Page 1

На

~K 811AU1UI ХХІ.

ВVДІВВИК

*

Четвер,

жовтня

5

1961

рену.

* Ціна 2 ноп

Безліч

піднесення продуктивності гро..

і і

вітань одержала президj,.. ХХІІ з'їзду Комуністичної партії

бороби Чутівського району Полтавської області одержали

і

України, в

по 33 центнери озимої пшени"

і

сподарства доповідають

~

~

,PatДilC-

У к.оЛТOlCпах і рщдго'спах райо­ ну тепер є С'І1ЛblКИ Ij)Qбо'Чи:х :Р1К і

з заводМ! і фабрик, IKo.твrocmlB і ,PaJД- IIЩ)'I\ОІІІлепшпачів, ЩQ п,ри rосПіїВ,

говорять ПРОВИJCО!lre по-

о)К'а.н.ізації

~ і і

ково виконав

Смаліуса

колективів комуністичної пра-'

лурги

орденоносного

Сотні

ремі д'ЇЛJl'RКИ і Д<МВеУІИ їх в 'нату- 'рання IкаРТОП.'J.Ї;:ІО за~юрозк'ЇіВ, і І)і )(0 ТИХ, ХТО поокне:н бути за'Й­ це п.рИ3ІВел:о до В1'рат . l1іроте ке­ RII'I'И'ii на цій 1>()'6о'Іі. Тепер, ІВ роо­ ,.рівнИ'Ки г()опО'да\рс'Гва не зробили пал З'БИ'pa'ifНЯ вrpожаю, бри:га.дири, для себе ВЇl»Jоmдних B1IJCHQ'BкdB,

ЧJreНИ П'РЗlВЛIННЯ, 'WPOH(}M пер.еm­

п()В'го,рюють помилtltу )(И'нудо,го ро­

рають Jlltї:cть It()па'!fIUI, iltо.Н'І\j)ОЛЮ­ ку. Досі ІВ Рal;:lf(}спі . зі'орано у;ро­ Ю'['Ь, ХТО ЯК щщює :на B~Iдe­ жай Шf!ше на 300 ге/К.'lalра:х, п,риИЇЙ ,ці;шшці, і це за6е':JПечило лер­ чOlМ'У !{ІКЬСТЬ ро'nотинизька. ший }'!CIIrix: 'колг()оп зі:6ра;в IКaф­

1taрroплі

К()JlJГО>СП «Жав­ на це юtlна,й.бі.'1ьmе

тракторів і

рунок партії, Батьківщині трак.. Х аРКIВСЬКОГО . тороБУДI'ВНИКI'в

своїх листах і телеграмах сер-

тисяч карбованців запасних і здав державі 2700 свиней. частин до них - такий подаРобітники, колгоспники, ін..

ItОСО rocпI~а

цe;нтpaJIыю--

СТуіПИlВ Д'О ,збирання IКJУ:КY1J)Y\)Ij3И на

КІОлroco'Y «,}t.pa":Hoe зншмя» ДNит- на:х.

p01llcыtгo I}>aJiЮну орJювсыIt)її

JRICl1i П. Сanунов 0ОаЯІВ

016-

VШ орло.Dcыкa

зап?різькі коксохіміки, гІрни..

~Н'I'Нe+PЇIВ. Шн ТaJКо'ж ВИlрimmв :вп-

М . С. Хрущов від імені Цент­

рощ}"ВаІІ'И Jtj1КY'P'~y Іна ЗЄlрно і дав CtЛОВlO зі'брат з 50 ~ не мemп як 50 Це'НТНЄірі'В зерна з 1t000000.о ·гектара.

,ралыІго KOMiТЄ1lY .партії сеще'ЧіНО ПООДоpQВИіВ П. Са!ПytIIова, ЙОГО то­ OOJpишї!В ПО Ip06o'Ji, всіх КОІЛіГ()ІС[(­ P.lf1КIЇ.в і 'К()ЛГОСІПНИІЦЬ З Д()C!JEI1IfY'ГИ-

В ЛИсті до М. С. ХіР'}"ЩО'Ба пєре'Р'ИЙ меХМltзaтор пQIВIЇ(Цoюr.яє, щО 'В3-JIТЄ НИК соціалістич:не 3000в"яза:аня Bmw.нaвe. 3 ІКОЖНОІГО З 50 reктwpiв ()ІДержадіО врожай по 1218 цewrнepIЇlВ зеЛЄlFЮЇ маси

ми уопіха:ми. ДоевїіД пеРЄЩQВOfО ме х.аінізатора , пі~Кірес.лИІВ М. С. ХIj)УЩОШ, вї'дк.РИlВ1W lВeJJИJКі 1ІЮж­

з і(а'Чеа1lИ. ТепЄtp т. Сацу:нов 'ПРи-

лИвості рудзи

для ВИ:РОЩуІВа1ІНЯ lКIyttty­ на

областя.х

3Є1р!НО

в цеll'r1J)aЛЬillИІХ

Рад'ЯНСЬІКОГО СОІООУ.

(ТА1>(3).

полі'І1~чної ос-

'ВІТИ

8 цьОІМу :році буде 3'ВеРIІІ'}'ТО на tГіlИ:боке ВИlвче'ння п.роl1j)а:МИ КПРС та іНШИL'\ ДОіку~еНIJ'ЇJв,.Я!Кі UРИЙ~lе ХХІІ з'їзд І\;ПРС. У '1' • дИЄВІ до вимен;ня МЩЖСИ!СТІСЬІКQ-Jlе.ніНIСЬКОЇ теорії приС"1'ynи..ТІО понад 200 ТИtСЯЧ ІКомуfIiI СТІВ , KOMco~o"ь.цiB, беЗfІаIJ)ll1iй-

і ! і і

них . На 10 тисяч чоловік 3б1.'1ЬC•.~. ' O"'. "';"~HO " І тн. "".. СІ '." вивчаючИlХ М"alJЖСИ3іМ~ле,ні:IІІЇ'ЗіМ.

1

Райк:оми паjn'ії С11ВО'РИ.1И ДJliЯ них

! ШИ'.пась НІ"ІІІ' К:І' ",а'l'сть і

:

м

~

! . У'ГЬ сти ІДе.ино-тооретичнИJИ РІ­ і вЄ1Іь л(}на.;:І 280 ТИС<ЯЧ ч.мOВЇJК.

бисто

та багато інших колективів.

ців за перетворення

му році трудівники сільського

комунізму, зміцнення економіч"

:ВИlвча,ючим:

сис'l1сыо-ленінІсьІк'у

!

марк-

теO'j}ію

при

! ВУ1дИНІКУ ПОJ\lітИ'Ч,ної ()ооіти У і ЛЬВО'Вії створюю'!ь'ся уlllїiВeq>cите! і. І тн' по ек()Н'()Мі,чних пn.обле!Ма~. у

ХХІІ! Ві~риваЄ:Ь' С'JI

Микиту

Сергійовича! со

ки І мет:мурги Камишбурун" Хрущова, що український на.. ського залізорудного комбінату род буде в першнх лавах бор..

Славно попрацювали в цьо- величних

Ha'POДH~ унilвєр:

в життя

планів будівництва

і і

юзу. Ве.1ИКіУ

допомогу

СДУIХ(LJЧам

і гу,JYfЩiв і пм.jТlIlкі.1, а також са-

!

,.'І(остіііно вивчаючим .

)I(LJР:ЮС.И'СТСЬ_

господарства республіки. Вони ної і оборонної могутності Ра.. і І :ko-'ле'llI'НСЬК'У тео!рію Пlодають виростнли

врожай , дянського Союзу. усІх КУЛЬТУР, добились HOBoro !

,

хороший

(РАТАУ).

80 - річ

iIta-

і бінети пміl'(}Світи, e'I'OOPЄIНi :в 3а: :ка'jJпатті на J1ро>ма.,J;сыиос ЗЗlса-

. ,...."."."..,•. '·"·"·"·"·"·"·".".".".".".".".',.".".'І." ., .• ".,'.,'."."."."."." •.'.".,'."." .. '. О,.

І да х .

(Р АТ,АУ).

ч я

О. В. Вуусінеuа Товаришеві Отто ВільтеЛМfOIВИltflу ItyyciHe'HY'P.~PHOMY учню ве.1ИКorо Лені.на, вИ'зна'Ч'ному iliя­ чеві К()М1уністlt'fНОЇ Пalj)'ІІіі РащННСЬІК()го СОЮЗУ і між!Нд.!РОI..1!Н(}ГО комуніс'Гич:н()го р.ух'у МИНУЛО 80 роюів .

Ц~Н1'ра.lь.нИ1Ї K()~riTeT КЮlуніlСТИЧНОЇ партії PapjJIIlIJCbKOrO Союзу і Рада Міністрів срср палко поздоровили JOIві.'1яра і п(}бажали йО>мубагатьох 'рокvвзgо'!)(}в'я і П.'lО;:l(}l'ВОРНОЇ дія,льнО'сri :на б.1а.го

1РУD:ЯЩИОС.

ІІЯ Героя Соціаnістичноі Праці 3 , В!р.'Уч:ен:ШlМ ЙОМУ

ордена Леніна і золотої Me::ta.'Ii «Серп і Мопот». (РАТАУ) .

ХХІІІ ТОМ ПОВНОГО ЗІБРАННЯ ТВОРІВ В. І. ЛЕНІНА

І Атомохід "Ленин" завершує арктичну

лравл,j,нн:ю ШІМЄЦЬКОЇ с~ціал-ще­ МОІКра1'ИЧНОЇ па;ртії», к<Р06іТНИlЧа парті'я і лі6Є1)аJl"'Н~ 'ilаїOOlИКИ (,про ПотресО'м)>>, «Р()troошини «ПраlВ-

В. І. Леніна, в ДЬ[» (j)OI6і~нича

навігацію МіНіС'Гр морського флоту СРСР Б . Г. Бакаєв оовідомнв КQpeorюн, дента ТАРС, що ~foЗlвігація 1961 Р~ЖУ ;в Арктиці завершується ус .

пі:дТРИJМКа р,ОІбіт­

яке BXOIДJГГЬ 'ІІВОІРИ, наПИe<llllі в нпчої .га.з.ети,)>>, «Во,ротЬіба Пalj)­ берЄ'зюі-іВе<р.еlсн-і 1913 рохув тій Ів Kmaї», «3 ПJ)'ИlOOДУ іІЄlредо­ у!м,овах 'ffapoeтaHHdI НОІВОЇ ревоЛlO- ВИІЦЇ ІВ razeтi «Луч»;М 1089»,

JllКi

раніше

обмсна пар­ .тІсніllа

ООООв'я- тіЙllа КОНфЄІр.е'НЦЇЛ О'бtpал,а МQЛО8ШВ'Я - ііі 1961 ~цi OJI.Єржа.ти 11 з 1ItOЖIЮI'0 з 50 Tem>apiB УІРОжай дого КОМУ'ніста дєлЄ(('ат{ХМ на ХХ веленоі .1(alCИ lКytICYII)УІд3'И по 1200 з 'їзд mпрс.

у

дечно вітали делегатів

ціЙ1l0Ї КРИЗИ. ее,рно і одеlj)Ж'ує ~ ГЄlктapa по 62 М ,в '"", IvDКЛlOчеН'о

Чop!l'(JOO1ІІНИХ оІ6лш:тей ЛaJJXОІВИ1Й З , ЦffilТJlЄРИ СТИlГлorо Зl!ijYНа іВ !Кача­

Головну ytБагу 'ВYlCіос

Видатних успіхів у перед- з'їзду КП України і Зl3певнили' і ситет МІжнаРМНИIХ ВbДJЮСИН 'І з'їздівському змаганні добилнсь ленінський ЦК КПРС і осо- і 301В'нішньої ПО.1ітИlКИ рця.н'сык,гоo

3іб~аН.НJI творів

Сердечне поадоровленвя а перемогою

воїни

заводу імені Орджонікідзе,

Вийшов 3 Дlj)у!ку пі,)Q1OO'о'вленИJЙ маР;ЮСИЮlу-лещН'lI3U"'У гактаірїВ :викооа:на ,К&l)УГошrя 'ііа де'ржаm . Та:ке невідк.lадне З1liВ;:\аН- Інсти'J\YТ()М 384 геК1'ара.х,ЗaJIW'аtroВa'но 1200 ня на данИJЙ період осі:ННЬО"IПО- при ЦіК І\;ПРС і IВИl.'\аниїІ Де,ржПQ.'Іі1'вица'В()м ХХШ том IroBHO:rO тонн 'НЗlсіНіНОЇ сOlР1'Ї!В «ОО>jЮДЯНСЬ- .'ІЬОІВИХ ,робіт.

сіЛblСЬ-

телігенція, радянські

товаришеlВі Нуусінену Отто Відьгель."ови'Ч;у ЗІВав­

••••

Уюраїни.

Свинар-механі-!

ХеРСОНСЬК1)Ї області BiдroДYBaB

ІЮ збере iВlJЮжай на іВЇlдЩЄlНФй ся '1'0'1'0, щоб усі roc[JO,lalj)lCTlВa ра­ плооці,3atК3ІІ'а'l1YЄ на триm.a.ле збе­ йону Уlспjшно ешвершиди /К.опа:Н:Н:!f, к'а' р'1\оплі рі!га1l:fIIЯ. І ось результат- 3 457 ка:rаТУ'БаНН'Я і I1р(цаж

IІ'8ІІНI/ді Пeф.elДО'lИIКІЇВ

молока.

ЛЮl.'I.еМ, .1)ООи­

збwpалыихx ТЄ'ІІЬ», е. 11рЄ!6ухіIВ. У полі заЙІІ:Я:­ ти~я ВИКОРИlстаШIЯ агрегатів на повну потужіНЇtcть. IJ'() на цій pOOOIJ'i ООflад 200 ко.,'l­ Включившись У все,н.а:родне ІСО­ ГООІ1ІНиЮв і КОЛJ'ОІСJll'ІІИЦЬ, ILРацює 3)lafання на чelc1'ь деюїлЬІКа хаtpТOlIlлЄІКОІПач1в. Ври:га­ ЦlаШС1'ичне .-н, лаlfКИ, 'МetXа; ніз:атО>ри змМ'а­ ХХІІз'ї! ;}~у ІШРС і 44-х роковин ються за те, хто ШВИДJШе і Яlк.іе­ Ве.'lИ~О1'О Ж~вrrЮІ, треба доби'!и­

На

рів

У зв,'JГз,ку З 80.;річчя." з дня на,РQl~ж.еIННЯ члена ПреЗlli:(іі ЦК КПРС, секретаря ЦК КПРС ТОRaриша о . В. КУУ1С'і:не:на і ВЇ1,.1І3начаючи йото ве.'!иК'Ї заелуги перещ К'О~унj,cтичн~ю паlртією і рацянеыtюю де;ржаоою, ПреЗИ;:Іія Ве:РSОDlЮЇ Ради СРСР У казом ,р,і.-'{ 2 жовтн'я 1961 РО>КУ П~Иlсв()їла

тОІПЛІЮ на 280 гe.ктa~a.x IІІри пла­ .'Іе;но Ба'жди:ве 331вдаННtIf-заUе:m.е­ ні 360, 38ІВЄIРШУЄ ,rnрOlдa:Ж її дер- чити в ДOtстатку ТРУ;J;Ящих Киева ,ка:РТО'll.'Іею . НеО'бхь~но нині в КОЖ­ U!Ii. 3ачуючи зЮи.рати «короде- НOtму ко.'JIГоrп~ і рЗWООПІі п()сиди­ ву полів,», 1)Щ6рР. Оj)ганізУ;БаIВ 'КО­ ти темпи 'роботи, ПЄ'РЄlК'іI'ЮЧИlВiJllИ

па:нuя

заводу

ПOJСТЗJВ­

ПеlJ)e'д нашИt." .ра'Йо'ilО~

імеиі

на 1150

НО 'вже біуло за~кін,Ч'}'ВаТИ к()п'ан­ ня на всіх 702 ,ге' ктарах.

на.1fИJIИ 3alвдаН1l1Я кож:нЖIЙ 6РИІГа~, Незаі ВЩJJні сл,рави у раіДго,спі JЮ'Зд'iJI'И.'ІИ площу IКalj)тО'Плі на О!К- «30'jJ<Я». Торік тут затягнули' зби­

артілі

б

над план тисячі тонн чавуну, ненко з радгоспу імені Чка.. сталі і прокату. лова Ново.. Троїцького району і На ДI()IПО>МОГУ

тоолі і прода.ж И держа:ві пока- на 80 ТЄlКтара.х при п"а.ні 250, а ~ К()JI!Г(h(\П ім Отал:іна, с. Ру- ооБРИЧа1IИ1-на 184,КQЛИ' ШУl1ріб­

Tyr :rcщцaлеriдь (до 1J10чarrку M3ICOBChГO хаП1liННUI , Булыб IВИІ3-

Колгоспники

'

Є<j)ШI l3аняття У'ЛИ IlipИІС,вяматє-ріалам ХХІІ з'~у К' П

лаНІКах в СИСТ6.'dl

імені!

«3апоріll<сталь:. випустили по- затор Іван Федосійович Лук'я-

райооу 'Всі сили ,іза.СQби зосереД-КУ1КУРУД1зи, копа'Н1lЯ картоплі пожені на заІВЄРшен:ні :к.oomлffiiIC'Y ставили в чергу. Так, нanrpИКл.а.,:(, ocilН.Нix ПММВИІХ робіт. ПОРЮJ ,роблять У лухіIВСЬК(}МУ :КОJIIГос'пі S ООИjJliUfВItМ ,КУОС'У'Р}wзИ ,KOOМfHdlm. Ba'J1}"l1:Ha і р·щ:u'()спі «Во>брIЩЬ­

са.Шв.

з колгоспу

П

ці. Сталіна Києво"Святошинського .і .1екторії. Виконавши програму по всьо.. району виробили на кожні 100! ,в гуj)11К<lJХ, школах і Ice~i.нa~ax му виробничому циклу, мета- гектарів угідь по 690 центне- ! І! Ль'Вівс~~.ї ~_a,c'Гi пrдвищ}1В.а.ти.-

до:оpuи

вішИIХ ООР3lВ. ПIРИlltJlщд ТОІГО, я'к ~ЮЖllа поЯ'снити Т(}Й фаlКТ, що пу­ треба орга:нilзy.ва.ти зБИJp3lНШІ 1J(I3.p- хіlВчани до,сі зюраУІИ Rартошrю

дев'ятимісячну

програму, здав в експлуатацію Леніна Олександрійського ра.. один з найбільших :на підпри- и·ону КI'ровограДСЬКО-1 облаСТІ. б ЄМСйТВI ТРУН оелектр?зварюваль" на площі 20 гектарів виростила ни цех. а заВОДІ два цехи, по 120 центнерів зерна куку.. 23 зміни і 68 бригад завоювали право носити звання рудзи.

СдІІраІВИ, іВИКО'РИістан:Н1Ї

' К'ИІЙ» , &о чи.м іншИм, я;к не ЦИN,

lК. че:ні

артілі імені Чкалова

і і

кож:ниЙробітнИПt,IООJI.I'OOПНИJК, ШВИДВ\Q її зaJКaJГату,вати, ..1ОС11Іj,Oк{)Жна pa:~CМQI. Л:ЮЩИНа !RPWHe ;КО,ОО виконати пл'ан ПРОДaJЖ!}'. Ш1дroтy1ВaТИ з'іщу леfl-ЇнсЬІКОЇ Але .ВИlIVJIИJКaЄ ТРИВОГУ те, що пqmї ~Ї<Й 'l1J)ylДОВИЙ IIIwtalj))'1ROIК. Б О'КpelМИХ ГОС.JЮдаl{}Сl1Вах, приТепер шкоЛJroСПа.х і ~)IJI':QCШ'8.Iх діливши OC1I'OBIfy }lвагу , зби:ра.н.н1О

з .наЙ, RalЖJmJ-

госпники

р'

посіву: кол..

ніславщині зібрали врожай зер.. нових по 35,9 центнера з гек" тара, кукурудзи на зерно .- по 65 центнерів, цукрових буряків _ по 322 центнери з гектара. Ланка Карпа Івановича

лі1'ИЧне і труіДОБе піднесення, Вlи-І машин на Ш)RНІ}'потуж;ні,С1'Ь ми 11tJIНК'З.,не ,пі~J1OТОІВltОЮ до \Цієї )IОЖЄlМО 3а'Кінчити зБИJра:ння IкаlР­ зншмеllllОЇ події. І це 3))<tЗY?ttiло: топлі не ПЇ'31Нhше 10 жoorr.ня,

R81j)'Юплі в (ЦІЙєю

про

Хлі..

ротьбі за дострокове виконання соціалістичних зобов'язань, азя.. тих на честь ХХІІ з'їзду КПРС. Колектив Новомосковського металургійного заводу достро..

!

lIaJ1)X,O'~Tb

працівники

тваринництва.

на YKpai'ili в систеа.П партійної ;оов.jти поча, ВіСЯ Н3ІJJЧaJIЬ1IИЙ

свої досягнення і успіхи ,в бо.. Обертинського району на Ста..

~

Т ІСНО 3ГУРТОВАНИИ ,H~O- кИ'Й» та «ОСТРОВСЬКИЙ», 'в ма­ ,,0 'своєї рідної КО)(УНlїОСl'И'Ч- гавкни КИl/ва ві'~РЗJВле:но БЩШblКО ної П<LJртії, наш Н1liIЮlд 'іде іНа,з.у- 1300 'roIfH. стріч ХХП З'ЇЩ КПРС.

яких

мадського

промисловості і сільськorо го- ці з усієї площі

!

рапортів

перемог, щирих, сердечних при..

посилити ТЕМПИ КОПАННЯ КАРТОПЛІ

ні пові~о<мле'IfН'Я,

..

JеПІПI;іМУ-В маси

трудових

;

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів тру.п.ящих Київської області

120 (2181)

IАеї маРКСИ;іМУ-

ТРУДОВІ РАПОРТИ

IІІУПІ3111У

честь ХХіІ з'їзду КПРС

ві'сім 1JOtбiiт,

ІВ TBtma' x v>,

не дру,юува.лИ'ся:

В. І.

«ЛИС'!,

шшно.

Перевезено ОО'І1н,і тИСЯЧ TOНlHBei.

«IПQміщИ/Ки IПР' О lві~х~жихсіль.сь-

л'я,кнх

кОО'ОСЛ.О'д~m.СЬІКIfIX ро6іТlllиJciІР>, ~y «КапітаJIIЇ'Сти і ro6роон' НlЯ», «IДе-

пунктів, промислових

Ш('lВt'

'

м: ЯСО

-

'..1Ля

і

станціlЙ

населенНіХ

під:п,р.иємСТ1В

АрктНlЧlIІ'ОІГО

8 цьому році строки наlві'г.ації в АІРкт,н.ці значно ПОДQВжено. Зви. чаlЙ'НJO в цей час там ~аlКі'Нчу.вались MOp(:l:i(i операції .

в ТАДЖИКИСТАНІ група письмеНlНИоків

ПCN1Яlp!lИХ

Д_1Я

узбе,режж я .

HapOl)IJY» . (ТАРС) .

ТИЖДЕНЬ УКРАіНСЬКОї ЛІТЕРАТУРИ ,Б СтгLТIінабад П-РНlбyuJа

'Ba~нтa~i'8

ПРОТЯГОМ літньої .н.aIВii!1a.цiї по­ У1<\раїн,и-учзQН\fП{Ш

ТІ;,~НЯ ')'ІЮраї'нсЬІІЮЇ ЛLтератYlРИ в Таджи'киста:ні. Протягом ТНlЖJН'Я ук· 'Р,ННСЬКІ письмен,шки побу,ва.ють на Р1l'ДЯІІОСЬКОМУ Памої!Р1 , l!Іоїд!ВІіІдають перли!l'y респу6лі!/(]и>-.Бахшську ДОЛІ\ІНУ. де вирощуєтьоя наЙll,ЇiНJJd· ша roНКОlЮJIоwннcrа бгВОВНJа. великий КУЛЬТУР'НИ1Й і ПIРОМНCJЮВИЙ

I!JЄII."ГP Пі'внічнОІГО Таджик;нстану місто л,еніtНабзд, 3'УСТ'Рін:yrruaя з свОої~И чwrачзtМи-робі11lНlКJа,мн і службовцями ПIРОМИСЛОВИХ під· П()И€'мств і будОІВ, стущеН:ТZIМИ вузі,в СтаlЛіlнабі1ід'а. Всі реоп)'бл.іIК<,"ські га.зети ~ІІЙШЛИ з с.торінкаIМИ, lП1)исвячeНJИМИ ~1краі'Ись~ій ліггератур'і. Боон підкреслюють, що тиждень yкu>aїHCЬ'

к.ої лі герату.ри_еЛИlка подія в КytJlЬ1'У1ріIЮМ'У Ж'lI'fті Т,а\джИЮfсmану, яка сп;msrтиме дальшому розширеlDНЮ ТВОРЧИХ зе'язкі,в, вза€МIН:ОМУ зб;гачеl'lНЮ нац.jоо'аV1I>НИХ культур обох рearyбл,ік.

(ТАРС,.

тужнн!Й tК.риroла,МlНИЙ

флот

змогу

льоди

Il!роіВесrи

через

дав бгга

..

то суден . На наЙбі.льш CКJlЗJlJНШ( дL.тrЯlНІОаIХ траси Пі,анічног{) MQp ..

І

ського

шляху

пРOl8Ot1l.ИТнме

Тenер

каравани

в

атомохід

«ЛенИІН'» .

ці

фJrагм а НІ Pa.дНIIICblКOCO

тнчноro флоту перебувг€ в

дні

арк ..

црото.

ці 8oj,лькицькorо, де 'B'a~Ki ЛЬОідИ У1'Р'УlJJНЮЮТЬ 'РУХ С)'ден. За допо .. моroю своїх ДВИrylНЇ!В, потужн.ість я'кнх досягає 44 тисячі кilнcЬКIfХ СИ\1l, атомохід спокіil:lІО nepeбopює і льоди .

(ТАРсr.


НА ПЕРЕДОВОМУ РУБЕЖІ

Чому п. Жука перевел и в кандидати

. ..

в ЩЮЄоltТі JlО'ВОІ'О СтаТ}"l'fКПРС

Мет, JIIt зauЦi(y101fO>>J сільІсыItoо ХІП з'ї~ lИІРС mreОItИ'Х IЮ!t&l. сItaЗано, що «Член парті' 6і6ліотеltOю ~ за.с1'УІП'НШty оокрета- никi1J 'цООWlИCJl .gOOI.COмолець Олек­

п3.rpтitнi ,цropyчeв:ll'Я. Та не.з&lбaJpOll СТaJЮ пОМ'Їтно, що МОJlD>ДИIЙ ~

парТl1

пови­

нен: БОРОТИСА за створеННА мате­ РЛ 'Щ1l'~а, юзщіі ЩWmta, часто Ca.!I;W Вітров, JDltИЙ тp.aat'OOPOM рlаnьно-технlчноі бази комунізму, ~овщи'I'ыcJI бyrвaти 'в таборі тpaat- «ДТ-54» виq>OOив 1100 гектЗlр.ів бути rn»икnаllОМ комуністичного 1'OpfIoї брlПа;ди, lЮзташова.ної не- 'УКовної ора:пки, ОлeJQCЇй Салама­ ставnенНА до праці, підвищувати ,цалetW за W1'OOf. тут lІе!Ха- оо на «Бєла]1Усі» виробив 680 продуктивність праці, 8иступати итторам ,C'J\Вop.eHi &Сі умови NI'JI гектарів, Петро ХитрllЙ 640 роООти, IItY'ЛЬТ}"Р!Н'ОО'о

В lІЄвелИltО'МУ

Щцпоч,ИНJItу.

бwumпtу -

'РРаП' /',JLЯЩі, йш. Т01JК3., в газети, журнали, DlPОOO:.!l1Я'rЬ1СЯ БЄ'сіди, лек-

ціі по матер.іа:мх

3а цими

1I'OIta:mикaa.IИ

Та.к, П.

і М. Б~с вир.остltЛИ по 50-60 Ц~Hep.bB СУ'Хого зе,Р1lа

гекта'рі. пц час

КOrм6аМне,рів

механіка-

ЖlflfВнаwJЮ'lY'Вали за _.у по

1tоиунkта Я1ООВа ДанИJlО'ВИrча It.1ШКИ, який понад 30 років (8()J'0 жИ'М'я ПРИСІВЯТJm с4ЛЬrCьnroroc1I 0,U']ЖЬІСІИ теlХ R'Щl , ЗaIВЖ\IUI DJ)ИOOJYI'ають f'ВМ'Y слухач1в. Ось і на цей ,J)аз. ро:mоlВЩючи ПIJ)O рооділ пrproекту П1J'OO1)aМИ «РoзвиrrО!К сільсыltoоo ГОСП{)і.да.pcmвa і сусnіль1l1П вiJлнOlCИН на сет», lВЇя

20-25 ТОІШ зерна, gна'ЧНо пе,р.е­

yviло ви1tOrристовув

і по­

nОllівати технікою, вдосконаnюва­ ти свою кваnіфікацію, берегти і примножувати суспіnьну,

соціа­

nістичну впасність основу мо­ гутності іпроцвітанНА РадАНСЬ­ кої батьківщини».

виконували нopr~и насі'8бі, а .в ці дні - на ,КОІПa.н'Нrї JtЗI]Yl'oruШ, зБИJ)аll:Нli К}'ІЬ.'УJ)У'Д3И, Oj)ащї зЯJбу. М'ехa.mза1Щ1И aatТИIВНО включи­ ЛЦ' СЯ в Бoj)oтыБy за flIPrOДОО!'Ження cтpOlКy роООти машин . П'ятИіЙ се­ зон працює 'ш ТРЗlКТорі «ДТ-М» Ф. ТепJIiЮК, М. Dpe'Y'C на

мircцЄ'ВЇ фах-І «МТ3-5» -

підтримувати

ширювати передовий досвід, ово­

рий

Чимало

ДОоСВtлченorо

гресивного,

Хит-

проекту Про- 1Ь.'1"КУ'Р1Wи на кож.НОіМу

гра'Ми КПРС. Бе.сі;ци

ГЄК'l'apDв.

p&'J8'O- -б3JГarri вро&ї.

'I'1P'}1~OВ'Ї ліпа. IJJPO На;С:ЛЦК.И ро­ боти Kovyнї1cТiB і в ціЛl)lІу нашої П8.l]Yl'Ї1ЙНої оргакі3ації овідчить ТОЙ фаК'l', що по J)Я.w П(ЖаЗНmк:iJв, зоооре..\fа ви'роOOJицт.ву пJ)Oдyl1t'I'ЇJВ застріnьником усього нового, про­ 'І1В<l'РИТll1ilЩ'l1Вa, КОЛГОСП посів пер­

ці вимоги бі:ll>ші~ть комунї!стів нашої ПaJрroр.ГaJНі3ЗіЦ:іі }'опіlШlО I8И­

КОНУЄ.

Пращюючи

на ДOrруче:них

ДЇJrJ!Н.Кax рооо1'И, воНи паmшм С.'10мм агітатора, оообистим ПРИ1Кла­ ,ЩМ

запа:ІЮЮТЬ ,КОЛ1Г()Сnняків ~

на

~---

сЬОМИ!Й, і машини в

ти, щО oвi.!t'laTb про те, JDIt ІВКА- них, немов c~i з :wюдУ. 3е­

.нув3іВ з 'ООгн IfКOМ , ~р.оЯІВЛЯ18

ВИМ.

~arrИ8У. 3roр ~~ІЛЬ . допомОМА певнИІХ I8I1JCJН0Вlt,il8. На )tJ}yrиіJl1llе­ Ш3Нlше,

нову теXlIЮЛOnЮ KOHTatКTHOГo зва­ РЮ8З'ння поздовжніх швів труб струма, ми ргдіочаC'roТИ . Цей спо ­ сіб забезпечує вlliCОКУ якість шва IliРИ великій Ш3Н\l1.кості зварюван­ ня і rтридатний для BlfГoтoв.~eНlH~ Т'Р'уб з вуглецевих і нержа:віючих ста.lеЙ, а також з КО.1ЬОРОВНІХ ме· т,алів і спла8ів. Нова технологія порівняно з аIРГOНlНО-ДУГОВОЮ зва,р­ кою збільшує ПJЮ.д.Y'J{ТИІВність прг­ ці на З!!3'рювалЬ.чих роботах в 20

перe<ЦtOвИЛ ЗаІГі:Н нашого CЛj)aIВИТЬrCЯ із завдaшrJUl, rrocТаІ&.'1е,нИІМ перец

Н. НУІІРА,

миріЧItИ в бригаді виросло вехаJЮ

р.зз .

На наук

секретаря

парторГа'НІізаці ї.

с.

фото : К3'н.:щдат техніЧlННХ І. 8. КИРДО спостерігає з.а

зваrpЮа3,Нlням на дослід;ній уста­ новці » .1гбораторіі і нсrиrуту,

Жердова.

H~ep газЄlrИ-ТРw.r.ис.яюшЙ. ТРИ ТИіС'ЯЧЇ cтї,H:НЇJВoat!

p.iВCьatї реЙДИ, пеJ)еві~ка вИI!roнаИJftЯ В'3l1Тихсоці'а.l'ЇtСТШDlИ'Х зо­ бов' Jll3aНь -ці та інші фо.рми роботи стали тут СИС'ІЄlМою. Зараз цe'JIТРа.л.ьною темою газети є мООїЛ'ізація колективу B~ ДЇJLКa на гідну 3'У~Т])іч ХХІІ з'їз-

Важпro пЄtреоці,нИ'І'И, ТOrЙ rВКJIaIД, ЛУ It~n.l'У:НісТliЧ!llОЇ

Але гarзe-rа не тільки зaлtJlикає, вона СИГ1lалізує про не~о.'riIКИ на 'І,ій чи іншій ділянці. На очиетці

'кача1llllCтоі Не0Іанор.м. «3а ко­ м:унJзм» ОРCIJВlfЛЬНО зазначає. що це

ця

o~a з на.йстаtpїШИІХ і

ючи з «шшки»,

па'Р'і'ЇЇ Рця;н­

переІДОО!ОЇ (:тат­

нdJtrpoщкх CТЇJmiIIX газет в нашо- 'І1Ї і кін,чаоочи малень'КОю і'llформа­ му paiЙ'OOfі. ВИlXофІЧИ майже що- ціGЮ, прониоонИ'Й ціЄЮ ТЄlМiJЮ. ~HO, вона О'ПЄ'jlативно ~'Yє«CЬ()J'(ЦНoi р.о3l1очи'нає С1!lOЮ ро­ ТЬСЯ на всі по~і, JIIti ~1Вають- боту ХХІІ з'їзд кп Украіни»-шд с. на плоок.івсЬІКОИУ :в,iд~ ~-

тащlf.М аншЩІ,ТО'М

нєгатИВ1І() БlIШИ1ВаЄ

на

П'P'OlilJY1(.-

Вll'Йmла:гaзerra

roaпy «Зоря», 3 іНомера .в НО!Ме}І 27 оороонл. Цій визнаЧ'Riй поАії ДЇШJ. ПOOJYJIJIP~ ~ O!Il;WJШta, по- 1lIP8a1Ш'reШ і neр~ва С1atrrЯ. ВоВже ширюв їх !Досвід.

зе

VfRJI

"""О

«РоБІтники нашого

lТ1\

ще ширше

ту, l~-Ц ~уИС~Ь/С.Я ДіО іі пора;д, ПО-llaJ])'IiiнОіМ'У' ]lЄМ"УЮТЬ

в газеті, ще більше ширити тема­ сJtaвними дІлами 11 ІМ'ІІ дальшоrо зміцнеННIІ MorYTHocтl лю- ТІІКІУ її, проявляти більше напо­

lІІa.шroло се4>е

бимої Батьківщини».

міцний актив pro(iKOJ)ЇJВ, за Д()ІПО-

JroГOЮ

'Jlltого raзета '}'ІС-п"пmo ви­

I~

роль

ХоОлєктИ'Внoro

цро­

pЄ'Дtoдeгii нових ТВ(1)ЧИ.Х )'ІСПl'ХІВ

ку роботи ХХІІ з'їзду ,КПРС

ПЄll1Ю1l ОJrelltеійо-

BJI!IItм :JI1"))'IIYIВaШl.

вІддІлка

розrорнуть в ЦІ днІ

бойове соцІалІстичне змarаННIІ в 11 ІІІочесній івідп'OOlїJIjirЛЬНій на честь з'їздІв партІї, зустрl- :ІЮбоri. Треба, на наш 'ПОГЛЩ, ще нуть 17 ЖОВТНІІ-деиь почат- ширlЩ! залучати а.ктив д() участі

на її сигнали. Ре,lUtолeIf'Ї.lІ ЩоОДЄНхи на чоJLЇ з бe:uRнвИJ( ,peoдaIItТo-

Р()І т. РJl16овИ'М

п01lЦ 'Іри ТИСЯчі В'ИIlуЩе<!ІИХ сті'Нниос газет. Поба.жаемо

на З&iКrЇ1J}'Єl'ЬtCЯ СЛО'ВаМИ:

Люблять на віNJiлку rCВOtЮ т-

леГ.'l1flВості

3а,.рав yrвa:гa сті'Н.ніraк.и звернена

'На

зa.rвершЄr1llН'Я

всього

на па1>1'іIЙ'НМ 360ра,х к()o!rtJ}"НЇJcТИ

го в кан;щцати па.ртіі. п. Юрченко, член

КПРс.

Колгосп ім. Сталі.на,

••

кому­

отави

з

ПіРИХОДltТЬ

СИРОВНlНою,

довгі

немає

со­

ТУ'Г

і

велНJКИХ СКJЬщдів матерігЛ!Ї8 . Прн­ РОд'lІиll газ, елeк11P<J'Є!l!Єрrія, JЮ. вітря і вода це і є та СlЩЮвн­ на,

я~у

ВИlКористо&ує

вість Сєверодонецька раїнсь~их хіміків .

-

I1'ром,нсло'

міста

ук­

Гігант хімічної п,РОМНJC.ooвocri ~нснчаrнCЬlКИЙ JroмбiJнаrr ВН1ПУ<::К<lє десяткн

видів

різної

виробляють

ПJp(}Думції .

і крист.смі'ІННІЙ

порошок з високнм вмістом aзory, який є першокласним добрИ'Воt.l і в ТОй же чз,с зам~НlНRКОМ білка в KopMOВOMyparцioHi тв a'j) НІІІ , і різні спирти (не із зерна, а з дешеоого прщюдilЮГО газу)" і гранульовану аміачну селіl1РУ. і баг,ато іt!llШОro.

ННlН3 Сєверодонецьк великий rтро м,ислови11 ueн11J) YtqpaїIНH. А ще

не

так

дaJIIНo

тут

паlfY1ВЗJlИ

бe3nлідні сипучі піски. Сухі і ру­ хомі. вони вБНtВгли ВСКК'У РОСЛИН­ ність 'на лівобережжі Дінця.

них . на

багаrrьох

пі:дnриємства.х

міст.а з.арплату одержують без ка­

СlIJ)а .

Гроші

лежать

сталі, і

""

КОЖН'НіЙ сам бере tкалеЖН'У

lІому

суму. Нdя'ких ~ла.д:нень !ІРИ цьому не ТіРанляється. А вті,м, одИІН раз було . В iнcтwryтi авто­ маrrИlКИ, коли всі опівро6і11llНrКИ вже

одержали

з.арпла-ry,

ЛЯlШIIJЮ­

ся Ki.nbKa десЯ1'l<iв карбо8ЗJlILI.hв, Іх понеслн в баltК, і тг-м з'яоува­ лось, що Цe-aJомилка касира, ЯJК1{й

передав зайві l'ІРоші . В цеху конт­ ролыl.o-виміi рювзJlынх цри.л.цш xi'мкoм6i1J1arгy дar8lНo вже ,нема та· бельного обліку. Все це I1РНlсме­ ти

нового,

яке

ПОСТУ!І()ІІО

ст.ає

звичаllним, само собою ЗІРООу'мі­ ПІШ. І, звичзlй'но, мr'ЙЖе всі тут вча'l'ЬСЯ!. підвищують свою КВЗJJ!i­ фіl<.aціJu і з.а,гаЛЬІІІОосвїтніЙ

рівень.

кваl\>Тал Северодонецька нічи'м не &itдрізняється aЇtд іІК­ ших. Живуть V ньому звичаiUtli

...31-11

радя.нські люди,

але ВОНН rтl!lPши­

ми повели боротьбу за новиА rтo ­ бут . Голова кв~рталынloI'o коміте· ту фельдшер А . дзюбг, ID.KPЄКТOP

інституту автоматики А. Нoвoxarr· ний, такелажник Я. ШНlШ'Зрен.· ко та Ї1l1Ші аКТJIВіcrи заЩ)оf10И~.ва·

ли

пмн

ВПОРЯдІК}'І8аЮlЯ

К8З1Рталу.

ДружН'О взялися люди 38 дІ· ло. У вілынйй від роботи час во­ нн ро3ЧlIC11IJI:И rт.оощу і С'І'8ОРИtIIК

IfY!довиll

nr'PК . Посаджено

ся'ч дерев і ще

більше

ти·

5

кущів, є

клумбн, квітники, спорудж.еню кра·

У Сєверодонецька сооє, яепов· 1"ОІрне 06.1ИЧЧsi', Ві:нне схожнrA оо cтa'j)i міста Донбасу. Тут немає околиць в звиttaЙ1НОМУ розум.iIнtн.i . Від центра все даді і далі в степ розходяrrься баштові кра.нн, 38.'ІlШ1аючи за собою 1ЮВі КrВ2fi)'rали житлових БУДlmlКів. Все, що бу· дується в міcri,-дoбrpomе, все

СНlВИЙ фоИТан . У дітеll 1'ЕІ11!1Р є ЗР'УЧні площаlдКИ для ігор, з npи~­ камн, гойдалками. Обла.д:НСІІЮ ди­ тячу кімнату, в якій чергують батькн. Є і щхжа.т lНеобхіillJН8Х 8 домаШflbOМУ ГОСІЮдЗфCТlВі речеll­

ну ЛЮДНІНУ припадає

дки,ку croять шафи, звичаii:Jro, без за'м,ків. PalНКOМ мешкаиці KM\ltY'ТЬ

1ИJВні, сть прa:цJ . Темпи здачі ОІВО­ ч~в і ~JlТОІПлі ще низькі. Огін­ ні'в.ка pa;urrb, що саме 1\Рооа зро­ пралbIfИХ шии, елeв<i1'JЮl1l>lМЗіІІ.ів· бити, щоб 'ПOCИr.'lИТИ їХ. 3аймаєть­ Хорошу IНЩIL11IВV ЩЮАВИЛИ ся що;дmnк.a т<liКОЖ еКООІ~міч:нm.lИ roрroeелын'і праrцШнИlКИ. 1IJКiBII!pi· якомога КріЗще зщдо· шили допомагтн жИтам. заlЙlНЯ­ питаяня:ми - знижеJlНЯМ сооіщ­ покликане вольнятн за,питн населеНJIЯ . тим иа внр06Н'lщтві. Вони регу. тості ПJ)ОДУI]щії; газету цЇікаівить Хіміки Сєверодонецька :розроби­ лярно збнрають за,мов.l\еІІІИІ і на життя паJYl'ійноі і Ko..'tI'C~Mo.1ЬCbКr()Ї .1И десятирічннй план роовозять Щ>ОІІІоукти озеленен­ мo-roро.лері оргa.нJhза:ці й, ' j)OOOТ& 'к У льТOOВlїт­ ІНЯ міст.а, зв<WI'OЖeНJНЯ і пом'ЯК­ в розфаоованому виглЯ'.ztЇ по квар· ніх 3alКJIащів. До tВlCЬOIГO У неї є шення клімату . Вже тепер на І<ІОЖ­ Тllрах. У KOPIfAQpi кожного бу·

Я'ltиА ЮlЄtCла і вносить в orrpa.вy CI>KOO'O СОЮІЗу. ЯКИЙ би Н()1{ЄоР It'OМy1I!ЇJcтИ'ЧНОО'О 'ВИ'ХОваlfНЯ 'І'1РWIJЯ- сriн:нівки не взяти, він, пО'чина­ ЩИІХ

Сюди не

Т'ут

~ ОГnЯА преси 11 Номер стіннівки - тритисячний! в цей АЄоНЬ читачі сті;нвої га~ «За JtоlfYНiзм» 3В6PR'YЛИ увагу не лише на оператНВlIiї JlИlC'ГИ J)OI6JropїJВ.rrpo Щ сільсМt()fООООДaJplСblКИ,Х робіт, а й на

одРУЖ1lВCЯ.-:-

ністичних форм суспільноrо устрою все сильніше І мІц­ ніше утверджуватнмеТЬСIІ комуністична ідеІІність у житті, праці, у відносинах між людьми, вироБЛlІтиме­ тьс,. вміння розумно користуваТИСIІ блаrами кому­ нізму •. (3 ,п~ту П~WМИ КПРС).

Київ. Кодектив Інституту елек­ троз.ва:рюва.ння імені Є . О . Патона Ак.а.демії 'НЗіj'IК УРСР 'розробив

m;WJW yarirmнo

nep@Jto81tКЇВ. У змarа.нві ва честь

коли

с8 ходІ створекня

СуіМніву, що цей

заСТУП:іИІК

була IВЇлверта і гостра,

але він не зроб.шl з цього для се..6е

у місті украінських хіміків

6оАовИ!Й

у ООрО1'ьбі sa :цibєНВJI ВWI'пп зоБОВ'9З3'НЬ тPЄТboro poJty се­

~

нуло. Нещодшвн() DlРalВlJlїНПf~ кол­

••

orcнaщ~ ООв'яза.нь, В3Я'ПП на чЄtC'Гь ХХІІ

РIІІНИJЩ'l'ва .

lJI;l-

ящ і ПOrдооа6JtомуJtiсту, т. Жу,к добре п'рarцюва!J3, полїDmylВaIВ С1!ІО'Ю ділову RIВал:іФiRaцію, загальвоос­ вітиїй pїJВreНЬ,8ИК'OR'}"ВCIJВ ()КфеМі

HOBЇJD'()Ї Texн,їu і 'll)a'ІЮПО]J'NIИ'Х меха'НЇіК Я. К'}'1ІІ'Ка, ка:нІДн.;Ija11И парЗ&tCООі'В. тії трaJК'l1O'PИ{,"J' В. ПклИl!re'Н'ltо та ДаЛІЇ т. Кушка р.озповіща6, що 1t'OOI6а.йНetp М. KOHOOIeJIIJW. ВОJfИ вже ЗaJpа3 бїJrЬiIПЇrcтЬ CЇJП,(ьttо- 8 усьому зшда'Ю'І'Ь ТО,Н, CJI<mOМ rocООДaJ))Cbt1tИІ IltYJlЬТ}'III на вiJpiл- і ,п:р1frlUl'3J.WИ IlIЇJ)tНIЇЮl.ють ме:mніза­ ІКУ ООр.ООJIJШO'1'Ь ва. .цo.tJIOмoroIO ме- торів на дorcтpoKOIВe ,вИ1tОН<1'ННЯ 30-

Нема

як

ПО JtY1Il'aX, та, ,ви~о, це не впли-

ЧИБr1IlИ ПlКолу, ШШОІВ ЩJЩIOiВarГИ :в І цдО'М:а. ВИКr.'1ик.али ЙОГО на 6Jo1ю.

вUдiлOlК pa~ «Fю6рицы1tlй>>,' саlМостійно во'Дити оклад'ну тех­ tYyло лише 6 'l1Paot'roPllв і 3 хом- нї!ку. бам, а тепеJ)-26 '\1J)a1t'I'OJ)'ЇB; 8 д1"шею ме'Ха'НЇзаТO'j)im є ,комуніе­ ком(іаЙlfіtВ та бarато іншої най- ти : БРlПадир П. КOrмаjЮВCblКИ!Й,

lIJЇiЗaЦiJl.

раз

дішсу СЛухали на 6Ю»О, ЗI6Otpах, Р03.\lОО!ЛЯЛИ З 1I11іМ,

колr~cn. БУ'ДЬ--ЯХУ РОООТУ 1ВИ'К0- РOCJМОВЗ

і ста.нуть

з'ЇІ3дУ КПРС. В цьому їм нщдає IЮВО.ІІІІІДЄпну ДОlІОrrorу і JЩlТOj)IГа­

oprаllfiooщ,iя не

Аде я хочу роЗІІОВЇIСТИ за ЩНОГО, ЛИ влаштувати не:діЛЬіНИК по ,J5и­

м,іrcmщi по-

теxнiItою і 'l1В&'J)ИВНIЩ'І'80. МеханJзація '\1J)~iC1!UlJ.'( процесів, шlt)ЮlКЄ впров8ЩЖе'Н'НrЯ af\I)'IIGOO'l'eIніЧ'Ннх зах" (І1)ІІИЯJI'Н .pi.:иroмy пiLдВищенн,ю вpooEaiвOOJ'i, збільШЄІПІЮ вИJЮrбнlІЦ'І1Ва П]IrO)fY11t'I'iв тва-

П3J]Yl'iйна

нам.а.галаrcя ,цооо.1І0'Г'l'И Йr()МУ 1В1ІІІфа­ ІВИ'ІИ ці недоліки. ІІро його пOlВe­

ЯКІІ'Й не йде В ногу з ПaJ]Yl'iЙ1НОЮ РaJllНЮ і ВIfВЄl3ЄllИlIЮ овочів. Всі ОJ)ганіза,~іею, -. Павла Жryx:t. ~a flИ'ЙШЛИ на j)Oбо11У, а шофер П. очах Y'C'lX нас 'В1l! з}Юста.в. 3ащШl- Wn "';'~СИ"""URJIIRJ/'а . "'~i:К .в цеи день ...... """'l~-'

НН:ЯJra тМ1 П. Жуща В овою Сім ю.

'!'ва і оілЬІСЬКm'OrCmЦa'P'CЬ!ta 1lI))a- ТИК'У. Білышітьь З mmc-~МИПІ­ ця пер.Є11ВО»'ИТЬrOЯ у рі.зноои\цнЬсть н'ї Il1PlІ'ЧІіплl()lВачі цієї ж 6J)~и, I1]ЮМ1JСJЮВоі праці. СЄІред них і М. КOБaiJlЬ. ВО<ни доб- т'їлы1tи два prootи Twy,-M- ре оволо.дї.'1И ~ріею і п'J)allt-

ха.нівмі,в.Неашmuro

Диву».

О!І(}рУ'ДИ'ГИ 6~ди'НОК. Я~ OJII~Oro ІЗ за'сУ'ДИЛИ поВЄ'JtїПy т. ЖУ'К4 і од_ ~ра:ЩИІХ П~JI1'Iйна оргшнlЗЗIЦ1:II .~и- ностаmю !ВиРішили пе.ре'IІеСТIІ' ~_

блиЖ3.ТИlМетЬІСЯ "О ріDНЯ ПРО- дають пі~&roвці нових кwm. МИlCJroOOС'І'і щ.о~ техві'ПЮЇ 00- 11 1t1"PUlМ'Ї.в ДИ!rIЄlJ)lCЬ'ltiJЇ школи брOOllОсті та орга.візaQiі 1І1JI)OI00nщ- меха'Нізаторїв прохO(lJJЯТЬ тут Щ)а!К­

1111КОЮ. Ч8J)oeЗ WТIIIPи :вер.нутЬrСЯ в бриrацу

пИ1\КlУ. КоJlГOCПНJIJtИ не без ж:алю Г<mOРИЛИ: «Неомов ПЇtдМiIН'llUlИ JIЮ-

дів ca}(OIВi~aHOЇ пращі IJ(:ОМYI!fJЇстШ. roooy та паР1'OllU'aIRЇSа.ція виpNпи-

ті, що с-ільсьare ГОСПОRi))C'nВO в ТВ1Ла, maль.ноІ'О. на:й6лижче ,.вavщ,sl'l'И1Piччя ваВелИ'ЧЄ".m1'}'1ВЗJГy В бри:гщці на­

гotoi, на базі тroro ~HO наш

JIiї:Нy, приходити н3 роботу lІІаniщ­

, и(}иу н3.!буТИ 'КDaлlфmцlЮ шофера, тій дelНЬ :JНoВly ЩЮГУJIJIJВ.

aa:RoO в цьому 'ЇJcторич.ноиу ,цоХ.,Н_ , ковамЛeJIонемauIО за!ПЧЗlCТИН, мас-

значав &ів,-у ХОJl1llШНЬ'()М'У КОЛ-

ше ще bpaAo;hi-має на ItOж-

1І'Ї 1ОО re1tTClIP.iB угідь 57 це.нт­ не1)'ів м'жа і 362 цен'І1НЄРИ ~IO­ лoota . УcrШnно заве.РШУ6МО весь tКО'МПдеаос flОЛьroвИLХ ро()jт. Можна lJfaIDeiCТИ lН~мало JI])ИlКЛа-

ні.ст ПI)1JaВ зазнaвarrися, все час­

тіше ПОЮ"ІПувати 1VYA~BY дисциІІІ­

в ооротьбі

за ~йо-

вість критичних ВИСТУПів та іні-

КОМ-

плЄlOC'У сільсьаооТOtспода1)еЬКИХ ро_ ціатИІВу ІВ ()фoq>хленні

стіннVsки.

патандиста, агітатора і орга­ біт. «ШВИJдШе і без lВ11Рат забрати «За комунізм» TaJК 3Вe'fЬіСЯ н.lзa'ГOlpа. Ро6корj,всЬ3сі ПОСТИ в 1t"Y!Jtурудзr! », «ВІІЩе ТЄtЮIи Ko-cтiНlli:в:кa. То нerxай 'І('Є її ,роль в

блнзЬІКО

80

'кващргтних ме11Рів 3eJIених ка­ саджень . 3НЗJменню, що місто, яrюe вНJНИJ<JЮ

на

пісках,

дeMOHCТPYlВa­

ло свої зелені експоиати НІЗ між­ НІЗ~оД)!іll виставці вВрфурті. Жити і працювати ПО~ОМ1У'Ніс· ТIfЧIЮМУ-СТЗJlО девізом 11Р'УдЯЩКХ міста.

В

ці

дні ОІди,н

за ~ИМ

иаlдХОДЯІТЬ до міського па.ртiA1юro комітету Сl1рокове

взятих

повіДОМ.'lеНf161 n:pro до· викона.ння зо6оВ"Я3З'НЬ,

на

честь

ХХІІ

з'їзду

КПРС, скрізь відчувається велике

політичне

і трудове

lІиклика.не

опублікуваl!'lfЯМ ПiJ)OeК'

ту Програмн

МОРatЛbrIIrї

КПРС. прНlН1l.И'ПН,

підн.есeшr&

що

уві­

сюди у свій ящlllC гроші і

313)108-

леlflfЯ, а, повертаючись з ро6оо'и, 3JlііХОДIІТЬ у ньому білнJI Мiїr!UeЧОК З пакетаtМИ. В иих-хліб, nYl<OP. м' ясо та і Ю1Іі ПРОД)'IWI'И, ДОСТa.8iJl'e­ з ШlN3ииа. Велике це полег· шеll'lfЯ ДЛЯ жhroк,аиробнIAНИЦЬ.

Ifi

ПочиНlЗ1Ul'S( жителів

31-го КВЗф'

Т<:ЛУ оподобалися всім. І в і:ншИ'Х місцях

вИJnI1{3Ю'I'Ь

свої пaprorancи

1ЮDOfO. Все це ЛlШJе

частнка

ве­

ликих справ, здійснен,нх між ДJВO­ ма з'їздами партії, в періOtll. {ЮЗ· ropкутого будівиицтва комунізму.

Готуюч' и l'ЇtП.1!і ПОДоЗ/Р'УИК'И хх 11

з'їздові п~ї, cElвepQд;oJreцы<i Х'Ї­

IІшли складовою части:ною до м ікн бroIpютЬС'Я за 3I8ЗJIIIЯ колЄІКТИ вів коМунісТНIЧJIOї праці, за ут­ БРDIГ~ах і mUllta!x. М31Coвi~ .. паlННЯ картоплі!», «Х'У'добі-теп- RO.\lуні.стИ'ЧНому вmxОВЗНlІі тр.у­ лроекту Програми КПРС як t.IOвеРДЖellllfЯ В жwrті lЮВИХ віДІЮ' .......-..-~ _._-~---~-.лу і С1І'І1У ЗИllїIв.'ПО». «3 честю I8И- ДЯЩIt.Х. В боротьбі за наше світ­ ралынйй кодекс будівникг кому­ СИН. У молодого міста широкий нізму, стають .справою честі і со­ конаємо ооціал.ilC'rИ'І'Ні зоООв'JI3aIН- ле маМ'УТlIЄ - ,КО~)'1НіЗ\}( в.ідчува­ вісті трудящих CєвepOДOOeцblКa, юрок, емнні і світлі ne:poпективи. "БУДІВНИК КОМУНІЗМУ" 8. Комаровс..., 2 5 ЖОВТНА 1961 року. .ня! »-OOiItJl'ИIКlf, я:юі Г()В()rJ)'ИТЬ са- І ЄТЬіQЯ В lКож:ном,у номері, в кож- їх священним оБОВ'Я31ЮМ. При­

.........

С1'lll.

мі за (ЄІ6е.

1

ному ВIliСТУпі!

клащів цього немЗJlО . Ось деякі з

кор.

РАТАУ.


ЗУСТРІНЕМО

Тваринники району! 8елиЮl'Й

НОВИМИ

Сllаж

колгоспу «ЧtWвон.а УК/ра'їна», с. Гого-

на

лів, ЄВФРОСlІІнія 82'СИJIіВlllа Прос­

одержа\lfа,

СВИНОМЗ11КИ .

-

Мені вже по­

над шіC1ЩElCЯТ ро­ ків, a.ne хочу в мі­ ру оооїх сил і МОЖЛНlВостей 1'Ру­ дитись на благо люБИ!мої Б,ть.кїв­ ЩИНИ, рідного кол­ ·rocпу. таюа в.і!д­ пові:ць досвідчеlЮЇ СВИlНaJрКИ таlИ'НЯ,

і

Щ~ДНЯ вранці

с<Віже

f цеН'І1Н.е>рів,

І КПРС ЗДамо

а

І Ц6НтнepiIВ. і

ЛО ХХІІ

з'ЇL'Щ'

щеблизыw 500 ~. Доценко,

зоотеXlНlК

І

КOJIГOOП'Y

і'меІИ~ Оталіна.

f

с. Русанів .

!

•••

І

І

! місяців. 3"w.!Нo 8900 цelНтнepaB :

І прRВilClY', а1ОО на 2200 центне- J

f рі'в більше

!

ЗЗlВДa1lНЯ.

П1)ОТЯК'ОМ JЮitу

roСП(QaIpCТ- і

~:ВO ПОIВИlНIНО ПРОід'а ти

:щеІржаві

і ~400 цеН11Нерrn МОЛока, а вже

~ аа.ра,а зда-ІЮ 6000 цeНТ!WI)ЇB.

~ !!

8. Бесєдкін,

ВltкО'Нуючи Іі 060В' я:и< и J.J!'PeJcrOp з.

! і

• • •

~

~

! ! !

! ~ • ~

!

і

Передова свинаJj1К4 ПЛlOCltm- ~

! CМtOГO

вiutдiлюа. ра<)JJГОСІІІ'У «3о-! ~ рл» ГаЛИІна В()Ілоха іВідго;~у,вала ~

і і щла дщ>ЖЗJВЇ 103,2 lСІВИІНе'Й, і ~ 3зf'aJlынa !Вата ЯІІШХ 992 цеJlТ- ~ ~ неори. Тоо:ер Галина Єmree,їlвнa ~

із

ПOJ@)ТО1О

~ щенко д()Гля.дає

ЛюООв'ю

Ми-

!

660'l1ВЩJИI!f. ~ і Овоє З'Обов'яtWIIН:я - відго,ду- і вати у ТJ)ЄТМ)'Мty році семИIJ)ЇЧ- Ї !ки 1080 roIиней - ,вона :mач-!і і

і но ПЄ']Jе1Іиконає.

!

18,9 17,3

А. KYJЦIiЄЦb,

і головний зоотехнік paдГOCJlY.

І

ім. І(алj,ні,на

Требj'Х'Ш!, «Жовreнь~ Гоголів, «Черво.lliа У,краї,на» 3~ворнчі, і,м . Юрова Пух іака , ім . Ватутіна ,M.OIКJpeiЦЬ, і:м. І-го Трав'НЯ

10,2 12,4

...

~

о"""" о

о",

:11 ..

o~

."' ..... "". :-0.

...

~~:a

оо

..

:=:..: :t:.,.

0"0

=:~

362,4 303,4 294,9 196,8 [66,9 [63,1 [32,S 131,7

2134 1650 [715 2069 [449 1630 10\0 1670

238

310,5 294,2 28[ ,0 257,7 236.0 23[,5 242,2

1842 2142 1854 1687 1876 1697 1774

183 204 1312 161 190 143 185

192 184 216 22[ [58

1[3 135

Наз~и ра\дroсп~в ~Бобриill.ыкй» І'мені Щоpcr

37,4 29,8 36,0 23,2 32,2 22,3 26,0 8,9 22,6 15,4 18,1 7,1 28,4 16,5

«оогда'нівський» «семlllполківсыий» По району

с;8е.'1И'к!однмерськиЙ» «семипоJliкlівсы<іі>.'' «Зоря» «БоГДШlrвський»

По району

запи­ оон;а

ВОНИ

ПОСІЛИ :;

g 8.

~ ~;::

~ ДО ДНЯ В ДКРИТТЯ З зд' ~

ПЕРЕДОВІ

МІСЦЯ

(Доврки, вкі ваАбіdьmе одеРJll80JlИ .O~JOKa Bi,ll; аакріПoJlеВIІХ аа виии корів аа .. иісвців цього року)

110,0 86,2 84,7 84,6 58,4 56,S 56,3 56,2 54,3 54,0 53,S 53,2 53,1 52,7 52,S 51,8 50,S 49,9 48,7 48,0 48,0 47,0 46,8 46,7 46,S 46,3 46,0 46,0 45,6 45,S 45,4 45,0 45,0 45,0 44,8 44,8 44,2 44,2 43,S 43,2 43,2 43,2 42,0 41,3 40,S

Дяченко О. Д. радго.сп імені Щорса

РІчне зоdов'язання

РОЖНІИ, «БільшовlІІК» Лі1'КИ,

НaJЗВИ раідгоопів

Топіха Д. €. радгосп «Зоря» Чернюк Л. С. радгосп ",Зоря» Гришко Н. П. радгосп ",Зоря» Литвиненко К. В. радгосп .. Зоря» Коротка Г. €. радгосп «Зоря" Шибіка Г. С. радгосп імені Щорса Прудка €. К. радгосп імені Щорса Соколова У.П. радгосп ",Семиполківський,. Дем'яненко О . О. радгосп імені Щорса Чуняк А. С . радгосп імені Щорса Менжега Г. Р. ращосп імені Щорса Кукшин ,Го Г. радгосп «Семиполківський~ Адамкович Г. С. радгосп ",Великодимерський,.

і

РУOdнів, ім. CTa.тri'H'

20,0 9,5 19,8 ,16,4

«8еликодим'ерсЬІКИ'Й»

:II~~

О"'

19,8 38,6 35,1 36,4 2і,8 28,2 18,7

Імені Щорса «Зоря» «Бобрицький»

. ..

, .

и",

~8 .. .,-0< 11(.1:

56,8

Требухі,в, «Жовтень» ГогоJLЇз «ЧеріВОна YlКIJ)aIHa» Пухів.ка, ім. 8атуті'll, МОКірець, ім. І-го ТравНЯ З ЗіВОрІЮ!і , ім. Юрова

Біленко М. Г. радгосп імені Щорса Гузій К. Г. радгосп I«Семиполківський» Гарбуза Г. В. радгосп «Великодимерський» Герасименко В. Я. радгосп I«Великодимерський» Мироие"ко М. І. радгосп «Великодимерський» Нишеико М. П. радгосп «Великодимерський» Доценко М. Г. ,радгосп «В~ликодимерський" Духно Н. К. радгосп ,«ВеликодимерськиА»

!.

На!lВИ сіл і КОJliГоопїИ

ІІІ

о"

~~:f

::І

ІІІ

-.•. ....

~>a>.

• .. Оо

о

.....

I:Q ""'"

Літки. ім. I(злінШна

Полозук П. Л. радгосп «Великодимерський. І'узій Н. Г. ра.дгосп «Семиполківський» Дутов М. К. ,радгосп ",Семиполківський» Швачко К. М. радгосп «Семиполківський» Павленко Г. П. радгосп імені Щорса

PawO'crI ім. Кі'{)ОБа значно Iпе<рЄ'DИКОНа.в план ~y х'lН_ І с.а дЄ1plЖ all1 , вСТМ!OO!JI6НИЙ на 9

. ..: .. .

'88", ",,-

Pyca,lfї.B, ім. СllалїlНа Рожии. «Більшовик»

Печонк;} Г. Я. раДІОСП ,«Семиполківський» Бобко П . П. радгосп «ВеЛИКО.ll,имерськиЙ» Онашко Г.М. радгосп «Великодимерський» Постол М. С.радгосп ",Великодимерськнй» Коваленко У. В. радгосп «Семиполківський» Боровик Н. Г. радгосп «Семиполківський» Кеуш Г. С. радгосп «Великодимерський» Мироненко Г. О. радгосп ·«ВеликодимерськиЙ» Юхта Г. С. радгосп ",Великодимерський» Бутрим О. Г. радгосп «Семиполківський» Хитра €. Ф. радгосп «Великодимерський» Гайова Г. І . радгосп «Семиполківський» І\ондратенко М. 3. радгосп :«Великодимерський»

! ний МОЛО;КО'3аВО\Д. ПОJl~ плаlН І ПР()lД'аЛИ ЙОГО \.'\ержаші 1050

жовтня

1

=саї:

Безпала П. Т. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів Пильтяй М. 3. колгосп ім_ CTa'liHa, с. Русанів Базир У. П . радгосп «Великодимерський»

г~голі8сыиІй глиЮин­

на

,.'"

~~:f

колгоспів

Ряба А. А. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів

і в Оі6ідн,ю

~ перерву ,віДII1)all!ЛiНЄМО

j МОЛOIroна

і

БобкоМ. М. радгосп «Семиполківський»

З ФЕРМ

радгоспах району

о

.. и"

_

13-------

І ХОРОШІ ВІСТІ !

Ч<JI.'dУ

І

за станом

жовтня

Наз.sи сіл

не йде на заC\IfY­ жений ві:LtпочИll101<. О. Дорош, ЗООО'еХ'НіlК . На фото: €. В. Проскурко.

-------" І

иа

в колгоспах

~ І• •

БИ­

РОСТИ/Іа і пфet.'l.ала увідгодівельні групи близькю 3000 порося'Т двомісяч­ ного вїlКу. У цьому році 6вфРОСИJНія Васи­ niBHa одерж·аJl.а 1I0 15 nopocgr від

РОБОТІ!

..:

курко. Працюючи на фермі багато років, вона за цей ч,ас

1

В

КПРС

Виробництво молока

В ко'ЛГоспах І радгоспах району за станом

СВИlІІ.зрок

З'їЗД

УСПІХА.МИ

Виробництво м'яса

робо'!'и має одна ЗІ

Кlj}ащих

ХХІІ

x~: .~

2625 2909 3011 3046 1002 2268 1909 1966 2731 2692 2140 1891 1859 1767 2187 2379 2298 2305 1646 1962 1714 2346 2560 2572 1953 2172 2414 2245 2259 2032 2090 2394

~~:

2340 2274

2354 2229 1500 2392 2300 2002 2145 1907 2539

Ролько. А. О. радгосп імені Щорса

40,б

235. 2193 2105 Базир О.М. радгосп «Великодимерськнй» 1828 Ростов це ва Р. М. колгосп «Жовтень», с. Требухів 2683 Найда О. Г. радгосп імені Кірова 3004 3еманович Л. М. радгосп «Семиnолківський» 1393 Коваль Н_ Я. радгосп «Семиполківський» 38,б 2153 Калиниченко В. Ф. колго.сп ім. КіРОІІа, с. Заворичі 38,2 1530 Тара" М. А. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів 38,1 2542 Лузя У. І. радгосп оеСемиполківський» 37,0 1848 Оксютенко В. І. радгосп імені Кірова 36,7 3026 Литвин Г. Г. радгосп «БоБРИЦ!окиli» 36,6 2318 Теплюк С. 11. радгосп «Богданівський" 36,S 1929 Савченко .М. І. ,KOJIrOCn ім. Калініна, с. Літкн 36,2 3070 Середа А. А. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів 35,7 2467 Полях М. О .. радгосп «Бобрицькиli» 35,4 2424 Ходос В. І. радгосп «Бобрицькиli» 35,4 2213 Ходос І. Д. радгосп '«БОбрицькиli» 35,4 2213 ФiJlіповнч Г. І. колгосп «Жовтень», с. Требухів 35,0 2610 ЯщенкоМ. І. колгосп «Жовтень», С. Требухів 34,2 2340 €peдeHKo Т. І. радгоеп імені Кірова 34,0 2849 Рак А. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів 34,0 2018 Ходос Г.М. радгосп ",Бобрицькиli. 33,8 2283 Семенюк О. Ф. ко~госп ім. Сталіна, с. Русанів 33,S 2263 Деliнека В. З. колгосп .Червона Україна», с. Гоголів 33,1 2216 КовбаСlІнська В. О. колгосп «Жовтень», с. Требухів 33,0 2207 Бабич Г. О.колгосп «Жовтень,., с. Требухів 33,0 2158 Цьомка С. І. радгосп «Богданівський» 32,9 1828 3іненко Г. € . радгосп «Бorданівськиli,. 32,6 1917 Кеух О. Г. колгосп ім. Калініна, с. Літки 32,S 2648 Романяк З. І . радгосп «БобрицькиА» 32,0 2065 Ганжа Г. В. колгосп «Жовтень», с. Требухів 31,1 2120 СоловеА Г. А. 1(ОЛГОСП ім. Сталіна, с. Русанів 31,0 2018 Леоненко Н. Н. радгосп «БогданівськиА» 30,7 1917 СО.llовеЙВ. Т. колгосп ім. Сталіна, с. ,Русанів 30,S 2140 Гер ус Г. І. радгосп «Богданівськиli» 30,S 1800 Пономаренко О. С. радгосп «Богданівськиli» 13 ....• ".~.~,:,.,....~~~~".,~

Стригун М.М. радгосп «30РЯ" Ованасеико Ф. І. радгосп «30РЯ»

.".".".".11.".11.".11.".". 11.

40,S 40,S 40,1 40,0 39,0 39,0

а

МОЛОКО-ДЕРЖАВ/· 'тя

ЗоООв'язаlВoШИСЬ до. ДНЯ . sї!nIфИТХХ" з'jзду І(ПРС ВlІІКонз'JIН

річни,й

ПЛЗІН ЩJOдаж'у МОJЮl(iа д~p­

жаlві, рщд['осп ім. Щорса вже 3ІДав його блнзЬіКО 150 'ЮИJН, що СТЗІНО­ внть 87 процентів !Ману. М. Головаш, головний зоотеJCНііК .

Раніше, ніж У минулому році ЄДИlНИ,М пpoa.rнення~ ЖіІВУ'ГЬ в

дні піl)Щ'О'f'ОDКИ до ХХП

3aB~ стаP'!JIні'Й праціА~аст:у-

з'їзду хіlНКОИlООМОЛЬЩlВ, ЯlКі

Д1Jl\JИlЛI!JCJI

і ."."."......"."...." .... "."."....... "_ .• ".".,,.' Т'ака вжєзвиЧJi.a 'ClКЛалась 'у КJIPC IJJj)щіlВlНlllЮ!' тварИНіНИlЦТва щодооово,го JDpИJЮC'l1Y ЖИJВl()ївa.rи СЛОВО КРАЩИХ наших люд.еЙ-:ві~ач.М'И :видат- 3аЗИJМIСЬ:ЮЩJ вім"иtа - пї'дГО'І1У- МОЛ{)~Я'КавелИ'Кої :j}O'rawї Х'YlDJOби ні щ,\ії ІВ ж"ИТri Itраіни тр.moJjИ- вати д{) цієї :JПаlМен:ної по.щії і по 831 rPaiМ'Y на ГОЛОІВу, 128 те-

Д О Я РОК

лк і вЄlСЬ Р3ідЯ1reЬ4ЩЙ

ми

НЗJрод,

свої ТР}'1дОО!оі пода.'j)}"НJltи.

іIJ()lда'Р},llIlк:аЛIІИ.

ВИlс()кізобов'JI13aННЯ IRЗ\ЯJIИ до-

'l1В8.']>ИRНИКИ ру,цня:нсьawгo ЩiuiJLКa

Jl'ЯТ ' ЯКИХ д()глядали• ВoilJt'rop ГаU _

На.бата1'О Юj)aще, ніж у ІМИНУ- ли1цыкІй та Анатоmи

lЩ: ЛЬІНИІК ,

. -

ЛlМ}"potЦі, Пj)a'Ц!ЮЮТЬ тепе.р )І;~ЯJp-

gдано держаm вищесереднЬ(н 'ВN)-

року

,д1nшЛО '

ГO'l'y'ЮТЬ Щні 1I0'Д8..P'}'1НIltИ ХХІіІ ЯіJЩИ колгOCllI'y «Жюlвтeнь», С. Тре- ки - середньодо;)овнй ІН.Й на ДМlaВOC'IIЇ. з'шду ІШРС. СтаtwmrO ДОI'JtЯ1да- б}'!Х!ів,-на'дОЇти ІВ ИИlНЇШІНЬОМУ ~- КО'JЮ1Jy ста:нО'Вить 9 iltілOlnJ)aМliJв Не Qтаюrrь тaaroж mamвИltИ, ці від КОЖ.lЮї 3МtJ)іПЛе1ІОЇ коро6"5 ' . . 3 ВJJWJШta . . Ю'1'Ь KOpilВ доЯ!JЩИ С . ПОНlOOlwрешо, ПJ)OТИ ЯIt 'l1Щ)IJК. 3 ПOWl1ltY ДОГЛJЦaЧ1 'ІI!РОJl1lВ. шви по 3000 кіЛОО"І>амів lМолока.

Н. ЛеоОНЄ'НКО, д. М<lВ'ЧШІ і Г. Ско-

рOOan.тЬІКО. В&ни ЩOДfя нщщоюВрахув1ІіВІІІИ' ОВОЇМОЖЛИlJ!l()lсті, ють по 100-140 кілогра._ МО- перщ{)Ві 'ДОЯРКИ Раісл РОСТОlІЩелока щц овоїіХ ГW1I JWj)iIJI. ва, ВїІрІа коІвба:еинсыItд. та ішші - Б'У'ДЄІМ{) працюва.~и т3ІК, щоб вщМШIfflИ БВоє :юб?в'.mзаЮLЯ іВИ'КоВИКOOlати

взяті зо: ООв яза:нн.я на нати значно

одержа.но

Іна

корову ПО

.J!....

65

.

цe:нтнe~Jl:В

ПТ&ШИІН()['О

2519 кілог.раіМЇlВ ~юл()ока. n~ у та 10,5 цetНТИЄIJ)a ВНС(Ж()1ЮжІІВсоціamстИIЧ!IЮJfy З1Іа:І'ЗJI1НЇ ве,щуть lЮГО І&РОЛЯЧ(}ГО м'я,са. Віра галицыка.' МaJptЇЯ МелИlИ9на'ЧНО ра'ніше, lНіж в }ООІУчен,м та Марія Га:шщЬіКа. Велика І ЛOOl}" IJЮЦЇ, 3акШч.ено ~T ...ва­

раюше ~ до lдIIfЯ за:СJlYГав ць{)иу 1 наШlШr CIIW1'&- ІРИІННИІЦЬІК'ИХ ЦIJIWІЩЄіНЬ.

В 'ЯИ'Х

~ТЬ ХІІІ з'ї'3/W ІШРС, ОIдЄІРжа- В!;vtр~л .~XII з'і~у Коощнk- p.iJв В. 3агури та І. Прихщмta. ~СТИМО на :кмівто 700 roлiв ти по 2500-2800 !lciл'ог.рaJМJЇв мо ТИЧНОl па~Тl1 р(ЦЩЯ\Н,СЬІКО'ГО Союзу. В іВ:елшwї pOГ8JГ()l ХУ'д'Оби та 500 ' - . они ретельно С'Гежать за ТНІМ, ЛOIR3 Itї,ц lt()J>OIВИ, - ГОІВQJ)Я'f'Ь [[е-І Це БУ'де гщнЮІ тр\}'щовим поб; I(".,h овипеЙ. ре,цові доярки. tд:apyн;Jt())I ДО знаМЄ'НJlОЇ дати. \ що худооа ,цa",jК' іВИП~aJl3ІСЬ, А. KoвnaH, П. Гузій,

об.~ік()sець .

Ра'діГООІІ «Богдані,вськнЙ».

О. Бруєнко,

І

зооте~ніIК.

IDЧас.но

ферми.

достalВМЮ'l'Ь

бр""здRp.

1tOJ)МИ ,ОО

Рг дrooп

ім .

Юрова.

Т РУдІВНИI(И

с.ільгocnзp-riлі «Жовтнева революція» Іллі­ lНець.кorо ра.Йону 8інницIJКОЇ об­ ласті ВИфішили вир06иrrи 'на 100 reк-ra,piB зернових по 24 ценrmepи м'.я.са

птиці.

Н2 Ф<rrо. : пгашнИJЦЯ комсомол­ ~a Ольг.а Сусик з ішиченятами. (Фотохроніка РАТАУУ. Фото. Ю. І(опита.

"БУДІВНИК КOIIYН13MY"

5

ЖОВТКА

1961

року.

З стор.


4

I Очима друЗіВ

-.-.-.-.-.--....-----.-.---.--~

__.___._ _.___.___

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

Четвер,

Ку Л Ь ту Р н е

L. ~.-..-...-...~-.-.. .....-.-..-..

uття

ж

НАПЕРЕД, скаЗ АБІГАЮЧИ жу: СІПО'lдобалася мені 'РО'боl1~

\

сільсblКOЇ бібліотеки. На культосві11lій lІШВі працюю вже ,не .ле,р· ший Ij>їік. А 'Гут, В Рожна"", підвО'-

дячи підсумки огляду Ky.lbТYPHQ·

OOВIi~i,x закJtЗlдів, побачив ЧIІ~lа.1О' ціннО'го, кориСІІЮГО, заПО3ИЧІІВ БС'гато хорошого для себе. Не БYlдУ перераХ03у\sати всіх 33ходів, проведених за час ,)г.1ЯДУ .

Т, а в цьому нема нія, кої :ЮТРlc'БИ. ЗYlПИlнюся на O';JJHOMY, наitбі,\ы:'1 8З1ЖЛ1lJВО'МУ і гО'ловному ПИ11.1НШ : Д;О!Юмога Будкн,ку ~ультYlPИ і біблі,отаки

В

ПО'ШИ1рен,ні

згції

пtWедoвorО'

;всіх ТРYlдівників

*Актуальна книга

Q - . . . - . . - . _ . _ . _ . _ .........

Q

_-...~-~.

і

,проводяться

Понад 50 учнів V І Vlкласів нашої школи з класннмн керів­ ннками відвідали у неділю мі­

мас0"

ві згхО'ди! 3 12 тем:атичних вечО'­ ,jJiB більшість n'РИCl8ячооа колгос!п-

cto-героА Київ. Головна мета екскурсії Of'лянути експо­

.

ному Ж'иттю . Серед ,ни'х-д,ва про

нати

гі:дну ЗУCТJріч 11ІіЗlРИІНІННJ<ами ХХІІ

но

Відві.дува,чі Будкнку КУ'nЬ1"Ури доброї ду:мки про УClннй ЖYJPIlf.aл і

«HalМ

з

на :гідну користуються

sами

ної партії Р3(Д.Янського Союзу. ХВІІІЛІІІН·

перебу-

не

а·,,·,,·"'"'''''''''''''''' ''''''

YOlI!iXOM

'ВІІХ:'ТУ, ПИ агі11КУЛЬТ-

Наш і

І людно біля дові,l/JКОВО-lконсультацііі:нorО' столу, зроста€

KiJlbКiOТb

З

вапн!) в Бу;I,И~КУ к:ультури 9Пев- ві.дВідув.гчіs ГУі>'1%а по ви,вчеНlНЮ

ffЮЄШСЯ, що с"ме це лежить в О'с-

передового

досвіду в механізації

ВИК»

на третій

! рік семИlріЧlКlИ»,

ау в

«Н.аші маЯIКИ», ЩОЙllо

ли,віarть за дО'помогО'ю

ПРQ'CТ{}ре, ,світле ПРИМliЩенн:я liалитянсыltоїї сільсыltїї 'б~бліQ1еoJUl КІ!IJН·жкові ви- має хQIPООШI!Й 'вигляд. Та й IJIPO-

sиробництву.

ПРООЩДЯll'blСЯ

Активно вечори,

читацыIi

ІНІЗІОЧНО\ ЛIJ>Oйшлоколек~ивне обговоpe!НlН~ влаштовуються

му кінотеатрі . Тут воии зустрІ­ лися з делегацією НДР. НІ­ мецька молодь

тема.ТИlЧШ

1К0нфеIРе.нці.ї,

'JtlНIIЖ1t()Вj вие-

фермах

і

в

БРlИ'аідах, ~

бібліО'тек-пересувок.

закінчення екскурсії

10

Янчев і Алла

бібліОТЕЦі.

катання

-

в метро, прогулянка на березІ

На фот0': колгоспники сільroСПЗlртілі імені Блаroєва Петро

подарувала уч­

ням значки «Дружба~, пІонер· ські та туристські значки. А на

луг КО'JLгocnн·иків, заЙl!ЯIJ'ИХ ІНа

8Иі11'ущені їх ОіРг.аЮзовує бібліотека, -геж в ПЗJГанда КНИТИ тут п()стМ!ЛеlНа не-

ДИlНа, яка тут вперше, ШЄ мож: гOOiJiНОМУ

Ifалічує бі·блі -

QreК·a села БЛ<lГоєве Іва-

НО'ВИ~Ь 12 тисяч '!'Омів . ДО' пос-

.

своїй 11IJ)ИJCiВ.!JЧені кол- ІЮГано.

1220 ЧИТАЧІВ

ласті. Ії КНИЖJКОІВий фонд ста-

аження

СТЗlВКИ, бі6ліографіЧlні О'гляди, ЩО

"КалеlfдJЗlj>і ТРУДО'ВОї славн». Лю- біJ\ЬШО'сті

наоч­

людсь­

культуру Jlюдей того часу, по­ суд, знаряддя працІ, озброєния. Побували діти в панорамно­

нівськО'го району Одеської об-

lЮ9і iюro діяльиОСТ<і. ПРИ1sа6лю- l1рудомістких рО'біт на ТВ3q>и,нниць-

юrrь окО' стеНlдИ: "Сou.iаліС'Г.іАИі КИlХ фер,мах. зоООs'язан.ня кмrocпу «БільшоГ,РУПО8і 6есіІди,

розвиток

ХУІІ сторіччя, наочно побачили

«Наш КО'ЛГОСі1-н'аЗуOТlj>іч з'їзД2,м партії», світлові газети: «Наші пе~ови,ки»

Історнчного музею,

побачити

кого суспільства і дим flОГЛИ­ бити знаиня з історії. П'ятикласники ог"янули екс­ понати стародавиього світу, знаряддя праці первісних лю­ цеА та періоду матріархату. Шестикласники експонати

з'їЗlдУ КПРС, 0Iд~ на тему сОпіlВ' дiPy~.jcTb Серпа і MOll101'a» ---'3у­ с'Гріч члеlfів .артілі з своїми шефа,ми-робітник.а'ми заводу мек­ -гротехнічних в·и,рО'бів .

мобіJ\lі- по ДOlj>Oзі». 3аслужеиим

..--...... __..._-...._-

до міста-героя

Є. Пищюри та бата'1'Ь:ОХ і~ших . , А.!ІІК ВДШI10, цілеспрямова,но І ПJ1lануюrrься

_

Екскурсі я

ЗYJC11річ ХХІ! з'їзду КОМ'УНIQ'l:ИІЧ- Qритади в полі, ЗЗІВЖдИ БЗl!1ЗТО,вже з ПФUIIИХ

року.

*Корисна поїздка

НН СЛУЖБІ КОЛГОСПНОГО ВИРОБНИЦТВf\

дocвilдy маЯ'l<ів колгоспу,

1961

r.-. ___ ._--.._- ----.----.---.--.--.-~ .--.-.-.-.-.-.-----.~--.~--.- - . - . - . - . - . - . - . - -

*Ініціатива активістів

РО'жнівськО'ro Будинку культу,ри

жовтня

5

ДнІпра.

І.

Стойкова в

ШВАЧКО,

завуч восьми·річнО'ї ШКО'ЛИ.

с . Жердова.

.".". ,. ".... "."." •..• ".".а

НН КУБОК Рl\ЙОНУ

ariTauiї О'знаііюмитиюя з cnра·8.аМИ І К'ІШГ «Сsиноферма CТlЗЄ фабрикО'ю та'вкп, ВИГO'l'ОВЛЯЮТI>СЯ 6іблilOТеч_ , Ві~6IУ'ЛИОЯ чергові ігри на ку­ K(Mrocny, його людьми. м'яса» і «3а почином М. Х. СаВЯКЩО ви цікавитесь дОСВ~\lI.ОМ ченко», ЧИТ2uька КОнфelj>ellЩіlЯ ні [lлаIlCaТИ_ 60 !ЮНИП'~:нош Д'ОІC'l'З.IВ- ООК райану з футбола. ,в :JВ' JII3JO'Y 3 тим, щ.о ttOIDIIIl\IИ передовикїіВ, до sЗJШИХ JЮCЛYiГ в "Ку.юУРYlд3lа -, культура велики.х JЯЮТЬ ліТе<раТУРУ у !Віддалеш ІКУТ3у~тріЛIІІСІЯ KOMa'Н\.'QI PY'дн'J1IНeь- ра!~CfП'Y «Велякощи,мерсblК.ИlЙ» і чит,аІЛЬІ!IІОМУ ззлі-кyrток п, ерelдОВО'- можли~зос'ГеЙ». КИ села м ТО не має МО'!' гО' ДOClВ'iдy s сільському rooпо,щар3 метою НЗlближення КНИlГИ до . 1 ТН< , Х о' • . ~~КО1'О ві;uiлка .рarдroс:пу «БогIд'a.НШІ- КНЯЖlЩьхОІ'О rвiДIДЇJliКa !РЩlQI'OIOПY стві. В ньому л'Ї~атур< прО' читачів бібліО'тека оргаflизувма .1~BOC'l'l (}соБИI СТО прmити в бlО- СЬКИll» 3 кома.ндою 33lВо:ду холо­ ім. ЩОІр<Са не прибули ІНа ігри, ім знатних людей нашої peony6лi<кИ, иа ферм,і П~~ видачі, залучН:Jtа .11ОТЄКУ. Особли~о нам vсп~ооало: \;ЩЛЬJlНІКЇіВ_ Виграли оста1Шlі 3 ,ра­ зарах<tва.но 'П])OOlpiI.'Ш. іНШ'ИlХ О'бластей P,a~~bКoro ~- ДО пропагаlНДИ КНИlГИ 48 КНИГОНОШ . ся, що тут . Щ!QЮРИТИИ IвlлыІии ХУНКОМ 4:2. Mic~ молодіж.на В. Корбан, ЮЗУ. На ВНдlНоМ'у M\CЦ\~MarгeplaЯ'К бачимо, згвjlдУЮЧИЙ БуДНІН- доетуп читаЧllВ ДО К'НШГ. КI\"."'1>а «('-ела» B''''''''~.na ry ""'еголова p-а.ilорЗlдИ ДСТ ли з раоООНІІЮЇ і KO.JllГOCI1i HO~ б3'!13- !<10М КУЛЬТУРИ С. Толстушко та 'Nua'll" V11l' .ш · .,..,. "1' І d(оJJ1ГOOП,НИК». 11O'fираж,ної газет про .МIСЦевих завідуюча бібліотекО'ю Л. ВащекВсе гarра:3Д. Ал~ M~ не 3iНaЄNO, 6yxiВJЦi' B 3 ра;хУ'НКО,м 3:0. маЙС1'рі'в ВИСОКИХ уРО'Ж<liВ, sиоо- ко творчо викО'.Нують ової обов'sз- Яilt П})аЦlO'Daтиме БІБЛІОТеІКа в зи_ _....а_. КО'Ї проД'уК!Тиmroсті. ТВЗlринництsа:

ки,

J1.HIKOВY зН.псщруга,ми OJl'Ol1iPleHKO, 7яо,к.ац~- рад по "па -

pocrrилз

за Д0l10МОГОЮ

ведуть . 'нзд-ІІ

_

IfeP~B Зl!ipRа «королеви 1ЮJriIВ», лзнки Г. Пастушенко 'm М. Боро-

звичаИlНО' роботу.

нерів

,ціяtl1ьність

ВI\1К, Я'Кі sибороли пО' 50--60 цeнrr-

ла~

су'хоІ'о

О.

зерна

МIt\I.ак,

~YlРуд;3И,

якС' ви,ростила

по 280 цеитн.ері,s

зеленої маси з

кача,нЗlМИ. Ви ,можеге н,аlЙ'ОМmrись

з ДОО8iIJюм

ТоЗlКОЖ

03доl11Ж И

-ф-

Прякро

рlчиу

включилися

передплату.

П<><К.Іlиче

Маемо

щО Т. Тол- сіЛЬІСbllt01'О

вихованні

В

(3аІВ~"lН!Й

дocrвiдy . АРО'Ш'Olві.сти є про кОСО.

Д. Бlлогуб, за ,відуюч.иЙ БоБРИІ1ЬКItМ сіJlЬСЬКИМ клубом.

ці

100 при­

і журналів, К. Чистико­

ва понад 200, обліковець тракторної бригади комуніст С. Миронець-l50 примірників. П. ГОРОБЕН, ,відділе~я зв'язку .

С . КН'ЯЖИlЧі .

.

С. Скоробагатько,

з ащlІ.УЮЧ а сільською

Р

уд;нянською 6і,бліотекО'ю.

Виступають столичнІ самодІяльнІ артисти ПОіСЛУ1Хати і ПOiДИlВитll'lСЯ rвис'І'УП аri'l1к'y'лы1q)'шга.дии ~бtкOlМу іНашої IDj)Офс[lї.'lltИ П'РИЙUIШO 6aJra'l'o ТРУ1ДJlЩИіХ B~ддiткa. сільсыltйй клуб &УІВ lІІерепоонеяиЙ. Тооло :J}leтрі.'lИ rnpИСУТН~ВIfКО'На8Jllі\в УК'J}аїНСЬ:Юf'{ та ·рolс.ійосык'х niOOНb «БаJIalМ)"Гe, :виЇІди з хати», арії (WI,р.ки 3 ООІе. ри «3апо.р-о­ же.ць за Д}"JI1aЄМ», «Ой, ч~гО ТИ, ,дубе>', «Ах ТЬІ, ,~У'ШЄlЧ'Ка», старо­ Д.аІВІНЬ()ГО росШйСbX.Qго poo.raНJCy «Я DС~ТИJl lВаIС».

ВеЛИlКИІЙ успіх ВИllЗІВ на ДОЛЮ баянїlста Вirxтopa 3а1Йце&. Він іМа:й>стер:но BmtOOlJIВ '}'ІЮРаї'IIJСЬІКИ'Й на<р(1ДНИ!Й танець «'}W33'ЧOIIt» Рйі30JIЯ та «, ПОДQll.eЗ» OгiНJCbIКOIГO.

У. КаСАН, !рОбі'Гииuя.

РYlдIНВlнський ві\llді.1<ЖР2\ltГOCI[JУ «БOt'даIНЇВСЬКИЙ».

_____________________________

<>

а

КОЛ И В НАШ)' сільську /)Іблlотеку надіАшлакнига "Про ,~

І

.

у

НАС

Є

мало. Серед перших о)наЙОМІІ- мульованнй моральниА кодекс булися з нею ми. Читали книгу ко- дlвника комунізму. лективно в читальному залі бібОсобливо сподобалося lНам ліотеки. оповІдання В. БеЗ0рудька «ОнуфАдже у кож- в залІ! ному фейлетоні, оповіданнІ, вірші - Ану,

прочитайте

людиии, rocтpo сано!

бнчуються ті, хто шукає, як то кажуть, легкого хл іб а, живе за

рахунок іншого.

Кннга актуальна .. цІ Історичні днІ, ,колн весь радянськнА народ активно обговорює І rаРJlче

схваolЮЄ проект нової

Програми

скв.а): 19.00 -

надія

"Огляд

радянс&-

-

«КиївськІ

"Трибунапись· t«Тихий Дор. (З серіа).

7 ЖОВТНЯ Субота

«Новини

(І програма):

дня»;

10.00-

10. IO-сОпора І

нІмецького

Hapoдy~. Пе­

кОГО музичного мистецтва»_ «Май- ред.ача, присвяченоЗ 12-річчю з стрн мистецтв Молдавської РСР». ДІНЯ rrрoro.ooшЕ!Н'ІІІЯ НДР; 10.35(Mocкsa); 19.30 - «Показує Кра- «Біла кров». Художній фільм; снодарська

студія

(МО'СК!8а); 21 .50 -

телебачення~.

н! а ·зуст,р,іч ХХІ!

18.00 -

«Новини дня»: 18.10 .-

мультипліюацdйнИlЙ

з'їзду КПРС. «Телевізійний ком-

~ кіножурнал;

починку».

ча з Киїоського

сомольський пост». «Хвилинка вІд-

про

Статут

фільм:

18.55 -

партlі~.

18.30

«Ленін

Переіда­

ф іlЛіаJlУ

Цент-

11 програма: 19.00 - «Киівські І p,a<J\ын.го музею В. І. Лені'из. (Пе­ новини~; 19.10 до:кументаіЛМIЯЙ РеідаlЧа Д1>'уга); 19.10 ~ КОlЩерт фільм: 19_30 - «Балада про муж- Зlртистів Німецької Демоюраrr.ичНlOЇ ніх». Спек'Га'КЛЬ ЛyUl>КОГО' ,музич- РесП'У'блі.ки; 20.10 «Назустріч ho-драlматич,НІОГО театру; 21.00 соціалізму». (До 121J)Ї'ЧЧЯ з Д1fЯ "Безмовна зірка». Художній ПРОГОJЮшеlllНЯ НДР). (Москва); фільм. 20.50 - «Хороша столиця нашо. 6 ЖОВТНЯ КОlЩерт пісні . (Mocma); 21 .00 ~ П'ятииця (І програма): 11.00- «І знову ранок». ХудоЖlIІ'Ї'Й фільм . «Новини дня~; 11.10- «І знову 11 програма : 19.00 ~ «КиївськІ ранок». Новий ХYlдожній фільм; новини»: 19.10 - сВасилиса Пре18_00 - «Новини дня»; 18_10 KpaCHa~_ ХудО'ЖНlїЙ фільм; 20.25-

наЗУС11річ ХХІІ з'їзду КПРС . «Коли засвІчуються вогні». Роз­ «Шляхами п'яти областей»; 18.30 поsідь II\IJO на'РОдlmЙ Teamp. якби всі

члени артІлі

працювали в колгоспl.

ТАК І...

без

сумлінно

Наша думка така: навкболцlО не-

роб, дармоїдів, користолю

госпі, а шукає, де б полегше.

Федорою?-підказав

Ні, не забули

хтось.

колгоспних

І

всІх прав колгоспник/в.

Треба ще, иам здаєтьса:, б

в

та

про них. Адже ред

зборах, в

б

Р••актер В. ПИНДIOPА. Андрєєва ОЛl>Га Петрі'вна, srк.a ЖИlВев М. Бp<mар,и, вул. Ma}!llOOB-

наш-один

3

людей,

вестн" конкреТIJI-

ОпРЗlВа мухатИ'мється в Нз!рсуДl

Броsарсыкol"o

району.

Максимчук ВоJtQДИlмикр

вич, який

ЖИlВе в

М.

ше, ближче до життя, виховуючи ПОПYlд,""'нка, З8-а, І<ІВ. КОЛГОСПНИКI'в в дусі комуніс-"'-

агатотн- ' тичного ставлення до праці.

ражці та сатнричних виданнях. Але ця критика чомусь ие вплнває на ннх.

Колгосп

пlд-

сенести рівень BHXOBHO~~ ро ОТИ .

передо-

нашої партії, в якіА чітко сфор- ставить вище, нІж державні, 'кол- вих в районі. Ного показникн бу_

11 програма: 19;00 новини»: 19.10 менника~: 19.30 Хj\ДОЖlНій фільм.

цією журн.а.лу «KOMMj1HНCТ» . (МО'-

винятку

Коли читанн" закінчилося, хтось іх, як і Івана Кримця та М ико" сказав: лу Ячника не раз крнтикували на

"СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

сква.) .

лодий, здоровий хлопець, ВІН цу- мусила іх стати иа вlрниА шлях. МИlXlаіЙловичем , ЯіКИЙ ЖИі8е в раЄТЬСJl роботи г рідному кол- Таких людеА слід позбавляти М. БРО8.аIРИ, ІВУЛ. федорова, 35. .

напи- ною

- Сміх сміхом, товарнші, а і у нас же є такі... Так, на жаль, є. І ,почався об,мін думками. Назвали І. €. МеІ хеда, який свої власні інтереси

СПОР'ТИl8на ,передачг; 20.15 «Показує Тбіліська студІя теле­ бачення~. (Москва); 22.00-сНаЙ­ важливіша з наук - хімія~. (Мо­

-

дість людям»: 11.35-сБезмовна зірка». НОВИіЙ ХУідО)КІн~'Й фільм; 18_00 - «Новини дня»: 18.10НЗЗуС11річ ХХІІ з ' їзду КПРС. Но­ ві вірші ДЛЯ дітей; 18.30 - "Пар­ тія готується до з'їзду» . Переда­ ча, підгоroвлена разом з Peiд~K-

лн б ще вищимн,

- А чому ви забуваєте Івана ще раз,- Антоновича Довгодька з дружи-

пІдносяться важливІ питання мо- просили присутнl.-Добре

5 ЖОВТНЯ Четвер (І програма): 11 .00«Новини дня»: 11.10 ~ переід.ача з циклу «Програма народного щастя~. КіНОІро>зповідь «На ра­

госпні. В такому ж «дyci~ вихо- ім подібних треба створюватн 1'З- CblК'OГO' 21, порушує ООР'ЗІВ'У Піро вує він І свого снна Мнкол~. Мо- І ку громадську думку, яка б при- роолуч'еНUI:Ij з Дяченком СергіЄМ

думок виникло у tlac І рій MiHiMYM~. Ну і сміху ж було

під час читання.

ДНВІТЬСН ТЕJlЕПЕРЕДА ЧІ

D

Заочна конфереНЦіЯ читачІв

ТчИиХх ' хтпроочннетаптрна~llю:наявиіСлТосЬ»я, охч~:

ралІ радянської

клубу

в ново­

трудящих,

ко вже розповсюдив

Багато

3а/}'1Ва'Ж'efННЯ до роООти

до порЯДl<'У т. II.iJrч;y!к). На(}чна агітація ІВ ,НblО_

Не дО' лиця І\е n:рацї!вниюзіМ ле-

про порядок передплатн. За­ відуючий гаражем П. Служен­

нача,nмПlК

* ** тіЛЬКIf 'Ге,

реДОВОСО БудiIJНКУК'УЛЬ11УРИ .

по РОЗПОВСЮА­

мірників газет бригадир-комуніст

не

КУ<J\ьтосві11Кіх закл. а.діlВ рішити це питання.

С11J)ій К~НІОГЛЯlдача.м.

дні вони часті гості в брига­ дах І ланках, де .проводять бе­ сіди про роль більшовиць~оі преси у

опалІО-

а СІльська поки ЩО

SОНИ рі:дко КО.ПИ П'Р1liX0ІдЯть Т8е- дан.н,я~ сь'ОгодніШНЬОf(} дня. В рез і , а '!'ОМу 3З13ЖДИ псуlOТb на- клуuі ві~С'УТНій К}"Г()К пе'р6Д~ВОГО

преси нашого відділка

активно

не

є'Іыя,' Раада

го поміЧ'Нl\1Ка ТО'лочка. На роооту

12 ГРОМАДСЬКИХ )'ПОВ­ женню

І вона .

чому м-ені Сll!OдоБЗJl!ЗСЯ ні"Юго не РООИ1Ь, щоо шлицше ви-

с. РОЖllfИ..

стушкО'

Пlдеу.мо,ує.мо ОZ.Аяд

І "УАьmое,lmнlх З0КАодl,

__

час. Адже

кіномеХЗІНЇіКг К.niщевськOf'О та йО'- иу заСТЗJPіл'а і ,не відnов1щає 3(11В­

ПОЧАЛАСЯ НОВОРІЧНА ПЕРЕДПЛАТА НОВАЖЕНИХ

Ось

ЦІкаву

І МОIВИIf

І КАБИШ О ДОВГОДЬКО: ' . .

КО.1ГОСПНИКИ а1РТ\ЛI

«Бі\1lЬШОВI\1К» .

rnтnЗl8у про роз.nучeиIOl З

~y~ Раїсою

ryenpo-

ИЄ'ВІ, &ул. 5,порушує

М аксим-

Яю&ною, ЯlКа жиrвe

в М. Киє!ві, 'вул. Кtp'alViВCbKa, 28/9. кв. 18. Справа слухатиметься s нарсуді

Д.щJЖИЦl>КОГО р.аЙоиу.

Q4>ralН БРО8.аIРСКorо райкома КП УкрЗoИ!ll;"-; райсовета депутатО'в !РУДЯШІІХСЯ. Гор. БроваJjbl, Киевской О'бласти Адреса редакції: М. Бровари, КИЇВСЬ'КОЇ О'б,lасті, вул . КИlsська, N2 158.

БрО'варська РЗЙOfiна Дpy1КjЗірня О'бласнОІГО управління КУЛЬТУРИ.

Зам.

4586-3321

120 номер 1961 рік  
120 номер 1961 рік  

120 номер 1961 рік

Advertisement