Page 1

СЕРЕДА,

r.lefa. JlПО"" КliПIІ ltз1 PORJ'

17

8

еуспtльстві.

иакопичилосяостаииіМ

часом

.N1I 11 (8599)

!розв8іжалынJa

ооновніЩ орган

Уч;ні IllРОВОДЯТЬ в Шl{JOлі білЬІЩУ ча.СТИlНYСВОіГО ча­ су. ВІ;Д того, ЩО вони ви­ несуть .з її crrіи, залежить ЇХ/НЄ ,маЙБУТIНЄ. TQМY за~ РaJЗ UЗJЙSa/ЖJIlЩiwе 3ЗіВДан­ ня педаroгilв підготувати' МЮlJIодь іДО тя.

районну .газету :.Нове життя» 'ми звеpJIyJШся до всіх трудових колективів Із з~ом надіслати св01х п.ред,ста.ви:икІв ДJIЯ УІІасті в зборах р.обlТИИRlв. На жаJIЬ, із IРIЗИНХ прll'lВИ на ІИИХ прнбуJlO JlИШе 52 чоловіка, серед JIКIIX бут 10 комуНіСТіВ. Нічого

адже

доріОlCJЮГО

10000

жит­

мі,н:іатюptНlУ

аlКЦії,

НОМіНалом

тис. ,RaJрбю.ваіНЦ1в.

25

Уя-

Sl.Тb с,об!.· .lЮiJ1еЮl'И,в.

,вступив

до

АБ

зробив ЩОСЬ

це

Ю\ИЙ

«Надія»,

,корисне,за

йому ilIIaIPаООQв'уЮТЬ

СШ

М

OIpmН!il3a­

зробила

6

вели­

НИЙНlрІО~ .ушеіред на шля­ ху

деМОfGI)aТизaJЦії

ного

ба­

I3ВУЧa:JIа

на

На 'Всіх оосіД<:lНнях ,~ло1 ково ПРИlсутні ,предстaJВНИ­ ии lП;рес-цеН'l1PУ.

шкїл.ьна

>газета?

ся ,вQНa

в

Правда,

ЖИ'І1ТЯ,

ця, в З:fIIЛеmнiOlСІТо. BiДКli.JIЬ­ кОсті балhв,клас

1іаКОЖ

Та

ту.т з'~ляються деЯКІ 'ню­ aIНlСИ:

без

ПроіПУ,ск

lП'ОВ'аіifШllИХ

школи

ПРИЧИІН,

за

kTlqp'iї.

рок,

з

школи,

ііі

жиmrя

зі­

дwooлom. ціК<atВИТЬ

пqpaди

,Н!ОІоМeтIOIJЮГЗl,

МОВОІМ ,}f3jШУ

голова

ний

СШ .м в.

ВИJЗнаlЧИТИ,

!НОIВИI1Ш,

анендот,

ПСИXlOlЛога,

з

інте:рв'ю

ПЛіТКИ З

бешНlЄ'ТУваннл ,!,OIЦiO бали будутьзнlматИlCЛ. Це га,р­ спосіб

лаки' що МiЗIl1ерJ.aли

црацliвНИlRaJМИ

IВИН8ІГ,~ОдУ.

Видаєть­

невелИИlИ1М тиражем. У ній ШКі!,льного

змозі заплатити за опа­

Uj,ЄlНJНЯ п,рИМІЇЩЄІННЯ: за

~pyдeнiЬ

силав

1

лише

рахунок

,млрд.

тисяч

400

Ка/р6о.ваНіЦів. ПajplalДОК­ с.алЬІНІО, .alЛе фа,кт: 48 нід' СО'І'.Кlв

кюштів,

ВlіДведених

на УТРИМaIНJН:Л дитИlНИ, йде IНIа

«'І1елло».

3 JЮІВОГО року за ЧИНИ1В малюкarми

двері

на

невИЗiНlaЧеІО!Й ЧІ8ІС днтса­ ДOIК домоБУДіlШОro ,комбі­ HaTy «БіJЮtLка». ПРИЧЮіа

та ж

ЛИJШе

- ' ф!.ЩШЮОВа 'CЩJ:ута.

на 'l1PЄТIШilYСІВіОЄЇ

ІІІQТУ,ЖiНQCrI"і

ЩДОК

,працює

тресту

,цит-

«Світ,ля-

усе,

що

МQЛОДЬ.

ремни»

«Те­

NQ 4

3а/ВодУ

торговель­

fl!OГO М!аШиноБУдУБalНlНя хоч В1ДНОВRВсВО'Ю

ЛJiJМя

IМIlcЯ!ЧНJOЇ

що 11РЗJIlИЛ,8iCЯ

рОботу IIefPерви,

через від'

CYТlНliCTЬ J1рошей 'На хщрчу-

ваНіНЯ,

схоже,

буде

'ЗМУШеІНий

,зоову

сноporrити

idлькLсть J1PIYіП .. ТепЄ!р уже з

. 10

жуть

,др

Бо

3,

водити

хіба

др

змо­

ICajДJOIЧКІа.

ДітеЙба.1'ЬRНІ, яким вис;rа­ вили плarrу

5

-

в

таку

утриман­ прorгягоlVl

місяця.

OCTaНН;~M ча,СI()IМ P~3KO

у

Місті

СІФlротиmюя

кіль­

иLсть Д;ітей, ОР'оплених до· шкільним

Бихованням

У

,ДИШЯЧИХ ЩlJШЩЦla~. ТаIК. яи­ ща в 1990 році у 25 дит­ садках виховувалося 5271 ДИТИ!НІа,

тоз

lНaJОТУПНОГО,

.<рОКУ, їх чисельністіЬ,

1991

,почала

зменшуватися

1\ШНіУЛОМУ

уже

і

в

стаНОіВила

3625. дошкілынкьв же у міСТі IН3JлічуєтhC~.я 8404. Ось

та,ку

flIр:ивела кого

ста,тистику

filН1слектор

J3і,дділу

мІсь'

освіти

ІЗ

до­

шкільного 'Виховання Р. А. СьомчеlНКО.

Батьки, а освІти

іВ

склалЗlCJЯ,

А дитсадок

і

,нарбооанців СУМУ обх()ди:ть,ся ня однієї дитини

«Бров8jpИ-

ЦРОМЖИlТлобуд»

собою

комп'ютерному

друкуються

.Raнtкули через пlд.щриємстlВО не

що

ЧОК>,).

ж являє

ли. А потім, в кllнці ,м;ї,сЯ­ одерркує

ТРalНlCЛя­

:ради ШROЛИ у Нlас !Обов' яз­

класі.

те,

ЛejpIeД

І1оІки_ було 'J)епло,'

Що

Бимушен:l.

шиіль­

життя.

веселі

>Граuюву

РАДА «СШЛКИ РОБІТНИКІВ».

lНІезалєЖJНОЮ

цією. Оамеза,вдяии Й'otму

ція шиільної !l)aЩI.ОСТаІнціІ.

iВJ'La!QНЇ

постає

'ІІа

Оа,ме '3 !Цією метою в сереJJjНIiЙ шн.олі М 6, де д'ИlреЮ'qpом С. І. Рещьно,

ШкільниЙ ба!НКВИnYСНа.є

цілком резоиве запвтаиия::· с ЧиІ ж інтереси захища­ ють прoфcuіJlЮl?». ,Попри всІ сподІваа:ия скептикІв збори усе ж від­ булися. І тепер .у MIcri створено виконавчиЙ орган новоl оргав1зац1ї - . радУ .спJmal робі'lWШtв» у CКJIвдl 12'iOJlOВtк. ГOJlовою ради обраиотокаря за­ воду порошкової металургll А. І. Хоруженка. lІрвйвато 'f8ВOIК статут' 4NWI. На зборах намічено· провести рад 1ШЩій. Але успІх Іх залежатиме від масовоІ учасТІ в вих робlТ11В1dв. Тому ,ми закJIИКaЄ­ МQ пре,цстaвинiIdв уш 11PyДOВ1lX кOJIeКТИВів' Бровар­ ЩНIfИ:сСтавllЙте 'до нamи:x: рядів, бо тільки об'ЄДНав­ шись, МИ вІдстоїмо lитереси роБІтничого класу».

црес­

подв~р'ї

нопіюапРaJВЖНІ>О,ГО бан,!{у.

. спрацював стереотип:

шкіiJIЬНО~О

,цеНIТРУ. яиий є офіЦійною

таке ,склад­

«Надія»

npиАде добрJIЙ ДJЩЬКO 1 .вирimИ'l'ьУСі проблеми? Не може ке ~ 1. пoaицJ.я профспіЛ­ кових коиітeтtв, жодear із предетаІІиик1в ЯШfX' ТIUЮЖ

dJнфaaJмащійний

дoг~a

На !два МісяЦі закіРИВСЯ дитячий .OЩЦQК шиноре­ монТ\ного зasоду.3 !Сі ЧІІЕЯ 217 дoшнJлЬН'.яFl' пішли 'На

в

-

газета

не.

стоорено акщіоне.рнИЙ 6аІН;!(

tн.moгo, :крім з,цивуВ8ВIUI, Така байдужість трудово_ ГOКJIIICy не ВJIКJIВВВє. Невже широким масам тру­ ДJIЩВX байдужа Іхва .подальша ДOJlЯ, їхніх ді­

,иласІ.

Шk1JFЬнаіІНформаЦіЙНО'

~

ВимушеНі каНіКули

вМ­

поведtн­

н,омп'ютерному

банКір.~.

ст,упнла межу БLдlюcrt. А Зl'а,даймо про розгу л мафіОЗИО·ЗЛО'DIШІИХ СТРУ·КТУР, про иапіВl'ОЛОАИЄ іС­ нування JIЮДей .СТарШог{) вшу ... Тому-то на ИИiRіш­ ньому етапі суспільНого розвн'l1Ку з уСіЄЮ г.остротою постала необхідність об'єднання .ТРУДЯЩИХ дJIЯ про­ ТИВаги доморощеній :кримlиальиlй буржуаЗії. Це цілком закономірно. адЖе саМе такі об'єднаиии: мо­ жуть і ПOВllИlНі рішуче виступити На захист прав і <mOбoд робочог.о JПOДy. Виходячи Із цього, Броварський міськком Ком­ партlI УврaUш спільно з оргммїтєтом робітничої опіл1си й вКРiDUJли створити в .Броварах оргаи, JЩИЙ би координував ЗУCWIШI пpa.цlвIIIшіВ усіх пlдпри­ єш:тв міста 1 .р,айоиу. з цією мет{)ю через міськ­

підходІ

їХ/нІЙ

ПодроБИlЦi .про все, що ві.Дбуває,ться у шиолі, \МОЖ' на ,дізнатися 31 шidЛbllЮЇ .газети. ВИД3ІЄТЬіСя ВiOIНJa н

А завтра­

у

Якщо десята, частИRa йО>Го багаТіє за

не прибув ва збори. При такому

ІШЮЛЯрііl8

ЛJООідають

школяр.

рахунок іНШИХ, т{) решта насел~ давно вже пере­

тей 1 виуlClв1 ЧІІ може звову

.'.

ф.

ШаноВНі земJlJlНИ! Усі ми з вами поставлені перед необхtдиlcтю ,переживати ті ,труднощі й негаразди, багато

ruрИбутни

Сьогодні-

ДО ВСІХ ТРУДІВНИКІВ БРОВАРЩИНИ

так

РОКУ.

1995

ГАЗЕТА 'РОВАРСЬКИХlІlСькоІ УА РАИОННОЇ РАА ИАРОАНМХ АEПJТАТІВ

аВЕРНЕННЯ

яких

ЛЮТОГО

8

дію

таКОlЖвідДjл 'СИlТуаЦії,

що

покладають

,лише

на

на­

фонд

до-

шК:tJIьнQlГО БИХОВ~НЯ, який

почав ДіЯти у міСТі. ди,

на

хунок

у Бров.аРСЬК;іЙ фі­

лії УНРіНбalННУ

перші

надшшли

надхоtЦжеНIНЯ.

'І1римати цей ~i !Всі

ра­

МФО

700102

321808

фонд

Під'

повин­

пщпри€мства' MI~CTa

без

-

Сю­

ро:зраХУНКОRИЙ

цього

зберегти

ПрОСТ:О не

існуючу

систему

,дошкіл~но.го

виховarння.

Н.

ІВАНЧУК

мільйQIНЬв

Сергій ДОЦЕНКО,

як

вpec~eнтpy

ТВОРЧИЙ ВЕЧІР ПОЕТА У,країНJI від 13.01.95 р. .Ni! 21 Та Верховної Радн Україиивід 28.12.94 р.

Радимо відгукнутися

про

на зап рошення

тимчасове

J{aJбі,нет MilНli,CTpi,B Укра­ ЇІНИ 13 аічня 1995 року

ПРИЙНЯВ ПОСrrla!НОВУ «Про IВнerсення

зм.Lн

NQ 14 і до­

повнeJНЬ до Правил дер­ жаВІНlо1 реєстраці І та .облі­ КУ l3J]3IТомобіліlВ, автобуСіВ, С3lМІQРобнИІХ .машпн, СI\ОН­ струйовalНИХ JJia шасІ' ав­

томобіЛіВ,

усіх

МЩРіОІК

~i

мотоциилі'В

моделей,

цричепі,в, lНапів.причenfi,в 1 мotroколясок». ЦИМ !дОНУ­ ментом забороняється ре.ес:Т!plalція

.

,транспортниос

засоб'іБ.Зіб,р3lНИХ із .запаіСних ча,стин і агрегаТіВ.

П:QШирюється

тана :забо-

ро\НІа :і на ,реєс~рацію п€\pереєст,рацію

Т'аЮіХ

та ав­

званого виду страхУВШПIJI:

на

ваивя

від

стр.ахуваиня

ві.ної влаСНИКіВ

транспортних

засоБLв на

1995

рш» Бро-

БLв. !ЯКЩО

бити

щена у

гоtЦИJНИ.

внн,ЯТК,()ІВJ()МУ

ви­

,ОО\ЦКУ після ,вИсIНOВКУ. 'за­ ТlверджЄlНlОГО керівництвом

нас

вас ад­

. стер<\Тlва

руху,

ПРaJВИЛ шля­ ,мoжyrr~

цещосу60ти

зро­

l1-ї

3

порядку

одЄjРжання

но­

ниніШіНЬОro ;рону В Уцраї­ Нlі

для трarnкmОpтlНИХ

засо­

У,н:раїни. Ті ж траНСПОРТlНі 3alсоби, ,в яии.'{ Пejpебит:і

бів .вИlдaються. нові 'види 3Н'а.ИЇВ. Як і 'колись було,

НQJМе,ри

зн~

шасі,

двигуна,

нузо'Ва,

Р8lМИ,реЄ1СТjp8Ції

не

де,ржа,вТЮіJЮПекції

визначено

,водія

Ця . катеюрі,я також

BiOlЦliї,

в . YНIPaїIНc,ьKOMY,

окре'

.

ПОСlJ3,щ­

екстерном ..

громадян, а: на:П!}JIaiВлені

та

'l',раіНІСІПІОр­

нових !Номерах є літери тільки ТIl, що НalВедещ лк

Головного уцра.влЬння МВС Унраїни в J{иї.вськlй обласТІ!

ДЄlріЖавноro

~н<дивіДуа,льноro

Це Іне єдине IІЮвOtвведен­ ІНЯ. Є Й Ьнші. Та.I\, у,прав­

лLнннм

для

ту eTalНYТЬ однаковими. У

пLДМГaJЮТЬ.

·ми

з

DВТIIВИJI

ПJl&Тежами

З

врегу.шо­

на

перІод

в дію обов'мкового стра­ хувaRИJI цв;вlnьвoI в1дпо­ вtдалЬUОСТlвлаенвк1в траиспортнвх sаеобів.

НІЩЦ

ним

УJI\раїни. ція

.коJlыolии

так 1 в

латИіНlСЬ~ОІму .аЛфarвіта х . Літери лише у,ИlplaІнськоro аlЛфавІту 1rte/Pе.дбачеНі ДJI<iI в~й ськ6ІвОГО TPatНC оорт У . HQМepHi зншщ легкових аВТОМQб:іJIі'В, а хаиож щ~ре­ дНі знаки ваfНIТatЖlвок il МІ­ тобусhв ІНІЄ з.мІІн.Ять овоєї ФОРМи [ ЦOlООIЦОЧ1Н'ИіХ JPOЗW' рів .. На їх біЛОМУ рі

c'l!в

та

'npaй10pa

Ця Ж іІНф0!рма­

ІЮДаєтЬС.Я

і lНІа

Зl/iДнLх

aJВтобу­

вантaжJНИіХ ·arвТOMo­

бiлlliв. Вони також збerРі­ mк>TЬ ~ форму 1 lЮCaJIJoJчIНIі мїщя. НомерНі знанИі цричепІв складаТимУТЬСЯ 'З d1"ЛТИ. цифр, а тд lfИIМИ буде ПОД<alНО дв:і JIІтери, 1НШlИCaJ­ Н:і ЧІОІРНИіМ ,кольором на 6і­ дому .фоні. ІденТИіЧlНі за ФOtрмою і­ змІстQМ номЄіРІН!1Знаки 1з

п'ятьМа цифрами і двома Лlтеparми ВИД1аіВатимуться і

длят,рактqpl!в. Від IНІОіМе.р' НИІХ :J\НIa'КlIa

rюpИЧJeпlв !ВОНИ

В'іДрlзНlЯТЬСЯ дещо мerнши­ ми РOЗlм:Ьрarми Літер і ВИ-. СО110Ю.

Із п'яти цИФ1р і ,ДВО!Х Лl~ T~,

lнанесених' чорним

КОЛЬQРQм на б!JлОіМу фоні, с~ться

Й

JIЮТого ,ц. р. в актовому

10

залі райвиконкому

відбу,цетьCJI т.ворчвЙ вечір з нагоди вО-рІччя від дня

ви.есеви­

р. до введeaиsr

13.02.95

НОІмerPRИхзнакaJX

. меpнJИX ЗНJaIIdIВ. 3 1 січня

ВНіУт,pIlшніх ,спра'В

одиостороииє

ч~рним кольором буде подано п',Я'І1Ь цифр і д'ю літерНІ. OКjplM '))Ого, внизу злlJВia KQД оБJN!iСТІ., а

Певнізм,іНИ стосуються і

Головного У'Пjpа.в~я ДЄlріЖaвrrаіНСіпекцlI MLНi-

чеНlНЯ 'засо.

хового

меНТaJМИ,може :бути допу­

т\,в знищені ЗІБО пІдробле­ раlнlшезіб­

оо лерездаЧІУ

доку­

Ні.

,1!З'ЗаІПчастин

до

для вРЄГУJIЮВ8ИИя П8Тания

це пі,щТIRе;рджу'

ється lВіДПОНіДНИМИ

ЖlЗ.IНІН1ЯOТlр.имати

. РеЄСТР3JціЯ

. за

просимо

ресою: м. Б.ровари, вул. М. ЛагуиовоJ, 1O-а,Тел.: 15-44-26 до 13.02.95 р.

ци-.

н!і номери БуМів і а'!)рега­

засо'

бі,в, у яких 'ідентифікацій­

раних

ВJUШКJIа, звернутися

вІдповідальності

мий день комісійного ПрИЙIНlЯТТЯ екза,менів у qJомадЯlн,кот\рімають ба -

ТОМОТОТРaJНіСПOlРТНИХ

Ваша неявка у Blдд1JIeн­ ня буде вважатиCJI згодою

у зв'язку з ситуацією, що

міиlcq»lв

3"'1 11 НОВОВВЕІЕННІ

"ЕіА

;хувaиRJI.

иeиJIJI дії постанови Кабі­ р . .м 372 « ... про порядок і умови обов'яз-

МіНІстрІв

по суті дl1НOl'O ВИДУ стра­

иету

кового

КаБІнету

призупи­

7.06.94

Для забезпечення своє­ часного викоиаИ1Ul поста­

нов

варське районне віМ1лєи-. ня НАСК сОраита. (Укр­ держетрах) звертається до всlхстрахува.пьникLв иа­

<НQМe;pHi

нарoджPmlJl вашого земляка поеТа Миколн СОМА.

Початок о

15.00.

Вхід віJIЬНИЙ.

ОРГКОМІТЕТ.

знади

'J1PВ,кт.оPlНИХ

лриче­

лilв. ЩЦ 'JIP8кториих 31Н1СШів вони 1В1ідр1ЗіНЯЮТЬСЯ розташуlВiaJНJНя,м

ціІ

л1ТЄjриі

-

циФри -

іншим

іНф.<Jрма-

зверху,

а

3НИі3у.

НомерніЗНl8lКИ ,МОТОЦИИ' дів lНІе з~нюЮться. У них залишаlOlТlЬСЛ

звИЧ!НІі

чо­

ТИJри ЦИфрИ угорі та ТJP:И літери ЗlИизу, hooe-сеНі 'ЧіОІРНИМ iKoJIiыQpoм: ІНа біло­ му фоні. Зберlгаю'І1ЬС:Я й :}'IC'OOIJJJeНi PQ3МЇjpИ цих зна­ ІОв.

у нових ilJjONIеJJ!НИХ зна­ ,Khв !ВІіЯськовoro транспор­ ту ,колLр чорний, а літери

lНIa.Нeceн!l білою фаРБОю.

Як баЧИIl\Ю.

RalЩі Інові

IНIQMepн1. ,знаки :відрlзня' ютвся і !Від колишнІх CQЮ3НИХ, 1 ~i.Д ЦРИЙlН1ятих У ближньому зарубіЖЖі.

I~HbOI Є~TI,

спеціМlіС:'l1lв, соті ІРОІОв.

На дУМКУ

виqrа'Ч'Ить іна

Л€il1Н1О1Ві та 1ВШl'!'aтНl. а в­

ТQМ,обілі jpal30tМ із автобу­ оа,ми

,можуть

маТИІ

OДlHa-

нове

поєднання

цифр.

А

це,

лі,тер

і

цри викори'

IC;TaJН:н,i лише ,літер, що вхо­ ДЯТЬ ЯК В у.кр8.їнськиЙ, так

і латинський с,кладе 'МаlЙже нін комбінаЦіЙ.

:alлфа'Віти, Міільй()­

29

Ок:Рі.М того, станда[jТОМ перЄіДбачено і тих

'ВИJ1ЮІристаIННЯ

JIlaiТИlНIСЬКИХ

літер,

ЯКИХ немає в україНJC:ЬКOt.'VIУ

81лфа<ВіТі. При ЦІ>ОМУ кіЛЬ­ к;1сть

номerрних

знаків

збіЛьшиться ще 'в два ра· ЗІ!, ДЛЯ Укра,j)НИ, із її мен' ше, як

деСЯТИМііЛЬЙОНIІЮЮ

иі,лькї.стю

траНСПОIР,ТНИХ

З,aJCобів, ЦЬ'Оіго цілком

до­

ста:тньо.

М. КАРПЕНКО, lна'шлыиии міжраЙ:ОIН1IЮГО

реЄС'1'раlЦlйно

-

наційного

відділення

екзаме­

ДЄjржав ТОіlН,с;пе кції

Уп­

paJВЛ.J/ННіл державтоін' спекції J{швсыїї об.ла­ !СТі, IООЛИОВНИк М1іліції.


2 стор• • Середа, 8 лютого 1995 року

ОСНОВНІ •

ПОКАЗНИКИ

Торік

вИ'ГО~ено :меНІше 'На -16,2 'ПРОЦ., тop'11JJВ на 21 ,7 П:РОЦ., ~Qlвба.ОНІИХ ВИ­ робів на 9,3 'ПРОЦ., сметaJНИ 'На 66,4

Щ)б., ,в

ЧИlСЛ'і: про~Т1в хар­ чylВaнн.я Н'а 165,7 ,'МЛIРд., Інепродо­ В(}ЛЬЧИХ юварів ІНа 754,5 млрд., з !Н1ІіХ

ТОІваріВ

JIеI1КlOІ

50,7 'МЛ'Рд. нрб.

У

ІщрlВНffiііні

аз

на

т.

ч.

1993 ,р. .випус.к

,щ>од.уктів

(]іМ€lНШIИВСЯ, Н'а ха:рчува,ння

проц.

на

ПРОЦ.,

У

82

із

на

гру'па,

ЗВі'ТНlQlМУ

МlИНУЛ'ИІМ !роком

Н'~РИЄМlСТва .д о -

ЦРОдУlщl'і,

том,у

,кУ'ХQilmих

С'Я ІІ!рОТИ

яаООр.im

м;инулото

чи,с­

про.мИlСЛ'ОВ'ИХ

(90,9

К'Их

'Кyroтm11В

,для

Вщ>o6нJищтвo

заВІОД,

!рОку на 7650

В'од

заiJиUШIВТЬСJl своєріД­

рlд.iшм мamiTOМ, ЩО при-

TJlГYЄ iWrереси

не

ЦіЛИХ КOJleltтивів,

JПШIе

але

й

знаЧНИХ мас окремих ГJЮ­

М8ДJIИ. ТИМ біJlЬше зараз, кОЛИ держава не спромож­ иа забезпечити практично все иш:е.ления продуктами

харчу.ваиии

В

потрібній

них

Ha.pat4.ax

з.ап.а.с,у Ім,ади),

'Н\а Імедалі. 'Шtа.

Наві,ТЬ

послуг ІНа

130236,4

них

Саме

yгLддJlx

ка

таких

при­

міських р8Йои1.в, як наша Броварщива, й ,ФОКУСУЄТЬ­ ся сьогодні увага вже не

ТИСJlЧ, а навіТь дecaTICIв і

сотень ТИСЯЧ

.1

місцевих

житe.лtв, і гороДJIИ. фaJC(' цей ніби й відрадний, ~л.е

не поспtшаймо із виснов­ ками, бо' .МУСИМО рете.льио

1 зважено врахувати

всі, навlтьиaitмеJODl ві,дтіНКИ зеие.лwо'і проблеми. Та,к, багато чого можна списати ,на lНинішнl 11РУДНО\ІЦі .в е.кСIІJJOМlЩі. На ту

ж lі'НфЛЯlI.ltLю, на

той же

брак пaJЛИ!В1Ю~мас тилыніх ма,теріалів, Іна ту ж 'ие­ стачу те5шtки, заша,онm частин ДО не1, Ім:tне:раль­

НИХ ,до5.РИіВ, гербіЦИJДіIВ ... оо . Це IнеlзаrueреЧlНQ Iреалі1 СІ>ОІГОДElННЯ,

Іяні

не

мо-

жуть !Не позначитися на ре.зу ЛЬ1'Ю'aJХ Г<ЮІЮIJl)а,рю­

31находитЬtСЯ

Ні

,за,К;РИ$,ТИ

-

!Очі

й

,на il,Wше

HepaцicIнMыеe

стаlННЯ

земельних

ІВИНОРИ­

ресур­

с1ів Іна мі,сцях. І хоч на сес'Lя.X Ра:д н.аРОДIНИХ де­ ПУ,ТJa(ГІн у.СЬх Ірі,внів, у.сlЛя-

зщзжди ,ра­

Зіга:дують неохо­

Фс.воїх ')

[]eT,€IH:T.нOCTi

,МаІНіД

спеціatлlСтІв,

КИІЙ ,рівень їХНЬОї сtlйlНОї :пlдгоrrоl'lКИ. замовчують

ко­

ІШІ,ЗЬ­

ПjY.Jфе­ Т,оI.VlУ й

здебільшого

цю проблему. ПОp<JіЧlНа !]ріаl:,тнк&? ЗВlLсно Ж'"

Тому-то

й

,ВИtДаєтьr я

цілIrotМ З«l;l{QНIСМ!РНИМ на­ ,мір lРайtВИКORКОIМУ а,кцш­ ту,вати

.увагу

ЙМУЩИх.на .ній

ВС'іх

Івладу

Цій акт.Уа,ль­

проблемі.

lІІ{а

завтра

~о.же ПОСТ'atrи щез !пою ,І'ОС'11РОТQЮ. А

щоб

<н:е

читача

б.~ЛЬ­

,6'Di,M,

переоБТЯЖУ'ВIа!ТИ IВИ}{JIr<1lд>О:М

авернjlМ'ОСЯ

,може МІО

IОРИIСТУ,ван­

теоРії,

'краще

які НШЗИJВaЛ'lfСЯ m ДaJ.IJноіраЙвИIlЮНtКiOму РОЗГЛЯДjі

цього

Отже,

ЩОДО

~

прикла'дфВ,

ОО'Сі­ при

ПИ'DaiНJНЯ.

ефеК!'ГJIIВ-

ності roспода,рюВtatНlНЯ на зеМJI'і. Якщо .торік У'РО-

три

,була

В

д.ва-

завтра

кусати

че. ба це ВИ2ін,аннн ,IІСК.ом­

IЮНКJ)eТНИХ

ное

Кe"jpiJв.ники

РЯЧИ

це,

ІНОМУ\}

Зрозуммо,

ва\!iJНЯ наземлl. Але, гово­ цро

ін­ ЩО

:lIjl0нlaiлыю•. це

піrд.­

'Тд Gемля,

IвиltQРИСТ,О'ВУЄТЬС~Я

про

,сы\'гсюпо'дalрсьІюм~~

Є ж бо й

госно:дарств. <н'е

ще

,раннї.х зернових

приємс'l1В'Ї «HOfВ.a У кра[ ~ .на,» ста:НI:J'ВИJIа Ba~ 43,3 ,ДО 33,3 цеН'тнера з ,І1ек­ тара, -ТО у «Ве:лmoo'ди,мерськощу» 'Ь «3а,ПШIІВ-

JlIKTI

земеJlЬ­

млн.

у де:ржплемзаводatX «Пло,СlGіВСЬЮIIй \}, ~РУIlQllЯ\}, радroс.пі «Тр65yxj:БС,ЬКИ'Й » , ~ОJI,ектиВіНlОМУ С'іль­

Оудемо роои

')

... ,меНІШОЮ.

по.'

ОlЮч,ів.

39,5

пРИ

се­

peДtHЬ<3 :раlЙ ОН;ООМ у: П оніа:3І­ н'ику 105 це'Н'І'н,е,рьв з НеефеКТИВНІ) ВИ корист'о,вуєть'ся з.емля і В Пу­ "І!ере3.

виооку

ІЗа,бур' ЯlН'ЄІНі,Сть ід'~оея ~писати 10 reKTaprB по­

гречки.

c,iE:JB

Пух!lвЧaRИІ,

а 'ЮІЮЖ і л:і'тківча'Ни спромоглися торіК на, природних СIЬНОКОса.ху

нойм!

Десни

к,рб.,

за В

ч.

МЛН.

крб.

к;рб.,

вї.дrroвtД1ІО

роооти

На

по

з,tб.Ра''І'И:

ли­

РalЙСi:lНИ!Й

ЯІаід.ав

зв'язку onхлуг

м,еліо.роВ'ЗJНИX

них

З-eмeJIЬ,' У

ло,

Іня

систем.

час

та

Я'RИХ

«угатили\}

ку

~опі.Єчку.

ня

віддача

сR!й

CьoroДlLi

їх­

ПРИRЛlaді'В,

'з:розуМі'ТИІ,

IВсе

У

чималенlЬ.­

м·іЗepНJа,.

ДоС'татньо аби

осуше­

МIQ'ЖІна

що- ,не

пожжити

ма..

тсріаЛЬНО-ТеХ'нl'ЧJНIOЮ С'1ФУ­ '!'ОЮ? Якщо oДJfi ,із гос­ подарник!!!! шукаютЬМ'О­ жл'Ивостей, як 'іЗ 'Н'Ин<іш~

oныJiI то

КРІЮ;И

,виборса'ГИJCIя;,

,інш~- шу.к.ають

'ПРИ!Ч1t­

ІНИ , щоб ПРИJКрити НlИ'МИ 'свою беЗІ1О0подаРН1С'Гь. При ЦЬОМУ Gабу.ваютьея на,Віть прописні істИіН'И roсподаі'Р'Ю­

СН;ЗlЖlі'ТЬ, прим;~ром, як чаС'то зможете 'ви сь'о­ ГOДНli побачити на lЮJlЯХ

КУ,пи

І'НОЮ

ЧИ

кришки?

Це

,p1дКtЬCTЬ_

Отож 'ІО Й вОНI) І 11\ не зеМЛlі ча?

Було

б

IНІаII1tіВС'lI.рав,еід'-\

ЗlВИіНоувачУ'ВоаIТИ

лише

земл,l.

ста.вленн.і

Не

'МОЖ!На

і

маЛЬ'НІе

далеко

С'І:аlнOВИtЩе

д:о

реJta'НИІХ

запасу

для

Д'івськИ"Й », « Н;расил 1Ж:ь­ 'кий\}, «3аtПлаtВIН:ИЙ\}, іЬме­ :н! Щорса, де Кlілька сот гектарів lН'е дають Ц))ак­ ТИЧНlа.- 1H-l'ЯКОї

Те

ж

самое

В1ддаіЧіі,

'С'тосуєтьсоЯ

никіВ ко

ІВ

po.nlЬ

ВИСТУII1.а.ІО'ГЬ

сам,і

ж

<JIPГгJН'И

'На

Т.ар.ік

у,сі

ПОРУШ­

неріД­ IВЛаідИ.

і(]

часом

'МОлока.

РіЧ:Нlе

ЯfЩЬ

Пlор.іElНіІ'Н'О З

зменшилис,я

Н'ОІВОя.вле­

них ферМ,ерів, ЯlGі 060В'ЯЗКОІЮ з 'ЯВЛЯТЬ'СЯ , буде

просто 'нем'ожливо. правда

Чи не

,паРа!дОнс;

заlfЮН

ПQРУ:ШУ'ЮТЬ 'Т}, хто .(j ма'В СТQЯ11И : на ЙОГО СТСФО­ жі? ..

Депута,ти' МИlнулого та й IНИlН!1шнМ)го 'склwн.ань Є ов.loдкЗ,ми ,ексцесІв

ТОГО, д'О ДОХQДИТЬ,

'Ноа еесі!.ї

раіЙ'palДИ 'КОМ,УСЬ

яких 'коли

і':1 наших 3еМЛЯ'l{fLв НlalВi,I'Ь Н:1: за,нОIН'Н'ИХПliдс'1'а13lЗ:Х В'~ДМ<>ВЛtЯЮТЬ у ви.цМetН1Н\i земл,! під ф~рмерське го.сПQдаіРСТВО. Тут :1 '<Jб!ра­ за, ! сльози, й оБЩЯ'НlGИ ,знайти упра,ву ·на незг().­ вJ'j:)ЛИВУ Ращу ІВ lНарод;Н'О­ 'МУ ,суді... Але, на мою

н/(і

iдJіючи так, депу­ таlfИ мають 'ращію, а,д:ЖІе не коже.н ІіЗ претенден'l'I!В у фермери адатНІИ1Й про­

Х'І'О

1993

ТОНJНи.

8524

явити

себе

ЯlК

с.ПРaJl!Ж'нLЙ

господар.

саМ,і:

llЮ:На,д 'ІРИ

роки МИlНУЛоО 'із

в Lдтoдi , як

IНfИХ,

.вИJКОНКОМУ,

ви

В.

ДО

вик<О.ри-

приступал'Иl.

Н.

І.

П.

Мщюнець,

Оі'вер. Тепер у ор­ влади

Є

с'У ді

внлучeнtНЯ

феРМ~РСТlllа.

ЯК

,вщ

п!дем­

наpdtд­

питаlНоНЯ

13

Iносельц,1'в,

,інше,

.цро­

щнщраежн'ьо­

Ное

IffОРУШУват'И

'Н1а<МУ

як

В. АКУЛ0ІВ, В.

}{ар,с'И'М,

Фермерськ,у

нерацІо.налЬ:Но

O~i через

:кредита'ми,

ш.і

'НІИ:Х

про

земель­

А це .не що диокред'Ита,цjlя

землю.

'Т1РУд'Нlощі ~(3

теХ'НіlКОЮ.

через

-

Ін­

Ві!дСУ'І,НliС'ІЬ

еле-м.ентарн·их гос'Пода:РЮВaJН'НЯ

навикl'в на. H!fj.

ОсгrаNIНЄ, ДО речі, зн,ач­ 'ною

МіР::J<Ю

тих

ж-е

дЯ'Н, С{)ІМ

Я'ких <OCTa:HHIJ\1 ча,-І таl!{ багатоз'явил,о­

оНа

сroс'ується

Брова,Р'Щині.

lДЬTe сь'ого.дН:l ми маrcиваіМИ,

'ми

й

ГОР:J'д'Н'И'К,іIБ-lГOРО­

для

Про­

земельни­ .вои.діл,ени­

городtБ.

На,ВіТ"-

1~1-П!Д 'С'НЇІГ.У . можна ба'чи­ ти: цей на,діл Нlі,хто не обрOlбляв,бо гають

Хіба

У

бур'ЯlНИ

:з,р!,ст

це :Н!!

ся­

ЛIQДИІН1И'.

ЗЛОЧJИIНI перед

землею

IВла'сн'Ою

со­

'ВОСТЮ?

Н'і'х'І'О

'Ное

Clільсь/{/! К'СІМ'И

заш!;речyrє:

Ра,ди,

за:ра/З

Іх

'ре,ванта,ж,енtL. же,

яка

І

с:прав.а

як

HaM€:Нte,

ІНі

ПИТаіНJНIЯ

'ня

CКla­

~ЛЯ

них

Оа/ме

ж,

земель­

ВlИД!.JIен'ия,

-

,п:l/дJВ:иIlЦен­

р.оДЮЧ!ОС'І',і

-

пе-

ХТО

'І1ав{:е

'вик ОР истан'НІЯ,

lВиНні

НИКО'Н"

еIlрашно

наlЙl'ОЛО'ВlLіша.

Судl'ть

ще

обрав

ник'о.РИСТlOlНУЮТЬ

,ду'мку,

ІН'ИХ діляlЮК.

са-

нta 76,5,

гоооодарстварайоН1У

. '3atКУ1ПКН

ВИЛУ'Ч'И'Ти

для

ПрикpиrвaючИJCЬ IНІаче б то Д~'РНlми :намі:рами задo.sоль:н'И'Ги потреби од­ aJm.ради

ТaJК.

ВJiIКIOIНClН'.:> лише

ЦPOIЦЄНTa,.

87,9

3аRУnКИ Овочї!в

землю

ГЮllі:в

цравоПQРУШень.

Прич{)му

I1poДY~iї.

КlQpiB

отежИІН~,

ЦЮ

смер.ч!

пЇід сада­

раД:ГОСIllaХ« Жер­

ПJ)'ИЗIВе­

О~З:

В.

з,аЙ!Нятої

Це ,і

3ІНtaI'IООІ1О !lIteЛО'­

А втім, не лише ІНа. з Baoнli , а й чимало 'інших

робляється ферМjepaМИ, то 1Нr<1,вколо решrги уг,і:Дь (]акручую'ГЬся своєрl,дні

В

дО

IМОпраlВНJ:> передають 'цМі земельнІ масиви п.Ї,д З~ будову. А це ООН&ЧЩІ

А як іНtакше, як не безгос'пода IШI'стю ,М'О'ЖНtaJ

ми

-

раЙJ;,П РОМТClї

,деРЖЗа'МОВЛеІіIНЯ по СЗ&К'У'пках СТгJН'ОіВИТЬ 90,6 ПРОЩе!НТ&.

. 'МИlНУ- -

Це-О.

'зеМЛі,

все,

ТБа:рИН1Н'ИЦЬІКОІ

птиці

лише

36 'В1дсотК,і'в П об­

«СеМИПОсl­

вирООнИ'Ц1'3'U

вел ИJК{)'ї

.ГJ1О1ГОЛ:JtВ' Я

'Звучало на аааМаННіі рай-

пе-

«f10'l'о,п'іIВ-

l'OопqдарС'тв

БQРУ

Четверо

ви­

'

«:PYJC;atНU!-

ІНа 80,3 процент.а,· ОВJЩЗіЙ -

тра,в.

SИ!ЮрН1СтaНJJiЯ

за

оБІйти ІЇ!З

змte:ншили

сmщей, IПТИlЦі.

нenюр­

земель,

до

пта'JCорз:дroСПі

не

пеРщі 24 ферМ€fl)И одер­ жали в ;райОНІ! землю.

користанням

IJ)ajДroICпах

ПЛаІН

на,с,елеНlНЮ

І

.І1ОС'ПОдaJрств

таКСI!\1У

у,ваroю

од-

'кері8Н'ИКtв

с<пецlал~с111IВ

у

А хlба.

вЬд у ДЩРЮВlaн:н,я залежить П IВli.дJдa­

ЛИВИМ

них

ТOIJ)фo-

«3аВ'ОІРИІЦЬІКИЙ\}.

IJIOГIOJItl,B' Я

перш

POКlOM

ОІЮІруджен­

в

зме.нши",щ

у

«IRaл'И-.

птахофаtбри­

«пл!оск.івосыий»,'

бі!JIЬШОоСтL

худОби,

МЛIН'.

цен:тралtїOOВаіН'ИХ

13484 м..л:н. кРб,

t!fa

і

ВіУООЛ

році

Н"иУвська,

<<'ЗОРЯ».

Лише

на:звати

ський»,

СКИ'1!У ЛИ

її

укосу

та

яєць.

му

одному

радlI'OCП·!К'Ом\біIНl3Т

т~нський»

СЬКИЙ»,

flв'ааок

лому

-

ЧИМ1З.Ли,й спаіД виробництва молока

Ka~

стаlНlНЯ

,ПО

ДОПУОТИЛИ

«ТребухtвсЬtКJItЙ»,

IВклад6НlНlях 24424 млн. RIJ)б. БYlдівельНtН1МИ ОІРга11\іooц1JяМІИ ра:ііо­ ІНУ ВИ'КrOIНIaIНО пі:ДрЯДИ'ИХ PtOб~т влас­ іНИМИ СИЛaJМ'И-Н.а 417355 IМЛIН'. крб.

них

Виробництво М'OJI'Оіка. збlі'ЛЬШили п'ять господарств. Це «Нt()вa: Ук­ paЇJНa\} , «3а:плаВІНИЙ», «:пуxlьвсыm»

цeнrrpaлі-

221004

м'яса

Серед

tК'a.

Будівелы1ю-lм'oн"raІніi

вик<>tPlЮТаІН1О

ВИРООНИЦТВ<О

ГОClІЮдарств.

«'Руса.нLвськИ'Й \}, «,Бое\РИlЦЬН'И'Й », «l{ра,с.иЛ!іIВСЬК!ИЙ», «ПлlоскІ,всь'ЮlЙ\}. НаlЙlбільший ,СПЗ!д вирoб1rИJцтва м'яса

3955,5

стВ'орення фермерсьКlИХі' гас.по!Да'рств. ос:к'їлыки

ше

Ві.сі,М

1994 рІк на

т.

l'otCHO. М'Яlса _

м'енше.

Збільшили

к1вський\}

гектара,.

хів.ці,.де

сячу 'ШТУіК

Кjрб.

вла,CJЮC'l'і ВИlЮIРИlСТаІНО

ВalННЯ.

лише

центнера

на

вс,іх

МЛlН.

рону

12996 'ТС/НН', що. на 8344 'Юн,ни мен­ - ше, ;н.lж у 1993 'Р'оцй', молока на, 8375 ТОНІН, яєць Н3' 54451 'ІИ­

до.пуа~ил;и

форм

МИlНулого.

ра,йOlН1УВи!робили

За 1994 рік ІЮ БромроьКOlМУ lРа­ ЙОН'УВ lJi!.JIoмy було введено о.сн'О1Б­ НИХ фо1DДltв на 124392 MJDII. крб., в т. ч. НО об'єк'l'\aX 'ВИptOiOOJlиtrotro при­ ЗlНaченН'я ІНа 23325 'МЛІНІ. крб., або 18 ПРОЦ, заmлЬІНОГО введення. ПLдприємсmaми та· ОРГalНiIЗaJЦЇ'ЯМІИ

ефекТИ!ВІІ'ОГО

l'ншИ!Й ПРИі<Лад. У Тій же Вели~ій Дим€:рц:і tНa площі 200 гекта'рьв 31і­ брали

IНat

-

господарство

ПРОТЯГОІМ

'поБУТOtвих'

1451,4 /МЛН.

пLд>пР'ИЄМСТIВlОtМ

Сі ... сьие

дa'PC~вa

3ОІВаlНlИХ каш.і'талыIfиIxкIJIщценьь 32206

КОН­

платиих

. .

кількості, належноІ яко­ сті ,та ще й за ,достуПНИМИ цtнaми.

та

району Н'щцаіН1О

Чи не

101985А

послуг

період

РОЗМ'ОВ.

IlЩPОдJНIО110

Обсяг

С'ІШЮВИТЬ

284987

ПРQд.у~ціїЗl1і'ДlНО

,вона

н,ада'но

пdтал!>НІИХ ,ВlКЛajДень

,райlOiНУ

наоелеlLНЮ

ОРІ/аНlі,в ,мі,сцевої та це одна CTOPO~

НИХ

Капї'I'8dLне 6},дівництво

Зaf8о,д,

ТОІр!їк

ЛО її ш~рейшло до земель

товарl'в

лими пI,дJПРИ€JIoDства,ми МЛН. крб.

• П.1lаТIІЇ ПОСdfFИ

lН)а чути наlр,LКl8JИН'Я ГОС,ІЮ­ ДЩІ:IНИlкtв .на неста'чу в ра,дгоспaJX землі (бо чима­

оода­

С.мьськими Рa:дtaJМи надано плат­ 'НИХ послуг на 228,3 млн. 'крб.. ма­

ПРОДУКТИВНІіСТЬ праці В ЦіЛ'ОМу по району знИtЗИJЛа'сь іНа 31,3 проц.

IнеріДко ,маж­

иа

пotНад

за 3'ві1'lНИЙ

'

П1ОСЛУ'Г

фабрика

оомовлеRIНЯ'м

жаWНі,сть

Нlа,селенню

Rад.госпами

за­

року.

Ради: повноваження І дія

ше

фalCфика,

м.у періоДі було з:a.йlнЯ"І'О 12272 чол. ПРOlмислооо-'В'ирООНИІ'Ю11O пеРСОналу, що на 1198 чол. MeНlille проти 1993

.

IІЮСЛУГ

5121,5 мЛ'Н. крб.

,«СтРі -

У ПРОМИСЛ'CJIOOCтl рай'О'Н!У у ЗWТtfЮ­

народного СПO'ЖlИВаіННЯСТ1а'fЮВИТЬ 18 проц. У 3ВЇJ'l1НIOMY pDlЦi СКОРО'l'И'Вся

усВі­

фа5-

траКlТtaJми.

галанте­

ОРГaJН:L3а:ціЯМIИ

сІчНІЯ

зв'язку івііЩПр.а:вл,ено 957,8 ТИlС. ЛИІС­ 'І1ЇіВ, карток, баіндеролей, 9,6 'ІНІС. посилок, 34,1 тис. 'l'])ОшOtВих перека­ зіlВ, 68,1 'l"НС.телеІ1р.а'М, наД<1IНО по­ над 4148 "І'ИС. міжм,іських т'ел,ефQIН­

K!.JIb'К'OCTi),

lШЮЙm

поставки

державним

СіПожи­

крб.

«СW11JЮrex­ В3БН, до­

rнtC>Мlбі:fЩjJIМIОВИ,й

«Бу,дперліт»,

!3ІИ!IЮНtaлИ

. і'з

м я­

Пиroма ва:га ПРОДОВ:ОЛЬЧО[ ГРУ'ПИl заraлы1юуy в;ироБНІІЩТЮТОВ1Іірі:в

але мусимо сповиа

дажу

,раIЙОНУ

«Любlич», ПРОМК(Jl:VІI(ЮНWГ. ПРОМИСЛОВі пmрЯJЄМС:Тва

раза.

домЛювати иeз.anеречиі СТЬ істlDIИ: зеашJl, як 1 рані­

Іх

ст.річкоткаlЦwoa:

«Фанел»,

;з,ав'о'Д

KYXНJi.

теl\стиlлыІїї

ХОТІЛИ б того чи ні;

3аігaJlынїї

l!іаpOtдоого

С'ІЮжиВatН1Н1Я І} 'П'РОіДУкці'І ,виробничо­ техНічного приЗ'Н'а,чeнJНЯ 3640,1 'млрд.

ШІІ\} , Б3АВН, ШР3, ЗЗіООД ,залJooбе­ Т<m!!fИХ .ВЦроІбilВ. «ТОРГМ<!Ш\}, 'МlООЮІЮ­

реї у поptmrЯIНН!і -ІіЗ 1993 '))ОКом СК!О­ ротил<ось ІН'З. 24,6 млрд. -крб. (48,8 црац.), швeй1mx виробіВ на 32,6 млрд. (67,4 IПроц.) , Випуок трико­ 'NШШIIИX mrp06іlВ зб.J.ЛЬШИJВICЯ у 7,8 раі3аі, 13 Т. ч. 'дЛЯ дітей У 7,5 В

п,роц.

JIlі'дприеМlС'І!В

11 (8599)

1995 р. у раЙQНt1 на, 17,9 ТИJС. теле­ ФОНІНІИ!Х аПaJраТll'В, з. НИlХ 3,9 ТН1С. (22 проц.) у сlirльсьн,іlЙ -місцевост.і.

крб.; 'в т. ч. '!lФУroвНІХ ІНа 17426,4 млн. ,крб. Виручено Віі!д про­

облад-

сm.дн:о-екаперимеН'Т1аЛШИЙ,

ClIЮРОТИJВ­

,щи1!aR1Б-Л'Ні«Ж,

дано пла'І'НИХ

61,3 прOlЦ., ПРОМlIюм6і­

В тому ЧИСЛІ}: зпм, АТ Нi:~\}, пла.стма,с, ДОН,

ПРОЦ.). Ваднючас збіІЛЬ~Л?СЬ B'~­ ,опалень,

;!Ід

На 1

раJCОІвуваЛlQlСЬ

МЛН.

13 'проц., 'З/а,вод «'Горг­ 34,7 ПРОЦ.,МIОJЮКООaJIЮД

37,2 ,ПРСЩ.,СТpjЧ!IЮТКtaЦЬка

ТOIВCIJ~

БудlвелЬtН·ими

зпм

КОІмуналЬtнtOiro

СТaJIЮ­

ІН'О 'П'ла"ІIННІХ послуг на 2454,6 млН'. крб .. Вируч.енОВlї'д ПРОДАЖ& товаірі'В 3965,9 :МЛН. крб. ~muИМИОРМН'і3а:ціЯми 'lРайоНJУ на­

НtaT на 65,3 Піроц. У зв.і/l'НОМУ перtод.і ,IШГО'І(JoВJI,ено 'Ювар.ної пРОдУкції на 1153,8 МЛ'РА. КІрб., що 'На 690,6 'МЛРд. (37' проц.) 'M'~ іНlіж У 1903 РОЦі. В цМому 'оо .раIЙ'ОІНУЗНlИtЗил'И обся;г вирооництва това.рно(ї 'пptО(Ц"УКЦії 20

КQoмплек'DІВ (21 цро.ц.) , 'Bi'Tal1feнь 00300 наборі,В ,(25,3 ПРОЦ.), :м'яких кyТDчКі;в на 392 іНаб<Jipи(28,6 НlИЦ'l1ВO

на оо

«Любич»

Лlі' клейонки СТОЛ'ОІВоІ :на 65,9 ПРОЦ., виРобі'В :і'З Іпластмас на 21,2 ПРОЦ., люст'Р та tПіД,В<іСів:на 67,2 ПРОЦ.; бра на 74,2 ПРОЦ., на,стlЛь'НlИХ ~~ЩdП tН:a 55,8 проц., мaJC!'ГИ1Ш XlОЛ'QДН'о.1 на 36 7 проц., каРНlИJЗlв ,металевих на 42: 7 ПРОЦ., дощок пра'суоо.ЛЬtН<ИіХ на 73,5 проц., телlеаІНТен :на 56,4 ЦРОЦ·, МЩІН'іКЮРНИХ 'Н<llоорl'В на 37,5. проц., дитIIIЧJИХ ,lфаnroк на 55,1 проц,. 48,2 ІІ1РОЦ. нецродoвoJlычоy tPY'Irn roв'арів СТa;НJ()oвлять' Імебл'і. ,пpqте

ВJШJ)"С'К

Іна­

рика на 31,6 ЩЮЦ., КОМJQШОРМЮВ'ИЙ завод ІНа 9,6 проц., швеЙіНа фабрИlС!

пу.стили -знижеиня вироБНИlЦтва БІЛЬ­

шості',~

ЗіаБОід

НaJНня маш\}

п,роЦ. -.С'МН'()іВ'ИТЬ ТОВаІРІ'В.. . пер1Ю;ДЇ' В ООJ)ІВЮПІІНІ

-

їХК1ЛЬJЮС'Іti!):

послуг

,і' ПРОДУІЩії .виробниЧО-'rexiНlі'Ч­ '00110 призначення ДОР!В'НЮЄ 55353,4 'млн. крб. ПРОМИ<CJIоеИМ'И ПЦЩН'РИЄМ:ClТВalМИ ра­ йону нщцаJЮ ПЛtai'l\Н'ИJХ по.слуг на, 16491,1 млн. 'Нрб., ;В, т. ч. побутових на 6380,9 МlЛН'. ,к,рб.

ІІіРОЦ., завОід заЛізобето.Н'Н'их В'И:РОIб!,в Ііа 55 проц., ХЛ lі600аюд -'на 11,8

У ззгалЬІНОМУ випу·ску товарїВ на­ родного ,СПОЖИВaJН1Ня 'НайlбtїлЬtIll'Y пи­

roму вагу

загально.ї

rюбутоеих

ва.н.ня

иа 33,5 _ ПРОЦ., АТ «СВ'і'МотеХНіка» на 58,1 проц., за,в,од "-,Пла,стм.аIС-НI3. 48,1 проц., ДОН на 36 ПРОЦ., Б3ВН на. 14,6 Цl)OЦ., Б3АБН :на 54,9

67,8 млрд., або 29 проц., товаріВ непродовольчоІ групи 'на 341,8 млр,д., aJбо -:31,2 IItРОЦ., 'fIOiВaJpї!в лег­ кої ПРОМН1СЛІОООСТlі lНta 48,7 млрд., або ,на 49 проц.

НJеПРQДОВOJIь·ча

безал~ОІ1ОЛЬ1Н1И'Х

проц.

58,1

Обсяг

30153,7 /МЛ'Н. ~. Виручка ВЇ,д

Прод>а,жу

Виробн!и!цТВО товаРіВ ~apQДH::>Гo СПОЖИ'ВaJlШ{Я сkоро,тили у ЗlВІ'І1НООМУ пе.р~ОДі 15 IliїідприеМlСТВ району (68,2

409,6 млрд. ікрб, aJбо на 30,8 проц., В

Щ)()jЦ.,

33,3

поїв- на

пpOtМIИСЛОВlOCТ}

roварі'В ДЛЯ населення

крб. Ви'ІЬ

проц., сиру Нlа 33,3 I1ІРОЦ., маСЛа селя:нсьК'ОІ1О :на 20,4 проц., веРШК,ів

том1

РОЗВИТКУ Б.РОВАРСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 1994 РІК

ВШJу.ск більшооті ЛРОдУJrТіВ Xkl!рчува:НlНЯ. ТаIК, хлli60QyЛОЧllШХ _ виробtв

ЩЮМИСЛЮІВимипilдпРИЄІМСТ­

Ж И тт я.

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО

DРОИПС.1l0віСТL вaJМІИ pa;lЮНlУ rgЩІОбл,е1!ІО товаРіВ на­ роОДНІОІ1О СПОЖИD3aiН1НЯ на 920,2 млрд.

на

СН О В Е

ГPYН'l\lB

бути

'По­

RaЙВlИlЩИМ

пріорнтето.м

у

діяльпroс­

'І!Їо орга'Н<У IВ'ЛащtИ. А ЯlК­ же ,інакше? РозТРИlНbка, ЄМ'О !Землю, зведемо П родючіСТь ,а

ПО'І1Lм,

до

MЙI!llI'MYмry,

через

Де<ОЯlюк-

,ДРУIIИ'Й iPOКti:B лtкт.і куса­ тимемо. Бо, 'не уовІдом­ люючи cьo.ro~i· 'ItQl\O, що

роб.имо" :ПРOlдPВЖУfThЮ ру­ бати г.іЛку, Іна я'Кїй си­ ДИМО і Я'ка й так щщь 'Ііри'Мається

пІД

ек,о.1JIJiМlі'Ч'Них них

та

Ві'ТР<;І:VШ сощ1<аль~

;незгод.

В.

НЕБРАТ.


сП О В Е

Ж И ТТ

11» •

І ній

СТЕПАН ТА НI1іА С

·

І

е,м, Я 8 ..,,"...............1Q••••" ВМИІіаClїL\і':Я

за

обіД­

дружну,

сцринли

її

IРОблЯть у родині Новалі,в, .без цього б ІВІО\ШІІ .цроато

Та

веЛИКIJI

~Olт Іне

служщв

-

ГОlВорИTh

ми ми

ДЛЯ

ІЩ,

ВИlПllюбу­

,ваlНlНЯ 'були б IруЙНі'ВІНИМИ,

міЦ)Н'а .са·м·я

то ре­

-

'ЗіУльтат

неВПЖV[lНЮЇ

ІЩЖНlООО

її

праці

члена.

ну

~ня,

ока.

НIa:vl

AOnOMara, жінкам

Беpт<alЮТhСЯ

ВJuiЩУК

Л!ікар,

як т,а,

чуЙіН!а,

щцра

завжди

ГO'l1OBa

vrюдям,

леЖНОВід

вона чуд,о,ва,

-

Б,О\НІа

дооомогти

шої професії 1Н!а Зе.млі. Та н.рім тога

tНlеза­

,віку.

. Вона

не лише лj,кує жЩнок, а й НJ8.1В1Ч<іЄ їх' бути

і добра лю-

«Медовий»місяць

малюкам

у

давньогермmu:ьких

naeмeвax MOJIOДJITa по.вин­

нІ були протягом 28 днІв (оберт Місяця павксто

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ Якщо

ледиця,

на вулнцl

ще

lЦialСІТЯ

перед

виходом

з

дому як слІд натрІть підо­ шви чоБІт розрізаною сн­ рою картоплиною. Тепер взуття не буде ковзати по льоду.

свІчка

довше

буде

горІ тн

якщо попередньо на­

тнрати ті змоченнм ком МИJlа.

шмат­

ПарафІн не бу де

змочуватн

мнльну

поверхню

І не внтlкатнме з-пІд гно­ ту внгораючн повнІстю.

К\Jlька

..

вого

крапель цукро­

сиропу,

взуттєвий

що

крем,

його

якІсть,

жуть

БJlИСК

доданІ у збере­

взуття.

СІк' часника склеює СКJlО І пластмасу. З ЙОГО допомогою можна закрІпити

скло

нвручного

ПРИКJlеtтн ручку

ше

годииника,

скляну

до

смужку­

розсувного

книжковоl

шафн.

помазати

СКJlеюються, ного зубка

частини,

що

прозорим.

Ущlльнююча

дверях

лн­

соком розрІза­ часнику. МІсце

за.вишається

скла

Треба

гума

холоднльиика

з

на

ча­

сом пlдсихає, герметичнІсть камери порушується. Роз­ рІжте шматок м'якоУ ГУМ0во, трубки потрІбного діа­ метру вздовж (наполовину) І цю трубку прокладІть по всьому периметру пІд ущlJlЬНЮЮЧУ гуму дверей. • Ви вняви.ли пляму ІІа шпалерах? Приклвдlть до неІ

на

2-3

хвилинн

шмато­

чок м'ккоl товстоТ тканини, змоченоУ чистим бензином І вlджатоУ. Жир, розчннений бензином,

поглинеться

тка­

ниною.

тертя

Непрнємну хрІну

ПРОЦедуру

можна

спрости­

ти. КорІнцІ його заморознти, а то...1 потертн, як моркву, без слІз. ВсІ .смаковl якостІ збережуться.

Щоб І нижни

частина

пирога при випІканнІ пlдня­ ласи І БУJlа СУХОIO, злегка ПОСНRте нижнІ І пласт КРОХ­

MaIlOM, 'ІІІИІІУ.

а

"'-0,11,1

хатиC1l

.за­

ви.кокувати

бarав.ки ОДНИ одиоrо. По_

тів чеРеЗ р.оки ·подружжя згадува.цо

цей

місяць

найщасJIИВI.mий .

ввкладlть на­

як

МОЖJIИВо, пІзніше цей

щелепи,

дефOtРIМО­

неl]рашщынеe

<Ші,ВВідношення

ЧУД'ОlВі J]ікщpd, як

Лat..1)ИІС<l

LBaHi.l3lHa Вл.ащун, що є та­ H~

доброзичливі,

душею

люди,

як

ще.д}jі

вона.

'верхньої

як

дави1м

rpeKaм,

ДОЗВОЛJШОСЯ

вживати

-

таві

медовуха.

бу JIИ

смокчуть

n:альці, губи, язик. Це спо­ стерілatЄтьм у Віці :ДО пі,в­

rгo~ .рОНУ. Нерідко нarpоджені

ТИЧНИХ

ВИlJ::/8.жених вад,

обличч!я

НіОlСме­

,С!JlOiТffjОIРЮЮТЬ

ДИТИІНИ!.

в'иlлыийй

Непра­

прикус

,моте

fi lНiово­

смокчуть паль­

ці, при цьому кулаЧOlК ТИ1С­ .не

на

rnlдбotрlддя,

через

ща гал,ьмується ,раз:вИlТО.к

спричинити пСИХі,чну трав­ му Д:ИТИlfШ:

ся,

ВОна с>ОIРОМИТЬ­

за,микаєтьея

у,нинає

ЗапОбігти нilЙ

в

оо6і,

'!1ОааРИlства,

зу60'щелеп-

аН{)fмалії

у

МОЖНа

ще 'під

,fI'PI~Ti.

МаЙбу.тнlЯ

ПClВИ)ННlа

дитини

ча,с

ВІаlгі'Т­

тіі,ClНИІЙ

ОДЯГ.В'жи,вЗ\ти ,с,пи,рmНlі на­

ПОії,

палити,

H.ajДМJilpy

ХОПЛЮВЗІТИСІЯ

за­

спор.том.

знават-и sажких

за

-

фізичних

Ф~му,вання

БИЛЬНQго

прину.су

цра-

у

ни .С,ЛіД ,пінлуваIТИС:Я

!раків

у

ХИЛЬНЮtі,в»

дити­

,3

подія,

з'являються

центральні

-

різці,

'Ве,рхні цеНТfраль­

нlі, шзНliше нижні

.неУ

нетеРf111/н1Ням.

Соочатку

потім

lНІа

веРХНі

-

ІЇ

б1чН!і IріЗці. Пejp!і,о,д

ФOJP.МYlВаНIНЯ

сYlШ1lТИ coc~

зубам

навантаження.

та

розвиваються

вальнІ

м'язи.

іВИНlИlнаІЄ

Тиск,

жу­

що

піД час жуваIН,ня,

звИчок

дalльший

спів­ РЯДіВ.

,може

незМИЮl1Н­

звичною

пальц~, ЧИ

відНlOСЯіТЬ

Ків

ДШ3а!ТИ

1

Ось

несе

дlам

lIJ\rnяхом

ти

рони.

їжі

до

«l1р'уоої»

М~ІЖВ:И,

-

plirrи, Jібл,ун,

сухарів,

'l1руш.

ВаlТЬНИ П>ОіВИІНІНі звetpНу­ ти

y,OO!rY,

ЯК

маля

С'П'ИI\1Ь,

'син,

ЗаіТИС­

Подушка ВіКу

ЩlLЛИ­

3ВlИ'Ч0ІК

тан зване <<.лі­

жymння.

НeбaжlalН'O

l,щітям

ЦPOT€!PTY

.під

має

roЛJ(~ВУ.

віДПОіВІідати

Н~РМalльне

положення

голівки, під ЧаІС сну

-

но­

,ли 1В0іНІа лежиrrь на. боЦі чи

roptлиць.

}\ОЛИ

rюдушка

3а1Міала, гОЛ,і.в.ка lВіДНидаєть­

Ct\

назад,

GНз,ЧІНР

poIC'l1i.

нижня

1НJaJВ!UIЮl,

ІВ

ж ПQДYшка,

надто

Іне,надовго:

вона

щоб

за­

емоктальний

пе,ред

сном,

,відзначається

збудженГ1,стю.

lІШСока·,

білизни

,спідниці

ПРІЩРаше,ні

У

ті­

жаlХли.вими

І\ІаIМИ, .люре.коом

ВИЙ мІть.

ВИlЯВН1ВШИ .відх-н:леНIНЯ,

JН1Є

заба!Ріться Івідвідати дитястома'IlОЛOtNl.

СТУПАК,

ДИТЯЧИЙ сrrома'l'OIJЮГ.

-

ці ви­

.рОlби опро-моmнJ Зі.псу:ва-' ти H<1BiTcr:. Н!расуню. НаБіть простий 'Сlветр чи «гольф» вигля,дає більш СТИЛЬНО, ніж Ці «торти з ItpeMoM».

Ща ж стосується особи­ С11Омене,

не люблю:

ПіїДСЩВIНИХ плечей

ПWlобаЄТЬС'Я тнія

у

їх

жі,н,ок,

(,меНі

природня їх

ТЄlНдіт­

HkTb); ЛОСИІНі і рейтуз. офбли­ во блИІС.кучих синтетичlН;ИХ; sзутт'Я

з

ме.талевим

оз­

ДОlбленням (шпора,ми, ЦРlяжками, ИЛІ>ОПКОЮ), ки­ тицлми, 6УТіОна.ми тощо; 'СУ·КОНЬ

з

лією; яснра.вих

за'flиженою

жі,ночих

та­

нол­

гот,ок.

І ще ,ра,з щодо 1Т00ніlВ В О/;:1Ія3і. Вся теМlНа гама ПіДходит'ь

ВОіна

лише

МЮIlIОДИМ.

потребує

кольору

обличчя,

гарно.го природ­

~Іпt.'{ яск,ра,вих фарб,

MIOJIO-

ДОї

IЮЛЇ,р

шкі'ри,

Темний

,пu,дкреслює

З-МіОршни.

,віком

Л.

блузки,

кв'ітновими (jjплі.ка.ціями, Х;Уl1РЮIМ:, шкірою. на·мисти­ !НilIМИ. рел'ьєфнимивИlШИВ'

сос.ку

чого

чи

,pWвних дам їх за.хоп­ леНlН:Я «~офтиннами». ВО,внлн,і, ,пух!О,в~, СИlнтетИЧНlі,

в,ади .обличчя.

тихенько

дО

окре­

-

що IВп'ялися

Налиди~ина .вже за,снула,

щеJliЄпа

з.а1\РИ;МУЄТЬСІЯ

Коли

ЯКЩО

і

підlвищеною

дитини.

дИіС.к.ом­

оо.га­

ВОНО

ДОЛОНЮ

і

УМіОівля.ння, забо­

jpЄфлеJ\1С,

пlдилада.є

не ~po­

!Спокійного

подушU)і,

1'0ля­

Н!рі.зь 'яні рельєфно про­ ступають лямки бюс.ТГЗ:Л­ те,ра' чи ГУМiClва 'Т'есьма

явним,

ГОДYiВ/alННя,

Іне

Тема ЗaJШдто вузь.ка;

ДИТИlНd до OДlНlOг·o роху пі:сля

.наГat!{ую.ть

дото.РКНУТИСЯ

жіночої

інше

пону­

чи не

у «п:ов,ній боЙlОіВій

ЖlalНlНiЯ

чи

д/аіВаЙ11е ,соску

ІНИlМ

Більшість

ІНИХ.

РОзвит,кові

те

!Вза,га,лі

1lli000ічногО театру, Тов­ СТИЙ шар фщрби ,робить обли'fЧЯ схожим ІНа му­ JVIJiю. А ,вуста. я~J с.кида­ ються на ШМaJТОК .ршзфар60BaJНJOiГO f11Л,(jjcrrина, не :ви­ кликають оообли8ЮГО ба­

фоprr. Тож IНJaполеглИІВО й с.мОItТ!alТИ

в

JJlbОН ЧИ персюlНaжі,в сеlред-

тetрпляте IВІідучуйте дитину

д.У!ВаННЯ,

дитину

,ніж

тавності»

00-

9-12

мqpа,лынй

не

«НК усі»

НОРИ1СТУ'ВатИ1СК

ЗУ~IВ.ТРaJllЛенню, а й при­

с.цри­

на міЖ пє,редНl1ми зубами,

ШИідливИ!Х

роз,вwoo.к.

по_

нqрмаІлынJІм У

-

стратегіЯ

Зловживати ІіРИМОіМ гір­ ше.

fГільнизaJВa.ДИТЬ

jЦОВОЛrЬiНИТИ

ниmн~ми 3,У'бами. від чого

До

їХ

НІе

qрюка,х­

ма, Немає Н!ічо,го збуд­ жуючоro (ТИМ бlльшеИlра­ сивого) у видовищі щіль­ По 1О!бл.ягаючих брюк, ло­

ще

в

у

_hi-,СПіДНИЦЯХ,

ЯlЮСь іНУДНО.

диrrячо~

дефOjjh\UllЦіЯ

lЮМllтНІа. alЛе

чому та.к ЮжлИIЮ .пРИlВЧИ­

верхнllJ\Ш й

утв~рюється lВ'елина

у ран.ньому IВЩі

усlі ЧИ

ло. СпрСІІВЖІНЯ стильова .l{aТIаІСТРОфа для наших ча­

висуваєтьсlЯ

ЯІ~ ЙОГО голівиа лежить 'Іна

См>ОІКт!аТИ

пустушку,

~С;ТИіМУ JLЮЄ

або

Мати ,(щравуз дівчатами ВЇJНкубarгорському .вбранн'і

і нижня

кі,в дефе.кт ,стІМ:

У

ОrnОI1JLяДk1ЮЧИ за ЖЇJнна­ ми [ . .ді~вча.та.ми, помітив що ,майже іБ,сі ІВОНИ IОДЯГ_

сяв,їд маси. у;тве,Рід~ЮЧИ ІСІвою ~НДивJiдуальНlіС'тcr:..

перед.

аін

нровоо6іг

Троїць­

Артем

(чи «не гірше 3Іа іIНlШИlХ»), а втому, щоб Е1іДjріЗlаяти­

нуте до грудей,

у

ПО.літен» кий ...

модна

'жу­

36mb-

Із

ре­

«Космо­

'I1py,CЇlB,

щелепа

вважає

тому, щоб бути

Дум.ки

підБOjpї,ДДя .ДИТИНИ Пlритис­

ПОТРібне

дifГей

щелепах,

віД.~РИ'JIого

С'переду)

нувrpи Ух між

lНІиве»

U1RlДЛИІВі

щеле.п

(тобто

щелеп

тесть.

жу­

ше.ннл.м кілыс11і зубіlВ

«цри­

У

зубнщ

чинюється

ПРИl~,СУ ІВ декого з малю­

з' ЯlВЛlЯю~я

ВЩ1Цf

Форму.в!lIНIН'Я

пер­

у, 'МauIюна

з

IВИМlaJГає

,м'язам

поЛіПlШУЄ

. не IВід6YfГ,ИlCЯ, коли баІгьки с:тежитимуть :за ді11ыи •.

ня

нижні

таких

шдношен,Ні

перших зубів

чекають

бо

вальним

5-8

ПlОЛОВИlНИ

о'являються

при.кусу

ШШ!lЖJtи

ООIНlIlЯ,

не

бдть"а,м

нижньої щелепи. До

ших ДНlШ її ЖІЩ':ТЯ. Поява

-

яКа

А зааирати в зуdи треlа!..

Деформа.ція

lfIIaJlщнтаlЖень,

Црю

Поради

ЇЖУ.

впевнено

чи IНlа платфQРМі 'Гощо' Мені. :здаєть,ся, ЖЇJноча

си­

стосується тlльюІ !Нас двох.

мати не

·носити

ми

Вtтaдlй' МИРОНОВ.

ВІОіНИ

,-

дакТОР журнму

МІУ,

.

J1ЮAJf!».

вбраннях"

КЛЬОIIII,

би ;привсemoдиo ,сжазала Цро щось потаємНе, що

та

торських

нені У щось на GlPазон УНі­ фOiptVrи: -або уоі ІВ ЧОРНО­

саме

СИJIИ

дять

до

кореспOlН-

JIR завжди. ,Усією сlм'ею

мужності?

Звички:

П. КУДІН,

JIR

богатирі

СJШВOJIОМ

лю­

Наче 'ЗВtдд8ЛJI. 11 'раптом ПО'ІУв СВій щасливllЙ смІх, побачив, як трохи 3ДИВОвано ПОДИВИЛИСЬ родичі і JIR розгублено віАВеда очі дРужвиа. НІ­

иanоі

МоЖJiиво,

lрадістю

бов:ю.

А Спниа тим часом ввnрSМJIJLПaСЯ, пдечі ширша­ JIИ, .кров рoзrаияда втому 1 ак1сь МOJIоді, давно забу.тl, дз.в1ик1 почу.т,тя poзnвиалигруди.

не

nerxi,

сдо.в'ЯИСькі

ІНИТЬОЯ

381ВіЖДи

А сам ГJIJlИYв на дружину ... І ва мить завмер. На мене ДllВllJl8.CЯ не дРУЖВillа, атІJ1ЬЮ1 0'11... І бу ло в вих cтi.JIьки турботи, lIIJЖИості і... .moбoві! Якийсь час И дивився ва ДРУЖШly зачаровано.

зачатrя

алКОГОJIЬні

навіть

тому

до

хай пов­

Особливо пожвшшеиим був

ливі

молОдятам-CJIо.в'maм:,

1

Ця ,мріЯ збувається.

.

Жінки С. Требухова.

ТІа IНИЖНЬОї щеlлен, ПlPизво­

покращать

довше

1«)-

та

МЗітеРИІНСТlВа.

мови Івш~ народів.

НРИВІ зуби,

оже­

на

в інкуба­

с'міх.

те Ух.нЦі дім

справу

3 Аівчатами

луна.тиме

дитячий

стиг. во те,ща,цИ д1JIoвa, евергШва І досить сувора жtикa, ДИВИJIa.CJI на ЧOJIо.вLкa JlRКМИСЬ .див­ нвми очима. В ШfX бу.пи 1 біль, І .т,урбота, і три­ вога, і и12RJ1icть, і зax.oвJJeВИЯ. І вови ввпромlrIIю­ ,В8JIИ таву mciбoв, що- я мим08OJl1 відвів ПОГJIЯ,Д, неначе прочитав .llИCта, адресоваиого не мені. А тесть, переxoпввmи погЛJIД дружини, щас­ пиво засмiJIвcJI і став ще ;к,расввJmим. «Он воно що! ПОДУМав я. Та від такого погJlSдy забудеш і про ро,ки, і прб хвороби. Щас-

вислів був Запозичений з

Земді) пити медовуху,

lE\а,нl

З'IЯІВИТИlСЯ

GШWКДИ

вався, зв1ДRи В3JШOCJ1 стiJIьки бадЬОРОСТі, енер.гіі •. ПОГJlJlДaЮЧН ІВа всІх .за C'ЮJlОМ. я раптом за­

Для бatr1aiтьох діТЮІК во­ lНІа tНJiби х.рещЄJIJ.ai мати. Адже ДопомОіГJТ.a бarгатьом

А

Чому він «медо.вllЙ»? 3в1.Дкн походить ця наз­ ва?

'

ЩЗЮТЯ.

Це IІ1Ірекра,CJlЮI, що є та.кі

:до пе,щі,amра, терапев­

1

1

ЯRQМY

щасливий

висnoвmoвaв чl'11КО сформовані, аисиовки з ситуа­ цій цікаві, дотепи тои.кі. Він наче якось ПОМOJIодшав. Иоro краса чоло.віка ПОXWIОГО віку одразу впадала в очі. ,Вся сім'я ми.дувалася вим. ЗНаючи, що <К1.пька r·одни тому тестю бу по зле через хворобу, я радів, що вже мвиулося, і диву­

зберег.ти кохан­

,вj,Дmк

Та ПРИJXIодять до не,ї

.рОlИі1З

20

жити.

.lLa!риаа LвaнїBн;a гiJН1еколо­

гом.

а

мати

м!Рія­

дlJIи за вечёрею І Ю>жеи оповідав про свої спра­

це· значить

пращює

Понад

на,й,гумаН!Н1і­

-

і ~i­

sміти

ня,

в

,Децт,

уваакними,

ІЗ

ВOfНИ

ПоrJZSД

cвd т ;щаJ)Olili.ми, а їхнім .Мамам IПЩнarти !Найви­

1В3alГалі 'IНе.моокливо

ч-е населення. Лариса Ilвa­ преДставник

Нaдliєю

рою, без яких у ,наіШ час

Це оооб.лива жіНИla, !Над­ звичайна, у Требухові :з,на!Є ~ шанує її Бсе жі!Н'о­ JiЇBHa

з

црива:БЛиВ'ИlМИ.

ТejpШ1J.ЯЧИІМИ,

"НУДНО

ли. що у них буде ~елmaa IРЮlДИJна і .га,рний будИНіОК,

ції Iра:дГОСПУ, ,яка не зали-

ви.

очи,мачоловl"а

доПlO/М.огу».

одруж,ущчись.

.І1РQмадсьниЙ

ЖIНОI('

душі ЛOjРя.д 'з ВИlСОКИМ црофеСіOlНJaiЛіЗМом ЗJPlOf5wIи її неза.мJarим.ою, До неї, м.ов На 'СПОіВіДЬ, ЗlіСІВОL~и ТРИіВогами, проблемаlМИ, боlЛЯМИ іЇдУТЬ жї,нкк А ·по­

на

року

1995

Жін "а

XlВИ­

І я щ>озумjjв: тraним лю­ ДЯіМ!, як HiНla і Степан Но­ ,валі Іне СІ1РашНli Hi~IКi труднощі, бо 'вони Roxaють і !ПОБажають одне од­ НlQгo. І якщо для іНших навіть Oднla диrrиlНa то Mada лро6лем, для Нова­ ОЩ!В ,ращlСТЬ, а. п'ятеро ~ IВп'яreро 6LJLьша. Ще

МИ. МИ8(Ц:ЯЧIНlIi адмі,НІі·стра­

Все було

JlЮТorо

8

ЧУДOlВі, 'Геж не раз

.ЦJiнуєтьс.я. ,а ЛИlше те, що зооблене ВJlaClНИМИ руна­

дина. ці преl1jраlCiН,і я~ті

.нелЄJГ.І{О.

Але Я не шкодую. ЩQ са­ ,ме тан, бо дооре знаю, що легко дається' не

• СторІнка •------------------------------------------~-.---------------Вона

дається

QIqpW'l1HY

у

приXl<ЩИiЛИ

Я :р>обува1131 У ,Но­

все

Xa . . . . oBz.B& дп

догЛіЯдУ.

aaL~ IВCJIН;aлюбит:ь,

ЯК

rIJm'

ди

вМіІВ, ПlрИїхала .мати лобу­ ти з дLтьмИі, щоб Orenaн і Ніна з.М'QГЛИ піти .клеїти ШП1alJIejРИ у !НОвому будИIW ку, ~ який вонИ nл.a.нують пеа>ейти вже ,в Цb~y ра­ ці. На ,мОЄ ~ПИТialН!НiЯ, як вона ІВОО ВClТигає, HdtНIa lВід­ повіЛа: .«Мен1 чо,лOlВLк d ДіТИ ДОПОмаа'аіЮТЬ. Так,

армії, працював

.ТР'31вму

діти .nот,ре­

маминого

й

Середа,

.ЛІИІН(У, д'ОІПОМlaiГає. Та й лю­

ному. ІнlОО.JIИ ШllМа lliPиїз­ ДИТЬЗ Літок. Ось і того

шофером,

Скоро ІІЮНИ одружИіЛИСЯ ів 1985· році переїхали . у IраДіГ,ОСП «БобрИJЦЬЮіЙ». С'l1іЛЬКИ планlJв було! Сте­ пан .riра:фов8ІВ· У Гalрзжl, збцралися ШВИДКО побу­ дуватися: бо ІРу,ки ,мав д.у­ жі і баж:ВІiJlНlя IIjplaiцювати, але не Тіа,к сталQC'Я, як гадалос,я. ОдерЖаіВ ,с,илад­

,са.мі,

-

вона,

долі

НІа ЧОlрноБИЛЬСЬКіЙ arroм' Нliй, шофеfPOМ у радгоспі «ЛітН\ilВсь.киЙ». Ось тут вїн і ЗУСl1р!і.В ДJJвчину с.воєї МіРії,ЯНУ пooroxав,

ПOlВиннd боІротися за свою Сім·ю. ,ОВОЄ щастя. Бо ,гар-

ня, терпіння Д-ОІПОМОГЛИ ПОДОЛlaiТИ чнмало пробле.м,.

в

-

mc

Шила

Ніна

щоб y~Ma у .всьому ЛQpя­ док бу,в. А ~опоМlO'г.ти НІі­

аіДже

працюЩjjВ

Тlр;а'Ктористом,

НIа<діється,

ВИlрішу,ва:ти

RoВI8iJIь

цра.цює

бують

Пі~ля заНJlRчвння ШІ{ІОЛИ

гарна

НаШі проблеми

-

ПClВИlНlНі

І'СJНJуват.и.,

ВИlпроБУіІШ>Н>НЯ

СтепаlН

ма:тір, ВСlНа !розуміє, що rюБУ~Оlві I'Іlру,днощі -тим­ ЧlaIСОВ~, але Пlри ЦЬОМіУ ,ні нra

як

під"те-Р'ігали її не'раз.

аптимdCl'J1на,

і

змаг,ла

Г~PK,i

з мlцНЄlНIНЮ.

чуЙна д,рУЖИНlа

Н життєвlIiЙ шлях ще недУже довтий . 12 pOKliв. т'а труднощье 'І ви­ пробу,вань ВИпало їй нема­ JJlО. ОДНЗіИ iJIIOбoВ. розумін­

ПОД'ібні

-

на

БИТУ.

ОДНИХ

не

JIiOЖНіОго,

зatт.рИlма­

лися у гy.prromиrrну.

це

lНІе

С11ількИІ pjOIНIJB У гуртожит­ ку іJ::IaIЦГОСПУ «Бобриць­ КИЙ»З п',ятьма дітьми, найменшому ще й року Ні9має, <ІІЛе CTeгraH:o,В/a Ні'

Г1!рацьо­

о(jійти бага'І10 РИфl'В'

""1О"..."1Q. . . .

От,ож Нla!довl1O

IнайбїлЬ'liЩ РЗід!.,сть у люБИТИ, ПОlВaжаrrи,

-

rJaJXищати

а для сім'ї Степаlна Пет­ ір\ОІвича НоваЛІЯ, наIВlIJia.ки,

нl,м 'столом. Дітки гщрнень­ K~, ДОIГЛЯНіу,тfi. Веселе по­ жвавлЄ\ННя.3а.гал,ЬiНJa ат­ мюс;фера доБРОЗИЧЛИlвості і люБСlвd. Як ватко уявити 'Щку .картину. Важко, .бо багаТОД[fГ.на ,сім'я тепер lРіДКЇIС1ГЬ. І тим приЄМНіше IРОЗПОіВ~сrrи саме rnро rraKY JЮдин\у,

.....

стор.,

3

Ne 11 (8599)

і

зайвою

:вагою.

'І1радиціЙ>ниЙ. RОСТЮtм .нель

'ЗЗІВЖДИ

всі

по,в'я,заlН,із

Ша­

шиєть.ся

зі

СіВітлого тви~у, тому що йоrОIaiВТОР вважала, що саме

ця

тна,нин,а

ДОПQма­

іГ8;є .пРИJюв.ати ЗМіОlplIIКИ і lМас~євади фіГУРИ.


4 СТОР.

СереАа, 8 лютого. 1895 року .

првємств,

ють

та організацій

та

ворм,

У IПІм

aкri стан­

переш

актІв,

чввввмв

cьoroдвl, хlдllll

а

вІдомосТІ

(зокрема,

ЩО іх

про

дію,

до

них

opraнв,

затвердвлв,

затверджеВВJl

в

веоб..

про

і

даТу

об'єктів· або

мlжrа.пузеве

застосуван­

НJI

ТОЩО).

Біпьm1сть

иlстерств,

вІдомств,

за

Піро-

веДe'!fНявtд:поl3l1./QН!mC

Л'асті

'ІЮк.авує,

гатыхx

що

8ИflalдкaDt

ЗИЛЬН'О

~c.

260

ВЬДШКОдУ'ВЗImЯ

пр~.

тІМ у раз:l ,М'ЇіН'IМIЗIJIЬJIIIO'ro

крб;

перераховуюТЬCJi

в АКБ 322584,

.Недра.,

МФО

.урваяу цІ •.

.Охорона

'

пра-

рoБJтН'оУ

плаТНІ

РифНlИХ

або

ставок

ЧИМ

Пра,еИЛ

8ЇЩ:UI'Н'OдУ'ВВ.Н-

ня влаC'lfИ'RlOМ ства . Ш'I«JiДИ',

ВИКОНКОМ.

сяцl

001'~РПlЛоro

оо.

роботи.

ЩО

ДО УВАГИ БАТЬКІВ

ПРОВОДИТЬСJl вабlр 6-P11JВНX ДІтей ДЯІІ пlдготовіСИ ~~ QВIчaнвs.У І-му масІ проrlмиазШному та 1-l\lі •...ас зarальноосвlтвьоі mкОJIII Про' .' ПOJIYIOТЬCJI ІНДИВ1дуa.пьm та rpуповl заНIІТТIІ

яоrопеда з ДІтьми ДОШкlJJьноrо Ж8 mкlJJьиоrо вІку

б За дoВIДJCaмн звертатись у мІський 8lддlя OCBIT~

а о дитсадок ;м

У

внпадну · ИЯ ЗдорОв' Я, МІсце

~~~~ЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

попередні

~иівc:t:кою

прOlВOдиться

Пl!Д;При'ЄМООіПОдїяооІ

РОЗ,РЯ!дУ, 'на

пра.ц~ВіН'ИК рOtВ'я

ПІДПРИЄМСТВУ

вВИК(ЛАДА Ч

~...

ВИКОНКОМ

і

руками

ЧІСТІМИ

по

левових

на ПО1Ja'l!)' 1884 року був створена нова СТРіУктура дераввоl UOДa:'l'Иовol .1вmeкцll по Броварському _оку. Одивм Із провідних під­ РОВДШ1В П, 8 упрaвJdввJI 811J1lTY, ае. зalма8ТЬCJ1 muпe перев1РКUIiI п1ДПРВ8мств, уставов,. орraвlза-

JdЙ.'

НlИЖ6Н'НЯ

сення

за

зборів.

ВRТparrи

року,

заооої!в

с·я

.ева 1Вспекц1Jl ВВeCJJa вeMuy '1аству, у змlциeВНJl бюджету' району -

1 в цілому иашоl держави. В подат.JЮВlйJiНtCпенцЬІ іРаІни в су.мі 1113.3' млн.

датків. 'з 'IJIИX, що еплачvють податки, 650.

n:raJreт~B

до

спл.а'llу

бюджету

ШДIJJ)d*:Мс.тва.ми'•. YCTa\НIO~ • ПJPOТЮ'ОІМ pOlК,y 1Юд.arrвами 'І'ІЗ opмнIl:ЗlaЦіЯlМ'И КОВОЮ 'l'КСпекці'Єю цров,еВiдДlіЛОМ облІКУ та 3ВI'Т· дена 570 ~ероевtlJЮН. l1З!Юст.і яараховаіН1О пен,і

них ДoQlНУ'МеН-та.ль1Ю пере· П~'ТіВІО.

за'ГальJЮУКLльRO~J..

І

'МЛН'.

4265.7 гальма

ві,д

НИіХ ,~~K

крб.

сума

'ПЛІа"reжів

анладає

За-

донара,хОІВа-

оо 1994 МJJIН.

9707

ВИЯ'ВЛeJJ'О пфушен:Нif\Крб. св роор.1іЗІ1 пQМТЮВ оодат!Ювoro зa.КOНOдalВC'f't. найБІльшу СУМУ дOlЩрава 'у 258 пlJДПри!ЄМ!С'l'IJaХ. хувань ClНЛа,дЗJЮТЬ д.'О'нвtl

уста,JЮ8а.Х11а

ЮС.

ДодатІЮІЮ

ВаІНО

opгaJНlВaoI:r.l-

плаreж1lв

у

МЛИ. крб. До оору.шн'ин.1.В

3а'кану

Укра,'tни

держЗrВН'У

жбу НО

OOд,alТ-

11 п. 7

,ПОДЗТНОВУ

«Про

1394 МЛН. КРб. та ,н.а.раХОІВЗ.нопеН'1 1098' ll'щстав,1

ст. 25 За'конУ YкpaoIН:lt! «Про деРЖЗІRНИй бюджет Іна

додатково

1994-P1iН>,>.

.НО8В

ЖИТТ",.

-

варт'lсть

(юбах невиробничого

при-

шкодува'НlНЯ !Мате:рIIЗЛ~.

з:начеIfНЯ.

по 'l"OВaipaIX. основиНіХ за,

нез.на'н;н:я

ВІ

'.",8кцlа

oтQJJIII&8x

.

ЧЗС'ТІlше

OCHOВtНa

податку

в. lІаВЖАН

'НІа

зус~ча.

5JМ1M'CЬ~IIX

тецденцllЯ

мІськ.І

та

cyfeт8.

фа&т18 вl,І,ІІ08I...аll••Іст.

ruив.

млн.

1775

ЄТЬСЯ по IЮл,ентивних пІдприємствах.

ДІІі .по...у:. ее.....'

T~OT. I!І!М .....Вllх

ІН-

ІС'l1руктивlЮГO ,МaJre.РШЛУ .. По 'ПОіД'Зl'гку на дохQДИ

РедакТ4іІР А. 80ЛОj1lИНЕНI{Q. Гаита аихо)l,lІ1'1о а 17 K.IТIUI 1137 року.

ТІ.аЬ8

'BH~He-

'BLд-

раЙQВIUIЇ Ра... на'ре)l,ВИХ депутаті•. а&8I1ОВllIІ.КИ колехтна lІедв.кцlі гааетн., Ilpo1l11l Cb Ki міС1ока і раЙОlfна Ради Bapo,jl,BHx ~ПУТІті8.

че-

на

3анинvення

Ук-

га&Єта

безПі!Дст.amre

доход

фІнансових с.аmщШ у ВИГЛЯ-;:u1 облlКОВО[ ~'fIаlВ'КИ

Нац;їОll'аіЛЬilЮ1'О. баН'НУ

,

OCHO)mOMY

ІІОАІ....

l18SИцllO

..

аВТОІІІ.

.есе

Значн'У

частину

рахувань

заходи

ЩО,lJ;О

я!(1 пІд­

ЦРООМ1FИЩЬ'коІ .діIЯЛЬ'Н'ост,і IJiРИ ,витра 'М'НІНlroтl'вн.и

на .ll'О'ЮЧlНl Іпотреби (30крема на ІфИідбаЮLЯ na-

,л'ивнQoo ма;стилынJх норма ТИ1В'У

вих

'MalT~

. .перев'ИllЦelШЯl

рlаЛlї'В).

розрахy:Jl'КO-

операцІй

та

зверх­

Лl,мlтнoro З<WJ'ИUiКY тLвня В IKao~ roшo.

го­

І

8)"IІIК.цll.

К'НіИГ

X~1Нкax ,11З

~феРі

цри

С!ПQ.ЖИ'Ва,чз'мя

ТОРІ1I,ВЛі.

ського

роорз­

У

громад_

ХlВ.рчytВ.a;НlНJЯ

та

по.

слуг». З,пWrpиємс1'В У ВИlГляді фЬНlаНіООВИХ <Са!НН­ ~й вилучено в БН)~ет

прибутку 'в СYlм1

8.9

млн,

приБУТIК,ОВ',уму

ПО·

/

нРб.

По

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

.

Телефони:

JКи rT І

·

1

. ВРОВАРСЬКИИ:

Jl'Щ)eВJlpками:

'МJJH.

3

ОРГАНІЗАЦІЯ

-

ветановлю~

eHeprii 1-,

.ПЛ'ЗlТЄЖlів.

СО'ВЗІНО

Н'а

3aICI'l'O-

call!l(-

На

15.8

вилу­

ВНСОКОJlкleиl

спа.пьиl, а

а

.yK••Bcl. ••

IIРОМИСJrОВОСТ'

чита"llІИ

ВОНІІТ88110.

І

• вашого rарнітури,

дому:

кухоннІ

СТОЯН,. окремі

мебяевl

ІІР•• lРС.П

.

вироби,

ЩО. розташова­

310; телефон

ЗАВІТАR·ТЕ ДО НАСІ

і

І

С

КоЛектив

JlЮЄ.

воду

БРОВ8JРСЬКОro

щире

смеР1'і

співчуття її

.

споживчого

КРАСНОВІРІ

матерl._

.

товариства

Лідії

І ва,півні

.

Редактор А. волоmИНЕНКО.

Кмівс"ка област,,; м. 6роupи, ВУЛ. Київська, ре.... атор.,

виробн,

-

.

S.С1:У••ИК.

Бро.

5-01-53.

правоохорон-

оргаlИfl.

еяек­

10.

ний в Броварах по вуя. Киіаськlй,

.І.... у

154.

ІІРУК.'"

c:.taarno

СТІІ8цilo'

суепlll.во-аОlllтнчвого

4-21-34;.1 ......1.da: clllloC.Koro гоеПОАарст.а ceцlaA ••_x вит.... ..истІа 1 ІІІСО.ОТ роботн 4·04-81; .'М''''У р ....IСІІlfферllцlУ &-13-91.

магазвну:

також

УПРАВЛІННЯ АУДИТУ.

4,.а·78;

Адреса

JUOeI1'pB . Імпортвоrо виробництва вам запропонує мебяевий мarазвн,

адмї'нФс'ТРЗlТИВlю/(В1д:пові даЛЬНl:)ст.t 318 слуoOOotвиx о::lб. 'На ЯНИХНlЗкладено штрафІlВ НJa суму 98 МJ1Uo · крб. По 6 ,П'ЇІДЦРИЄlllства,х Iма'l'еріlЗЛИ ооре:EllРОК .нав

стІнки,

письмовІ

ковдрн пуховІ, подушки пухові,

праlцtВНiИнalМи. ooд:a'flКOВO'i 'ЬНJспекцj.J nрwrЯІГНуro ДІ()

правле!Ю

мектро­

вимикачі,

11-15-21, 5-20-60, 5-15-20.

Ме·блl до

!МЛН'.

ПРИЄМіцlв lНaIМISJДЄilfO адмlнlстратиВlИИJ( ШТРзфl1В на СYlМУ 14 МЛІН. ,крб. В цJJюму з'а 1994 рІк

Ні

вроздріб та

1

яlЧИJIЬНВКИ

KaTeropli

Тея.:

'І1J)10м.з:д1Ul1.jfJ'J{д-

55

вт.

131. .

водій зІ стажем роботи понад 5 років, який сВ. І «С. ДJIЯ роботи ва учбово­ му автомобlJJl, . - ВllКlJадач ДJIJI пlдrотовки водіІв KaTeropl1 .В. І .С. (бажано КOJIИшньоrо військовосяужБОВЦJl-певс1оиера). .

'Кlоть К'0ІІІ'І1РОЛЬ1fO~К'alCОВJl1X .ЗJпара,тJIв та :поруш6Н!НІЯ roвao:mo~OOIItИХ КНІИГ з

крб.

25-200

. 1

-

має

цій 3.2 мЛ'Н. крб.. iНla)J)a­

I'Одпри&мцlв

К:,-

ДЛЯ РОБОТИ В ПТУ-4 терміново потрІбні:

оСН'ОЮIJИIX Іякі,

оптом

-

автоматвчві

п:е.

ф!!нaJНtСOlВИІХ

ЧЕ'ltо В бюджет

3-Фазиl,

вари, вуя; Вокзltяьна,

ХОВа'ИО пе:Н'1 1О IМJDН. КІІ)б. НрllМ roro.33 В!tдcyТ­

доход.у

ПРОДАЄ

еяектротовари

тролампочви

дона;раXQВa'IЮ

.крб.

ДОМОБУДІВНИИ:

ПАТ. .МЕРКУРШ. запрошує юpвдll'1llВX І' 3JI'IRIIX осІб брати У1JaСТЬ у пайовому буді ЖИТла в' Броварах та Інших мІстах ОбяаСТl. ЗвертаТВCJI:' м. Бровари, вуя; Кутузова, Тея.: 4-2440, 5-68-70.

дJЬmль-

донументалыимии реві'рRa1МН

5-56.в3.

БУJ1VЄМО ЖМТ'ЛО на. паях

збoIptaх

рушення.

255820, --

-- 4-04-81; .IABO.t... ol ....orc секрет.р. -

~·02-92;

Л_стува_в.

ред.кжор.

АдРеса: с. Двмвтрово, Тел.

З почamку рсlКУ rrpooе­ деН0 172 переВІрки, І.з 'Них 'в 32 виявл,ено по-

оору­

шення ВНl1ІЮГ ДеlфE!'1'У На­ бl:нету МІНЇіСтр1в Укра,LIf!ИI від 8.04.1993Р,оку М 23·93 «Цро за,с,'l'OC,У­ IваllfНЯ 'КCj!{'JlpiOJlьНJ6..'Ra(СОl вих апаратl,в 1I ТоВЗ!р!Ю· ка<:ових

гром~я:н

С'Наро.ченн·Я

ГO'I'tі'ВКОВОГО о(іі<ГУ.. ~опущеН1 суб'еКТaJМИ

ilЮ,ДaтftaIX

IПlдприЄМНІИІЦЬ'НОЮ н-Істю.

по..

РУШЄІНня вимо.г УказУ ПpeЗlИJД6НТІа УкрЗJІНи :В'1д 12.06.1993 року «П:ро

- паркет; IIJIНткa' сан1'eXIIlв8; DВlIоматер1а.пв; етoupка. Розрахунок За ro'f!вкy 1 беаroтlввOВllЙ.

обчислeJI!Н)Я

НІ() 250 Пh/ЩpиsмцLв. гро­ Ма,дЯdl..які займаютЬC1ll

д'ОІНз.-

СТaIН1OIWlЯ!ТЬ

СКЛАД-6ГАЗИН:

дoн.apa,x:aвaНJo 32' IМJW!, нрб. В раЙОІН зatJ>eЄlСТJ)OВa,­

тра'ти.

за-

птор.

з

'ООООВНІ~ІШІЯ

XYBaHЬCНJI!aд,a.lOТЬ

в

По

4-13-370

товарв ОПТ08 І вроздріб

ЧE!IJ)OO

нрб ..

КJ)elДИт,

М'QlВл,еме

д,анарахова.но крб.

застосовано

- та

ТМО

'га

при6yТКQВiQro JIl'OLЦ,a1'J!lY в ГРОМЗtWW CJCЛIatдaiЄ 31 млн. !Фб.. llapa,X!OВaНlO пе­ Ні 894 'МUПI'. Інрб.. всьoro донарахО!ВЗ.1fЮ 925 МЛІН.

~ять­ за

Су'ма . штафнИІХ сз.НllщіЙ скла~а.є 440.1 МЛІН. .нрб. Певну ЧtaOТИlН'.Y докара'.

бавлену

на суму

'УIфaiІни

ІНа

lСен,н,я СУ'М 'l1JGдатк~у щі ідо-

слу-

оБL1'У

проценти

IJОТРlБВ1 вур'врв. За довІдками звертатись дО l'O.IIOBH БЯ8rOд1йвоrо фонду БевькС) Маріl ЯкІввн.

парушенн:я.

'lf'eДi()I()Qpy

дя.

яerковоro авто-:

БЛАгодmному ~HДY при Свито-МикOJIа­

Із них

94

BO~

Jвeькut парафіі м.. Броварів ва постійну роботу

249

уставов

У

!Нtе:правилl>ие

реЄст:ра.­

ЗaJНИlЖeн'lfЯШJJда,тку .на добаМ,ему BдJJ)'I1IOТЬ зу·

!рез

УКра~Нlи. заIС'ООООІВафtНa!ltООВИХ санкцІЙ

млн. Ікрб. КРіМ ТОІГО. '!Ііа

податку

вартІсть

5129 мл.н. крб.

з.aJI\IO'НJО\ДаВСТDа,

ВІ!ДпOВllдiН1О дО СТ"

ПО

добав.лену

бюджет

1837

нового

IJ)aХу:ва,н:ня

,д!ОНа'ра'ХО-

Сума

вла,сиНlХ об!JroВИХКОІШТItВ, ВИlПлатиза 'пLДСУJlfКIІІМИ роботи за рІк та d'lЩilі ВИ ..

подат­

крб. За IIІ'ЄС'Воєчас:ну

вияВJlЄІЮ

СИРОВИНИ, палива), ПЛ&­

ЯКИЙ використовується иа щmдбаІІШЯ OC1ЮDНих

Лае, иезвaжaJO'JИ ва везиаЧJIВЙ досвід роботи спeцlU1С. 1 зва'lВi. труднощі, ввкmocаи1 постlй­

нашою lJ)айону ООіреєстрОіВВIЮ 724 пЛarI1lfИНИIJO-

ДOtНJ'М)eН'ТaIМИ

держа,виу

'1вpUJJiВIUI ау1J.ИТY- CКJIaдaЄTЬCJI з 20 1І0ЯОalR, в основному з lIIOJJО,цих спецlul.стlв зІ стажем роботи в подs,тковій 1вспекц11 від 6 місяців до ОДНОГ·.)

податковоrо 'законодавства,

.

OOJ)е.вІІРено

орг.amзaщJй.

цlю суб'єwmв п.l!ц;пpm3м­ Нtицтва, лІцензІй (Д1ОЗ'ВО­ ЛіВ) '3з: з_СіООН'Н'Я окре­ МИХ ВИ1дl'В' дІЯЛЬІНОС'fl1. На

paтlB, вересурсних матежlв, місцевих податків І

!ВUQOOТНІЗ, -

Ka~

01:яа1а за ДОМОВЛeиlстю. Тмо дяJl довІдок 4-12·56 u.OO до 18.00. Наша адреса: вуя КІрова 2 2-1 )10верх. . " ,

/994 рі"

п,ЩЩУ.reМ'СТВ,

,пІ'дт.вердІ)НеИИ!Х

('lJридбaнtRlя, маreрliaЛJ;В, т1І

гроиа.дя'll

BJiД!Iie-.

са5!ваlP'1't!Jctrь'

:не

первиннимн

ау1J1ПY ф13JI'IВВX осІб. та Blдд1JJ ковтроmo по за. стосуванню еяектровннх KOВТPom.вo-кacoввx апа-·

361

КОJIВШВЬоrо

з

датку із ЗЗJJ)06...!rrНIOТ плаtи

податку

~

lН!а

сум,

ва.п1

.

дан0ІГО

ПJ)OХ'О'ДИТЬ

. УпрaвцJІІВІІ аудитУ ва' Jdвeць РОКУ чує в евоєму cuaдi 3 BIдAlmI: ay1J1l'fY JOpидRЧIIIIX осіб,

вІрено

Gажаво

п1дrотовцl' водіlв

автомобlJJlв),

._СЬКО!lOCJJYасбоВЦJI ва пенсІ!,

ПОIМСJtIМИ

Підсу,м,,,и роботи Державної nодат"ової' інсnе"цlі по району за

або 55,5

АВТОМ O.JiI-

ВОДІИ зІ ево!м яеrкОВQ автомобlnем -

До гроwей-з

зllbl81llВ

ЛІСТ. терміново ПОТРІбні:

Зідо­

~JI црактвчиому

JIIIIIJI

видане -

оБJJдержадмlнlстрацlєю

МАЛОМУ

Я1НШ

пошкодив

учасника ЛНА ІІа

28.12.'1983 р RaжАІтМ 11 Крав'lенко СвітяаШI РостисяаВIВНИ ВБА' И НЕдmсним. ' -

.J)OIННI.

середньом.Іся'Ч'Н'Ого· оо;.

фесВ: 'І

5-22.77. .

~ 2-і Kaтeropll, . серія А .Nir 281431

рооl'1'КУ за Сjчень~,I'ОВіI~ тень 1.992 р. по 'Рій про­

·

Тея~он

МІСЬКИИ: ВІДДІЛ ОСВІТИ.

З~·

ушкot.liженsнe .м.а.ло

рщр.ахУIЮК

17,.

,іІере:ду­

валиушкодже'Н1НЮ

;РОВ·Я.

'М"

ЦУН!НТ

Наша адреса: м. БРОв.н, вул .. ГагаРІна, 12-А.

актами.

жан'НЯN

Чериlвцl, Хммьющь­

Теяефон ДЯJl довІдок: 5.45-81, 5-65-48.

норма-

00-

ВJJlTKY вlДIІОЧННОК на Азовсько­

комерцlйв1 ПОіздки В

-

IIi~P~pa­

або:за

('d)!

пропонує вам з

в _.ах

кий, Москву, Пощ.щу, Об'єднаНІ ЕмІрати, ГреЦі.) (зwзввцею, лІтаком, автобусом).

3 остаННІ RaJ1еидЗІРНІ~ м'l­

пі\!VпрИGМСТВ,

'ООРУWУЄТЬСЯ

Проп~ємо: -

Вlд.пОВ!1Д­

дtючими

ОС"l1ЗIІІІ'Іх

12

г~pa-

хункових

з

бюро- подорожей

му та Чорному МОРІІХ;

ЧИСЛeR'Ня I))ООМlРі'В Вll'Д-1 ШНQДYва'НlfЯ 'береться за

(Онл~)

прафвнинllВ

28

під'"

lЮТе:рП'l~

пІ;Двшцення pooМ'll))y за­

.про­

ПО~'ДОМЛЯЄМ'О. ЩОRЇід>­ повІДІіЮ ДО п. 22ИШЗіВа­ них ПРаІВИЛ OOpeдllЬOM:i.­ СЯЧНИЙ заробіток для 00-

проIJolдятыся PCJ!ЗIМЬру

т.а

11 (8599)'

до ВоШвЦJI,. потІм автобусом 60 км в Межи ір­ сьКИй район це входить у вартість путІвки, яка коштує 6,5 м.пн. крб.). За додаткові ПОСJJyги оnла· та rотlвкою сауна, басейи, БIJlЬ'"'Д каТ. •... , теніс , про·

492).

приве:РНУТИ.' у,вв.гу

- тивними

ба-

.пере:рахувaamя

'не

зв' язку

ност.1

:роорахОВУЄІГЬСЯ

3ortpeма.

1)). М з ЦИМ

urнОIДУ'ВВJIИilЯ

нen:pa-

Dенсацlвю вират D1дпрн­ ємствами - з8МОВJDlКВМИ)/

18.07.94

:н;нх,

Укра1НИ

ху,ваmя його у

сере:днЬОМ'lеяЧН'ИЙ - заробі­ ток для ООЧИіСЛIВН'Н.Я 'РОО­

раху-

BI~ ,У

до

НМ

ом

зІ ЗРУЧВОСТJlМИ, триразове харчуванва, по шашJDIКИ в КОJJИбу... проізд в' оондва кlRЦlпоrа

ревфЮt пра.виnыюс! ЯЗі­ рахуваН'Ня роЗ'мJ,р11В В'lд­

роз­

пост.

"" __ -.....

Броварське

20-.. п.

kepl8ник'lв П'lДIфИЄМCТjI та. OJ)I1Знmцlй на, !Необ­ ХI:ЛRіСТЬ проведеНl!fЯ п~

рахуннlв 'она пJдп:pиЄМCIr-o вах І в QPГadI'tзaцJ/Ях <Jiб.

Мl'рlіВ ~l:ДlшюдуваIН'Н'Я та о~оразоеоІд'ОІПОМІОІІ1ИІ.

'нар/р 383101

мІ­

стану

затв.

симо

зjIД:

ШКQДY'ВaНIНЯ 'в зв'язку з УШIЮд;жеіН'ЮЯМ здоров~я. ПOlв'язаним З ,ВИJЮНlЗJНlНlifМ яИМ'и ТРУіДОВИХ обов'Я!З­ ків. Вивче:н:ня

журна.пу

опяату

Коштн

чи

виробввцтв,

ЩІ­

lВиплачувати

вок rа.пузевоro чи perioна.пьвоrо фондУ охорони працІ (Із ваступною КОМ­

мlривка

введeшtJI

rа.пузеЙ

адресу

Вартість :oднoro

провlдвошеВВJI:

окремих'

на

редню

є

УкраівІ

також

з

сО х о р о в апр а Ц 1. м. КвІв, вуя. Пуmк1вська, 18) замов­ яеllJUf ва вІДП08lдвy кlnь­ кість ПРВМlривкlв, одио· часно здійснивши попе·

нор-

ЩО'

опера·.

визвачитись

(252004,

ПОВНИЙ'

зазначених

матвввих

пропонуємо

дати

середовища.

мІствть

зазначе­

требою підприємств, ор­ raвlзацШ в РеєстрІ І по­

мевтlв з пвтань безпекв, rlrlєвв праці та виробив­

Реєстр

ПО:ВlИ'Нlifі

Із

ДОlЮвненкЯ1WИ

алЬІНИХ пmаяь пості!А:НІО надх~я'Ть заmrи ,І СКЗJР­ ги гpQМІа'дЯ'lf. яким пl!ц­ npOOMCТвa І о,рга'llllза,цї'У

ворматвввнх

ЗВ'JlЗКУ

тввно

дартІв, eкoнoмl1JВВX вор­ матиВіВ та Iвmвx доку­

чоrо

у

з питань oxop~ пра­

кості рІзних документів.

Вашоrо BI~M., що ре­ дакцією журвалу сОх,о. РСЛІа працІ. пlдrотовле: во до друку Державивіі законодавчих

потребу

МІСЬНQII Ради .н.арОДІНІИХ депу'l1Вm!JВ ІЮВі!ItОМЛ'ЯЄ. що в 'НяІвське облас:ное ~п­ раВЛі'Н1IfЯ праЦі "га соці­

ЖИТТЯ~

Подорож.УЙте на здоров'я!

Набшету MiНI:CTP1В УкраїН-и 'Від 23.06.93 ,р., М 472 ;із .зм.і!Н1а'МИ 1

ВИК<JIН'к,ом' ВРОВ8'РСЬк'оІ

цІ потребує чlткоrо .0р1єнтувавви в. значиШ кlnь­

Вilковком Броварськоі мlCЬKOi Ради нapoДIIIIX депутатІв доводить до

правил,

opra-

зазначеному Реестрі, оскlJlЬКИ конкретиа рооо­

nlдnри6.AlCтв

реестр

nідnриЄ.Alств

установ,.

наrа.пьву

здоров'ю ,прщllВН'Кltа при ВИJКО!НGiНiНd НІИ'.М '11РУ;Д()ІВНХ обов'язшв (Цра,вила заТ.DeРДЖені ІЮСТЗ!lЮВOЮ

та головбухів

И1Зaцlй, Місцевнх opraиlв державиоІ влади ма­

"ерівни"ів

тів,

... "ерівни"lв

• •• .'Д~ld.

Офіці ..... ДО ВІДОМА:

«НОВЕ

.

I(IIJмьKOГo

а... lгр.фtУ

Л...реС8 ,І,РУК8р_l:

І

ки_ковоі

...р••.., , . .

lІ8ИІ

ні

17.

Ів.-екс

ДРУК високиА. кований а·ркуш.

812815.

Обсяг І JIPV Тираж 5,150

примірннків.

Зіа,МОВJleltня

об.ааСВОFО. ·уарп.. lвв.

КвТ.с.п обll.......

Itl

тергIВАI.--

У

еарп.х

N<J

695.

_",вви"тв,

11. Бров.рИ. .У". КвТ.е.... •...

#11 1995  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you