Page 1

ОРГАВ

МІ С'Ь

6РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета ВИХОДИТЬ

Р А А О К Н ОІ

І

<,

~' J!mявМоскм, . у ВелиlКОМУ КреМЛі~м<~мупа.і!а'Ці відбуло~ь ypCl' 'п(сте

за'~!Д1"'rн!

партІйних,

l'!Ромад~ьки.х

радяЯ·

Мое к В и,

lJPи_t!)яч~е 80~РіЧЧЮ Другого

'"

рсдрп; ,·

з'tзду

: У '&оі!лі - npеДста.вникиРс6і'r1iИЧО· Щ~У . ~ТО'J1Иці-, трудІ'Б,ННКИ Під·

ссщ!ал!·

СТИЧlliнх країн.

Трн'валими Ol1л·еска.ми учасники урочн~rого заС1ідання w~трlчають т::>­

ЦИ

МонгОЛЬСЬКОЇ

lВ·олюцLJtноУ

па.ртії ,

Гмова

БОРО Тl,Бі

Ба ·га'те

ПреЗ!іД і І

,ни.м

1

ра;щщтку

liоміт е ту ,

ку

бо,рот'ьби

н ий

в: д

..

р!"

зиваємо

І

на.роду,

щролет,а,р:а'r1Y

усього

з

творчи',VI

його

ся

УСі

лик'ого

ск л а,Дов! 8'ЧенНІЯ,

Лен.і'н

ЯIJ\·е

м'и

на

пи:таннях

м:жнародного · с·тaJЮ',

... .

-:"' Юкальна,

реНОї

В.

І.

ге'РJ-їчна

Леоні'н,и,:'.!

доля

у

ве.1ИI\ОЇ

~TIJ()- .

орган!- ".

зац ! У ре·во л юц l онер:в. 80 рок :в -вона смі л иво йде по і СТОРИ'ЧНIЙ цІЛИНі, . 81:3:' крива-ючи людству но.& г",ризонти сус.п!льного

.

прогресу.

.

Радянський народ впевнено ДИ'В'ІМ'Ь­ ся В майбутнє, п·овн : с'!'Ю дов!ряє па.р.. т ; ї KJ>MYH ;C'I\;B. парт : ї ооц : аль.ного ст.

тим!з<му . ус ;єю

Цей оптим :зм

історією

- народжеї!и1l·:·

радянськ,ої

країни,'

СВ ; ДОМіСТЮ нашої сили, правильності Обраного шляху. Ми в ',рні б:льшовиа­ мові .. . бо він на ділі ДОв.і в своюие-

3A{)JI ан,нудухоItНУ; орга и tзуючу ;'~: чу.... ~СТЬ, 3ДЗl'н;,с'VЬ бу'!и вз~Р"

цем

у пе·

пере-м'':>жної

ревоmоц і 'ЙНОї стра.­

нашого

ве­

rer;Y

ІІраву

на·

~lІ:. ЧlРац ! , за перетворенн.я ~«1tЛіЬст,ва на сn.раведлv.. ВИХ . мu:·ал~:("

иІ()

м:ар~сизмом · л,ен:,нізм ом

І

та,КТИf(,И

в

боротьб!

за ' ВИ'ЗЗО­

ry-

.

СТІІЧН,ИОС звса.даJt:, за ми'р І жК'Т·тя· на'

Спи'раючИlСЬ на строго НЗУ'КОВУ <1oЦIJIIКIY ДОСЯ!1НeR'Ь 1 · можли'восте-Й ра·

Ух

зро­

кра(­

Нап:рик:нЩ М . B~ 3ЯіМянlн~'Ка;~Iі1!:

фІ·

рушиlВ

частини

напрями

гоапОJа ретва

ви'ща.

!Дей,

роз витном

в.уз .10В :

народного

ни , !деологіч'ної роботи. пlдвишенКJ!' ;:;обрс6,уту рад·ян с ьких людей . епнии!- .

неВіДД: ЛЬ '

баГВ.ТСl1ва

роб;l'НИЧОГО ру-ху,

ці вarжл,..l ПІОЛ:IfИ'ЧН! _ ПОД'іУ знову lI1eрено.нл~ lJIPOJдеlМонmру,вали ' непо· П-а'ртl[

ста:н,н<я

со·

:юс·офії , п ОЛ,:'ІWЧ ної ekoh-<УМ : ї, наУК0' в о г.) ~ ОМ tУ Н : ЗМ'У. Я.к н.і х1'О ;нши;й, Ле· н : н Р О3 У'",і в в,ин ятlКОВО важли·ве зна · ч.ен.н-я пост: йного збагачеН-R6! 'reO,plI 1\І,аIРКСIЮ:VIlУ. Гп и бо,ю оо,"С" ': '"'' Е () ' Е і я-в}!щ а в житті людства. проблеми, ви~у'!!уті 6 \" рхливнм J);;;,і.\ ;" іЩ М ."і· у!j{.и ' ! - reхн :~и, . узага.1ЬНЮІШИ досвІд рос"йс ыюгоo і B'~ЬOГO Мl ЖН.ар':>дного ред

ЄДН:С11Ь

Ha y~o&Oгo

В,к:л ад ЛенІна в . С'Траreг!ю ! та.кти·

СIЛ<и.ХЛІОДеа..,(,$ИiJ,<§ИЮlл~ ,.!.!.~_Р::Й:..lfі ви:

.рУШlЩ'{

З ' ЄД1!ан'н :

ра .

с оке пмtтиtniе 1 трудове щцНё~е<ННЛ.

8!J,з~ РСДРП. Та ми-

II

ЦетнтралЬOllОГО

у

Зlв 'Я'З 2НИ Х

р.)

ра!\reризува,в

ного П'ро;:10вжувача cmр.а,ви Ма 1.Jt.{; d j Енге "il>C а , ген : а .nьного reope-тиіКЗ! ПО Л;:'ІИ1Ка, 6езar,рашног.) рєво.Jlюц:оне·

життя

.... ( 1983

Се'К'Ретар 'ЦИ КПРС докладно -'$1-

РОЗJ<7!ИВ

з'їз,ду РСДРП. Ви.р:шаль·

II

КірО'К

наРО;:1У.

оха,ракте-ризу'

докл адно

роз г орнуту с:щ:а..1ьноt(!

рот,ьба за її виконанR.Я СТОУТЬ у ценr­ р; зуеиVIЬ п.ар т.\ї, всьогорадянсь.кОfО

fI'a ' питаннях н.)вого типу

JІИ":' О ГО во,ждя ПРОЛЄ1'аріагу, ПОСЛ!ДО1!~

д.иінаМIЧ· є

б:ЛЬШОВИК:IВ,

ІСоп. ,

розвитку країни иа одинадцяту п'я,­ тирічку І на ВО·ті рокИ в цІлому . Б~'

Uіа.ТіIЗМУ з робітничиlМ рухом Рос:ї, ІТ: ~к'реслн,в віН , неВ': ддl :ІІЬНИЙ в.:д :<ме, ні Б ОЛОДНIМ'ира Ілл,: ча Ле.н ' на ве·

шеJJi!I.Я Я;КО~·" '~трілИ "' ~i1)!)fI~та-й'пу підтримку КОМУН Істі,в , усіх pa;Д;R,H'

З ДОПОВі'ДДЮ .Партія революційно! вистynи~ секретаа> ЦК І-ШРС В. ЗИМЯН1В. , . На OB1TaR'КiY ХХ eron1nJl, асаооа , мало ПО мlі г~<> oцllНwrн ·вели·

СМисл

звершення,

. !ІІа. gерв~воиу

ПлеНУмі

культури, воєначаЛЬНИIІШ.

11.•

• ..

на

цlлє,спрямованим

партії

ниlЙ

ЦК КПРС, цей курс набув дальuіого

організа' 1 сіль·

сЬхоro

і

"

СОЦlал!зм.

опинивоя

С'!80рення па'ртії

значенн-я

КПРС. ПОСЛ!ДО'вний, ясни-й їl наУК0 ' І\о " вивlреннй леиінськиЙ · Ну,ре. 3аНіріп' лений у рішеинях XXV! ' З'ІМУ пар' тії. листопадового (1982 . р.) Пленумv

презlЩiї та;кож ветерани ле· 1J1ac~eї парт1І,керLЗНIf\К/і па,рт l йirtих,

ааущи

за

XXVI з ' їзді ви.робизrа програму економІчного І

Леніна:

вав її особ .ти,вост і ,

.

.1 .

-

новими завданнями І проблемами, ми ЗЕ,ертар-мо свій _погляД до досвІду Й по,;:І1ВИГУ тих, хто за.клав основи H-l' шої партії, хто вказав рос і ЙСhКОМУ про л етаріатов! єди.но вLрний ШЛЯХ У

Великого Hapo~гo ху,ралу Мон-' rОJТьсь,коІ Наро.щно! Р&пуб.1І1'КН Ю. Цеденбал. .

;раДSllJ!'t!:8йХ

Д ОПОВ';.дач

r

на!Юдно·ре·

праПОРОБ!

ІСТОР:Ї

масовий героїзм у найбільш . напру· жені моменти. життя нашої країни . нині, :Jустрічаючись з принципово

В'єтнаму Ле 'Зуан, Генеральний сек·

. рета.р

н:на ,

2

Цi~

'д/янського cycmmct-!!., &ра~Вj'I6'tИ реа.-тьну ;1инаМіt<у енутр~шн:.х Ім:ж' на.родних фанторіВ, КПРС ка ~BOЄМY

ЛекJ!НсьКого КПРС. йог:>

.тН, її непохитну В:РН:СТЬ crnpaB! Ле·

KOМYНliCTi,B . джерелом величезної енерт1ї і творчості , надихало їх на

Ifщ;и.ш!J Г. А. Алієва, М. С. Горба­ чова, -Г. В. Романова, Д. Ф. устино­ ва, В .. І. ВОРОТНJШова, Б. М. Поно­ марьова, М. В. ЗимянІна, К. В. РУ' caRoBa, М. І. Рижкова. Разом з ,F!I~МИ в црезиlДП тепло &устр1нутІ присутн!ми Генеральний сеКР'етаір ЦК ИомуніСТИЧJliQУ партії

навнOJIО Иmlте-ту

року

1983

UОЛ:'тбюро на чо.,і з товаришем Ю. В. Ан;:rроповнм . Во,ни ще раз по · каза,.lИ l'ворчу мО ГУТН.:сть нашої пар·

НерОЗіРШ!ІИ& иитха ре!lOЛЮЦ!ЙН'~! Ha~тynнocTi .'МУ« д!JiJ!ЬН!~ТЬ КПРС З її ilдеЙ'RИМИ 1 орга1!lззцlЙними 3-8.' ~а.да.ми, з nPИІЩипами б!льшовицької, ленlн~ькоУ етики, невіддільної в!д справДі революційної ' . ПОЛ!ТИ'ІШ. Усе це незм!Jнио було для радянських

м<>ск.ф'13:Я,'&етерани партії, в6їRИ Ра' дnн~ькoї Армії. npHCYTHI глави ДИ~ пред~таВН1ЩТВ

згyptТованtсть Цен,r,ралIЬНОГО

lЮКіа,

перемОiJCНоl ~оЦіалlстичної ре.воJtЮц1У, 1ІКа вdідіКРИJlа BO~ епоху всесвітньої історіІ. .

rc

П'Л<>М~'!ИЧЕих

»;ecJlTKa

У КР А 1 Н t

О-Б л А СТІ

Кремлі

в

заСІдання

~

r

К И І ВС ьк О

8

8івторок,2 серпня

і ви,кува.нана а'Іздl партІJ1б1ЛЬІИОВі{' }(Lв·леНіИЦіВ~RВe.na · робіТНИЧИЙ }(ла,с, Т,рудящюс РосіІ »;0 . першо!

оргаНізаЦіЙ,

r(pм~таsник!втрудящих

_

нула меиш

КОМ у' НІС ТИЧ Н О 1 - ПАР Т І І

Д . Е ПУТ А ТІ

НАР О дни Х

17 · квітни 1937 року. М120 (6576) •

8

Урочисте c~ · і

КОМ І Т Е ту

1<0 ГО

.Р,АД

З€IМJIJk

(ТАРС).

ПIl1АСТМЛСШЦI-КОЛ.:КТИВ

ЖН.ИВА-83

._ - ___ 'fIIIIIIII

11'JK \1 ЗІВІ' А 11)!. колектив

з6ИDаль'

" !!()-~1fСПO!p'l'НОГО . оогон:/ рад· rOf;iny . !JМeIIi . До.кучаєва KiН't1l'll

обмО.lОТ

- OЄ'lamn.x . . І1ШeRНЦ!.

' ШИnОСИ

. аеРІІОВП

взлнlв

аа· на

.1fYЩ>ТУіР на

NJUlШIІJtOCь

площ!

зо l'6Итсц>ів

гpe'I!КlL

Серед

баЙН.ер

камолотиlЛ1l

Петро

, ~aжllІ '

комбаАнових НЯТИХ ' ва найвищого

ВОСЬМИ

агрегат!в,

. обмолоті

з а й'

хліб і в, досяг·

виробітхУ

JПI водій комбайна СІ{-5 .НИllа. Микола Федорович

Бо6ІЮз. цoarічm!tJюм : ком6аЙ · иерасИRОМ

ВИ'І П!р.OJЮПЧУ'К

ВІктором ,

МОЛО'

краще

ас:ть І комсомольцІ ра­ t>Ry.ВалерIЙ . Бутхо, во­

попрацюв & в

ВИ ' бачите на . фото, трудився помl~ом ком·

.,

баЬера у

раДГОСПі «Го­

rОЛіВСЬКНЙ..

зернових ударною

На

він

збираннІ

ВідзJiачався

ГРИГОРіЙ ЛЮК .

на

Михай л ович

Теп·

доставив

поля

Він

тlн

тонн

430

сезоltному

працею.

~JIопець п1шов батьків­

ськ.:іо

JlIКоли

стежкою, став

1

п1СJIЯ

працювати

механізатором.

фoro М.

lвавевка.

.

(±)

'l'ОИИ :uіба

за t>да:нні

ЗІ ·VІІ 1982 Р" _ трет,'! ~ •.!ЩрJ!.И!lИО

до завдання).' «ПлосківськиЙ. , 18.8 «Авангард. іменіЩор-са імені

l(iIJOBa

при

300

ТОІНН .

сни.r)Т ~Ба.ння

СОЛОМІ!.

д е нь -д в а і цю за Кl нqено.

роб оту

З лу щено

Чер е з

буде та нож

16.6 15, І 13,0

t2.1

диспетчер.

(±)

11.5

tПухіВtькиЙ.

10,5

сРусанівеьк.иЙ. с50брицькиЙ. сЖердівськиЙ.

10,1

9,6

сВеликодимерськ .• tІ(расилівськиЙ.

«Гоголівський •

.

:зап.ш~Ню'!·. З~ря~

+0,6 ":"0.5 . ~ЛІТ.КІВмС~к.ий~ + 1',6 ' '_'О' ~- ~- ..~мeН1 · IЧУРІна --о' 5 ІМЄflі Докучаєва +0:5 t3h,:-рицький. .~.з

-1,0

По раАО81

9,2 9,1 9,1 8,9 8,8

+0,2 +0,5 +0,9 +0,5 +0,8 +0,6 +0,1 +1,8

8,7

8,6 8,1

-0,8 -08 -0,5 -0.7 +0.1 -1 ,0 -0,8 +0,1 -0,6 +0.2 -0,1 -0,5 +1.5 +0,3

5,8

-0,2 +0,7 +1,1 -2,6

8да

,*0.24 -0.14

7,1

~

об'єднання СУRрпластик) О. М . Гололобов . ЩИР.) ПJGДО'РОВИ-ВШИ

мас найвагом1ШИХ досяг· :нень ДJ-М!ГСЯ У першому

з

ми по - ВИlюна.нню какрее:

за

і побажа'ВШИ нових звер­ шен~ , B.~fI вр у чИ1В "'рац : в­

друrиlЙ

ква, ртал

Р'ЄгЛ ;GУ'В'~ В

вІн

понад

І1ІРОД УНЦ: Ї

на

карбованц' ,в, зростанню

план

тисяч

157

за,вд ання

по

п,р оду~ти.внос·

при-сутн~х

ви значними ДОСіпн'ення'- '

лень XXV! з\їз;l!Y КПРС нинам

п:.;tприємст.ва

пере­

х : дний Черв'онийnрanрр об ' єднання с Уl\рпласі'ик.,

т : п.р а цl ви,конав на 103,7 І п'рофсп:.mк о·вого ком:те­ п'роценrrа І одержав 177 ту виробничого об ' ЄДінан­ т!ю.яч карбо.в анцl'В пла,н ового п.ри6уrnу. Ц:

цям у

над·

досягнення

МОЖ ЛИВ!СТЬ

дали

П.1·аст'ма~ів­

8ИЙТИ

переможця,ми

с оц : ал ; стичн,ому

ган.н:

се'ред

з>ма·

п іlДЛРИЄМСТВ оо ' єд.нання

•.

« Уh'рпл астин Днями на п!.дп;риємсl'В-! в:.д6ул и с я урочи'Стl збо,р-и , при'с в,ячеНl п і дбиТ11О тру' Д Ol Вlиос успlх : в . в!таль·

3

ною

ЩJOМОJtОЮ

поом іЧ'Н'1І1К

н.я.

Б.:д іме н! Щв ГОЛОВНИЙ ВОДУ Г.М . щи.ро

сяг'Нєнь

рОО·; Т'НИf(И ,

внробниqого

за

ЕИСО­

~И'робн и чих

І

Ючн!

дут:ь

пл астмас!,інженер за- . КВ )КУРllев

подякував

ку ОЦ :ННУ

зап-е~НИfl.

~o­ що

інженерно - тех­

праці~ннlНИ

ДОЮІ·а­ старань, щоб

У'сlх

Я'I{.(),мога

м ' цн l ше

закр ~пв:­

ти З!ЦоБУ'Т!У перемогу .

В. РОЖИО, ПРОФКОIr!У заво­

виступи!!

генерал,ьного

д,и:ре.ктора

rO~:JBa ду.

UРАВОФЛАНГОВА БРИГАІІ

В. КАЗЄВА,

більше

cTavr

п ' яти.р : q·

~и.. 1ю.lе:ктив за·водУ пласт­

ви.рJбни'Чого

Слщом за 3'бир анням хлІ­ б і в у гос подарствl вед€ ться

ППЗ «Руд,ня~

кі" ограміІ, порівняио ~

ім. БО·річчя СРСР

з

зерна

ту:

. .

менше

пере'

nPИ ' Се3ОнвОму завданні 190

ра:АСIJJьг~пуправ.лIННlt · .,iqJo . cepeJl.HbO. .ДP~OBi . надої МОJlOn на корову . у господарствах ·. раАону · :. за 31 липо. ' t,98З·· року. (Ле)Я.!!а графа иадоєио молока ИІ . корову в КІлограмах, друта - більше чи

на

600 · r eRTap i,R с терні , виорано пІд озимі 450 г е кт а,рі.в грун'

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

.

пом!ч.ни·

11

Be3eНlН! хлІба нового врожаю

тонн.

.

Олександро-

дИМ мєх;а.ПізаТором. Вони на · молотИJJИ 300 _ТОI\1i зе,рна

. -- . ·На-45

'! аа взяли хлІб . " .Е . :7рокубвтвt aR'1'ВВJfo3

ROМo

Фе.доlJX)oМ lва:НО8ичем деС1ІТИ гектарах . ком ХКЛЬіКОМ. На цьоиу за.вер· Серед автомоб1лlстLв най· ~ :. Р6ИfНlх

965 . r~p~B . . 3. пl~!х ~ль·

ryp

ааВД8JННJl

са,мого по'Чат~у

п ; вг;чч ; 19А3 р ону. Лише

.

7чо,.

ЧЕРВОUОПРАUОРПИЙ Вt3RвШIf добрий

з початну НlIнішн ьої п ' ятир і чки тон У соціалl. стичному змаганні с еред бригад світ лоте Х lI і чного заводу

задає

ком с о~оль ·

С І,КО

.

тив

слюсарl.в~нладаЛhJ1И·

кі.в,

молодіжний

яким

керує

колек' комуні '

стка Катерина Тtl.мофіїв на Рома.ненко , 3авойова Ні ;Rоз.иЦ11 '· він мЩнn

ВОНИJlf

вимпелом .

Досягне·НіНЮ відрадних успіх!'в . у боротьбі за ви­ конання

соціалістичних

зобов ' я з ань сприяла бри­ гадна форма . орган і заціІ ВИРОБНIІЧОГО процесу. ' 300і крема прац! зросла

продуктивність . завдання Шість місяц ів

. п):Юти за

на 18,8 процента . Це да­ ут-рчму'є і ' в . ·сеРlj( · ВИНIІ()· ло можливІсть виконаТIt .му роц:. За П і д срн:ами план. ПО ВИl!Ус~у товарної роботи у гаму з-иаяо вого

п еl" Ш О МУ

!\ :; ., ~.І d л ах

і

П Є, . tМ О ЖЦЕ'М

RИ '

ПРОДУ'кцЯ цeR'rа.

Т"уд о,

Ч ;lt:~.' rН!Ц тва

DCШJВ.6Itо

цр у

І1 0 ГО

Jlе~lДик..">1

. .>1':1. Ч~1)'

Інженер

на

102,6 ' п.ро­

Л. ШМАТОВА, по

соцзмarlПUUL

орган1Заціl


н О в'в

Ж и тт,. #,

ее

! •

ЩЩ,.Щ,:Ц#"·;щн

t

4 ЕС»

44

~-'4#

Н. дlm.JDЩI СКЛ8ДаlПUl JПOCТp СIІIТJIOТехиl'l8ro заводу праЦJOЄ ЛіДіЯ Федорівна РmКаи. 3Jqи)тЬ Ті не тІльки як хорошу виробинчни-

-_. 11 ТIQЮЖ

обрано

ирофгрупо,ргом

жепутатом

міської

Ради

путаТіВ_ Треба сказати, що чeRRRМи

вона

добиваючись

вdi)pцIB.

доБРОСОllісно

в

де­

з цнмн дору­

1

перетворения

дільниці,· а

народних

СIIpQВЛЯЄТЬСЯ,

життя

наказів

"

На фото: Л. •. Рижах за роботою. ФОТО М. Семииога .

.

. '.(

гол,овн'мl , НАПРЯМ­

в і й Ц і

е_еКТИВНіСТь і якість

Вllpоб8, маркою

'l:ри-

За,вдв:щм по rnpиб,УТlНаrx mpe8Иf('JSPlI н.а 2,6 Пір'(щенn..

1dnfdКy у торговельніЙ мережі 80'ilи:стУют&CJI п1дввІЦе8ИJ1 ПОЕТОМ.

ЦІ результати 9~JJЮОТЬ у вас Вl!fе:БН~Н':СТЬ, що у Д:Р'УГОІМ'У п\!lp:ччі

С!ОЮЗИОГООГJlЦУ<КОНКУРСУ 'на краще підприємство 'по випуску 'ІВ'ро6іввисокоІ 1Ікості 'fB;. 1IQJЩtm'l<

Зара'З на пщ:n:риє.мсm .вi!д~Baєrьс.я В€JDИ!Ь~ ТtpiyДOOЄ п:,щн'есе:ния. ШеЛ'1!

фaбpuки

верхнього

Бро•• рсwюІ .-иТJlЧОГО

І це 'JUUO'М З8RОІ1ОІІІіplJO. ІІ колеJ.'НВ виііша. переlllOЖЦ• .;:~

;'

Д:>сягнемо ще IНращих yatіхЗ3 з У'С1х технЖО'еНОООМIЧНИХ поназниН1В.

оБГOlЮp€1!1Н1Я рlш€fIiЬ червнееОГб р.) ПJJ1ЄЯУМУ ЦК КИРС, ЩfJOМО.вИ Ген€pаЛі>НОГО оекретарlЯ ЦК КПРС товаРИlШа Ю. В. АіНД;рОП'ОІВа Ее,с. 1<0-

·.рІО &сортимеиту і ),доет6'іВС1і Дийnома МitlicTepcna .пrJtof проMRCМIIOC'l'1 СРСР 1 ЦК галузевоІ

(1983

JI:POФсп1ЛШ1.

,1,еIНТИВ )"зlЯ!В К'У(РС на АаЛt>ше, !?~B!{­ ЩЄlн:Ня ефеJrТИВ'НОС'Ті ·вlфс.t5ництва 1 FЮ:н:ті усієї робот'и. БУ;Jjемо розвииа­

Для нашo.ro l\().Wfl{'IИВУ це Д'Ужt ,tлЮ\а 1 ц1mюи '3кл!у~ивГ!)РОДll.

Y~i тю

'l'П

rnра:фВlНИКИ зустрІли Ії 3 ра,д~t­ ПI,ДБищеНі!іМ еиryз:.....'ж. В~я8·

1

оол1mueнвя

ми а

ВіДtра.дНИМt-l

'піЕиюcrl' J!,иробнищт,ва

_oor1

прод1У~Цlї,

~-at.кaми вийшли иа П.3JrМ!lИRИ п' ятир.ilЧlНИ рJчq'fI УІ

рубіж

першоl

1 rreрШQГОП:В­

за Ш:C'l'IЬ

~~ли ПРОДУ'!Щ!Ї на

Jrt:сЯіЦhв

6

тисяч

149

peaJL1-

м;лJьы1B

'1'ИJQ}t~ ка~()8aJЩів, у тому

цслl

КOlJрбоозЩs

el -

вертО'М'У році

понад

-

оо npaц!I~,

дос.s;гненн.я

Нlращи.х

нИІх nоиазнЯіИ:В.

приєм·

зсЮов'йза,нь

,'И ТРИllюrажних 1 паНЧIШНО-1Ш(аpare'l'­ кових виробів Ми з.е!ІЮнструваmr .72 моделІ, у !'Ому числІ 46 з д-ер­ жаВIRИІМ Зна,ком J'Шi'остl 1 1 О з і'Н:д'ЕШ­ COI..'d .Н. (новин~а).

вИ1ХoиyJO'I'Ь­

ся ycn,:шно. ТаІК, наПРИі(JIIІід, завдан­ RЯ по З'Ростаюrю nРОДУКТИі!ІНОСТj nps-

It

'!I'ItI\(Жали яа

102,8 Il'JЮ'ЦeНТ., Це

дало

МОЖЛоИ1Вlсl'Ь

ПJmf!

6

iНь~гo

·вtИlІ~"СТИТИ

п.)на.ц

Приємно

ТЯСЯ'Ч одиниць tlИ'Ро6:е верх·

д'итifЧОro

иmк4М

ТlpИIК(')та:~.

Т1 , - 51,9 процента Сf(.лвдають ви­ рQби 8 ПО'ЧЄС:Н;И,М п'ятиrкУ'ТIН'и.ком. у мережу

в1дopaв.Jrefl'')

одинищь

виробі·в аа cyvy

що

~д'OТa!­

opгaH~MЦ1'!

c.n,,-

ГЬ1!орл на поста:JmУ 2 мlЛ1ЬЙОН;в (,00 тисяч од,mнИIЦЬ трИ!\отаЖІН'ИК вироБІв - .на 1 М:ЛіЬйон 600 тис:l'lЧ пrryн

Іх

на 2 М:JIIЬJ!они 996 l'ИСЯЧ ка.рбова«­ ц.:,в, або на 186 тисяч ка,р60ваяц!,з більше ВСТІ'НОВі1е1l0ro ЗЦДaJllНЯ. Пол~пши.lООЯ С1'а&ленd l1P I!impa-' ча.Н1ІЯ Си'рО!В'ИlНИ~ ЗенOIЮМJDeНО 174 ~:.I1IQrра,ми ПіРЯЖl, з тю): ВИГQТооленJ

1100

за.3'Н.ачиrrи,

торговельних

доба.nися зразки наших виро():!. На на.сТУIl1IР11И'Й Р!ІІ\ ми уклали з намн до­

Хороший у нас fюка.з.ННI( І по 1!ІКос­

'l"ОРГОоі!е.л;ьну

у' наступ­

!l'O-r1Р,)МН{:"ТОВ'ОМУ ярма1ЖУ по зaarуrr'.8-

нОусвlдIOМJllЮВЗ'Ти., що усІ ПУЮКТИ СО­

ц:.а.11с'Гичних

п'JIIТ:Кірl"П(и.

л'Ог;ч,!Юго ООладнаннlЯ. 3аЗіДалег!дь lТоДі(Їали! Dpo ()НоеJPeIiIНЯ aroРТИlменry. Нещода,М{t! у Л)"ЦіЬІ\у 'на !)ec.rry(5Л:RансW(<JIМУ 0ІІ'І'6-

60РМИс.я за нам

це·

РЗ13 на по'ВlНИ'Й х:д йде монтаж техно­

тех1fiIКО~IКОНJ"4:Ч­

І 'reIIIIeр

МіЖ

н;),МІУ роцІ БУд'811ОО прашова'ти уже • пооому п,РНlм:щеннl .фа6РИ'К1r, де и­

1'P,']ё!jR, Па.рт:Мна, п'рJфcЛI:JLкова та J(О!МІСQJ.Ю,JlьсьИа opгa.н.:l3aцl~ багато ~ііии J1!PИlдlЛJ'I'ЛИ РOOlВJШl{У coцtaJt1сrИ'ЧИ,ого ~магЗlННЯ 1J;:Д девІзом «'Чес!"

і ОЛ8Jва

з:нагааня

1

~иинorо року.

3~Ma,

софал;,стиlЧF.IЄ

хами, В':ДД,~ЛaJМИ, ~ИГIl,,а;зIМИ ! Of(peM'" ми в%р06ниltИllика'JIIIИ за П~д'вIІЩЄІ!ІОН. п.рОДУН'І'ивн ост І 11Ірад: на БOORНО1llY . робочому M,;'CIЦI, полlmlшеНlНЯ ЯRосt1' rnpОДУ'Кці·Т, пос.и:.rneНII\R реж-ИІМУ екОИG­ 'М~ї 1 6еірежлИilЮСТ'!, Ж.ІЦНeнG!.я тру­ доооІ вююнавсмю1 ДИСЩИlllUl:ни. ОД:ночасllЮ 3 8иконанням І!иробии­ '101 п,рогрюми дlруroro п~'в'рlччя на­ пол;еГJМИ30 ГОІ'УЄМООЯ до роботи в чет­

1

ШИ кlУІРС на дальше tL~ищ~!f.Н:Я ефе!!­

ка

передньоro краю

бlльше,н;1Ж 6y~ НВJМ:'Чено на RП'Н!Ш­ Н;ІЙ Р:ІК.

3&вдaIOllЯ Ite Н'eJIle'I'R<e.

впевнені,

що

І

в

Однак МИ

настушіО!МУ) оцJ

свій план бу~ЄlМО SИ:КОН'Увати УИ-G!­ иovy а'С~P'J'ИiМентd з урахуванням доroвl.РКИDC постauюк. .

11

ТИ'СІІ'Ч каJjБОВaRЦllВ. Це ООЗIИ'И1І'НО по­ виtчилосS! на 3НИJmе'Ннl00бl:вартостl Irpol!lJ't(цП 1 вагромадже.нЯd IІри6утк,іll.

В.ХАМЕНУШКО, ....peкTi)f) фабftJПOl.

н. ВАШУ КНИЖ1іОВУ· noлицю-=========-===---======-==-­ цІКАВА МОНОГРАФІЯ 6ИІ1І8 cyтrввий

ВIJJt!QI

ІВ І1ІО8а ~Cl'tI м.а.рк-

9t1Йшла rc;'д:P!Y'К'Y моно- ~ю

PМ!riI

в СИ'C'fC,ЬК.Q-леиlfЮЬНОГО рм1-

граф:.я

Н. А. ЛІосовєико 6уржуamd

.Ф~Л'оооф:~

. 'peJJIJп11

Ма.р- ТеОЛОО1І

фlлооофі!

ХХ

fJyjpl!"ЗbltоУ ШRМИ не сж alН- Амтзує'11ЬСЛ ТіаlRспа.. Б m!й RpR'МI'Ч' марбурзц.ями

1 МElЗНla!lCТtВа

C'l'OJI1'l"1'Я. · концепцІєю релігlі

розумmя бург3Ь1<оІ IIlEМИ.

опецифllК1И

fЮ досл,іджу~n.оо фlло- vел~['jЙНОЇ CB~OM()cTI, міссоф!я ~лlг!У преJЮТа.вн'11- ЦіЯ рсл,lгlrf в Жиrrтєд.lЯдЬк!!·МatрБУ~ГЗЬКОІ ,Ш1l0JШ Н!qC'тU. сучаcm,оJ ЛЮДЩlм..

~ii4HT:aнcт-вa, і яна

зро- ОБYtМ~'

1 aтeY3lМ}'

ILРШЩИ-

Маро

Б. РИСОВ;

Ireрl&иик секції аауко118re атеІЗМу мt~ROI .орra.щ.uцtl ZOвapaCTJa

«~иаUJVI~.

3

СЕМІНАР 8 РАЙСОЦЗАБЕЗJ П. . . 4 ~. пёiilC!Ь- рам. За.в.I:ду:ючН1Й 'В~'OM ргйcmy ~a.цICJOТb І М За6м на UtOLnIiiI: lе t1В •.Pll1llНtН.· " ,СЛНН!Й РОЗf/Iо-

кepJв

Ц~ p~~

'!ilП1'l3:%о- в,:'8 п,р.иq:yтн~м,

фабрнх.,

ЧИN

сlмынл

lІМаД

ВИоОСі:П>

у

іІа.

працює

HStД

ІЮЛ€'.fi'Т11В

Ч'Wlf

в!ддl.лу,

еикз- 1ГрО ііОБ'У доплату за без·

в.a.ar~ П'P'Qla08!)JlЬ1К)t 1Ч'О- п<ереР13lНИЙ стаж н;а o;ljнo­ І'Ірами.. ПeвfП! 7lIlCT1QII.,- МІУ :П;ДПРИЄМlсі'В! та р,) ~:tII IJpDд~~. ~RIНc<r. _ стоять на

дИ!ТИCJI 'If~ З1!lЮ~аJt, ~ДO' M~""I'H. ~aIX 1 • )lстаlН08&Ж,

. Старший 1Н1D~OP по

циrxm ~I!SМИ ! 8I8..1J1 аа- ilШJ..!mtі ПЕн~lй Л. М. ropc~ ~ТY . • &~I:'P#: .БОва у С90ЄМУ Ві!'СТУПG зу­

с:m.бу.n. Р'2й~ 'tt!n- 'фmi.иuIася на !FИТз'Н1Ні визaбeзrreч eннJI npo&~, сем:- nлат'И пегс~й п!),щюючим на.р . ' W!ДП08~ttИми/ 1re1!It!Щfе.ри: по' 'cтapocr., О~.оба_ за !!mt~'1"Y ntн' ІІ$JИ IreI!H}8BO.'dj" ТРУДОlЮму OJ! а,аЩоІОчИМ ~\oН@- ст~жl, IНЕМ;дам праЦі та МешttaJЩ! 'с.. nor~1I jQБОВ'~залifC!l про..ати дер­ жаВІ а 8JI.а.сКІІІКГ«1І0.. а~~. J 17 ТОННМOJIОКіІ, Рea.Flіз)'­ мти 37,2tОНllи, М'ilса.

f(v.лвшп;1М К'OV1I'OOlDh'I!I'ItaМ.

Т. Ф. Боче'ЧIRa. СпЕlR'1'Ор

пенс~,й

ІЮ

прааИ'llЛbJro

n'СIВН'lОlВатlН

за!рюос'тt(Ж на

ДОВ:1о1IКИ

n:ри

за~O

оформле1{­

пен:с~ю.

На ЗЗН':lНчetF.1!iябуJЮ ню

іп-

"':"РОЗП'О~Jlа, JПt

необхLдно

НІ;

-

lI'P'Иl3tR&Ч€НН10

в,1::\JЮЕг.ДІ!

на

J{a-

Зі!,пwrа.н~

ня.

Т. пищик, Сl'apaпdt іИСlleRtoр рай­ lІ~ілу. СО1\3~3tlечеR_ ни

по

TPY~080тy

бутоwм:у

І 110в.nшrУ88111ОО

tfe!fC1оиерів.

ВІРНі доrовірним зобов'язанням

Як IkІ ct.u.c.wti ·Tf!'yAi,.... ..мі МОЛОДНЯК!! велнкої відгодівлі молодняка веJlИ. КИ виконують AorOBipili зо- рогатої худоби депутат ра­ кої рогатої худоби, депута­

боs'язаИНI? Перші nї,ll.c~,,- lkIlI1!tIЇ Ради

КИ

показуюtь,.ЩО.

HapOДH~X де.

та сільської Ради Н!lрОДННХ

j!ОНИ IІУТ1Ітів Галина Миколаївна депутатів Варвари ЯКІВНИ сумлінно ДОТРИМУЮТЬС/J р,а· I/Om CJlOI!8. Погреб,... CeprltHKO. Вона добиваєть- Гузенко. Ії родина 'ГеЖ що­ I!~ lІро:д... іІ 189 .10И8 .МО- СЯ чи не наl\вищих щоден­ дня здає на приймальний лока. ВоJtilб'час )НКОИ3JIИ вих приростів живоі ваги пункт по 10-12 кілограмів ,l;oro~i'fOO аебов'ЯЗ2НRЯ по. I5кчків своєї групи. Від ко- молока.

реаA'l)'JtП м'яса. Сім 'І Трудівники села ПОС'Т2ВИ­ ... .,. рО_И, яку Галина Мико~..... ,нmвИЧI!. BJ\<e pta- лаїйн!! . ли собі за мету до кіНДIt ліау.ап. . 6і:оше ~2oP .1<i.llOмає у своєму Під-

С

грамів М{);/І()К8, здаIQЧ0 його ~OMY

господарстві, що­

пункт

10-12

ЩОАИ. '8а іЮ,

пР'иАV8,'rЬ8J!1І Д8Я здає

14-15

«ілоrРII-

пункт по

на ПРИЙМ'альний

кілограмів

.,ів. КрІ. того, ІОНа віл.го·. молока, а з ПОЧаТКУ

довуе бичка, "гыt1

ІІ!

року

року В середньому від кож­

ної

корови

1500 або

реалізувати

по

кілограмів молока, на 400 кілограміl!

якого здасть _Аого І!же реалізувала біль­ більше

менше

350-400

IdIl&rpaMI!i.

ше

кілограмів.

. J?ільше, як 1800 кlлогра·

oVcиlШНn прщіщ 113 Міг- М11!

ділку операtором по

2000

молока

pta.1i;y;,~.1a

si4rO. 4ержаві сім'я оператс,ра по

ПрОТИ договірних зобов·язань. Додатково ~y.

де продано маі\жетри ТОН­ ни м'яса.

r.

АНДРІЄНКО.


'НОВЕ

, CepnH~ !983 РОКУ

ЖИТ1Я

_----

...._-----------------_...:.._----_.----_._._------_._._-----------------~----_._~.. боротьба І Bт:paт~' псу­ ТВАРИННИЦТВО УІАРІША ФРОНТЗаконодавство "ре nоnїnwення, ванним та розбазarpював­ . житnових умов Інваnlдів Гол,()вШfМ фа8тар:>м Нарощуємо НlЯJМ фура.my ЩrqвищеНІНіЯ

виробництво.

ООСТ:

р:'ШetН1Н~

ЛІЮІК, i'DНa на,доїла по

ГLne.Н!yМY

ЦН

ЛІЮЬ

2397

ді

Н2lЮРСі.1іЖУвались

xilдH!fМGI

rn8.'lами, 1м Вrpучались гірО­

провести

ЗИМ~IВ,.lIЮ

НИlчеН!10.

НЄGБажаюч.и

Значний etНонюм:чн.ий ефек'т одерЖЗh'l()I!I:\:1'1'ОГО,

н<иІ.'\Іи

Х1,,:{'ОО,И 1982-1983 ро­ !Нів. L стараНІНЯ ЇХ1Ні увіН­ У'сп:хп~

-

знач­

що

БоСЯ

ІІЮ зр.о·сл·о F'И.РJОН,foI1ЦТ'БО IМО4ЮИ. На,:п'й його ~ 3<И­

п'!1Я

була

ПЄtРШИIМ

lІ\')6в,ий

ж·€IНО'ІО.

ПіflріQ,;:{

стаІНОВИВ

М:'!! на

~a 225 R':',т()грз:wів. H~­ "ІСІ.81е ВIИРr)б<ницт<во М<J<.,'!,окз

ТИ)К,

'ГОНІН.

І1риl€lМ1НО В:іД3оНзltJИТИ пе­

ферми

2080

MJв мо,оок.а. !{ІСIРОВ'У J:ljjИ

що на 6'\Л'ьше

Ю'J1Ь

H:JIO"P1-

1':[8

м·а,!l~ИJ!lН'ОГО

ДОЇf!1Ня

KOPM~'В

ВИ­

Н'раще CIl'IaIJIП{

дали

l!30з1ва'l1И1CЬ

цент­

KOP.JltJJв

про

опрнJiВ 'Га­

J11OjЦ€Й.

С.

1

ПJlАКСЯ, pцrоспу.

ЯкІсть"

І

за-

Яl<остl

«Ннасть»-

"

293

м,IJ!Ntощ~ f(арБOlВ,аНlЦlіВ.- ІНа

И::ІhЙо.!!lН

}ІоаІрбо,ваЩ:IВ

менше

184

оч;'Ку­

eaiIorгo 6(он.ОМ!ltJНОГО еф€f(IТУ. В 1985 РОЦі ПJfТorмy вагу виробі.В вищоУ ка-

І

І

11ЄГОР:'І ЛКQсtl в загаЛЬНОl',lУ ~УбС,Я-гу TOIВai)JoН.oY П,ро~ц:J І1;1>ІШLaДООуIд!.вНИlНИ 11і.'ІШі,УЮI'flЬ ДOlВестп ДО 46 ЛРОЦ€l{11і,в,

ся-

(ТАРС).

життя _ Іюст:овленl ТіЄЮ З8<13дання.

З метою б~.'ІЬШ г"ИООНQ-

(1983 1'.)

ПРJ'МОВН

пар-

людина, ДіЯЛЬНі.СТЬ.

П

. ТИ"J\ОІва

ае};.ретаря

НИЙ

вклад

в

\Єорію 1 л!пшення пдаRУва.ння і ко-. унра'ВЛіНИЯ, нов! вимоги

ІШРС, СЄін'реТ2·РЯ ЦН НПРС товариша R. У. практику наукового мунlзму. . Ч"РНЄНRа на ПлеНУМі цн НПРС, матеріал!,в восьмо'! сесії Верховної Ради СРСР десятого снли]{пння

Вимоги

несення

партІ!

про

ідеолоrіЧFIОЇ,

до орга.нізацlї соціалістич-

пІд'

БИ-

ховної, ПjюпагзндистсЬоНОї діяльності на PiВ€HЬ тих реRоме,ндується прове­ великих з,авдань, янІ рОЗ' СТИ в серпні-вересн! в процесі 1983 рону заняття у всіх в'язуються вдосноналення розвинутонав­

чання.

політшнолзх

і

nrкo-

ного

~маган.ня.

Виховання

ня свІдомості комуністІв і

у

кожно,

JIЮдmm органlЧНО' лотре' би в суспільи!й, високо­ ПРОДУІ\ТИВН'Й нраЦ1., вс­ ного усвІдомлеиня необ­ х\диостt праці иа спІльне

го соціалі;зrму. ФОf}муван- благо,

Ви~унен'Ня

на

пе;рший

всіх членІв нашого соцlа- план у розв'язанні ян гo~­ лах основ марксиз'му-ле­ лі.СТИЧНОГО 'су('.nlльсrва подароських, так ІсоцІ' нініЗ'му, в ШНQлах МО.'10· СПР::JВЗ вСіЄЇ партії. аЛЬ,НО'політичних Т/1 ІдеодИХ комуністІв ЗЗ:іЯТТЯ Кардинальне ві/{вищен- логічних проблем ТРУДОЛРОi3€СТИ в форм:1 співбе­ ня продуктивНОСТі праці вого, ї.деЙ;НО-ПОJlіТи't[НОГО, сіди. В школах науко.вого _ ключове завдання еко' іІі'ОМУIІ Ізму , теО.ре'ТИ'ЧНИ;Х 1 номlчної сфери. Шляхи 11 методичних сем!нарах роз,в'язання.

мораль.ного

спілок, розвит(Ж демокра .

ре"'lIfI.ЩiСТЬ

тН в р1зНtиX сфе'рах сус· пlльного життя, в тому числі без~осе~едньо на

же_о! робот.. / Тісний зв'ЯЗОН сьогод­ нІШНЬОГQ життя з нашими

БиробнІЩТВ1.

ПЛЕНУМУ

ПЛАН ЗАНЯТЬ nДОСlюнален.ня !ШробПромова ТОВ8 ри шаничих ВіДНОСИН. ПО'СИЛeRцн RПРС това Р и ш а Ю, 8. АНАРОПОВ8 на Пле- ня контролю за мірою Ю. В. Ан,;:rроповз, ДОПО!'1;­ нумі ЦК КПРС круп- прап! і СПОЖи.ЕaJНIНя. Поді члена Політбюро ин

У

Х'!';) :5 '1J!e1f!9 c.!tм'I є влас

1!о!llroi)J'И!CТ о­

ЦК КПРС, ВОСЬМО, СЕСIJ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

партійного

вихо·ван,ня

люднии, формування но­ вого тиrry енономічного

Вритадна

заняття.

теоріЮ І ПОЛ[,ТИНУ партії СНIОСТ!йIНО, за індивіду­ аДI>НИМИ rrланами, rrідсуи' Kt)M роботи над ДО'КУМ€<И"

тами повинна ста'ти лек' Ц;Я. доповідь, rrолlтlнфор­ lI!афя чи бесіда вому lюлентиві.

Головна

мета

в

трудо­

суСПіЛЬ- торською І господарською

втіЛЮБати

в

QC.IЮВОПОЛОЖНИМИ

ідеями,

~раБ'НОГО Уни. ,

господаря

Розв язаиии

масштабипх ських

нра-

Крупнонова т о р-

завдааь,

ПОСТ11ВJlЄ-

справи формою. rоловний Криітер.и~ ефективносгІ

ідейно-виховної

-

рівень

дом ост!

і

роботи

політичної трудової

сві-

актив-

них партією, через людину, її переконання, зваи111І, громадянську позицію. Роль ідейно'ВИХОВНОЇ

ності мас. ЛІТЕРАТУРА: АктуаЛЬНІ питання Ідеологїчнеї, масово~олітй'lної р0б01'И иаРТіі. Поста-

роботи X~BHOГO

в стаНОЕленнІ ду. обличчя радян'

нова Пленуму ЦК КПРС. У КН.: матеріаЛІ! Пле-

ськи:х людей на осно·в! революційно! і,деологіl І моралі робіТНИЧОго клас;;,

НУМУ Центрального КомІтету нпрс, 14-15 червн.я 1983 р. К, Пол~твидав

ЙОГО колеКТИВ:СТСЬКQУ психологlї, I;НтересіВ і по~ глядів.

Пропаганда

дянського

ра·

способv ЖИТТЯ,

фундаментальних

Ц:ННО-

стей соці.ал!ЗіМУ.

тив

КПРС·

І

Рц.ВСІоКОЇ

УК-Jаїни. ]93~. с. 67-80. АИJl;РОПОВ Ю. В. Промова

НН.:

на

ПлеНy:llі.

Матеріали

Номітету

черВня ПолІтвидав

14-15 К,

Уnраїни. 1983, с. Черненко К. У. альні

~'

Пленуму

ЦеНТР2ЛI,.ноro

ІШРС,. 1983 р.

_

nита.ння

5--27. Акту·

і.деологіч­

ства з досягненням на· Бипробува.ни,й ШЛЯХ у .де,рЖШІИ. спрямовавВх на· ної, маСQlю-політичноІ ро' гоикв оз- боти п.артІІ. Доповідь fia уково - технічної рево' РО:Jв'язаннl завдань со­ приборкаИВJI оздоров- ПленуМі. У КН.: Mare' люцІї головний ШЛЯХ Цlально - еконОоМ!ЧНОГО і браєиь, KOpi!pl1! дО

ЯJК!СНОГО

зрушення

виробничих силах.

У

культурного

розвиrnу.

Курс партІї на ДMьme

Зміцнення дис.ципл1нн І розгортання

порядну, пІдвищення орга- пої демократІї.

занять' нізо&аfЮСТ! ! Відпов1JIаль-

_ глибо]{о ВИ'Вчити матеріа:ІИ Пленуму і сесії, за' СFОЇТИ їх І,деї І положен· ия. щоб, не затримуючи,

рРЗJIочати

соціалkти'ІНОГО

l,цеЙНО-••-

форма органlзацП І сти· чІтке бачення ШJlяхів мулюВ<lНН\Я ІІіраці. Шмхи дальшосо руху вперед. РО3БИТJ(;У ;юЦ'!ативи ро- Більш ефеК'ТИlE:Не викори­ бочоr люди.ни, підвищен: стання нашого арсеналу ня 'іІ рол! в упра.влtню . заСООіВ і,нформації і вироБЮщТlВОМ, ВИХОВ88lНя' пропаганди, освіТИ і ви){о­ У КОЖcr10ГО радянського гро' В8JtIiНЯ. Боротьба з шаб­ мадя:нина ЛО'l'уття повно- л<Жом . піДм Іни суті

Пропагаида миролюБНОПерехід ,/10 Інтенсивно- мислення, Орга:fflчне злит' :mвJd.........wo.ltnt'l1l:0Для тих, хто ВНВ"Іає го розвиrну, поєднання тя 1JIеЙ:но·виховної роботи 1'0 марксистсьно - ленінську на діл! переваг нашого з полІтичною, організа' ,го курсу. мирних іиlціасемІнарськІ

Над ают ь­ s;;д того,

паС'ОБшца.

директ.ор

ПО ВИВЧЕННЮ МАТЕРІАЛІВ ЧЕРВНЕВОГО

формах

.

в>И'со­

РЕКОИЕНДАЦІІ Г,е,Нelра.'IlЬНОГО

~r і ~ цaueatИO

u

жит,

Tpo'!1IacТJ'lX'bB. На бр'игадm:mщц переходить f('Оірмqдroбy.вна 6ри:гада. ПоЛ!JrJш!fJ!lОСЬ n~ВІ!IoJ!'Ня

н о'ж їх Ч::l1КИlЙ об л і'l\. На феlрмін{ Б'E!tJllа,СІЯ на,ЛlеЖlН'а

аіВ:'ЮJI.1атизаЦ:~

Вlивчення

оолат!

IЮМ'У'НaJIDНИХ

Вооз­ rиРОВОІДИIЛОСЬ 11 ОООВ' ЯІЗ~ ). вmарlfста,нн.яІМ МЄОН­

BWМ

ДіОІ>ога­

Р а'П/1 ОіН,ЗJЛIЬномувIНІІЮр.и­

C'Тl€M ущ>а,в,л,:,ння. На УІ pea.'!!3aЦ~~O до f(1:I!ЩЯ п' ЯіТИ\РI!<JJНИ намічеіНО в,ят,раrгити

ГО

11'0

8/ІІОЩt,

Оірг a,НI1'3'alЦ:1'f «'Зe.JDООJl!' о К()ІН­

J:lОI1!!рИТТ,Яl\I.

впсе,рше у в:'Т'ЧН:~НRній В:РОМGI'СЛ<JIВ,QС'Т! р"оор.о6илю M:'H"CTep~11'В'O rrрила'добу' Дj'ІВан,н'Я,. З13.,с,::об:1В

з

сад!!'бою

CfГ8!Н:НЮ

В1'[<:o~oї

програму

~

_

асфаJ1lЬТ'ОІВИlМ і бе­ НИ\Й

ГзJ'l!ytЗООУ Kl'\Мn\JJlN(cнy пр(')гра~у

продукції -

Д')ЇН­

раЦ:IОНа.льного

Програ.ма 6ег.::печеніНЯ ста.ло,ст:

до'с'И'ТЬ

~IЙlCНЮЄ'l'LCЯ

~~.

COi!OB-И­

С'!юлучеНlН'Я

'I'Of.Н1Н1И1М

І\'~Л';)J'Ipа;:\т:в n~' ати з,иmВЛ І 1981-1982 POIJ-"~IB. А r.їрз­ orrе-рато-

П~:()Д

ні

машИ!Н\ного

ми з

1 77

Ю!~'N!НН,1

JIiIW8IЮМ

КlО:Нlцен:'І'Рован.лх.

р.ал'ыюю

на фуражну П.'! анІ 1956,

в

за.'ІіИШИJЛ'3JСЬ

3a-6езП<єчен:н.я

і сІмей за,ГИ(\л'1\4

нам >юрошl П;'Д'Ї3Н! ДQ.ро­ саннlЯ !{ІОР:1В г.и. 3а1раз ус.! фер'ми ма· paцi.o.нaJJын,'

Пе'І1РІв­

lЦ'ОЧО

нІ

І\ориrcта'lr.н,я

~.a. д,Ьдyrк. П{)' п,;lйбригадl o..:u~ржано

-

НJe м.аJi.и

пиrr,анн:1

IІ'п;щ:.'J1Н а !'МІ:о'На и:ро.ва, fnКОЮ к,ерує ДООВIд'Ч€'НИЙ

Ма7JI:Я

кор­

JЮPoМ.

-.u4lt..

miль­

. :юовєreпе­

силами

з.

НІЛ. ,РОt)н·о'JООЯ Вое ДЛЯ то­ В'еЙєра». В C'fiPIYRТY'PI з-е­ го, ЩОб раЦI'ОН вИІН·с,рИcr<r .rneн,иrx R'OrP:\11Л'I !IIm'OIМ18 ВЗtГа ВУ'Ваl!3ІСЯ !ЮВНІ~с'МО. бu60віИ'Х і зла ООВ'О-боб 0B:Iд"I:i"ТIНY ДОП-OJмогу у вих т.palВ 3б:,лrьrшrлась,

GИfi\ИJi!ЮГJ с:т:<Йлов,ого уrри1М2.ІНІН1Я X'j'д'о'5и' бріИ!Га,'ІУ

сп,еЦіа'л1ст

СТ:оЙ.оо!!ИІЙ

ВІіІХ

нед;с·ст,а т·

базу,

А КОJlJИ rюe Jl!OIГМ;!В'Я; худ сб.и пере вмн Б лАти і мБJ<р.и, nРОДУ'J{I'швнlс'ТЬ її.

що

ЗaJІа'СУ

КОРМ'ОВУ

знитка

NPГOCTl палива, rnрндба' 1101'0 в межах ОС1,ановле~.

Саме. ТОМУ, на

МJeIllj{аюТ'Ьв

~e1i'f'Н;3.

ц:a,l1'c~!Jв 1 тrвoa.риНН'И:К~I!! і було дооягнуто Пе;Р'шого j1CJII,:OXY в РС6ат;,.

ОХО.'JЮд­

Вi;,w'НrачНJТИ"

торами

С'оцїа.lІ!'сmrчноrо rr~ час ос;:1н9іоо­

:М:O""~HOTC1ВaipHOЇ

І

ню

п:perм:lї..

що

fЮЮ. C€:peдн:ьo,цООовIRЙ на­ д:й М'ОЛЮlка за Діва М:lСяці Torмy прн;д:,ляша<СЯ веЛ1lfК8 пасовиЩ'ноro .перlоду ста­ 10,8 }{I'.lJIIOI!'IHjIM,a. )"вага Ух рацIJ.онзлiыfмуy IН'ОВР.іВ в И!Коprис'та НlНю. Пр-оводи­ 'J:'·aJJШІЙ PJвem I1IPOIдYK"Гmв­ лась :lИди.в.~ду,аліЬН.а робо­ НО'СIТі д'О'с'яГR)"Т.иЙ насам­ та з фурВlfl.И!Pа'Ми, OO€!pa- перед за Р3ІХ'У'IЮК 'і:'!1НоУ м'и

пеРЄ'Р,!1'ІІИ!':ИJ Т,Р~'ПУ :'JIO'D і ч· ІНИ!Й П'(Ж,,,-знИIR на 285

~матаНJНIЯ

д'elPЖ8JВі

дocтa"IRЬ.(')1')

лорї-І'НЯн:н1 З шm~редньою tзИШI:,в,лею 9'Н зб\lІЬШИ1В'СЯ

ремо:жщя

rrРО;J:'УЩ'

зданз С'О'р'1'О'1\!

О,'t'щ

f\1\lOГРЗ:І!іIВ на І!'оро­ !ву. при rrл.ані. 1636, а в

11800

М,ОЛ{)~Н;а

шові

BO~~

()у.дщікз,х без центральног.> ~, нa.дl8Є'Г.ЬС.1t

ВИМ­

гато нижчИІЙ показник 1 у м,Лj}ОНИ Паlвлd,в,ни ПоЛ'Оз­

н<ористу­

оnа..пeRН,Jt.\l,

В.:АИИ,

п'е'Р е -

червон,иіМИ

lIC't'a.нtJ19-

за

~ ВОДQпостач.аНн.я)"ка­ НaJ1ізацією, газом l' елеК1'реен.~єю. IH&aJ],:,.:\.aM

пер.емож­

щоб ус·

ТJJ~шно

ІІ&ННЯ

rr:l/JВСЩК­

П:ідСУ'МI1Ш,

1Ш&т-и

ПРО!ЮДОМ (ви.iJючa.!QЧИ ,~­

ферм.

м.:rcяця

ТО'го,

}іІіРС, дс~.;ra.Л'и багато зv­

СИ1JIIЬ дJЛЯ

ча','цося

RОЖ1!О'І'О

H,iJrorwalМ:B М'ОЛOlН,а на фу­ ратН1У IЮрОВУ. Не наба­

.'!,ис.:rоп.а,довоrо

(1982 р.)

,ооооУ

Ш€/НІ!ЮЯ IJJ1iИh1НQС'Т! Kla~p~B. На І!!'<!ІСOJ('()М'У р:,вні ВЕло­ ся НОЛЄlК"l'ИІ!3н,е й і.lн\ив;t!.у­ а,лrьне СОЦ1а.rn О rc,тичне ;з.м'а­

гаН.Н'JI ПР8,rr-mнИІК:IВ'

IJPOЦeR'l',:IВ.!1З

50

щ), вИ~OJ(а ДИlCЦИlIIл;'На серед ~НlНHo\IIКJв, змetН-

СТ'8JJEЗ. ЧЛleJН ц:єІ б;ри.тади М'ОТ'рана Нлим.:'в.на 'ren·

·J1]3'а;рІ~нlНи-

Ц'І1В>а ра~rОС'.пу «Ве.1JПI'J{()· ~IГМlерсмшlЙ», В'ИНОРІіУЮЧИ

rnA

ста.да

час зимlіВлl була, звичай­

молока . • П~ацJв.нИR'И

8еnикоі Вlтчизн.ноТ .IАни

I1'POД~'B-

ДJjйlЮГО

ності на кожній

дІЛЯіНЦІ.

соцlалістич-

Зв'Я'зок lten-yтатів t Рад

з насе.леННJllаІІ,

осенародне

Би,рlшальне значення єди- обговорення законощюек' ної наУКОВО'техн!чної по' тІв, зростання ролі народ· ,лІтню!. них контролерІ!!, пї.д'ви­

Голоtп!!lв~бнича сила Щ!lНИЯ

Rктивності

проф-

ЛeR1lJl мІЖВ8РО.-х 8ідиосин. Збереження миру на землі стрижнева rrp06.лема зовнiJmn,оt полlТИRИ

паtyГіі.

д.Rтипародна суть

імперіал!зму, його полlтина та LДеологП. Активна

Ві.-rс;ч Є~'ГИ1ІОМУRіЗМУ. HaYК01llcть, прав}lИВlcrь,

рі.али Пленуму

ЦентральКПРС. 14-15 "іерв.ня 1983 р К, Полlтви.дав Украlю~, 1983, с. 27-67.

Horo

HOllllreTY

* *

<І<

Про Міжаародве ставо_е і зовнІ шию поJJinr­

ку Радянського СоюSJ. Поста.вО&а Be~I :р.а'

ди.

СРСР. «Правда., червня. Про введення· в .дiJO Запону СРСР «Про тру­

1983, 17

дові колективи і підви­ щення їх ролІ в управліН­ иі иіДПР1reм::твами, закла­ дами, органІзац І JI М и. _ Постано,ва Верховної Ра-. ДИ срср.. <,Правда.,

1983, 19 червня.

; .

A.1Il.f;B Г. А. Про ПІ'JО·.

є!н'Г 3аіЮНУ

СРСР

про

трудові НОЛЄНТИВИ і під~ Бищення їх ролі в упра'в­ лінні підприємствами, з.а~ нладами,

організвцlпми.

ДОПОВідь на восьмій сесії Верховної Ради СРСР десятого

С~:ЛИ кан ,н Я.

«Прав.да»,

1983, 18

чер'в­

ня.

ГрОМИRО

А.

А.

Про

мІжнародне стаНОБище і зовНішню по.'1lТИНУ Ра­

дянсьного Союзу.

Промо'

ва на flосы\lй сесії Вер­ ховної Ради СРСР деся· ТОГО СК.'1инання. <!ПТ'о.В­

да». 1983,

17

червня:

* * * Важливе завдання

парt'IЙИn oprанізаціЙ. П€ре­ дова «ПраВДЬІ», 1983, 2.2 че РВ<ИЯ. В ім'я ВІІСОКИХ комунІ­ ва «ИЗБестий», 1983, 19 етичних ідеа:Іів. Передо­ че.р~ня.

СПfilава

всієї

партІ!

Передова «П р а в Д ы1> ! <т3, 19 'Іервня.

Всією

снлою

переко-

наНЬ. Із зборів активу l\fосtюВСЬКОЇ партійно] ор­ гаJf;!sації. «ПраВ.;J,а 1>, 1983, 23 червня.

Гуманізм комуНістично1 IA-еОJlоПі. «Правда», 1983,

24

lJеPJШli.


l. . . ·. "t'\'~_._P._,,-:-:-2_се_р_ПН_я_·_19_8_з_р_О_К,_

Р

....:---'<о--Н-О-В-Е-ж И т т Я

r------------SOHC-----.. .-----..............•_ _ _ _ _

ПО молоко у Бровар~?

ПОЄДИИИИ ва

рииrу

Шаl1ЮВна

тколи-інтернату

профілю проводилася

ства, освіти УРСР 3 боксу

жjвJI(,И

ло.

На урочисте підня'І'ГЯ

вишикувалися

юнаків

прапору змагань

135 учасни-'

ків. З початком змагань спортсменів при­

вітали секретар

міськкому

партії А. Г.

29

поєдинків, другого боях на ринг вийшла

було

21

не

НИК',

Г.

Змагання пройшли цікаво, організовано,

серйозна хвороба. Вихід був тІліЬКИ один - . опе­

ХІО:

вплинули на

заГОСТРИ.lася

поєдинки юних боксерів.

Ю.

П.

золоти:'V!

мвички!

рукам,

.в'смшу

В. КОВАЛІВСЬКА.

карн,]

На фото: команда Київської областІ;

за

ї.х

а

трудова.

става

• Марсь,,' мере­

живниці»,

18.30

Актуа"ьва

камера.

19д) Чемпіонат

СРСР

ЯІК

приправа

до

меНТУ6

професор

В.

ченко.

Передача

І.

tCТjpaB 1 як ЦІН11JіИ1Й хаРЧО'БИЙ Il'P0~

Гриби, що p001'J"l1Ь У наших lМi'CЦЄlBОСТlЯаі, 'l'о:?юод:.л,яються на

безумовно Ї'C'T~BH;, умовно Ісг:вн! ІМ неї'С'І1!ВН!, а.бо отруЙн!. .Б lжry вCtКив·аються МOJ1!Oдl ппо­

gJ;cxвl т:.'!а безуС\юнн·о їс-тіВljнrх ди­ flЮРОСЛИ,х Г1риб:m. До п:єї групи НМТіежать: б!л: гриби, П(:J;б~ре,зни­ IEVИ,

Л:'ДО,СИЧНИ1!{'И,

масл1С~И,

МОХО­

IВJ!!I'И', печериц! (ша:<Лл:ньйони) та dl!ШllL. СвІж! гриби рекомендується rrrepteрvбляти з,разу ж п:.сля зби· рання,

бо

вС>НИ

швидаю

псуються.

Gбер:тати їх можна не б:JI\ьше . одн:єї доби. . Сопе1і1: j ма;р<инован! г,ри6и ЗJбе' 'РN'ают(Ься!Не

ужу

бlл,ьше

М,О'Жiliа вCtКи;вати j Н.€Jперезр:.л.!

чєtp ВІ!'В і

року.

МОЛСI~і

В

не­

гРиби.

.

ДІ:> ГРУПИ У':<лов.но Уст!вних в:д­ .нса)Гься ТРИ ' види · зм,оршк:'в,

с.'VIоржі,

ГРУЗ~И.

вОВ'НЯН'IШ,

валуї,

сви;нухи та :'н. В цих грибах, ос з5в шк':рuі їх шашок. є от,руйн! реЧОБИНИ, але но ни при варіннІ

Jt!rnO

оовн;jстю

вива,рюються

,дЯ'Т'Ь у воду.

Отже

і

пе'ред

ПЄірехо­

готуван­

IНЯlМїж і з ЦИ1:1Ш гри6ами треба c.rreршу їх ПРОКИЛ ' Я'Т'ИТИ В П~ДСО,lе­

'Н' ;Й воді

протягом

~J]jИ1'ИВі:,ДВClJР, ipO'Тvt'

з

15

ЗІНІТИ

ЇХ ШЛlя:IliC'J(,

:ЮВИЛИН,

верхню n:ромити

шкі­ У

хО­

ЛQД~:Й Bj~! 1 знClВУ ПРОіВ8JРИТИ або zrідС:l~ажити.

l('и,

поган.КИ ,

че1рВОН:

неспр.аБ<JКН:

І

пантерн:

ЧGIРН.ИV1ЬНl гриби

о,п,ень­

МУХОМОРИ,

1 ДІва ВИ~И дсщ и

також

НА КИІВ ТА 10.(}О Му .,ьтфі.,ьм

л:­

10.50 1.30

про

І

ОБЛАСТЬ

Грає

,ЗвіЗАар».

симфонічний

JJ,lтям

-

2

достоilних,.

КUЧИН.

. Вживання в ЇJn"Y С1ГРУЙН'Иі гри­ ПООДИП1СКИ,Х

чуються

ЧИ

групо­

б:льшо,с:т,: ви­ дітей, зак:н­

с:v.зртю.

Причиною

попадання

от;руй.них

гриб:s У ЇЖУ є, з (цного бону, їх ' зс,вн:шня схожі-сть з деякими їс­ ТvВIН И :\Ш гр.ибами , а з дlругого н€'се:р йозне ставл~ння насеЛ~НRЯ до збjl'раіННlЯ : готува.ння страв J НИХ. Ча,ст о гриби з,би,рают:ь H€ДO­ СЕ ' дчен і особи або д:ти. Я '-,'

3!наю'Ть, чи:м f1'рrби

від

в:~ріЗняют:ьСя Уст:внl

отр,уЙних.

П~рш і о знзк и отруєН\1{Я п!с.1't ВЖИ,ВЗ!С!НЯ о'труйних rриб:в з'ЯЕ.ЛЯ­ ют~ся qе,рез к·і.тька годин. а в

;;Є,і'ИЧ{Х же во<:'

вил а·:ц;ах і П>:l3н:ше . Май­ гр·и б н: отр.У'ТИ викл ш;ають

П ':С,1,раЗ'f!·е Нf!Я

тр".кту . ~иться

що

Ш.1УНКОRО-КИШК()'ВОГО

:цеб{льшого

БО.1ЮШ

СИ J: ЬF.ЮІИ ,

В

СУПР()ВО­

ЖИВОТ:.

НУДОТО'Ю,

АНJал:са Сан-тус, жителы!\! 6раз:,льського міс:та Саlн-Паулу, яка

страждала

.ваги,

завдяки

lМ1ій лише

..НОВАЯ

В;,Д

І.

інод:

С.lюнс>течею,

б.l'ЮваННЮ1, проносом. Відчуття\! с.1абщ: тl, запа~lОроченням, І'НО;J;'. - cy;:[O-р()га~ш. Температура зви­ ча'Й-но не пlдвищуєть,ся. у випадках отруєння гри{іаіМИ . потр.:бно негайно ви·кликати Л(і!(а-

надмІрної

нути за П'Я'ГІЬ М!СЩ:ІВ на Журна.л:,СТj.в! ТИ,

Я'f{ИЙ

їй д:єті 3':\'І.огла

схуд-

дієти,

Броварского

городского

орган

области.

(На украинекО" ЯЗЬіКе)_ Редактор Е. ФЕДЯЙ . Газета выодитT с 17 апреля 1937 года. lIШJ Вblхода; ВТО])НИК. ср еда. пятница, еуббота.

та1\оІ

газе-

дІзнатись

ефеКТИlВноl

Сантус в1дПов:ла

комитета коммуиистиqе'~коА партии УкраинЬІ. город_ СКОГб И районного COB~TOB наРОLlНЬ'Х Llепут.!Тов Кнев­ ской

м:сцевоІ

намагався

про се1\рет

БіД0-

-

кІ­

лограМ·і'В.

Т9-ЄМН:И'Ч:'Й,

ЖИЗНЬ,.

90

Karero-

Адреса

u;єю

редакцІї:

долікарську

меl'ОЮ

ШК!ДЛИ­

Герой Соціа"істичноТ Пра­ цІ. "ауреат Ленінськоі' премІй,

пот:,м,

peдa~Topa

дають

механічно

кор:нь

язИ!ка

і

(на

жи:в·:'т)!

мить

з

них.

:І-:'Є'ТОЮ

Дуже

виклика·

Рет·е:]ьно

До

хо ­

редаlЩll

щеРЯIiОВОЇ,

ЯН:

не

м:.нних ознак м:ж отруйними грибам·и.

гри6и,

знають

зі­

в:д

їСТівними

І

Пам'ятайте, що отруєн.ня неїС · Т!'ВІНИМИ _гриба·:l1И. а таJ<ОЖ YMJBH() їсТівними, ал·е }jIЕ'п.равил~но при ГОТОВ .1еними гриба1ЛИ, може сути сме,рте .1ЬННМ!

3апоб:гайте

отрує.нню

гриба~1иі

по

О. СТРUИ. харчування

гІгІєнІ

Броварсыv)її

санеПідстаНціі.

по ціні грам

:10

перевj рено,

.

Фесенко.

3зїублениR -:: атест-ат редню

під-

ниА

на

буао

об'єкт

qa::tloї

укомплрктов~но

по­

матеріалами. На­

чальник

ді.lhниці

255020. ...

БРОВАРИ КИІВСЬКА.

заliінчити

3аСТУПННR

154.

- 19-3-82; заступник" pen~KTopa. вІддІлу партійиого життя - 19-4-47; blllnOB,AaJlbHOTO с~креТdРЯ , .ідді.1У сі " ьського гocnoд.p~TBa 19- З I~; KopecnoH~ellra МІСЦеВОГО Рад,омouеННіІ 19-3-0;; вЩі.,!е ПРОМИCJIО80,.і ""стів , маСО1lO1 роботи - 19-4-67. • •

смерТі

профспі"Н.ова слідн()

до

-

~oгo

кої

сім'ї

І,

3

д.

втраІН -

Рогач\'

прI1ВПД\,

смертї"

батька АндрІя Микитовича РОГАЧА.

Інлекс бlq64.

Друк високиА.

ТмеФон

торгівлі. Киїнеької

19·4-37.

ta

JЯЖ·

Аого

----

Обсяг І

ннА аркуш. Тира.ж 12 f>:='.) ilр'им і рникін. 6pnRRpCbK" ДРУ5<ИТНіЯ КИЇКСhКОГО УПРf'lнліНня V спраR~ Х RИІ\" ~IІИ IIТR

~.

іС

ор' анlззu[ї до·

f'кспе!'иментальн()го

інж r нео'у

аедаКІора

і I<ВИЖI<ОRоі м. Бронари

'leP~A­

праUіRника

,lаводу об'еднання ~Y .. p. сільn\' nм ... "ан l ltll1ія:t ви(ЛОВ· .1ЮКНь г.1ибnКt спІвчуття

ВОЛОШ~IНEflКО.

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ.

~ ні1апіі

Ілибоко

привnду

~ДдМіНіСТР;НlіЯ ,' 'парті"на

тепло­

h-асЛ'!дувати 20 серпня ЦЬОГО року.

з

комбін а ту Во~одимнра Тарасовича МЛЛЬЧЕI\Сl>kOl О І ВИ~ ..'!()R.'1ЮЮТЬ 'лнбnk(' спІв .. чуття сім'ї ПОkіЙ_Н."'... О,;.. ' ____..:

Зараз

трібними

Ol'1I

раАппбут~омбінату

'1ерез

припинрно.

Рах.

"WРДДМінlcтрац l я. партіАна та

те, що не було труб, робо­

ти

Бро.ор­ ІI J КОJ1 0Ю N9 2

,'\І'нсх~nліВtIИ

,:уму,ю'!ь

а.1е

~e...

I'ІИ.18-

р.

недtАсним.

ПРОф(П ~ .'kова

А.

.....

Ірини

про

'2 ~ I~2 ~H.

1479

:~t:"r ('nН hОЮ

iM ' ~

ту

М:Й прИП\лад, ВОІНа просто зникне

j'\j9

червня

вважати

«Об.lТеп.l0Jlережі»

Адже ЯКЩО жІнка з незначною теплотраси

вир ішить

о світу

27

с:ькою

рично: ся не можу Дозволити постачання Г. Л. Кравчен­ еоо! оrryбл~~увати цей рецепт . 1;0 зобов'язаний . р('мон 'Г

вагою

• Правління.

РОЗПІ/чааа роботу по P~MOH­ теП;10траrи,

коп. за кіло.

10

.

3азим'ї.

твердилися. БроваРСhка .1і:1hНИЦЯ оnm\сн()го l1ідпри­

Є~ICTBa

населення.

Заготівельні пункти роз­

гос­

факти

у

ташовані у Броварах, КНJI~ жичах, Требухові, Пухівці

заяву тов. МещеРЯl(ОВОЇ бу-

________

лІкар

Л. О.

СПОlКивче

ЯБЛУНД-ПДДАЛИЦЮ

Як повіДО~IИВ завідуючий

подарства

. ІШ:

_.

заготовляє

вона

КО~lуна.ЧhНОГО

про.

товариство

надійшов

неВПОРЯДliова~стю.

від і лом

~CMepTЬ

Міське

в якому

Плавави"

(ФраНція).

~'-

повідомила про незручності для пішоходів по ву.lиці Постишева в зв'язку з її

спеціальн'!

переВ ' 'Ряйте

дітьми.

ІДО­

СпартакIЗJJ,,,

СРСР.

В'Аника.

листів

н:г

пити

.,ітн.

21.00 Час. 21.35 _Те .,ефll1ЬМ

ненадрукованих

ПС'С.:бню;.и. бран:

• Цех

ЧУllОВУ",

:tf.~:.IB

Слідами

корисно:)

П,РОЧИ1тати

те.,ефlJ1ЬМ

20.30 V ІІІ

а

або ки сляк. Щоб ззпо'б :Т'Ти отруєнню гриба ми, необхідно навчитися в:.дрізня ти Іст:вн'і ГiJ)иби в:д отруйних. ре т'е ,1ІЬНО вивчити правила збиран, НЯ, зберігаіН'НЯ грибів і готува.ння ст'ра,в

док.

17.55 Фі .1Ь" <Червоний )l.НПJlОмат». J серія. 19.3<) Чемпіонат СРСР 3 футбоЛУ. «Мета.'1іст» '- сдина_ МО' (Мінськ). 2 тайм.

л,одни!! М~ЦНИЙ чай. К3!ВУ, молоко .'ІиtТ від пенсіонерки д. Ме­

ц:єю

вІАПО­ школи;..

.АвтосервІСI проб."ми І ПОШУКН'. 16.05 Муз. фі.,ьм .Я пам'ятаю

П'ИТІ!

ПРИ1\ласти . ' до

Рекомен~ується

акаде­

запитання

ЦЯ»,

ють блювання . Цю процедуру тре· ба повто'рити f(ілька раз:в, п:сля ЧОТ0 ПО,К.;lасти хворого в пост!.% грі.'!IІіУ .

н·а

лауреат

премі! Прохоров

15.45 l'е.,еФlльм

по~разнюючи

ГО'j)ТЗіНЬ,

М.

ДраматургІя ! театр. О. ОстроВ<:ькиЙ. ~ВеЗПРНJJ,анви_

склянки) ,

(3-4

О.

ров ' я».

допомогу.

хворому

п:дсо.1 еRУ во;:(у

ВУЛ.

Телефони:

серІя.

13.а.; Док. ФI.,ьми про ві::ть а.'Ікого.nізму.

рл або D:іzщрав,И'ГИ потерп.~JIОГ) в :tіка,рню .. До прибуття медично()Г) n.рафвнИ'Ка ПОТ'єр}]lлому, нав:ть при лег~ому от·руєн.н:. необхідно

ЗВІДУСІЛЬ ПРО ВСЕ,--------------Худнути так худнути

,·Подеро.

14.30

Пе,рш за .все необхідно звільни­ ти Ш.'І'УНСЖ І кишеЧНИJl( в!д їж:. З

ДО

ор.

кестр.

рІв.

ОТ:РУЙН! реч,ов.И'ни, ЩО М~'СТІЯ'ТЬ­ В грибах Ц':єї групи. не п€,ре­ ХО;:(!Я'Th у в!Д"ва,р НЗJВ!ТЬ Піри ТРИlва- . .1:01 Т€І!І;ЮВ;ІЙ сБРО·Бц:. СЯ

B€,;тe

Ку.lbбаба ••

Те.leжурнаJ1

12.С5 Фі.,ьм

14.15

подати

В,ИХ OT.PY€ HЬ, янІ 'Б пг.,;;~іВ, особшrЕО у

Сен­

!І ЗАГА,lЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА цТ І ПЕРЕДАЧІ

від-ае

IВИIК.:,в.

б~в

І.

13.30

До o-пруIЙНИХ гРиб!в вtД1НОСЯТЬСЯ БЛ:l'І.j

футбо­

20.45 На добранІч, дlтиl 21.00 Час. 21 .35 Фактн свІдчать. ~YвaГ"1 ЦРУ! ••

(РИ6М: ПОІИВНО, СМАЧНО, АПЕ••• rpи6и lIm'Каристовуют:ься

з

.,у. ,Динамо» (Київ)­ с:Жа . ,ьгіріс». . )' перrрВі пе­ ре..1.зча сСтаlНПЬСЯ питан. НЯ». Листи Те~lсг.'ядачіВ 1.0-

Нобе.lівсько!

ОС,ІЮВІІЮМУ

«Орlєв.

Д~'JЯ дітей.

18.СО ТелефіЛЬМ

мік

.!fro:IВoRl

«Мартии

школярІ.

Державно!

8

карти ••

УКРдІНСЬКОГО

17.()0 Фі.lьм-концерт «Щснярv. 17.15 .Со"ом'яниіі бичок.. ВІІ­

О;!есьиа область.

ми.

ЛІтня

16.10 Для

вам, добрі В.

'

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

11.10

JJiJОДИ'.

тренер В. П. XJIВCTOB зІ своїм вихован· цем О. Берманом в перерві між раунда­

8ем"I.,

11.40 ФI.,ЬМ-8истава Бору"я' .

ЙQГ J

турботу

УН,,'іН

M€He.

.СІ".. 6 серія. 21.00 Час. 21.35 Ф!.,ьм-ба"ет «Три 22 .50 СЬОГОАнІ У свІтІ. ПРОГРАМд

л : нарнt. чуйн:й,

медперсоналу

І<ОН-

(акор-

деон).

СЛіт-

Норсахсву,

Всеросlllського

Ю.

19,5Q ТеJreфl"ЬМ

с€рдечн:й ЛЮ~Иlнj, х :рургу

Нових успіхів вам, лицарі шкіряної ру­

І

ЗустрІчІ

. МlжнароJJ,-

Драига

~aBH'I

ня Броварської Я Щи.j)Ь вдячна

викликали

лауреат

"урс!в

рація. Так я потрапила до х:рург:чного в:дд:лен-

не зіпсували

яке

ного

років.

40

Квартет

у свІтІ. битва.

тир~:

1<а.'10 мен.е неспод:ване ЛН'·

того хорошого враження,

через

PYlt'l

в:д дому

І_

19.30 Грав

підписІв.

ро Дячук, Сергій .1JаЙтарнюк та Олександр Верман вихованці шко.1и-інтернату . не

.І'ё

ІК4.> Сьогоднl 19.00 Курська

МАРЧЕНКО

Далеко

Само.'ЬОТОВ.

. серІя . 17.50 П. Чайковський.

В. яш­

aO~1JOTi

бійцівський дух спортсменів,

В.

Ф<lртепlанниА )l.ует СтаРОАубровський І

15.4О Стадіон для всіх. Iб.15 ТелеФI.lЬМ .Вlтрила ••

П()'j)ОЖніх

та ще.' п'ять

боксерів

ЦТ

14.5Q ДОК. тt .теФI.1ЬМ .ЄАнlсть».

це

стали переможцями турніру, один зайняв друге місце. Всі троє переможців - Дмит-

І навіть примхи погоди

серІя.

Н.ІО Гра8 _ В.

МО.l0ноза:в.оді,

немає

ЗАгдльноСОЮЗНА ПРОГРАМд

за­

IrOяснюе

на

Я. ДІДЕНКО,

'fY спортивного профілю в". П. Х.1ИСТОВ, ви­ Тров

І

1'0.00 Те.lеф!льм .СІль землІ». S

б:до~~в. А ян бути нам, в>eт~paH'aM в,'ЙНIИ, пенСіо­ не'ра. м? Іхати в Бровар,и ІЮ МОЛ'Clh'С'? Ал,е ж ноам .}юму- вже 65, а кому 1 80 РОК'в.

У фінальних пара.

успішно.

щО

мовля,в,

проведено

Команда Київської області, яку готував ~o змагань тренер міської 'школи-інтерна-

ступила досить

'ВІВТОРОК, 2 СЕРПИ"

часо!о1

Пр'о~ав·ець

Шофер ТИМ,

36.

-

останн:м

тани.

Мутило, екс-чемпіон Європи, дворазовий переможець першості країни В. Довгунь. Першого дня змагань

АЛІЄ

ЛИll1'l'і,Я

них областей України, міст Києва і Сева­

стополя. В скла;J,і команд -

БІ­

мовила мол,о·ка, бо була рев,із!я, 8 ли.пня н:би­ 'Ю ЗR:ТНІИ'Й день (а цього не буЛО), 6 липня при­ веЗ.1И лише о~ин б!дон молон·а та ОДИН БІдон сме­

команд-уча~ниць з різ-

13

три

пtд рjзни~m rnРИlВодами про:давц: не з<tМОВ.'1ЯЮ'І'Ь М'OJIОJЮ. Наприклад, 1

років народження.

1968-1969

IJРИlOOЗИЛ'И

!

Міністер­

серед

Ра­

ДОНИ молока ! ОДИН &"дон ом€,тани по с'ередах П'Я'ГНIИUЯХ. Цього вистача­

спортивного

першість

ред аJl(Ц! є!

н!ше в мarаЗИН села' Ро­

ЦИМИ ,J;НЯМИ У нашому місті на май­ ,J;анчиках

ПОШТИ-­

3

D.PYKoas.

Зам.

3080.

обласного по.nі r r~фіі Aдf")f"Ca друк ар ні: 2fi~, обllастl. вул. Київська,

#120 1983