Page 1

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Внхор,ить

з

17 квітня 1937 року

81

nОАІТИЧНА

СередСІІ,.

(9927)

'І З

.пк:»те»rе»

РОАІ НАІІІ КРАСНИЙ

KYAitTYPA

Розвиток відносин. НАТО-Vкраі·на Офіційно відносини між НАТО і Україною було заnо-

чатковано у 1991 році, коли Україна встуnила до Ради

ЗАПИТУЙТЕ·

ти, науковці, виробни•шики, освітя­

ни, медики

близько від того місня, де закопано

рслі•шш. Є урядовці, народні депу­

Північноатлантичного сnівробітництва, згодом nерей-

його пуповину. Та пам'ять раз-по-

тати, є

менованої в Раду nівнічноатлантичного nартнерства.

раз повертає кожного з нас до отча-

трудівники

у

р. Україна nершою з держав СНД nриєдна-

1994

лась до nрограми НАТО "Партнерство заради миру"

го порогу, до місня, де народилися.

Герої України, на

ниві

буття. Серед членів земляцтва бага­

я люблю своє чудове місто Бровари,

широкомасштабної ініціативи nрактичної сnівnраці в га-

в якому живу вже 45 років, та все ж

рами на двосторонній основі.

часто думками лину на Чернігівши-

у залі столичного Палацу спорту на

ну, згадую

свої чергові щорі•Іні загальні збори,

лузі безnеки й оборони між НАТО та країнами-nартне-

Піеля цього Україна взялала участь у

миротворчих

оnераціях nід nроводом НАТО на Балканах наnрикінці

Моє село між Бахмачем і Крута.ми,

90-х років, відмовилась від ядерної зброї та nриєдна-

Старенькі Плиски-

зброї,

Думаю,

лась до· Договору про нерозnовсюдження ядерної врегулювала суnеречки з сусідніми кра"Інами

го контролю над озброєнням. У 1997 р. Україна підnисала Хартію про особливе

- це найсвітліші миті нашого життя.

nартнерство з НАТО, декларуючи тим самим свій намір

ся.

тичних структур.

кої організавії "Чернігівське земля-

нтво" свого часу нам повідо~нш наш

сптвробітництва та зафіксувала створення Комісї! Ук-

гро!І<!адський кореспондент, світлої

начених сферах.

постійно приносив до редакції газс-

галузі

визначила

двосторонніх

nринциnи

і

консультацій

і

раїна-НАТО для nрактичного виконання завдань у виз-

На основі ХартіІ було розроблено широку nрограму

сnівробітництва на таких напрямках:

- nідтримання безnеки і стабільності на євроатлан-

тичному nросторі; _ оборонна реформа;

ситуацій ци-

з НАТО стало ухвалення на засіданні Комісї! Україна-

раїна досягла суттєвих результатів у вnровадженні оn""Онної реформи. Проте мала низку застережень з забезnечення сnраведливого

во.vuрчого nроцесу та свободи

народного волевияв­

лення, зміцнення громадянського сусnільства, рефор­ ми судової системи, вдосконалення системи ексnерт­

ного

контролю,

оборонної

виділення

реформи.

За

необхідних таких

ресурсів

обставин

для

засідання

Комісї! Україна-НАТО заnлановане на грудень

2004

р.

було nеренесене. Невдовзі, після здобуття nеремоги в nовторному голосуванні другого туру виборів та інавгу­

Хочемо звернути вашу увагу на ст. 9 Uивільно­ го кодексу. В якій зазначено, що положення Цивільного Кодексу застосовуються до врегу­ лювання відносин, які виникають у сферах ви­ користання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до-трудових та сімейних відно­ син, якщо вони не врегульовані іншими актами

женнн активістів і підписання угод

про співпрацю з •Ісрнігівською вла­ дою (до речі, головою Чернігівської колишнього

броварця

В.М.

Хо:.tснка) відбувся 'Іудовий конверт. Ансамблі

з

Чернігова

законодавства.

"Сіверські

Отже, якщо правівник досяг граничного віку перебування на державній службі і день народ­ ження його припадає на святковий або неробо­ чий день, правівник повинен бути звільнений згідно із ст. 23 Закону України "Про державну службу" першого робочого дня, в який і видасть­ ся відповідний наказ. Управління Державної служби Головного Управління Державної служби України в Київській області.

клейноди", "Слов'яни", "Гармоніка",

22-

ох первинних осередках землянтва

Наніональні

їх зареєстровано три тися•Іі.

колективи: ансамбль танцю України

заслужсні

академічні

Серед членів зсмшщтва багато

ім. П. Вірського та український на­

відомих і~Іен: !Орій Мушкетик, Ми-

родний хор ім. Г. Всрьовки -ось яке чудове свято підготували лля зем­

кола Тка•І, Микола Стратілат, Воло-

ляків його ор1 ані затори.

димир Рожок, Наталія Земна, Іван Плющ, Віталій Масол. Письмснни-

ку є перший за ним робочий день.

лнцтва Віктора Ткаченка, нагород­

земляцького

ки, журна..1істи, художники, артис-

ки. Протягом двох років nісля ухвалення Плану дій Ук­

Після

виступу голови Чернігівського зсм­

'Існо

НАТО Плану дій дл>~ України у листоnаді 2002 р. (в

тої інтеграці! країни у євроатлантичні структури безnе­

8-го лютого,

об.1дсржадміністрації нині призна­

Празі). Цей декумент був сnрямований на nоглиблення

іпідтримку розширення відносин Україна-НАТО, а також на зусиль України на шляху реформ до цілкови-

п'ятн11ці,

зустрілися знову.

з'єднува..1ьним ланцюжком з рідною

більше тисячі зсмлнків, нині ж у

- наука та охорона довкілля; - інформування громадськості. Настуnним етапом розвитку сnівробітництва України

Альянсу стосовно

Минулої чернігівці

землею. Отак за його ініціативою я й цього

Це питання висвітлюється і в Цивільному Ко­ дексі України. А саме, в ч. 5 ст. 254 зазначено, що якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший не робочий день, що шtзначсний відповідно до закону у місні вчинення певної дії, днем закінчення стро­

везсні земляка~111 1

ту зс~rлннтва "Отчий поріг" і був ніби

членом

день.

друзів' Як оtакують пиріжки, при­

братства. Тоді в ньому було трохи

вільного характеру;

G

регалії. Усіх сднає ємкс слово: зем­

пам'яті Андрій Іванович Бабич. Він

стала

- економічні асnекти безпеки; - військова співпраця; - озброєння; - nланування на виnадок надзвичайних

зника­

-

забуваються титули і

ляки! .. Як '!удово поспівати в колі

Про існуваннн у Кисві гро~tадсь-

ме-

слила

Хартія

ють бар'срн,

Щоб не сумувати- треба зустрічати-

ХР";1ми подальшого розвитку відносин Україна - НАТО,

Відповідно до ч.5 ст. 241-1 Кодексу законів про працю України, коли строки визначаються для ми, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо ос­ танній день строку припадає на святковий, вихідюtй або неробо•шй день, то днем закінчен­ ня строку вважається найближчий робочий

а ПОТіМ рОЗХСlЯТЬСЯ ПО СВОЇХ "куре­

НЯХ", районних осередках

ностальгія, адже спогади дитинства

прискорити інтеграцію до євроnейських та євроатлан-

про наступне.

Коли всі чернігівці зустрічаються

зрозуl\Ііла ця

стосовно кордонів та статусу нацменшин, ратифікувала

Договір про відкрите небо для забезnечення взаємно-

ничного віку у вихідний день, інфор~1уємо вас

то й броварців.

світ моїх казок.

багатьом

Беруч:-1 до уваги звернення громадян, які Уп­ равління отримує стосовно порядку звільнення державних службовнів у зв'язку з настанням гра­

і є рядові

українського

-

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• л

обробут кожної людини

зале­

жить псрс?-у~ім від П матеріа..ТJЬ­ них статкш 1 основним джерел до одів дЛЯ переважної більшості працівників є їхня робота. Адже праця звеличує, окриляє людину.

Забезnечення соціального захисту не­

Моnодь

•І 6езро6іття:

Іfи визнаюrьс11 6езро6іrними rромад11ни,

зайнятих громадян, які реєструються в

11ким виnовнилось

Броварському центрі зайнятості як без­

Іfи

робітні, здіtlснюсться у відповідності до

заходів Програми зайнятості населення

J6 nриймаюrьс11 на po6ory ІІКі ДОСІІrЛИ J5

рацїІ, Президент Віктор Ющенко був запрошений взяти

міста Бровари та Програми зайнятості населення Броварського району на

участь у самміті НАТО, що nроходив у лютому 2005р. Лідери країн НАТО висловили nідтримку далекосяжній

денній діяльності колектив Броварсько­

боту особи, які досягли 1.5 років? Згідно із Законо:-.1 України "Про зайнятість на­

го базового міськрайцснтру зайнятості

селення" безробітними визнаються гро­

намагається

мадяни,

nрограмі реформ Президента

В.

Ющенка і вирішили

nоглибити та переорієнтувати сnівnрацю Україна- НАТО відnовідно до nріоритетів нового українського керівництва. Того ж року, nід час засідання комісї! Ук­

раїна-НАТО (у Вільнюсі), країни НАТО та Україна заnо­

вихідноrо

ДНІІ V ТРVАОВИХ ВіДНОСИНІХ

всіх професій не пе­

-

Роnь

ВІАПОВІААЕМО

ВАВёІНёІАQЯІе народів", багато люду проживає не-

ре»к:у

~[p1Шilll31:::1Ф ~ 'і1<!І ~ l3 0[j)[l(IJI:::J(!Jl;{ llilВ<3~0110 OOJG!il0[3[j)~')/I])ФI:::II:::IШ

Черніrівqі ·зустріАися Нині, у час "великого переселення

2008

2008-2009

рік.

Тому в

своїй

наполегливо

повсяк­

виконувати

своє основне завдання

-

дЛя

громадянина

реалізації

права

створення умов

на

нилось

років? Чи приймаються на ро­

16

яки:-.1

на момент звернення до

служби зайнятості виповнилось 16 років. П іллітки віком 14-15 років можуть

років? особи, років?

осіб, молодших від 16 років. Проте за згоди одного із батьків або особи, яка його замінюс, можуть, як виняток, прийматися на роботу особи, які досяг­ ли 15 років. Також дЛЯ підготовки мо­ лоді до продуктивної праці допускається

прийняття на роботу учнів загально­ освітніх шкіл, професійно-технічних і

чаткували Інтенсифікований діалог щодо nрагнень Ук­

працю, а також соціального захисту тим­

звертатися до

раїни

часово непрацюючого населення. Конс­ титуційне право громадян України на соціальний захист від безробіття ре­

статус безробітного до досягнення ними

середніх

!б-річного віку вони не отримають, за винятком тих, які пранювали і були

ладів у вільний від навчання час у разі

алізовано

вивільнені

з

набуття

членства

в

Альянсі.

Вони

також

оголосили nрограму короткотермінових заходів, сnря­ мованих на nоглиблення сnівnраці Україна-НАТО вклю­ чових галузях реформування.

Розвиток відносин Україна-НАТО

на

страхових

засадах

від­

повноправне членство УкраІни у військово- політичній організаціІ, якою є НАТО (ймовірно nісля схвалення цього кроку більшістю українського народу на рефе­ рендумі). Галас, сnричинений теnерішньою оnозицією

у Верховній Раді України, служить лише відволікаючим маневром (nриводом) для здійснення бажаної (для де­ путатської меншості) ревізії результатів останніх nарла­ ментських виборів. Заява колишнього Прем'єр­ Міністра В. Януковича, зроблена 9 лютого 2008 р. про те, що умовою роботи Верховної Ради він бачить нові вибори або nереформатуванt:tя існуючої коаліцїІ, слу­ жить лише додатковим тому nідтвердженням. Елеонард ДддАМУХАМЄДОВ.

зв'язку зі

але

змінами

в ор­

і

реор­

ганізації

нообов'язкове державне соціальне стра­

ганізанією, перспрофілюванням і лікві­

хування

дацісю

на

виnадок безробіття."

При

виробництва

зайнятості,

повідно до Закону України "Про загаль­

цьому Державна служба зайнятості зали­ шається єдиною в українському сус­ пільстві установою, що на засадах

Як бачимо, План дій щодо членства (ПДЧ) України в НАТО- це лише черговий крок у розвитку відносин Ук­ раїна-НАТО, кінцевою метою яких, очевидно, має стати

у

служби

праві,

підприоtства,. установи

та

організавії або скоро•Існням чисельності (штату). Відповідно до ст.

соціального страхування безоплатно на­

5 ЗУ "Про зайнятість населення" питання працевлаштування

дає широкий спектр послуг як шукачам

дітей-сиріт, які залишилися без піклу­

роботи, так і роботодавцям. У Броварсь­

вання батьків, та осіб, яким виповнило­ ся 15 років і які за згоди одного з батьків приймаються на роботу в спеніалізовані робочі місня, вирішусться через забезпе­ чення державою додаткових гарантій. З нією мстою Броварська райдержад­ міністранія та виконавчий комітет Бро­ варської міської ради за nоданням Бро­ варського РЦЗ встановлюють квоту дЛЯ бронювання на підприємствах, в устано­ вах, організаціях, незалежно від форми власності, з чисельністю понад 20 осіб

кому РЦЗ здійснюється забезпечення організації та координації правової ро­ боти, спрямованої на неухильне застосу­ вання, неухильне виконання законодав­

ства України.

Одним із важ1ивих пріоритетних нап­ рямків нашої служби є робота з молод­ дю. На жаль, не всі випускники загаль­ ноосвітніх шкіл мають можливість навчатися

в

навчальних закладах та

не

всі випускники на момент закінчення

школи досягли го,

виникає

18

років. Виходячи з цьо­

запитання:

чи

визнаються

безробітними громадяни, яким випав-

5% загальної кількості робочих міснь за робітничими nрофесіями. Не допускається прийняття на роботу

спеціальних

навчальних зак­

досягнення ними 14 років за згоди одно­ го із батьків або особи,. шо його замінює (ст.188 КЗпП України), дЛЯ виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здо­ ров'ю і не порушує процесу навчання. На кожному підприємстві, в установі чи організації має вестися облік пранів­ ників, які не досягли 18 років, із зазна­ ченням дати їхнього народження (ст.І89 КЗnП). Згідно зі ст.19 КЗпП заборо­ нясться застосування праці осіб, молод­

ших

18

років, на важких роботах і на ро­

ботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних ро­

ботах. У разі звернення випускників за­ гальноосвітніх шкіл Броваршини до нентру зайнятості, які шукають роботу і не мають професії, їм, насамперед, про­ понується пройти професійну підготов­

ку З<l спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці міста Бровари та БроварсЬкого району. Григорій ПАШНЮК, директор Броварського базового

міськрайонного центру зайнятості.


..

ОСІІІА

• 1111·

НезаІІе)І(не тестуванн11

показники.

крок

-

є ви-

падки, коли учні неспеціалізова­ них сільських шкіл, де в минулому році проводилось тестування, успішно пройшли тести та стали студентами факультету міжнарод­ них відносин, який зазвичай вва­ жався зарезервованим для дітей високопосадових осіб. Тож не­ можливе - можливо, і саме завдя­

АО ПІДВИЩ8ННІІ ІІКОСТІ ОСВІТИ

ки тестам.

місті та районі визначен~ пункти

тестування,

котрІ

відповідають вимогам для проведення

т що

радиційно склалося так, оцінку результа.там навчальної діяльності, особливо у загальноосвітній шко­ лі, дає вчитель. Однак багатовіко­ вою педагогічною практикою до­ ведено, що ці оцінки - необ'єк­ тивні, адже на формування їх має вплив ряд внутрішніх (суб'єктив­ них) факторів і зовнішніх чин­ ників. Тому вся європейська спільнота

перейшла на зовнішнє оцінюван­

ня результатів освітньої діяль­ ності, яке проводиться незалеж­ ними від навчальних закладів інституціями за стандартизовани­ ми схемами і технологіями. Це га­ рантує високий рівень його об'єк­ тивності: особистого контакту перевіряючого та того, кого пере­ віряють, не відбувається. Викла­ дач і гадки не має, чию роботу він перевіряє. Все сховано за штрих­ кодами, а розкодовуються роботи лише після того, як робота пройде всі 3 етапи перевірки: бланки від­

Повідей "А" перевіряються комп'ю­

терами, а бланки відповідей "Б" з рукописним текстом або розв'яз­ ком направляються на перевірку трьом учителям (екзаменаторам), котрі не є з того міста чи району, де виконані роботи, а отже екза­ менатори не знають, чию саме ро­

боту вони перевіряють. Тож, якщо держава тримає курс на НАТО і дійсно-таки розвивається, а не ру­ хається назад, знання мають бути на більш якісному рівні. Це, в свою чергу, актуалізувало пробле­ му якості освіти та їі оцінки. Зро­ зуміло, що поступу назад не буде. Згодом і випускники 9-их класів, котрі мають намір продовжити навчання у навчальних закладах І­ ІІ рівнів акредитації (ліцеї, ко­ леджі, технікуми), теж складати­ муть тести для оцінювання якості

9 листопада 2007року, в День ук­ раїнськоі писемності та мови, стартував Восьмий міжнародний конкурс з украінської мови, ор­ ганізаторами якого є Міністерство освіти і науки, Ліга українських ме­ ценатів. У ньому візьмуть участь понад 5 мільйонів школярів і сту­ дентів (у першому ж іх було іпрохи більше як 200 тисяч). Він тривати­ ме майж~ nівроку і завершиться у травні урочистостями в одному з найпрестижніших залів столиці Украіни. Конкурс був ініційований і запо­ чаткований українським бізнес- ме­

пом і меценатом з Канади Петром Яциком.

Українська мова промовляє до нашого розуму і серця, обертає нас до скарбів пережитого нашим на­ родом

минулого

та

скеровує

до

незвіданого, але бажаного май­ бутнього. Чомусь українці завжди опиня­ лися перед вибором: бути чи не бу­

ти собою? Ховатися зі своєю мо­ вою по закутках? "Треба навчитись себе в своїй хаті захищати, і ми захищаємось. Наш конкурс - це також захист", -

знань та

вступу до

я

вищезазначе­

них закладів. Поки що, в цьому році, вони вступають за старими правилами, тобто все залишаєть­ ся, як і раніше. Для категорії випускників 11 класів ця процедура змінена. Не важливо, чи ти будеш опановувати майбутню професію в технікумі чи в академії, на денній чи заочній формі навчання, на бюджетній чи контрактній основі, порядок один: маєш здобути сертифікат про проходження зовнішнього не­ залежного тестування, тобто ре­ альну оцінку тих знань, котрі ти засвоїв у процесі навчання в школі. Саме за кількістю цих балів і відбуватиметься прийом до ВНЗ. Для цього потрібно зареєструва­ тись у пункті реєстрації. Такі пункти організовано у кожній шко­ лі, як правило, відповідальність за організацію їх лежала на керівни­ ках закладів освіти, було призна­ чено керівників пунктів та визна­ чено прийомні години, але не менше 4 на день. Дані твого пас­ порта, заява з проханням про про­

ходження зовнішнього незалеж­ ного тестування (написана особис­ то) та інформація про ті предмети, з яких будуть складатись тести, за­ носяться до комп'ютера. Обов'яз­ ковими для здачі майбутнім абіту­ рієнтам є тест з української мови та літератури, ще 1-2 предмети за вибором, тобто ті, які потрібні йо­ му для вступу до обраного ВНЗ. Загалом вибирати є з •юго - окрі:-1 названих української мови та літе­ ратури, є ще 10 предметів. Нсчає серед них тестів з іноземної мови (в цьому році вони пройдуть апро­ бацію), і якщо такий предмет не­ обхідний для вступу, то складати­ меться під час вступного екза­ мена, віч-на-віч перед приймаль­ ною комісією чи екзаменатором.

кщо ж ви кілька років то­ му

отримали

атестат

чи

здобули його у вечірній школі або ж екстерном, а бажання здобути вищу освіту залишилося і ви хочете реаліз9Вати своє консти­ туційне право на освіту саме зараз

-

маєте подати паспорт та атестат

про загальну середню освіту та пе­

релік навчальних дисциплін, з яких будуть написані тести, до регіонального центру оцінювання якості освіти, де діє єдиний пункт реєстрації для осіб, які не є випу­ скниками цього року. Він знахо­ диться в Броварах на бульварі Не­ залежності, 14-б. Після 20 лютого завершується реєстрація всіх ба­ жаючих стати в цьому році студен­ тами. Всі дані узагальнюються та обробляються Українським цент­ ром оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Заданими, котрі мені повідоми­ ли Людмила Миколаївна та Ста­ ніслав Павлович, у місті та районі на початок лютого згідно з реєст­ рацією близько 65 відсотків (563 чоловік) нинішніх випускників виявили бажання стати студента­ ми цього року у місті та 67 від­ сотків (429 чоловік) випускників 11-их класів зареєструвались у районі. Хоча ці цифри, швидше за все, ще зміняться. Потім розробляються тестові

зошити із завданнями.

rx

склад

повністю відповідатиме шкільній програмі, але будуть міс'tитись завдання різних рівнів складності: легкі - 20%, середньої складності 60%, складні - 20%. Хвилюватися не

варто:

є

знання,

то

й

тести

успішно будуть здані. Це показала практика попереднього року, коли

тестування проводились за бажан­ ням та була встановлена 50% квота на написання тестів. У Броварах бі.1ьшість із учасників тестування підтвердили свій результат та мали

тестування,

адже

за

інструкціями це має бути велике, світле приміщення, де знаходить­ ся не більше 15 учнів, котрі сидять по одному. Під час тестування з конкретного предмета в аудиторії не працюють інструктори з числа вчителів, які викладають цей предмет. Інструктори, що прово­ дять тестування, та їх помічники ознайомлюються з прізвищами учнів, які будуть працювати в конкретній аудиторії, лише за кілька хвилин до початку тесту­ вання. До речі, учні повинні про­ ходити тестування на будь-якому пункті тестування, окрім своєї власної школи. В районі таких Пунктів два, а в місті - 3. Всі вони розміщені на базі шкіл. Проходитиме процедура тесту­ вання в 2 етапи: перший - з 22 квітня по 4 червня, та 11 - з 26 червня по 4 липня. Другий етап проводитиметься для осіб, котрі з об'єктивних причин не змогли пройти зовнішнє незалежне оці­ нювання під час першого (що під­ тверджено документально: хворо­

ба, відрядження і т.д.) та для виПускників минулих років. Для тестів ви обираєте ту кількість предметів, які потрібні для зараху­ вання до ВНЗ. Решту здаєте в школі під час Державної підсум­ кової атестації, кажучи простіше, випускні екзамени. Оцінки, які ви отримали під час тестування, мо­

жуть бути зараховані ДО атестату. Тести складено за надлишковим принципом - максимальна кіль­ кість балів 200, але навіть за мен­ шу їх кількість можна отримати 12 балів до атестату. На сайті Ук­ раїнського центру оцінювання

якості знань 'буде розміщено оби­ дві шкали оцінювання та формулу

їх переведення з однієї в іншу. Як­ що ви не задоволені своєю оцін­ кою

за

результатами

тесту

з

ук­

раїнської мови і літератури, мате­ \!Пики та історії України, можна скласти випускний екзамен з цьо­ го ж предмету раз<1м з тими ваши­

ми однокласниками, котрі в цьому

році не бажають продовжувати навчання з тих чи інших причин. Результат державної підсумксвої атестації і 6уде зарахований до атестату. Саме він є тим докумен­ том про освіту, котрий засвідчує ваші знання. А сертифікат, який

Ш0@~Ш~и~~~ш~~0ffіШШ~

Доки є мова, є нація. Доки є ук­ раїнська мова, існуватиме Україна. Райметодкабінет очолив роботу щодо організації та проведення першого етапу конкурсу в районі, в якому взяли участь усі бажаючі (на відміну від предмстних олім­

піад, де зазвичай беруть участь сильніші учні). Завдання були орієнтовані на творчі здібності, логічність і послідовність вислов­ лювання, знання нашої культури, національних традицій.

І радує те, що в Броварському районі у І етапі конкурсу випробу­ вали свої сили понад 3 тисячі шко­ Лярів, і не лише українці, а й діти з іншомовних родин. Брати участь у конкурсі цікаво. Перемагати престижно. Учні вия-

вили свої глибоЮ знання українсь­ кої мови, вправне володіння нею, мовний смак до

шляхетного ук­

раїнського спілкування.

Переможцями районного кон­ курсу стали Таня Товстенко, уче­ ниця 3·класу Великодимерського НВК, Лідія Десятнюк, учениця 9 класу Руднянеької ЗОШ І-ІІІ ст. та Вероніка Онищук, учениця 11 кла­ су Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Армія нашого вчительства - це дуже потужна сила. На П плечах тримається виховання молоді, юного українця-патріота. Зреш­ тою, без учителя конкурс просто не відбувся б. Із вдячністю в серці хочеться сказати про Л.М. Кар­ пець, учителя початкових класів Великодимерського НВК, і вчи­ телів української мови й літерату­ ри Руднянеької та Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст. А.Т. Кадирову і Л.М. Купріянчик, які підготували

наших переможців.

Переможці

11

отримаєте

до того ж,

отримаєте

нагороду,

а

вона за наказом Міністерства освіти і науки України надасть вам перевагу при прийомі до ВНЗ. Тим же МОН України вищим навчальним закладам надано пра­

во визначати кількість балів, які будуть прохідними. Звичайно, на навчання на бюджетній основі бус дуть відбирати кращих з кращих, тобто і більша кількість балів, і пе­ реваги у вигляді нагород, але якщо ви набрали належну кількість балів, то заклад може запропону­ вати навчання на контрактній ос­ нові або вступити до іншого зак­ ладу аналогічного спрямувю де конкурсний бал нижчий. Через дві години після тестуван­ ня на сайті Українського центру будуть розміщені завдання тестів з правильними відповідями. І учас­ ники

тестування

зможуть

пе­

ревірити, чи вірну відповідь вони дали під час проходження тестів. Також ті, хто не згоден з результа­ тами тестування,

мають право на

апеляцію результату. Заява по­ дається протягом п'яти днів з мо­ менту

отримання

результату

до

регіонального центру оцінювання якості освіти. Як бачимо, процедура незалеж­ ного тестування складна і багато­ гранна. З одного боку, зроблено все, щоб це справді відбувалось незалежно і оцінювались саме знання, отримані під час навчан­ ня, з іншого -тести побудовані та­ ким чином, щоб ці знання розкри­ ти і виявити. Звичайно, це· панаuея, яка допоможе всім Е пити. Швидше за все, деякі не­ доліки ше розкриються згодом і потрібне буде доопрацювання. Та все ж, це значний крок вперед, і реальний

шанс

стати

студентом

обраного ВНЗ та втілювати свої мрії в життя. Побажаймо успіхів усім учасникам незалежного тес­ тування!

Світлана ОБОДОВСЬКА.

моєму серці та душі. Нашу мову не­ можливо не любити, адже вона та­ ка прекрасна й милозвучна. Ук­

Хто ми в світі Оеа Рідноrо споваіІ сказав головний меценат мовного турніру, ген..:ральний директор АТ "Фармацевтичної фірми "Дарни­ ця" Володимир Загорій.

ви

тестів, є дійсним лише рІк, і на наступну вступну кампанію, якщо в цьому році не станете студентом, потрібно буде проходити тесту­ вання знову і отримувати новий сертифікат. Змоделюємо таку ситуацію: ви медаліст, але з ряду причин (хви­ лювання, розгубленість і т.д.) от­ римуєте оцінку під час тестування з вищезгаданих пре'дметів, яка ну ніяк не відповідає рівню знань ме­ даліста, і не бажаєте, щоб вона йшла до атестату (бо тоді медалі не бачити, як власних вух). Тоді ви складаєте випускні екзамени з ук­ раїнської мови і літератури, мате­ матики чи історії України у спо­ кійній, звичній обстановці, здобу­ ваєте ,оцінку, що відповідає рівню ваших знань. Ось саме вона і піде до атестату. У сертифікаті ви нічо­ го не зміните, але в атестаті - так,

(районного) етапу

гідно представили район на ІІІ об­ ласнсму етапі. Тетянка та Лідія ви­ боро.'1и 4 -і місця, а Вероніка- 11.

"Ше до того, як пішла до школи, я дізналася про Конкурс від своєї ба­ бусі, яка працює вчителькою. Тоді я із захопленням мрія.'/о вирости і взя­

- це спів сердець українців. Як говорив Михайло Дра­

раїнська мова

гоманов "Українська мова в багат­ стві витонченості й гнучкості фор­ ми не поступається ані жодній із сучасних мов слов 'ян ства". Десятнюк Лідія, 9 кл., переможниця

11 етапу

Конкурсу.

На емблемі Конкурсу, що кілька років тому намалювали самі діти, свічка МОРІ!, яку захищають дитччі руки. [ це дуже символічно. Бо

ти в ньому участь ... Конкурс надих­

можна

нув мене і я написала багато творів­ фантазій і тепер мрію надрукувати їх у газеті. Конкурс допоміг зро­ зуміти, що любm•ІU мову - це озна­ чає вивчати її".

слова, але якщо молодь говорити­

3 кл.,

переможниця

11

етапу Конкурсу.

"Українська мова - це душа нашо­ го народу. Я, як і кожен українець, люблю й плекаю ії. Вона живе в

найкращі

ме мовою сусідів, то завтра Ук­ раїни не буде. Педагог Костянтин Ушинський сказав, що народ може втратити і

знайти

Товстенко Тетяна,

виголошувати

свою

батьківщину,

але

втративши мову, ніколи не зможе й створити. Ми,

українці,

-

це

потужна

нація, яка зробить свою землю за­ можною, квітучою і могутньою.

Світлана ТРУБА, меТОІ'І'СТ РМК.


®~~UWШ~11~W@J9

ГОГО/1/J І УКР/І 1 квітня 2009 року виповнюєть­ ся 200 років від дня народження майстра художнього слова, вели­

кого мислителя, письменника Ми­ коли Васильовича Гоголя . Все прогресивне

людство

готується

відзначити ювілей літописця Ук­ раїни , який народився в селі Ве­ ликі Сорочинці поблизу Мирго­ рода, що на Полтавщині. Броварська ЗОШ І - ІІІ ст. N29 вважає своїм святим обов'язком включитися в підготовку та прове­ дення гоголівських днів. Учні взя­ ли участь в обласному конкурсі "Світова слава Миколи Гоголя. Сучасність творчості російсько­ українського письменника МВ.Го­ голя", під час якого написали тво­ ри в прозі та віршах . Призер конкурсу учень 9-Г класу Павло Воскобойніков пише: Он писал про край родной, Про Диканьку под луной. Отчий дом, что под лозой, Утренней сверкнет росой. Он Нежин первЬІм покорил своим талантом. Он пленил, Всю Украину - вот итог: Все то, о чем мечтать "Он мог. У школі проведено міський семінар "Гоголь і Україна". Відкри­ тий урок та позакласний захід по­ казали, що діти знають, люблять і розуміють творчість Гоголя, вияв­ ляють до неї великий інтерес. Се­ '"'fкласники на уроці зарубіжної гератури (учитель Т. М. Кова­ ··"' нко ) звернулися до минулого України . В знаменитій повісті "Тарас Бульба" зн аходят ь хо­ робрість і героїзм нескореного на­ роду, вивчають життя і nобут коза­ цтва Заnорізької С і ч і , де жи вуть сильні та сміливі люди, здатні на вел икі nодвиги в ім'я України. Учні 5 - 9 класів (учителі Т.В .

У AIOCWa

Філіпова, ЛЛ . Рисіч

nоказали

)

інсценівку за nовістю "С оро­ чинський ярмарок". Ось на імnровізованому возі, заnряженому

волами,

сувора

у

своїй гідності, лише зрідка посмі­ хаючись, їде Хівря. Суnроводжу­ ють її чорти в фантастичному

вбранні. Веселою юрбою йдуть ді вчата в стрічках, nарубки в ша­ роварах, мужики в свитках з това­ ром на nродаж та медом, калача­

ми, бубликами для гостей. Тут і циганки ворожать .

Безумовно, пасічник Рудий Панько навряд чи міг передбачи­ ти, що років через двісті до його розповіді не пропаде інтерес. Що недалеко від Ніжина, у Броварах зберуться у школі N29 учителі та учні, щоб ще раз придивитися: хто ж він, цей пасічник, чому він та­ кий живучий? Рудий Панько весе­ ло розповідає цікаві історії, nере­ сип а ючи

свою

влучними

мову

народними

гумором, словами .

Мудрий і лукавий хуторянин з тонкою іронією, прикидаючись простачком, підсміюється над слабкими сторонами . своїх зем­ ляків. Діти відкрили для себе світ яск­ рав~:~х та сильних образів , поетич­ них мрій, безмежної фантастики, гумору - світ, де панує молодість та краса.

Гоголь став святом! При одній згадці імені nисьменника, доторку до його творчості люди стають більш гуманними, веселими , в

очах з'явля ється вдячність . Чи не в цьому безсмертя генія? Світлана КЛИМЧУК, застуnн ик

директора з НВР Броварської

ЗОШ І - ІІІ ст.

N29.

· nерсnективне май6утнє

Насичене, сповнене важливиА подій, як завжди було в минулому році, спортивне життя Броварщи­ ни. І це зрозуміло. Адже фізична культура і спорт - складова загаль­ ної культури суспільства, яка по­ винна бути спрямована на зміцнен­ ня здоров Я нації, на розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей, що сприятиме гармонійному форму­ ванню особистості. Виховання здо­ рового підростаючого покоління,

залучення дітвори до занять спор­ том, формування поважного став­ лення до здорового способу життя, виявити талановитих діток та надати їм путівку в спортивне життя - ось завдання, з якими успішно справляється тренерський склад дитячо-юнацької спортивної школи Броварського відділу фізич­ ної культури та спорту райдер­ жадміністрації. В кінці 2007 року дружний колектив ДЮСШ відзна­ чив 10-ту річницю з дня заснування. 'Тоді, в 1997 році новостворений викладач з боксу Іван Міхеєв, в школі тренувалось 630 учнів. Сьо­ годні ДЮСШ налічує більше 1300 своїх вихованців. Всі вони мають змогу реалізувати себе в боксі, футболі чи легкій атлетиці - саме ці відділення функціонують на базі загальноосвітніх шкіл нашого райо­ ну. Хоча в майбутньому ми пла­ нуємо відкрити відділення карате, гандболу та зимових видів спорту -

нером майстра сnорту міжнарод­ ного класу, учасниці Олімnій сь ­ ких ігор в Сіднеї в 2002 році Люд­ мили Ковальової, двократного при зе ра міжнародних зма г ань Олександра Марчугайтеса та чле­ на міжнародної збірної України, рекордсменки України Аліни Фе ­ дорової. Тре нер-в икладач з боксу Іван Л еонідович Міхеєв виховав цілу когорту переможців та nри­ зерів міжнародних турнірів та Всеукраїнських змагань Віктора Постала, Олександра Герасимен­ ка, В'ячеслава Дяченка.

хокею і лижних гонок" - розповідає керівник спортивного закладу Лю­

сnортивного

бов Григорівна НАГОГА.

обгрунтованими є високі nоказ­

Сьогодні в ДЮСШ nрацює 27 тренерів-викладачів, на 80% ко ­ ле}..'ТИВ nредставлений молоддю до

ники дитячої юнацька-сnортив­ ної школи серед подібних ДЮСШ, які nрацюють в інших районах Київщини . Молодь бере активн у

спортивний заклад очолив тренер­

ЗО років. Серед них чим ало в ми­ нулому виnускників з акладу, котрі, отримавши відповідну освіту, nовертаються, щоб nрис­ вят и т и себе вихован ню нової сnортивної зміни . Як , наnриклад, боксер Русл ан Мишко з Кра­ силівки, котрий в своє му рідному селі навчає дітей, чи легкоатлетка

Наталія Сом з Великої Димерки. " Це позитивна тенденція. Міс­ цевий вчитель добре знає сім'ї, дітей, їх здібності. Иого теж зна ­ ють мешканці населеного nункту, тому довіряють навчати юних

спортсме ні в", - nояснює дирек­ тор ДЮСШ. Основою ж nедагогічного скла­ ду є люди, котрі більшу частину свого життя nрисвятили тяжкій, виснажливій тренерській nраці . Це Євген Федорович Волков, ве ­ тера н сnорту, заслужений тренер

00@00 ~ QJ.\®[;Th)CЗQ!]J:>Ш®Q ~®(!!] OQOOO @l)70і]СЗШОШ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ...

-

Директор школи Лях Наталія Михайлівна розказала, що доnо­ могли

у

цьому

сnонсори

-

то ва­

риство "Трудар ЛПБІК" В.Д.Лось­ ков та В . О . Махновець. Я з і своїми однокласницями Олею, Аллою та Ане ю танцювала

усе так гармо ­

для виnускників. Ох, і аплодували

нувало із настроєм учас н иків зустр і ч і . Виnускники nриємно вражені : нарешті їхня школа дочекалася такого свята - відремонто ваного

ж нам! Закінчу школу й теж щороку nриход итиму на вечір зустрічі. Таня ВОЛОШИНА, 6 клас .

а ктового залу.

ЛЮБЛЯТЬ... У світі багато країн , ал е н ай краща (я це знаю ') - Україна. Тут nроживає родина моя! Татко, мамуся, nісня і я. По цій стежці ступали мої малі ноженята,

тут

уперше

я

років

працює

на

Броварщині

і

{;Тарший тренер з легкої атлетики

Другого лютого наша школа приймала виnускників минулих років. Зустріч проходила у щойно відремонто ваному актовому залі. Було зворушливо, тепло . Мали­ новий колір ст ін, блідо - рожеві серnанков і гардини, вишнева

завіса на сцені

України з ле гкої атлетики, котрий за 45 років роботи в Броварському район і nідготував nризерів та чемпіонів України. Більше ЗО

"мам а" .

Тут побачил а краnельку

роси, якою вмивалася мишка . Це вабить, не відnускає . Тут уся я .

Ольга КОБИЗЬКА,

6

сказала

клас .

ЖАРТУЮТЬ ... Познайомте сь : кіт Пухтій Хитрун, ласунчик і крадій . Живеться, скажу вам, йому непогано:

Ось кухня , диванчик, горнятко сметани .

Хтось хоче роботу ле гку і nоз мінну , Ви соку зарплату подай н еодмінно . А н а ш Пухтійко

трудитисьготовий

Н ад блюдце м сметан ки цілодобово. Майте ж серце, крапніть трошки, Пухтій с nравиться без ложки Ні, котисько наш не трісне , А сметанка ва ш а скисне .

Вікторія КАРНАУХОВА,

6

клас .

Микола Семенович Новос ьолов , котрий nідготував рекордсменів світу та Євроnи з легкоатлетичних багатоборств. Він є першим тре-

З огляду на викладацький склад

участь

у

закладу логічно

сnортивних

змаганнях

різних рівнів, гідно представляю ­

чи Бров ар щин у . Взагалі ж за nеріод існування ДЮСШ звання "майстер спорту" отримало 25 чо­ ловік, кандидатів у майстри спор ­

ту- 67, спортсменами І - го розряду стали 87 чоловік. Біл ьше ІЗО вихо ­ ванців сnортивної школи nродов ­ жили

своє

навчання

в училищах

фізичної культури і сnорту Києва чи Київської обл асті . Зараз

на базі

загальноосвітні х

шкіл створено 76 сnортивних груn, в яких тренуються 1300 дітей . Займаються сnортом всі бажа ючі віком в ід 7 до 18 років. П еред тим , як

за р ахуват и

дит ину

до

групи ,

тренер nовинен отримати в ід батьків заяву та медичну довідку від лікарів про стан здоров'я та ре­ комендації. Оскільки кожний вид спорту має свою сnециф іку, то сnсні ал і сти радять, н а nри клад, ро з починати заняття з ле гкої атле­

ти к и у 7-8 років, бокс ом - з 9річного віку . Дівчатка, а їх нав­ чається в ДЮСШ близько 250, в основному , вибирають легку атл е ­

тику, хлоnц і -бокс чи футбол . Хо­ ча є в районі й дві жіночі команди з футбол у , як і тренують Юрій Комланець в Рудні та В'ячесл ав

Накорчевний

-

в Тарасівці .

На

моє заnитання , в яких н аселених

nунктах району сnорт найбільше розвинутий, Любов Н агога nояс­ нила, що n е рсважно у великих се ­

лах та селищах, з відповідною кількістю населення, таких , як

Калита, В елика Димерка, Ка­ линівка, Княжичі, Треб ух ів та інші. Наприкл ад , у Великій Ди­ мерці боксом та футболом зай­ мається більше 200 учнів . Значну увагу розвитку сnорту на Броварщині nрид іляють ра йдер ­ жадміністрація та райрада, фінан­ сову nідтрим ку н адає фон д

соціального розвитку "Відродже н­ ня". Всі команд и з різних видів сnорту

форму,

мають

свою

nостійно

сnортивн у

оновлю є ться

сnортінвентар. Н аnриклад, у най­ ближчому майбутньому в Калиті буде встановлено новий стаціо ­ нарний боксерський ринг, який дасть змогу nідняти на нови й, якісний рівень цей поnулярний вид спорту, дасть можливі сть nро­ водити змагання досить високого

рівня . Взагалі ж сьогодн і в районі функціонують nрограми , затверд­ жені деnутатами на сесійних засіданнях , - " Розвиток фізичної культури і сnорту н а 2007 - 20 11 ро­ ки", "Розвиток туризму в Бро ­ варському ра йоні н а 2004-20 І О ро­ ки", "Розвиток футболу в Бровар­ ському ра йоні н а 2004- 2008 роки " , "Тренер" . Виділ яються кошти н а оздоровлення юних с n ортсмені в. Взимку дітвора має змогу загарто ­ вувати свій ор га нізм в басейні "Купава", вл ітку - в сnортивних таборах чи н а сnортивних базах . Наприклад, мин улого року вихо­ ванці ДЮСШ від nочивали в Та ­ тарбунарах Одеської област і . М ож н а з вnевненістю стверджу­ вати , що у дитячої юн а цької сn ор ­ тивн ої шк ол и - с вітле , nе рс n е к ­ тивне май бутн є, а її вихо ванці внесуть свій вклад в розвиток у к ­ р аїнського спорту.

Лариса ШАПКА. На фото : n ід ч ас святкува ння ювіле ю ; на n ол і - юні футболісти.


Трудовий колектив С ТО В "Княжицьке" віта є дир ектора

Колектив філіі "Будівельник··

Руденко Теrвну Мнкопаївну,

ВАТ "БЗБК"

вона відзначає

14

Добрянськоrо

лютого.

Андрія Івановича

Бажаємо міцного здоров'я, особисто­ го щастя, невичерпної енергії. Ви

володієте даром

чуйного

50 -

спілку­

вання з людьми, відчуваєте чу­

жий біль , як свій . расні

людські

гармо­

чуттям професійного обов'язку і працьовитістю.

Хай щастить Вам завжди і всюди.

Хай доля успіх посила

нійно поєднуються у Вас із по­

Хай шанують рідні і всі люди.

В ділах громадських, особистих, Біля святкового стола.

""""'"-"""'' </)

Тож лишай­

Прййміть найкращі наші побажання, Яскравих квітів незабутній цвіт.

Живіть Ви довго ще без болю, На многії літа - щасливої делі!

теся такою назавжди. Шани

Вам від людей, вірності від друзів, любові

це прекрасна пора,

Ще можна зробити багато добра.

Лиш радості дарує світ. Хай небо буде чисте-чисте,

Усі ці прек­

якості

щиро вітає з

ювілейним днем народження

з ювілейним днем народження, який

Нехай це добре, щире привітання

З повагою-

Звучить для Вас ще сотню літ!!!

З повагою

рідних і близьких.

-

колеги.

І

,. _ _ _ _ _>1<'1

©1[p~l1@1J(] IJ(][J

1

IJ®@[ii]@I,!JIJ(]@ ~ LІ ® шlmU'®[f®D

За заr;оно~t Моііссн усі батьки \ІJ'СІІЛ ! І І : І'ІІНССТІІ СІЮЇ\ ПСJ1ВіСТКіІ3 \' xp: J\1 д.' І>І ПОl'ІІ>І' ІСНШІ Бо; ові. Uc

іюб : t .::І на СОрОК<.1Н J І:і .1Сf!І, ПіС.1Я

H<!J1 C с . :.:н нн .JІІТіІНІІ. При ш,очу н~u :c.-E<L' \0 ПfJІІІІестІІ жертву Бо­ г овІ. І ко.111 Діва Маріи та Иосиф . прІІІІСС:ІІІ у хра\1 Ісуса Христа. : лш іх з у пріu СІt.\ІСОН. Він узнв

; не\ювчн на руки і . с_~ав.~Н'ІІ1 Бога. і промон11в : "НиІІі uідпускасш у [спокої раба Тl!ого. Владико , як і

j ска ·>ав

Ти. бо побачи.111 о•Іі \!ОЇ

1 спасін11я Твое. шо приготунав Ти

! всі\t

людюt світу на просвіту на­

зюtа й \Ю.1О;1С літо сІІсрс•Іаюп.сн:

ко\tу ііГІІ , а кт.tу вертатІІСfІ. Як -

шо під ве•1 ір потеп.1 і шае -літо пе- І

рс~ІОГ ;10 Зі!\1)'. НКШО ПО\0 - ~ ладнішае - навпаки. Тиха ясна 1 tюгода в ueii день - на добриіі

. 1 .: бджіл . 1 на­

стужі"- кажуть у народі.

І

Посвячені на Стрітсиня свічки називають гро:vtНІІЧНІІ\111, бо їх

1

У цсіі день в храмах служиться служба. освнчують сві•tкІІ і воду .

!

на\111 під час грози. шоб вбсрсгп1 шовш11 з неркви, uІруючІ запалю­

І Єр\С~lІІ\Іі жив __ праве.1ниіі ста­

ють UЮ СВічку , щоб ВССІНІН3 повінь не нашкоднла посівю1 і шоб мороз дерева не побив. А СВЯ'ІСНОЮ ВОДОЮ КрОПЛНТЬ і напу­

' рсuь Сшtсон.

вають

!

Ио\ІУ було

спо­

і віІнсно Духо~1 Святим, що він не

І ПО\tре , пою1 11е побачить Спаси­ ! тс.1н. СІІ\tеон .1овго •tекав uієї

щоб

не

хворіла.

Пасічники берегли цю воду uілий рік, кропили нею вулики. Uя во­

за переказом, нін прожив

да допо\tагас від різних хвороб, а найбільше - від пристріту.

років. У народі с ще легенда.

1\Іарія Я ЦІ РУК.

! по:1їі . ! 300

худобу,

~,/. оШШо »>~. ,Ш»».-Ш»m'-'~'"'""'/-~//

службовців в райдержадміністрації j

21 берсзнн 2008 року о 12.00

j

:

дипРюї школи мистеuтв відбу-

!

1 деться 11

діnу веденнА Державноrс ре· І

І Феспtв<LІь пропалиться з меІ тою виявлення і підтримки молоІ дих постів та пропаганди поетич-

1

,

Вимоги: освіта вища відповідно­ го професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи

І

Звертатись за адресою: м. Бро·

І вари,

j

.цементу, пиломатер1алtв. ЗІ стажем - ащ , 12000 грн. і без стажу - від 1500 грн.І

!Освіта · середня спеціальна чи вища . І •Вихідні:

субота ,

j залізничної

неділя .

Офіси:

У суботу,

9

лютого,

У

Бро­

жІпс.'Іь БОі д анівкІІ, П'ІІtтель Ка­ лІІнівської школ11 Сергій Ссргі­ ііОВІІ'І КрІt в сн~-.:о. Приuілпи ху­ дожників nрІІіішли та одни~Іи з псршІІХ огтtнулІІ експозиuію JаСТ\' ІІНІ1К \1іl:ЬКОГО ГОЛ ОВИ З ГУ­

.\!аІІJВрНІІХ питань Л.П . Шесто­

пал. рі.'lні і друзі авторів, прсдс­ ;· ан:t;~:<ІІ ·_і\11 Експо1иuію іJід­ крІІ J Іа ;1ІІрсктор \tузею Т.І3. Євту­ ІJ1 • ~"к о 3 ві т :! .'!ЬНІІ~І <.:Л t'BO~t до

пріісутніх лсрну.шсн Л.П . Шес­ тоІіал. 13она від 'J начилJ , шо тепер у Броварах с r.1icuc, де у будні й у в11хі д н і \южна насол оджуватися

твор•tістю наших зс~tлю.:іu. А ко-

до Броварів приїхали їхні зе"ля­ ки, представники Товариства "Су\1ське земляuтво" - заслуже­ ний праuіпник крьтури України, мнстеuтвознавсuь , член Наuіо­

с. Рудня Броварського району

мова, член Наuіональної Спілки художників України М.М. Нсч­ воглод,

праuівник

землнuтва

С.М . Сиваш. З по•t(ІТКО\І

роботи виставки х удожн11кіu привітали їхні ро­ дичі , друзі та колеги з Броваріu і Богданівни . Виставка праuюшпиме у музеї протягом місяuя. Валентина КОВАЛІВСЬК<\. Фото автора .

· ;:

Будинку культури.

адмІнІстративно-

rосnодарськоrо віддіnу І ~: чоловіки віком до .55 років,

r

Про

затвердження

спецІальна,

вІльне

во,

умов

оплати

працІ

. 1

надається 1

Qj}~~[;)r:m;r <З~<ЗU'СВ[р Навчаємо, стажуємо. Оформлення за

Звертатись за телефонами:

ВІддІn кvnьтvри Броварської

резуль-

• (па'tв) . .

Власникам

земельних

з nроханням надати інформацію про своїх родичів, знайомих і су~

часток

!! (паїв) при собі мати: паспорт, ·.·!

сер_~ифі~ат на землю,

• кацІинииномер. __

сідів, які

ідентифі­

-----·---·- · - - -

ДЛЯ

©~!IIIOOWJ -~ ~ ф)lj'@ill~~

cneцianina·Jeмneanoptдникa І кareropii.

Вимоги : громадянин_ України, осві та вища ВІДПОВІДНОГО профеСІИНОГО СПрЯмуВаННЯ,

Строк конкурсу

- один

і~: Втрачене свідоцтво про право власності на

житло , видане фондом комунальної власно сті згідно з наказом від 28.05.2001 р. за NQ213 на

м ісяць з дня оголо·

ім я Ф!)і!УНа Володимира Степанович,? та Федун

Kynn10 земеnьну діnкнку, дачу, будинок у вnасника. Ten.: 5·56·96.

полкtвська СІльська рада .

Телефони для довідок:

5-66-00, 23-3-37,

Г Продаnься 3емеnьна-діn~ j (60 соток) з усіма господарськи- і і ми забудовами на Київ-Харків

І Полтавської jрайону. Тел.

в

с.

149 км дороги І Могилевщина

обл., Пирятинського

!

І 2·03-58, мобільні:

в

Пирятині

(код-085358) І

8-066-405· 71-І!

l!~· 8-096-1 00-54-95:________ j

07400,

,. Втра ч е не пос вщч ення У'!асника бойових ІJ.І Й сер ія АА Ng346053. ви.о,ане Броварським ОМВК 02.04.2004 р . на ім я Вансовича Руслана Анатолійович а, в важати недійсним .

Редактор:

Натал11 в-олодимирІвни, вважати нед1ис ним ;; Втрачене посвіІJчення праці вника МВС УКО

NQQ58813 від 15.05.2007 р. , видане ГУ МВС

України в Киівсьюй області на Ім'я По пе люхи

Олександра Вол9димировича, полковника м ілі­ ЦІ!, ВВаЖаТИ неДІИСНИМ.

~-Втрачене с в що цтво про право власності на житл9) видане Броварським БТІ21 . 01 . 2004 р. на і м 'я "'уця Анатолія Олександровича, вважати недійсним .

,~·Втрачене посвідчення ~асника Великої Вітчизняюі ВІйни В- 1 1 NQ622167 , видане 30.05.2003 р Броварським Управлі нням, ПQаці

та соцІально го захисту населення на І М я Тка, ченко Марі! Костянтинівни , вважати недійсним.

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

1ir

Колектив ЗАТ «Українська мерційно-виробнича сільськогосподарських nередчасної працівника

e-mail:

ПРОС.ЯПОВА

лює

За то~ність sнкла.qеннх фвкrів відQовідвє автор.

• ЛнсrуіJs~н11 з . читачаМн - - нв сторінках_ газет",. • За змІст рекла~н аІдпоаІ!f!ЛІ;Ніс,ть несе рекламо.4аеець. ,

колишнього Воло·

щирі

спІвчуття

рідним

2. Друк офсетний.

Обсяг

1

друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

"Броварська друкарня".

newlife@meta.ua

РедаІЩі_я не завжди поділRє позицію авторів.

смерті

МАТЕНКОВА

близьким покійного.

4·03· 76.

підпри­

димира Дмитровича та вислов­

4-21-34; промисловості 1соціальних питань, відпоаЩального сеІфетаря 4-04-81; листів і масовсі роботи 4-02-92; бухгалтерія. прийом оrолошень 4-23-26,

Броварсью міська 1районна ради, районна держадмінІстрація .

ко­

фірма

ємств» глибоко сумує з приводу

Відділи: громадсько-політичноrо жипя

W!,f33 AC H OBHV1KИ ; колектив редакцїі газети,

КІ Ng 259 від 10, 12. 1997 р. Індекс 35064, для відомчої перед.~лати - 61285,

Рік смерТі.• • ·

мору 1932 -І Інф ор

Документи надсилати за а,.дресою: Ки1всь· ка область, Броварський раион, село Семи­ полки, вул. Киівське шосе, 111 , Семи­

Свідоцтво J!lЮ державну реєстоашю

Назва рулиці,

в часи .· rолодо­

шення .

районної держа в но·, адмІн І стра цїі .

2. Рікнародження.

• • оо ~-ш 13&Wlmm®11oo~

ною технІкою

рад .

ради ІІіроварський

красанавчий мvзей звертаються до всІх rромаднн м.Ііровари

татів розподілу земельних часток

ст~ж ро()оти не менше З·х роКІв, знан,ня ук, ра Інс ь коІ.мови, навички роботи з комп ютер­

м ісько·, та раІ1о н н о·,

1

' 8-068-597-56-29 4-63-59.

Про визначення порядку роз­

2.

середня

запрошує на постійну роботу

поділу земельних часток (па!в).

.11

Київської області оголошує

конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців:

авІдУІОІІ}'!1 rосnодарством

І

11500 грн.

Порядок денний:

1.

Броварський міськрайонний суд

1трудовою книжкою. Заробітна плата від

Київської області, приміщення

нальних Спілок художників та журналістів України, голова сскuїі "Мистеuька світлиuя" Су\-Іського зе\1ляuтва В . О . Єфре­

·------------------------------------· ~

.· ~·;;;:;;;;;~;;;;на клі~fка в м. Бровщ;;l с

колективної власності І

Місце проведення зборів:

1

Відділ культури. І

за адресою : м . Бровари, вул. Гагаріна,! l~~?!.".~~~..':!~2.~~-~..!.-~.л..:._~~:..,.,.__]

І в~т ··руд . . и··!'

родо\t із Су~Іщини. Їх привітати

. .111 нсз;Ібаро\1 буде l!ідкрито но­

ВІІіі конuсртно-пиставковиІЇ зал, то першою в його експознuїі буде

і земель

1

Заявки nриймаються з 15 люто го по 15 березня 2008 року.

1 Заяви подавати nротягом місяця з 1 1дня опублікування оголошення в газеті І

І ників земельних часток (паїв) І

виспшка робіт броварських ху­ дожників. О. Поліщук та С. Кривенко -

ди, телефон 5-10-61 .

І ників фесп1ш1лю не обмежений. і У•1асники ро'!поділнються на

ників подаються за адресою :; бульuар Незалежності, 4, відділ : культурн Броварської міської ра-!

1вІ.ццілом з. кадрових nитань Броварсь- j І ко1 мІськоІ ради. ;

Ь • _!~~~ .~~} :-~~-. ~.,~,; • м-Ї

Г:~ь::~~:~:~ь~~-:~:~-:і~у~~- · " 1 вщкько ~ · у крапнавчому ~1узеї бул о uідкрито tюву художню вис­ тавку По 20 карпнІ з власного пюр•ІоІ ·о доробку гляда•tам пре­ JСІІтувалІ! бров<Ірчанин Олск­ <.:аІІдр 13асІс1l..оl!:!'І Поліщук та

:

І та

;

міському І

11

торсью друкованІ твори учас-

лодіння державною мовою). Додаткова інформація щодо основ· . НИ)< функціональних обов'язКІв, розміру

станції Дарниця та біля зjс і

І

: лах. У•tасники фестивалю npe1 зснтують власні твори . Три1 в<шіиь виступу - до І О хвилин. 1 Мова творів- українська та мови І нщіональних ~1еншин. Вік учас-

освпа

біля •

.Київ-Московський . E,mail: kaapп@ln . ua.

Заявки на участь у

ради оголошує конкурс

з продажу госптоварів , побутової хімїі, І

:

фестивалі поетичної творчості ! "Кри_шталеве пе(ю-2008" та ав- ~

з~міщенн~ вакантної посади: І

· роботу -еиед>Керів •

доросле населення.

ве перо-2007", до нкої nвійш:lіІ ! поетичні твори переможuів І і міського фестивалю. і

;,;_~;;ком Бр;;;;;р~ьк-;;Гмісь;~і~·

Г ~ 3~~-ро&~У~,;-; ~.;; ~ ~1

І

юнаuтво та молодь,

но поетичну збірку "Криштале- і

і вікові категорії:

,._*""'"'М>>WОщ,о•шW,_Н"

молодший шкільний вік,

На відкритті фестивалю лос- і ТИ'Іної творчості буде презентова - 1

noe-

J ної творчості досвідчених авто:рів, підвищення творчої активностІ в uшрокнх мистеuьких ко-

вул.Гагаріна, 15, каб.221,

!.l!:!'~= 5° 34• 33 О

міський фестиваль

t тн•t ної твор•юсті "Кришталеве леї ро-2008" .

! за фахом не менше З років.

-

і год. в nрю1іщсння актової зали

ди'Іноrо віміпу аnарату рай-~

arpapнoro ринку.

1

і

І

€стру виборців аnарату рай· держадміністрації; · - nровідний сnеціаnіст yn· равпіннА економіки; • на'Іаn.,ннк віміnу сnриАн­ НА ро3витку rany3i роспнннн· цтва, вреrуn10ваннА відносин впасності та функціонувания

п'сться води з калюжі, то жд11 ше І­

людей і ху,1обу від грачу. ПрІІіі-1'

"Ось 'ІСрсо; Нього спере­ 'Іатюt)тt.<.:іі у народі: одні спа ­ і сутuся , інші загинуть. А Тобі Са .\!ій збро>І пройде душу У

І

держадміністрації; - сnеціаnіст І катеrорії від-!

1

1гословІІВ їх і сказав Божііі Ма­ ! теrі:

оголошує конкурс на заміщен­

з В лютого по В березня року: • сnеціаnіст І катеrорії 10ри-

ззпалювалІt і ставилн перед іко-1

ШІ\1 с.1онач. Сичсон бла-

fWN'#'i(pj(iiffilїfЁBЁ-їiЁP0-:-2iJ(J8"1

І

ня вакантних посад державних

і род і в і ~ л а в у .l ю де 11 Тв ої х, j Ізраїля". ИосІІф і Марія липува­

І ЛІІОІ

.-.-/ / Н / -WЙ'~

державна адміністрація

Зустрівшись на Стрітсння, стара

врожай і гарне роїннн Відлига - на пізню весну. "Як на Стрітсиня півень

Wif

ІІІ

Броварськарайонна

3 17 квітня 1937 р. Дні

виходу:

середа. субота.

Зам.

484

· .· Тираж 2675 npf1M:

і

#11 2008  
#11 2008  
Advertisement