіяно ози- мир Гузенко та Іван Марченко ре­

rеІ\тарів.

гектарів хліба. Через декіль­ днів

урожай,

Бригада

Рік у рік добивається

земР;н.,

Завершуючи кіJІЬКа

ти.

гектар.

g g

ка

зібрано

«ДСШ-14» нозить

<і>

Молодці, механізатори! Найрізноманітніші

за

Бnндаренко, який заrаз машиною

<і> <і><і><і><і><і><і><і>00<і><і><і>

ручає

роботи

працюють Rіктор Негода, Микола

<:> Механізатори готують зяб-~ під ярий клин. Піднято 1100 <і> гектарів. Трактористи Микола <:> Корнійко, Михайло Хромець, Микола Житина щозміни вио- <:> рюють по 6,5-7 гектарів. М. ПРУДКИR, <:> <:> заступник голови <:> <:> колгоспу «Жовтень>>. <:> с. Требухів. <:> кожен

підсумки

єнка та Григорія Гузенка, що за; обробні

g

семо по 3 центнери каїніту на

рахунок

кrрмом трактора '< КД-35 ». Добре рів

g g

ємо по 3 центнери фосфорної

за

мину, добре виконані інші робосказано

100-. <:> Під кукурудзу, ярі зернові да- <:>

люпин та інші

підвели

но

флоту. ~

удобряємо

з

ще, ніж в попередні роки. Вчас- монт.

<і>

робота виконується за доповільного

пу

механі3аторів

нараді

членів правління ко.'Ігuс-. чuе були за.'Іиті B(liJOIO,

минулий пері(}Д. ПраЦІ•1Вали кра-

<:>

рільнича

четверта

На участю

g

Щоб наступного року зібрати вищий врожай, зараз під картоплю, ярі зернові і зерно-

накопала

по

ДОБЛЕСТЬ

7-8 центнерів, а де трактори - по 20-25 цент- 0

«Бєларусь»,

РЕМОНТУЄМО МАШИНИ

ТРУДОВУ

31\

41-х роковин Великого Жовт­ ня і ХХІ з'їзду КПРС кол­

шv.ой.

з

СТАХАНОВЕЦЬ

У газеті «Київська правда» за 8 жовтня вмішено оперативні да­ ні про внробництво м'яса і моло­ ка в колгосnах області за станом

на

І жовтня. По виробництву м'яса наш ра­ йон серед 35 районів Київщини на 16 місці: одержано на 100 гектарів сільськогосподарських угідь по 31,1 центнера, в тому числі свинини на таку ж площу орної землі по 18,5 центнера; по виробництву молока на ІЗ місці: одержано на 100 гектарів сільськогосподарських

угідь по центнера, Н<ІДоєно на коро­ по 2221 кі,lОграму, середньо­

195,2 ву

добовий вересні У

цій

зведення

надій

8,3 же

від

корови

був

у

кілограма. газеті

про хід

надруковане

виконання

річ­ hого плану заготівель картоплі та овочів за станом на 5 жовтня. Наш район на 5 місці: виконанd"' план заготівлі картоплі на 79,5, овочів на 59,6 процента.


П'ятниця,

СТАХАНОВЕЦЬ

4 ![

*

З РЕДАК

UІ Й Н О І

Іі===~

Питання

про

"Пильно охороняти

забrзпечепня

со ціапістичне добро"

ющького. Разом з вул. ім. Котов:. мешканців цього району пt>рши~•и ського

вона

входить

до

нового

Першотравневого

складу неоuхідними товарами селища,

що на околиці райцентра.

200

понад

дворів,

у

яких

крамниць

ВІД РЕДАКЦІІ:

а

товарів

цях, що був сСтахановці:.

немає.

-

ми

йшла

мова

гівлі

у

ка з проханням відкрити у нас

ве».

Лист

крамницю,

доповнює

кожного

разу

чули

Немає того,

селищі

т.

сПершотравне-

Заблоцького

факти,

Q

€.

наведені

-

не, а цілий тиждень мовчить,

того часу, як Є . М . Поліщук

продукції, вони зібрали

постраждали регулярно якої П. Кийко та інші. радіопt~редачі. В чім

І.

До речі, мати Поліщука та його родичі всіляко захищають хулімонтувати радіомережу, щоб В. Петров. радіопередачі велись безперебій­ І'ана. с.

но?

декілька

рахунок

свого

,...

корnус

Я.

Манеnюк, заводу

холодильників . Бровари.

їх досвід декоративних

понад шляхом

наших

людей

· Не· знаємо ціни,

-

дерев

поеадили

учні Здвижінської школи Бо­

лі

Києво-Святошинського

ра­

йону. Вирішено зимою вир~­ щувати в ній квіти , овочІ. При школі заплановано заклас­

ти шкілку плодових та деко­ ративних дерев .

***

Великою увагою сере д піонерів та учнів користуються

передачі радіогазети Корсунь­

Шевченківської школи :N! 25.

Вони розповідаюзь про життя

школи, роботу на

дослідних

ділянках. Особливою популяр­ ністю

користується

сатирич­

ний додаток до газети.

* * *

Добровільне

товариство

він:

доводів і пасічняків створено

у Шполянському районі. Зав­ дання товариства - збільшен­ ня колективних садів і краще забезnечення чами

-

трудящих

і фруктами.

ово­

nосту

з

ма­

А

роботи

Я.

знято.

.

МІСТКа ...

"

МІсfка

у

такому

місці,

Так був оз аглавлений лист кол­

«Борець:..

була

налагоджено.

госпників

організована

виставка книг під заголовком «Шлях до здоров ' я:., оформле­ ні плакатІ!; про шкідливість алкоголю, сатирtrчні листки, присвячені боротьбі з пняцт-

ну

з

Погреби

про тягани ·

отоварюванням

с.

молокоздав ­

щв . Як nовідомили редакцію з райсnоживспілки, 50 процентів шиферу вже видано, решта відnущена до кінця року.

буде

У клубі наведено порядок В листі колгоспника артілі іме · ні Ватутіна, с. Пухівка, В. Пальо ·

був сяці варrував у саду .

100

трудо-

стрування

кінофільмів

у

фойє

завідуючим млином, мірошником . ку. Забезпечений Rащій усім ку. Це за.важає ~іноглядачам. І б необхІ.дН"М. Голова пухшського сІльвиконкому що иому не доручили, все ви.. конував сумлІ·нно, з знанням Н е сидить б ез дІЛа . 1. 72-рІЧНИИ . \І.це Микал що зараз nовідомив заборонено редакцію, . u

u

редактор

В колгосп тягне,

А. С . Кащій добре

стінгазети

колгосnу ім . Леніна. с. В.-Димерка.

КJЖе

-

він.

А. Галицький,

знає всі

ління колгоспу ,

чим змож у

-

-

допоможу.

І допомагає . Його порада, цінна

~еr,ші колгоспу і завжди прихо- вказівка завжди впору.

дить на допомогу, коли !ідеться І про зrмлевпоряджrння. Цілий мі-

n.

с. Заворичі .

Ірінін.

Куди дівається готівка? Цим

заnитанням

матеріал якому

рей ду

no

говорилося

закінчувався крамницям, про

те,

що

в в

ряді сет рай о н у несвоєчасно здається rотівка. Голова райсnо· живсnілки т. Бойняк повідомив редакцію, що цей матеріал до · кладно обговорили на засіданні nравління РСС раз о м з гмовами пр а влінь сільськи х сnоживчих то­ вариств. Всі вони суворо поnеред·

ШКІЛЬНІ БУДНІ

б, основне , як і зав~ди ,

-

бо­

ротьба за міцну дисципліну і від­ мінне навчання.

Саме ці питання у центрі ува­

ОГЛЯД

ПРЕСИ

<><> Гуща ,

жені

ТкачРнко,

Сологубов-

ська ».

підробшоє

оцінки .

на вона гідній зустрічі позачер­

гового ХХІ з'їзду КПРС. В ній стисло розказано про славні пат­

ріотичні діла молоді нашої краї­ ни,

успіхи

комсомольсько-моло­

діжних ланок Київщини . « А чим ми, учні, повинні

та. І відповідає: ним

7

розуміють

«а » і

8

5

дерев і

«Пройде ше

газета ,

кущів.

5

деякий

-

і

час,

-

nи·

зашумлять де­

рева та зацвітуть кущі багато­ річних квітів біля кожної садио­

би учня, прикрашаючи

вулиці

нашого міста:..

правління

РСС

своє

завдання

«а» класів, де

добре відвіАування і майже не­

має незадовільних оцінок. Далі говориться: «На 4 і' 5 вчаться учні: Хилько, Науменко, Тарасен-

Вийшли ричних

nроти

перші

газет.

тично nеревіряти хід здачі готів·

дить

5 . «Іжа чок ».

« а » класі вихо­

Він

«наколов »

і порушення дисципліни .

Перші

ном е ра

стіннівок

сві д­

-~·~-

Дивіться телепередачі

10

чать про те , що вони на правиль­

віше висвітлювати шкільні будні. Не слід забувати про виробниче навчання, нерс ьку

комсомольську

роботу.

номе ри

порушників

сати-

виступають

ли і новий чехословацький худож ·

піо-

ній фільм сСправа ще не закінче­

Редколегії

пок­

на:.;

22.00 -

щих учнів. Чимало треба зроби­

сСергій Чекмарьов:..

Передача до 40- річч я ВЛКСМ.

зеті широкий актив з числа кра­

11

дисципліни,

.

ЗМІСТОВНИМИ.

Буде добре,

якщо діяльність

відстаючих у навчанні. Шкіль- редколегій націлюватимуть систе-

ний « Перець» , наприклад, покри- матично вчит~лі ,

тикував учня 5 «в» класу К., який \організаціі.

Адреса редакцП: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, N'2 138. Броварська районна друкарня Київського обласного управління культури.

комсомольські

жовтня

Субота: 19.00 -

вони будУТЬ меншими, але конк- 19.35 і

жовтня

19.00 - останні ВІСТІ (Москв а ); 19.20 мультиnліка­ ційний фільм; 19.40 сНотаткv, натураліста»; 20.00 кіножурн а· П'ятниця:

і

ликані залучати до участі у га­

ре ТНИМИ

система·

ки до Держбанк у .

учнів М. і К. за неуважність на

ти у покращенні оформлення га-

Вони

рені ·

В газеті вміщено сторінку з його

останні вісті телевізійна

19.20 -

питає газе­

тримана учнями інших класів .

зобов'язало

райсn оживспілки

Цінна ініціатива! Немає сум­ зет. Не слід гнати сл за великим (Москва) ; Краще, коли кінох.роніка «Лише відмін­ ніву в тому, що вона буде під- розміром дописів.

--

навчанням » .

Так

учні

зустріти цю

по

таки х

щоденника. ~·

тримаємо хороший почин » йде ги стінної преси БІЮБарської се­ ному шляху . Але зроблене ними мова про ініціативу учнів 10 « б » редньої школи М 1. Прочитайте - лише початок. Завдання по­ класу, які зобов'язались посади­ уважно передову статтю стіннів­ лягає у тому , щоб більше і ціка­ ти і виростити на своїх садибах ки «Юний ленінець » ! Присвяче­

недоnущення

зорів

уроках

В газеті матеріали і про поза­ шкільну роботу. В дописі « Під­

про

фактів у майбутньому. Одноч а сно

l'Истематично

<> ()

чальний рік. Чималими подіями наповнені шкільні будні. І яки­ ми різн{)манітними вони не були ко,

важливу подію? » са-

на

обговорені

Воробйова

",Бюрократична тяганина"

Кузяєвської сільсь-

маістерні. вом.

довго КІ. роботи виконував

Другий місяць йде новий нав­

* * *

якій

30 років працював у колгос- сяць працював він з землевпо- ц: хи р.)(<<Стахановець» за 14 вересня говорилося про те, що у

спілки знайдуть його?

480 кленів, акацій, лип, 660 кущів смоХороша теплиця побудована при fатнянській середній шко­

за сон

гадою

J3 ...............................................................................................................................g

райспожив-

ли посаджено

родини, малини, порічок.

на

рейду.

довано, зв'язки з рільничою бри ­

това­

родянського району. Біля шко­

1

терІали

пі Аврам Степанович Кащій. Вся- рядником, а потім понад два мі- сІльському клубі під час демон-

· відпові-

товариші з

Київ-Бородян­

лісництві

не

Не сидиться дома ...

одержало її. Всі зраділи, але \ ССТ передчасно· воду не продають

Може

ка і восьмигектарну площу в

місцевому

уму

клубі

nарт­ Козуля З ПрИ·

л~ння колгоспу nовідомило редак­ ЦІЮ про· вжиті заходи: місток зб у .

тичний вечір, проведений пра-

у

Секретар Є. ЩО

у

д~ в ньому велика nотреба. Прав ·

так називається тема­

цівниками

рон.ниюв,

сутнІсть

дають продавці. еправи" Зараз Авраму Степанови- Безручко Хома Дмитрович . І так мінеральною водою не чу 70 років, він пенсіонер, - Дайте роботу, - з таким торгують, і винуватого немає. однак без діла не сидить. проханням прийшов він у прав-

;іаПО;іИЧТе

280

Баrато

-

р.

соціа­

чекали мінеральної води. Нарешті бригадиром, вагарем, комірником , днів заробив пенсіонер цІ,ого ро- влаштовуються танці nід гармош-

·

=== О

учбової

«Вино

ц.

ц. р.) їздові колгоспу ім. Леніна , с. ~.-Димерка, писали про від ·

Тематичний вечір риш:.

вересня

<<Пильно охороняти

У доnисі nід такнм заголовком (<<Стахаиоnець» від 24 вересня

май­

карбованців.

госnі

У селищі Деденєво з'яВІІлася ще одна будівельна nлощадка. На ній буде збудований 4-х поверховий цегельний будинок школи на 880 учнів і

1

під фундамент

кої бtбліотекн та клубу у кол-

площадна

Семиnолки.

Винуватого немає ...

робітник

14

Нова буnівельна

Гадаємо, що можна, і зробити це слід якнайшвидше.

зобов'язання

верстатів.

коnати

На будівництdо школІ!', від­ nущено близько 3,5 мільйона

понад

верстатів.

вони вже випустили понад

Печура,

слухати справа? Невже не можна відре­

nрограму

почали

.стерні.

Таким чином, з початку року в

ім. Jі.утузова, що на станції Бро­ ня По.'Ііщук з своєю зграєю вчи­ вари, гучно ... мовчать. І ми лоз­ нив біля буфета бійку, під час можливості

траншеї

план

Дмитрівські верс:татобудівельники підвели перші під­ сумки роботи у вересні. Пере­ ви.конавши nлан по товарній

шої вулиці про якість радіотран­ бував кару за хуліганетво, у се­ лі немає покою. І. Г. Печєнка, сляції. І. Демиденко, І. А. Печура М. Це дійсно так. У гуртожитку робітників заводу холодильників нещодавно постраждали від його та в будинках трудящих вулиці рук. А в ніч з 20 на 21 верес­

м.

верстатів-­

14

кажуть, жартуючи, мешканці на­ повернувся з тюрми, де він від­

nавлені

Землекопи

21

.газеті

"Незручно б ез

Д.митрівсьuа .місьuа zазета .Путь Ильа.уа• повідо.мляє:

до відповіда.вьності 3

міц­

воду цього відбулася нарада охо­

.........~

наших російських друзів

у

Хулігана-

поспіває-охрип­

стані,

орг~юзацІІ колгоспу ПОВІДОМИВ редакц і ю ,

~------------

понад

неділю

Я . Воробйов,' бу­

нетверезому

тсти~не :~обро » .

В Криму збирають Фrуктн і виногrад ТІІС'Ічі т онн плодів ягід відnравляють у нrомислові центrн кrаїнн . На фото: на сортувальн а -nакувальному nункті бригадІІ .~'\> 5 другого відділку радгосnу « Коктебель» Судацьк ого району.

незадовільну

райспожнвспілкtr..

ням

ЧОМУ МОВЧАТЬ ГУЧНОМОВЦІ? ~т

щш

с:аттІ

ємо, що тут слово за правлін­

немає чогось

іншого.

-

надрукований у 26 вересня, під про

У

н~ . сп~. Про це писалося в на­

матеріалі робсілІ>корів. Вважа-

одну і ту ж відповідь:

-

дучи

організацію кооперативної тор­

неодноразово

до голови міського СТ т. Рубани­ і

охоронник А

У матеріа­

заголовком «Забута крамниця•

Ось і доводиться нам навіть за сіллю їздити у Бровари. Зверталися

шна, с. Семнполки. виявилось що

лі учасників реііду по крамни­

ні продовольчих, ні

-

промислових

нічного рейду

еревІрили, я к охороняється кол­ г~спна власність у артілі ім. Ле­

Є. Забnоцький.

про­

живає більше тисячі чоловік,

п Ко~и учасники

назрім

-

питання.

Тут

року.

1958

~іе

питання

Живу я по вулиці Б. Хмель-

жовтня

СЛUАМНнаших

fiOUlTИ ~===

Назріле

сНавини

тижня:о;

мультиnлік аційний фільм ;

20.00 _ СnектаКJІь матичноrо

м.

Горьки 1·;

'

сСтарик•.

Білоцерківського

дра·

театру

'

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

121 номер 1958 рік  

121 номер 1958 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you