Page 1

r~~eтa . .xoJIIII'i,

а 1Т аі'І88

С'Е.РЕДА, 22 ГРУДНЯ 1993 РОКУ

'

ро.,

188'7

ГАЗЕТА 5РОІАРСЬКИХ ІІОЬКОі ТА РАЙОННОЇ РАА НАРОЛИИХ АЕПJТАТІВ Виробництво рин"оае сьогоде,.ня

l Одним

з

головних

цеит.рів наукової яози, іижеиери 9го. об-

-

паки.

тужну

Наприклад, у місті Антрацит ·Луганської області

ЛІШІньому

спериментальний

споруджено

б)'ла

ською

-

й

інШі

ело­

ли д"окорlииі корективи

бору та маневру є.

у завдання та вості всіх цих

хий крок, потрібно міцно відчувати грунт під иога­

ших

земляків

на-

Які ж перспективи роз-

·

ся у різних аспектах

ни вза~ алі?

підстави

З

та~им

що

запитанням наш корес­

пондент

Н.

ЧЕНКО

.ЧЕМЕРИ­

звернулася до

ням

рес-

проектний

н

і

органі­

структура,

кожної

особ-

числі

разка

перемоги,

і

Лише

завжди

Отож,

в

економічної.

батьків.

по­

сирота.

ми вирішюш акці­

нуватися

з

тим.

щоб

відповідати

промахи

за

свої

та здобутки.

партнери

Відверто

кажучи.

(о(КОалlціУ•?

-

са­

А як же

ж•.·ю

заЗдриш.

їх зараз

по­ ·

не

Програма

рудженІІя теttЛkІЦЬ

сnо­

колишнього

раІна

Союзу.

Іірdсто

не

~~:nрокойтнутИ>>

Ук·

може

йсю

ry

НіЛьКіст!J конструкЦіЙ, які

•го­

овоче­

Це найоптимальніша кількість для найкращого збереження nродукції. Правда, з економічної точки· зору нам легше. б . було 6 сnоруджувати схо­ ·вища більш потужніші.

але

r:раховуЄмо

пабажан­

ЗаМОВНИКа.

Всі ми знаємо, у якому важкому становищі

-

nеребувають зараз сіль­ ськогосnодарські підпри­ єжтва. І зважитися на споруджекия

ro

гектара

лиць

навіть

Сnравжні

теп­

знають.

що

госnодарі трудІtоЩі

тимчасовІ, · а ранІіі

-

одно·

скляних

...

-

·буває

карбОванця.

. ом чі

ЦіННіша Отож,

йід

відна­

t:rt~ЦіаЛіЗованнх

сті. Та J%_ ми у свою чергу

сталь

!:Ідо­

енергетичних ресур­

сів, то J;t nроблем не бу-

ло.

Адже

риІІон

країн

кошти,

cтapasмocst

чи

без кJІіЄІJтів,

у цих

прІJєМств- немаЄ

nід·

nерспек-

Майже тів,

ринок

і без

А такі не

ка!.

Таких

.

і

на

заводі

біль­

вого

кож

прямо

соків

нашої

·

зійшло

цького

теп­

з радгоспів

а

сала­

з

та­

·

аж

із

проходить

Сидоренко.

обсяг робіт,

ПЛЮ~·МlНУС

інша

А ко~тролює молодий Сидорен­

«Гоголівський» <<Русанівський>>

навіть

важко

«великодимерський» « Придеснянський >> <<Зоря»

ції, тим кращою буде на­ ша зарплата та й спожи-

карбо­

ваНЦіВ.

вач

<<Десна>>

господарствах

<<ЛіТКіВСЬКИЙ7>

задово,п:ений" буде.

МИНУЛОГО

15.5 10,.2 8.2 8,1 7,8 7,7 7.3 6,8 6.7 5.4 5.4 5,4 5,3 5.2 5.0 4.9 4.7 4.7 4,5 4,2 5,94

« Нрасилівський » << Семиполківський »

на­

Весь колектив старається, бо знає: чим більше ви­ пустИмо смачної продук­

Та

в

періОДу

«Заплавний»

Чесно кажучи. зізнається Ольга Петрів­

-

ВІДПОВІДНОГО

<< Богданівський >> « Бобрицький »

практиці.

на,

·45

ДО

«Требухівський >> імені Юрова імещ Щорса ДППЗ <<РудНЯ» << Пухівський » «Авангард» .-.жемівський>> « Заворицький »

звати <<кращих з кращих>>.·

виражається

МіЛЬЙОНіВ

чи

агрокnм.бінату

(Пе~а графа -:- надоєно молока на корову, друга

заво­

-

які вони ви­

ко»ують,

СОТНЯМИ

Лише

-

робітників.

.

диспетчерської служби

Шення технології недопу­ стимі. А вона як спеЦіа­ ліст гордиться тим,· що здобуті знання І! техніку­ мі харчової промисловості міцно закріпилися на

пер­

лас­

Г. ПОЛЯКОВА.

про середньодобові надої молока району на 20 грудня цього року.

ко. Люди шанують її ЗR доброту і вимогливість. Знають: будь-які пору­

Нозелецького району Чер­ нігівської області. Вся продукція

:га

її дотримання технолог О. П.

<<Нраси­

року

вимагає

()~·дь

ОПЕРАТИВВІ ДАНІ

кон­

відома Бобри­

консервного

технологія.

лівський>>,. «Жерді Е!­ ський». ім~ні Юрова. А березовий сік завозили нинішнього

держави продукції

марка

місце-

господарства,

ласка.

тонн різних

консервів,

вейєра заводу нинішнього року. Далеко· за межами району, області і навіть

від

з

будь

шість.

ДПЗ « Плосківський •>

сюди

ли:

безвідмовно.

як

служб із метою

нрощає.

1/106 кання

На

поперед­

ження пожеж. АJІЄ нерід­ ко всІ наші зуенлля, як

хвиЛі об берег, розбиваються об байдужість та небажання~ посадових осіб Дотримуватись правил по­ жеЖної бЄ3пекн, І, звісно,

По району

року

І:t::О

+0,3 -0.1 + 1,1 +0.5 -0.1 +о.2

+ 1,1 +3.7 +2.5 +0.3 --0.1 --0,5 +0.2 +0.9 --2.3 +0.11 --0.1 +1.0 +0.4 +0.43

.

в

НІ СВІТІ НЕ

елект.ромереЖі. правила

перший

організації

цих

свят. Вони прості й не ви­

цьому нібито й немає особJІИвої вини . споживачів електроенергії. Але то тільки на перший по-

магають докладання особ• .цивих зусиль, внкористаи­ ня значних кошnв. Нага­ даємо деякі з цих nравил.

У приміщеннях, де про­

ходить свято, необхідно організувати nостійне чер­ гувани ДОрОСJІИХ. На· ВИ· падок пожежі· треба· мати під рукою 3-5 вогнегас­

.ЯJІИИку сЛід встановлю­

ці­

вин,.t мати .не менше двох

ною. Тільки в нинішньому роцІ в Вроварах виникло 43 пожежі, від чого nІд­ приємствам, установам,

себе нагадати.

їдннмИ та іншйми

Як і в попередВі роки, nожежі дуже часто внннкають через необережне

займистими іграmхами, ватою, посипати бертолетовою ci.nmo. ·

вих..,дів назовні. Дорослим учителям. батькам, організаторам свята cлl,n постійно пам'я­

доводитьси

розплачу~

ватнея за це дорогою

організаціям ВідуальиІім житпа

.

міста, іидн­ власникам

завдано

матеріаль­

них збитІdв на суму май­ же півтора мільйона кар­

бов~вців.

SІкі ж иайхарахrервіші прІfчини

пожеж,

лялІfсй

в Броварах?

насамnеред

·

що

трап­

Це

коротке зами- і

їхнім

заборс:.кяєть­

вати посередині залу, за· крі.пивши її на стійкіА під­ ставці або в діжці з піс­ ком. Не м.ожиа прю~ша­ ти зелене деревце целу ло-

·

бо

Категорично

ся із цією метою користу­ ватися свічхами ..

святим

'ім

гляд,

погляД,

TPIRIIOCIJ 6111

обов'язком є регулярна перевірха надійності .електромереж. Варто забути про це, і «червоний півенм не забариться про

nов~ження

стощ1

з воmем,

із ним

пу-

Дітей, кот-

ті

легко-

ВеJІНку помилку роблять

організатори,

новоріч­

рих батьки заJІІШІають без нагпаду. Цей момент слід

них ракків і вечорів, кот· рі дозволяють влаштову­

росJІИМ -

верІ<и,

врахувати усім ипм

-

до-.

особливо зараз, ·

коJІИ :в ~onax і дошІdль-

вати в приміщенні фейєр­

запалювати

беН:­

гальські вогні. При цьому

них закпадах розпочалася

слід

nідготовка до ВіАЗИачеиня ІіОВорічного свята. Не раз

ілюмінації ялинки можНа використовувати .лише за·

не двічі нагадували ми

водсьЮ

Шаховні

sико­

nам'ятати,

що

для

електрогірлянди.

ників,

дві

шерстяні

ковд­

ри. Самі приміщення

тати:

вони

несуть

відповідальність

1

повну

за

здоров'я дітей,

по­

життя

а тому

мають зробити все .можли­

ве, аби запобігти трагедії. І.

ЗДОРОВЕЦЬ.

!НсІІеИТОр

самостійної

воєнізованої

Ч<J.l'ТИНИ

пожежної

N9 1о:

бровар~аниІ

nоЛі­

можІІа залишитися і

бутІ<ів.

640

із

вправно

справи.

овочевих

нього

в банках. У вl;trr•JнiДь .:чу­

господарі .. Трудяться

ходять

полів, ·садів

до

спільною просьбою: віДпу­ стити вітамінної rrродукції

Натерина Андріївна Федоренко. Вони справж­

ні

фі­

зверталися

на.

продукції

У юлограмах).

виставляти

rH_ltfKOЇ цінової

блнво ранІJіХ ...

до­ зво­

Черняк.

готової

сві­

Григорій Васмьович чув уже знайомі і зовсім не­ знайомі голоси. Проте всі

про-

Львівна Наталя

ду. Бо працюють тут чес­ но і добросовісно та-к.

ІJану роботу. Не nроводя­ тики,

Невже

можливо­

приіtнятну цшу 1а

стро nотребує аво­

готової

значній території розташо­ ваний консервний завод. У будь-яку пору року тут діє переробний к-онвейєр. РізНі овочі. фрукти над­

Це ОТСЇ <<ЖИВа КОПіі\ка>>,

яна

складі

галузь

господарству

цеху

Миколаївна

заво-

відчутно

в

дукЦії Галина Держанівська,

дити кінці з кінцями, дає можливість своєчасно ви­

на не­

ваtк всі тt заходи, що nроводиться співробІітни­ ками . протипожеж н и ·х

нn

допоміжна·

помагає

звичайному

місткість їх становить від п'ятисот до тисячі тонн.

радгоспами.

ходят~;~

Ііідrtриєм­

у

3ажко навіть перераху­

та

робот<J.

температура

виготовлнються на наtш1х t:ТІ:ІаХ. Еу ло б у нас

тут.

Тому

ми

оріЄІJ­

туваJіася. на !Ісі рес.nубліки

не

зати.

ться

ця. можна ска­

виробництва

та· вологість. Причому, йдемо ми шляхом спів­ робітництва із колгоспа­

При­

--в умовах ринку. Ад­

ато

мим

-

економічно

заційна

займаєтеся

регулюється

·

родно, що це штучно ство­

рена

складних

умовах.

консервному

зарплату,

лиць.

.

на

-ді. Отож

найнеобхідніші

основних

Ви

кипіла

жої капусти. А в кабінеті завідуючого надривавен телефон. Час від часу

Вже не один рік трудя­

·

від реалізації котру виробля­

нансувати

шої діяJІЬНості та фруктосховища.

таких

· - До того ж це не еле­

заводи,

інститут.

роз­

ментарні погреби, а сучас­ ні споруди із легких мета­ левих конструкцій, де

об· єднан­

чотири

не

тільки спорудженням

ЦіЯ>>, яке включає помимо ще

ми

потенціал на­

ють

такі

плачувати

-

родfв під склом~. Досить цікавий ще -один вид ва­

у

-

« Украгролегконструк­

тресту

що

свій

економtчних

На сьогодні ми фор­ публіканського

роз­

ну касу продукції.

дійсно

винну обробку. · а- потім переробляється. Звичайно і просто. По-домашньому дбайливо і смачно. - Нолектив наш неве­ ликий, --. розповідає за­ відуючий заводом Г. В.

віть

не втратипІ ня

того,

губили

Свій потенціал до

можливості

чому, більше. як 80 від­ сотків з них - зимові, під склом. Це є свідчен:

КОГО.

входимо

всі

перспективного

витку. Тільки у цьому ро­ ці в різних регіонах Ук­ раїни' нами спорудже!{о 32 гектари тепшщь, при­

а.І/('"'':~tупннка керуЮ111ого ~естом И. С. ПОЛІСЬ­

мально

стверджуваtrи.

маємо

для

і є

з'ясувалося,

надходять у радгосп-

далеко

·.

Це

залІзничної станції

Рішення це не сtюн­ танне. Воно проробляло­

.

є

бітники радгоспу. Так-так, неподалік

-

витку тресту і чи є во­

купує

цеху. І не якісь технологи виробництва, а прості ро­

ми.

також.

суми

не весь rfерелік вітамінної продукції, яку виготовля­

ють

ви­

Щоб зважитися на та­

МШІfJІИ· орг~иі-

1

для

хто

тут

яблучний...

Пара­

вом,. можливості

·

Як

<<Бобри­

ЧИМ. Це -- ОГфКИ, ПОМі­ дори, кабачки маринова­ ні, салат закусоЧний, са­ лат із столових буряків з цукром, ·сІк березовий, сік

розвивати

виробництва.

всім.

смакувати

завод,

технологієЮ.

лельно можна

радгоспу

продукцію на їхньому кон­ сервному заводі. А по­

дослідно-ек-

дії оста.кніх років внес-

Зрозуміло,

цький>>

який здатний пос-тав.1яти конструкції для теплиць за ·передовою голланд-

:п.ятехмоитаЖ>>. Але по.

зацій.

Саме так бажає адМlНl· страція

по­

тя програми спорудження тепJІИць у ко-

зокрема, трест «Тепли-

ПО

інфрастуктуру.

трібнG лише нею по-госпо­ дарському розпорядитися.

Україна. Отож, під неї і було створено відuовідну іифраструк1')'Рf,

-

Чому ж, якраз нав­ Так, створено по­

тування та практичного втілення в жит-

СоІ()зі

дня, як завжди.

цеху

Виготовляли салат із

тив розвитку?

,

.

... Того У

nри­

nромахи

Фірма «ДЕМОС~ заnрошує

на передноворічний·

розnродаж това.рІ.s за ціІfІіМИ листопада. У широкому

асортимент!

текстильна

та

металогалантерея,

білизна, nредметJІ жінGчого туа~ету. Завітайте в магазини: залежності-З та

«АВАНГАРД>>, бульв.

«ГАЛАТЕЯ». пул.

Горько;·о-3.

Не­


2

стор.

Середа,

8

грудня

22

1993

року.

сНОВЕ ЖИТТЯ•

.м 120 (8479)11!11111

8

о

пос•ано~ІІ /(абін~Й;а) Міністрі

УІlраіни від

НОВЕ

14 грудн!~ 1993р ..м 103J

нам

Лро збЇЛЬШЄННЯ H601f.OдalltOtJ:І.•ан ого .JІІніяJ.АІУ доходів грояадян

.. t.X

та clflaв"u

подорожчання

.

можливість

тися,

що

стійні з

ніколи

не

ті

які

зq,·

мали

ми

справж­

не

зубожіли

б,

обносилися б ... Боляче

дивитись

пенсіонерів,

які

ся такими безпорадними, беззахисними, мов діти . А діти! Вони розучилися

кування доходів громадян: Установити такі ставки

сп!лкуванн~

прогресивного

сміятися,

оподат-

ємо

у

радіти .

ми

сім'ї!

мІ~ячноrо

сукуnкоrо

оnо•атковуваноrо (в

•оходу

·1

Ста1rкн

та

розмfри

мо

nодатку

мІнІмумах)

З доходу В роЗмірі ОДНО·

ro

неоподатковуваного

.

німуму

З

доходу

одного

го

в

розмірі·

+

1

мі·

+

1

крб.

до

дУ.

що

суми

дох?·

перевищує

розМІр

міні­

них

20

суми,

щує. доход

мумів,

+

мінімумів

сотків

•міні-і

що

в

·від­

20

переви­

розмірі

неоподатковуваних

міні­

мумів

З

20

Податок з доходу в роз­ мірі 20 неоподатковува­

доходу в розМірі · від неоподатковуваних мі­

+

мумів

1

крб . до

оподатковуваних

30

них

не­

З

30

+

мінімумів

сотків

мініму­

щує

мІв.

суми,

доход

+

нІмумІв

крб

1

до

неоподатковувам·их

мумів Податок

від мі·

мірі

з

30

що . нереви­

в

розмІрі

40

сотків

20

м•ні­

доходу

в

роз­

40

від­

неоподатковува~

+

них мінімумів

міні­

від­

30

неоподатковуваних.

доходу в розмірІ неоподатковуваних

суми ,

що

переви­

щує доход в розм ірі 30 неоподатковуваних міНі·

мумів,

мумів.

Податок

З доходу в розмірі ВіА 40 неоnодатковуваних м~­

+

н!мумів

1

крб.

до·

неоподатковуваних

го

з

доходу

в

·

роз мовляє­

чим

з

Єдиний дості -'-

Велике

щасливе

той

наше же

які

на

фоні

розучилис я тям тепло,

.

що

красний

день

дитячого

перед

ЇХНЬОЮ

садка

було

ро­

ди.ти­

б · дійсію

варіантом,

ко­

країнах

заміжнІ жінки. які . маіоть дітей , не працюють . На не належИмо до

з

таким

не змо­ існуючу садків?

запитанням

дя.ть

Ті

ось

наповнюванІсть

скоротилась,

·

ж,

груп

nоясни­

ла Раї са Антонівна . Так , наприклад, з 12 груп у дитсадку J{g 16 залишилося 6, у N2 19 - ·

раху нки діти

їх ніх

які

nоную:rь

І

як

про-­

вдома .

піДтвердЖеННfІ

сл ьози бабусі, прийшла за допо:

МІСЬКИЙ

освіти

разом

онуком

-

·

·ВіДДІЛ

зі

свої м

чотирирічним

Сашком . Дитсадок тресту << Броварисіл ьбуд» випи­ сав

матері.

200

тисяч.

жінка. вує

- ··· •

рахунок

Такі

котра

грош і

сама

вихо­

дитину , · за пла тити

А

не

щує

мумІв

ДОХОД В

Податок

.

'НІМУМІВ

з

доходу

Ос ь

і

база

ае

продук•

в

що

в

якому

становищі

Доходи працівників,

ботах у . вугільній

доход в розмірі неоподатковуваних мі·

мається

домчих ,

на

на

увазі

ві·

змішане

нансування ,

не

є

закла-

тобто

фі­

спіль-

з органами освіти.­

Міський відділ освіти Порушив питання п'еред міськв иконкомом

про

створення фонду дошк іль­

виховання ,

куди

.

І

організа•

Ції в . залежності кількості nрацюючих . б

дозвол ило

. дитсадкам вах, ками

в ід Це

працювати

в

перед

б

кошти

рівних їхнІми

н іхто

не

умо­ мал ю­

зачин яв

Н.

ГАМАJnИ.

громадськість

УкраІни

відзиа'ІИJlа

r.

м.

Хвильового

.зменmеRИмн на 5О від·

зайнятих

на підземних

та гірничодобувній промисловості,

аромнсповості,

сlм'им•.

та

Виходячи з

зменшення

того,

податку

багатодітним

що протигом

неоподатковуваного

мінімуму

і

більше

му

управлІнн і

ність

1993

року роз­

доходів

rромадин

а ставки прогресивного їх підприємствам, установам

з . урахуванІІЯм

публіки

Крим,

міським

обласним,

державним

Київській

та

Севастополь­

адмінісТраціям

терміново

;r.овестн цю постанову до підприємств, установ, і ор­ І анізацій, а засобам масової інформації до відома нс:се.лення. ·

8. Визиати такими, ни 1003 року :

що втратили чииніс:rь з

.

nостанову Кабінету Міністрів України від

1

груд-

10 черв·

ня 1993 р. .N2 433 •Про збільшеІПUІ неоподатковува· ного мінімуму дохоДів громадян і ставки їх прогре­ сивного

оподаткування•;

постанову Кабінету МІністрів України від 10 ве­ ресня 1993 р . .Ni! 719 «Про збільшення неоподат­ ковуваного мінімуму доходів громадян . і ставки їх nрогресивного

оподаткування•.

Виконуючий

обов'язки

Ю.

УкраУин

·

І. ДОЦЕНКО.

це

. перед-

не

консер­

разова

ак­

Ція, це постійна турбота . І до релігійних свят, і до Дня Перемоги І'!ам го­ тували

подарунки.

Н. Хижняк, Л.

3.

Голов­

М. Шусторо­ Гамалій, М.

Савнцька,

Я.

Михал­

пенсіонери.

·

на

кожного

члена

Дників,

обладнаних

ста;

електропJІИ·

тами). В останніх треба сплачувати 60 карбован­

сім'і і додатково 10 кв. метрів на сім'ю. За над­

ців.

ц іх опалеІПUІ (крім од­ нокімнатних квартир) .стя­

ЯКі зайняті у СІJІЬСЬКОМУ господарствІ, також· спла· чують за електроенергію

лнmкн

загапьиоі

площі

гується подвUtний тариф. Плату за · опапеЩ, водо­ провід 1 канадізаціЮ під:­

в

1,7 з

раза. постановою

· Міністрів

у

сіJІьс"кпх населених nунк­

тах ціна 1 кіловата епек­ троенерrІІ становить 5О карбованцІв, у містах -

До речі, міські Жителі,

50

карбованців.

До уваги тих, хто зай­ маєтьси tндивlдуапьиою трудовою діяJІЬністю вдо­ ма. Вам належить спла­ чувати за кожний внко·

ристаннй кіловат еле~ро­ енергtІ

300

карбованців.

у

уро-

вихо­

ло близьке ~ зрозуміле

дітям,

аj{же їх» і

сі

матусі

та

тату­

працю­

ють

у радгосnі. виро­ щують хліб, ріЗНі СіЛЬ· с ьк6гос подарські куль­ nрацюють

Того

.

садочок·

рив с я

90 карбованців (крім бу­ цІонарними

св ято

пройшло

ванцІв дитсадка « Ро· машка» радгосnу «Тре­ бухівський ». Воно бу­

нІй

Новl mapuфtt на Rобутові послуги · За квадратний метр загальної nлощі у грудні cntд· платити 70 карбован· ців. ІІ норма - · 21 кв.

Чудове

жаю

фермах .

ПІДВИЩЕНІfЯ Цlfl...

метр

тenn1 дуwе10

тури,

ПІСЛЯ ГРУДНЕВОГО

Кабінету

ЗВЯГІЛЬСЬКИИ.

гене­

І

ков,

Згідно

- Мін.істр Кабінету Міністрів

«Мер­

особисто

допомогу . і зар аз, в

вищено

Прем'єр-міністра УкраІни

оренд­

вів .

м'ясн~х

боту і · Ос ь

оподаткування .

7. Міністерствам 1 віДомствам, Раді Міністрів Рес- .

вдяч­

баночок

серцем,

полегшити

5 кілограмів цукру та 1 О

ченко , вич,

періодів дії відпо­

і ставок їх прогресивного

торг!В,llі,

підnриємства і

·20

У. ·м{сько­

щиру

нас,

ральному директору Б. О. -... Горбачу за nостійну тур­

відвих розмірів иеоподатковуваноrо мінімуму доходів r-ромадин

по

керівництву

ного

тримати

життя. і видали безплат-· но продовольчі nайки : по

nен{;іонерів,

рокІв

вислов.ІГюємо

та організацівм .провести розрахунки. річних сум при­ бутков•го nодатку

Імені

пропрацювали

курій »

·

змінювалнен чотири рази, оподаткування тричі,

Від

які

ЩирІ

день . обвального підви­ щення цін, ту:r подбали про те, щоб якось під·

забули

Ue

ро­

ного доходу відповідно до постанови .КабІнету Міні· ;:tрів УкраУИJІ. від 23 червsя 1993 р. .Ni! 470 сПро ставки оподаткування дох·одІв працівникІв, · зІІЙJUІТИХ на підземних роботах у вугільній 1 rtриичодобувмій

"

дів,

цих

На фото: письменннкІІ Микола Хвмьовий (лІво­ руч) і Валер'ин ПолІщук. · ( Фотохрон і ка Укрінформ).

пере­

обкладається JІрнбутковим податком за місцем основ­ ної роботи у скnаді сукуnного річного . оподатковувас

ській

дитсадків

переведення

·

(1893-1933), українськqго · письменника.

сотків.

міри

Нап~

ціонування

· складно­

Нещодавно

нара.ховується у складі сукупного ·доходу за встановленими у пункті

цtєі постанови ставками,

6.

М.

Із сум доході8 громадян, одержаних в іноземній

валюті, податок оподатковуваного

5.

І.

вІд 16 че,Р. року. Однією прийнятних форм функ-

N2 238 1993

опинилися

3. У становпені цією nостановою ставки та розміри прибуткового податку з громадян застосовуються до сум заробітної плати та інших доходів громадив, на­ рахованих з 1 грудня 1993 року .

2

ластІ

би двері .

німумів .

4.

представ ника Президента Украї.н и по Ниївській Qб-

100-рtччя від дня народження

роз­

вищує

50

спря­

розпорядження

+

суми,

збере­

закладів

і

піДприємства

. 40

мірі 50 неоподатковуваних мінімумів 90 відсотків

мовано

перера хо вували

ЙОМУ

міському

На

ного

туації довідалися, що са­ док МqЄ заборгованІсть

'мінН

мумІв

З доходу в розмірі nонад 50 неоподатковуваних мі·

в

освіти .

зачи­

хар'fування

цьо-

вважа ють

Відділі

хлоп­

ВіДПУС Кf!Є тів.

і:1

становища?

ро.з­

розмІрІ

· не;оnодатковУf3а11их

ВИХІД

садочку

+

50

Є

перед її

·мірl 40 неоподатковува­ . них . мінімумів 6.0 від · сотків суми, що переви·

міні­

Ж

скрутного

в

При з 'ясуванні ц!є'і си­

му

Чи

1'0 Є,

двері

чиком.

за

ванням .

шкільних

-

у

охоп· вихо­

хо­

робі'І\І И·

с идіти

дітей

дошкільним

ження мережі дитячих до­

можуть

своїм

пол овини

лено

ор­

закладів .

не

цям-мама м

нили

Мережа · дошкіл ьних закладів збереглася, а

на

ше

стало

mІлатитИ ці раху!lки,

може .

-

то

їх

чиї

д.._о

методиста

Сьомчен­

група ,

ганізація м .

виховання

А.

у

налічува­

жовтня

виставл яють

до

Р.

~ічня

що відом ства н е можуть утримувати садки . Вони

дошкільного

міськ ВО

відом­

1

підпрИємства - власники -· садочкі в , самі дошкільн і заклади та їх вихованці. Саме тому сьогодні мен­

Це пояснюється тим ,

196.

ко .

ді­

тям, чиї батьки nрацю~ ють в іншому в ідомстві, по 500 тисяч карбован­ ців на місяць . Чим · же З'\ВИНИЛИ ДіТИ?»

мамі

свого

міста

221

перше

МОГОЮ

з

ДИТИНОЮ.

· рахунки

залишатИ

звернулася

і

Ця тривога вчувається в дзвінках да редакції: «Як бути? Відомч і садки :tJИ·

ставллють

під опік у

частіше

Невже ми же мо зберегти мережу дитячих

зачйняться

двері

в

дітей

займатися

жаль , ми

пре­

не

садок .

лася

сокорозвинених

-

ОДІсіН

за­

садо~ках

цьому котра

про

в

в

лише

Якщо на

ли б так болісно не від· билося на сімейному бюджеті. Це лише у ви­

таких .

що

І

які за

разі

Ал е

і

бов, належати їм , що роз­ училися ми. батьки. Розуміючи це, дехто з батьків . з жахом думає те,

що

. забирати

ідеальн~;~м

не­

дарувати ді· турботу, лю­

Батьки.

кращомv

ною ,

гараздІв і нових проблем не зубожіли ·душею, не

ства.

nлатити

боту

в~хова~

дітей

·скорочується

доводиться

яко-

і

не розучи­

дошкільних

бабусі .

9.

дитинство

майбутнє.

час

з · 12 груп збереглося

наші, . обіця·

що

повторювати,

змушені

острівець радитячий садок.

спасибі

-

мережа

в

яким

Подібне відбувається і в інших садках , як і беруть

сьогодні

змоз і

доточити

дитИнІ,

вони

кладів.

колі

виросла.

телям,

Податок з доходу в роз­ ~ірі 10 неоподатковува­

З доходу в розмірі від 1 О неоподатковуваних мі­

~иео\l.'ОДатковувани;х

відсотків

муму

німум\В .

НімумІв

неоподаткову ваного

крб. до

неоподатковуваних

10

.

від

і

пал ьтечко

мі-

неоподатковувано­

MilliMYMY

лізлися,

оподатковується

всі

вони

їм дару.

Діти,

говорили,

ли

лися

Яке

домашньом у

Чим?

вчора

ще й

більше на га стр'оном ічні теми та ще як би ку­ rіити черевики , що роз­

неоподатковуваних

Не .

в

ще

Безкінечно

заклопотані,

РозмІр

Так ,

на

здають­

Установити з 1 грудня 1993 р. мінімум дох.одів грuмадин; що не обкладається прибутковим nодатком у розмірі 120 тис. карбованців на місиць .

1.

НОТР/6ЕН ФОНД IOШ~IIIhHDIO ВІХОВ.ІННІ

дехто

достатку і добр~­ бо так швидко 1

стрімко

Відоовідно до пункту 2 постанови Верховноі Ради Украіни від 25 JІИстопада 1003 р. •Про підвищеІПUІ мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за вікоМ>> Кабінет Міністрів України постановJІJІє:

у

ностал ьгією ,

не

нього буту,

оподат":І•ання

перекона­

навіть

часи ,

згадує

1І.рогреt•внего

2.

5Е3ІИІ,АІ НЕ 6УВІЕ:

зовсім вибило з колії на­ род. І вже . вкотре дало

у

на

дня

їх-

nеретвосnравжню

світлицю,

nрикрашену

·снопиками

код осся,

шитими

ви­

рушниками .

Прийшов у гості до ма.1ЯТ . гарбуз Зі СВОЇ· ми

чиспенн,ими

чами . · УсІм во

1

В!:!СеЛО .

Завідуюча

ком

роди­

було ціка­

Л.

повіла,

М. що

дитсад,·

Ярич

. такі

роз­ свята

доnомагають збагнути всю красу_ 1 велич хлі­ боробської

щепити

nраці,

дітям

nри­

nоЗагу

до чесної людЮІи·тру­ дівника. Діти читали вірші,

дили

танцювали,

хороводи.

во­

Бать­

кам бул о дУЖе nриєм­ но ДИВИТИСЯ На СВОЇХ малят .

« Р.омашf<а »

теnер

-

один

тячих

з

кращих ди­

дошкільних

кл адів району ,

за­

тут ви­

ховується.

135 дітей. радrосп ~в два дитсадки. · один закрили І вс ·· ти ходять до · « Ромаш­

Раніше

ки » .

Четверо

малЯт дочка

водить до пр~цівниця

кладу трьох

В.

Л.

своїх

ОвдІєнко, робітниця

·

тваринницького

лексу Л.

І.

са­ за­

комп­

Бабич.

Виховательки Л. · М. Фенюк, Г. П. ВиСWfь­

ка,

В.

І.

ЗінченКо,

музкерівник І. О. Шев­ ченко. медсестра С. А. Іванчу к та інші роблять · все необхІдне, Щоб юним требухівцям у садочку було затишно, добре. Діти одержують пов­ ноцінне

. чотириразове

харчування.

nлатять

Батьки

лише

170

карбованців за день. Допл ату здійснює рад­

госц

та

районна

жавна

Господарство для

садочка

най я кІснІші

А.

ГАВРИЛЕНКQ.


сН О

Ж И ТТ

fi» 8

НашІ1нтеJJв'ю

хідно

не просто

стлм

ти

nроаодитнме

KoJJН

-

підприємств до делкої мі-

надJод-

коштів до місько­ жету, участю ІJід­ тв..забруднювачіu у

розв'лзаині

проблем11 со­

ціаяБИого пяаиу, то від сусідства із однІЄю з Цеит·

раяьннх ву янць

f\иїв­

-

ською твореиа

яка П'О суті рере­ у частину магі­

страШ

Одеса-Мос"ва­

Саккт-Петербург,

бро_вар­

,

JІицтва

сто

трапилос~

звикли

до

eкoлflfrиx

це

що

вода

та

РІвень міне~алізації води складає- -3,38-3,84 г/л. За даними досліджень Одеського НДІ курорто­

звідки

и в

вона.

нашому

багатьох

Не

місті,

інших

а

насе­

х пунктах та в столи-

Ці

Україні

понує

під

. торгівля

про­

мІнеральну

назвою

воду

«БРОВАР­

СЬНА». Не- всім відомо, що дже­

рело цієУ води знаходить: ся

зовсім

недалеко

від

нашого міста, на його пІв­ н1 чній околиці, біля ліс­ ництва. Історія П відкрит­

тя

та

освоєння така. У 1973 році для водозабез­ печення міста тут була пробурена гідрогеологічна свердловина глибиною 400 метрів. Вона перет­ нула п'.зть водоносних го­

ризонтів, яких

найглибший

знаходиться

в

з

тріа­

сових ·різнозернистих

пІс­

ках мезозойської ери, в яких мІстяться мінеральні

логії,

питт~

та

господарчих

реб. ПотужНІсть водоносного

горизонту

з

мінеральною

водою становlить 38 ріЕІ. «Підошва»· -та крівля»

стих

складені

порід. які

ними

з

В

мет­ «ПО­

глини­

t: природ­

водатривкими

стами.

nла­

екологічному

плані води добре очище­ ні, оскільки просочуються ~рез значну ~різнозернистих

порід

великої

(перші

сотнІ

кількість осадових

потуЖності метрІв),

не­

рІдко

збагаченІ

ними сом),

залишками (гуму­ котрі виконують

·

рослин­

роль добрих сорбентів.

Вода має сіркаводневий запах,

на смак трішки со­

лонувата. з слабкуваtим смаком залІза, без кольо­ ру,

прозора.

За даними лабораторних досліджень. у воді nрисут­ ні розчинні гази вугле-

ий,

:

І)исень та сульякі і наДають Уй

JВОдневого

ж

-

води

впливати

джерела

на

назву

«Бровар­

ні води курортів «Мирго­ род• Полтавської, «Нуя­

обла­

органічні

;3anaxy,

а

ти, неврози, зниженою шлукка

озера,

недалеко

динку

«Рибалки

-від

та

ливця» ще однією ловиною ВИІЦІЛеНі

роасьного

взагалі

·

цей

можна

сільсько­ вироб­

ництва

nоки

говорити

що

ДОВОДНТЬСJІ.

~

таке

питання

кореспондента

Укрlн-

річннй

В.

К-а з

ВеJІИкоІ

німаційного вІддІленнл центраяьноІ .районної JІі· карні; де й помер під час надаинs йому медичної допомоги. У ході з'лсу­ обставин цієі ваІUІЯ всіх трагічнеІ пригоди було встановлено:

дуже перспект·ивним у ви­

терпіJJНЙ

мі­

того

завітав

дня

у

по­

гості

до с.воrо батька. І той за­

. мість

вина помиJІКово пригостив -енна гаяьмів-

речовини

в. ясько, геолог.

nрекрасну

'

ною рідиною автомобlmв.

•Пев~• дJJJI

М.

ГОМЕНЮК.

во­

якщо

кошти длн

влаштування.

_- А чи була а~ьтерна­ тива гідронамиву? - При бажанні їУ мож­ на знайти, але це за,'!у­ чення великої автотранспорту.

також

знайти

кар'єр,

якого

кількості Потрібно

ще

nоблизу

порівняно

яка

Мал. Б. Горбачевськоrо.

піщаний не­

мала,

довгІ

працювала-

роки

варто прискорювати ріст українського фермерства. Детальний аналіз і вже

наявний досвід у цій сnраві засвідчує, що най­ опт~мальнtшою цифрою приросту фермерських господарств є 15 тисяч на

рік.

Більше не треба,

просто

немає

бо

можливо­

стей длн їх матерtально­ ·технічного забезпечення,

а голіруч навіть

найкра­

щий господар нічого не доб'ється. Буде держава

--

багатшою

.;радгоспі

·'вому,

в колгоспі чи

на

взяти

всьому

гото­

сьогодні

зем­

.

лю і залишитися сам на сам із дуже складними

проблемами: де брати ма­ шини,

реманент,

мастильні

паливно­

матеріали,

на­

сіння, добрива, що у день дорожчають.

день Ска­

жімо,

типу­

лише

трактор

МТЗ-80 нині коштує 100 млн. нрб.! А як і ку. ди збувати вирощену про­ дукцію? Це теж проблема і чимала в умовах вІдста­

лостІ

нашої

переробної

промисловості. Я кажу про те, що

вже не ферме­

рам,

намага­

як

правило,

видІляти

малопро­

дуктивні й незручні ділянки

землі.

Саме

тому,

на- об'єктивні

зважаючи умови,

ІнІІІа -rрагедія

33-

Розмову провів

Мі­

зможе -допо-

---··········-----ЗВ-ІДКИ -ЧЕКА ТИ ДОПОМОГИ ФЕРМЕРУ?

-

кільКість техніки та меха­ нізмів. Отож, споДіваємо­ ся. що не підведемо на­ ших землянів.

воно

Зрозуміло,

вкласти nевні її

ютьс-я

Днмерки потрапив до реа­

вважати

амІносnолук.

виmядІ

може

Після цієї гостини

район

У незначних кількостях у

у

мати

дойму.

не

·могти й

тих.

більшому

хто

ду

свідчить

про

ною

опорою

ледь

жнттл

не

позбавив

батька-пенсіонера, його ножем

у

Два випадки, що трапи· янся

днями

в центращ.нІй

районній JJlкapнi, тепер

відіб'ють

бажання

в УІ ·працівників тн

дефіцитні

надовго дістава­

речі

«по

бяату• через майже не­ знайомих JJЮдей. Діі афе--

Наш най­

діяльнішу

роз­

участь

у

переробної ,про мис·-. торговельної

ме­

них.

фермерські

господарства

лише

на

<.:тають

ноги,

ви­

ручка від _реалізqваної ними продукції у цьому роцІ становить близько

50

млрд. Ми

крб.!

оптимІстично

;(иви­

ських господарств. Укра~ їнські селяни з.qобули сві­

на

підтримку

господарям.

новим

Наnриклад,

ми виступаЄмо гарантом tJ~peд комерційними бан­ камн

за

кредити.

які

тову славу своїм умінням вирощувати щедрі вр.ожаї.

во­

Врни подолають

ни надають фермерам. І не тІЛЬІ<И. Фонд бере на себе

половину

суми

помагаючи

таКІ:ІМ

nро­

ха-

.

перебуваяи

на лікуванні в стаціонарі, схожі,

води.

як

У

дві

краплини

обох

випадках

вони' скористалися

JІuістю ·

готівки

за

крупні

суми

430 тисяч кар~ бованців та 70 тИсяч ро­

сійських

-

рублів

придбати

ДJJJI -НИХ ЛНЦЮВ8JJЬНУ DJJНT·

ку І переносний телевізор

та жіночі чобітки. Звісно, пicJJJІ виписки з mкарні

вони забуваJІИ про обіця­ не спрнлння. мо,

Так,

ме­

пообі-

Так же са­

як забували і повер­

т~~и взяті суми грошей.

Ик ttраети, то иіа~ьІіон ••. о.Чевидно,

розмір­

ковуваJІн невІдомі злодії, котрі тає~ІНО навідаJІ)ІСЯ

довір­

працівників закладу,

нинІшнІ

!»есІду вів Олексій ЖУР АВЕЛЬ.

чином

лікарняних

1

труднощі.

центів на цей кредит, до­

цявши

Афериств в пІжаиах

багато вигіднІше. Фонд міг би взяти

ємо

дичноrо

жнаlт.

вати фермерів, аби у нас були длн цього кошти.

мося в майбутнє як нашо­ го ФонДу, так і фермер­

котрі

ва,

вигІднІше самому кредиту­

рух. Держава виділяє нам кошти. які спрямову­

у

пилцт-

зазначу,

підприємств. Перспективи тут широкі. бо навіть у нинішній ситуації. коли

- Так, створений два ноки тому постановою На­ бінету мІнІстрІв. наш фонд має опІкати фермерський

латах,

грунті

що

господар­ ДJJJІ

одразу

ловості,

підтримНу

фермерським

AJ}e

що бюджет наш надто ма­ лий. щоб у повній мірі бути оПорою фермерству. Скажімо, Фондові куди

режі та інших необхідних для сільських виробників

ствам. Отже,- ви І є голов­

ристів

на

те,

ня відв~деною д.ілянкоЮ, а це нині складає близько 700 тисяч крб. Практи­ куємо й інші форми підтримки фермерів. ·

витку

здІйсню­

вати державну

розігра­

розяадн

числу

хоче стати фер­

вІн покJJНКаннй

лі. Фонд оплачує всі ви­ трати, пов'язані Із оформ­ ленням права на володін­

взяти таку справу, як створення повноцінної фермерської Інфраструк­ тури, щоб продавалася не сировина,. як нині, а готова продукція, що на­

Назва вашого Фон­

-

гасити заборгованість. Да·

Або

мером.

лася в оселі броварчани­ на Д. 3-о. Тут 40-річиий сни, котрий мав психічні

вдаривши

сверд­ МіНе­

SІвленні нових. джерел

до кlнцл

ПрІІrОСТІІО •••

мис­

неральних вод.

темпа­

Бат•ко сина

бу­

ОКОJІИЦі

того,

може

артезіанського

то

ста-

Іlр8Аlна.t.ьна хронІ"а

раЛ1ЗОВаЦ1 ·ВОДИ. Якщо мати на увазі ту обставину,_ що водоносні тріасові ІНдкладІ-І досить поширені на лівому бере­ зі Дніnра, в межах Дніn­

басейну,

давати

року

сек-

біля

на

· А ІtІІІу аль но І

справжній,

иуючlіі системі господарського

ві

..

ВОД

Більше

людині,

продук­

повіJJЬИимн

умовах

ентероколі­

міста,

той

обхідні досвідчені праців­ ники, віАПовідна технічна база. - Ми дуже зважено підійшли до пропозиції

ли, що маємо досвіДчених спеЦіалістів, - достатню

nорушить~ баланс· грун­

тових

бу ло постаВJІеие в розмо~

пов'язані Із функцієЮ

частині

перевагу

нерному плані об'єкту не­

спорудженннм

об'їзної дороги, хоча зна­

спеціа­ Hl'

сказав Іван Єгорович. Тут позначаються як суб'єктивні. так І об'єк­ тивнІ .nричини. Бо важко

влас­

Як сmмутовати ріст фермерства в нинішніх

та

В останні роки в півден­

ній

експлуатує

Не

._ реторною функцією шлун­ ка і хронічні

нещаАJІо

вості ваНІого кояективу. Адже для спорудження такого складИого у інже­

зайнятися

експер­

Досвід'{ені

--

ТИНОМ,

наблизнтисл до ЗО тислч. Тож .про конкуренцію іс­

рекомендована

заниженою

ВИСОКИМ

зами, їх чисяо

для використання в баль­ неотерапії. Показниками для УІ використання мо­ жуть , бути хроні.чні га­ з

дивwнсь

нниtіпиього

«Бро­

лІкувально-столова

вІдгоро­

ми. За останніми проГно­

ні води придатнІ як для внутрішнього споживання (мІнерально-столовІ води), так і для ванн. варська»

якdй,

надто

стей.

Мінеральна вода

мужика,

розташо·

природу.

екологічну

тизу.

рів

можJJНво, nід·

біJІWІі врожаї. Це -Істи.на, до якоІ. ми дЩшJІИ · через деслткн років. Аяе істина й те, що фермерство в УкраУні розвивається аж

ці. Найближчими аналога­ ми вважаються мінераль­

Одеської

ce-

які 11РИІІtаяися за осі~е господарство,

зі рік у рік

практи­

в

форму з генеральним ди­ ректором Украінського державиого фонду під· ТрИМКИ сеЛ.ІІНСЬКИХ (фер­ мерСЬКИХ) господарств І. Бебехом. - Так. частка ф!~рме­

з

де

Перед тим, як піти такий, крок .• було про­

ОДНООСІБНИК. Ще не так давно це бу ла Jf8Пів­

один

без вкого земJІJІ не в змо­

використовуються

бальнеологічній

-

має, або довелося б бра-

господар,

нів вода має багато ана.по.

стрити

ми

довше зберігатимутьсл. Отже, фермер - це

зацією, співвідношенням основних аніонів та катІо·

як

генпідрядник

там Із ринку, бо знавмо напевне, що ці'продукти і каяорtйніші, і · краще й

вода

втручакня

них

даємо

За загалІоною мінералі­

льник•

як

мости та

Зрозуміло,

ний клапоть землі, абн мати побільше зиску на заздрість сусідам. Тнм часом без-застережно від·

ська».

які

значить,

влаштувати

сикон. ·Во,

організм

мІне_ра.Льна

одержала

гів,

значення,

свідомо бачимо ·за ним образ відлюдькуватого

Людини. За місцем знаходження

в

нам потрібно залізницю, бо­

мер•, що нині дедалі міц­ ніше входить у наш лек­

нералізації, без присут­ ності -специфічних компо­ ·нентів, спроможних актив­ но

комплекс спо­

руд, адже «перейтИ>>

там,

вані родючі Землі. - Тепер про можли­

- Гі.ркий досвід пере­ конує нас, що потрібно дуже обережно ставитися до такого масштабного

полотно,

а й цілий

ти його

Середа~ 22 груДня 1993 року.

піску.

ста.

шляхове

ваг суцільноУ колективJ­ заціУ. Здаєтьсл, ми пере­ несян цей негативн.Ий від· тінок і на ·понлттл «фер­

мі­

кількість

не­

просто

Наприклад,

хлори­

слабкоі

подано

лі<;ти ствердн<Ують, що

рядників.

Вище згадані мінераль­

В інших водоносних го­ ризонтах води прісні 1 можуть бути використані

·

тип

його

лі Ниїв-Бориспіль, авто­ шляху· Ниїв-Прилуки. . Об'їзна дорога -- це не

будемо координувати ро­ боту всіх наших субпід­

залізо та інші.

ста-натрієвий,

води.

..

барій,

обхідну

~дено

вперто не помічаючи пере­

над

у шля­

вартість

гідронамивом

на

JJJІИ, своє

мось

шевити

участь :у

автомагістра­

вкласти

транспортування. Так, по­ близу є болото,. яке буде розqищене і · звідти буде

колективу

~

управ­

<<Гідромеханізація>>

ли б провести роботи на; багато швидше. В акт_.

презирJІИва кяичка тих

воді присутні такІ мJкро­ елементи, як бор, йоД, лі­

тій.

К(}роткий їх не змо­

проект,

Насолоджуючись приєм­ ним смаком мінеральної води. часом не замир1ює: за

бід­

за

що

БРОВАРСЬКОТ ЗЕМЛJ це

наша

шляхопроводи.

СКАРБИ

що

бюд­

. карбованців. що

казна

с_лід

комфортом, здоров'ям, а ТО Й ЛЮДСІоКИМ ЖИТТЯМ, бо т.І тонни викидів без­ слідно не зникають. ·І ду­ радий,

державного

строк виділити

ського

тІJІьки

спеціалізоване

хове полотно більше міль­ йона кубометрів піску. Знайдено оригінальне ви­ рішення, щоб значно зде­

у

надходити­

лото. До того ж ця авто­ магістраль республікан­

розпла­

не

із

спорудженні

·

незручнqстей.

за

впирається

які

же. Ми з свого боку мог­

про­

Люби і знqіі свІй рідн.•4 "Р•й

тим,

на

всіляких

Отож,· доводиться чуватися

Все

Зрозуміло,

го­

Ми

ще

Чому?

мільярдів

ці

через

інертнІсть.

пропонують, потерпіти

муть

затягування строцін будlв­ нашу

же

жету. За цінами на жов­ тень цього року необхідно· ·витратити понад· 1ОО

ворить Віктор Фморович. - то таке невИпра~дане

же

чани не мають иічог9.

-

три роки

Броварчанам

· -

кояектнв

Як на мен~.

Обіцяного

фінансц,

РИЛЕНКО.

промИслових

-

лінюІ

реально

-повинен

п'лтЬ років.

вла­

. вяаднати

шJІJІхово-будівеяьного уп­ равяіиня-52r, яке очоJJЮє Віктор Федорович . ГАВ-

проблем

пенсуєтьсл

-

чекають.

ча­

міським

вдаяосл

почне

втілюватися.

проблеми і споруджеи.нл важJJНвого об'єкта незаба­ ром розпочнетьсл. Робо­

'

плану.

сусіАСтво

пожертвувати

Здається,

БРОВАРИ о,ІІне з найбільш урбанізованих міст КнІвщннІtJ що по­ РОАЖУЄ ДJJJІ його жителів

екологічного

сукном,

стиною приміського JJlcy, невеликою кіяькістю сіяь­ ськогосподарських угідь.

ПОJІОТНО••• шлейф

'який так довго лежав . під

тя. Дійсно, донедавна на перешкоді столJІИ перепо­ ин відомчого характеру. Напрнuад, ДJJJІ полt.п­ шеинл екологічної ситуа­ цlі міста-супутника необ­

дорога~

ціJJНЙ

3 стОf. 8

Проблема СІQРУджеиня об'їзної дороги дебатує. ться майже два десятиліт­

Об'їзна.

.

120 (8479)

·

до сuадсь.кого приміщен­ Н.ІІ· будІвельно-монтажного управяіиия .N'v 6 .• ВІдчи­ нивши

зсередини

запасного

виходу,

двері вони

внкраJJН 60(1) мішків цук­ РУ та м'який куточок. Можна лише поспівчу­ вати недалекогляАИим і занадто вже безпечним вяасникам солодкоУ про­ дУкціі, котрим -sбитків завдано

на

деслтки

міль­

йонів карбованців, адже мииуяоі недіJІі на Гоголі· вському .базарі за мішок цукру даваJІИ 500 тисяч карбованців.


t сто,. 8

Середа, 22 грудня 1993 року. ~й

із

неї

уривок.

·юдими,t-~

В<>-'

·

Якубоваький

ttривернув

Рів

сН8ВЕ

увагу

школя­

.

гуморес­

дотепними

''цми та усмішками. Старанно підготувався

ДО

до

<<Нриниця» вчителів

.;ra

учнів міської середньо~ школи .NQ 4. За порадою директора Ольги Манси­ мівни Козленко літсту,ІОІіА;­ ці розійшлися по класах,

тячі

у яких провели ~6етичн~ уроки. З учнями дев'я.того

та

одина,ІщятоІ"о

ного

в

присутній РУ

Нід~ланди»,

зустріли

поезії сер-ііо

ків

з

проющливою

ВОСЬ'Микласииків

віршами

Цікавий

про

.

веЧір,

гою про· Ол'ексу Довбу­ ша <<Двоє в осінній: в~­

Разом

70-ті

ліття

роки

з'явилася

ступна хвороба проти

сто-

нова

під-

шості би

молодого·

інтимні

вірусаносіями

поки

на

СНІД,

а

взяли

про­

части.йи r ··

учні

випуск­

Л. ко,

Демченко, О.

О.

Черкасовз.

Кавуненяо.

сподобались

- концертні

класів

нІним,

ком

9;7

переммли

· учні

--

«фі­

випускного

класу.

осо-

віку,

які

з

хворими

також особи,

но

Україні

випадків

139

рювання

наших

пере-

бlry хвороби не пов'я:за~ на з будь-якими зовніш· НіМИ. проявами. .

зареєстрова-

захво-

чі

співві'!Г

Основний шлах переда~

інфекції

- • статевий.

Нрім того, вІрус може пе-

чизників, у тому числі 5

реданатись

вИпадків у Київській • оо- '. ванні

при

перели-

зараженої крові, вИкористанні · нестериль-

ласті. У переважній біль-

вернеhня

якої поема

гедією. Певним захистом У цьому. випадку ·може

це

кашлі,

також

через

СНІДом. Та важливо

:

реальність

ризику

чханні,

загальс

практично

Шприцева

проетитуціа,

інфекційному

від·

центрарьноі

рай­

.пікарні

щоденно

можна

обстеже8ИJІ

М.

на

ЛИТВИНЕНКО,

варськоІ

фа,сто-

Б'р<>-'

санепtдем-

станції.

Ііі іі ііі ііі ііііі ііііііііііііііііііііііііоіііііііііІііі,іі іі іі іііііііі іі ііі іі iiiiiili8Siliiiiiilii;;;,.iillliiiiii ІіІііі іііііііііііІі iiiiiiiri8Hiiiliilili8_ili_il іі іііііііІі іІі . . .,

ДЛЯ ВА~,· КЕРІВНИКИ·

. тваринниць"их

понує

допо.мf ~f:i:ux господарств!

ДЛЯ _ь. іС~ ФЕРМЕРИ!

но

компактний,

Захищеним

еколоrtчио

зберіrаиІUІм

чистий,

з

готовоrо

1

JІЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ:. загальна 'вага

-

750

-

Фірма "Бровариінвест" ПP()DOHYt

ПОСЛУГИ ІЗ МАТЕРІАЛУ

ЗАМОВНИКА ПО ВИДАХ· РОБІТ: 1. Внутрішнє опалеИНJІ і водопровід. · 2. Внутріmній моитаж електропроводки. З. Ремонт штукатурки 1 облнцюваниа. 4. ВнконанІІJІ ·заrальнобудівет.ннх робіт. 5. ВиготовлеИНJІ металевих гараасів і ворІт. Оплата будь-sка. Якість робіт rарантувмо, ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ: м. Бровари,

герметич­

Пам'яу_і товариша

продукту

ПравлІІ!нн

6роuрськоt

«ЧоріІоби.ІІь•

з

КОМП­

чую""

ІСІ';

активною

Чорноби4ьс~оокіІІ

камеие~оuювач

з

зерновий бункер

V == 425

мІськраІІонноt орrанІsацІТ союзу

rІркОтою

і. сумом

участю

АЕС,

чес.на

ІІІаndТОІІ;

кr;

і

рІот

ріАноt

вже

не-• ТимофІн ...

У

sем.ІІі.

&роварі,х

.ІІіквІ~tацП

буАучи

Чорнобио~~ьськоrо раІІкому C.OKOROPAAHA,

КомпартІt

НВА38НЧ8ЙНО

Немож.11нво

ТнмофІІ

змtнrоватисs на будь-sкнй розмір);

варсІока sем.11я 6уІ{е тобІ пухом.

220/380

ма такою.

•і.

НАЩА АДРЕСА: с.

АороrиІІ

тебе

наш

у своІІІ

11,руже,

Броварський

р-и.

(294)

АдмінІстрацін. nрофсnІлкова БроварсьІІої

тя з

. П

усвіАомнти,

працював

щ

лікарю

nриводу

с:аиепідеftістанції

санепідемстанції

тяжкої

І>роіарсьІ!е

помює

иехаІІ

бро·

аемо~~якн, надовrо

s6e- ·

втрати

-

ЧОР"НО&ИЛЯНИ.

орrанІзація ·та внслов.пюют~о.

ТОВСТОНОГ смерті

її

весь кол~ктив щире

ВІрІ

сn•в~ут:

СемеНІВНІ

мвт_ерІ.

упрІІоІІІнвк зроwува.n~оних

систем

LЦИfІ'І

вне.

жаль і rли6око. сnівчуває начадьнику .. уnрав.пінНІІ СерrІю ПетроІіичу з nриводу 'riiЖKot. Мтр•tи nерtдча~ноІ см_ертІ Aoro матері.

MOXIiALIY Колектив

БрІJВЗрськСJрІ

Ji~t1t•)'з:ia

:it! 1 и3Uy

І

іІіtсJНіІІ.іІю~ fлit=

боке сnівчуття· оnераторові нідділенwч :.п'я•ку Бропарн-t­ РЛДЧЕНКО Тамілі Інанівні н ЗІІизhу аі см.,ртю її

чоловіка.

сНОВЕ

раіоІtної

ЖИТТЯ•

РаJІ

-

ІІ&JJОАВІІХ

rазета

&ровареuІа

,ацутиів.

ЗІІіСІІОВІfИІСІІ ІІОИJІТВВ ре,Іuщіі · rаИ711. j Р8АОІІІІ8 Pqa кароа-х .118J'I'a'l'i8.

МіСІоU

· ІІіс••і fl ІіJІО88'РСІо&і

РеА&ИОР А.. ВОЛОШННІ!НХ:,О. Гааета апwr,кть з '17 ві'nІа і937 року. ДІІі аІІХQJІу; C!IOQ,a, CJ~

Sa УОІІа/ста. вва•а.аивz taayla •l.uн8l.la•WIIw~o -

ri•a.q u

r:ІoDiJiau

·~

U

raa.....

ІР8» ІJQI. . .

--·

.......

-І.

Колектив Броварс~о~оrо рв~ву~ІІа gв'ма~у ІІисоІІСІІІ.пюt rлн-~

бок.е співЧуТТИ ИВЧаЛЬИ!fКУ ВІДДІ.П~ИИН ЗВ ИЗКJІ ~~о/1~ ЖІ!рДО· ви hАЩЁНІ(О Ганні ВолnднмиріІІнІ в зв'язку зІ. смертю її

чо.іовІkа.

.

-

т..._а:

.........,. -

4-tlo71;

.,__tl

J;ra. . . . Н 8ІІІІМс. . .

І

111. SроІарІ, ау... І(ІІІІІQ.Іа, ІМ. ,...••.,.,., _aІUNr cJCІІt.ua•...ttn..,.

-

4-11·14; ataalaJв: сІ-•- ~

~118& ~. a8tl8 І •-І ......, ........ . ,...1, - 5-11-11.

lt8AIII'fOP

of.lac'I'Jo,

~

.". т• ;.., .а.м.Іt; .._..... . _ _,_а,. 4·~··11;

.

А.

ВОJІОШИНВНКО.

~

ЛДР!СА РІЩАІЩІf~ 211028, ;\ІІка.ь

....,. .1_,.188' 1 , . . . . _ · .........

.

.

,.&on

·

аrрономом

сподвижннку,

Mit,

6РО8АРСЬКІ

75·233, 55-447 (відділ збуту). Із інших міст (04494) '15·233, 55417.

була

пам'ятІ.

.•

Кuаснчі. ~авод «Факел•. Тел.. із Кивва:

256022,

режемо

Вт, ·з авто-

Це

.ІІІОАНН8,

облп"о~~емоб'е.r.нанні. ПрощаА,

·

наві1;ь

.;.варІТ на

працівни~

УкраІни. CkPOM·H8

ІІІосипович

у

внкс;рнстІUПІJІ від мереЖі

nереАчас­

·наслідкІв

віАnовіда.ІІьним

кормQввй бункер з ІПІІековнм rввнтоаодібНнм змішувачем V= 800 кr (за узrоджеИНJІм V моа(е

-

-

сnовіщае про

ну, на 53-му році, емеРт~о чаена прав.піння ПИJІИПЕНКА Тимофія ·ІІІос:нповнча. Народившись на Чорнобио~~ьщнні, у се.11І Красно, він усе свое життя присвятив РіАному краю - починаючи труАитись пр'І'Ічіn.ІІІО&ачем у коо~~rоспІ І закін­

- сито. з sчейками дІам ·З мм (моЖJІИВе засто. суваиИJІ сит з sчейкамв рtзІІІІХ. Аtаметрів); -

на

255020, Київська обл., м. Бровари, вул~~ •

МЛИН ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОМБІJЮРМІВ. ІІродуКТІІВиtсть від 0,5 т/rод. з приводом 5,5 квт д' 1,0 т/год .. з пріІводом 7,5 квт. ТЕХНІЧНА . ХАРАКТЕРИСТИКА

т

355

бульв. Незалежності, 14, кl~. 19. Тел.: 5-31-49.

БРОВАРСЬКИИ ЗАВОД ОБЛАДНАННЯ «ФА­ КЕЛ• спІJJьно з иtмецькою фірмою сАВНJІа• про­

і

1049

~98,0

інших об'єктів агропромислового комплексу. Ознайомитись з об'єктом, отримати до-·

працюв

де

лікаР-епідеміолог

безладце

-

на

діленні

вмить.

наркоманів,

статеве жнттs

нас.

спрямованої

СНІД.

--

602,2

гаріна, 22. ·Тел.: 5-33-79; 5-33-74.

дітей:,

пройти

кип' лтінні

1383,6 2012,5.

у

При

хлор-

141,4

будівництво теплиць,

-

збережеННJ1 здоров'я.

та

. 576,4

о•очесховищ,

групі Із

0,9

3. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

усвідоми­ в

4,0

кладну інфор~аЦію та направити заяви придбання акцій можна за адресою·:

спирту, ·марганцю,

nри

)!Ід·

заражеи­

і·

~т..

Тому батьки та педагоги повинні сnриятИ форму­ ванню свід~мо_ї поведінки

лабораторtа,

а

- дебіторська кредиторська СЕ~ЕДНЬОСПИСКОВА КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИІ(ІВ чол.

кО­

кожен

комах. Він швидко rин!!! ПіД впливом простих деЗИ'Нфікуючих· реЧОВ1ІН:

аміну.

до

ти кожному, що СНІД

Ві·

тварин

млн. крб.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА 1993 РІК,- млн. крб.

ЗАРІЧНИR.

ризик

млрд. -крб.

БАЛАНСОВИЯ ПРИБ~ ТОІ( ЗА 1993 РІК ~

lсторичн?

що. неймовірно

вищують

рус СНІДу не [Jередаетьвикор.ис'!'анні

року) -

.«По­

«Гетьман

ІІІ С

1993 р. (за цінами 1993

собі

лицарів»,

увійшла

•• t')

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА

Пав­

,Лупія

. :! '

~~'саса а.

u

українського

Олеся

А.

а

. гострому

вІдомого

nоета

ИJІ

при

купить

усмішки•

-=gi ......

С111;:." ~СІІІ ;:І

та

насмlятиси

той

g.~ ·,Q ~

і»

•а.

Показники

Досить · Цікавою є збір­ ка

до новонародженого. Ви­ падкові статеві зв'язки можуть завершитись тра­

при

собі

Глазового.

ри,

сЯ

хоче

«Вибрані

О. ОСЯЄВА, 11-А · класу.

презерватив.

«Був

познайомить

скоромовкамв

досхочу,

НИХ ШПРИЦіВ, ВіД ВаГіТНОЇ жінkи, зараЖеної СНІДом,

служити

2. ХАРАК.ТJЬРИСТИКА ЕМІТЕНТА

народ­

роль».

нізмі

В

Хто

_зики».

учениця

дУ­

·лічиЛками.

відбув­

людини,

зба~ляє організм здатності протж:тояти . будьяким хворобам. .

лицями,

ся своєрідний брейн-ринг між «фізиками» і збір­ ною «Ліриkів». З . рахун­

своїм

стосунки

завершення

КІЛЬКІСТЬ ПРОСТИХ АКЦІЯ, запропо­ - 156412 штук. НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ акції 50 ООО карбованців. . СТАТУТНИ_Я ФОНД -:- 7820,6 млрд. крб.

.вас з украІ.нськнмя жар­ тіВливими піснями, неби­

ла

--:

«Теплицятехмонтаж»

ПіСНЯМИ.

Журавель»

Бродським.

На

з

товариство

новани.х до продажу,

щось

своєї:

свята

К..ижечка

своїх

них . чашок, склянок, тарілок, ножів, виделок та інших предметів побуту, рукостисканнІ, обІймах,

при

ними

в галузі літератури . -- Па·стернаком, Солже­ ніЦиним, Шолоховим, Бу­

присвя-

на

то об<>-'

підшукаєте

великодні

10-Б

ознайомили

ПОВНА НАЗВА-ЕМІТЕНТА-

Акцfонерне

ші. Ось, наприклад, гар­ но оформлена книжка «Великдень ·в УкраїНі». У Ній зіррані нариси про

а'НсамблюІ

·

що·

КиІвській,

збагачення

до

спожив­

товариства.,

для

гля­

завітаєте

міського

в~язково

номери

які ведуть' нерозбірливе статеве життя. Тре~а · пам'ятати, що наявність вірусу в орга·

по-

Чого

вулю"і

1. ·дАНІ ПРО ЕМІТЕНТА (акціонерне тов-ариство, що випускає акції)

і

ви

книгарні

Приймак, О. Жиден­ А. Пивоваро~а, Г.

що відсутні ефективні засоби лікування. Збудник хвороби · вірус: Він вражає імунну систему, поступово

Коли

ного класу П. Гуринен!<о.'

мії

-

і

участь у

·друзів із лауреатами пре­

із

заражені

мали

захворю-.

якого

чора

Мальцевою вони і:Іредста-

--· СНІД.

Це-- сме.І?тельне

вання,

· ХХ

Активну

веденні цієї

(.

,,ТЕНАІUІТЕІІІОНТІЖ''

дyX(!BHOt(J збагачення

трубок.

с:;ької

СНІД: · в групі ризику кожен із нас У

них

ро­

газорозряд­

Nr 120 (847t)

TIJIIPICTBII

Для

і 10- В з допомогою вчи­ тельки Г. В. Скаврон­

класним керівником С. В.

невелич-

слайди,

~а~ера,

манітарних

чений лауреатам Нобе­ лівської nремії, провели

зики.

IJ.AUЦIO

«Бітлз»,· учнів 1Q-x кла­ сів (фігурний вальс). В свою чергу учнІ гу­

нещодавно у СШ .NQ 5 учні 11-А Класу з по­ глибленим в~вченІ4'ям фі­

кохання.

боту

·пертуару

завідУю-

~,Лір и"ів,,

Лесь Качковський роз­ повів про роботу над кни­

прочитав

художньої

пісен­

JІювала

і

літстудійцям

проти

ною лірикою. Поетеса. Людмила Радзивіл схви­

чір»

. щи­

~і ф ЇЗU.ІlЦ'1·

ЧернИшов семикласни-

монстрували

8

·111/ІІНЕ,НЕ

книж~еову

за участю Г. Горбенко (андалузький ' танок). О. Борщової (піс:;.ня анг­ лЩською мовою із ре­

був

А. КОЗАК.

та мі­

ви-

Рентгена, Марію Кюрі, Н. Г. Басова), а й проде­

дачам

чий відділом освіти В. М: Троценко:

ніатюр.

Олександр познайомив

і оголосив

аматорам

прочи­ жінок»,

про кохання гумористичних

якому

самодіяльності

ра­ Бориса Жор­

ницького, яки:й ·rав «Баладу про

на

подяку

. та

·· · · <<Веселі · епітафії». . У десятому класі до

свята,

лише

fla ваіиу

.

старша-

не

датних вчених-фІзикІв, лауреатів найпрестижнішої премії . (Конрада

Дуже

1 стало . тріумфаль­ ним завершенням поетич­

зу-

присуТІНІм

класникам

вLрші.

Це

стрівся Микола Сом. В його виступі· прозвучали Й-ЛірJ:ІЧНі твори <<АМіГО»,

IJit «Ш.у

ШКіЛЬНh"Й

ансамбль Під керів­ Мозероної він поставив барвисту -комnозицію, у . якій про­ звучали пісні· «Місто моє, Броварю>, «Ой у лузі червона калина», «Рід­ на на:Ша Укра:їна». Друго~ клас:t~ики СвітлаІН}f Мель­ ниченко декламували ди­

натхнення завітала

ПОДіЇ

фольклорний «Джерельце». ництвом • Зої

Джерело На Цей раз

ЦіЄЇ

вили

JІ(ИТТІ•.

-

-

HWIJ

І

IИAette Др,а КоВаИ!1А

81285.

ailcoul. 06car аркуш.

nримфники.

Тираж

...

ti.383

#120 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you