Page 1

Пролетарі всіх краlн, єднайтеся!

ІіVДІВИИК

IIIYUD~IV Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської областІ

*

.N! 120 (2027)

Субота,

*

8 жовтня 1960 року.

аВІТІІ

І

Ціна 15 коп.

ВИБОРИ

перевибори

на

-

відповідно

центнера

82,9

кож вибори в первинних організа-

м'яса і 321,6 -

ціях бригад, ферм, відділків, цехів і змін. Звіти і вибори відбуваються в обстановці нових видатних перемог радянського народу в боротьбі за виконання завдань семнрічин. Перевиконуються плани по випуску промислової продукції, у величезннх масштабах ведеться капітальне будівництво, успішно розвнваєп.ся транспорт, неухнльно йде по шляху дальшого під· несення сільське господарство. На

ніна 71,1 - м'яса і 340,4 цент· нера молока. Серед радгоспів перед ведуть «Бобрнцькнй» та імені Щорса. Нижче своїх можливостей працюють колгоспи ім. Ватутіна, ім. \-го Травня, «Червона Украї­ на», радгоспи «Богданівський», «Зоря», «Семнполківськнй». Недо­ ліки, що мають місце в роботі цих господарств, є наслідком по­ слаблення організаторської і ма­ сово-політичної роботи відповід­ них парторганізацій серед трудя­

ною роботою нашої партії, в то-

свою увагу на успіш­ ному завершенні всього комnлек­

молока, ім. Калі­

-

заявив

гальннти

досвід боротьби за планів

другого

року

ви-

створенні умов для

ее-

рннництва,

мирічкн, накреслити на третій рік

практиЧні завдання

і шляхи її

зимівлі тва­

виконанні

всіх

зобо·

Одним з найважливіших

зав­

в'язань nеред державою.

виконання. Це повинно бути головннІІf у звіr!fих доnовід~х. у всій роботі кожних зборів.

дань партійних організацій є пі­ клування про nовсякденне задоно­ лення заnитів і потреб трудящих.

робництва продукції, підвищення її якості і зниження собівартості.

мирічин у вирішальній мірі зале­ жить від рівня ідеологічної ро-

Хрущова відновити перервані раніше контакти з метою розв'язавня шляхом переговорів найважливіших питань. Так звана по-

легація Біл-орусії цілком підтри­ мув декларацію про надання не·залежності колєшіальним краі­ нам і народам, внесену на розгляд

_1щей в усьому світі, проловжу-

на

Сі'даннІ тривало обговорення про­

нав він

правка Австралії пр011онує «яко- ООН радянською делегацією. мільйони мога швидше» відновити нараду 1 . На _вечірньому пленарному за-

Успішно виконують свої зобо- боти, проведення в життя поста­ в'язання колективи заводів холо- нови ЦК КПРС «Про завдання

дильннків

і

лнварно-прокатного,

Гоголівської прядильІіо-ткацькоі і JІітківськоі ім. 8-го бер~зня арті· лей, торфопідприємства «Великое», райпромкомбінату

інших підприємств,

організаціі

де

по-діловому

нули боротьбу

і

ряду

партійні

розгор-

за виконання рі-

шень ХХІ з'їзду КПРС.

Виконання рішень грудневого (1959 р.) Пленуму ЦК КПРС -

партійної пропаганди в сучасних

умовах». Збори повинні допомог­ ти удосконаленню всієї роботи по вихованню в трудящих комуніс­

тичного ставлення до праці, даль­

шого

піднесення

іх свідомості,

активності, дисципліни.

Звітно-виборні

збори

пройти в умовах ділової

повинні

обста-

новки, під знаком критики і са­

мокритнки

недоЛІКІВ

головне в роботі партійних орга-І творчого вирішення

в роботі,

всіх питань

найвищому

рівні

чотирь-ох

сприйняли внесені гла- держав. Разом з тим вона є за- екту

реаолюції

п'яти

краін

і

вою Ра;янського уряду М. С. вуальопаною спробою звалити австралійськ-ої «поправки». Хрущовим на XIV сесії Генераль- вину за зрив наради у верхах на На голосувания було постав­ ної Асамблеї ООН проnозиції про

Ра,дянськи-й Союз, підкре-слюючи,

дено австралі~ську шшравку. За

3 ага.1 ьне і повне роззброєння як що три західні держави заявили неі голосувади п'ять делегацій ве:шкий акт миролюбності і гу- про свою готовність до відновлен- (Австралія, США, Англія, Франня переговорів.

.

маНІз~у.

ція, Кана·да), проти

45 деле-

-

М. В. Підгорний пі;utреслив, Виступаючи на підтримку ре- гацій - автори проекту резолющо, вноскчи свої пропозиції від зодюціі п'яти, президент Гани •ціі п'яти та ошьшість краін

27 червня 1960

року, США не Нкрума рішуче виСJІовився проти Азії і Африки. австралійської пооравки. Він підкреслив, що фактично австралійська nоправ!\а це сам~стійна резолюція, яка зовсім не відповідає духові реаолюції п'яти. Прем'єр-міністр Індії Неру заявив, що від австралійської поправки віє духом хододної війни, вона не ~Іоже привести до досягнення позитивного рішення. На денному засіданні вистуnив глава деле-гації Болівії Федеріко

44 дедегації (в

тому числі соціалістичні країни) утримувались. Такцм чином, ПQ· правку Австралії було відхилено величезною більшістю голосів. Перед постановкою на голосування проекту реаолюції п'яти держав голова Генеральн11ї Асамб­ деї надав с.'Іово представникові Аргентіни. Аргентінський делегат запропонував, щоб у проекті резолюдії окремо гол()сувалис-я с.1ова «президент» і «Г-олІ>ва Ради

м·. В. Підгорний відзначив спо- Альварес Плата. Він заявив: Ті, Міністрів». Пропозицію

Аргенті­

·Рід.неність політики США і по- хто говорить про незрілість коло- ни пj.дтримав державний секре­ літики ФРН у питанні про роз- ніальних народів, про нездатність тар США Гертер, який заявив, що

зброоння. Правлячі кола цих їх взяти владу в св-ої руки, об- його делегація вважав за краще, країн розглядають роззброоння ражають ці народи. Він підкрес- щоб у резолюції робились поси­ як зло, якому треба заnооігrи. лив . настійну потребу для всьото :~ення не на осіб, а на УІ>Я'JІИ.

Боннським мілітаристам і реван- людства здійснии роззброєнн.я.

шистам конче потрібна а'І'Мосфера !t!іжнародної

ний підкреслив,

Представники Індії, Афганістану

Прем'єр-мі-ністр Австралії Мен- і Непаду та інших у своіх внету­

напруженості і зіс взяв на себе чорне завдання пах підкрес:~ювали, що в разі ви­

Партійні колективи багатьох Кожна парторганізаціІІ повинна гонка озброонь д:~я здійснення їх підприємств, колгоспів і радгос- перевірити, як вона на своїй ді­ нових планів розв'язування війпів стали краще вникати в госnо· лянці забезnечує виконання рі­ ни і поневолення народів. дарство, конкретно займатися пи- шень ЦК КПРС і Ради Мініст­ Спинившись на проблемі ліквітаннями технічного nрогресу, про- рів СРСР по цих питаннях. дації колоніалізму, М. В. Підгордуктивнос·rі праці, збільшення виУспішне виконання

завдань се­

К. Т. Мазуров заявив, що де­

лежатиме, чи піде людство по мирному шляху розвитку, чи йому доведеться постійно перебува-~ ти пі\д страхо·м виникнення в~е-

.

му числі її nервинних організа-І су сільськогосnодарських робіт, цій. Завдання звітно-внборна11. турботі про врожай настуnного зборів nолягає в тому, щоб уза- року, наrромадженні кормів і

мецького мшпаризму на Схід. Але шлях на Схід закритий для агресорів раз і назавжди. Соціа­ лістичні країни мають усе необхі:дне, щоо дати нищівну відсіч німецьким міліта-ристам та їх воєнним сою·зникам. Г.'Іава біл()руськоі делегацн никрив і піддав гострій критиці

М. В. дента США Д. Ейзенхауера і Го- nроти Радянського Союзу.

прагнули до загального і повного роззброєння у ві•дповідності з резолюцією ХІУ сесії ГенеральнQЇ Асамблеї ООН. Не роблять цього вони й тепер, на нинішній сесії. Смисл основі швидкого зростання еконо- щнх. «нового» американського плану мікн країни з кожним роком підЗвітно-виборні збори повинні вищується життєвий рівень тру- допомогти якнайшвидшому подо· зводиться :10 того, щоб ні в якодяшнх. Всім відомі нові величні ланню недоліків в роботі партор­ му разі не допустити загального завоювання радянської науки і ганізацій колгоспів і радгоспів, і повного роз:зброєння на ділі, те~нікн. сприяти підвищенню їх боєздат- підмінити його «контролем на;І Ці успіхи забезпечені велнчез- носrі. Комуністам села потрібtНІ ІУ.'tброєннями». ною організаторською і nолітич- зосередити

конання

.,прав Судану Ахмеда Хейра Генеральна Асамблея перейшла до дальшого пункту порядку денного засідання - обг()ворення проекту резолюції Гани, Індії, Індонезіі, ОАР та Юг()славіі і пооравки делегації Австралії до цієї резолюції. Внесений кілька днів тому проект резолюції п'яти

і найбільш невідкла;щою пробле- краін містить просьбу до прези- агресивні ді! Сполучених Штатів

світньої катастрофи. Тому не випадково

нізації колгоспів «Більшовик», де вже вироблено по 92,6 центне­ ра м'яса і 311,5 центнера молока на 100 гектарів угідь, ім. Сталі­

та-

4 жовтня на пленарному засіданні ГенеральнQЇ Асамблеї тривала загальна політична диауtія. Першим вис.тупив глава делегаціі Українськоі РСР М:. В. Підгорний. Існує цілковита єдність у розумінні того, що роззброєння в найважливішою, найгострішою

Підгорний. Від її розв'язання .аа- лови Ради Міністрів СРСР М. С.

З 10 жовтня в первинних партійних організаціях нашого району розпочинаються звітно-виборні збори. Уже зараз проходять а

еесіі ГевераJІьвоі АеамбJІеі ООН

XV

мою сучасності,

В ПАРТОРГАНІfІАІ~ІЯХ

партrрупоргів,

На

що

нових незалежних

виникнення

держав, за-

воюванн-я свободи раніш поневоленими народами, які на рівні з іншими здобули право вирішувати долю миру, в однією з найанаменніших рис нинішнього століття. Настав час, сказав він,

прискорити і завершити

nроцес

по відкритому захисту «і\1\еалів» імперіалізму. Говорячи npu колоніальні володіння Австралії в Новій Гвінеї і Папуа, Мензіс заявив, ЩІ> надання ім незалежності було

ІшюченІІя с.1ів «nрезидент» і «Годова Ради Міністрів» з резо­ люціі вона втратить смисл j стане абсурдною, оскільки К<Щстату­ ватиме nрипинення контактів між

б «здочинним актом».

СРСР і США, хоч ці країни під­

Гр}'Jбо перекручуючи

діrіісний тримують дипломатичні відносини.

стан справ, промовець висунув За залишення в проекті резо­ страхітливе -обвинуваченнІЯ на люції слів «президент» і «Голова

адресу Радянеького Союзу, . заявивши, що нібито саме він несе головну відповідальність за холодну війну.

РІЬди Міністрів» голосувала 41 делегІЬція (Індія, Індонезія, АФга­ ністан, ОАР, Гвінея, Гана, Куба та інші). За виКJІючення з резо­

Намагаючись якось обгрунтува- люції цих слів г-олосували

37

..де­

р()зпаду колоніальної системи та 1'И відмову західних де-ржав легацій (США, Англія, ФранціІЯ, визволення всіх полеволених на- еерйозно, по-діломму розв'я.зува- Іrnанія, Португалія, Люксембург

родів.

ти проблеми роззброєння, Мензіс та інші країни

-

члени агресив-

М. В. Підго-J}ний відзначив доводив, що ооброєння не є при- них воєнних блоків). 17 дедегаконструктивний характер ПJ}ОПО- чиною міжнародної напруженості. цій (соціалістичні країни, Авст­ зицій глави Радянського уряду Постійний представник Філіп- рія, Туніс та інші) при голосуван­

ні~ацій кол~оспів і J!адгоспів. За своєї організаціі. з~Ітннй перІод вони стали активЗвіти і вибори - важлива по­ НІШе брати участь у вирішенні пи- дія в житті парторганізацій. Ор­ М. С. Хрущова, спрямованих на

тань виробництва, економіки гос-

подарства.

Піднесенню

іх ролі

спр~ял'? с!ворення партійних ор-

гаНІзацІй.

1

гр~п

в бригадах, на

фермах І вІдДІлках.

, І(ращ~х

в ять

~спіхів в. роботі за де-

м1сящв

нинІшнього

ганізоване проведення іх спрня­

Свято

тивності

сенню

всіх

боєздатності

парторганізаці~,

первинних

мобілізації

тру­

дящих на усшшне здійснення ее­

мирічки.

uaynu

Комсомол України вирішив щорічно відмічати 4 жовтня як день науки і техніки. І зараз у молоді Украіни бойовий огляд справ ініціаторів технічного прогресу. Раціоналізатори, члени постів •·ехнічного прогресу під во дя rь підсумки своєї роботи.

рекомендував

Украінська РСР, сказав .далі виступив глава делегації Вілору- дента США і fолову Ради Мініс.т­

М. В. Підгорний, ніколи не пого- ськоі РСР К. Т. Мазуров. Він на- рів СРСР виключаються з проек­ диться 3 к-ричущим порушенням

вів пе-реконливі цифри, які пока- ту резолюції, оскільки за їх за­

законних прав Китайської Народ- зують досягнення Білорус-ії. Ві- лишепня голосувало

менував нову еру в житті людства.

JJ КСМУ

пр.щед}·ри, голова Асамблеї огоОстаннім на денному засіданні лосив, що пс.силання на прези-

комуністів, nідне­ сті в іх діях.

піднявся в небо перший радянський штучний супутник, який озна­

Комітет

пін в ООН Дельгадо висту-пив як ні }'Тримались. органів відвертий апологет агресивної Дуже вільно трактуючи правиаа

тнме дальшому розширенню внут­ ООН, на усунення' односторонньо- зовнішньої політики США.

На Україні мі.1ьііони юнаків і дівчат борються зараз за техніч­ ний прогрес, за піднесення науки і техніки. Неп.авно, зібравшись в Києві, молоді активісти запропонували рахувати день 4 жовтня святом вітчизняиuі науки і техніки. В цей день три роки тому

Центральний

виконавчих

ріnартійноі демократії, росту ак­

...... року

добилися первинні партійні орга-

зміцнення

усім

комсомоль­

:ьким організаціям зміцнювати зв'язки з вченими. 4 жовтня в містах районах України відбулися зустрічі юнаків і дівчат із вченими, ІекторамІt.

В Киеві працівники астрономічної обсерваторії Академії наук (РСР розповідали в робітничих клубах і палацах культурн про вою діяльність, rtpo досягнення вітчизняної і зарубіжної науки, Іриймали екскурсантів в обсерваторії. На підприємствах, в моло­ .іжних бригадах комуністичної праці були проведені вечори запк­ ань і відnовідей, присвячені науці і техніці.

ної Республіки. Глава делегацн Украінсь.кої РСР дав гідну відсіч наклепниць-~ ким випадам, в тому числі з боку прем'єр-міністра Канади ДіФенбейкера, проти Української

лоруська РСР, заявив К. Т. Мазуров, глибоко ааінтересована в негайному розв'язанні всіх проблем, які породжують на-пруженість у взавмовідносинах між європеИськими країнами. Це особливо

менш

як

дві третіх делегацій . Тоді прем'єр-міністр Неру, що виступив від імені п'яти к·раїн, які запропонували резолюцію, за·явив, що урізаний проект резолюціі зовсім перекручує її по-

РСР. стосується проблеми мирного вре- чатковий смис:~. Він висловив На засіданні також виступили гулювання з Німеччиною. К. Т. протест проти тлумачення голо­

арем'єр-міністр дівану Саїб Са- Ма,зуров навів факти, які свідчать вою правил процедури. Ми не мо­

лам, міністр

зако})1донних справ про відроДження фашизму в ФРН.

Греції Аверофф, прем'єр-міністр Нової Зеландії Уолтер Неш, глава ;tе.'Іегації Марокко ~Іулай Хасан і )ІЇІІістр закордоних справ Гu.'!ландіі дуне.

***

Він, аокрема, сказав, що в Бідорусії добре пам'ятають ім'я воєнного 3лочинця Хойзінгера, який займає нині поет коман;tуючого бундесвером, і віJщмий своїми

страхітливими

злодіяннями під

жемо пі~тримувати проект резо­

люціі в таком}· вкг.'Іяді, сказав Нею·, і знімаємо його. І На цьому вечірнє засідання Ге­ неральної Асамблеї закінчи.l()о('Ь.

** *

6 жовтня на пденарному засі-

5 жовтня на ранковому засі- час війни. Можливо уряди захід- данні Генеральної Асамблеї ООН

данні Генеральної Асамблеї ООН них держав, заявив К. Т._ Мазу- тривала загальна політична дис­ тривала загальна дискусія. Пісдя

вистуnу

міністра

ров, тішать себе

закор.цонних спря·му·вати воєнну

надієЮ-

знову

машину ні-

кусія .

(TAPr.)_


6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

БОРОТЬБА З ДАРМОЇДСТВОМ­

Субота,

жовтня

8

року.

1960

ВWІАД КР АМАТОРЦІВ ~ CEl\IIIPІ•tR~

СПРАВА ВСЬОГО НАРОДУ Радянські люди не терnлять У

По цьому ж шляху пішла і сім'я

паразитичних

М. Пашкова: сю1 він працює на

середовищі

с.воєму

елементів і висловлюють гнівне сторонніх роботах, пиячить, ху­ презирство до всіх тих, хто пору­ ліганить . АРУЖина Софія Гуть нама­

шує громадський порядок,

ііого спінучасницн .

гається якнайменше зробити для rуrпі:н.ства і якнайбільше увірва­ ти від нього. Громадськість нашо­

При!ірu, а.1е фап. Ці і Ї)І по­ дібні еі" ' ї, живучи в се.1і, кори­

І'О се.1а рішуче uоретьсЯ З дарМО­

нu:і щнщі. 1х бе:ш:ІаТІІО оfіс;І)ТО­

Їда~И, хріганами. Велику роль добровільні в цьому відіграють дружини, товариські суди, бага­ тотиражна колrоrпюt газета, вік­ на са'І'ири тощо.

ст;• штІ.са всім:t fі:ніrа)ІИ суспі.lь­ вує .1ікарня і ~rедамбраторія, до ЇХ ПОС.1УГ 'І!аПІЗИ!ІИ, Їда.lЬНЯ, K•lYO та інші крьтурнр-т1бутові ;ш;:Іа­ ,щ. А.1е

•..•..•.............. . ..... •..•..•. • ..............

Не перевелися в нас і спеку-

Везу~овно, кількість порушень

не раз попереджали

Bit:e

лянтки.

тобудівники уже склал и дві ді .1Ь·

стеnу nрив.ільно

В донецькому розкинулося

У ЛЮДИНИ ВСВ ПОВИННО dути премрасним

ють суспі.1ьству.

зменшилася. Проте справа ще не

,,. ,,

,

,

пара:Jити нічого не да­

ui

лін і ї

автомат ичної

nершої

ниці

Краматорськ.

місто

Невелике робітниче селище в МИ·

для обробки вагонних осей. В її

нулому, воно за роки Радянської у великий влади nеретвори лося

складі одиниць

індустрії.

вітчизняної

центр

Верстат

устаткування.

З

п'ятдесят сто технологічн о го

nонад різн ого

- а.втомат

Цій темі був присвячений ве­ півночі на південний захід, вздовж зможе обробити в агон ну вісь зп їх з ко.1rоспноrо ринку, та вони чір, організований сі.1ьською біб­ ріки Ка зенн ий Торець, довгим ря- 8! секундv.

Іно:\1 можна

3. ПроС КУР'КУ і П. Лось, виганяли

спостерігати непривабливі явища, які не знахо,Jять негайного реа-

не кидають свпєї брудної справи.

ліотекою

наприк.1ад, в наш Будинок Ity:Jьтури з'яви.'!ися напідnитку місцеві парубки М. Мойсак, О. Науменко та М: Іваницький . Вони

місцевій чайній часто можна бачити за випивкою В. Хрикіна завідуючого шевською майстернею а також його товаришів по

Н. Пасічна докдцно, використо­ ще nершої п'ятирічки - Ново· nродукці\. вуючи міецеві факти, висвітлили Краматорський Разом з бурх.1ивим розвитком машинобудівний ко­ заво\д. Прокатні стани, крокуюч і nромис.1овості швидко зростає принципи про питання муністичної мора.1і, повагу до екскаватори, рудорозм ельні мли· мі сто. Тільки за nіслявоєнні р ок н

доведена до кінця.

Нещодавно, Хn'ІУ навести

гування прису1ніх.

с.1овами

а потім гrинили бійку.

в колективі.

ж вони беруть гроші? А .1арчик Пташпиця Ніна До вгодь ко висту-

мо.1оді, яка відкривається ,\уЖе просто. Ви- пила по темі «Дружба і товари­

1 це в 'присутності спокійнісінько

та

Максимова

Т.

нецензурними чар~і М. Тарана і М. Хана . Де :ІЮдей і пове.дінку

обража.1и дівчат

культури.

в Будинку

і такий Факт . В Вчительки

З коа;ним роко'>~ міцніє арті,1 ь, кра,1ають артіль « Радянську Ук- лодь, буди дуже зцово.1ені вечоГ. Пищай, зростає добробут колгоспників, раїну». Но1а.1о колгоспників обу- ром. самоніддано

за

борються

ренІ.

· •

·

редакто р

сказатІІ цим

не

а чо~Іу б

Колгосn «Більшовик», газети.

збільшення виробництва продук- дільцям в очі: припиніть свої з.lо-

. ТІВ

. СІ•lьського

зни-

господарства,

чинні дії

lОсить вам наживатися

ностей

Так, 'М'.

а користують ся

1. Гу.1 яєв, скнарою.

Пашков,

давно

хоч уже

нічого

сім'я М. Калюка, що складаєть-

патися

принципами

своїми

бу­

ства. ІІоrрібно всі!~! трудящим ак­

ся з чотирьох працездатних. Во- тивно включитися в боротьбу з

ни не пра.цюють

людей, які трудодні. на них заробляють М. Калюк за серпень і подавину вересни ті.'ІЬКи в сусідньому ееді 1\расилівці за р~tбив у індиві-

руднянеького

суду,

.акий

товариського

з

соціалістичної

роЗІКрада­

власності,

rо:юв а

рядку. доnомагає

продажу

надають

ни

д.1 я

на­

державі

продуктів тваринництва з власних

господарств. Так, Марія Тимофі­ ївна Крупенко продада в коопе­

,1ання

сі ..1 ьр ад fІ.

встановити

мнр

секрет а р

т оР-ар иського

по

продажу

державі

мо­

лока по се.чу виконано на 108 118 і яєць процентів, м'яса - на 113 пр()центів. Продаж населеннІЯм продуктів тваринництва

існування у сім'ях . За час свого суд розгл янув 12 сnрав. Г. Гадкова,

по·

гр омадського

гоепuдарства

се.lення мі ст. Оеоб.шву увагу во­

с. Гого.1 ів.

***

зростає аІно·­

бореться

сільського

.

продуктІВ

доrтатку

етворення

В. Міхєєв,

шей з тр)Лдящих у інших селах! З кожни'м днем

все

радгоспу ім. Кірова

ширше розгортається змагання за

відверто роз'ясняти, куди модока, рацію 450 кі.'Іограмів веде ·їх крива стежка. Пережит430, Петро Іванович Негода не місце в на­ кам мину.1с,го Катерина ФедІ)рівна Ко.1одієнко яке у спішно шому суспільстві, 385 кілограмів. кому­ будує світ.1е майбутнє За станпм на 1 жовтня зав-

нами,

б(}ванців, :к.риючи залі,зом дахи бу­ ,'\ннків. А скільки він зідрав гро­

триває.

В. Негода, го.1ов а

сі.1ьради .

с. П огр еб и.

су д у.

------------------------------

Над чu-Мt працювати жіиочим, paдaalJt 17

Н а це, н а нашу думку, ст а ття

вання, органі за цїі читання .1екці й

Б а ришського с екрет а р жизнь» райкому КПР С Ульяно.вської об ласті С . Салтико в . Дане nит ання

і ра д г;:>с па х nідь . В J{0.1ГfJc пax ради в основу св0€Ї роботи nовин ні nо,кл асти nитання, які nов ' я·

.1ітичній тем а тиці, антире.1ігійній , :-Аор а.1 і і медици н и, nит ань з естети ки тощо.

З такою статтею вист у nив у

«Партийная І С. Са.1тикова дає вичерn·н у uiдno- і nроведенні бесІД no зага.1ьноnо·

журналу

номері

цікавить

б а гатьо х

і

секретарів

за ві з трудовою участю вс і х

-кі -

Жін о чі

р ад и

n о винні

організо­

nартійних орга·нізацій т а голів жі -

но к у

боротьб о ю за

вув ати гуртки домоводства, кр о ю

в рад на нідприємствах, ночих колгосn ах і o a дrocn ax н а ш о го рай· · ону. Успіх в р обо ті жіночих рад, як товариш зазначає сnрав едливо

зразкову трудову дисциnлі.ну, за зобо · соціалістичних виконання

та шиття, худ,1жньоі вишивки, ор. виро бів виставки ганізавувати

С алтиков, залеж ить від кері.вни-

ц тв<І

ними

з

боку

n а ртіііних

ор -

ганізацій, контролю за іх роботою. Проте слід відмітити, що в окремих наших селах і на nідприрад ємствах діяльність жіночих

ніхто

тут сnоруджено нове селище Бі-

заво·д· Зовсім недавно через залізничні ські ворота пройшли

ленька, в яком у наліч ується тисача будинків . 1959 рок у , в nереnисом За

не контролює,

ue

nитання

вир_о бництві ,

в'яз ань . Дане nитання стосуєть· ся і жіночих рад, що створені на nі•дnриємст'в ах.

Зн ачн а роль відводиться р ада м

в

сnр аві

організаціі

соціалі стич·

но го змагання серед жінок та бо· ротьбі з а nідн есе ння nродукти·в · ності nраці. П ар тійні організаціі, залучати сільські Ради можуть

жіонок до роботи

по виконанню

цих гурткі·в та залучати жінок до активної уч а сті в художній са· модіяльн ос ті. Велику lіо nомо.г у можуть нада· ти

вони

органам

охорони

називають

між трудящими міста і села. жіJJочих Багатогранна робот а

рад. Важко написати про все в

nланів закуnок сільськогоспода рської nр одукції , бл агоустрою, на -

одній статті. Товариш Салтиков nідкріnлює nитання висвітлені

нерегулярна, а тому і роботи мони

гл яд у

дитячими

конкретними nрикл адами з життя,

ніякої не nроводять. А там, де цим пит анням

з акладам и, до nроведення вихо.в · н nї роботи серед .1ітей шкі льного

а тому її слід оnр а цюв ати в пар· тійних орга.нізаціях з участю ак­

зай ·

дошкільн ими

з

маються, жіноч і ради ведуть ве ·

в ік у та серед батькі в .

тиву жіночих р ад. Це допоможе

лику і 1\ О рисну сnраву. Про це го· варить досвід роботи рад Г о г о· лівської nромис.1 ової nрядильно· тк а цької артілі, організацій з в'язківців т а інших. Над чим же nоnинні nрацювати жіночі ради , що к онкрет_но n ~в ин · но вк.1ючатись в пл ан и ІхньоІ ро боти?·

Важливи.м завданням жі·н очих рад є n остійна турбота про пі дкультурно ·техн·ічн ого вишення і ко,1rосnниць, робітниць рівня про їх виробниче зростання . Дуже багато можуть доnомогти вони в n оліnшенні ку.1ьтур~о - nобу-~ тових умов в окремих с Ім ях , налагодженні громадського харчу-

сnланувати іх роботу, nовсюдно добитося. дальшого nіднесення nо­ літичної і виробничної а ктивоності жінок, мобі лі з ації їх сил на вико­ нання за вда нь к омуністичІІІого бу· В. Лемnицький, ді·вництв а. завідуючий відділом nропага нди і агітаці ї райком у КП Украіни .

тисяч

ІІЗ

живе

Кр ам~торську

устаткуван·

nрокатним

ням H.:J адрес у Магнітогорська і І чоловік. За роки семирічки на· краматорські се.1ення з н а ч но збільш иться. Ко­ Нині Жданова .

машиноб удівники

монтують

і

тенські ста ни

«2500»

чудо-машини

зможуть

nрокат у,

що

Радянськ ий

і

n артія

мун іетична

веле-

«1700».

уряд вияв ляють велике nі к.1уван ·

Ці

про дальший розвиток

ня

nротягом

го будівництва. nла ном

його виста-

буде

ств n рен о

«другий

nівмільйона житла.

метрів

к в ад р а тних

кулю по екв а тору.

міська·

генеральниУІ

З

Краматор<:ьк»

Це й

nеретво рюЮТь в успішно nла н життя. Сnоруджено n ерші б удив· ки дnох мікро,райо нів , розрахов а·

Грандіозні завдання , семиріч· ки пред'являють машинобудівни кам нові, підвищені вим оги . Тре-

тис яч жите.1ів . Будує ­

ба виготовити дес.~тки уніка.1ьних

них н а

наприк.1ад, як агрегатів, таких, nрод уктивроторні екска вато ри кубометрів в три ти с ячі ністю

і техніюІ ться Па .1 а ц культури м а шинобудівни к ів . Ві дведено м іс · це nід Цеитр а .1 ьний nарк ку л І> ·

грунту за годин у. Цей «зем.1ерий -

тури і відnочи нку nлоще ю б.1и зь­

ний за вод» замінить nрацю ше· сти тисяч р обітник ів! Вnерше в rтра.ктиці вітчизняного машинобу· дування нов окрам:Jторці створять стани-авто.мати , які nрокату,вати·

ко І ОО гектарів . З а семи річчя бу ­ і з имній .1 і тн і й де сnоруджен о театри, Палац n іон ерів, цирк, ряд шкіл, м уз ичних училищ, дитячих са дків і ясел, лікарен ь і клубів, магазинів. У мальовничих околи­ цях міста намі ч е н о сn о р удити с а ­ відnочинку. і б уди нк и щ1 торії

метал муть гарячий і холодний без участі ;Іюдини. Ji nрацю замі· нять е,1ектро нні лічильно-розв'я·

18

газоnров о,ду

Т а г ан рог-Амв ·

зуючі машини .

В ід

З кожним р око.м нарощуються nотужності і Старо·Краматорсь· заводу. машин обудівного кого Тут виготовл яють стани холодної nрок атки тонкої сталевої стрічки , сброб не устаткува н ня для nро·кат· них цехі·в металур гійни х за.вод,і в Уралу, Донбасу, Придніnров'я, Сибіру. в nідnриємство Наймолодше Кр аматорський верстата· місті будівний завод. В нинішній ее· nідн і· І миріqці і це nідnриємств о метьс я. н а нов ий сту nінь те х нічн о · верстатів го прогресу . Тут, крім виnуск а тирізного nриз на че н ня,

в квартири росіївка - Сло•в'я нськ nрийде році трудящих у !961 природ ний г аз . Ст а ре і н ове місто з в'яже троле йбус н а лін ія . З ростає і кр а щає місто, все да · лі в стеn ідуть к вар тали багато­ будинків, n оверхових житло вих корnуси nромислових nі дnриємств . С n остерігаючи картину цього тво· з г адує ш вірші рення, мим оволі донецьк ого n оет а П а в.1а Б e-1 nn· щадного: Кр а маторк и сл ав у Я в стих ах вриветливо nою. Тьr в труде нрикр а сила державу, Жаром нака.1 и.1а nеснь мою.

муться автоматичні лінії, верстати з nрог.рамним уnрав.1інням . Верет а -

...

М. Шатілов . м . Кр а мат орс ьк.

Н а фото (злі в а наnраво): м одерн і за шя кро куюч их еr<с к а в а торів заводі . м ашиноб удівно му << ЕШ-6-60» 11а Н ов о-Крам аторс ьк о м у Ті,1ьки 50 т аких екскав а то рів з а рік дода т ко.в о в ий муть 12 мі п ь ­ йонів к убаметрів гр у нту .

с т а н.а н а Виnробува н н я но в о го n от ужІюго тр у б оn р ав и .1 ьн ого Старо-Крам а т орському :~ авод і, я.ке веде nередови й с.1rос а р· скл а · дальник В. Портнов. Ск л адання вузлів rО.l() ВІІРЇ .1еб і д,ки крокуюч о г о еІ\ ск а вато ра про · водить слюс а р, ст уде нт ін дустрі ального інституту І. Кремянський. Фnтu С . Ге ндельмана .

КНИГИ НІ\ /\ТЕЇСТИЧНІ ТЕМИ

здо ре­

в'я та н ародної освіти, а такоІЖ в налагодженні шефських зв'язків

не включають в nлани nартійної nроводяться роботи, nеревибори

за

состави

ну

Серед працівників нашого від-

3900 кар- ні:J".

дрt.1ьних забудовників

ритет

ху.чіга-

в колг(}с.nі, а дармої:щ~rи, ·п'яницями,

наймають сторонніх

порушнІtками

«заво·

його

Недаром

чило б в кілька р аз оnоясати зем -

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИНОНАНО ,\i.lJta

ма.1ш чи В будь-якііі справі мп не повин.ні постуІН';Шь:ій -

сnільногп з ним не мають. Або дівників комуністичноrІJ r уrпі.lь­

чами

в ньому з'я ви лося 100 нових в у · лиць з кр а си.вими і з р учни-ми для житла будинками . За два р оки

ни, шахтні nідй омн і машини, ко · nідйомні крани вальські nреси, - така nродукція цього гіганта .

левого

----

цін- ки пuбоюються, що мож.у~ь назв 1юдин'· дрІб язковою у • ' · ними. ти так .

та дисенчик В. Ф. Степура, М. Іванцов вважаються членами колгоспу,

статів, мета лу, цем е нту та іншої

На всю країну славиться діти·

ро.ку виробити так у кількість ста-

с. Рожни .

' '

ження іх собівар'!'ості. А.1е ще не ;Ja. рахунок народу. Однак та.ких лереве.'Іиrя щ~,\арі, хапуги, які І rшв поки що не почу~є.те, оr.кІ.l~не створюЮть громадських

багатотир а жної

міс·

машин, ве р ·

nодвоять випуск

та

nуси за.водів.

спостерігала ху- готовллючи нове взуття або ре- шування». Вула також висвітдена дом заводів» .

•1іrанські діі і не вжила заходів, монтуючи ~тr,ре, вони не випису- тема « В чому наше щастя » і ряд ють квитанщи 1 таким чином об- інших. У сі присутні, зокрема мощоб приборкати їх.

які

За семиріччя n ід nриємства

дом розта шу,валися величез н·і кор-

О. О С ІПОВ. Шлях до духовної свободи. Держn ол ітвида в. Моск· в а. 1960. 79 сто р. Роз nовідь кол и ш нього nрофесо· Ленінrрадськоі ра та інсnектора духовної семінарії і академ ії , м а гістр а богослов'я, «вчен о го ред а к тора»

останнього

російського

ви ·

слу жеб ні

н адмірності

nр авосла -

« Чес чо'!"И» n о к о.ри» , та інших . І вір у ючі і невіруюч і з інтересом n рочитають цю сn о в ідь колиш н ьо · nрийшов до го богослова, який сво бод и ч ерез а теїзму, духовної н а укове вивчення біблі ї, через по ­

1в' я » ,

рі вняння

її

« і стин»

з

життям,

:1

да ння біблії О . О . Осіnов з м ає на меті остерегти, я.к говорить автор, го·рдого р оз мін у « від згубн о,го зван нg Людини н а сумнівн у честь « р аб а божого » . Б ро шура змусить

ре а льною д і йсністю . на:тупати'. Н е оборонятись, а (Пр о форми і мет од и ате І стич н о І пр о n а г з нди) . К нижко ве вид ав н и · !960. 11 5 цтв о. С та.1 ін о - Донбас .

ребува є в nолоні релігійних забо· бонів.

збірни ку У вміщени х в цьому ст а ттях наводят ься n ов q ал ьні nри-

замисл итись бага тьох, хто ще ne-1 сто р . Автор вик рив ає суч асне nр а во -

кла дv. ефективн ості індивідуальної

слав'я в таких розділах брошури, і груnової антирелігійної роботи

І як

«.1\\олн тв и та їх роль», «Вого-

з в іруючими.


Субота,

8

жовтня 19;;6~0~ро~к~у·~~~~~~~~~~~~:!!!6У~Д~ІВ:!!!Н:!!!И:!!!Н~НО:!!!М:!!!У:!!!Н:!!!ІЗ:!!!М~У~·!!!!!!!!І~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!і!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!З!!!!

-.-------·......

............ .-......_..... ..............

БУ ДУТЬ КОМПОСТИ НА полях­ БУ ДУТЬ ЗЕРНО, КАРТОПЛЯ І ОВОЧІ ЗА 890 ТИСЯЧ ТОНН ДОБРИВ

Хороше nраuює на збиранні к2ртоn .1і на бро•варському від­ ділку радгосnу ім . Юрова .1ан­ ка, яку очолює Віра Щиго .lь. Рr:бітниuі виконують норми на 110-120 nрnuентів . На фото : робітниuі .1ан-ки неребирають картоn .1ю д.1я від­ nравки тру.1ящим Києва . Фото і текст робІюра К. Негоди.

ту,

nоrилюІ за осганній час заготів­

.1Ю місцевих добрив. За другу по­ .1овину вересня бригади заготови­

В РАЙОНІ

вить бі.1ьше, ніж по 2 тонни на гектар орної аемлі. Частину доо­

органі:Jувавши

КО.'!ГОСПНИІШ

.1и

артїді імені

---t>

КАРТОПЛЮ­

Готуючи гідну зуrтрі•І 43-м

З якої .сторони не nід'їжджали б

Жовтня,

ви до с. Гоголів, неодмінно nоба-

колгоспники першими в райо-

чите на полях колгоспу «Червона

вико_на.1и

.. ,

п :1 а11

ПРО .lа,Б}

ти артіль відnрави.lа 1060 тонн добірних будьб. За винятком каn,· сти, яку

'

ко.lгоrп

виконав

. . п:rані 122,

280

nп~щор1в

ПІJИ

-

91,5

~10ркви

тпrши заміrтr. Gуряків НО ТІІІІІІИ

тонн

топ.~ею

ііі:н,ше

-

кn.1госпники

брига;щ,

Андрухом .

сить

на

першої

дільниці,

жуеться,

~r спіх

ки. Якщо негайно

за-

до

* * *

д .rІя відгодівлі свиней заготовили 160 тонн кvкурудзяних кача­ нів. Іх nод;рі.бнили і зак_онсер.ву­ вали в облицьованих траншеях . М. Лісач, агроном-плановик .

за

на

15

56)

Назви радгоспів

12,4 62,5 10,3 87,4 9,2 86,3 7,9 70,7 6,8 53,1 5,5 54,3

«Бобрицький»

«Зоря» «Богданівський» І мен-і Щорса «Семиполкі-вський» «Великодимерський»

по.1я ндної тонни добрив. ІІа nротязі

nонад 2000 тонн гною і торфу, причому майа;е вrі доfірива закомпостовані .

;рива.1ого часу не появилося жодного кагату д;;брив на полях радгоспу ім.- Що;)са, хоч зем.ті

Блкаько 800 тонн гною і тор- його бідні на поживні речовини фу за три п'Яl'иденк. и складено в і вимагають добрив, радгоспів

кагати в ко.ІІгоспі «Червона Ук- «Зпря» раїна», с. Гоголів

Почади біль-

тут

та

« ВІУбрицький». Гній

за .1ежуєтьс11

гоrnи і~ . Кірова, с. Заворичі, та

район

Завдання

.'Іося пн .1екі.1ька кагатів гною і

бі.тя

тва­

графік

nодяга6

вивозки

в

тому,

щоб, не гаючи жпдного дня, рішу­

торфу.

Проте в ря.1і ко.1гоепів та рад­ госпів

виконав

останнім

заготів.1ю

і

часом послабили

вивезення

добрив . Особ.тиво

місцевих

незадовільний

стан в радгоспі «Семиполківськ.ий», який вніс на гектар орної

та

тонни гною і врожай картоплі,

6,8

ня їх. Треба

на

по.1я

ні

різко

нагромаджен.ня

та вивuзки добрив,

ко.мnостуван­

скрі. зь

.

відновити

роботу ноетійних бригад і ланок по

заготівлі

добрив,

Еи.ділити

їм потріnну кількість тягла і ма­

шин. Д.1я поліпшення ЯІtості ком-

кий. ~· другій по.товині вересня /темnератури, вивез.1и

низь-

становище,

темnи

Безперебійно працює силосозби­ ральний комбайн, за кермом яко­ rо К. Гаценко . Щодня він ско­ шує по 6 гектарів і більше nри нормі 5. На доставці зеленої ма­ си відзначились шофери О. Хан, П. Хан, І. Тимко.

не

культур

виnравити

піднN·ти

овочів

бригади

інших

че

тонн качанів.

постів теnер, нід час

зниження

с.1ід

зGі.їьшити

rnіввідношеннк гною до торфj'.

В БОРОТЬБІ

ЗА ВРОЖАЙ НАСТУПНОГО РОКУ

500

зберіганнІ!

добре

трудяться

механі·

І. Лисенчик. Працюю~н позмінно, вдень

курудзи, а вночі орють на зяб .

вони

на

силосуванні

ку·

Рейдова бригада:

1

Г.

І відповідальним М. Куліш. Пом у

І допомагає М.

Тимко.

літній

Тут

в

кагати

В. €.

засипа-

н А с л І д н и Дев'ята дідявці

стоїть

бі.1я нього до .lВа.\ЦЯТІІ робітниць,

М.

ТИ-

ЩЕНКО.

по

«Бобрицький:.:

підводі · вивозимо, а докоряють, що мало ... :\1ад . :\1. Пучкова .

ються на роботу, а інший раз то­ простої агрегатів,

допускаються

му, що не всі робітники і рооіт­

втрати

в

ниці своєчасно ВИХ(}Дf!ТЬ на nід-

лишається чимало бульб.

Дя•Іенко, бирання nідкІ)паних будьб. Внае.1ідок

цього

досі

не

nитає одні1 з жінок.

Моіf:на

·б у.1о о- з10рати

Вже

-

врmІіаи u

не

менш як на 20.- 30 сотих гек-

тара, а тракториста нема.

Серед

робітниць

незадово;1ення. nоганою

копання

П(іШКоджені

нився.

При nmrнi

би. Тому в деяких ка.rатах кар-

НЕОРГАНІ зо ВАН ост

окремих механізаторів. триває з півгодини.

, ооту

агрегат.

ц

ього

11е о' у.",, о виконано.

ще

1

27 5 урожай на 230. Мають місце

гектарів зібрано

рі·гання б}-.1о покладено механічн(} і приморожені будь­

топ.1я стала не·придатною для са-

випадки,

коли діння і довелося завозити ії вес-

дня

норму

,.' no.:-·• 1· Н"зІ'браними. Та•·, на- ка сама картина з кагатуванням ~ " . б прикда "', було у брига "~і, яку очо- і тепер, осю.тьки-_ на -_пере ~ран-

л·ює І. Бобко. Цими днями

на поверхні

тут

ня та :йсиnку_

з-за

три копачі, був зам(}розок,

незадовільної

організа-

будьби

оульо

грунту 1 бр~гадНири ви.~тяють

госпу, « Вогданівський» на збиран- один ге-ктар картоп:Іі. На ранок деи.

а.1е

Уралу. Та-

3

н 1·ч

На богданівському віділку рад- залишиди

зага,1ьне ві картопді зайнято роботою

за­

Торік радгосп затягнув кагату­ ваник картоплі. На ЗИМІ)Ве збе­

І ск!.1ьки можна с1ціти так? чима.'Іо часу, щоб пустити в ро- nідкопані бульби задишаються на ною здалека, навіть

-

гру·нті

можливі-сть уnоратися з роботою.

затратити

хоч і буда

бо

вав .шше декілька хвилин і зупи -

Дове.1ося

картоn.'Іі,

закінчено

врожаю,

завів трактора. Але )tотор працю-

що вийшли пі:(бирати пі;щопані бу.1ьби машиною.

-

УМНІКОВА,

колгоспник,

Тракторист Микола

копач,

радгоспу

Щотижня

га зет и,

ТАЛАШ.

не поспішаючи, оглянув машину,

На

ранку .

Г(ІДИна

картоnлі

Керівники

-

ІВАНИЦЬКИП, редактор

багатотиражної

колгоспник

ють першокласний посадковий ма-

картоnлю.

бригадир.

ху­

хід людей на роботу.

завершує здачу ·картоnлі державі.

мозапарниках, а потім зак.lада­ ють в цементовані ямн. С. Довгодько,

длSІ

в бригадах 1 ланках, поганин ви-

П,ухівка,

Сnочатку її миють, варять у кор­

скошують

роботі

зобов'язання,

фуражну

щоденно

покласти

зимове

виве"Jла

91,4 81,2 88,2

ім. 1-гu Травня, с. Мокрець. На добрив лише на 81,9 процента і по.1 ях, де бригади в наступному за rтанпм на ЗО вересня займає році садитимуть картО'ІІлю, з'яви- 26 місце в області.

Нинішньої осені потрібно nідняти 2500 гектарів зябу. На цій

на

вересІіІІ

12,8 12,0 11,0 7:5

ка комплексної механізації, в яку входять З. Тимко, Л. Лесик та П. Науменко. Вони збирають по 250 центнерів зеленої маси і по ЗО центнерів зерна в качанах.

дарськи кагатують на ділянці, де

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...: 1

***

замороз-

не підібрати

зять до каrатів клубні . По-госnо-

моне :Іберіганвк .

Кормодобувна бригада колгосnу Більшовик», с. Рожни, nочала

подаоїлн.

Під урожай

ім . І-го Травня Заворичі, ім . Кірова Пухі·вка, ім. Ватутіна ТребухJ.в, «Жовтень» Гоrолі.в, «Червона Україна»

,\\окрець,

Між тим в колгоспі є на кого , Проте слід зауважити, що з рівнятись. Старанно працюють І виконанням планr оранки погано. на кагатуванні їздові п. Стасюк, Залишилось щ~ пщготовити близІо· О. Аман та багато інших, що зво- ко 1000 гектарtв. А час не жде.

ферм, .1е зак.1цає:11о ЇЇ на зи-

кол госnник.

на всіх

І незадовільна_ трудова дисци~ліна

та Петро Вобошко двома причіnами звозять останню фу-

Продано вже nонад 550 тонн. В. Пальоха,

настають

у

в роботі.

наступного року бригада

30,1 114,3 13,4 75,9 13,2 83,5

тонн клубнів. Причи- затори першої дільниці І. Мина затягування кагатування - щенко, І . Примак, А. Мишенко та

Трактористи Петро Поляков

колгосn ім. Ватvтіна, с.

вже

ви·

кукурудзи

1а Ф. Калюк. Ім обом необхідно

близько

ня.

ХОРОШІ ВІСТІ

повтор-

втрати врожаю. З плану 2400 тонн досі в колгоспі закагатовано 960. Особливо відстають з цим бригади .Ni 7 та .Ni 8, якими керують О. Колесник

nродовжує цапати ЇЇ на заго-

колгосnник.

по-

грунту.

-

успіх

робіт­

- ·9

Рожни , «Бі.1ьшовик» Ліrки, ім . Калініна Рvсанів, ім. Ста .1іна

ше вивозити гною на поля кол- ривницьких приміщень . От чому

клубні, то буде доnущено значні

Деник,

М. Єременно,

будь-яку як

чує

зем.1і .1ише по довгочасні сnоруди закладено 40· торФу. Точ і

площах , проте цього не роблять. Кожного дня темnература зни-

pofio-

3 П;lОЩ

залишено

не підбирання картоnлі

тівельні пункти понад завдан-

Радгосn «Зоря».

грунті

очевидним

доби не менш як по 80 тонн до­ бротної зеленої маси. За 120 днів її згодували близько 10 тисяч тонн. Зелена маса використовува­ тиметься на корм худобі ще по­ над місяць. На третій дільниці у

зроблено ли-

що лежать на поверхні

дажу картоплі .1ержаві і зараз

,,

у

очолювана

ниць з ланок Галини

силосувати

що

Отже, на порядку дня

Ганни І.1ьченко та і-нших. Арті.1ь виконала план про-

взяті

поки

більш

значення

Колектив неведикий

Назви сід і колгослів

Хороший врожай одержала лан­

нами

ПраЦЮ·

бачите: надто вже багато бульб,

картоплекопачі тракториста Дмитра Шевченка, колгосп-

Викон.уючи

ЩОДНЯ

Добре працює бригада по за­ готівлі добрив, очолювана д. Кеу­

днів

з кукурудзи. Але це не все. Про­ тЯІ-ом останніх місяців комбай·

колгосп-

поглянути

ділянку

GезпечИ;lа старанна робота на

І

маЙЖе

заготівель­

відправлено її

-

відзна•Іилася

18

На

здачі

У траншеї закладено 8000 тонн силосу майже три чверті його

4.

ше частину справи. Після картоn-

800 тонн добірних них 550 тонн на на-

ражну картоn.lю

та

клубні

близько 25 процентів клубнів. До-

впоралися з

rіння. Пер~ою закінчи.lа цю друга

ЯКОЇ

лекопачів

коnанням кapтun.li. Закладено

Яковп~

роботою

Га.1ини Тимко,

Однак

стріти 43-ю річницю Великого

ту

Стасюк

все

качанистою

вали на ділянці.

борючись за те, щоб гідно зу-

3

М.

підкоnували

гектарах nри завданні

6-7

НИЦЬ

а/)Ті:Іі ім. 1\iptJІJa, с . Завори•Іі,

бу.lьб,

Талаш

Хорошою

* **

в кагати

Трактористи

М.

ланка

:13ГОТІ\ОІІТОр11

вчасно

брига-

Лень.

r.

ри.

на

раІЇt:ІІІІіІ\ІtВСІІі .lІ\11.

Жовтня,

дільниці

Добре попрацювали механізато­

Д. Полив'яний,

~~~ХJІІЇ:!аТоJJИ,

третій

якою керує

завдання .

! llipt'І\TOp

на

державі.

плану

кормовому балансі. Якщо торік вирощували її на 800' гектарах, то в нинішньому році площу під

да, яку очолює В. Стасько, на 1 другій на 65 гектарах бригада,

rтплових на 22,5

71,

Стає

на 90 гектарах впоралася з кар-

п .1ан

виконанням

рішальне

вавши людей, першою у колгоспі

продажу овочів деріІ:аві. ЗдаІІО їх 1ООО ТО!ІН, в тому чис-

.11.

по.1я.

КАЧАНИСТА ВИРУЧИЛА

nолях. На працюють 6

на

ників, аде дружний. Це забезпе­

з

ні пункти ще не понад 1000 тонн.

nідкоnуванні бульб картоплекоn~чів. Вміло вик~риставши техюку та добре орган•зу-

збирати,

також

на всіх

вивозять

ться

Н<tша рейдова бригада nобува­

/ ла майже

приміщень,

щодня

шем, у радгоспі «Вогданівський».

l бурrованої картоnлі.

КиБва та на заготІвельІІІ пунк-

майже

«островський». Колгосп незадовільно сnравляє­ картоnлі

Україна» сотні куn тимчасоІІо за-

к_артнnJІІ .lеРіІіаВІ._ В м~гааини /

бригади nо•шнають

його

теріал картоплі сортів «альма» та

В ПОСТІЙНІ КАГАТИ

будьб .

.

бі.'ІЯ тваринницьких

<> ••••••

Більше напруження в роботі

ня . На зимове зберігання по­ кладенп близько 1ООО тонн

складено в

кагати. Тут гній не задежується

11 :.......................................

зува.1и всі сиди на кагатуван­

роковинам Великого

тонн Д(}брив, що стано­

2816

рив закомпосто·вано і

робо­

копати картопдю на 360 гек­ тарах. Те-пер бригади мобілі­

ІІІ

кудьтур,

«Жовтень», с. Требухів,

ПЕРШИМИ

Стадіна, с. Русанів, за.кінчиди

.

врожайності всіх

сідьськогосподарських

ко.1госn

.... ~···········

.і(о.бре

Виробництво добрив в колгосnах і радгосnах району за станом на ЗО вересня

Дбаючи про підвищення родю­

чості грунтів,

а кагатному

при- нагромадилось багато а закагатовано

У оурти

:~~а_до лю-

nощ зараз

лише

картоплі, цо

500

РозМ()Ва ції праці вони 'ВикористовуютьсІІ мерзди. тонн, тоді як потрі~но д.'Ія садінне на повну потужність. Буває, Дає себе взнаки погана органі- RЯ та на інші потреби ПІ)КЛасти

Іде, іде, появився на гори- що агрегати простоюють з вини зація праці і на руднянському на зберігання 1470 тонн . зонті. Зараз бу,Іемо працювати. самих трактористів, які запізню- відділку. Тут тако.ж !tІають місце Г. Андрієнко.


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

Субота,

8

жовтня

НОВОРІЧНА ПЕРЕДПЛАТА У РУСАНОВІ .....~! ~

*ЩА СЛИВ І В І .11. ЕТ Н

..........,.___."

о--

-....- -.......- -...--о

ГАЗЕТУ-В КОЖНИЙ

Іде "Місячник здоров'я"

КОпГОСПНИИ ДВІР

СВОЄЇ ВУЛИUІ

тр·}'дящі районно-го центра ще на­

ти і жптали. Дійо.ву мпо-М{)­ rу працівникам зв'язку надає в цьому партійна організація Секре­ колгоспу ім. Сталіна. тар парторганізаціі А. Соло­ вей, комуніст Ф. Костиря та інші активісти проводять бе­ бі:~ьшовицькоі сіди про ро:~ь

полегливіше борються за благо­ устрій рідногн міста. Більшість честю своєї гроУадян дороі!;ить вулиці.

підмітаються

юн1у

ванні тру~я1цих.

платили понад 700 примірни­

І

ня зету

мати на кожен двір га­ УСПіШВИКО/іУЄТЬСЯ

1

проходить

Активно

ко. Наса,"(иди квіти і І вудиці Ш. А.1ейхема В.

зв'язку. Русанів. 11

Бесі.аа на актуапьну тему Бдизько 300 робітників ві·.:~­ ділка ра;vоспу були присутні!.!И «Боротьба з на бесіді у клубі самогоноварінням», пияцтвом .яку провели дільничний уловнQ­ І. Трушин та важений ;~~ілrції завідУючий районною юридичною

хонсультац.ією Л. Розеншайн.

бесіди, побу­

дована на прикладах з місцево­

го життя, викликала у nрисутніх великий інтерес. Вона допоиоже ще ширше залучити rр{):ма;:~ськість боротьбу з таким злом,

на

нки-

ми є пияцтво і самогоноваріння. О.

с.

Нестеренко,

Світильвівської сіль·

го.1ова ськоі

!

ся на кожно~Іу кроці.

;

!

завідуючий ценrра.1І>ІЮЮ ощадкасою.

..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•. •···· •..•..•..•..•.•..•..•..•..•..•.•..•.•.•..•..•..•..•. •··•··•··• ................... .

В )Іагазині бруднu, тісно, тор­

;;о пі.1собного приміщення немає. Протягом декїдькох останніх ро-

ящики

приклад,

з

цигарками

·

}' санпра-

по-

по J~иїв~ькій, честю своєї

живе

який

А ось Ф. Яхно,

не дорожить

176,

за.бруднює

вулиці,

сцибу. На такий же шлях став

який живе по і гр. Тищенко, 170. Хоч він вже і І\иівській, за антисані­ був оштрафовuний тарпий стан по;{Вір'я, а.'Іе виснов­

•~урченка. У ві;mовідь

грубість.

почули

Нк же, питається, розмовляє тов. Курченко з покупцями? Чи ціка-

вились цим у місько~Іу споживчому товаристві?

санітарний

е.,ектроосвітлення'V!. Листи пе-

3

ревірядись бюро партійної організаходи.

Вжито

радгоспу.

rрансформатuр,

і

центральної

до

nідключено

! ...... ., .... 1/.ІІе;·······••r•ІІ•······"···· . •··•··•··• ·•···

Гуси не зробив. ків для е-?бе гро:~~а.1янш•а І. Ведикого пасуть­ ся по ву:~. Кірова, псують ;Іерева а К. Гуща з вуд. та квітники,

10 жовтня «Новини 11.00 Понеділок: «Новий Делі». Но­ дня»; 11.10 художній фі.1ьм. ви-й індійський назустріч (І і І! серії); 18.30 -

«Лисиця і вовк». Мультиплікацій­ міжнародний ний фільм; 19.40 -

•БЕЗ КИТАЮ НЕ МОЖЕ. БУТИ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ ООН в

внесений

держав

на ''сесії

прой.нята

nраг·

і

сприяти

успішному

виконанню

Він відnові·

життям.

самим

ний

ми.рр.

ООН nрезидентами Гани, Індоне-

св0€ю трива.1істю (тягнеться вже

публіки,

nрем'єр-мі-

ного в Статуті ООН: «врятувати

ликою гостротою виступів баrа· т ьох її учасників. У ході диску-

1и держав вис.ювили побажання контактів між про відновлення

ни». Вже 15 років існує ООН. За цей час у світі ста.1ися корінні

Китайс~о~кий народ, який становить одну чверть усього людства, досі

вимальовується. боро_тьб~ двох .л!:

метою вІр.шукати ~uляхи nом як-

ве під прапором соціалізму. Більш

ООН,

бі.1 ьше двох тижнів), але й ве-

Рес- нею головного обов'язку, записа-

ністром Індії. Керівники цих n'я·

сії дедаЛі ре.1ьєфніше і яскрав•іш_е главами _урядів

срср

і

майбутні nокоління від лиха вій·

Редантор В. ПИНДЮРА.

ня законних прав Китаю в ООН.

д./111 ВАС, ТОВАРИШІ

має своїх

відновлен·

про

nропозиції

представників в

nолітичний

де смердить

Вся відпові-І на розряД:КУ. міжнародної. напр_у· ті. Проте n_резиде_нт США Ейзен- ши кайдани колоніалізму, сталu да;~ьність за це падає на США · хауер nоспшлю ВІдхили.в цю про- на шлях незалежного розвитку. та їх союзників по воєнних бло- ' сшвро б ІТ· на роовито·к женості б · · ' сесії на вистуnі своєму У ках. вимагають, иицтва народів в інтересах миру nозищю 1 знову спро ував зва- Ці зміни невідкладно поттищ -

ній у світовій

і

лінії

на

ної війни».

nро~довження

·нкою

багатьох

тю1 шення мІжнародно! напруженос· як nівмільярда людей, розірвав- труп чанкайшіста.

«холод· органів

лити вину за загострення

напру-

женості з Сполучених Штатів на р І ·• С адянськии оюз ..накше nостави-

щоб структуру керівних

органів

ООН було приведено у відповід· ність з існуючим співвідношенням

М.

С. Хрущов ви-крив

n~дступи

імперіалістів і закликав вщновити

заоканні

КНР

nрава

в ООН.

оцІ · ·nоказав, до nроnозицн наша краtна. сил на світовій арені. Адже ціл- Глава нашої делегації а nрогра . • у . . · лась зарубtж.ноІ nреси, величн !і •. С. ком безглуздо, коли багато аф- що без участі народного Китаю ма "~-вt'ту без воєн, без колоюатз- х відnовіді її авторам · м рущов вказує: «і и готовІ всту- ро-азіатських краін не представ- не може бути ні роззброєння, ні му' висунута главою Радянського . в різних органах ООН. Ви- нормальної роботи ООН. Радянnереговори І контакт в nити є тим уряду м. с. Хрущовим, · урядом с nолученихз лені ходячи з цього, наша дедегація ську nропозицію підтрима.1и багаnрезидентом 1 р озгор ·· ш · А стрижнем, навколо якого

за

татІв

тається робота сесії. Як за~важи-

мерики, маючи Ні!, увазі,

заnропонува.'Іа, щоб замість гене-

то Учасників сесії,

вистуnи

М.

С.

Хрущова

ність засудити дії, які викликали

надають нинішній сесії особли-во- nогіршення

радянсько-іімерикан-

створено

виконавчий

орган

3

в тому числі

Індонезії

•1 а індонезійська газета «Бінтанг що уряд США знайде в .собі муж· рального секретаря в ООН було президент тімур»,

«Новини дня».

Велике значення має внесення

нами

, з зміни. Майже мільярд людей жи- не

США

Делі». Новий індійський фільм. (І! серія); 22.15 - концерт; 22.45

часу та іН'І]!;ресам

ненням nіднести авторитет ООН дає вимога"'

.1 еї ООН триває загальна диску-

Арабської

прем'єр-міністр

Сукарно,

Індії Неру.

р

РОБС/ЛЬКОРН!

миру па.1 кu підтри,мують всі на-

волю до rю.1іпшення цих відносин

Напруженість міжнародної об· становки, яка спостерігається ни· ні, викли,кає стурбованість керів-

Виняrково велике значення для збереження миру має зміцнення ООН. Позиція Радянського Союзу

краін. Про це говорить, зокрема,

а

них

державних

діячів

багатьох

на ді.'!і».

та

інших

також

еСТРОНТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

соціалістичних

багатьох

передплата

ПОНДЕНТ:. _ трибуну . журналі

В

СІлькорів.

роб- і

друку-

досвід про ються матеріали роботи стінних, багатотираж-

бесіди

них і районних газет,

досвід•Іених газетних працівни-

ків

про

журналістс.ьку

май-

стерність, статті з nитань тео-

...

журна,lістики. . Т робсількори, овариш1 б

рн

за удьте

nередплатити

«Рабоче-крестьянский

nондент» .

не

журнал

коррес-

1

«В ·-=~,-=· ··-·--со--·-·

пише

Дерев'янко

Ва.1ентина Анато­

трьох чолові·к, 8:Кі б представ.~я·

11-й раз на сесії ООН, -

у в0€нні блоки Заходу, соціаліс·

«Аль-Гумхурія»,

напо.1егливо

в~. Жданова, 2, порушує справу

«Заклик Радянського Союзу до забезnечення нормального .сnів· робітництва всіх краін в ООН, -

цтво на·родного Китаю в ООН. І кожного разу твердолобу позидію США .д~далі гостріше засуд-

.\\нІ\о.lСЧО Івановичем, який живе у м. Бровари, вул. Кутузо-ва, 14-а. Справа слухатиметься в нарсуді

тичні країни і країни нейтральні. звучить вимога

краін, І nише в цьому зв'язку

нейтральних

на

1961 рік на журнал «РОБОЧЕКОРРЕС- . КРЕСТЬЯНСКИИ озпочалася

го значення, а його заклики до ських відносин, і виявить добру .1и відnовідно країни, що входять І з цього nриводу каїрська газета .1іівна, ЯІ\а роди.

телев-ізійний жур­ «Новий 20.45 -

огл~.д; 19.55 нал «Атеїст»;

ПОВИННА СЛУЖИТИ СПРАВІ МИРУ

і

«Чудо­ 19.00 19.20 -

передача

!ІИМ містом ми йдемо»; останні вісті (Москва);

*сипи РОЗУМУ І МИРУ ПЕРЕМАГАЮТЬ

Югославії

«Новини

Жовтню.

дня»; 1В.40 -

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

сія. Вона в-ідзначається не тільки І зіі, Об~днаноі

21.20

концерт за заявками Г.'Іядачів.

Великому

резолюції,

з (Передачі «Наші nісні»;

(І серія);

художній фільм

Бровари.

На XV сесії Генеральної Асамб., nроект

«Друзі-товариші».

13.40 -

16.00 - спор­ Художній фільм; «Вчіться тивна передача; 17.55 передача 18.25 танцювати»; Армії Радянської воїнів для

-

.1ікар.

* ООН

рів;

піоне­

будинку

сті Дарницького

«Розум проти безумства». Документальний фільм; 20.50 індійський «Новий Делі». Новий

почесна Б.lаго}"стрій )fЇста справа всіх rромцян. Про це не с.1ід ІІіІіf1.1И і нікr•!.ІУ забувати. Є. ФрІч, м.

жовтня

9

ранкова гігіє­ Неділя: 10.00 урок нічна гімнасти·ка; 10.25 концерт англійської мови; 13.00 учасників художньо-і самодіяльно­

20.00 -

бру,1НЮЄ садибу.

Кулаженці.

me.Jt.enepeдaчz

«Танкіст-новатор». Москви); 19.00 -

Ватутіна, ви.т1иваючи по:~~иі, за-І

Ради.

·=--

З хут. Перемога радгоспу сВе­ .1ИКОіL1ИМерський» в редакцію на­ дійшло декілька скарг на nеребої

«Ку.'Іьтурна» торгівля у Княжи· ~електромережі.

:\\а .1. Бе' Ша:.

Союз 1·

тr,вариств.

Дивіться

С.tі,~~;аки веоиубJІік~вавих JІистlв

..................... -...............1і11ію

чах.

райради

го.1ова

спортивних

Рудня.

Встановлено

.1ікар.

з рачн­

-о-

зації

З. Дуброва,

1

кuм 4:1 перемог.1и спортr~н·­ нів "іської шкn:ш .М 2. М. Яхна,

школи.

с.

ФрfіодіІ'ТИ

у гnrолінців.

-

~Ііськоі шкош1 Л!

такий благо­ межно рада за родний вчинок учнів. Спасибі, діти! О. ФЕДОРУК, вчите.1І,ка 8-річноі

похвалитися і мешканцям вулиці цівника хадат.а взагалі немає. - Чому У вас такий безпоряКірова М. Щербаку, М. Мартипен- запитали про::~авця тов. якІ· док? о 11' ко, М. Стасюку., П. к аидану,

ра­

з

шко.1и:

виграли у хунком 5:1 вони требухівців і з рахун.ко:ІІ 'І :11

такою Я була схвильована несподіванкою і одночасно без.­

мешкапці }\И. А прилавок? Він, ЯJО. і вітри­

завл;ди ,1бають про чистоту

.'Іикодиме·рської

картоплю.

ПаЛИ

Павловсь- на, брудний. Халат нродавця ва­

рядок.

КоМаНД футбО.lЬІІІІХ перемоги шкі.l. Дві одержаш1 юні спортоІеви Ве­

3}'СТРІЧІ сrредніх

ПрИЙШJІИ на мій ГОрод і ВИКО­

абияк. На-

ШКІЛЬНА

шкідьна осіння ПСІ•ш.'Іася спартакіада. Відбулися перші

Було це у вихідний. Тімурів­ ська команд,а в складі: М. Ко­ валенка, Н. Кокош, Н. Самсо­ ненко, О. Леоненко, Н. Поно­ Пономаренко, Т. маренко, Н. Мовчан, Г. Майчук, М. Ма­ Рогальської Н. та тюшко

мішками, ящика),Іи з продуктами,

Розміщені товари

ОСІННЯ

Спасибі, діти!

загромаджений

за.'!

кий, Ю. Осницька та інші. Є чим .rrяється під С'І'lІЙкою. А

І

начальник відділення

Актуальна тема

що санітарні правила пор.ушують­

пиці Ніна Пінчук і Люба Корпій- стоять над )іакаронними виро_ба-1

також

Ь===============

є десятиклас-

справи

ками цієї

nере;щлата се·ред вчителів та :медичних працівників села. Г. Вірич,

с.

багато щасливців, які за 3 карбованці вигра.1и ве­ .'Іи іх, домашини, швейні машини, наручні гnдинники, а грnмадянин О. Гаnімурза, В. з с. Іінятичі виграв !.ІоrоциІt.'І.

лишається таке враження, що тут

про <<Місячник здоров'я», мабуть, і не чу.'Іи. Впевню~;мося в тому,

говельний

грunюво-речовuї .1отереї ІІІ

випуску 1960 року. Вже оп.'Іа'Іено понад 250 виграшів на загальну суму 30 тисяч карбованців. Серед тих, що одерл;а­

Ми у продовольчому магазині с. Княжичі. Від огляду його за-

Г. Яхна, В. Пінчука. 3астрільни-

но.

1

Декілька днів державні трудові ощадні каси району ви­ плачую:rь виграші по білетах

Бриця Гоголя, що веде до ків магазин не ремонтувався: е.'Іектрички, засаджена деревами, ШТ}'кат~ІJІ\а в окремих місцях оба мііІі НИ}fІІ _ кл}·мби квітів. Ва- ва.1и:1ася, rтіни і стеля невідомо гато їх біля будинків Д. Божка, ко.1 и бі:ш.1ися.

ків газет і журналів. Завдан-

-

утриму-

стані

санітаfНІОМУ

на.1еж­

в

трот}'ари,

ЮТЬСЯ ДВОРІ! і КОJО,'\ЯЗЇ.

Члени артілі вже перед-

ІІ

помітно по

особ:шво

Це

ву.1ицях 1\ірова, Київській, Гого­ Тут що·денно .1я, Ш. А.1ейхема.

преси в комуністичному вихо11

здоров'я»

«1\Нсячника

дні

В

новорічна передnлата на газе­

ЗА ТРИ КАРБОВАНЦІ

БРУД І АНТИСАНІТАРІЯ

ДОРОЖИТИ ЧЕСТЮ

великою з Організовано, активністю nроходить в селі

1

року.

• •• І І

.

*Ч И ЦІ К А В Л Я Т Ь С Я Ц И М У М І С Ь К С Т?

1960

газета «джуга-нтар», -

інд.ійська

nідказа·

-

живе в м. Бровари,

про представни- про розлучення

жують».

1-і

ді.1t,ниці

з

Дерев'янком

Броварського

орган Броварского райкома КП УкраИІІІЬІ и райсовета депутатов трудишихси. Гор. БроварЬІ, Киевской области. Адреса редакції: м. Бровари, Київської об.rrасті, вул. Київська,

рай-

В. Харьков. __о_н_у_.____________

N2 158.

Броварська JІайоииа APYJC:SPHJІ обласаого упраuіІfНJІ культури.

Зам. 4990-3160

120 номер 1960 рік  

120 номер 1960 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you