Page 1

_'IIIJI

д.о

1837

рову.

ruyaeA

ОДJdвю а l'O.JIOВВВX

ваЕТ' &'BI'PC~К1X IIOWlO' ТА РАlОние' 'АІ. ИAPURІІ IЕППАТlВ

сШьеькоro rосподар­

по

ства 8 рOcmuппщЬJCa. Від TOro, • ·вона пр8ЦІ08, auежвть Д8J1ЬШВЙ розвиток тваринницькоl ruузl. Це, ак відомо, Іствва. Аае, на zan,ввробнвцтво

Xl,дHO

зерва В раАоВі за оетавн1 роа вастlm.кн захирlJIо,

ста:нню

що ІІІІІІ1 ие забезпе'!У8 потреб тваринввцТ8а в кон­

вих угї!дь. Ранї-ше при достатній кількОС!ТІ. и1JНе­ ральних добрив на· кож­ ному Г$CТap~ ~тавля­

цeиrровавнх

кор...

Так,

ваАсирви.пив1Шому

ty

роцІ шбороби району аlбрuи 53,7 тися'l1 т" зерна, ав мииуаоllY році аише 26,6 ти-

1983

. . 'I!OIIIL

.

пи

СіТ&аМ на

Особливу

в

у.вагу

придlлИ"l'И

IJЮрмо­

.середньому

00·2·5

!НІчим

то,ргуза'l'И

ринну.

нeQб­

викdpи­

природиих

У нинІШНЬОМу роц1бу­ збlnьшено плОЩ}, пliд

де

овочевими

КУЛЬ'l'·ура'Ми

563

ва

-

гектари,

картоплею

щц

:на

-

149

,г~apl1в. У roOOOlда.рст­ ваас рalЙОНУ є іЦостатия кlnЬ'Кlоть насlВЯ картоп­

лІ, в тому чИслІ ~НIX

Майже

половина

подарств

не

кормами

І'ос­

rpoM8дcыкe

'l'ВЗ.­

РИННІЩТВО. Не виканали 3а-sдання по 3aiГOT1ВJli сі­ на, сJНа:жу, шипе корміВ. ЗlИ!М1вJJю

!СИЛОСУ, ін­ На нИНішню

припасли

17,5

цеНт.llеп>а

О'ди­

КОp'МOllих

при

пO'l'peбі

24

цеlmlери. Напl'В'l'OЛОДROЮ залншиnalСЯ !Худоба в КСП «СеМИlПonкlвсЬ'Ке., 'ксп «:}(.раСИnІвсЬ'Ке., р3lltгоспа,х .ЛІтк1всЬІКИЙ., • ЖердІвськи.й. , «Придес­ иянсь'КНЙ •. ВОІДНORa.c lКopмooaroтi­ вельники HCrI «Вайтів­ ське.,

де~rtлемвавОАУ

• ПлаокіIВСЬІКИЙ. , .Ру.сан)Вське.,

неп

АТ

.Ру­

ДНЯ., раДl'OCПу .ЗaJIIлав­ ·нИй. ЗYJМіЛИ заlЧГOВИТ:И по 28-37 ЦЄН"l1НeplB 'КОР­ мових

одиниць.

Виробничою ЛJЮl1Pам·ою ·на 1997-1998 ра­ ки .передбачено довеоти виробництво кормІв на . умовну roлову худоби до

центнерів

48

ОДИНИЦЬ, ніі

меНше ри

кормових

як

ЗИМlвJIю

по

24.

кормових метою

ТИ

Се:Редньому

ну

спід

,КОРОВУ

не

ЦЄ'Н'11Не­

o:qиниць.

цією В

JiX

зarОТОВИ'ТИ

настущну

З

ПРИІПаІС­ на

кож­

-

1,5

cJнa

Щодо ,насіння овочевих культур,

то

є

попередня

домовленLcть з «НиІВ­ аблнaJC!.ННЄОВОЧ. ПіРо ви-

ІНа

умовну ГOJIову лише

ниць

репродytКЦ1й. HptM 'ЮГ0, Є МOЖJIивtстьrrpoвеотн, обм1'Н товарноУ карТOlПЛі H~ насl'ния.

ПРИЗА&УТА ІСТИНА

за6езпечи:ла

1'онни, ·СИJIОСУ -:- 13,3, ctнажу 4,2, кормових КQlPенеплодіlВ 2,5 'ООн­ ни. ;еалове виробництво

центнерІв сіна,

зеленоУ

ма.си

ріo!fНОіМУ

СКJIIa·СТИ

509934

в

чи.слі

тому

кормІв

-

повинно

т·он:ни, зел6НИІХ

ТОНіН.

249000

дЛ'Я викона'НІі'Я ЦНІХ завдань. в І'ООПодаротвз.х району ІВ, кормовій г.руші рООм1щено 12,4 тисячі

гектарів трав,

бага'торі'ЧННІХ

що

процентів

ОіЖЯlГу.

46

.становить до

загального

ПtДІПОКРОВНО та з

осені

МИlНулого

сІяно

1360

року

по­

гектарів ба.та­

торі,ч:них трав,

із них лю­

ц~ни :.... 656 гектарі'В, конюшини 654 гекта­ ри. Добре працюють у цьому ПЛСШІІ агрОіС:Л~

НСП

«p~aHiвcык~r./

НСП «ЗQРЯ~, дпа «Пло­ сківсЬІКИЙ., ноп «;Боб­ рицьке., радгоспу «За­ ПЛaJВнИЙ •. Уже в нинішньому ро­ буде розширено пло­ щі під кукурудзу~ ІУ по_ сіють в ПОЛЯІХ сІвозміни ці

центнері·в

То'му ву

нeQбхiJДНО

увагу

I~Іаси.

OOQбnИ­ R'O-

пркдlлИ"l'Ц і

п·овеpXJНЄВОМУ

пол.іlПшенню

clнoкoci'В створити вища

170~200

зеленої

ЦІ>иpQдних

і ilI3JСОВШЦ, кулиурнІ паоо­

ДЛЯ

тварин.

1

TaHiU

роки

ПЛОЩі

пlLц

каР'l'ОІПЛі.· за ос­ скорот~ися

ЦRМИ культу­ різко ЗНИІЗн-ЛaJCfI

рами,

УРОжайн~сть.

ділення

Т8іК,

торі:к

урожайні,еть овочІІв ста­ новила 75 ЦЄ'Н'11НерLв 'з . гектара, картоплІ -.: 137 центнерів.

його

позицtУ

зcrКРИТОl'О роботи

слl;д

грунту.

Дooвl:д

колективу

раДІГОС'

«Тenn:ич­ П'Ро висо­

результативніСТь

ви­

РOl5ництва ранИіх овочі'В. TopilК. цра:цівнИlКИ ЦbOtГq roапqдарDТВa на

в

квадратному

середиьому

по

·кІл·ограма оВОч1в. Валове внрООннц11ВО УХ сягає 7,4 тисячІ тонн, що Сl'lановить 50 вЬд'Сот­ ків від загальноУ кіль­

21,9

ностІ

овочІв,

вироще.них

районі. Ось уже три роки під­

на'НСОВі

тІ менше з гех.тара

roспода:JЮ'11Ва

ну

вирощують

бytpяки.

райо­

цу.кроа1

COO!:laТiCY

культура була

ця

ВИСОКQрен­

табельною. НинІ ж попит на

цукор

ши,вс·я

І

зна'чно

зм.еН­

приурожа:йнос­

250

центнерів цукровІ БУIРЯ-

шиlOlв itроходИ"l'Ь heplBf-:О­

збитковими; ПOlOa3НИ'КИ

міРНО,

·в

ки

вирощують

нИх масивах і одержують

високі врожаУ, тобто Пра­

цюють

з npи6У1'ка'МоИ.

Позитивні

результати

..OTOНt

ефектИliJНaro ви'корщ:.танНІЯ

району

при

ви.РOlБЮЩТВі

зeamі&,

кар­

топпl

го

та

овочІв

грунту.

вимогам ІІІ

обсяl1liв лузі щQ.

де

НСП

дaHЦJcь.нe •.

за­

господарств

матеріально

техНliчними

ресурсами

теХlЮлогlю

пІд

району

безпеЧ1ИЛИ

комплексу

сільс'Ькогоспода р с ь к ч Х

роБІт У

• Бог·

році.

1996

Аналіз

ІЮказує,

швцдкими

вІд

ходить

рання оьких

• .при_ ДПЗ

альних

ресурсів,

родючІсть· грун­

до

невццрав­

затягування

стро­

оlnЬСЬНlOгосподар· культур, особливо

кормових.

ВИХОДН'іЬ

льшекормів,

так,

ніж. Ух, за·

готовляють. Тому ОСНОВ· ним завданням трудівни­

кІв

.села

ЯКіСНа

різко

ки

до

є

своєчаСНа

підготовка

ВИХОДУ

П.

ту.

дозрівання

про·

основ­

що бlльшіСТЬ господарств вирощуюТ'Ь набагато бі­

матерІ­

.зннжує

в

Кі,в 'сівби, догляду та зби·

поrpебує

затрат,

темпами

<!істаРіННЯ~

призводить данщо

Дo~iд минулих років свІдчить про високу ефеКТИВНіСТЬ вирощуван­ ня ООНЯШНИКУ:. ЦЯ ·тех­ культура

що

району

них засобів виробництва, особливо техніки, Це

В А Т «Княжиц ь к e~ неп .ГOГOJliBCЬKe~. З Qpиqyтнами працюють овоч~вники нсп «Руса· НіВСl!ке., радгоспу Iдеснянс'Ький~, «ПлоскIВСЬКИЙ:lt.

за-

мlніма.льне

проведення

па­

Це"":" сНали·

прибутки

Якщо

те,

роки

.ГOQЦOдa.pC:l'Bax

Чималі

.чималих

останні

господарства

реал~заЦІІ картоп~1 одер_ жал~ -,в СГП· .Заворичl.,

н;ічна

за

га­

є

в основному за ра­ хунок бартерних опера· цій. І як результат­

-

ТЯ1DCькИЙ •. та

росл~ицтва

.йшло

«БООрнщьке:lt-7.4, НОП .Зоря~ 7,6, імені Щорса т ,5 ГРИ8Ні. Лише' АНа госпрда;рства району .пра· зерно~му

планових

'виробництва

. безпечеНІст~' ,.-

рe"wьора!йоиному !Щка:з­ НИКУ 12 гривень, у НСП

на

ПРИЧИНами

неви"рнаиня

еобі'f&Р'ГіСТЬ зерна 'СТано­ ВМЬ 4,2 гривні при се­

цюють

·агротехніки.

ОСНQВНИМR

вl:дкрито­

лізі ·ЗБИ'DКами. радroСІП-'КО~lнат

со­

за ВClїма

вІдрадні.

Вис<жоефек­

.РусаЮlJсьне.,

вирощувати

Тоді і ~.lJьтати будуть

ти:mtС> ВИ'Користов~ться гeKT~ посіву зернових у НСЦ

ви­

соняшнику

няшник ~еба

заАНЯ'ТОГО reEТapa 'в рос­ лииниць!йїй галузІ, мають rooпо.дарст.ва

результати

без додаткових витрат на доведення насІння до по­ ТРібних кондицій мо­ жуть бути зведені нані­ вець.· Тоді продукція пе­ реробки втрачає харчову Фкк1сТlb і УУ використо­ вують на Т!tхшЧНі цілІ.

Тут цу.кроВI БУ'РЯ­ !JIa знач­

CbKe:lt.

то

ращуванкя

цій С'П]>аві мають· ДПЗ «ПлосківськиЙ., НСП «Заря., ксп .Ру.санІВ­

Вlфacти.nи

кожному

меТіРі

рЯ'д

йти мова, 'КОЛИ господар-

YllШ'У

вmюpнстанню

пу-комібі~ату ний. {:.ві'д'ЧИТЬ

в

може

неoбxWlоJ

·ОсоблИіВУ

ОВОч1вющьКіЙ гал·узі ноп «ВОІбp.иiЦЬRе., ВАТ «НнЯ!ЖИЦЬке., КСП «ltрасЮІів.ське~, НСП «IТРООУІХіlасЬ'Ке., де уро­ жа!ЙціСть гоРодИНИ ста:но­ вила 30-50 центнері'В з гектара. Про які фl­ результати

овочевих

·кількостІ.

IIJ>И'ДіЛИ"l'И

У

Втратили

для

гocmoдapcтв

ку

Чималі грошові :Н&ДXO~ дження одержували гос­ подарства від реал!Ва:ЦіУ

овоЧЬв

стали НепОІГанІ

lНjpащихІЮПеpt!lфlи­

ках.

Ки

IОсnодарсmва

сIЛЬСЬ1tО8О

_арад"

раіі.ОlUCоі

РОК}?

1997

СУБОТА, В .tпoтого

Г838'1'8ВІІХОДІІ'І'Іо

lJ'f

8

поле.

ТАЛАВІРА,

заступник

ко-

в

і

техні·

начальника

ра.йІОільroспуправЛіНня. _ _

про

скру'l1ИУ за

зверта­

допомoroю

до

блaroд1йнО':( аooцl.щіІ .Н3ідIЯ:lt. І 3 в1дpqдже­ ною .вitpою в іЦоороту, МJIJlосердя, зmpі'l'ИіМИ сер­

цЯlМИ поверталися до бо­ ротЬіби з 'Жорстокими буднями. Заенована три

роки тому Галиною Цихал, бnaroдllЙНа асоцІаЦія дaooмorи фНа;д1я. знaAшJIа палких продав­ жy:вaчllВ дооро! справи в особі сердечноУ нW!IКи НЕ Inanи~1вни МОМОТ та U добрих помічниць

.AJr.пи

СергltВии

Валентини Баібікчух та

силІвни

Севруон,

МихаАл1tвни Галини Ба­

СІ1деРЄЬІЮl.

маленькиХ-гоотей КO'lЩерт

ди­

Р3іЩЧeИlКО, та та:НЩЮ&аЛЬJНИЙ

кому

і

вона

. 00-

допомагали,

хто

таку серце до

м·ожливlІОТЬ І не зачерствІ­

людських

страж­

З цІєю метою «Нaj,Ція~

у

Для

влаштували

~p~a

ЗalIIРОСИJIа

броварчз,н

хвилину

ІОв0-

дань.

Надія"

лося

щоб

-

тячий ансамбль .Нaпl­ юшки., яким керу.в М.

має чиє

приходить

хочемо, знали,

рить Ніна J,политlвиа,­ щоб зверталиея за допо­

ло

Чимало

на;с

Мoirою,

На допомогу

"

Ми

-

МIІADЄєрдя

на

зустрiR

дІ­

jtНТR'IИЙ аисакбль

пiJд' :КejpIВНИЦ'І'ВОМ А. Дем·

.

СЬКоТ.

що

встигав

пЬірУЧ

бм-іто

роздавати

смачні

подарунки І Отримав Ух кожен малюк. Серед них - І ДіТИ-ІНвалІди. Але ка

.БJJtaIГQдlЙ!На асоціацІя «НаІД1Я. звєртаєт!>Ся до ЗaJiX брогарчан: не '3&6у­

ва·ЙТе,

дІТИ. Снtnьки ялинок за­ свІчували своХ вогнИlСИ ДJJ:Я дітвори, а ДІД Мороз

T~X

свя~

ця

катего·

рія ДІтей почувала себе не зовсім КtOмфортно. То­ му спецl:aJ1lсти Центру соціального

захисту

теЙ-.СИРІт та УХ:И1х OIIIlку­ HlIВ. H1JНa ІпОЛИ"l'lIВ'На роз­ повіла про дія:льність В!ооціщlІ, про Та1(У ж бла'ГОДlJЙ'Ну асOlJ{l.ацію у Фрацці'Х «Дp~ Брава­ рів., ЯlКОЮ 'Керує Джо

людей, яким ще 'Важче, ,НIJж вам. ПLд'rpимайте Іх. АсоцІація «НадІя. охо­

лоДі

че

J;t'ОПОМоОже

-

передасть

)Uтям не запросити своІх

Опекуля:нт.

5-60-69.

Ось

І

цього

рту фра:нцУЗЬ'Кі друзІ ПЩ>едали для дІтей ігра­ lIJКИ, а асоціація <!і На­ ДІ;Я. за'КУ'пила ЦУ'кер­ ки

за

гроші,

сть

зуотрі'ЧІ

взяла

ЗаІСтупни~

уча­

аооц1аціХ

«ІС&іlЮЧ. ІРина Микола­ Івна Ду:х;но та передала IШaiC.'l'МaСОІВИЙ rюcуд П()ДаРУІНак. що йоro пlд­

~У'вала

1Jo

пошта (нач" чеико).

цьому

знедоленим

якІ

ви по­ Телефdн·

І.

Шев­

друзІв

чому

клубіВ б

на вечорниці?

зробнnи.

цим

TaJ(

Дівчата

та

хлопцІ, члени клубу .Со· нячне коло. та ХХ батьки

По вул.· I1aгapl!Нa.

trtp., жна

Запрошує

.ОВ'ятве­

де ВОНи були І гос­ І

гостями.

дитина

бачити,

як·

Но­

вІдЧУЛа

себе

Треба

було

свІтились

Ух

0'111 В

рова,

мить

центру

92,

примІ­

(вул .. ю­

тел.

6-19-00)

переТВОРlЧ10СЯ на звичай·

ЗаюнчИJIИСЬ так

музики

ЗНМОві

ну сІльську хатУ,

радtnи

тей

чекала

де гос­

господиня,

І

розказу

_

вала своХ байки гоronіВ­ ська баба Одарка. ДІвча·

Увага:

т&, одягненІ в украУнськl костюми, лlпи:ли вареники,

вишИвали,

чекали як

&Ітер,

хату, у

лотере.я:!

спІвали,·

парубкІв.

А

тІ,

заскочивши

закрути:ли

в

у розпорцжения редa'lЩ11 нaдUbїша

Дівчато~

танку.

Весело було чата

гадали

ДЖtЩого, ЛИ

до

ДmI

всім. Дів·

на

свого

хлопці

гурту

су­

ська

прийма_

молоде

грн.

ІЮдаруночки,

за

курсах,

уЧ>аСТЬ

у

народних

забавах. подарунки

люб'язНЮ'

на­

мІ­

сІя

Слов'янського

від

Ум

та

Вlблійська

нам

це

Іграх,

Відеокасету

дала

За

кон-

єван­

товариства.

велика

бат.кІв

подяка

і дітеЙ·Інва­

за

О.

ГАШЕНКО,

спеЦl.аліст

цeliТPY.

квиток.

.

від автомобl.п1в .Ау_ дІ., • Фольксваген .. , .Фіат., .Опещ.., .РАФ., eBoara., «Лада., .Таврm. до комплектІв бlВзки.

~8JК

відбудеться року в КН­ євl. Офlцlйи~ таБJIJIЦЯ буде надрукована в

1.03.1997'

газетІ еГоворить кааувУвраlна ••

Квиrки

І по­

можна

при­

дбати у редакціl .Но­ воro

життя.

шотоro

л1дlв.

5

вартістю OДRR

Розlгрувться багатз коштовНRX ~чей -

Р.lвдво, .новий Рік, Водо-­ хреща. .пОДИВИJIИСЯ ві­ деОфільм «Ісус., а Також одержали

ЖУРНlUlіст­

грошово-речова

аотереи

по­

_

. призи

розповсюдження

увраlиська

повнення, лІпили снІгову бабу Булн Інсценовані всі свята, що припада­ ють .на зимовий перІОд:

гельського

одну

щення

коло" яким

на

потpl.бною.

"Сонячне

свят&,

завіТали подарями,

зустрІч! обл­ М.

n1А11іткових

вирішИJIи.,

1

об'єднан_

'ЗНа­

БІ

Аооцlац1'я

ням

З

ходиться у ·м1ському 'КЛу­

виру·ченl

від блaro.zфй:нoro оБІдУ ,: п~еденoro cmпЬHO з фравцузами.

У

речі, ·КОШТИ, Ж~'l1'Вуєте.

у

спlnьнО

мо­

грали

Теаефон

до

1997 ДnJl

15

року. довідок:

4-03-76, 4-21...34.

о


АРУІ'МІIWWI УТ _. .

13.451'11І_

с

ПЕРШИй КАНАІІ УТ

6.00 Амане 6.05 Дoбparv JIIIaY. Yllpeiнol 8.00 • • ,cD88IA ЗРЬ 8.25 H~ Jdт-IIIPIUI 8.30 Arpaмвnaин 8.40 .....·96. ФiнaJL 2 'І8СУМ" 9.45 nмc:a.- RP;I. Івана 9.55 з.ан с 381СОН 10.00 У'І"Н 10.10 Мy"'~ .КОАдП. 10.20 F1eICrOPaI8. 10.55 Зіра CIIiIOВOnI бaneтy

8.15~~

8.20 ІІІТРРІ 11.10 МenIIIIIМII

9.5OMy-..-

10.00 Амане 10.05 /1ociO.i;;,;ICICPМI ....... wmrn,..1II 10.25"""""'" _ _ ......

____

111.35.......... 20.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....... ...........

~:.=:.=,

CnJP- ......

.....

22.25Iкv....-

18.15З-с_

-

22.40 l1РС)І".- lIIIf1WI

18.20 Мy-.,~ 18.35 сто 'f'(f1tIiC С8ЇТУ 18.50 Ф11I81'СОІІІІІІ orllllД 19.00 с..е ТОіІ

............... _, ........

*""'" ,.....-........-:: ......,.

22.411

19.2ОАмане

,..

19.25 HвцioнanI.tмiI ,.;,.nвpeд 19.30 Т_ -Прав0. 20.00 6acкet60n. Чемnoн., УхраІноо. ЖІН· КИ. оДммаUO' . - .КозачІСа·ЗАІІК •• 2 20.40 Вечірн. казка 21.00 vrн 21.45 AICЦ8НnI

22.05З-с_

Jdt-f1llPllA __

22.15~"""".

23.•1'........." .... 1 ...." . . . . .

23.50 НaЦjCII-.МA Jdт........ 23.55 vrн 0.15 О&іІІ8 ronw&oв •• ЕіеНеФІС А. lIIIPIItqrIDI

.

0.10

.......

МY8NIi

_

••

с.еа

........

aCnм·

,

mIКИ.

.

пт

ШCl8DPМ 1ЕТ

t;~~t::k;::::-'""

==-=

I:Jg 8.25

~"КAНAII УТ !f.r~".

22.30':.-

_

68cкeтб0n. чемпіонат УlСР8їНи. Жім.

....~. - ·k-.а·ЗАІІК· 9.45~.. •. 55 38Ісон 8 38101І 10.00 vrн 10.10 a.ty...,.u- ОКОАДГІа

,tu-

10.20 lI/iePВf1iPН8 1_ 10.45 CaIOe,qO

C1YДЇIL єareн м.-.

11.15Cтo'lYl11fJCC8hy

11_

ХОЧУ cnnи

14.10~. lOIIInaIIНIIiI . - - . . ' ·Т.·8Т_

14.57-15.57~""""" Ylpalмм. ~ • Все - ВСІМ»

СОіМФаНІІІ не:

n. ~.

11.25,=::::

t:.-.r~=....'10:" ....... -

.rr:::.

c:naвц.. ~_

12.10з.ои._

12.15 f1eP8IPIICnI

1З.55 . . . . . _ 14.00 0I:8hНII_ - - ----е ~о.п .1ІР84Ї, -24 17.00 _ 17.55 з.-. _ ~.'+1.

13.15 . . . . . . npoмИ. 14.00 __

..

10.20 10.25 З80ан. Мy8NI8~.

....,'1IJRIPII8

1:.05Є~"

=' S r;;;;.

.11

...

J " -OIiCJМCI8O . §:8іІ

І .....,.

m

7.50 ПіСН8 7.55 сп 8. 15 СПІаРИ

i~ =';:r."1IIКnQIIImIМ

8.00 L••4OXI~•• _ " " " _ " " " " 11.10 lСіЙОІ OfIOCIiIII' ~35 l.lIIInIi І"" CIIiIoвonIIIм8Iy. 1 ... 12.30 ~т-.-

8.00~ .

U\~..=~

It.Нo8Ioa8a

21:2OМIcwd_

18.10 Н8PYJIOМiCn. 18.40 A8тaтapr 18.50Мy-.~

18.55Т_ _• 17.05 ltIIPPOМICn. 17.35 МYaтapr 17.45 Пpor1J8М8 -~. (.НІІеОа

2О.00Т_

20.05 МІІНУМ ЦІООІ"О _ 20.10 ФІРМа .АТОН·; ~

=__=

~,..

~?:= 11.25Т&::д-.хм.

Шlіі=-~

17.35Т--"-

Anм:Icи.

... _

(...........

l1ParPIМa 01'11І

19.55 ОСіІіТ МIДtIiI. МIwILO'нa. 20.20 .Комп·тер Х. 2Q.50 .На дoБIJ8иioI. р. 21.10 Тoprfнфopм 21.30 Tak-tl8lV.саме tOIO 22.OO·~ ....... 23.40 МYS. ....... oICniue· 0.10 Тapr1нфapoi

_Y8 ........

.

__

ІОТАР

••00 . . . . . . . . . . . 7.00 ММСТеЦОіСМіІ _

то сНАРТ., сТОНICt "-

8.00::m... ~ &30-''::01 .

10.45~~

6.45 9СІХІІОО9О 7.00 т&-8. м-а. спорт _ 7.30 3arJI88 8.00 Т&І8С8Іт 8.10 1:It1:npec:.1Itфapм 8.25 Т&-6. м-. OCn~ 9.10 ............ _ 8.40 f6..6. M~ ~ ..... My-.1СІрЇІІ/І оД'Ар­

Ай-а-n-.. ~-Й IWJМ)

П:D=:='r"-,..,....

7.10мv.......7." 1"_1'_" тlс............ . 1.25 =...АТОН.: lNфdpм8i(III ~ 118PJ'

ТІ..

211 ааРІІІ

• ТермтарІІІ

XIr·

Аа.

DrIIIIД ~

9:.00= l='~,..."., ..ріа.. 10.00

, ........ і

10.05 Т&-6.

тар на 8СІ._

11.00~. ДМmOМ8ТIII. інформ8ці11.

11.30 Toc-LllOl' ' ...8 0JVaI0a 12.00 M~ _8-ТермтарІІІ"'. Xiт~ 13.00 .г....... _ . Т/С 13.10 ~ .._ . . . . . . . . . . . . . . 14.00 ХІ. :OnO...-чl-.. _ " 15.30 ~ ........ТермтарІІІ Аа.

118w.ки

17.35 Т&·6.

~

ILИ

14.25~ ДІІІІ Ввс•• 11.. Зaol_

14.55 T.......cnpвc

оД8ІІмс•• Т-.-...

20.30

С8РІІІ

92

Т/С

мoc:ua. КаТllCТpClфм

__

ОДНІС

_

19.00 Зarpв. . 19.30 т&-6 Москва. Т881р8І8оІІмІІ _ 20.20 Т&-6. Мое_. TOC~'Мyaмu І .

19.00 TCIIC'WOY •...3 ~ 19.28 Г...... "-1 _ (ТІА аІІіоІ8'l 1 . . . . . .. . . . , . . . _ . Т/С 20.00 ....... к-___ ~

...

~~:~~IнOO З8rpua

18.10 .ІМ8С • ТІ" 218 ее" 17.30 С8ІТ lUCНiIr. .Г,.. І lIOrO ~'. Мy,.n:ep1811 17.55.21.58, ____

".ОО_!:: r.:~~LIIIJ~·

трм 1ICII'1iIyIIICtIIepII Маасва. /rap 1J8oiнcwaIiI-

•• . 10.50 Т&-8. м- н..а-йарк, н..о-Аарк 11.20 1&-8. М-. д,а._ 12.ИТ~ ........ ~ . 13.3516-6. мocu8. C8PIU npo f1IOIPQIW 14.35 nsк-т 10. Пparpaua ~ МУ8ІІ&У І

~c

11I8IIcIot.

22.s.tм..o

:~;~=,;:::-.

JIOC-,-,-,

17.50 -Міст.-І ~ CIIhya: nec . 18.00 .гP8ЦI ВUa .ГР88ІсУ* 18.20.11w- npoqiв МТІ/. 18.... QejIIU ~. 7 ааРІІІ 18.30 .Вітер . . . , . .•. 4 .....: .В _орах

22.OIX_"-~

14.00 маі .,..,. КРіС l11fJ &VPr 14.20 ~ .АТОН·: ~ npo неlр8н

17~~f5-Й КAИAIIJ

.

23.25 Мja.1UIin 11.15 .................... а ... .

7.IID3JIIIaY_" CIIiI8МqI

21.30 lІе'ІіРНІ 8iCrI (ТІА аІІіоІ8.) 22.00 ....... r...r•• ТII8808pIu 23.00 Cnoan••••1 ~K 23.30 М1ІІ..-.-: Н8іІІР8Щ/ >dnI 0.30 МIV~: Мyaмu_.. 1.28 Пporp8мa....-... .. _

21.25~ 21.55 мпnapr

8.20 ~ fIIIOI1I8М8 'іІ~о-~8J>81!118 10.20 м*а ~ УД8'ІІ 10.25 ~ ... ~ CIOaIIW.

. _•• 1 . . . .

сПtA8lC»(зs-I КAIWI)

21.15Т

.n.p.

м-а. T~

ТІіІИ8_

23.Ез.r.-. 0.45 ФІІІІРі8а ММФ. Xit-flllPl'a 0.45 т&-8. м-. -r1apttAн8 ЗОНА-

17.30 Анонс lIIJCII"II8II

_.)

19.35 ... . - ~.. 2О.001ифopч8 ............. ОЧеС·

__ ,....-

IIВII~

23.1516-8.

.

20.40 AImmIPr

=Т.-,-

iS,~=:n.

2O.50~...-

.

.or........

21.30 lCor8иI CIII80IIkU 38 CIIIIIIJТ1t 22.55 МЬонарод,іиil orllllД .Т8ІІ8С8Іт. 23.05 т&-8. М-. CanIpмoнIIIIIнDIкyp-

19.55Т_ ТОІІІс 2О.00Т.....,. 20.10 Hepyxaмicn.

:j!=:-1ірмІвнІ8 УД8'ІІ

::~:l:..~-88

об_·· Т&-6 М-. LUOY &енні хіма Т6-6. Мосаа . 21.15~·1нфарм("""""_

20.00 20.30

18.45~~

~:.=За·=р:::=

...... _ ..... ,.....

-,......

23.00 Вan8mIIi ~~... 23.30 МIV......-: ....... >dnI

21.00

ЄР8ІІ8ІІІ

19.00 з.r.-. 19.30 Т&-6 МосІаІа. LUOY lId .na-

18.50 Т._4І8С 19.00 Т/С ....~.,........... 19.45 фірма .11. .; ~ l'tIO ... 18.50'="_ _

1У.-,:--

~ оо

д/mIчиiI

19.58. 23.57 кпп _ ВUa oМIo3IIc.f'Ujo . 101FМ· 20.00 ....... ""'МItA •• темстple" 20•• . . . . - . Т..........., . . . . 21.30 ВеЧіРНІ 8iCrI (ТІА . . . . .) 22.00 ....... І 1I8IIcIot. raorp 11'11••" " "

том Yl<p81мм-J.l.~)

УДа'ІІ

~~.35;:Y _ .' ~

15.00 з.r.-. 17.00 __ 17•• та... М-U. к...,... .. -

17.55.21.55.22.54. м-.&ІІІІПІДІІ 18.00 Ві3мт. ЯnoнIII. AмcтepдIМ. Ч.2 18.30 ДІІ1І8нм. д/Innoм8IIII. 1нфapмJцI8,

18ГІТП "

.Там.

Д.еРРі ТІІ Іх ~.

IIIorO

16.10Му-...-

8.00~~

~t?s=-тi

~

~

13.05 т6-6 Масаа. QIaPТ _ IЗ.35 1&-8. москаа. аау,.т...-

215

16.00Т_

нп

~

.. СІІІТ ДісІ8: .r~

11.35 1&-8 М-. СеРІМ npo ......... 12.35 TIIIIМf1IIJiII 1&-8. l\:IDr1IIМa О.Поni1'·

16.30 ~ l8tC8М8 16.55 ~.'IIIp8aнмiI 'IJ8Cf"_ 17.10 l)IarP8Мa .3aIJenмo. ~ 17.35 !)Iarpaмa oКapт,&iJнujo 18.001]iJol18l8 .ZOQМ • 1Zt . 18.30 l'IiIariI8I8 .........". (8 ~

17.20 AIDIC8 УДІ'ІІ 17.25 І'аіІас ЦІІРаІІ .118р8а1Іо 17.55 МOIIIiDм18В 18.25 QtIC &ІІІ _

=

'І'_;.рІм

1.28 ................. 88tp8

10.IОТ..................

7"- .,...... __

УIPlIмм

",••••pl...

_

17.30' :••

.........._

Ао.

K-.ІіІ.

O.3OМIV~""'_

10.55 Т-.Т" 11.00Т--... 11.10 Му. .,..-1'.2O~.. 11.50Мy..~.T_ _ _ _ _ _ . Ч.1

17.15

П:~ ~ 8ІС8І8&Іо";"" см

... ,........... XIr-nlPUl

13.00 .... . . . . . - _ _

.r......-_."-'... ....,...llOro..........,

18.00Т. . . . . . .

,o,o~-:.

21 •• ,~~ ....IPI._

......

11.00~cycт

nom..

Т"

.===---. =

6.45 lІОІІ6ОІС9О 7.00 -Фа6рика ММФа. Хіт·....... 7.30 38rpмa 8.00 Мi>IН8PCWIIII orllllД .Т8/І8СІІЇТ. 8.10 ~.Інформ 8.25 ТБ-8 МDCa8. ~._ ..30 ТБ-8 М-. My-.n:epiaII -омер. 10... тв-е ........ ~_. ..

19.00 тос'wov •...3 0nI.rCJI0a 19.28 Г_ _ nOДII_ (ТІА ......) 1 ••10

1.30 l1РаТР8І8 .НАРТ·88'ІІр·•• 9.15 l'1!IDr18I8 OCraМ ~

21 05 АН1РеСаІМа

99'.300011JaiJ _ЇІіІОСіІІІІ О~ 10.00Alloнc 10.05 Закиl__

14.10 Пparp8мa 'ЗaIIenIAo. 14.45 К- ТІІ . . . . 14.55 т_а:аll*

Ірану

f:.. _

I!:~

....... д,Dмa

........

PYIIDМICn.

21.30 lІа8ІІНМ 21.40 . . . Дin080I УД8'ІІ 13.00Т............. 21.45118jJн1cu 13.55 Ті8І·WOn 2221'.3055 ~_--=.~ 14..10 cn.. А.ОаІІаа'_ .·14..45.......... 22.50......... 3 КТУ. жw.1•.00·Т.........................-

PI....................

(ТІА .1iH8-)

11.30 Так·woy .... 3 " - " 12.00 ~ _ .ТеритаріІІ

.

ЮТАР

9.00 -дм-. T8МC8!IIU. 90 CePhI 10.00 .___-5•. КІ;......... CJМP-

Xit-nlPUl

IЗ.10 l1parp8мa ..оа.. nICII іІ . .,. 13.«1 протрема СІІІт· . 14.05 ФІРМа .АТОН.: ~ ~,..

,ТВ·lмпpecaріо.

іІІформ8l8Aнo~_іІ

1••10 . . . . ",.......

13.00 Т._ІІ*

Тopriнформ

О. ,о Тopr1нфopм

(_Jlliicw:0I0 _ )

12.25~~ lІаРТ

11.20 ltIPPaМIf:;n. 11.50 l1PaI1J8I8 ОМУаІЧНі - - -

,а.)

23.35 23.50

вк.. с:аІт•• ~мII

13.10 ....... к:о __,,".IІI".'''. 14.00........,..... x,...tl . . . . 15.30 ~ _ .ТеритаріІІ Ао.

12.551CD8Н1u8........

:tl~

_

23.00.А:таЙМW Роста.·2 I.КoнII'IwнtI Рос·

Хіт·

1'.'0Мy-.~

19.004'., ...... 1915 Bcho,"""'-' 19:45 20.00' l1ХІІ1І8М8 20.25 А.ІІРеСа ,IIInOaOi yд8'll

~

-

КИ,.

.

Т"

1:::

-

_

1:=J::.:.:. 20 15 є....., m

.n.

КАІІАЛ УТ

tнт.

Муnь,фіn... ДІІІІ дgpocnиx

.....-.

mМICWd

8.30 Пpor1J8М8 oHAPT-8'ІІр·•• 8.20 Taк~ '~" ГР1/П8 OAYajjOМa 9.«1 Ч8РІ8Не J80CТIIIIIIIII 10.00 ·1IeattVI CaPODt ~ .., 10.50 м".1фnм . 10.55 Т._ІІ*

PVJIOМICn.

ILID ........ ІІІ" а.... 19.00 ~ woy.~ npocraro. 18.30 ~ lС8К 19.30 ТСН. 18.10 ~ "*'!88СІК 19.45 C88IIU 18.«1 cnu. 8ІТ11І••" " 1IIIIInI...,.

rl·fst,:..-uI!IY·'~

() 15

.по-

7.15д........ 7.36 ~

~i?o't;н:.~'IІРІ r......... 1 с.

11.30 Те-- .Ilpмo. 12.00 ПonyДВН" 12.30 CJIYItY lf8IIIIДY YICPRМ' 13.00 УПІ IЗ.10 заосон

Арама " " " -

,....

ФІРМа .АТОН.: ~ ~_

lI8Pr

~=~= 28.05х;-'..-............ .......

....... 1fIIIIIO

t.=~ ... :ТІ!І ТІс

8.30 lIIQAм.

-)

.~

-

orllllД

1LOO ХІ.......... -т oUIn8oc8pr.

(і1 .... д.-.і 1с1ар118 ~.....

10.00Т_ 10.05 ~

Jdт'1IIIIIIUI

.... _••••

ІПУ'

-

ПEPWИй КAНAJI УТ

8.1O~

12.00 к-.ру О.К8мІІр8о1 12.50~ ........

~:05Y-д-ммI-' 78.'~ ....... ......... 6.00.-.6.05 ДOIIPOrO РІМ<У, УІІРеІНа! 8.00 • • СО8іІіІ orlllUl

.

8.30 Амане 8.35 АІІРаСІІІа 8.55 Амане 7.00 ~т.-м..па...7.20 ДаІс............. .OU. ~ 8.05 Амане _ _ _ 8.«1 ..,....-. 9.10 Tak-tU!lY ~ 9.40 хт"' "# _ ".25OV--11.55 Амане 12.00 .,... . . . а1ІмІІ_ .....

IIIJ'

ое-

8.00 ~ -

11.оот--.

14.25 Анонс 14.30 ДаІс.......~ ••Тарна.

8.30 . . . . . . . 9.00 ЧаРНОІіІ ...,..,.

Ай-Сl-ТІ-ІІІ (32-1 КAНAJI)

PVJIOМIcn.

7-А КАНАІІ

15.15 X,..1tIММ "'оР'IIІI""" 16.25 _ _ 18.30-'-"16.50 СІТ. Т_ 17.10 Т_'IJIOIWO 18.10 . . . . ..ДІМ8 • соа..19.00 МY8МtМII..19.30 T88PiIcwd ..... n'iP8IIC_I:1.18 __ II'n''':

8.00 .Інс дJapтe8. Т/с. 21. CePhI 7.00 Мис_І _ _ 'T~ Ао.

lIiДICPМmI

7.10~ 7 • • Т/О<",I. . . . . . . . ......

....:3.. .....

7.05 3ОР8І8 ДOPOnI 7.36~ 7.50 ncн. _. О.6іІаІр 7.5500

0.50 Амане

8.25

18.20 .Греціі ВUa .Грмісуа 18.45 CePIU ~WI" • ееpla 19.30 .Вікна .....,. 20.15 ~ _ ДіТеіІ оСоІ&ура.woya 20.20 .На ДОСіР8ІіОС, ,..,.,. 20.40 OМТOnOa 22;00 .,... . . . аЧаРІаа CIIJ'd8 • raCnhUI МASН •• 8 . . . .

23.55T~

'1''' 0.80.,... . . . .wa-мa ....

7.00 3 JIIIaY .. C81r8НКY...

......- ........

1У·Т......

ту-

ТО сНАРТ., c1'OНlClt '1I8pr . . .

1.-.. .

22.00X,..ItIММC.

17.50T~

22..1".,...... ...,....... 0.40 ,. сенс8ціі

23.50 ......,.., - . . ,....... ...... . . .. . rJIIIIP............. 1tIММ

'''II'C8pIu . . . . . . - ............

21.35=~

21.00nC21.45 CIIyrбcNI............ lwt8i. 0mIrA

_,'*-..--

17.35 ТoprIнфapм

......

1У.,......

16.30 ОО. 38 ~ 18.40 ............. 16.50 CIir 17.201...... 17.50 крок 38 IIPCJIIDМ 18.20 СЕГА-0стрі8 18.35 ТI8I-WOn 18.45 ~ lІРІІІ*8 19.00~ ...... 19.45 3s _ . " . . , 20.30 сп 20.50 ПІСН8 _ . O.&InoIIp 21.05 AtnPeC:OIМa 21.2ОМіс.... _ 21.35~

17•• Т......... •..... 18.2038 ........ _ 18А1і lНІ8РІІіІ:ІІ

20.30 Аномс: f1IU'P8М 20.35 ТopriNфapI 2O.50tta.x:811

nPOrjI8I8 -Тn-nno

lСИІ8

17.2ОТ

18.00 vrн

Н8ЦiCJIIanWIМjI

.,.

a:oo~

......... 1 . . . . 17.35 .. nyay НІ .....

22. 10

...

tPinй КАІІАІІ

14.57·15.57~"""'"" YllpeiнoL е-- ....,'1IJRIPII8 Т......-м

.................

...

......

16.00 д.n..

пт

.

1"'" C8PIU ~

23.25 тсн 23.30 ~ .rtpo cnopro

14.00 ~ CfIIII08ИIDI мw-

~·Вce-'" .

~~.c:,=~~ ....-

1I.001r.-"" 111.30 тсн

rpмlc

1••00 Х,.. . . . . аСм8ІІ' ....... 15.40 OМCtPiII: ....... ~. 1

lfIIIIIO 20.45 Tok-tl8lV 03ро8м . . . . 21.1О . . _к...'

11.30Т_-"12.00 Пony_ 12.451 ...... МУ3ІІКІІ 13.00 vrн 13.10 з- І! 38ІСОН 13.15 l'ёвnwticn.-., 13.45~1~

16.00 vrн 18.15 """-...,.

цl8

20.15 l1PCIrI*I8 .fIQaapaII , ка.уо 20.30 l1ParP8II8 .СУ.. СІ1І88' 21.05 ~ .НAPТ·8'tIp·.. 21.50 ~-Paypca 22.00 Т.... ІСІІІ* . 22.10 '_.а Т/С .ropaqltO 23.00 Пpor1J8М8 • Tu\1I· 23.20 O8IPIaЦjI СІ_'

20.00 ~ lIIJIII1I888 20.25 Адреса ....,. УДа'ІІ

12•• ' . . . . . . . . . . . . .

17./iS 3iIIDt CrWIJ8 .1+1. 18.00 Амане

21.tб~'т._~ '-),-'"

~~:~~:Т:'iёCiIh.

23.15

Т&-6 Мос888. ДІІІСс.......

23.45Зar_

0.45 Фа. . .

ММФ. Хіт·_

..................м.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..м'.,.м...................................................~..........

ПЕрwий КАНАІІ УТ

8.00 Анонс 6.05 ,lJ.o6porо Р!!М<У. Ylcpвlно! 8.00 ФіIWtCОІІИМ or~ 8.10 НlIЦioIta-.иІІ xiт·nвpeд 8.15 ~IlI3OIH 8.25 /JPК, ~ -Зraдyючм Бормса

Ai:nInпм

9.50 9.55

УТН

2

частина

10.30 lI8CenМiI JIIIIIO!! 10.45 B.-A.Мoц8pr. 1СаОіЦІІР' _ ГІвс·

cтyдhI. є

....... М8ІІ8НІОІС.

1СіМ.

17.4О'Е. ~.':'-""_. 18.00 УТН' 18.15 Закон & закон 18.20 З ICfQPII YIrD8IНC:W<Oi цврам. lioJIcoro 1s96 18.50 or~ 19.00 ТО/І

росу

g::lCoiIOIiI

19.2O~-T_""".

~:~ ~::=":'"-.?"IIIIIIIUI 2O.30~'ep

20.40~К83U 21.00 vrн

21.45--"

& _

22.10 "".!I8\NIд 22.15 ~ екoнoмlчtiмx _ 22.......... Н8.... . . ._ ... "'._ Х,.. 0.05 Н'аціон_міІ т·nвpeд Трм

УТН

0.10 lCaмan .......

:BgeT_~It.~ 12.50 12.15 _~~ ~ repl· __ ~~

13.15 ~ TOi<-woy .Виармаи. 13.45 ТІ••Ти ...... ССІІІЦ8 ..,...,...... 14.57·15.57 Націон........ AlcaдeМito н. у.раї КOМn·I01_a,..· __ .... ЕіІмтронна 16.00 vrн 16.15""" АІІ1ІІІ. Т.....- .T~.

0.10

'12.10З-._

=::::-'_.

_""TМn_. Т Мерсеll.... 1 СаРІа

.J!дjт'

~йКAtWlУТ

СтУIІііІ·I+I. 7,ОО'Анонс

so:.річча..,.

_

.110

~ с. !СМ.

14.45 ___ 14.50 3іІІСОИ • _ 17.00~ _ lJpon<oз

••_

,

~

Шl ки,.

пт

х.м-

~

~ IIOМI'I'IQТ8PIO

9.1O~..c:n.,u....,. Хо88Р І t't8" 11.25 ADAw8 11.55 •. M.МiWмн . 12.55 к-w. ". JI-.I 13.00 Т8ІІ8І!8іІІМ _1С81... 13.~ . . .~

18.110 Анонс 18.05 ~.д-- "11\- .

1:.iflnlO88~~

19.30 тсн ___ 20.45 Ток_ .я і:8м8. 21.IОТ/с .... - _ _ • 1 . . . . 23.20 ТСН 23.30 ';;ііііПpono 111.45~

.....

КАНАІІ УТ

ІНТЕР 8.001иf....8.15~1I!IRIiIIII 8.20 j:8pIIМ ............... Дом. 9.00 l1II8МmI 3ііІаоа8'. . 9.30lUт_ 10.-OO~ . 10.0538~_

10.10 ' ...............

15.15H~.--

c.r.; 3 вуса.-

....

.с,м.---22.15 У 11IIUIyII8II1IfPII'.,ora. lWНa ЖаіІОЮ 22.45-....-

оВ'СІІІ8ОІІ

12.00~_ .T~."". Хіт·П8р8Д

...........

13.08~.,IIIIIi""'.к-a

$ .

Ч.2

_

~ .АТОН.; інформація ~

,..

•.ІІіаІа1І. 1з нap~a· том .. 'JI.I(p8oiyIroм) 14.55T~ 14.40

___

.

СІОІ<ОІО ІІОІІОІО1 Ве-Іірні вісті (no8top)

8.30 92!18Р1а 10.00·......... r _•. .,........... 11.00 від .~ lIfJ УСПІХУ 11.30 Taк-woy ....3 o...raoo

7.aT. . . . . . . ~. . . . . . . . 8.35 ФІРМа -АТОН·: ~ ~ неру. lCOIIiCn. 8.40 ~--=-мa 8.05 ~ -~" ВanePiII 9.30 ~ .КІіп-бlliнua 9.55 l1i!ari:IIМ8 ..zooм х 12· 10.:!!! !)POrP8III .'4e(JoIoнмII _ . 10.40 Toc·woy .Ар8а8скм" О.Ро3еиСІ8ум ~~T._II*

мyq,~ .Т-.І

ПIjIIIII /InIaм.

П:~Ьав.:--

1.0011porpвмa М (тк .3OIIOТt воро1. .)

Т".

13.00 .r~ ,.....•. Т/С 13•• ~.I(_ _ . " ' . ~ 14.00 ........... х,/ІІаІІ!!ІІІ . . . . 15.30 М"~.-. .TIIIIМf1IIJiII Аа.

~

1 • . • •\м8С

• Т/с. 217 С8ІІіІІ 17.30 . СВіТ Дісніва: .Г~ і iIOrO • ~•. ~fC11PЇ811 :аА. 21. • 22. ~ l10rQAI , ... SO~~~-- . .P-

=-=1:::,:......... тam.

19.00 Так,woy ..... 0nI.rCJI0a 111.....~ _ . Т/С 19.56,cffFM' КIin _ ВUa ..м~.,. 20.00 ~•• ~ 20.10 оДміІаа•• 1'UeCI8DIU~ 93 СеРіІІ 21.30 lIЇCfi (ТІА .ВІіс"..)

_=

1(____..

~.=JIO-8...

..,=: ~ npeдcrll8'

23.30 M1V 0.30 М1V ~

_,_о

ttaIIкPeщj

ДИРЕКЦІІ Броварського швидкомоитованих будівель водії категоріі еЕ •.

Тея.

5.45·63.

ВУЯ.

заВОДУ КОИСТРУКЦIй тер!&іново потрібні'

KpaeoBCbKOrfJ,

ІВа.

«МіНСЬК ••

-

МОРО3ИJIьні

камери

"""

МyaмD_..

8.25

Т5·в Мoc:ua. шоу і8і oБIIм>oaw •

, __

і tpOIlICtI·~

11.30 Т&-6 МосІС88. КаfllC11lClФм _ _ 12.00 ТS". 1Іас:аа. ХІ• ...,..,.. 13.35 Підт8l<C1 14.05 Т&-6. Москва. ДІСК _ _ 15.00-17.003arpввa 17.00 ДtmNМiI С88ІС 17.10~_

17.40 Т&-6.

МосІС88. Мy. .n:epI8Ii

обігрівачІ «Каховка.l •• Надаємо гарантЬо. Забезпечуємо беЗODJIaТНУ до·

-

C'J'aBKV

Тел:

в.11'\-5..;.

5-2t.7!S.

Броварсь10lМ

.110-

lIIIIJН8НIIII Д'Арт--.

18.05 Т/С ОДІІІІС _ .мrм. 19.00 3arp88 19.30 Т6-6 МОСІаІа. Toк-woy .11рофе­ CЇII':к-toIIOr Т/с .Т...... аорао (_ _

20.20 21.15

&c14l8C.~

_

8І<ОИОІ8ки)

••c.d, 23.05 23.15 1&-8 .•as- l'tIO

21.10 0.45

ХІ ТІМ..... M~ orllllД -TвnecвIт.

М3ірОк. ФaIIpta ММФ. Xiт-napaд

ВТР А ЧЕниа військовИй квиток ВБ ~

вида.ний

.na....-

8.55 Ф~ ММФ. Хіт·_ 9.25 Т&·5. Мос_. Taк-woy "Мyaмu І преса" . . , , . ....... O~ 10.20 Т&·6. Масаа. д,IC~-«81811 11.05 Т6-6 Мое_. Мy..n:вpIan .Д'/9-

«Норд».

,

ra;JoBI МИТИ «Е.пектu.

у

20.50 На до6ренlч. діти 21.10 Тортінформ . 21.20 .Remax. npeдcr_. 21.30 ТСІІС'WOY'С22.00х,"' ............ 0.00 Тoprінформ ІОТАР 6.45 9Ох60090 7.00 ТБ·6. Мосав. ви - 60-... 7.30 Зarрааа 8.00 М....ародНИІІ orllllД .Т8ІІ8С8І,. 8.10 &сr.,ec.інформ lщоденні НОІІІІІ8І

ПОСТІRНО В ПРОД~У Є: хояоди;<ьники,

оСакура·

po-..w 110'8118І

,011.

rт~. Мі>к_мІІ OrIIIIД I..rnlll·

•• OO~. Т..........

НОа<:ІС:М

.Yкp/ICmoa -

njдвQднoї фo1OrpaфiI 2О.З5 Вpyчeннw ..,.,3іІІ M1V

'.·~M==~~T=='': Хіт· 8.00

20.00

С8РІ8

20.10 світ

АЙ-СІ-ТІ-ВІ (32-А КАНAn)

УХРТ.• Бра,.. Хрмст..

17.30 AfOIC '1JCWP8М 17.35 ТорПнфарм 17.50 .Просто С:ОбаІСа. 18.10 'ГPllЦlI·11iд .ГрааІсуоо 18.30 ·100 'f'(дec cвhy. 16.4' СеРІ8ІІ оД,........ 8 19.30 ·А8тобllн. 19.55 відеоурсжм _ ді1аі1 fIPIIМOМY ВФіРІ

, lt83I<YO

0.00 x,"' ...... .a-~

ЩliDnaJiI:Jнecy В.Пecoцwwro

11:18= 11.50 =T~ 14.35

I:~~.г~ "'........-r.

.Подораок

_

fI';':Te-

11.00Т--.

9.;*Амане "*І!8М

12.00 НІІОеСаО: 12.50 НDaaiC&I

НOIIOCen

lbOrOIiМa .с."

7-М КAtUUI

9.00.,. . . . . _ 10.45 ТоіПІФоРм 11.00 1JТep,,::.:rt. ·8

~~='~_Iм·.~

Тopriнфopм

lIIIIIIUI8'I на 3881р8

woya про

.Ми та ~. оНАРТ·мчір •• -Ракурс. 2155T~ 22.05 Т_ .. Т/С .rCllJ8ЦltO 22.55 ~ .с..ті ......... 23.051Jpoфaмв .Є~. 23.35 lJpoфaмв .оа. 1011І 11 f81<!.

.

то сНАР1'., сТОНIC»

.........................

=Т_

20.05 M ..нynв lI!09fO ""'_ . 20.10 ФіРМа .•АТОН.; lIIфOPМIIЦjII рромїсn.

~3PIНtY на can-y... 7.10~.., . . - 7.30 _ ...

2 1.35 0 21.55 lJfI? 22.00 ...... ~n_ 23.30 , .0.00 _ _ _ 0.10 .......... ~'.............. . . , . . .......... ІРа I1I1 -. IJIIOP.

....1

8:~~

0.50

~a8ci.IIi_

.

Пporpaoа .~•. (.H~a

20.15 Ilporpaua 20.30 ПРОФаМа 21.00 ~ 21.45 [1porpaмa

П~~'" ~~~O Тoi;IrIнфopм

·21.45 22.00 23.30

~:gg ~.1Cpaкou

19.35 ....... ~ 20.00 I~ nPOrP8IOII ОЧеС· 20.40 20.411 Ве.ІІіМ8 O.fIIМIi!ao!!.U та о.КaII8rIи , ...

д;т811 aCacypa-woy.

g:lt.=.:..--n."oвai ІІММ!.

18.20 . . .,...... 18.30 М.....-. 3 -ЯНОІОо 18.50~ ............. 1oca 19.25;:' 19.50 ДDPOr8 20.30 .

7.05 ~ . . of"P88ICY-

СВІту. IIoc·Aнд1кenec

Пporрама

.rpAВICIt (35-А КАНАІІ)

H:~~n' -

~--

1:.==~=~~·

1li'l.~=

ІПУ

1.28

18.00 Т/с .'rIlP88H"p~ сип 111.00 м,.........Т '. "1.1

20.00 Пyl\IІЇЦІІС'''''''' nporpaмa 20.25 Аііреса ДЇІІОВОІ у_ 20.35 20.50

КИ,.

ШШ graA-c!l;тpla

-1+1.

19.10 Mq і CTQIIIIЦ/ 19.20 ВiAВiIVPOCМ _ 19.30 Т.opriНфopм 19.50 НСіВОС8ІІ

16.00 Тмeraзe,а 16.10 НtIpyxoмicn. 16.40 AllТО1Ор" 16.50 МУllь'4>і_ 16.55 ТI!ІІІІПІ38,а 17.45

yx-w.".&ра", Христа.

~::i=:'PМ

16.30 СІТ. за ___ 16.40 Я - ....RТI8I. собі...

17.55З-с_

Шj8 ~~ ..c.кwa.woya

п:~r=~:.rc..~~

tI083ii

1t.1.5.5.

С8РІІІ

14.50 T~ _iНCWrOI ку>снІ. -Xniб• 15.00 '!IWcPпi НеІІеса·; -к;"о IJ)O .іно·. .Нс8а ....,.. очима 8fI08OI .......

18.05

КИ,.

8.45~=::.o

_ _ ...~. 1

19:IJ8 ~.Po3eнб8)u

7.05 MIcwd _ _ 7.20 Н. roнцtIPТ8X ТЕТ 7.З5~ 7.50 ПicitII _ . O.1Cpaкou 7.55 сп . ~ 8.15 СПІаРИ _

lЬ'О А ом

Т8СТОГО

CТWII8

.........

8.30

14.00_ O..hНIA РІаН8 . як ... у =е: ... no-

І

ЗаКон

11.10·~

.I~

IЗ.10 з- с 38101І

22.05

~

11.40 1IIIChtIoiiI~. 10 о. YlpaIНCloll8 ni'l'ера1)1)8. В. 888 •••• 110. -сон.сна

10.40 11о13д КOX8I*S 11.00 ВеСІО cвi"~ 11.30 Tenмaнan .право. 12.00 1JOnY..... 12.30 CenO _ 13.00 УТН

.Все

_.

про_

Т8рНІІІ<8'

10.10 Літературна

afIt:!!I-'1;І8РТІо1

про .,--1ІІОМІІР88

10.25з.-с_

~a пауза 38ІСОІі є 38ICQН

10.00

"'::'1 -2 СерІ8ІІ'М_" - - . . 10.01 ........ .. • ........ .... Т

13.00

2З.2О Н8 I",~ zs..ss~ та n.К8cendн.

•• OI~. ___ 10.00Т.-

rw- ___

23.05 .......

7.05 ~~~ .д.!н~ 7.10 .nOpUll._.-· 8.00Т .

[ .

23.00

ОМРВК

172932.

28.03.1996

року

на Ім'я Козяова СВJlТoeJШва Семеновича, ВВАЖА· ТИ НЕДІRСНИМ.


f::iF=*=;::

_ ІІІІІ. ~iiOiB

8. . . с888м ........ 9.00 тсн

7'-.05' ........ ~ . _

1ОО 0.._

750 ......·-L"~ . •........ _ . ..,--...

ІУ:18

8.30 х- ...,г. 8.40 ~ 8.66 ~

"I!ICepIм..clll8llмl.....

8.001otooнc

1~ ==. .15

11:12 =~ 12.ао T~ ~ ..... :у:: .....

с-

9.10 , : - _

'8~1~::"~ -

D8"- '_" ...1JJIL ~21 . . . .

.........

13.10З-Оs_

'3.15 к- ОСІІР8С

JIIiIC

144O!JparНD8_

14:45381cDoс_

12.00(lonyдeнl>. УТН

EtmIpII8c:io,_ •

14.05~B~=~' - - -

~,- У.8 і:;: Т_

18.20 .ГpeцjI ....ГревІсуо 18_45 CePIU ~. 8 СеРІІІ 19.30 '~IIIIIY"

20.30 Анонс

20.40 АеlОЩ;М'

=r= '::ДІІ-'

р. Ір,....,.

:8.11':"оа:: '"..... ..,..

=':с.~=- ~'1DftIIIIIII

','8.~50'5~.IC::o".l:.~. _ - -_ _ ._

1'ІІЕІ'ІЙ КАІІАІІ УТ ІНТЕР

19.00c..-тоА

8.00=-

1!-===-,~1Iir""'" q6da. 'ІІІІіІІІІІаІ.

20:00 ВоІіеІІбоІі. к

_-

.

I:Jai ~=:... ~'._"".""" tgg 10.~ 10.0538____

22".·~~~ . . _.n

~,:=J::::=:=: 18.20 38"""'- _

П:~ ~1Iir._R

22.15 ~_ 22.10 ___ ..а.а. 23.55 ~ xtr-o.0.00 УТН ,

__

............. _...

~_ Т."..... .~ І

........ 2..... •~

_ ~.... IWWI УІ

1<.1.

21.I5Т/с........

~18Ii:-:':':;-"'"

7:~e~""*'" 730 ~

23.55 T:r~

14.30 1ІІд/іуІНІ.-no

.00 ....... __"_ T/~ 217 оері8 7.00 Ммc:тeЦNиIl ........ТepnopIoo Ао. 8.00 =-~Мi>IнIpoдitмA 0I'JIII,tI (8нr-

::W =~~~-:.... 1IICOItCIМIOO)

==ro8lcтlмo::=,op)

~IМJ8lll!!LO 11.30 Toк-woy • ...3 00v0кI·

12.00Т&-8.м-.Ху....-м .....

}~ Т._прес

14_00 ХІ••YaIмiao/n, ........ СІІІІіІоо. 15.30 м",,-ІІІІ raнan .Tepмтopill А..

:::~~= .......

1f.-=..;:~IіІ.. С8іт~n..ЇJ;o..Т'~.}/~"rCo

Xiт-:rs...-

15.00-1'1.00 ~ 17.00 ДImNiiI С88ІІС 17.15ТIНiМoc1aia.....n:epIan.l1o-

-8!f.IIII

IВ.О5 та-8

1=:==~'~

14.10~.~

14.20 фірма

"'ТОН.: ittфopмaчjII

~Ic:n. 14.25 ~ .м" та IIIIIUUI' 14.55 Т_

1~:i!8~ дпа",.. -caw-or

11·00 Т_

:в:~ ~

npo

13.35~..::"-·

17.4O~~:~ _ .........•

17.55.21.56.22. м..._ nOrO.tIII 1188.·0015 ~~ .Єpanno. _18.30 Пані. все дnlllIiнoo< ,,99·OO28TгCIII-.....,.:~~O-OIOТIA· ..,_._ . 0ІІО8НІ . - ('-1 18.10 .г...-Т/С 11.56. 23.57 Кпі" _ ..,. 'МIo:Jiк-1'IuIIo 101FM.

13.00 T~ 13.10 ХІ. ОД0 ФD8iIi&D. " • . . . . . . 13.50 ~ .фaвojмr.

ТIItICIID _ _ ......

11.05~~~:::;'Демидо. . .0бо8о

12.00~_.TepnopIooA..

~

12.00 Н_ ДVIIIIi l1yudнa 12.45 нoiiac8n 13.00 .Т-..............

8.251fz...МocuL .3іросм

_

npoнеру-

~ Му,.тфiIuo

1'.45·ВWcPnIiI8CIec8o:·38cwt18ool8P-

Ar

7.00ФаСірмаММФ.Xir-~ 7.30 з.р.а .

8.30 npo,,-. 8.00ЕТ............. 9.00ТАН 10.00 . . . . _ _ Т/.. 8.10111-8.......... ,,'..... - .. 11.00 ......:мн-..... 104OТ6-8МocuL ...... IIIDro itInWr ..... . . . . . . . ....ТCePIan 0/'10-

1'.00Тeneraзeтa

.

10'['....

1.459Ox801d1O

f.!" -СІ-Т1-81 (3,.. ... КАНАІІ) 08РІі

yo~~~a:-.ilє=... 10.35 ~ ·ТІІІІІ·

7-И КАІІАІІ·

23.45~

23 ао Xlit ....... CIItIt80 2 61.

9.15~.~.

0.20 ~ ~ г..,. оМІс:іерІ.

':00 lC8МCIIara. О ~ 8.00 Xy......... ·oДtnoo 11.05 T~ 11.20 AIifoII8it.

та МJ!erJ8нy му8"І-

22.30Тeneraaera

~TO _НАРТ», -ТОНІС»

"'ТОН.:

Ток-woy ос- тоА·

оСІо....... _14сер111

Рз:18~'"

7. е нас ....,... 7.10 T~ 7_311 ...,,0 •• " . . .~=-8.25=... 8.30 ~ .НАР1'..чІр'..

20.30 ат

~

21.30_

0.35 _ _ _ ..... М1V

~:зg2::"'~~ 21.20 МіСіОіІЇ _

Нtю-Аарк.

~:~ =~

npo-'1IJI8IIii

18 45 ~ 1i.55~............ - ........... 19.30 ~1iIIII' 20.00 ~ fIIIIII1I8М8 .Час. 20.40 ....... 1 1- - А""'--'-' _ _.. ао.50 1І.0О8раіі УІІ _ S у _, oFuaI' • •' ..... 1iiao 22.20 ВІІР8іІ 23.10 Iioo~

~III:.~~

rcr"'_'.

.

C8Iryo:

21.30 22.00 Ху". . . . . .,....-.. ...... 2315...... ...... . ~._--

15=а ',,--,-_ -'

~5~oПpac:no Ім.

2O~'.00'1:".s ••s.~-==

=-

rl:i!8 ~t.~. (.НIмeцof8

23.23.35'0~-='.м...-a

11О8ІіІ.

Ч.1

21 . 21.30

21.35TaoriIIdIoPм

lі.оо х....... ~......

r.:'.МtcT8:

~:18~ 21.5OМiё:rafci....... CIIiтy.....-Аарк. Ч.1 22.05 нoeocen 22_15Xy"'............ Cr8IIIco.1 с_

1& 30 В ~

2O.15*'-мnOe3П ти

2О2О·.УОо ~~

П~?Гт'" flI8IIIC

1123..5500 ... - ................ 14.001181-_

H:~~=

19.50 М""У" цooro-

~

10.45 1.11iвn8 і _ _ C8IТi8IrO CI8n8тy. 2...

18.20 x.ou.м

~:'~~_С;~~:ф=-Тnpoне-

1::~ т:::=-

::t:',.CIТ.38~ ,II·OO.a.o..--

ra18.00 УТН 21.15~.~ І '-w , .. ,5Т. . . . . . .а.о:............... 17.25 .... мwмї 22.551СН 23.00 . . . . . . . . ,...,.,._ & д... 18.00 vrн

о_ао lС8іІ8ІІ ОСІР8ІІС

""' . 20.00

18.30~~~.-

19.10~.a...-.~.,.

14.30 " . * , 15.00 ......... ..r............

1:.crlrDa8e...".~""'Х:-О. 19.30 тсн .

14.57.15.57 H~ ~ . . .

(YlrpaJнa) 2O.4O"="J::.CU:--I

...

=:=Т-:::-cir~нхл

18.45 Му"тфiIuo 18.50 Т.__

aIIrY.,...

'Ar{.·~

14.,5е.......

17.00МollQRllиill_

17.55 ЗМІІІ • _ enr....1+1. ',8.a; •.lI005j=-.~. ~

_

.w--

'X':'1Z-

~ЇI" ~

:иg==:~~ю-..

17.45 lJpoфвмa ·ZOOМ • 1а. 18.15 f!Paфвма о3ар8оі8 С1ІІІІМН8"

::jП:;~,арм

Н8ll8 • мICri. О.паi!iS=::-;::'::~~ w.=eь

~~. є.в.. м-.

1 .10 3. 4~. У.-- -10.451 -.-__ 11.30T_ _ _ ';'~ 1,23..3000 Гре ~ .......

=---

11.40 WiIМOIIOI _ . 8ІІІІ. У-"-. ....,... Т. 1iJ88ooeн8O• .с-

-

23.30 M1V ~: Н8iIIp8щj """ 0.30. M1V ,...,.,._: МY3IIQ 1.ZВПporpвмa( ... r"'КAIWI)""''''3881Р8 ~.. 17.30 Ан6нс ~

J8.tч~,,1'а::.-::.:''''''''· tJ;.g:r...-~

::88 ~NuaYqJliнo! .10 ~ xtr-o.9:1

:':АІі ~=--

17.20 rDiQi ... 'ГI!8ІЇСУ" :78..4О05~"" .• С8П'

Н2=:':'=

..

ПЕРШИЙ КАНАІІ УТ

:~::==-Pacтa

_

19.30 т6-8 МОСаа. Ток-woy .я ~. ао.2О т8-8 Мосаа. Т/с .TJ111М8118CIP8'

21.15==,,-ІІІформ) ( - - - . 21.55 P8YpaodИoaIi. ху...м23.40 Мbat8POД/IIIiI orllllД .Т• ..сIliY• 23.45 ~ 0.45 w.:..=-.'ЗірооІ npo " " 1.20 ФІІІіРНО ММФ. XIт-~

_.

не-

1:= =:C~,...-= 21.30 11іНри18ІстІ (ТІА..)

....,.

..

ryмap.-,

19.00~..д..Ic ,,_.. _ .

~~~~~==~~~~~~~~~----~~--------~~~~~----~~~~~. :.fo~.c: ~: Хрещатик ~1:: ~~н..o.Rapoc. Ч.2 ~~!'AНAII 11'~иijJ:,;;~~з:~;:..·,\ 11'''''.··'··., ::::"4::::~:"'"........_... [ 0.20 1_05 ХІ."-"'-. ,;::~.., ДРУІ'ИЙ КАНАІІ УТ СтуAho .1 +1. "-_ _ _ _ _ _ _ _....;.,.;. ....;. . ....;....;.....;.....;.···7.00 Анонс •".10 705 МYnI>.- Диoto388pиDo ПЕРWИ.. КАНАІІ УТ 7:30 ~ .п.;..,. ~. 6.00 Анонс 8.00 ТСН 6.05 Добporо Р818<У. Укрвillo! ..05 CePIU .ЕІ8аР8. фiнaнcoetlil ОІ'ІІІІД 9.05 ТСН НaцioнaN.нийхіт-II8PIUI 8.10 CePIU OНeW..... ArpoмM83М11 ".2 Воneil6од. Кубок ~•. ЧоIlOiiїDl. 10.00 Т__ .WIlAX08l4l:-CJcA,. (УкраІн.) - .Ад10.05 T~ .~ ~

npoc_ .".,. 17.30 22.15Iнтерноеини 21.55 Що? /Jf!? почому? 22.35 Тopriнфapм, 17.35 Тopriotфapм 22.30 Пp0rн03 по.-І)ДИ 22.00 VI ~T УІІРІІ"'" зlі8сосетС1с111у. 22.55 Haeocen 17.50 .-.-т. 22.35 Капа,:"бур • ·/Jf!нді-бacuт. - .Бу........-Хор. а.О5 Х,. ____ Ст886с" 2 . .,... 1'.10 .ГрецІі ..,. .Грааісу. 23.00 Чемпіонат Укра'ни 3 басlCllтбony. 23 да. 25-й КАНАІІ 18.30 .Просто собака• ./Jf!IІдІ-баскет, -- .Буді_" пс .30 ЧорниіІ KINIдPIIТ..... 1'.45 C8PIU оД,... 10.,.,... закінченНІ - .Старі і lІІІіІЇ пісні npo 0.00 Чеос8l1!е! ДOIвin.cw ••.I. r.м'1IIIIAтe! 7.00 3 ....., ... СІІітаІ«у... 19.30 oЧvrDi. ~.~. II08ft8o· " ...l:K В Menaд38 0.10 'Пpll8lт... 38і1Тр8!" НіЧНИІІ 8фІр: му3ІІ. 7.10 МvNoт..20.00 ~ небес••: .11onioМieniт: ос......-. r . . . rvмop. худ. ~ 7•• T~ ........-... 10 .... Т8ІІІІЄ СІІОіІО· U~ ilw... COIWI"" 10_30 W••EponooIite 01 іА •••• 20.50 на доСІР8ІІІч. ,;ти 7-Й КАНАІІ 14.15·.Teт•••тer:slpi8tooOneo.21.10Тopriotфapм 10.30 Т--.-,. .nТУ.Т• ....,. 14.40 ~ ......... (11І8Р.........- 21.30 Tok-lilOy.са.. ТОА. 17.35 Т....,.." .n7.00 Анонс том YlPaIн" n.lСр8іІоІуІСОМ. Ч.2) 22_00 Ху"...... .х.м-. 18.20 38 Dilecwc_ ...:ом 7.05 Аеробіха 14.55 T-.:npec 23.40 .nap,.. - місто ~. Toм-Kaneмe· (ГollllllitДili) кorо tпOТY- І киів 725 Анонс ТОіІІс 0.00 Тoprjфoрм 9.05 М. Стариць«міІ. ·Н. CYДlUlOCioo. Вмс· 10.55 Заосон є _ ТЕТ 7.10 Ху.. ..-..н. rop8A. 17.45 Пporpaм8 .~. с........... юt' .... тана ЧepнiriВС"*WV o6пacнoro му- 11.00 AciМКТII 7.05 МісЬІСі НОІІМІІМ 9.00 Сенс:ацоі і вiдlpмп. _ІІА') ..r змч,,?·драмаrичиoro театру. у ne- 11.30 l1іСІІі 118 вipwi Д. Л~. 7.15 На KOIIЦeIJТ8X ТЕТ 9.10 Му"т.- .ГIIДk8 _ . 1'.00 С8РІМ .Т........_ '1_15. 18 6.4590х80х90 PegtI' - 10.00 УТН 1'.5О.Від м_ рр 80д0>0реща" У то- 7.35 Антрес_ 9.30 Дсж.8І<рВН .~.''Iyдa8иcwco 19.00 Муз.фiIuo .Т.....т... '1.2 7.00 Ф8CIpмu ММФ. Хіт-парад 10.10 закон с.38І<ОН upмcтai ceprita fOl108llToro 7.50 ПісНА __ I.Бі_ безодні. ..... 7.30 3ar)I888 11.15 МУ.... тфinI>м 12.20 38осон с _ 755 СІТ 10.15 Анонс 22_1'l"._... b тlс "'........ 8.00 МlIІІІ8рОДНІІІІ ОІ'ІІІІД .ТeneclliY. --.......,.. _ .."""" '.10 12.45 І n"""" МY:JМI(8 13.30 Док.,,- .1ItOOtOe міс:тоо 8.30 В.Щербаоюа ііРІІДІСТ_ 12:25 На ...._ ,.... _ 8.25 ·Зірки npo :sIpoк•. IЗ.ОО. 16.00. 18.00.21.00.0.00 УТН , 14.00 0C8intIiI_ ДІМ іІІКОІіІІРЇ8, IстаріІі 9.00 ~ _ 1142-0540 X~"•...-."",,"-, Т_. АЙ-Сl-n-ВІ (32-Й ~ 9.00 т6-s Мое_.....- ........ .n--_ 13.10 Закон Е _он Укра;.... 1'-'....... феІІомеІІlСО- ТЕТ . Анонс Т .Р.... 218 -"_.-..-, . - 13.15 Т..цкпу6 дoнeцwca зanpowve... 38Цтаа. AIIr~ _ _ урок 24 8.30 Театр 118 _ 14'10 Мyni.тфІ nor-• 8.00 ..",. Дррт8" .... С Д'Арт--. 14.57·15.57 О-ТРОНІІ8 KOWIIOТ8jIII8 ra- 14.55 Закон с _ 10.00 TIIМC8pIu " " - " tnY _. 8.30 ВечірНі еісті (оюатор) .8.25 т&-8 мОСіІІі8І. Н.3ІІО ІІВКОРАІІМ зеrа .Все - 8сімо 17.00 МCInQДi8МII01I _ 11 ОО ТЕТ _ 5 ___ ВП. 15.30 nкu.o дпа lІІОД8іІ 8.00 оДмІі8с" T.мcepIu. . . ..... 10.05 Т6-8. ~. Дсж.cepIan ·110 СІіІ16.10 ""онс 17.55 закон Е _ 12'00 Мyni.T~ .1550 o\qpec8 ДіІ-'''''' 10.00 ..........то. Т.".......,. В-У'!*16.15 Фес:.......... 030n0т8..,.,..... Т.· СтуAho .1+1. 12'10 Осеіт. 15:55 МОІі 6POIraOtIO 11.00 Пані. все ДІМ Dtoк 10.20!8piilapho Т&-8. I1pcJr-,-.О.ПonIт....In.....к.шт_.· 18.00 Анонс 12:45 к.-.1125 ....ТфІ_ 11.30 Тсж-woy • ... 3 0 _ _ l<U8CIOКOI"O 17.20 ДІНО двох СеРДеІІІО , 18.05 Му"т.- .д/4но:І...... 1250 Т...-рІм ...... 16:55 ПorIlllД збоку 12.00 ~Т8ЦЬІСИіі .T8piiтapIR Ао. 10.50 Т1і-6. ~. ТІ. хто ... 17.40 Док: .фin- .Yкpelнcwri народмІ..,. 1'.30 CePIU .1Iepud .......,....,. киі. 1177·2015 ~ ~ 13_O:~- ~._ --а.... ;і'855 ~:..ДIIc_K-=ЗИЧНІ онсrpyмanи. Кобза. Баидурао 19.00 Irpoee woy оПростiw8 npoc_. 14.00 Т І 03-'" • . _ ДІМ . _ --- - - - ... - - : - ••, . 16.15 За..," є 381<он 19.30 тсн ."I.alp." , - ...."... 1"-40 К8мер_ IОІІОСУі 14.00 .х-.че.. .....--.Ху- 13.20 Т6-8. ~. Tok-lilOy.Я _ _ 88.20 прем.єра reяeфi_ .1Cpмna Ук- 18.45 CePIU оСІм88іі1 ....... 15.00T=ТJIIII: nepwe 3II8IIoмcrao. 3 'і8С. 17:55 Кoмn'1OТ8pМIIpК8Т-96 ...-....... 14.10 Д..Т....ІіІ с8анс

,. AlfJ11J1fJ, . , ,. .. . ".. , . . .

1~:~ ~= .Прево.

12.~".і=.1Cpu

:g::g

eu.v....

==-_ -

"',,,.0."'.

.

m

~f.Craapм

~

~f~~~ ~ -.-.. ~~xy

~. ;0;;;";""

=..~ (щoдa8ti но_ :.:.=-. R

___

"..

18.5O=~ orllllД

.::.-:::~~ я::...Cnopn:- '~.~ .T~ .irpи-960 ~n 18.00~i no БIIII3wcoмy Cxщw. Т.-

19.00 Трамвай ~

Те~аная .Праео.

НaЦiOOtВIWtМA xtr-....,. _'<U.";>J'" 3ДОбут.. ДepIq8toi I1*ІIі УКім. Т Г. ~•. Пaniтp8.

20.45 21.45 Се,." ....... . - . . . . 22.45 тсн· 22 50 n-..-.. Т'

1.

ТЕТ

Н8Wi • МІСТІ. H.Дpo8t

16.30 CI~. 381СО11дОНОМ • •. . . - . - . _ . . 18.40 саі! - - PCJ88r трmй КАНАІІ УТ 17.15 офіс ~ ІНТЕР 17.35 Мy"T~_ 8.00 IнтeptlO8... 18.00 .Денді-маркет. ....31<8 8.15 r1ponю3 l1OrOjIи _ 18.15 Концерт i1JYI1II ·HA-НАо у lСІОЕ8і Aoцeнr.. 8.ао CePIU ................. Даті. 18.45 СЕГА-остріе Заосон є заКОН 9.00 Cynep6aбyd 19.00 CnIВaC onьra кроокоеа НаціонаІІьниоі хіт-....,. 9.30 час cвponelic...IIiI 19.30 Н8ІІ8ріІДОДНі ДаііДІІСІІСТ eк~ _ 10.00 - 18.45 Пporpaми 0 6 - . та ре- 19.45 цit - ми! 22 зо Щоrи_ noнa- Т8Іі8КОІІ8і8ІіІ 20.30 ат 22.45 Ху.. 18""'_ .0с:трІ81і1о6о81.18.45 IlIТepвlcтl 20.50 ПіСНА ДiitI. I.Бinout ........ 5 - .~. 19.00 Пone ЧУ,Q8C 21.05 Aнтpec:onwta 23.55 Нaцjoн8IIhНМЙ хіт·....,. 20.00 ІІІФОРН...... ііРОі1)8Оі!І ОЧ8СО . 21.20 МICWCi _

18.20 "Ідреса lIiIt080i УД8"Іі 18.25 3IRк8'. 18.55 Т1і-u0y6 .ХМ. 19.25 н_

18.З5 Адреса діі-' УА8'ІЇ

19.40 Cтмnь і _ _ 20.00 Пу6піцоос_ 20 25 o\qpec8. _11POrJ.I8М8

г.

ДІІІО8О' у-

20.30 Анонс 20.35 ТoprIitформ 20.50 Ноеосen ТУ.Т• ....,. 21.00 сп 21.20 Poзвв.ani.нi _ _ ГрмІс

Xi~1I

';.:!.

'ТероіТapho Ао. :~=-~:: ~ МvNon:eplaп .11о8ер-

15.30 -18.30 .hoec Ауарте•. Т_""_ 218

Д'Арт_ _• СеРІіІ 17.20 т&-8 Мосаа. Єеро..... Басает6од 17.30 Ч8РіВОІИіІ світ Діс....: оГуфі IIoro •____ (Мocua)- .1Iinnep6a.,•. кОМІІНД&о. Myllllrcepi8n (ФpeнцjIo) 19.W Toк-woy ....! u...--. 19.00 3arpaeв 19.28 Г~ ~, ДiitI (ТІА .ВIiui8.) 18.30 Т1і-6. Мocua. Ток-woy .Зроби 19.30 .ГePМatlOil8 ~'......срв 110осрок•

МllДiilнoro T-.мnv

19.56. 2З.57 КIIin ДiitI . . .Mo3k-PlWO 101FМ.

ао_ао CePIen .Т,...... модІ8.

21.15 &cnpec-інформ (щoдa8ti_ -.oмiDI)

tI5....

!Ю.ОО ~- к-дtIм" тм.с.рl... 21.0 Xlit оСllfIp а... ".,.. ......... ао.30 .дu-. '.".c.pl.", 23.05 Т..-т 21.30 вечірні lІіСТі (ТІА .ВікнІІ.) 23.15 п.-т ю. f\:IOrPaМa npo МJ3I8<Y І 22_00 CePIU ... n-... 23.00 т.........а orllllД НБА 23.45 3arpaeв 23.30 М1V _ _ _: ВeOtIPOr8 0.45 ФaCIpi8ra ММФ. Хіт-,.,.,.

.___.-50_

,

.

8.35 шоу _ _о "·2 . ;, 10.00 Т_

ХOllOC_.

;~t~").:., .".~.:.'.~:. ~g:gg_~_.;=. YiCPeJНII __ с.

ПЕРWИЙ КАНАІІ УТ

7.30

Анонс

7.;і5. J~OOvrit3.IO. 1&.00. 18.00.21.00. 7.50 ГімIl8CТИ'. 8.00 Фill8нc:0ІІІІіІ or...... 8.10 Т._ .~ 8.40 Світ іі творїно. 915 К8русеllЬ і unyc,а ._~ _ _.. 9 30 С-О С_ 10.1(iH~",;:;;·"'-·

1'.00з.-. _ _

11.85.==-~ 12.15 12.45

КІіУ8 700

=-

k-.в.п.б8ІІ8фІс lI8PQ/&НOПIартІіС_

У. Yicpl"'" f.fepqwi

13.30 38осон с __ 13.85 Хм-...... _ . . . . -х--........... 14.55 &іанІІс.фарум 15.25 Пpone:s noroди 15.30 Т-'СІРТ8118Н3 15.50 3аКаІІ с _

1::ro =:::::

:~-;gg~-

104.40 Літературна c:тyдilo. є.r... ГVЦ8llO C1WIIii .1+1. 15.25 3_00' є закон 18.00 АНОІІС 1530 ВереИЦ. 1••• СеРІМ .1OI8pin8. '6 .5 _"""овмil :орі3 1._30 СеРІ8а .Т_: 16:40 3ао<он с: ІІ/ІІІ' 16.45 ceiotaдo 19.30 тсн 17 15 І ТЇІІЬІСМ мy.JiIlC8 19.45 .~ ...,.,n-17.30 !О......... ТQIC-IIIOY .1ІмСІрмкм. . . - .................. 1СаІІрП. 18.15 Elilcою • Америку 21.45 ПIcIIIt року 18.45 Te~ оСокмрмнс............ 22.55 тсн 19 оо від .ПерехрестІІ. _ рр 'Р*У n_оо CePIU .П_ІІ"."". АРСаІІ8 1Ііо· 19:30 Те_аная .11рамІ. __ 2000Haцjoн_llilxiт-118PIIд тpm."200 КАНАІІ УТ 20:30 закон Е за_ .. 2040 веооі IНТD' . рн.IІа3ІІ8... 900""""--' ~:~ ~= МІНІСтру інформацІ1 9: 15 ПpcJr.- norCWi .!2.05 Нвціон.......illIir-ПІІР8д 9.20 Г~ 22 10 ка-.дар yкpв;НЦR 9.25 Мy..~ 22:30 !1реМ'сре ХУ" ~ oCnpoiт. 9.55 не _ ....! _ііІ ....... 10.25 ,...... nowта НaЩoнant.ниil xit-ПІІР8д 10.55 сНадіІІ-96. Гості фестИ8/IIQ 11.15 ~ -:- дlТ8М .•Трм тавс"",,· М, КосУОМар08 .•Чорне 1<О/І8СО'. Те IЗ.ОО МyN.T~ -.8вR IЗ.30 Г'" тpeт~ роду 14.00 ~ ДРYrИЙ КАНАІІ УТ 14.30"; 16.15 профемм ~ т. ре~Т--..їiI

; оо .МenoмaНЇII. ~T_ & д,u3 18.15 .linfIP' - _ 8 оо ТСН 11.20 р;т_ 8.05 " ..... УАІОСІ_ ~ТРІОіОіІ_ 1&.35 МyN.тcepi8n .ВeдмIw4ao :S1i8pнc:..1о8Ііі.

.'Іас>

==... CIТ

20.50

~1:~

ПіСНА _ . ГОСТІ> l1POfII8I08i

22.35 nP;;:;;;--lКІПІДМ 21.35 TeмcepIu 22.40 l1р8м'срв. МCWМA 'і8С 22.45 офіс lІе3 _ 23.10 XAo...- ........ 1COinienIi.23.05 ~ &yIt.. 23.15 пост 0.4511an-~. 1СР8ЩІІ......,.. .23.45 Х......... ...........

lrДII1'PI( 8.30 38 Di~ _ _ 14.30 Т_ _ 14.45 Єp8Ii8W 14.55 I1р8очоон 15.15 ~

~~:~ ~_ ___ m І киІв m' 7.05 МICWd НО8іІіМ 7.15 на КOIIЦ8PТU ТЕТ 77·.3550 ~_. ~ ~

.rapeq!0u4.

7

НТУ

А

.,..... -.. . . . - - . - .

=.==...

8.00 nlQДИ ДІМ lІІОД8А 8.20 o\qpec8 дllІО8Оl у....

::~ 9.00 9.30

ГОIlOC ЦВPDiI""-""" Адреса дllІО8Оі УДІІ'ІІ

~O~~':нI.

21.00 ат. Кaracтpoфм _ 12.30 ТaprIitфapм 21.20 Ху.." ' - . . . . .~ СОііІІіО 18.00 Аіас "*РІІМ 23.00 ФyтCIon. Чем1іоІІ8т AнniII. 0n8IД.,. 18.05 .,.....' ..,. .Грае;су.

~30 ~ ... . . - .1ІІе8МІ>8 ............. _.

25-1 КАНАІІ .7.45 Т_." T/c..r~ 13.10 х,..

...... '..rjp8yмc І ..,.,lQ1IIOIII8CIМO

таіІнуо

ПРОДАЮТЬСЯ ПР8ЦІОЮ'llторrОВe.JIЬиі кіоски 3 місцем, торrовельиl вarи РН-І0 Щ 12У за ціною 110 фи.• Тел. 5-79-27.

~~

odнo.:

18.25':::::: npo 1730--"""1':00 ~ ~~. 15 ...

18.55·МІста І СТОІіМЦІ Cty';;-Ао!ж.

'1.2 19.05 Тopr1нфopм

17.407r1IJ(:t8Д3 8іКТОРІ8іО я.о-. 18.20..cтo-u.. О.Берест"

18.30 ~ .ДI8noni. (3 118Р.,ІІІІІ1уТа-

том Yorpaіни М.n...,........,) ·18.45 Пporpaмa .с-т; .-.м.

18.55 T~ t8.00 Т/С . " ' ' ' ' ' _ ' ' 81 ..... 21.10 CepIм'~ ............. 48 ... 21.35 Муз.",*,

~.::::..~.::- .п'*"""'" а.ао Xlit .г........ ----о

:.40 .Т,.... бuraн... .10 На,llOбpaнN. діти 20.30 IмтepcnopT 21.00 оСе8ретмl .......,..".... 7 .,.,... 22.00 ХІ••Троо - " " І А _ _ . .~ 0.10 .11porpeмa М. .....- - -... 0.30 Тopriнфopм

...... ==-

~.45 8СІІ8ОХ9О 7::

ЮТАР

ММФ. Xiт~

~n-8I (32-Й КAfWI):~00""""""0I'1IIIД.T8IIIICiiIr'

10.35111оди _1IQA8iI . ~ cepien ~ .10 E"IIInp8c-illфopм (1ІІРД8ІІНІ-.. 11.25 ПorIlllД збоку Уосраі....: . . - .~ 1ІІІР88Кa11C1МЇDi) 11.50 Камертони lОНОСТі 11.00~:;'iI'~",,~a~.=.а. 8.25 ~ 10. l1porpeмa про _І ~~ 12.05 n.oд.. ДІМ nOOДeA ." 7.55 СІТ 12.30 ~ 2 оо"" 8.55 Т&-8. МОСаа 3ро6м осрок 8.15 Craapм _ ~ 13.05 ооремо 83ІІТ1ІІІ РаіІОН 1. в.-тин ~ ~... 9.50 т&-8 м.х.... му ~ ICИI. 13.20 ~ ди-ot У.... 12.30 lIInI npoфecijiIнoro боксу ііРІІдІСТ88Д''-=', .Поеер:.: Дмвtnoc:oo ..• і ...·.таilте! 13.25 Мyni.тфі_ 13.00~ irpи нхл 10.1516-8 м.х... Toк.woy .моє J<ЇНOO 3 . ') т_ 13.55 ПorIlllД збоку 14.30 КРаЩІ irpи НБА B.~ 8.55 що, дtI? ПcJo-v? 14.15 ~ IIIROCТI 15.30 Co-тмвнooll _ . 11_00 Т5-8_ м-.._ ш--9.00 ~ 14.25 вv.oмaн х-. 1.-тсІР8 . ._ ; : - - 8.30 Ху. . . . . . о3а8р ~ 14.55 мСІІІОоІРііІ ~ :І НТУ. Jl(урнао1 7 8: 30 оо ~!_ ._~ ...................___ 13.20 Т1і-8. Моск•. Дж:к._ 1'.10Мyaм...IIII~ 'Г8ll8C' . -.~ ..- - - ~ 135O n - " " " 11.40 Аес",,: nepwe 3ІІ8іІомст80. 4'і8С 15.25 ~ ДіпО8ОІ у.... УI<Р8ЇН8": . . - ·ПlcIl8 ~ • _.~ - . Мy"'Y~ .1Іуст_ ТУ. Т.....,. ro ук83У' ••Пponor. 5.- ....... 1200х.м-_і 1530 Анонс 18.35~.lнфapмaцlilнo-nyБJQм:- 1OD-17.0038rpвu 12: 10 про ПРаНДІІ8 15:З5 Диттiчмit 1ІІф8ІІ••ДjlкI ..CIeдIo тич... '!РО'"....а 17.00':'-: ~. Myn"Tcepi8n ОІ1О8еРТЕ1' 16.35 Анонс 19.00 Сс.... З ~T.....oro СеРІМУ 1725 _ .ц Арт........ 12.30 Зopмta дopor8 18.40 Ху".........ТІМІ ..... .Дот- npмpoдIi. . .,..-aфiwa IЗ.ОО CIIir АПіСІІ ііі•. 7 с:ері8 18.30 ..w...,..cwd npмтpecrI•• К-. 17.50 Т5-8. 1Іосаа ••~ lІІ8РАО13.20 ~_ ....... 17.50 Анонс ......... reМCePIU - Хоамса І ACIImIP8 "ТСОІі8. 14.00 Т..............м.о-. 17.55 П~ acтpoпora (П.Гno6e) 20.00 фабр.а СІІіІІ 19.00 38rp8u 15.00 Н8r1ePUQAНi 18.30 Ху......... ОХІіНІ. _ УІІ 20.30 1ІІоди. Інформацjііно-~· 20.30 CaiIIaNoho--..w. f1)OrJ)aМa ·ПІА15.15 Cnopr_ nPOrP8М8 .Irpoo Ікс. ""тааП. НМіІ - - (ТІА .Вtocн•• ) raкcт._ 15.50 Т._рІм ~..... НТУ 21.00 Ст_.мт.. oO-М-IІ8!' 21.00 Т6-8. Моск•.• Кnyб 12 1СОІ1ііІОК. 16.20 сп. 38 КOМCJiiOМ 20.00 ПуБІоіцмст_ 81PCIr188 21.30 " " ' . " Ху_ііі ,.".........- 21.25 Т&-8. Moc:ne. Ви ~ ICИI. 20.25 ~ ДЇІІО8ОІ У.... 4 СеРІ8 21.55 ТВ-. М-. Х'......... МеАС:. 16.30Єpмau rpмlc 3·5Й".НАІІ· NpIIl.........,..CIOr .... .1&.40 ЧеквАте! ДOIвin.cw ... І . . .·.railте! 20.30 Анонс ~~ 1rUIOO) . 0СІі16.50 н.......а rtcт.. 20.35 Тopriнфpoм 10_25 Ху•• 4оіам ..х-. 23.35 Мyni.тфnм _ ДСІРОС:/ІИХ 17.10 А _ С:ВМІ :а ~ 20.50 нaeocen 12.05Вiдeovpoкм _ дiтeit oCakype-woy. 23.45 з.._ . 17.30 У r..--, афірІ. Т.~.Пре. ТУ·Т.8ачуос 12.10 .nap,.. - місто кОХ8ІІНА. 0.45 Фа6рмк8 ммФ. Xiт-li8pвд

.--r............ . . . . ....... =-'

=--

Cтyдllo.,.,.

'._-"'~ ~cI'::- г..• ~OO Кiнoropocкon 20.30

20.00 ~ .... l1IDfP8М8 20_50 C8PIU ~

Сер80 ~.=~"aCIII'"

10.15 .1нeecтмцii1118 1с:таріІі. 10.45 Дп. Alreil, Ху.. ........ .......... IЗ.20pS"'ес::;::'а:=-·· 1. 2 CePR 16.25 Ток-woy .T.-vn-. 13.35 H~iI xit-ПІІР8д 18.40 TOIt-woy .Кріа т8ІрііІ.

:~:~~~~a

17.00 ........ cepi8n .1IIuIбoн. ..'єра 17_30 r,..apIICnO .......... ......",..,. 18.ао ХМ- it..........no·1eno, ...... ... ~ • _~.

.u_..

.,.,.

'0

_

""""'"-'

-

_ _, :

.u.

• __ •

ПРОД,.,\Ю нову кухню _Мрія-15.

лива

AOCTlaBFa. Тел.:

~0-7 ..зо,

HeAoporo, мож· (5.83-05 увечері).

ПРОПОНУЄМО

НА ДОМУ

5-13-29.

3

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКІВ

ГАРАНТІЄЮ, Тел.:

5-34-34, 5-60-91,


4

стор•• СРОТа.

лютого

8

_ _ _ _ _ _ _ _:--_ _":"""~,8,00.~"

сН О

року

1997

роао . •

.

17.4$ r'jмopoIC......... cepIu' ';''OIIJМIW ' - ' ... M.Д~-

.

:"S.,.,.·.·.;j,:3~;;j.t~~==--

_ . .......е.-.

~:~.~:-=._~ ~~~7МY? :lO.5O 11іс... _

_.

1 15 Х . . - ___ _ . - - - 22. ІО МедорІМІ j~~,~oOOO, 1600. 18.00,21.00.23.55 1 • ...::; r--.o'•. 2 СеРІІІ 22.50 оСпорт,таіім. npeдc:~. г_· УТН 12.30 T~ .Пn8нer. не ТiIWМ ІІІ)6011. кубок ЄГФ. • 6оруссіІІ. 1J'д)т. t 50 r_СIМI<З _" 0IYt\A'. ~)- '~1. 6:00 На 3дО6vтти ДерІІавмоі npeм11 Ук. 12.50 з.ом є 38І<ОМ • (Уора.... ). Фyт6on. ЧеМПіОНаТ AнrI1ii. раімм ім. Т.Г. ~.,П-Н- 12.55 ~ TpeтtoC!I'O тиctl'lOllТТ1l 0.-.... ~ _ •• ~ •. М8РіІІ та .... Лм· 13.25 OМOIIКIQ. _ те6е. У1сраІно.... CniIIaє23.55 МY30Nti T08't1!НIМ На3ІРіІ ЯРеМООУІС . 0.10 l1ponoo3 noroдм 900 Уо<раі_ cnopтnoтo 13.15 Ху... . - ~ ~ 9.05 Д.а:ІОІІі lІіТРРі 15.20 ПpcIna noroдм :.~ ~ МIPWPV' 9.25 Зatcон є ».ом 15.25 з.ом • ~~ .......... Н ..........~.... а· .... З:~_ __ 9.30 C.eno • _ 15.30 ~....--. ,..-- . ... - ' . 10.10 Haцioнanьммo'l ХЇТ-П8раД 16.00 . . - poaer 14.30 ДoмIlUlНiA А!ЖУСІР 10.15 3al<он Є3al<0t' • ".15Кpvr114.45 ~ ....ТIIIC!'" 10.20 Г'оОІІІт_ ,. . '" ":.~ qf. .1'.30 с::. ~~.~ ~ 10.50 Cnyжy народУ Укра_. 17.00 М . І 11 .20 Хочу стат.. 3ilЖoon 17.55 з.ом с 38І<ОМ І ки 11-"0 І """"М ....,...,.... ~pac Т. Ост _ _ ~ .1+1. ТЕТ . ~.".a lа.оо АнонС. 705 мicwd _ _ 12.00 д. С'Р""nбepr . • M~ ....... СО у la.051r11088 woy.КІ8оЧі. форту 6УІ- 7: 1511існ11 . на,а ДІІ" " - ". І тpona-.. __ . 725 сп nel)<!plli - 13.00 УТН 19.30. JМrIIPIII ТУ 7'45 Aнт~ 14 . 1С Кана!! ·М·. М"'!"та 20.00 . , . .r...,.acт. -.. a.n.u. кМ'8 14.40 На.\IонатоН..іІ XT-nap8A 22.00 ~ 830 х_мм no83ii 14.45 Гlгl'irрз 23.00 Т/е ..._ , _ _.... - - - "40 А _ самі 3 ~ 15.05 ка - - " КАНАІІ УТ 9'00 • .aфiwа 16.10 МУllb'фinьм ВУlМа natta С-М • r'1588

m

'10_

15.30 МО><ІТОР 17.00 CIassic · '!pIIМ'єp 18. 10 Закон Є 33Itoм 18. 15 Cnop1"УР'ер . 18.25 Доо. ФіІ.М .nТnep·· 6 сера 19.20 Фа"1-ІIОТО .Н. . .• 19.50 AIIattcцIIIoa. ~ ао-.20.10 H~ XlТofI8IIIA 20.40 8eOtiPМII_ 21 40 Футбоn lІіД .УТН. 2і05 закон є 38І<ОМ 22:10 Націона-*" Jdт.nepaA 2215Х'.. . . - ......... . . - -

m

ltfТIP

.r-.~""--

13.55 CмluIМlllP8М8 1• .30 - 1'.15 ~

о і5 М. Бу_оа.•Каб8де C8IIТ~•. Вмс· 1ааа Мoc._oro _ . . лooro.. .--- arpy ім. А. ЧеХОІІ8 18.15 ....... -

ДРYrИ" КАНАІІ УТ

C1yдltt .,.1.· 7.00 l1іСНІІ

.

~::~ е:'"...-

.

.-v

=-

кус_.:е:

13.00 ......... - - -

2З '50 Haцioмa/1WlМll XЇТ~

18 4$""'" ....,.......... 17 ·15""....17:25 не ПIIJIIII'I

-

. А*83У

А·

15.30 л_.,. r1IQДIIiI 15.50 АДРеС8 ДjII080I у,.. 15.55 0а3а серед ІІІІОСУ 1'.25 КО... ·IОтерм8РС8Т.96 18.30 добра lIiC:nO 17.00 окремо _ _ РеІООО

И-СІ-Тl-ВІ

.

...

~

.Jkmoк - -

ПiAteorcт

9.30 ТБ-6. Мосаа. Доо,- nporрема .Це 10 оо~_~~.

.

~ •• -

.

.

10.~ :.6. Мос:ае. Му""т........ 11.. 8ДWНII 12.00 Д.n..A _ . <ДІ •• а ••_ \сАіАНООА Т'8II808pIu " fOIIIe'. ... . . , . 11.00 M~~ ~ .TepooTapir! Д. 13.10 11peм.....u.o 11.30 11ені. Все.,. JRIЮК 13.40 Т6-6. МОСІ8іІ. ю.. 18.00 .~•. ~ТCIIPМ 14.35 ТБ-8. МОСІ8іІ. дІсх.-.,. Ді1еІ 18.30 .... - - ~ Icnna•• Х,. 15.00-17.00 38r1*8 ' . . . . . . . -. 2..... 17.00 ........ jID8Int _ ",ІІА 19.30 ....... rwnopмo. КР ........ 17.:lO ~тell808PlU 17.35 ТБ-8. Мсаа. -єp.n.u. 2О.00.1Cpeqиe І "''''8С._. Т_. 17.50 ТБ-6. МОСІ8іІ. с...,.. ТІІ»8 РІМ 18.15 ТБ-8. Мсаа. OCn-c:тyдjll 21.00 У lИРі МOДIt 19.00 38rpe8e . 21.30 ХІ• .д.,,. •. 5 СеРІІІ 19.30 2·11 ............ ~ _ 23.15~~oJCм8pooaoc. •........ _ ..... 7 0.00 НIlAI108ірн8 ~ 20.00 Ху,.;,,- ' - ' ..... О.ЗCLМ1V npeqcт_: ~ 21.35 ТБ-8. мосаа. шоу ..... AВМUIOIa I.5&11porpaмa ~ на 38ТJII .обо:so. 35-" КАНАІІ 22.25 Т_ .

:lO'OO ..........._ . "J-_'~ ~

=1*

.n-тa І_ом.

&ертом.

(32-n ~

. 9 .30 .н. - - -..c-Icnna•• Ху. ~. 1 С:еРІе 10.30....... .~ npмc....... ___

r· АДРеС8 ДInC.OI У'" ~Attoмc:

'Jin.

16,2Оч~~ і ст_ці сеітуа : Нwo·lїlopк. 16.30 .IIUIopмП tteбeca.: .К11у6 д-..

8.30 А«уna. З.QOl<YМ8ff.--о С:еРі8ІІУ

25 тan n ............ · • 81 • 1•. 30 ЧeQIIтe! _._~ .. . • . - . . 1 . . . . '18 .ре- ~:.~ ~I Pet4A88Y ~:~ . ~ ТУ.Т.....,. ~05 21.00 СП . • Woy.~-auor 18.30IСІооо..........". _ . Ху.. . . - 21 .20 Анонс

nor_

IS .OO СеріаА ОДМОІ8 nPOIIIOA8 С8ІУУО

НТУ

13.25 35 -

12.00 РеСІРО,..... ·

:~ii=є~-·-.p~·

16,00 ТopIiнфopu

21.35 ХУА. • ~.n~. ,7.40 Ten80epIu .м"--. 81 ее 1730 T.-ypt811 23.05 Чeuйr•. ~ ..., мм trт8Are. 13.10 ·Ху......... '.,..,_1 _ __ ..... ,,-.~,,,,,,, CreII6co. 4 СеРІе 23.15 'npo181T ... 381JI8... ...... ефір; ""І' _. 19.00 .к,..,... 3МtC8. ~. ху.. ~ ТОМІс 19.15 .......... 7-М КАНАІІ 15.00 Ху....-.д8ме а _ _ _ о :lO.10 н8 до6р8міч. діти ТУ.Т.....,. 18.50 ~ с8се про ,..-..... 20.30 .PeiПмнr. 8.00 Анонс н8pr 21.00 ~ - . . . -•• 8 СеРІе 8.05 Аеробі.. 19.40.дYxc8te ~ "'-'8m ........ 22.00 Ху,.;.......~ сау.6а у 8.25 на aтOWI1II118X !!.10 Т____ ........ _ ••• 82 е. rOaItnUII 'МВU-• ., ееplll 8.40 Ро_._.і _ _ _ .55 T-.:npec 23.00 .Др і nicмo 8.Мonoi8нoiIa 8.50 Ток-woy -AIIтorp8фe ТОМІс 23.40 .Иtanl· 9.:lO Мy:JМЧниіІ . . . . 21 .00 Tёri8i-83eT. --,..- - 1 .00 l1porp8мa .М. 9.50 ХІ....... _та....,.... 21.10 H.pylCoмicT~ • 1.:lO Тopriнфopм 11.20 Доо..... 8ІФІН. OAniCa 8 1ф81н1~• •21.40 СерІ." ~. _ •• 50 е. ІОТАР дес •. 3 с:ероl 22.05 А8тотopr , 11 .50 єpanaw 22.15 Проrpaмa.Це _. 6.45 9ОХ6ОХ9О 12.:lO Анонс: 22.40 Ху.. +М- ...- - . . . . . 7.00 Фe(Ipмq ММФ . Xiт-t~ 12.25 l1porнo3oo 1ICfPCIIIOf'. (П.ГIlO68) 0.20 Мy3.1U8n 7.30 38rpмe . 13.00 Ir~.,. jIOPOCIIOa 0.30 х,..+М- ...... ........... !-оооо Т1>-6. Мoc:кu. СеРі8ІІ про ~

12.30 o-woe - ""'~

9.:lO ~T"-

12.00 ТoprIнфopм

КАНАІІ

25-"

.Ni 11 (8801)

'YT,15~н-;...

~'~Ёё~"

кмl.

9.35 ~ nPOrP8OIII д.~ 9.55 У C8hI nIIPIIf 10.25 Ф8м-«І!УС 10.451J1.- 8d . . . . 11.15"--'"

9. 151'1por.- I10rQДМ

Ж И Т Т Я:.

23.35 АДРеС8 дjno8Oi У" .' 21 . ІО М"-; історl мЇСТ8...0.-0 _ _ 23.40 МonщPнi 88чіро<м 3 НТУ, .РеМеміс· ка карп см' .

830 M-OбcepuторіІІ 17.20 CТМ""f" 10.00 Сеїт ~ P038Ir 17.35 АДРеС8 дinoeol у,.. 1035 f1QqOPOIК :s .ЯНОІО. 17.40 Чітко і ІІСНО 10'50 Це.МИ' 18.10 ~ 11'25 t: ма ДOIQtIIX 1845 8е'ІІРМі po3NПO _ AheI 11'55 ~ 19'05 АДРеС8 Дjn080I УД8'Іі 12'05 д.ctm. _ на ~ МiCL 19:10 вікно у мlc:noxy 12' 15 Мy"T~ 1940 К8МІРТОММ - " lі25 все-а . _, 19'45 ~ a.orcwoi

8.00 .., . -

Е

'21 .55 ~ 22.05 Будьт. lUIOIIOIIi

ICМIB

_;...-______.;....:.......... .'..., :. '''' ~ .'... ." ... ..; •.., ' 'і' ~&:~ =.:,::.с: XЇT-f1II)aД Уора1нм; :lO.351'1por.- noroдм УТ Jl(мТТ1l. CТМnI WOY 20.40 ... ~ y~ ПЕPWИИ КАНАІІ 14 .00 YkP8IН8 ~_"'I _ _ ,.~. ........ oQм'. . . . . . . . 10 ....

8

10.60

НТУ

Анонс nPOrJI8М

=:_. . _. . .

22.35.~~=.:в~ onepi.

.

10.05 'ГPlЦll • •Греесуо 10.30 .TI*IUiI___ 11.00 .к_.

18.40 ім'• . Д-Б8нІоніс 21.30 ~..,.. ~ 19.30 ~ r~I_'" 21 .50 ~ Д/~ У"

2345 38rP8e

0.50

ММФ. »r-li8!llul

2.40 .

-

~~,~ Сонячні 8lmаl:tня

ПАМ'ЯТІ

Із нагоди пам'ятного ДНЯ в ЖІІТ1'I нашого доро­

гого ВІктора Івановича РАДЧЕНКА нзйкращі вітання Із побажaJPUIМИ

шлемо йому здоров'я на

ОТЦЯ ВАСИПІЯ

сотню літ. щастя незмІрного, щедростІ на добро

душевне .

Сумна а.lстп ва...lllD., "'0 ре ...а.цп .ІА 6.. аro....воro &РО8арс~.оro раloну, архl· мав",рита ФеО"'ОСI. Уа "врвв с то-по.рок~.оr цe\tК.. ее·

Хоч у житті усякOl'О було нехай його осяють свІтЛі . зорі, від тебе одведуть біду 'і горе. а душу хай ВИOOllНЮЄ

тепло.

••

Хай щедро дарує білий світ любові . щастя. ра . дості. надії. Хай збудутwя уСі найкращі мрії І буде так принаймнІ сотню тт. (Рідні, друзl-однодумцl .

3 з

глибокою

. ., * * щирІстю 1 дуmeввим

ювІлейннм днем

j,Дe . ВдячНість велику ПРИЙМітоЬ від людей . Наші вітания сердечНі ·прИЙміть. ІЦастя , здоPIQВ'я і довгих Вам літ . Колerв по реботІ, друзІ.

• ••

КУЗЬМИК НІнІ Петрівні -головІ правлІння Великодвмерського споживчого товариства.

Шановна НІН0 Петрlвноl

подяки

за

1

умо •• х

І.

Богу

6ити

підтримку

му.

ги

ко­

с

Щиро з

вІтавмо

КВITYIJIIМ днем

успІхІв

У

роботІ.

народжеНIUI.

здоров'я.

ЛЮДСЬ1Сого тепла. Хаі' усмІшка нІкOJIН не СХОДИТЬ в DOrO оБJDl'l1lll. СіМ 'н ПОЛОВRlВ 3 ВеmпcоJ Двмеркн.

А;РОДАЄ АКЦІі

* * *

благо .

глибок.У шану. повагу

а

Вам

особнето

КООПЕРАТИВ сДУБОК. ПРJllDlllJlв СВОЮ д1яJJь· ність. ПреrеНЗІJ приймаються ПРОТJIrOМ МІсяця з дня опублікування оголошення. 3вертатнсн за ад_

ресою:

м.

Броварн. вул.

Олімпійська.

10/42.

ПРОдАЮ нову газову колонку , спальню бнна., м'який куточок; Тел. 6-91..65. • НОВЕ ЖИТТSl» раАонної

За с новники міська

газета Рад

Броварськнх

Га зета

раАонна

Ради

Редактор

В.

виходить

Дні

та

народних депутатів.

.:... колектив ред'акції і

• іської

сАль_

з

17

газети ,

Броварські

народиих депутатів .

НЕБРАТ. квіти я

1937

року .

внходу: сереАа. су60та.

І

ар.1ІО-

K.IK~&Qro

аере...

у.раІ.а-

. Te .. ctoB.: ре...а.тора -

4-04-81; 3

читач.ми

І' ільки

авторів ' публікацій.

4-03-76; .1J,Do.l...a ... HOrQ се.ретар. -

4-02-92; ПРО.НСJlQ.ОСтl

Р)'коп.сів не повертаємо.

-

і

соцlа"~RИХ

.іААІ .. у

антав..

рцlо(нфор ..аці'

ЗАТ

4-21-34; ві......I.. I.: Сі .. IоС".Оro IІнстІ8

-

6.13.91.

с&роварс~п

Адреса

І

масово'

, ск"р6отвиl

аерем.lв

тl"ом . покllноro

с •• •

ва.ко..о

ВО­

06.ес...

.. О",ИМИРС.IlОГО

с060РУ.

с.т. рlАкісв.1

•• ааАС!&

це

"'41-

у цер­

•• ттl. І тап lІІава ва ....ОСТQI.I ... м. Траур.а. aJlOЦeci. ....ра ••• ...c~ "'0 IіІIс:ц. .І'ІІІОГО _ чинку отц. В.св"'. &а ••Q' вого к.. а",о.вща. Зе..... Ао.у Пухом і .І ... а аа .. ·.т"

АДРЕСА РЕДАКЦlІ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. rotao...apcT8a -

кмІ

_іцаетlоС.

ПРОДАЄТЬСЯ ЛЮБИТЕЛЬСЬКИЯ ФОТО~ АПАРАТ cNIKON W-35. в доброму станІ. ВІд· рlзНJIЄТЬСЯ віД 1нmих фІрм високою надійнІстю І RК1стю фотorpафlй. Тел. 4-23-28.

ДІЛЯНКА (10 соток) ПІД забудову . Тел. 8-37-27 (пlCJIJI 18.(0) •

та

ФI .. арет.

ковному

/294/41-526 у БРОВАРАХ ПРО· дАЄТЬСЯ 3ЕМЕЛЬНА

K.'.C~.BI

:s

щени.и

БРОВАРИ: " . ВУn.КИїliська.152

За тuчнісtь викладених фактів відповідалЬНіСТь .есе .втор. Л~стуваИНА на сторінках га,ети . Редакція ие завжди поділяє ПОilиціlO

ПІА

ГРОШОВИХ ЗАОЩАДЖЕНа,.

-

і д06реслово від односел'Ь .

Ців .

Yllpa'.C~&QIO аеР.801О

Руси·У.раr.н

приИоМ~КYnJВЛЯ :.ццtних, ··, nAi1IPIB1'A пfiИйОм " .

Нехай Вам щастить І здоровнться у житті. ша. новна Валентино АНДРіУВНО. хай Ваша РІОбота зав . людям

'пере...

...._

тру.у

НІІ.

приносить

po'aop...... ac~ ПQ·Свое· ва loro ..цу.

3ва.аlO".

патріарх

IiАНКУ" ДEHtЦI 99 •

ПрацІвники 3авориц.,коJ с1m.сько! Ради народ_ н!ІХ депутатІв щиро вІтають roловуРади RAЛЮК Валентину АНДРIІвну з ЮВlлейllllМ днем народжен­

жди

отец.

не.6 ... га •• а

•• ро",ом, n .ерl •• ицт8СІ аирішн"о .І .......т. ІQ"У ва..с.­ ну ша.у 8І.lUlра.у 6У"О арове...ево у КвIIlt~&OMY с ••· то·Во"о",мврс ••ому .афе...• ра ....ому соборІ. 0.0"1О8а. n

Ніну Петрівну

Щаєтн.

_иттl

к.м

товариства.

••• вуму КУ3ЬМИК

..... 1011)'

ВC"IO"'f.~.HX

а .. с

патрІархату.

Вел;ико~РСЬ1Сого

епоИIRВЧОro

своему

смерт.

лективу.

і~tиин

у

ВасиJi I А.

людського щастя. міцного здоров · я. найщиріші слова

матеріальну

Вlт ... ав.·

Ф.ID.с'КIoItQ­

.ижнтн

с"ужн.

ювілейного дня народження

моральну

у.

....... ннl аа цс, .Ів та .. 10..... "Іро" і праВАОЮ 61"~lDе 80 ро.I •. МаАже по"о.нву цJoOro .. асу оч6"lОва8 прнхо", у . се ..1 п ..ос~ кому. Неава •• IО"Н на ... часн. Ао му в...а ..ос. .атн І а ... торнтет сере... МНРАН. І. аl ... • ТРИМIlУ та PO:SYMIBH. КерІ ••• • цтва м l сцевоro госпо...арстаа. cl .. IoC~.O' Ра",н. &.raTo чого міг 6н ще аро'

Хай все у житті удається. Доля найкраща хай 3 вами

найщиріші вітання і побажання здійснення житейських задумів. сімейного блaroПOJlуччя. А ще -

стра......

сн"н

УПО.О·

_устрl.а.

ве....QІ

му оо"онl ... А ..е &ОГ

ІЛЬНИЦЬКУ ГалИну ПавлІвну. Хай Вас зІгріє людська теплота 3а все. що зробили на довгі літа. Хай сонце Вам щиро сміється.

Прцltf6'іТЬ з нагОди

81.

18-.. lтт.

фронтах

но,.

нам людину

.......

аарафn 1)ТeЦ~

(Мат.l_н.о).

С_

теплом вІтаємо

-

..cтo.тe.I~

Васн .. іl

на

народжеlПlЯ дорогу

П ..ос.оro

..а

'К.

pn6оти _

Редактор В. НЕБРАТ.

ІІ

. Свідоцтво про державну рее. стра'\іор !(Ін. 17 Від 17.12.1993 Р.

Друк о~~:и~ d~~r -)дру. ;рваниЙ аркуш . Тираж цримірників .

5.076

замовлення.N!! 542.

...ру&арн •• К.ІВС.1l0ГО .0MlreTY у спрааах преси

та IнФClnмаці'. друкарні : І<нївська обл.ст · · . М. Бров :фн , ву ... Київс ька.

154.

#11 1997  
#11 1997  
Advertisement