Page 1

НА

ТУРБОТУ

ПАРТІ! Рік видаиня 28-й

Пролетарі всіх 'Кра'н, єднайтеся!

ВІДПОВІМО ДІЛОМ

-

120 (2659) ЧЕТВЕР

ВІД КОЖНОГО

ЖОВТНЯ

дарунок Жовтню

1967 Ціна

р.

коп.

2

ДОБРЕ і'Дуть СПірави у робітників Броварського за­ воду порошкової металу,ргії. ВКЛЮЧИВШИСЬ у боротьбу за здобуття одного з ПаМ'ЯllНИХ прапоріІВ, вони усп'іш­ но ВИКОНУЮТЬ зобов'язаlННЯ, взяті на честь 50-річчя Ве­

ликого Жовтня. у всесОЮЗНОМУ соціал,істичному змаган­ ні МіністерС1'ВО чорної ~lеталургії СРСР і ЦК проф­ спілки праці'в,ник~в чорної металу'ргії двічі у ювілей­ ному pOI~i визнавали завод пере).10жцем

і присуджува­ lИ иому передові місця з в'рученням грошових премій.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОННОГО КОМІТЕТУ КП

Особливо велике пожвавлення зараз в цеха,х і завод­ ських службах. Воно викликане Постановою ЦК КПРС і Ради МіНі'С11Р;,1І СРСР, яка СПРЯ).10ва'на на дальше підвищення добробуту радянського народу. На заводі відБУ6СЯ мітинг трудящих. Його ВіДкрив сеюрет а,р

6 ЖОВТНя -

парткому Є. Ха1рламов. РОЗПОВlі:вши про рішення верес- ~~' невого Плену).1У ЦК КПРС, він надав слово директору підприємства А. Коваленку.

- В той час, як верховоди капіталу посилюють га­ J!ебну війну у В 'єтна",і, збільшують аснгнуваlННЯ на воєнні цілі, КО\1унkтич,на партія і Радянський уряд віклуються про поліпшення добробуту, iКfI гтєвого рів­ НЯ, культури

нашого

народу,

сказав

-

Т.

Коваленко.

Нашою відповіддю на це повинно бути ОдіНО. І!а праця ІІа благо ріДIІОЇ Вітчизни.

-

З х,вилюва'нням говорив на мітингу іНСТРУіментаЛlіНОГО цеху Яків Фісун.

,, ,,

тпхонов

~

честь

50-річчя

Росія, У країна

ТіЛЬКІ!

В

нашій

юраїllі,

зая'ви Іа

-

на

мітингу

вияв

і

в

заходах

по

знаходить свій конюрет,н,ий

-

підвищеНIНЮ

добробуту

народу.

J; відповідь на це піклу,вання я буду виконувати норми на

процентіа і до славного юв'ілею Радянської

110-120

влади

піднесу

свій

трудовий

дарунок

рідній

Батьків­

та

заводах холодильників, елект­

і,НШIІХ

Під майбутній

Прокладена

А. ГАВРИЛЕНКО.

Чіатура

ВЕЛИКОЮ

радістю

оприЙtlя.1И

РІшення

вересневого Пленуму ЦК КПРС хліборобІ! радгоспу «Русанівський». На турбorrи рід'НОЇ Ко­ муністич,ноі партії про дальше

під,вищення доб­

робуту

трудящих

ві'дпов,іли

НОВИМ

ВQlНИ

трудо­

ВИ\І піДlНесен'ням. З раи­ НЬОГО ранку й до пізньо­ го

вечора

подарства

\іа

ланах

кипить

гос·

напру­

жена ПР8lЦЯ. Меха:ніззто­ ри наближаються до за­ вершення збирання кар­

топлі.

Особливо

високої

ПРОДУКТИlJiності праці до­ бllЛИСЯ на цій роботі

тракторист Михайло Се­ ~lеИОВIІЧ Карпенко та КО).1баЙ'нер Іван Панасо­ вич ДЯЧ€"НКІ). Своїм аг­ регатом

вон"

копуюгь по ри ка'ртоплі. На

рll І. го

М.

фото·

С.

щодня

ви­

1,5-2 гекта­ ~lеханізато­

Карпенко

П. Дяченко біля

та сво­

агрегату.

Фото А. Козака.

Ударна

екранах

першу

Моск.ви.

Ії

бачення

ве.1а

за

СУПУТНlІ'ка

«.\І\О:fНIІЯ»

через

станцію

«Орбі-

назе\lН)

марган­

Сик­ теле-

доп()~югою

штучного

Зе\lлі

теле­

перt>Д8Ч\"

с гудія

та».

рай.онним

u

врожаи

ницької області зобов'я­ залися закласти міцну основу під врожай на­

Пленуму

«Про

ще

заходи

по

підвищенню

добробуту.

.-

ЦК

р аДЯIfСЬКОГО

Цf:Й одне

повсякденногu

ві,дповідь

ЮІ

ще

ваТЮlемо,

свідчеlН~jЯ

НН"ІІ

на

к-раще

турбо­ працю­

щоб виконати

соціалістичні

в'язання,

ВЗilті

року.

піДЖИВЛЮЄ).10

ня рідної партії про нас, тру дівникі'в. ~.

ступного

документ пік.1УВ<lН­

зобо­

ІІа

честь

НУ,

державі

Зараз >,lї"нераль­

доБРИlва\!и

оре).10

на

Т)'ОIO насі,НlНУ

озими­

зяб,

кага­

картоплю.

ПіДГОТОВЛЯЄ~IО

також

паРJlІІково-теП.11ІЧ.не подарство

до

гос-

110ВОГО

се-

зону.

М. КУЦЕНКО. обліковець.

у

(РАТЮ"j.

радгоспах

за станом

вахта

хліборобів

на

і

1

птахофабриках

ЖОвтня

процентах

до

S._

-

Назв"

":

'" С t:: t::

Гt)сподарств

~

...

_Со

- '"

.0:<

Калитя'нська І\lен·і Щорса «Русанівський» «П.10скі,вськиїl»

О

"'.-'" .- '" ;;:

Со:::",О

C"l")С)

1967

району

року

плану) о

;;:",

~

Со",

о '"

=: '" .а;;:

(У')С

'" '" о

~.~ "І",

о t::

=~

~~

С"І"):<

98,4 96,0 87,9 85,0

80,8 83,7 86,8 72,4

79,6 72,7 57.9 80,0

63,5 42,3 1:.8,7 l;3,7

57,9 68,6 89,S 52,5

83,8 80,6 76,3 74,4 73.3 65.3

60,0 83,6 73,7 57,4 41.5

25,0

8R.8

63,2 74,4 74.3 48,9

25,6 48.7 52.9 42,7 23,1 б4,5

36,7 36,9 39.8 34,9 35,5 21,9

63,9 61.8 61,2

82.8 96,8 87,5

53,7 65,7 47,4

67.0 69,6 55,2

79,9 25,6 27,6

57,0 55,6 48,3

95,6 75,9 72,2

53.! 59,7 83,2

72.1 62,2 40,9

31,4 24,3 21,0

70,2

74,3

64,3

51,8

38,8

Руднянський пле\1птахозавод

«Треб~ xi,BCbКllii» «~ра,снліВСЬКlIЙ»

«30РЯ»

«БоБР"llЬКlIЇІ»

«.'1 іткіВСЬКlIЙ» Пух,і,вськиіі

«Г ого.1іВСЬКlIЙ»

Сеом иполківська «ВеликоДИ~lерський»

Богдані,вська

«ЗаВОРИЦЬКIІЙ» По

59Л

П.1е\l-

птахорепродуктор

З

з

l'ролей-

з

на

віз,орів

ЗВЕДЕННЯ

реснеlВО'ГО

свої

карбованців.

вилися

горах

в

грузинського

Новицького.

П'ят::tесятиріччя Радя,и­ СЬКОІ держави. За IIJPи­ кладом хліборобів Воло­ ЧІКЬКОГО району Хмель­

підприємствах району.

ТІІСЯЧ

Сиктивкару і навколишніх раЙО!lі'В .'111·

тивкарська

16-кіЛО:\1еГ/Jова то

*

Жителі

буона Т'раса зв'яже міс­

Ме~а'нізатори, весь колектив радгоспу «Ве­ ЛИ'КОД'1м,ерський» гаряче ех,валили Постанову ве­

IlУС ГftТIl

десятки

понад

*

*

тепер.

*

про хід польових робіт і здачу овочів та картоплі

ТУ

на

пускаються

Жито­

тран.

цю

Переклад з росіііської Олекси

Колективи трудящих зобов'язались достроково вико­ нати план десяти \Іісяців і дсдатково до завдання ви­ продукції

в півтора раза і втричі дешевші 06'Є\IІІ!lХ лінз, які ви­

ДIllООрОСТУ-

На'авуть, ві.'llКРИВ:ШИ двеорі в '18JйбуТТUl!

У 8'ідповідь на рішення вересневого Плену).1У ЦК КПРС учаСНИКIІ мітингу виріШИ\1lИ переГЛЯ;іУТИ ювілей­ ні зобов'я;!зння і випустити понад план ДЕ'сяги місяців \lіТI!НГIІ на

врожаю

виро­

збільшують

І в ~Biт 'Ввійдем, що ЛЮІДИ кО'\ІУН!ІЗ.'ІОМ

інароду».

одягу.

в

області

*

Ми Clкі'нчи.МQ велwкИіЙ тр}.д життя

дальшому

ВідБУЛ.fСЯ

ЧИХ

Коли здіlЙма,вlСЬ борні дев'лтwй .ва.1, І «3amlJВiT», .ІІк і1'і'МН, 1>а'3I)М сшrваJlИ, ЛІ; і раЗОІМ «lнтеРн.alЦ10нал»! Разом так само, ])Зtно, а ЧИ пізно

КПРС

рстехНічних виробів

гого

Ми БР'а'l1ства Ч~СТlЮ 'в битвах при'('Я!га'.ТІИ,

На мітингу ви.ступнли швея Варвара Боженок, в'я­ зальннця Любов КОСЬКО та і"ші робіТНllці.

тисяч одиниць ДІ! гячого

сnм'Ю .велИ/ку, вільну, нову

Вони

зображення

тисяч гектаРІів, зно­ вийшли сінокосарки.

ву

Ііааав Та ра,с , що пО'вен бу,в нцій.

lІ(11)иі.

25

бів.

ПОЛlіських радгосп.ів,

і

*

логоснодарських

Почалося збирання Д'ру­

одягу.

в;язальн"ця Євгенія Опошнннська,-можливе таке пік­ Jlування про людину. Лозунг Комунkтач.I,)Ї партії «Все для блага людини!»

).1ирськіЙ

КИПЬН'lI!Я сил, п-оліт к:рwлатИ!Х 'м'ріIЙ.

про­

*

3біЛLШУВ8ні .1,інзи :1 плаСТ\lаСIІ до телевізо­ рів типу «Рекорд» і «Весна» почав випуска­ ти Одеський завод мета­

чверть

*

зай",ають

250

Життя ~и moби·м і ,пї!сеRне ,СЛОВ,О,

Схвально зустріли Постанову ЦК КПРС і Ради Мі­

-

що

Згуртовані, IПJіIЧ-О-ШЛЇіЧ МИ иде)IО!

ністрів СРСР «Про захо,ди по дальшо\!у підвищенню добробуту радянського на,роду» робітшщі фаБРIІКИ трикотажного

На колгоспів

контаК1на

л'інія.

TO\lY. В напиоі

*луt<и*

В б(}ях за ВОJШO МИ були єди,ні, І l'ру'д Юf .с'ВіЙ, і ~i'M б~J)eIЖООIО, У дні 'l10ржеl~1'В і в бі,~}1Ва'нь ['(}ДИНИ

.ЖОВ­

підв.ішується

йові дії 8 повітряно-де­ сантної брига,ди».

Лк наші ЗeJмлі, на:ші нео6еса!

іПро нас -

ЦЄ'НТРО\1 Сачхере, де жи­ ве багато гі,рників. Вже

на пам'ятнику говорить­ ся: «На пам'ять про бо­

На'роді:в IНаших ДVYЖlба Н6IJ(JlXитна,

карбоваlщів еКОНО:\1ії. На ~liТlIHfY ПОРОШКС>ВИКИ дали С,10В,) П.1ач десяти ).1,jcя­

дитячого

загарбниками

століття

Душі БлиlзыIt(іїї c1l'Н'Jl"LНa lKp.a.-са.

9 ,"ісЯl!Ї'В не ш~нше 130 тисяч

ьерхнього

ми

І України "аву чаvювщ' Ві'ГЧИ13НИ ДИl" Тalюtй С'О'.10ДіКИЙ, рі,JНИЙ,

l'НЯ, колектив робі гни~ів раніше CllPOt<y виконав план дев'яти \lісяItів і додатково до за,вда,ння випустив продукції на десятки тисяч карбов~\'Нці,в. Крім цього, від 3Іниження собівартості виробів завод ).1аТИУІе за

ців виконати на 103 процеnти і по'над 1l,1a~1 дати дукції на 350 тисяч карбованців.

дру,жба вічна!

Росії мову е(}Н~I)ЧНО-lМУI3И'ЧНУ

гра,вірувальник

ВеJIИ'КОIГО

В селі Путьково Смо­ .1енської обла'сті IвіД'кри­ то обеЛ1іск на честь вої­ ні,в-парашутистів, які відважно билися тут з Hi~IeЦbKO - фашистськи­

Я ЗВИІК а ДИIТИіНlств.а Ч)"'ТИ Л!\ ОДІНУ

На мітишу висгупили ударник комуністичної праці, зварник ВОЛОДИ\1ИР Дубі,вка, слюсар цеху порошків Микола Івакін, електрослюсар Євген Мармій. ВСі !Юни

на

На просторах Батьківщини

ДРУЖБА ВІЧНА

1I1и 'lfО л а

- Ра,Діісно стає на серці ві,д усвіДО).1леНJНЯ того, що нині наші робітники і службовці низькооплаЧУIВ8'НИХ професій матимуть оклад не менше 60 карбованців, сказав він. Я щиро діЯ1КУЮ нашій партії З8 піклуван­ ня про ,нас, робіllНИl{ів, ВСlіх радянських людей.

Готуючи дарунки

день віАКРИТТЯ ДекаllИ

російської пітератури і мистецтва На Україні

удар­

говорили про те, що ОКРИЛeIlJі Пі,клуванням партії, ще з більш!!'\! за'ВЗЯТТЮI і наТJOнення).1 виконуваіТИ>МУТЬ взяті зобов'язання і зустрі'НУТЬ овято НОВИ\lИ ТРУДОВИ­ \11\ звеРlllеШJЯЮI. ПеРЕ'Дові ВllроБНИЧіН:I.ш закликали всіх трудящих заводу ПО:VІНОЖIІТlI свої зусилля на ІОві­ .1еїініЙ трудовій вахгі.

УКРАІНИ ТА РАНОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

радгоспах

і птахофабриках

ІЗ господарствах району завеРШУЮТLСЯ 06нні по­ льові роботи. ПеРШЮlf1 закіНЧIІ.1И копання картоплі на всій площі КаЛ'1тннська птахофабрика і рад,uсп імені Щорса, в яких на початок жовтня з,алишалось не зіб­ раних всього по 5-10 гектарів. В ОСНОВІЮ"У впоралися скрізь із збиранням ГОРОд!'НИ, за ВИНЯТКО\І пізніх

культур -

капусти, ~юркви, буряків столових тощо. В

перезаж'ній бі.1ьшості господарств \11І йде оранка на зяб.

прискореНИ\IИ те\ша­

Однак ми ).10'ГЛІІ б ~Lати знаЧIІО кращі результати. Торік, наприклад, на КttJець вересня було викопано картоп.1і на 5 процентів більше, та й по продажу ово­ чів і картоплі були дещо кращі показНИIКИ. Особливо відстають, як видно із з,ведення, радгосп «Заворицький», Богдан~вська птахофабрика та деяк,і інші господарства. Причина цього погана робота карюплезбир.алыихx КО:\1байнів, низька ОРГ8іНіза.ція пра­ ці, нераці()lнальне використання автотранспорту.

Через три Д:lІ1і Kpaї!lla відзначатиме Всесоюзний день працівників сільського ГОСПОіЦарства. До цього свята потрібно прийти з повним завершенням збирання ОВО­ чі,в і картопл,і, подолавши всі перешкоди. Це буде гід-

\...HWM l'рудовИ'м подарунком Батьківщині.

~


ВІД ЛІСОПИЛКИ Завод холодильників

-

дітище першої п'яти­

МОЛОДІСТЬ ВЕТЕР АНА

річки. На той час промисловість на Броварщині тільки-но

заРОДlКувалась,

і,

природно,

спочатку

завод не мав потрібного тех,ніЧI~ОГО оснащеннЯ,

З АВОД

ХОЛОДИЛЬНИКІВ най~rаріше під­ приємсl'ВО брова.рської промисловості, один з ЇЇ пе.рвенців. Він почав працюв.а'fИ на пачатку першої п'яшріЧКIІ. Це був двохра~IНИЙ лісопильний завод. Основна його продукція шпали експортувалась за кордон. Поруч дія,в вуликовий завод. До речі, і за­ водами тепер важко назвати ці два підприємства, бо сучасні наші цехи в декілька разів більші за них. Теll~Р кадрові робітники розповідають \lОЛОДОМУ по­ КОJFЇННЮ, ЯК вони вручну приводили в дію ліООПllльні рами, підкачу'вали колоди до пилорами, на конях під­ вози.ПИ лісоматеріал, ВИКОНYlвали ~нші трудоміСllкі ро­ боти. Та все це не розча,ровувало їх, бо попереду була велика мета теXlнічний прогрес. Поступово мрія ста­ вма дійоністю. Появи.ll1СЬ дереl&ооброб'lі верстати. Якщо, наприклад, в 1931 році завод вапускав лише авіабрусок для авіаційної промисловості і на HbO~IY працювало кілька десят,ків чолові,к, то через ЧОТILРН роки підприємство давало краlїlJlі до 1000 штук вули­ ків на рік. Тоді ж розпоча.1ОСЯ освоєння виробництва

асортимент виробів був обмеlКений, не вистача­ ло механізмів. Тому маЙlКе всі вироБНИЧі проце­ си робітникам дов,одилось виконуваНt вручну. Поступово, рік за роком, підприємство наби­ рало ПОТУlКності. Зараз цехи заВQДу сюнащені Nайновjш,ою

велику

технікою,

територію.

І

а

їх

корпуси

продукцію

займають

найріЗЖІМltніт­

нішу ВИГОТОВЛЯЮТЬ вмілі руки людей. Щастя і радість прийшли в KOIКHy сім'ю виробничника. За це робітники вдячні РаДJlнській владі, що дала право на працю, безплатне навчання, лі­ кування, впевненість у завтрашньому дні.

НИlКче ми розповідаємо про ріст і розвиток ветерана броварської промисловості заводу холодильників.

:1ВОХ верстатів. Робітники Микола Киріенко і Павло По.1УЯН у пів юра раза стали пе,ре,виконувати НОР\lІІ виробітку. На них рівнявся весь колектив. Це привело до збільшення загального випуску продукції. ШВИДКИХ темпів цесів.

Про

кожного

з

на

написати

кН'И/гу.

Павло Ілл,іч Шиш­ кі,В'ський, Микола }l,,:vrIПРОВИЧ Кирієнко

і

Ваоиль

Каленико­

В!ІЧ Куць приЙш.тІИ В ,lісопIІ.1ынІйй цех за­ вод\'

ще

на

1 РИДЦЯТІІХ

ве:mчке

ДМитрови,ча

КирієН'ка

відпові-

-

~lеханізація ТРУДОVlістких про­

кожного

працівника,

ко.пи

він

залишав

ворота

заводу_

Од!на'К і в ті тяжкі для країни часи ДІоДИ вірили, що вони

повернуться

Після

завод

переможцями.

звільнення

почав

від

тимча:савої

відБУДQJвуватись.

німецької

Правда,

43

ОК\'пації

КОJl;lШніх

кадрових робітники не повернулися з вій'JИ, загинули на фронтах Вели"ої ВіТЧИ3НЯНОIЇ. Іх імена Вlfoкарбу­ вані на \lаР~lуровій КО.l0ні обе.1іска, встановленого ІІа подвір'ї заво~у.

3 подвійною енергією ТРУДи.1ИСЬ робіllНIІКIІ в після­ ВОБННИЇ! час. У 1948 році був побудоваЮIЇI ~Іебльо,вий цех, а пізн,іше освоєно ВИПУСК холодильників, спочатку :vIарки «ХКР-І» міоткістю 9 кубічних \lеl'рів, а поті\! «ХКР-2» вдвоє більшого.

иі

І

вироби

ПРОіписку.

знайшли

широке

заСТОСУ1вання

в

народ­

Якщо

в

1952 році було випущено 300 про­

\lИСЛОВИХ хо.10ДIШЬНlІків, то В ЦbO~IY, ювілеЙНО~IУ році, іх бу.1С здан'о країні ПOlНад 4 ll1сяч'і. ПОЧИ,I.аючи з ~ІИ­ ІіУ.l0ГО року, цех ХОЛОДIІ.lьників lІеРШЮI серед спорід­ неНIІХ піДllр"Є\lСТВ Радянськогс Союзу почав випуска­ ТІІ хо.10ДIІ.lьні ка\lер" тнпу «КХ-6-12-18», які ~lають Вllсакі експ.lуатаціЙні і тер~юізо.lяційні якості. Бурх.ll1ВІІЙ розвиток хічії да,в ~IОЖ,ll1вість застосу,вати для ізо­ .1яції наВIІЇІ ~laTepia.1 по.lіСТlIРОЛЬНИЙ піНОП.1аст.

ЗАЧИНАТЕЛІ

Тlоді

ОскіЛЬКlI

осно,вною

прадукцією

піДПРИОІства

зали­

шаю Гl,СЯ ХО.l0ДИ.1ЬШIКИ, ГО Й коmШlНііі деревообробний КО~lбінат переЙ\lенували в завод ХОДОДИЛЬНlІків, якиїl

Всі

ВlІконували­

об·Є.1нався 3 ВУЛІІКОВЮІ заводо\!. І за'раз у нас діє ВУ­ .'llІкаВIIЙ цех, тру діВІІИКИ котрого ЩО~lісяця ВІІКОВУЮ Гl, і lІ~рсвиканують НОрМIІ вир06ітку. Kpi~1 цього, завод заЙ.мається виготовл€н,нЮI кухонних меблів і KOHTeїl­ нері,в Д.1Я морозива.

ВРУЧІІУ. Од:нак з

року в

набирати

I:ОМУ господарстві і дістали в нас, як кажуть, постій:ну

рокі,в. Небу.10

рс)бс)ти

лює бригащу. У Ми­ коли

почаr]1к,у

П:ДПРП€\1СТВО.

ся

щиком, Павло ІЛ.1іч Шишкіrвський - очо-

На початку третьої п'ятирічки потужність заводу до­ (.ягла 10 тисяч вулиюів Іна рік, 2 тисяч кухонних сто­ лів, 5 тисяч табуреток. Під кері,вництвом парТіЙІНОЇ ор­ ганізації ШИрОЮО'ГО розмаху набра.l0 соціалістичне зма­ гання, багато ентузіастів перейшло на обслуговуваНН,1

почала

Та не вда.l0СЬ колеКТIІ'ВУ до кі,нця здійснити наміче­ !-:і пда,ни. Іх з?уйнував напад ні:\<lецьких фаШlІстів на !lашу країну. З люгою ненавистю до ворога залишали свої рабочі місця виробниЧІНИКИ. Горе стиска.10 серце

меблів.

цих робітників мож­

ДО

рік збільшу­ продук-

вався

обсяг

Ilїі,

нарощувалися

Як бачи~ІО, росте і омолоджується ветеран районної

виробництва.

ПРО~lИсловості: розвивається жиrrлове і побутове бу­ ;\Ї'вництво, зводяться КОРПУСІІ нових цехів, все ши,р­ шого розмаху набирає соціа.lістичне змагаШІЯ ІІа

тешш

Назавж;tи

за.'ш-

ІШІТЬСЯ в па;v\'яті ве­ теранів рік.

грізний

честь

га

за.1иша.тти

Б<Jгатьма

ваЖІКИМИ

фронтовими

.1.орога­

.1а.1ьна

посада.

працює

маЙст.ро,м.

Ветерани

Він

ці передсвя'ГКові діні в

підПlРИ­

J1kопильному

ху.

Широкого

це­

роз-

;\1И довелося їм про­

ємства не тіЛblКИ пе­

маху набирає ооцї'а­

йти,

лkтичне

гіркоту

редові виробнични­ ки. В колективі цеху

радість пе­

знають їх, як 3JК'гив­

раЗО~1

з

пережити

невдач

і

усім,а

них агітаторів- Вони

ремог.

3акі,нчилася війна. Поверну.1ИСЯ

до

МIlРНОЇ праці КО.1ИШ­ ні

3

воїни.

су

й

же,

працюють на

му,

того ча­ тут

.1ісошIЛЬНО­

ВаNIЛЬ

Калени­

кович Куць

-

рам-

часто

ПрОВОДЯТЬ

бе­

сіди з МО.10ДИ:vrи ро-

змагання.

Пер'ед у ньому ве­ дlУТЬ ветерани праці П. І. ШишківсІ>К:ИЙ,

М. д. Кирієюю В. К. КУЦЬ.

дають Ї:\І лро славні трудові

КПРС

РОЗП{)lві-

6іТШІка,VlИ,

традиції

підприємства_

Високе

трудове

піднесення

панує

у

і Ради Міні­

широко

пропагу­

цеху.

НещодаВIНО

на

завод

підведено

приро~ний

газ,

за­

ють

звати

трудівників

на

Тlурботу рі.1НОЇ партії нідповk.ти

хороши-

каЗНlІками.

На

фото:

ветера­

зачинателів

руху

з.а

І

3 ня.

добро-

Фото

В.

ПО.l{)тняка,

на

за­

жовтня ЦЬОГО року здіЙСllено перехід за,воду на

право)

ківський, М. Д. КИ­

працю

іншах. нову систе:llУ плануваllНЯ

П. І. Шиш­

комуністи'!'ну

воді М. К. Казмі,рчука, М. К. СУПРУlJlа, М. А. Ковба­ синського, Г. І. Карачика, Д. Д. Низовського, Г. М. Овдієнко. Іх при.клад насл.ідують передовики виробни· Цl'ва Л. В. Муц, Є. В. ГaцeНlKO, О. Б. Садовай, Г. В. Атрощенко, Є. І. Петро,ва, М. П. Пічко, М. Н. Коби­ лочний, Г. В. Охрімчук, М. Г. Степанець та багато

ни заводу (з.lі,ва на­

рієнко і В. К. КУЦЬ.

пі,J.Вищенню

ува,и

во,м і ділом заклика­

ходи

дальшому

центрі

юінчується спорудження котеЛblНОЇ і траlНсформаторної пІдстанції, ЖИТЛО,ІЮЮ буди'нку !ІІа 68 кварти,р. Отже, поліпшаться побутові умави РQбітникі,в. А вони заслу­ жили турботи про себе. Серед. кращиlХ хочеться на­

ють цей іcrroриЧ'н'ий документ. Вони ело­

Сl'рі.в СРСР «Про за­ по

в

ного

ці

:'І1И виробничими по­

Гарячий відгук у колективі цеху знай­ Ш.lа Пост,анова ЦК

залишається

б'уту радІЯНСЬКОГО на­

вони

прох,ідну.

.1ЮДИНУ

'роду». Ветерани пра­

і ненавистю до воро­

З;іRО.1СЬ'К У

про

адмі'ністрації та інших громадських організацій п,ід­ ПРИОI,:тва. СвідчеНIНЯМ цього є те, що недавно став до ладу НОВИЙ ~Іебдьовий цех, розширений }lехаlніЧШIЙ цех, де створена центраJlізuваН8 обробка оздоблюваль­ ного ~leTa.1Y, зданий в експ.1Уатацію гуртожиток ІІа 167 ~liCЦb, почато буді&IІНЦТВО .1ісопи.1I>НО-I,Рllрізува.11,­

бо.ле:vr у серці

3

50 роковин Вели'кого ЖОВ11НЯ.

Турбота

1941

ЦbO~IY

передув,а.lа

ГЛllбокого

GCllOBi

фінансової

Головна ту

діяльності,

-

цюючи НЯlіАні

при

фондів

переХQДі ,на

1Іа

заводу.

tJOBY систему

додаткових

підвищення

робота

господарсько­

pot:-

резе()вів

його ефективності.

Пра­

в нових умовах, заIВ'ОД збі,lЬШИТЬ план в пор,ів­ з

раніше

тисяч

60

і

аналізу

виробничих

вишукування

виробництва

підготовча

еКО}!О:lI'ічного

особливість

П,1ануваl ННЯ

та економічного стимулюван­

велика.

затвердженим

карбова,нці,в,

по

об'Є!llУ

реалізації

по прибутках-теж

на

60

на

ТІІСЯЧ

карбованців.

П РОТЯГОМ 50

ро­

ків існування Ра­ ДЯНСЬІЮЇ влади паРllія і

уряд

.1ИWУ

побутOJЗИМ

ни,м Це

ЖИТЛОВО­

ве 6удівниц1'lВО. Нині завод має 6 комуналь­

культур­

них

приділяють увагу

і

ве­

потребам людей. відчувають робіт-

ники

і

заводу

ДlІльник1'З. У перші сятиріччя

ло е>l\ОНОМ[ч,ної потуж­ ності. Тоді і рооторну­ лося ЖІН лове і побуто­

холо-

два-три

де­

існування

:Іісопилыlгоo

за,воду, а

пізніше деревообробно­

баг •.lТоквартирних

БУДШШ,іВ, а незабаром буде зд:ший в екс­ плуатацію сьо'Мий68,ltвартирниЙ. У на­ ШОМУ

живає

гурl'OЖИТКУ

більше

про­

120

чо­

ЛОfJін молоді. Адмінkтрація

не БУДіВНlЩТВО, так і про побутові примі­ щення В цехах. Адже

заво­ ду рааом з ПРофСПіЛ­ ковою організацією постliйно дбають також про ПОЛЇrIIшення вироб­ ничих YMOtВ робіТНИlюLв. 3 цією м~тою в цехах

не

заводу

го

комбінату,

мови про

не

на,віть

велося

ян

ЖИТ_1')во-комуналь­

вистачало

ВИlробни­

побудовано

6

чих споруд, коштів. В кінці п'ffтдесятих, на почаГIСУ шІстдеся­

!iJімиат ;jЛЯ прийому їжі, обладнані шафи

тих років пLдприємст,во

хто

працює

перейшло

вих

умова'х,

на

ХО.l0ДІшьн·[ків,

випуск

набра-

для.

опецодягу,

в

тим,

шкіlДЛИ­

видається

опецхаРЧУ:31ННЯ.

Велину

увагу

прид1л.яємо

ми

відпочинку

трудящих. На час літ­ ніх відпусток ми об­ ладнали на ДесНі і в Криму біля Чорного моря базу в~почннку, де

провело

відпустку

сLм~Й. У caнarr<r ріях побувало 16 чол<r ВіК, в БУДlIНІ\ах в.ідпо­ чинку ЗО, У ІІІіонер­ ських таборах проведи літо 60 ,~і1'ей робіТНИ­ KLB.

120

двома

внхі~НИlМИ

дня­

ми_

48 годин відпочин­

винен

ку

дад'УТЬ

МОЖЛИВIЇiСТЬ

робі-rнинам

більше ува­

них камер такої конструкції, яка відповіда,ти'ме рів­ неві кращих світових ст'анда'Рllі,в. Крім цього, MaЄ~IO проект на будівництво нового мебльовоro цеху.

ги

приділяти

ку льтур­ ному ДОЗі3іллю, навчан­

ню,

вихоtВa.ННЮ дітей. 3 цією метою зав­ ком профспілки разом

Ko1WiTer.>"\I

з

ЛУ

комсомо­

рооробили

ря.д

за­

Крім цього, МИ ре­ гу лярm> щ>г-а.нlзо.вує.мо

ходів, спрямованих на раціональне 1ШІ\ОРИС­ та.ння вільного час'У. у нас на ЗЗlВOді діють гуР1'КИ художньої са­ модіяльності, спортив­

у виxd.ЛН! дні ексЮУ'Р­ сії по вазначних міе­

ні секці'і. Маємо свій клуб, технlЧіНУ бібліо­

цях

теку,

Києва,

Прот.ягом їх було

на

Деону.

ЦЬОГО 10, в

рсщу яких

взяло участь 520 чоло­ він. 3 початку вересня за.вод перейшов пра­ цювати на п'ятиденний \робочий тиждень з

Перехід на нові мето,ди робоТІ! в'ідкриває перед за'во­ дом великі перспективи. ЗгіlдНО них до 1970 року по­

медич;ний

І все це трудящих, цьому

пункт.

'- до ІЮСЛ'УГ увсЬОІМУ проявляється

турБОТА IllРО людей. В. МО3ЕРОВ, rолова завкому профспілки,

До чити

стати

до

ладу

цех

па

виготовленню

почаlКУ спорудження цих цехів плануємо закі'н­ бу ді&ництво ліоопильно-п,рир'ізувального цеху,

ПРОК.lасти

промислову

канаЛІзаціЮ,

впорядкувати

роги і всю територію, звести складські цех по Вllрuбництзу пінопласту.

Наближаєп.ся

радісне свято

і

Bci~la

діозних ЦТВО,І

радянськи~1И

перетворень, рідної

людьми,

здійснених

Ко,мунісТІІІЧНОЇ

є

під

до­

приМіщенн,я

50·рі,ччя

-

держаlВИ. Шлях, пройдений колеКПIВО\1 як

х<модиль­

і

Ра\дя,нської

нашого заводу,

свідчення\!

муд.р"1\1

гра,н-

керівни­

партії.

В ці передсвяткові діні в цехах і на ви,роБНIІЧИХ ділblНИЦЯХ пФдприє'мст&а шнроко,го розм аху на'бирає соціалістичне зма'ГaJННіЯ. ПорадУІВати рідну ВітчиЗlНУ новими трудовими перемогами таке Одl\ОСl'айне праnнеНlНЯ всіх робігників інженерно-технічних пра­ ці'вників підприємства.

О.

ГОРБОНОС,

ДИРСКТ\lР

заводу.


ПОТУЖНОГО ЗІ\ВОДУ в авангарді колективу СЛОВО РОБІТНИЧЕ ТВЕРДЕ Наш заВI)Д -

склад­

ме і БСІ!ГаТОl'алреве гос­

подарство.

На

під­

с.таljJtШ~ГО маШИIfFc'l'а ' ко­ тельні В. Жука, ро­ бітнИl1\.3. І. Нестерава. та

ПРИ>є'WС'11ві He'la жо;рноі ВИlpt()ОНПЧ()Ї дj,;ІЯIПіИ, де

іIНШИХ.

{) не ПРЩlова.'ІИ

С1'~ЙНО лі;ІВИЩУЮТЬ j :lеино-те~Ре"ТИІЧНИІіі

КОЩ-­

ніJс:rи. В ПО,lі з()ру ,К()'Іуні,с ­ ті,в

ек,он()мне

-

чання

ви:тра­

спрови,ни

і

'liarre-

ріа<Л'ї'в, flОЛ:U1lшепня ЯКQIC­ ті ЩЮД}lIЩії , раціQIНаль­ не

,в\tі\ористаНН1Я

к}~ва,нн.я

і

}'стат­

механіЮI;JВ,

ви,хавна роо()та .l

.'Іюдь­

Не5а'га1'О Чіа,су )fИіНУЛО BiДTOДJi,

КОЛИ

бритц

цеху

о~пу

із

Xlоло'ди.1Ь­

Ю\lків оЧ'ОіЛИВ КІпре А. Iio'p.H€ЄB.

про Ніє<ї '[{)'В'О'j)яrrь ЯК 'про ;rружний, згптО'ваНИіЙ К(}.lЄ<КТИ1В. Тут зразкО'Ва трудова ДИ'С ЦИІП.ті,н а , щю'Д};юцї'я , яку вигот()в­ ляє

БРИlга;Іа,

3а'DЖ,Щ

пі~~!іН<lЮЇ я'коnі. Наро.д­ Дозоptці пі:lІпри'Є""сТ'ва

виявили

ВИ,ОІliе ;Іовір"я

Iц,юватИІ"У'ТЬ 8 шк, і .'! ос­ нов

ма'р,ксиФ!у-лені.нї&­

Ч. ДО пО'С,,}іГ слу'ха" r:JВ оО.1а;Інано

liабін~

;rі'тос'віти,

ЯIЮllіі ~i,є н,а

є

ло-

заецах,

доста'гнл

де

h'ішщіl("ТЬ

"і,тера тур и

)"на(ічнен-

Батато

довел()ся

IПрацювати

JlIО-

ti'O)f~'Hi.c'Ta'){

цеху

ХО,10ДИЛЬ­

го

сміливо

можна

З

по­

мебелЬ'ною

середньої Тут з ро­

У

щеннІ.

Та

робll'НИКИ,

не

зупинилися

сягнутому. пошуки

на

Іх

до­

Т,ВОРЧі

привели

до

більш

до-

стварення Сl\ОнаJlОГО

налюється теХ!нологія їх обробки, складання і оодоблення.

ний. НІм е!(СПОНlувamся на Виставці досягнень

рОКіВ

IЮ.lектив

інших

цеху,

вироБLв,

ВИПУСК

тому крім

освоїв

кухонного

Ні,

в

народному

у

значений

і

вІд-

До

недавнього

господарство

M~C­

..................................... який завоював ШЦРОlQУ

тил<>ся

в

ста.РОМУ

чеНН'JlШ

бюро

не-

GіТЮllКИ

xm-

Пl'ршої

В

ван их

присадочних

BepcTaTjB,

які

на

ВИГOТQвлеНli1

но

застосовуються

тів

хі,МП

номії

цінної

син­

що

і

річний

вююнати

ково

і

ДОСТІро­

виготовити

наших людей

для

9,5 тисячі

КУХОННИХ lІа60рlв «Бро­ варський-І » .

еио­

слова

Сво,го

;ЮІІИ

ДОТ, рим~· ­

ють .

Бо

ниче

твеРДе.

відміти­

цеху

ін;кенерно-

пла,н

СЛОВО

В. в

ви­

праціВники соціалістичне

зобов'язання

ЯКОСТІ!

СлІд ' танож

,\\ДЛДХОВ,

заступник

удоско-

ка

робіт­

цеху

начальни­

.

г.

,ВИ ' jJОЮ НИ"IИХ Д Ї;JЬНИіЦЯХ шн'ри'Т'ЬClЯ СО<ЦіаЛDс'[И'чне

Багато }'ВaJГИ JПРЩJ,іляє дир~кщ,ііЯ і ,за,во·;tСМіИ'И КЮlі­

З){М'ЮfН:Я. КОМУН~С"ГИ за­

тет '!Іj)()фспілки мехаН:Ї'заIЦЇ'і тру.щмі.с Т'кJ.!IХ РОlб і'f. В це­

в (Jo,lОУ о С о,б И'СТИІМ П'Р ИlКlil а ;І()М У праці, JI10.1У!)!'яни"

тери і і·нші меХ1\JніIЗМИ, які ,ПОЛе<Гшують працю.

с"().вю! агі ra'Topa "ли­ чуть ТРУ;І'Ї.вни' ків ДО но­

булo(J jЮЗоваНТМl\еН,IІЯ 3 BaT(}H~B ДеревИІНИ і вантажеш:н'я

ГРИ1ЦИIК.

Він

зав'ж.;щ

в гущі заво.v:ь.кJfX по­ ;ti'й, аік·ти'в.НIІ'Й а 1 гі'Т'а]1о.р, вж-іЛ1ilЙ ()рганїі3ато'р. На oМ"aHHi~ ;шітно-виоOlР­ них

партійни,х

:КЮІу,ні,сТ'И'

з[)о:рах

цеху

()ора;JИ

си,х

"О!го С'ВОЇІ'І :вожа'Iі{)М.

Нещодавно. за'кіН'ЧПJlИ'­ СЯ звіти і виООри в це­ хюви·х партиtнпх органі­

зщіJIX .

Вони

KOiМYH'ЇК~.Ta

д(}ру' чену

Сіправ)·.

за

Tra'K,

на<прпкла'д, іІЗ 115 чле­

'HjB і каllди,щrіll у ч",е­ ни КПРС на 3О0'ра,х ВИ­ СТ}lПИЛО 82 чоловіІка, внt>СЛИ

КОНКРе"тні

пр гmозищії

да л ь.шОЖ}"

щенні

і п()

в.дос,конаден­

opraHiaaTOpCblKGЇ

'ВИХ'О'Вlн~і

j)о,боти,

р-олі

і

пі~ви­

парті'йн()ї

nргані3аіЦіі.

,Бюро

nї!за.цН

парті,ЙНI}Ї

орга-

ве"иlКУ

}·ваі ГУ

rrРИ',1іляє РО'СОТУ рцtВ IІЩ)l'ії з.а. рахунок пере­ ДСІВИХ

виро5НWІІНИlків.

дише

на

тjojFни,х

І\,ПРС

PWKa.

на

~ве'ршень,

останніх 'пар­

зборах

в

Ч;Jени

'ПРИЙН,Я'І1О елеокт­ л. ДеМТИННИ1ка,

Багатьом

споживачам

нашої країни відома марка броварського за­ воду холодильииків. Кожиого ДНЯ з воріт підприємства відходять автомашини,

навантаже­

різноманітною

дукцією. час

пуск

хах і на ВИ1р'О:>НИЧИ,Х діЛЬНоИIЦJiХ встановлено t-ра,нсIПОР­

До He;Ia, BHЬOlГO час)" однією

щаб ІІІ 0-

IПjЮОД)"КЦЇЇ.

На

з

ТРУДOJчїІС1Ч,ИХ Р(ііііт

3a4JaG ц'ю ,POJOl)'J1y В\!ІІ\ОНУЄ IКWilОIВИlіі ltl)aH.

Цей ClКЛЦНWЙ ;Jюоов Пр'l'рен'ко.

В. ГРЕБЕНЮК. секретар партійної організації.

фот"" :

~е<Х"'Нlіз'1

« Ха3яwка »

о'бс.l}'ГО'ВУЄ

'краН'о,вщиця

,к,ранoil Л. Петренко. Фото В. !l0.10тняка .

МІЦНІЮТЬ ШЕФСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ Вже

кі,lька

леКТfIВ подає

пу

ко­

,нашого

заводу

допомогу

радос­

Щорса. З кож­

i\leHi

ШШ

років

ДHe~1

міцн,іють

За

завод

иових

про­

останнііі освоїв

ви­

моделей

холодильних

камер

пу

«КХ-12»

«КХ-6»,

ти­

і

В

НflНіш:ньому ювілей­

НО\ІУ помоги

ди.

році ще

розміри до · більш зрос­

ВЗИМКУ

дено

було

договір

укла­

на

ВІІГО ­

шефські ЗВ'ЯЗКІ! . Робіт­ ,ІІІІКІІ заводу ча.с від ча­

ЛИЦЬ під поліетИЛе<НОВОЮ

су

п.1івкою,

виїжджають

жичі,

щоб

в

КНЯ ­

виконати

там

товлен,ня

ра'м,

ра.1ГОСПУ

теп·

паРIІИКОВIІХ

металевн,х

карка-

ту чи іншу роботу, тру­ дівники радгоспу - час-

сів

ті й бажа'ні гості на піДПРИЄ~lстві . Іх х,вилю-

, наиі або незабаРО~1 бу ­ дуть виконаІНі. Тільки

ють сві.1ьні .нтереси, пробле\IН, завдання.

за другий квартал од­ них будівельних мате­

Торік

райка\!

партії

і

тощо.

пункти

Майже

цієї

ріалів

угоди

госпу на

віДЗlНачили нас. За хо · рошу організаuію шеф­

першосортного

ської чанам

200 кубометрів .

допо~IОГИ К!НЯЖИ­ завод було на.го­

роджено

ція

Ця

конструк­

промислового

холо­

технічна

надій­

дефіци~ного пилома­

прода.но

K'P i ~1 давав

дильника по коефіцієнту теплопровідності ефек­ тивніша від старих мо­ делеіі на 22-24 про­ центи. В ньому підви­

щена

Лнше

того,

понад

по­

допомогу

полістирольного

пінопласту, а Д.чя оздоб­ лення

стінок

ника

холодиль­

алюмінієвого

лнста.

і

радгоспам,

вод

ріалів:

для

теплоізоля-

робітників бу дівельного і лісопильного цеJCі,в трудилось

у

ce.~i

цього

року.

Радгоспу ТlIВ

наш

колек­

допомагав

виготовляти очної

та,кож

засоби

агітації.

на ­

будувати

(lноєсховища. Учасюи<и художньо. самодіяльнос­ ті не раз оБМlінюваЛIІСЬ КО1щертами.

в

остаНliі

р.адrocпі

няч.них

два площа

теплиць

роки со·

переВI{ -

бджілыlцтваа підприєм­ ство відправляє іх за рІк 56 тисяч.

Незважаючи на те, що продукція заводу холо­

няються

колгоспам

ясла

виготовляє

В колгоспи і України для

та садки,

вулики.

радгоспи розвитку

,

ходить

му,

иа

весь

люють

швидко

шлях

час

свої

до

В.

удоскона­

вироби. А дає

ба­

САВИЦЬКИИ,

головний воду.

зна­

спожи­

досягнуто­

це, як бачнмо, жані наслідки.

5

гектарів .

ва'ні вони робітника~!Н

Збудо ­

переваж'но нашого за­

воду. В цих теплицях вирощено сотні тонн р.а,нніх ОВО-Іів для тру­ ДЯЩІІХ Броварів і КІІЄ ­

Колектив ва

і

\Іе

підприємст·

нада.чі

З~lіцнюваТI!­

шефські

зв'язки

з

княжичана'ШI,

подаваТIІ ­

~I e

допомогу.

ПОСИ.чьну

о.

КОМОЛОВ,

голова иого

ва.

ТОПОЇЛКИ , агvегати меха­ lІічного дої'ння. Багаrrо

вача, роБІтники не зупи­

сягнуто

за­

ре­

llЩ ,l а

групи

народ­

КОНТРОJ1Ю.

ав­

їдальням,

тваринницькі ферми. Крім цих виробів, за­

мате­

феР~lі

закладам,

потрібні

на

рахунок

слюсарі

~IOHTYBa.1H на

вони

санаторним

ність і довговічність в півтора раза. Цього до­ нових

установ,ку.

lJ,ИJlьників

дитячі

за

.111 в Княжичах дої:II>НУ

Попит на холодильиі камери великий, бо

в

стосування

робочою силою, спеціа· д,іста\llІ . Так, торік н.а­ ші саllтехніки з~юнтува­

За

завод

велику

ЦlI

рад­

карбован-

3763

теріалу

похвальною

Г'рамотою.

«КХ-18».

ці .

всі вико-

відпущено

,вн,канком районної Ра · ди депута"ів 1:РУДЯЩИХ

ПРОДУКЦІЯ НАШО' МАРКИ

ні

«ХАЗЯЙКА» КРАНА

в,с іх

уболі,ва,ння

30'BaHiClrb,

н'ю

дні

щи.ну.

ПРО',1е"" он­

}і ()Ж Н'ОО'О

діл,О'ві

ці

ра,дуватп рідну БатЬІ!.\~В­

СТін'ВаJ1И ВИ~ ОІку органі-

я,кі

В

се­

система­

9r1КОНУЮТЬ

жави

лян.

і

Радянсь­

держави,

робіl1НИКИ

собівартостІ

поліпше:IНЮ

ти,

50-річчя

кої

технічні взяли

деревини,

виробів.

дер­

лею

j БСЬІІ'ГО заводу СЛ)їt;ить і чле,н І\ПРС

ни'КЇіВ

р r.rОLПlfИ, Ї в

1

в соціалістич­

завдання на 115-130 процентів. В ювІлейному році

ши,ро­

сприяє

налив­

робничІ

клеї, пластик тощо . За,стосува,.IНЯ п.родук-

знижеНrilO

сві1'і

І10-

тично

їх

на

не змагання за гідну зустріч славного юві­

працю­

СТі1СНУТОМУ

наливу

чившись

нітро-шпатльовки,

~{'Т і ЖУРIІ ,1 ,lів.

ЧІЯ

вс'і

тетичНіі ма теріали. На допомогу мебльови.!(ам прийшли Hitpo-фарБИ

році СЩїti,б()вці

і

цеху

Значні зміни внесе­ но і в са'ме виробни­ цтво меБЛі'В. Так, при

Г~pЬHa.

.'1.

в

вітрі .

ОЧОЛW.1а

Ч:Іен І\'П'Р'С В 1968

Відділу

зБУДоО'вана за,водськи ­

ють

па,ртіЙ!ної

СlрганіlЗщії

КоОНСТРУКТЦРСЬКО­

MeXaJII '1ни.'VI оснащенням І заводсь~і умІльці . Вони сконструювали і встановили ба,гато спец.іалізо-

ча'су

цеху

ХОМ

працівни­

над

медаJlЛЮ .

нітро-ема-

ній ~1ашИ!Ні . у колектИ'ві цеху вир'іС великий загін переДОВИі\ів виробни­ цтва, знавЦів своєї с,пр,а,ви. Столя,РИ-СКJIа­ даль ники В. М. Най­ дан, о. І. ПИТВИlненко, В . о. Миненко, М. Н. Назмірчук, верстатни· ки М. Ф. Бабарии, Н. П. ,J,егтяр, фарбу­ вальники є. С . Зарем ­ ба, о . В . l<овальчук, М. І. Новаль, вклю­

За'ра,з

бронзовою

оз­

спроектована

вироБНИЧі процеси об­ робки І СКЛaJДatНня ви­ робі'В ПОС1'alвлеко на потІк . Тут працює новітнє устаrrкування . Чимало Іюпрацюва.'!И

господар­

МОСlівl

нанесення

ми будІвельниками.

оздобле-

теХНОЛоОl1ію

лей і шпаТJJЬОВКИ шля­

І

КОРИСТУ'ван­

красиво

стві

на­

«НИЇВСЬИИЙ»,

в

налеко

доблення зиробів . Тут ВIIJPОВЗlджено спос,іб

po~1 завоідУ залізо­

теХНОJЮllіч.ного

«БроварсьЦей набl'Р

зручний

прwмІ­

цьому

бетонна споруда з ве­ ликими вІкнами. Вона ками

ИУХОIfНОГО

набору КИЙ -1,).

В

на ТЕ!й)иторії виросла нова

інже­

нерно-технІчнІ працlв­ НИНИ І конструнтори

КУ в ріо!{ 'Збільшується випуск меблів, удоско-

Юлька

пристосованому

спожи­

вачІв.

пі~П'рwе~етва пі~ час Jпере;І)lIла'l'И на .пері'ОДИ1чні .8lцаНIІЯ на 1968 р11 К. Цю ро5'іТУ за доро}-­

На.{l,lижається .1на'){е,пне СВІЯ'Т' О 50-рі'І­

.1eКiT\!IBY

працюючих і об'ємом випуску проду.J{I~ії йо-

бору

н,я .

.'Ію.

ко-

кілмcl.стю

фабри,кою потужності .

'партійної оС'вїти !Іра­

(} lерjt;ува'Ти~!уть понад 2;)00 ЩJЮІірників га­

,1'ilЯ

ства .

За

ПОIJIулярнlсть

діль-

підприєм­

вча'.lЬН~Щ· році в СИlсте­

!di

Т. І\орнєеву . lіОГI) nора110 заС'Т)1ПНIlIiО'~1 rO;JO'ВJ! ГРУіПИ наРО ,1Ні,ГО J,nIlT(}OПри.клад{)'~І

вироБНИЧИХ

р~вняти

член

3aif}aJ3

ших

ниць нашосо

,вень. В нинrШНЬ()l\l'У -па­

ТРО)Iа;І'СЬКИ:Х

~ІИ.

ні

'І\омунї('ти заводу ІІІО­ с' вій рі­

цех­ М ЕБЕЛЬНИй одна з найбіЛЬ­

Інженер за­

-к ДАРНЛ ПР ЛЦЯ Гідну зустріч 50-річчю Вели,кого Жовтня готу· ють наші комсомольці і веспілкова ~lОлодь . На честь кожен

слаdНОГО ювілею з 108 КО\!СО~ІОЛЬ­

ВКЛЮ-lИВСЯ В бороть·

U!!IB бу

за

го

звання

здобуття

по~есно-

ударника

мунісТИЧ,IJЇ

праці

і

щого робіНlика професії.

ко­

кра-

своєї

Наші юнаки й дівчата уміють не тільки добре працюва,ти. Вони весело ЇІ змістО'В'!С1 проводять свОЄ дозвілля.

Неда,вно на заводі був пров~дениї! легко­ атлетич'НИЙ крос, при ­ свячений ювілею Радян­ ської деРlКilВИ . Грамоти 'і цінні подарунки одер­ жали його переможці комсомольці ВалентШІ' Мироненко і Ганна КО­ лотуша, які заВОЮВа\ІІИ перші місця.

Не чити

можна уcnі,ху

не

відЗ'!lа­

членів

сек­

ції ва'жкої arrлетики, які стали че~шjонаМIІ КИЇВ-

ської

області,

і

-

футбо.чістів

наших волода ­

P ~B K~ бка району . З

КОЖНЮІ

більше

й

мольЦіВ

і

вається

в

ків

днем

б!.1ьше

все

комсо,

моло~і

BдIl·

РЯДИ

учаСНIІ­

ХУДОА<НЬОЇ

само­

діяльності. ЄдіНУЮТЬ

~' сп'ішН'о

роботу

з

по· поіс,

нею ВалеНlІlна Бєлова, Ва.чентИ'на Гараєва" Вік­ тор ~'дачин, Олександр Альощенко та інші .

'Робота

на

заводі

не

перешкоджає дооре ВЧІІ ­ тися у вузах і

ве·lірніЙ школі, 'їехнікума,х кра­

ЩИМ КОМСО\lОльцям Лео ­

ніду Брику, Ніні ДеЙка· ло, Во.лОДИМИРУ Шуля ці, Анатолію Жабокрицькому іншим.

СВОІЄЮ

багатьом

самовідідЗІІІОЮ

працею наші комсом<т-ь­

ці ПРИМ'НОЖУЮТЬ славу заводу. Вони є зачина­ телями всіх хороших c~pa:B у колеКТИDі

В. ТЕСЛЕНКО, секретар

комітету

комсомолу .


Це

по

. . . . е.

.. в._1

a.a~_ во

ходьте з осередку зараження. Напря\юк ВИХОДУ Ba~1 скажуть Пl>СТlI цrrвільної оборони. Якщо таких поблизу не б)ДЄ', ідіть проти вітру або вбік від нього.

НАСЕЛЕННЮ про ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ При знаlJно~rу радіоа,ктивнСоМУ зараженні місцевості В сховищі Ba~! доведеться- перебувати кілька діб. Тому візьміть

з

собою

"едика \ІеН1'ів

і

запас

продуктів

предмети

харчування,

першої

необхідності.

Не

за­

гріва.lьві прилади і аптечку, в якій повинні бути тер­ \lОметр. нашатирний спирт, бинти, ва'та, різномаНітНі антибіотики та інші медикаменти за рекомендаціЄЮ

лікаря. Все це ви ПОішнні підготувати за,вчасно. Порядок дії і правила поведінки людей в заражено­ \1)' районі визнача1'Ь місцеВі шта,би цивільної оборони. Використо,вуючи результати радіЗlціЙIНОЇ та хі,міЧJНОЇ повіДО~IЛЯТЬ, І(и укриття,

в якій дадуть

зоні знаходиться реКО,Іен,даціі, як

1реба

діяти в обстановці, що СК.lа.1ася. В зоні помірного зараження ви і1еребуваГЮlете в ук­ ритті лише кілька годин, а потім можете перейти у

звичайне

приміщення, аде виходити з нього в першу !іобу треба лише в іНДИlв,ідуальних засобах захисту і не

більше. lНіж на чотири години.

Нада.1і засоби захисту

необхідно одягати лише в СУХУ вітря'ну погоду та при пересуванні по курній дорозі. В зо,ні сильного зараження ВЗlм доведеться знаходи11rся в укритті в,ід однієї до трьох діб, і лише в на­

ступні четверо діб допускається перебування в звичай­ HO~IY прюrіщенні. Лишати його ~lQжна не більше як на 3-4 години на добу. При цьому в перший день обов'яз­ ково в індив,ідуальних засобах захисту. В майбутньому

114

Закі,нчення. і 115.

див. N~N2 105, 107, 110, ІІІ,

Початок

В зоні небезпечного зараження

води,

будьте взяти з собою теплі речі, засоби освітдення, на­

розвідок, вони ваше сховище

користуватися НlНIИ треба лише при наявності в пов,ітрі значної Ki.lbKocri пилv.

r.rОРГІВ.JIЯ ОВОЧАМИ

збільшують ПРОДЗlж фруктів, овочі'в. картоп­ лі. бахчі. За дев'ять мі­ сяців

цього

року

Поряд дбаЄуlQ

насе­

Броварів прода110 181 ТОННУ картопді, 121 - овочів, 153 - по­ :vrioДopiB. Ве~н'ою і вліт­ ку реа.1 l ізовано 16,5 тон­ н!! сvниці, 26800 пvчків

06:г\'

товаро619 ти­

стаІНОВИТЬ

сяч . ка,рБОВ.3Н1!,ів, КОllано його 647,4 тисячі!

а

на

ті С'llll \1

,ВІІ­

СУМУ

зв'язкам

біля

В

N2

~ ні.вермагу,

з ато-

на

зи,му.

зеленого

горошку,

т"нн столових БУРЯКІів. Наша система має 12 торговельних

з

точок

місті.

Мало!

ньому

тримаємо

У

споруджеНІНЯ

господарстваМIІ району, хоч. правда. і не всіма, та завдяки сумліННlій ро­

боті ПРО.'tааців. чевому \!агази,ні

про

15 ТОНН цибуJIli. У плані: засолити 140 ТОНН ка­ пусти, заготовити 20

Ц!!х успіхів ДОСЯГlНуто завдяюr добре поставле­ ній заготіве.1l>НіЙ служ­

бі.

торгівлею

На базі коопторгу вже закладаємо 20 ТОНІН со­ .~()них orі,рків, 200 танн карroплі, 10 МОРКІВИ, 2() - яблук, 6 тисяч ба­ нок

сучасних ~lОжна

ким

ово­ І, ЩО

у

майбут­ курс

на

великих

магазинів,

торгувати

де

широ­

аСОРТИ\lентом

това­

рів. Наприклад, в райо­ ні

запро­

житлового

масll!ВУ

в

ваджено стрічковий "ра­

Інаступному році пла­ нуємо збудувати Д'вопо­

фік

верховий

м,агазиlН

для

КО~lісіЙlНОЇ

торгівлі

м'я­

роБОТіІ:

в

ГОД 1111І 11

«пік» добавляється кіль­ кість продав.ц~в та під-

СOlм,

ФРУ;КТЗ'/ЛИ.

собників, і це СПРИІЯЄ Ж'вавій торгівлі, ШВИДКОму просуванню ля прилаlВків. КІІ

черг

біля

бі­

виносну

ВУЛИЧНIУ

виїжджали

з

ве­

.1ИКЮ!

асортимеито~[

то­

ваlрів

в

зону

відпочинку.

на десну,

Варто

від­

значити,

люди

що

в

.1і

ВЗаЕмоДовір'ї.

цьо­

Хто б

н,ів

дуже

~rал<>.

нестачу

спожи,вспі.1КИ

ня,[,

ше

обл­

профради. МіЦlні з'в'язки підтри\[уюгь з радгосп;,­ ми працівиики \lагаЗI!НУ залізничної

в

з

щоб

потреб!!

-

Бровари,

вуn. Киівська, 154.

спеціаЛЬНі шприци-тюбики,

дні».

(.\1..).

і

крізь

одяг.

Якщо ТІІП огруйної речовини ВЮІ !!еві.JJJ',ШЇІ, н')

використайте

Після ВI1ХОДУ з району зараження

рі'Йіний

Вивчивши цю пам'ятку, передайте її ІІашої сім'ї або товаришу.

ОСЬМАК,

(М.).

До

зійне

рія».

Днї'пропеl'РОВ­

бу,

щини.

першого

для

~

~ ~ ~

~

Е !:

t

~ ~

:

19.40-«Балло

взимку».

лети.

«КохаIН­ Фільми-ба­ «Тайник

20.30 Е.~ьбі).

Художній

фільм.

Редактор Є. ФЕДИН.

та журнали:

Передплатна

«Тваринництво Ук.раїни» «.'V\еханізація сільського

• : і • : :

,\1.У.1ЬТИП.1і­

17.40-

допо~roгу вивчаючим

ціlна на рік: крб. 60 коп.

«Хлібороб Y~paїl!!li»

І•

«Піоне­

Фі.,Ь\I.

Поспішайте передплатити на 1968 рік газети «Сельская жизнь» і «.Сільські вісті»

: : : : :

(~.). 17.20-«ШаЙ­ шайб~

ПРАЦІВНИКИ РАДГОСПІВ І СПЕЦІАЛІСТИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРС1ВА!

і

фільм.

господа,рства»

«Агрохимия»

«Вісник сіJlьськогосподарської

науки»

«Сільське будівництво»

иа)'ЮI».

теле­

свячується

• і : : : :

«Сельский ~Іеханизатор» «Молочrюе и :І<!ЯСlюе

і

«Зерновьrе ІІ і\rасли'lI!ыe

сіі

АН

19.00 -

«Історія

Переда'ча

Відкриття

(М.). де-

ЛІСОТОРГОВЕЛЬНИИ

СКЛАД В П РОДАЖУ

крейда молота і грудкова, цвяхн різних розмірів, штукатурна,

дерев'яно-стружкові плити, . '

JlIС листяних ПОРІ!,-,

. скло віконне і рrЗНI будматеріали. Aд~peca СКVlаду.: ст. Бровари, вул. дЮlІІтрова, ,i'\g 59.

~

~

~ ~

~

~ ~ ~

~

В

т.РУ~ЩIІХСSI Киею<ой обл а CТIl.

О

~ ~~ ~~~ ~ ~9 ~;."и. . .и. . . . . . .~. .a...~..~..: ...~..,,"~..~~...o••~...."..T:. . .~. . .:..~..~..:O.."..~O. .~. ..' '..~..:.и:...~..~......:...а.."...с...:..~...~..~...~..:....---......, - - -

_ ..........._."...........................................6••..

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська! 154, Телефон - 4-57.

3а,[. 4063-5865.

скотоводство»

*

Н І

rl

«ВетериН'ария» «Животноводство» «Земледелие» «Защита растеНIІЙ» культурьr»

«Кукуруза»

«Картофель И ОВОЩІ\»

«Сахар.ная свекла» «Свиноводство»

«3коно,мика сельского хозяйст&а»

~ і ~

КОІМитета КП Уюраи,нЬІ и IptaЙОНlНОГО Совета депутатов

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, зас:тучника peAaKToj)a, віддІлів: партійного житмасової роботи та промисловості - 4-67, с:1"'!tCькorОСПОJl,арського вІддІлу І громадської приймальнІ «Киівської правди~ 4-47, ві.lповlдальвого секретаРІІ, редакціі районного радіомовлеННIІ та фетокореСПОНllента - 3-18.

«Се,lьская новь»

: : ~ : ~ : ~ : ~~ : ~ :

~&&&.'LLA"~~&"'···'·""""""&"&·"""&'" Д ~НОВАЯ ЖИЗНЬ:. _ opг8IН БРOl8арского раЙОIІНОГО З

'11,

колхоза'м и совхозам» (Газета-плакат)

і

юві.lеЙнiir се­

СРСР.

«Агротехнические совеТЬІ

при­

такі буді веЛl>i!Jі матеріа.1И. пиломатеріали хвойних і листяних порід,

дранка

«Струм

i"*""~""""""*"""""~*""*"~

.~~yY~~~.~yy.yy.yy••••••••••• yy~~ ~

ХВИ'J\'і».

Іна

Про­

студентів

курсу.

ня

\11\-

•:~

(М.).

навчального

бачення.

ні

\!а[)Ксиз~r-lеl'ініз\r. 18.00 - Те.~евізі:rні вісті. 18.20 - «Революційний ~rарш

)!(овтня. «Сіль­

(М.). 18.00 -

гра'Уlа

На

50-річчя

«Н а полях краї­

17.45 -

агентство

каційннй

Друга програма

ни».

господарст­

Фізика.

КончертЗ'нто»,

17.00 - для дітей. «Хто працює для в ас >1, «Ше­ лестять сторінки». Теле­ Вlізійні фіЛЬ~!І1. 18.00 -

16.45 Наша 16.30 Телеві­

афіша.

5О,річчя Великого Жовт­ ня. Програ,ма, ПРlІ'Свяче-

через

)Ііс-

документальний

мистеЦ1'ва

новина».

ва».

- Естафета новин. (М.). 23.00 Декада росій­

:

віку. <Рік 1944-Й». Теле­ візіli НИЙ багатосері'Йний

До

,народного

Друга програма

програма

.. Содда1'И рево­ люції». (В;!ршава). 21.30 - До Декади російсЬ'Кої

17.20 -

курсу.

зміщен'Ня, електр~маГНlіт­

ської літератури і стецтва на Укра,їні.

6 ЖОВТНЯ Перша

21.00 -

дню

літера-

російської

другого

роїчний шлях боротьби і 'J1ворення». (М.). 22.00

Фести'­

11.00 - Телевізійні віс­ ті. 11.\0 Літопис пів­

на Украї.іі. 21.40 -

кади

Te!l11piB

фіЛЬМ. (М.). 20.30-Те­ леВ'і'зійні новини. (М.).

на

члену

П'ЯТНИЦЯ

багатосе-

і

іншому

Ні\lецька мова. «~ 16. М·істо-острів в Каспійському ~10pi». Історія кпрс. "Комуністична партія в боротьбі за відбудову і перебудову

тури і ~!IICTeЦTBa на Ук­ раїні. В перерві «Ге-

_lJici).

Літопис 1944-Й».

MA€

заДОВOIIJЬНЯТlI

за

i\l. 3. ПаліЗШlвілі). (Тбі­

~о"<ументIWlЬІ}ШЙ

літерЗІТУРИ

пройді1 ь санітар­

Знання вражаючих факторів зброї масового уражен­ ня і засобів захисту від неї, ваша організованість, су­ воре додержання всіх правил поведінки і вмілі діі на зараженій місцевості запорука порятунку багатьох людей!

к:ра,ЇІШ. (А~адеМіЧНИЙ теаорр опери та балету

І(онцерт-нарис.

Телевізі,ЙНІІЙ

"Боротьба

фільм. 21.30 валь музичних

18.40-

(М.). 19.30 п'.ввіку. '<Рік

все од­

антидот.

Н\' обробк~·.

ЛЇJКаря. 19.55 «За владу Рад». Худ:ож,ній

«Р'осійська піон,я в ЯillCr нії».

ЯКИ­

голки. поті\1 вида,віть з тюбика повіт'ря до появи крап­ .1і ІІа кінці голки. Різким РУХО\1 уведіть голку під Шl'іру або в м'яз потерпі.lОГО і, не послаблюючи тиску rіа.1ЬЦЯ\1И. Вllдавіть В\lісг тюбика. УКО.l 'lОжиа зроБИТIІ

«ПеріQДИЧНИЙ закон будова атома». (ДВlі лекції)_ 19.40 Поради

«Овіт сього­

: :

сумлін­

кпрс.

ТелевіЇзіitні віс­

17.50 -

ті. 18.10 -

БРОВАРСЬКИИ

коопторгу

\[ешка:нців

М.

напов'нюються

ви ПОВИНН1і вміТIІ користуватися. Візьміть тюбик У праву руку і зніміть ковпачок. Проколіть MaHдpeHO~1 \lембрау[у в горловині тюбика. Витя~ніть ~Іандреll 3

\11\

С1lВорення марксистської пЗtpтії в Росіі». Хім,ія.

са людська». Телевізій­ ний альманах. (Львів).

~

та

НАША АДРЕСА: 61.

все

біЛЬШИ~1

111ДОТО'!

дент,ів

~

поа,цюваТI!МУТЬ

• • •••••• 4 •••••••••••••• ' •••••

п и ш І Т Ь

І

ЯКЩО у вас не ВИЯВИТЬСЯ а,нтидо,ту, пошукайте ііого в кишенях потерпілого або попросіть у товариша. дін-

програма

каву­

транспорту.

районі

ст анції,

тонн

П раuівники

значком

що

~Іало

і 46 .онн динь. Це

,надалі

«~'рожаЙ».

вже

107

захисту.

Програ~lа навчального телебачення. для сту-

11.00 - ТелевшійН'і віс­ ті. 11.10 Кубок євро­ пеЩ:ьких чемпіан.в з футбола: '<Динамо» (Ки­ їв) «С~лтик» (Глаз­ го). (Повторeнrня у ві­ деозапису). 16.45 На­ ша афіша. 16.50 - «Піо­ иері-я». Телеві~ій:ний ЖУРНII!JI. 17.20 «~pa­

ська

«Віюлі'нник торгі,влі» і Почесн,ою гра:l10ТОЮ об.1та

Перша

Великого

надто

засоби

Потерпілим подайте ПОСИ.1ЬНУ допомогу і виведіть із зараженого району. Якщо ви побачили ЛЮДІІНУ. щО (траждає від судоми, знайте, вона уражена отруйнюrll речовинаvrи hepbobo-параліти'lНОЇ дії. Негайно введіть людині протиотруту (АНТИДОТ).

5 ЖОВТНЯ

ПретенЗія до брооар­ ського автопіДП,РIІЄМСТ­

--

зняти

кухонного вжитку, що підда.1ИСЯ зараженню, викори­ стовува1'И для П'Р'иготува\ННЯ їжі не можна. Продуктн харчуваlННЯ, що перебувають у гермеТIІ1ЧIНО за~ритій тарі, можна лише тоді використовувати ДЛЯ приготування їжі, коли проведен<> обеззараження по­ суду, а інші тільки після спеціадьної обробки і пе­ ревірюr Їх на повnоту обеззаражува1JНЯ. Пам'ятайте! Готова ЇЖа і хліб, за'ра'жені радФоаIКТИ'В­ НІІ\ІІІ реЧОВff1На'~IІІ, піД.1ія,гають знищенню. ні в ЯКО~ІУ разі не використовуйте заражені ПРОДУК1И хаlрчування! Не користуйтеся водою з відкритих во­ доймищ без дозволу медичних заклад,іl!l! Це в рі,ВНіЙ міlрі стосується годування і напуван'ня тварин. Знання і суворе дотримання встановленого режиму - запорука -вашої безпеки. Навчіться діяти в осередку хімічного зараження. Про застосу,вання BOPOГO~I ОТ'РУЙІНИХ речовин вас по­ віДО\!fПЬ сигнал «Хімічний напад». Цей сигнал пода­ ється безперервними удара"и в рейку гонг, дзвін і дублюється по paдJi<>. Почувши цеіІ СИ[1нал. швидко одя,гиіть протигаз та інші засоби захисту. Якщо поблизу Є сховище, і,ц,іть в НЬОГО, ЯКЩО схови­ ща поблизу немає, а ви одягли засоби захисту, ви-

дуктами.

завезли

відносин

.1іта

м'ясопро­

ської об.lастеЙ, достз,в­ .~ЯОЮ звідти бахчові культу,ри - ка:вуни і ди­ ні. НИінішньої осені ми

директор магазину О. П. Іваницька відзн'ачена цього

і

госпами Одеської, Ми­ к<>лаївської та Хероои­

ду не підведе това­ ришів. За, високі показ­ ники в роботі і за ство­ добрих

торговель­

виділяє нам траIН'СПОРТУ. Маючи договори з кол­

з продавців не одержу­ вав продукцію зі скла­

рення

заводу

молоком

ва

му колективі ДРУЖlні, відноси:ни грунтуються

на

ж иrглов их

ного машинобуду,вання, відкриємо спеціал'ізова­ ний у!а,газин по торгі,в­

тор­

гj,в.~Ю,

В

овочаlМИ,

БУДИНІКах, що будуються

В ліl1ній час праціВlНИ­ ма'газину оргаlнізува­

ли

МOIIJОКОМ,

небезпека ураження.

При пересуванні не доторкайтеся до навколишніх пред'~lетів. Не наступайте на видимі краплини отруй­ них речовин. Навіть дуже сто~швшись, не намагайтеся

ПриготуваНIНЯ і вживання їжі здійснюйте лише в за­ критих приміщен'нях. Попередньо дезактивіюйте про­ ДУКТИ або проvrийте Їх хоча б звичаilною водою. Реч,і

Сукова,

з

ша

вашого

ЧЕТВЕР

директор

також овочів

тівлю

.1е,JiIJ!Ю

редиёки. План

В. та

-п-рода'вці С. Гудзь М. Тризна.

І

перебування в укритті становитиме не менше трьох діб, після чого можна буде перейти в звичаЙlНе п'ри­ ~lіщеНIНЯ, але виходити з Hboro слід лише в .разі край­ ньої нео'бхід!Ності, обов'язково в індивідуальних засо­ бах захи'сту і не більше, ніж на 4 годи,ни на добу.

роаmИРЮGТЬСЯ Мага:ЗfіНИ міськкооп; торгу З року в рік

тривалість

ПО зараженіА території просуваАтеся швидко, але не біжіть і не здіймайте куряви. Пам'ятайте! Чим більше ви перебуватимете на зараженій місцевості, тим біль­

:

і і

.: •

і

3 2 крб. 40 коп.

і

3 крб. 60 коп. 12 крб. ОО коп.

і

6 крб. ОО коп. 3 крб. 60 коп.

: : • : : : : :

:

і

І крб. 92 кО'П.

3

крб. оо коп.

І крб. 80 коп.

!

2 крб, 40 коп. 3 юрб. 60 коп. 3 крб. 60 коп. З крб. 60 коп. 3 крб. ОО коп. 3 2 2 2 2

: : : :

1

крб. ОО коп.

крб. 40 крб. 40 юрб. 40 крб. 40

коп.

коп.

коп. коп.

3 крб. 60 коп. 3 крб. ОО коп. «Химия в сеЛЬСКО~1 хозяйстве» 4 крб. 80 коп.

«Птице~юдство»

«Учет и финансы в колхозах

• : : : : : :

і

: :

и совхозах» 3 крб. ОО коп. ::t також на інші сільсыгосподарсьюіi журнали.

і

ВСбі . ~011~ ВІ~світлюють новиІни ~іТЧазняної та з~-

і

ру

[ЖНО'І

дають

і

і

: : : :

СlльськогооподаРСЬКОI

про

науково

науки,

обгрунтова,ні

і

розпов[-

системи

веден-

ня госп од apcrв а, про переДОІВІІЙ досвід боротьби за ефективне ви'кори(:тан.ня ІШЖНОГО гекта'ра зем-

:

.1і і техніки, I1рО наукову арганізацію і оплату

праці, підвищення її ПРОДУКТlІ!вності, еКОНО\lіки

: : :

• :

і організації вироБНИЦllва.

І

і

і

Передплату приймають агентст,аа «СОЮЗДРУ'[(»,

вузли та відділення зв'яз,ку, листоноші, а також

:

громадські розповсюджуваЧі преси на підприєм-

І

~

ствах,

: : :

бових закладах.

: •

в

уст анов а,х,

колгоспах,

радгоспах

та

уч-

Відділ розповсюдження преси облуправління зв'язку.

і

:

:"""""""""""""""""""""""""""~;

120 номер 1967 рік  

120 номер 1967 рік