Page 1

ІІІІІІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІВ-ВІ!!!!!!!!!В!!!!-!ІІІ----!!!!!!!!І!!!!І!!!!!!!В!В-!!!В- ПРОЛЕТА РІ ВСІХ КРАІН, ед НАіІТ ЕLЯ І

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО

.МІС.ЬКОІ

Газета виходить з

17

І

МІСЬКОГО

РАД

·PAROHHOI

квітни

1937

року

*

. . К О М ~ Н І СТ И Ч Н О І ПА Р Т 11 У К РА І Н И, ДЕП~ТАТІВ КИІВСЬКОІ О~ЛАСТІ

КОМІТЕТУ

НАРОД.НИХ

*

120 (7201)

СереДа.,. зо АИnня 19~6 року • Ціва а коп.

З ниви-

ЗВЕРНЕННЯ

на картоnngний nан

УЧАСНИКІВ РААОННОГО ЗЛЬОТУ ТВАРИННИКІВ

Шановні товариші\ Радянський народ самовіддано трудиться над перетворенням у життя грандіозних накреслень XXVII з"і.зду КПРС, виконанням nланів і соціалістичних зобов'язань стартового року ХІІ п·ятирічки. Ми, учасники районного зльоту тваринників, із задоволепням відзначаємо, що працівники ферм плідно потрудилися в період зимівлі 1985-1986 рр., зробили свій внесон у виконання ПродовольчоУ програми. Проти минулої зимівлі державі продано більше на 3400 тонн молона, на 13,5 мільйона штук яєць. Надій на корову склав 2298 кілограмів, що на 13~ кілограми

більше

проти зимівлі 1984-1985 років. - _ Найвагоміший внесок у досягнуті усnіхи внесли колективи радгоспів сПлосківський•. «Великодимерський•, імені Кірова, імені Щорса, «Русанівський•. сЗоря•. «Літків-

ський•. сЖердівський•. племптахозаводу еРудня•, БогданівськоУ і КиУвськоУ птахофабрик. На нові рубежі вийшли окремі колективи ферм, бригад. Першість у соціалістичному змаганні вибороли:

колектив

rоварноУ ферми

молочно-

«Русанівський• (брига­ успішно провести зимів­ дир Герой Соціалістичної лю 1986-1987 років, у Праці М. З. Пильтяй), господарствах району не­ бригади по вирощуванню обхідно заготовити 37,5 великої рогатоІ худоби ТИСЯЧі ТОНН СіНа, 52 ТИ­ радгосnу імені 6Q-річчя СЯЧі тонн сінажу, 230 ти­ СРСР (бригадир С. Є. сяч тонн силосу, 124 ти­ Бабич), бригади N2 6 Ки­ <:ячі тонн коренеплрдів, ївської nтахофабрики 5 тисяч тонн штучно обез; (бригадир Ю. В. Бакал). воднених кормів, або п() бригади кролеферми За­ 32 центнери кормов1 'зим'янського відділка одиниць на умовну гол радгоспу імені Кірова ву великої рогатоІ худ (бригадир В. Н. Бевза). би. Результати передових Поряд з цим треба ак­ госnодарств і окремих пе­ тивніше, наполегливо 1 редовпків ферм ясира­ послідовно вирішувати ве свідч-ення наших не­ проблему кормового біл­ використаних резервів. ка, що сприятиме підви­ Втілюючи в життя рі­ щенню продуктивності шення XXVII з'їзду пар­ дійного стада. тії, червневого (1986 р.) Перехід на інтенсивне Пленуму ЦК КПРС, ми, ведення тваринництва ви­ учасники районного зльо­ магає повного збережен­ ту твариюшіііn, звертає­ ня молодняка, значного мося до всіх працівників поліпшення відтворення ферм і полів, до вас, ро­ стада, щорічного введен­ бітники і службовці шеф­ ня в нього до ЗО процен­ · ських підприємств, до­ тів нетелей. класти всі зусилля, знан­ Успіх майбутньоУ зи­ ня та вміння для збіль­ мівлі закладається с~ шення виробництва тва­ годні. Необхідно найближ­ рипницькоУ продукції, ви­ чим часом завершити під­ конання. планів та соціа­ готовку тваринницьких лістичних зобов'язань приміщень до зими, за­ ХІІ п'ятирічки. Нам необ­ кінчити бу дівиицтво сіно­ хідно одержати на кінець сховищ,· обладнати кімна­ п'ятирічки по 3600 кіло- ти відnочинку для пра­ грамів молока на корову, цівників ферм. Відчутну

виробити 29 тисяч тонн м'яса, 96,5 тисячі тонн молока, 374 мільйони штук

Вирішальне значення у

госпу «Літківський• (бригадир Т. С. Гордіна), колектив молочнотоварноУ ферми N!! 1 радгоспу

виконанні цих завдань має створення міцноУ кор­ мової бази для громадсь­ кого тваринництва. Щоб

Оріввтвр­ иівець серпи• nроцесів у твариниицмі .та працівники ремонтно­ будівепьно:r бригади нашо· ГОQПОдарства ,робJJJІТЬ усе, щоб основні ременrrн;l роботи на обох молочно­ товарних фермах радгос­

ro

NJ 25

nу заК'lНЧИ'І'и

серп­

НА

ремонт

ио

них

лагодять моnоноnро­

води.

гноєтранспортери,

nlдnory,

проходи

Мі

.N9 2.

1

на ФЕІР·

Вудlвеп:ькики трудять­ ся за акордно-ІІреміальни­ ми нарРдами, а слюсарІ­ за

методом

пІдряду.

секретар

колективного

С. 1\tАЛЮГ А, партtйноІ ор­

rавtаацІ'І paAI'OCJif сРус&Іdвськва.! .

Було

складе·

затверджено

заходя.

'встановлено

но­

.виА бойлер, тепер тут га­ ряча вода буде nостійно. А у цеху ПВХ пласти­ кату закінчено ливнестокlв.

Передбачається

Під

тощо.

На цій же фермі ремонт­ ники повністю міняють дах однорядного корівки-. ка. Чималий обсяr робіт

аНІКонують вони

і

тожнтку

ферми

..Ni! 1:

нам

шефські

Великі

яєць

завдання

210

по

від

курки­

несучки,

довести

серед­

ньодобові

прирости

вели-

коУ рогатоІ худоби на від­ годівлі і свиней до 6115 грамів.

·

Доля наших планів, со­

ціалістичних

зобов'язань

залежить від конкретного внеску кожного працівни­ ка у Ух виконання. Ми звертаємося до всіх тварининків радгос­ пів і птахофабрик поліп­ шувати трудову дисциплі­ ну,

підвищувати

тивність

nраці

на

вати у виробництві досяг­ нення

науки

та

передово­

го досвіду. Вести активну боротьбу з безгосподар­ оИ!стю, nияцтвом, крадіж· ками і будь-якими відхи· лениями від норм соціа­ лістичноІ моралі. Будемо постійно підвищувати свій ідейно-політичний рі­

вень, професійну май· стерність, братимемо ак­ тивну

участь

у

громадсь­

кому житті. Розгорнемо дійове ціалісти~не з-магання дострокове

ХІІ

даною

зимівлі 1986-1987 ро­ ків: Необхі;цно одержати від корови по 2З20 кіло-

нення економlчноУ

1

ронноУ могутності Вітчизни.

нашоУ

І

внесок

обо­

.реві~ію

вЩре-

заходи виконуються монтувати

по~

робничих корпусів і

4,

Буде

замінено

рошковоУ

ремонтовано його у rурто·

жнтку та заводському бу·

заводУ

nо­ іме­

ні 60-річчя Радянсько! УкраїR'И знаходяться захо­ ди

no

пtдrотовцІ. виробни·

il

ємо до

1

листоnада. А по-

ремонтовано

щодекади

тичІЮму

начальники

це-

IJJJaИy·

ки що ПІдготовка йде пов­ ним

ходом.

.Nil 2

Зараз у цеху

від­

трубопрово-

ди опалеmm та освітп.еи­ ня. Північні ворот-а тут уже

працюІоТЬ

каJЮрифе­

них днсюв, де вже 70 процентів покрІ:ВJІІ вJдре­ мОJІІ'овано 1 утеnлено.

повністю

щrва до роботи у холод­ ну nopy року. Це питан­ ня розг.r:лдаJЮся на: зас1данні парткому підnриєм­ ства. Встанов.лено суво­ рий контроль за виконан· иям намічених заходів,

чистка

р1в. УспіШно виконують на­ мічене і ·в цеху фрикЦій­

хів звітуЮ'І'Ь npo хІд цієІ важпивоі роботи. Завершити

жовтня.

uасtмас.

ється

ПОСТІИНИМ

у

режимі,

автома­

закІІИЧу·

ків господарства ударно потрудили ся на підготовці до зи'МИ молочнотовар­

них ферм. На всtх

Добре ведУться ці :ро­ боти у цеху .NЬ 4. Яого

.

керlвннц-rао серйозно по­ ставилося до цlєІ важли­ во! справи.

Повним ходом йде під· rотовка до роботи в осlн· ньо-еимовий перІод в це· хах .NЬ.NЬ 7 1 8. . В. ПЕТРОВ, rоаовввІ иехавІк ааво-

11:1 пороmвовоІ иеtа· nyprll ІІІеВі 60-pi'I'IJI Ра­

д.ІІІІСЬкоJ }ТкраІвв.

На .вІддІлку tмені Кіро· ва будІІвниЧ'і радгоспу ре­ конструювали

··

трьох

родильне

вІМІленюr ферми. Тут ус­ пішно поnрац,ю.ва.11а брига­ да .Ф . .Г. Базира. Нині ремонтники госпо­ дарства дити

капітально

зааrtнчу~ь

дахи

лаго­

тваринницьких

будівель, добІ.іпоЮТь ці nриміщен;ня всередtfнl. Ре­

МТФ

полагоджено

мо.нтні роботи воtlи праr­ ну'11Ь завершити ho Дня

пІдіпоги. З цією метою бу­ ло укладено ЗОО тонн ас­ фальту. Повністю закінче­ но 1 бетонува.лькl роботи, вІдремонтовано всі годів·

будlвельника,

якІій

вІд­

значатиметься 10 серnня. . Г. ХИТРА, ввиовроб радrоспу.

ни ці.

Ремонтують швидко І добротно Як

1J!J

1

торік,

ЗИМИ

ринницьк.их ферм викона·

підготовка

тварИННИ'ЦDКИХ

комд.11екс1в

радгосnу

ють

до

вересня.

Належн.l темпи ремонт­ них робіт були забезпече­ ні необхідними QІ>ГаиІ.за· торськими заходами. Се­

Іме­

ні 60-рlччя СРСР Іде сво­ єчасНо j · якісио. Сnеціальгосподарства прийняти по 'l'Варинииць-

ред них

-

вчасне

- скла­

дення дефектних відомос­ тей, наявність яких дозво­

ких nриміщень із двадця­

лила

розпочати

ремош

ти трьох. Незавершений o&mr ремоm"них робіт бу-

т,равні. Немаловажно

дlІаельна бригада та бри­ гада по мехаиізаціІ т.ва-

за

ЩО ремОН'І'НИКИ акордними

1

у

те,

ТWДЮ'ЬСЯ

нарядами.

В. ШОСТАК.

Вперше

nланується

1

В. СОJІІСТИR, Jвасевер вJд,цМу roaoa· воrо иехавІка аавою­

опалення у дитсадку, В'ід·

•v

:металурrіУ

завершити до

СИС'l'ему

контролем адмІністрації

Всі роботи

засклити тут лІхтарІ .

диспетчер PaдJ'OCDf.

на бригада радтосnу сВе­ мкодимерський• та відпо· вІ/Дні бригади трьох віддlп­

динку готе.ььиого типу.

ви­

.N!!..Ni! 1

М. І. Вітер і комбайнер В. І. Новик, які ще не­ давно успішно ЖFнвували. 3. ВАНІНА,

в

Протягом липня цент­ _ральна ремонтно-будівель­

ній комісіУ запишилося акту нt.лька

Заходи сиJІадвно,

реа­

До Дня бу дівельпика

внесемо

зміц­

Щ)охмалистоУ,

лізовано 164. Урожай­ нJсть складає 120 цент­

ХУДОБІ- ТЕПЛУ ЗИМІВЛЮ

самовід­

у

виконували

за

ять перед працівниками тваринництва на період

працею

вони

копання

нерів ;з гектара. Відзначилися на коnан­ ні картоплі тракторист

середньому на 150 про­ центів. З початку жнив згаданий екіпаж комбай­ ном СК-5 «Нива• иамо-

п'ятирlчJСи,

чесною

вагомий

норми

виконання

своєю

.

ріН та водій М. І. Мозго· вий. Доведені Ум деииt

со­

сто­

тонн

комбайнер Є. В. Кпадов, його помічник М. І. Гу­

кожно­

ринницькоУ продунціУ, ефективно використовува­ ти кожен кілограм нор­ мів, широко впроваджу­

nродовжується

ранньоУ картом.І. Ці ро­ боти пров~ено на 1З гек­ тарах із 50. Зібрано 1.67

ред учасників жни·в стал.и

продук­

му робочому місці, зии· жувати собівартість тва­

завдань

nідприємства.

nластмас

валося, у заводському гур­

чотириряд·

корІовників

ЗАВОДІ

в які увійшли ЗО пунктів, Уже сьогодні, як і плану­

nовним хо· капітальний

двох

nодати

ще у травні розпочали підтотовку nідnриємства до роботи у осінньо-зимо­

ня.

Нині вони дом вед,ут'Ь

цьому

молока,

штук

ПЕРЕВІРЯЄМО ПІДГОТОВКУ ДО ЗИМИ

вий період.

Стосарі бригади по ме­ хаиізацП трудо~ких

в

можуть

яєць.

З рад-

.N!!

допомогу

грамів

лотив 480 тонн зерна. Зараз у господарстві

Недавно в радгоспі імені Щорса закінчилося збирання ран.ніх зернових: було обмолочено останні 25 rеюа;рІв ячменю та вівса. Переможцями соціалістичного змагання се­

ПЕРЕМОЖЦІВ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ЗА УСПІШНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗИМІВЛІ 1985-1986 РОКІВ ДО ВСІХ ТВАРИННИКІВ РАЯОНУ

nроведено

сІйноі

кониуре

майстерност'

nрофе.

серед

молодих робітників, ннІ '11»У• ,...тІоСІІ в будІвництвІ. ВІн аІдбукн ма ба31 ,АІИ'8Ічоrо

садиа,

-ий

380ДИТ..

ПМК-9

тресту . •&роварис:ІnІобуд'О. У KOttкypcl е:ІRnи участ .. пред­ ста--м дев•нти ntдnPІt· UК:'nl І орrанІ3ацІА міста.

Під теорії

час

перевір«и

першість

знань

завоювали

дві Л&ІfКИ у склаДіі Олексія Полякова та Івана Фарм-а­ юока спеціалізова.~юго мок­

тажІІ'Оrо

уnравління М

35

тресту с·Брова<рмромжит­ JЮбуд» і збір.на. лaJU<a му­

ля-рів ПМК-15 та ДОКу в складі Олександра Білима і Олександра Чурилова.

Потім відбулися пра-к· TH'IIfi зан.ятrя, які пройШJІ.и в ці.каві11 наnруженій бо­ ротьбі за лідерство. Пер­ шість серед мулярів в-ибо­ рола лан-ка у складі Мико­ ли Воробея та Сергія РябQГО з де~вообробІЮГО комбінату. nрисуджено

Друге

місце

предстааникам

·

ПМ.І<-15 тресту промжнтлобуд»

сБрова.ри· Олексію

Федорчу-ку та Олексію То­ м,и.пьцю. Замикає тріо кра­

щих муля·рів у складі Ан-а­ толія

Кравця

на Ющенка з

та

Костянти­

ПМК сУко­

ОІJІОDі,лк-и•.

Кращими се~д штукаіу·

рів були дівчата з ПМК-24 'І'ресту сБроварІісільбуд» О.ІІЬга ДоІ!І'а та Ніна Во­ робей. Друге місце прис_уд­ жеио поредставникам ПМК-9 з цього ж тресту Надії Ча.ІІці та Катеркн-і Гайовій. Хороші теоретичні знаІІ!НЯ та П·ра.ктнчиі

нав.ики пока­

зала і молодий штукатур Ніна Птуха з ПМК-24 тре­ сту сБроварисільбуд». Ій присуджено

третє

місце.

Переможці иаrороджекі Почесн-ими rрамотами міськ­

кому комrомолу та цінними подару.иками.

lвструктор ЛКСМУ.

О. ЛОС€8, И!ськкоиу


*

2 стор.

ЗО липня 1986 року

«НО

8

Е

ЖИТТЯ»

ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ: ВИКОНАННЯ КОЛДОГОВОРУ

11 КОАОНКА

І!

Резерви вадженню

І

ловний

Інженер

·

А.

ДОСИТЬ

Н.

чали

робІв. но на ти на

спечених

ального

цей

ви­

цьому зниже­ копійки витра· карбованець то­

процента

На

nерекрито

4 .1 nлан

по nрибутк;!.Х. Ударна праця труд1вни­

кІ.в nІдприємства, гард.l

я~rої

в авая­

йдуть

колекти­

ЧІІмало

ренц\:ї

nерехІд­

кидько

Щоб nере.нрнти зб~_ки.

заВІДанІ nромисловості ' об­ ласті авар1єю на чоwо­ ки

трудtвни­

nереглянули

свої

со­

ціалІстичні зобов'язання. І

дали слово виnустити ІЮ­ над

ллан

карбоваdЦl~.

Працюючи

прямку ,

в

цьому

на

те,

негативно nозначалися

на

яності

nродунцlї. увагу

Він

також

JІЗЖЛИВОМУ

на

nитан­

во.

На поаІ.льне ІВІПровад­ ження у виробництво но­ вої техніки вказав у сво­

єму вистуаl П. Я. лій майстер

вдоско­

налення технолоnчних nроцесІrв !J. обладнання, економію сировини 1 ре­ сурсІв . To6ro nрискорен­

Па­ цеху

сnечених виробів. Про ви­

рішення лем

назрілих

говорили

у

nроб­

виступах

ня науково-технІчного nро­

аnаратник цеху М 11 О. П . Бойко, механік ре­

гресу.

монтно-механічного

на який

нацІJІює

С. Г. Чеборака . Сnравед­ ливій критиці було nідда­ но також роботу служби

всіх н·ас n:артія, стало дІЛЯ заоодчЗІН

одним

з

голов­

них зандавь . Про це свІд­ чить 1 результативність їх

роботи . ефект від

матеріально-технічного nо­ стачання та зовнішньо'і кооnерації. Словом , конференцІя. проблеми, які nоруmу1Іа­ лись на ній, стала ще од­

Економічний рацnроnозицій

тІлЬки в nершому nіврічч-і ста-нОВІИТЬ 665 ,7 тисячІ карбованцtв. Вnроваджен­ ня заходів по науковій ор­

Н'ИІМ

вивільнити

17

чо­

1

БУЛЬВІНСЬRИR,

серПІUІ розпо'ІНВавТЬСJІ переДІШата rазет

райоВНоrо віддШенJІJІ сСоюздРук• Марія Фе­

інструк­

громадських

всюджувачів ,

різних

вuдів

3

нагадати,

розnо­

вості • nроводиться без об­

3

-межень. Зняті вони цього

нараду

року

начальниками сІльських відділень зв'язку. Вони ознайомлені nравилами

би

що, як і раніше, nеред­ nлата всіх газет та жур­ налів у сільській місце­

nочали 3аgда­ Було nроведено

індивІДуальний таж

Хотілось

ми

умовамн 1 оформлення nередnлати.

.

nоnращова.вши

на

ви­

робництві, як На'l'алія Се­ люк Але об' єднала ЇХ всіх nрофесія, вік. Ні , не роЮІ,

а саме вік

сомольський. др обраної

-

ком­

І ще любов

сnрави.

Нерlвиик комсомольсь­ ко-молодіжного колективу Н. Селюк nрацюwала на завад1. а у вихІднІ доnо­ магала матері, яка труди­ лаосн в радгосnі на фермІ. Тож nрофесІя оnератора

машинного

доїння не бу­

ла для дівчини таємни­ цею за сІмома замками. У радтосn же nовернулася nісля того, як зрозуміла, наскілЬЮІ дорожить своєю роботою її мати. Вона не рсщ говорила дочці, що скоро доведеться йти на nенсію,

а

передати

груnу

щоб На­

найбільшу роль

дорівна АНДРЄЄВА.

неї легlдь.

-

респондент.

по-·

журвалів на 1987 рік. Про пtдrотовку до ціві відповlдальноі кампав11, П особJІВВостІ нашому кореспонденту розповідав начальник

до

У РАДГОСП вони nри­ йшли nрацювати в різний час. Хто одразу nісля школи, як Оксана Кор­ бут, Наталія Ткач;ук та Любов Безсмертна. Хто

рошковоі JІеталурrІJ, наш позаштатвий ко­

заводу

у

місті на чотири

журнали: сНауна и жизнь•. с:Техннка молодежи• , сЮность •. еРа­ дно• .

стада

став

призером

комсомол:у радгоспу

сВепикодимерськвй• Мнкма

та.лlя йшла на ферму, але, можливо, саме її нена­ в' тлив! розnовІді про свою роботу й зіграли

працівник

меха­

на

уряд.

r.

роботу

комітету

Не наnо-лягала.

завдань,

1

ПІДГОТОВЧУ

дав секретар

які націлюють нас nартія

иlзацИ ручноУ праці, впро-

З

виробницт­

громадського

1

nовільно по

утрнм8ВІІJІ

обпасвоrо змаr8ІІІUІ і вlдзначевнй обкомом ЛКСМУ. Про ІІШJІХ до цьоrо успІху розпові­

корів немає кому_ Тобто бажаючІ знайдутьс.я. але хотілось би, щоб тварини ІЮ11РІШИЛИ в надійні руки .

рішення тих

як відзначали вис:туnаючl, на виробницт­ ві є ще чим·ало й вузьких

!Ведуться ,роботи

шляху

ганізації nраці. Тобто, ви­

цІв. Проте,

Зокрема

по

ва. nOJI'J.nweння якості npoдyщtt, nрискорення у .ІЩровадженні наукової ор­

ловІк. Це в свою чергу '1'ЄЖ деіЛО економічний ефект 40 тисяч карбован­

міс'-'>·

кроком

вдосконалення

ганІзацІї nрацІ дало змогу сюоротити 8 робочих

мІсць,

це~

иииtшньоrо

машнввого доІввJІ по праву гордатьсв не тІЛь­ ки у радгоспі сВепикоднмерськнй•. ВІн в чис­ щ переможців соціалістичного змаr8ВІІJІ серед спорІдвевих у райов1, а нещодавно за під­ сумками роботи в знмово-стійJІовий період

що

ІfІІ, як житлове будівницт­

на­

підnриємство до­

сnрямована

на

Ось і

резуль­

Коnектнв цей одни з наймолодІПВх в райов1. З часу його створеВВJІ не минуло ще й двох рокІв. Проте ввв1 він знавий дале­ ко за межами району. Моnодими операторами

внесли

ня,

такому

моглося відчутних здобут­ ків у всіх сферах вироб­ ничої діяльності. Перед­ усім творча активність (Jу­ ла

вказав

загострив

nродуІЩІІ . на

тисяч

800

сnортивно-оодоров­

неякісний ремонт електро­ д:уrової nечі та забарність в постачанні сталевої стрlЧЮІ nризводили до пе­ ребо'і1в у роботі обладнан­

татів.

внсоІUІХ

r.

Фото

у виборі

r АРКАВИR.

nрофесії дочкою. І ось Н . Селюк, збагачена до­ сsІдом матері І, nрийняв­ ши від неї груnу корів, трудиться

оnератором ма­

шинного д.оїння вертий рік.

вже чет­

Нині комсомольсько-мо­ лодіжний об'єднує вісІм оnераторів

машинного

доїння. У дівчат сnершу, ЗВН"Чайио, qракувало до­ свід]у, тому й вирішнли, що їм nотрібний настав­ ник . Ним стала оnератор машИJННого доїння Віра Сем·енІвна Євтушенко. Во­ на nо-материнськи турбу­ ється не т.lльки npo те, щоб дівчата вчилися всьо­ му найкращому, що є в nрофесії, до неї часто звер.таються за nорадою 1 ЧИСТО В ЖИТеЙСlН<ИХ · nитан­ НЯХ- й ВІра Семенівна ні­

сПравда•. сМолода гвар­ дІя•. сНове життя•, жур­ налів сНоммунист• , сПар­ тийная жизнь• . «.Полити­ ческое самообра;ювание• . А ось у « Київської nравди•. сРадянсьної України•. сПравдь! Ук­ раинЬІ•,

на

мою

думку.

nовинно бути ширше ко­ ло читачІв , адже всіх . має

за

колек'І'ІИв

рову

зимовий

до

роботи

торжества

здорового

Однак адмlнІсТ:рація США не nрислуховуєrься ні до голосу свІтово'І гро­ мадськості, яка вимагає від Вашінгтона nриєдна­ тися до радянського мора­

торію,

ні

до

голосу

розу­

му, н.Іяк не бажає зроби­ ти nерший крок до nриnи­

період на

збавляють

nов­

го в ядерно-космічну еру.

нення гонки озброєнь.

ко­

визначенням

кої

молока .

Не

їх

розуму, такого необхІдно­

кlлограмШ

no 2411

до

шучий nоворот до довір'я ,

ПomucoвoJ.

адержав

який веде

персnективІ

В

темпіІВ

т.е.лекомпанlї

ffіІІІ'аННЯХ

Ей-61-d,

KOtrrpOЛЮ

ядерними

молоді оnератори

За

американсь­ над

озброєннями

Вашінм-он

следве

тягне

сьогодні. Зокрема, Л. Безсмерrна уіІІевнено ви­ йшnа в лІіЦери змагаиня і nрацює зl значним виnе­

ноги•. Хотілося б додати до цього. що зате в гонці

редженням

ми

1

ядерних прагн-е

часу.

Чимало добрих слів від членів

колективу

nочути

на

адресу

го комуніста С. ло,

можна

І. Шуми­ зоотех­

ніком на відділку Імені Лен'lн.а, навела валетний порядок в облlку роботи _ Нині дІ:вчата оnеративно дізнаються про результа­ ти своєї працІ 1, коли по­ 'Ірlбно, завжди звертають­

граму виробництва ядер­ ної зброї . Вже теnер ви­ пускаються нові яде;рнl боєголовки

зу­

силлям nозитивно вцрlше­ но

!1ІИТання

про

мlжкон.ти­

баJJJстичних балістичних

ракет середньої

дальнос­

ті

1

сПершінr-2•

крила­

тих ракет nовітряного, на­

створен­

ня н.алетних ум.ов nобуту й відnочнику оnераторів машинного доїння. Але є ще й чимало nроблем, розв'язання яких зале­ ЖИ'ІЬ від адміністрації. Це, зокрема, роздача кор­ мів, яку необхідно меха­

для

f,'антальних рак ет сМХ•.

н! тих чи інших nитань.

спільним

крОІКами.

свідченням газети сВа­ шlнгтон nост•, найбіЛЬшу за останні 20 років nро­

с.я за допомогою до Світ­ лани ІванІвни у вирішен­ Завдяки

.він

багатомильни­

Звернемося до конкрет­ них фактtв. США nрове­ ли вже 796 ядерних вибу · х.Ів. Нині адміністрація Р. Рейгана здІйснює , за

молорр­

яка, nрацюючи

озброєНь

йти

земного та

зування, а

ліметровІ снаряди,

І цІї

морського ба­

також 203-мІ­

артилерійські дві модифіна-

тактичних

авІабомб

колн не glдмовить в доnо­ мозІ. власним nрикладом, а не тL.ліьки на словах nо­

нова тактична авіа­ бомба. У nроцесі створен­ ня чИ nІдго:товки до ви­ І рсбнищmа 155-мілі метронізувати. Адже оnератори 1 вІ артиле,р1йські ядерні ІЮВИШіі nерш за все д15а­ снарми. боєголовки для ти про дотримання техно­ башетичних ракет атом­ логії доїння корів, а не 1 них nІ:дводннх човнШ тяmrутіИ на своїх nлечах сТ.райдеит-2•, боєго..1овки нелегкі мішки до годів­

казує, як слІд працювати .

ниць_

Тільки за зимовий стійло­ вий nерІод утримання гро­

ві, аJІІЄ вони помІтно nо­ значаІ<УrЬся на роботі. І

мадського стада вета· одержала вІд кожноУ ко­ рови no 2819 кілограмів

хоч н.ині є

молока. ставати

Прагнуть від

неі

не вІд­

1

груn­

комсорг О. Норбут, керtв­ ник Н. Селюк, малоді оnератори В . Пленсак та Л. Безсмертна. В серед-

Періодику-в Жителі нашого району одержують зараз більше, ніж торік, газет

Н'Ьому

для на­

ного знищення. Це, в свою чергу, означало б рі­

ЯR ОДНА СІМ'Я

Проведено також

водночас

вається

в

======КОМСОМОЛ І П'ЯТИРІЧКА=======

ли на недоліки, які зава­ жають nродунти:вній пра­ ці. Зокрема, голова цехо­ вого комітету М . Д. По­

СРСР і ЦН проф­

АЕС,

відраховано

чимало nроnозицій. вказа­

<mілІКи працІ.вникі.в ~ета­ лургШ.ноХ промисловос.ті.

бильськІй

попах радrоспу сЗаво­ рицький•. Зібрати Іх до-

ОбгОворивши звіт адмі­ ністраЦІї , делегати конфе­

ного Червоного nрапора · МІністерства чороої мета­

п,ургlї

за

чатком шляху,

поrнав

чих заходів.

за.войо~в nершість се­ ред ІJІ,дІDриємств галузі 1

удостоєний

період

сіонати.

ви цехів N2M 1. 4, 10, 11, гідно відзначена. Протя­ гом двох нварrалів завод

двічі

тmневий віте­ ручєно кращим трудlввв­ року ІВЖе запис&J на св1А ЗОJІОТВСТУ кам. Серед вв:t водій рахунок 340 тонk переве­ ХВНJІЮ дозрtлих Шбів аж В. М. ІВерезуб. найбіль­ Вже не зеного Шба rеи до голубого крайнеба. ше в господарствІ: Щас­ перший рІк вІн труДВТЬСJІ ЗашумІJІо ПШевJІ'ІІІе ІІІореІ JІВВих дoptr тобі, ммодий rарв1 хліба вроДНJІВ ва на Ж'ІІВВ8Х. І завжди доби­ хліборобе!

пра­

прпбутку

морато­

рощування І вдосконалення ядерних арсе.нал.ів, nо­

Легкий

рець

тисячі матері­

бІ·льше 400 тисяч карбо­ ванців. Заводським комі­ тетом nрофсnІJІКи реаJІіl­ зоваІЮ 76 санаторних nу­ тLвок та 36 для мате­ рІ й дитини. 176 турис­ тичних та 51 nутів-ку в будинки відnочинку й nан­

При

1

техніку без­

з

заnровад-

ста.і!о б гальмом

першому

заохочення

цівників

часу

рію на всі ядерні вибухи . ВеJІІІ.нням розуму назива­ mь в усьому світІ nри­ nинеШІя всіх ядерних ви­ n:робувань, ос.кІльки воно

поліnшення

витрат.ило 160,2 карбоrванців. ДJІSІ

0,13

варноІ nродукціІ.

у

дЛSІ

умов nраці,

більше. ніж намічалося, різних деталей методом порошко.вої металургії: ви­ цех

вони.

з

Радянським Сою­ 6 серnня 1985 року

одностороннього

nеки і на санітарно-оздо­ ровчі заходи nlдприємство

би.в понад nлан 50 тонн продукЦІї. На 100 тонн

готовив

надцяте

І ження зом з

ВеJШ·Ка.

nІвріччі

На nолігоні в америкаа­

ському штаті Певада nро­ ювж;ують звучати ядерні 1 вибуЮІ. Щойно nередано 1 сьоме офlоц.Ійно оголошене випробу~ання ядерної зброї: в цьому році . чотир­

Не обминули вистуnаю­ чі й такоrо важливого пи­ тання, ян турбота про трудівників з боку адмі­ ністрації та nрофкому за­ ~оду. З<пq>ема, як зазна­

Гайдученко відзначили. що за цей період успІшно виконано всі намічені зав­ дання. І не тІлЬки цех зал·lз.нІІх порошкІв виро­

. ПОfl:ІТИНА

І

робототехніки

та манlnуJІЯТорів. Поnе­ редні задуми рацІоналі:Усі­ тор.!в не завжди дають розрахОІВаН'Ий ефект. І на­ самnеред тому, що nідра­ хунки не завжди точні, й відстань від задуму до втілення в nрактику ще

ськоІ УкраІни розглоуJІН хІд внконаННJІ колективно­ го договору за рерше пlв­ рlччв стартовосо року два­ надцвтої п'ятирічки. Виступаючи перед учас­ никами конференції, за­ стуmшк гол<>ви nрофкому О. П. Радчен.ко та го­

.,.~YXf..Т:.~.~~.~

1БЕЗРОЗСУJlHA

використовувати сповна На профспілковій кон­ ференції, вка відбуласа нещодавно, працівники за­ воду порошковоі метuур­ rІї Імені 60·pl'IЧJI РадІІИ­

"'n.

цІкавити

твердити.

області

розnовсІ<Г

всі

те

усунення

окремих

мІJІьярда

не­

нього

дитячого

трикота­

читати

у

1987

роцІ саме ті газети 1 жур­ нали, що їх цікавлять_

Так

планує

nовинна

nройти

nе­

редплата всюди.

Записала бесіду С. ЦОПРНАК

то

на

розширити

sесь

американський комnлекс no виробництву ядеJ»!Нх боєзарядів з тим, щоб ма­ ти можливість внготовля­ ти до 2000 одиниць на рік . Прискореними темnа­ ми в і;Іьnрацьовуєrься ядер­ на зброя •трет:ього nоко-

ІШРС, заводабудівному комбінаті, фабриці верх­

дол3!>tв.

.р~к їх заnлановано в сумі 8 .2 міnьярда. Ни­ нішнє керівництво США

1987

ДІМ

зможуть

лургії Імені 6Q-р1ччя Ра­ дянської України , nласт­ мас , світлотехнічному, тор­ говельного машинобуду­ вання ім енІ XXVI з 'Ізду

·на виробництво ядерних О'dброєнь таковили 3,7

долЖtв дало б йому змо­ ІіУ ЗН'4чно nерекритИ доведені плани. ·

Добре nідготувалися до передnлатної кампанії на мета­

Яющо в останній рік адміН'lстрацІї nрезидента Дж. нартера асигнування

що колектив со­

жу. 3 уnевненістю можна сказати. що всі nрацюючі на цих nідnриємствах

порошкової

ни.

пІдстави

джувачам слід сміливіше nроnагувати сnеціальні і техн1·чні видання. .

заводах

д,ля ракет і глибинних бомб nротичовнової оборо­

тимчасо­

ціалістичне зобов'язання стартового року n'ятиріч­ ЮІ yc:zrtшнo виконає. nро­

кожен

життя

та республіки. Громадським

Труднощі

І лІння• . в тому

числі ла­

І з~а з накачкою ядерни м

І вибухом.

І

І

Всі ці

безрозсудні дії

Вашінгтона ясно показу­ ють , хто є хто у свІтовІй

І nолітиці,

зв.lдки

йде

І безпена справі ми,ру. І

не­

В. ЧЕРНИШОВ, оглядач ТАРС у війсь­ кових пиrаНИІІХ"-


«НО

СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ПОКАЗНИКИ

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІІ

Н УЖЕ

я

ПОВІДОМЛЯЛОСЯ.

мину­

Заготівля кормів у нинішньому роцІ має свої особливості. Однак у радгос­ пах «ПлоскІвський», «Авангард », ІменІ 6Q-річчя СРСР. Імені Юрова . племпта. хоззводі «Рудня» роблять усе для того. щоб припасти якнайбільше фуражу ви­ сокої якості . Станом на 21 липня цього року план заготівлі сіна в цілом у по ра­ йону виконаний на 61,1 процента , сіна­ жу 96.8. вітамінного трав'яного бо­ рошна на 48.8 процента .

~. суботи в будинку культури рад­

госпу-комбінату сТепличний» відбулася нарада ·тваринників району. На ній було

nідбито

підсумки

зимівлі

худоби

1985-1986

років. накреслено завдання на майбутнє. З доповіддю виступив го­ лова виконкому районної Ради народних

депутатів І. С. Рудак.

У відповідь на заклик ЦН НПРС.

-

-

сказав він. твариннини господарств районного агропромислового

За шість підвищилася

об'єднання активно включилися в соціа­ лістичне

змагання

дення зимівлі

за

успішне

худоби.

У

прове­

ньому

місяців нинішнього року продуктивність праці тва­

ринникІв. знижено затрати її на вироб­

брали

ництво

участь колективи 4З молочнотоварних ферм , шести птахофабрик. двох крале­

центнера

продукці ї.

У господарствах району проведено чи­

малий обсяг робіт по пІдготовцІ ферм до зими . Теплу зимівлю худобі дбайли­ во готують у радгоспах << П лоскlвський» , Імені Щорса. сРусанівськ.ий » , «Боб· риць к и й», Імені 60-річчя СРСР . сВели­ кодимерський» .

би

При

із табІрного

переведенні

утримання

худо-

на зимово­

ст ;йлове потрібно в кожному господар­ ствІ обладнати лаборато рі ї по відтворен­

ню стада . Створення її в радгоспі Імені Щорса

дає

можливість

спеціалістам

госп одарства вести велик у творчу робо­ ту по лі квідацІї яловості , оздоровленню стада . Нрім того. перехідни й неріод тре-

один

-

грам.

гий

воду сРудня•. НиУвської та Богданlв­ ської птахофабрик. Тов. Рудак відзначив колективи окре­ ~ мих бригад. комсомольсько-молодіжні

З хорошими успіхамн в праці пІді· йшла до наради тварІІНІІИКlв бршада операторів мaшmmoro доУвия корів ордена Жовтневої PeвoJDOцli радrос-

резуль­

татів.

пу

<• Плосківськнй!О),

очолювана

лау­

реатом Державної преміі УРСР А. І. Маліоrою. На звlмку !ВИ бачите йоrо Із доярками цього rосподарства.

Чимало тваринників району в склад­ них умовах зимівлі виявили приклади самовlдданого , номуніетичного ставлен­ ня до праці, внесли гідний вклад у за­ гальну справу збільшення виробництва

державі

Однак . як зазначив доповідач, на

тваринницької про­

дукції. Серед них · оператори машин­ ного доУння О. Хuренко, О. Слинько, В. Волошина, В . Намнстюк, Л. Мико­ лаєнко , О. Щиголь І багато Інших . Успішне проведення зимівлі худоби

поліпшилися

проти

сЗоря•

цей

відповідного

періоду

становить від Але

в

до

20,24

радгоспах

25

ІменІ

минулого

1

Докучаєва,

трудИJМОся

nошуку

багато

за

прогресивною

nІдвищенню дІє.востl соЦІалістиЧJЮго змагання. ДJІія переможЦІВ запровадж е­ но моральні та матерІальНІ. стимули. у ВИСТУПІ на нарадІ оператор по

вІдгодІвлі велІЯкої рогатої худоби радгоспу Імені Юро.ва О. Я. Селюк р.оз· ІЮВіла , як их результаrrІ.в добилися тва­ риннинн господарсrва протягом минулої ЗН'МІалі. Зокрема. вони виробили м 'яса

1

продажу

державі

яєць

племпта­

«Броварський» .

ферм

є

колективи

радгоспів

тваринницьких

« Бобрицький•.

Імені

три роки . і працюють вони за колектив­

рююну

ним підрядом .

Необхідно для

праці

ТвариНН'И~о в

створити

та

най кращі

відnочинку

умови

тваринників,

щоб вони постій но в ідчували турботу про них з боку дирекці ї, парті й ноУ та профсnілкової організацій . Слід і нада­ лі удосконалювати орга ніз ацію соціа­ лістичного змагання , заnровадження мо­ ральних

І

матеріальних

стиму.1нв,

ство­

рювати таку атмосферу. щоб у кожному трудовому колективі добре знали, хто і як працює. Н еобхідно всіма формами Ідеологічної роботи надавати широкої rласності діяльності колективу.

Вс ! знають, яка

нелегка

nраця тва•

ринникlв. За будь-якої погоди ться їм виконувати доручену з

раннього

корову СТ.ЗІЮ1!ИТЬ

ранку

до

доводи­ сnраву ,

пІзнього

вечора

ЗО78

к ілогра­

мів.

госnодарстві переве­

дено на промислову основу. Bcl ферми працюють за ІЮлентивним nідрядом .

д ВАНАДЦЯТА особливих

nар7Ійної

п'ятирічка

зусиль,

вимагає

сказав

органІаацlї

секретар

радгосnу

сЗоря•

М. М. Топtха. А,дже в цей період нам читмало на.леж.и-rь зробити для реап.lза­ ції ПродРJЮльчої nрограми.

Протягом

минулої

зимівлі

нолектив

господарства виробив на 440 тонн моло­ ка більше п.лану. надій його на фураж· ну корову зріс на

няно з зимJівл.ею

264 кілограми 1984-85 рокі·В.

порів­

Тепер ми .нам lчаємо нові nлани на на­ ступну зим івлю, робимо все м ожливе дл я їх успішного виконання. Нолекти ви всіх ферм у нас очолюють номунІсти.

П ТАШНИЦЯ ВогданівськоІ nтахофабрики Н. С. Хилько говорила про

рів. Це , зокрема, nомітно позначилося на економіці галузі, оскільки кожна ялова корова дає госnодарству збитки більш

бути на фермі. Б ільшІсть тваринників -

ян на

клопоти з роботою. Тому партійним 1 профсп ілковим організаціям не можна випускати з поля зору питання забез­

1

печення

му збору яєць виконає до 69-ї річн ицІ Великого Жовтня.

400

карбованців.

продукції

є

закупівля

1

часом їм

поєднувати

домашні

жінки , які ·мають свої сім'ї , важко

доводиться

тваринникі в

паливом,

надання

лишків її у населення. Добре nрацюють у цьому. пл~! ви конкоми Гоголівської . Зазим'янськщ , Нрасилівської , Погребів­ ської, ТребухІвської сільськи х Рад на­

організувати їх підвезепня автотранс­ nорто м на роботу і додому. Більше ува­

родних деnутатів.

ги обсл у гову ванню тваринників nовинні

допо моги

в

будівельних

ремонтІ

квартир,

матеріалів .

nридбанні

Треба

з,добутки кол еК'І1Иву , про те , :як вnровад­ жуІО'І'ься у виробництво новинки нау ки

техн Іки, Вона запевнила, що особистІ соцІалІсwrчні зобов 'язання нинІшнього року

скрізь

по

nроду.ктиІJНОСТІ

'Учасники

заnчастин.

двох

хвили н

ЕОМ точно зазначає. де І

д-еталей

машин з

В яnІй кі,1ЬКОСТ1 є потрІб ·

~ворен ням nри

облагро­

ні ~ли 1 деталі . Ії nа­ м'ять вмІщує даН'! про

все , що зберігається на кожному з 160 складів облаrwоnостачу. Номn'ю · тер допоміг ра ці о нал ьн і · ше

орга нізуват и

сільської

роботу

іншен ерної

служби. став n ер€шиодою

для надто <tЗаnасливи х • господарник ів.

з допомогою

ЕЛЕКТРОНІНИ

Ташкент. ми

тем•па ми

ва но

При с'Коре ни -

реконструйо ­

ион вейєри в

цеха х

наради

nтиці

1

nрийняли

валово­

звернен­

ня nереможцШ соц lалtстичног.о змагання до всіх працівникІ-в ферм району , робh'· ників І служООв.ціrв міста.

ІР А ТН І РІ 1: НО В 11 Н 11 ІН І Протягом

систе-

ми

Щорса. де двоз мінна робота тваринни­ ків запроваджена на всіх фермах уже

КОМП'ЮТЕР У РОЛІ ПОСТАЧАЛЬНИКА

елеК'І'ронної

рік

гард» nлан закупівлі м'яса виконано лише на 94,З 1 76,4 процента. Не вико­

Як підкреслив доповідач. важливим резервом збільшення обсягу заготівл і

Велику роль в економіці галузі віді­ грають корми. Економно витрачають їх :Х радгосnах сВеликодимерський», сНра­ силlвськнй• . сЛІткІвський», сПлоскlв.ський• . Імені НІрова.

нізаторів і працівників ремОН'l'ної служби області

nро.цук­

жали середньодобові прирости тварин по 658 грамів , що на 8 грамів переви­ щує зобов ' яза·ння. Надій молока на ФУ·

тваринницької

ми

ntдвищува'nf

цьом у

відповідно по 21 1 6З теЛят від ста ко­

карбованців.

ванця.

~омІ

постійно

ріодом минулого року. в радГоспі-комбі­ наті «Налитянський» 1 радгоспі сАван­

ційно-племінна ророта зооветспеціаліс· тів. Недостатньо уваги приділпється бо· ротьбІ з яловістю . Торік у радгоспах Імені Мічуріна . «Заплавний• одержали

сЖердівсьний•. Імені Мічуріна, сП ухІв­ ський• . ІменІ 6Q-рtччя СРСР допустили підвищення вартості молока. Так, у рад­ госпі Іменt Докучаєва собівартість одно­ го центнера його становить 46,01 карбо­

Херсон. ПерестаJUІ бу­ ти дефіцитними для меха­

1

на 15 тонн бІ.льше планУ 1 на 57 тонн - проти зимІівлі 1984-85 роRІ.в. Одер­

соціалістичного .змаган ня серед колек­ тивів ферм , бригад за збільшення ви­ робництва тваринницької продукції. У окремих господарствах nоряд з неза· довільною роботою no створенню кор­ мової бази, низькою організацією праці тваринників і порушенням технології годівлі тварин відсутня належна селек·

знижено

· · року в середньому на три карбованці

молока.

змінну роботу 1 запровадження колек­ тивного nідряду. Добрим прикладом у

Основними причинамн незадовільної роботи окремих колективів є низький рівень організаційно-масової роботи ее· ред тваринників . недостатня організація

економічні

nоказник

державІ

ба вИкористати для переведення на дво­

хорадгосп

показники. Так, собівартість центнера молока по району становить ЗО,18 кар­ бованця, що на 2,67 карбованця менше плану 1 на 0,16 карбованця рівня минулого року. А в радгоспах сПлос­ ківський• . ІменІ Щорса. сРусанtвсь­

кий•.

продажу

10

цтву

на 109,4 процента, м'ясу - 106,8, яйцях 105 процентів. Понад план реалізовано молока 400,4 тонни , м 'яса - 678 тонн, яєць - 8 ,6 мільйона Значно

по

фермах допущено зниження продуктив­ нос ті корів порівняно з відnовідним пе­

нав план першого півріччя по виробни­

дало можливість тваринникам району виконати державний план продажу дері жавІ продуктів тваринництва за перше півріччя нинішнього року по молоку -

штук .

молока.

формою орrан ІзацИ та оплати праці кол.ехтнвНІИм nідрядом. Це дало можли ­ вість вирішит.и кадРОВе nитання, полln­ шwrи економІЧ!НІ шжаз~mки . УсnІху сnр.ияє добре налагоджена селекційно­ племінна робота. Щороку вводимо в ста· до 27 -Зо процентtв первісток . На фермі значна увага приділяється

Нращих резу.цьтатlв добилися тварин­ ники радгоспів сВеликодимерський•. сЗоря». Імені Ні рова, сЛІтнівсьннй•, сРусанlвський•. Імені Щорса , колентн­ ви молочнотоварноУ ферми племптахоза­

І продажу

За МИНУЛІУ зимlвЛ!Ю збільшено виробни­

обхідно

яєць.

високих

робо·

тивність дІЮюго стада . НJІН'і одержуємо ·від кожної корови за добу в cepe.lQU>Oмy по 12 кіло.rрамів молока. Таких усnіхІв добиваємося зЗJВДЯІGІ міцній кормовій базі, nравильній орган!Gації nраці. Дру­

колективів молочнотоварних ферм , відгодівельних бригад І шість колек­ тивів птахофабрик перевинонали взяті соцІалістичнІ зобов'язання по виробни­ цтву 1 продажу державІ молока , м 'яса.

досягли

маСОВО·nОЛІТИЧНОІ

радгосnу « РусанІJвсьК'Ий• Герой СоЦІалі­ стичної Праці М . З . nильтяй, нам не­

ЗО

які

та

ти ло реЗІЛІзації Продовольчої програми .

сказала у виСтуnІ бригадир ·М1'Ф М

20

осередки,

ГаJНlзацІйної

в ' язань

якостей . Так. середній надій молока на корову збільшився на 1ЗЗ кілограми І r становить 2298 кілограмів. Середньодо­ на

ко. Він розrrовШ лро те. що в господар­ стві розроблено комплексний план ор­

ВИНОНАН НЯ доведених зав· д ЛЯ дань 1 взятих соцlалІстичних зобо­

що виробництво продукції зросло не за рахунок збільшення кількості тварин . а за рахунок підвищення їх nродуктивних

-

НА НАРАДІ впсту.rrив директор радгоспу «Гоголtвський!О) А. Т. Носен­

ськІ приміщення.

Варто відзначити :

свиней

nобажав Ім

вt nогодні умови , кормодобу-вникн вже заготовили сіна 1895 тонн, с1нажу . ··2 500 тонн. Одночас но лагодят.ься: ферм­

продажу державі тваринницької продук­

грами,

цр<щю ,

Нині ведєт:ься пІдrотовка до настуn­ ної зимівлі. Незважаючи на несnрнятля­

ції. Порівняно з минулою зимівлею збільшено виробництво молока на ЗО12 тонн, м'яса 15 тонн, яєць -

З

ринникам за їхню

доброго здоров 'я , радостІ мирної nраці. сі мейного благополуччя І нових трудо­ вих усnіхів.

дукції .

су організаційно-господарських заходів дало можливість господарствам району усnішно виконати плани виробництва 1

на

Тов. РудІЗк від І менІ міськкому nар­ т ії . виконкому райради народних деnу­ татІв гаряче 1 семечно подяfGУВа·в тва­

рИ'НННкlв nостамєно в пряму залежнІсть від кLльиосrі і якості виробленої про­

•· вирощуванню нетелей. Всього - понад 2500 тваринників. Здійснення комплек­

бові прирости великої рогатої худоби

культури .

Вели~ у~~~агу приДІляють у госnодар­ стві добору кадрts. Оплату nрацІ тва­

по виробництву свинини, м'яса великої рогатої худоби 1 двох господарств по

мільйона штук.

3 стор .

приділяти nрацІв нюш торгІвлІ. закладів

цтво

ферм, трьох спеціалізованих господарств

21.2

*

ЗО лилІ-fя 1986 року

ЖИТТЯ»

НОВІ РУБЕЖІ ТВАРИПНИКІВ

З РАЯОННОІ НАРАДИ ПРАЦІВНИКІВ ФЕРМ І ПТАХОФАБРИК- ПЕРЕМОЖЦІВ ЗА НАЯВИЩІ

8 Е

змогу лов ічих

ташиеигського швейного об'єдна ння імеНІ 50-річчя Узбець кої РС Р і Ном:п.ар · ті'ї 'Узбекистану . 'tепер ці ви робни цтва ос нащено найІ-юІйши м ел ецтронни м устатхува ннлм.

збільшити

основної продукції

що

дастJ>

дваддять

костюмів

ви пус к

-

nроц.еН'І'Ів

чо­

на nри

Тій же ЧИСеJІ:ЬНОСТІ ро· бітник ів . (ТА РС - РАТАУ ) . Застуnник реАактора

А. УС Е НКО.


4

ct~p.

*

ЗО липня

1986

року

сН О І Е

• Худи ZZ:I. ТВ В1поцерківське середає професІйво-те:хві~ учв.ивще .Ni 5 оrолоmУє пРином nmв ва 1986-1987 вавчuьввІ рів. Училище готує квапіфlкованнх робітників для Білоцерківського заводу сСіпьмаш• імені 1 Трав-. ня. підприємств міста Біла Церква і КиІвськоІ обпасті за професіями: На базі веповвоJ середньо! освіти: Зі строком навчання З роки: 1. Верстатник широного профіпю.

2.

Епектрогазозварннt(. З. Слюсар-ремонтник. Зі строком навчання два роки: 1. Токар. 2. Фрезерувальник. З. Слюсар-ремонтник. 4. Слюсар механоскпадапьннх робіт навчання 1 рік). 5. Слюсар по ремонту автомобілів.

На базі середньої освітJІ

зІ

строком вавчІUІІUІ

7. Tokap. 8. Фрезерувальник. 9. Електромонтер

по обслуговуванню епектро­ обпаднання. 10. Водій автомобіля (з умінням виконувати ро­ .боту по ремонту автомобілів). 11. Нападчик верстаті~;~ і маніпуляторів з про­ ,грамним управлінням (строк навчання 1,і року).

(строк

диплом про одержання середньоІ освіти 1 присвови-

вІдзнакою, на-

11 1 факультети 1

1 користуються перевагами, вета- 1 новленими для випускників середнІх заrапьноосвіт- І

нlх шкіл, нагороджених золотою медаппю. Час· навчання в учипвщl зараховується до трудо­ вого стажу. В учиnвщ1 хороша спортивна база. Пра­

навчання

1,5

Нападчик

контропьно-внмірювапьних приладів

і автоматики;

по

ремонту

апаратури

репей­

1. 2.

Заяву. Документ про освіту (ориг1нап). З. Медичну довідку (форма 086-у) з відомостями про nрищеплення, результатами кпітин і всіма анаnізамв.

4. 5. 6.

рентгену

Характеристику зі шкопн або місця роботи. І Чотири фотокартки ЗХ4 см. Свідоцтво про народження або паспорт; при- 1

писне свідоцтво, військовий квиток пред'являються 1 по прибутті в учипище. Початок занять -_!_вересня

1986

року.

Адреса ~: 256400, •· ВUІа Церква

ськоі

області,

5-19-34, 6-24-88.

ІІ)'mщв

.

rорькоrо,

во.

які

отримають

після

-

8 кпасlв _ Нападчик контропьно-внмірювальннх приладів ·

і автоматики;

2.

закінчення І

kруп'яного і комбікормового виробництва; 3. спюсар-вентнпяторник по виготовленню систем

вентнпяціі і кондиціонуваннЯ повітря. Приймаються

(без

екзаменів)

юнаки

і

дівчата.

Строк навчання 1-З роки. Звільненим у запас з пав Радянсько! Армії строк навчання скорочуєть­

·Г&c'l'pOвoarropr ,Дві.ІІровськОІ райоку м. hвєва ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

Киівський поштамт ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

телеграфістів.

Приймаються дівчата та юнаки віком з 17 до 35 років, якl мають освіту 8-10 класів, паспорт і пропнсt<у :в м. києві чи передмісті. Строк навчання З-5 місяців. Стипендія 52 kрб. ,Прийом документів До

заяви

-

з

1

додаються:

-

вання,

в

що

манні

батьків,

4

якій

вказати,

медична

жовтня.

серпня по ЗО вересня.

паспорт,

для тих, хто не працює,

1

трудова

книжка,

довідка з місця прожи­ знаходились

довідка

(ф.

на

М

утри­

086-у),

фотокартки розміром ЗХ4 см.

Звертатись

на

адресу:

252001,

Київ-1,

Хреща­

тик, 22. З-й поверх, кімната М 2 (відділ кадрів), ,-~мната М 4 (курси nідготовки кадрів). Телефони: 28-З2-95 курси підготовки кадрів, 28-16-03 - відділ кадрів. сНОВАЯ ЖИЗНЬ•·-О.РІ'ІІІІИ Вровареного rородско­ го комИ!І'ета :КОММУ'JІИСТической nарrии УІСР&·ИіІІЬІ, городеного и раАои:н.ого Советов иа:родіНЬІХ доеnу­ татов Киевской обтасrи. (На ~ИіНСК'ОМ язЬІке). Редактор Е. ФЕДЯЯ. ГВІЗета вЬJХОдит с 17 аnреля: 1007 года. Дни вьжхода: ВТОРКИИ, среда, .ПЯ'І'ИИЦ&, суббота.

БроваРСька дРУ1І*РRЯ

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

1. 2.

Слюсарі по доставці і обміну газових балонів. Слюсарі по наповненню і ремонту газових ба­

повів.

З. Слюсарі по ремонту автомобілів. 4. Слюсарі по ремонту підземних резервуарних

ВеликоУ ЖоnвевоІ соцtuІ.ствчвоІ ревсNDОЦІІ

50-pi'I'IJI

установок.

fi..

Слюсарі

по

ремонту

проводів. і устаткування.

6. 7. 8. 9.

Приймаються юнаки та дівчата з освітою класів м. Києва, КиІвськоІ області. Учні забезпечуються заробітною платою: з освітою 8 класІв 40-45 крб., з освітою 10 класів 70 крб. Строк навчання: для учнів, які закінчили 10 класів, - 1 рік. для учнів, яКІ закінчили 8 класів. - 2 роки. Учні забезпечуються безпJІатннм разови• харчуванням. ПіД час проходження виробни­ чої практики учні одержують 100\ ~аробітку. Випускники забезпечуються роботою ва ПіД­

внутрібудинкових

Електрики в службу захисту Електрик-дефектоскопіст. Насир.

Водіі

1-2

4, 6

газо-

] розрядів.

класів.

ПМК-7 тресту сВіюварвпроІІUКВт.uобуд•

8-1 О

ДврекцІ.в.

вересня та

Броварському управпlввю rазовоrо rосподарства

верху взуття, скпадальників взуття.

Іхатн: вІд станціІ метро сШонерська• авто· бу.сами ММ 66, 86 до ЗУ\ПИВІКИ сНафе сЧерво.

1

в ларьок м. Бровари. За довідками звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Воровського, 16, вlдді-11 кадрів.

Професійно-технічне училище готує високо­ квапіфікованнх робітавкІв взуттєвоJ промнс­ повості з фаху розкрійників, заrотlвннкІв

Nv 926. телефон: 518-24-10.

1

4. · Продавець

оrолоІІІУє НАВІР nmв ва 1888-87 вав'WІЬввІ р1в.

Звертатися на адресу: 252185, КИІв·185, проспект Ворошилова, З9, школа-магазин

по nІдготоІЩl операторіа зв'язІСу

17.00.

Дврекців.

ІменІ.

магазинах торгу.

на рута•.

до

вayrrnoro об'вдваввв с:К.Ь•

Стиnендія . 52 крб. 50 коп. - 6З крб. Після закІІнчення занять надається робота

-

Завідуючі кафе в села Шевченкове, Літин. Кухар нафе в с. Гоголів. З. Кухар і кухонна робітниця Ідапьні при заводі· сФакеп• в с. Княжичі.

1. 2.

Професійво-те:хвічве )"ІІІDЩе ва бааІ

(протяrом року) у школу-магаз-ин по пІ,qrО'ЮВЦІ. ме>оодших nродавців та касирів-контролерів. Приймаються особи з середньою освітою. Термін навчання 6 місяців.

Початок навчання

.

Початок занять 1 вересня 1986 р. Адреса учиnища: 280015, м. Хмепьницький. вул. Панаса Мирного, 5. Іхатн тролейбусамн N!.Ni! 1, 2, 2а. З. 6 до зупинки сПпоща Героїв Сталінграда•.

ся. Зараховані в училище забезпечуються гуртожит-

в

Броварської райепоаввеп1пкв

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

до стипендіі необхіДно

9.00

1

Об'вдвВВВІО rромадськоrо харчувІUІІUІ

Заяву. Атестат про освіту. З. Медичну довідку (086у).

Прийом заяв щоденно з

почасово-пре-

Звертатися через бюро працевлаштування на ад­ ресу: м. Бровари, ~уп. ЖдаІЮва, 2 (приміщення ремомтно-тех·нічного підприємства), тел. 5-З2-64.

1. 2.

бопродуктів.

з

ва винагорода.

мати направлення на навчання віД управління хлі­

Нападчик машин і обп.аднання борошномепьно­

-

СПМН-2 працює на ~·єктах у містах Бровари, Киів. За пересувний характер робіт виплачуються надбавки до зарплати. За вислугу років грошо­

ВсТJПІІІІІСВ под&JО'ІЬ тавJ. дОКJМевтв:

4. 4 фотокартки ЗХ4. ом. 5. Дпя отримання доппати

тракторист

ки.

училища диплом з відзнакою, вступаютЬ до вузіВ І

1.

екскаваторник.

міал.ьною опnа'l'ІОЮ праЦІ, а також n.Ідообні робітни­

і технікумів на піпьгових умовах.

Пекар-тістовод. На ба;Jі

Головний механік. Токар. З. Слюсар КВП і автоматики.

1. 2.

конроб, майстер; - мулярІ, склярі, зварники, маляри, штукатури, бетонувапьникн, моитажники сталевих і запізобетон­ них конструкцій ,tз віДрядною оплатою nраЦі;

від суми, заробленої при виконанні виробни­

Випускники,

Броварському :uІ.бозаводу

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

БроварськІй СПМК-2 тресту сТеппицатехмовтаас• ва ПОС'lІйву робоТу потрібнІ: - інженери-будівельники, гоповнйй інженер, вн­

КвJв­

т~:

ком і ствпендією з доплатою 70-75 карбованців. Зараховані в учиnище на базі 8 класів знаходя­ ться на повному державному забезпеченні. В училищі працюють спортивні секціУ, гуртки технічноУ і художньоі творчості, фотокіностудія, вокапьно-інструментапьний ансамбль. Шд час. виробничоІ практики учНі отримують

50%

TTIJJ

JК І

жувачів преси.

З. Наладчик машин 1 обпаднання борошномепьно­ kруп'яної і комбікормової промисловості; 4. Слюсар-вентиляторник по ремонту систем вен·

5.

газету

грудвоХ 1

ного захисту і автоматики;

тнпяції і кондиціонування повітря;

З 1 серпня розпочинається масова перед­ плата газет і журналів. На 1987 рік ви може· те вільно передплатити всі центральні, рес­ публіканські, міськрайонні і об'єднані газети. .Не лімітовані тиражі республіканських літе­ ратурно-художніх журналів. Не забудьте та­ кож оформити передплату і на міськрайонну

Пер~дплату можна оформити у районному відділенні «Союздруку:., сільських відділеннях зв'язку, у листонош і громадських розповсюд­

чих завдань.

Електромонтер

ПЕРЕДПЛА ТНИКІВІ

ttl О В Е

ДвревцJ•

Хмепьвицьке середив професійво-те:хвічве учицще .N2 9 (МіНlстерство tmбопродуктів УРСР) ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ ва 1986-1987 навчальввІ рів з таких СІІеціuьвостей: На базі 10 кпасlв

2.

1

ДО УВАГИ

цюють спортивНі секцlІ, гуртки технlчноІ твОрчості

року).

1.

11

1

Юнакам надається гуртожиток. ДU всrуву потрібно по,цатв тавJ. дОКJмевтв:

ням.

Нреспяр-конструктор

практJПtи всім учням внппачується 50 процентів І заробітноІ ппатн. 11 Учням з трирічним строком навчання видається 11

і художньоІ самодіяпьност1.

Машиніст авrомобіпьного крана. Машиніст козлових і мостових кранів. Оператор верстатів з програмним управлін-

· 12.

І І

розмірі ЗО крб. і доплатою з підприємств по 42 І карбованці . на місяць. В період ·виробничо! 1

вузів і технікумів

·OrQJiomeи.вa

11

1З. Маляр-штукатур. І В учнпище приймаються юнаки І дівuта у вlцl до ЗО рокіВ. 1 Учні на базі неповно! середньоІ освіти забезпе­ чуються безплатним обмундируванням І харчував- 1 ням, а на базі середньо! освіти стипендІєю в І

правпяються ·на 1нженерно-педаrогіЧН1

(строк

;

:в~втвов

ня квапіфlкаціІ за професією.. Особи, які закінчили учипище з

одни рік: 1. Штампувальник. 2. Формувальник машинноУ формовки. З. Електрогазозварник.

4. 5. 6.

Ж И ТТ Я»

ПОТРІВНІ

дпs роботи ва будівельвих об'вктах м. Вровари

1

Броварського району робітнвкв таких

спеціат.востей: Муляри. · Газоепектрозваринкн~ З. Монтажники. 4. Епеkтрики. 5. Бетонувапьникн. ,оплата праці відрядна. Одиноким надається гур­

1. 2.

приємстві.

тожиток.

Дпя вступу в училище необхіДно подати: 1. Заяву на ім'я директора. 2. Документи про освіту. З. Свідоцтво про народження. ·4. Характеристику зі шкопн. б. ДовіДку з місця проживання. _ 6. Медичну довіДку (форма .Ni 286) 7. 6 фотографій (розміром 3Х4 см). 8. ДовіДку про скпад сім'І.

Броварському ІІО.JІОВОЗаводу ва DОС'lІйву роботу 'Dotpiбвl:

Робітники. ЛабораІll'и. Наша адреса: м. Бровари, вул. Боженка,

1. 2.

·

11

11

Адреса училища: м. Київ-15, вул. Січнево· іІ

го повстання, З4.

І

Іхатн тролейбусом .NЬ 20 до зупинки сЦитадепьна•. Тел. 97-33-64. 1

5.

ПРОДАЄТЬСЯ · новий цеrJUІВІІЙ будввок з присадибвою дІ.uввкою

0,06 ra

І rараІСем.

-~

Звертатися у будь-який час на адресу: м. Брова­ ри. вул. Островського, 41а.

Двревц1s.

А,/ІРЕСА РЕДАНЦІJ: 255020, Киівська ебnасть, 11. &pti8PII, вуn. КиівСІtИІ, 154. Тепефонн: реАІІктора- 1-03-78; •Імпу nартІіИІОrоІІСКТТІІ- 1-м-61; вІІІІІовІ,яаnІtноrо секретаРJІ, вІмІпу clnІtCІtкoro rосnо,..рства ~ 1-02-12; коресnондента мІсцевоrо ра. дІомовпеннн 5-13-11; аас:туnнкка JleA81C'ПJP8, 8І""'nІ• про..спо.остІ, пистІв І ма• сової роОоти 1.м.&1. КіІfасЬІНОrо обJІаСЯоrо ·упр&ІШІння у cnpaвarx вкдаВКИЦ'І'В, IIOJidrpaфti І ииижковоr Адреса дpY'If&PJtl: 255020, Киfвська обпасrь, м. ВРСІІІаРJІІ, avn. КиІаса.ка. 154.

тoprlam.

Індекс

61285.

Др)"К офсети·нй. Обс1Іr 1 друковаиИІА аркуш. Тираж 14.000 nрнмфнихІ.в. За'МОВЛеиИJІ НІ

3821.

#120 1986