Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

СТЯХЯНОВЕUЬ

Орrап Броварсь:воrо райоивоrо :во.ІІІітету Rои7вlстичвоJ

партіІ fвраіии та райоивоі Рар;и р;епутатJв трур;ищих RиІвс:ьвоі областІ

/І Середа,

.N! 120 (1669)

9

жовтня

року. Ціна

1957

15

коn.

СІЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І КЛУБ інтелі­

пре,~~;ставлена

Широко

генція раЙ(}Ну В СЇЛЬСЬ.ІtИХ rру­ па•х членів Товариства для nоши­ нау:кооtих

ІІюлітнчни:х і

рення

зна:нь. Серед 216 декторів 190 учителів, сщщіаJ"1LсТів оільгоспода.рств.а.,

сЬК()ОО

ІІ]}ацівників.

біJІьшість ммодих учиrrмів, які шкоJІах

в

пращюють

сма,

Вид на Дніпровську греблю

не

беруть учаот1 в к.дубюп туртк,ах

-------- *

ХУ~ООІІ'ІІІЬОЇ са.М()ІАіЯІЬНОС'І'Ї. Питання про участь інте.JUrен-

Ще йшла громадянська вій·

на, а вепнкнА Ленін уже по· снлав перших розвідувачів

ції в роботі клубу за.олуrовує на

Орrа.нізо­

.марксшнrу-лекі:нізМІу

туту

хи використання ііого величез·

куJІьту.рно-

всіх

помозі інтел.ігенції наnис&на істо­ рія рщу ~іл району за 40 років

рення нашої країни.

'!1Рf.tЯЩИХ

:ма.с

широких.

сервд

ків. На ті часи це був вало рекордний строк.

а

Х

С

М

р

клубі

у

•rОІІОІРИТИ про наЙ'зна.меннішої да­

ПОВНЕНО

ти в kторіі .1юдст.ва, про ве.1ич­ на·роду,

перемоги ра.дянсьюго

ні

здоб.уті ним під кер1вництвом рід­ Ш/Ї Ко.мунkтичІЮЇ па.ртН -пар­

газети

KOpBCПOHJlBHTOM

Фото краuци·х JІюдей коJІrослного

іншJй формі ці товариші бе,руть

села,

в

теJІів, агроноМ'ів, зооветсшщіаJІ!іс­

КО· Головний дипломатичний респондент американської газети

в перебуває Першого до

який Б . Рестон, звернувся СРСР,

секре'!'аря

Джеймс

таймс»

«Нью-Уfорк

С.

М.

КПРС

ЦК

прийняти

праЦЇ.ВНИКЇВ всіеї інтмігенц,ії eeJia. 'виsrвити У максимум творчої ів:іціа.'l'иви

лек'І'О.ри

мі:сц~ві

і

uу, ба.х ес. Кал. ита, РУАНЯ, &б­ РИІІt, Кра.силівка. МогJІи б, 3:J,Ie не

час

тривалий

виступа­

В цих же та. рці інших

сіл ·значна. к.іль&ість ін'rеJІіrенції а:кти:вної вЦ с.1моуеу:нуJІЗІСЬ і участі в uубних гуртках худож­ ·ньої са.Іюдіяльностj.

Характерним щод,о цьог0о JІИСТ групи моJІОДИІХ кооrоопників сма

В.-Дm.м•ерка, що вміщений в сьо­ «Ста·ханов­ годнішньому номері ця» . Вони ск.а.ржаться на. те, що

В

тів,

М8.11іИЧНИХ

ШJ:Лі'ІІШеННЇ ВсіХ В·ЦЇ.В ПОJІЇТИЧНО­ куJІьтурно-{)С.Вітньої і маrовоЇ керівШІІЦ'ГВО.М' па.ртій­ роботи.

lliA

.......

слухачів,

створнла

необхіднІ

умови

дпя

того, щоб заняття проходили успішно, Було, проте, в окремих мІсцJІх допущено р11д серііозиих недолі· ків. Внаслідок незадовільної підготовки зірвано було перше занят­

тя в гуртках партіАної освіти парторганізаціі суду і прокуратури, Броварського

лісництва,

колгоспІв

ім.

Ворошилова,

с.

Троєщина,

та ім. Будьонного, с. Мокрець. Неорганізовано деревообробного

проАш.1и

Землі минуло вже діб. На 8 жовтня

бив

ції царської Росії.

Дніпровської

гідро-

електростанції створив

мщну

Пуск

заняття

в

гуртках

комбінату. У Броварському

партіАної

освіти

молокозаводі в кім­

наті, де відбулися заняття, не було столів.

Бюро раіікому КП України наміrило заходи до того, щоб такі факти більше не повторилися. Зобов'•зано секретарів. первинних парторганізаціІ обговорити на чергових партзборах хід навчаинJІ в вартіАноЇ і КОМСОМО.ІЬСWЮЇ осаіТІІ..

електростанції фашистс~кі за· гарбинки, вона швидко була відбудована і тепер її потуиt· ність значно збільшнлас•.

енергетичну базу для промнс-

лових районів Донбасу і При-

2

з половиною супутник зро· велика станuди,

ас11роноМІів і радіолюбителів. СпостережеІІІНя тільки

ал~е також

провадиться

нагромаджуваного

об· мате­

і спеціальних (ТАРС).

Збірник "Промисловість Радвнеької України за 40 рокІв (1917-1957)" полі· видавниц11во Держа.вне Ук;раїнської літератури тичної РСР випустило в світ украЇІНСЬ· кою мовою до 40-річчя Великої рево· Жовтневої соціалістичної «Промисловість збірник люції Радянської УІКраї.ни за 40 років (1917-1957)», підготовлений Інс­ титутом економіки Академії наук істо­ УРСР. В ньому показано ричні перетворення, . які відбули· ся за роки Радян:ської влади у роз:ви11Ку :всіх галузей промисло·

вості ресnубліки. видано

мас.овим

щире

викликає

хто

всіх,

хопления

і

викликааа

техніки

незмінно

хоч

и­

раз

побував на Дніпрогесі.

стародавні

·СИГJІії, скептики

... Коли з'явИJІа.сь ц~я Даі.пробу-'у -

кНічоrо .не вийде у б.ільпювюк.ів, не щ~ооати lll сuи Дю­ пра.!». Подма.ли. Виmmш>. Дв:ї:п.ро переможений і ,вЦшmі

.

••

В чому смИСJІ ціеї перемоги, кр1м н проив:аоІЮrо· зна-

чення для нашої .Ер&Їни?

Вмичезн~ кількість енергії 6ие11рої ріки боо вси.оі ІW­

ристі вихо.~и:ла в море, ~е й: без 'l'Oro ВОАИ ба.м.те. Рооум;но.

Rеро.вана лраця JІюдей орга.ні:tувала цю енергію

! прик!с&JІа

її плодіJ'І'ворно е..'І)'\JЮИТК епра.ві збаrа.ч~ння з~· Ю\ШОl:··

Розум на,йк.ращиЙ' найенергійніший

і най&ктивишпd

РОоЗУМ трудового нароД'~ Сою3у Рл;д втілений у па.ртЇІЇ біІь­

шовик.і!в. На цьому с.вяті великої ІІІерmюrи ми ще ра.з пе­

реконуємося, що партія біJІьmови&ів -

преІІіроасне і м:І>гут­

нє орга.нізуюче начадОо, що у тpy,JtOIВOro На@ОАУ Союзу Pa,~t хоtюша, світJІ<~. голова.

М. ГОРЬКИМ.

«Правда»,

\0

ЖОВ1'НЯ

\932

р,

***

Ми бачили найк.J)ащий пам'Я'І'НИК, достойний у~іwвічияка

зміноа

JІяють ООUОоЮ КОНКJ)е'l'НИЙ ПРИКJІаД Т()ІГО, ЩО ТUІЬКИ OOЦ!a.'Il:JM може ІПеретІЮрити пра;цю в ра,~tkть і rа.ранту;ва'І'И ошJІВнокров­

нr, життя всім чолов.і:к:а:м і в:сім жіНІtам.

Ітаnійсьна Аеnеrація nрофсnіnки металурrІе.

21

серпн·я

1956

р.

Запись у Книзі відаідувачів Дніп·ровської ГЕС.

• ••

не

провадяться

за суnутником,

Книгу

найбільша споруда сві-

Ця

тової

і вороги пролетаріату, посмі:ха.ючись, втішали _?дкн охи~:

обертіІВ навколо Землі. За

46

завАали

їх

що

руАнуваннв,

Лщи, що зА]йснили цю вмику справу,

супутни.ка

його польотом стежить кількість спостережних

робка

що переважна більшість первинних партіАних організаціА забезпе­ явку

запуску

р.іалу спостережень вимі,рювань.

в rуртках nартіАної освіти, які відбулися 1-го жовтня. Відзначено, стопроцентну

виробляли її всі електростан-

величезні

на

Незважаючи

ніж

прир~у і поліпшила. ум~ви життя ра,дЯ·Іі'СЬК~rо народ~, ~­

супутника Землі М~>Менту

З

Безперервно

райко.мі КП України

гістраль.

виробляти

ти ім'.ІІ Леніна.

Про рух штучноrо

меrься.

ВJІЦИ.

Бюро раАкому КП України обговорило підсумки перших занять

rypnax

-о-

ної органШа.ції, при Jtійовій до­ і За ракеТОЮ"НОСЇЄМ, За ДОПОМО· помозі всіеї громахеьІООСті ема гою якої супу11іІИк було виведе· зразwм пЦrотуємо к.ткен КJІУІб но на орбіту. Ракета"ІНосій тепер і бригадний червоний ltY'f·OK хо також обертається навколо Зем· тих же висотах нашої лі приблизно на великого свята. народЇІВ на віддалі близько тисячі кіло· кр&їни, ТРУ·дЯІЩИХ всього світу­ метр,ів в·ід супумика. ВіддаЛІ. Радянської між ними в дальшому змінювати­ річниці сорокової

Перший день партійної освіти

чила

СРСР Л. Ф . Ільїчов і постійний «Нью-йорк кореспонІдент газеrн таймс» у Мос.сві Уільям Д~ор· (ТАРС). ден .

Спроава чес'І'і і ообов'я,зок учи­

виступати

ють.

до

неме.ншиж успJхои МОІГJІИ б

проводяrrь

tPQ00-

АJ.Іуііи.

вже

ЗаіНОСJІТьея

яких

сільськJ

яку

!3

і мtша

ТЗІК, .lllt Книг пошани, ловИІННі посіости це зробJІеІЮ в Літках, почесн~ місце в кожному uубі.

культурпо-«.Вітнwї

видах ти,

у·сіх інши.х

змшrа,нні.

соціалістичному

м:у

до ладу і

більше,

електроенергії

ри.

Дж. Рестоном

k

това.р:ишііlІ, за.вж.~ людно, і про­ ходюь во.ни а.к.тинно. В 'l'iii чи

стала

щороку

·пок.ірно мужиrrиме ·справі ро3ВИТКУ СQЦіа.rістичооі куJІьту-

Хрущова з просьбою ема. На лекщі:ях, з srкИІми ВИС'ГУ­ його мя розмови. 7 жовтня М . С. Леніна. в~JІиwго тії По­ (с. А. Пасіч~юw тт. пають Хрущов прийня·в Джеймса Ресто· 3ази.м'я), (с. греби), ВалJІо І. 3 ініціаТИІВИ П-е.J)ВИІШИХ пар­ на і ма·в з ним розмову, в ході Антонеюю Л. (с. Літки), Джеже­ ТійНИХ органМацій в багатьох якої було nорушено питаfDня між· JІій В. (с. 3а;вори;чі), Левін О. і коJІrоспах .вже в·иготов·ИJLИ, ІВ ін­ народного станОІВища і, зокрема, відно· ьких В.-Димерка), Ба­ ших ГО'J'УЮТЬ фотовітрІШи пере­ рад111нсько·американс ВоJІинw К. СИН, .тхашова. Н .. Медведенко Г., Ли:ма­ ІІ{овиків еільськоrо 'ГОСПодарства На розмові були прису1'ні за­ р~нкОо Н. (с. Гооолів) і ряд іншиос МЗС перемо.ж.ців у пе·реджов'І'Нево­ ІВіщуючий відділом преси

ак/І1И:ВНУ уча;сть

почала

ків. Вода вкрнпа

"Нью-Мори таймс"

4~0-х ·роковин ЖоВ'І\НЯ. Лещіі і те-

наб.шжеІfНЯ пооrуJisrpнi

розгорнулося

по волі партії

го Леніна,

від верхів'ІІ пороги, і Дніпро до Чорного моря перетворивс• ма­ в суцільну судноплавму

дніпров'я, благотворно познаДніпровської спорудження гідроелектростанції. Будували . чився на розвитку сільського її лише п'ять з половиною ро- 1 раііогосподарства сусідніх небу-

матичні вечори, ковщврти, оовнїш-

та.

з інтм.ітенції

І

ось

І

кілька років.

Минуло

озмова І І рущов 3 ГОJІОВНИІ диппоматичиим

буТИ ПЇДП0і}Щ.&Ql!а.Н0Ю ПЇ.ДГОТОВІЦЇ

~re і в&утрітнє ус.татку.ва.ння-все

то рів

ресур·

ДО ведИ'ІtОГО веенародного е-вята.-

.значно влади, що Pa)tJiнcьiWi зб ага чуе з.мkт JІе:щій і оосЦ про ЛЇДГОТ()ВК.f Д.О Всена.ро,І(НОГО СВЯ­

3н3Jчна кіль1tість місцевих лек­

шля-

*

*

. Д НІ10 жовтня 1932 року прогес, названа ім'ям велнко-

осв-ітніх заuців, аокрема .u}Лбів, І~ь==============;= 11

кОї Жовтневої ооціалkтJІчної ре­ пооинна зараз ціJІкои і повністю

·ОО.'Іюц,ії (1917-19-57)». При до­

дослідити

сів дл11 економічного перетво-

тешгенцн.

Дія.;1ЬНість

щоб

них гідроенергетичних

ту рад КЛ}"бів, .1.0 CliJiaдy яких

при

ЦК КПРС «До оОорока:річчя Вели­

-

сивого

організаціі на CeJI·i. Тим бі.тхьше

Дніпра,

поруч з ПС'редовиками виJ)О'бництматеріалах тез •В.і,дділу пропаган­ ва .()'бра~~~ значна кіJІькість ін-, \І

ди і агі1'ащії ЦК КІПРС та Інсти­

береги

інаекерів

по

ва-но читання цшtлу лек.цій

на

сеІ)іозну у.ва.гу КО.ЖІЮЇ партійної

Спираючись на цей перщовий у Д<ІІНИЙ час - .напередо.J;Н:і 40-х polt().BИH Вели.кого ЖовТН'Jl. СJІід, загін трудооої інтел·ігенції, qrа,р­ не гаючи ча.су, пожвавити роботійна організація ·ІЮОИІЛІОО зараз декційну пропаrащу.

маш~n~ний зал гідроелектростанції імені В. І. Леніна. Фото О . Красо.вськоrо. (Фотохроніка РАТАУ).

тира­

жем.

(РАТАУ).

Індонезійська. П.арJІам~нтсьІtа .де;rетація, робJІячи поїзАКУ по різних районах Р.а.дянськоrо Со100у, звернуJІа осооливУ у.на,гу .на відому •гі)(роеJІ~Іtтростанцію... .в місті Запоріzж.і. Ві~будо0ва rpooJii гі,wооJІектростанції, зруйн(М!а'Н~Ї ні­ жецьк.ою а-рмоою під чае х·руrої світо.вої війни, на що п~

трі,бно бу.то ·близько

ІІІ'яти

років·, -

ведикий

трудопй

успіх радянеького на.роду, якmі у:м:іє тоорити чу.-еса.

3 технічної Т()ЧК.И оору гребJІя і rідlюел·ек.тростанція справили на нас незабутнє враження, бо п.ікоJІк рІmіш н.а.м не Д()В{)ДИ.JІОСЬ бачити щось по~бне.

.Якщо подивитИІСя на Дніпрогес з точки зору пооШшен­ ня добробуту НЗ.'РодУ, '1'0 треба СІt3J3З.ТИ, ЩQ ЦЯ гра.НАІО3К3 спору.;r.а. дає широ&у можливість пі.І.ВВІЩИТИ життевd рі­

вень на.ІЮдУ, бо вона 6прияє індустріапЗації країни· і е.uек­

трифі,кацrї радянського господа.рс'І\Ва.

Глава ІНАонеsІАськоі ПарнментСІtКоі Aueraцli Н. Х. ЧІНВ.АН. )Ковтень 1956 р. Запж:ь у Книзі відвідувачів Дніпроеської ГЕС.

•••

Л прига.,пю, яку оонС&цію ВИ.ІtJІв.&аJІо в,- Aнr.ti. завер­ шення будівництва Пt;ршоі мектро;стаиці[ :на Диіпрі; ~ в н&~ с.:віті оАО6ре 311али, Що в ца})(У>киі чм: rad прое:&т ВJІВ'Ча.JІа Г{)'У!Па акерикансьКJІІХ спещіапі~ів, . і .ии 3-3/ІІВИJІИ, що «ще не нароживеь лщи, які ЗК()ІJ'JІІІІ б ~­ нити таки;й: 11J1Юelt'l'».

ГаррІ ПОJІІІІТ. Журнал "ВопросЬ! истории КПСС» ,N'Q І за

1957

р.


СТАХАНОВЕЦЬ

2 А о 40-р

1

j/

жовтня

рону.

1957

ДОЛ І

дВІ

До ве.тикО>rQ ща.стя дожили ми,

ещ'ІСт.wrи·ся

PaG

жовтня

9

Це життя ми в боях здобували, Рідна партія щастя народам дала

ч я

В ЕЛИ КОГО

Першин

Середа,

шaxrr·y мені до.велося ще в 15 ета})і шахтарі. В ДоНІбасі поча.ти рок.ів . Це бу·.то зад().вrо ~о рево- пр;щю.вати перші в світі .ВУ'Гідь· люції. Пішов я на Щербин.івс.ь- ні к.о:vба.ііни, а кожен з них, як ки•й рудник, став Jrампонооом

-

замrняє д.ва десятк.и ро­

від~}:ІІО,

розно·сив робітникам у ша-хті .:~а.м-

бітник.ів . Нем.а~о тепе.р у Д()Нець­

пи, які в Т·()Й чае назива.ли «бог на пю1іч». Перех•одячи від вибою ~о вибою, де зігнувшись ~е 1пла-

прохідн.ицьких шахтах .і ІШІХ :І'яви.т~я Недавно КО)Ібаіінів. цjлі коМІrшек.си маошин для вий­

зом, бачив я на-піводя.Г~енwх ІЮ- мання В)"ГЇ:д.тя. Звичайною спра­ ()·бушком:

довбали

які

бітників,

які,

саночників,

бачив

ІL1аст,

двадцяти-

тягли

надрива.ючи·сь,

пудові ЯЩИ&И З ВУГіЛJІЯ:М, і

'lf.Y·

ВіОЮ ста.та і автома'!1ика в шах­ управ.тя!О'ГЬ - автюшти

тах

насоемt:и,

в!.'нтилятора:vи,

/}СГ•)·­

ПЇДЗе}ІіНОГО

'!'ран-

роботу

.:ІЮЮТЬ

мав: це іі мені ·СУ~ИJюся.

сп()рту.

шдрl·С ,минув коротк.иіі час, я і т~ вп.рягся в са;нк.и. Інш()rо виходу не залиша.:rоея: від мене,

Ве.тик.иff Ж1Jівтень, Ра.дянська влада внес.ти док.орінні зміни в житrя і побут шахтарів. По-но­ вому екла.щся життя і в моїй сім'ї. У нас з Варва-рою Макси~

старпю:го в сім'ї, чека.та шматка хліба. .вся ріУ{ня.

Тяжко буде; у вибої, а щома

-

змі:ну, бувал(). на пов-е.рхню і Зак:інчиш

не .:rегше.

виЩеш,

у

мов

знову,

спуск~ш-

ша.хт)·,

-------------------~

дітей; тяжк.о• довмосл б раніше шахта.р

о~світу,

дітям·

РАНІШ

ся в. землянку. Вона, пам'ят·аю, мріяти не )Ііг. ішла на метр у зем.тю, ту.тІМ()СЯ

чо.товік.и

в ній

64

ні .і

сімейні.

ноо,~;руже-

-

Во·гю~,

за:~;уш.'!Иве

ПО.\ШТ·ИСЯ,

ПО.ВіТРЯ,

Вrіадеш

о.дежу ніде. стом.;rений,

nросуШИ'l'И нари

на

напівгОJ()Іk

брудний,

ниІЙ', а прокидаєшся наче пі~.т"

тя.жкої хвороби.

Життя таке сповнювало .з.тості, ненависті . ~о всього

який

шахти,

хазяїв

ці

син,

Васють,

успад.К;)'•Ба.l!

гі·рницьку

справу:

закінчивши

шиіі

хазяїн

А

хазяйка

на Старо6ільщині.

До порога головами;

нелюдськ-і

цюш і прига~~~:,уєш : тут, у етарій

Вставай

у

тут,

пішли за Лені:Іиtм, за більшови­

центрі

міста.,

3аІЮЩІІИ ПОКЇНЧІИ'И :З

:vа.с и

на-

ЦЮ[ ЛаДОМ.

Я щаиивий, що мені ще юна:&ом довелоея

ня

доручен·

викону.вати

ПЇ.ДПіЛЬНИІХ

бі.1ЬШОDИ'ЦЬКИХ

•тище,

починався

да.1і

а

се-

ст~ІJТ.

Радують

поверхові

ЖИТЛ()ІJ.і

б}·JJ;инки,

разо}І

з

іншИ)ІИ

н~цькими rі:рниками браrrи уча.сть внут-

у бмх ILpoil'ИI зовнішНЬ{;Ї рішньої контрреволюції.

rПімя

ми,

гірничо-техні'ІНі

учи.1.ища ... ко.ти ду:v:аєш

про

виши ці знаменні зм.іни, про стару і

громадянськ()Ї

Іtо.му.ністич:на .партія епр.юІува..та

нову д~ю ро,бітнижа., ·серце на­

зусил.'Ія наро;'(у на мирне J:'O<CIIO·

повнюєтьея

.-а.рське бу~івництво. Д()нб~с не-

народ,

у~и.льно

збільшува.в

видобуток

ву.гілля. За п'ятирічними ·планами пер~будовувадися

техІfіч.н:ій основі старі ли но:вd велюvі шахти.

на

но.вій

вwни·к а-

за

па.ртію,

го,рдkтю

свііі

RомуністИІчну

рідну ве-де

яка.

за

ра!дЯінських

.тюдей св.ітдим шляхом коwуністичного будівниц11ва.

П. Ру11ченно, член КПРС з 1918 р. ~------------

------------~

вівцями».

за

\

Ой,

стала?

оксамит

В

убралась .

Роздалась ланами .

Розцвілась квітками, Розрослась

в

колгоr.пах

Буйними хлібами . Сонце любо гріє, краще

Зорі

сяють,

-

Люди молод·іють чого

Ой ,

ж

тн,

земле,

Молодіти стала? краще

Стала

Боселіша Вільн.о

стало

не

знаєм

те

Молодіти Що

Тебе

дихать, гаря,

я кохаю,

Радянський мій краю,

див. справа).

ста.рої

цях не ·з)•стрінеш

щшої на бік хати. Впадають 11

пам'яті тези до сорокаріччя Бе-

КИ,

Ва:сидьович

На ·

К ОЖ.НИЙ

будИНК•ЇВ,

дв.і-три к.імна.ти.

нови'й :v:а•газин

-

з·явивея

п'ятий ч;ислом.

а земельки мало. Ви})уmай на за­

Тільки ::ta шість міс.лців цього

робітки. Хоч на. ха,рчі матимеш .

року

т.р у)Ііів.ники

Т'ОВарів На

·с.воїми односе.тьча.нами по сте­

·сяч карбованців.

плечима. По

тr;рбиною

за

Ч()'['Ирна;щять-ші'Ст­

годи·н

шrИІну

·гнув

на

... Мину.ти

роки.

2

Трудівники

82

600

ТИ-

колгоспних

по.т1в

як

600

більш

і!Іе})едп.та.чують

тазет,

:куnили

се.та

}ІііЛЬЙОНИ

І nішов Юх,им Дяде-чко разом

ж.урнади.

КQJ}ІІІСтуються

·села

.Жите'л і

послугМtи б·і:бJLЇQтеки. В ній мО>ж-

Зовсі~

по-

R.'1 ·ОдержатИ!

і

к'н:иrи

Ра~яне.ькій

Об 'єднавшие ь у колго~п, Д(;П()МОГУ

ВЇД держави, се.1іlНИ пізнали ра-

рощува:ння .тюпину ;\РУТ}'

Ч:ів

-

про .ви­

-

написав

Ва>бич,

ПрО ВИС.ОКі врожаЇ ОВО­

-

го.1ова ко.1госпу Іван Ков­

.:.kть .ві.тьної праці на себе, на ба·еи,не.ький. Є в на Ва.тьківщину. Те-

міСІЦеви..х

брИІrадир-рі.:rьник Андрій

·біІблі{)Т~ці

кнИІга місцемго Л()С'Га

1

Мико.1 и

пер на по.:~ях артїді працюють С.О.ма, що· В;Иіі:ш.та неда,вно 1 ви­

«~fмодь» . ...Старий хJІібороб

шіетна,щя;ь по.тоужних тракторів, даІвництві комбайни,

автомобі.'1і,

різних

в

,га.ту;зях

rосшJ•да.рства викорИІСто-

порівнюючи

~шнуле

теперішні'\!,

ска:за1в

моторів. По сі~ кінськ.их сил .при-

яко.вського:

До щастя 'оового,

1ОО

заІРа·з ·бу.дуєтьея ще бдизько

Неда.вно в Треі\іухо.ві

Сім'я у нас, ·синку, велика,

ее.та

кінцях

період. В рі:зних ЖИ'!'Л()·ВИХ

м:ИМ()ЮТі з гада,в старі ч.аси.

-

СПОрудЖ~Ні за. ПЇС.ТЯВООІШ:ИЙ

вується близько ета е.лектричних міцні,

похи-

о:Ч:і но.в.і доброrгні. кам'яні !Ууди:н­

все стоя.в

Дорогами сла•вн Ідуть наші лави,

ко.т-

в

КИІМ Ж\J.втнем, прийшло

Як сонце, ліоблю я тебе 1

Трудящих колони

-

Нове ЖИ'ТТЯ, НаІРQджене Вели-

б:і.1я

колектив,

неазорі,

І небо таке голубе.

Фото С. Гендельмана.

м.дн. карбомнців.

в.ік.на. Вагато дум ~б удилИІ в йоrо

:з:rмисJІИ·ВПLИсь,

()Де:ржуЮЧИ ве.т.ичезну

Долини прозорі

(Фотохроніка РАТАУ}.

хл·і'бороб,

·Восьмидесятирічнмй

в.тці.

уквітчала.

Тебе

10

к.~н~ць

на

станQ.виткмуть

артілі

Г<J{ШНе село. Тепер на його вули-

і його зе.м .1як.и при

стала,

зем-ельних

угідь. ГІЮШ()Ві п.рИІбуrrки ·сі.льrосп­

іншому За..жиm Юхим Василь\J>ВИЧ аІвторів. Одн у з них

ти, земле,

рука трудящих

Степи

зерном,

ОВ()Чами,

.

свою працю кО>пійк.и.

грудн,

Під зорі Номуни ясні

(колишня Перша лінія дореволюційної ЮЗ>ів.кн

ми землі

на.

ІЮЦі

цьому

гектарів

1ОО

кожні

дараr-

наваmажених

в

(}ДС!РlиНО

в:ж('

&M{J<Ha року

кованііі' ву.тиці проїхала

панських подя'х, а одержував за

стала.

Розгорнулись

е.тектро­

'.Jварюва.ння. ПО> ширr;к.ііі, за.бру-

на.))ЦWГЬ

жити,

Мн не бачим лиха.

вулиця -Ар'Тема

.

епа тахами·

.Іюс.к.равим;и

пових ш.тяхах з

величають.

Долю

Через

-

осяю.ваних

Jtаіі:стере·нь,

нІчних

рок.ів, .батько ска.зав:

Наче та ді•вчина

На наук()віfr і те·хнічн.ій О>СН()­

меха- :о.ю.тока і по 30,4 центнера м'яса

щшміщень,

К-<ми йoJty минуло ш1ст.нащять

чоrо ти, земле,

ють зараз в к.олгоспі.

звідки В·і ведетьс.я господарство сі..tьrооп­ лі- а.рті.ді і.\Іені Хрущова, Броварсь­ за.ходять степ в .:~;а.теко СТОЯТЬ Ве­ кого району на. Rи:ївщині. Ось і нії е.lеКТ\}ОІПереда.ЧЇ, по 229 центнерів тва- ре•зультати будLв.ті ка~!'яні ЛИІКЇ

СО Ціа.л1с'ГИ!ЧНОЇ

Ой, чоrо тв, земле

нові

з 'ЯJВи.тись

кол госпі

У

шофери, трактори t~­ проф~<:rї ти, ком·байнери, е.тектрики, м~ ­ :зоотехні­ ханізатори', аrрОІНQіЮІ, ки... Деся'Гь спеціаJlістів пра.цю­

підстанці€ю,

революції .

Ми

На знімку: голозна магkтраль міІСта Сталі.ио

Поряд

ТЕПЕР

Молодіти

І щоразу ,

ІЮJІамн,

за

ТАК СПІВАЮТЬ

три ію::титути, техніку-

реміІСничі,

товаром,

за

я·ром

горамн

А

д~Ві будівлі• ТеМ'ру оперИ Та, ба.­

;r.o- .Т{)ІДЇ -

е.тек-

фруктами

організаЦЇЙ, а. пі:с..тя Жовтнемї ле-ту, кінотеатрів, шкі.т. Для мо­ Ре1!Одюції

перед

З реміНІІІими батогам.н, Не .в6увайся, не вм~mайся, не вдягайся, Нема СВИ1'КИ За волами поспішайся.

СолонцяІМи

чу­

ще; вЦкрива•'Іась

очима.

його

КО.1ГОСПНОГО

панора,му

На

ВІІіВСЯ

.J;вора,

автомашин,

Яром ,

зір ·ба.гато­

І'О вікн а, довго і за.думли,во ди-

хазяїн вже й проспався : «Встав·ай , бурлак, за ,волами,

А

Тепер Т}'1' не видно к.раю нооюr

квартаwтам.

волами » .

рано за

Та ще бурлак не послався,

СЬОІ'ОІІІ.НЇШНЬОМУ за.кінчу,валося

хати ,

серед

слати

Лягай

хати,

вечеряти;

Бо н.ічого

наше

серед

спати

Лягай

.тяри і, підійшовши до розч,ине но­

ринницьких

Вечеряти опізнився.

Юзівці, були колmсь ,ба:раки, зех-

закJШКа•1И

замочився,

Заросився,

три си:н.и стали медимми; ·дочка

Хочеться с.ка.заш і п.ро

докоряє:

«де ти в чорта волочився,

*

подивись!

~

Дцечко Ва.си.тьович Юхим відк.1ав на·біх га-зету, зняв оку.

тричною

його лає,

А

вчителює

робить,

заливає;

п.іт очі

Аж

гірко

бурлака

Що

шахта х,

на

працюва:в

ляюvи;

як.і

Гей, гей! Як бурлаці молодому.

го.товний інженер а Т€Пер він Ще ком:бінату «Артемвуrі.тля» .

ін·ститут,

молодому,

бурлаці

Як

кої дер.жави. Кожний з них :Пра­ цює за. своїм покдика;ннюІ. Ста.р-

мі:.~~ьЙQНИ трудівників

ками,

Нема горя так нLкому ,

місто Ста.ті'но. Ходиш йоrо вуди.,

умови іенува.нв.я ..

І тому

Наймитська пІсня

Ра;J;янсь­

ладу,

~&СіПлуататорського

•nО>роджував

до

пікJІуванням

і

()ТОЧ~Ні

wс~ш,

діт.и

ж

На.ші увагою

-

А тепер щедрі ннвн шумлять

Дум:и старого хлібороба

ТАК СПІВАЛИ

з та:Іюю сім'єю, а про те, щоб дати

А тепер на полях тих комбайни,

\

...

СкІл~tки сліз над сохою лилось тут колись?

п'ятеро

моою дружиною,

міваою,

Де над краем світанки встають уроЖайні,

пщ!І,ає зара.з на к.ожмй K<Nlro~-

До д.ня золотого,

Н.ИЙ ,J;ВЇР, ·~ ДО іІ)еВО~ЮЦЇЇ

Під зарі Комуни ясні!

~1НЬ На ШІСТЬ .\ВІ1РlВ.

-

-

Дцеч:щ життя

з

сдовами Ма­

Дуже пра.вильна. оця, напrа

ОДИН Jp.a·,J.It!LCЬKa в.тада . П. ДраnІОК.


Середа,

9

нсоетн11

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

року,

1957

Збираємо

РІВНЯТИСЯ

І)ів кук УРУ){3К. На

135

гек.та­

в колгосnах

стиг.тост·і на си.1ос, 44 гвк.тарІt за.1ишиди на .зерн{). Кукуру:хза. с~рту «ста.ринсьКк~» дооріла, і її зарwз збираG!ІЮ. Обламані качани

за станом на

жовтня

Назви сіл і колгоспів

кожні ЛіткІі, ім. Калініна Зазнм'я, «Шлях Ілліча:.

39,0 33,2

І

Швидше кагатувати насІнну картопвю

2-3

гра~усів . Іtоцоепам зони. діяльності .на­

10

зберітаннst

тисяч T()RH н· а·сі•нноі сортооої

к,артопді.

JІк.іено

к.а>гаtrують

на­

38,4 33,6 33,3 30,4 28,6 26,6 25,3 22,9 22,1 21,4 21,3 20,5

18,2 16,1 18,2 12,0 18,0 14,4

ють бурти, вк;ривають їх свіжою

Через .мжні

3

метри встановлюють витгяжні 'М

на п;ричілк.а.х бурти не

втя.жні тру6и.

П{)П~ають

У

еа.

.хуже мадо

ВІЦі:.лИ.'Ю транс-

пuдарських

гектарів

угідь

сільськогос одержано

по

зан», с. Крюківщина. Молока тут вироблено по 520,5 центнера на кожні 100 гектарів сільськогоспо­ дарських угідь (по 3317 кілогра­ мів молока від корови). М'яса­

на 453 кілограми). На кожні 100 гектарів сільськогосподарських

по 47,5 центнера на 100 гектарів сільськогосподарських угідь, в

1\,6

11 ,4 22,8 21,3 22,2

ку одержано по 74,7 яйця, або по 3,6 тисячі штук на кожні 100

центнерів ~винmни на. тарї.в {)рноі земді,

1ОО г~к­

у нас на ,ю.д­

260 ~виоой, з вить по 20,2 центнера ов.ипни то~ьвлі є зараз на коЖJІ;і 1ОО rе:&т3Ірі..в. орної зе.м:­ яких 190 дОІІ'лщаємо ВJ!ів-ох. Реш­ 3

цієї :к.ільк.ооті

в.доох .відго~ува.ли

сВЮlей ми

120.

ту

-

зак.ріплено :за. н.а.ши.м:.и по-

мо

з

відrо;~.івлі

останніх

-

М. Гмицькмй, секретар

пар1'організації.

с . Пухіе·ка .

Вірн.і своє.му слову В данці, якою цюють

15

3аІt1>1плено

керую,

пра-

ІWдгоспниць. За ками

22 гек.тари землі, на

я:кИJХ. ІИf})ощуємо овочі.

·И..rчи

на.зу·стріч

Ве.шкоrо

ЖовтJІ.Я,

40-рі'І!Чю

зобов'язалися

ВИ\)ОСТІfТИ На К(J.ЖНОМу гектарі ПО

3ОО цетн.ер-ів

ЛОМЇДQ·рі•в

і ло

е-тільки ж. ка:лусти. Заm:ров·ади:в­ ши ВІІІСОІtУ а-гротехні&у, сумлін­

ною прщею .ми доби.1И•СЯ хороших резудьтатів.

,Кожен rектар дав нам ло центне.рів похі,;орів та по

.

/

ЦеНТНерtв

3-80 350

КаІПУСТИ.

Т. ПІнчук, ланкоаа.

Колгосп ім . Сталіна,

тру~ово.rо nіщесення, як в

ці

600.

поси.'ИL'ІИ .раціон

130 пр()ц~нтів. P~d дооовіети, 100

св.иней,

да. Отже зоб()В'язання ло виІЮбництву

свинини

виаwнаемо

до­

СТ[ЮІ\ово.

При за.в­ друга,ми ·по ,~бот,і Вірою Щерби­

Щоо викона.ти кодгоспом .взяте

В. Микоnаєнко, М. Мищенно,

ддя свинеИ, і

~ИН ЗірКИ .

це сприят.ИJМе швидк.ііі ві·~rоді.вл·і

~олгос.п ім. Леніна ,

одержати ло 35 погодів'я. У цмму мі·сяц.і зніме-

зобов'язаІІRЯ· -

Г. Фіnатов,

завд.ання не менш я& на 1·2о-

на про.тязі листопа­

данні щодоби одер&ти · 500 гра­ ною та ГалинQю Волох{)ю . 3<tраз ги ко.жн-о.і •голови

фу:рсина

голова колгоспу ім . Ватутj,на,

на 100 гектарів сільськогосподар­ ських угідь, в тому числі по 38,8 центнера свинини на 100 гектарів орної землі, одержали по 141

у колгоспах району за 9 місяців 1957 року надоєно молока на фуражну корову по 2944 кілограми (збільшення порівняно з відповідним періодом минулого року

на.еінна

з колгоспу «Україна» одержала ШJ.ре,)J;СВЯТКО.»і ~Ні . 9,0 по 25 ділових поросят від кожної 'ВІtJІючившись у С(}Ціад.kтmчне 6,5 закріпленої за нею свиноматки. змагання на ч~сть 40-ріЧЧJІ 17,6 гектарів зернових культур. , Найкращі показники по району Вони посіли перші місця у змаВе.mик<()rо Жо. В 'І'ня, я 'ЗіОООВ'яза:вс.я 13 5 15:.:,7.:......:._.::м:а:в__::к:.:.о:.:.лг:...:ос:.:.._п__сЧ_.:ер:_в_о_н_и_й__па_р_т_и_-_г_аи_н_і_с_еред тваринників району. ЩЩНЯ ВИТІWІІіУВ3ІІ'И ВІІ\І)ООRІІЧ&

3а. 9 місяців наш &олгоеп в·ід­ го,~у:вав 262 свиней, що стано­

Щ{) сво'і ~енн,і норми вик.оную .на.

і більше 'п!){)центів. , БорюttИСЬ За С;ВОЄЧаІtНИЙ і ВИ·

140

сокояюісний ремонт тракrорів та еі.1ьськоrосподарських

машин,

,~;ав за останній час ;ІІ.е&ілька раціоналізаторськ.их ПJ>()ПQ3ИЦіі. Є у тракт~рі «ДТ-54» така. )te· таль внутрішній ба.л.а~ис.ир. Ця .детадь в роботі швцк-о ~н~­

шу.ється і ви.бу:ва;є з ла,u. Я вюс

с . Плоске .

ПJ>()11озицію по

ремонту її.

На

зн.<rше.ну дет·аль .ж,аємо на.к.ла~ку,

гнилі та

що правліННЯ К•()ЛГОСJІУ ім:. Щор-

100

гектарів сільськогоспо· дарських угідь. Тут виробили по 50,8 центнера м'яса

Зобов'язання ваконавмо достроково

Механізація ЗІСОJІКИ ОВОЧіВ

пошко.~ні ItJІy{jнii, бо &а.'Р'fОПJІЮ ретельно П('ІрООИ·РЗ.ЮТЬ.

Разом з ТИ!М, слід зауmа.жити ,

відпо­

:~:~ ~: 1 рів орної землі. На курку-несуч- корів. Свинарка т. Майборода У.

мів );iODИJI!FtЯ приросту ЖИВ()ІЇ ва­

сухою ·соломою.

29 100

вся

КЗі{)ТОПдЯ.

с. Бобрик. угідь вироблено по 309,8 центне- тому числі свинини по 35,1 на 17,3 13,7 І ра молока. кожні 100 гектарів орної землі. 16,5 За цей же час вироблено м'яса Доярка т. Наливайко Т. з кол- РаціонапІааторські nроnозІцІї 15,8 :~:? на кожні 100 гектарів угідь по госпу ім. Хрущова, с. Хотів, наСім років пра.цюю в МТС то­ 14 ·8 11 •9 26,3 центнера, в тому числІ· еви- доїла по 4664 кілограми молока ка;рем. Ще ні·к.оди за цей чш: не З ники _ І8,5 на кожні 100 rекта- від кожної з закріплених за нею бу;ю у н:~~с у к.олектІmі таІк-ого

ЛИ'Сенко

уІtJІа,!І,З­

району

кілограму моло­

І<ивво·Святошинс ьюtй

20,1 11,7 19,0 21,0 18,3 11,7

ді.

правильно

220 rектарів . 25 жовтня буде закага-rо­

.вана.

В цьому колгоспі є по 2955 кілограмів молока від кожної корови, або по 410,7 центнера на

41,2 314,9 центнера молока. За цей же період колгоспи ра­ яііцю від курки-несучки. 26,3 40,4 йоІІу виробили по 19,8 центнера nо виробництву молока на 100 11,6 м'мса на 100 гектарів сільськогос­ гектарів сільськогосподарських 20,2 подарських угідь, в тому числі угідь наіівищі показники має 19,5 колгосп «Зоря», де вже одержанQ по 14,4 центнера свинини на 100 по 699,5 центнера молока. Тут 36,3 rектарів орної Землі, одержали виробили по 50,8 центнера м'яса 24,6 по 90 яець на курку-несучку. 14,5 на 100 гектарів сільськогосподарНайкращих показників по на­ ських угідь, у тому числі по 38,8 дою молока добився колгосп 11,7 сКолос», який змагається з ру­ центнера свинини на 100 гектар,ів 18,3 саиІвською артіллю ім. Сталіна. орної землі. 10,3

сінну карrоплю . в колrосm:і lll Що·рса, с. КнЯІжичі. Кагмуваль· ники 'І"Г. Криmин JI., K&csm Я. С.

2591

кілограмів більше, ніж за

Русанів, ім. Сталіна б і. Че.рез ~ень-два П{)Чнемо зби­ Ротни, «Більшовик:. Требухів, ім . Х\)'ущова рати кукурудзу сорту чоп іх», Плоске, ім . Леніна якої в нас 24 гектари . Бобрик, іІМ . Стал·і·на Л. Носуnенко, Т·роєщина, агроном. ім . Ворошилова Жердова, ім. Лен•іна Колгосп ім. Щорса, Заворичі, ім . Кі-рова с. Княжичі . Гоголі.в, «Червона Украї.на:. Рільничі брmга.ди зН)ра.JІИ на СвітИJІьне, ім. Маленкова sерно 1О гектарів к.у:ку,ру.в;зи . Гоголів, ім . Молотова І. Макаренко 9.-Димерка, заступ.ннк голови колгоспу ім. Димитрова «Більшовик~. Пухівка, ім . Ватутіна Калита, ім . Стал·іна с . Ротни. Мокрець, ім . Будьон.ного Погреби, ім . Кі·рова Княжичі , ім. Щорса Богд'аКі·вка, ім. Андіреева Лкі~ть наеоDНН{)Ї кЗІртоплі. в Кулаженці, «Зоря~ В.-Димерка , ім. Леніна першу чергу, :залежить вЦ того, Рудня, яJt вона зберіІга~тьсл в ЗИМіJІВ·ий ім . 40-річчя Жовтня час. Лк.що карrопля у &31Гатах В .- Димер!Ка. ім . Шевченка проросте, т-о сх,ожіеть її п. ід час В . -Димерка, і.м. Кірова ПОС3jІ(КИ ЗНИЖУЄТЬСЯ, TOJCY ЩО К{Уасипівка, п~рші на.ііІбіл&ш жwrrєз.в;атні И ім. Жданова ростк.и ще ~{) пооа.дки у грунт Семиполки, ім. Леніна ОбJЮJ{уЮТЬСЯ . У 3В'Я3&у З ЦИМ По Бобрицькій МТС температура в ка.га.т.і повоо.н.а. По Броварській МТС По району

закласти на ЗИМQ!Ве

місяців колгоспи

відний період минулого року. На

.1а. використовуєJІ() на К()РМ худо-

шої МТС н~01бхі~но в цwм:у році

9

За

ка від кожної корови, або на

попарн~ .і .пі.І1!вішує1ю на r-орІІJІЦі ~срн-осховmца для сушіІИІя. Стебоо~

ко.1rоеп 3-ЗІВершив

х.опа.·ння картоплі на всік пл&Щі

-

Дмитровський, Московської області

району

1

за. ,цt~н.ь АО ВШJНа­

CTJIOKY,

Д{)

щаємо іх вЦ ()бгорт{)к, зв'Я3"}"6МО

вище

ченого

В районах, з якими змагаємося

надоїли по

достав.1ЯІЄМО на подвір'я, тут очи­

бути весь час не.

9 жовтня -

о

про виробництво м'яса

зібра.1и у стадії )ІОдочно.,ооскооої

***

коnании картоплІ

КИ€ВО-СВЯТОШИНЦІВ Q

Да н і

гек.та.рі її

91

НА

о

зерно

Цього року сія.ди

Завершили

У БОРОТЬБІ ЗА ВИСОКУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ХУДОБИ

кукурудзу на

3

РІчну вироОнмчу програму- до НИІНІіmньоrо

ро·КУ

на засо-.1-

у нІmішнw.му сезоні :зшлза- за· ооді лерерООлено понад 300 ОО~ ПQПОО!НИВІСJІ Н1)ВОЮ тех.ніІtОЮ, 'Г()НН перезрідих Л()JІ·ідорів, які .3 допомогою ямі J&еханізоtвано є цінною еировинмо для ВИ•ГО·

:нуємо на

7 внетоnаАа

свої ,виробничі

завдаІпня

процентів.

120-145

Всім К{)ЛеІltТИ.Вом доІtJІа.демо .зу­

силь до тоrо, щоб

до знаме:нноі

fіРИІВарЮЄМО Ї'Ї, ОбТОЧУЄМО. ДООВЦ ПОКЗІЗЗ.В, ЩQ реС'І'З.ВJ1ЮВЗ.На ТЗ.КИМ

cmoc·()IOOM

деталь

працює

в~воє

довше за нову.

Друта моя пропозиція т.аврація

!tІе'Т{)ДО.М

-

розточк.и

рес­ дво­

портних заеоrбі:в для nЩвоок.и р.я~ процесЬв переробки ооочів. товле-ння ВНІСокоякісних томаті.в . дат·и 7 дистопада завершити пдеЧ()JВОrо важеля У :к.оJІ'ба.Й'Ні мрrоплі .з по..1я до буртів. Тому Стада до ла,\у іОгірков·а. JІіні.я, ЯJК.а .виконання ріЧН{)Ї лро·г.рами . «С-4». Він такQІЖ після реtюн­ Вк.ІІюч.ившись У лереде. вяткоое н. Мовчан, М. Воnонита, на. еьо~ні тут закагатомно ли- у декі.1ьк.а рЗІЗ присоорила. за­ ше 300 тонн Із 7·56 за ІІЛЗ!НОМ.

оодку. ·Вже ПQс.тупили аа_ заІВ~д

Добре Іtагатують картоплю і в вентиляційна :мпЙ'Ка та wмат-о­

Іtм,госпі «Чероона У країна», ееJI O fоrолів. Працюють на. цій ро-

дJ>()ба:р~tа.. Ці ~парат·и 6у)tуть встановдеШ .в то.ма.тному цеху,

боті дос:відче!U КQЛГОС'ШІшtи 'l'Т.

якиіІ: стане ~о ла)tу у · Н3JСту:пно­

Куліш Н., Сушко Л. , Жмінька Р., му -сезоні. ЦрвЮули також ма.шивщілена. ~остатня к.ільк.і,сть на дмt за~купорювакня б&нок,

·тражпорту.

ви.кл.ючно преси та а.втоІtJІав.и для .в·аріння сортові, ва.го·ю кожна. so-100 соків . rра.\Іів. НІІJЗ ко·жн·ої труби об.!lо· , у цwму році за.во~ вже пе.р.е. тують СОІі1{))f'Яюtми перевослами. робив бди:зько 1500 rонн ОВ()Чів, •О)І;нак не )'Сюди ще У н.ае, н~ в то:.~у чи•с.ті 300 rонн по.МІідоЖ.З.lЬ, 1\<ІТЗ.ТуВаІННЮ кар'І'(JПЛІ . AQO • • а Т"...,.ОЖ . В рш "' ТОНН ОГІРЮ·В, u.n придІ.'Іяють належну увагу. • кмгоffіШХ

Будьби

ім .

Ди.митрова

Леніна., с. В .-Димерк.а , насінної картоплі, як

затягують :а:о зими. )tmвно,

що в .цих

та ім.

приступив

до .за.ква.ск.и кмrусти .

за~и.пк.у Із введе<НІНЮІ в експлуатацію но­ правило,

оого сокоrома.тноrо цеху та тех­

Тому И не нічних приетрої.в nотужність м­

арrілях

із

po~t~y в. рік. мають М.Ї·ІЩе втрати

СОЛ'ЗаВОду збідЬШИТЬІСЯ ВДВОЄ.

Д. Поnив'ІІний,

ка.ртопді під час ЗЮІ()ВОrо збері-

диреКТОр

гання.

О. Стебакоеа, аrроном.

Броварська МТС.

Н а кий

заГО"ГКОН·ТОрИ .

з н і м к у справа : бобриць-

засолзааод.

Фото В. Шміловича.

змагання

виконан-

Н. Єрмак,

ня взятих зобов·яза:нь, :.~и на ПJ>()­

робітниці.

тя.зі

за достJюкове

всьоr{)

сезо ну

======-t;

щодня

вико-

ст .

Бобрик.

п працює вдвоо довше.

А. Хоаос.

·

токар.

Бобрицька МТС.

'CJ======

Декадник

по збору жолудів 3 7 ПО 17 ЖіОВТНЯ В Н3ІП0)() районі

прощ~ить

дека;~~.ник

ш

збору ;ІюJtуд ~в. Майже всі ц:а.mі ШК.О.1И

)13:ЮТЬ мО<Ж.1ИВісТЬ . В/і.ЛЮ·

ЧИТJfС.Я

В

ЦЮ

ВЗ.Ж,.1ИВУ

справу .

На тrриrорії району зн.ачн·і пло·

щі - :Іа.йня.т і .:rіса.ми і таю.Іи, І{е 6 дуби. А відQ:.~·о., Щ{) в~ к.ожног~ дерева можна. нзООирати два 1 більше центнерів жолу~ів ви­ сокоякіс:Н()'ГО корму )tJІЯ ху,J.оои. 3бИ113•ННЯ

ЇХ }"ЧHJIJ)tИ

АОІЮІЮЖЕ

пра;цівн.JП(а.м ІWJІГОСПН()f(J 'І\Варин­

ництв11. ВИ1tо()Н4ТИ ВИ.СО1tЇ ·оо009'Я · J :ІННЯ.

О. &арабаw, чдеи

райкому

ЛКСМУ.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

4

редакційної

•·======11

Приходьте, rпYrKat.'C

художньої

я.Jьно,сті нашого

чекаємо вас

самоді-І кrоrсомольц.і?

сільського к.1у-

6у ШJжвшв.1ення.

в еликого

.товтня.

не заглянете ЧИТе

Це,

піонермжату

"

В

якии

Х

гурт·ок

О'Ч6МQ

ек.аІ3а.ти

МОдОДЬ.

безумовн(), дооре,

че ре J

сільських шкі.1,

серед яких в

rазе ту

прих-одьте,

с.

і

мії :наук. щ·,ек

в

Радянському Союзі

запуек

В.-Димерка.

Майже р1к вжt>, як. тру;дящі нашого ce•Ja, Щ{) живуть на -старій вулиці, не ~.1уха.ють радіо-

В}"ЗМ, праців-ники яwro повинні ремонтувати .Іінію. З:шимці ще на КОГ()СЬ посИІЛаються, а ТЮІ.Ч<t­

передач, xrFч ра!діоточкп в у ха-

сом .все за.п~ша~тьс.я без З}Іін.

Завжди з радістю зустрічають мешканці вулиць Жовтневої, Мі­ чуріна, Кірова і Осіпова листоно­ шу Галину Кизименко. Вона своє­ часно

шові

вручає

газети,

листи,

гро­

перекази.

На знімку: листоноша райконто­ ри зв'язку КизимеИІю. Фото В. Полотняка.

відрюrоwr()вана.

.1ИІст. Може, пісдя wго зна;йдеть-

екwза.в

-

трююнт·ер.

жовтня завершимо

20

nередопату на газети

і журнапн

Змрнулися

nромартілі

і

тілі

ім.

200

екземплярів

Молотова

жовтня

дань

колгоспники

20

всіх

ви­

закінчено.

В.

с.

Міхеєв.

Гоголів.

***

передплатили

шого села. с. Літки.

газет і журтрудящі на-

оrодошення

в

Радянському

передпла-

ту газет і журналів листоноша аер,ІІ.івського колгоспу ім. Леніна Н, Боровик. ІА надає дійову до­ nомогу парторганізація. М. Левченко.

раlдіQпередачі

з

Група ноnгоспнинів. с. Погреби.

вим

подарунком

уки ДО

40-Х

,ве

значення

миру

в

...Vже

пі•сля віт<l'нь, промов, Оркестру та буке.тів З перону прям() ЙШЛИ .МИ ЗНС1В

Під грім .а.плО'дисментів;

Vже

сигнал дава·в не раз

f&rов·ий мчаrrь~скор.і!ше нас До ресторану «Орбіс», .Пк. хд·ось,. тор..кнувши за рукав

Нега.~а.но~неж,цано, З З.ІЩ!Ш'ЮМ 'ІІОЛЬСЬКИ..'d Зд.ІІИТа.В·:

- Ви звете·сь не ІванQм:? ... От уя,віть на. мить одну: Ви в Подиці, за. .ко~оН(}М,

но не бу!{е».

Ч\tч то~ІУ,

ж

людства.

Шсля Жо-втневої реоолюції минулQ тільки 40 рокЬв, а успі­ хи

ра){янської науки і

Г(}Мрять вчені

що

відпо-відальнИ!Й

Та

за Д{)-

виІПІ

евої об()в'язки.

з.ірвал(}СЯ

рування кіоок.а.ртин

l

«·Бе).}JІЇ.НСЬ­

колгоспник.

А то

-

звИ!Ч.айниіі делегат

В особі ба.щурИІста..

І н·а Т()бі! За оотні миль,

В другій землі (не ,вд{)ма!), Де впевяені, що :нізвідкіль Не мож-е буть знаіі:ом;:их :Гукають ... ДивнQ: XTQ ж такий? На ві.11;стані д,вох :крщdв Сиієтьс.я . дошщь молодий, Моїх, приблизно, ро.ків.

-

Що, не ruіз.на.єш до сих n~p?

Юнаак. очищі мружить.

-

радяll'Сь.кі

Ш']JШИх

рядах

СВ~,],ЧИІІ'Ь

про

пра,ВИ.1ЬНС

6

жов'І'ня

період

статті

у

від

«Найвідповідальніший

боротьби

молока»

газети

за

7-ому

ви,робниц11Во

рядку

2-го

аб­

зацу, '!'ам, де мова іде про вироб­ ництво молока на 100 гектар.ів

-

ПостіЙ'... ця поемішка, зір ...

Невже, Кас·тусе, друже, Це ти? .. - Т<~.к, я. Не помиливсь! 3а;сяяв той щасли:оо ... Ми серед площі QОНЯJІИіСЬ Присутнім: вс,ім: на диво.

системи.

жо,

що

***

дев'ятий рік. Зима. Ба.1тііі:ське MQPe грr3не. Шторм ruри-хвилі пі·дійм:а. І 'б'є в борти за.1і:ші .

неточність

редак­

Присадкуватий наш :бук-сир,

ЛИІШивши баржі в ГУІ;ині

Форштевнем ріже оодний' ви.р Назу-стріч Батьківщині .

-

РаІ!ГОО'вим rrюмом осщи. Ра,11;ист піймав в ефірі «ООС» ... «Нещастя»... «Гкнуть люди». 3далооь, напр)"ЖИВІСЯ ,бук.сир, .Пк :м:у-скул пере,~; боєм ...

Спустив-ся в кубрик комщир І чіткою хо.-ою · П{}()іmО'ВІСЯ ПОВЗ Щ)ИТИ'ІJІ.ИЙ ст.рііt.

-

Т·о-мриші матроси!

Десь

:Ц:аткнувсь на міну в,ін. Гор-ить. Тамна.фти пооні баки.

в Jtaтi цій

братів-поояків.

У мене все. Питання є?

- Нема! - k.крятьс.я ... На~орі хвиля г-'lу.хо

очі. б'є, На..{Ві>РЇ ШТ()})Ж гуркоче.

***

тільняжках, в роба.х, Ле){Ь

Об.щ){-енL'ІИІ,

ЖИВИХ,

зхерЗJІJИ

Ми з шлюпQк вибирали їх.

ОША

примушує

розрекламували їх. Факти ж по­ ка;}уrоть, що США иіс.1я числ~­ них

ек.спериментів

не

досягли

рщіху в зruпуеку бадістпчної ра.­ за:пустив

штучний

су­

.Н вваІЖаю, сказав Го Мо~жо, що у-спіхи Р.1.д~нського Союзу в створенні балістичної ракf'ТИ і штучното су;путник.а ЗемJІі в ХQ­ роших ,вИ'l'ве.резним засобом Щ-'lЯ палИв війни. о

вчеяи:.с\Іи.

мож.п:nості, 'будуть рівняrги'ся на

(ТАРС).

ПОЛЬЩА Під заrмоВК.()М «Ер.а за.воюва.нн.я Всес.вlту» газета. «Трибу­ на

люду»

вм:іщуе

коме·нтарі

~

привО'~у ЗaJПYJtKY в СРСР ne.pшoro Ш'ГУЧН()Г()

~УІІ}'ТНИК.а. Зем.лі. «ПершиЙ», ПИШе «Три­

ел{ІВО

бун& .1ЮДу», ·ба,гато

ра.з.

ПОІВТQРЮВаТИ'...'ІІ·етЬ~Я Так,

kто.рrї людина

перший ра,з в зробшrа крок у

міжп.та.нетний -пр-()стір.

Повідом.1ення ТАРС, лрод(}вжує rшзета,

переду-сі~r

означає,

що

в

змаганні· з США Ра~лнський Со­ юз здобу.в ще одну перемщу ве­ личезного :знwчення.

Радянський

Союз знову до.віR, що він здат­ ний

.ро3в'я:зува.ти

. на.,в;звич.а.ннQ

·СК..'Іа.дні техніч:ні проблеми і мав :LVal)l;pи,

які

м01жуть

вик~нати

будь-яке завдання.

(ТАРС).

ЄГИПЕТ Запуск

штуЧН()ГО

Земді, nише

супутника

газета

«Аль-М&еа»,

«в~кршзає нову еру в роЗJвитк.у

Ми власні койки і тепло Ві(u.зли польським І@}'ІЗЯм ... Толі й анайомс'l']І() :н&Аійmло.

Тщі я взн.а.в ·lt&C'l'ycл ... Він з&кщюб увесь, не міг

триматись в-ід В'l'ОІІИ.

ИQиу

б.ардзо, друже ...

І поки шrорм шалів і грав Та.м, Довідавсь він,

JI

що

я

3 Дніпра,

в3нав, що він із Віеди,

Що Гадя десь м·ене чека З к.аштатооюr волоссям,

И :rwca у неї ну така, Як в ва.рпи,в'ян:ки Зосі;

з

гордіІстю 3Г14'/;уватиме

жовтня

1957

день

рок.у, коли в-пер­

ше .в св.іті було зап),щено штуч­

ний супутник. Земл.і». запуск.

заІЛ,вляє, що успішний радянського

·СуІпутюL:к.а

:но вплине на розвиток. міжнарод­ них ВіДІЮСИН.

«А.ІІЬ-Ахрам»

до,Rій .ста.тті,

шту'ШІого

у

пвре­

комtїнтуючи запуск

еупутн.ика. Землі,

на­

зиває цю подію блискучим І{()СЯГ­

ненням і 'ІШІІІе, що «всі люди на.

-зем:лі оповнені почуття гордості за у·епіхп людеькоru .розуму. Це велwн11зне д.осягнення Росії в ·перем-от()ю

всь()ГО

людства».

(ТАРС).

JI

-

РеАантер С. ПОГРЕБІНСЬНИй.

рідне місто ...

В і.1юмінаrор ІtИНУ[! 3нак

lІJ.Юмінн.ям еинюватИ:.ІІ Ба.п<tііt-ськ.ий ранок ...

н й поляк За.снулм під буш.латох, .Пк 1бра.т із р1){нии бра.Т()М ... Це пригАдало:ся усе

О Б' .Н R!. Рожнянському приємству потрібні для

R·о-ли сщіли ·з Іtастуеем У .затишній к:в-.з.ртирі. Вино шипуче, зодоте

надсилки

на

J.a

ща,стя мол(}){-е,

і за Jtру,жину Зосю. Ва.t>шава.

- Бр()варп. 1954-5 7.

~реса ре.ІІцціі: м. Вро8арв, Кнікьхоі обІІасті, вуп. Кнівська,

курси

по

Машиністи

парових машин. Екскаваторники Крім того, на постіАну робо­

..

ту потрібні: ковалі і екскава­ торник-дизеліст. Дирекція.

Коваль Петро Сrепа.навич, що живе в с. Жердава, порушує справу

про

ною

Коваль

ною,

що

роЗJІучення

Галиною

живе

там

з

дружи­

Степанів­

же.

Спр·ава -слухатиметься .в народ· ному суді 2-ої дільниці Бровар­ ·ського району.

.N'v 138.

друкарня Київського обласного управління культури.

~~

Кочегари парових машин . Багермейстри торфоагрегатів.

В .який вже раІЗ лилоея!

... Пили й

. торфопідробітники

спеціальностях: Дизелісти етилочних машин.

Пізніш, в роомові щирій,

і за те, Щоб ст,рітись дооеЛ()СЯ.

1Вже лежаіЧJJ, вік погщ звів

ня

4

Що лісдя елу.жби праrцюва.ть

Пили 3& ,~tруwюбу

ОпQЧИJНУlІИ :на пості.!і.

ня· к·осм-ооом. Майбутнє пок.одін­

Газета у пітьмі нав,иеній,

Пити жав М,Щного чаю гостю. й ук.1ав

першу ,вирішальну

перемО'rу в •бо,ротьбі за оволодін­

ДJІІrеькоrо Союзу, якиіі' П()ЗИТИІВ­

Д"Зенькую

-

зійти .я J{,опоміг По трапові круrоиу В 3&1'3JІЬRІІЙ ІІ:убрИІt.

Роз,~tяг, }Ю3Зу,в йоrо

етво здооуло

Всміхнувшись, тих<І пр()шептів:

Варшаву

б()рт ла.м:алиеь веела,

Ми друзів з палу6и вели У кубрики, в июти.

------------------------------------~~~--Броварська районна

ра,дянським-и

Землі в видатною пере·м0огою Ра.­

В ПОрИІВаХ Вітру JІЮТИХ ...

1

ра;~;янсько-

І roд(JC()M недужим,

Тріщали трос.и і гуди

Об

цтва з

Газета

• .,,.,.,.,"". • .,.,,.",.".

,J;у)(аю артистом, А .він·з руїни підніхать

польський та.нr.ер

Про ДОИ(}Иогу просить.

)І;&В коман,11;у курс зм1нить­

Спаеать

необхідність

1\0 щосвіду і тkноrо співро·бітни­

в цій га.1уаі У'епіху, вони широко

перши.м:

ція приносить овО€ пробачення колrосПІНикам а·р1'ілі ім. Кірова.

... В

урщ

пуrгник.

За допущену

про

передового

ЛЮД·СТВа, 'ВПерше .'!ЮДИНа ВТОРГ· не щюхідний кет:и. А тепер Рщянський Союз лася в к.осШчний проетір. Люд­ Н. Гарсьни~.

сільськогосподарсь.киі угідь у великодимерсЬКІОІму ~о л·г о сп і ім. Юрова замість «132,3» повин­ но бути «168,5».

JI

Іnа.р­

Землі. -llPffle, ще не досягнувШи

ПОПРАВКА передовій

Ко}І)уні'стичної

ну ра.кету і штучний супутник

Хочеться нruгадати через газе­

вик.1ючає проникне,ння на їrого ту, що завод терит()рію випадк.о,вих осіб. П.ро дв~р.

Гучно прон~слоеь

Чи видатний ооліст 113/М -

в

що

СВ(}ЇХ вчеІП:Іх С11ВОРИ1'И баліст:ич­

Требухів.

Інтереси справи да.вно вже ви- це час'l'О Т()S(}рять на. р(}бітничи.х мжають того, щоб ш 3а.ООді сі-'lь- з{і()рах, ,а.те дирекція не зве{)'МЄ r()епзапчастИІН (БрОВ'ари) 'був на. це ува.гу.

«Триоога.!!! »

гукнув

те,

техніки

1Ми :шаеМ!(}, продо.вжуе Го Мо­

і «Веена».

Л. Бабич, с.

демонет­

Завод-не прохідний двір

Ну, бу,11;ь fi{)e'f-Jiaypeaт

ВІІІС

про

етоять

Це

кий роман»

це тра11ляється?

По йменні АРУжнім rоном.

3Ненацька

ща,стя

ті-ї РадянсьJWоrо Союзу і про ве­ лич~зні переваги ·С()ЦіалkтИІЧНQЇ

Давно і берег В'Же рrет<~.в За обрієм суворим ... Хт(}сь з но.ва.к.ів усе пиrrав: - Чи наші води ·ск-оро? ..

І хтось

за-безпечення світі

погано вик.()нуе

... ОJ{}().к

Прнвітливий а.В'ТОбу{:,

щдя

усьому

світооої науки.

Й(fГО

го,вор.ить

ВедИ!:WЇ

З

цей

В рати

{ЮКОВИН

се.1а. зби.раеться до

Але

раз

·Вивчення

на­

Жовтнев·01ї ооціwсти:ІJ:ної револю­ ції. Це мае на~д,звича.Ино вruжди­

.., ...,...,.._,,..,,..,_.....,_,..,_.,.,...,_.__..,,_,..., ..,..,_,..,..___...._ ...._,..,_,..,....._,..,"___ .,:r,,,4fllt,,.".,,,.,.,.,., ··----- ·---· ІВАН НЕМИРОВИЧ

радянської

про ьіно, то молодь з усіх кутків

клубу.

ве.шчезні

успіхи радянськ.ої науки. Це ІЩ

Союзі еькі вчені, вик.ористо,вуючи свої

·С)lПутнюtа

Кt\!)івництв.о

В

організувала

штучного

стазку ~.tінофільvі.; Г. Грінченко

Король.

€.

***

Добре

з·явдяється

слухати

не

ветан()влениіі: такий П()рщв;ок, що

екземплярів

400 налів

Іwди

ар­

До

розповсюдження

буде

"Кіно

передплатили

газет.

дярно

по доп()-~ МосБви і Києва.

часто їй довщиться почути: «Кі­

З І-го жовтня наше поштове відділення проводить передплату nеріоАичних видань на 1958 рік. Вже в nерші дні члени текстиль­ ної

нам е.1екс

м·огу до годови КОJUГ()ОПУ. Він поси.1ається на. за·зюrський ра1ді()-

r.

Аа

б};~ь даска., наш

«За ремон-т ра,діосітки я не від- ~я той, хто д·~П()може нам регупов,ідаю».

китайські

вітають

Землі, сказа.в Го Мо-жо. в ЧУJІ;Q- вчених Ра,д!lн·ського Союзу.

Хто допоможе?

Надрукуйте,

пе,р-

шого в світі штучного супутника Земді.

:Пt>ршоrо

тах. Це з-за того, що .'ІіНJія не

Го М·о-жо про за­

.ffiHP

вчені па.1ко

Шеля вищюІбувань міжІWнти'Ми сподіваємося, сказав на нента.1ьноІ бадістw'ІІЮЇ ракети зак-інчення Го Мо-жо, що кита.й­

О. Поnовно, З. Грабер.

гште.1ів

.Г<~~зета «Г}'аюrінжіба.о» опублі­

середньої

В. Ситюн, Г. Хомич,

аде Ч()­

)ІО.щ:щх

року.

1957

Китаіі·ський нарщ

КИТАЙ

тідки

кувала за.яву президента Ака.де­

.осюди ви лоба- :~:~~: ,в:С~и-rе.нrм:

К·()І.;1ГО,С:ЛНУ

му .не видно

1

Бачихо

Вик.1Икано во- школи Зою Ні.зяеву.

но п~готовкою до 40-х ромвин 'IL'

ст<ІІршу

жовтня

9

ЗаруdІжнІ вІдгуни на успІшний запуск в Радянському Союзі першого в світі штучного супутника ЗемпІ

пошти

."

В

Середа,

Зам.

3849-2480.

120 номер 1957 рік  

120 номер 1957 рік