Page 1

П po.temлpl всіх країн. єднайтеся!

СТJІХППОВЕ Ь

Рік ви.в.аник ХХІ

СВЯТО НІМЕЦЬНОГО НАРОДУ

N2 120 (1722)

7 жовтня трудящі Німецької у Колонному заді Будинку спі­ Демократичної Республіки святку- лок . Доповідач П. Г. Москатов вали дев'яті роковини з дня про- підкреслив, що створення Ні­ голошення першої в історіі ні· мецької д~ржави, де керівна мецького народу робітничо-селян- роль належить робітничому кла­

СЕРЕДА

8

ської держави. Разом з ними цю сові в союзі з трудовим селян­

.жовти я

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

19S8

nарті'і Укра'іни та районної РаАи Аеnутатів труАящих Київської області

15

Ціна

знаменну дату відзначили наро- ством та іншими верствами тру­

р.

ди

коn.

Цій

о

о

470

мільйонів пудів хліба

.

них качанів на свиноматку .

у цьому році в республіці посіяно понад 6 мільйонів гектарів кукурудзи. Багато колгоспів, радгоспів і цілі райони одержади врожай зеленої маси кукурудзи з качанами по 700-

з'їзду КПРС і 41-х роковин Великого Жовтня

800 і більше центнерів з гектара, що б}·ло ви-

хлібороби республіки вирішили продати понад план не 75 мільйонів пудів зерна, як ро-зрахо-

рішальною умовою успішного виконання зобов'язань по заготівлі силосу. Буряководи республіки

сіки Батьківщини

мільйонів пудів

550

виростили

значно вищий, ніж торік.

хліба.

врожай

Успішно виконується зо.бов'язання по закла-

Успішніше, ніж У минулому році, проходять

денню в цьому році 56 мільйонів тонн силосу.

заготівлі продуктів тваринництва. На 1 жовтня

На 1 жовтня його закладено 53 мільйони тонн, що становить по 15 тонн силосу в середньому на корову. Це в два рази більше, ніж було його за-

заготовлено молока 4 мільйони 528 тисяч тонн, або на 492 тисячі тонн більше, і м'яса - 930 тисяч тонн, або на 32 тисячі тонн більше, ніж

готовлено в минулому році. В колгоспах і рад·

на цю ж дату в минулому році.

госпах Кіровоградської, Луганської, Сталінської, Тернопільської, Запорізької, Миколаївської і

Працівники сільського господарства Украіни енергійно трудяться, щоб зустріти ХХІ з'їзд

Одеської областей заготовлено по

КПРС новими виробничими перемогами.

18-20 тонн

всесвітньо-історичне

значення і що НДР стоіть на вір­

жовтня

6

дістали

(РАТАУ).

нагород

500

науки і більше

радянської

господарства,

200 срібних та брон­

сіль­ зових медалей.

культури

високу

В числі інших досягнень ве­

і

оцін­ ликим

призом відзначено високі ку на Всесвітній виставці в Брю· економічні показники сільського селі . Радянським організаціям, господарства СРСР, наукові і підприємствам, конструкторам, а практичні роботи ВСГВ по виве­ також

авторам

творів,

які

робіт

та денню нових сортів різних куль­

в тур,

виставлені

го

павільйоні, присуд­

жено понад

же по

різних

були

Радянському

нагород

500

май­

-

досягнеІІня тракторного

СТалінградсько'f заводУ

по

ство­

ренню нових конструкцій машин,

Таrанрозького заводу -

по ство-

великих призів, по­ ренню самохідного комбайна чесних дипломів, золотих медалей «СК-3» та інші. (РАТАУ).

100

-----

Пам'ятник І dудинок-музеі В. І. Пеніна в НокушкІно В грудні 1887 року 17-річ­ цьому селі, названому Ленін о, вого Володимира Ілліча було зас­ відкрито пам'ятник будиноклано в село Jtокушкіно за 40 музей В. І. Леніна. кілометрів від Казані. Тепер у (ТАРС).

Нова техніка Гірничий комбайн

***

«К·І» мя /

виймання маргаицьових руд ство. Новий кукурудзозбиральний . Р~Ла група констр~торів Криво- комбайн «КСПШ-1 ,8» виготовлено

Електролінія Каховська ГЕС рІЗЬКОГО

Бригада Гіталова виконала зобов'я~ання

має

громадськості ному шляху побудови соціалізму .

промисловості,

мистецтва

тіі про круте піднесення сільського господарства, здали і продали державі 470 мільйонів пудів хліба, або на 20 мільйонів пудів більше , ніж передбачено планом. На ознаменування ХХІ

Всього

техніки,

ського

відповідаючи на піклування Комуністичної пар-

мі.'Іьйонів пудів.

дящих,

присвячено

збори

Досягнення і

силосу на корову і по 4-4,5 тонни консервова­

100

трудящі

Більше

І

вували раніше, а

було

о

Трудівники сільського господаретна Украіни ,

ко.тtгоспи і радгоспи республіки засипають у за·

Союзу,

Москви, що відбулись

Колгоспи і радгоспи України здали і продали державі

подіі

урочисті

ХХІ 3'13ДУ КПРС

НА ЧЕСТЬ

Радянського

всього світу.

заводу

ГІрничорудного ІІЗ заводі сГомсільмаш». Він зби·

устаткуванн.я .:Комуніст:.. Машн-

-БОрИСЛаВ

рає кукурудзу як на силос, так

на легко ВІ~бнває. руду в плас· і достиглу з одночасним відокрем­

Тракторна бригада двічі Героя Своє слово ініціатори змагантах потужНІстю вщ 1,5 до 2,1 ленням качанів . «КСПШ-1,8» моиНа кілька місяців раніше метра. по лриєднаному до неі тується на напівсамохідному ша· Соціалістичної Праці Олександра ня за комплексний обробіток копвеАєру сі, яке навішується на трактор Гіталова з колгоспу імені ХХ просаоних культур з честю вико­ стріжу закінчено будівництво ви· розвантажувальному з'їзду КПРС, Ново-Украінського району, Кіровоградської області, брала зобов'язання своїми сила­ ми виростити на 700 гектарах по 300 центнерів зеленої маси ку­ курудзи, а зерна

по

-

30

нерів .

У

змаганні

між

нали.

Зеленої

зібрано по

маси

соковольтноі

кукурудзи

по

45

Нова

центне­

Витрата трудоднів на обро· лав і всі населені пункти райобіток гектара кукурудзи знизи­ ну. Вулиці і будинки освітилицент- лась проти минулого року більш ся тисячами лампочок «Ілліча». (РАТАУ). як в два рази. (РАТАУ).

колгоспами

села на честь 41-х роковин Вели.

рів.

Достроково

та вирощували, з 11 гектарів­ «бородянський». Наступної вес-

кого Жовтня і ХХІ з'їзду КПРС

збирання

артіль

закагатували 450 тонн добірних мемо на 40 гектарах.

наша

першою

план продажу

виконала

карт<шлі

На приймальний пункт 328 тонн . Першими

завершили

державі.

врожаю.

!

і

З

таким

також

питанням

ми звер­

нулися до значної робdлькорів. Це ж

кількості питання

1 було ! !

!!

! ~ ! ~

відповідеіі,

ясно стає раііону

одне

високо

що одержали,

трудящі

-

цінять

низову

пресу, але не все їх в її ро­

боті

~

зет, які необхідного впливу на читача не роблять, не викли­

і

! !!

задовольняє.

номери

стінних І багатотиражних га­ кають

у

практично

нього

не

нових

думок,

допомагають

з

! ~

ще більшим завзяттям бороти.

! !

ся за нові успіхи в господар­ ському і культурному будів­

~

! ~ ! ! ! і

~

ннцтві, за те, наше

щоб зробити

повсякденне

життя,

по­

бут, дозвілля ще більш ціка­ вими, змістовними.

За останиііі

час

на сторін­

ках сСтахаиовцJІ:. вміщені бу-

ли огляди стіннИх гаsет кол·

~ госпів «Комунар:., с. Богданів­ !

ка, ім. Жданова, с. Красилів­ ка, ім. Кірова, с. Погребк, ба­ гатотиражної друкованої газе­ ти лІткІвського колгоспу імені КuІнІна. Ознайомились більш

глибоко І з роботою ряду га­

зет

інших

колгоспів,

ємств раііоиу,

посадки ни картоплю цих сортів садити­ П. Онойко,

підпри­

що дає можли-

агроном.

с.

В·димерка.

основниіі

на

нашу

висновок.

Не дивлячись на те, що до складу редколегій стінних і багатотиражних газет колгос­ пів і nідприємств району вхо­ дить понад 600 комуністів І безпартІііних активістів, значна кількість видань партіііних організацііі не стала ще масо­

вими. у 20, наприклад, номерах стінгазети

рудиякеького

кол ­

госпу ім. 40-річчя Жовтня (редактор т. Онопрієнко В.) не вміщено жодного листа до­ ярки, свинарки, передовиків виробиицтва рільничих бригад,

250

працю

робітників.

•••

•••

Лічильно-касову машину «КР» мя їдалень виготовлено на ле· нінградському експериментально· му заводі. Вона не тільки друкує чеки з зазначенням суми, але й одночасно видає відвідувачам рахунки, в яких вказано

Величезні лідйомні крани бетоноукладаІІі , керовані по ра·

оnератор,

що

варrість

окремих страв і замовлення в ці ­ лому.

(РАТАУ).

діо, виготовляються мя Брат­ ської ГЕС на Ленінградському заводі імені С. М. Кірова. Такий кран має радіостанцію і телеві· зіі!ну установку, з допомогою

не

j

ко)

заповнЮЕ

знаход.иться

номери

стінгазети матеріалами з цент­ ральної преси, що їх ко.вгосn­ ники

давно

Такого

вж:е

читuи.

змісту

газети

якої серііозиої ролі колективу трудящих

будь­

у житті не віді­

грають.

Вони

не

читача

і

викликають

нього

не

бажання

захоnлюють

написати

у до

свОЕЇ газети про те, що його сьогодні радує, хвилЮЕ або викликає

Не з

обурення.

можна

тим,

що

на

також

про біб-

художньої Останні 7

Броварсь­ заповнені

не

чому

ряд

виходять

стали

ще

наших

га­

регулярно і

справжньо10

три·

.ІUІВЦІХ.

окремі

миритися

багато

критич·

них виступів в стінних газетах

В первинних партійних ор­ ганізаціях району лочао~ис:я звітно-виборні збори. У доnо­ відях, виступах повинно бути належним чином ві.&.6ито стан низової преси. Слід викрwти

тільки

каналу

комбайн

буноtО громадської думки тру.

що їх написав редактор т. Ха­ лемський Б. та керівники під­ приємства . Внаслідок занедба­ ності масової роботи редколе­ гія погребського колгоспу імені Кірова (редактор А. Литвииен-

одними

нює

Обслуговує

провадять

дна

а висота її дорівнює чотирьохповерховому буднику. Вона замі·

причини,

матеріалами,

маіі)І!.е немає матеріалів роботу агітаторів, клубу,

номерів стінгазети кого молокозаводу

укосів

«Бєларусь».

-тракторист.

Північний Донець-Донбас. Дов­ жина кожної машини 42 метри,

зет

правління колгосnів, сільради не реагують. Якщо партійна організація не nоведе рІшучоt боротьби nроти такої, по суті прихоааноі, форми sатІІСКу кри­ тики, даремно сподіаати.с:я, щоб газета стала масовою, бойо­ вою, •о Іде в ногу з життям.

ліотеки, гуртків самодіяльfІості.

облицювання

*машини * *

вагонетки.

дями.

БАГАТОТИРАЖНУ ГА ЗЕТУ? думку,

Унікальні

У

на відстані, може управляти бад­

ЯКОЇ ВИ ДУМКИ ПРО СВОЮ СТІННУ, одни,

марганець

ti

•••••t:f

вість зробити

подає

яких

Колгосп ім. Кірова,

-«островсьІtиЙ», який цього лі·

поставлено на конфереи­

ції читачів, яка відбулася минулого місяця у рожнівсь­ кому колrоспі «Бідьшовик:.. З

Для

здано бульб, в тому числі окремо перспективних сортів: з 1 гектара

J:І••ІІ•ІІ•н•н••••І•••••н••••ІІ••••••••••••• • ••••••••••••••н••••• • ••••ІІ•н•"•••••••••••••"•"• '

!

Кахов-

ка - Борислав. Електроенергію Каховської ГЕС одержали Борис-

центнерів з гек-

310 -

1'ара, а зерна

лtнн

Цеитральниіі Комітет КПРС у своііі постанові сПро 110.1in· шення керІаництаа ІІІ&СОІНМ рухом робітничих і сІо~ьс:ьких кореспондентів р а д я и с ь к о і преси• (дивіться журнu сРа­ бо••е-крестьянскиіі корресnои. дент• .М 9 за 1958 рік) зобо­ в'язав партІІнІ організації по­ ліпшити керівництво і контроль за роботою стінІНІх і багатотиражних

друкованих

газет.

Маємо зробити з цієї постано. ви необхідні висновки і доби­ тися того, щоб кожна газета була цікавою, привертала ува-

гу читача до наАважлквІшоrо,

Кіровоградська кою

Великого Жоатия, доломагала

наниІ

nрактично

трудящим

взятих

у

ком.

її

За

nеревиконує

визначні

всі

успіхи,

завдання.

досягнуті

в

будівництві, М. Д. Карлову при­ своєно звання ГероЯ Соціалістич­

!

ної Праці.

в районІ

nартІІноі

аІриим

!

тично

!

Товариші комуністи, комсо­ молщІ, робсІлькори! Зробимо

ганізаціі,

і

на

честь u.их знаменних подііі. кожну иаwу газету

Вели·

будівників

ви"о-

зоСіоа'язань

гостро10 зброєю

область.

серед

Кременчуцької ГЕС корнетується бригадир комплексної бригади і . арматурників Михайло Дмитрович ! Карпов. FІого бригада ·система·

чим жиае зараз весь радs~и· ! ськиіі народ ,- nідготовки до і

ХХІ з'ізду КПРС 141-х рокнав

лошаною

ор­

помічни­

~

•.

На

фото:

встановлює

комплексна арматуру

в

бриrада стіни

і

пімоrу спіральної камери четвер­ тоі

гідротурбіни .

плані

-

На

передньому

М. Д. Карnов.

(Фотохроніка РАТАУ). Фото Г. Вєруwківа.


Середа,

СТАХАНОВЕЦЬ

2 ЗВІТНО·ВИЕОРНІ ЗБОРИ

На

В ПЕРВИННИХ ПАРТОРГАНІЗАЦ/gХ

ДІ.JІОВИЙ ОГ.JІЯД РОБОТИ

з'їзду ІШ(б)У за час від

XIV

ім.

На вам,

В артілі асигновані кошти на але вони будівництво,

бота. Комуністи посідають аван­ агітато­

фактично

з

виступають

рами,

лекціями.

проблема

хоч

використані,

не

житла

тут

далеко

що

фото,

надсилаємо

шпакльоваль­

бригада

трьох

ниць, яка складається з

гардну роль на виробництві, пра­ житлове цюють пропагандистами ,

соціаліс­

змагання.

тичного

тивно відбивається на якості про­

трудову

на

збільшується

передовиків

кількість

нега­

стали

як

щодня

вахту,

ро­ дукції.

внутріпартійна

ПоЛіпшилася

103

часу ,

го

еле­

ще

нашого

цеху успішно виконав вироб­ ничу програму минулого міся­ то­ З проценти . ця на

СJІабо

що

штурмівщини,

менти

зборів.

минулих звітно-виборних

перевелися

Не

торами.

промартіллю

досягнуті

успіхи

вахті

КПРС,

з'їздові

колектив

робітничий

провадиться робота з раціоналіза­

про

свідчать

які

факти,

навела

безпеки,

вила технічної

тар парторганізаціі т. Кладова З .

нашого

кадрових

робітниць

заводу-Л.

Кравченко, Є .

Го­

лоскок і Г . Андріяш. У вересні і з перших днів жовтня вони ви ­ особливо відзначаються норму на конують процентів . Все роблять швид­ ко і якість роботи відмінна .

не

Двічі на місяць виходить ·газета розв'язана. Це важливе питання партійної «Перець». пройшло повз увагу і додаток до неї організації. ро­ культурно-масова Покращала Доповідач, виступаючі вказа­ бота. Працюють гуртки спортивні ли і на ряд істотних недоліків у і художньої самодіяльності.

170-180

За рішенням партійної групи, цехпрофкому імена. активних

цеху

адміністрації

і

політмасовій і У соціалістичному змаганні на внутріпар'І'ійній Великого роботі. Нерегулярно проводилися 41-ї річниці честь

учасників

трудової вахти на честь 41-х роковин Великого

Жовтня і ХХІ з'їзду КПРС з а несен і на Дошку М. ЗавІтневич, пошани . технорук цеху. Завод холодильників. Фото В . ПОJІотняка.

a==================dl

Жовтня і ХХІ з'їзду КПРС колек­ семінари агітаторів, не надавала­ "====================а тив добився перших успіхів. Де­ ся належна допомога комсомоль­ план ській організації, не збільшено в~ятимісячний виробничий

Профорганізація і соціалістичне змагання на підприємстві

стінгазети,

продуктивність періодичність виходу

перевиконано,

останніх повідомJІень процентів, як то було записано в рішенні сума нагромаджень становить 738 минулих звітно-виборних зборів. Робіт.ни~ий колектив, інженерпартійні рішенні В своєму тисяч карбованців, знижена со­ працівпики ливарно­ но-технічні усу­ для заходи :ібори намітили бівартість продукції. прокатного заводу виконали 9У нас, говорили комуністи на нення наявних недоліків в роботі. план ни­ місячний виробничий партійних зборах, непогано вико­ Схвалили план nідготовки до 41-ї процен­ 105,7 на року нішнього нується план по валу, але разом річниці Великого Жовтня і ХХІ кар­ тисяч З67 на дав Завод та. В. Рм••а, з'їзду КПРС. праці зросла на .

3

165

з тим з місяця в місяць не ви­ по

завдання

конується

член

асорти-

бованців

КПРС .

вельного

Цілком доповіддю

більш

працювали

тонн

KJ}o-

заліза.

- Все, я б сказав, хорошо, продовжує М. Струневич, майстер Гоголівського молокозаводу, І}.Ле були у нас можливості пра-

за

цювати набагато краще . підтверд.жує це фактами .

І

трудомістких механізації молокозаводу Делегація робіт. Дмитровеького району, Московсь­ він кої області, з яким змагаеиоеь, цілком вірно вказала на цей не-

заготівля

плану

в долік, що заважає нам працювати

організована

була

кварталі

що ми незадовільно боролися нами здійснення наміченого

мо-

ефективно.

більш

агітатори

Пленуму (голова завкому т. Цимерман 1.) в та ряд інших. Все це підносит1

провели

ніст Б. Халемський,

роботу

відзна- житті,

-

чити як успіх У свої~ роботі

:re,

до

7

профколективу,

ту

-

хід механізацій виробни­

~о з нашого заводу НІ один ЛІтр кий А .

розмова

~роцесів

споживачам. Хорошо 1 те, що тільки між іншим. перевиконали план виробництва І

Завершується виробничий се­ зон на торфопідприємстві «Вели­ кое)).

За

бухгалтерськими

дани­

ми начебто все гаразд, а фактич­ зобов' я· но виконання взятого

цьому і керівників цих профколек­ тивів. Індивідуальне, міжбригадне змагання занедбано, рідко коли проводяться і профепілкові збо­

який очолює комуніст т. Успенсь.

ЗІПсованого молока не_ потрапив І чих

Кілька прикрих фактів

тільки початок бесіди, збори профспілки, І завком справи. який очолює т. Кучер П., провів і веде значну роботу за раціо-

партійному

участь У

іх керівну РОІІЬ на підприємстві .

черговий ХХІ з'їзд КПРС. На робіт­ ничих зборах, що іх скликав за-1

ємств, секретарями партійних орзначна доля вини у ганізацій

ну роль комуністів на виробницт- ничий план по валу

говорить К()Му- ві та іх

Можемо, -

-

вересневого

41-х

а надолужити прогаяне і Вказано було ~юро і на серйоз­ досі не вдалося. Автомашин ба­ ні недоліки у внутріпартійній і У конкретних цифрах вираже­ гато, але користі від них дуже політично-масовій роботі. Засі-, но також соціалістичне зобов'я­ мало, бо здебільшого простоюють дання, збори прохоАИЛИ, як пра- зання трудівників колективу з-за всіляких технічних непола­ вило, регулярно, а про авангард- райпромкомбінату. Річний вироб-

лока,

док.

після

КПРС

ро­ зобов' язання підприємства, окJ}емих цехів , бригад. Важко переоковин Великого Жовтня і ХХІ мобілізуюче значення виз'їзду КПРС буде виконано. Річ­ цінити цих зборах, наприклад, на ступу ви­ буде план ний виробничий верстатпика комуні ста конаний до 1 грудня, і Батьків- молодого час вевесь який , П. Бондара т. понадпланової одержить щина у соціалістичному змаперед де продукції не менш як на півміль­ ганні, а ставши на трудову вахйона карбованців. Продуктивність ту, дав слово до з'їзду партії праці підвищиться за цей час на щодня виконувати норму на 200 про­ 6 процентів, а собівартість процентів . дукції знизиться на 4 проценти. Але навіть найкраще проведені зобов'язання на честь

злагод­ т. Панасюк Г., директор заводу,

-

Погано

дні

ЦК

всім колективом стати на ди- ня орrаніsацій, росту продуктивності праці.-По­ профспілкової Визначено було вахту. трудову зазначив рекція заводу запевняють: взяте визнати, ніж винен

жено.

першому

взятих з6бов' я зань. Багато хоро·

парторганізації шої ініціативи в роботі проявляЕ За рішенням заводу холодильників у перші ж і профколектив райпромкомбінату

парторrанізаціі.

бюро

Виробничі показники кращі, торік,

Як це досягається?

водський комітет профспілки, одВід імені і за дорученням ко­ було прийнято рішенлективу керівники партійної і ностайно

звітною значні невикористані резерви для

із

згоден

326

партшноі під керівництвом лістичне змагання за перевико­ організаціі вони наполегливо бо­ нання виробничих норм. виконаннJІ успішне рються за

продук­ цехах бесіди про наступний поза-

понадпланової

ції, в тому числі

ВСЕ ХОРОШО, АЛЕ ...

року.

1958

роковинам

41-м

Жовтня і ХХІ

менту. Нерідко порушуються пра­

секре-

роботу,

про

Звітуючи

нсовтня

гідну зустріч слав­ Великого

Готуючи ним

трудовій

8

йшла

таті

зання

по

одному

з

важливішю

показників-відвантаженню тор­ під загрозою. Таке ж ста· ФУ новище і у рожнівс ькому торфо­

Всього

підприємстві.

80

процентів

виробничий

тільки на

виконав

план

річний

заліський

гельний завод. Поруч з директорами

це­

підпри·

виконати· пальне використання кожної ро- ри. листопада , а по асортимен­ бочої хвилини в цехах, змінах , Про серйозні недоліки в оргадо 15 грудня. В резуль- У велику нізаційній роботі у ряді наших верстатів . Особливо · · здійснення ряду раціоналі- роль у цьому ВІДІграє пості йно профкодетивів свідчить і велика

членських по заторських пропозицій, деяких діюча виробнича нарада. На ос- заборгованість прикро особливо що І внесках. засіданні наприклад, танньому, з~ін в технології вир~бництва-:

серед тих , що дозволяють со­ розглянула стан підготов- І ки заводу до зими і зв'язані з бі порушити профспілкову дис-

працІ вона

ПІдвищити про~уктивюсть

новообране на 30 проценТІв.

Збори зобов'язали масла, але воно ж у нас тільки першого сорту, а не вищого, як бюро ( секретар т. Несін І .) ви­

Боротьб~ ~олективу за вико- цим заходи по даль_шому _підне- ципліну, часом зустрічаються і

комуністи. Є. І . Небрат - голова П.,РОходить сенню продуктивностІ працІ. зо ов, язан~я семипол&івської сільради, на­ партій-І допомозі дійовій При вг:1б3 ЯТИМІСЯЧНИИ Дев усш~но. за Ч<tстину. свого виступу кому- вимогливість до комуністів приклад, вже два роки не елла­ Кузт. (секретар організаціі ної ' на виконаний план ничи ніст Ф. Аверін, який нещодавно навчання в гуртку партійної ос­

недоліки,

І~і

правити

зобов'язалися.

посилити нан~я

процента. Вже зараз в на сотні нецов І.) , директора підприємст- чує внесків. nризначений технологом, щінсвя- віти і виконання партійних до­ активної тисяч карбованців надпланових виробів. днями на заліському глибинному участі У соцІаЛІстичному змаган­ промислоНебаrато в район.і заводі і повинен сказати : не дба ні на честь ХХІ з'їзду КПРС і кожному у але підприємств, вих Жовтня ють тут про чистоту. - ! в умо- 41-х роковин Великого Залучити до

тив культурі виробництва. Був я ручень.

вах

комуніста

до

він

звертається

т. Гарбуза, майстра цього заводу,

На зборах обрані делегати на

XVI

районну партконференцію. З.

це особливо неприпустимо .

З

зборах, висловились пи

показали,

що

8. Іх висту-

на

заводі

є

Горохівська, член КПРС .

комуністів, що були на

14

м.

відомлення про скликання

дичної ліrгератури у на­ шому

селі

значно

зрос­

ла. Причому, передмата

Аде

масово,

на

рік

і

півроку. Так,

наприклад,

госпники

артілі

кол ­

«Черво-

раніше пе­

480

редпл ачували мірників

і

газет

1959

при­

трудову вахту, посилюють соціа- індивідуальному житловому

журна­

рік вже лів, а на и 1050. пе редпл а т и Вся

n

передплата

річна .

Все говорить за те, що газетою буде забезnече: на

сім'я.

кожна

кмгоспна

Активну участь в ціІІ кампанії

лова

приймають

правління

нарський тар

М.

І.,

КОJІГОСПНОЇ

т.

го·

Ви­

секре­ партор­

ганізаціі т. Тимко І . М.,

секретар

територіальної

парторганізаціі т. Крас­ ницькиіі І . Р,

взяли

технічні працівники, ставши на одержують необхідну допомогу в ник В., Мельник й: ., Доброволь-

Бровари,

МОJІОКОЗаВОД.

на Укр аїна»

профорганізації

ХХІ слуговування, для дітей дошкіль- участь тт. Печенюг й:., Ковба­

з'ізду КПРС зо дня в день зро- ного віку споруджено ясла і са- синський В. , Малахов В., Борим­ Я., Запоро­ та ський М . , Мінчук стають лави передовиків вироб- док. Понад 100 робітників І., Руба­ інженерно- інженерно-технічних працівників жець Ф., Лейбенцуп ництва. Робітники,

Збільшилась кількість передплатників мину · В порівнянні з кількість лими роками періо­ передплатників

реби членів профспілки у путів- ні доповіді про п.ідсумки верес­

І ках на санаторно-курортне ліку- невоrо Пленуму ЦК КПРС і зав­

з них за час після радісного по- вання, налагоджено медичне об- дання

всіх трудівників підприємства.

підприємства,

нашого

Днями відбулися збори профва т. Добровольського Г. повнісобговоренВ тю, наприклад , задоволено пот- активу району.

бу- ський Г. Результатом цих зборів

повинно бути корінне поліпшення дівництві. всієї профспілкової роботи . в недоліки безумовно, ще, е А ось в кОJІгоспі « Пе­ П. БІnокІнь, (голова артілі роботі профколективу і його завремога:. т. Андреев П. Н . , сек· кому, як і всього заводу холозаворгвідділом раІІкому парторганізаціі ретар т. Жовтуха Д. П . ) до передплати но

не

жуть

ще

Ce:niuap

приступили.

Встигнемо,

-

ка ­

там.

В. начальник ня зв'язку. с. Гоголів .

Михеев, відділен ­

КП Украіни.

дильників, але одне безсумнівне

фактич­

піоиервожаmих

Райком ЛКСМУ провів семінар ВЛКСМ. Проведені практичні за­

піонервожатих шкіл району . Об- ня'М'я по підготовці шкільної ху­ говорено

ких

хід

дружин

:Jмагання піонерсь­

на

честь

40-річчя

дожньої самодіяльносТі до свята. Л. Гринченко, інструктор

райкому ЛКСМУ,


СереАЗ,

8

жовтня

1958

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

з

Різко збільшити кількість корів У ЖОВТНІ НАДОЇТИ ПО 250 КІПОГРАМІВ на 100 гектарів сільськогосподарських угідь, МОВОКА ВІД КОЖНОЇ КОРОВИ оо

оо

Зведення про надІй молока в колгоспах району

за станом на 1 жовтня 1958 року ~

РІзввЦJ проти

0 ". wвву.Іоrо року

ііаави сіл

колгоспів

:1:;

=х. :t~

~ = ~+::1-

~ u

Літки, ім . Калініна Рожни, «Більшовик» Русанів, ім. Сталіна 8.-Димерка, ім. Димитрова Погреби, ім. Кірова Требухів, «)Ковтень» Зазим'я, «Шлях Ілліча» Кулаженці, «Зоря» Княжичі, ім. Щорса )Кердова, ім. Леніна Світильне, «Червоний прапор» Плоске, ім . Леніна Бобрик, ім . Сталіна Пухівка, ім. Ватутіна Гоголів, «Червона Україна» 8.-Димерка, ім. Леніна 8.Днмерка, ім. Кірова Мокрець, ім. І-го Травня Гоголів, «Перемога» Заворичі, ім . Кірова Семиполки, ім Леніна Рудня, ім. 40-річчя )Ковтня Калита, ім. Сталіна Троєщина, «Дружба» Красилівка, ім. Жданова 8 . -Димерка, ім. Шевченка Богданівка, «Комунар»

2508 2326 2749 2274 2281 2211 2013 2389

313 291 289 260 234 218 214 213 213 208 204 204 192 191 187 174 172 168 168 163 161 !56 153 151 147 145 128 195,4

По району

З.М.І\ГІ\ННЯ

а

297 249 315 268 . 222 258 177 300

2786

368

2245 2406 2306 2192 1759 2375 2524 2024 2184 2076 1859 2067 1999 2191 1370 2328 2366

252 327 269 226 187 286 265 197 246 267 210 221 210 253 133 246 231 222 249

1901 2221

• а

-135 +9 -265 -44 +52 -687 -654 +208 -368 -98 -291

-313 -184 -275 -251 +83 -329 -11 -,-191 41 -910 -299 +215 -589 +208 -87 -137 -234

+

ДОЯРОК

ПіАВеАено пі,~tсумки соціалістичного амагання ,~tоярок колгосnів раІону за високу проАуктивність молочної

хуАоби за

9

міс"ців. Найкращих показників

,~tобилися АОЯрки, оАержавши віА кожної з закріплених корів кілограмів молока:

4192 4134 3934 3919 3559 3387 3359 3342 3329 3262 3247 3221 3178 3177 3163 3130 3114 3064 3059 3045 3041 3017 3014 3003 3002 3002 3000 2994

Безпала П. Т. колгосп Ім. Сталіна, с. РусанІв. Пи.rіі.тяА М. З. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Ряба А. А. колгосп ім СталІна, с. Русанів. Бобко М. М. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки;. Кваша В. К. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Опанасенко Ф. І. колгосп «Червоний прапор», с СвІтильне. Гришко Н. П. колгосп сЧервоний прапор», с. Світильне. Куценко О. С. колгосп Ім. Щорса, с. Княжичі. Нестеренко В. М. колгосп «Червоний прапор:., с. Світильне. Заглинська М. І. колгосп Ім. Щорса, с. Княжичі. Р11ба М. Н. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. Радько Л. С. колгосп «Червоний прапор», с. Світнльие. Горобей М. Ф. колгосп Ім. Щорса, с. Княжичі.

Пархоменко П. П. колгосп Ім. Калініна, с. Літки. Харченко Г. П. колгосп сЧервоиа Україна:., с. Гоголів. Зеленка Г. І. колгосп Ім. Щорса, с. Княжичі. Борисенко О. Я. колгосп ім. Щорса, с. Княжw1і. Клименко А. І. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Вірич М. П. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. Ряба К. К. колгосп ім Сталіна, с Русанів. Кваша €. Г. колгосп ім. Сталіна, с Русанів.

Оостол М. С. колгосп Ім. Леніна, с. В.-Димерка. Гончаренко Т. М. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Петренко П. І. колгосп ім. Щорса, с Княжичі. СоловеА О. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Верченко С. С .. колгосп «Більшовик:., с. Рожни. Батечко Х. Д. колгосп Ім. Сталіна, с. Калита. Ворона €. С. колгосп ім КалІна, с. Літки. 2985 Хитра Г. П. колгосп ім. Леніна, с. 8.-Димерка. 2961 Кришни Л. І. колгосп Ім. Щорса, с. Княжичі. 2935 Костюк К. Х. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2932 Ковuеико У. М. колгосп Ім. Сталіна, с. Калита. 2909 Цюпка А. К. колгосп сЧервониА прапор», с. СвІтильне. 2899 Приходько О. С. колгосп «Перемога», с. Гоголів. 2872 Хавро Г. Г. колгосп сБІльшовик:., с Рожни. 2830 Євтушенко М. С. колгосп ім. Сталіна, с:. Калита.

ШJнх до виконання ;;Jобов'я;;Jання Збіnьwення виробництва моnока заnежить у виріwаnьній

мірі від кіnьності корів на кожних nмсти nоказують, ща

1ОО

гентарів уrідь. ВІtіЩені

не всі керівники каnгасnів

сnраажньаму дбають.

У нас в по

12,5

корови на

100

гектарів

Незабаром

39

npo

це nо­

нерів.

Боремося за те,

щоб

до-

тримати даного слова. Поповнює­ мо

стадо

nридбали лі uя

за

корів.

60

першу

8;

Спочатку

року

корів, в тому чисп'ятидеяку

жовт-

П. Захарченка, завідуючий

І(олгосn с.

Рожни.

господарськ~;~х

угідь,

фермою.

«Більшовик~.

•••

Щоб збільшити виробництво молока на 1 ОО гектарів сільсько-

......

поповнити

маточне поголів'я великої рога­ На кінець року необхідно ма­ тої худоби, з початку року прид; ти 400 кор-ів. Для цього ще потріб­ бали 52 корови, в тому числі у но іх придбати і' ноетавити за ра. вересні 12. хунок власного вирощення 48,

З числа куплених корів біль­ а поки що купили 5 корів. шість високопродуктивних, «ГруМ. Понемаренно,

нетелів переве­ ша» щодоби дає по

сільськогосподарських демо у корови . На кінець року їх угідь. На таку ж площу одержа­ будемо мати 370. Це дасть на11 ли по 295,4 центнера молока, а можливість збільшити виробни­ зобов'язалися мати по 415 цент­ цтво молока.

о

2824 СоловеА Г. А. колгосп ім. Стuіиа, с. Русанів. 2814 Шевченко О. В. колгосп сЧервоний прапор», с. СвІтильне. 2795 Філіпович Г. І; колгосп сЖовтень», с:. Требухів. 2793 Лебедимець М. Ф. колгосп Ім. Леніна, с. В.-Димерка. 2782 Вн;tоцька О. О. коагосп ім. ВатутІна, с. ПухІвка. 2767 Юрченко К. Н. колгосп ім. Калініна, с. ЛІтки. 2750 Пікож €. Л. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 2743 КорніАко В. Р. колгосп «Жовтень», с. Требухів. 2732 Музиченко Н. І. колгосп ім Калініна, с. ЛІтки. 2729 Трофімова О. €. колгосп сЖовтень», с. Требухів. 2720 Рубанка Г. К. колгосп Ім. Леніна, с. В.-Димерка. 2700 Швачко К. М. колгосп Ім. Сталіна, с. Калv..та. 2688 Логвиненко Г. П. колгосп сЧервона Україна:., с. Гоголів. 2687 Щербак Г. €. колгосп «Червоний прапор», .:. СвІтильие. 2683 Марченко М. М. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 2672 Малюга П. М. колгосп .ім. Леніна, с. Плоске. 2671 Довгодько М. Д. колгосп сБІльшовик:., с Рожни. 2668 Какун В. А. колгосп Ім. Леніна, с. Плоске. 2665 Савченко €. П. колгосп Ім. Калініна, с. ЛІтки. 2663 Крихун Г. Д колгосп сЧервоиа Україна», с. ГогоJІІв. 2653 Ткаченко М. П. колгосп Ім. Димитрова, с. В.-Димерка. 2650 Шита €. Г. колгосп ім. Леніна, с. Жердоаа. 2647 Івченко Т. Ф. колгосп Ім. Калініна, с. ЛІтки. 2642 Харченко Н. К. колгосп сЧервоиа Україна:., с. Гоголів. 2640 Кукшин Г. Г. колгосп Ім. Сталіна, с Калита. 2633 Ладан €. А. колгосп ім. Жданова, с. Красилівка. 2622 Пригара Г. В. колгосп сЧервона Україна:., с Гоголі~~. 2620 Мироненко М. І. колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка . 2620 Ковалевська М. Г. колгосп ім. Ка.ІІінІна, с. ЛІтки. 2619 Кудря О. В. колгосп Ім. Леніна, с. Жердова. 2614 Марюга Г. М. колгосп сЧервона Україна», с. Гоголів. 2612 Герус О. С. колгосп Ім. Леніна, с. Семиполки. 2611 Барташ Г. €, колгосп сЧервоюtй прапор;), с. Світи.Іьне. 2601 Проценко М. Я. колгосп сЧервоний nрапор», с СвІтuьне. 2599 Сидоренко Г. Г. колгосn Ім. Димитрова, с. В.-Димерка. 2599 Войтенко Г. Д. колrосп ім. Калініна, с. ЛІтки. 2595 Сахнюк М. М. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 2595 Таран М. А. колгосп «Червона Україна:., с. Гоголів. 2593 Пархоменко Г. І. колгосп сБІльшовик:., с. Рожни. 2581 Топіха О. П. колгосп Ім. Леніна, с. Плоске. 2580 Барланицька М. І. колгосп Ім. Калініна, с. ЛІтки. 2576 Кот К. М. колгосп сЗоря», с. Кулаженці. 2575 Руденко 3. Г. колгосп Ім. Димитрова, с. В.-Димерка. 2566 Кеуш М. Ф. колгосп Ім. Димитрова, с. В.-Димерка. 2555 Дем'яненко Р. М. колгосп «Жовтень:., с. Требухів. 2553 Шевченко Ю. С. ко.11госп Ім. ВатутІна, с. ПухІвка. 2551 Бобко М. Д. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 2531 Дяченко Н. П. колгосп «Червоний прапор:., с. СвітІLІІьие. 2530 Донцова М. М. колгосп ім. Калініна, с. ЛІтки. 2529 Дяченко М. Д. колгосп сЗори», с. Кулаженці. 2515 Лузи П. Д. колгосп Ім. Сталіна, с. Калита. 2512 Паuенко Г. П. колгосп ім. Жданова, с. КраСІUІІвка. 2500 Ганжа Г. В. колгосп «Жовтень:., с. Требухів. 2492 Ма.ксюх Н. П. колгосп сЖовтеиь:., с. Требухів. 2485 Васильченко С. Л. колгосп сЖовтень», с. Требухів. 2480 Москаленко Г. І. колгосп Ім. Жданова, с. КрасиJІівка. 2476 Конах О. І. колгосп ім. Леніна, с. ПJІоске. 2474 Різаненко П. R. колгосп ім. ВатутІиа, с. Пухівка. 2471 Крулевко М. О. колгосп Ім. Кірова, с. Погреби. 2471 Чуняк А. С. колгосп Ім. Жданова, с. КраСІUІівка. 2463 Харченко О. П. колгосп «Жовтень», с. Требухів. 2443 Коваленко О. М. коJІrосп сЗоря:., с. Куо~ажеиці. 2440 Бобко П. П. колгосп Ім. Кірова, с. В.-Димерка. 2421 Ганжа Г. І. колгосп сЖовтень:., с. Требухів. 2417 Поживил €, С. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки. 2411 Бугаєнко Г. П. колгосп ім. Кірова, с. Погреби. 2394 Негода Н. І. колгосп ім. Кірова, с. Погреби. 2385 Галицька В. Т. колгосп сШJІях Ілліча:., с. Зазим'и. 2366 Бондаренко €. Л. колгосп Ім. Кірова, с. Погреби;. 2365 Литвинова М. П. колгосп «Червона Україна:., с. Гоголів. 2357 Бруенко к. М. колгосп ім. Кірова, с. Погреби. 2356 Духно О. С. колгосп «Жовтень:., с. Требухів. 2342 Базир М. І. колгосп ім. Кірова, с. В.-Димерка. 2342 Захарченко М. Х. колrосп сБільшовик:., с. Рожни. 2342 Вакненко М. Г. колгосп сЗоря:., с. КуJІаженцІ. 2298 Корнійко г. Ф. КОJІГОСП сЖовтеи~. с. Требухів. 2281 Жеребець О. Я. колгосп сЖО8теиь:., с. Требухів. 2280 Ходос В. І. колгосп Ім. Сталіна, с. Бобрик. 2266 Кукшин П. П. колгосп Ім. Сталіна, с. КаJІита. 2251 Дяченко Т. О. колrосп Ім. СталІна, с. Бобрик.

20-21 кіло­ граму молока, «Хвилька» 18 -19, «Діана» - 21-22, «Тай­ І'а» по 23-24 кілограми. До плану ще треба 6 корів. У цьому

місяці

нестачу

мо.

зоотехнік.

Колгосп ім. Сталіаіа, с.

Бобрик.

•••

Маємо 17 4 корови. До плаву невистачав 57. f вересні повин­

поповни­ ні були приАбати 24 корови, а поставили на ферму 4.

О. Д0р0w,

8.

зоотехнік .

Колгосn «Перемога:., с.

Гоrолів.

0кСІОТІНМ, бухгалтер.

Колгосn Ім. І(Ірова, с.

Погреби.

РАДІ ЗА НЕІ

Галина·

Пригара

після

за­

кінчення школи прийшла пра­ цювати на ферму. Тут зустрі­

лася з доярками Мотр()ною Литвиновою, Галиною Крикун та

іншими, які вже

плечима

по

мали за

декілька

років стажу. Вони прийняли іі при­

вітно, розповіли і показали, як треба доїти корів. Знання, прагнення трудити. СJІ якнайкраще рік у рік за­

беЗпечують Галині все кращі успіхи в роботі.

Торік

вона

перевиконала свов зобов'язан­ ня над()їла від кожної ко­ JЮВИ на 120 кілограмів моло­ ка більше. Зараз молода до­ ярка

посідає

одно

з

перед()­

вих місць в колгоспі.

Що ж, молодь обганяє

-

вас, раді за неі,

-

говорить

Мотрона Литвинова. Галина Пригара дала слово

надоіти по

кілограмів

3400

молока від корови і вже одер­

жала по

2622. На честь ХХІ

з'їзду КПРС і 41-х роковин Великого Жовтня вона вирі­ шила виконати своє зобов'я­ зання

достроково.

І. Рибка, завідуючий

фермою.

Колrосп «Червона с.

Україна»,

Гоголів.

Н а з ні м к у:

доярка

г. в.

Пригара.

За першу

,

п ятиденку жовтня

3 1

по

5

жовтня колгоспи

району надоїли на кожну ко­ рову по 38 кілограмів молока,

або по

3,3

центнера на

100

гектарів сільськогосподарських

угідь.

Найбільше

молока

н&~

кожну корову по 51 кіло­ граму одержала артіль імені Щорса, с. Княжичі, на 10(} гектарів сільськогосподарських

уrідь

-

по

6,4

центнера

-

ім. Калініна, с. Літки, наймен­ ше по 22 кілограми на корову - колгоспи ім. 40-річ­ ча Жовтня, с. Рудня, та «JІружба», с, Тровщива. За станом на

5

жовтня кол­

госпи одержали на кожну ко­

рову по 2259 кілограмів мо­ лоа або ва 238 кілограмів менше, ніж за відповідний пе .. ріОА МИВf.JІОГО року.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

ДЕВ'ЯТА РІЧНИІUІ З ДНЯ

Велике

ПРОГОЛОШЕННЯ НДР Спеціальний

Трудящі Німецької Демокра_

випуск

тичної

колгоспної

Республіки

відзна чи ли

багатотиражки Машина шофера

Заг линеького

Листи скрlnлають дружбу

до і послідовно проводить по­

меччини держави робітників і

підвищення

селян.

трудящих.

За роки народної влади ро­ бітничий клас, трудове селян­

промисловості скорочено до години,

ство та інші верстви населен­

збільшення

ня

прибутки трудящих.

об'єднані

Спеціальний випуск на недіnьнин! »

фронті,

в

Націо­

під

керів­

додаrок

у

життєвого Робочий

на

рівня

з

7,5

Уряд НДР наполегливо бореться за те, щоб договоритися з ФРН

про

про

відмову

день

у

закон

пенсш,

соціаліс­

меччини.

сил

всієї

Борючись

за

справу зміцнення єдності со­

міцної

основи

в

для

справа самого

дальшого піднесення народного

народу.

до-бробуту .

СЄПН висунув пропозицію

Довоєнний

рівень

Центральний

Комітет

конфедерацію

не становище з збир~ІііІям кар-'

загальній промисловій продук­

ціі в

1957

88,7

процента.

господарстві

кол-

госпників і колrоспниць, всю мо­

землі

лодь,

ва

робітників,

учнів

дружно

~ільник. ле,

поки

ному

не

на

не-

залишаймо

по-

виконано

-

д-ання»

інтелігенцію,

вийти

«Не

сказано

денне

у

зав­

новенька,

у

нас

«ГАЗ-93»,

типу.

вим

яку

так

-

про

мирного договору,

проявом

є

піклування

до праці

подають літні колгосп­

на

І(олгосп с.

ім.

--Головне,

заготівлі

могла

ка

на

шлакобетонного

голів.

80

по

Німецька Демократична Рес­

проїхати

nубліка. В районі Хойєрсвер ­ да (округ Коттбус) провадить­ ся будівництво найбільшого в республіці nромислового об'єк­

с.

ім .

І(олгосп

І(алініна,

с.

Літки.

адРесування

листів

адресатам.

ківців

будуть дні

це

Для

овочів і картоплі•

і

Тзк був озаглавлений матеріал сількорівського рейду колгосnу імені Леніна , с. Gемиnолкн. Як нас nовідомили, матеріали рейду обговорені на nартійному бюро і засіданні nравління кол­ госnу. Внасдідок вжитих заходів

іх

зв'яз­

огляду іх

допомогу

та

й

від

протягом

після

нього

громадськості.

уваг,у

на

ми Слід

своечасну

села

виділяється

«Шварце

пошта

буровугільні газ,

фото:

конструкцій

ім. Щорса,

кокс,

електроенергію .

На

rгражем.

брикети, монтаж

сталевих

nершої

електро­

станції комбінату.

І(няжичі .

вчасно

і

с

п

л

ц

доставляється

завозиться. А у

мерка з-за

того, що не виділений

був листоноша,

колгоспники не

одержували газет та листів.

слід зробити

і нам ,

зв'язківцям, адже листи

Чимало

скріп­

між

людьми,

служать

8

повідомлення

важливих поширенню

тІІrиула

це до того, як Тх не по­ ставили перед фактом,

Торгува.па і завідува­ ла та А зараз завідує і торгує у магазині За­

цеглин, як відомо, і буди.­ ночок у декілька повер­ хів вироста. По гриве­

зимського

нику та ще по гривенику

карбованців і 5О копійок. 8а111.ко сказати Со­ фія чи Євдоhія першою nосміхну~ася, коли поба.

ест

Риженко. прийнято

Софія

Оклад,

як

висловитися, а

то простіше - заробітна nлата у неї невисока. Проте живе так, що по· мітити цього не можуть хіба тільки CJJinцi, на широку

ногу.

Люди, чили

та

безумовно,

ба­

і

про

в

голос

це говорили. Але ті, ко­ му

слід

звернути

ходили нкмк

було на

першими це

наче

з

увагу,

зав'яза­

очима.

Прозріли

вони

лише

декілька днів тому. Ре­ візор встановив, що Со­ фія

Риженко

завищува­

ла ціну на кожен кілограм пального

для

колгоспу

всього лише на 1 (один) гривеник 10 ті~ьки копіІок. ме, з окремих

і 5694 копіАок ців

артільІЮЇ

каси

року

початку

року

з

переско­

чили у схованку до вель­

чили

акт

мишаJІовної,

одне

встановлено

кавої

до

хоч би на

такої

кожного,

лас­ хто

півміліметра

цього . .ж

ест

€вдокія

тому-то,

ви­

дно, трохи відстала від неі. І!ерез її руки про­ ходив І<омбікорм для цLого >К hO~rocпy і вона теж набаил11ла по гриве­ нику, а іноді і на де~ кільхt копійQК більuю

на 1d.вограм. Та як бідо.

Але

точно

оu•щві і оком не мuр­ гн}· вшн, негайно вкпра­ вили

І

ревізора.

-

ви.це за неї рангом, Со­ фії Григорівни. Набагато молодше, ніж Риженко,. за своїм стажем торговельний ді· ІІЧ сусіднього магазину Якуша.

ни·

тільки

4355

карбованцІ 80 за кілька міся­

нинішнього

з

ли

спомнлку• до

каси,

-

внес­

все

до

заступник

шахраї

тисячі

розкрадають

карбованців

госnних

кол­

коштів.

І нарешті таке nитан­ ня: як це так, що бух­ гмтер

зазкмського

кол­

госпу сШлях Ілліча• Леоиід Приходько без будь-якої перевірки ра­ хунків переказував, а

9

~

8 ~

~

ди

коло

на

можу,

Не

нашого

села,

цьому

ІІК

і

погоди­

тись з ttим. Всіх цікаІJ· лять слідуючі пктаин11: а) чому це все не ви­ криаи ревізори раАспо­

жиаспі.tки

задовго

до

вересня?

б) чому ревізіАна ко­ місія ССТ, ЯКУ ОЧОЛЮЄ

пальця

обвели?

Ревізія, причому, глибо­ ка ревізіІІ мае дати на це відповідь, і не тіль­ кн

по

нах,

цих

а

двох

всьому

магази­

Зазим­

ському сет. З. НЕДJЛЬЧЕНКО. с. За:щм'я

Передnлатна

~

нr ~tожуть всі чесні лю­

nоставити

крапку.

40-річчю

фільм

ВЛІ<СМ.

«Тривожна

мо­

лодість•.

Каrарnик,

~

~

ші з арті~ьноі каси у кишені шахраїв. Невже ж тільки тому, що це сліпці, яких нав­

думка

присвячений

рай­

\

Ре11актор С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

і0 ПРИЙМАЄТЬСЯ на 1959 рік ПЕРЕДПЛАТА на ЖУРНАЛИ: ~

<=>

декого є

жовтня

00ФФ0000000000000000~000000000Ф000ФФФ00ФФФ00~

0

У

проведемо

контори зв'язку.

вірніше, перекзчував гро.

копіАочкн.

сТоре­

концерт Воро­ народного росіАського

Четвер: 19.00 останні вісті (Москва); 19.20 науково-по­ пулярний фільм «Здрастуй, земле сибірськаІ•; 20.10-кінофестиваль ,

знань.

начальника

жовтня

21 .40 -

Художній

А.

про­

хору.

для

організовано!

що по .копійці І гривени­ ку

лис та»

і

новий художній кінофільм

адор•; незького

звісток ,

допомагають

посилені

картоnлі

Середа: 19.00 останні вісті (Москва) ; 19.00 телевізійна кінохроніка сНовкни тижи11•; 19.35 - мультиплікаційний фільм; 19.45 - ·назустріч 41-й річниці Великого Жовтня. Передача «Вогні великого змагаин11•; 20.05 - літературна передача; 20.20 -

ляють дружбу, підтримують зв'я­ зок

бригадах

Дивіться телепередачі

в

колгоспі ім. Шевченка, ·с. В.-Ди-:

« Тиждень С. Мельник, не помітuа

лах11 не ctapaлacsa, а иа­

нішнього

коnання

у

--)!>-

ди.

К ОАЮ'Іі рядки j

дисципліна nокращалась,

дажу іі державі.

колгоспи

Листи зближають людей і наро-

\

трудова значно

темпи

до­

транспорт,

не

або зовсім не

народного госnодарства країни

І. Бабич. завідуючий

комбінату

Пумпе:.. Він вироблятиме мя

І. Тетянич, бухга.ІJТер.

бриг адЕр . І(олгосn

ту

кілограмів

В. Денисенко,

.Більше людей, трансnорту на збирання та вивозку

ши­

-

популяриза­

ес. Світильне, Погреби і Калита

пального та багато мастила.

теплиці. Ремонтуються і утеплю.:. ються приміщення для худоби.

і

вручення

ди

100-110

роз'яснення

Сл:І.дами ваших виступів

« Тиж­

району. Тільки тому, що не завж­

тисяч кілометрі&; не міняючи

Відремонтовані мити

провадиться

ставку пошти в

ніяких частин і щомісяця еконо­

корівни­

ощадкасою.

жовтня ц. р. в на­

12

країні

звернути

У колгоспі закінчується будів­ жодної покришки, не замінюючи ництво

по

3 6

чекаємо

каже він,

Загливському

С. БОГУСЛАВСЬКА, завідуюча центральною

ЛИСТІ\"

Велику

на . Саме любов ·до техніки допо­

60

4 тисячі карбованців, робітин­ кк райпромкомбінату на 3 тисячі карбованців. на

"ТИЖДЕНЬ

« Тижня»

Не погодитись з цим Іі(' мож­

зненацька

дер-

жави.

роботи.

дюбити машину.

Зима не застигне

8

своєї вітчизни як ми­

правил

ський?

Сталіна,

госпу ім. Леніна, с. Плоске, на тисяч карбованців, працівники. Броварської артілі «Лозодрев• -

возз'єд­

ція серед населення елементарних

Я& же доб1;вся цього Заглин­

Русанів.

мирне

квитки лотереї.

Всього розповсюджено їх на суму близько 400 тисяч карбованців. Колгосnники артілі «Червона Україна•. с. Гоголів, купили квит­ ків на 15 тисяч карбованців, кол­

радянський

ролюбної демократичної

роке

куця та його рQвесник Г. Д. Со­ силос.у, вив&Зці картоплі та ово­ щоденно на роботі. Вони чів, на будівниЦТІ!і та інших ро­ ботах. виготовляють ліски для кагатів. КОЛГОСПНИЦЯ .

нання

за

карбованців

Трудящі нашого району з велк­

святом

день листа » . Мета його

ловей

К. Ряба,

НДР,

боротьбі

шій

вантажу . Останні три роки вона

П. П. :Мар­ використовується

з

400 тисяч

ким інтересом купують другої грошово-речової

пролетарсько­

у соціалістичному будівництві , в

Будучи суверенною і неза-

метрів, перевезда чимало цінного /

ставлення

На

вір­

народ бажає ім нових успіхів

дУ Радянського Союзу.

кращий

її

у

інтернаціоналізму.

знайшла повну підтримку уря_

робіт вже пройшла багато тисяч кіло­

сумлінного

принципам

трудящих

національні інтереси німець­ кого народу. Ця ініціатива

ка­

НДР

табору,

Поздоровляючи

про

автомашину

водить

го

но-

Мало хто не знає, що ця машина

приклад

74-річний

готовки і найшвидшого укла-

шофер колгоспу Ф. 3аглинськиИ.

літніх колгоспників

ники. Так,

Як

жуть

польових

третину

31\КЕР.МО.М.МRШИНИ

спеціаль­

-

дні

бити конкретні кроки для під­ дення

му,

шляху

НДР, який запропонував зро­

підприємст­

соціалістичного

на

становила

майже

обробляють

кроком

сільському

20 РОКІВ

Приклад гарячі

В

''=============;

випуску.

В

році

важливим

вклад

ність ідеям марксизму-ленініз_

обох

возз'єднання Німеччини. Недавня ініціатива уряду

у

цінять

ціалістичного

-

соціалістичних· підприємств

продукціі

Народи соціалістичних краін

німецького

рази. Питома вага

всіх

кої території.

-

культури ,

правда». В ньому говориться про

закликали

виве ден­

високо

і

те, що в артілі створилQСЯ екла.ц­

артілі

поступове

НДР виходить з того, що це

економіки

німецьких держав, що було б

ня

про

ку

перевершено більш як у два

Партійна організація і правлін-

зони,

уряд

ТІЛІ

топлі і овочів.

про

ня іноземних військ з німець­

мирне

створити

«Колгоспна

зброї,

возз'єднання Німеччини,

промислового виробництва вже

Ватутіна

виробництва

створення в Європі безатомної

Ні­

до багатотиражки пухінської ар­

ім.

від

меччини ядерної

опора миролюбних

-

країнами .

і розміщення на території Ні­

зросли

Німецька Демократична Рес­ демократичних

усіма

відно-

син

тичному будівництві, в розвит­ створенні

під.

-

успіхів

спрямованих

прийнято

публіка

року.

Німецька

літику добросусідських

видатних

багатотиражних газет

лежною державою,

вих

НДР,

1958

Демократична Республіка твер­

дові НДР здійснити ряд важли-

ництвом Соціалістичної єдиної партії Німеччини добилися

По сторінках колгоспних

«Всі

роковини

І

утворення першої в історії Ні­

нальному

таким аншлагом вийшов

У спіхи в розвитку економі­ ки республіки дали змогу уря­

заходів,

жовтня

8

свято

жовтня

7

дев' яті

Середа,

8 8

Передплатна ціна на

на

12 6 3

місяців

на " «ПРАПОР»

«СОВЕТСКАЯ УКРАИНА» Передплатна ціна на 12 місяців -

g 8 8 ~

<=>

12 місяців- 60 крб. 6 " 30 крб. на 3 " 15 крб.

<=>

0<=>

на

6 на 3

л

8

~ <=>

- 60 крб. 30 крб. І 5 крб.

8 х "'

~

<=>

0

Передплатна ціна на

і

Ф

«ЖОВТЕНЬ»

<=> <=>

0 0

<=>

«ВІТЧИЗНА» ціна на 12 місяців- 72 крб. на 6 ,. 36 крб. на 3 " 18 крб.

на

"

<=>

~ ~

72 крб. 36 крб. 18 крб.

<=> <=>

0 0

Передплата nриймається без обмежень.

<=> ф Ф0Ф00000000Ф0ФФ0000000000000ФФФ000ФФФФФ0ФФ00Ф

~реса редакції: м. Бровари, Київської області, вуп. Київська,

Nt 138.

Броварська районна друкарня І(нівського обласного управпіння культури.

Зам.

4027-2500

120 номер 1958 рік  

120 номер 1958 рік