Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Дніпрогесові імені В. І. Леніна-25 років

СТАХЯ ~О BEUb Орrав Броварсьвоrо районноrо воиfтету КоиJвfстичиоІ партfІ Украіни та райоииоІ Ради депутатJв трудащих RиівсьвоІ області

](!

121 (1570)

П'ятниця,

11

11

жовтня

1957

імені В. І. Леніна.

15

коn.

3

гі;uюелек.тростзація

ріжrста.ль»,

введен.ням: її в екетrуата­

«Днtпросшщсталь » ,

вирос.'!о

К.ом.іте'І' КП У краЇНИ' і Рад:~. nщцоІj)()вили бу,ців­ НИІtів і енергwиків з 25-річчя:м ВВ€·дення в МЬн:kтрі.в У к.раінської РСР

нове

е!\ІСплуатацію Дніmровеької

соціа.'Іkтичне міст·о.

Іюлеаtтив станції з честю спра.витьея з покла.­

Друже! ХаА наше місто ще кевелич-

Невnинно множити у nеред­ свІІткові дні nроценти понад

ке і на карті неосІІжної Бать•

корму,

ківщики nозначено тільки ледве помітною краnкою, але воно нам безмежно дороге. Тут проіішлн і проходять наші наіікращі роки боротьби за

і вз11ті зобов'ІІзаниІІ справа честі кожного трудівника. ХаА з кожним днем все більш цін­ ним стае трудовнА подарунок броварчан матері-Вітчизні на

комунізм.

І

до

честь

чого

приємно

бачити,

nонадnланові

великого

завданнІІ

всенародного

Можна було б цим закінчити наше слово, але ж на цьому, друзі, не закінчуетьсІІ підготов­ ка до свята. Потрібно нашому місту центру пристоличного · раііону республіки, всім Аого Далеченько за межі залізнич- вулицям, будинкам, підприєм­ станції,

до

широких

кол-

ствам,

установам,

культурно­

госnних ланів навколишніх сіл nосунулись і все далі лосуваються Аого околиці. Тіль-

побутовим закладам надати, в кращому розуміннІ цього слова, св11ткового вигл11ду.

ки за останні 10 місsщІв 667 трудащих одержали садиби

А щодо цього, товариші бро­ варчаии, у нас ще не початиіі

І приступили до споруджеикІІ будикків. Там, де два-три ро-

краіі роботи. Прот11гом иовт­ КІІ треба обов'11зково закінчи­

ки тому навесні І восени не можна було ні проІІти, ні про-

ти ремонт будинків, ШJІІІхів, тротуарів, впор11дкувати скве­

їхатн, сьогодні лягли нові вулицІ, на ІІкнх все біяьше стае добротних будників міського типу.

вити все дл11 художнього оз-

результат невтомного піклуваннІІ Комуністичної партії і РадІІнського уриду, плоди

мовідданої

Всю

свою

праці

са­

труд11щих.

любов

до

матері­

Вітчизни броварчани, ІІК І всі рад11иські

люди,

вкладають

у

повсякденно

свою

підприємствах,

працю

в

на

куJІьтурно­

побутових закладах і устано­ вах райцентра. І це особливо вІдчувається зараз, під час

всенародної підготовки до 40-х роковин Великого Жовтив. Достроковим

викоканнІІм

сво­

їх виробничих планів іде на­ зустріч наІІзнамекнішііі даті в історії людства маІІ.же, три­

тисячкиіі колектив трудівників деревообробного комбінату, ливарко-прокатного заводу, будівел~t~~ого комбінату, заводу сільгоспзапчастин, раііпромком­

бінату та р11ду інших підпри­

ємств І

промислових артілеІі.

чим

ри, центральну і базарну пло­ щІ, провестн озелененнІІ, nобІ­ лити будники, поправити і

пофарбуватн паркани, підгото-

Ріст добробуту кароду

ближче

стає

всенародного свята, · тим

день

ніше розгортається

силь­

під керів•

ництвом партіАної організації бойове, переджовтневе соціа­ лістичне змагання. Минулого міс11ц11, говорить слюсар Бро­ варської МТС М. Король, я вІfкокував корму на 130-140 процентів, а напередодні ве­ ликого

свята

центів

15-20.

додам

ще

nро­

добленнІІ міста. Слід сподіватнси, що міськ­ рада та її постіАні комісії попрацюють у цІ дні так, як­ то яичить обравцим народу.

А ми-маємо на

уваsі грома.ц­

ські організації труд•щих, керівників підпривмста і уста­ нов,

кожну

родику

-

активно

допоможемо їм надати нашому рідному місту святкового вигляду.

У Броварах працює наАбІль­ шиіі загІн агітаторів раАоку.

Іх слово повинна доповкити в усіх людних місц11х міста, на фасадах підприємств і установ Ідеііно цілесnрІІмова­ на, ху.цожньо оформлена на­ очна аrІтацІя. Ко:кен плакат, транспарант повинні кликати до

нових трудових

всіх і

ділянках

культуркого

славу

перемог на

господарського будівництва

В і тчи з н и

і

на

палко

любимої Комуністичної партії

-

партії велихого Леніна.

Так за діло, товариші бро­ варчаннІ Разом зі всіма тру­ дящими раАону підготуємо гідну зустріч сорокаріччю Ве­ ликої Жовтневої соціаJІістич­ ної революції наАве.~~нчні­ шому святу в .житті кожної радякеької всього

людини, тру.цищих

світу.

першого

3eui.

шту'!Ноrо

супутника

Повідомлення про візуаль­

забе.зпеченню

вЩбу,дІ()•ВаНQ

Двадцятип'ятиріччя заводу

.Іщцав

електросталі. -сьrwї

першу

пл.авку

Первенець

еле&трометадургії

9

ук.ра.їн­ пі,J;

ча.с

ЦЯТЬ ТИ·СЯЧ ТОНН сталі і ПроК.З.'І'У . ,у зв'srзк:у .з ДJІадцд.'І'иn'ятиріч­ чшІt:

за;воду

«Дніпроспецсталь»

і}{. А. М:. Кузніона ЦК КП У :країни

ським.и за:га.рб.нИІками. Troi~p він

і

ПQовн:Wгю

РОР на.діе.ла.1и прИІвітанкя к-олек­

відбудованиЙ'.

За:вод

Рада

є найбільшим в &раїні nідприем­

тиоові

,ством )\ЛЯ ВИП)1С.J.>;у ВИСО•КОІЯ&Ї'СНИХ

йому

і сnеціІальнш сталей. 25-річний ювілеЙ' :заводу запо­

у

Мініс'І'рів

У країнІСьк.о·ї

пі.щпршвtства. і нових

виробничкх

підвшценні

виро<бництва

пооаж.а.ли уопrхі:в

техні'!Ноrо і

рівня

за!lезпеченпі

на­

різькі е.пек.трооrе'І'алурги '3УСТl}ілИ ро.в;ншо І'ООПОдарстм країни ви­ веJШІtиІfИ .вИJробничИІМ1И у:епі'Ха:м:и. О()rояк.ісІіІІім легова:НЮІ .металом.

(PATAf.)

Розrорнувши пе:реджовтн~ве зма-

Про Аострокове виконання рІчного плану заготІвель І закупок мопока (З nовіАомлення Центрального Статистичного Управління при РаАі Міністрів СРСР)

ТруДвмк.и сільсьІW.rо

rоспо-

63

Про проведении звІтІв

1 виборІв ·nрофспІлкових орrанІв В з.в'JmК,у з закінчення.\!: стро­ ків. nомоважень наприк.інці цьо­ го року і на. nочатк:у

1958 I>WtY

ПІ{)ВИнні бути проведені

звіти і вибори щюфrрупоргів, щюфсліл-

:wвих

орга.н:і:заrорів,

цехових,

фа'і'tрИ'Ч:Н'о-за.во~і?.ЬІtих, Р·а'Йонних,

міец~вих,

(}бла;сних,

респуб.lrі&аНJСМШХ,

краЙQВІІХ,

центральних

ІVОмітетів і ра.,ц ПІЮфСІІlіло.&. ·Презщія ВЦРПС запроnонува­ ла )]})О'ВеСТИі зв.іІl'и і вИібори ПІЮФ­ ООЮЗНІІІХ opram:iв на. ІІроІГ.ІlЗі жо.wг­

нл

1957

року

-

квітнл

3вітн~иОО))ні

збqри

на

fooimнe виконання ІUа.ну за.- до

10 сі'ІНЯ 1958 року, pail:iJНRi,

КПРС і розгорнувши еGціалістич-

ro зростання ВИІЮбницт.ва .м:оло- лmого 1958 ))()к.у; Оіблжні, к.ра­

не з:м:а.гаmш .на честь 40 роко- к.а. в колгосnах і ращ>епа.х ло- іі'ові иіж.с.nілкові кооrферепції і .вин Вели:к.оі ЖА>втневоі соціалі.с- рівняІЮ "3 ·віАпоJЩним періОАОМ з'Із:~;и профс:пілок сою.:mи:х рес­ '11ИЧНОЇ ре-волюції, дооtІ:Jпrсь н:ооих минулого рок.у. пуЮлі'lt - до 1 к.ві'І'ня 1958 ро­

ус'ІІіхів у збільшенні виробки3більшенн.я заготівель і за.к.у- к.у; 'З'Їз,~;.и гщзевих профспілок цтва .і ,аатотіве.ль пролwгів тва- пок. молока. ;в ц:ьо:м:у {ЮЦі ,~;ало - до 25 к-вітня 1958 року.

ри:ншщтва. і 3а.

ета:но.м

на 1 моиивість підuцнrем-ствам мОJІоч-

Президія ВЦРПС

зобов'яза.'!а

.зrовтня, тotYro на три міеяці рз- ної П))()мииовос11і країни за де- ради профапілок, ІН~.еп~лік.аяськ.і, ніше етрок;у ;в·ик.онали в цілому R'ять иіеяців цього року вироІби- край:ов.і, обласні, райт:rні і фаб­

nо СРСР річний пл·а.н затотівель ти тваринного масла на 68 тисяч рично-заводські коміт!УІ'и за:без­

і за.к.упо& :м:ОJІо:&а. 3а. J;ев·ять м.і- rонн більше, ніж за. 'ГОЙ 'же пе- печити повсяценнс кері.вницwо сяців ц. Р. державі ;З)\а.JЮ і ЛІЮ· ріод м:инулоrо IIOitY і на 163 ти- п~готовюю і ходом з.вітів і ви­

данQ :молока. 17 .мі.льйоні.в 359 сячі то.нн, а.бо на 44 продеати борів у 'Іф(}фс.пілко.вих ОІрганіJа­ тисяч танн, &оо на 2 кільйони бі.льmе, ніж за. вось 1953 рі&. ціях, провести їх як. М:а.с{ІОО-по­ G64 'ГИСJІЧі 'ООН:Н білЬІше, ніж за. 3нач:ІЮ більше, ніж у ·МІПІулому літичпу кампанію, сm:ря-мовану та-кий ~ періо.t :минулого- рок.у і році, про.J.ан() на.селешrю :м:олООtа, на дальше nоліпшення ці€і проф, на. 6 .мільйо~ 713 тисяч тонн, масu, сиру і про,п:кцН з нwби- спілмоої роб()ІlІИ', пошrnооня пі­ аоо на.

63

проценти більше, ніж

було загоrоВJІе'Но і <tаІVуп.лено мо­

лока. за весь

1953

рік..

раного М()Лока, що

має

велве

ІtJІування ЩJQ за,~~;Оtно.'Іення куль·

<tначення для поліпшення iiiOetra- турно~пО'бутових

потреб

(ТАРС).

nродаж молока. ){ержаві триває.

Збірник творів В.

/.

к,~·.'Іьтурно:м:у будівництві. Пови:н­ аі б·ути етвореиі

Леніна

всі умови для

В. І. Леніка лі;ц за,rоло.в<Юом «ПІЮ

ШИІЮКОNJ· розгорТаffНЯ ЕрИ'І'И!К·И j До з6ірника вІtJІючено ча.стину са:м:окрІ!'ТИІtИ хиб у рСІООті'. тв(}І)ів В. І. Леніна в литанні Прсзи~ія ВЦРПС рем:м.ещує про j)()OOTY ІІШ,ртії В :М:ЗіСаХ, Яlta, обласним. крайовим і ~спу6JІі­ охоnлює ·пе-ріоди кв,ітень 1917 -- канським радам і ко-.м.ітетам

ро.боту партії в :м:аеах » .

вереее-нь

ДеjрЖа~Вн·е вщавниц'ГІЮ

по.'Іі-

ТИЧ1ЮЇ л:ітерату:ри (Москва) в.и­

ПУ·СТИJІо в евіт • збірник

творів

1921

р.

(ТАРС).

~--------

лрофспіл·к.и розrдянути ооі кри­

тичні зауваження і прошпиції, вислоВJІеяі чдена.ми профсі!Ііло:tt н:~. звітпо-вибо.рни:х 36орах і кон­

ферсю~ях. Пропозиції, спрююва­

ні па поліJпmе.ння гос.@да:рської

ра'Зи. 3Ю­

Д ЇЯ .'ІЬІ!ОСТі,

ВНЄ СТИ

на.D:хо.~ять з багатьох nу.нктів РаJ;янс.ьІwrо Союзу і з рі•зпих к.раЇll. Да.'!ьнос~і, на яких nрий­

кетсю-иосіGИ, як.а .Ле'І'ИТЬ за нии

в ід пові.в;них

го с nодарських

по орбіті, поки що не вИЯВJІено.

н:в.

супутни­

ка, значно nереверши.'Іи

еnоді­

3~щD;ання. поставлені

чпутнИІtа 3емлі, рnзраховані на

ність спостереже.ння .на ча.с'І'оті

доnомогою

:м:аоових

Велике родовище rазу Недалеко від гір Південної КиргІИії, в Джада.1-Аба.дпкій

спооrІJІрежень

РаАіопеле"НгаtООрни::м:и ста.ІЩіЯJІи і раjwлюбителuи, вmwнані. О,~;ер­ цінний :иатеJ)іал. Шсля Ме'І'рів. Це евідчwrь про те, що жано Пj)ИП•ИИЄІШІЯ П.Єре)І;аЧ СИГ.НЗJІЇВ 3

20 ме1.1агерц (до;вжина хвилі 15 метрів) досягає 10 'І'иеяч к.іло­

д<~ПЮ[Q·

на:уІООПі

дані, зв'я.за:ні з nmан.иои .поши­

суmуrника

сшJстереження

довжув.а:rииуться

за.

лро­

~woororoю

оnтИ"ШИХ засобів і ~о&аЩій­

реІОІJ[ рІІІ);іо.хви:л:ь і буАWJИ іоно­ них станцій. сфер.

орга -

(ТАРС).

програr

визначення па.ра:м:е'І'рі!в. орбіти .з

матеріали сnостережень

На. j)ОІЗГЛЯД

мою робіт по заJІУс.&У штучного

ваnня. В окремих випадках даль­

жуть k'Юігно .уточнити

тру,ця­

ЧJння н.аселенню - к.раі.ни про.дук.-· щих на всемірне підвищення ролі 3){ача і тів харчування. ПІЮф(mіЛО"Іt в roenoдapeЬJWмy і

ки вімалі :між супутІППtОи і }}а.­

ра~іосигнали

ІЩ­

дарства напюї країни, борючись го.тіве:ль і :зІІІКупnк. :м:оло&а було міські, об.JІа.сІІ'і, к.ра.И:ові і рооnуб­ за виwн:а.ння рішень ХХ з'Ізду зооезпече.не в ре.зультаті зна'ПІо- ліка.нські к.окфе;ренщіі ){О 20

ні і радіотехнічні сnостереження

маються

1.9&8

ро:ку.

ПРИGИоС'І\Вах, ~ уста.нова·х. учбових .заІtJІа,І;аХ ПОВИННі бути Про.ве~ені

го~ :мооювеькоrо ча­ жовтня супутник. облетів

нащооло 3е:млі вже

(РА'ГАУ).

У ПрезиАії ВЦРПС

.. Дніпроспецсталь"

lla 6 су

наро,~~;н:оrо гоСІПо­

в

Де-сяrого жовтня мИ!нуло 25 гання, Jttнrи з поч.а.тку pQ&y вж.е portiв відтоді, як заJЮд «ДніЦІ)о·- вща.ли пон.а.д ILl&H більш як~спецста.ль»

елек.тро.енергі.єю

д<~.рстJІа. Пtвлн:я: У к.ра:Іни.

------------------------------

------·

Про рух штучного супутника ЗемпІ Вееь світ стежить з11 польотом

б·уда

війни був зруйновд.ний фМІІиет­

свята.

як рідне місто, що перетворене було фашистськими загарбникамн у поnелище, не тільки встало з руїн, але вже сьоrодні незрівнянно красивіше, ніж будь-коли у довоєнні роки. ної

д.еюrми .на ньоrо завАаннями по безnеребійному

камерний судноnлавниіі шлюз. ГерQічною шра­ ною nартією, Дніщюгес

rідроо.леJК,трОСт.анщіі

імені В. І. Леніна і »ИїСЛовили впевненість. що

Під час війни німІЩІ>Іtr заrаІJІ[)ники ва/l)ва.р­

цею ра_~;янсь:&их лщей, керО>ВІа.НИІХ !Wму;ністич­

До вас наше передсвяткове слово

43,5

Центральний

-

ськи зруіі'нуваЛи мект~tостанцію, греблю і три­

БРОВАР ЧАНИ!

рок.ів Дн~ІІІJЮвсwа ГЕС виробила

річний ІL'Іан.

ІrоRІоохімічний, феросплавний та інші nідnр.иєм­ О.1е.g,сщдрівеь:к.а

25

м.ільЯр~ .к.і.'Іоват-годик найдешевшої в країні електІЮеле<ргі:ї. Готуючи .гідну зустріч СОJЮк.а;річ­ чю Жовтня, ене.ргеrrики дострокояо ви.кона.1и

мюююєвий,

ст.ва.. На мkці маленькоrQ по·вітшю.rо м:kта

році станція

194 7

знову дала про,иисловий cтpy!tf.

цію зміНlІl!ІСЯ і виr..1я.д Запоріжжя. На пустирі виросли вед.икі металургійні заводи «Запо-

дореволюційноrо

року. Ціна

небачено корош;.і строки. В

Чверть століття 'l'O.Yy стала до ;lа.ду н.айбіль­ ша. JІ Європі Дніпровська

(ТАРС).

ooд<lJCTi, Щкрито велике родми­

ще природного ra.~y.

3

свер,J,.ІlООИ­

ни дробуреної на глиби:ну в ;І.ві

Миколаївська область. У цьому вир<>бничому сезоні Первома.й ­

ський цукровий· завод nереробить більш буряків.

На фото: розваІНта.ження автомашин

IIOJ1i

я·к

224

тисячі

центнерів

з буряками Н•а кагатиом у

Первомайського цукровоrо зашоду,

(Фото~ РАТАУ} .

Фото І<. Дудчен.ка.

ТИі~ячі ето шістнадцять метрів, у,J,арИіВ 'І'ан.

потужний тазовий

Добо~ий дебіт

фон­

~вер,І,ловинв

,J;()ICJ[Г<I.G хільйона кубометрів.

(ТАРС).


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

На звітно-виборних

Сьогодні розг лянвмо одне питання про хід виконании пврвджовтнввих зобов'язань rо к-олгоспу

«ЧерJюпа УЕра[иа»

Jla31Иl тт. Шевеля Д., Рибки

r.

залоrвнили ІL1ени прruвління, бри- Л·О·СЯ гадир.и, завідуючі тваринницьками фермами, значна ·Кількі>СТь агітаторів. члени •бюро парто·рга-

ках -

1.,

Ось деякі цифри 3 Т·ИХ,

100 гектар1в УІГідь (по

рови) і по

rодо& ко.лоспу, комуніст т. Ви-

На 1-ше J!W.втня надооно по

нарський М. ска;зав:

Вк.'Іючившись у всена:род-

33 центнери

кідоrрам:ів

молока

Ви}Jоб.тено

по

и'я{'а.

від

2626

корD>ви.

168,2 центнера Кримська область. В неідавно не соціадістичне змагання на мо.101R~ і по 21,4 центнера. м'яса побуідованих корпусах санІІторію честь 40-х роковин ВедИКОіl'О на ·КіJЖНі 100 гек-та.рrв угідь. в ку «Бідьшовию> і будинку відпочин«Метадург», розташ"уваних в Жо·вт.ня., кодrо~пник.и на.шfJ-і аJУГі- TfJMY чис.'Іі по 11,7 центнера с.ви· центрі міста Ялти, віідПО'швають ді взяли на ·с.ебе конкретні 3()- нини на кожні 10.0 гектарів ор- сотні wудящих. Корпуси дuбрt -

·

ства.

а наmо,му ЗЗІС.Іданні прав-

жан.о

на

.

б'

10

штук

.

шьше,

лати,

НІЖ

вік

.роз.рахованІ

кожна,

на

ід<ВОХ

мають

усі

чий, а. тому-то попросимо :кож-

смзав В. ltрем:ець, -

ціка.~

вить, IWJIИ буде ·ГОО'ОВ:ИЙ ва.'Іьцьо­

Моя партия Есть в

чої 6р.ига:ди ·т. Тарану.

монт

- З 100 гектарі.в ка.рню.ті, що є в бригаді, доповЦае '1'. Таран. з.а.дишиuюся ще зібра.ти врожай на п'яти гектарах. Завтра закінчимо, а протягом 4-5 днів завершюю і .к.а.гатування. - У нас, - з.вітуе бриrа.,JІ;и:р ~pyroi ІJідЬНИЧ(}Ї брига,~;и т. Кирій В., справа 0'6стоІть трохи краще. ~биранн.я карт()nлі закін-

вже в основному завершений. У жовтні закінчимо будівництво а.ової хати д.'Ія родини доярки Г. Марюги. Про хід ,в:mк.онання язятих ообоо'яз.а.нь по е.лектрИJфі.:к.афі і раді()Іфікації доІІОвіди тт. ВаНІСович А. і Савеленко П. Ниетушив на за·сі.,цанні правдіпня і голо.ва сільської Ради І. Шум:ай та ряд інших товшришів. Виетушючі

чи.ли, насінну картоплю '3а:&ага.тувал.и.

викрили н.а.явні недоді.к.и .на окремих дідянк.ах Іtо.'lгосшrого ви-

Про

м:а.со,ве

пер~nою~оння

тваринницьких

робнищт.ва, вносили

і 1нші бр.игадири рільничих бригад. Менше всього це відчува.'Іося у з.віті т. Дороша В.,

св-О>Ї зобов'язання. ..., Пїчоrовлене з І-І"опомоrою п~рторга.н:ізації за.сід.аіfня •правдіння ко.'Ігоспу ,a:JP. хороші резудьтатл.

очолює

горо~ню

бригаду.

ВрО>жай овочів добрий, ме, • . иu.ro

JЩрахункам.и

З

вик.1ючною

увагою

ринників

поси..'ІИ.Т~ся

з.магання.

В. Часников,

висду-

інструктор райкому

ха.ти У'Іа:сники. за-сідання звіти

КП України.

.Увагу відві)Gта.чів Всесоюзної ПроМіИСJІ~J.ІWЇ

ВИ:СТ3!ВКИІ привертає

лускатиметься 455 пар рі3НОГО ВЗУТТЯ.

н.а.Й'Н~віші

«Легка.

жашини

і

прооо­

верстати,

роІWго споживання В·Ї,І(Іtр.RІВає вк­

SІІК.ИМИ ОСНаJЩеНЇ ШКіряні, J!'З}'ТТЄ­

користання штуЧН()Ї і сИІНТетич­

ві, mвейн.і. трикотажні ПіJщри­ єист,ва, а так,ож різ~оманітні ви~

ної

роби цих під;приєм;ств. Різну про• JІ.УІщію

і передову техніку

телt­

сти.льної промисловості висташле-

·НО в павL'Іьйонах «Шовк», «Луб'яна.

«ВаВіЩЮІ;», і шерстяна

кра•С!J1()МОВ­

но говорять про те, якими шви~­

ки.м.и темпами у нас, на б<~..з.і ва.ж­

к.ої іщустр.і'ї, зро.стає ви.робницт­ во

товарів

народного

опож.иван­

ня. Випуск б111оовняних тка.МR абільшуеться в шостій п'ятирічці

на. 23 лр(щенти, шерстяних на. 45 процентів, ш~вк~ви;х більш як у два. рази. Швейних виробів ви.роб.лЯ'Гимеtrьея на 52 праценти більше, ні;ж у 1955 році. Вир()бництво шк.ірmrото взуття зросте .на к.ін·ець річк-и до

320

РізІШХ

штучних

п'яти­

мL'ІьЙ'онї.в •пар про­

ти 232 м:ільйіJ.нів пар у 1955 рщхі·, а вcwro в 1960 рrщі ·р·

Збори :юООв'ЯїЗа.:ш нооообра:нnй комітет з.абе·:mечити, щоб rci

се,ред неспілк·о,вої ко.1госпної

К1JХС.О!rІ.ОЛЬЦЇ ~ОСЇ.,ЦаJІИ а.ва.в.rар~ІfУ

модо-ді. На.д.Нілши заяви ПІJ'О при­

ро.ть в к.одгоспном:у вироби.ицтві.

Й()М

діJярки Раїси ЄремеНК•(), яка ~'с­

П.отрЮно також nооИіЛJІТИ к:н;у­ н1ст.ичне виховання веі~ї мnло,1.і

пішно виконує своє зобоя'язання

се.1а.

ре·с

ДО К~:\І'ООМО.ТУ

ВіД :.ІО.1()ДіJЇ

м,

що

Козлов,

люіди ПОЖИJІЬІе,

Пуrевка ·в жизнь дана н:ам не вчера,

Иавеідав в жизни рмости и беідЬІ.

І Дорогой чести к счастью шел

наш брат,

Как часто раіди елаідости побеідЬІ

І Несли МЬІ бре~Ія битви :~::т семнадцатом

..

за счастье

МЬІ

ЧИТ-аЛИ ПО

А нЬІнче атом, космос покоряем На радость ми·ру и на страх Л.

НаІіден, учитель.

м.

Бровари.

горний

зак-інчив

r.

кон,

як

таких,

капрон,

воло­ L'!орин,

якkнюш

поІtа3никами

В. Джежеnій,

з.а ВИКОШ\Н-

сомо.1ьської

збори

органіооції

ім; ВудwннонІ. В звіту ·К~нt:ітету взя.'Іи комсомо.'Іьців.

КО>ІІ­

колrоепу

463,

ШТ)"ЧН()ІІ'()

-

70

льнян~г.о воло.к.на.

бав~НЯRОГО -

югадельного

-

ім.

К1рооа.

с. Заворичі.

Хочу

навести де­

які з цих виступів.

працюю обдік.о1щем

JI

С'І'Упі Іван ОлексіGнм,

взя..1~

-

~активну уч&сть в озе.'lененні се­

фермі.

ників, але не веі бра.JІи в ни:х: учат-ь.

на.

Серед

-

к.о:м:~омольці

&ожен ко:хсоммець

-

нен підвищувати НИІЙ

по.Ви.-

еві-й по.літич­

і загальоо-худьтурний

рі­

оонь. зазначи.ла Євдокі:я Хо-­ мич, однак так.і, я:к. lt. Gкок, серещ ни.х lt. Олек,сівнко і О. Одехсіеюw не

не ~бав про

залучевня пере)(о(}ВИХ твар.инюшів

IIO.JI.ЇTГYJYOOR, біІбдj()Те­ ку. Не всі КООLоом:мьці передлда­

до лав ВЛІЮМ.

чуюrь Ме.JІоді.жні J"азети.

Мені

ннкою, кита:сь.

-

доручиІІІи

Са·ма я працюю в по­

ді, екідьки вистача~ сил, ал~ ба­ не.задіJвільно.

не

3Ібори, в яких

керувати

рооnові.дав Надія Ми­

чу, що в цілому

ВЇ~ЇJП"ЮТЬ

ланка працює справляється

з

ееІСІ>етар

взяли. уч<LС'ІЬ

партійної

організаці[

В. Мищеюоо і rо.1ова комуніст М. М&.'ІЬJJін,

кмt·оспу намітили

заходи до пміпшення ро-боти к.о.v­ еомольськ<О<Ї

о.рган]зації,

:юк.рема

в .підготовці до 40-річчя Рцян­ ДОПОМОГИ Ж від КОМСО.ІЮдЬСЬІЮЇ сь.коі в~тади. Обрано новий ск.щ;,; організ.а.ції НЇ'ЯіКОЇ не вЇ;JІ:чуваю. Mllilreтy. Н. Шкуропадська, поІtЛаденИІми на не.ї ~а11даннями.

-

с.

вказав у с.воєму ви-

верстатів на:мічено ,цов~

1fJ 60

процентів.

Мокрець

оов.а.ТіJІJів

.

ЩJ;ГКіJЇ про~ислооюоті.

Ім·ена ·багатьох ·новаторі$ широко

У розДді швейної вості

член ВЛКСМ

Наша ЕОМ~іJ,мольська ~рга­

-

нізація,

привертають

промисло­

увагу

маши­

ни й аuшрати, що даюrrь можли­ вість :механlзу.оот:и ряд трудом:ііст·

в~о.м:.і в нашій країні. ПоШ.чни:к МаЙСТра ІtраеНОХОЛ:ІtСЬІООГО КМl­ ООJІЬ'НОГО :ком.б.іна.ту О. С. Чуvrхих у

році ВИJСТУ'ІІИВ з ,патріо­

1949

ких операцій, як,і досі вик.онува.­

ТИЧІПІ'М

дися вручну.

фабриRах

ооціалістичне 3Мага.ння за честь фабричної ма.р~ки, ·за виnу·ск про­

•СПЩіЗ..'ІЬН.І!JХ лресj,в ДЛЯ ВОЛО1'0ТеПЛОВО'Ї обробки виробі·в. Вони в

дукціі т.ільк:и ви-сокої якоеті. Цей почин був початком НОВіJГО

на

Все більше з'srв­

швейних

3аІtЛик.ом:

іJJ)Іrа.нізува.ти

етапу ·с.о·ціа.дkтично-го

змЗІгаІШЯ

інте­

}>ОООту ка~

ініці.а.то-р ·руху за все~іРІІ'У елrоно~

нпх м:е1'vів у

ра.кульоук.'Lадальної машини, яка

:мію сироввни лри випу-ску про­

1940

році.

Радянське машиноб}'дува.ння в усе 3роста.ючих

кідьк.остях

дук-тив:ними прщйwтьнюІи

ці

за-

В~ідrуваЧіі

внстав.к,и

з

8Ир00ЛЯ€ К.100ВИ<М. СІЮС{}ОО.М Ш'l'fЧ­ дукції відмінної як.ості-. BpиraJ;& шерстепрядІМьної НИЙ каракуль. Вироби 3 ниоо Мое.ковсЬІtоЇ мриетуються

ведиким

поnитом:.

маши-

ве}ЮІ'ати:-авто:ма.ти

стаІЮВІL'ІИ

тивних

машин

іJдержують

В3У!'f­

т€ва, трик.ота.жна Т3 інші галузі дегкої пром.иедОВО'СТі. Поряд з ци:м .впроваджується ЩJ!О'rресивна тех­

процентів від зжальної к.іль- ·нологія, удооконалюється органі­ ко·сті ткацьк.их верстатів, ro в зація ви.роб.ництва. Вистав]{,& широм nропагує 19&5 роцj, - вже 39 nроцентів,

16

Ріібнищтво Ш'rуч.ної шкіри. Її за- а. .м mець шостої

C'f9CQ'»')"JV> у myТ"rG~ii, rа;нипа-

колгоспу

1

і)е·сом ооостеріга.ють

а. НЗJОІ Й авто.маТИЧНИІМИ '11Х.ЩЬК.ИІ­ волокна ми верстатам,и. Лклцо в 1940 .роо­

дюдшіо-,JЩів, тобто в ба·

парторганізаціі

рrв проти 5,:~ мідьйона квадр•ат­

штучних .nсрхпіх шкіряних Т()Ва­

238,5,

гато раз ,'\Іенше. Но.оою rалу;;зю, стоореною за роки Рцянеькоі вл:ци, є ви-

секретар

обговореюі ла, обладнанні клубу. Провели участь 12 У зв'JШКУ з цим декілька неділь­

ні водсхна вовну і шовк.. Про бе;шечує легку промиеловість Оснащення підприємств новими те, які виrоди дав це для на:род- }}Ї'JНіJм.а.нітшrм суч111с.н:им у'стат­ машина,ми дасть ЗМ{)Гу різко НіJrо господарства, можна с)·дити ку,ва.ння.м:. На виставці показа.но збіЛЬШИТИ ВИ\])ОбНИЦТВО ШТ}'ЧНО­ з таких даних: тру.~tові зwrрати близьк.о ста тІИtИІХ .машин, при..та­ ГО караку.:rя. на одержання одніові тонни шер- .r;iiD і аша.ратhв. ТеКІети.льн.і фаб­ Вагато нових вИІоомпроu:кстяно-го водокна. стаоовл.ять 624 рИ'ltи оснащуються ВИІСокопро­ ,тюдино-дні

·JЮМ·ООМО~'ІЬСЬІ\іОЮ

цією буАе .ПОСІ!і.І1С<НО.

сдо.вами:

6ороТИІСЯ

арганізація

в лег·к.ій nро.мисл·ОD()еті. Пряди.ль­ ниця J.tуnЗІВИ.Н>СЬІЮЇ 'roHKOCY'lWIR,HOЇ фа.брик.и М. І. Рож.нева -

зна'ІНО

ш~ревершують найкращі пркр()д-

Ц'l1ВО

На­

1956 Р<JЦі ·було Ви>ро•б­ рr.йній, шзt~йній, а.втом:обLшній 2-2,5 раза полегшуюrгь пРацю 1.1,6 раз.а, а в 1960 році 'l а інших І·а.1!}·оях щюмис.•ювості. рО'біТНИІКі!В і по.1і>пшують якіеть В ТІіИНрому році бу.;:ю вироблено буде вироб.тено в 30 раз білІJПІе, 34,3 м:і"тьйона квадратних метрів обробк.и. ніж у 1940 році. Особливо зросте си:нтеrrичних

партійна

3 юt­ етупі:в на цих ~()р.ах. КеріВІ!И-

)!;()JІрк,ою.

Хо-чу в рядах ленінського

-

дя~тьс.я

ВО.іЮКІ}Н у

виробництв()

Наша

аробить необхідні висновки

Сво-ю заяву про прийом д·~ ксм­

комітет не проваД:Ив

Слово старого Оойuа -

готу~ться ·стати

.1еНО в

~шjд, лавсан і нітрон, які овоіми

промиел·о.&ість ».

Численні діагра"'и

с:Ировини.

ате­

3

бдизІМи.

відповідної роботи,

вр агам.

миелові>СТЬ». Тут демонструються:

павільй~н

народ

слогам,

Величезні :мо.ж.ливQсті розши­ рення виробни:цrnа. 110варів ши­

велик.ий

з них

8

rрома.д•ськ~>­

а до ммсо­

Шдго:пшка. до звітпо-вноорних зборів вИІ:КЛика.'Іа жвавий .інте­

-

В ДВаідЦаТОМ

мідьйонLв

.модьсько1 організації їх не на­

і

у

гооюрить Іва.н МИІкитась, а КОМ·СОМ•ОЛ·ОК· .м.аJІО. Де ТОМу, ЩО

воевали,

ДЛЯ: РАДЯНСЬКИХ ЛЮДЕЙ

ше працюють,

участь

сrшгам:и. зріло-сті.

доярок багато мо.1одих дівчат,

робітник.

В

НА ВСF.СОЮЗНІЙ ПРОМИСЛОВІЙ ВИСТАВЦІ

І це цілком вірно. За нашим-и лід­

ак-тивну

-

Идет вперед и за собой К расцвету ми'р ведет.

Друзья, мЬІ с вами

у13а.rи

подітичному житті,

молочно--това·рній

за В бр.игадах, да;нках. ·серед тва- И И головЬІ У нас уже седЬІе, повзрослела наша де11во·ра ...

·збирання

за.тяг.не.т·ься .до 25 ж~втня:.

Летит .вокруг Земли. КаЖідЬІЙ ЛЄНИНС'КИЙ завет Нам еветит на пути. Встает величнем побеід, Всю землю озарив. И наш великий и простой

А.

при,'І;іля;.1ося

ра.~унка..\Ш, понад 35 юп.акі·n і дівчат добре працюють, бер)~t·ь

комсомольців,

АктИ1!но пройшли

И

ПрославлениЬІй

ма.'):о

Критичні зауваження комсомольців

И ГОРід0 реет аЛЬ/Й СТЯГ, Куіда ни погляди. И в целом мире нет преграід, Чтоб взять мЬІ не смогли. Наш спутинк пятЬІй день поідрЯід

проnозиції,

здійснення я.к,их дасть мож..пrвость артілі успішно ви:к.онати

акий

мире партия оідна,

нас

НЬОЮ ос:віто-ю, .а за,раз вдоов біль­

КОМСОМ<Jду

И путь ее прямой. Она на стройке и в боях Примером впереіди,

при..чіщень

норм, що зшбе:m·ечшю в:исо:к.і техnи збирання картоплі, J10100риди

7

У

росту К·~мооммьськ.ої організації.

З ЯКИХ ТідЬК·И ОДИН був З серед­

ня за.вдань Еомуніетичної партії.

И нет такой !другой. И цель ее, как дуч, ясна,

П()Вністю вик.онаний. Слово на- д-іRництоо. 6рю·адир будівельної j бригади М. Вага. заявИІВ, що ре­

У с.ооіх ВИІеТ}'ІІаХ по звіту !і>­ мітету комсо:~~ольці говорили. Щ<J

·СО:Іюлу м:о;юдиft ІWдГОСПНИІt

Фото Г. Бороідіна.

ноrо доповісти дуже ·стисм про вий мли:н. Запевняю ва•с. що те, що .вже :зrюбдено, і ко.ти, якиff не піаніше 25 жовтня. пункт взя-т·о-го зобов'я.зання буде Прод()вжуючи розмову про бухається бригадиру шостої рільни-

чоло·

потрібні

ліJння розглянемо сьогодні О·дне :юбов'язалися. ! nигоди. питання Il'po хі.,ц вик.она.нНJІ - ·Всіх наших колгосnників (Прескліше РАТАУ).

цих зобов'язааІь. Ча·с зараз гаря- -

І зараз ще ко:мсо-.м:ольсьК& 'Jрrа­

впоряідковані, оснашені най.нові­ на чеІСть 40-х рок·оошн Великоrо шою меідиЧІНою _апаратурою; па· Жовтня, та. від, Гад.ини Єр~мен­

оов'яза.ння по да.тьшому розв-ит- ної землі. На. к.урку-несучк} ку свого грома.дськ.оrо господа.р- припадаG по 120 мць - одерН

року.

нізація наm(}ГО юмгосnу ма;ючи­

пращюва;ю дише

блокнот, зошит з Н()ТаТ- 3035 кї.логр.ам:j,в ЖJл-ок.а вЦ к.о­

ками. Звертаючись д~ дри·с,утніх,

1957

комсомольських зборах

се.'lьна 19 ІLтенrв BJI!ItOM, а.те торік на цей ч111с було тільки 12. Сталися і інші: зміни до кращо::х>. Торік 6юпосеред.ньо в КО•'l.•'Оспі

що вони навели. Згід.но ·зобов'я­ 3аRНЯ, до кінця JЮК.У сдід виро· бити по 214 Це.ІrrІЮРів .молока на

нізації. Майже у кожного в ру- кожні

ІИОВТНЯ

11

Ріст активності молоді

кімнату гоrоліІJІСЬК~>- завідуючих т·варинни.цьким.и фер­

fipocropy

П'ЯТНИЦЯ,

natm

~атиuих

n'ятирічки тка.ць~tщ

досвід

брИ"rад,

і

дос~rгиення

цехів,

передових

підприємств

і

фабр~mи ім-ені М. І. Калініва, очолювана С. А. R·D'Тово.ю, за­ пропо.нувада

ІJ()!З.оорну-ти

зма,ган­

ня за комплексне вишук.ання і найповніше вик.ор.иста.н:ня рез~­

вів

виІЮбн.ищтва.

Широкий вЦ­

гук з·устріда ініціатит•а по:иd.чни­

ка :маі!.'стра м~нінськоrо камвмь­

но-го комбінату Москонеької об· .'larcтi М. R. Капр.алова ~~:ооес­ ти ПJІ()ДУКТИВН~СТЬ ХОЖІНО'ГО вер­

стата.

і

про~}"Ктивніоть

пращі

RОЖ'!іООО робі'ІІНИКЗ. .ДО ріВНЯ, .-о· слrн}ІОrо

к.ращи:ми ТRачuи.

К. Мічурін


П'ятниця,

жовтня

11

1957

,.Біл~шовик•, с. Рожни, та ім. Калініна, с. Штки, жовтня

Вироблено молока на

256,3

силосу тонн на корову

Заготовлено

108

Виорано на зяб (в процентах до плану)

картоплі

в

до

процентах

плану

Ну як, Пара.ековіє , J{ОГ.'ІЯ­ неш їх так, як торік? - Так, вирощу. оенн.я в лостатній кілhКОСrі мі•сУДІЮХ із пом:ічницею П0.11іною цевих і мінераль.н-ІІХ доорИІВ Ш.. Процен:ко0 аз.ялиrсь за дідо. Перші

20-25

І. КовбасинськиА,

10 118

с.

***

Саниарки Г. Т. Карсим та Т. А. Суботовська борються за те, щоб

колгосnу

їх колгосп сWлях Ілліча~. с. За­

ім. Ворошилова.

зим'я, утримав перше місце в ра­

голо.ва

Троєщи.на.

Аоні по виробництву свинини на

* ••

кожні

Бригада, очолювана В. Кабаном, першою в колrоспі закін•ІН·

100

ЩодобовиА

ла копати картоплю. На кожному 1:)0 по зібрано з 50 rектарів центнерів. Успішно проходить ка­

становить

rатування.

мів.

М.

Пархоменко.

пн,

за

гектарів

орної

землІ.

прирІст

живої

ваги

свині

кожної

яку

відгодівельної вони

зараз

rру­

відповідають,

понад

600

давади

днів

іх

т~нн.

400 Jli)

пар, по якому с~ятим:е.vо мсен и н~СТ}'Шюго

ози·~ину

'ІІ'j)Иорали

ри.

Бу.'Іи у на.е ·ви.падки захв()рЮ­

При nлані

500

***

rеІКтарів лаша

Обс.туtжуючи ЕО..'Ігосп ім. Стuім.лrосnі бри:r~а. в тра&NРНа чuи падати на. нЬжк·и. Ми одразу ім. Леніна, е. Жердов.а, підгото­ н.а., с. Шита, на.mа бригада ви­ ж почади їх .лікувати. Виста.вдя­ вида під яркіі к.'ІИН нас.туnJrого орала під ярий ии:н 11 ОО rек­ .1и на еонце дечко .з пі·ском і в року 584 гектари: зябу . Найбіль­ тарі'В при nлані 1000. -аан)'Ірювuи їх ше виорuи rа.рячий пісок 270 .гектарів Р. Шуnьга, ніжки. 3а ~ва-три дні хворі Jt.)'1Р­ трактористи Ф. Теnлюк і К. Cи:­ обліковець. вання курчат. Деякі з НИ'Х nо­

вщужу;ва.ш.

ча•та

гра­

П. БІлокрнннцька,

Зяб-під весь ярий клин

з еироват~rою.

99

Колгосп ім. Сталін а , с.

зя6у.

тракВИО:Ремо ще 60 гек.тарів. Доб.ре торна б})ига.да М 12 в колгоолі проце!l'Тів. трудяться ТраІtТОРИІСТИ :М. Бре.у,с ім. Кірова. с . 3а.ооричі, ви:о.ра.ч&

Хорошун,

П.

пі,Ц.НЯ'І'ТЯ

Про,~;о.вжує1ю

мо­

зберегди

до~я.& птиці на

зоотехн ік.

• *за*IL'Ia.Hi>.\1

Д·()l)e'lfRO.

забезпечив

ДQГЛЯД

Оrаран.ний

ПТІІШНІЩЯ.

Бобрик.

Пе'І'ущен.&о.

М.

та

Тракrором:

« Беларусь» вони ЩО3Юии виорю­

rе.ктар~в при JIOPIO

ють по

5-6

3,8.

Перевишонуе

за;вд.а:ння

Замість

400

460 гск.тшрів злбу. Вже в-и;&Она­ ди план nі,J;п.яття зябу 9 б~ага.,~~; МТС. Механізатори прод.о.вжують ()paнtty.

К. Теплюк.. За весн у і літо колгосп іме· ні Стал іна, с. Руса.нів, відго­ дував 920 свиней загальною центнери, живою вагою 922 що становить по 26,3 центнера на 100 гектарів орної землі. Зараз в артtлі на в ідrодімі є 300 свиней. Одержано та­ кож понад 450 поросят осі.н· приплоду.

нього

На знімку: зЗІВідуючий еви· М. Юрченко, П, нофермою свинарка О. Г. Гула огляда ­ ють свиней на відгодівельній площадці .

Фото А. Рябого. 1111811111181 11188111

ІІІІІІІІІ

18 18111811 81111181118811881111111111818 1

Організувати переробку грубих кормів 8

та

9

нізаторів

жовтня відбулнея семінари голів колrоспІв, меха­ та

спеціалістів

сільськоrо

господарства,

присвяче­

худобі. ні підготовці rрубнх кормів до згодовування Присутні на семінарах, що їх провели дирекції Броварсь­ кої і Бобрицької МТС, прослухали лекції головних зоотех­ ніків МТС про методи і способІt хімічної обробки rрубих кормів. Після

обговорення

IIOFOY,

тонн торфо-гноtо-

600

------

курчата пkдрооrи, .відтоді і ;}араз ,J;аЄХ() ,І;~рть З переГОНОМ аоо Зе;р­

,д()брі результати,

Колгосп ім. Калініна, с. Літки.

курчата~

сільс.ьІtОrоспщарські: культу­

всі

одержання ні АОбрива. В мі'ру гоою з ферм робиаю КІ(}Х•Іюсти. Вже тільки піА K3J)ТQIL1ю .vа.ємо

s<ІІрені яйця, пшонu. Чероо мі­ Щоб У Н:ІІСТУіПНОМ:У році 3і6ра­ npoco. Щоо .зб.а.гат.ити ТИ ще вищий у,ро:жай. вирішили ВИ!Х Jro:VП()CTiB. сл,ць В. Стасюк, кори·к на вітаміни, даооли ще і виготовити 3000 тонн -rорфо-гнобригадир . терту моркву. капусту. У .rrop. йовкх и.о:mостів і внести в серед­ Кол.госп ім. Леніна, муmк.а.х за.вж.ци 'б}·в перемитий нюуУ на кож·ен гектар nід зе,рно. ріЧJ>.ОО·ИЙ піІСок та креЩа. А J.Wt.'IИ с. Плоске. ві по 15, а ІЩ картоплю no 20

Останні вісті з колгоспів Значно раніше, ніж торік, кол­ госп виконав річниА план здачі і продажу картоплі державі .

вродили також. жито, ярі, картооrля та овочі. Такий урожайрезульт.а.т, ГОJІ()ВНИ1і ЧИІЮХ, .ІJІне-

-

Виготовлено добрив на кожинА гектар орної землі

ДО'бре із етанщії дост&В.1яєхо мінерадь:

рільнича бригіl'Да М 4.

мене :

35 11 9 100

корів

8 100 10

Викопано

кага.туванн.я ІЮ 20 центнерів пш~ниці Jia тонн. 3авt.ршуючи кожном:у з 25 ге~tтарів і по 24 ·ІtаІР'ЮlІді і збкра.нн.я овочів·, поси­ ростиu. Цієї ве,СJІи до нас по­ центнери на ділянці в 14 rекта- люємо вІf})(}бництво доб})ив. Зараз етуnи:JІо ЗІюву 2500 курчат. foрів зібрала в цьому JЮці наша щоДІя вшюза.'fо і ек.1адаєхо торф Jioвa Jro•1ro<my т. Буча зат:ита.в

100

числі

в тому

ІМ

гектарів сільськогосподарських угІ.n.ь

ВРХ на

Виробництво добрив

Торіік,

одержаІВШи .з інК}1баторної ·Стан­ ції курчат, я майже їх всіх ви­

276,9 110 13212

Одержано яєць на курку-несучку € яєць на 100 гектарів зернових

113,4 15340 35,5

молодняк.

ви:рооцую

щею,

сільськогос-

100 ra

подарських угідь цент.

Н_А_С_Т_У_П_Н_О_.М_У_Р О Ц І! ______ В

Шість років працюю nтa.mJПt..

ім. Калініна сБільшовик~ 13,1 Одержано озимих центнерів з ra 15,5 225 Одержано овочів центнерів з ra 200 Одержано м'яса на 100 rек1·арів сільськогос33,3 39,4 подарських угІдь цент. 33,2 Свинини на 100 ra орної землі цент. 40,4 2643 Надоєно молока від корови кr. 2311

зустріч!

ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ

Старанна nраІtR­ відрuні резуль татм

Хід соціаJІістачноrо змаrавни між колrоспами

1

Жовтня-гідну

Велиuого

40- річчю за станом на

з

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

лекцій практично було продемонстро·

. вано способи обробки кормів, внетуни механіка по сільгоспмашинах Нижче подаємо МТС Броварської т. Осьмака І. та головного зоотехніка т. Колпакова В. на семінарі, що ві.n.бувся в требухівському колгоспі ім. Хрущова.

ІІІ ІІІІІІІІІ ІІІІІІ

кормів .

грубих

ки

шкми

'3

8111\

Найд-остуnні­

ни:х є:

а) Обробна розчином наnьци,но­ ваноі соди:

по

100

кі.1Qrрамів

січ.к.и засипа!ОТh у ящики, мJст­ кі·стю кож.ен 3 кубометри. Січку змочують

ро,зчином:

кальцинова­

ної ЩЦR. Иого вигот·омяють rак: у ~50 кілогра:vа.х води: розчи:ню­ 1 кілограх ка..1ьцинованої ІО'І'Ь соди та. 1 к.ілограм кухонної со­ лі. Змочену еіч&у, здобрену кон­

центрзтами, залишають на

24

20-

години, пkля Ч()JГО 3ГОдооують

О. Борщ, П. Поnозюн,

диспе'І'Чер

Бобрицької МТС.

обліковець.

Освоїмо десятки гектарів родючих

земель п~гoтyJ1,31l'Jf нині Вирішили гекта.рів- ос уmенкх зе­

3 М('rою проведекия Д(}слі;~,ів вперше цього року на окр~)ШХ

50-60

ділянках

осушеного бол()'І'а, що nрилягає бдизьк() до річки Тру~

мель, на лких в на.ст}'Іnному році пос іємо переважно. :К(}рмо.ві куль­

біж, еія.ли: :Рі'Зні сі.'ІьеЬІ:wrоспо~~;ар.

тури для грома~ської IYft.OOИ.

ськl культури. Ці грунти дуже

ВиючившJІІСь у соціа.'Іі · ГА 'іІіе

ба.га>ті nООІtи.вюrм:и · речовИІНюш, і .на них на.йк.раще ростуть ~о-

змагання на чеИь 40-річчя Ве­ ЛИІКоrо Жовтня, тракторна брига­

ЛQва WРКІОО., ·ІЮРМООі 6урJПtИ і «векара.гіс», сорту картоnля •ПР()СQ. БурякІв, наприклаft., зі:бра.ли до 500 .центнеріів з .rекта.'У лівтора ра'За ра, а :vоркви. більше. 81

да, тwю керує І. Ква.m.а, З()бо­ ~·я,з.ала,ся ;~;о 15 жовтня за~tіНЧІІ· .вже ти орашtу. Mexaнillaтopm підняли 30 .гектарі!в болотJЮі ці­ л.ини. Тут на к;Qtжен гек.тар ~­ жо оо 5-6 центнеq>ів к.а.лійни.х

ІІІ ІІІ І ІІІІІІІІ8 ІІІІІІ ІІІІІІ І До()брИВ.

При зволожува.нні

ПРИІГОПТ}-ва.ти

5-7

здобрють к~нце;нтрат.а.м:и і за-

дишають на щит.ах або у ящи-

24

ВНЕ'Се }!О На В,Сjй ПЛО·

М. Кособnии,

січку с~'Іід щі.

протяrох

ХІВИЛИ'Н. 3.оол0Vltени.й ГІ>1"І}И'й корм:

ках на

rx

години.

·содома вапна Пі'д ВІL'!ИІвом стає м'якою. ·волокНИ!Стою і на­ буває х.ті6нІ(}rо зanJ.xy. Поживна

Колгосп ім. Сталі на,

агроном .

с. Русанів.

---

Дпя nоnІnшення пукІв ·РО:JШИ}>ЮЮІО ІШОЩЇ Під ПОСі•ВО'l

баrат·орічних З.JІак.ових трав. Ни­ нішньоr() року із 35 rек.та-рів З'\ вапном: кормів Обробна rб) Дл.я поД>1бнення емохи: на біте.ро:v., Я•КИЙ робить попереднє перший у:к.іс зібра.п по 35 цснт­ січку, говориrгь т. Осьмак. м:и пщр.Юнення содо:u:. Крім: ком:1іай­ вааmо га.сктЬІС.я у опеціа.льні.й цінність її пі,цвИ'Щується на 50 нері'в до6ротн{)го сіна . Друl'ІІЙ переобладна.лm ком6а.йн «С-6». в н.а. «С..6», перооб.lІаднзли AJIJI ці- ямі, в яnt.ій одержане .ва.Іін·яне процеІt'Тів. Залишати довше, ніж

Подрібненна: соломи

бай.н з

раніш

црrmюнтова.JІЮ( ху_хо:бі·;

передній ча-стині !.деки штифти єї мети та;К;()Ж універеадьну кор­

заJ10СТриди, .в зад,ніИ: частині -

з.а.шшили прямокутні. Тут же при.1аштува~ш п.1анчас'І'у решітку, з віда.'Ідю м<іж nланкап

модробарку «д.ІWУ-1,2».

т1crro мо:ж.н:а за.лишати до повного викорисrання. На, центнер сіЧL&и

на.

24.

rоди.ни, 'І'ак,ий ІRо.рм не ре­

коме:щ~ься ;

9 кілограІОв вап­ в) Обробна каустичною СОАОЮ: Проду.ктивні-сrь коХ'б&іна. 2- витрачається тіста.. Техно..'ІО'rія об}Юбіт­ у 250 літрах води ро:JЧ.ИНЯІО'І'Ь няооrо 2,5 то.нни ·еічІtи за .rо,~;вну, «,IOltY-1 ,2» ·)І;ае півrори: rонни. ку гру(іих кормів ваnном така: 2,2 кі,лОtгра.ма к.ауети:чної ео~и

у 15 літрах В()ДИ роз:м:ішую.·ь 9 ;Солому д.'Ія Jю,wібнеІШЯ к.ом85 м:і.~1іхетрів. Цим ~осягли: 34-ра;зооого mроходження еолом:и байнох «С-6 » та «ДІУ-1,2» e.'l~ кілограків .ваш:няноrо тk.та, яке

('їдкого натрію). Зволоження сі'Ч­

ки і здО'брюва:ння П мнцентрова­

18 .гекта;рах з.аJнtши.rи на наеьнпtя і на.иолотили 940 кі­ д·огра:хів :~ерна вівс.яниці та 2300 кіло.rра.м:ів тим()фіів'Іtи. Частину на:сі.ння використа.1и для ді!fа:ь<:· го посі'Ву. &повну ж &L"Іькість, укk на

близько 3-х -rон:н, збері<'аєм:о на R&C'l'ynRИЙ рік.

брати лише суху. 3а6ив.а.ти н-ею перед ци:м: сдід процЩиrm. &різь ними ІtОрха.ми робиться так само, :кріоь б(ІJ)аба.н. Навесні план,уємо ВІИоія.ти па.. ва.пнува,нні rру~их кор­ По~ріб.нена ·солома ч~!)еЗ віJІро- ІrриЙJlа.ІІь.ну камеру не Щ, оо дІmЯНе іре.ІІІе'ГО у ~н з 250 діт­ як і лри 3JІаRОвих т.рав в еухіші s сіиня хів. ПUго:rов.'Іещ сіЧ&у 3ГО.WВУ­ Хт"раНІСпортер поступає на.

pe.me-

це може виоости з щу трак-

,.о пЄІрШО'Ї очи.етки, яке 006ив:ш- спортер.

РМІИ во.tи:. О.vючаено у 4-х JІіт-

рм ІЮАИ розчикяють

.

70()-900

ють ху,.ООі че~

,fipo

24

rо,{ВІІ:И.

rрв.б&уванн.я мрм:ів, ека-

•• -.!: vорм:lв мо полотном. Січl\.а з п~ршоrо Обробv• ·гра:кш :ttyxoннvl OOJH 1 теж ВИіJlИ- 3ав на закін'lенв:а: т. Колn~~КИІ, .. ..... rрvбих 1

решета -сходить на зовні.

Для· roro, щоб не з.аібива.в.ся со.1омою живильник транспО>ртер

хІиtчиим:в сшособаии вають У вщу. Роо:v.і.Ішшою рuиІснує, піАІtресл:юв т. КолпаІ\0.6, R>(}JO (ЦІІІwtаим моло~ох) 3МОЧ:У·

при.ймадьної к.ахерп, взяли ~>о:ІІ· ite"JЇJIЬJ.:I. епо собік хі:vічної оброб- urь січ•у.

я розповів у статті, яка була на­ ~рукована в газеті «Стахановець» 3а, 4 ЖОВТНІ.

ІWНЮШИНОЮ,

ЯІЮЇ мавио Ta.RMII

б.ІИЗЬSО 3-І 'rоНН. В. 6уnаека, arpouoм.

Колгосn ім. Мапотоаа. е, Гоrоліа.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

4

..

Допомога багатодітним і одиноким матерям 3а 9 місяців іІИН:ішньоrоо року

прИ'бира.mь ~оої ІЮООчі мkщя і . поспішають до,цО:жу, щоб . потім

ба.гащ~;ітнии і О){lШІО>КИМ матерJUІ ка:рбоваІЩі:в А;ОІЮ~юги .

63-500

розрШа.'ІЬНИЦЯ

них

Се·ре-JІ.

сма держава .вишхатшш

нашого

піти у Броварсь.ку в.еЧ:фню шw­ лу.

.тІfІОО,рНюt-фор:v:.у.вальник

і·

сільради .

·секретар

8 .1!\Jia.<:'i, ТОКІІІР Олек.сащр с~р)І;Ю·К у 1О масі, Віктор Оrабров­ -

Збирання металолому

ський, М·ИІ:&ола. Білецьк-и-й і РЯ.!: іН!ІІІИХ пере.д~их ви)Юбничаи:к.ів.

кика по збира111ню металолом у . З

Минув перший тиждень місяч­

комсомольсь:кої

секретар

вийшли учні Броварської школи.

Вони назбирали 10 тонн метало­

організаці·ї.

Піклування про дітей-сиріт Па асишю.вані .колгоеп()М «Зо­ гроші ооім

ря», с. Іtу.даженці,

що

напів еИІJ)<УІ'ам,

і

сиротам

вчаться в школі, прщбаІЮ В;}уrr­ тя, а ,~;воо повністю за<бе:зпеч~ні

Вінницька область. В Ксавері.в·

Ві.нницьІюго району завжди є ве­

літератури.

На фоrо: в КJІИЖІКовому .відділі уиuвермагу арила·вком

Ксаверізки.

села

комсомолка

За

Бурла­

Г.

ка.

Фото Ю. Копита.

АЇJІ:ева ав•ххнtашина що.s;н.я їх при­ во'Зить в шкоду і вЦвооить додо­

Успішно прох~ить перщтrа­ та періодичних ви,ж;ань с.ере,а: на­

селення Броварів н<~.

с. Світильне.

рі&.

1958

3а декілька щів J)O':mouю~,Jro е&3е:м·шярів газет і жур~~&­ лі'в. П()чали передп.тач}'Ів&ти: га-

800

Щоден.н.а пошта В.-Ди.мерки

3

рl3них к.і-нців Батьківщини сеJІо

наше

в

ре:ка.зів і тмеграх. Ве.ли:коДІІ'Ме!}­ ч.а.наІМ пишуть з Моск.ви, Ленін­

гра,~;а, XaJW)Вa, цілинних :tем~ль, ,~;ня ІWжно.го Дале.кого Ощ~~;у. ЮЦХОДИІГЬ '1'3.1.\JОЖ ДО 900 га,зет журналів.

Є. Шварц, завіДуюча

ста юнаків і

ся на ній близько

діч!чат. У,ваЖ:Но слухали присуrnі товаришів.

своїх

виступи

Ось слово н-адається М. Солод­

кому. ВіtН робить доповідь на те­ му: «Воля, мужність і високе по­

основні риси

-

характеру героїв роману М. Ост­

гартувалася

« .Як

ровського

поштовим .відділеІІ'ням зв'язку.

сталь:.

Комсомолець

Високий медозбІр •Високий :медаз-бі.р був на. кол­ rоспній пасіці. За літо на.:кмано з вуликів понад

3

реал ізовано,

якого

ЧЗІСТИНУ

rонни

ме,~;у, і

о,цержано 40 тисяч карбова.нців.. 3а пере:викона.ння пла.ну медо.:Юо­ РУ пасічни:ttа.1і нараховано 203 кілограми меду дО<даТІWВоі о•пла­ ти.

3а'п1!ІС.И меду на зиму для бджіл цілw:м ~остатні. П. Нудін, рахі.8НИК. Колгосп

ім .

Стал-ін а,

Короткі снгнали 3а rрЗJфіК()М П{)>ШТа вЦ ракон­ ної К1)Н'ЮРИ ЗВ'ЯЗ.К.У ЛОВИІННа бу­ ДОСТаВ.ЛеНа. ДО

ТИ

ГОГ()Л Ї'ВС.ЬКОЇ

філії о 1-2 -ііі годині дня, але графі к

4-uQ

це й

ча.с-т о

поруm уєтьСJІ.

Ж;(),ВТН.Я оона прибула о 9-ій

го,~;ині

в~чюра .

І. Осьмак, Н. Науменко, М. Hyniw, лисrоноші.

***

ВJІ'асник автомашини

«Моск-

•пообавле-ний вич» ФР 57-50 прав шофера за. те, що вів ма­ шину, бу,дучи нетве.J)е.'}их. Я. Матюшин,

.підполковник

ях розповідає, величезне показЗJІІ письменник значен:ня колектІІіву в форм ува.н·

міліції.

Він

характеру.

рис

н-і кращих

зокрема:

говорить,

Письменн.ик особливо наго­

-

вn.пІІІН уJLИ

як

тому,

на

лошує

на

Павку Корчагіна слова Жухрая:

nеревернуть:. .

глибокій

В

мості

цих слів

вався

на

не

жи.ття

«Битись поодшщі -

значи­

перекону­

Павка

юроці

ко~ному

свого

життя: на пОлях битв, на будів­ в Боярці, ництві вузькоколійки

скрізь, де йому nриходилося бо ротися за нове життя . Всюди пе­ ремагає дружний

має

колектив,

я.кий

мету.

Що(

високу

сnільну

зага1ртувалась сталь,

с. Калита .

сrоя·в

богунцJ.в.

шта·б

В. Золочівська.

зети та жу,р.нали бібліотеки, чер­

ний тираж Пt!'редшат.ни:х вщань.

нош книги

інтересу

п осилення

до

книг про Казахстан і і н ші братнd Я Азії. Середньої республіІКи особнсrо теж люблю читати такі вражеНІНя, кн иги. Дуж е сил ьн е на пр ІІІКл ад,

ман

на

справив

Фатиха

ХусІІ'і

мене

ро­

«Любов під

зірками:. .

Твір приваблює багатьма хоро­ шими

р исами

тич~им,

і,

зокрема, реаліс­

художн ьо

правдивим

по­

казом людей.

Айда:р Зу­ Ось герой роману баєров. Коли читаєш n•po нього

що ·вже розпов ідь, то здається, десь бачив цього чесного 'Грудо­ Образ тракториста . любивого

Айдара

-

це художній тиn .

Багато сторі.нок розповіді ведено

в ро.мані від­ Тезюіру про

СулТанову. Це теж самовіддІИІа

ції.

Високо .над Будапештом на го­ величезна рі Геллерт височить Вона простЯгла в фігура жі:нки .

синьому небі над угорською сто­ ми•ру. гілочку пальмову

лицею

Це

-

маму мент визволення , спо­

угорським н ародом на радян.ським вої­

руджен ий

·Вдячності

зна•к

визволителям Угорщини нам від фашистських окупантів. Б.іля підніжжя мом умента лежать він ­ Іх б:УІКети. ки з ЖНВИJ: квітів,

будинки

Далеко,

Буди.

заподіяні

рани,

освоюється

місцях

багатьох

В. Куць. Для свого виступу мо­

Будапешта клас РобітІUІчий відстояв у боротьбі з контррево­

Наприкінці В. Куць сказав : - Цю книгу дуже любить на­

року минулого люцією восени завоювання народної влади, тіс­ но згуртувався ІІ'ЗІВКоло Угорсь ­ кої соціалістиrmої робітинчої пар­

ЛQДИЙ колгосnник підібрав ціка­ вий матеріал із газет і жуjЖалів.

ставить собі ша молодь. Вона в приклад її героїв. Таку книгу

тії. На nідприємствах міста сmо­

варто ще і ще ~раз перечитувать

-

є

там

запитань.

ряд

Виступило

л і ку від підступів контрреволюції.

ще

кіль:ка читачі.в. А після заключ­

Найближчим ще

одну

ся

ради сяч

в

колгоспі .

· Цілкооитою

дувати квартир .

-

протилежністю

СултSЩ)Ві-1\ є Хамида Зар.іна. Во­ на

погано

справляється

з

у.вагу

ще

д•вох

На п'яти

більше

Крім

свячена розповіді про хороших людей , чеоних труд·івннків А. Wерстюк,

.

Ради

Московської

Виконком

ще в кінці м инулого року подав

будин ­

зр уйнованих

відбудові

у

Будапештові

допомогу

величезн.у

ків столиці. Не забу·ває Москов­ ська Рада про своїх б удапеш т­ СЬІких друз і в і зараз. Цими дн я­ від ми в Будапешт і одержано

Мwковської Ради д·ві тисячі тонн .від­

і

ремонту

для

вик01ристане

б уде

яке

заліза,

оцинкова.ного

будови дахі!В і водостічних труб. Хоч літо в Будапешті закін­

листя де-не-де чується і вже численних парків і алей пожов к ­ заповнені

само

так

ж

все

ла,

відпочиваючими знамениті буда­ nештські басей.н и на Ма.ргіт-сіге­ ті, в Буді, у Варошлігеті. Вечо­ рами .в садах і парках Будапеш­ прийшли які та повно людей,

того,

артис­

~і мецьких

югославських,

тів.

буда ­

двері

свої

Відкривають

Афіші; .розклеє­

пештські театри.

ні по мІсту, nовідомляють про те, новоrо

що

цьом у

в

пока-жуть

сезоні театри столиці. В театрІ імені Петефі до 40-річчя Великого Жов11ия буде nоказано с:Оптиміс ­ Вишневсько­ Мадача

тичну трагедію:. В. і.мен.і го, в театрі

«БезП!ридаІІ!Ницю:. О. Островсько­ го,

відновить поста ­

теа11рів

ряд

новки п'єс Чехова , Горь:кого.

В Будапешті близько тут

Недав.но

театр~в .

кіно­ віід ·

широхоекранню1

перший

крито

cta було

кінотеа.тр. Серед угорських, фран­

цузьких, італі йських, англійських фільмів на екранах Будапешта філь­

радянські

демонструються

ми «Карнавальна ніч:. «Вбивство на вулиці Данте:., «Весна на За­ ·річній вулиці>. останнім

пожвавішала

Значно

часом діяльність вчених, письмен­

никі11, ЛИЦі.

мистец'І'в

п.раціВНИІКЙ!

сто·

В КНИЖКОВИХ ВИДа'ВоНИЦТВаХ

письменників,

угорських

'І'вори

нові

виходять

·розповідають

що

про боротьбу трудящих Угорщи­ ни

ПІроти

КОІ!Ітрре:волюції

На

закі,нчується

го

горі

будівництво

телевіз ій.носо

центра.

восени

Сеченьї велико ­

Незаба­

кіJНець

ської

культури.

Будаnешт творчим

М.

тисяч

буді:вельни -

повнокровнвм ,

живе

життям.

Одинець.

м. Будапешт.

вlдо.ма

---

гро.мадян

"Стахановець"

у вагу концентр·ує а.вто.р Хамиді. його книга при­

комсомолка

Ракоці,

багатьох

інших.

Ре•аитор С. ПОГРЕБІНСЬКИй.

ка­

валерів.

Але не на

Леніна,

вулиць

обличчя

Байчі-Жил.івського

ВІДКРИТА ПЕРЕДПЛАТА НА 1958 РІК НА РЕСПУБЛІ­ КАНСЬКІ, ЦЕНТРАЛЬНІ, ОБЛАСНІ ГАЗЕТИ І ЖУРНА· ЛИ ТА РАЯОННУ ГАЗЕТУ

ліки Хамиди. Вона не поважає В она людей, не любить роботи. гарни й .лише про турбувалас ь n·ривертати

квартир .

До

nричнною цього є моральні недо­

щоб

капі­

провадиться

столІЩі

цях

тальний ремонт будинків, фарбу ­ вання стін; на очах змінюється

обо ­

в'я3Ками завідуючої клубом. Це не випаідКово. Автор показує, що

одяг,

нових

близько

ти­

нинішнього року намічається збу ­

повагою ставиться до людей . Все це сприяє зміцненню її авторите­ тv

мається багатотисячна армія бу ­ дівелІ>НиІКів. На багатьох вули­

ром відкриє двері Будинок радяJJ­

Понграц,

Калман

тов.

споруджується

глибокою

з

ска­

-

зав голов а Будапештської міськоі

бібліmекар.

Вона

Зараз в Б удапешті ,

-

Бабич,

с. Требухів.

трудівниця.

завершено

році.

минулого року.

ряд зр уйн увань .

м·істу

Жовтень в художній л·ітературі:..

заподіяв

заколот

волюційний

« Великий

В,

міст

хочуть,

жителі

його

щоб він був ще кращи·м. Контрре-

конференцію

молоді села на тему :

але

вважа€ть­

праву

найкр-асивіших

з

од ним

світу,

проведемо

часом

читацьку

по

Будапешт

ного слова бібліотекаря для мо­ лоді демонструвЗJІІся фільм «Со­ рок перший:..

охороняють респуб ­

гони иад:іЙ'но

було зада­

Потім доповідачам

но

1958

і

будинхі•в .

Кожного ранку на риштування будапештських новобудов підні­

Разом з армією і поліцією ці за­

взяти.

що

міліції.

робі11ничої

загони

рено

Передп .. ату приАмають раАоииі контори 3в 'взку, відділи сСоюзпечать», відділення 3В'ІІ3ку в селах, Іtолrоспні та вІ,цом­ чі листоноші, а також громадськJ уповноважені на підприєм­ ствах, в учбових 3акладах, колгоспах, МТС, радгоспах. ГромадвинІ Своєчасно передпJІатіть ПОJ1іІбиі Вам андакин РАЯОННА КОНТОРА ЗВ 'ЯЗКУ. на 1958 рік.

=================:::;:; ...:;::::::;::::;======== 138.

-~м:._Б~ро~в~а~р~и~·_ _ _ _ _ _ _ _

Адреса редахціі: м. ~роварн, Киїаської о~асті, ау.ІІ. Київська,

-------------------------------------------

реак­

силами

те мними

над

щи·ни

В

"Любов під зірками"

1

над У святкові дні вечорами будин·ком парл а менту засвічуєть­ ся червона п ' ятикутна зірка. Такі зірки горять тепер над багатьм а утвердж уючи будинками міста, перемогу робітничого клас у Угор­

випуск нової nродукції.

комсомолець

розповів

людину:.

її треба по-

Освоєння ціликних земель ·В И· кликало

спільної

сnрЗJІІжню

про

маються вгор у. Тут працює РеРобітничо-Селя·нсь­ волюці іtний кий Уряд, очолюваний тов . Яно­ шем Кадаром .

Заліковуючи

З хорошою доnовіддю, в основ.і я·кої був роман В. Кет.rоінської «Мужнkть:., вистуІШВ Вояодимир Калениченко. Про книгу Б. По­ «ПОІВість

величез-ний зе ­ стрімко під·ій­

кон11J>революцією, трудящі Буда­ пешта добились остаашім часом Підп.риємСІ\ІІа усшхІІВ . значних столиц і вже майже досягли до­ випуаку по ·р-івня жовтневого продукції, продуктивності праці.

праці.

левого

шпилі, купол

.р03КИН'Улись обрію, до самого кам'яні громuи Пешта. Мирно димлять труби заводів Чепе.пя, Уйпешта, Кебані, Пештсентерже­ бета та і·кших промислових райо­ нів столиці.

«Союздрук».

дружної.

процесі

В Будапешті, н• а березі Дунаю,

квартир

індивідуальн их Будівництво їх буде

520 в

моста м и міськими між двома дивиться в блакитну гладінь рі­

численкі

Г. Соиоnовська,

ше в

Будапешт».

м і сто

споруджу­

дня. Особ­ м·іста . сюди після трудового сюди жител:і у завжди багатолюдно Вони шанують ·велики•й благород­ ливо («Веселому пар ­ :. .:Ві-дам-пІІJрку н.а­ радЯJ!І.СЬІ<ого син.ів подвиг ний де до послуг зідвід.увачів роду. З гори Геллерт Будапешт ку:.), .найр.ізномаftітніших десятки видно як на долоні. Стрімко не­ Поруч, в цирку, на се в Чорне море свої світл.і води а"Гj>акціонів. числеНіІІих сценах, в Дунай, поділяючи місто на діВі естрадних вар'єте можна зуе11ріти австрійсь­ частини. З високих пагQрбів пра­ ких, фраІЩузь:ких, чехословацьких, вого берега сnускаються до ріки

ооні &утк.и, на ІЩп:риємствах і установах. До 7 JІИСТО>па.-а буА;е повністю реа.Шзова,н{) весь наяв­

райорганізатор

Республіки

Народної

Угорсьt<оJ є

ки незабаром почн уть вати ще п'ять тисяч

приносять

Цікаво nроіішла читацька кон­ тримать у ·вorni і холод~і . І ми ференція молоді села на тему: теж ПОВИНІНі ЗІUІЖди па-м'ятати «Про волю і мужність». Зібрало­ що міцний колектив виростає ли:

чуття обов'язку

сілЬським

де

мLсце,

оглянули

Мужні характери

НіJІДХ()ДЯТЬ

.лиС'l'ів-, грошових п-е­

180-190

са:.. З Требухона вони ·вируши­ ли до Княжич, де ознайомилися з м.і сцями розташування щорсів­ Дніпра, цін перед фо.рсува·нням nwiм nішли , до Семиполок. Та-м

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІВ

м:у.

шкоJLИ.

взяли

піонерів

ста

Близько

участь з поході «По слідах Щор·

вони

еь:к.ій с~nрічці. СпещіалІ>но ви­

М. Ткаченко,

Цl«авий похід

ликий вибі'Р новинок політичної, сільськогосподарської і ху дожньоі

Ос(}бливу увагу на~<tє ІWдrосп уч.ня.м:, які вчаться в Світильнtв­

директор

універмагу

сільському

ському

SИАЮВИІМ о~ом.

щодеІШІо

лому. Друге місце займає Семи­ Богполківська школа, третє У. І(оморова. даиівська.

завод.

Лива.рно -ярокаrnий

м і сце

перше

на

За.раз

га1І.ня.

зма­

розгортається

району

шкіл

В. Микоnаєнко,

піонерамн

між

днем

кожним

туції .УНР говориться: «Столицею

башточки, ленуватий

Русан~в.

с.

Юрій КрИІІЮШЛ.ИК, ЩО ВЧ<І.'ГІ>С.Я в

В основному законі Угорської Кон'Сти­ Народ.ної Ресnубліки -

кн стрункий красивий палац. йо­ башти , гостроверхі го го7Нчні

П. Божун,

пок.рівельн()J'О л~rета ЛЦія Бі.лщь. &а.

року.

1957

В В~ДЛПЕШТІ

*'==== ==11

пmщко

вироб!іlі'ИШ:к.ів

молодих

пошти

Багато

зміна .

·Зааtінчил111ся

ІКО8Тня

11

СТОЛИУІ СОУІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН

редакцій ної РОБІТНИЧА МОЛОДЬ ВЧИТЬСЯ

П'ятниця,

Nt

Броварська райовва друкарн11 Київського обласиого управління ку.пьтурн.

Зам.

3889-2480.

121 номер 1957 рік  

121 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you