Page 1

,

О·РГАН

6РОВАРСЬКО~О

МІСЬКОІ

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

РАД

Гаі~t>та виходить s 17 квjтвя 1937 року

КОМІТЕТУ

• .М t20 (6368)

ПС3Uчора

nроше.ні

Л. І. Брежнєва, а

і

37

МІльйонів

--'

у тому числі понад

912 тисяч 858 тнсJІІІ

на

~=

карбованців,

карбованців

ний

3 найбільшим перевикоиаННJІМ завдань взя­

М. О.

і

підприємства, які хоч і мають тахі ж самі можливості, не дбають про виробиицтво това-

завданИJІ

і

ши.но-

І

виконав

на 94,3 процента, а ремонТИо-механічний -лише на t:H,5. Керівники цих пїдприємс1в,

як бачимо, вважають цrр сnраву другорядною ~­ і не І,ІридІ.Ляють їй належноі уваrн. Досить сумлінно поставНJІИся до вання

резервів

для

турно-Побутового

випуску

вишуку ·

предметів

призначення

на

куль-

заводі

1

по-

І

рошково і металургії. За півріччя, в ссновн01~у ··з виробничИх віДходів тут- виготовнJІН товар;в

і

також манікюрні набори.. Уміло використовують відходи основного виробництва для ввготоВJІевня товарів шир-

вжитку

у

виробничому

об'єднанні.

У

вому

працює

цеху

деревообробному ~-

троєщннському госпрозрахунко­

дільниця,

з вщходів фаверн і шпону

яка

виготовляє

хлібні

і

з

ВіДХОДіВ

тут

ВНГОТОВJІеИО

ТоварНОl

продукції на 100,3 тисячі карбованців. Мають можливості збільшити· виробництво товарів

ширвжитку

на

заводах

пластмас,

повсякденний контроль партійні, профспіJІКОВі та комсо:.~ольськt оргавізації підприємств 1

пам'ятати,

що

товарів.

fІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІUІІІІІІІІІІІПІІІІІ

комсемольськип

що

в

міському

комітеті

голосив

виступаючий,

ми

Прагнучи щими

з

якнайкра­

трудовими

дарун­

ками зустріти 60-р!чний ювілей утворення СРСР, 365 виробничників ре­ монтно • :~~:еханічного за·

блаrородн! вони

зо­

праг­

успішно

пере­

кращими

результатами

завершили

дання

піврічні

КОJІеКТИВИ

зав-

бриrад

П. П. Петруся, В. С. Страшнюка та lншl. Серед

.

КОМСОМОЛЬСЬКО

них перще ла ·бригада

МQЛОД!Ж·

місце вибоІ)О· Василя Сер

сільському с.тали

го~­

операто­

машинного

доУаня

зв' язку.

Ними стали НМН по по­ шиву

верхнього

жіио'Іоrо

Прамфланrо·

ферми М 1 ордена Жовт· невої Революції радtоспу

одягу

серед

промислових

« Плосківський• ( керівини

групкомсорг А. Н)хнмеи ко) та міжміської теле· фонної стаиц!У (керtвни:-; Н. А. Решетняк, груn·· комсорг Л. .Доброгорсь

сомольсько · - молодіжний колектив цеху М 5 заво­ ду

ри

в

КQМСОМОЛЬСЬКО • ХОJІОДJЖ·

рону.

ком­

порошкової

металур­

гії імен! 60-річчя Радпн­ ської . України (керівник М .. І. Гаврюшин. груп­

~.<>і~СQ,РГ А.

Шкляр).

втрачають

трудом

з

шому ·жнивують

!

зерно у

них

успішно: дозріле, 1

все інше в норм!, а в се­ миполківЦ.ів десяток «об'єктивних• причин. А

пустити

nадіння

надоїв

дюка,

річчя

за

~Іативно колектив

на

А. І. Малюга, групком­ сорг В. Герман). Твари,f­ ниці

одержали

корову по м!в

на

2.825

молока

при

кож11у

кілогра план!

кілограм! в. Визначено також пере­ можців змаrаННJІ серед

2. 775

райпобуткомбінату

(керівник

К

К

. Шпак,

ка).

інструктор ЛКСМУ,

низькій організаціІ праці і небажанні щось ·Поліn-

лися !з конюшини 1 JJЮ• церни. Наш успіх у тому,

Така ж картина і в

що ми, на відміну в!д ін­

радгосnах «Л!тн!ЕІський», «Заплавний•. сГогол!вський», •Русанівський• та інших. Бюро заслухало · кожного директора радгосnу про стан справ у rоспо-

ших госnодарств, годуємо тварин не до трьох разів на день, а 14 (чотирнадцять). Даємо нілограмів 70 зеленої маси ма.!інми порціями, через кожні 40 хвИлин. Масу здобрюємо

дарствах

1

про

першого

nо!{азником

чистої

пів­ нор­

продукції

заводу

виконав

104,7 . процента.

Є. МИГУЛЬКО, громадський кореспон­ дент.

заходи

виправленню недоліків. Нічого було

по

сіллю

назван-их

н!

Докучаєва,

невели,кою

ють корів, повинні бути особливо сумлlнними, в:д. пов!дальними. Тоді позн­ ТИJЗНИЙ резуЛьтат буде за• безпечений. Перед присутніми з іН· формацією· виступив та· кож

ся до п'ятого Сірпня, зростуть надої молока 1 збільшиться заготівля с!·

райвиконкому резовський.

про­

rio ви­

Випуск

соломо-нон­

Житомирської

пресування но

якІ

застосовуються

25

ТОНН

-

у

ГОТОВОЇ два

з

вальних

каналів

ничного

Но

1\ожсн

ПрОДУИ· лишком

вує

виробництва.

вдвоє

ж

великі брикети . з~учн!ші для транспортування, бе~ тарного зберігання.

почаа

експ.ери:ІІен­

·

ремонтно

трактора,

канал

ним

того

зрошу.

меха..

агрегат

з допомогою фрези nро­ різує в грунті русло ши­ риною більше двох мет­ рів. В «упряжці» з цією >ІаІпиною працює і бето­ ноукладач, який обтшьо.

рази більше, ніж звичай­ ні механізми серійного До

прокладан­

нічний завод. Створений на баз! потужного гv-се­

такий переобладнаний аГ· регат видає за зміну ції

для

тальний

для

звичан

торфорозробках.

Бе·

універсальних

агрегатів

Бакинський

сумі~ей бр~·

кетувальники,

В.

н·я і бетонування

області

пристосували

голови

А.

ТЕХНІКА ДЛЯ МЕЛІОРАТОРІВ

центратних повнораціон­ них брикетів у НовоградВолинському міжгосподарському підприємстві Тут

заступник

А. ВОЛОШИНЕНКО.

на.

випускати

И~· мо·

.мен'Г. ТІ люди, якJ году·

·

дарствах жнива закінчать-

Дукцію комплекс

ncip·

завжди чисті, з'їдів має. Один суттєвий

«Зоря•.

<<Красилівський• І. І. Стасюку, О. Г. Казєву, А. п. Купр!йцю та Г. І. Довганю. В основному вс! керlвники запевнили членів бюро, що в їхн:х госпо-

і

цІєю nодрібненої. соломИ, яка. збільшує.· жирн~сть м<Jлоиа. Годівниці у нас

сказати вагомого дире.кторам радгосnі.в «Бобрицький•. !ме-

готовленню

Працюючи пІд девізом «Плюс один процент•. уже 40 правофлангових обігнали час на два міся­ ці. За календарем верес­ ня трудяться токар Ми.ко­ :rа Половно, електрозвар­ ники Володим!fр Демеха, Іван Харченко та багато lнших. Програму

- Секрет nростий 1 всім відОu"vПІЙ говорив вів. Це. корми. Ба­ жаио, щоб вони склада• ·

Почав

Чепурного.

звітувати,

корми. Це ·не тому, що немає чого давати їсти. Є. Кукурудза стоїть, як ліс. Біда в поганій,

КОРМИ У БРИКЕТАХ

Дмитра

друrе

;;оровам «Свіжо-

будуть

cri•

шити.

таким

вироще­

дарств

стання цтво

водонеnроник­

покриттям.

Викори­

комплеІ{СУ прискорює

майже будівни­

зрошувальних

си­

стем.

(ТАРС-РАТАУ) ..

аведенни

подарстві,

визнано

досвідом отримання внео­ ких надоУв.

хліборобську

імені Н!рова та

кtеькоrо Інформаційно-обчислювального центру держстатнетики

серед

nідприємств

<<Зоря•, коли дають триденноУ

ТЕЛЕТАПП

слуговування,

вим

як дотримали да.ного ело­ ва. Перед nрисутніми ви­ ступив директор pa~ocny «Пло.сківський• П. Ф. Волоха, яний поділи.вся

За ·підвищеними зобов'язаннями

дяться

1982

сТребухівський», значно зменшилось. І при'Чина цьому дуже проста: погано годують худобу. Звід· ки, наприклад, може взятись молоко у радгосп!

тим

ний врожай. І посилання Н<1- об'єктивні прІf'іини тут без,n!дставн!, Поруч зем­ л! . радгосnів «Авангард• та !менІ Мічуріна. У пер­

радгос­

НИХ НОJіеКТНВіВ сферИ . об·

МО·

ський•,

простої,

пах імені Щорса, Мічурі­ 'час йде! на, Докучаєва, «Бобри­ Перший секретар міськ­ цький•. «Зоря», «Краси- кому Компартії УкраІни . .1і:Вський>>, «Заплавний». А. Д. Фролов зробив Наприк.1ад, у радгоспі аналіз роботи колективів і:~-rені Докучаєва виробі­ радгоспів по заготівлі сі­ ток на одну жатку ......, 2,5 на І виробництву молока. гектара, у «Бобрицько­ - Невиконанню плано­ :~-rу• 3,· в інших 4-6. вих завдань в цих питан­ У радгоспі і:wені Щорса нях,- сказ.ав в!н, не­ техніка розкидана по всіх ~rає виі!Іравдань. У госпо­ площах, і ефективність дарствах· були всІ перед­ в:д її роботи дуже мала. умови, щоб до цього часу З такими темпами, на­ заготовити сіно 1 не до­

Переможцем серед НМН, члени яких тру­

КОМСОМОЛЬСЬКО·

більше ми його гаємо на

велиним

Особ.nи­ у

ЛКСМУ підбито підсумки соЦіалістичного змагання подіжних . колективів (КМК) за 1-е півріччя

справи·мось

невиправданІ

працю,

!)а­

Правофлавrові супериицтва у

tl!opo, n'ятого госпо-

цінюють

творюють в життя. з· />'аЙ·

JІЮДН 3 нетерпінням чекають. в магазинах добротних

відчутно

це

Свої

гортати соціалістичне змаГання за збільшен­ ня випуску внеокоякісних товарів для народу, І добиватнея поліnшення усtєї роботи. треба

простоює.

во

нення

добиватвел не тільки виконання, а й переви­ конання планів. Треба повсюди ширше роз­

виробничникам

тому,

вищені соціалістичні бов'язання.

Цю важливу справу повинні взяти під св1й

На наетуrrхомj ае в.ідбудетьси серnня, керІвники

не

які своєю неповоротністю, неорганізованістю зне­

ус~х

воду ! 9 . комплексних бригад в.зяли на .себе під­

до­

слідно-експериментальному тресту сУкрсі~­ будкоиструкція», деревообробному комбіиа~І.

Усім

на

полях

і

nідносн,

фруктовниці та різні сувеніри, а 3 відрізків ~~ гобелену пляжні сумки. Всього а початк~ року

· -

_, 1

· для народу на 660 тисяч . карбованців. Одно- !! · часно з цим nостійно nрацюють над розроб- .. кою нових зразків. Із відхоДів металу, що йде на ввроtіннцтво фрнкційннх дисків, nла­ нують виробляти ножиці для . рукоділля, Сі

з

йоні дуже повільно йде косовиця 1 обмолот вал­ ків. Погода сприяє успіш­ ній роботі, а техніка на

р.ів народного спожнвавИJІ, з місяця в місяць І Тах, наприклад,

незадов~ль­

справ

Сергієнко. Він н::~­

голосив

!

Але не можна миритися з тим, що окремі

Віврічне

стан

Із аналізом ходу жнив виступив член бюро, го­ лова виконкому районної Ради народних делутатів

"Іого трикотажу та інші.

завод

Украіни

молока, вирОбющтво яко-

жнивами

більше втрачаємо хліба. А х~ба можна чекати ус­

Хlд

трьох питань.

ли піврічний рубіж колективи заводів< порош­ кової металургІЇ імені 60-річчв Радянсь~rоІ України, торговельного машинобудування ittІe­ IJi XXVI з'їзду КПРС, виробничого деревооб­ робного об'єднання, фабрики верхнього дитя-

зривають їх випуск.

рад­

сьогодення:

господарств

план.

ремонтний

Ціна 2 коn.

за місяць. А зараз час. го в господарствах району, рШноцінний хлібові. Чим кр!м радгоспів сПлоск!в-

з

жнивної кампаніІ, заго­ піху, коли зерно в! скоше­ тівля кормів для зимівлі ні 'Л!'!Ше на 39,9 nроцен­ худоби, виробництво . мо­ та . площ, а обмолочені л ста. Розмова між члена­ на' 25 'процентах до ско­ :~-rи бюро· і кер:вниками шеного! радгосnів була гострою 1 У цьому nитанні не зро­ принциповою. БИкдикана зу:w!ла позиція більшості ВОНа ТИМ, ЩО В бі.'ІЬШОСТі. керівників господарств,

8

За перше півріччя нинішнього року їх виро-

били на

дир·ектори

тання

І успіхів по .анnуску товарів · культурио-побуто. Ї вого призначення і · народиоrо споживання. ,=

..

року

!

госnів району. Розгляда­ лися найважливіші nи­

~~ стяться у Звітній доповіді rенеральноrо сех- /і також рішеннв наступних менумlв, трудовІ колективи Броварщннн добилися відрадних

s1.цбупос.ч

засідання бюра міськкому паfтії. НІ. нього були за·

XXVI з'їзду КПРС, вкаЗівки, що мі-

аої Ради СРСР товариша

1982

СЬОГОДЕННЯ

є збільшення виробництва високоякісних то. варів для народу, Втілюючи в ЖИТТ21 иакрес­

Президії Верхов-

Середа, 28 лиnня

ОБЛАСТІ

НАЙВАЖЛИВІШІ ПИТАННЯ

Ключовим з.авда:нВям иннішньоІ п'ятирlчхн І

ретаря ЦК КПРС, Голови

УКРАІНИ. 1

ПАРУІІ

КИІВСЬКОІ

У .м.ісь.ккомі К омпартіl

ТОВ.! РИ ДЛЯ ВАРОДУ = лення

ДЕПУТАТІВ

"~НІНІІІПІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІUПППППІПUІІППОІПІППІUШІП

1r

КОМУНІСТИЧНОІ

НАРОДНИХ

О. УСНН •. міськкому

аро хід збирання врgжаю ранніх зернових у господарствах району на

'ПерDІа rрафа

26

липня ц. р.

скошено зернових культур в процентах до

u6мопочеио в· процентах до скошеного. сВо6рицький•

«За.ворІЩЬКНЙt' !Мені Юрова

сRраєил!.ВсJ;"кd• «Пухlвськнй•

..

сТребухlвєький• сЛітківський•

сВе.Jtикод:Имерсекдй•

«ЖердівС:ЬКІіЙ•

<Рfс:авівськ!dt•

66,7 11,0 64,6 2,3 56,3 · 26,6 55,2 16,2 51,5, 39,4 49,5 38,9 48,7 64,6 47;1 10,.5 37,1 19,2 37,0 5,4

nлану, друга

Племптахомво.ц «Рудня~ «Зоря»

«Заплавний• ім. Докучаєва <Авангард• Ім.

Мічуріна

< Гогол!вський.­

36,4 34,6 33 8

зо:в

29,2 25,8 24,5

!м. Щорса «ПлоскІвський•

'18,8

По райоцу

;J8,4

2З,l

15,0

2,4

13,0 50,0 66,1 40 4 36:2 40 о 46:7 ~.g


+

~тор.

!

новЕ

28 .'Іиnня 1982 року

...-.,•._.,.ш.s-..r=••*._.•.••-..nІІІІІz•·.., •а Jіь · UO;.pfitiiJi ~.:.t:б·. :~'Y.t-· ·. :~.~.••··. pt~·;S.'1~=.· і ..а.uІІН .

тptaJ D~І '

..."_. 1

Яс ~~арІЦІХ

lh.

~ратерстаа народів.

. AЗeptli~aliv

" І!ІіІщ1

винограду, дарських

. ёіsJІто

u

ІІ, _~б.аrа,ую!!:.. ї!.1

,

xw r-

JОСтjюкоао

культур.

оцІику

a1isAI nApтtt,

Jla лІtстdftІідЬ~му

реможцем

~:~~

до

c.h1jy Cdi63Y Р~,Ціtн­ сьКІ]Х · . СоцtалtетRЧІінх

. ~іd]ііНіир НілtЧ іотІї 6ачАУі ·. А.Зе~. aA·J· tЖан і ,Jdx ~l;jiнt:uё~Jj.Ax ~Р!з'5~.ВФС срІ;І,ІілІс~~ною •. J!te: пубJй(ьІ}.

Нак~з

вождя

.:~fJ:~~. g:~:~:~; м~J~. ІАі&тР,~~ с:(Т!; ~e­

...

tt!IНmRot Мацtонїльноt по­ тт

q ··

k ··1 t

Н.6м~kІстіі•Ніоt Рї.дянсі.k~t .~ttФ·

~· ~і«і ! ресn:уіЩкн to6 . ~\t~RaФ'tQ.. у ВИЩІ()'

·

!.

J · · Qбp'<!Bir

бtвЬвнІ!н~.

·А.~ . J.Іт+•_. ~ifІЩitJ '~rотнt ,ІОП()ІІ ~юНІ іІ ЦЮ. сU~ЬЛ!·

llf. ~І~~ . · .. устр. ІалБІІ~ ..· об. ли . ч­ ._ yf5Jtlйit, , .qбclit, ПР,О· ммс ь otb 8Ирdбннцтва JІКО{

· рокя

Nдjrf\tькot

._,~ зрtе у 179 ра"Ів, у иаЩ! . ; днl . ,111j3".1!-. ~аІЬтЬ , не

т!,;!ЬU !JЯJІ,о<!увtіНrЯ наФ· 'I'IJ, і1 ІІ.~рер~ка~. а Й ХІ· мtJi,. г11;)1tRчоруnн,ІІ,

т;oreikl<tlta ,

ICi.

машкно-

ел ек·

м~raл~pr,fJt­

приладОбу­

1

АІ.вна 'І'а багато Інших га,!

JJYзelt IЙ)tycтptt. Йl.tt Яни і

.вирJІІІІmііоіо мІрою жатІ>

темпи ПРОоГР~У-

зале­

технІ.чного

У. . ,~о~! . ~ роб!ч~~чим

.к.Іщ!о~ .на . шляху

Rроп~­

роваііого . іир~!tнЦтва Jіе­ лакАх

ytпlxlв

азе)1бІІ.А;tжанtЬ1<~

стІЮ.

nобилось

. селяв­ s доре­

Порівняно

ІЮJІ~lАМим JШІнем .ва

ПІіод~1щlя

rо<:ПdАі~тва бІл.ьііі • у

вало-

сІльського

3РОСМ разІв.

7

Бt)jt~p~f>!(.A Jі~аєм~!(Оііб­

моrl 1 єднання радин­ ськИх ~ароДіВ, йкі сТаf!И аакоііоМІрністЮ сусtІ!лt.­ ства роЗВЙJІУТОГО соц!ЗЛІЗ·

му ,

наочно

rір(істежуЮtЬ­

СІJ І на ПрикладІ інтерна­

ціо.наJіЬJіИх зв'ЯЗкІв Азер­ байДжану. На сnоруДжен­ ні ttіІІбі.тіЬшиі: енергетнч. и•х об'Єктів ресnубліки

-

1 Азербайджансьіfаї

ДРЕС. пр;Щіфоть .М.ай.~tри.!

· JUtl

пройшли

Братську

• об'sхтн · ладу.

школ.у

і

цl,

Нуреку . ставши

б,удуть

. .

s

А до

муть

ІtроІіИслового :Каспію

ВаФтовІtмй

rocnoдa~:rвa.

не .· тількІ!

А:rеJ)байдЖану , а А ГрузІї та В!рменп.

іtілометрів

від

1

nрост(фах

ГЕС І цілинних !\азах стану.

І так само азербайnжаи­ ська економіка немисл.r­ ма

&_ез,. усього,

jiQei•l · в

що

cтв•J­

tнliiU.X регіонах.

левсу країни.

з

13

ний

урож а й

йон

707

зібрали й

-

виноградарІ

1

мІль­

тисяч тонн .

\

«Повсюдно сипались 1 успіШІfо працюють багатонаціональнІ виробничІ, наукові І твор'ІІ

колективи. Це примітне соціальне 1 сус. пІ.ІІЬно-пdлітичне явище наших днів•. (3 постанови ЦК КПРС «Про 60-у рІч­ ницю утворення Союзу лістичних Республ.tю> ).

ВілИ Його прнч~Лів сн}'Є

нІ А. Ас.'!аиова Шамхор­

ІІов~ртаtоrь сталеві - шиі

ського району.

ПлаІІ!ЧІ Jtрани. ТілЬки танкерів не зустріttеш

біЛ.11

становить

На знімку: збирацин винограду в радгоспі Іме ­

Ціла tлотнлія катерів,

т~пер

Радянських Соцlа·

тисячІ токи.

·1.616,1

(Фотохроні кг .'Т' Л r>r -. РАТАУ).

естакади.

СотнІ тисяЧ топи паль­

Rого,

йіt~

внвозіІJіосіІ

ЩомІсяцЯ звідсії в иіх

трюмах,

Іt­

тепер

НОВІ ПРОФЕСІЇ СЕЛА

тРанспортує па материк

йайбі~ьЬіиі

у

іt~!інІ

У штатному розписІ ви·

пі)Іво~НИА нафтопровід .

ноградарського

Місто - пр о мис ел tособJііов С~(J!'одні не

+ільки

могуТНістЬ

індустріальну

-

А3ербайджа­

дових

ЗУСИЛЬ

МІЖ

ра­

республіка­

І

Астрахані

ЗабезПеЧуЮть ІіачІв

ііідкорrо­

і :На морськИх иаФтоtазьвндобувних промислаХ.

Каспію су)Інами,

nла~учіtмв

буро&ИміІ

кранами та

установками,

моrіІ:

вуча

бурова

« Хазар»,

допомогла

ві д крити

на Челекені було ство­

яка

країни постачають ім високоtіj)оjуктивнr про­

рено базу морського роз­ відувального буріння ,

біля східних берегів Кас-;

АЗербайдЖанські наф­

сталеві основи Для ви­ шок і rtробур~но перші свердловини . До берегів Туркменії відправила-

та J)ЯІ\У іншИх районів

товиІщ

в

сво!Q

.чергу,

бrtатерсьtоі

допо-

Найглибша ·

Найв.ищою

.техн.Іч ·

иьіо оснаЩеністіо

значається

від-

(5урова,

Jіах гігантським стале­ прямокутником.

І

наДра на 15-Иілqметро­ ву ,

ще

НіКИМ

у

дію

rtерспективне родо­ вище нафти. Азербайд­ жанські розвідники мор­

збудовано в морі перші

простягли через Каспііі

pyt'f

них умоі! у panrocпi вва·

понад

жають не менш важлю:шм

електриюв.

потужний

-

парк

У

світІ

не підкореву глибину. Більше половини шля ·

ху

вже

лото

у

пройде}іо:

nроЙШЛQ

до·

В-кіло­

метрову

rісізначку .

Добре

nроЯвиЛа

се­

бе в Саатлах потуЖна б у р О В а

yc'taHOBKc\

ських

надр

працюва.тш

й 5іля берегів Дагеста­ ну, Казахстану.

такий , що стала потріб· ною 1 власна обчисдю· вальна техн і ка. Звідси ще одна

сплавів,

на.дlслані

Куйбишева. У 27

з

інстит у тах

країни рете .1ьно до· - с;лtджує~ься керн, що видобувається в Саа

лах . Основна мета уні­ кального

ську . БезвІдмовно пра · цюють пермські турбо-

жати доступ до нижніх

наукового

ексnерименту

-

одер -

шарів земної кори , про якІ л юдина з на є поки що

про

значно

космос .

-

професія

опера-

віших

соціально-культуР­

завдання~ .

ніж

nіднеr.ен·

ня виробництва . охоче

~олодь

залишається

в

гос·

rюдарств'і. Тепер у вуза:t, за

радгоспними

ми

вчиться

путівка­

близько ЗО

чоловІк . Після закінчення

інституту вони повернуть­ ся

в

рідне сел о .

Край дqвгожителів ~оторні, звичні до пра· руки спритно пе.реб~рають нитки, з яких все чіткІше видно візеруноr< майбутнь01:о килима . Важко повірити, що за nлечима майстрині-жит-

ц!

142

тя довжиною в В і к не змінив

роки. звичного

Довгожителів можна зустріти в будь-якому ра· йоні республіки, але в першу чергу на . територіІ

Нагірного Нарабаху, в краї високих зелених гІр. Рельєф місцевостІ не маs вирішального значення. Важливіше інше: до по·

укладу дня Афруз Гаса- хилого віку дожи~ають І

нової. По кілька годИн 'зберігають активю~ть;_, ~~ проводить вона за неве- nравило , люди , яю в і

сtзіті

сУралмаш-15000•, ви· готовлена в Свердлов·

бурИ , . московські ал: мазні долота, труби 3 Легких алюмінІєвих

Іншої техніки. Бюджет господарства

ся з Баку потуЖна пла­

туркменським хо­

лег1і.~ . При іх сприянні

МаШRПОбу~іВRИКИ УраЛУ

з~равюr·

ма­

то

Волгограда,

дитячу

радгоспі

сто тракторів , автомобі· л!в , зернових 1 силосозби · · ральних комбайнІв, бага ·

сrднобу.JІівники

руджено

потенціалу виробництв <~ привело до збlль~ення

шинний

тал іл• ·будівництва ес­ JleitiJiгpaдa,

соЦІ­

тор машинолічильної стаІfІі цlї. В радгосnі збудова• но новІ будинок побуту, автоматична телефонна станЦія, лікарня. У ма· льовничlй місцевості сnо­ цю. Для дітей вІдкрилися п ' ять шкіл. Створення дші трудіВ• ників села найсприятл<І·

кількості

ііосrавЛяіоть ме­

tорькоrо

прикмет

.

Мё+алуjтt Росіі І Ук­

такі.!;,

з

булися в життІ сучасного азербайджанського села . Зростання енергетичного

ми.

раі~И

одна

альних зрушень, що вІд­

ву, а й плодотворність шир~коі коопераціі тру­

ДЯНСі>~іІ:МЙ

радгоспу

і!>Іені ХХІІ партз'їзду 100 nроф е сій. Іх перелі.к

на RамАЗІ . Саяно-Шу·

. шенськІй

комп­

Ваку.

це закономірно: сверд-

Сиб!!)!

змjцнення єди­

різноманітн і:

Існуючих на Зем .'Іl ланд­ шафтно-кліматичних зон у ресnубліці представл~­ но дев'ять.

Обсяг державних закупок

'л.овнна , проходка Jікої тут ведеться. nІде в

8 .ЗахіЛному

сприяє

винограду

вІ­

дома

добре

АЗербайд!Йаиу в

'П!ргу,

cro

Іі~крІrТому морі, за

вим

промИёловосrі.

свою

8

в себе майже сто галузей

увібрала

в

Азербайджану в 1981 rJ'O· цІ бу.1о заготовлено 1 мільйон 15 тисяч тонн бавовни-сирцю. Peкop,Jt

На перше мІсце 11 країнІ по виробництву і заготівJІІ грон вийшли ви­ ноградарІ Азербайджану.

- П~РАУКЦіЯ . .· Індустр\1 яка

чайно

яке;

-

Ііка пLднялася в Саат­

респу-6JіІки,

кн;

ка rіаляі у

ланко!О

народного

КіЛ ;).

метрів. Природні умови Азербайджану надзви­

RaliieliЯмif,

містечком

Заб~зпечувати­

потреби

соцІалl-

квадратних

Зайь Другого року, всІЄї п'ятlіріч­

ВlJiЬme тІсі'Іі ІІіІrіІок пі.-ьJІіrсь наж . стоЛиЦею

·енергетичного .. к~льця , За· ІКавказзи .

року

8

тисяч1

РобітвІча сПіВАРJЖність

. ііднkцьку теJІпіку. гідро­

Шамхорського

вузла

зобов'и­

81

fx

ftQІІнс:ака СоціаnІстична Ресnу6лІка

~fi; l"toдfJ~я н~

rfn:t:r~~т~~~Jie:d

соціалістк'Іних

фактів

В АзербайджанІ

. •

ня Азербайджанської міста, за роки Радинськсіt РСР на почат о к 1982 ро­ ВЛ:1ДН К!ЛЬІ;іСТЬ збіль­ ку становила 6,3 мільй о­ ШІІЩІСЬ у чотири рази. на чо л овік . Площа тери­ Уперше в lcтoilrt торії . рес9бл і ки · 86.6

. . Анtt'•й"'•анська

Закавказький

.tcto

І

Чисельн і сть насе л ен­

,---_:___

3~

a'taA РН ііі ікЬмс' liv-

~ . nрИІІіАто

~~~аиь

8

f СІМ'Ї 6ДИНІІl~ __

p~1ftilitty и~~~уа! І·

Ііерщнй

t88t

ВИЗІІІ!ИQJJ.~­

Всесоюзиого

• ІММииА іlі.іі.Ях ПJ>о· · ' eli

іJМїгаиия зІі дострокове виконаНRJІ

ІJ/?rс!_ НМ!Ш.І!9ГОСПодар~рного

НАКАЗОМ. ІОЖАЯ

-r

ПІдrотовка до 60-річчя утворен­ СРСР стала важливн~t стиму­ ~о~ poзroP.:raнwr . соціалі стичного ИJІ

~--~-)'~РСР

ЗА

· _.~зJОбі~і~н

XXVI

У язеркалі цифр І

f _ l .•. .

цр,~ІІІk~женню в~аАу Радинеького

иtаА. За .нм;kк~~и

віІ-

на

*.

р;) ПпеиумІ ЦК КПРС, у npdlt&ВRJІx товариша Jl. І. Бреж·

(1881

81 ·. . · ,.ав(тк; ifcпY,tлln:, ft!.вa трудовими. успІхами о:dааме­ .,.._ ІИІі itiJtillltlt ,.. . . .•• ~ п'.втирІ'Іки,

еІпьсьногосио­

стаJІВ внеону

соііlаліГо-е 0 о.

niiil•

Інших

. 7tttl~ T~4JIЩ'Itft ~ф~JІІU ..1,-

аІе Ігають 1 примІЮЖу.ЬТЬ · ~

ІР

jтвореІІІІІJЇ СРСР_....____..________

конаао\1 і~ · .epeВJikdWШk k.· 1 пла­ ~oro паrаиня. ДианадцаТвй новІ зaUil ' І lild~ toцia­ ~• ~pka иезмlиио зuойо­ . йJll прапор ЦК КПРС, JІICTJ11JRI '· ов'язіШ. Д~иуто · . .,ебувапl. і істоJІ!і,А~'РбаЙА~аву *ди іШсфІв СРСР, ВЦРПС 1 IR В СМ. · · ренордІfІ '! іІробЩ+іt бавоІий;

~СЬЩІХ !Шtilt'i"a, ~Д tyJft представнкn рІзних нацІо­ . . . .остей. , сіаJін блискуuм apaз-

•Jt

жиtтя

~1 е нш е ,

ніж '

ликим

том.

ткацьким

Немає

в

чергують

верета - чинком .

селищі

працю

ведуть

~

вlдnо·

рухлІІ·

вий сп ос іб життя. У нюс

Агейрі сім ' ї молодожонІв,

н е має

яким бабуся подарувала б

але по~ірність в їжі обов ' язкове прави .1о. Не

Афруз ~~ на ве с іл л я

килима. Працюf: А. Га СрНОва і по гос nодарств у. пече чур е к , любить пок о· патн е я

в

городі .

В Азербай д;нані Н<ІЛі · ЧуЄТ Ь СЯ М іІ Й Же . '2500 Ч О

обмежень у

останню

ролп

г е нетичний б агатьох з д а тність і·Е ИТТЯ

м еню,

відіграє

фак т ор.

! У

довгожителів до

тривалого

п е реДіІЄТЬСЯ

З

КQ Ління в пок о л і ння .

ПО·

Але

ловік вік о м с то ро к і в т а бі ль ш е. У п ерера Х\' НК У н ~ КО ЖН і ] 00 ТИ СЯ Ч Ні1 С е .1 ЕЧ · ня це най в~ І щ и й пи

головне пе врівнова· ;І;е на в д а ч а, еп оr;і й . тер­

назнш; у с вітІ .

в lс ть.

п :: m rвість ,

доброзачли•


НОВЕ

ЖИТТЯ

ПРОФСПІЛКОВЕ- ЖИТТЯ: ВИНОНАНКА MDЯa8r88BPY - - - - - - - - -

УРОЖАП ПІД ЗАХИСТОМ СИНТЕТИКИ

ПООЛІДОВВІОТЬ ДІІ

На

з ' їзді КПРС,

XXVI

а'І:.­

XVII

'І'а

Ді пpoфetttлc)k СРСР б~о пос!авJtе­

упраа~lкнІ

Ленінград. Збlлршити строк збер і гання плода­

виробниЦтвом.

1с()лектИвіі:иіt Доі:овlр

на заводі по­

»~Щ~о-qt металургії' iWJ,eнi 60-рlччя

ио завдаюіІІ :- tilдilliJJІ J?Qnь і ai;k~ чеиин колективного АбГОІЮру, поёІt-

Р&діІkсі.кої УкраіІtіІ став конкретною

пиТВ койтроль Ііро~~ііlЛ.ок, тр~овЇJХ ·

ІІРоrрамою сn•льних дtй адмtнlстра.

колективів

ціJ

за розв'Jtза~м всіх 11'11-

1 п()буту

танЬ Праці, життИ

л~деІ,

та

профспілкового

tib:jfi'JtЗiiJiltl

· І)ер!Бішцтво заводу ; пали~ом. Заступник го­ громадськІ органІзацІї до- ловнЬго бухгалтера В . М. того.

тивний

договір

що

колен-

вирІШує

комітету

віfІ)обннчих,

Куценко

ЗІ!lтував

своєЧасність

в

економІч­

них, соціальних завдань.

розширювати їх участr. у dJJaи~aивf

бились

Велику роботу по зм е н­ шенню

· про

захворюваності

nроводить 1 спортивн о ­ масова номlсlя . Зараз 9 групах здоров'я займ а - _

виплати З'і­

не випаднові ~роблеми; а ро~НтноІ ltJ'i4tн, а. заступ­

r:

є комплексноЮ, noetaп- _ нин дирекtора Г. Єр- ється 2670 чоловік. Шов та Заіі!Д~R>ча кущем ною програмо.Ю дій, особ- Удалень к с. Дрозд _ ,Непогано попрацювала ливо в тій Мго ЧactiOtl , rtpo хІд \)емонту Ідалень, виробничо-масова комІ с ія

де мова йде

шення

ов о чевої продукціІ до ро­ ку д а є можлив і сть новий ~Іа т е р l ал, створений у Есесою з но :~tу науково ­ д о сл!дно~ІУ інституті син­ тетичн о го каучуку. Овочі і ф ру кти дихають у схо­ в ищ а х через << вінна» з С ІІЛОЕ С а Н О В О Ї ШІіВЮІ . В і ЛЬ­ НО пр о пускаючи повітря, синт е тичне сито в той же

Тому

1

час затримує зайву воло­ гу . Такют чино:ІІ підтри­ ~їу є т ьс я нео бхідний ~rікроЕ.1 і3t а т. Но в инка пр о йшла д о с,1і дно-промисловl ви­ пр о бу в ання на плодаове­ ч е них базах ЛенІнграда .

У СПІВДРУЖНОСТІ З ЗЕМЛЕРОБАМИ

·. ЩJQ . пo.ril::I· поліdшенюt Яkbctl сфав. разом з комІсІєю по аар­ охо_ .. . . платІ 1 норм у ванню nра-

умов

побуту ,

М9жн;і

Щіве.сtіі

тако ж ці в питаннях

зменше я­

Харків. 300-тисячну ма­

рони працІ 1 ме*:анlзаЦtt й ІнІ:пІ ПрИклади тоГо, як - ня надурочних робіт. Ви­ ручних робіт. · і\онтролює:,ься , винонанІj~ значення причин їх п ро-

шин у передали :.1еханіза­ т о р юr радгоспу <<Калинин-

заводу

тр уд і вники

rІрофспілковиfі кЬміrі!т Jtолдоговору. Ал{;

проф- ведення , винриття недол і­

!Jренра~но __ розу- ком Ьачитf> .своє . завданнn кІв у постачанн! матерlа­

мlє. що пун_кти угоди _ ста-

не

в

заслу~ОІ!УJ!аЮіl

нуть п устою формаль- ~и інших mitafiь: ністю, я н що Іх не під- покараннІ винних,

крІnити

rих

лами. упущень в органі­

не 8 аац!І робіт дозволили цим а в номlсlям зменшити над-

продуманою ор- тому, щоd разом ~ адмl- урочнІ

ганІзаторською

діЯJіьніс- ністрацією та Іншими rpo-

тю, матеріальними ресур- мадс:нимИ орrанlзацlямн самИ, поетапннм

розв'ІІ- вихо ати

У

роботи

вдвІчі.

~ай ж е

Значна органІзаторська

трудІвнинlя робота комісІї по o::opo>Ji

заннюr проблем,, що сто- віру У еві!\ колектив, тор- праЦІ,

винонання н о ма­

ять п е ред пІДприємством . дІстЬ- за нього, виховати ле/{су заходів по цьом у в них поЧуттЯ ·госnодарЯ, важливому питанню доДля

ЦілеспрямованоІ дІлом

роботи профном

роЗрсіб- виноkання

ля є перспекті.ш. ний . р_ічtt_І_І_ІІ план 1 на його основІ мі· сячні робоЧі nлани . . <;:Існовнl питання, що вИносяться на засімння профкому 1 його презіоЩlt, - це нонтроль за вИН'Інанням рjзнИх , пун_ktів колдоговору :

підсумнІв

показатИ, що дає

·

іtамtЧени:< зволиЛо підвищити р і вень

безпеки працІ 1 знизити тоавмнш :зм . но- на 22 проценти. К о мі с Іл

··

колдОговором. пл<іІtом со- виробничий

цlалJ>ного . ррз.Sнті<у

ленті-Іву заходІв.

виявила також Ініціативу

Н~веду ден!Jіь~ прні<- 1 вимог.'Іивtсть

ладів. На Зав9ді були в.е- Денні

лині втрати

віД захііорю-

в

с кий >> Калінін с ької обла с ті

3

страху

За

:.r а ши н у н але нь ;

працюють

рюваностІ За останНІ роІШ. ВиявИлось, що пито-

з~1 о гу

строк

Коли

у нас ще є, н& жа л ь

на

надм ірне

обожню в ан-

ня << з~л е н ого зм ія >> заб ус~шпь п ро свій н а tі-

майже вс! пункти кол ;\( > · говору постійно в и к о н у-

раніщ~ це робн.тіо~Я . Рі;і~- ~

.

ропозищєю

-квартал, то . зараз нонщ::>- страху

н

був

. 1 і"

ом с

з· а

.

;

докладає

го . м_Іс:_ я . ця . у ць. ому. P!>,Ul пун~т про моЦт~Ж iloJibco- лістичн! сушилак в п 0 бут

ми

· · ових при .цехt· в· . Цей

. в_ж.е . заслухали, на. приклад, начальнина вІ' д· міще_· ннях

ділу .t но о

матерlаJJьно, технl•~ · .. · о 1 постачання . ., .

всіх

зу-

10

зробити

та соці . І·

зобов ' язання

гідний

внесок

в.инонання рІшень з ' їз ду КПРС , Х\ТІІ

tтуюtт був вИконанИй. За • · ·· · . lн ~трати від .ЧР,ОСТ. удних р

ду

і

.

10

1\1

.

.

7И.

у

m;

А. М.

щ с ранк у .~а ся >>

А

ву.

1 де

би

п о саднами ,

п орожні

Ю.

Ю.

шу­

пляшки.

Маришева, в нетве­ 4 травня

Jі Ього

Гагар І на,

вили-

Лук'ян,ова

·

і п у лш:я

.

І ви­

«прогулюва­

і1 е р е б у ваючи р с з о:vту стан і ,

.

уваги

1

·:;;;і , а

. ~але ІШІ\ 12, І:в . 40::3), Л. А. Ст е п у р а 1 r . А . Т у пч і й ( ву -

XXVI

· прнд і,lЯ.'ІІІ

r-; а чп

(

ариш е ва

напоями,

пра.цювали

в ан і не на те , як одяr­ нути нагодувати Ді­

"

С І ;'.І е Н

не

.1ІІ ЦЗ)во;~:J 'єін аlІ·нн , 11 . кв.

з'їзСРСР .

пр сф с пілок

.

.

.

"

n'пниця

хо в а нню д:тей . ВсІ їх­ ні думки були спрямо­

:11 :снц і на р о д нн ~r с у до ~І

соц- саль, щоб винонати п л а-

1

внесенИй . нові завдання

не

;~Ішо шr с у в о ро, з по-

трь о х

спиртними

н іде

хто п ор уСІJує йо го, с у -

че с ть ВО-річчя утвор ен ІІ <J СРСР

ли

в н щr 1й о 6 9в' я зо н ви хоsан н п ді т е й. І тих,

ЮІ

колдqго' в_. lр·

будІІИКJ'

Фото М. C!euиorA.

с : :н я Лук'янових ( ву :~:шя Київська, 292, 1\В. 95). Ці батьки зло.вжива­

с ::!' ї , ,1е батьки ч е о ез

в чеканні автобу-

В

:

·

.. . . ,... СІМ І

в

д.;,nя' обг' ов· орення .. І яищо n

"!І

тLІІькв

Своєю пІснеІо 1 ~ов9м _ .ЩІ. іІаАИtаюtь труді~

·

~І і ст а б у:ш п о збавл е н і ~ . uать ;; : в с ь к их пра в 6 а ть -

самі готують Ці пИtі!ііНЯ "'ою.

ве

Се!WЩ!'о~івськоі:о

ників села ва трудовІ зверmUвJІ.

пр_J q>ному із залученням с;а після ПрийнЯття душа. Зараз колектив з аводу ш:фони~ )\'іас робітників ;зача~ту з мон· рою голо- несе Т. РУдО.В'.'·' вахт"J НСІ · '-'

..а

лайовича Пархсіменка.

її.

зr-щ l і і іJа!\вищ ої вим о г.1 ІІІІос т і . Так, за м и ну лі два

цЯх,

кпИЧе в п8.1Іе

культури вчит~лІв Ліобов ДмІітрtвну ДЯченко, Лю­ бов Олександрівну ЗI!'J'#f!lЛOBy . та слюсарн-опері!ТО· ра СемиполківськсЦ nтахофабрііКИ Аиатолlн Мико-

вд оско­

вано с ті і травматиз~.tу н цент,ів. ·РобІтники заво~у вплив на виробнrРІі п о· Інші. простуджувались в основ- назншш, ста н тр удо;;ої Грома:~ськl комісl1 ному не на робочих міс- днtципліни .

·

самодіяЛьнИх артнеТіІІ

зем­

да .1и

ltopa

~ ЛЮДИНА І СУСnІЛЬСТВО

ва :{ . цехІв; стан JіІісцнплІ- ма ~ага простуднИх захвrj- юtься. А це, зрозум і л о., рювань становить 35 поо· має свій позитивнІІіі

.

Гаряча жиіІаііа

хліборОбІв~, Ча~tо . ,-у,. б~~ь 1. ~часники худож­ ньо І С8МОДІЯЛЬ,НОСТ1. fta .ЦІtОМУ ~МКУ . ВИ бачите

(РАТАУ).

ни пщіці : ана ,1 : з захворю-

'

ч и ~ало які

пр о довжитИ служби.

питання органі:ЗаЩї _пр~Цl ~ адміністраЦІєЮ зробили своїх ділЯнках й Інш! коі вL:Іпочию(у; еііономl.:t дета;льний анаЛІз захво- місії профкому. То ~Іі маtеріалів і сировини : виховна робота в колєkтн-

Р ·:>кютендаЦіюш

експлуатац І ю

Плідно

гос.подар­

.1 с р с б l в і нж е нери внесли в

пункту прання І х І~тчв ст -

ttpoфкpf,fy разоІ~

великим

роб у дівн и к і в зв'язує дого­ в ір пр о сп і вроб і тництво.

ваності. MilftЖe 27 тися<! кн спецодягу та бу,1ів н и -

соцзмагання:

цим

трак­ шасе! .

ст в о~r ун раїнських тракто-

прп вяе­

п\;;\_веЦ~ннЯ JІюдино-днів. Комісія соLІ· цтві саун в цехах.

заводу самохідних

торних

року

трпрічну дочку Наташу не згцувал.:t

!{ ЗОА иївська , .. 7). Цюш днюш б у :~е позба uле н а· батьк і І; -

пр о н е ї

:шц а

І\ Н .

нин

три доби.

д9·

не

Н . А. мала

Ііале­

часу

для

догляду за сином. який через безконтрольність з боку матерІ скоїв де­ кідьна

правопорушень.

Все виховання в та­ них сІм'ях часто зво­ диться до жор.стоних rl.'!ecнf!x покарань, які

nоро;tжуютr;.

у

дітей

тані . негати13ні риси ха­

рант~ру, як боязкіст1!. брехл}fв!сть, ЛИцем! р­ е тво. І гІрко доводить­ ся . констатувати факти таного

тей ,

виховання

яким

дІ­

завдається

непоправна

загубила

св о ю

1

JLi:!тlC'I'Ь~

шкода.

·

Р. J1ЙСТОПАД,

іПсnеkтор в сnравах ііеЦЬвііоJ!іі:.НJх мtсь­

ве .1о ся працівникам мі ­ кqr~ . ііlД;Щі~. ВНУТ· Котляра з питань забез- ~ахвррювань . з~енщ,,ились лі ції шукати горе-ма­ P.ifri~{J справ, каnі­ печення працІвнинlв , піЦ · майже на iOCJO люДино М. ЛАРПІ, сь кн х п рав щ е од н а тав мlліці1. т і р. Че~ез свою «зайпрпєм с тв а спецодягом, Днів . · rолова завнсnІу . __ _ ----··--··\ .. _ ~~~ __. · •:а~.аІSІ8888!11іІІїііііrіІІ · ·~ів'і._в ~іІ оіІfі.і~іі - ІІіі·їі ··nІІі · Йіі"'іі...іі=і · іі"і'·~~~·~і:.:'І· і"'"ііі ·· ···-· · ····,ііі···· · іІ . і'_ _. ПОРАЛИ СМЕЦІА11Іt:tі .... М· 'і =rtztt'YSrt•K t!siiai:iia:i:aiJiШ\iil!tit.......,z..,.,.,,. """''Іі!'"'-*"--=Аьсі±іаіа . • -- • -

~r;~.пw;~~~~~;~~j о~~~:;~r1яб~::

СТВОРИТИ ОПТИМАІ.НІ УМОВИ РОЗВИТКУ РОСnИН Одержання

1 _?елено\ в;д

~;rк~рудзн

11 шрІЯ пол іп!ІJення

роз~нщення

лереднинlв,

зу_{\ _· .У'.І,~tті.ІЧ\1 . ,. коІ_ "_:~_ !-11' !feiJ arp o ~ ;;: , зал~жить lr .,~f#ІЄ . 3НJІЩению бур янів, ;;бере-

ІjИСоких , ур_<;>жаїв ; зерна

Мі!(;И

.кращих

по­

удо~рення

rpy!Jтlв шляхо~ внесецяя .Qрганічних та мінеральних добрив. пра.вилі!.ногр J своєчасного обробітку поля у

JІіТНЬQ-І?,фІНіЙ, _ пеР,tО.\1·

, . .;

:

Rращимв попередщпса.J!в ,. куqр;t:.JІ­

зи ~- . ицшІіх . Ywroв.ax є. озв~t, зерно­ бобові й картопли. На добре окуль­

туяеііи~, у~оіSреНИі ..о~rаиlЩми т~ мІ­ нераJІь~~!"Jt добр~ва~~-.~лощахі ку~-­

ру~зу можна вирощувати кіJІЬ1'~,Я ~

ків .~Чдря_,ц_ (іез

tcт~_T!fO!O

знИж~

1

врожаю зерна й зелеиоt маси. Щоб не допустити зменшення врожаю ка­ чанистої

при

Ц

цукрових

бурЯкІв,

розміщен~;!l ян

під

піс:Ія

кукурудзу,

таR - і під пQпереднин . необхідно внести добрива у підвищених нормах. Не слід розмІщуват-и н~нурудзу /11С­ ля проса у зв'язну з тим, що в Цих

нультур загальній шкідник рудзяниt!

метелик,

а

-

нуну­

також

пІсля

соняшнику, особливо при вирощуван-

ні її на зерно. При

розміщенні

'

кукуруми

після

стерньових попередни~;~Ів . обов'ЯіJНО­ внм агротехнІчним заходом має бути

І

"'ЩЩІО ВОJІО.Г,И В І'РУhТ• 1 щ;,Ііlі ..... о.оі'" "J Щсості о~нки,, . а . в . кінцевому підсу:~: ­ ку пІДІінщенню. tрожаю !'.У~урудзи . на 3-4 ц~нтіІери

зерн а з гсr>-

.

тара.

,. Особливо ретельн~ необхідна л~· ­ щ~1'И стерню . t~a плоіцах з інду ­

сtрtіlJІьною 'tе.ХНОnОГіЄЮ ВИрОЩуВЗН•І;; кукурудзи. Адже прн н е якісНО)і У за­ гортанні в грунт і пожнивних решток

ефектианість

Г\!РбlциJ,(!в

. нових

дії

на

бур ' яни

ється,

бо

значна

ється

на

поверхні

потрапляє

в

р ! зно

частина

грунт

цих

і

грунт ов и х

їх

знижу ­

за л иша .

решток,

шв ;цко

не з ві трю ­

ється.

Слід зазначити, ща послаблення боротьби з бур'янами в осінній пе­ р:од. яке мало м:сце в останн! рокИ в багатьох радгоспах призвело до сцльної засміченості полів осотом та Іншими норенепаросткови~ти бур'я на ­ ми, на янІ грунтові герб І циди не

дІють .

Тому

на

цимИ бур'янами,

-

площах,

стерню

лущити

двічі

нин.ами

на _ Ілибцну

засмічсннх

необхІдно

дисковими

лущиль ­

сантюІетр іп

6-8

слідом за збираннЯм хліб і в та ле~т і ш­

високоякісне лущення стернІ слідом за збиранням попереДнрої культури на гаибину 6-8 сантИметрІв дисні>­ вюЕІ або лемішними знарямями

днс.ковими боронами на глибину 1~ -14 сантиметр і в п і д час масової ПQJj!!H ,PO\\~'tOH бу{J ' я.н ів.

.ііільчасто--шпорЬвшіи

кореневаростковими

аг ре гатІ

з

важним!{

брfюнащі чи

s

або

кІльчасті>-

ними

луіl\ильниками

.t..--~_qрутьЩ .з ... о·сотом

чи

та

важкими

іншимн

бур' яна ми

'l

лі1ньо-осіпнШ дає

с брuоtток

перlод

добрі

по.тІл

по

наслІдки

,

роз.етцах

оур ':шш rcpoiц ;,дol'ti 2,4-Д амінною С!.JШЮ (~ 1\і Jня·рюІ'І!в на гекr<tр). J] I J~ I І ІV3Т ОрШ! Х ІІ О СіІJаХ !\ У К У РУ;ІЗ<І cт c,• :u; u J T <l к up e н t' ui р е штки с лі д по­ др:GшІТІ І п срехрссн и :н дискуванню1 . J ; н) :І с;;у upd HІ<Y н е обхідно прово­ ;;іІТд П і Д '! а С ма СU!J ОЇ ПОІІВ И СХОДі~ vур · нн і в на з ,1 ущ е н о~rу ~ олі плуга~ш J II L' iH' ;Щ.l Y i-IШ J !K <!:III! на Г.lИбІІНУ

-- :.!0

санrіІ~І е тр: u .

а

на

грунтах

воУ , QР,аи.Щ .І~'t~ТЩ> не вnливаЮть на

•·

І

з

гребені й розrіииt борозни.

Це

доз-

,J' волить не тільки уникнути розвитку і

1

i

!І 'J

І!

27 '

-

врощай_, ~ук~рудзц~ ,.. ; ·.. Во~еНіJ . на виоран)fх полях обов '.цЗісQ~о . С;-ііД _ ро;ірfвиятн звальні

ерозії грунту, підвищитИ яність по· льових робіт 1 продунтивн]сть arpeгатlв на весняному обробітку грунту, с і вбі. доrлядІ за посівами. та. збиран-1

ні врожаю, 'а

й запобігти

n.оламкам

машин і знар~~ rilд 1 час прqведення

цих , ~о(і і т . ТJ:ІJЬКИ. .ЩС::ІJЯ .. ро~рі~ню­ вання гребенІв І іSорозен зяблеву ора~кt .~Л~ - _,в~J}Катtt. заttЩ<Jеною.

В,Раховуіочн .в.н~оку вІддачу {)С­ новноі'о удОбреfІня, його позитивний вплив на .. врожа1tніс_т~ . . ,ц,ступии~ КуJ;Іьtур .ClJ!O~Ml".tt! В ро~~Ч!f9МУ рОЦІ

:. rі л юнr орНІ,Іі\І шар о м на всю його г.1н бин у . У трир : чн нх дос,1 ! дж е ння х досл і д· . :о ї с т іlнц ії С умс ьІ( о r о на у ІrоБо -ви1 юбшr ч о r о о б 'є .:нншня « ~ ~liTa >> пpJJ ,. рJІЩ і з ііб у на г .шби ну 20-22 сан ІІІ .> І .;т р т r вр о іІ(ай зерна кукурудЗІ! ста ­ но в ив 4o,l центнера 3 гектар а , при

шИти кількість органічнИх та .мІне­ ргльннх добрив ДJІЯ внесення безпо­ .:сред.ньо пІд зяблеву оранку .

Jр ющі на ;j І, 1· а н а

п!д . ~укур;Уn~У можна

25-27 санти~Іетр:в ЗО -32 сантюrетри ,j J ,U це н т не ра 3 ге к т а ра. При одноразовому лущеннІ стерні ш:йІ,раще проводити зяблеву ераику у серпні та вересні. В наших умовах перенесення оранки зябу з серпня на

жовтень

в р ож аю

призводить

зерна

це нт н е р ;в

до

кук у рудз11

зни ж ення

на

4-5

з . гент а ра.

Однак у тих випадках, коли слj . дом за збнрання:w хлібів .стерню .1ущать днсксr; r ! ~ш. а після появи ехо

ДіВ iJy!' .Ш ; І1 І!ІfК а ~ ~ Н ';И В-

і ,:J С' ~І і ШНИМИ .'!уЩІ' .1Ь­ · ·ііН Н Д ~ !LНОВНМИ бОрО­

іІа~Ш,

ор:ш!>У можна прово-

:>RV.1t.зy

в· paдrocria~ иеоб.~1ДftQ . Значно _ збіль­

Слід . ~·.9:rата, Щ() Яf'ЩО . восе.ціt

форми весні -

вносити

всІ

1\ІlнераЛьннх добрив, то на­ лише ііоДіфозчиннІ туки.

Застосування в лІтньо - осіннІй !І е р і од коМПJІексу агротехнІчних за­ ходів, спрямованих на створення , :т­ тимальних

умов

розвитку

буде необхідною умовою в исокого врожаю зерна

\!аСИ кукурудЗИ. старший

науковий

.

рос.1цн,

одержання .1 , . . :щленоІ

М. 1НUІИН,

дослідної стаицЦ науково - виробничого

співробітник Сумсь,коrо об'єДнання

~<EJІita>>, К!JНдидат смьськогоспо­

дарсі.кn наук.


*

• стор.

. КАНІКУЛИ,

28 л~nня 1982 року·

НОВІ!

ЖИТТЯ

КАНІКУЛИ •••

~

П8реміr ~~Зелений _ra:it~~ .

,,_ . ,. . •'\ '1,,..... .'1', ~~. , .. '

.

Нема,по рІзних змагань nровели дІти

І

з .ці лі*! дні відnочинну в n:онерських

таборах . . .на

ста.д!онах,

спортивних

данчинах .' На те й нанінули.

тsна сnар'І'.анІада

май­

табоJ'і3

ди М.

голови

Першими вийшли

мІськра­

змагатися дІвчатна

-

до

найстаршого

учасника.

жало

вано

нІ

-

уміння

діяти

представники

піонерського

табору_

сЗе·

.· ·.

лений rай•. · А ввечері і nротяrом настуnних JІІОХ днів лроходи.лн турніри з піонербелу і футболу в таборІ сЗелений rай•, а ПJІав­ фв гостинно прийняв басейн СПGртномп· ленсу «Металург•. І ось лозаду nередстартові ХІИJ'!ІО· вання. Визначена команда • перемо·

хорошІ

жець мартаньади. Нею став JІРуЖ.ииt но.:~ентй,в «Зеленого гаю•. йому вруче. но nерех.Ідний нубок. Спортсмени цьоrо табору були першими у Піонерболі 1 футболі.

Друге

завоював

.цібрева•,

ження досягло змаг~ння в естаФетному

заrальиокомаядне иtс.п:е

сСов.ячний•,

третє

сБtла

-

А. КВІТІІЕВА.

,•

ІП

І.

Програма · счас•, Вес:иІ старти. · 9.311 . Камера AHBИTW:R F сУ сnравах фІр_мн• . тика

І.

11.00. Виробнича

По. sа&ІнчеивІ

'\

Продовольча

alf, 'І'ц,.

І'ІtІвасnка. Новина.

-

Новини.

14.30 14.00

· -

вроrрама

ааrальнонародва спраВ8. Дом:умеитальиІ телефільма сЧас sбнратJІ . вроааІ•, сВ коавому серцІ вІ.а.rукиетіоо

,....

15.SO ФІJІ•м

ltтopji»,

.а.Ітам.

-

сВецаІ

17.1~ Шахова ВІІІІОJІа. А,а,рес:Іі МОЛОАИХ.

17.46

18.45 СьоrодвІ 18.00 · JІJОдИНа

у

саІтІ.

І S&II:OH. Концерт Зразм:овоrо A.YSOo вого орм:ес:тру МІиіttерств&

19.30

·

.

.

"*

ПРОГРАМА

8.46

200 1

І

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

8.00

всі, ян один. Завершилося спор­

метрів. Переможцями у леrноатJ'!е­ тич.них видах сnорту спартакtа..:~и стали

ЧЕТВЕР, 29 JІИПНJІ

І

· 3Турто­

дружно,

300

).

х.1олчик!в

від

тнвне свято на стад1он1 бігом на

стільки «ЩіЛЬНИМИ'>, ЩО СУДДЯМ ваЖК:) було визначити призерів. Однак, мабуть, · найбільшого валру­

ТакІ

rіоєдинни не залишали байдужих серед болільникІв,· ·. ані серед суддів.

імена лepe­

!іОВСЬ!ШЙ (всІ Із «Зеленого гаю• ). А сні.'ІЬКИ завзяття, бадьоростІ пану­ вало серед бігунів! Ножен виходи.в з єдини:~-1 бажанням nеремогти. І ре­ зультати не забарилися. Вони були на­

иа віджиманнІ. ПершІ хаилювання, не­ вдачІ І ренорди. БезномпромІсно, на.nо­ ,,егливо боролися всІ від найменшо­

то

серед

·

б::Гу. Та як же tмкше: адже амам.-е• відразу но.лентИlІи, 1 тому баrа.то заf!е·

результати у різних в:кових груnах ло: каза.1и А. Нисса (<<Сонячний»), О. Ле­ лешкІн. В. Бицан, В. Дашкевич, І. Миш­

І. НорнІйна, І спартакІада розnо-

ча,'Іася.

майстер

Лисий лов:.до~шв

лідтягуванні

СЛ()ртсменів

винониому

старт б.!­

(

Нор_отн! хви>Пини параду на мІсь­ хому стадіон! сСnартак•, звернення з застуnнина

на

стадіону

жа.1ися Н. Федотова «Бі,1а діброва~>) і Л. Нуз~1!нська t«Зелений гай• У

...

юних

вийти

по

«Зеленого гаю>> (40 раз:.в). серед дівча­ ток 13-16 рок:в Л . Зарицька («Зе­ лений гаіі» (52 рази). По 50 разів в!.,_

rай• .

J!D

диктор

MJfl·:C~iв у перших двох видах змагань. Найсильнішюш у віджиманнІ серед д:в­ чаток 7-9 рок:в стала О. Воранидя із

проводилася вnерше. У П nрограмі віджимання J nІдт.Rгування. біг, л:онер­ бол і футбол, плавання. МІрялися си­ ,,аШf між собаю піонерські табори «БІ · ,,а д:Іброва•. сСонячний•, сЗедеЕий

nоз;хоров,1енням

встигли ще

як

спорту Б.

Але ось

nіонерських

не

гуни,

шлахІа саоJІученнв СРСР. Камера .диввтьсв у tвlt. сУ сnравах фірми•, '1141>

18.00

тина 2. ІІ.ОJІ Програма

Це · ви чеинІ -

21.35

· c'kc»,

моаnе. Во .....,. 22.З5 CІtCІro.ut 7

tвІтL

ПРОГРАМА

УКРАІНСЬКОРО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 АктуаJІьна м:а .. ера. 10-35 РавкоаиА концерт. 11.00 О. ЧаАм:овс~окиІ • . слеаеа.. ие 03еро•. Вистава аавноrо акадеиІчиоrо

ру опери

та балету

Ім.

Шевченка.

Т.

Г.

Деро теа"

УІІС!'

13.25 МаАстри иис:тецтв. Наро"" ииА · артист УРСР А. ••

ТрощаиовськиА. . 14.2.> · Науково • noпy.upвJJI ~· - ноальиаиах

сrорваовта.

( ... 26). 18.00 Ноаиви.

16.10 Музична моsаТка. 16.30 ЛІтературна карта ни.

Богданович

17.05

VИ!Iat• nоет М.

БІJІоруськиА у

.

КJІиму.

Народні таланти. . nошани. YкpafBt1e

17.45 Екран коrо

телеба.чевна.

f

13.00 Фольклорні ..отивв. 18.30 ПІонерське .аІто.

19.00 19.30

20.45

у пара.-иому марші.

8

·

Юних спортсмеіІИІ

На

і

кІноекрана.

.а.обравІч,

у

дІтв\

чоані,

не

рах)'ІОЧИ с~

·

ки•. 2 серІв. Ноаиии.

22.40

22.55 ІІІ

&ееоmиІ

Ігри

2

.. олодІ.

c.uooтвnt

Фуrбо.ІІ. Фін.._

тайм.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І. ПЕРЕдАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛД.СТЬ 8.00 ГІ .. наетнка. (

иоз-до-

pt)SJIM заступник rо.лови м!ськ­

8.20 ДокументальвІ

9.05

викоmсому М. І. Иориійко.

8

Новнии

камерІ.

21.00 Програма сЧас•. 21.35 ХудожиІІ телефІльм с"*

-

У 8 J'чаСІІПИ спартаи!а~

АктуаJІьна

ФІльм

про

фІльми.

концерт

с БаJІ&&.І

оІсию•.

10.25 Ісnанська .. ова. 10.55 ВІдrуквІТ\>СА, сурмачІ! 11.40 ФІльм - дІ'tАМ . cOtтaJrQ

ЗмаrаютьСJІ nІонери.

лІто дитинства•. З серІв. Наш сад . РозnовІдІ npo худоаинкІв. Рокуел.ІІ Кент.

fOJIO;B&IUio.

12.45

13.15

13.45 ХудожнІ А фІJІьм ·І! еубтв· тра ми

сЗ,1О'JИН>. ФІльк - «Нетерnим\ст••Доку .. ентальнL телефІJІЬМІL 16.50 Концерт артистІв КиТае... коУ державноУ фІлармоиІУ.

t

18.00

19.30· Докумеита,рьвиІІ фІльм

те.ІІемрІюt•

сХJ\оnчаки

npo море•. 20.00 Веч\рвІІ казка.

20.15 НароднІ мелодІУ.

20.30

Телеоrлад

21.00 Проrрама 21.35 ХудожнІй

·

nароnлави

«Ки1вщина•.

\

сЧ..ае•.

телефІл"м сЛ

rудуть

І

]ІІА•

ХОАКТЬ~.

22.40

'

'

ДовІдкова

с.1уж6а.

Дарн.ицькиА вузоJі

sв'язху

ПРОВОЩtтЬ

НАБІР УЧ'НІВ

голюбІв тєписи

ЗАПРОШУЄ •АРУЖБА>) КИєві

Польської Народної

Рес­

портерів

иублІ.кн.

кнн­

дукції до СРСР.

Стопична

rарИJІ сДружба• гостинно

аапрош~·є киян та міста

гостей

ознайомІиися

.Щтературою

з

польських

Ниижни авторів зайІІіають сті

значне

величезної

видань

•е11у r~ rок

ПНР місце кільК•)·

зарубіжних

сНОВАЯ ЖІ1:1НЬ» po.llcК'Ьro комин:rа УкраинЬІ. городекого

рО.:ІНЬІХ

книжкової

ннигарнІ

твори

дами ної

радянської

(На

v•·

р.аииском язр-·~~~ rop Є. ФЕдЯІ'І. Газета ... .,-."., с 17 еnреля 1~7 rода. lllfll ВЬІХ<>иа: моrнмК. tpene. ПІІГRИnе. c:yt\t\OT8 А.арес о•r·••п••· 2!;.'Н)ІІ r. БраверЬІ Киевской обJІасти, уІІ. Ки~вс.ІіаJІ, ІМ._

на

та

кІльностІ

літе~атури

літерr~­

ТОріВ

редакnП:

Чеслава

2~~010.

"'·

Тмефони:

-

·-

-

вІддІлІи

аuходиn.

у

вІвторок,

ознайомитися

відяІ­

яка

розповідає

дення

ПНР.

КИІВСЬКОІ

ОБЛАСТІ,

154. релsктора.

листіи

І

вІддІлу •ІаJІ1лv

иасовоІ

в'аtІІІЩЮ,

субоJУ.

радіО·

робо­

В.

11!\164. І

1111<10

о.

кииrи

редактора

·•нео•нІІ

1\J)VkarннІ

Киї.-с:ь~еn.,о

vnp;rtRЛiARЯ

8И.!І88НИQТВ :

торгІвлІ .

llpvк

дру•ованиА· •r>••ІІ• <~РИМІрни•і• За.... . 2963.

БрОІ:ІІІРСhtса

обласноrо

м. вул.

розвн·

·

Д,1JІ встуnу необхідно по­ дати такі документи: пас­

порт. трудову

ПО.ІІJrрафfІ

АдJ>еса

книжку, фо-

снІ)JtІІ:І

• і

КНН>ККОІОІ

npv•apнt :

2;!\МQ.

Бровари КнівськоІ обпаст~ Київська, 154. Телефон 19-4-37,

· .

Наша :~дреса: 252090, Ки­ ів-90, вул . Празька, 21/1 • Дарницький вузо.1 зв'язку. Відділ кадрів. Те.пефои 552-83-47. J)ф!ти трам11аями N2N2 32. 33 110 зупинки <Ву­ лиця бакинських комісарів•.

А. ВОЛОШИНЕНКО.

Індекс Обсяг Тир•ж

1

єва.

тографію Зх4 см.

дlлу пропаrаидн КиJвкниготорrу.

з

лись~Іенниками-леренла-

та J'!Іте­

Т. ЗАХАРЧЕНКО, старший редактор віn­

про сьог·J ·

ЗустрІчІ

дачами братньої лІтера-. тури відбудуться у бага-

ter~y,

та JІРУЖ·

нраїнамн

ватнея вічно.

Н()·

nромисловостІ.

між

ратурамя мІЦніти

19·4-67. Іа.зета

бі

JІЄ·

Народ­

ної Ресnубліки,

виставка

дувачІ І з фотовиставкою,

!•СТУІІNика

триватиме

Польської

про·

-

19-3·05;

Недовrо

книги

nри-

ав­

БРОІ\дРИ

19-3-1\2:

столиці.

Змо­

у

19-4-47; оІ.1Ін>нІn.лhноrо секретаря, госноларстаа 19-З - 1~: коре('ІІlОRлеята мІсnевого

сі.nьськоrо

мов.тевня

репактора життя .

з

бібJrtоте­

пІдприємствах

книгарні

жуть

Янчар·

КИІВ<ЬКА .

тисяч

на

тягам усієї декади.

діятиме

любителів

nорадують

Всього на

Тематична

мов.

Ві КНИЖКИ ПОJІЬСЬІ\ИХ

l\ни-

nартійного

інших

20

мірників.

оригі-

посІбники та

6YJI.

тв

та

Іноземні

мовах

Найменших

творами

Адреса

ro-

вивчає

польської

н.'!аси·! ·

світової ,1ітератури .

области.

налів

перекла-

видатними

хто

тература

Ознайом ­

російської

та

тури,

спецІалістІв

сучасніша науново-техні 'І­ на, медична, довідкова лі-

:~>Іарксиз­

му-ленінІзму.

'

ках,

декадІ література nредставлена 1200 назвами в

мови, стане у nригоді най­

представленІ

класян і в

opreR Броиерскоrо К.оммуни~.:тическоА 11аtнин и раАонноrо Сомеrон на·

Киеис:коА

тих,

про­

У широному асортю1ент1 у

ляться читачі з

видавництв.

оеред

ри та культури.

Дпя

тьох нниrармх,

ського, Ханни Янушев­ ської та багатьох інших

польської науки, літерату- письменників.

ПО 30 JDIПИJI 8 майстрів слова. ПНР є екс­ триває декада одним з провідних

3 21

привернуть житвидатних дІячІв

на 1982--1983 навчальний рІк no nідrотовuі телеrра. фістів · І оnераторів зв'язку. Приймаються юнаки f дівчата, які закінчили середню школу і nроnисані :в Кині чи Київській об­ JІасті. Строк иавчан·ня від З до б місяців. Вип.1ачу· ється стиnендія 52· крб . Ро­ бота надає·ться у відді.1ен­ нях зв ' язку Дарницького І Дніnровського районів Ки­

АnміністраuіІІ. ин .. екс 61964. Пе•аrь RWC01<8IL Об heM І печ ао НЬІІ пист. rнраЖ . J \401) •••ем<оЛЯІ'ОК .<-. 2963, бp(')M&Pt.'ka1il rИІІО f ['І8фИІt ~ме В• ского . · о"бпастноrо vnрАМЛf'нн" ffC» .1~лам

M'llSTt!'.rrьrт"'

ІІnлиrоафиМ

1

КННЖRОА ТОf'ГОМЛН дl\f')f"C' rHftOr1)8• фин: ~оМ2(). і'. Брова~ьо Кя~всхоІІ

области . ул . Фон - 19-4-37.

. Киевская. 154.

Теле­

120 номер 1982 рік  

120 номер 1982 рік