Page 1

з

СЕРЕДА, 28 ЖОВТНЯ. 1991 'РОКУ

Газета виходить квіtил 1937 року

17

,11& 120 (8227)

Г~омадсько-nопітиt~на raJeтa броварських міськот і раІомкої Рад. ~ародних деnутатів Київської об.nа;стІ

І

J

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ БРОВАРСЬКО! МІСЬКО! РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ВІД 16.10.1991 Р• .М268

no

Про затвердження сиnаАУ діпьничних .иомісіИ На підставі ст. 25 Закону УРСР «Про народних депутатів УРСР• та ст. 8, Закону

<<Про вибори Президента Україин, виконком ської міської Ради народних депутатів

вибори УРСР

Бровар­

Затвердити дільничні комісії по проведенню борів Президента України в такому сю1аді:

ви­

НОВТУН Надія Мююлаївна, вихователь гуртожит­ ну. профспіmювим комітетом -заводу порошкової металургії.

НОБА Валентииа Федорівна, робітниця проф­ спілковим комітетом заводу порошкової металургії. НОЗИНА Алла Миколаївна, контролер проф­ спілковим комітетом заводу порошкової металургії. НРИНИЦЬНИй Юрій Петрович, начальник бюро­ профспіш<овим

Jюм!тетом заводу nорошкової ·металур­ гії. ОЛЯНЕЦЬНА }{атерина Федорівна, фельдшер мед­ витверезника радою вуличних і будинкових комі­ тетів.

Світлана

Петрівна,

контролер

-

nроф­

спілковим комітетом заводу nорошкової металургії. СВF:РДЛИН Григорій Іванович: слюсар проф­ спілковим комітетом заводу порошкової металургіІ.

СТАРОВОйТ

Сергій.

профсnілковим

Максимович,

комітетом

заводу

еЛектрик

чорошкової

-

мета­

лургії.

-

ТИХОНЕНІ-Ю Валерій Васильович, електрослюсар прафспілнпвим комітетом заводу порошкової мета­

.'1урії.

ТОЛОЧНО Тамара Петрівна, вчитель середньої школи NQ 3 радою nуличних і будинкових комітетів. • · ШУСТ Ірина Ром1Інівна, Ін{Кенер меблевої фабри­ ни «Дружба>> радою Місьнрайонного об'єднання Товариства унраїнської мови імені Тараса Шевченка.

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ АВРАМЕННО Тетяна

Миколайович,

колективом середньої ШІ<оли М

ГОНЧАР

Олег

профспі.'1ковим

вчитель

5.

Васильович,

комітетом

заводу

-

трудовим

техНік-технмоr порошкової

-

мета­

лургії.

ЕЗЕРСЬНА трудовим

Ольга

Володимирівна,

вчнтельиа

Іюлективом середньої школи М

5.

-

ЖМАЮНА Галина Волод'ИмИрівна, економІст зборами трудового колективу мебJІевої фабрики <<Дружба>>. _ МАТВІЄННО Ніна Мнхай.тtівна, вчительиа тру­ ;tовим

колективом

середньої

школи

N2 5.

УРОЖАй Раїса Михайлівна, :.tайстер зборами трудового иолrктиву меблевої фабрики «дРужба•. ЮРЧЕННО Валентина Олексіївна, економіст ~ профспілновим комітетом заводу порошкової мета­

коЛ!!ктиву

пересувної

вого

колективу

_

-

Ілліч, тесдяр

пересувної

N2 15. ПЕРЕХРЕСТ

ПИЛИПЧУК

Натерина

Надія

колективу

трудовим

мІськради

Станіславівна,

-

петчер

управління

Федорівна,

маляр

апарату

тресту

радою

-

радою

-

«Броварипром­

.

буд».

.

ВАСІОН Людмила Петрівна, інспектор відділу кад­ рів радою кодективу ЖНИ тресту «Врова~ипромжитлобуд». • ЕМІИЕЄВА Ганна Олекснвна, товарознавець профсnілковим комітетом республіканськоІ оптової бази Укоопспілки «Укоопторггалантерея».

КЛИМЕНКО Олена Володимирівна, товарознавець профсnілковим комітетом республ!канськоІ опто­ во! бази Укоопспілки «Укоопторгга,1аИтерел ••

.

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ АНІСОВ Олександр

.Nir 88

Петрович, робітник заводу по­

місь-крайонною організацією Народного руху УкраІни. НОНСТАНТИНОВА Ганна Петрівна, контролер відділу

технічного

контролю

пластмас.

МАРЧЕНКО Араксін колективом

Вагінаківна, майстер

пресового. цеху

-

тру·

заводу пластмас.

РУДЕЦЬНА Наталія Петрівна, лаборант заводоуnравління

заводу

-

БОНДАРЕНКО

конструктор

механізація•.

:тводу

радою

вим колективом цеху ливарних виробів заводу пласт·

.

ШНУРЧАК Олена Григорівна, ливарнии

-

трудо­

мас.

Тетяна

ПаВJІівна,

виробничого

господар­

Інщенер -

радою

Олександра

Андріївна, інженер­

профсnілковим комітетом ВНТІ «Буд­

-

ЗОТОВА Віра Карпівна, Інженер-технолог профсПІлковим комітетом ВИТІ «БудмеханізаЦія». МИНАІЛОВА Людмила Василівна, інженер-конст­ руктор

-

нІзація».

профспілковим комітетом ВНТІ <<'Будмеха­

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ .11&

.

90

ВОНДАР Тетяна Михайлівна, Інженер-економіст РТП . міськрайонною органІзаЦією Народного руху

України.

БРИТОВА Людмила Анатоліївна, майстер профсnілновим комітетом домобудІвного комбінату. КУТОВА Тетяна АнтонІвна, юрисконсульт профсІІілиовим комітетом домобудівн·ого комбінату. КРИВЕНЬКИй. Микола Остапович,. майстер профспілковим комlт~jтом ·домобудівного комбінату. КИСЛІЦИН Леонід Миколайович, старший май­

стер

профсnілковим комітетом домобудівного ком-

-

·

бінату.

ОЩІПИОВ :Роман Валерійович, старший фахівець

малQго nідnриємства

«Будінвест•

-

організаЦією Народного руху Украіни.

міськрайонною

САМСОНОВА Тетяна Олександрівна, художник профспілновим комітетом ДQмобудівного комбінату. ЛАВРУСЬ Ольга Гнатівна, Інженер; профсnілко­ вим

комітетом

струкцій.

заводу

·

аJІюміиієвих

будівельних

кон­

ШКУРОПАДСЬКА Оксана Анатоліївна, кур'єр профспілковим комітетом заводу алюмінієвих 1\ОНст­

САМОРІЛІНА Олена Миколаївна, інженер nрофспілковим иомlтетом заводу а.1юМіНієви~ буді·

секретар-друкар.

·

вельних конструкцій.

,

.1

ГОЛЕЦЬ Микола Іванович, начальник

вІльної оборони вузла зв'язку.

-

штаоу ци­

трудовим ко.'Іективом

районного

ЗАНУЗДАНА Людмила Василівна, техНік -

довим колективом районного вузла зв'язку. ка

·

тру·

,;

МЕСЯНЖИНОВА Ірина Вячеславівна, телефоніст·

-

трудовим колективом _вузла зв'язну.

трудо­

радою

ЧИНАЛОВЕЦЬ

колективу

водопровщно-каиалізаційноrо

· ШВИДАН Віталій Вікторович,

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯМ

nластмас.

ІЛЛЮЩЕННО Ніна Миколаївна, розподІлювач ро· біт трудовим колективом ремонтно-технічноrо цеху пдастмас.

радою трудового

рукцій.

рошкової ме1·алургії міськрайонною організацією Народного руху України. НОЗА ЧОК Валентина Кирилівна, пенсіонерка -

колективом

·

Лідія Тимофіївна, оператор-дис­

трудового колективу виробничого управ.'Ііння водопро­ відно-каиІJ.лізаційного господарства.

буді­

будівельно-мон­

міськепорткомітету

ства.

-

маляр

колективом

ДФСТ nрофспілок.

ХМЕЛЬНИЦЬКА

колони

ЯРМОЛА Іван Опанасович, Інженер радою ТРУ· дового колективу апарату тресту «Вроварнпромжитло-

колективом

ФСТ профспілок.

СТРІЛЕ ЬКИFІ Ігор Антонович, тренер шахового

-J<оло­

житлобуд:..

довим

~ _т~довим колекти_ вом міськспортко!'41Тету та

міськради

,

радою трудового колективу спеЦіалІзованого еельно-монтажного управління М 6.

вим

радою

тету

радою трудо­

механізованої

трудо­

ПАЛЬЦЕВ Віцтор Мицйлович, інженер спорткомі- ·

ділу кадрів радою трудового колективу будівель­ но-монтажного управління М 35 тресту «Бровари­ промжитдобуд».

Онуфрій

об-

.

руху УкраІни.

ни м 15: ДОРОШЕННО Ганна ВіталіІвиа, майстер капіталь­ ного ремонту радою трудового колективу ЖНН тресту « Броварипромжитлобуд•. ІВАНОВ Сергій Миколайович, юрисконсульt радою трудового колективу будівельно-монтажного управління-35 тресту «Броварипромжитлобуд•. НЕДЬ Иатерина Іванівна, старший інспектор від-·

ЛЕМНО

.

ПИВОВАРЧИН Олег Іванович, робітник заводу «Стріла• ...... 1\JіськраЙG,Нною орrанізацією Народного

~ою

-

бухгалтер

·побутового

МИИОЛАРІ';ІУК Микола Іванович, робітник заводу

.11& 87

мехацізованої

Любов Данилівна,

колективом, комбінату

порошRовоІ металурr!У мlськрайонною організаЦією Народного· РІ:ю' України.

та

БІЗЯЄВА Людмила Леонідівна, ·майстер

.11& 89

колективом комбінату побутового обслуговування.

клубу -

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ

тру­

-

ЛАНСЬКА Лариса МиколаУвна, Інженер -

. вим

·

трудового

трудовим

слуговування.·

заводу «Стріла».

заводу

трудового колективу середньої школи М 8. СЕЛІОН Тетяна Мико"1аївна, вчителька -

ИРАСНОПІРСЬИА

-

ПІСТОНЮИ Тетяна Миколаївна, завіДуюча техніч­ ним <Ірхівом трудовим кол~ктивом кранобудіЩІого

трудовим

.11& 88

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ

8.

середньої школи М

заводу.

<<Стріла».

ЧЕРНИШОВ Олександр Стеnанович, тренер місь­ кого сnортномІтету радою Міськрайонного об'єд­ нання Товариства української мови імеНі Тараса Іllевченна · << Просвіта•.

АРЕНДАР Минола ЗахаровИ<І, вчитель трудового нолеІ<тиву середньої школи N2 8. ГРАВОВЕЦЬ Ірина Іванівна, вчите.!Jька -

ЩЕРБИНА Олександр Іванович, робітник

довим колективом цеху труб заводу п.trастмас.

ШПАЮВСЬНИй Михайло Іполитович, пенсіокер­ міськрайонною організацією Народного руху УнІ)аїни. ШВАБ Володимир Степанович, менеджер у~раїн­ сько-канадського спільного nідприємства «Нобза• міськрайонною організацією Народного руху України. ШАУ ЛНО Надія Іллівна, інженер-конструктор трудовим .колективом кранобудівного заводу «Стріла». ГОРБУНОВА Лідія Миколаївна, комплектуваlІьии­ ця трудовим колективом кранабудівного заводу

лургії.

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ

ка трудовим иолективом адміністративно-господар­ ського вІдділу заводу пластмас.

ШАРАПОВА Наталія Михайлівна, старший: Ін­ спектор відділу кадрів профспілковою організацією

трудового

«Просвіта».

Олег

колективу

ХАЧАТРЯН Антоніна Іванівна, друкарка

економіст

зборами трудового колентиву меблевої . фабрики ~Дружба». БІЛОГРАДОВА Зінаїда Миколаївна, вчительиа се­ редньої школи N2 8 радою мі.ськрайонного Това­ риства української мови. імені Тараса Шевченка БУ ЛАХ

трудового

трудового колективу спеЦіалізованого тажного управління Nv 6.

.11& 85

Михайлівна,

8.

СВІРНДЕННО Тетяна ІваНівна, інженер-технолог­ профспілковою організацією шиноремонтного заводу. ТИСЯЧНА Світлана Євгенівна, інщенер проф­

шиноремонтного

.N'2 84

ГОРБАЧ Надія Семенівна, лаборант .- профепіл­ новим комітетом заводу nорошкової металургії. ГРИСІОН Володимир Миколайович, слюсар заводу порошкової металургії -- радою міськрайонного об'­ еднання Товариства україtІської мови імені Тараса І llевченка.

ПАСЬНО

трудового колективу середньої школи М

сnілковою організацією шиноремонтного заводу.· ХИЖНЯН Микола Миколайович, вчитель радою

ВИР І ШИВ:

ДІЛЬ~ИЧНА КОМІСІЯ

.

виборах Президента УкраїНи

81.

ІВАНІНА Ніна Іванівна, майстер виробничого на~­

чання

-

радою педаrоrічного колективу

nрофесlйно-технlчиоrо училища

.Nil 4.

середнього

ИОНЬИОВА Лариса МихайЛівна, майстер виробнИ­

чоrо

иавчаин.я

-

радою

педаrоrічного

колективу

реЩіьоrо профєсійно-техн1чн_о_ го училища (П~до~~~ ва 2-й стор.),

NJ 4.

се­


8 23

стор.

2

ЖОВ'tНЯ

199 f

р.

сН О В Е

ЖИТТЯ»

8

120 (8227)

Про затвврдженни сипаду діпьничних комісій по виdорах · Првзидвнта України (Початок ва 1-Ій стор.). НРИВЕЦЬ Лідія НостянтинІвна, вихователька ди­ тячого садка ~ 26 -- радою трудового колективу

виробничо-торговельного

зробили, ·що без паrіtрца навчнянсв rоворнтн. Малю.нок В. ПЕТРЕНКА. (УНРІНФОРМ/.

представники

всіх

·

вплР:вовіших

течій

най­

політичних

об'єДналися

навко­

ло однієї ідеї неза­ лежної соборної Укр_~їни. Нині

всі

претенденти

Президенти

У

клянуться· на

вірність неньЦі-Україні і іапевняють, що готові

стояти ність

за

її

ледь

самостій­

не

до

остан­

ньої краплі крові. Голова Верховної Ради Леонід Нраfчук, перебуваючи за океаном

з

жавною

нував

високою

місією,

СВОЇХ

дер­

переко­

КОЛRШНіХ

[ ідеологічних суперників­ урядовців наді!!.

а

США

також

мов./Іяв,

не

і

Ка­

діаспору:

сумнівайтесь

ми н'еодмінно побуду­ ємо. незалежну державу.

-

Те

ж саме робить і його

головний

суперник,

голо­

масла

тають· в щение

декабря

насилля,

де

ста.1и

Отож, вань nонує

врахувати

кому

люди тися то

клику

ше

му

чому

ж

чимало

його кандидатом зиденти? Тим

часом

лежності,

чином у

кому

по

ідея

неза­

політи­

вельми

форм.

не­

Ось

республікансь­

телебаченню

хильники ворІзької

своєю

без

nри­

<<Донецько-Нри­ республІк~:~•

не

ре­

по

а

nотім,

хутір не захоче складі України, його

ресnубліки. Але біда, СолженІЦина благодатник

-

Імені Тара­

!'&

92 ·-

Товариства

украІнської

:'\'ІОВИ

·ім.

Олег

Анатолійович,

конструкцій·.

довим колективом середньої школи

N2 9.

ПАННР АТО ВА Діа,на Олексіївна, контроле,р -профсnілковим комітетQм заводу алюмінієвих буді­ вельних конструнщій. СЕМНО ВІкторія Михайлівна, вчителька тру­

довим

колективом середньо! школи

N.! 9.

ШАТЬЮВСЬНА Раїса Федорівна, ·nенсіонерка ра:дою :'І'Іkькрайонного об'єднання Товариства у.кра-­ їнської мови і:'І'І. Тараса Шевченка «ПросвІта•.

дея­

ШАЦИЛО

Олег

l'ри.горович,

-

вчитель

трудовим

дають Інтерв'ю і кажуть, що боротимуться за по­

колеmиво-м середньої школи М 9. ОЛЯНОВСЬНА Наталія Василівна, технІк

пинилося

спіл·ковим

літичну самостІйність. А голови обласних Рад з Миколаєва, Qдеси, Хер­ сона та голов<І Верховної

проти

Ради

НримсІ.кої

авто­

номної ресnубліки збира­ ються на нараду, д~ об­

говорюють

питання

оналізму та радикалізму і, громадську

новку, ми

думку

до вис­

що боротися з ни­

можна,

лише

незалежними. ди:

\іаЦі­

націонал­ підводять

вони

суцІльною

ставши

Дивні

лякають

лю­

народ

українізацІєю.

Послухаєш їх, і ня складається,

вражен­ ніби ні

голод, ні холод нам уже не загрожують. І тут зга, дується героІня n'єси

Миколи Нуліша 4:Мина Мазайло•. яка патетич­ но заявляла: 4:Лучше бь1ть изнасилованной, чем украинизированной•. А тут ще й великий

російський 9JJ~!<С<НІдр

'

nисьменник ~ОJJЖЄ!І\ЦНН

голодування,

автономізації

карnатського

Якщо то

так

скоро

міром,

піде

і

ресnубліку

Одна

веЛика

nри­

БУТРИЧ

демо­

республіку

непогано

наприклад,

Жмеринка.

трудовим виробів .

на

дентом

одного

та

НОВИЦЬКИй

_лише

Грушевського, колишньої Юрова, на якій розт~·шо­ вана Верховна Рада.

Юрій ЛУКАНОВ, (РУХ-ПРЕС).

Івані•вна,

. дослі,Дноrо Василь

комітетом

заво:ду

будівельних

кранівниця

заводу

Іванович,

заводу

відділу кадрів

•механік

будівельних

--

nроф­

·

конструкцій.

ПЛАТОНОВ

Володимир

·павловиЧ: пенсіонер

-

міськрайонною органІзацією На;родного руху України.

САБАШНОВ Володимир Дементійович. юрискон­ сульт -- профспідковим Rомітетом заводу будівельних

1 конструІщій. ТУЗНИК Любов Петрівна, вихователька дитячого садна «Трембіта• -- nрофспІлковим комітетом заводу будІвельних

конструкц~й.

комітетом

заводу

-

гу,ртожитку

будівельних

кон-

·•

струкцій,

ШАТУН Михайло Іванович, інженер проФспіл­ ковим комітетом заводу будівельних конструкцій.

ДІЛЬННЧНА КОМІСІЯ .N9 94 АНДРІЯШИН

Ігор

радою трудового

Осиnович,

колективу

керівник сектора

БСПМ

тресrу

-

«Теплиця­

техмон·таж•.

ВЕРНОВИЧ

Міра

ПінІвна,

-

інженер

радою

тру­

дового колективу БСПМ тресту «Те:плИіцятехмонтаж•. Зазямко Раїса Василівна, старший інспектQр по кадрах -- радою тру:.дового колективу БСПМ тресту_ << Теплицятехмонтаж•. ЗАБ()ЛОТНА Галина Федорівна, технік ~ радою трудового колективу БСПМ тресту <<Теплицятехмон­ таж».

ЗАРЕЦЬКИй Олександр Євгенович, начальник від­ ділу асоціаці'і «Укрбудтеплиця• -- радою трудового колективу апарату тресту «Теплицятехмон:таж» і асо­ ціації «Укрбудтеплиця•. КАЛАЧ Неля Михайлівна, еконо•міст ра,дою "Урудювого колективу .а•па,рату тресту <<1іеnлицяте~ 7>1.0НТаЖ».

МОТОВИЛОВЕЦЬ

ціаліст

Петро

Іванович,

го3юв.ни1t

радою трудового колективу

-

спе­

БСПМ тресту

<<Теплицятехмонтаж•. РОЖНО Олег Олександрович, виконроб СБМУ-6 - міськрайонною організацією Наро.:~,ного руху України. ТЕСЛЯ Анатолій Іванович. провідний інженер р·адqю трудового колективу БСПМ тресту <<Теплиця­ техмонтаж».

ЧЕРНЕГ А Галина Яківна, інженер -- радою тру­ дового .колективу аnарату тресту· «Теплицятехмо,нтаж• і а·соціації <<Укрбудтеплиця». ШНАВРО Лариса Леонідівна, технІк радою трудового нолеюиву БСПМ т,ресту <<Теплицятехмон-

,

таж».

Ш,ЕРБАНЬ Валентина Григорівна, юрисконсульт - радою трудового колективу апарату тресту <<Теп­ лицятехмонтаж» і асоціаЦії «Укрбудтеплиця». ЯНОВЛЕВА Ольга Григорівна, прові~дн.ий інженер - радою трудово-го колективу БСПМ тресту «Тепли­ цятехмонтаж•.

ДІЛЬНИЧНА

БУГАй Олександр

КОМІСІЯ

95

Миколайович, пенсіонер

-)ра­

дою :'І'Ііськрайонного об'єднання Товарист,ва українсь­ кої .мови і:'І'І. Тараса Шевченка <<Просвіта». ДАНИЛЬЧЕННО Тамара Олегівна, інженер-техно­ лог трудови:'І'І колективо:'І'І ГСКТБ .мийного облад­ нання.

НОНОВАЛОВА Світлана Володи:'І'Іирівна, вихова­ телька-трудовим колективом середньої школи М 10. НУЗЬМЕННО Любов Стеnанівна, вихователька трудови:'І'І колективом середньої школи NQ ,10. МАНОГОНЕНКО Тет.яна Вікторівна, інженер · трудовим колективом_ JІСНТБ мийного обладнання.

ОВРАМЕННО рант

-

Федір

трудовим

Борисович.

колективом

фельдшер-лабо-

санепідемстанції.

ПОНОМАРЧУК МарІя ФранЦівна, вчителька радою міськрайонного об'є-*нання Товариства УК!Раїн­ ської мови Lм. Тараса Шевчеяна «Просвіта». ~ОЗУМЕННО Ігор Володимирович, вчитель тру­ довим колективом середньої школи .N!! 10 . . ОПИЧАН Наталія Іванівна, інжене,р-технолог --

трУІдовим колективом ГСНТБ мийного 1 обладцання. СТАДНИНОВА ·Юлія Дем'янівна, технік-кон<;.тру.к­ тор нання.

трудовим

колективом

Валентина

CEJJIOK

ГСНТБ

Миколаївна,

мийного облад­

вихователька

трудовим· колективом .середньо'! школи

ФЕСЕНІЮ довим

Тетяна

колективом

ШЕВЧЕННО ного лікаря

МиколаІвна,

Дмитро

-

ВОР,КО

Іванович,

Неоніла

трудовим

заводу

7'.

Олексіївна.

трудовим

-

І<ОмплеІ<туваль­

іНструментального це­

сrшастмас.

колективу

ЄРМОЛА€ВА тру:довим

санітар­

.N2 96

вчителька

колективом

ЄЛЮХІНА Людмила ТРУІдового ри•меблі».

т1 ру­

обла,днання.

nомічник

КОМІСІЯ

Ольга Федорівна,

ГУР'ЄВСЬКА

ху

·10. --

. -

трудовим колективом санепідемстанції.

колективом середньої школи М

ІІІЩЯ.-

М

дJlукарка

ГСКТБ .мийного

ДІЛЬНИЧНА

ви­

конструкцІй.

Петрівна .. вахтова

Надія

тру.

--

будівельних

НЕРУС Лідія Миколаївна, вихователька гуртожит­ ку ---'- nрофсnілковим комітетом заводу бу;Д)..~:~.ельних

сувере­

вулиці

комітетом заводу

Інженер заводу алю­

дослІ;дного

Валентина

колективом

спілковим

хуторянському

Хрещатика

1\Олективо·м

ЄРЬОМА

довим робів.

республіки Ваnнярка. Кого б ми не вибрали 1 грудня Президентом України, він мусить зу­

рівні. Інакше він рИЗ'Икує залишитися Прези­

93

вихователька дитячоrо

ГОЛУБ Ольг.а Іванівна, начальник

Президент

нітету

будІвельних

мінієвих будівельних констру.кцій -- мі.ськрайонною органLзацією Народного руху У•111раїни.

звучатиме:

прагнення

Григорівна,

БІГУН Володимир Петрович,

держава

пинити

Олєна

садка «Трембіта• -- прО<fх;.пІлкови:'І'І будівельних кон·струк,Цій.

або

Україна ПОДіЛИТЬСЯ На безліч державних улам­ ків. Там теж пройдуть президентські вибори. І

. воно

алюмІнієвих

ДІЛЬНИЧНА ·КОМІСІЯ .М

далі,

Фастівську

заводу

цроф.

-

,

За­

краю.

матимемо,

кратичну

комІтетом

конструкцій.

nротестом

ПЕРИН

профс.піл.ков.им

конс:rруК'Цій.

ЛОСЄВА Тетяна Єгорівиа, Інженер профсnілко­ вим ксмІтетом заводу алю:'І'Іінієвих будівельних кон­ стру~tцій. НОНОШИЦЬНА Ганна ЮріІвна, вчителька тру­

що заклики знаходять

з

вqитель

струкцій. . _ .ЦЯЧЕННО Наталія ВалентиІJtвна, нормУ:вальниця - профспілков.!Jм .ком!тето:'\'1 за$оду алюміНІєвих бу­

ких регіонах. Лише не­ давно на Закарпатті призокрема,

Тараса

,

трудовим колекrtивом середн&ої школи ~ 9. . ДРЬОМОВА Ніна Михайлівна, інженер--профсшл­

вельних

межі

у

Інженер за­

·радою міськрайонного

--

ЖДАНОВСЬНА ЗінаІда Михайлівна, технік профспілковим комітето:'І'І заводу алюмінієвих будІ­

чином

грунт

Василівна,

-

буді­

ЖИТЛУХІНА Надія ВІктО'рівна, лаборант проф­ спілковим комітето:'І'І заводу алюмінІєвих бУІдівельних конструкцій. ·

бути у то яки­ за

нормувальниця

аJІюмінІєвих

Михайло Федорович, голова nрофкому трес­ «ТеnлпЦятехмонтаж• радою міськрайонного

дівельних

якщо

дивовижним

nеренести

заводу

ковим комітетом заводу алюмІні<J•вих будІвельних ІКОН·

--

запро­

референдуму

мось

.

ЧО·

зультати

електрослюсар

ПавлІвна,

Шевченка «Просвіта•. ГУДИМ-ІЛЕВНОВИЧ

не

враховувати

Людмила

об·~днання

зауважив,

письменник

N.! 4.

·БУНЬ ту

вельми

nонував

Теодорович,

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ

fюли

ДЦВНО,

колек­

са Шевченка «Просвіта•.

своїй прес-· Вячеслав nриводу за­

МОВЛЯВ,

майстер

педагогІчного

об'єднан_ня Товариства украІнської 1 мови

справою,

гумору

ЩО,

радою

воду порошкової метал_ургіІ

займа­

щось

--

вельних конструкцій. ОЛЬШАНСЬКА' Валентина

на­

СолженІЦина

хуторах,

деяких

привабливих й

Пре·

дивовижним

набуває

уже

у

трансформуючись

головах

кІв,

шахт

висунуло

не

виходить

канців Харкова. Але, здається, вони й самІ в цьому переконані. Інак­ підприємств

Воістину,

колективу

N.! 4.

Володимирович,

nрофсnілковим комітетом завоf!У

резуль­

починають

Ігор

Jllевченка. ПАШУН

nро­

вона

Микола

навчання

ШАЛЬКО

тати референдуму по кожній окреМ1й області: на його думку, кожна область самА nовиннs. ви­ рішувати,

nедагогічного

nорошковоІ мета.1ургі'і -- радою міськрайонного об'­ єднання Товариства українськоІ мови імені Тараса

1

з•іль­

ІсаєвИ'!

радою

ПАСІЧНИК Галина Григорівна, бригадир -- радою трудового колектИву· вИробничо-торговельного трико­ тажіюго об'єднання.

nозбавля,ІJн?•.

Олександр

--

Івановиq, майстер виробни-

тиву середньоrо професІйно-технІчного училища

nісля таких мn>ку­ ' вельмишано&ний

сумне. На конференції Чорновіл Із

і

виробничого

няти з роботи за нацІо­ нальною ознакою, а далі чи не nозбавлять меІІши­ ни nрава навчати с.воїх дІтей рtдною мовою, як

комуністи

навчання

ПАЛАМАРЧУК

Після цілого ряду за­ гальних міркувань на зразок «JЗже · зараз із різних місць доносяться скарги -де на м~сові

побудови украІнської держави донецьких і лу­ меш­

чого

Микола

ХУТОРНА Світлана Валентинівна, вихователька ди­ тячого садка «Трем•бІта• .профсnілковим комітетом завQДу будівельних конструкцій.

виробничого

радою педагогічного колективу.

Миколаївна, арматурниця досл~дного заводу будівельних

вир.обів.

4.

майстер

середнього nрофесійно-технічного учюшща

г~а•.

1991

Григорівна,

ОНИЩЕНКО

4:сtіра­

референдумьr

--

навчанн.я

воrонь.

Україні,

к

лежить.

шахтарів,

НИЧИК Ольга

у 1\'(ОСКОВСЬКі~ га­ «Труд•. яку ще чи­

зеті

об'єднання.

нього nрофесійно-технічного училища N2

. Друкує

ва Львівської облради Вячеслав Чорновіл, але .набагато ближче. Він переконує у необхідності

ганських

у

трикотажного

ЛИТОВЧЕНКО Михайло Якович, начальник цивіль­ ної оборони -- радою nедагогічного колективу сереД·

ЧИ &УДЕ У ВАПНЯРЦІ П Р Е 3 И Д Е- Н Т ? nідливає

ного об'єднання. · КОНДРАТЮК. Наталія Миколаrвна, інструктор виробничого навчання радою трудового колекти.ву

виробничо-торговельного

Здається, настали ті благословенні часи, коли

об'єднання.

КОВРИЖИЛ Любов Іванівна, швея -- радою тру­ дового колективу виробничо-торгове;:Іьного трикотаж-

Ото за шість рокtк ПР.ребудови тільки й доброго

•-

трикотажного

ХРИСТИЧ Ольга трудовим колективом

і

Іванівна. профк<JІМу

Людми,11а

колективом

інжене,р

радою «Брова­

Олегівна.

середньої

НУРЯТА Ігор Миколайович, колекrивом середньої школи

-

об'єднання

школи

вчитель

.N2 7.

В:ЧИ'rеЛІ>ка

7.

М

-

·

ЛИСЕННО Микола Григорович, nенсіонер

районною орt'ЗН·і'зацІєю

Наро~ного

-

труд~вим

-

міськ­

руху України.


сН О В Є

Ж И

t 11 Я» 8

S ctop. 8

~j жовтня 1991 р.

ТОЛОЧНО

(Продовження. Початок на 1-ій і 2-ій стор.). ПАВЛОВА

Галина

ІванІвна.

-

Інженер

радою

трудового колентиву і профкому об'єднання <<Бровари­ меблі».

·СТУПАЮВСЬНИй Володимир Мюrолайович, слю­ сар трудовим колективом контрольно-вимірюваль­ них

приладів

і

автоматики

ТЕРЕЩЕННО

заводу

Віктор

пла.стмас.

Прокопович,

вчитель

СШ

міськрайонною організацією Народного руху України. ' ЮРЧЕННО Тетяна Андріївна, інженер радою

N2 7 -

тру1 дового колетИву 1 профкому

об'єднання

Світлана

профслілковим ФУРСА

Миколаївна.

вихователька

комітетом дитячого

Віктор

Тарасович,

садка М

-

інженер

нання.

ГЕРАСИМЕННа Тетяна Юр'ївна.

23. трудовим

довим

нолективом орендного підприємства <<Броварисільбуд». ШНУР Михайло АнатолІйович. Інженер-елек'І1рнк

Ниївського

ЛІвобережного

-пLдnриємства

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ

-

<<Броваримеблі».

ДІЛЬНИЧНА

КОМІСІЯ

.N9 97

"

ДЕйДЕй Іван Григорович. інженер-<rеолог - . мlськрайонною організацІєю Народного руху УК!раїни. НРИВЕННО

Світлана

профспілковою

Григоріена,

органLзащією

контролер

еле.нтроме­

автопідприємства

13209.

НОРОЛЬ Валентина Павлівна, дис•петче,р -'-- збора­ ми. трУІдового колективу ремонтно-трансnортного під-

прИємства.

.

НОНОНЧУН Федір Омелянович, водій-на-ставник

збора·ми

трудового· колективу

-

ремонтно-транспортного

пі·дприемства. · ' "' НОЗЕНЮН Ольга Миколаївна, інженер збора­ ми трудового колективу автопідприємства 13262. ЛИСЕННО Віталій Михайлович, Інженер збо­ рами трудового колективу автопІдприємства 13262. ЛАВРЕНЧУН Петро Володимирович, Інженер-гео­ дезист кооперативу <<Інфо» міськрайонною органі­ зацією Народного руху України. МАНУРІН Євген Якович, ,робітник збо,рами трудового колективу ремонтно~транапортного підnриєм-

ства.

МАРНОВСЬНИй

Олександр

стер збор'"Ами трудового спортного підприємства.

ПОНОМАРЕННО

профсПілковою

ВолодИмирович,

колективу

май­

ремонтно-тран­

ОЛІйНИЧЕННО Анатолій Стеnанович, інженер-тех­ нолог nрофсnілковим комітетом nошуково-зйомоч­ ної енспедиції Ng 60 Юровсьного виробничого геоло­ гічного об'єднання. ПАВЛЕННО Анатолій Іванович, nровtднІІй геоф!зин -nрофсnілковим комітетом nошуково-зйомочної енсf(е­

органі.зацією

Петрівна,

13209.

автоп!дцриєм,ства

КОМІСІЯ

.N9 98

.нолентиву

-'-- збо­ << Ниївтеплоно­

об'єднання

~уненергО>>.

БАйДА

Минала

Вол<щимирович,

робітник

торговельного машинобудування оргаНі2ацією Народного руху України.

заводу

міськра.йонною

ДЕJМЧЕННО Вадим Минолайович, вихователь труДОВИМ НОЛеnТИВОМ учИЛИЩа ОЛі'М!ПіЙСЬ:КОГО резерву.

ЖУРИБІДА довим

Наталія

нолентивом

Минолаївна,

слюсар

тру­

-

«Броваритеnломережа».

НУПЦОВА Наталія А~др!ївна,

лаборант

трудо­

-

рами

НаталІя

трудового

номуненерго>>.

Олександрі.вна,

колективу

тех·Нік,

об'єднання

збо-

-

<<Ниївтеnло-

Ганна

Семенівна,

електромонтер

енерго>>.

Віра

Стеnанівна,

училища

біблістенар

олімnійс.І>кого

Олег

CkBEHHO

tрудовим

-

резерву.

Валентинович,

робітнии

заводу

торговельного машинобудування --;міськрайонною організацією Народного руху Унраїни.

ДІЛЬНИЧНА

КОМІСІЯ

Ольга

радою

Минолаївна,

центральної

ЗАЛ:ИЗНЯН

медичною

-

Галина

фармацевх

ра:йонної

ІванІвна,

радою це.нтральної районної

ме­

-

ліка;\чі.

лінар

медичною

-

лінарні.

ІВАНОВА Любов ПетрІвна. старший Інспектор від­ ділу кадрів ної лікарні.

-

НОВАЛЕННО

:о.tедичною

Ніна

радою

МихаІйл!вна,

цент,ральної

медсестра

район­

ме­

-

дичною радою центральної районної лікарнІ.

СІРОШТАН 'Марат Андрійович, лІнар радою

трудовим

Людмила

колеитивам

Олександрівна,

мІського

парку

ління

Ниївртого

ції М

дового

ноле.нтиву

-

виробничо-торговельного

тринотаж-

НОЛЕЧНО. Павло

·

Минолайович,

начальник

колективом

центральної

районної

медичною

-

лікарнІ.

ХОМУ ЛА Раїса Минолаївна, медсестра ною радою центральної районної лІнарнІ. ДІЛЬНИЧНА

КОМІСІЯ

ммич­

-

fРУ­

-

ГОРЄВА Наталія Стеnанівна,

ДАНИЛЬЧЕНІЮ ОJ<сана nанас!вна, · бібліотенар

Ве"ду.

Н'УЗНЕЦОВА Юлія Оленсlївна. nровіДний іНженер

інструктор-методист

Наталія

Іванівна,

«Ниївагроплодоовочnром•

НОЛОМІЄЦЬ Ніна трудового нолективу тажного об'єднання.

Михайлівна, інженер

-

радою трико­

-

рсщою

виробничо-торговельного

трино­

тажного об' єднанян; СОРОНА Олександр трудовим

Минолайович, колеитивам

Шевченна «Прос·в!та•.

інженер

заводу

-

новим

-

нон­

-

Пронопович,

вчитель

nроф­

ви Ім. Тараса Шевченна <<Просвіта>>. НОРЯВИй Вінтор Михайлович, застуnнии тора по виховній роботі

-

вим

дою

-

Віра

Оленсіївна,

виховательна

-

проф-

сnілковим номІтето;м дит,ячого с~дна N2 17. · ДИНИй Віталій Оnанасович, застуmнин головного енергетина заводу nорошнової ·металургії радою Мі,сьнрайонного об'єднання Товарис·тва української мови ім. Тараса Шевченна «Просвіта». НУРОЧІОНА Любов Стеnанівна, методист ра-. дою трудового колективу бюро nодорожей та екскур­ сій.

НОЦЮБА Іван

Іванович,

робітник

-

nрофс.nіл·но­

вим номітетом пересуRНої механІзованої нощ:>ни М

ПОПОВИЧЕННО

nрофслілновим

Галина

Борисівна,

номІтетом

24.

товарознавець

у,nравління

торгівлі

місьнвинонкому.

РОМАНЕННО Лари.са Сергіївна, Інженер сnілковим

м

8.

ко:о.tітето·м

-

nроф­

nеросувної механtзованої

нолони

неповноr

середньої

школи

N2 4.

нолективу

Лариса

--

радою комітетом

і

nрофкому

Вінтор!вна,

-

ра­

об'єднання

інженер-кон-

трудового нолективу та проф­ дослідно-ексnериментального за­

ПОГОРІЛИй

Петро Федорович. робітнин

-мІсьнрайонною органІзаЦією

ПДБП-2

Народного руху Украї­

ни.

трудового

Світлана

нолентиву

Минолаївна, молочного

нухар

ФЕДОРЕННО Павло Михайлович, вчитель ЮР'ЄВА

. рів -

Галина

Василівна,

nрофспілновим

-

N2

З.

-

радою

.

інсnектор відділу кад­

комітетом

nостійно

J.Ііючого

будівельного nоїзда.

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ

ПЕТРЕННО Валентина

ра­

заводу.

трудового нолеkтиву середньої школи

.

району

воду.

ено­

радою трудового нолективу молоЧного за­

ТОВСТЕННО дою

трудового

структор сnілковим

воду.

Г'УСАН

колективом

<<Броваримеблі». МОйСЕЄННО

<<Про­

головний

Броварсьного

НОВАЛЬЧУН Ірина Стан!славівна, лаборант

СЕНЧЕННО Світлана Борисівна, вчителька-радою трудового колективу середньої школи N2 3. Євгенівна,

Nv 106

ЗАВАДСЬНА Олена Миколаївна. вчнтельІ\а тру­ довим колективом неІіовної середньої школи М 4. • ЗІНОВЬЄВА Олена ФедорІвна, вчительна - труда·

світа».

Валентина

заводу.

ГОПНАЛОВА Наталія Антонівна, Інженер радою трудового колективу· і nрофкому об'єднання <<Брова­ римеблі».

дирен­

Шевченка

світлотехнічного

елентромереж.

профспілковим комІтетом постІйно дІючого будівель­ ного nоїзда. САДОВНИН Олена Віталіївна, старший Інструнтор ДТСААФ -- радою міськрайонного об'еднання това­

Тараса

комітетом

ВЕРЕЩАН Володимир Іванович. елентромонтер

радою трудового нолектнву

ім.

профсnілковим комітетом світлотехнічного заводу. ШМАТОНА ЛІQ()ов Дмитрівна, Інженер-економ!ст nрофспілtювим комітетом світлотехнічного заводу. ОЛАДЕННО Галина ОлександрІвна, технік nроф­

зборами трудового• нолективу

середньої шноли N2 3. НАБОН Галина Миколаївна, вчителька - радою трудового колентиву середньої школи М 3. ПАВЕЛЬЄВ Олександр Георгійович, інженер

риства української мови

заводу.

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ

радою

-

Тараса

СТРОй Олег Володимирович, Бійсьновий нерівних - трудовим нолективом середньої шноли М 6. ОНИЩЕННО Володимир Іванович, заступнии дирек­ тора по виховній роботі трудовим колеитивам ее· редньої школи N2 6. РУДЕННО Вячеслав Володимирович, вчитель трудовим нолентивом середньої шноли N2 6. ЯНОВЕННО Олександр Семенович, вчитель тру­ довим нолентивом середньої школи N2 6.

спІлновим комітетом постійно діючого будівельного nоїзда. ДІДЕННО Ольга Іванівна, Інженер nрофспілко­ вим номітетом постійно дІючого будівельного поїзда. ЖИВОТЕННО Алла Дмитрівна, секретар nроф­ спілковим комітетом постІйно дІючого будівельного поїзда.

Петро

номітетом світлотехнічного

спілновим

103 -

ім.

'У ЛІТЬНО Микола Сергійович, інженер-конструктор

комунально­

ВАйСМАН Валерій Ми"олайович, інженер

м!сьнрайонного

мови

ПЛЕСНОНОС Тетяна Володимирівнаг--економіст nрофсnілковим номітетом світлотехнічного заводу. СТЕЛЬМАХ Софія Григорівна, технік профсnіл­

ШЕВЧЕННО Надія Євгенівна, кухар дитячого сад­ ка N2 26 радою трудового колективу виробничо­

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ N~

радою

-

унраїнської

Н'УЦ Сергій ·Севастьянович, пенсіонер радою мІськрайонного об'єднання Товариства української мови Ім. Тараса Шевченка «Просвіта».

україн­

виробничо-торговельного

ЛИСЕННО Любов Михайлівна, нонтралер колективу

об'єднання Товариства

nенсіонерка

радою місьнрайонного об'єднання товариства сьної мови ім. Тараса Шевченка «ПросвІта».

105

nрофспілковим комітетом світлотехнічного заводу. ЖЕНИЕРЕВИЧ Галина Ностянтинівна, інженер-тех­ нолог nрофсnілковим ;<омІтетом світлотехнічного за­

· <<Іlросвіта».

номіст

.N9 1 ОО

Юровсьного виробничого геологІчного об'єд­

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ ~

}{ому­

ВОСНОЛОВИЧ Михайло Павлович, слюсар зацоду порошнової металургії радою місh'Кра.йонного о~'єд­ нання Товариства українсьної мови ім. Тараса Шевчен­

СЛЄСАРЄВА

N2 60

техJІ!ч­

заводу

БАБИЧ Ніна Іванівна, Інженер-нонструнтор

-

ції

НСЬНО Вінтор Іванович, . інженер--геолог пашуново­ зйомочної енсnедиції М 60 мІськрайонною орга­ нізацією Народного руху Унраїни.

довим нолективом заводу комунального обладнання.

структор

-

нання.

ного відділу трудовим нального обладнання.

трудового

вІдділом

профсnілковим комітетом nошуново-зйомо'!НОі енсnеди­

радою тру­

БАБИЧ Наталія Миколаївна, виховательна дитяtJІ>rо .садка N2 26 радою трудового нолек.тІ:JВУ виробничо­

ГРИГОРЕННО

завідуючий

ного руху України. ЩЕРБИНА Тамара Іванів"а, старший Інс.пентор

ного об'єднання.

ка

Ніравського виробничого геологічного об'єд­

фольклору унраїнсько-нанадсьного сnілІ>ного nі;щри­ ємства •Нобза• міськрайонною організацією Народ­

J.& 102

БЕГ АР Ліля Михайлівна, економіст

60

ХАй Михайло йосиnович,

ремон~но-виробничого

комбІнату.

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ

тру­

-

газового

нання.

rтрудовим колективом управ­

обласного

енсnлуатації

СУХОПАР.ОВ Андрій Володимирович, майстер nрофспілновим комітетом nощуново-зйомочної енсnеди­

та

ТОВСТЕЯНО Минола Нузьмович, начальник вироб­

-

Іванович, оператор

колективом уnравління

об· єднання.

«Перемога».

ничо-техніч-ного вЩд!лу

геологічного

РИЧОН Петро Григорович, начальник дільниці профсnілковим комітетом nошуково-зйомочної ексnе­ диції М 60 Ніравського виробничого геологічного

методист

нультури

виробничого

госnодарства.

м!сtкрайонного об'єднання товариства унраїнської мо­

центральної районної лінарні.

ГОЛОВАЧ дичною

-

віід!Почюшу

ЗУБЧЕННО

.N9 99

ВАНАДИН Василь Минитович, лікар радою

:ПИРОЖНОВА

-

трудовим колективом <<Броваритепломережа». НОСЕННО Тетяна С~ргіївна, інженер збо,рами трудового колентиву об'єднання «Ниї-втеnлономун­

РЯБА

профсnілио­

-

торговельного тринотажного об'єднання.

··

МУЗИЧЕННО

колективом

інжен~р

довим

го обладнання.

вим колективом училища олімпійського резерву.

НИЗИМА

ОСАДЧА Ніна Ва·силівна,

Ніравського

60

ПИСАНИй Володимир

<<Ниївшлях,буд>'>.

виробничої гімнастики радою трудового колентиву виробничо-торговельного трикотажного об' Єднання.

Г ЛУХОВСЬНИй Минала Іванович, інженер трудового

nроф­

-

М

об'єднання.

вим ном·ітетом тресту «Ниївшляхбуд». ПЛlО'ГНИН Віра Миколаївна, Інженер трудовим нолентивом управління Ниїоського обласного ремонт­ но-виробничого номбінату.

інЖенер

ПРЕДНО Володимир Ніндратович, слюсар збо­ ра:ми трудового колективу автопідnриемства 13262. РОМАНЕННО Тетяна Миколаївна, бухгалтер зборами трудового нолективу ремонтно-транспортного пL~приємства. ТРОХИМЕЦЬ Наталія Ностянтинівна, робітнИця профспілковою організа:цією автопі:дприє!\j:ства 13209.

рами

диції

торговельного тринотажного об'єднання.

Валентина

ДІЛЬНИЧНА

тресту

·

НОЖУХІВСЬНА Надія Вячеславівна, завідуюча го­ телем профспілковим комІтетом nощуново-зйомочної енсnедиції М 60 Ніровсьного виробничого геологічно­ го об'єднання.

мі-ськрайонного об'єднання Товариства українсьної мови ім. Тараса Шевченка «Просвіта». ·

'Ном'іrтетом

·

тру­

-

газового

геологічного об'єднання.

.N9 101

НОВАЛЬЧУН Ол-ена Анатоліївна, інженер

майстер

енсплуатації

вільної оборони nрофсnілковим комітетом nощуно­ зйомочної експедиції N2 60 Юровсьного виробничого

БІЛАН Віталій Віталійович, :майстер заводу nласт­ Імас радою місьнрайонного об'єднання Товарнетва української мови ім. Тара·са Шевченна «Просвіта•. НАСІЧ Галина Василівна, пенсіонерка рЗІдоЮ

спілковим

управління

ЗЕЛШОВ АнатоліА Іванович, начальнии штабу ци­

.римеблі».

ЯНУБЧУН Володимир йосипович. майстер зміни радою трудового колективу і профкому об'єднання

колективом

господарства.

реж радою місьнрайонного об'єднання Товариства унраїнсьної мови і•М. Тараса Шевченна «Просвіта•. яхна Любов Олександрівна, ·іНЖенер проф­ ·ОПіЛНОВИМ комітетом орендного пІдприємства «Брова­ рисільбуд•.

<<Брова­

М 120 (8227)

.N9 104 _

ВАСИЛЬЄВ Ігор Леонід()вич, головний механін

nрофсnілtювим комітетом nашуново-зйомочної енсnе­ диції N2 60 Юровсьного виробничого геологічного об' єднання. ГРИБ_ Парасна Прокоnівна, технік-канструнтор -

профспілковим· Щ>Мітетом пошуково-зйомочної ексnеди­ ції М 60 Ніравського внробничоrо геологІчного об'єд-

Миколаївна,

дирентор

nід­

літкового нлубу «Чемпіон» -радою трудового нолентиву і nрофному об'єднання «Броваримеблі». · ПУРИН Людмила Андріївна. інженер радою тру­

дового колентиву і nрофному об'єднання «Броваримеблі•. РУДЕННО Минала Григорович. вчитель училища олім;nійського резерву міськрайонною органіІЗацією Народного руху 'Унраїни. СЕМЕНЕЦЬ Ірина Олександрівна, Інженер-нонструн­ тор радою трудового колентиву та nрофсnілновим комітетом

дослідно-ексnериментального

заводу.

ТИМЧЕННО Василь Сергійович. дисnетчер рами трудового нолентиву Броварського електричних

мереж.

(ЗакІJІчеІfІІя ка

4-11

стор.).

зборайону

-


.~ стор.

8 23

1991

жовтня

сН О В В Ж И Т t .R• е \м

р',

120 (8227)

\ ДорогІй

дружині,

наймилішій

найріднішІй

бабусі

Софії

вні БОЧКОВСЬКІй в день народження

. шлемо

·важаємо

свої

щирі

здоров'я

ві­

міцного,

великого і віку довгого.

Сім'я БОЧКОВСЬКИХ.

3

сторінках). радою тру дового «Броваримеблі».

м.

ФО МІН Валеит-цн Олегович J;олективу і профкоМу об'єднання · ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ .N9 107 БОГДАНОВ Юрій Якович , робітник радою тру­ дового колективу центру технІчної експлуатації ра­ дІомовJІення N2 З. . ГУБСЬНИй Володимир Тихонович, слюсар-електрик

-

радою

трудового

колективу

ДАНІ.h

Jоя

заводу

Броварська

торговельного

·

машино~.дування.

ВІталІївна,

електромеханік

радою

-

Дн11мн на нобудІвному

трудового колективу центру технічної експлуатації ра­

діомовлення .М З . НОВТУН Тамара

зборами

-

Яківна,

трудового

завІдуюча

колективу

міжколгоспної бази МТП і збуту. НРИВОШЕЯ P!.'!td. Дмитрівна, радою трудового

господарством

КС-4574/1

ІІкнх

електромеханік

-

заJJюбкн

еколлуа ­

тою

тації радІомовлення М З . НОМАРЕННО Микола Андрійович , робітник ~ ра­ дою

тру дового

колективу

заводу

торговельного

маши-

nut>::>YH

Юрій Леонідович, інженер-конструкт~р

трудового

колективу

заводу

шинобудування.

ЛИтtіИН Ганна Микола'ївна,

трудового

колектИІІУ

не

·

бухгалтер

-

торговельного

ма­

радою

UСТРЯННО радою

Валентина

тру дового

заводу

бухгалтер

торгов ельного

·

РЕМЕН '-!ИН Люд.vшла Володимирівна, 6Перато,р фак­ турних машин збора-ми трудового колективу l"ес­

пуолікансьної міжколгоспної ьази МТП і збуту. POlVtAHЧYH Людмила Петрівна, контролер трудового

колективу

нобудування. 'fY;J.Vtil:ЬHИй стер

-

радою

заводу

Микола

трудового

торговельного

Борисович .

колективу

заводу

ра­

маши­

старший

май ­

торговеТІь­

но~о машинобудування . НСИНСЬНА СВІтлана Василівна, керівник лорного ансамблю - . тру до вим колеитивам торгnRельного машинобудування.

кіль­ ог ЛІІ· краІІа

-

сантимет­

70

знІмках: ·ось такий

велетень­

-

груn·а

таорцІа

ІІоаого

ви­

робу.

бровар­

комІсІТ

вІн

кран;

-

МІнІ·

Фото

І.

ДОЦИНА.

фольн­ :заводу

ТРАДИЦІйНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧИНИ ПРО­ БІl' •u\.:l.htПИ JlИCT• проводить спортклуб - •По­ лум'я•

27

:юеаної ·колони

спеЦіалізованої

пересувної

.

лЯрів. ТРУНІЛОВ Геннадій ФедотовИ':І , провідний інженер uланового віддІлу профспІлковою конференцією

Мостазагону М 112. ШМАЛЬ Михайло зацій но-масовим

Михайлович , завІдУ!ОЧИЙ органі­

вІдділом

-

радою

трудового

коле к­

тиву Будинку творчості школярів. WEBЧr.;HHO ІVІИ іюла Миколайович , старший еко­ номІст профспілковим иомітетом Броварського від· ділення ощадбанку. ЯНОВЕННО Михайло Іванович, пенсІонер радою міськрайонної організації Народного руху України. ЯНУБЧУН Сергій Ничипирович, тимчасово не пра­

5

км

-

-

для всіх бажаючих;

сnеціаліст -

профспілковим комітетом

інституту сільськогосподарських

Всесоюзиого

аерофотогеоде:зичиих

дослІджень.

НУ ДРЕН НО

АндрІй

Анатолійови ч,

енергетик

-

прсфспілк<1в нм комітетом Всесоюзного інституту с іль­ ськогосподарських ае рофотогео,дез ичних дослІДжень .

км­

· Ухати на автобусах N2M 334, 341 і спеЦІальним

БРОВАРСЬКІй

ПОДАТКОВІй

ІНСПЕКЦІІ

-

спеціалісти,

які

мають

вищу

економічну

освіту;

-

чя

секретар"друкар~а.

ЗвертатисЯ за адресою: м. Бровари, вул 50-rіч­ тел.

BJlKCM,

5-03-54.

ДО УВАГИ ЦАСІЧНИКІВ! Магаани •Бджілка. приймає віск в обмін на вощину від радrоспів та Інших господарств, всіх пасічників.

За 1 кг воску видається 0,9 кілограма вощини. Магазин працює щодня, крім неді•lі та понедІлка, з

10-У до

години.

14-J

Наша адреса: м. Бровари, в;ул. Київська,

294.

МЕБЛЕВІй

ФАБРИЦІ «ДРУЖБА~ терміново потрібні на роботу:

Колект10в Б р<>Ваорськоrо ра·Авузла зв'язку щи ро с nі вчува<. обробниці прес и ТОВСТ ЕН КО Раїс і ОЛексїіRН і у зR'язку зі

с ме ртю

її

батька.

-еерстатники,

<>блицювальники,

слюсарі - ремонтники 5_:._6 розрядів,

електромонтери заточувальники

розрядів, деревообробних

5-6

УпраВJІіІіНЯ

словлює

Т<>рrівлі

щире

ЛОВІй

К.nавдїі

сп ів ч уття

Б рова.рсько·rо з

Валентина

інстру-

міськвиконком у ви­ N• 27 Б Є­ її ч .1ло нік•

nр~д авцеві

Іва н· і вн•і

м~·rаз нну

прн воду

с ме;рт і

Сергійовича.

ментів.

За довідками звер\атись. у ві.дділ кадрів. Адреса фабрики: м. БроварИ, вул . Залізнич­ на, Тел .: 5-42-23.

s:

••

Колекткв

п рз ц івникі.в

то ва ри.ства

нюм

смер-т і

ТРЕСТУ «МОНТАЖНИК УКРАІНИ:.

Б·роварс ь коrо

в исл-о влює

сУр:J ж аоА• її

бат~»ка.

К.олектнв

УПРАВЛІННЮ МЕ.ХАНІЗАЦП

заводу

висловлює

щи.р.е

МІНЕ НКО

а люмін1:€еих

с п ів чуття

м іс ьr;ого

с nівчу Ття

Софії

с п ож иRч о го

завідуючій

Г а,.рнл;Rні

'

б уд і Rель ни х

нача.льн.ику

в ідд ілу

м·а r аз и -

nрн кпду .

ко нст р ук Lt і іt

капітального

дівн~>цтеа КУКСІ Івану Пет~овнчу і КУКСІ нівt-rі з nрююду смерті їхньої ма тері КУКСИ Па рас ки Куз ьмівни .

бу ­

Н аді ї

І на ­

терміново потрібні на роботу: водії середня зар плата 350.....:...500 крб.; машиніст а втогідропідйомника 400крб . ; машиніст трубоукладчика 400крб.;

600 600 - машиніст екскаватора 400-600 крб.; - машиніст БКМ (ямобура) 400600 к рб.; - м а шиніст автокрана - 400- 600 крб.; -:- rазоелектрозварюва.1ьник 500-700 карбованців.

За довідками звертатись за адресою: місто Бровари, в ул . Кутузова, 131-а (при ДБК).

цюючий - 'радою мІськрайонної організації Народного руху України . ГРЕБ Е НЮН Наталія Павлівна, технік профсціл­ ковим комітетом Всесоюзного Інституту сільсьногосnо­ дарських ае.рофотогеодезичних досліджень. ПРОНОПЕНl-{0 Олександр Васильович , головний

10

для активних глядачів.

від районного будинку кулqтури о 9 годині . Головний спонсор пробігу - · комерЦійний центр << Магістр•. Запрошуємо всіх бажаючих!

N2 580.

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ .N9 109 ДОБРОВUЛЬСЬНИй ЛеонІд Юліанович , голова профспілкового комітету профспі-11ковою конферен ­ ЦІЄЮ ІVtостозагону М 1 J2. НУІМОВА Ніна О.'Іенсіївна. економіст зборами щ:ацІвників відділення Республіканського акціонерно­ го агропромбанку •У країна •. · Лt..HHUBA Ніна Миколаївна , інженер виробничого в іддІлу профспІлковою ионференці є ю Мостазагону j\jq 11 :&. СИДОРЕННО Ірина ВячеславІвна , керівник гуртка - радою трудового колективу Будинку творчості шко­

року.

1991

Днстанцfі: ЗО км

для ж\нон;

м ехані­

li:UBAЛr.;нHO Ольга Минолаївн'а . иасир радою тру дового колективу спеціалізованої пересувної мехаНІ зованої иолони .N<! 580. · ПІХОТНА. В\нторlя Дмитрівна, вчителька ТРУдо­ ·вим коле.ктивсм середньої _школи N2 2. ТАРАСІОН Світлана АнатолІївн а, вчителька тру­ довим нолективом середньої школи .N!! 2. ЦИНАЛ Дмитро' Мефодійович, вчитель трудовим иолективом середньої школи N2 2.

ДЕРЖАВНІй

ПО . БРОВАРСЬКОМУ РАЯОНУ ПОТРІ§НІ:

гії.

ДУ ДНА - міськ, районною організацією Народного руху України. ДЕіVі-' ЯНr.;ННО Микола . Сергійович, вчите .'1Ь трудовим колективом середньої школи N2 2. t\,.1:-'lЦAH Наталія ЮрІЇвна , Інженер радою тру­ •колективу

жовтня

Отарт о 10 .годинІ. ЗИ хвилин від піонерського табору «ЖуравочRа» заводу порошкової металур­

ДІЛЬНИЧНА КОМІСІЯ _ .N9 108 Анатолій Григорович, · пенсіонер

дового

автомобІльноrо

На

внсуаноr

НОІІИИК&

споJі.обаласІІ

час

КС-4574/1 .

НеМ/іЛО-Не­

в.аитажопІдІІомнІсть

СЛОВО,

зупнн~tв під

привертали

СІІГВЄ

метрів

об'єктИ8

мнттевостеІІ .

дІІІІ

зда­

тонн ...

'Одне чан

увагу

господар­

машцнобу-

Володимирівна,

колективу

машинобудування .

дою

16

18

Наш ка

робо­

І,

•довжкна

ІІКВ

та

за

агрегата.

Тхию

СТрІЛИ,

рІв,

КамАЗа-

спостерІга_.н

лише

багато

шасІ

сільського

·

дування .

-

заводу

торговельного

СІІ'ерства

присутнІ, з помІж немало фахІвцІв,

нового

єтьсІІ,

нобудування. радою

на

Отож було

53213.

H08HHRR

ства УкраТнн, І вона рекомен­ дуваІJа iJ впреваджув.ати в се­ р/ІІне виробництво.

nроведено прніІмальиІ анпро­ буааинк автомобільного крана

Республіканської

колективу центру технічної

Броварському кра­ заводІ •Стріла•

БрСJR<ІрИ.

МАЛОМУ

ПІДПРИЄМСТВУ.

«.ОПОРЯ-

ДЖУВАЛЬНИК~ РЕСПУБЛІКАНСЬКО-ГО ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ сУКРАГРОЖИТЛОПОБУТБУд~ на постіАну ро­ боту потрібні:

-

В икокко м

Б р.оваІрської

м і.ськиА клуб. ЩІ>ре сnі вчуття

Іпол итівні

в ·дділ

з

ІЮГо

n р~>вод,у

гуртка

міського

чолоR;ка

Брова,рс ької

міський

к.л у бу

її

FІоснnовнч а.

кл у б,

щире сп івчуття

ДІеn утат ів .

кисло nлюють МОМ ОТ Ні ні

м ' ської

Р ади

і·сто·рико -к раєз н анчи й.

кер' внн•ку

x op•eot "афіч ­

ЧАй КОВСЬІ(Ій

Н аталїі

Мн­

П ІJ ИВІОду тра г;чної за)ги-бел і її бз·ТhК·З МОМОТА Миколи FІос ипович а .

Б·ров.ароьюа

биль•

н ар.Jдн и х

заги белі

МНКQЛІІ

виконко м-у

а:еп у татів .

внсломюють

кол аї вн·і · з

Ради

трагічної

момnтА

культу ри

н ародких

музеА

міської

tсторнко. . кфає з н3.вчий музе й зав ідуючій м ісь ким . клубом

м ' с.ьюраАонш•а

виСJJонлює

ЩИ'ре

орrан·' зац ·я

спів•t у ття

союз у

коли;шн. : й

•Чо рно-

заві;дуючій

Чеt;:·>ю~к.пьським ра-АвіддіJю м культурн М ОМОТ Нін-і Іпо­ лнті ВІні у зв' язку з тра·Лічною за•Г нбеллю її чоловік-а ста.ршоrо

м ех а-нік а

нобильської

т еплох оду

«Горл·і вка:.

рембази флоту МОМОТА Миколи

к ол ишньої

Чор -

1......

І"'

FІоснповнча.

Ди рекція, трудовнА колекtИ•В , п рофс пілк ова орга н ізац ія і

рада

І>етермІІ: в

н кку

відділу

\(',рова

орд~ на

внсл<>влюють

кола йовичу

з

кадрів

•Знак

щире

По ша.н и"

співч уття

rоспода•рства

привод у

тяжкої .

рад госпу

кол ишньому

МОЛОЧ КУ

втрат и

см.,.рті

-

імені

на чаль·

Ми-колі

Ми ­

Ao ro

д руЖ ІfНН

ВалентІін и

столяри-теслярі ;

НикИфорІвни.

парке тники.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вулиця Будьо ~ного, 24, · тел. 5-54-91. ·

Реда.,ктор А.

ВОЛОЦІИН Е НКО. · 7

• нова~ жизНІ.,. общестаенио-nолитнческаІІ газе-та. (На украинском язЬІке). Учреднтели Броварские гороАСкоА и раАоннwА СоветЬІ н ароднЬІх д.епутатов КиевекоА обл-асти. Дни

Редак>rор А. ВОJІОШИНЕНКО. Газета аwхоАИТ с 17 априв 1937 гО'Аа . 81o1XOJI,I : 8ТОРІJИК. СРеда, ПЯТНІЩ8, суббот а,

АДРЕСА РЕДАКЦП: 2550:Ю, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Тr.аефонм: родаnора 4·03-7&; застуnІІнка редактора, аІuІлу сусаІ.І~ІІо-nо&Ітнчиоrо .JКJJtTR - 4-04·61; •І•поаІ,І,ал~иого секретар• ·- 4·21-34; аІJ.АІлІа: с.Іл ..ськоrе • · rосnо,І,арства 4·23-26; nроммслоасктІ І соцІал ..ннх nитаи .. 4-02·92; .ІнстІа І масоаоТ роботи - 4·04·81; аІ.цІлу ра,JІіоІн.ормаІІІТ 6- 13-91 . ·

~--Р!Іа•,с.;Іtа АРУІІ·араІІ КІ!ї&ського об.Іасиоm у враuІнан У cnJІa&ax вІІ.ІаІницта, по.tіrрафії і кннJІn(оа.,ї тopriui. WІ:Са АРУ112ІІ8і : JС.івС!оІІ8 o6.aae-r~o, М. 5пва»и. 8У4. ICJJ'I'ac~кa. 1.54. (

.

ІнДекс

61285.

Друк офсtот ний. Об ся г і дРУ· коааннА

арк у ш.

Тираж

П рНм.ірІІ ИК іВ .

З ам овд-е н+І я

N.

4125.

18.671

#120 1991  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you