Page 1

Газета

Внходнть

Броварських міської та

17 квітІUІ 1937 року

районної рад,

районної державної адміністрації

з

( 1 0028)

Субс::»тСІ,.

4

.... н:»тс::»rс::» 2 0 0 9

рс::»к:у

Про соціаnьний захист і тарифи Чергове засідання міськвиконкому відбулося 10 лютого у малій залі міськвиконкому під головуванням в. о. міського голови Ігоря Сапожка.

зі статистичними даними, станом на І січня 2009 року вже виплачено 7585, І тисячі грн. Надаються пільги

У першу чергу було заслухано звіт начальника управління праці та

комунальними послугами інвалідам І групи усіх видів захворювання, ll

соціального захисту населення Алли Петренко про хід виконання прог­ рами соціального захисту пенсіо­ нерів, інвалідів та соціально незахи­ щених верст населення за 2008 рік. Доповідач зазначила, що в минуло­ му році за рахунок місцевого бюд­ жету матеріальну допомогу на термінове хірургічне втручання, лікування та з приводу вирішення соціально-побутових питань отри­ мали більше 270 громадян нашого міста на загальну суму 475,9 тисячі гривень, що на 329 тисяч гривень більше, ніж було виділено у 2007 році. Усього ж на виконання за­ ходів, передбачених програмою, міська влада виділила і профінансу­ вала у повному обсязі 8908,4 тисячі

групи по зору та почесним громадя­

нам міста. Протягом року їх отрима­ ли 407 мешканців міста, повністю погашена заборгованість 6 сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Протягом року кому­ нальними аптеками міста було відпущено безкоштовних ліків інвалідам війни та учасникам бойо­ вих дій на суму 34,8 тис. грн. Більше 2100 наших земляків постійно пере­ бувають під опікою працівників те­ риторіального центру обслуговуван­ ня пенсіонерів та самотніх непра­ цездатних громадян, 149 тисяч гри­ вень було виділено на щоденне хар­ чування людей, котрі потребують допомоги. 1493 пенсіонерів отрима­ ли продуктові набори на суму 119

гривень.

тисяч гривень.

Ці кошти пішли на щомісячну доплату до пенсії кожному бро­ варському пенсіонеру, дітям-інва­ лідам, інвалідам з дитинства - у

Розгляд звернень громадян, за­ безпечення їх справедливих вимог і

розмірі І ОО гривень, яка здійс­ нюється з вересня 2008 року. Згідно

з оплати за користування житлом та

прохань займають орне з головних

місць у діяльності служби у справах дітей та їі структурних підрозділах. Саме про цей сегмент діяльності

Афrаністан болить 23.10.08. N2 214

лактикою

правопорушень

серед

дітей. Так, протягом минулого року було зафіксовано 672 звернення. Серед питань, які потребували вирішення, - залучення дітей до навчання, належне виконання бать­ ками своїх обов'язків з виховання та матеріального утримання дітей, опіки та піклування інше. Безпосе­ редньо до начальника служби про­ тягом року звернулися 102 предс­ тавники броварських сімей, а сек­ ретар опікунської ради зустрівся з 362 мешканцями нашого міста. Під час засідання було схвалено Програму забезпечення діяльності Броварського відділення Спілки ве­ теранів війни в Афганістані на 20092011 роки, їі фінансування здійсню­ ватиметься в межах бюджетних призначень.

У зв'язку зі зростанням з І січня 2009 року вартості природного газу відповіднадо Постанов НКРЕ від 29 січня 2009 року N~56 "Про затверд-

.. -

"Про за­

армії згоди на участь у цій війні. Двадцять років минуло, як аф­

м.

ганську землю залишили

учасників бойових ·дій на тери­

війська,

ської

торії інших держав і 20-ї річниці

риків, науковців, учасників тих

облдержадміністрації

22.09.08 N2 1245 "Про

від

заходи що­

виведення

вшанування

військ колишнього

учасників

відділ культури Броварської місь­

ливість і уроки не стихають і до­

бойових дій на території інших

Дня

вшанування

кої ради спільно з Броварським

відділенням Спілки · ветеранів

нині.

військ коЛишнього СРСР з Рес­

війни в Афганістані провели рЯд

й районі до 20-ї річниці виве­

публіки Афганістан", "Про вша­

заходів, присвячених цим подіям.

дення військ колишнього СРСР

розпорядження в. о. міського го-

з легії Головного управління

асідання

розширеної

ветеринарна!

ко­

медицини

Київщини ординарною подією не назвеш. Подібні заходи дозволя­ ють не тільки проаналізувати підсумки

роботи служби в році минулому, але й визначити пріо­ ритетні завдання на майбутнє, глибше окреслити й осмислити проблеми,

виробити

систему

спільних дій, заnозичити nередо­

вий досвід. Хоча, визнаю чесно, цей досвід колеги могли б запози­ чити і в нас, бо управління нетме­ дицини Броваршини увійшло в трійку кращих серед подібних структур в області. По праву гор­ димося цим досягненням і виз­ наємо: у ньому заслуга кожного з

ветеринарних медиків. І не тільки з державної, але й відомчої меди­ цини. Саме копітка повсякденна

робота кожного із моїх колег

- "від

санітара до лікаря дозволила за­

безпечити стабільну

епізоотичну

ситуацію в районі.

І не лише торік. Ось уже упро­ довж п'яти останніх років наш пристоличний регіон є благопо­ лучним стосовно туберкульозу ве­

ликої рогатої худоби. Реальні пла­ ни

є

й

щодо

оздоровлення

сільгосппідприємств від лейкозу. Чому це так важливо? Та хоча б тому, що лейкоз -спільне

захво­

рювання як для тварин, так і лю-

...

З групи споживачів "Інші": а) за І Гкал теплової енергії грн.

04

644

коп., вт.ч. ПДВ;

б) за І м. куб. лідігрітої води про­ тягом року

- 35

грн.

16

коп., в т . ч.

ПДВ; в) за опалення І м.кв. опалюваль­ ної площі на місяць:

-лютий

- 19

грн. ОО коп., в т.ч.

ПДВ;

-березень-

16

грн.

23

коп., в т.ч.

ПДВ;

-

квітень

- 4

грн.

89

коп., в т.ч.

грн.

02

коп., в т.ч.

ПДВ;

-

жовтень

- 5

ПДВ; -листопад-

14

грн.

17

коп., в т.ч.

ПДВ;

-грудень-

19

г.рн.

19

коп., в т.ч.

ПДВ. Також члени виконкому розгля­

нули питання, пов'язані з роботою управлінь містобудування та архі­ тектури, економіки, відділу з житло­ вих питань,

з яких були ухвалені

відповідні рішення. Лариса ШАПКА.

Ніхто не запитував у нашого

(Про заходи, проведені у місті

з Республіки Афганістан, читай­

народу, у батьків і матерів, в офіцерів і рядових Радянської

те у наступному номері).

дей. На сьогодні єдиним неблаго­

можливі заходи зі специфічної та загальної профілактики. Практично все поголів'я свиней в районі охоплене щепленням про­ ти класичної чуми свиней, а це більше 70 ООО голів, поголів'я курей проти чуми - це більше 2 мільйонів

получним

коп., в т.ч.

війні, П справед­

держав і 20-ї ріЧниці виведення

нування учасників бойових дій на території інших держав" та

дарстві та на міському пасажирсько­ му транспорті, члени виконкому зат­ вердили тарифи на теплову енергію, яку надає КП "Броваритеплоенерrо­ мережа" з І лютого 2009 року: для 2 групи споживачів "Бюджет": а) за І Гкал теплової - 597 грн. 74 коп., в т.ч. ПДВ; б) за І м. куб. лідігрітої води про­ тягом року - 32 грн. 64 коп. в т.ч. ПДВ; в) за опалення І м.кв. опалюваль­ ної площі на місяць: - ЛЮТИЙ - 18 ГрН. 29 КОП., В Т.Ч. ПДВ; - березень - 15 грн. 96 коп., в т.ч. ПДВ; - квітень - 5грн. 14 коп., в т.ч. ПДВ; - жовтень - 5 грн. 14 коп., в т.ч. ПДВ; -листопад- 14 грн. 11 коп., в т.ч. ПДВ;

65

подій про історичну доцільність участі у цій

та

госпо­

грн.

- 18

наші

СРСР з Республіки Афганістан",

підготовки

житлово-комунальному

грудень

а дискусії серед істо­

відзначення

до

у

-

ПДВ.

ходи, пов'язані з відзначенням у Бровари Дня

ження граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів гос­ подарювання на 2009 рік", розгля­ нувши лист КП "Броваритеплоене­ ргномережа" та висновки постійно діючої міської комісії з питань ре­ алізації державної цінової політики

В МОІИ душІ

дента України від 11.02.04, роз­ порядження Кабміну від 30.07. 07, розпорядження голови Київ­

На виконання Указу Прези­

лови від

звітувала перед членами виконкому начальник служби Віра Власенко. Працівники служби у справах дітей щоденно проводять прийом грома­ дян, надають консультації з різних питань, пов'язаних із захистом прав та законних інтересів дітей, профі­

господарством у цьому

плані залишається СТОВ "Кня­ жицьке". Але минулого року там також вжито серйозних заходів, аби вже найближчим часом позбу­ тися цієї недуги. У господарстві

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

Позавчора у МКЦ "Прометей" з нагоди Дня Святого Валентина відбулася шоу-програма "Кохання з першого погляду" для студентсь­ кої молоді міста. Учасників мистецького заходу привітали і вручили подарунки Ігор Сапожко та Григорій Чапкіс. Фото Руслана ФЕДУНА. підрозділів державної ветеринар­ ної медицини. Одним з невід'ємних обов'язків ветеринарної медицини є держав­ ний ветеринарна-санітарний контроль і нагляд за підконтроль­ ними ветеринарній медицині

пташиного грипу та африканської чуми свиней. Відомо, збудники цих захворювань у світовому масштабі завдають величезної шкоди здоров'ю людей і призво­ дять до мільярдних збитків. Нерідко епізоотії цих захворювань розташовуються поряд з Україною. Так, епізоотія африканської чуми свиней нині має місце в Ставро­ польському та Краснодарському краях Російської Федерації. І ос­ новні завдання служби нетмедици­ ни - не допустити збудників цих захворювань на територію нашого району. Одночасно проводимо всі

поголів'я, а лісова красуня лисиця щеплена проти сказу пероральним

методом.

Причому

розкладання

вакцини проти сказу лисиць про­

водили за допомогою гелікоптера. Безпосередньо цією відповідаль­ ною роботою займалися головний спеціаліст управління С.А.Новак,

провідний лікар-елізоотолаг О.М. Маленко, ветеринарний санітар Р.В. Гуріненко. На базі управління ветеринарної медицини в Бро­ варському районі в 2008 р. відбув­ ся обласний семінар з проведення пероральної імунізації м'ясоїдних тварин дикої природи. Великий внесок у досягнення

вагомих здобуТків зі стабілізації

епізоотичної ситуації внесли районна державна лікарня нетме­ дицини в особі В.П. Завадського, районна державна лабораторія нетмедицини в особі В.І. Прудко­ го та керівники всіх структурних

якість і безпеку продуктів харчу­

об'єктами. Згідно з чинним зако­ нодавством, державний інспектор ветеринарної медицини - це ко­ жен лікар державної служби вете­ ринарної медицини. Цю ділянку роботи очолює заступник началь­ ника управління В.Т. Косенко. Звичайно, де є інспектування, там повинна бути й відповідальність, а тому, згідно зі ст. 107 Кодексу Ук­ раїни "Про адміністративні право­ порушення", до адмінвідповідаль­ ності

притягнуто

державних інспекторів ветеринар­ ної медицини. Це - Д.А. Денов, С.Л. Прядун, Д.І. Панченко, Ю.А. Ярмоленко, !.В. Теличко, В.Г.

Ситюк, Н.В. Кривцова, О.В. Гай­ дак, О.В. Власюк, Н.С. Кривенко та багато інших. Особисту відповідальність за

У трійці кращих розроблено й затверджено програ­ му оздоровлення стада. Більша половина корів уже вільна від інфекції, а хворий молодняк іде на забій. Було б неправомірно не згадати і про ту велику роботу, яку було про­ ведено в плані профілактики сказу,

утилізовано понад 15 тонн про­ дукції сумнівної якості. Не можна не відмітити кращих

понад

тисячу

осіб на загальну суму понад

16 ООО

гривень штрафу. Хотів би згадати офіційних лікарів, державних інспекторів ве­ теринарної медицини, котрі безпо­ середньо несуть відповідальність за якість і безпеку харчових про­ дуктів. Вони надають дозволи на реалізацію або заборону та наступ­ ну утилізацію продуктів харчуван­ ня. За минулий рік, до речі, було

вання, що реалізуються на ринках

міста, несуть завідуючі лабора­ торій нетсанекспертизи N~ І, 2, 3 С.І. Корнієвська, Ю.В. Прудкий, В.П. Пісковець. У всіх нас сьогодні на вустах фінансова криза: спад виробницт­ ва, курс гривні в обмінниках то­

що. Хотів би чітко зауважити, що ніяка криза сьогодні не впливає на кількість та якість ветеринарна­ профілактичних заходів. Наша служба має достатню кількість ма­ теріальних і фінансових ресурсів для виконання основних завдань.

Хотів би зі сторінок газети подя­ кувати кожному працівникові державної ветеринарної медици­ ни району за досягнення високих

показників у минулому 2008 році та побажати нових творчих планів і здобутків.

Віктор ДЯДЮК, начальник управління ветеринарної медицини.


Biq на віq зі смерtю vropax Adlraнv А .(/ОНа у ті дні чатrвала ледь не на кожному кроці. І сьогодні, коли теля участі Олександра Яр­

понад чверть· Cll'Юлiltlmя, пам 'ять до найменших дрібниць зафіксувала подіі того ранку, який міг стати для сержанта останнім у житті.

моленка в тій кривавій безглуздій війні минуло вже цю країну, територія якої на дві тре­

нилися: цих людей не поставиШ на

товлених хлопчаків. Може, з мстою

тини

коліна. А ще зрозуміли, якою брех­

влаштування на завойованій тери­ торії військових баз? .. Тепер гадати можна по-різному. Воєдино, очевидно, злилися кон'юнктурні інтереси полі1'иків і військових. І ця авантюра коштува­ ла державі багатьох тисяч людських життів і скалічених доль, рік мате­ ринських сліз і посивілих від горя батьківських голів. Так. це була справжня війна із героями, жертва­ ми, але без переможців. І це Олекса­ ндру Ярмоленку особливо боляче усвідомлювати. Він же, як і інші йо­

вкрита горами,

повністю: із

півночі на південь, зі сходу на захід. Там не було мирного населення. Кулю можна було отримати від ста­ рика й малої дитини, удень і вночі. Цей волелюбний народ перемогти неможливо. Не вдалося це радянсь­

г Саме

рупа дес~нтників, д_о якої він входив,

Іще

з

ночІ

оточила

кишлак поблизу Кандагара.

там

могли

переховуватися

душмани. Уранці, коли "відпрацю­

кулеметник. Душман, який нама­ гався вирватися з оточення, був уже мертвим, але серце ще відлічувало останні удари,

вер окопу никурити цигарку. Рап­

ранковому повітрі.

том

кулеметна

Олександр Ярмоленко не зможе за­

черга. Навіть незчувся, як упав на

бути ніколи. Та хіба тільки це! .. А п'ять місяців, проведених на перевалі Саланг, ку­ ди у грудні 79-го потрапив із Чирчи­

пронизала

дно укриття. Страх був таким, шо й словами не передати. А коли за якийсь час він минув, голову прос­ вердлила думка про самого себе: "От ідіот,

покурити йому закортіло за

два місяці до "дембеля"!

і з рани булькала

кров. Її запах розпливався у свіжому Цього запаху

ка після "учебки" в Каунасі. Ночува­

ти доводилося в снігу на висоті

3666

метрів над рівнем моря за темпера­

А тишу повторно розколола куле­

тури мінус

22

градуси. Тоді зрозумів

повітрям котилися хвилі. А затим

одне: людина така істота, що до всьо­ го звикає і здатна витримати будь­

голос: "Вася! Ану ... його гранатою'" І цієї ж миті - вибух. І знову тиша. Коли вже виліз із окопу, побачив

які випробування. А їх під час дворічного перебування на аф­ ганській війні вистачало. Пройшов

метна

черга,

від

якої,

УТ-1

06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Подіі очима майбутнього

06.15 Аграрна країна 06.20, 07.20, 08.З5 Спорт 06.25 Погода 06.ЗО Православ. календар Новини Ера бізнесу Погода 07.ЗО Рейтингова nанорама 07.40 Ера здоров'я 08.00 Новини 08.15 Енергопанорама 08.40 Погода 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс nередач 09.05 Новини 09.20 Діловий світ 09.ЗО Погода 09.40 Експерти дозвілля 10.10 Вихідні nо-українськи 10.З5 Служба розшуку дітей 11.00 Життя триває ... 11.45 Служба розшуку дітей 11.50 Ситуація

07.00 07. 15 07.25

здавалося,

12.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.20 Погода 12.30 Стильна штучка 12.55 д/Ф "Іван Бровко" 14.15 Хай щастить 14.45 Служба розшуку дітей 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.З5 д/с ТармоніГ. 16.05 Т/с "Джин у домі". 16.ЗО Індиго 16.55 Крок до зірок 17.ЗО Вікно в Америку 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Попередження" 20.50 Ситуація 21.00 Новини 21.ЗО Діловий світ 21.45 Світ спорту 22.00 "Спокуса владою" 22.50 Погода 22.55 Трійка, Кено

06.00 06.00 06.05 Новини 06.10, 07.10, 08.10

Подіі

очима майбутнього

06.15 Аграрна країна 06.20, 07.20, 08.25 Спорт 06.25 Погода 06.ЗО, 08.З5 Православний календар

07.00 Новини 07.15 Ера бrзнесу 07.25, 08.30, 09.ЗО Погода 07.35 Буд. майданчик 08.00 Новини 08.15 Рейтингова панорама 08.45 Ранкові nоради 09.00 Анонс передач 09.05 Новини 09.20 Діловий світ 09.35 Здоров'я 10.З5 Служба розшуку дітей 11.00 Життя триває 11.45 Служба розшуку дітей

11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.10 Діловий світ

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.05 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Подіі очима майбутнього

06.15 06.20 06.25 06.ЗО,

Аграрна краіна Спорт Погода

08.25

Православний

06.10 Т/с "Сестри по крові" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 22.ЗО "ТСН" 07.05, 14.05 Т/с "Район Бе· верлі-Хіллз" 08.05 "Караоке на майдані" 09.20 Т/с "Руда" 10.20, 16.00 Т/с "Повернен· ня Мухтара" 11.20 Т/с "Міліцейська ака­ демія- 2" 11.50 Х/Ф "Судова колонка. Честь мундира" 1З.О5 Т(с "Сестри по крові" 15.00 Т(с "Район Мелроуз" 17.25 Т/с "Циганське серце" 18.25 Т/с "Маргоша" 19.25 "Погода" 20.15 Т /С "Руда" 21.15 Т(с "Маргоша" 23.00 "Проспорт" ІНТЕР Профілактика 14.00 Х/ф "Проста історія" 16.00 "Вечірній квартал" 17.20 Новини 17.ЗО "Чекай на мене" 19.00 Т(с "Вогонь кохання" 20.00 "Подробиці"

07.00, 08.00, 09.00. 17.00,

15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.35 Індиго 16.05 Біатлон. Чемпіонат

10.20, 16.00 Т/с

21.ЗО Діловий світ

21.40 Світ спорту 21.50 Відкрита зона 22.20 Далі буде ... 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено, Максима 2З.ОО Підсумки

1+1

06.05 06.1 О 07.00 07.15 07.20 07.25 08.00 08.15 08.20 08.45 09.00 09.05 09.20

19.ЗО, 22.ЗО "ТСН" 07.05, 14.05 Т/с "Район Беверлі-Хіллз" 08.05 Т(с "Район Мелроуз" 09.20 Т/с "Руда" "Повернен­

"Циганське

серце"

Служба розшуку дітей Т/с "Сестри no крові"

Новини Ера бізнесу Спорт Погода Новини Спорт Погода Ранкові поради Анонс передач Новини Діловий світ

09.ЗО Прес-анонс

"Сестри no крові" 1З.15 Т/с "Дівчата Гілмор" 15.00 Т/с "Район Мелроуз" 18.25 Т/с "Маргоша" 19.25 "Погода" 20.15 Т/с "Руда" 21.15 Т/с "Маргоша" 2З.ОО "Проспорт" ІНТЕР

06.00 "Гід країнами світу" 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 08.10, 09.10 "Ранок з Інтером 10.00 Т(с "Обручка" 11.00, 19.00 Т/с "Вогонь кохання

20.ЗО Т(с ·Обручка" 21.ЗО Т/с "Албанець-2" 22.20 "Кремлівські діти" ІСТV

05.35 Служба розшуку дітей 05.40 Факти тмжня 06.20, 07.50 Ділові факти 06.25, 08.00, 09.00 Погода 06.З5, 08,З5 зао сек(год 06.40 "Справжні монстри" 07,05, 12.15 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт 08.05, 12.З5, 1З.ОО Каламбур 09.05 "Дев'ята рота". Х/ф

11.50, 16.05 Про-Zікаве.uа 12.45 Факти. День 1З.З5 "Мисливці за старо­ виною". Т/с 1Ф.25 "Обладунки Бога". Х/Ф 16.З5 "Таємниці слідства". Т(с 17.З5 "Оnери". Т(с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 19.55 "Убивча сила". Т/с 21.00 "Місце зустрічі змінити не можна" Х/Ф 22.ЗО, 2З.ОО Свобода слова

16.00 Т(с "Боєць" 17.00 "Судові справи" 18.00 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Т /с " Обручка" 22.20 д/п "Пірати ХХ сто­ ліття"

ІСТV

06.10 Факти 06.25, 07.50 Ділові 06.ЗО, 08.00, 09.00

факти Погода

06.З5, 08.З5 зао сек(год

06.45 "Справжні монстри" 07.10, 10.15 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт

08.05 Каламбур 09.05, 17.40 "Опери". Т/с 10.55, 16.10 Про-Zікаве.uа 11.ЗО, 16.40 "Таємниці слідства·. Т/с

12.45 Факти. День 13.05 "Мисливці за

старо­ виною". Т(с 1З.55, 19.55 "Убивча сила".

Т/с

12.ЗО Фольк-musіс 1З.25 Кіно.uа ля-ля розшуку дітей

14.10 Фа-фа, 14.45 Служба

14.55, 21.00

Ситуація Новини Діловий світ

Біатлон.

Чемпіонат

світу

18.00 Новини 18. 15 Погода 18.25 Український 19.00 Точка зору 19.ЗО Діловий світ

19.40

н

22.45 05.55 06.50 07.00 07.05

Тепер, із часом, коли замислюєть­ ся, чим був викликаний вступ ра­ дянських

Факти. Підсумок дня

землею"

СТБ Т/с "Грейс у вогні" "Вікна-Новини" "Бізнес" Т(с "Вона написала

вбивство" "Вікна-Новини" "Бізнес" Х/ф "Справа Румян­ цева" 10.50 Х/Ф "Максим Переnе­ лиця" 12.ЗО Х/ф "Заєць над безоднею" 14.05 Х/Ф "Колір неба" 16.05 Х/Ф "Здрастуйте Вам'" 18.00 "Вікна-Новини" 18.10 Т(с "Доктор Хаус" 19.05 ·у nошуках істини"

08.00 08.10 08.15

20.00 20.50 22.00 22.25

"Російські сенсаціГ "Кулагін і партнери" "Вікна-Новини"

НОВИЙ КАНАЛ "Підйом"

і

Факти. Підсумок дня

2З.ОО "Кіборг-охоронець". Х/Ф

06.50 07.00 07.05

СТБ "Вікна-новини"

"Бізнес" Т /с "Вона написала

Світ спорту

08.00 "Вікна-новини" 08.10 "Бізнес" 08.15 Х/Ф "Атестат зрілості" 10.45 Т/с "Коломбо" 12.25 "Російські сенсаціr~ 13.05 ·у пошуках істини" 14.10 "Битва екстрасенсів" 15.00 д/Ф "Сон мерця" 15.ЗО Т /с "Комісар Рекс" 17.10 "Навколо світу". 18.00 "Вікна-новини" 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19.05 "Правила життя" 20.00 "Російські сенсаціr~ 20.50 "Кулагін і партнери" 22.00 "Вікна-новини"

22.25

вимір

15.З5 Т (с "Так сказав Джим"

16.00, 20.20 Т/с "Ранетки" 17.00 Т/с "Відчайдушні домогосподарки" Т/с "Щасливі разом"

18.00, 21.20 1!!. 15 19.25

"Нез'ясовно, але факт"

НОВИЙ КАНАЛ

06.10 Т/с "Парамедики" 06.50, 07.15, 07.ЗО, 08.40 "Підйом

06.55 М/с "Джуннипер Лі" 07.25, 08.ЗО, 19.20 Погода Погода "Відчайдушні батьки" Ситуація Новини 21.ЗО Діловий світ 21.45 Футбол. "Сампдорія" (Генуя, Італія) "Металіст" (Харків) 2З.ОО Підсумки

1+1

06.05 Служба розшуку дітей 06. 1О Т(с "Сестри по крові" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00,

Спортрепортер Т(с "Міни у фарва­

тері" 22.20 Х/Ф "Агент прибульців"

УКРАЇНА 06.ЗО,

"За Вікнами"

06.55 М/с " Джунніпер Лі" 07.25, 08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Між небом

11.00 Т/с "Солдати-15" 12.10 Т/с "Прапорщик" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 М/с "Веселі мелодіr" 13.45 М/с "Бетмен" 14.00, 15.55 Teen Time 14.05 Т/с "Сабрина" 14.40 Т(с "Флеш Гордон"

05.45,

06.10 Т/с "Парамедики" 06.50, 07.15, 07.30, 08.40

22.45

го ровесники, чесно виконував свій

обов'язок - робив те, шо наказувала Батьківщина. Після демобілізації повернувся в рідні місця. Працював, закінчив юридичний факультет КДУ імені Тараса Шевченка і зараз трудиться юрисконсультом заготівельна- ви­ робничого приватного підпри­ ємства "Регіон-2001" у Димерці. Ро­ боти вистачає, адже колектив перебуває на підйомі й знижувати темпів не збирається. Але випада­ ють хвилини, коли в пам'яті знову зринають картини жахів тієї страш­ ної війни. Війни, на якій став справжнім мужчиною і багато чого зрозумів у цьому житті.

ках.

19.50 20.05 20.50 21.00

Погода 15.З5 Індиго

16.05

ганІстан, де коноплю і мак для виго­ товлення наркотиків вирощують, як у нас картоплю і пшеницю, як був, так і залишиться головним постав­ ником дурману до інших країн. іде гріха діти: і деякі наші солдати, та й навіть офіце­ ри пристрастилися до цієї шкідливої звички. Багато хто з них навіть паплатився за це своїм жит­ тям. Пригадується Олександрові трагедія, що розігралася в Кундузі. Тоді п'ятеро солдатів пішли до ближнього кишлаку, щоб поміняти мило на порцію анаші. Тільки пізніше дізналися, що всіх хлопців розстріляли впритул. По тривозі бу­ ло піднято весь полк. Розчленовані тіла воїнів знаходили потім в ари­

вбивство

14.50 15.00 15.15 15.25

10.З5 Служба розшуку дітей

якою недієздатною є армія. А Аф­

ворога кидали ненавченИх, непідго-

09.З5 Погода

11.00 Життя триває ... 11.45 Служба розшуку дітей 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Погода

пропаганда,

токості місцевого населення, впев-

"Місце зустрічі змінити не можна" Х/Ф 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини

"Відчайдушні батьки"

радянська

побачили перші трупи наших бійців, коли переконалися в жорс­

12.10 "Знак якості" 1З.ОО Т(с "Бранці місяця" 14.00 "Кремлівські діти" 15.00, 21.ЗО Т (с "Албанець-2" 09.45

є

військ до Афганістану, відповіді знайти не може. Потребою випробувати нову зброю? Так ні ж: у 56-у десантно-штурмову бригаду в Кундузі привезли новий гранато­ мет. Зброя гарна, а скласти їі ніхто не вміє. Може, перевірити боє­ здатність армії? Та хіба могло про неї йтися, коли проти підступного

ня Мухтара"

11.20, 17.25 Т/с 12.15 Т/с

світу

18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.05 "Відчайдушні батьки" 20.50 Ситуація 21.00 Новини

календар

УТ-1

1+1

"Спокуса владою" 1З.10 "Попередження" 14.15 Далі буде .. 14.45 Служба розшуку дітей 14.50 Ситуація 15.00 Новини

12.20 УТ·1 "Доброго ранку'" Ранкова молитва

о

чотирьох розвідників, що "цепом" підходили до місця, звідки стріляв

вала" авіація, а в кишлак зайшли розвідники, виліз Сашко на бруст­ повітря

ким військам, не зробили цього й американці. Усі прибульці були тут окупантами. Тож і ставилися до них відповідно. На жорстокість відпо­ відали жорстокістю. лександрові важко дивити­ ся фільми про афганську війну. Дуже вже багато в них надуманого. Реалії ж значно відрізнялися від написаного сцена­ ристами і знятого операторами. Правдивим можна назвати хіба що фільм "9 рота" Федора Бондарчука. До речі, пізніше, уже в мирний час, однокурсником Олександра Ярмо­ ленка під час навчання в універси­ теті стане один із тих, хто воював у цій роті. Чи сподівалися наші солдати зустріти такий шалений опір аф­ ганців? Ні, і ще раз ні. Бо багато хто із ровесників на перших порах са­ мовпевнено вважав: цих бабаїв мож­ на шапками закидати. Коли ж Олек­ сандр і його товариші на власні очі

ливою

05.З5 Мультфільми 17.00, 19.00 Подіі 17.ЗО Критична точка

06.45, 07.20 СріGний апельсин 08.05 Т/с "Покликання" 09.00, 15.ЗО Т(с "Безмовний свідок-2"

10.00 Життєві сенсації 11.00 Грошові хвилини 12.00 Т/с "Куля-дура- З" 16.00 Федеральний суддя 09.00 Х/Ф "Сімнадцятирічні" 11.00, 19.25 Т(с "Міни у фарватері" 12.10 Т/с "Праnорщик" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 1З.З5 М/с "Бетмен" 1З.50, 15.50 Teen Time

13.55 Tjc

"Сабрина"

14.ЗО Т/с "Флеш Гордон" 15.ЗО Т/с "Так сказав Джим" 15.55, 20.25 Т/с "Ранетки" 17.00 Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 17.55, 21.20 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 22.20 Х/Ф "Ямакасі-2"

УКРАЇНА

06.50, 17.ЗО Критична точка 05.35 Мультфільми 06.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі 06.40, 17.20, 19.20 Сnорт 06.45, 17.25, 19.25 Погода 07.20 Срібний апельсин 08.05 Т(с "Покликання" 09.00 Т(с "Безмовний свідок-2"

10.00, 19.ЗО Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Т(с "Колись прийде кохання"

19.ЗО, 22.зо ·тсн·

07.05, 14.05 Т/с

"Район Бе-

верлі-Хіллз"

08.05 Т/с "Район Мелроуз" 09.20 Т/с "Руда" 10.20, 16.00 Т(с "Повернен­ ня Мухтара"

11.20, 17.20 Т/с

"Циганське

серце"

12. 15

Т(с "Сестри по крові"

1З.15 Т(с "Дівчата Гілмор"

15.00 Т(с 18.25 Т/с

"Район Мелроуз"

"Маргоша"

Володимир НЕБРАТ. Світлина Миколи СЕМИПО ГА.

17.20, 19.20 Сnортивні подіі 17.25, 19.25 Погода 18.10 Т(с "Колись прийде кохання'' 19.ЗО Шустер Live Т/с "Глухар" Х/ф "Легенда Зорро"

20.20 21.20

18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 22.15 "Бізнес-час" 22.25 "Велика політика" ТО НІС

5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач'' 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 09.15, 17.50 "Погода

06.00 Клуб 700 06.25 Фотолайф 06.50 "Сильні світу цього" 07.00, 21.10 Хіт-парад ди-

в Україні" 06.ЗО "Ранок з 5-им"

08.05, 15.50 Зелена

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.ЗО "Час новин" 09.ЗО, 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.ЗО "Прес-конфе· ренціі у прямому ефірі" 10.15, 1З.20, 17.20, 18.З5, 22.50 "Погода на курортах" 11.20, 14.15 "Погода у світі" 12.25, 21.50 "Погода в Ук· раїні" 14.20 "Транспорт. тижневик" 14.З5 "5 елемент" 15.20, 16.20 "Майдан" 17.ЗО "Резонанс" 18.20 "Час економіки"

1З.ОО Х/Ф "Легенда Зорро" 15.ЗО Зіркові історіі 16.00 Федеральний суддя 20.20 Т(с "Глухар" 21.20 Х/Ф "Фартовий"

5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні" 06.ЗО "Ранок з 5-м"

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.ЗО "Час новин 09.ЗО, 10.ЗО, 11.30, 12.30 "Прес-конференціГ 10.20, 13.20, 17.20, 18.З5, 22.50 "Погода на курор­ тах" 11.20, 14.20, 16.15 "Погода у світі" 13.ЗО, 14.ЗО "5 елемент" 15.ЗО "Не перший nогляд" 16.ЗО "Мотор-ТБ" 17.ЗО "Особливо небезпечно" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин"

19.25 "Погода" 20.15 Т/с "Руда" 21.15 Т(с "Маргоша" 2З.ОО "Просnорт" ІНТЕР

06.00 "Гід кра·rнами світу" 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10, 09.10 "Ранок з Інтером"

10.00 Т(с .. Обручка" 11.00 Т(с "Вогонь кохання" 12. 1О "Знак якості"

ких тварин

варта 08.З5 "Життя" 09.00, 19.00 Життя-мрія 10.00 Афон. Священна гора 11.00, 14.15 Як це робиться? 11.ЗО Трансмісія 12.00 "Світські хроніки" Школа ремонту 22.10 П'ятий вимір Одіссея Кусто Народ, забутий у пус­ тел і фараонів 17.ЗО Мисливці й переслідувані 18.ЗО, 20.ЗО "24 години" 18.45 "Життя"

12.20

1З.30,

14.50 16.20

20.00 20.55 21.05

Кордони "Бізнес" "Погода"

19.15 21.00 22.15 22.25

"Новий час" "Час" "Бізнес-час"

"Народний контроль" ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.25, 08.30, 18.30, 20.30 "24 години" 06.40, 11.45, 18.45 "Життя" 06.45, 20.55 "Бізнес" 06.50, 08.00, 08.50, 21.05 Програма "Погода"

07.00, 21.10

Хіт-парад ди-

ких тварин

08.05 Зелена варта 09.00, 19.00 Життя-мрія 10.00, 14.50 Одіссея Кусто 11.00, 20.00 Кордони 11.55 Служба розшуку дітей 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 13.50 Як це робиться? 14.25, 15.50, 22.10 П'ятий вимір

16.ЗО Коли погода творить історію

17.25

Мисливці

й

пе­

реслідувані

1З.ОО Т(с "Бранці місяця" д/n "Пірати ХХ сто-

14.00

ліття .. 14.50, 21.30 Т/с "Албанець-2" 15.50 Tfc "Боєць" 16.50 "Судові справи 17.50 "Ключовий момент" 18.50 Футбол. "Динамо" (Київ) - "Валенсія" 21.00 "Подробиці"

22.ЗО д/п "Нікуди бігти. Іоu­ жежа станціr~

на

космічній


ІСТV Служба розшуку дітей Факти Об.10, 07.50 Ділові факти Об.20 Погода Об.25 300 секjгод Об.З5 "Справжні монстри".

05.50 05.55

М/с 07.00 "Леся+Рома". Tjc 07.45 Факти. Ранок Спорт Профілактика 12.45 Факти. День 13.05 "Мисливці за старо­ виною". Т/с 13.55, 19.55 "Убивча сила".

07.55, 12.55, 19.15

"Опери". Tjc Факти. Вечір Надзвичайні новини "Місце зустрічі змінити ~е можна" Х/ф 22.45 Факти. Підсумок дня

17.40 18.45 19.25 21.00

СТБ 05.55 Т/с Трейс у вогнІ Об.50 "Вікна-новини" 07.00 "Бізнес" 07.05 Т/с "Вона написала вбивство" 08.00 "Вікна-новини" 08.1 О "Бізнес" Профілакти­ ка

"Слідство вели. Кримінальний розшук проти "фантомасів" 13.45 ДІф "Шлях зрадника" 14.1 О Д/ф "Полювання на

12.45

Т/с "Місце зустрічі зміни­ ти не можна" Х/ф

14.55

1б.О5 Про-Zікаве.uа 1б.45 "Таємниці слідства".

суддю"

Т/с

ЧЕТВЕР i1.9.11ІQiofo УТ-1 Об. ОО "Доброго ранку'" Об.ОО Ранкова молитва 06.05 Новини 0б.10, 07.10, 08.10 ПодіІ очима майбутнього Об.15 Аграрна країна Об.20 Спорт Об.25 Погода Об.ЗО, 08.25 Православний календар

07.00 Новини 07.15 Ера бізнесу 07.20 Спорт 07.25 Погода 07.40 Ера якості 08.00 Новини 08.15 Спорт 08.20 Погода 08.30 "Корпорація Сімба" 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс передач 09.05 Новини 09.20 Діловий світ 09.30 Прес-анонс 09.35 Погода 09.45 "Відчайдушні батьки" 10.35 Служба розшуку дітей 11.00 Життя триває .. 11.45 Служба розшуку дітей

~б~Ій~М~

УТ-1 Об. ОО "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05 Новини Подіі очима майбутнього Об.15 Аграрна країна Об.20, 07.20, 08.15 Спорт Об.25 Погода Об.30, 08.25 Православний

06.10, 07.10, 08.10

календар

07.00 Новини 07. 15 Ера бізнесу 07.25 Погода 07.35 Буд. майданчик 08.00 Новини 08.20 Погода 08.30 "Корпорація Сімба" 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс передач 09.05 Новини 09.20 Діловий світ 09.30 Прес-анонс 09.35 "Відчайдушні батьки" • 10.35 Служба розшуку дітей 11.00 Життя триває ... 11.45 Служба розшуку дітей 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.1 О Діловий світ

~~~к?r& УТ-1 Об.ОО Ранкова молитва 06.05 Фільм фестивалю "Покрова"

Об.50 Концерт "Коханим 08.10 Світ православ'я 08.30 Крок до зірок 09.00 Анонс передач 09.05 Прес-анонс

..

09.15 Доки батьки сплять 09.25 Підсумочки 09.40 Хто в домі хазяїн? 10.10, 14.15 Біатлон. Чемпіонат світу

11.05 Погода 11. 15 Експерти дозвілля 11.50 Вихідні по-українськи 12.10 Фа-фа, ля-ля 12.45 Парламент 13.25 Служба розшуку дітей 13.35 Погода 13.45 "Кубок світу FIFA2010"

н~•пя····і········

221110і:!>Ф

УТ-1 08,00 Ранкова молитва Об.О5 Х/Ф ·у мирні дні" 07.40 На --"·. 'ину до Івана Попович~ 08,00 Сільський час 08.25 Укравтоконтинент 08.45 "Корпорація Сімба" 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.10 Доки батьки сплять 09.20 Антивірус для дітей 09.35 Нова армія 10.05, 12.20 Біатлон. Чемпіонат світу. 10.50 Муз. ua 11.20 Стильна штучка 11.45 "Лінія долі" 13.55. Погода 14.00 "Знайдемо вихід" 14.50 Аудієнція 15.20 Благовісник 15.55 Погода 16.00 "Двадцять років без

1б.О5 Індиго 16.35 Біатлон.

Т/с "Кулагін і партне­ ри"

20 50

22.00 "Вікна-новини" 22.25 "Нез'ясовно,

але

факт

НОВИЙ КАНАЛ 05.30 Т jc "Ясновидющий" Об.10 Т/с "Парамедики" Об.50, 07.15, 07.30, 08.40 "Підйом"

левізійна служба новин"

07.05, 14.05 Т/с "Район Беверлі-Хіллз"

08.05 Т/с "Район Мелроуз" 09.20 Tfc "Руда" 10.20, 1б.ОО Tfc "Повернен­ ня Мухтара"

11.15, 17.20 Т/с "Циганське

ма

Підсумки

серце"

12.15 Т/с "Сестри по крові" 13.15 Т/с "Дівчата Плмор" 15.00 Т/с "Район Мелроуз" 18.25 Т/с "Маргоша" 19.25 "Погода" 20.15 Т/с "Руда" 21.15 Tjc "Маргоша" 23.00 "Проспорт" ІНТЕР Об. ОО "Гід країнами світу"

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 08.10, 09.10 "Ранок з Інтером"

"Позаочі" Д/п "Наші діти в чу­ жих руках" 12.10 "Знак якості"

10.00 11 .ОО

06.10 Т/с "Сестри по крові" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 "ТСН" 07.05, 14.10 Tjc "Район Бе-

12.20 Погода 12.25 "Знайдемо вихід" 13.15 "Надвечір'я" 13.40 Темний силует ! 14. 15 Наша пісня 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.35 Д/с "Це моя країна" 16.00 Tjc "Джин у домі"

верлі-Хіллз" 08.05 Т jc "Район Мелроуз"

09.20 Tjc "Руда" 10.20 Tjc "Повернення

Мух­

тара"

11.15, 17.20 Tjc "Циганське серце"

12.20 Tjc "Сестри по крові" 13.20 Т/с "Дівчата Плмор" 15.00 Т/с "Район Мелроуз" 16.00 Т jc "Повернення Мух-

1б.25 Пазли 17.05 ДІф "0. Теліга" 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 Фольк-musіс 21 .ОО Новини 21.30 Діловий світ

тара"

18.25 Tjc "Маргоша" 19.25 "Погода" 20.15 Tjc "Руда"· 21.20 Т/с "Маргоша" 22.25 "Наша RUSSiA" 22.55 Х/ф "Залягти на дно у Брюгге" ІНТЕР "Гід країнами світу". Північна Франція.

Світ спорту Право на захист Автоакадемія Прес-анонс Трійка, Кено Підсумки

06.00

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 08. 10, 09.10 "Ранок з Інтером

1+1 Об.О5 Служба розшуку дітей Погода

1б.ОО Наша пісня 1б.40 Книга.uа 17.25 Кіно.uа 17.55 Погода

"Євробачення-2009". Новини Світ спорту Погода "12 подвигів СПЕЦНАЗу" 22.45 Мегзлот 22.50 "Лото", 'Трійка", "Кено" 23.00 На гостину до Івана Поповича

21.00 21.20 21 .ЗО 21.40

1+1 Об.1 О "Суперкнига" 07.10 "Без табу"

при­

18.10 Діловий світ. Тиждень 18.50 Погода 19.00 КВК-2008 21.00 "Культурний фронт" 21.30 Д/с "Дисиденти" 22.30 Наш футбол 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Ера бізнесу. Підсумки 1+1 Об.20 Х/Ф "Татусі" 08.00 М/Ф "Улюблений прибулець" 09.05 "Лото-Забава" 10.00 Mjc "Мої друзі Тигрик та Вінні" 10.50 "Мультфільми" 11.25 "Караоке на майдані" 12.20 "Криве дзеркало" 14.30 "Катастрофи" 15. 1О Т jc "Не краса по­ американськи" 1б.10 Tjc "Моя прекрасна нянька"

17.20 Х/ф "Три бажання" 19.30 "ТСН"

"Міни

у

фарватерІ

12.10 Т/с "Прапорщик" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 Mjc "Бетмен" 13.50, 15.50 Тееп Time 13.55 Tjc "Сабрина -

юна

відьма"

14.30 Т/с "Флеш Гордон" 15.30 Tjc "Так сказав Джим"

15.55, 20.20 Т/с "Ранетки" 17.00 Tjc "Відчайдушні до­ могосподарки"

17.55, 21.20 Tjc

"Щасливі

разом"

19.15, 01.15 Спортрепор­ тер

13.00 Т/с "Бранці місяця" 14.00 Д/п "Пожежа на космічній станціІ'

15.00. 21.30 Т/с "Албанець-2" 16.00 Т/с "Боєць" 17.00 "Судові справи 18.00 "Ключовий момент" 19.00 Tjc "Вогонь кохання" 20.00 "Подробиці" 20.30 Т jc "Обручка" 22.20 Д/п "Молода гвардія" ІСТV 06.05 Факти Об.20, 07.50 Ділові факти Об.ЗО, 08.00, 09.00 Погода Об.З5, 08.35 300 секjгод Об.40 "Справжні монстри" 07. 10, 10.15 "Леся+ Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт

08.05 Каламбур 09.05, 17.40 "Опери". Т/с 10.50, 1б. 10 Про-Zікаве.uа 11 .25, 16.40 "Таємниці слідства". Т/с Факти. День "Мисливці за старо­ виною". Т/с 13.55, 19.55 "Убивча сила".

12.45 13.00

хання"

12.10 "Знак якості" 13.00 Т/с "Бранці місяця" 14.00 Д/п "Молода гвардія" 15.00 Tjc "Албанець-2" 16.00 Tjc "Боєць" 17.00 "Судові справи" 18.00 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 21.30 "Свобода на Інтері"

ІСТV

06.00 Факти Об. 15, 07.50 Ділові факти Об 25 О8 ОО О9 00 П огода. · · ' · ' Об.30, 08.35 300 секjгод

Об.35 "Справжні монстри". М/с

0105 10 15 "Леся+Рома" 01:45: 08:45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт

О8.О 5 Каламбур 09.05 "Опери". Т/с 10.50, 1б.20 Про-Zікаве.uа 11.30 ·таємниці слідства". Tjc 12.45 Факти. День 13.00 "Мисливці за старовиною". Т/с 13.55, 19.55 "Убивча сила".

Т/с

12.40 Х/Ф "Супердонька" 14.15 Х/Ф "Татусі"

07.00, 07.50 Погода 07.10 Автопарк 07.55 "Богиня праймтай-

17.15 "Криве дзеркало" 19.30 "ТСН" 20.00 Х/Ф "Три бажання" 22. 15 Х/Ф "Пограбування на Бейкер-стріт"

ІНТЕР Об. ОО Д/п "Шершні" 07.00 "Свобода на Інтері"

10.00 "Городок" 10.30 "Картата потата" 11.20 "Квадратний метр" 12.10 Х/Ф "Тетяна" 1б.20 "Найрозумніший"

18.00 "ПозаочІ. Н. Бабкіна 18.50 Х/Ф "Кур'єр" 20.00 "Подробиці" 20.30 Концерт "Любе" 22.00 Х/Ф "Полювання на піранью"

ми і без правил"

22.35 "Світське життя" ІНТЕР

05.00 Хfф "Кохання робить дива"

07.40 "Найрозумніший" 09.20 "Городок" 10.00 "Україно, вставай!" 10.30 Х/Ф "Любов і голуби" 12.30 Х/ф "Ми одружимося.

У крайньому випадку,

зідзвонимося!"

~~:~~ :~:ч~рс~і~ ~~акур~ал"

бе"

ти не можна". Хjф

му". Т/с 09.55 Кіно у деталях з Федаром Бондарчуком

10.40 "Леся+Рома". Т/с 11.10 Анекдоти 11.30 Квартирне питання 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 13.00 "Убивча сила". Tjc 14.05 "Мексиканець". Х/Ф

10.00, 19.30 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Tjc "Колись прийде кохання"

Х/Ф "Повернення в місто Хеллоуїн" 1б.ОО Федеральний суддя 20.20 Tjc "Глухар"

13.00

ти не можна". Х/Ф

18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 21.00 "Місце зустрічі змінити не можна" .. Х/Ф в перерві 22.45 Факти. Підсумок дня СТБ

Об.50 "Вікна-новини" 01.00 "Бізнес"

07.05 Tjc "Вона написала вбивство" 08.00 "Вікна-новини" 08.10 "Бізнес" 08.15 Х/Ф "Презумпція невинності"

10.40 Т/с "Коломбо" 12.35 "Зоряне життя" 20 "СНез'ясовно, але факт" 13. 0 14. 5" лідство вели" 15.00 "Вбивство в кредит" 15.30 Т/с "Комісар Рекс" 17.05 "Навколо світу" 18.00 "Вікна-новини" 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19.05 "Моя правда" 20.00 "Слідство вели" 20.50 "Кулагін і партнери" 22.00 "Вікна-новини" 22.25 "Паралельний світ" НОВИЙ КАНАЛ

1б.40 "Немовля на прагулянці". Х/ф

18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 "Грозові ворота". Х/Ф 23.35 "Вампірша". Х/Ф СТБ Об. 10 "Улюблені мjф" 07.30 "Еники-Беники"

08.00 "Навколо світу" 09.00 "Їмо вдома" 10.05 "ВусоЛапоХвіст" 12.05 "Юрмаліна-2003" 13.25 Концерт М. Задорнова лянці". Х/Ф

09.00 Квартирне питання 09.55 Ти не повіриш! 11.00 Козирне життя 11.25 Чудо-люди 12.00 Експедиція до Бермудського трикутника 12.45 Факти 12.55, 19.25 Спорт 13.00 "Нижнє місто". Х/ф 14.50 "Грозові ворота". Х/Ф 18. 4 5 Факти тижня 19.30 "Останній самурай". 22

5~РЛюдина ' яка біжить" ' '

Об.10 Т/с "Парамедики"

5 КАНАЛ Об.ОО "Програма передач" 06.01 "Час-Тайм" Об.15 ··час спорту" Об.25,

09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Ук-

раїнІ Об.ЗО "Ранок з 5-им"

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 23.00 "Час новин"

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференціі у прямо­ му ефірі"

10.20, 13.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Погода на курор­

Об.45, Об.SО,

11.20, 14.20, 16.15

Об.SО, 07.15, 07.30, 08.40 "Підйом" Об.55 МІс "Джунніпер Лі" 07.25, 08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "PS. Я кохаю тебе" 11.05, 19.25 Т/с "Міни у

10.00, 19.30 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Т/с "Колись

фарватері" 12.15 Т/с "Прапорщик" 13.30, 19.00 Репортер

20.35 Футбол. "Шахтар"

13.35 М/с "Бетмен" 13.50, 15.50 Тееп Time 13.55 Tjc "Сабрина" 14.30 Tjc "Флеш Гордон" 15.30 Т/с "Так сказав Джим" 15.55, 20.20 Т/с "Ранетки" 17.00 Tjc "Відчайдушні домогосподарки" 17.55, 21.20 Tjc "Щасливі

5 КАНАЛ Об.ОО "Програма передач"

22.20 Х/Ф "Вся справа в пляшці" УКРАЇНА Об.ОО Мультфільми Об ЗО 17 ОО 19 ОО Подіі об:4о: 11:20: 19:20 Спорт Об.45, 17.25, 19.25 Погода Об.SО, 17.30 Критична точка 07.20 Срібний апельсин 08.05 Т/с "Покликання" 09.00, 15.00 Т/с "Безмовний свідок-2"

Факти. Підсумок дня Голі та смішні СТБ

06.55 М/с "Джунніпер Лі" 07.25, 08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/ф "Вся справа в пляшці" 11.00, 19.25 Tjc "Міни у

08.00 "Вікна-новини" 08.10 "Бізнес" 08 15 Х/Ф ·д ами запрошу.

ють кавалерів"

10.10 Т/с "Коломбо" 12.10 "Моя правда" але. факт" 13 5 ~НСез'ясовно, 50 3 .0 лrдство вели 1 . 14.50 Д/ф "Крайні заходи" 15.20 "Кулагін і Партнери" 15.50 Т/с "Комісар Рекс" 17.25 "ВусоЛапоХвіст" 18.00 "Вікна-новини" 18.10 Х/Ф "Нові пригоди невловимих" 20.00 Концерт М. Задорнова 22.00 "Вікна-новини" 22.25 Х/Ф "Випадок в квад-

раті 3б-80"

НОВИЙ КАНАЛ

15.20 Х/Ф

Об.10 Т/с "Парамедики"

06.50, 07.15, 07.30, 08.40 "Підйом"

фарватері"

12.10 Tjc "Прапорщик" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 М/с "Бетмен" 13.50, 15.50 Тееп Time 13.55 Т/с "Сабрина" 14 ·30 Tjc "Флеш Гордон" 15.30 Tjc "Так сказав Джим" 15.55, 20.20 Т/с "Ранетки"

1б.55 Т/с "Відчай~ушні домогоеподарки

17.55, 21.20 Т/с "Щасливі разом

19.15 Спортрепортер 22.20 Тільки правда? УКРАЇНА Об.ОО, 05.40 Мультфільми Об.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі Об.40, 17.20, 19.20 Спорт Об.45, 17.25, 19.25 Погода Об.50, 17.30 Критична точка 07.20 Срібний апельсин 08.05 Т/с "Покликання" УКРАЇНА

"Невловима

четвірка"

18.00 "Історіі кохання" 19.00 Х/Ф "Нові пригоди невловимих"

21.45 "Зоряне життя" 22.40 "Моя правда"

ТН/ОФВ~ЕйврКАика~АЛ

07.05 М/Ф "Якось У лісі" 08.05 М/Ф "Троль У Центральному парку"

09.35 Корисна площа 10.25 Зоряні драми 11.10 Т/с "Татусеві дочки 12.05 Х/ф "Веселий захід" 13.50 М/Ф "Уоллес і Громіт" 15.15 Х/Ф "Мій перший хлопець, моя мама і я" 17.05 Х/Ф "Просто друзі"

18.50 Х/Ф "Чорний лицар" 20.35 Хjф "Шанхайський полудень" 22.35 Х/ф "Дуже кіно"

епічне

15.25 ДІф "Зашморг волі" 1б.ОО "Правила життя"

17.00 "Нез'ясовно, але факт" 18.00 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.00 Х/Ф "Від жебрацької долі та арештантської неволі" 22.00 Х/Ф "Скарб"

Об.ОО Шустер Live 09.00, 19.00 Подіі 09.20, 19.20 Спорт 09.25, 19.25 Погода

09.30 Срібний апельсин 10.30 М/с "Мисливці за привидами" 11.00 Х/ф "Мадлен" 13.00 Х/Ф "Кровні узи" 1б.ЗО, 21.45 Щиросердне зrзнання 17.00 Суботній вечір 19.30 Tjc "Диверсант" 22.15 Життєві сенсаціі 22.50 Х/ф "Потяг на Юму" 5 КАНАЛ Об.ОО "Програма передач" Об.О1 "Час-Тайм" Об ..15, 07.05 "Час спорту" Об.25, 07.15, 09.20, 11.2Р,

14.20, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні"

раїні"

06.30 "Ранок з 5-м" 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференціІ' 10.20, 13.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Погода на курор-

тах"

11.20, 14.20, 1б.15 "Погода у світі" 13.30, 14.30 "5 елемент" 15.30 "Феєрія мандрів" 16.30 "Драйв" 17.30 "Територія закону" 09.00 Tjc "Безмовний свідок" 10.00, 21.25 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Т/с "Колись прийде кохання"

13.00, 20.30 т;с "Глухар" 15.00 Т/с "Безмовний свідок-2" 16.00 Федеральний суддя 19.30 Життєві сенсаціі 06 00 "П

полудень

20.45 Х/Ф ".Параграф 78" 22.30 "Файна Юкрайна" 23.00 Камеді-клаб УКРАЇНА

привидами

СЗуірбкоитнгуr·и_моверчуr·р

5 КАНАЛ

об:01 ·ч~~~t:::- передач Об 15 "Ч ·

Об.25,

ас спорту

09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні" Об.ЗО "Ранок з 5 -им" 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 1 б.ОО, 17 .00, 18.00, 20.30 "Час новин" 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференціІ' 10.20, 13.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Погода на курортах" 11.20, 14.20, 1б.15 "Погода

у світі"

13.30, 14.30 "5 елемент" 15.30 "Своїми очима" 1б.30 "На межі"

22.50 "Погода на курортах"

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 "Час новин 07.35, 08.10, 22.15 "Бізнесчас" 07.50 "Новобудова" 08.20, 12.25, 16.20 "Погода у світі" "Бістро-ТБ" "Хроніка тижня"

08.30 09.30 10.30 11 .ЗО 11.45 12.30 13.30 14.30 15.30

"Не перший погляд"

"Автопілот-тест" 'Технопарк"

"482" "Драйв" "Страва від шефа" "Зверни увагу"

"Час за Гринвічем" "Народний контроль" "Київський час"

07.05 "Час спорту" 07.15, 09.20, 14.20, 15.25, 17.50, 21.50 "По-

года в Україні"

Об.ЗО "Київський час" Об.45, 08.45 "Огляд преси"

Об.50, 10.20, 13.15, 17.20, 18.15, 22.50 "Погода на курортах" 07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 1О,ОО, 11 .ОО, 12 · 00 • 13 · 00 · 14 · 00 · 15 · 00 · ~g.·gg,ч~: ~~~~) 8·00 · 07.35, 08.10, 22.15

Програма "Погода"

07.00, 21.10 Хіт-парад диких тварин

08.05 Зелена варта 09.00, 19.00 Життя мрія 10.00, 14.50 Підводна одіссея Кусто

11.00, 20.00 Кордони 11.55 Служба розшуку дітей 12.00 Програма "Світські хроніки"

12.20 Школа ремонту 13.50 Як це робиться? 14.25, 15.50, 22.10 П'ятий вимір 1б.ЗО Коли погода творить історію 17.25 Мисливці й пе­ реслідувані

18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 22.15 "Бізнес-час" 22.25 "Резонанс Об.ОО Клуб 700 Об.25, 08.30, 18.30, "24 години"

20.30

11.50, 18.45 "Життя" 20.55 "Бізнес" Об.50, 08.00, 08.50, 21.05 Об.40,

Об.45,

"Погода"

07.00, 21.10

Хіт-парад ди-

ких тварин

08.05 Зелена варта 09.00, 19.00 Життя мрія 10 ОО, 14.50 Одіссея Кусто 11.00, 20.00 Кордони 11.55 Служба розшуку дітей 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 13.30 Як це робиться? 14.25, 15.50, 22.10 П'ятий вимір 1б.ЗО Коли погода творить історію 17.25 Мисливці й пе­ реслідувані

17.30 "Феєрія мандрів" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 22.15 "Бізнес-час" 22.25 "Особливо небезпечно"

ТОНІС

Об.ОО Клуб

700

Об.25, 08.30, 18.30, 20.30, "24

години"

Об.40, 11.50, 18.45 "Життя" Об.45, 20.55 "Бізнес" Об

50 08 00 08 50 21 05 · · ' · ' · ' Програма "Погода" 07.00, 21.10 Хіт-парад ди-

08 .ОкSихЗетлвеарнаинварта

09.00, 19.00 Життя мрія 10.00, 14.50 Одіссея Кусто 11.00, 20.00 Кордони 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 13.30 Як це робиться? 14.25, 15.50, 22.10 П'ятий вимір

1б.ЗО Коли погода творить історію

Мисливці й пе-

17.25

респідувані

19.15 19.30 21.20 22.25

"Тема тижня "5 копійок" "Велика політика" "На межі" ТОНІС

Об 00 С пецпроект · 06.20 Як це робиться? Об. 55 "Погода" 07.00, 09.30 "Життя" 07.05 Зелена варта 07.30 Мисливці й пе-

респідувані

09.00, 19.00 Життя мрія 10.00 Школа ремонту 11.00 За сім морів 11.30 Фотолайф 12.00 Хроніки крокодилів 12.30 Х/Ф "Двоє бійців" 14.00 Х/Ф "Повість про справжню людину"

15.50

Сильні світу цього

1б.ОО Мега-мости

1б.ЗО "Арсенал"

час"

години.

08,00, 08.50, 21.05

ТОНІС

06.01 "Час-Тайм" Об.15 "Час спорту" Об.25, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Ук-

Об.15, Об.25,

1121 . 0000

. . 0088.3505 ИНІВНИКИ МІфІВ . 09.50 Х/Ф "Мій перший хло-

"Тоттенхем" (Англія)

22.45 Рикошет

18.40 Х/Ф "Шанхайський

КлРу~си

Запитаєте в доктора

1б.ОО Федеральний суддя

17.30 18.20 18.45

Церква Христова

НОВИЙ КАНАЛ

прийде кохання

13.00 Т/с "Глухар"

Об.ЗО "Час економіки" Об.45, 08.45 "Огляд преси" Об.50, 10.20, 13.20, 17.20,

о 7 . 00 Х/Ф "Кровні узи" Об.ЗО. 09 .00 Подіі Об.SО, 09.20 Спортивні подіі Об.55, 09.25 Погода 09.30 Срібний апельсин 10.30 Mjc "Мисливці за

Об.25 М/ф "Уоллес і Громіт"

ТО НІС Об.ОО Клуб 700 Об.25, 08.30, 18.30, 20.30 "24 години" Об.40, 11.45, 18.45 "24 го­ дини. Життя

19 . 1 ~а~~~Р· трепортер

20.55 24

"Бізнес"

ною Рамус" 16.30 "Арсенал" 17.30 "482: Історія українського бізнесу" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21 .ОО "Час" 22. 15, 23.20 "Бізнес-час" 22.25 "Територія закону"

тах"

06.05 Служба розшуку дітей

вбивство"

07.45 07.55

"Погода

13.30, 14.30 "5-й елемент" 15.30 "Зверни увагу з Тетя­

у світі"

Х/Ф "Ультрафіолет"

Факти. Вечір Надзвичайні новини Максимум в Україні Ти не повіриш!

05.55 Tfc Трейс у вогні" 06.50 "Вікна-новини" 07.00 "Бізнес" 07.05 Tjc "Вона написала

05 .45

Х/Ф "Чоловік по вик­

лику

УКРАЇНА

18.45 19.25 21.05 21.30 22.45 23.00

21.20 23.00

Об ОО Мультфільми Об.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі Об.40, 17.20, 19.20 Спортивні подіі 06.45, 17.25, 19.25 Погода Об.SО, 17.30 Критична точка 07.20 Срібний апельсин 08.05 Т/с "Покликання" 09.00, 15.00 Т/С "Безмов· ний свідок-2"

Т/с

14.55 "Місце зустрічі зміни-

20.20 Х/Ф "Ігри за правила-

війни"

Т/с

14.55. "Місце зустрічі зміни-

ІСТV Об.45 Факти

булець"

10.50 Х/Ф "Відкритий чек"

вітру"

11.00, 19.25

10.00, 20.30 Т jc " Обручка" 11 .ОО, 19.00 Tfc "Вогонь ко-

1б.О5 Т/с "Моя прекрасна нянька"

18.05 "GODO: загадаймо бажання .. ." 18.30 Відбірний конкурс

22.20 Х/Ф "PS. Я кохаю те­

життя Джуннипер Лі"

07.25, 08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Ямакасі-2. Діти

"Неймовірне

М/с

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 22.30 'ТСН: Те­

Чемпіонат

08.00 "Світське життя" 09.05 "Хто там?" 10.00 М/ф "Улюблений

"Слідство вели. Арис­

тократ"

1+1

18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Відчайдушні батьки" 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.55 Громадська варта 22.15 Резус-конфлікт 22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено, Макси­

15.55

пішли за рік"

20.00

Об.О5 Служба розшуку дітей Об 10 Т/с "Сестри по крові"

світу

21.40 21.55 22.20 22.50 22.55 23.00

Т/с "Кулагін і партне-

ри"

15.15 Т/с "Комісар Рекс" 17.00 "Навколо світу" 18.00 "Вікна-новини" 18.10 Tjc "Доктор Хаус" 19.05 "Зоряне життя. Ті, що

06.55

11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Погода 12.25 Книга.uа 13.10 "Лінія долі" 13.55 Муз. ua 14.25 Хай щастить 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.30 Д/с Тармоніr-

23.00

14.45

"Бізнес-

20.00 Катастрофи 22.10 Конкорд, народження міфу

17.15 "Палата" 17.30 "Не перший погляд" 18.20 "Транспорт. тижневик" 18.35 "На межі" 19.15 "Тема тижня" 19.30 "Майдан" 21.00 "Час: підсумки" 22.00 "Час новин" 22.25 "Особливо небезпечно"

ТОНІС

Об.ОО Як це робиться?

Об.30 Хроніки крокодилів

Об. 55, 1б.ОО "Життя"

Сильні світу цього

07.25 07.40 Зелена варта 08. 10, 15.45 "Світ" 08.30 За сім морів 09.00, 19.00 Життя мрrя 10.00 Школа ремонту 10.45 Х/Ф "Повість про

07 .50 "Зодчий" 08.20, 1б.20 "Погода у світі" сант" пець, моя мама і я" СТБ питання" 08.30 "Бістро-ТБ" 1б.ОО, 21.45 Щиросердне 11.40 Х/Ф "Дуже епічне Об.ОО "Євгеній Леонов" 20.00 "Подробиці тижня" 09.30 "Вікно в Америку" зізнання кіно" Об.55 "Улюблені м/ф" 20.50 Хjф "Панове офіцери" 09.50 "Улюблена робота" 1б.45 "Зоряні історіr" 12.55 Шоуманія 08.00 "Навколо світу" 22.50 Х/Ф "Головний 17 · 10 Х/Ф "Руда" справжню людину" 10.30 "Феєрія мандрів" 13.30 Ексклюзив 09.00 "Їмо вдома" калібр" 1 12.30 Мега-мости 11.10, 12.20 "5 копійок" 9.00 Подіr тижня 14.05 Аналіз крові 10.50 Х/ф "Солдат Іван ІСТV Трансмісія 1б.ЗО -ТВ" "Мотор 13.30 уїк-енд Футбольний 22.20 драми Зоряні 14.45 Бровкін" Об. 10 Факти 17.00, 21.00 Катастрофи 14.30 "Страва від шефа" 5 КАНАЛ 15.35 Іпfо-шок 12.30 "За Вікнами" Об.25. 06.55 Погода 20.00 Конкорд, народження 15.30 "Хроніка тижня" Об.ОО "Програма передач" 1б.ЗО Т/с "Татусеві дочки" 13.25 ·у по.шуках істини" Об.35 "Альф". Т/с _____0_7_.0_0__"Н_е_м_о_в_л_я_н_а__п~р_о~гу_-___1_4_.3~5_"~С~л~ід~с_тв~о~в_е~л_и_·_______1~б-.5~5_Х~/~Ф~·-ч~о~р_ни~й~ли~ц~а~р-·____О~6~.0~1-'_'Ч~а~с-_Т~а~йм~·-----------1~б~.3~0-'_V_ІР_-~ст~а~ж~е~р·____________~м~іф~у------------~ 18,00 Х/ф "Єдиному, до за-

Х/Ф

14.00, 19.30 Tjc "Дивер-


АО АНІ СВІТОГО 811/ІЕНТННІІ

rанну Євпахівну Сизоненко вітають з 70 -річним ювілеєм її доньки Ніна

Так ніхто не кохав, Як кохав я її: До небес, до вершин, до нестями; Так ніхто не волів, Як волів я ії', По сей день на душі гою рани.

та Валентина, зяті, внуки та правнуки .

Де взять слова, щоб вдячність передати За все добро, за щедрість, за любов, За світ очей, що нам дала ти, І за тепло, що нам даруєш знов.

Спасибі, рідненька, за ласку і ніжність, За душу прекрасну, тепло і привітність, За світлий твій розум і мудрії очі,

Так ніхто не кохав, Щоб вогонь на душі Пропалив мої груди до болю, Так ніхто не волів, Щоб були всі чужі І лиш з нею вбачав свою долю.

За довгі й нелегкі недоспані ночі, За вірність, за те, що живещ Пf для на с .

Бажаємо сонця і щедрого цвіту,

Хай доля твоя буде щастям зігріта. Нехай не минає ніколи

удача,

Хай серце твоє буде добрим й гарячим . Хай люблять, шанують і скрізь тебе .ждуть . А ми схиляємось, люба, в низькому, поклоні

Як же серцем своїм Я нестримно летів І душею все линув до неї,

І ніжно цілуємо рідні долоні.

лютого

2009

року з

16.00

в СЗОШ

NQ 7

за адресою вул. Гагаріна,

беляки Полтавської області.

Енгельса,

Ліцензія МОЗУкраіни серія АВ NgЗ/7615.

обов'язки

Вартість одноденного сеансу 35 грн. Тел.: 8-050-3044970, 5-30-1 О.

20 лютого 2009 року відбудеться nрямий телефонний зв'язок з директором

Броварського

базового

fриrорі€м Микопайови11ем телефону 6-63-35.

міськрайцентру

АТП "Ритм" :аакуnо•ус ВРХ

зайнятості

та коней аа аисокими цІнами. Тел: 8 (096) 324-80-58, 8 (095)

ПАWНІОКОМ за номером

285-29-08, 8 (050) 448-17-48.

ВАТ "Сnец6удмонтаж-503" nовідомn•Е

скпиканн• заrаnьних з6орів акціонерів,

npo

які ІіА6УАJТІІСЯ 14 к1Ітня 2009 року о 10-00 за аАреСоІО: Киі1ська o6n., м. Іро1ари, 1у11. ЩоnкІІська, 4, 1 nриміщенні аАМіністратиІноrо корnусу ВАТ "Сnец6уА монта•·503". ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт правління про фінансово2008 році та

госnодарську діяльність у

основні наnрями діяльності 2009 р . 2. Звіт наглядової ради за 2008 рік. З. Звіт ревізійної комісії за 2008 рік.

Затвердження річного звіту (балансу) і порядку розnоділу nри-

2008 рік.

Основні nока3ники фінансово-rосnодарськоі діяпьност і nідnри€мства (тис rрн.) період

Найменування показників Усього активів

2

Основні засоби

з

Довгострокові фінансові інвестиції

4 5

Запаси Сумарна дебіторська заборгованість

6

Грошові кошти та їх еквіваленти

7

Нерозподілений прибуток

Звітний

Попередній

30757 8168,3

6418,0

--

--

10638,3 7603,6

6150,5

83,4

9255,3 2464,8

8

Власний капітал

678,6 4817,3

9

Статутний капітал

4120,3

27920

с. Заворичі.

Порядок денний:

"Фірма Теnлицьтехмонтаж" у зв'язку реорганізацією ЗАТ "Фірма Теп-

1. Звіт директора про результати діяльності

ЗАТ "Фірма Теплицьтех-

монтаж" за

2008

з

лицьтехмонтаж".

рік.

6. Про встановлення порядку, пов-

2. Про реорганізацію ЗАТ "Фірма Теnлицьтехмонтаж" шляхом його ne-

новажень та строків реорганізаціі ЗАТ

"Фірма Теnлицьтехмонтаж".

ретворення у товариство з обмеже-

Реєстрація акціонерів та їх nредс-

ною відповідальністю.

тавників nроводиться

З. Про умови обміну акцій у статут-

02 квітня 2009 9:15 до 9:45 за вказаною адре-

р. з

ному каnіталі ЗАТ "Фірма Теплиць-

сою.

техмонтаж" на частки у статутному

Для участі в загальних зборах акціонери повинні nредставити:

каnіталі

товариства

обмеженою

з

відповідальністю, що створюється в

-

результаті реорганізації ЗАТ "Фірма Про

4.

оцінку

та

викуn

документ, що nосвідчує особу;

nредставники акціонерів;

Теплицьтехмонтаж".

4.

бутку за

Віталій ПРОСЯНОВ,

Теплицьтехмонтаж" (код ЄДРПОУ 31785899) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться квітня 2009 р. о 10:00 за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 22.

2

лодимирович Островський з м. Ко-

18 лютого 2009 року з 16.00 в ЗОШ NQ 2 за адресою вул. 6, буде nроводити виїзний nрийом громадян виконуючий міського голови lrop Васипьови11 Саnожко.

Що квітчала щодень Тим бутоном, що так й не відкрився ...

ІІІАНОВНИИ АКЦІОНЕР! ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Фірма

балгія, радикуліт) лікар Йосип Во-

Воподимир Воподимирови11 Руденко.

І згадав же я знов, Той мотив із пісень, Що навіки у серці відбився, Про ту щиру любов,

рюванням

2З-а, буде nроводити виїзний nрийом громадян застуnник міського голови

с;_воїм листям ту пісню співали; И на дорогах горби І струмочки дзвінкі З тої пісні слова промовляли.

І здавалось мені, Ніби всесвіт співа, І та пісня звеніла повсюди, Часто бачив вві сні, ЯJ' весь світ ожива, И говорило каміння як люди.

проводить прийом хворих із захво-

хребта (остеохондроз хребта, грижі та протрузіі міJКХребцевих дисків, сколіоз хребта, люм-

Навіть сплячі дуби І тополі стрункі

І хотів я віддать Ті вогні, що жили, З свого серця в ті руки прекрасні: Я не знав, як сказать, Що у мене були Почуття такі чисті і ясні.

У м. Бровари в приміщенні ВАТ "СПМК-509", вул. Щолківська, 4, з 24 лютого по 5 березня 2009 року

ПРИЙОМ rРОМАДЯН, ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК ВИІЗНИИ

16

З чимось в грудях святим, Що незнане ніким, До коханої линув своєї.

акцій

документ на nраво участі у збо-

рах;

акціонерів ЗАТ "Фірма Теnлицьтех-

-

монтаЖ".

Довідки за тел:

Про

5. членів

nризначення

комісіі

з

голови

реорганізації

документ, що посвідчує особу.

(04494}

та

8 (04494)5-25-6З, 8

5-ЗЗ-82.

ЗАТ

Дирекція.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) Період

N!N!!

Найменування показників

П/П

Звітний

Попередній

2007 р 1386

1

Усього активів

2008 р. 1354

2

Основні засоби

971

1009

з

Довгострокові фінансові інвестицїі

274

274

4

Запаси

3603,6

5

Сумарна дебіторська заборгованість

60

29

1120,3

6

Грошові кошти та їх еквіваленти

44

73

5669,6

--

--

7

Нерозподілений прибуток

25588 -650,1

24316,4

8

Власний капітал

1297

1349

1638,6

9

Статутний капітал

1319

1319

16481056

4481056

10

Довгострокові зобов'язання

--

--

11

Поточні зобов'язання

57

37

15

--

--

12

Чистий прибуток (збиток)

·52

+240

238

242

13

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16

2637242

2637242

14

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

19

20

1о 11

Довгострокові зобов'язання

12

Чистий прибуток (зби•ок)

13

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Поточні зобов'язання

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з мати документ,

9.00

до

9.45

законодавства (для представників акціонерів). Довідки за телефопом:

І~~ а а~Ш р,,

1: r;t:t щ.,: 11 t!J

І 3НОВ qиrани

... У пограбованих будинках жи­ Броварщини.

жертвою

їхніх

Цього

оборудок

разу

стала

м~шканка Шевченкового Марія Х. Серед білого дня три невідомі (сnодіваємося, nоки що!) особи ци­ ганської національності так задурили nенсіонерці голову, що та й не зог­ леділася, як із шафи в її кімнаті "випа­ рувалися" майже три тисячі гривень,

Так, для тих, хто в казино та на ігрових автоматах, іподромах "просаджує" скажені гроші, згадані три тисячі грн. с сума й не така вже значна. Але для пенсіонерки, погодьтеся, це гроші більше, ніж .чималі. Є така картина у російського худож.­ ника з красномовною назвою 'ТракИ nрилетіли". І хоча на календарі ще лю­ тий, але наближення весни можна відслідковувати за тим, як активно по­ чинають нас дурити інші "чорнок­ рильці" -аферисти.

•НОВЕ ЖИПН•

-

земляки

(не

Техніка д111 фермерів: всі,

звісно,) вважаємо: без сварок не· має любові. Як не парадоксально це звучить, але окремі жінки

жит­

тям І поведінкою своєю підтверд­

жують істину: холи хочеш проблем • заведи собі співмешканця. Наочний

nриклад

тому

сімейні

-

сварки в Калиті. Видно, вже добряче доnекло Жінкам, звертатися

за

коли змушені доnомогою

до

були nра­

цівників міліції. Спробуй nередбачити, чим

завершаться

співмешканців

подібні

Ганни

К. та

бешкети Насті П.

(ім'я та літери прізвища останніх свідо­ мо змінені). МолодикІА

- мужі їхні так

звані,

не

розлютувалися

на

жарт.

Ді11ьничний інспектор міліції оцінить на чиєму боці була справедливість. Але ...

невже в нього немає інших клоnотів? За повідомленнями райвідділу Броварського ГУ МВС Укра'і'ни

в Київській області. АДРЕСА:

газета Броварських

міської та районної рад,

e-mail:

Свілоиrво аоо деQЖавнv аеєстаиію

10. t~.199'lP· "" 61285~

власних акцій протягом періоду

Причепи тракторні, обприс-

кувачі, розкидачі міндобрив, косарки,

картоплесаджалки,

3rідно з наказом Міністерства транспорту та з,.;.зку України від 29.09.2008 р thl200, Цент електрозв'11зіtу Nel повідомл11є: 04.02.2009 буде здійснено заміну індексу виходу (набору номера) до служб екстреного виклику, а саме:

Пожежна доnомоrа замІсть

Міnіці• замІсть

"01"- "101"

"02" - "1 02"

Державна швидка медична доnомоrа замість "03" - "1 03" Аварійна спуж6а rазовоі мережі замість "04"- "104"

картоплекопачі, борони дис-

Довідкова сnуж6а замІстІt

кові, плуги культиватори, грун-

Детальна інформація - за теп. 09 до та 109 (після пере-

тофрези та Ін. Гарантія на трактори

-

І рік,

доставка.

м. Виwневе,

вуn. Київська, 8-А. Ten.fф.

8(04498) 7-34-32, мо6. 8(050) 446-98-82, 8(050)357-31-16 {17).

"09" • "1 09"

кпючення), 5-72-99. ~Втрачений сертифікат на земельну част_ку (nай) РН N2358995, виданий Броварською РДА від 24.01.2002 р. на ім'я Прокоnенка Івана Семеновича, вважати недійсним. ~Втрачений сертифікат на земельний nай серїі КВ N201707471 виданий Броварською РДА 14.08.1997 р. на ім я Селюк Галини Стеnанівни, вважати недійсним.

;!;; Втрачене свідоцтво про nраво власності на житло, видане Фондом комунального майна 9.12.2002р., згідно з розnорядженням N2629 на ім'я Христича Василя Григоровича, вважати недійсним. ~ Втрачене nосвідчення тракториста, видане Броварським держтехнаглядом на ім'я Сафро· нова Євгенія Євгенійовича, вважати недійсним.

[::J ВтJJачені nосвідчення ветерана праці АА N2458699, видане управлінням nраці та СЗН 22.05.2002 р., та пенсійне посвідчення, видане

УПФУ м. Бровари на ім'я Богдан Галини Іванівни, вважати недійсними.

і~Втрачені пенсійне посвідчення N2118097, видане УПФУ м. БроваQи від 1.02.1995 р. на ім'я Берегової Галини Павлівни, посвідчення ветеQана nраці АВ N2155040A видане УП та СЗН м. Бровари від 7.05.1;,98 р., вважати недійсними. ~) Втраченісвідоцтво про реєстрацію тракто_ра серІя АБ N2103934 і номерний знак КА 02138, ви,Q,<Іні Броварською інспекцією ДТН 29 квітня 2005_ року філїі "Броварське ДЕУ", вважати неДІИСНИМИ.

07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 2.

Редактор:

Друк офсетний.

4-03-76.

Обсяг

4·21-34; nромисловості і соціальних питань, вЩловUJ,ащ.ного секретаря 4-04-81; листів і масової роботи 4-02-92; бухгалтерія, прийом оголошень 4·23-26.

держадміністрація.

КI.NR-~59 від

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

Відділи: громадСЬkО-політичноrо JІ<Иття

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі газети,· Броварські місь.ка і районна ради, районна

Інде«с 35084; длr1 siдoм'foT.nelцfд/Jl!Іmf

Міні-трактори, мотоблоки

V

районної державної адміністраціі.

15

16 Чисельність працівників на кіне~періоду (осіб)

(04494) 5-30-16.

Спів не вистачае? Сварка на3ріва€ Даремно,

30ІІИWОІО'І'Ь сnід•••

телів

за місцем пров едення зборів. Для реєстраціі необхідно

що посвідчує особу (паспорт}, довіреність на право участі у збор ах, оформлене відповідно до чинного

newlife!/Pmeta.ua ·

~. РедаІЩіfІ не :1~• подlлн ~•щІю ВІІ1І;JрЇlІІ,

ШАПКА

! .3.\1. 1'Q'If'icn.·~l'.'''llЧI~#fX ~"!(.lt ~Ід~~~

~1'/нстffl~"а·._--МІ.' ~ на.с;r:о/'~""

r.

•З~.~р~~ . ~іІщWІ/у.n.··~···~·

3 Дні

виходу:

середа. субота.

1

друкований аркуш.

#11 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you