Page 1

У МІСЬККОМІ КОМПАРТІІ УКРАІНИ, ВИКОНКОМІ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН. ЄДНАFІТЕСЯІ

РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

.N9 120 (4227)

ТА МІСЬКІИ РАДІ ПРОФСПІЛОК

П'ЯТНИЦЯ

:Jo

Про підсумки соціалістичного змагання колективів радгоспів і птахофабрик у другому кварталі 1976 року

липня

1976 Ціна

2

р. коп.

Бюро міськкому Номпартії України, виконком районної Ради депутатів трудящих, місьна рада профспілок розглянули питання про підсумки соЦіалістичного змагання господарств ра­

ЗАСНОВАНА В

йону у другому кварталі 1976 року і визначили переможців. Перше місце по виробництву і продажу молока державі при­

РОЦІ

1935

суджено

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

7 6 У ДАРВІ ТЕМПИ, mНИ88· : ВИСОКА ЯКІСТЬ!

W

" ~/МJm~OOШJ/МlF> 1J'rF>~ШJ®ru1®П ©Jm/Мru100 Іван Овсійович,

хилько Федір Іванович

ШМАТКО Андрій Павлович

-

І;омоаинер

«Зоря». Незважаючи на дощову погоду, намоло­

денно виконують норми виробітку на 120-130

тили ко~Ібайном «СК-4»

3

процентів.

початку

жнив

скосили

на

врожаю, добиваються найвищпго :шінного виро-

зваа

r~омбайном «Нива» з навісною жаткою «ЖВН-6» гrктарів х.ТJібів.

14{)

uітку.

КОЗЕЛ

КОЩІй

Микола Петрович,

Борис Семенович,

ГАйДАК

ЯРЕМЕНКО Іван Никифорович-

Дмитро Григорович ,,щншшер

J\омuайнrр по\Іічник комбайнера радгоспу «За­ п.тавний>>. ;)а f'RЇТ.lОВИЙ день Сl\ОШУЮТЬ КЮІfіаЙ­ НО'І «Нива» ;з жатr;ою «ЖВН-6» по 23-2-1 геюари жита, пшениці і ячменю при нормі 19.

На

жнивному

імені Докучаєва

ІШ

робота.

радгоспу

тонн зерна нового

90

полі

радгоспу

кипить

напруже-

Серед

і

пюІічнИІ;

на

хлібів,

З)Іінні

110-115

по

радгоспу

вироfіітку

вИІ;пнують

процентів.

РІШН!И

райради депутатів трудящих,

участь бере молодь.

фесійної

готовності,

Від її про­

моральної

настроєності, трудової злагод­ женості залежать і темпи по­

льових робіт, і яність збирання та доставки в засіки хліба. Комсомольці та молодь ра­ йону, внлючившись у Всесоюз­ не соціалістичне змагання, яке проходить під девізом «П'яти­ річці ефективності та якості майстерність і творчість моло­

дих!>>, докладають всіх зусиль, щоб здобути перемогу у вели­ ній

битві

за хліб.

Нових сил

юнакам і дівча­

там села додає лист Генераль­ ного секретаря ЦН НПРС Лео­ ніда Ілліча Брежнєва до знат­ них механізаторів кра1ни. По­ ради

та

рекомендації,

вислов­

лені тов. Брежнєвим, стали мо­ білізуючою основою успішної підготовки до жнив. У нинІшньому pon.t на поля району ВИЙШЛИ 28 "КОМСОМОЛЬ­ СЬКО-МОЛОДіЖНИХ збираЛЬНИХ

113,9

на

зобов'я­

процента.

його

кілограма перевищує то­

1,3

міської

ради

профспілОІ{ та

нести на районну Дошку пошани .

Переможцем змаrання визнано

по виробництву

колектив

радгоспу

і

імені

:~:'с:ьhа

рада

профспілок

продажу Кірова

постановили

лективу радгоспу перехідний Червоний його на районну Дошну пошани.

за­

м'яса

(директор

вручити

прапор

та

ко­

занести

Переможцем у соціалістичному змаганні серед гоrподарств району по заrотівлі органічних добрив визнано радгосп <<llу­ хівський>> (директор І. І. Майстренко, секретар партійної орга­ нізаЦії В . Ф. Нлимась, голова робіткому профспілки М. І. Дзюба, секретар номсомольської організації В. Н. Бондар). Він виконав річне завдання на 173,1 процента. На один гек­ тар ріллі заготовлено по 21,8 тонни добрив. або на 3,8 тонни присуджено перехідний

Червоний

пра­

його занесено на районну Дошку пошани.

Нолективу радгоспу імені Мічуріна. який виконав своє річ­

113.4

не завдання по заготівлі органічних добрив на

вирішено вручити конкому районної

процента,

Грамоту міськкому Номпартії України, ви­ Ради депутатів трудящих, міської ради

профспілок.

депутатів

трудящих,

впевненість у тому,

міська

рада

що колективи

профспілок

радгоспів

йону докладуть всіх сил для здійснення

лень

і

висловишІ

птахофабрик

ра­

грандіозних накрес­

з'їзду НПРС і успішно виконають соЦіалістичні зо­

XXV

бов'язання першого року десятої п'ятирічки.

Впевнений

'

п

екіпажів . Молоді механізатори чітно визначили свої завдання, взяли підвищені соціалістичні

зобов'язання

на

період

зби­

ральної, провели останні при­ готування агрегатів. Не вперше виводить сюи степовий норабель требухівсь­ ний номбайнер, переможець змагання

комсомольсьно-моло­

діжних еніпажів мину л ого ро­ ну, Анатолій Григорчун. За ви­ сокі здобутни на жнивах він був нагороджений обномом номсомолу номбайном «Нива», на якому і працюватиме в ни­ нішньому році. Анатолій Іва­ нович зобов'язався на 125 гек­

тарах зерна.

-

на

намолотити 450 тонн Рахунон вже віднритий радгоспний тін вІд ном­

байна відправлено

36

тонн хлі­

ба. Внеоним виробітном віДзна­ чаються комбайнер цього ж господарства Анатолій Мозо­ левсьний та його помічнии Во­ лодимир Онсюта. Добре розпот;али жнива ве­ линодимерсьні механізатори. Номуніст Минола Євтушенно, взявши зобов'язання снасити хліб на 270-гентарній площі, з

початну

жнив

панлав

у

вал­

ки зерновІ на 186 гентарах. Гоголівсьні м~ханізатори Петро Приман, ВІнтор Дяченно завер­ шують виконання зобов'язань. Член ВЛНСМ, номбайнер з радгоспу імеНІ МІчуріна Мино­ ла Влезно, скосивши хліб на

410-гектарній площІ, присту­ пив до обмолоту. З метою забезпечення актив­ ної участі юнаків і дівчат у збиранні зернових, піднесення дієвості соціалістичного змаган­ ня бюро міського комітету ЛКСМ України оголосило нон­ нурс на нращий номсомольсь­

но-молодіжний еніпаж. Затвер­ джені умови змагання. У ньо­ му братимуть участь сомольсько-молодіжні ви,

створені

в

всі ком­ ноленти­

радгоспах

і

пта­

хофабриках, а також молоді механізатори, яні постійно пра­ цюватимуть на збиранні уро­ жаю. При підведенні пІдсумнів переможцями будуть вважати­ ся номсомольсько-молодіжні но­ лентиви,

онремі

и

т

я підсумки

виконання

плану

розвитну

народного господарства УРСР у першому півріччі 1976 року. В повідомленні ЦСУ УРСР від­

Змагаються комсомольсько-молодіжні

вчасно

винонав квартальне

молока

За досягнуті успіхи колективу радгоспу вручити перехідний Червоний прапор міськкому Номпартії України. виконкому

Підбито

рон у,

Радгосп

державі

показник.

Державного

майже

!саєнко).

д~нн~_!f надій його від корови на

ди

{і.тзько 25 гектарів вони скошу­ ють щодня зернових, що переви­ щує злtінні завдання. Якість ро­ боти відмінна. На фото: М . В. БОБКО із cuнoA-t ЮРІЄМ. Фото Б. Удови•tенка.

впродовж

М.

За підсумками соЦіалістичного змагання у другому кварталі по виробництву продуктів тваринництва і продажу їх державі відзначено хорошу роботу колективів радгоспів <<Плосків­ ський>> і племптахозаводу «Рудня». Бюро міськкому Ном[Jартії України, виконком районної Ра­

ударною працею відзначається екіпаж Бобка Миколи Васильови­ ча. Цього року він працює разом із своЇА-І сином Юрієм, який за­ кінчuн вісім класів. На площі

засіявши, піджививши, добре доглянувши посіви. Попереду­ найвідповідальніша для хлібо­ роба пора жнива. У здійсненні його активну

В.

здано на 95,4 тонни більше проти відповідного періоду мину­ лого року. Товарність молока становить 93,5 процента. Що­

пор,

комбайнерів

У розпалі перші жнива де­ сятої п'ятирічки. Для сільських трудівників вони стали міри­ лом копіткої праці, результа­ том самовідданої боротьби за врожай. Цю боротьбу вони розпочали ще з осені і вели її

І.

продажу

Колективу радгоспу

-

комбайнері\

нор,Іи

(директор

більше. ніж було торік за цей час.

«.1ітківськиі!)). По-у;щрнюІУ працююп. на об.\Іо­ .тоті

зання

трудящих.

-

комбайнера

<<Авангард>>

О. М. Чижик, секретар парткому В. І. Глушак, голова робіт­

ко~rGаіінер і помічник комбайнера радгоспу і~rені

помічник

радгоспу

ному профспілки І. М. Степаненко. секретар ко:v1сом.ольської організації В. А. Пасіченко). Нвартальне зобов'язання по про­ дажу м'яса господарство виконало на 124.5 процента. Серед­ ньодобові приро-сти по групах свиней і худоби відповідно на 106 і 109 грамів вищі планових. Міськко~І Но'~>шартії України. виконком райради депутатів

Докучаєва. На роздільному збиранні ячменю що­

і

ганізаЦії В.

державі

ШМАТКО Павло Максимович,

ДЖУНИІВСЬКИй

Іюлективу

Суржавський, секретар парткому В. В. Прядко. г-олова робіт­ кому профспілки Р. С. Шульга, секретар иомсомольської ор­

механізатори,

значається, що трудящі рес­ публіки, здійснюючи рішення XXV з'їзду НПРС, широко розгорнули соціалістичне зма­

гання за підвищення ефектив­ ності виробництва і якості ро­ боти,

за

успішне

винонання

плану 1976 року. У минулому півріччі забезпечено дальший розвиток

народного

господарст­

мольсьної

організації

та

пред­

ставлений до нагородження грамотою обному ЛНСМУ. Еніпажі, яні займуть друге і третє місця, нагороджувати­ муться

грамотами

ними

листами

та

пахваль­

місьнному

ЛНСМ Унраїни. В. РОГАЧ, інструктор міськкому ком­ сомолу.

н

и

на рік більш як 400 мільйонів нарбованЦів економії. Трудівники сільського госпо­ дарства

організовано

провели

весняно-польові роботи. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 1976 року в цілому по республіці станов­ лять 33,5 мільйона гектарів, зернові і зернобобові культурн в цьому році розміщені на пло­ щі 17,6 мільйона гектарів. Розширилися посіви сільсько­ господарських

шуваних

У

і

культур

осушених

на

зро­

землях.

колгоспах, радгоспах та

ін­

приємствах

У промисловості піврічний план по обсягу реалізації про­

робіт по сінокосінню лі нормів, збиранню

дунції, зростанню продунтив­ ності праці і виробництву біль­ шості найважливіших видів ви­

культур.

робів леревиконано. Реалізова­ но продукції на 739 мільйонів нарбованців бІльше, ніж перед­ бачалось планом. Обсяг промислового виробни­

республіки становлять 6,2 міль­ йона карбованців, або на 6 процентів більше. ніж у пер­ шому півріччі минулого року. Роздрібний товарооборот

цтва,

державної

порІвняно

з

відповідним

року

занесенням

ч

ду.

воним

із

І

ших

періодом минулого рону, збіль­ шився на 4,2 процента при річ­ ному плані 4,1 процента. Виконано піврічний план по продуктивності праці. Проти

вимпелом

р

ва, піднесення добробуту і культурного рівня життя наро­

яні зберуть зернові на най­ більшій площі й одержать най­ вищий намолот при вІдміннІй яності роботи. Нолентив-переможець буде нагороджений перехідним чер­ до Нниги слави місьної номсо­

старт

відповідного

вона

періоду

зросла

на

минулого

2,4

про­

сільськогосподарських нарощуються

Державні дення

гівлі

в

темпи

заготів­ зернових

капітальні

народне

і

і

під­

вкла­

господарство

ноаперативної

становить

18,3

тор­

мільярда

нарбованЦів, що на 4,3 про­ цента більше, ніж у першому півріччі минулого року.

Державні організації, кооперативи

підприємства

та

житлово-будівельні ввели

енсплуа­

тацію

Науново-дослідні, проектні, конструкторські органІзації, об'єднання і підприємства_ про­ довжували роботу по розв'язан­ ню найважливіших проблем на­ уково-технічного прогресу в усіх

кованих квартир загальною (на­ рисною) площею 4,5 мільйона квадратних метрів. Нрім того, велину кількість квартир та ін­ дивідуальних будинків збудова­

галузях

народного

но

колгоспами

Тривав

господарст­

ва. За перше nівріччя впровад­ жено понад 380 тисяч винахо­ дів і раціоналізаторсьних про­ позицій, що дає в розрахунку

97

тисяч

в

цента.

нових впоряд­

і

населенням.

дальший

розвиток

народної освіти

і

Чисельність республіці на

населення в липня станови­

ла

49,2

1

культури.

мільйона чоловік.


Управлінню газового господарства-10 років ДЕСЯТЬ РОЮВ тому,

1

серпня

1966

року

наказом по тресту <<Облпромпобутгаз>>, згідно з рішенням Міністерства комунальн:>го госпо­ іІарства УРСР, було утворено виробничо-екс­

плуатаційну контору «Броваригаз» з філіалом у місті Борисполі . Нерівиицтво нової орган~­ зації ретельно підбирало майстрів, робітників і службовців для оfіслуговування газового гос­ подарства. Уже через два місяці було ство­ рено

партійну

організацію,

до

складу

якої

входило сім комуністів . А незабаром· успішно

••••••••••••••••••••••••••••••

Кроки

зростання •••••••••••••••••••••••••••••w

пройшли також

перші

профспілкові збори.

Таким чином, уї:<е наприкінЦі листопада

1966

року був сформований міцний колектив кон­ тори <<Броваригаз». Закиnіла робота. Першими

споживачамн

були

за·во,д

по­

порошкової металургії, радгосп << Великоди­ мерський>> на Броварщині і аероnорт <<повітряні ворота>> столиці України та радгосп <<Бортничі >> в Бориспільському райо­ ні. Перед молодим колективом постало важке

завдання

-

безперебійно

стачати

паливо,

устаткування,

і

fіезаварійно

високоякісно

невпинно

по­

<>бслуговувати

розшир.<овати

газову

мережу в м і сті й на селі. Треба відзначити. що наш згуртований колектив успішно вико­ нав ці положення першої програми зростання. З року в рік нарощувалися темпи виробничої діяль ності. Збільшувалася кільність спожива­ чів природного газу, зростала протяжність газопроводів і иількість газифікованих ивар­ тир. Майже всі будівельно-монтажні роботи по

пронладанню

вуличних

газопроводів

і

га­

зифікації квартир приватного сентору став виконувати наш головний підрядчик БМУ-1 <<Сnецгазмонтаж».

У

році на базі ионтори <<Броваригаз>>

1975

було створено Броварське міжрайонне вироб­ ниче управління газового господарства. Змі­ цніла його матеріально-технічна база. У си­ стемі газового господарства Ниївсьиої облас­ ті управління є одним із найирупніших за обсягом виробництва.

За десятиліття своєї діяльності управління значно збільшило обсяг реалізації природно­ го та зрідженого газу промисловим і иому­ нально-побутовим nідприємствам, населенню

Броварського й Бориспільсьиого районів. У першому році десятої п'ятирічки ми відпус­ тимо споживачам 183 мільйони :кубічних мет­ рів голубого палива. А десять років тому було реалі з овано лише 17,5 мільйона куба-

метрів.

Підприємства

та

населення

стали

на рік.

Збільшилась протяжність газопроводів. Ян­ що у 1966 році їх загальна довжина стано­ вила 58 кілометр і в , то нині 425 иіломет­ рів. Зараз газифіиавана 22170 квартир, що в чотирнадцять разів більше, ніж десять ро­ иів тому. Нині ми обслуговуємо 35 га зорегу­

ляторних

nунктів,

шафНі

34

газорозпод і льчі

пунити. Тільки в Броварах під нашим конт­ ролем перебуває 68 котельних різноманітних установ та організацій . У цифрах відбито стрімкі темпи виробнп­ чого росту управління. Та не лише це. Адже ми працюємо в сфері послуг, трудимося для людей . Це таиож свідчить про загальну тур­ боту газовиків країни за подальше поліnшен­ ня матеріального добробуту мешканців при­ міської зони. Адже він прямо залежить віД того, як працюють робітники га з ових промис­ лів братніх республік. У десятій п'ятирічці ми працюватимемо ще напруженіше. Плануємо розробити і здійсни­ ти ряд заходів по впровадженню у виробни­ цтво нової техніки . За типовим проектом бу­ де збудована нова експлуатаційна база з це­ хами та майстернями по ремонту газових приладів і агрегатів. Уже зараз аварійники працюють

з

рацією

і

постійно

підтримують

радіозв'язок з управлінням. А незабаром бу­ дуть телефонізовані всі газорегуляторні пунк­ ти. Проведемо також будівництво системи електрозахисту газопроводів від корозії .

Планів багато.

Над

їх виконанням

трудя­

ться всі члени колективу управління . Як і в минулі роки, тон задають ветерани виробницт­

ва . За ударну працю орденом Трудової Сла­ ви ІІІ ступеня нагороджений Б . Я. Вірозуб­ єдиний з працівників газових служб Ниїв­ сьиої області . У соціалістичному змаганні відзначаються також водій І. Г. Нестеренко, слюсар-обхідник Є . Т. Зельман, контродери Л. П . Нодомієць, 11. П Лип'явка, К І. Реме­ зовський, Л. О. Нривошлик , Б . Н . Дрогін, І. М. Сахно, Л. Ф. Нривошли:к, старший май­ стер Г. Ф. Нодомієць, Л. Г . Михайлицька. економіст Н. Ф. Жирнова, старший бухгалтер Л. І. Приседьио . Завдяки активній участі в соціалістичному змаганні більшості трудівників ми достроко­ во винонали план дев'ятої п ' ятирічки . Нолек­ тив управління газового господарства сповне­

ний рішимості внести також гідний вклад у виконання

програми

начальник управління

п'ятирічки

якості.

Л. ПОЖИВІЛОВ, Броварського міжрайонного газового

господарства.

справдяється

працює

в

ми

з

пданові

успіх

з

на

В

1973

сказати,

зміgи.

За рік маємо відпус­ населенню

жуємо

останні

На

подібні

водилося

виклики

Гри­

усувати

того

тів,

з

кожним

газова

рюється .

роком

число

абонен­

мережа

А

це

розши­

додаткові

труднощі, турботи для май­ стра та його піддеглих.

Одного разу на централь­ ній газорозподільній станції в Надинівці сталося примо­ роження

пошкод­

газового

клапана

тиску.

Припини­

регулятора

лося газопостачання Брова­ рів. Ддя мешканців сучасно­

силь

го міста це теж свого ро­ ду лихо. Необхідно бу ло зробити все, щоб невдовзі загорівся блакитний вогонь

компенсувати

чиюсь

недбалість , що день за днем нагромаджувала біду. А Григорій Романович добре знає , який зміст таїть у собі це тривожне слово . йому тринадцятий минадо,

на

тонн

смертоносного

на

все

дні

не

лунали

житлових

обід.

-

на

Важкий чи ніч це

не

У

вашому

частка

й

спокої

неспокою

Романовича. лише

поли­

-

Григорія

Адже

усуває

він

не

несправності,

слідкує , щоб у

нок га з поступав

а

ваш буди­ рівн о мірно.

Під ііого контродеl\І

-

ще й

складна тех:nіка понижуваль·

вибухи

кварталах

водопіді ­

Зараз у вас удома мирно

вантажу .

життя

пдитах ,

палахкотить голубе полум' н на газовій плиті . Напевне. ви спокійно готуєте смачний

І ті жахливі бомбардування.

року

газових

грівачах. Пізньої пори, у хуртовину, Григорій Рома­ нович полагодив :кдапан. По­ легшена зітхнуди споживачі .

коли над рідною стороною промайнули чорні крила віс­ ників диха . У перші ж дні війни гітдерівські горе-аси скинули на Бровари сотні

них газових << трансформато­ ріr. >>. Він завжди на сто­ р о жі спокою вашого дому.

рід­

у нього за вік­

в. довrич.

доводиться

За

На фото: Г. Р. Кайдан.

Фото М. Семинога.

десять років існу­ Броварського управ­

газовuго

господарства

природного газу

4095

тонн

у

газопро­

разів

і

більш

як

наприкінці

останнього

року

п'ятирічки

становила

дев'ято'ї

425

кілометрів.

0

З

1966

по

рік в

1976

но більше

20

тисяч кнартир,

в тому числі в місті

-

су­

путнику столиці України Броварах понад

0

10

-

тиріччя досягли

2

мільйонів

тисяч карбованців.

427

0

Колектив працівників управління рапортував XXV з'їздові КПРС про достро­ кове здійснення виробничої програми минулої п'ятиріч­ ки. План реалізації природ­ ного газу виконано на 107,2 процента,

ва

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

-

проведено газифінацію

на

зрідженого

101,8

пали­

відсотка. За

П'ятниця,

30

липня

2013 5654

квартир.

0

У

відповідь

XXV

;s'їзду

вищити

на

рішен­

КПРС

плуатації

рахунок

здійснення

збільшення

за

органі­ заходів,

кількості

працівники

ського

екс­

газопроводів

заційно-технічних

цій>>

<<Під­

ефективність

управління

і

по­

стан­

Бровар­ газового

господарства взяли підвище­

ні

соціалістичні

зобов'язан­

ня:

тисяч.

Валові доходи за деся­

вве­

газопроводів,

тужності компресорних

місті та на селі газифікова­

Впровад­

кілометрів

ня

Протяжність

п'ять

п'ятирічку збудовано і дено в експлуатацію

зрідженого

водів збільшилася

тонн

о

ж

збільшується

ження, потраєною уважніс­ тю, сконцентрованістю зу­

0

досягнення

стор.

їжджа'І'и на три десятки ви­ кликів. Особдиво скрутно взимку. В цей період зро­ стає споживання газу. До

просочуван­

горій Романович виїжджав не ра з . Він пра,цює в управ­ лінні з перших днів органі­ зації контори, що тоді носи­ да назву <<Броваригаз>>. Ве­ теран виробництва зареко­ мендував себе на роботі з найиращого боку. Г. Р . Най­ данові завдячує бдагоподуч­ чям, а то й життям не одна сім'я. У скількох оселях до­

та

споживачів . R. ДИКИП, майстер пункту по обмі­ ну балонів.

2

до

палива.

науки й техніки. Незабаром будемо використовувати для зарядження балонів автома­ тичні пристрої. Вони одно­ часно наповнюватимуть 6 ба­ лонів, причому самі відклю­ чатимуть подачу газу . Це зробить роботу газовиків ще безпечнішою, значно поліп­ шить рівень обслуговування

о

призведа

ня газу в атмосферу.

них метрів

нуля.

тити

палива.

номер 04. Бувають випадки, коли доводиться за добу ви­

виявив несправність ,

реалізовано 1 мільярд 272 мільйони 907 тисяч кубі'і

не

нові приміщення пуниту по обмін у баданів. На початку нової п ' ятирічии нові

зрідженого

яка

ління

році стали до ладу

970

швидко

0

колен­

з

кликано майстра аварійної служ· би. На місце ви­ їхав Григорій Романович Кайдан . Досвідчt:ний спеціалІст, що вже бував у бувальцях,

вання

во зрозумілі цифри зро­ стання, факти позитивних змін у Цій гадузі газової промисдовості. Починали можна

продування

га зу. По гедефо­ ну 04 було ви-

ЦИФРИ І ФАКТИ

тиву . В газовій промисло вості я працюю з 1948 ро­ ку. Тому мені особди­

ми,

нази­

пристрів

зважати. коди хтось із бро­ варчан н а бирає телефонний

виконуємо

ентузіазмові

для

ном

році

базується

так

вають

ного міста . хліб . День

показники.

Але дише

честю

-

на

в

п'ятирічки якості . Сумлінно, добросовісно ставляться до прапі водій ФедіР Васильо· І!ИЧ Содов е й, Борис СемР­ нович Пастушук, Григорій Петрович Рудеюю, :ко:~-~ір­ ниця Надія Іванівна Ли­ п'явка . Згsдяки їх старан­ ня м

свічка • незвичай­

рілася Свічка

мирні

добре

стартовому

зорегу ляторному

шилп в пам'яті слід . Нині Г. Р . Найдан неі свої знанн я . досвід, майстер­ ність віддає тому, щоб у

Наш пункт по обміну ба­ донів обслуговує три тисячі абонентів. Ноле:ктив пункту обов'язками,

в га-

пуниті nід час дощу від удару блискавки заго­

го

ДОСТУПНЕ ВСІМ

своїми

Нещодавно Борисполі на

і рони окупації, і довгожда­ ний листопад сорок третьо-

"БЛАНИТНЕ ЗОЛОТО''

непогано

Майстер вашого спокою

споживати значно більше газу . За цей час валові доходи зросли з 211 тисяч карбован­ Ців до 3 мільйонів 336 тисяч карбованЦів

реалізувати

природ­

ного газу 989 мільйонів ку­ бічних метрів, тобто більше трьох чвертей кількості па­ лива. реалізованого за все минуле ~есятиріччя; в тому числі в нинішньому році -

мільйона кубометрів;

183,9 -

реалізувати

го газу

-

в

3000

зріджено­

тонн;

основному

закінчити

в десятій п'ятирічці газифі­ кацію міста Бровари.

1976

рову


Завдання виконали Закінчився державі

сезон

продажу перелічив би всіх

50

робітниць,

цюють, добиваючись нових по­ Rазників у роботі, нових успіхів. - Оце, по правді, признаюсь, - говорить тепличниця Марія Опанасівна Назаренко, коли ні з того, ні з сього на наші зе­ лені огірки напала попелюха, по­ вірте, скільки було хвилювань! .. Та на поміч прийшла хімія. Че­ рез кожні 7-10 днів обприску­

Ми під'їхади до овочевого вали вражені хворобою стебла Сlіда~у, коди на~ворі йшов ве- огірків спеціадьнюІ розчином ликий дощ. Проте він не зупи- отрутохімікатів. І що б ви дУ­

пив трудового

напруження ово- мади?

чівюшів. Jздовий

Допомогдо!

Олексій Опа- довгі зе.т1ені

Нині знову

стебда тяжіють від

насавич Ковира підвіз десятки плодів. ящиків, вщерть наповнених евіРозмовпяємо, і здається, про­ жими огірками. Іх поспішно за- ймаєшся думками й почуТ'Іями у

приміщення

складу.

цих простих

радгоспних трудів­

По~rічник бригадира Варвара Ар- ниць. І хочеться радіти разом з хипівна Хорошун зважує і запи- ними, і від радості наспівувати сує в обліковий зошит вагу тіль- ту піричну сучасну мелодію, яку ки-но доставлених сюди овочів. так ніжно виводять молоді дів-

-

ДОБАВИЛОСЬ ТУРБОТ У МЕДИКІВ

парникаво-тепличних які з дня на день сумлінно пра­

та ранніх овочів. Радгосп «Бобрицьний» винонав свої завдання на 108,6 процента. Про це повідомляла наша газета за 17 липня 1976 року. Здача овочів державі продавжується. Про те, як працюють овочівники однієї з бригад господарства нині, наша розnовідь.

носять

Вв обслуrоаувш.е хліборобів ва збираииі вро.-:а.ю?

Сьогоднішні

показники

-

найкращі в цьому році,-радісно повідомляє вона. Тепличниця Марія Опанасівна Назаренко вибрала на відведеній ш площі 573 кілограми огірків. Такого показника ще не було в бригаді. На вагах - ящики з огірками тепличниці Любові Михайлівни Охріменко. Незважаючи на те, що вона лише в першому році десятої п'ятирічки посвятила еебе в овочівники, результати 11 роботи поlіазові. Сьогодні д. М. Охріменко здає державі 460 кілограмів огірків. Всі овочівники нашої бригади працюють добре, розповідає бригадир Дмитро Лукич Хижняк. Тому і завдання виконуємо достроково. Ось,

чата, що працюють

в теплицях.

Це учениці Бобрицької середньої школи Галина Ходос, Ніна Нака­ люжна, Валентина Гавриленко, Світлана Хижняк, Людмила Сірик і багато інших поміч матерям.

прийшли на

Дівчата щороку під канікул приходять до нас на боту, сказав бригадир. Більшість допомагають своїм

-

час ро­

-

ма­ терям, а такі, як Світдана Хиж­ няк і Людмила Сірик взялись

Про обслуговування медичними та санітарними працівниками району жниварів розповів

І

Світлані НОВБАСІ головний лікар центральної районної лі-

~

карні Василь Іванович САМОйЛЕНКО.

\

-----..-.....~--.....--.....Задовго дили

до

жнив

контакти

цією

радгоспів

виконкомів

налаго­

Нізаторів

головами

сільських

ЯКу

ними

ДОПОМОГУ

ВаТИ

та

в

хлібів .

В

період

зби ­

чер­

От

немає

у

праЦівниками

Тобто

входять

у

виїзні

наші

Вони

щоденно

ють

господарства.

четвергах

у

1\Л<:цаючи

згодом

З

по

ків

імені

відноснq

поті:\<і

-

суютьсR

місЦі,

ми

досвіду

попередніх

ро­

з',:р нгчити,

що

сбс:іуговує

Хороший

літній у

Мічуріна . хідне

для

є

зразкового

Серед

корів.

Працювати

у:vювах

стало

одна

з

кращих

тя

У

у

значно

середньостиглу

Директор

доярок

з

поля

та

знищення

кача­

Семииога.

ки;

глиооке

зяб

плугом з

знищення нів;

хрестоцвітних

калійними

хімічних

на

передплужником;

позакореневе

Іtапусти

3

переорювання

бур' я­

підживлення добривами.

заходів

, боротьби ·

7-10

днів. Останнє обприскування проводиться за місяць до збору врожаю.

В.

проти блішок, гусениць капустя­

науко11ий

ної совки і молі, капустяного і ріпакового білана росдини об­ прискують 0,2-0,3-процентним

ївської

раторії

І(ОВБАСЕНКО,

співробітник nабо·

захисту

росnин Ки­

овочево-картопnяної

досnідної станції.

!

прилад». Всього за кілька хви­ лин визначають міцність буді­

Першу партію ультразвуко­ вих апаратів для контролю якості будівельних матеріалів і

вельної конструкції нові апара·

о

ти. Іх можна використати на заводах залізобетонних вироб1е і безпосеоелньо на будівельних майданчиках. tTAPC).

П'ятющя, ЗО JІИПНЯ

зиму

заготовлено

налагоджено,

би

3600

тонн сінажу.

1976

року

*

і

тепер

для

худо­

*

редакції

на

статтю

керу­

2

липня

цього

року,

пише,

що її обговорено на зборах ме­ ханізаторів. Критику н:Ізнано справедливою. Комбайни <<Ни1:3>> і «КОЛОС>>, ПрО ЯКі ЙШЛа r.toвa, повністю відремонтовано, перший із них уже працює на ;Jбиранні пшениці. <<Колос>> по­ <ш

що

не

використовується

че

рез відсутність верхнього ре­ шета, що перебуває в ремонтІ в райоб'єднанні <<t:ільгосптех­

ніка>>

І

П'ЯТНИЦЯ,

9.00 9.10 9.30 10.15 11.00

т. т.

К.

т.

К.

Конц~рт

ких

На

літніх

Всесоюзного

15.45 16.50

Художній

ка.

К.

народної

ХХІ

Іграх.

До

17.20 18.00 18.30

ЦТ

ІI.UU К.

14.35

Гімнастика. «Приходь, казко».

т.

дня

Документальні

т.

телефІльм

сП'ятирІчцІ

музики.

Олімпііісь-

13.30

залізнични­

15.55 16.00

фільми.

для

якостІ

дітей.

ро-

-

бітннчу гарантію•. Поезія М. Ю. Лермонтова. Новини .

К.

т.

«Хочу

все

знати!•.

Юно·

журнал .

18.40 19.10

К. т. «Трудовий ритм БАМу». К. т. Концерт заслуженого діяча мистецтв РРФСР І. Скобцева. «Майстри мистецтв». сЩо ви

21.00 21.30

про

Програма к. т. На ких

Марецьку? •.

сЧаІ:», ХХІ літнІх

іграх.

По

Олімпійсь­

закінченнІ

-

но­

ПРОГРАМА УТ «Екран МОЛОДИХ».

10.45

К.

11.45 12.00 12.30

клуб». Новини. Концерт камерної музики. )( т. «Мультипаиорама•.

о

НОВЕ

фільм

«Останній

сві­

IS.05

Програма

передач.

«Щоденник соціалістичного гання•. (Сімферополь).

зма

січня

т.

ваччини.

19.00 19.30 19.45 20.45 21.30

Інформаційна

програма

«Вісті•.

Маленький концерт. Тележурнал «Старт•. «На добраніч, діти!•.

На

ОБЛАСТЬ літніх

Олімпійсь­

(М.).

Рішення XXV з'їзду КПРС у життя. •Місто селу•. Е. Ростан . «Сірано де Берже­ рак•. Вистава драматичного те­ атру Червонопрапорного Чорно­ флоту.

КІнnжуриал.

«Любителям оперної музики•. К. т. «Слава трудова•. К. т. На ХХІ літніх Олімпійсь­ ких

іграх.

(М.).

К. т. Концерт· симфонічного ор­ кестру Центрального телебачен­ ня і Всесоюзного радіо. (М.).

~1.40 к. т. Мультфільм для дорослих «Історія без слів>. (М.). 21.45 С. Гаисовський. сГолое». Теле­ вистава.

К. т. С. Гулак-Артемовський. •Запорожець за Дунаєм•. Вис­ тава Державного академічного театру опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка. (Запис П&

місяця.

НА

ХХІ

іграх.

морського

17.15 17.30 18.00 19.00

16.15 сВ пам'яті народній•. (Львів). 16.45 Музична програма для дітей. 17.15 «Шахтарські обрІї». (Донецьк). 21.00 18.00 Реклама . Оголошення. 18.15 « Палітра•. ( Ворошиловград). 18.30 Грає духов,;!\ оркестр Чехосло-

«Інтер-

ЖИТТЯ

Художнііі док».

вини.

Т.

з

ПРОГРАМА

30 ЛИПНЯ

Новини.

К. К.

ще

ких

14.55

19.30

УЛЬТРАЗВУК - ПОМІЧНИК БУДІВЕЛЬНИКА

виготовлено Нишинів­ заводом « Електроточ-

було

на

ті>>

знаєте

виробів ським

ту

віді

ПРОГРАМА

нати при першій появі шкідників

і повторюва'tи через кожні

рад­

ючого райоб'єднанням <<t:іль­ госптехніка>> Л. Санкіна <<За­ вершити підготовку до жнив>>, надруковану в <<Новому жит­

отрут найбільш ефективне проти

по чи-

у

Директор радгоспу <<Аван­ rард» В. Сурканський у відпо­

(20-30 НайкРащі

треба

цьо­

г о с п о д арства

*

боротьбі з попели­

обробку

червня

<<ЗАВЕРШИТИ ПІДГОТОВКУ ДО ЖНИВ>>

гусениць молодих віків. Хімічну

та­

М. Полоз повідомив редакції, що такий факт дійсно мав міс· це. Після вжитих заходів робо­

Г. ПОЛЯКОВА.

пізню капусту хрестоцвітні бліш- цею дають 0,2-процентна сус­ \\11, гусениці капустяної молі і пензія 70-процентного сайфо­ совки, ріпної та капустяної біля- су (20 ГРdМів на 10 дітрів), емульсв метафосу (20-30 гра­ НО!\, а також попедиця . у боротьбі проти шкідників мів на 10 літрів води) і карбофосу (30-40 грамів отрути на вели!іе значення мають агротехнічні і запобіжні заходи: вида- 10 дітрів води). Застосування .1ення

16

газеті

РУ!\.

та результати у

нів і післязбиральних решток, па яких зимують яйця і лялеч~

нашій

під

надрукованій

кання заготівлі сінажу госпі <<Бобрицький>>.

та­

овочівники працюють не по-

ди від шкідників. За нашими спо- сією трихлорметафосу стереженнюш, в цьому році дУ- грамів на 10 літрів).

статті

заrоловко~t,

го року, говорилося про зволі­

Капуста зазнає великої шко- або 0,2-0,3-процентною емудь­

же пеують

передовій

ким

в

РОЗЧІІІІО}І ХЛорофосу (20-30 грамів отрути на 10 літрів води),

РАДЯТЬ

настанову .

<<ПРИСКОРИТИ

ЗНИЩУЙТЕ ШКІДНИКІВ КАПУСТИ СПЕЦІАЛІСТИ

цю

всіх жит­

ЗАНЛАДАННЯ СІНАЖУ>>

Григорівна

1\-1..

з'їзді НПРС.

XXV

І медюш докладають зусиль, щоб втілити в

Денисевич .

Фото

зав-

-

до­

літньому

Віра

соЦіальних

чалось на

краще і легше. Підвищуєть­ ся продуктивність корів.

радгоспу

по­

.

утри­

їння

борі;

контро­

д~нь немає важливішого, юж шилування про здоров'я радянських людей, відмі­

необ­

механізованого

у

допомогу,

буту механізаторів .

імені

все

та

фото:

залучити

люють і санітарний стан

меха­

мання

На

влітку.

табір

радгоспі

Тут

предунтами

карську

Він не випускає з поля зо­ РУ питання побуту та умов

збудували

ви­

громадський актив, сандо жини. Вони можуть при по­ требі подати першу долі­

нізаторі ІJ, водіїв. праЦівни· ків на токах фе.ііьдшер Сві­ тильнівського фельдшерсь­ ко-акушерського пункту Ми­ кола Герасимович l{руглик.

то-

попередження

Намагаешося

а

мо1ю: J

Мико­

робн':_чого травматизму, іН· фекціиних захворювань, як запобігти отруєнню харчови­

при­

зустрінеш

санпропа,ан-

санепідстанції

<'анізовує читання лекЦій. проведення бесід на медич: ні теми. Зокрема, вони стс.

по­

знову

Із

ла Миколайович Батрак ор­

змі­

на

робочому їх

найкращ е

дуюча районною полікліні­ кою, терапевт) і Наталія Миколаївна Соловей (сані­ тарний лікар). Нерівники господарств ра­ з нами

.,,ш. кабшетом

ди

ханізаторів.

Щорса бувають Антоніна Петрівна Темноеагата (заві­

дились

дещо

Васи~

Отже, зроблено все необ­

симпто­

виїзд

}{атерина

Гла~ка.

хідне. Агрегати укомплекто· ьан.! мед~птечками . Завідую­

біля наметових містечок ме­

і

відвіду­ Так,

стан,

йом на

стан­

радгоспі

пунктів

Зранку

льовий

бригади

тонни огір­

Бригадир називає передовиків. І, ~rабут,,, коли б не зупинила, то

шерських

нився.

сані­

працівники

їхні.

лівна

роботи всіх сільських амбу­ латорій, федьдшерсько-аку­

профілю бригаду.

тарно-епідеміологічної

Ції.

перші

Звичайно~ медикам і сані­

Тепер працюємо у співдруж­ з

знищити

пер.

лікар Андрій Єгоро­

-

фельдшер

пропонували пройти

тарній службі району доба­ вилося нині турбот. Графік

даного виїзну

Це

за

поба­

їхні

Тому було вирішено: із спе-

ності

меха­

старанн~стю

вич Головань, медсестра На· талія Олексіївна Забіла

ми хвороби спочатку, ніж нотІ вона перейде в наступ.

лікаря-сто:vrатолога .

Ціалістів утворити

склад

Світильному

враховували

жання.

ше

їдальні

сонал Требухінської лікарні.

курс лікування безпосеред­ ньо в стаЦіонарі. Адже лег­

нада­

~tісцсвої

значається

з

підходить

22.35 22.50 23.05

(М.).

«Відпочинок у вихідні дні•. Спецвипуск тележурналу «Хлібо­ роб Київщини•.

Інформаційни/і

випуск

•день

днем».

трансляції з Державиого орденів І Леніна театру

ві

о

-

Академічного

Союзу

вечірні

РСР).

Великого

В

і

приготованої

ЛІток Миколу Олексійовича Ткаченка і терапевта Васи­ ля Львовича Письмака. Від­

в

хто

не

особ&'VІ

те,

першу

включати

Якщо

кухарюш

станом здоров'я. то відхи­ ляли його кандидатуру. Цим

се­

про

ПОВИННі

медики

рання гу,

з

ж

і

лищної Рад депутатів тру­ дящих. Нрім того, проводи­ ли збори з механізаторами. розмовляючи

кого

екіпажів.

сидь доклали вони, щоб вирости- ча Хижняка. Хоч завдання пер­ ти високий урожай ранніх ово- шого року п'ятирічки по прода­ чів! Скіль1;и си.1 і В'\Ііння затра- жу державі паринково-тепличних но,

го,

адміністра­

з

налорійність

ІЖJ,

для жниварів. Немає нарі­ к~нь і на головного лікаря з

\

,-._~_....-......-..._....-.....--....,-, --~--

Ківдратівна Накашожна і Марія ків, вирощених бригадою Досвід­ Дмитрівна Білогуб. Скільки зу- ченого овочівника Дмитра Луки­

і ранніх овочів тут давно викона-

нашому

яна

якість

\

кореспондентові

перші кроки самоспиної праці допоможуть їм У майбутньому знайти своє покликання. ... Щодня до столу трудящих надходять тонни свіжих овочів.

ти.1и, щоб з честю виконати взяті зобов'язання.

ролює.

----~-------------------....-)

самостійно на невеликій площі вирощувати огірки. Навіть змагаються між собою. Можливо, ці

наприкла~, тепличниці Палажка Серед них і 3,5-4

поаці. Стежить за водопо­ стачання:vr. Завжди проконт­

Заступник редактора С. ПРИСТУПНО.

оррер­

новини.

о

3

стор.

о

за


шша ЯНЩО ВИ ГОТУЄТЕСЬ ДО СВЯТА, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО САЛО­ НУ ОБРЯДОВИХ ПОСЛУГ. ЗАБЕЗПЕЧИМО ОБРЯДОВОЮ СИМ­ ВОЛІНОЮ І АТРИБУТАМИ ТИХ, ХТО ВСТУПАЄ В ШЛЮБ, А ТАНОЖ БАТЬІОВ НОВОНАРОДЖЕНИХ. ПРОПОНУЄМО ВЕ­ СІЛЬНЕ ВБРАННЯ, ПРИйМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ НА ФОТО­ ГРАФУВАННЯ, НАДІШЛЕМО ДО ВАС МУЗИНАНТІВ, ВІДДРУ­ НУЄМО ЗАПРОШЕННЯ, ДАМО НАПРОНАТ ПОСУД, НАРИАСИ ТА БРЕЗЕНТ ДЛЯ ТЕНТІВ, ЗАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТОРЖЕ­ СТВА. МИ ОБСЛУГОВУЄМО ТАНОЖ ПРОВОДИ ДО АРМІї

адОРОВ'Я

НА ... Ремонт

і будівництво ... Як часто ми вагаємось: розпочати чи ще зачекати? І це зрозуміло: надто вже копітка справа! А між тим, вирішити її можна легко і просто, якщо доручити будівельни­

кам служби побуту. Майстри виконають будь-які роботи: вікна й двері, встановлять у приватних ведуть водопровід, спорудять гараж,

пофарбують стіни й будинках центральне

льох, перекриють

дах.

А якщо треба збудують і житловий будинок. Із замовленнями звертатись на адресу: м. Бровари, тел.

стелі, засклять опалення, про­

вул.

Челюскіна,

~.

ЮВІЛЕЇ, ЗУСТРІЧІ ВЕТЕРАНІВ ТОЩО.

19-5-83.

'

АДРЕСА САЛОНУ ОБРЯДОВИХ ПОСЛ.УГ: м. Бровари, вул. Гагаріна, будинок побуту.

15,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

У кр аїнське національне вбрання це дивовижне розмаїття кольорів

бездонне

джерело

сучасного одягу!

для

та

візерунків

створення цікавих моделей

Тож недарма

дедалі

більше появ­

ляється таких швейних виробів.

Ми пропонуємо вам ~ридбати трикотажну блузу

моделі «Українка».

Наша адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, будинок побуту, трикотажний цех.

• • + + • + + вишивании , Як

с

••• g

J

багато по-:

в язано ним,

+ + •

:

І рушник ...

+ + + + + + + •

у

нас

з !!І

вишиванимв

рушником. Це і • спогади дитнн-1!!

ст!а, і руки. рід:: матерІ,

.1101

І1

шляхи-дороги, ів задушевні піс-І

ні...

:

Шановні варчани!

ляйте

шивані у

Замов-І

іменні ви-•

рушники:

міському

побуту,:

(бюро

добрих•

•• Н о в а •••

ПРИКРАСИ-

ремонтуємо та

виготовляємо

Бровари, Будинок побуту, ЮВЕЛІРНИХ СПРАВ МАйСТРИ.

поспуга

БУДЬ-ЯКИЙ ПОДАРУНОК

Цю

ПІДВОДИТЬ ГОДИННИК? НЕ­ СІТЬ ДО НАС! - НАВЧИМО ТОЧ­ НО ВКАЗУВАТИ ЧАС.

ДУТЬ

У

ТУ,

м.

Бровари,

на,

15.

ЗГАДАНІ

НА

ПОСЛУГИ ВИ

МІСЦЕВІ

Советов депутатов трудящихся І(иевскоА области,

Газета вЬІходит на украІІІНском язЬІке,

61964.

Цій

ПОБУ­

вул.

СТОРІНЦІ

МОЖЕТЕ

по

приимає

цех

ремонту

метало-В

@

rосподарсцких ви-: робів, що по 1 вул. Шолом-в Алейхема. ~

Гагарі­

ПОБУТОВІ \ПУНКТИ

ЗАМОВИТИ

КОМПЛЕКСНІ

КоммунистическоІІ партии УкраинЬІ, городсІЮго и районного

ІНДЕКС

З~мов лен н я 8

НАДА­

БУДИНКУ

таВ

пральних машин.:

ЧЕРЕЗ

ПРИйМАЛЬНІ

БІНАТУ.

БРОВАРСЬКОГО

ДОВІДКИ ПО ТЕЛЕФОНУ

РАйПОБУТКОМ-8

19-3-97.

"

* * * * *

УК.p1·toбynrt­

peX/ta.JJta

~---~--~~~

·~~~~..,.47~~..,.'<i?~....?~~.r.,:.~..,...,..,...,_,__"..,.w:C'"Iiili7'..,...:-І<t~r..,.417~.?4*..;..:"?.:?w:-..c'h."...,oow?.r~~ ,.,..q~~_.,...:"'#.#w7.;a~.,

сНОВАЯ ЖИЗНЬ:. .- орган БровІІJ)ского горкома

.~~.".~....::-~~..,.~"..,.

ВАМ

холодильників

•••••••••••••••••••••••• Д О -к В А Г И М Е Ш К А Іі Ц І В С І .JІ! •

~ r~.,.,g~..r....::r--_,.417..,.~~~1"~<1·.:-4..,_

j

послугу

•• •• •

фарбуванняв

буде вдвічі приємнішим, якщо його прикрасить пам'ятний на­ пи~.зроблений гравером.

ІJІ І

:

~~~~~~~·

--~---~------~--~---- І

м.

бу-І!!

динку

послуг). ЮВЕЛІРНІ

бро-в

І

НАША АДРЕСА: 255020, м, БРОВАРИ,

вул. І(иївсьr.а,

......,.~.,.~.....".~.,~..,...,..."....".,...,.чС"'~ -~~I". .

154,

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

19·3·82: заступника редактора - 19-4-47; відповідального секретаря, відділу сільського господарства, кореспондента місцевого радІомоВJІення .- 19·3·18, відділів промисловості, масової роботи, фотокореспондента - 19·4-67,

І

rа!3ета виходить

У, вІвторок:

О~;иц:f 5

газе~и 'сПра~д~~~У

:C"-4.Jr-...:"!".:'_,.:C".,..... ...,.....,.~o#.:--..,..:--~ow?...,......,.".c-.,~.....:--~...,..~,..".,.,......."...,...,...,....,.~~..,.~...,.

Броварська друкарня Київського облуnравління в справах видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі, вул. Київська,

154.

середу,

1 фсуботу,

Зам.

• 1 \

~

... ~.,;:. .. ., '

3730-10.870.

#120 1976