Page 1

ПРОЛЕТАРі ВСіХ

КРАТН,

НА ПРОСТОРАХ КРАIRИ

ЄДНАКТЕС1І1 ом

ОБ~GДН~ЮЧИ а~си.JI.JIЯ

120 (4640) СЕРЕДА

якост! видів трансформаторної сталі Но­ ВО.'1ипецького металургійно­ го заводу. Цього успіху до­

СЕРПНЯ

1978 Ціна 2

-

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

р. коп.

гН.

ними

Іит.ересом,

схваленням

од­

зуст­

дlJlльність

колективів

заводів

вої

металурrії,

та і району Історичні рішен­

го

машинобудуваННJI,

ия лнпиевого

р.) Пле­

(1978

кроки

ної

по

здійснеиню

політикнпартії,

аграр­

трудІв­

ники села розробляють І приймають нові пlдвнщенІ соціалІстичнІ зобов'язания, спрямовані на ЗМlциеиня І розвиток

сІльськогосподар­

ського внробництва. На уро­

чистнх мІтингах, зборах пра­

цівникн ланів і ферм, роБІт­

ники промнслових пІд­ .прнємств-шефlв заявляють про високу готовність успІш­ но

втІлюватн

креслення

в

жнття иа­

партії

.по

даль­

шому пlдвищеншо добробуту JIIOдеЙ. ТрудовІ колективн ордена Жовтневої РеволюціІ рад­ госпу .ПлосКівсьКНЙ., рад­ .госпlв Імені Щврса, імені КІрова взяли пlдвнщені соц­ зоБОВ'ЯЗaRRЯ по значному

збlльшеиню поголІв'я худо­ би, валового виробництва і продажу державІ продуктІв тваринництва

та

му

виконанню

тоІ

п'ятирІчки

достроково­

завдаиь

і

.ТребухІвськиЙ.

деся­

радгоспу

по

-

зБІль­

шеннюурожайностІ та вало­

вому

збору

нули

зерна.

Перегля­

зобов'язания

тивн заводу

колек­

залізобетонних

КОНСТРУКЦій, Дарннцького ремонтио-будlвельного уп­

равління та ПМJ(-15 по по­

ці

в

трудових

колективах

почнни.

Першочергове завдаННJI партІйннх органІзацІй до­ вести рішеиня Пленуму ЦК КПРС дО свІдомостІ кожно­ го комуніста, кожної люди­ ии. Важливо те, щоб, вико­ ристовуючн всі засобн пар­ тІйного впливу, забезпечнти широку пропаганду І роз'яс­ нення, глибоке внвчення Іс­ торнчних матерІалІв Плену­ му,

розкриваючи

тійних

рІшень,

смисл

пар­

показувати

всенародну боротьбу за дальше

пІднесення

господарства.

сІльського

Насамперед,

цю вІдповІдальну І почесну роботу повнниl повестн пред­ ставннки

БІйцІв

великого

загону

Ідеологічного фронту. 4100 пропагандистІв, лек­ торІв, полїтlнформаторlв, агІ­ таторів міста І району прово­ дять актнвну роз'яснюваль· ну роботу у своїх трудових колективах по матерІалах липневого (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС І лнпневого (1978 р.) Пленуму ЦК Ком­ партії Українн. Заслуговує

ганІзацій,

підприємств

ВТ;.1j{JЮ'ІИ

р;шення ХХУ досягли

ськнй. імені 50-річчя СРСР,

J

і

і

НПРС, J>

стверджуЮТЬ, що прнйнвті рlшеинв Пленуму роблвть

Ців. Перевиконано планові завдання по випуску біль­ шості найважливіших видів

все го

можлнве длв підвнщеИНJl

добробуту.

Новому

КПРС,

неухильно­ народного

продукції.

нонана

піднесеНВJI ~іJlЬ~

ського господаРств., JlК від­ креСЛЮЄТЬСJl . в поставовІ ПленуМУ ЦК qpc. повнн­ рівень партійного KepiBJIJIЦ'I­ більш

AocKoHaJi1

методи

ор~аНізаторськоі і поЛітнчноl

план

по

не

важкі

вжили

Ннні, коли встаиовнхаСJl СПРИJIТлнва погода, слІд по­ вести актнвну роботу за ПРОВЄJl;еВВJl

збнраННJI

врожаю.

всІ засоби 'lдеЙRО~

політичиого

.

Викорис­

впливу,

читн

співувачем у

партор­

покликані забезпе­

внсоку

трудову

напру­

площі

ційно-масовоl роботи, Систе­ підБНТТJl підсумIdв став

темою

Проте партІйнІ оргавlзацll радгоспІв .ЖерДі_СЬКНЙ., .ГоголtвськиЙ., .Зор.. ще сповна

вони

_плнву

ва

службу жннвам. Потрібно партійним акти_Істам. всІх

_ СПРНJlТ.іі.... · перІод длв збиранНJI _рожаю зиачно полІпшити ВСJO масо­ во-полІтичну роботу, Jlка ста­ не мобілІзуючою снлою '1 хо­ господарств

внконатн

.На

честІ

кожного

з

транспортуваННі

130--140 \

комунІста,

кожного трудlвннка. ПартІй .. \

вантажів.

У постанові тії

Унраїни

ЦХ Номпар­

піДІ<реслюється.

що обкоми, міськкоми і рай­ коми

партП,

первинні

пар­

тійні організації зобов' язані підвищити вимогливість до господарських керівників за неухильне

виконання

жавних планів по казниках, всемірно

відом­ облви­

дер­

всіх по­ зміцню­

вати виробничу і трудову дисципліну, зосередити зу­ силля колективів на' поліп­

належ­

вого

шенні

денні

якості

в

ництва,

роботи,

прюзе­

дію резервів

вироб­

економному

ВИНОРИС­

танн! матеріальних і палив­ но-енергетичних ресурСіВ. Звернемо увагу на необхіД­ ність постійного вдоснона­ лення організації соціаліс· поширення

наполегли­

досвіду

пе­

редовиків І новаторів вироб, ництва. (РАТАУ).

сільськогосподар­

нового' вро-

*

початну

хліба

з

процентів.

дали

слово

заготовити

вкладом у створенн.'· матерІ­

кому­

.,

гектарів. Денні

норм'и

Н. ТРОХИМЕНКQ, jplспетчер

.

виробітку

вона викону ЮТь на

18О""-19О процентів. АДАМЕНКО АнатолІй Борнсович, МОГИЛЬНИИ

Микола Павлович комбайнер

~

пом і чник

-

І'адrоспу <t ПJlосків­ ський". Хомбайном СИ-6 «Колос. намолотили 31 липня 25 тонн зерна при завданні 22 тонни. Всього з початку жнив вони намолотили 116 тонн хліба.

~ ~

і

комбайнера

СОБОЛЬ Олександр Олександровнч, ІВАНКО

Віктор Петровнчкомбаl\нер і помічник комбайнера радгоспу «Зоря». Ном­ бай ном СХ-4 щодня намолочують по 29- 32 тонни зер­

, на. ~MiHHi норми виробітку виконують на 150-160 про­ \ цеНТІВ. },~~-,~~~~~~~,~#~##~~~##~~~,~ ЗВЕДЕННЯ мІської інформаційно-обчис­ лювальиої станції державної статистики про хІд збирання врожаю озимих І ярих культур

У

с.. ~O:[

=" '3"" "~ о

~)( о ",,,,с

.... е ",:::,.;:~I't;

~

- 3

0== " 'о ~ "'3 ~~

u~ «Авангард»

«3аплавний" імені ДОКУЧ:;'Єjljа «Р ycaHiBcbJ!?'.iO~

69 67 63 57

29 29 44 32

«Лlтнівський" імені

Щорса

«Бобрицький. «пух:вський. іменІ Юрова Племптахозавод

(в процентах до плану)

"~

«3аворицький» Центральна дослідна станція

« ХрасилівськиЙ.

господарствах

району за станом на 31 липня 1978 року

в

третьому роцІ деСіПОЇ п' яти річ­ ни 1920 тонн зерна. Вони зобов' Я1алися ·весь вирошений урожай. на .плоЩі 710 гектарів зІбрати за' 1О робочих ДН іР.

ня в життя планl_деСJlТОЇ п'ятирІчки, що стаНе '.гlдним

СОРОКА Григорій Михайлович, ПАВЛИК Олексій Михайлович механізатори радгоспу <!Авангард.. Комбайном eX-5 «Нива. з навісною жаткою ЖВН-І) скосили зернові КУЛЬ­ тури на площі 198 гектарів при сезон ному завдаю!! 190

У дНІ обговорення постанови ЦК . КПРС .Про дальший роз­ витон сільського господарства СРСР. хлібороби нашого рад­ госпу

тн все для успішного ВТlлен,

бази

намолотили

виробіТКУ трудівник виконує на

нІ .органlзацli повнннl зробн,

ально,техиlЧНОЇ нІзму в СРСР.

на

водій радгоспного автомобі­ ля Михайло Артемович По­ ляков •. Автомашиною Г АЗ-53Б вІн перевІз 116 тонн зерна но­ вого врожаю. ЩодеННі норми

рІшен­

ня липневого (1978 р.) ПJlе­ нуму ЦК КПРС І лнпневого .(1978 р.) Пленуму ЦК КомпартlI УкраІнн справа

пшеницю

поля на тік високою продук­ тиврістю праці відзначається

дІ боротьбн за хлІб третього року П'Jlтнрlчкн.· У спlШJfО

.валки

жнив 128 тонн хліба. Щодня з бункера комбайна видають по 35-39 тонн зерна при завдан­ ні 22 тонни.

використовують

ІДейного

у

\ \ \

124 гектари. При завдан- ~

Степановича Литвиненна і по­ мlrЧника .Олександра Федорови­ ча Горбенна. Иомбайном СХ-4

торІв.

снлу

дарських

сирови­

на родногоспо­

номбаАнер І .ЗаJSOРИЦЬ­ кий». НОJllбайном СК-4 щодня намолочують по 35-39 тонн зерна при завданні 22 тонни. Всього з початку жнив вони записали на свій рахунок 128 тонн зібраного хmба.

змаганні виступає

тичному змаганні серед хлібо­ роБІв господарства йде екіпаж у склщцl комбайнера Василя

внсту­

пів агітаторІв, ПОJlітlнформа­

не

інших

ГОРБЕНКО Олександр Федоровнч помічник комбайнера радгоспу

ні 19 гектарів щодня трудівник носить зернові на площі 2426 гектарів. Ударною працею відзначаю­ ться ХЛібороби на підбиранні ,валкІв. 3 початну жнив вони намолотили 359 тонн добірно­ го зерна. Попереду в соціаліс­

коми, бюро радгоспів .Плос­ КіВСЬКНЙ., .літківсыcR•• t ІменІ КIp~Ba, .РусанІвсь­ кий.. На службу жиlfвам тут поставленІ всІ засоби агіта­

змагаННJI

металургійної

та

ЛИТВИНЕНКО Василь Степанович,

механізатор Валентин Андрійо­ вич Баклан. Комбайном СХ-4 з навісною жаткою ЖВН-6 він поклав

ме так розуміють І сир.мо­ вують свою ді.льність парт­

матнчне

ни

тичного змагання,

ської продукЦії

Повним ходом ідуть жнива на полях радгоспу «Завориць­ кий •. Хлібороби поклали у вал­ ки зернові культури на площі 452 гектари і обмолотили їх на 147 гектарах. На косовиці хліба в госпо­ дарстві зайнято 4 агрегати. 3а­

вий хліб.

товуючи

жаю,

своєчасне пере­

u

лн можливості повести широ­ ким фронтом настун за во­

вк1сие

(ТАРС).

Забезпечити

ударнии

умови склаЯНСJl на цьогорі1f­ них жнивах. Часті дощі УТ­ руднювали роботу, ие да ••-

1

сталі

автоматизовано.

Кожен девь- ~ Календар трудовоТ спави

меном на внпробуваННJl ста­ ха збиральна кампанІJI зер­

швндке

трансформаторноІ

них заходів по забезпечен­ ню сталої високоефективної роботи всіх підприємств і будівельних організацій. Вимагає дальшого поліп­ шення робота транспорту. Иерівникам залізниць, мі­ ністерств і відомств респуб­ ліки необхІдно вжити захо­ дів до поліпшення викорис­ тання транспортних засобіВ. везення

продуктив-

і і

'*

ких комуністІв першо екза­

Надзвичайно

контроль високоякіс­

роки ~.

1980

роботи в масах. ДЛJl сільсь­

вовнх.

модерюзо­

шихти. зміне-

ЖНИВАМ - ВИСОКІ ТЕМПИ І ВКІСТЬ!

НІ відповідати t1tл';'ш високий ва

Скоротилася

кількість відстаючих підпри­ ємств. У промислоВОСТі ви­

етаповІ боротьби

за дальше

змотува~ня

прокаткою

повністю

року.

конкоми

соціальному

снлу

ладом полІтичні БІйці партІї

політнки

стрічки.

ноІ

розвитку

деякі міністерства ства, обкоми партіІ

~lll.\,Б

вої продукціІ на 586. млн. карбованців при річному зо­ бов'язанні 1 млрд. карбован­

аграриої

режим

сталевої

над

РаЗО:\f з тим ЦИ Хомпар­ тії України підкреслив, що

розвитку республіки. Оа t:i місяців цього року понад план реалізовано промисло­

ним словом, особнстим прих­ життєдайну

лого

під ор­

;;~Ii,. я

li

з'їзду

знаqИhХ

еКОЩJмічному

Київської птахофабрикн, радгоспів .ПлосківськИЙ., «Требухівський.. . Пристрас­ доводвть

ратурний

.'Іі .. Всі процеси І

господарства

на 1976~

по ви­ марок

но процес виплавки і ~.озли­ вання трансформа ТОРНОІ ста-

ви­

ності праці, додатково одер­ жано 109 млн. нарбованЦів прибутку. Поліпшилася якіСть багатьох виробів. Вве­ ;:teHO в дію основні· фонди на 3,5 млрд. карбованців, або на 7 процентів більше. ніж за такий самий період мину­

l,li;lE~K ніБИ

будов Української РСР керівництвом партійних

вообробного комбінату, рад­ госпу-комбінату .КаЛНТАН­

гу серед учасннків жпв. Са­

рнтн

Хомітет

що

промислових

дере­

Бюро мІського комlтет'1 КомпартІї Українн схвалнло ІнІцІативу цнх радгоспІв, промислових, будlвельиих

ціалІстІв господарств обгово­

значається,

торговельно­

ганізацП

профспІлковІ, комсомольські органІзації, керІвників І спе­

Центральний

Номпартії. України розгля­ нув деяю питання роботи промисловості, бу дівельних організацій і Tpd!,L:Il~ 1) 1 У Б 1978 році. У прийнятій постанові від­

агіт­

силеиню шефської допомоги радгоспу імені Мlчуріна._

підприємств-шефІв І зобов'я­ зало первнннІ партІйнІ,

СРСР

на

rex-

У ЦК КОМПАРТІЇ УКРАїНИ

порошко­

рlлн трудІвники нашого мІс­

нуму ЦК КПРС І липневогО (1978 р:) Пленуму ЦК Ком­ партії Українн. Гаряче пІд­ трнмуючн дальші істотнІ

\ (

вlдзначеННJI

напрямами

народного

комплекс вищих

вано очистку

програми

нарощувати

учених

створено

трансформаторної сталі. Роз­ роблено оптимальний темпе­

робництво ефентинних видів продукції. Збільшення їх ви­ пуску передбачено «Uснов­

СПРАВА ЧЕСТІ КОЖНОГО КОМУНІСТА ностайннм

нологічний робництву

комплексної

науково-технічної допомагає

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ. ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ

великнм

Здійснення

допомоrою

пt;щриємСТВі

сягнуто в результаті тісно­ ГО співробітництва з колек­ тивом ЦНДІ чорної металур­

3 11 КВІТНЯ 1937 РОКУ

З

З

Державного Знака УДОС:ТОЄНИЙ ОДИН з

2

"" ~..:

::: :::

,,::І

З~

Q~~

:r:",

24" 20 22 40

«Рудня» «Требухівський,. « Великодимерський.

«Жердівський" імені Мі'!уріна «Гоголі в,ськиЙ.

Броварське підсобне господарство

«Зоря:»

«ПЛОСКівський"

57

31

21

53 51 50 49 49 47 45

27 40 43 28 41 42

29 33 29 25 18 32

45 43

32 59

22 35

43 40 36 35

41 33 27 59

21 29 27 28

31 26 22

50 52 76

20 29 42


RОМУНІСТИ. всі тру- . Ід~йноr 1

ДяЩІ Радянського Союзу. єдіюстІ.

органІзацІйно! ним фактором

згуртованостІ

нашІ заруБІжні друзІ вІд- пролетарського зна чають 75-рlччя ІІ з'їз- цlоналlзму.

І

Інтерна-

ду РСДРП. якнй ознамеЗа три чвертІ с'\'олlття вував собою поворотний ленІнська партія пройшла етап у розвитку робlтни-

чого І всього революцІйно-визвольного руху. На П з'їздІ РСДРП завер-

шився процес революційних

об'єднання марксист-

великий шлях боротьби І

перемог. Вона провела росІйський робітничий клас І його союзникІв через три революції. Пере-

сучасного кеРШНJЩтва економІкою І

розвитку свІту. В Радян- куn:ьтурою.

ському СоюзІ побудовано роз-винуте соцlалlстич-

людей. На ІІ

леннІ

високо

РСДРП

д8.JIЬШИй ського

корІнно вІдрізнялась

вІд

усіх роБІтничих партій, якІ Існували у той час . Шдкреслюючи цей факт, В. 1. ЛенІн писав: €Бlль-

П'.Т8рl'lgl­

розвиток c1Jtьгосподарства

..

У ~p.y праgю

на....... cPCF... )" ~~IДI ~­ необхІднІ ,иа "r.Брежиna. в

n.

пІднести

зв..,. tIJ8llli;rlй IICICIJ1IOlt Пле-

тич ної

діяльностІ

НПРС

r

меншовиків, за з ' єдиа~ lI~i

по розС:ОЦlалlt'l'lІ'ПіОГО

nt]n11

8'IfJaY

ш л я х :=:г~e~

бlльшовикlв.Ц10НВJtlзму,

~~~:~~:HoX:~~~:=r{~~~~~:

.eдseHO.

!ПІтаИВJI еПро

мацІї. ня І значення члена паро .. у" ~HO 8QlftЧ1ПlЙ. глиОсновне завдання су- тlІ, рІшуче боро1eJl .~ боко вayкoilld ataJrt3 почасної полІтики і прак- ти панського анархlЗ.J illт", ~RJЮt дІ­

~f:~o:~~~~~~~~K;OC~:i с л А В ний тlю

з1здl

не сусп-Ільство зако- В. І. Ленін номlрний етап у ста нов- вІдстоював комунІстичної фор-

який пройшов

вихованням обговори.

огоnошен_

ЛЕН ІНС Ь Н О Т ПАРТ ІТ ~~Лl:Ь?;:~~fз:~

мога Великого Жовтня ознаменувала досягиеиня тих Історичних цІлей, якІ були накресленІ в пер-

дедалІ повнІше задоволення матерІальних І культурних потреб людей . його розв'язання ви-

-

в партійному життІ пролетарського демократизму з централізованим керlВництвом І єдиною дисцип-

чення

полІтично!

ЗГУ'Рто-

вЗЖ>стl І економlчноІ Ін­ теграцН соЦіалістичних держав, зміцнення єднос­ тІ свІтового комунlстич­

t

шовизм Існує, як течія шій партійній програмі. магає дальшого посилен- ліною. Цей лtнінський ного І роБІтничого . руху, політичноІ думки І як поЗ утвердженням дикта- ня партійного керівницт- підхід до корІнних проб- подання допомоги наро­

л ! тична

партІя, з

року.

(Повне

1903 тури пролетаріату відбув- ва

зІбрання

суспІльством.

Тепер лем

Ідейною основою біль- ківщини, яка вступила на шовицько! партlІ стало шлях будівництвасоцlареволюцІйне вчення марк- лістичного суспІльства. сизмv, яке ЛеНіН вlдсто- Нруто змінився і розви-

тичного І культурного дні . життя кра!ни. на яку б Зростання ролІ парт!У. не поширювався спрямо- посилення її керІвної дlвуючи!l І орган і :зуючий яльності з особливою аІа-

глиблення ро~рядки І розвиток широкого мІжнародного спІвроБІтництва. ВlдмlчаІОЧИ значення

иізмом, розвинув І збага- стала епоха революційно-

ла ядром

нв у. бороТЬбі з

тив

цтва

буді~ни- дам. я'Кl борються за на­

цlовальну незалежнІсть І

тільки в долІ НЩ~JOї Бать-

немає такої дlляики ек<>

партійного

на

творІВ, т . 41, стор. 6).

ся докорінний поворот не

залишається

НОМічного, соцІально-полі· озброєнні партії І в нашІ соціальний

оп орту- ток усього людства. На- вплив партії. НПРС ста- очн і стю

стосовно до

нових

го

переходу

вІд

капlта-

стеми

виявляютьс"

В, ІІ з'їзду,

су-

аналіз сучасно! епохи, визначив магІстральнІ наПIJЯМИ боротьби за повалення самодержавства І

капітал І зму, за встановлення дИ'Ктатури пролета-

ріа ту .

З перших крокІв своє!

реВОJlюцlйно

ючої

перетворю-

-

дІяльностІ

партІя

товому масштабі. Наша країна першою здІйснила цей Історичний перехід. ВеличезнІ труд-

нощl долав радянський народ в ході соціаЛIСТИЧних перетворень. І всІ перемоги, якІ здобув він У

мирній праЦі І воєнних випробуваннях, зв'язані з

багатогранною

ЛЕНінської

діяльнІстю

партії

ністів.

K:JMY-

Шд її керІвництвом ра-

І громадських органlза- шем Л. І. Брежнєвим. цій. Це чітко вlдображе- Тепер у центрІ Іх уваги но в новій НонституцП стоять проблеми, зв ' язанІ СРСР. з втІленням у життя рl-

ток шляху, який привІв нас до ве, ршин, на якІ ми пІднялися сьогоднІ це ІІ з'їзд РСДРП, це прий­

З побудовою розвинутого соціалІзму НПРС, зберІгаючи свою К.1асову природу як партія робітничого класу, стала авангардом усього радянсько-

ша Л. І. Брежнєва визна-

вище покликання .

роботи в промисловостІ І

му вона бачить своє най-

Озброєна марксистсько-

ідуть багато народІв земної кулі. Велика спів-

спlльства, зовнІшню

пентраЛІзму, на

держав

ми

наЧ8J1ах

ленІнським ученням, партlя визначає генеральну перспективу розвитку су-

дружність соцІалістичних стіЙно стала

вирlшаль-

пленумів ЦН НПРС, у виступах на них товари -

го народу. У служіннІ йо-

дянський народ проклав стовповий шлях до соціаЛіЗ~I~, по якому тепер

демократичного

шень XXV з'їзду НПРС у галузІ внутрІшньої І зовнІшньої політики . У матеріалах наступних

І

внутрішню І політнку , по-

являла когорту

йонІв комунІстІв. Прав!!я-

якІ вимагають до себе головної уваги партійних, радянських І господарських органів, найбільшої концентрації сил партІї і

партійного

Пленум

ЦН

НПРС,

ВСЮ УВАГУ-ТРУДІВНИКАМ СЕЛА

За пІдсумками соцlа.nlстичного змагания У

І

другому кварталІ серед пlдприємств сфери обслуговування перше мІсце присуджено ко­

ний НПП приймає заl\lОВлення на 15-19 видІв послуг: на пошиття одягу

(Ганна Павл І вна Фесюк), Р у дня (Ольга ФедорІвна Білецька), станцІя Боб-

і взуття, ви.ГОТОВ.1СННЯ шерстяних трикотажних вироБІв, видачу різних предметІв на прокат І ба-

рик (Людмила ОлексаидрІвна Волкова), якІ ' пІврічнІ завдання Вllliона.1И на процентІв .

гато

обслуго-

За своєчасне і високоякіС­

вуваннІ сІльського населення працює чотири спе-

не ВИliонання замовлень та культурне обслугову­ вання вани завжди одер­ жують від людей - лише щирІ ПОДЯIiИ . Підбивши пІдсумки за перше ПіврІччя І зважив­ ши свої можливостІ, на­ шl працівники вирlшнли виступити ІніцІаторами со-

одержала таку високу

набагато

полІпшили

слуговування

об­

трудівникІв

.68 ти­

тисяч кар6о-

б ~ льше,

Інших.

44

ніж

На

торік.

робничу програму, ~ле й сяч каІ>О?воанц:в б l л.ьше, ціальних автомашини. ЗгІдно розробленого грасоцІалІстичнІ . зобов язан- нІж за такии час ТОРІК. ня З усІх найважлив і ших технІко-економічних поназннкlв . Зокрема, план з

Особливо багато ста­ рань , вмІння І винахlдли­ востl в справу полlпшен­

реалlзацlІ

ня

В

побутових

957

обсязІ

карбованЦіВ

тисяч

по-

тисяч

перекрили

карбованц!~ ,

на

а

побутового

lІанІНЯ ня

оБСЛУГОR~'­

сІльського

ДОliлали

на.селен­

праЦІВНИКИ

диспетчерського

пункту ,

в порІвняннІ з відповlдИНім перІодом минулого

яким керує Інженер Ва­ лентина Петрівна Тищен­

року

ко,

досягли

84

приросту

тис.ячl карбованцІв.

та

ні

сІльські

комплекс­

приймальнІ

пункти.

КОЛИ ПОРУЧ НАСТАВНИК Харківський мвод

імеltі

КОМСОМОЛУ вають

авіаційний І дійових форм трудового виЛеltіltського

по праву нази-

підприємством

мало-

ховаltltЯ робітничої зміни

є

Itаставництво. . Близь~о . n'я­ тисот ветераltlв праЦІ І

мо­

діЖltим

КОЖltий третій лодих передовиків виробни­ nрацівltик тут не старший цтва шефствують Ita~ учо­ тридцяти

років.

ОдltlЄЮ

з рашltlми

школярами

І

ви-

як

фіка · бригади майстрів виїжджають безпосередньо на робочІ місця і приймають новІ замовлення та доставляють вже виконанІ .

вич

Ностянтин

Насяно­

Пр-оцеНIiО),

Плоске

якІ

комплексно-

пра-

завершения

трьох

років

п'ятирічки до І

IlfCпекції

до

На

Зltімках:

о

2

стор.

о

о

у

Фото Л. Новгана.

(Фотохроніка

справах

справ

му , інспекції у з громадськими

Р АТ AYJ.

з

неповноліТНіх

вІддІлу

громадськІстю п·о

профІ­

справах неповнолітніх разом саrмодlяльними організацІями

проводять певну роботу по профІлактицІ пра­ воnoрушеньсе~ед неповнолІтніх. На виконаи­ rНЯ пОСтанови ЦН НПРС «Про посилення ро­ боти по попередженню правопорушень 1 піц­ вищення ефективнОСТІ боротьби з антигромад­ ськими проявами. інспекцІєю розроблено І здllkнюється ряд конкретних заходів , спря­ мованих на профІлактику правопорушень. УСІ неповнолІтнІ , схильні до правопорушень, бе­ руться на 06л:к, з НИІ\ІИ проводиться ІндивІ­ дуальна виховна робота. У першому пІвріччІ

1978 року спостерІгається зменшення кІль­ костІ злочинІв І правопорушень, ск.оєних не­

плаofiУ

повнолітнІми

Поряд

в П<Jрlвнянні

З цим,

з

ми'нулим

злочин-ність серед

роком.

п l дліТliів

З8л~шається високою . Т і льки в цьому роЦі у містІ здІйснено БІля сорока правопорушень. Не придІляють належної уваги роботІ з під­ лІтками кер:внини шиноремонтного заводу (директор В. Є. Зозуля), дослІдно - експеримен­ тального (директор П . О. Халецький) , залізо­ бетонних конструкцій (І. О . Нрючков), нестан­ дартного комунального 06ладнання (А. Г.

ЛемпіцькиЙ). цюють

На

цих

громадськІ

пІдприємствах

виховатеЛІ,

не

члени

пра­

опера­

тивних комсомоль'ських дружин не з ' являють­ ся

на

чергуваиня,

керlВНИIiИ

не

реагують

на

Інформації І повІдомлення працївнинів інспек­ ції у справах неповнолітнІх.

Міськвиконком зобов ' язав інспеliцlю значно покращити роботу по попередженню правопо­

внизу -

старший

.

'Іlml/СКНIІІ<nml

НОВЕ ЖИТТЯ

з громадськими

Номlсію

базового

пІдлітнІв,

в

постійно

зміцнювати

саМОД І Я'Л Ь НИМИ орга­ підприємств ,

справах

бов'язано вІдділ виховну

установ

неповнолітніх

при

роботу з

народної освІти полІпшити школярами.

СХIІЛhНИМИ

до

правопорушень , а аДJlіністрацію комбінату громазського харчування не допускати ВІІ­

-

падків

Фото М. Ty~a.

о

серед

зв'язок

мІСЬКВИКОНКОМ І зобов'язано розробити заходи по проведенню профІлактичної ро6~ти серед неПОF!нолlтніх . Рішенням міСЬНВIІКОНКОМУ :зо­

праворуч РИЖКОRНМ .

літака ТJI-/34А;

рушень

нІзацІями, керlВНИliами І організацІй мІста.

маuстер

праці, КОЖltий третій має МПТУ М 5 Олегом РОМА­ почесне ; звання ударника Н ЕН КОМ, Ол.ексанiJр.ом КОМУltістичної праці. АКСЕНОRИМ! ЮРІЄМ

складання

МОltтажник Ю. А.

·неповнолIТНlх •. Як вІдзначалося на засІданнІ мlськвиконко-­

штампува л ьна з?гОТОВО'IВісімдесят сім nроцеТltів І ног о цеху КОМУItlСТ В. І. трудівників nідnрuєщтва І r ЛАДКИ!1 (другий сnра­ беруть участь у русі за ко- ва) з сво/,lЩ nlдшефltиАtU­

ставлеltня

і

ПАЦКJlН.

лактицІ І попередженню правопорушень серед

молу.

МУltістиЧltе

руч)

І!!!!!!І!!!!!!'!!!!'!! !'!!!_!!J'!!!!'!!!"!!!!!!!J~

внутрІшнІх

трьох рокІв десяrnї п ' я­ тирlчки до 25 листопада.

nУСКltllками мпту. які при­ йшли на ХАЗ. Jlсnішно працюють ради наставltиків, створені в кожному з цехів. ДАЯ мо­ лоді оргаltізуються лекції і теХltічltі олімпіади, урочис­ то проходять посвята в ро­ біТltики і проводи до лав РадяltСЬКОЇ Армії. Систематична Цілеспрямо­ вана робота з молоддю приносить свої результати . П' ятсот молодих робітникіf1 усnішltО борються за заflЄР­ шення особистих завдаltЬ

БО-рі ччя Леніltського комсо-

ків Д. д. ГВОЗДЬ (право.

Ви.конавчиЙ ком!тет мІСької Ради народ­ 'них депутатів прийняв рІшення «Про зв'язои

110-112

за

n~

ВИХОВАННЮ НЕПОВНОЛІТНІХ­ НЕОСЛАБНУ УВАГУ

Володимире Олен- ц і алlстичного змагання с!йовичу, розкажІть, б. УДЬІ серед п0<5утовикlв області

при.Ймальнl пункти цюють найкраще?

бригадир

НАРОДНИХ . ДЕПУТАТІВ

-

ласка ,

знімку:

У ВИКОНКОМІ МІСЬНОІ РАДИ

СвІтильне (завідуючий

тися- НПП

На

редової бригади МОltтаЖ1t1b

В. ШАПR ,

реliомендували себе. ко­ лективи комплексно-прий­ м а лt:.них пунктів таliИХ сІл

ДОСlІГиення.

280

ванців , тобто на

редltЬОМУ на 130 nроцеltтів.

доктор IсторнчВRX наук.

районІ

чі

ми виконали не лише ви- Kap60BaНl~IB. Це. на

на

в

басинського коротко розповІсти про виробничІ

За другий квартал І ~ела. За півріЧ;я надали перше пІврІччя в цІлому ІМ послуг. на ::>20 тисяч

16

цІлому

села на

Оцінку .

слуг

В

даltltя вОltи виКОltуЮТЬ у ce~

міль-

16

144-квартир.

великоnанельного жиТ~

лового будинку. Змінні заltol

щих Радянсько! країни до перемоги КоМУНIЗМ6 ·

налlчу€ться 25 НПIlI 43 майстерні. Найкраще за­

лективу поБJТКOмБbtа,.,. · Наш ' кореСПОВАент попросив директора пlДJlриємства В . О. Ков­

УсІм нашим пра-, НайБІльш відрадним у ро­ цІвникам дуже приємно ботІ варт-о вІдзначити те , усвІдомлювати, що їх пра- що у нинішньому роцІ

ця

Через них за пІврІччя надали рІзноманІтних побутовнх послуг трудіВНИliа~1

-

тиnоверхового

ча партІя першо! в свІтІ соцlалlстичноІ держави , вона впевнено B~дe ТРУ~Я­

223&

ВАІЩ . ІНТЕРВ'Ю

пересувно!

ного

НИ~І

сільському

Мукачівської

ця в м. Мукачевому дев'!&"

в СВОіХ

рядах більш як

- монтажники

ня но. березі річки Латор","

собою невелику пролетарських

революцl?нерlв.

І)бласть.

Будівельники

механізованої колони пмк~ 98 закінчують сnоруджеl«

нята ни-м перша ленlнсь­ ка Програма нашо'! паро тІІ •. 75 рокІв тому партІя

НПРС об єднує

вдосконалює фор- народу.

методи

забудемо про те , що поча­

чено вирішальні дІлянки господарствІ,

Закарпатська

еМи

не забуваємо І нІколи не

БІльшовикІв виступила як передовий І боєздатний загІн робітничого класу: вона була побудована на ленінському црин-

ципі

говорИіВ:

ботІ ЦН НПРС, його По-

Історичних умов. Спираю- лізму до СОЦіалІзму в свІ- спlльства , всІх державни)( літбюро на чолІ з товаричись на нього, II з'їзд РСДРП У прийнятій ним першІй партійнІй ПрограмІ' дав глибокий науковий

11<>-

товариш Л. І.

політичної си- плодотворній. творчlЙ' ~o- Брежнєв

радянського

прогрес,

продажу

спиртних

напоїв

неповноліт­

нім.

Середа,

2

серпня

1978

року

о


Е8іііЕ!!!!!!РIШЕННЯ JlИПВЕвоrо ПЛЕН)"М}" цк КПРС

НОВІ РУБЕЖІ ТВАРИННИКІВ ТрудІвники радгоспу 1менІ Нірова глибоко вивчають постанову ЦК КПРС еПро дальший JЮзвиток

сІльського

гос­

подарства СРСР.. У цІ 'днІ вони працюють пІд де­ вІзом: «Кожному дню п'ятирІчки найвищу віддачу,>.

У тваринникІв нинІ вІДповІдальний перІод зразкове проведення лІт­ нього утримання ху доби. Вони зобов'язалися не

тільки

виконати,

значно

а

й

перевиконати

зо­

бов'язання

десятої

третього

року

п'ятирічки.

На основІ пропозицІй І JtрИТИЧНИХ зауважень, якІ нещодавно були вислов­ лені

тваринниками

гальних

Зборах,

н...

за­

партком

розробив комплексний план Ідеологічного забез­ печення зразковоІ роботи працІвників ферм У лІт­

працІ добилися скотарі Троєщинського вІддІлка Василь Сидорович Гна­ тенко, Катерина Гриторів­ на Гнатенко, телятниця СвІтлана Вікторівна Дро­ ботун, свинарки Галина ПИЛИnівна Філоненко, Уляна ПетрІвна Кроха та інші. Вони значно переви­ конали доведені завдання. Збільшили прирости ве­ ликої рогатої худоби, що на

вІдгодІвлі,

ферми Зазимського від­ дІлка. Так, Ольга ЯкІвна Синюк, Софія. Харитонів­ на Карсим, Ганна Михай­ лівна Загура досягли що­ денних майже кілограмо­ вих приростів тварин

приросту на голову вІдпо­

вІдно по мІв.

цlалlстичного

няються

змагаН\lЯ,

завершення

пІд­

готовки приміщень до зи­ ми, ремонт KOPMOJtYXOHb,

розстановку людей на ви­ робництвІ.

. ОскІльки дарство

на

наше

спеціалІзується

виробництвІ

цІй

госпо­

галузІ

м'яса,

то

приділяємо

особливу увагу. З метою чіткої і злагоджено! ро­ боти за кожною фермою закрІплено комунІстІв і Jtомсомольців, якІ сте­ жать за роботою колекти­ вів. За шість мІсяцІв ни­ нІшнього року в господар­

ствІ

виробили

по

163

при

зобов'язанні 800 грамів. Телятниці Катерина Фе­ досlївна Ковпак та Ольга Павлівна Суботовська до­ билися середньодобового

ній перІод. У ньому пе­ р!!дбачено органІзацІю со­

завчасне

праЦівники

1134

ПраціВНИКИ вих

на

і

955

гра­

ферм

рІВ-

правофланго­

соціалІстичного

зма­ гання, яких щомісяця п'ятого числа визначають збори. Тваринники дізна­ ються, хто йде попереду, кому необхідно допомог­ ти, обговорюють завдан­ ня на майбутнє. Шдсум­ ки соціалІстичного зма­

гання

підводяться

регу­

лярно, хід його висвІтлю­ ється

на

дошках

показни­

кІв, у календарях трудо­ вої слави, в стінних газе­ тах. Щомісяця на честь переможЦів на щоглІ бі­ ля контори пІднімається Червоний прапор.

кожнІ

ЦІлеспрямована органІ­

сто гектарів сільськогос­ подарських угІдь, що на

заторська, Ідеологічна й масово-.полlтична робота,

шість центнерів більше проти вІдповІдного періо­ ду минулого року. Шв­ річний план продажу його

яку

державі

трудово!

центнери

111.1

м'яса на

виконано

на

процента.

Високих

показникІв

у

"КОСМІЧНІ" ЯБЛУКА знає

з

тварин­

комунІсти

й

бійцІ Ідеологічного ту,

сприяє

усІ

фрон­

пІднесенню

активностІ.

енергІєю,

Іх

соковито-

роблять

цІ

минулого

C'l'<Jліття,

ре­

lНет став основним райо­ lНованим сортом в усІх середньоазІатських

рес­

lПу(іліках, Краснодарсько­ ІМУ й СтавропольськоМУ

iRраях, на УкраІнІ, в Мол­ давІІ.

lНих

КрІМ

своїх

переваг:

смаку

І

очевид­

приємного

краси,

плоди

ма­

ють ще одну, дуже цінну

.якіс1Ь

-

~Ігаються

прекр~но збе­ до

нового

вро­

жаю. І ще. ці я(jлука ви­ тримали навіть... космlЧ­

мі сорти яблук та груш, такі як: еМЛіївська кра­ СУНЯ., «зелена дніпров­ ська.,

еслава

перемож­

ців.,

«бергамот

кий».

Нині

ли

ці

мліУвсь­

сорти

популярними

за межа,ми

Польщі,

ста­

далеко

Черкащини:

Болгарії,

у

Фран­

Ції, Італіl. МліУвськl садоводи постtйкt учасники міжна­ родних

та

виставок.

І

зу

не

вони

,вітчизняних

жодного

ра­

залишались

без нагород. А ми.нулого року на виставці в Ер­ !Ні перенавантаження. фурті була вІдзначена Вони бу ли доставлені на уся їх експозиція, пред­ борт носмlчНого комплек­ су «Са.лют-6- сСоюз-26. ставлена 32 сортами пло­ с'Союз-27.. Радо зу­ дів 1 ягід. - Я(іЛУRI, грушІ, ,на­ стріли космонавти цю не­ роз­ звичайну поснлку. сЧудо­ родженІ в МлІєві, повідає директор станції, ві яблука, свіжі, соковн­ кандидат екоиомlч,них на­ тІ, наче щойно 8 саду.,­ вlдзивались про земний ук М. М. ApTeMeНJ(o, прижилися в різних ку­

гостинець Вітчизни.

:юрянl

сиllи

точках планети. Та є два

сади особливо дорогі для !fY подарувала ЛЮДЯМ ви­ нас, !х закладено наши­ ми працІвниками в Зоря­ датна династія вчених-са­ Ід()воді.в Платона Федоро­ ному містечку І на бать­ кіВЩИНі першого НОСМО­ добрі плоди цього сор­

внча й Левка Платонови­ навта в міСТі Гагаріні. ча Семеренків. А вивели Там вперше висаджені І вони його у селІ МлlІв на яБЛУНІ сорту сровесник ЧеркащинІ. Гагаріна •. Майже сторІ'!'!я про­

йшло З тих пір. Іх справу тепер

успІшно

продовжу­

ють науковцІ ордена Тру-

о

М.

КАРПЕНКО, кор. РАТАУ. Черкасьна обл.

Середа,

2

сеРПИJl

1878

з КОЖНИМ розширюється

завдань

І

домагаються

бутків

У

нових

нІх

зо­

здо­

соціалістичному

Задуми тваринників ус­ пІшно втілюються в жит­ тя удосконалюються і полІпшуються умови пра­ цІ, на фермах широко комплекс­

на механізація. На плечі техніки перекладено при­ бирання приміщень , ВОДО­ постачання. Радгосп три­

має курс на спеціалізацію і

електрифікацію

ництва

в

галузі

зернових

вироб­ тварин­

Особливу

діляємо На

ТОНКИМ

кидання

доставляли

По

за . день

ристовуються

ножен.

з.

поля

на

тік шофери Григорій Степанович Дзюба і Павло Ситюк, що значно

робітники

-

учні

На

40

Велике

«Набагато

радгоспу

кожнІй

пlдвищилаСJl

1 радгоспІв. Майже повністю

угІдь. Можливості для цього є. Поліпшення умов працІ на фермах і ціле­ спрямована робота з людьми дали можливІсть розв'язати проблему кад­

зер­

зміні

Все ВИСУІІІ8не у гоо.

та

пода рст ві пається

зай­

завдання,

техиічна осиащеиlсть колгоспІв ОНОВИВСJl машинно-тракторкий

парк господарств, полlПШИВСJl його Jlкlсний склад •.

(3 постанови липневого (1978 p~) Пленуму ЦК КПРС}.

3 кожни.4С P01«JJ!I дедалі більше НО<І вої, сучасної Tex w ніки надходить у господарства BiH~ ницької області. Л ише за 2,5 рок!} нинішньої п'яти.

на-

річки

липневим

р.) Пленумом ЦК КПРС і ЦК Номпартії України. Вони зобов'яза­ виконати

плани

трьох років п'ятирічки по виробництву і продажу державІ продуктів тва­ ринництва

до 61-ї річниці Великої Жовтневої соЦіалістичної революціІ і

На

жаві понад план 1978 ро­ ку 250 тонн м'яса. Одно­ план

п'ятирічки

ництву

і

вироб­

продажу

держа­

ві м'яса роки І

виконати

5

нічній

деся­

по

за

роз..

ської техніки H/J матеріально - тех..

часно дали слово народно­

тої

зні.мку:

вантаження ново! ~ільськогосn о д а р­

продати дер­

господарський

колгоспи

збиральних KOM~ байнів, багато il« ших .машин і ~ ханіз.мів.

-

достроково

в

і радгоспи від. nравлено nOHa~ 6400 тракторів, 1230 зернозбираль­ них і 1730 буряко­

(1978

лися

заси­

керуючий Вlд,ц1ЛКОМ.

працІвники

к р е с лен і

зерно

у сховища.

М. ВАСЮК,

чоловік. навантажен-

ферм всіх відділкІв нашо­ го радгоспу сповнені єди­ ним прагненням - працю- І вати так, щоб успішно ви,конати

вклю'!ено

зерноочисний

.

комплекс ЗАВ-20.

тваринництві.

Сьогодні

елект·

хлІба.

роботу

також

старшокласники.

нято по

перевищує, :зав­

дання.

на кожнІ сто гектарів сlльськогоспод а р с ь ких

В

нонавантажувачl, якІ в дві зміни обслуговують

тонн хліба

38-40

рІчного

вико­

три

та

шується І доводиться до нормальної вологос· ті 70-75 тонн цього­

лопачується. Для пере­ зерна

ТИJЮНОIlИ'!

рик Михайло Якови'! Шевчук. За добу иа цьому агрегаті вису·

воно безперервно пере­

тонни

Іван

Лебединець

шаром

чували

33

н!к

току

на просторому асфаль­ тованому майданчику,

йо­

го роботу несуть меха"

зерна.

стелене

відзначились

ВідповІдальність за

увагу при­

центральному

трав'яного

БОРОІШіа. Він викорис­ товується нині на су­ шінні вогкого зерна ці­ лодобово У три змі.ни.

збереженню

намолочен-оtо

на агрегаll дЛЯ вига.

товлення

ПIД­

хлІба. Ух об­ площІ

брати Пет.ро Якович та Іван Якович Семиноги, які при несприятливій дощовій погоді намоло­

на кінець десятої п'яти­ рІчки довести валове ви­

у

обмолоті

високопродукт и в ною

зерна

робництво м'яса до 2620 тонн. Для цього поголів'я великої рогатої худоби збільшиться до 120 голів

й

сушених валків За півтора дні молочено на 176 гектарів.

працею

ництва . Трудівники гос­ подарства зобов'язалися

рів

раннІ

організовано цілодобо­ ве сушіння його. Роз­

по

ня лягло АВМ-О,65

Тепер ланка Rом6аЙ· нерІв працює на підби­

культур

на полях ЛеНінсьного вІддІлка рaдrоспу еВе­ ликод и мер с ь і< и й». Комплексний збираль­ но-транспортний загін на прямому комбайну­ ванні вже обмолотив 140 гектарІв озимої пшениці. У загІнці працювало 10 комбай­ нів. Серед їх водіїв

змаганні.

впроваджується

КИПИТЬ РОБОТА НА ТОКУ

nием фронт

роБІт по збиранню ран­

успІшного

бов'язань по виробництву і продажу державі м'яса,

базі

рівського

ного

Н еми­ район..

об'єднаННJI

~Сільгосnтехніка~_ Фот()

4

міСЯЦіВ.

О.

І. СТЕПАНЕНКО, голова робіткому профспІлки.

усе

дових і ягІдних .культур. В рІзні куточки країни вІдправлено десятки міль­ йонів саджанців.

для

виконання

з подвоєною

1'0, духмян'ого Й смачного У творчому здобутку яблука сорту «ренет Се­ меренка,>1 Одержавши працІвникІв станції вІдо­ !Путlвку в життя ще в кІн­

,необхІдне

Во­

дового Червоного Прапо­ ра МліУвськоУ науково­ дослідно! станціІ садівни­ цтва. За цей час вони створили сортовий . фонд, що перевищує 1600 · пло­

РЕПОРТЕРА

не

никами

ни працюють

з БЛОКНОТА

Хто

проводять

В ЖИТТЯІ _ _Е

-

Гордієвича.

.( ФОТОХРООІіКlt PATAYJ.~

================================_ ЯК ЗБИРАТИ ПОnЕглr ХЛІБА

П о .Р АД" Д о

q: А С ;,у

ла зверху. Щоб виrОТОВJf!t T~ нерухомий (НИЖНій)

НІж,

внкористовуютlt

опинку

Тривалі, ряснІ дощі, що пройшли, ускладнили роботу збиральної техні­ ки. Майже повсюдно по­ года

на

встановилася,

полях

однак

у а

Мотовило

найнижче його

вал

OnYCKa~TЬ

зрІз. А саме: з жатни зні­

положеНня,

мають

усІ

виносять упе-

нують

кутник

ред від ліні! ножа на -300 мІліметрів; на

250

по-

пальцІ,

від'єд­

пальцьово­

го бруса і обертають на 180 градусІв Ta~, щоб йо­

ЇІ площинИІ

приклепують

сегменти,

повернені

насіЧИОIQ

З

рІзального

го

лась винзу. В такому по­ ложенні до неї кріплять пальці і прИТИСКНі лапки. При цьому висота зрізу рослин порівняно з міні­ мально можливою при звичайному положенні пальцьового бруса змен­ шиться на 55 міліметрів. Для забезпечення міні­ мальної висоти зрІзу при СКОШУ'ваи.ні полеглих хлі­ БІв жаткою ЖВН-6 пІд її кІнці встановлюють по­

ли

ня гороху

лозки з

сегментами

менших

втрат.

Опосіб збирання полег­ лих хлібі,в сувань

І види присто­

у

кожному

кон­

нретному

випадку

доби­

рають

пеня

з урахуванням

1

напрямку

сту­

полег­

лості, фази стиглостІ, во­ логостІ та забур'яненості посіву,

висоти рослин

то­

що.

При збираннІ дуже по­ лег лих хлібів і особливо забур'JПiених, щоб не до­ пустити втрат зрІзаних стебел з нолосками j уникнути простоІІВ агрега­

або

Jtористу-

ються стеблопідlйма'lами від зерНобобових жатон ЖВА-3,5А та ЖРБ-4,2. Скошують полеглі з покрученИ!М стеблостоєм хлlба, як правило, жатками: з добре відрегульованим І рІзальним апаратом. На·, самперед стежать за тим, І щоб сегменти ножа були і

штабової

сталІ

завтовшки 5-6 мІлt.мет­ рІв. Ширина заготовки - 150-200, довжина 500-600 міліметрІв. Но­ жен полозок крlnлят~ дво­

через нагромадження ма болтами до пoneречних на подільнику рослинної нуТНИКі.в рами платформи. маси, на валкові жатки 1 На скошу,ваННі висоно­ на жатки .комбаЙнІв вста­ врожайних, ,вологих І ду­ новлюють торпедні (ко­ же забур'янених полеглих нусоподібнl) подільники з не пошкоджені, добре і хлібів добре зарекоменду­ подовженими до 2-2,5 прик~епані до ОІІинки І вав себе двоножовий (без­ метра регульованими розташовувалися в одній пальцьовИ'Й) різальний стебловідводами. площині. Між се·гмента- апара;т. Він складається Для збирання полеглих ми ножа І протирІзальни- з рухомого 1 нерухомого ПОСівів застосовують екс­ ми пластинами зазор не ножів. Переобладнання центрикові мотовила, а повинен перевищувати од- звичайного різального для дуже полеглих і по­ ного міліметра. В крайніх апарата жатни чи комбай­ кручених хлІбів таке положеннях ножа осьові на у двоножовий. порівня­ ж МОТОВИЛО,' граблини лінlІ його сегментІв І но нескладне. Для цього яного обладна,ні дугоподіб­ пальців різального апара- з рухомого ножа знlма­ ними пальцями (вдоскона­ та повиннІ збігатися. ють сегменти і приклепулення комбайнера Алтай­ РІзальний апарат пере- ють їх знизу спин ки так, т.у

сьного краю В. І. Морозо-

року

обладнують на понижений

щоб насічка на лезах бу-

о

ДОНЖ

зу.

вах на 500-700 міліметрів. Для цього тримачі вала подовжують на 300-500 міліметрІв. Щоб :забезnечи'l'И ВИСОку я,кість роботи, на кожен четвертий палець різального апарата жатни за допомогою кронштейhi,b-подовжувачl'В обов'язково встановлюють шарнlрні підіймачі. Веру'l'Ь!Х вІд пристосу,ван.ня ПБ-2,1 до косарок для скошуван-

їх так,

опини­

відпО'!

штабу.

До верхньо!

леглих високорослих посl-

зібрати

полиця

або

розмірІв

бага­

щоб не допустити ані най­

верхня

вІдних

то полеглих хлібів. Дуже важливо

лишилося

ва).

ножа

апарата

знімають усІ паЛЬЦІ, а. його кутник обертають г()о ризонтальною

полицею

так, ян при переобладнаЩ на низький зрІз. За допо. могою кронштейнІв, ВИГО'! товлених із штабово! СТ8/!

.'11 (перерізом 30х6 мlJII~ метрІв) 1 приварених ДО спин ки , нерухомий нІж прикршлюють болтами до горизонтальноІ полицІ кутника у гнІздах,

пальці.

люють

На

на

де бу.

Рухомий в>низ

нІЖ

встаНОІВІ'

нерухомий.

збиранні

полеглm&

хлібів можна танож вико. ристовувати зернобобовІ жатки ЖРВ-4,2, ЖВЛ..

3,5А та рисовІ У зволожених

ЖНУ-4. долинах

Доцільно скошувати зер-! новІ косаPRами з ПРИСТО'! суванням ПВ-2,l та ЗДВО<!

ювачами валкІв ПБА-4. Перед збиранням П()4 леглих хлібів поле розб~ вають на загінки тан. щоб довша сторона була спрямована

під кутом

вп·оперек

45

або

градусів до

полеглості.

Головне управл1ивJI Me~ хаиlзацlі та електрифІ· кацlї Міністерства сІльського rосподар'-

ства УРСР.

3

стор.

о 4


3АПИТУИТЕ: ВІДПОВІДАЄМО ВА ЗАПИТАННЯ ЧИТАЧІВ ВІДПОВІДАЄ АДВОКАТМ. А. БРОУН Чи повинен батько пла­ !ити

аліменти

дочцІ,

як­

НеповнолІтнІми ються діти, яким

повнилось

працездатиими

середньому

що

чи

вищому

.иавчальному закладі? вапитував М. І. Дасик. ВІдповідь: Згідно з СТ. 80 Нодексу про шлюб сІм'ю УРСР, батьки зо­

вважа­ не ви'

-

ІнваліДНість

першої ' або

другої групи.

ганий стан

J

тити Ій лежно

reЙ.

вчиться.

навчальному закладі

Щодо капітального ремонту доро.ги І замі­ ни грунтового покриття на тверде, то ці робо­ ти проводяться згІдно з планом на ріН, при цьому враховується значи:\llсть вулиці ;J.ЛЯ організації руху автотранспорту і пішоходів, пІд'їздІв до загальномІських об' єктІв І забез­ печення об'їздІв. Внходячи з цього , ву лиця Садова ке !!ключена до об'єктів першочерго­ вого значення, І її капІтальний ремонт у по­ точнІй п'ятирІчці не запланованиЙ.,- по!!і­

вона

домив

рами

ре;J.акцlї

комунального

завІдуючий

rocno;J.apcTBa

мІським

вlдді.'10М

Л. О. Фесенко.

Зустрі.

СJllдами ненадруковаНИI Jlистlв сВ кІнцІ лютого по вулицІ 8 Березня про­ t!ОДИЛИ ремонт водопроводу. Для цього внрн­

l\отл08ан.

РОботи

закІнчились ,

а

яму

не

закопали. Звернувся я до начальника вироб· ничого управлІння водС>Провlдно- канаЛізаЦіЙ­ ного господаРСТВ.а тов . Сазонова. той напра­ вив до директора побуткомб:.нату тов. Иов6а· синсьКОГО .. . І так по сьогоднішній день не мо­ жемо

знайти

-

хазяїна.,

писав до редакції

житель ВУ.1lиці Лютенко М . М. Лн,ста було розглянуто на засіданнІ м і сько­ го вІдділу комунального господарства .

ЯК по­

вІдомив завІдуючий вІддІлом Л . А . Фесенно,

у французькій сто.шці Парижі 8ідfil/лися 3МGі'ання з каТG!IНЯ на -rnлаюu·о-рулет» (доища на роликах). нового виду спорту, який дедалі

факти

підтвердились.

Адмін!страції шляхової

реМонтно-будІвельної

біА~ше поширюється у Франції. На зніМКI/: під час змагань біля Ейфеле80Ї tJ~жі tJ Парижі. (Фото АФП - ТАРС).

в ~дремонтувати

дІльницІ

поламані

запропоновано

КQ.1Iодязі .

Проїжджа

частина вулнцl буде заасфальтована в третьо· му кварталІ

року .

1978

сГоголlвський~ «Нра' силlвськиЙ. та інших. Хоча видовищність футбольних поєдинкІв у нинІшньому роцІ значно

радгоспу «Бобрицький., які ось уже четвертий місяць виступають в районннх змаганнях у чужІй фор;\1:, До цього часу нІ

гостей, але стадіон у грі ТребухІв Бобрик готу­ вався за І\ілька хвилин перед почаIl:ОМ . зустрічі. В той час, кали гостІ про­

хильник:в ·.

пІдвищилась,

керІвники

водили

цього

виду

але

кlль-

господарства.

РОЗМ!lНh'У,

ГОСПО·

спорту. Подивитися , як кІсть випадків грубої гри rрають земляки. npl:IXO- збільшилась також. Рідко дять не тільки юнаки та яка зустріч проходить за· ДІвчата, але й люди CTap~ раз без одинадцятиметрошого віку. І це не ДИВНО, вих штрафних ударів. адже фуТбольний поєди· Причому, У більшості вив'ок захоплює вс:х красою падкІв вони призначають1 атлетизмом. ВІдданІсть ся саме за грубу гру . До-

ні Інструктор з фlЗкуль- дарІ, моб і лізувавши хлоп· тури І спорту В. Скоро' чакІв. позначали п :с ком багатько не подбали про лі,нlї футбольного май­ створення ;:ІЛ Я команди данчика . Те ж саме було норма:lЬНИХ умов . І в. Бобрику, де Місцеві . Стад:он у Шевченко- спортсмени приймали вому зовсІм не обгород· фУТ60Лі{;тІв радгосПу жений. Яого перетворили «НрасилІвськиЙ • .

~BOЇX

у ДО;:lаткове пасовище для

болІльникІв

сlльсь'

сить

лише

ПОДІІВІІТИСЯ

кі спортсмени приймають після гри на синц: напаз вдячністю І тому в кож- даючих комаНД-фіналІСТіВ !Ному матчі прагнуть гра- М. Тарана, М. Оксюти, ти

результативн'о ,

в

Немає

постійного

су·

в

першу

чергу,

гравцям

часний атакуючий фут. СПОРТИВ " НІ МІНУСИ., команд, якІ не взмозі бол.

намагаються .

ножне

готувати його до гри.

змагання перетворити у с:вято краси І сили . Прикро ж буває тодІ,

~оли під ' час гри ПОЩ· .qаєш помилки І не,lоліки, святковість,

З

'страждають

спо.ртсмени І болільники. А.

НО·. ВИМИ

Новшуна, А .

можна

часто

.111·

Ні , дало свої наслІдки. БІльш!сть керІвникІв ста -

ла БІльше уваги приділ я-

Завідєє- з кожним

бачити, що суддІ дуже

ням розвитку фізичної !(ультури У мІстІ І райо-

ПОДРОБИЦЯМИ

·1 як п:дсумок , пІсля та· ва, В. Денисен"а, щоб по- ближаються

·2<01 . зустрlчl

ni;:l'

Проведення партійного активу міської організа· цП, присвяченого питан·

АБО МИНУЛОРІЧНА ІСТОРІЯ . '

11неІд враження, яких псується загаль· втрачається

до­

худоби громадян, чиУ ' го- гляду за стадіоном І в роди знаХО;:lЯТЬСЯ поряд Інших селах району. Тут із маЙдаичиком . ПаркаJ{И слід зробнти зауваження,

роком все на. ти цІй важливІй

до

лLній поля І

справІ .

бокових Іх пІдтримкою користую­

щоразу до-ТЬСЯ

спортсмени

4'естувати результат зма- пеРШОСТі ·yaHНJ~.·

райради . ДСТ і картоплІ. І хоча з ' Цьо· воду сРудня.,

«Нолос. жовту і червону го

А суддІ хто?

Чи не найбlЛьш@ю про- картки

ПРИВОДУ

болІльники

.

показували . лише справедливі

футболlст·и

і с~авляться

фут60льних зма-

нарІкання

всІ керІвники. У таблнці

VI

б

лІтньої

осто не змІнилося. спартакіади серед колек· гру у гру пр Ви'к, онком ' Шевченкlв- тиаі8 фІзкультури і спорrаиь . є ' незадовільне суд- закривають очі. :дIВСТВО. Переважна бlльської сільської Ради Н8- ту навпроти радгоспІв

шІсть зустрІчей на кубок

' ДІВ на

так

розвитку

висловлювали ФІЗКУЛЬТУРИ І спорту не

б.'Jемою у проведеННі ра· flДfhи~й. Пр:~~:Р~Кс~д~ але становище вІд цьогО результатІв й<>нних

але

до

Трапляється ,

дівський

що суд- родних депутатів питания сЗоря.,

свисток беруть про стан

сЗаплавниЙ.,

СПОРТИlИІо-масо- сЛіткІВСЬКI{Й., Імені Щор­

і першІсть райради ДСТ дО рук

люди, які вихо- вої роботи на селІ не слу- са у більшості видІв мож·

"ас то

будь-яким спосо- ні в минулому. нІ в ии-

:сНолос. ПРОХО;:lИТЬ рІзко, дять на поле Із

суперечками

rравціВ І арБІтрІв. . . Поряд із слабким знанням правил гри вони у багатьох випадках необ'· єктивно оцінюють ігровІ ситуацІї, . погано взаємодіють

із

помічниками

на

лінІях, помиляються У ви·

метою:

з

однІєю хав на своїх

бом допомогти своїй командІ здобути перемогу. Саме тут І починаються грубощі, ПlднIЖj<И, нервознІсть у діях спортсменів.

засіданнях на побачитн нулІ.

спортивне

з~аган,ня стало справжНІМ святом, приносило на­ солоду учасника:-, І ГЛЯ· дачам, адмІНІстраціям господарств, виконкомам мlсцевнх Рад. народних ні про організац!ю по- товий на ОДНі з воріт по- депутаті~, КОоМІтетам ком­

казової

гри,

ні

про , про-

значенні положення поза ведення наради-семінару rрою. Саме таким було ;:ІЛЯ сільських суддІв чле·

нІШньому роцІ. Те ж саме можна ска. зати І про Нрасилівку, де по стадІону прокладена дорога для проїзду авто. мобілів І тракторІв. Ну.

Щоб кожне

дати

дуже

важко,

бо

за

СОМОЛУ

І . раи?нним

спор­

півтора 'метра від кутово- тивним оргаНІзацІям тре­ го прanорця складено ба провести значну робо­

суддівство у зусtрічах ни райради ДСТ сНолос. кІлька тисяч ШТУК цегли. ту. Лише в такому випадкоманд радгоспів сНраси- не подумали. Ії власник не вІдомий до ку заняття фізичною ЛіВСЬ1(ИЙ. сВеликоди.Сусlде. позичте цього часу. культурою І спортом стамерський.,

племптахоза-

форму?l.

Сильна І бойова коман-

не одною з головних ду-

воду сРудня. -.- сНраси-, Чи не В найгіршому да у Тре6уховl, спортсме- ховних ~OTpe6 сІльських JJівськиЙ., сТребух!всь- ~тановищі серед команд ни якої вміють добре ПІд, трудІвниКІВ. кий.

-

сБобрицькиЙ-. перебувають

футболІсТИ готуватнся

до

прийому ·

В. НЕБРАТ.

.,.#.".;"....".......,....~~~..,;rJ'"#',#,....,.",...."....,...,...,...,..Jr"~.,..,.,..,...#~~..;t"".,...,.#:І-~:#:..".."...,.~

\ \ , \

.ноВАЯ жизнь.

- орган БРUВ~РСКОІ'О гщ>кома КО .. МУlист.,ч"скоА партии )'краинЬІ. городекого. • paAoHRoro С08етов народнЬІХ 4епутатов КиевскоА области . Га"т. 8Ь1ХОдМТ А. украН;lСКОМ .зые..

,,...,.....,..,.....,.....,. .... Індекс

61964.

.

І

НАША АДРЕСА: 255020.

' 11. БРОВАРИ • ,ул . КИТЯСЬkО 154.

/'

Київ~ьк"rо

()блупра8ління 8 спраВ0

ченнІ

к.

-

17.10 .Хаз.їн'. 18.30 Концерт

ХудожнlА фільм .в доб­ рнА ~ac'. І·ра. народний артнст РРФСР П. Нечепоренка (б • •• а .. аАка). I4 .ЗО До"у"ентальнl телефl .. ь-

15.З5

Вірші

радянськи,

цю

зару ­

мн .

На

• Мустанг-Іно,о.

ХІ

тів у

Всесвітньому

молодІ

І

Гавані.

22.55

22.00

кар.. • Ко"церти Передача

3.

по , ,, ос рі. дл. голnсу

БесІд.

І.

Твори

,111ком-

ст.

Гнати"а-юннаrика.. . 18.ЗО К . т. ІнформаціАна програма .Вісті.. 19.00 Чемпіонат СРСР з футбо· лу: .Зо~.. .Шахтар.. т.

21 .00 21.30

Програма ХудожніА

22.45

.МузИчні

гн!.

-

• На

добраніч,

дівнн"ам

вітанн.

дІ·

ХІ

ВсесвІтньому

тнвалі молодІ у Гавані .

і

фес-

стуАент;.

.

. 19.15 Дж. РоссІнІ. У8ертюри Ао опер.

за-

19.45 До 150- ріЧЧІ з дня наРОА.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 17.45 Ху ДожніА Те .. ефі .. ьм, При. зна4а.шс. онукою'. 2

ХудожніА те .. ефільм • Ка8казькиА полонений • • 21 .00 Програма .Час •.

кінч,инl

сері. .

Пісні

-

М.

.. анів. • По

свято •.

18.30 На

тру-

-

нlст,,». .Олімпіада.во •. .Оч,.ндне _ неАМОllрин. Новини. МультфіJlЬ" .Пташине

16. 15 17.00 18.00 18.15

.Час· . (М.). телефільм еЛI-

ТО 8 Журав"нному'.

с .. ужба.

пис 18YO-191k рокі8 . 12.20 Те",клуб .МО'"8"4ка' . 13 . 2О .Літературні бесіди •• 14.10 Тираж .Спортлото> . 14.25 Програма .Здоров ' ••• 15.10.MYJII'IHHiI абонемент •. 15.40 Темжуриа.. .СпI8ДРУ.-

16.50 .ТвіА .. вільниil ча~·. Ji.45 .Уhраїна жниву.. . 18.00 д .'. дінА . .МандрllКИ

К.

еНlчна

1'.50.По "реях І 8истав~qни. за .. ах.. НіМ!UI'К'1 R ЖИ80-

П РОГРАМЛ УТ 16.15 .Україна - БАМу. да .. екому Сходу . С"б і рр. 16.35 фі.'ЬМ-hОНЦ'РТ .Болеро'.

20.45

фl .. ьм

(М.) .

8.35 Гімнастнка . 8..;5 Дл. дітей. концерт. 9.15 .Д ... 8ас, 6атьки'. 9.45 Музична програма .Р.вкова пошта • . 10.15 .Більше хорошнх тоіарів •. 10.45 ХудожніА фІльм Д .~. дІ. Tril • На графськнх руї' нах •.

Ар.мпової' .

ХУ-ХІХ А органу.

(М . ).

Довідкова

фес·

студен,

.Час. .

.А.,.ого" lзм' .

та8·

(М.). І АО-

СУБОТА. 5 СЕРПНЯ ПРОГРАМА ЦТ

19.00 Чемпіонат СРСР з футболv: .Дина"о' (Кнів) .Дииамо' (Тбі .. lсі) .

21.30

ансамблю

(М.).

зміна. .

Новнни.

тнвалl

Новини .

ОБЛАСТЬ

Темвнетав •.

ХудожніА

21.30

дець».

18.0(1 18.1.;

По закІн­

т.

НА

.Радlсть'.

рогн. .

АІ­

(М.). .ЗеМ ....

10.15 Вечірн. казка . (М.). 20.30 «Кнївськао рбlта • . 21 .00 Докумонтальнl те .. ефIJl"

біжних "мті. У lJиконан" ні МОСКОВСЬКИХ школярі8. 16.35 .Народні "е .. одії •. 16.50 ХудожнІй теМфl"ьм д ... д і тей

.каро

19.00 .Дл. вас, батьки.. 19.30 М. Тихонов . • Ч.си

сСим· і

.Час •. фl .. ьм

до запитання» .

к. Т.

Новини.

Тариверді~8а.

21.30

Тютчева,

ХудожніА

10.00 10.15

Блока.

Єсенlи..

фільм

.Право

стрнбок'.

Г.

держ,вний

за·

народний

хор

В'РЬ08КИ.

14.30 Кінопрограма • По

СиБІру і Дале"ому С.оду>: .Ма· гістра ... > , • шл.. вlдкриТО', • Рейки над БаАка·

дН

життя .

15.20 .Народнl церт

пошта

'ПОА8И'

18.00 Новини. 18.15 На ХІ ВсеС81тньому фесТИ8алі МОЛОАІ у Га8анl .

І студентІ8

19.00 • Нам усІм внстачить сон. ц ••. Пlснl про молодь. I9.ЗО Вперше на екранІ Ц Т ху·

дож нІ А фl .. ьм еСтрах ІН' 21.00 ~O;:г~'aMa еЧас.. 1.30 Н. ХІ ВсесвІтньому фес' 2 тиеа"і молодІ

Виступ

І

артистІв

І балету

студент..

Куби. (Гаван.).

10.00 10.15 10.40 11.00

ПРОГРАМА УТ К. т. Новини. Те .. ефIЛЬМ .Скелl

~:::;умента"ьиа

фІ

ІА

)· кр&lна •.

Ярослав.

таланти..

камерного

13.50 До

Г&·

.... н.

музнка. ЛІ

-

17.30 18.00 Вперше на екрані УТ те· .. ефі"ЬМ .А8Томарш.. 18.30 К . т . КонцертииА за.. .Дружба •. Ба .. ет Н080СИ· бlрська.

Головному спецlалізо­

Кон.

~opy

60 . річ..

ВЛКСМ.

«Партії 8ірнІї сини.. Ви. ступ секретар. ЦК J1 KLM У~раїни 8. С. • Комсомольська цІ •• . Запорізька комсомольська ці •.

17.05 .Закон

І

Плохі •• т'радн.

обласн.

органl!&.

ми ••

17.35.Пісні юності • . А"толоtl. МО.• одlжної пІснІ.

18.00 К. т . • у ~BiTi рослнн>. 19.00 К. Т. ІнформаціЙН': програма еВІсті • • 19.30 .Україна ЖНН8УС'. . 19.45 К. т. А. М'я~ткl.СЬКI!I. .При свІтлІ Внпуск 9.

20.45.На

соняшкикlв»!

добраніч,

дІти!»

21.00 Програм • • Час·. (М.). 21 .30 Вперше на екранІ худо •• ніА фl .. ьм .('тажист'. 23.00 К. 7. .Музична вІктори. на..

К. т.

По

заILінчениі

Новини.

ПРОГРАМА

Художн теле льм е то в Жура8"ИНОМУ'. .Шахтарськl ГОРНЗОНТН'.

ваному

Муо

дітеll.

Львівського локо"отивор,монтного заводу.

,Пошук призначено шістн.дц.ту.. . ..

.ОРЛ.'.

А".

.Пост Імеиl ..ана •.

15.45 .Ша,ова школа.. 16.15 .Москва І москвичІ. . 16.45 КонцертниА зал те .. есту17 .30·ПО"Ь08а г9·.

казка

11.40.МаЛЬ08нича

.. ом., на

Т . • Попелюшка..

14.35 К. т • • Село І .. юдн». РІшення липнtвого (1978 р.) П .. енуму ЦК КПРС - У

.Пра80

с .. уженим акааемічннА Ук. Імені

К . т. Новини . РаНК08иА концерт

серії.

8.55 Му"ьтфіЛьми. 9.25 Хідожніil фі .. ьм

раїнськнй

Толстого.

12.15 Для дітеА . ХудожнlА те· лефільм .Кортнк'. І, а

ПіlOГРАМА ЦТ

на

М.

ВсеС8ітньо"'У фес.

зична

11.55

П'ЯТНИШІ, 4 СЕРПНЯ

Виступає

ХІ

Лермонтова, І' 10.40 К.

на стрибок •. (М.). ~. 05. ~1'8iдK08a с .. ужба .

11.00

21.30 На

Л.

ТlІвалі "олоді і СТідеНТ ' I. (Гавана). По закІнченнІ _ новини. ПРОГРАМА УТ

19. 15 ДокументаЛЬНІІА телефl .. ьм • Куточок ораторів' . (М . ) . 20. 15 Вечірн. казк •. (М.) . 20.30 .Київщина •. 21.00 .Театр одного актора.. М. ЦаРЬ08 чита . . . ірИhУ Пушкіна.

жrнн.

НА

ОБЛАСТ" українс", сцен .... На-

18.00 К. т •• КорифеТ коТ

оперкої

родний Гмнря .

артнст СРСР 6.. 19.00 .Село: дІл. І проб .. ем.». 19.20 Міжнародний турнір s

регБІ на приз газетн еСоциалистическа. ннду. стри.>: .бlрна СРСР _

зБІрна Румунії. (ХаркІв). 20.15 Вечlрн. казка. (М . ). 20.ЗО .К .. уб кlноподорож~", 21.30 ХудожнІй фІльм .• До .080ГО берега.. .(М ..).

коиструкторсько­

теХНОJJогlчному бюро мнйного оБJJаднаиия

Редактор

Є. ФЕДЯИ.

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: ведучІ конструктори. Інженери-конструктори

Броварському мІському споживчому

І, ІІІ категорІй. Інженери. lиженери·економісти. технІки. креслярки.

Партійна організацІя, мІс· це8КОМ профсnlлкн MIC~K' кому Компартії УкраТни

бухгаJJтер. За дов:дками звертати­ ся на адресу: м . Бровари.

вулиця Радгоспна. ти автобусо:\!

N9 1

1.

товариству

В овочевІ магазRВ8 м. Броварів потрlбиl продавцІ.ІІО­ точної торгІвЛІ.

8ИСЛ08"ЮЮТЬ

Уха­

до зу­

~:=.ки «Нафе «БроварчаН' 1

щнре

спI8ЧУТ'

тя СПl8робітниці Колесни· ковlд Галикі Миколаї8ні s ПРИ80ДУ тяжкої втрати трагІчної смерті її АОЧКИ

----------------! ЛЮДМИЛ. И.

,..,..i~#',.~..,....".....,,~

19·382: 1-8с'у"ника редакгора - 19·4·47; 8Iдповlд&"ь"0І'О еекре,аря. 8і4дlлу сІльського госпuдяrСТ8а. кореспон. І І . . дента 11 ецевого Р840"овленн. 19·3·18: Яlддlлlв ПРnМIIСЛ080етl. ..acoBnJ р060ГН. фt)токореспонд~нт, - 19·4 ІО .

,.....,..~.,,.~~.., ~...,..,....,.,....,,....,,...,....,...,.....,,,...,.,.~..,.I"'..,.##...:--.,..r,,,.,...,,....,...,..,,.,....,...,

Броварська D.рукарня

ХІ

9.25

"'.#-""""""""''''''''''''''''' ,..,.,., ,."., ,.."...,

ТЕJlЕФОНИ': . редактор.

21.00 Програма 21 .30 ХудожнІ А

11 .00

радгос·

почути безпІдставНі обра· берально ставляться до водиться по І\ілька хви· 'пів сТре6ухівськиЙ., сВе· ·зи 'на адресу суддІв І СУ· футбольних груБІЯНіВ . лин розшукувати м'яч се· ликодимерський. , сИра­ ~ерникlв І обіцянки , опро- Так, за все перше коло ред густої зелені буряків СИЛІВСЬКИЙ., племптахоза·

'Н!.

пlоне_

МИ: «ПОСRАчrння», фонія творчості».

кIНОСТУАI!

Довженка

Карпати

ПРОГРАМА

19.0П

ЗВИЧАйНА афІша Із зображенням футболІста з ~:ячем у центрі села скликає щонеділІ на ста· дlони ' району сотнІ при·

фес­

з

делегат.амн

-

21.00 Програма

ли

IlрО>

..... 20.30 .Украіна жнн_уі •• 20.45 К . т •• На добранІч,

ЦТ

саяют

фl .. ьм

О.

патн.

ВсесвIТНЬОI'О фестнва .. ю мо.. оді І студентІв у Гав.· ні.

Bi,l'

лена.

від

ПРОГРАМА тивалю..

ІменІ

СЕРПИЯ

8

8.55 • ПlонерськнЙ.

ву лиц!.

сНритичний матерІал було розглянуто

аліменти, неза­ того , в якому

бов'язанІ утримувати сво­ Іх неповнолІтнІх І непра­ цездатних повнолІтніх дl­

дожнlА ЧЕТВЕР.

ділом номунального ГОСПО;J.арства. Факти, В!І­ кладенІ в листІ , дІйсно мали м : сце . Вуличне освІтлення H€ працювало через иесвоєчасну профІлактичну роботу. Зараз вулиця освІт­

Тому М. І. Дасик, якш<> його дочці виповнилось 18 років, не повинен пла·

IнформцlllRа

еВІстІ».

т. На здобутт. Деро жааноТ nремlТ СРСР. ху.

МешканцІ вулиці Садово'і ШуточкlН, Пет­ ренко у замІтцІ пІд таким заголовком (сНове життя., 11 липня 1978 р.) скаржнлись на по·

особи,

мають

т.

трама

1'.20 К.

"ВУJlИЦR 3 незручностями"

років. Не·

18

що їй виповнилось 18 ро­ "Ів І вона навчається у

".М К.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

-

,,..,..,.,...,,.....,..,,...,..,..., ,."..." ,.,.,

'І"

І

Газета ' 8ИХОДИТ.

"'"

'. вівт. орок. середу. n ЯТНИІІЮ І ~Y(\OTV

ОБСЯI 11.5 фор .. аТv газети 'ПDаял.'

,.,....,...".....,..".., .... , ......,........."...,.,,.,.. .

BHD.a8HHUTI. поліграфії і книжкової ТОРГі8.ll1 . . ВУЛ. Кніlкька. 154.

~aM

3706-11.300.

120 номер 1978 рік  
120 номер 1978 рік  

120 номер 1978 рік

Advertisement