Page 1

Га:Jета

з

17

вихо~ІІ'rь

кmтна

1937

ЧЕТВЕР,

Інформаційна

СІЧНЯ

28

1993

ЦІКАВО

продовольчих

зокрема,

знизився вості

Верховною Радою Росії спеціаJІЬної комісії по Севастопопю. Іван ПJІЮщ зажадав негайного роз­ пуску цієї комісії, аби не спрнчниитв конфронта­ ції між двома країнами.

У о' ятницю у Воподимирському кафедраJІЬному соборі відбувся мопебень з вагоди 75-рі'І'ІИ lV Універсапу. Мопебень правипи чпеви українського єпископату.

БЕРИ ШИНЕЛЬ, ПІШЛИ ДОДОМУ

НЕ НА ТИХ НАПАЛИ Наприкінці мивупого тижня група морських пі· хотвиців Із спеціаJІЬиого розвідуваJІЬво-двверсlйно­ го пІдроздlпу Чорноморського фпоту иапапа вночі на територію однієї з ракетвих частни Збройвих СВJІ України. Нападники вчНИИJІи стрlпявину з ав­

томатів хопостами патронами.

Лише

завдики вит­

римці командирів українського війська не етапоса кровопропвття. Цей інцидент командувания Чорно#

морського фпоту поасИИJІо тим, що підроздіп мор­

1

ських піхотинців виконував тр~вапьиі дії темряві сержант сплутав об'єкт нападу,

ФРОНТОВИКИ,

в

За січень-грудень року та і

У Києві створево автикомувісти'ІИий фронт, вкий об'єднав біпьшість попітН'ІИВХ партій і рухів, що виступають проти відродження забороненої Президією Верховної Ради України КПУ. ЛіДери автвкомуністИ'Іного фронту вІтапв позицію Прези­ дента Украіни Л. Кравчука ва переговорах у Мінську і закJІНкапи громадян Украіни виступити проти вІдміни ріШення Президії Верховвої Ради про заборону КПУ, АТОМ ПІД КОНТРОЛЕМ Кабінет міністрів Украіни прийняв стосується жвттєдіЯJІЬності щойно

постанову, створеного

України. На нього покпадено зав­ по забезпечению вародиого господарства УкраіНИ еJІЄКТрИ'ІНОЮ Та теопоВОЮ енергіЄЮ при

безпе'ІНій експлуатації АЕС.

ПО ДЕРИБАСІВСЬКІП ГУЛЯЛИ ОТАМАНИ В Одесі завершипося засідання отаманів Украінського козацтва.

ВеJІИКої

ради

промислової продукЦії на 1179,1 мільйона нар­ бованЦів, або на 2, 7

ГАРЯЧА ЦІНА ЗА ТЕПЛУ ОСЕЛЮ поетапно. Про це заявив віЦе-прем'єр Яров. Таке ріШеиия прийняте,

аби

не

РосіІ

менше,

Юр1й

ніж

в

періоді

ана­

1991

року.

В Цілому по району знизили обсяг промисло­

вого виробництва 12 піД· приємств (52,2 проц.), в т. ч. світлотехнічний за­ вод на 23 проц., дерево­ обробний комбінат на 10,3 проц., завод порош­

кової

металургії

проц.,

на

7,3

досліДно-ексnери­

ментальний ропромбуду проц.,

завод на

Украг­

47,9

шиноремонтний

на

проц., меблева фаб­ рика <<Дружба» на 16,4 проц., завод заЛізобе­ тонних виробів Украгро­

10,2

на

проц.,

17,1

хлі·

бозавод . на молокозавод

16,4

проц.,

обладнання

на

завод

~Факел• на

46,1

Договірні ня

по

проц.,

26,5 проц.

зобов'язан-

поставках

ції виконали ємства.

У промисловості райо· ну у звітному рощ бупо зайнято 14979 чоловік

персоналу,

що

на

чоловік менше, ніж позаминулому році.

309 у

Проду~тивність праці в Цілому по місту і району збільшилась на 0,2 проц. Весь приріст промислової продукції

рахунок

одержано

підвиЩення

дуктивності

праці

Торік

за

пропри

скороченні праЦівників.

товарів

народно-

повідомленнями

інформаційних

телебачення,

українських

ра­

порошкової металургії, будівельних конструкЦій, дослідно-експери­

ментальний (на 89,5 проц.), <<Стріла» (на 35

Р.роц.), вельне нання,

виробничо-торго­ трикотажне об'єд­ шиноремонтний

проц.), меб­

61

У у

ПоріВНЯННі З

звітному

приємства

1991

періоді

або

сметани на 207 або на 13,2 проц.,

116

тонн,

тонн,

або

виробів

е8 тонн, або

18,4

Збільшився нянНі з 1991

у р.

запчастин

до

на

або

або

на

28,1

проц.,

виробів

549

із

пластмас

тонн, або

на

проц.,

40,7

збірного заЛізобетону на 1253 кубічних метри, або 11,8 проц., металоконструкцій

тонни,

1063

або

на

40,5

алюмінієвого

на

прокату

тонни,

824

або

59,1

проц.,

технологічного обладнання для піДприємств

торгівлі на 71072 тис. крб., або 41,5 проц., комбікормів на 1098 тонн, або 0,8 проц., меблів на 18971 тис. крб., або на 4,6 проц.

автопідпри-

.1'.2 13262

тисячі

за

тонн

ч.

ми­

1089,3

вантажів,

понад

в

-

план

О

3

'

шились на

проц.

35

Пов­

ністю виконані усі дого­ ВІРНі зобов'язання.

Автопідприємством N'2 забезпечено вико­

13209

Капітальне

нання

буdtвництво

карбованЦів, або вщ

загальної

на

кількості.

нізаціями усіх форм власності за 1992 р. ос­ rюєно

каПітальних

на

1302430

ралізованих

т.

ч.

цент­

ти­

сяч нарбованЦів проц.).

(25

будівельно-

монтажних робіт на тисяч карбован­ Ців. Відповідно за раху­

354179 нок

централізованих

nітальних

135584

тисячі

карбован­

Ців.

проц.,

додатко­ ти­

Нолектнв му

залізничної

Бровари

виконав

в

план

ціло­

загаль­

ного обсягу навантажен­ ня на 124,9 проц.

За над ня

звітний

по­

вантажів.

На

план

ленню

і

проц.

121,2

зовано

Нів

період

встановлене завдан­ відправлено 5512

тонн

по

реалі­

відправ­

вантажних

статичного

ваго­

наванта­

ження.

Простої

ка­

вкладень-на

віД

перевезень

Залізниця

вкла­

тисячі

326728

Виконано

11о,1

станції

Підприємствами і орга­

день

доходів

во одержано 9378,4 сячі карбованЦів.

проц.

35

плану

пасажирських

За звітний період в ці­ лому по району введено в дію основних фондів на 556682 тисячі карбо­ ванЦів, в т. ч. по оо·єк­ тах виробничого призна­ чення на 19о259 тисяч

карбованЦів, в

проц.,

транспорт

У ПОріВНЯННі іЗ 1991 р, обсяги перевезень змен­

ви-

полімерної

тонну,

Авто­

ТИСЯЧі ТОНН.

робів

nлівки

т.

проц.,

1271

із

разів.

нулий рік rrеревіз

на

на 6696 тонн, або проц., світлотехнічного облад­ нання на 9125 тис. крб., або 38,3 проц.,

буді­ робіт

порівнянні

14

Нолектив

р.

:38,1

у

ємства

20,6

металокерамічних

вартість

р. у

1991

галан­

зни­

порошку

тонни,

6302

зросла

проц.

10,2

ч.:

заЛізного

цін

тракторів

ження виробництва біль­ шості видів продукції, в т.

Цією

порів­ випуск

текстильної

на

організаЦіях

вельно-монтажних

;1

тереї

робіт

по будівельно-

Броварщини становить 1925178 тисяч карбован­ Ців (власними сИлами). У зв'язку із лібераліза­

на 58,6 проц., труб rшх на 2,9 проц., меблів ку­ хонних на о,2 проц., ав­ томобільних краНів на 20,4 проц., конструкЦій із алюмінію на 7 проц., ізолу на 40 проц., стіно­ вих матеріалів на 24,2 проц.,

Підрядних

Цілому

проц.

піД­

допустили

в

монтажних

проц.,

лева фабрика <<Дружба», хлібозавод (на 22 проц.), завод обладнання «Фа­ нел» (на 18,5 проц.).

26

агентств, газет,

Наболіло!

січня та й в Інші дні пен·

лісІнькнй

платою

день

до

зв'язку.

ЗБОРИ КОМУНІСТІВ січня 1993 року у Броварах відбуJІНса пер­ організаційні збори комуністів, де мова ·йmпа створення первиииоі територіаJІЬиоі орrаиіза­ комувістів.

20

первиниоі партійвої Пuиповнча Савіна.

спожи­

підприємств

штук,

хлібобулочних виробів на 420 тонн, або на 2,2

ковбасних

виробництво

народного

9

748 тисяч 23,5 проц.,

сиру на 22 проц.,

Обсяг

трикотажу

на

проц.

7,3

сіонерам довелося вистояти ці-

Ші

промисло­

10 -• ·- - - - - - - - - -

верхнього

однією

Цією

вагонів

вантажною

скорочено

години

проти

nід

опера­

на

0,9

норми.

допустити

рубпів, що може призвести до різкого погіршення життєвого рівня вароду.

За

проц.,

4,9

йону (45 проц. загальної ЇЛ КіJІЬКОСТі). Це заВОДИ

продук­

усі підпри­

зростання квартирвої ПJІати в Росіі до п'яти тисяч

радіо,

на

зо.вод ·(на

абсолютному чисельності

Уряд Росії має намір вІдпускати ціви ва вyrlJJJJЯ

1992

піДПриємствами міс· району виготовлено

буду

НАДІНЬТЕ ОРДЕНИ

-

вання

Про.мисловість

логічному

КJІИКав lІрезидевта та уряд УкраіВи вжити заходів до негайного повернении ва Батьківщину всіх юна­ ків з ~країни, вкt проходять дійсву військову спужбу за її межами.

на легкої

товарів

проц.

Всеукраїнський комітет еопдатських матерів за­

на

товарів

Знизили

створення

МОЛЕБЕНЬ ЗА УКРАІНУ

товарів

продовольчих

товарів

РІК

1992

виготов­

4!82 мільйона карбован­ пів (17,2 проц.). Випуск

Радіо «Гопос Америки• пергдапо в ефір текст пнста Гопови Верховної Ради України Івана Ппю­ ща до Гоповн Верховної Ради РосіІ Руспана Хас­ бупатова. У своєму поспанні Іван Ппющ звертає увагу спікера російського парпаменту ва девкі провокаційні дії окремих росіИськнх попітиків і України,

споживання

лено на 4533,5 мільйо­ на карбованЦів, або на 15,1 проц. більше, ніж за 1991 р., в т. ч. не­

ЧИТАТіfІІЧУЖІ ЛИСТИ НЕГАРНО,

щодо

. показники ЗА

ro

вернеини до копншнього Союзу, що не відповідає прагненню українського народу до незапежвості.

парпаментарів

,

rазе_т_а__р_о_в_а_р_щ_и_и_и___._____/

ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ

по-

1

.N2 11 (8370) Ціва договірна

ВИКОНАННЯ ДЕР)І(АВНОГО ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО

Останній Президент в екзВJІі (вигнанні) Микопа Ппав'юк в іНтерв'ю Інформаційним агентствам ША вІтав позицію Президента УкраіВи Л. Крав­ а на зустріЧі гпав держав 1 урядів СНД. Під­ nисанни статуту СНД вині, зазна'ІИв П. Ппав'юк, означапо б створення наддержаввих структур

&

Основні

панорама

ПРЕЗИДЕНТ ПІДТРИМУЄ ПРЕЗИДЕНТА

АЛЕ

РОКУ

• г ромадсько-nоn·Ітмчна·

року

організаціі

об·

ІІ'ать rоди•• -у

чераt

старих,

га то

з ·них

на

свіжого

на

за

людей,

черзі

подвір'я

повітря.

на

ціп·

ліки,

по

Вони,

на ба·

ви­

ковток

бідо·

сил

че·рзІ

nриїхали

Броварів,

карбова~цІв,

Із

витративши

та

не

в

сtІЦІих

по

20

усІх

ви-

гідність

пенсію

Невже

не

так,. щоб

ці

жували

та

цій

V

людини

у

ше

дотацію.

можна старі

пенсію

відділенні

та

зв'язку

зробити

люди

одер­

доплату

на

а

не

Уздили

транспорті,

ляв,

чого

ються, диться.

в

де

на

розвил­

від ці

чого

переповненому чують

ім

дома

му не

місті

масиві,

мешкає nіти

леним

навіть

ніж де

В

молодь.

назустріч людям,

стояти

в

жити.

П'ять

простояти

Чому

ж

знедо­

·вимушені

бо

ні

годин

мені

жит·

ОСНОВНО•

цим

які

черзі,

біль-

на

за

на

що

довелося пенсією.

стільки

пасажирів, пенсіонери

старому

пенсіоне;рІв,

ЛОВОМу

цІ - ·там, де вони мешкають,

Н!ірікань лашнІ,

дочекатися

прнннжуючій

райвузлі

опираються у

до·

днвнт!ІСЯ

хворих

ковтають

ходять

черзі

пенсії

Боляче

цих

кн,

у

стачило

мов­ вешта·

не

сн•

Чи

не

шення

ганьба до

-

отаке

відно-

стариків?

Д.

ГАМАЛіВ, пенсІонер.


~ стор.

Четвер,

січня

28

ва

JІа

проводитиме .семінар бухгалтерських працівинків стосовно !Вnровадження :прибуткового nодатку з громадян.

Початок ~ 10.00. Запрошуємо усіх

пра­

рядкувания

безкоштовний

проїзд

деяких

бухгалтерів

обов'язково

взяти

ненням

За

ПРО

бDти

тинства

без

цівок,

го

грудня

року,

на

лаються ники

них

рідним ком

кого

проїзннм

.мін•Імальної

робітних

мат

р.обі·тних

сум

ся

знову

3.

пла­ яких

часто підвищена і обо-

що

податок з 30 мінімаль­ них заробітних плат 50 процентів суми, що перевищує 30 мінімаль­ них заробітних плат.

+

винагород,

повторно джерел

опсща11кавуванюго

що

виплачують­

(неодноразово) .. податок випJІ1ати

річного

у

скла·дl

доходу

Із

сум

доходів,

за

місцем

не

мають постійного

основної

одержуваних

роботи,

місця

податок

нараховується

кою

процентів.

20

до

та

сукуп­

. наве­

за

збІЛьше­

громадяна;v~и

н~

громадяна·:vrи,

проживання

джерел

в

.~ю

УкраІНІ,

виплати

за

став­

дивідендів за акЦіями та вНJаслідок Р?Зподілу nри­ бутку (доходу) ративних прав,

ново.введень

-

виплати

все вирішують місцеві адміністрації. (<<Урядовий кур'єр»,

у

цих

підприємств та ІНШИХ корпо­ нараховується до джер~л

пода'Ток

складі

сукупного

ного доходу за с'!1а·вкою

Особливості громадян

9, 21.01. 1993 р.)

15

оподатковуваного

оподаткування

викладені

у

РІЧ­

процентів.

о~ре.мих

відповідних

категорій

розділах

цього

Декрету.

На підприє.кствах· У"раїни

Новий.автобус Пробний зразок нового автобуса .виготовили

дівники Старокостянтинівського заводу. <<Метал~ст~ Хмельницько-ї області. його :констру:кщю . розроби­

Фальшиво-

ли співробітники львівського проектного lНC'ТJ:lTY!Y <<Укравтобуспром>>. Модел.ь бю1З.то в чому ~ІДр1з~

монетники

няється

не

ний

гун

від відомих ЛАЗ!В:

зовнішній

має

досить

вигляд,· потужний

ори_;шаль

дизел~нии

д~и­

високу прохіднtсть. На сто к!ломет.р1в проб1~у

мап'Іина витрачає

ЛАЗ

-

-

40

19 літрів солярки

літрів).

Ідея виробництва но·вих

два роки тому, що

автобусів

ви~икла

розповідає директор <<~еташста»

Володимир Войтко. йшла випробування,

таЦії,

(<<старин»

-

відбулася

Нова модель усшшно про­ ді-стала сх.валенн~ на презен­

днями

у

Львою.

новому

ро-ці ми має.мо випу~тити пр·обну .!ІарТ!Ю машин

5~

а потім перендема до сершного виробни

цтва. iuaci (на базі автомобіля ЗІЛ-4331) одержу~ вати:vrе:v~о

для

багать·о·х

деталей

аг,регати

власними

За

поставлять

автобуса

з

Мо<:lііви,

окремІ

харІRів'яни . . В_игото~ленням

старсжостянтиювщ

заимуться

сиJІ1ами.

шведсь~ими

Першу

який

нового

че.ргу

стандартами

міні-молщозаводу

здатен виробляти до

міськради,

10

е~стра-класу,

НІЗ.йменувань .молоч­

них виробів вищого сорту, пущено в т:rолтаю .. Точ­ но за заздалегідь всшновленим гра.фіном п.щnри.~

ємство змо·нтували і налагодили робпники вщомо1 шведської фірми <<Альфа Лаваль>>.

І

Бровари? Давайте

-

ЩО

ТуТ

сили

б

хитує

що

му­

хто роз­

ну систему, не 'знають, чим зайнятися в першу чергу вбивствами, кра­

діжками чи фальшнвомо­ иетинками. І ситуація в

Аналогічне

підприємство

фунІкЦіонує

у Юровоградській області, місті Св і тл·оводську. Від­ бою від замовників не­ має. Адшс там виготов­ те,

лщдям

раз.

Це

nеревагу

-

ловлять!

надзвичайно

рибку ...

Ще й

Тепер уже

надходженні

в

жилі

дачні

будинки.

цеглі.

Ну ваше

Це

дивіться, у

нас

що ж, право.

чекайте. Але по­

якими

темпами

споруджуються

бан-

це­

гельні заводи. Наші ж бе­ тонні стіни теплі, бо в них

закладається

те,

що

ми звикли називати піно­ пласто:-.І. При цьому ви­ тримуються необхідні па·

ра"'!етри коли

по

змонтують лом

чи

лий

за

за

До

на

Буду

цим

скажу,

ті. До того ж ми не зби­ раємося робити наш об'­ є:~т довгобудом, адже

швидко-

гараж

то

скептик

на

й

підва­

-

жи­

два

по­

найбільший

стане

нином

з

цього

прихиль­

підприємст­

Пам'ятаєте в

яку

потрапили

рої фільму лі>> ...

-

Ви

ситуа-

!<<Іронія

ге­

до­

що

дозволить

на

поті•к

ел.ементами

що наші будин:ки бу­ дуть схожі :v1іж собою, як близнюки? Вже в хо­ ді буді.вництва канвейєр­ них 'ліній змінювати

мих

ми плануємо форму окре-

елементів,

їх

факту-

вилучаються куnюри

не

у

купюр,

а

Днями,

бу­

фаль­

це

зно­

робити про се­

коли

праців-

аrропромислового

банну <<Україна>> після інкасації грошей із мага­ зниів Броварів та району проводили перевірку банкнот, вони виявили, що 65 із них по 100 кар­ бованців кожна є фаль­ шивими. На банкнотах були відсутні водяні зна­ ки.

Звісно, у тому потоці купоно-карбованців, що вилився зараз на праців­ ників

то й

прилавка,

сіЇ,

так

просто виявити під­

роблені

давці

не

гроші,

мають вони

але

можуть

екоНОІ\1ЇЧНій що

про­

nам'ятати: запо­

ДИВер­

спрямовується

проти молодої нашої дер­ жави.

чого

з

індивідуалі­ швидко

запити

реа­

наших

споживачів. І ледь не за­ був про ще одJІу важли­ ву деталь. Будинок-ІSо­ тедж забудовнику обі­ йдеться у мільйон кар­ бованЦів.

Зовсім

-

дешево!

А ви .сядьте і олівчиком порахуйте, що

виллєть.ся

з у

споруджен­

ня традиційного будинку. Тоді ваш скептицизм як

вітром

здує.

вартість буде

як

рядок

Запевняю:

нашо·ї

проду,кЦії

мінімум

на

по­

нижчою.

-

Тож

напрям

силь

u

ваш

rоловини

спрямування

зу­

індивідуальний

-

забудовник? - Не тільки він. Ному доводилося б~вати на тракто.рних

жах,

ся

станах, у гара­

той

знає,

в

умовах

нк.ил

доводить­

працювати

мехаяіза­

торам, водіям. З наших же констру.кц.ій за досить можна

проміжок

буде

часу

зводити

них при:vrіщення.

Або

із

поrстійн§

для

не­

'~боти,

чітко

до

гараж

і

ко;v~пресорну

станцію.

Ви ще обіцяли роз­

-

nовісти охороні

про заходи по иавколmrnинього

середовища.

Це

-

вас

ці-j{авить

як журналіста.

чи я'к чле­

на

комісИ?

екологічної

Насамперед,

-

варчанин,

тут

я

бро­

живе

моя

сім'я, і мені не байдуже, хто у мене буде сусідом.

-

Що

ж,

постараємо­

ся бути вашими добрими сусідами. І не на словах, а на ділі. Всі матеріали,

навіть

такі

щебінка,

інертні,

пісок,

жуватимуться

у

приміщеннях. ресивний

ся

залишить­

у Броварах?

занри1.

Більш

цемент

тажуватиметься

поросятами

Що не кажіть, а зло­ чинців нниі стільки роз­ велося, що ні замки не витримують, ні охоронна сигналізація, ні навіть сторожова

Один

із

таких

фіксовано би

Тут

nісля

потрапили

злочинів,

у

Великій невідомі

зриву

тиметься по трубопрово­ дах. Словом, особливого додаткового колишнє

тиску

нав­ ство­

рювати ми не будемо. Коли ж таке трапиться,

то у міських

властей до-

с·та тньо

аби

змусити

ванцем

за

можливосте• ·нас

заподіяну

на.м

не

карбо­

розплачуватися

шкоду.

-

Але

акціонери

дозволять

кидати

на вітер їхНі гроші. Отож жити у та зла­

матеріальних цінностей, вартість яких за нинішні­ ми цінами становить nо­ над 11 тисяч карбован­ ців.

Після сварка­ в реанімацію

в

склад

злодія,

у

па­

од­

ному з приміщень радгос­

пу-комбінату <<Калит.ІЩсЬ­ кий>> скоїв крадіжку двох мішків :комбікорму та трьох поросят, зуміли встановити

дуже

виявився

швидко.

38-річннй

Заворич Михайло

К-ко. Цей рий ніде

на кла-

-

тянця В.

:матері­

котрий

А nісля неї

Ди­

літрів бензину марки А-76. Затримати нічних гостей не вдалося. А от у Калиті Jll>ізви­

житель

.на

середовище

осо­

алів і викралИ звідти 1 70

Ним

подава­

довище. Такими віхами nозначені останні дні життя 45-річного кали­

замків

ливно-мастильних

ще

виван­

і

охорона.

коли сторожі розписалн­ ея у. безсиллі, було за­

мерці.

,.

аг­

годі.

Мисливець за

я~

ро.зван

будемо старатися Брова•рах у мирі

будинки.

це

гра­

фін спорудження. Тан, із застосуванням модулів ~ш вже змонтували блок допоміжних приміщень,

адміністративні все

. -

того ·Ж"

витримується

під•приємства

І

вироб­

будівельного ої Він тут що назив'

великі переробні цехи у селах. Зрозу;v~іло, що і багатоповерхові корпуси,

·

на

при­

ЄТЬСЯ ДНЮЄ і ночує. Під­ казав нам атільни оригі­ нальних розв'язок по хо­

досить

фальши­

Требухові

розг·орнемо

доренка

Ду;v~аю, що ми з.мо­ на

не

з

Чому я так впевнено кажу. Роботи проводить компленс·на бригада Ми­ коли Ми:колайовича Фе­

жемо

десятками

ти­ ця

рану

заЦії. гувати

а

ництво гаражів. Ще че­ рез рін будуть реалізова­ ні перші ноН!СтрукцJії для об'єктів, про які я роз­ повідав трохи раніше.

поставити

будівництво

він

кошти,

бутків підприємств-пайо­ виків. Вже влі.тку цього

Словом, все те,

короткий

натякаєте на те,

державні

ду

важких

-

споруджується

інтерв'ю

колір.

і

по­

МtісЦеіВими влаетями, що всім не·обхідним бро­ варчани б,удуть забезпе­ чені у достатній Rілиюс­

·Ng 2.

ру,

Нам

з

,,Будемо добрими сусідами" ffaшi

ні.

му не обійтися без барте­ ру. Але є домовленість

було зроб-

званих

відвертим

що

трібно буде закуповувати _необхідну сировину, то­

цього

невеликій

Втім,

так

А

день-два

тиждень

будинок

верхи,

ва.

міЦності.

вам

бігти

при

гаражі,

-

за­

Але ж бетоJІ! Бетон­ ний гараж це непога­ но. А от дача, будинок ... Як на мене, то надав би

легше як

потрібно

сьогодні,

-

саме

ловиш

що

саме

будиночки,

напружена. Зрозуміло, що в каламутній воді

І вони ловлять.

Що

бро­

варчанам?

бе.

фінансово-економіч­

суспільстві

з

БИ·

дати

ву <<сnеціалісти гроші~ нагадали

цілеспрямовано

nротистояти тим,

ДОСИТЬ

конст,ру:ІЩіях.

шивих

техніки

органи,

почне:vю

Є

МИ· зможемо

Торік

найдосконалішої для ви­ пуску фальшивих купюр предостатньо. І право­ охоронні

спору­

ло вилучено кілька

Та й ніколи їм зараз спати, адже для любите­ лів легкої наживи настав

час.

чле­

і сотнями, а навіть сячами. Не минула пошесть і Броварів .

сплять

з

приміщень.

право

ники

золотий

заводу

дження цього об'єкта саме у нашому місті. Чо­ му вам так полюбилися

ві

!·РУ·

для

ном її екологічної комі­ сії і пам'ятаю, як ви від­

ки

Кримінальна хроніка

середовища.

зосередження

Ігоре Івановичу, я є

-

деnутатом

Цію,

Із сум доходів, одержуІваних громадянами -. засновнш~а.ми і уча,сниками підприємств у виглящ

разом

Наш коресnондент М. ГОМЕНЮК зустрівся із керівником дирекції будівництва І. І. МАРОНОМ.

пе­

4.

в'язкова дл:я всіх. В. Кучеренко запевнив, що корпораЦія до має

+

суми,

ревищує 20 мінімальних заробітних плат

-

до

мінімальних плат 35

деними у пунRті 1 фєї статті ставка."'!и, ними вдвічі, але не більше 70 процент!В.

ж таки звичайні <<Па­ зики>> і ЛАЗи пере­ творилися на так звані

.NQ

проценті.в

включно

спадкоемцям

ного

У ряді областей республіки на звичай­

не

податок 20 заробітних

авторських

Н3!раховується

плату

+

понад 30 мінімальних заробітних плат

Із

що

податок з 10 міні:vr•аль­ них заробітних плат 20 процентів суми, що перевищує 10 мінімаль­ них заробітних плат

квит­

маршрутні таксі, та за п,роїзд в

виняток

ляється

І

2.

суми,

мінімальну

зароба,тну

в;ключно

пла:т

процентів

10

+

ра­

оподатковуєть,ся

перевищує

від 20 ·мінімальних за­ робітних плат 1 нрб. до 30 мінімальних за­

селення.

відношення

не

стан­

маршрутах

розміри

Але

. ' дження об'єктів промисловості.

наших

заро­

+

надмірне

соко.кваліфікованої робо­ чої сили, зручні під'їзди, близькість великих ;;1іст, де необмежена потреба у

податку

заробітна

чення Міністерства со­ ціального захисту на­

подібних

місячних

та

Київщини.

.N'!! 11 (8370)

'і~ _____________ _

території промислових об'єктів ·з ·Недосконалою технологією, що призводить до невиправданих викидів у воду, повітря, rрунт шкідливих речовин. Враховуючи становище, яне склалося, прийнято рішення ввести тимчасовий мораторій на спору­

такими

платах)

+

дартне пенсійне посвід­

них

Ставки

доходу

своє­

слугувало

за

ро­

сукупного

вdд 1 О мінімальних за­ робітних плат 1 крб. до 20 мінімальних за­

йонах, призупинено ці nільги лише тнм паса­ для

оподатко­

основної

обчислюється

бітної плати 1 нрб. до 10 мінімальних за­ робі'І1Них плат включно

автотранс·порт­

жирам,

сукупного місцем

включно

1

від

поси­

у

місячного

мінімальна

1

началь­

підприємств

з за

міст

навколишнього

спричинило

ТОГО,

м•іmімальннх

плата

кін­

яку

брудненню

ж

минуло­

деякі

навЧJання)

заробітних

діти-сироти,

9

податок

громадян

опод.атковува.ного

школярі в сільській місцевості та інші. Постановою Набіне­ ту МJН!стрів .М 691 від

(служби,

Розмір

ди­

двох

доходу

ставками:

користу­

з

Прибутковий

1.

вуваного

.м.іста_Ііі!ЕіііІ

'ч ми вnевнено утримуємо і пальму першості по за-

монтованих

СТАВКИ ПОДАТКУ.

7.

Ж И ТТ Я»

с:Н О В Е

Бровари по nраву .називають одним з найбільш

індустріальних

стоювали

що правом на

інваліди

новобудовах

лено

ГРОМАДЯН

Стаття

ватися майже всі гро­ мадяни, які мали його й досі. Зокрема, це інваЛіди і учасники війни та особи, при­ рівняні до них, трудів­ ники тилу періоду вій­ ни, інваліди по зору, учасники ліквідації аварії на Чорнобиль­ ській АЕС, воїни-аф­ ганці,

се­

ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З

безкоштовний проїзд в автобусах на міських і приміських лініях продовжують

в роботі

Дакрат Кабінету міністрів

звер­

нулася до Української державної ,корпорації а·втомобільного транс­ порту (колишнє Мін­ автотранс). Начальник відділу місЬІRих і приміських пе'Ревезень пасажирів Валерій Кучеренко по­ відомив,

участь

підпо­

роз'яс­

редакЦія

райониого

мінару.

гром.g·

дян у автобусах місь­ кого та примLського

сполучення.

~ r.;

29 січня 1993 poRy у великому залі райвиконкому

Читачі висловлюють стурбованість з при­

позбавлення

~На

РАПОННА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

проїзд

залишилися

воду

8

ПОВІДОИ.JІЕННЯ

nільги

на

року

1993

чоловік, кот­ не працював,

тепер . змушений буде відnовідати за Rрадіжку

Т-ка.

А сварка ця виникла у нього з рідноіо дРУЖИ­ ною. Будучи напідnитку, він не випускав її з бу­ днику. Розгніваний чо­ ловік не зогледівся, ко­ ли

впав,

ударившись

го­

ловою об стіну. Після цього із закритою череп­ но-мозковою травмою йо­ го було госпіталізовано до реанімаційного відді­

лення

центральної

карні, днів

де і

помер.

установлено:

стала

райлі­

через

шість

Розтином смерть

внаслідок

ливу nід оболонку • ного

мозку.

на­

кровови­


сН О В Е

ЖИТТя~

Четвер,

8

січня

28

року

1993

.N't 11 (8370)

8

стор.

3

Літературний календар

КР:НН:ИЦН

(на

4

1993

лютий

р.)

120

.ІlЮТОГО. років від дня народження М. М. Пришвіна російського письменника. років від дня смерті Карло ГольдонІ драматурга, творця національної комедії_

.

(!87З-1951)

6 JІЮТОГО. 2UO 1793) iт:JлiifcL>KOro

13

ЛІТЕРА ТУРНО-МИСТЕЦЬКА СТОРІНКА

16

к

Артемовського'

Миколи Сома

З

Нещодавно у нашій Требухівській середній школі з'явився новий учи­ тель Микола Данило­ вич Сом. Це до ріди01 о села nовернувся відоІІшй український nоет, колиш.: ній

вихованець

школи.

Тепер

І

яка

нашим

pJr,нNo

села.

Я сnодіваюся, що уроки Миколи Сома доnоможуть ТаКОЖ JJt;:\f•JfYBЗTИCH fіа­ ШИМ

виІІускникам

до

конкурсів

nри

творчих

встуnі на гуманітарні фа­ культети столичних вузів. Думаю і про те, що мов­ ні та стишстичні засоби стануть

у

і

вели­

фермера111,

ди­

ком,

журналісти

а

їнського

суржи­

телебачення

свого

бу­

.,

гатьох

вчителя

Це

був незабутній

урок нашої живої, була

Ти

дивовижна

-

..

манд­

Для

нас

nрикрашаємо

Хвалилися

слово-державу,

у

слово-народ.

Наш

та­

кож про J:О3оту над nро­ довженням

своєї

мово-

~чої книжки і nрочи­ тав· чудові вірші nригоди добре,

українсько­ що

наш

учитель

сnілкується

живими

і

но­

дружить

творцями

-

Требухів

-

Хоч

Та

і

ця

в

nоля

ми

красиве

село

знаходиться

не­

не

наших

учителів

чекають

ського

живі

та

КОРИСНЕ

Бо

житі.

від

Стільця:

ти

штука,

лиця,

одиого

Бука.

Цвях

У

зручно

вліз

в

дубову дошку.

Тепер це

Казала

з

Забилась

Сама

тільки

чоботу

зібгалась

/1

куток!­

Онуча.

в

носок,

Ногу

мучить.

зустрічі

із

зиторами,

Іжака. носиш,

хижі

Старий

комnо­

знаннями

nисав

Микола

<<вічно горнулось до

нені-столиці>>.

А

відгадайте-но,

щоб я бу ло нрасиве і

-

У

нас

сnорідненість

Лише

про

Казав

тугенькн/1

твій

добробут

обіі\Мі\Х

Було

СТИСКУЮЧИ

вшановаио

Не

стільки

Як

за

Що

він

за

важливу змінив

.. _,-

Комірець,

ШИЮ.

УСПІХУ

грі

Хай

літа

дзвінке,

людина.

ту

заслугу.

реnертуар.

Бровари.

літери,

Іде на ньому молотьба,

А nрочитай з кінця

-

вмить

тобі

Пони тьмою Чарівною

мишей ловить .

"(.LJII І IIJJ.)

Поки в зорях Злотозорих Ніби в тайнах Світосяйних, Ти лежиш, r.юв

мною,

Сиnлеш блиски золоті, А навколо мене TlНl Розбігаються в промінні, Де ходжу я в самоті. онаю,

знаю

Служать

-

темНі

фоном

заворожене.

тіні

ПЕРШИй

для святині,

Серце плаче в ритмах

Ніч для зірок золотих, Тільки ж я не розбираю, Де доріженьни до раю. Де мій подвиг, де міН

Стій, J-'ночі.

Никнуть думоньни в

Я не :х:очу знать умавин

тремтінні

Серед вихрів та хуртовин, Що лянають бідний

На ганця.

Занружились легко 1:3ез кінця.

гніт

з

святого

божевілля

Все

зроблю

наперекір.

Іl:шнеш в <.:яючій нартині З

он аю

та;~1

Навіть сонечко уже

-

замріяно

І Любов, і Віра, і Надія. Хай літа згорають, свічни,

А душа моя все молодіє І сnівають всі мої роки Про Любов, і Віру,

Надію.

* * * Послухай в час розпуки Мелодію сльози, Що котиться від муни До божої нраси. Ти не один в печалі,

погас .. ">>

Ти не один в печалі Наnланався і я Безсонними ночами Шунав я смисл життя. І слухав в час розпуки Мелодію сльози, Що нотиться від муки До божої нраси.

Один є Щлях до Бога І тисячі до зла ... В іМ' Я ВСЬОГО СВЯТОГО

нотиться

іі

сльоза.

ні;

ІЗсе іІі я радісно о~шачу l'vlpiю н <.:ні. Те;нно, те;.rно... Ти 30

і

!\ІНОЮ,

ТИ В

можна

ЛІСНі.

Грає <.:ерце в ритмах бою

йти! ..

В

глибині.

Зима, ие!\:оз ианудьгувавшись

-

сивію­

ян

те~шоти..

ІЗірю й бачу, вірю й бачу.

ЗИМОВИЙ ЕТЮД

свічни,

не гріє

тіні.

Ось і ти

ранІ!,

Го.1rофи

тіні

Стежу, <.:тежу ... Рідше

насилля,

Я

боЮ ...

мовчи!

Чую шепіт над собою

гріх!

в ст рі ну

СОН

Василь ОНОПРІЄНКО

Заколисують мою журбу То Любов, то Віра, то Надія. А ноли у відчайдушну

Хай

Ти од мира одгороджене,

Ти зорею чарівною В млі гориш nереді

Де шунання,

мамочно,

<<Світ

та ба

почне

НИМ

останІІііі

Хтось снаже:

три

ЗА

* згорають, * *

і дар,

розпалений.

Сnи ж, дитятко, Янголнтно.

І розвою! ..

До таєr.щої мети;

І сnівають всі мої роки Про Любов, і Віру, і Надію. Т<ш, я грішний, на землі

душі

Мов червонЦі,.

Канни

молодіє

Гулака·

комЕозитора,

На віконці. На узорі Грають зорі, Бісер сиnлячи

Ворухливо!

До

як

Вербиць­

С.

Ян любовно, Невимовно До колисни Сипле блиски Місяць легно затуманений:

Де зроблю я нрон

дрижить.

сnівока,

А.

С.

КОЛИСАНКА

Тl.'ІЬЮ! "'" ВірЮ, що ОД

Паnугу

словесний

укра·,нського

Дайте щастя, дайте духу, Дайте бою; Дайте жаху, страху, руху

Кругами

В

М.

і педагога_ народжеІНІН

дня

Я ле знаю ще зарані,

мовчить

сердець,

мрію

В

яругами

Дощ летить, Поволоченими смугами, Нитками, Сітками Миготить. Оживає все потомлене Хоче жить! В краплях сяйво

На

Р. ОВДІЄНКО, шноли.

над

ДОБРОЗИЧЛИВІЩЬ

бо носить все життя мене

дирентор

полями,

мить

етикету.

Хоч сам за весь nрожитиі\ вік На крок не рушив від. nаркету.

У нім

дитина,

(як

Над

народження

поета

Снрізь тужливо ... Війте ж, війте, буроломи,

ТільІш

лакунчик-черевик

Хваливсь

ЗАГАДКИ

Ми хочемо, щоб наше се­ Сом)

зуби.

дня

від

мир,­

ЗОЛОТИй ДОЩ

Ві/\ печалі,

любий? крім язика

хитрун,

маєш

межі.

-<

що я тане? Всі хочуть, ян народиться

ло

Гнів і полум'я пожежі! Зчервоніють неба шати,­ Скрізь од краю і до краю

І буде ще не раз Безсонними -ночами

нові

художниками,

иоrої

одчаю,

живу.

Дмитро БІЛОУС

історіі

творцями

ІЖАІ<

м.

nис~мениика­

журналістами,

кишенІ.

об

СЕКРЕТ

мій

гонором

крик

А душа моя все

ФАХІВЕЦЬ

ВЛАСНИЦЯ

-

1\ого

колючки

ти,

роті

ЗНАйОМСТВО

Здружився с Цвяхом Молоток, його nроштовхував nотрошку. Дивись, і за короткий строк

ДІРА

учнів

уроки люд­

сnілкування,

знати,

-

Що за слізьми

О. Чернишов

ТА

далечко від Києва. Отже,

ми,

А чути треба,

в

Лис

Чому

СТІЛЕЦЬ

до

з

Діра

Вколовся

квіти,

... -

в

лакована

росли

із

літера­

Кріслу

земля,

світі

Волошки

забувать

Що

nостійно

тури і мистецтва! І добре що

Дісталось

про ве­

слова.

вий

найкращі

ПРИНЦИПОВИй

гість розnовів

Клялась

ЛИС

оралась

Ми

те,

чув?..

Хоч вижав Заєць цілиі\ лан, І хліба має повні жмені, Сnожить зароблене не дам!­

ХАЗ ЯІ

-

А треба

Дугами,

ВАЖЛИВА

ПЕРЕБУДУВАВСЯ Ну, як nеребудова, в дії?­ Барбос nитає у !(ота. Раніше 'ів я рибу з шиУ, Тепер гризу їі з хвоста,

слова,

Як

не

від

Все навколо захололо, Все заснуло; Гостро в серці закололо, Дух заnнуло. В'януть квітоньни в

перелол1лене

міні-байки----------

рівка у царину людського у

звуках.

Борис А[орниць~ий

як

го

ІШЛИМИ СНіЖНіЇ, померзли вони.

Щоб не

тиходзвонні,

Бо,

селі

стелеться

Сніг по замерзлій_ зе~Ілі ... Нвіти торішнії Зернятна ніжнії Сипали там восени ... Тож їх заховують

Безнадійно похоронні

незни­

щенної мови. А до того ж це

Віє метелиця, Нрутиться, мелеться, Котиться полем у млі; Килимом-хутрою падає,

Наче

ба-

муках,

до неба

зни~нуть

nоетів-шестидесят­

ників!) лауреата Держав­ ної nремії ім. Т_ Г. Шев­ ченка, автора знаменитої книжки <<Мова калинова>> Дмитра Григоровича Біло­

уса.

в

Як здіймаються

Рухнуть стіни,

ТИ НЕ ЧУВ? ..

сонні,

люди

тихнуть

спомин боротьби.

ВЕЧІРНІ ЗВУКИ

літературного

співають

укра­

А на свій nерший урок иаІІІ новий учитель заnро· сив

думи,

ПІД СНІГОМ

суду.

ли такими nримітивними і безnорадними ...

учителя

Як

горі,

Ти не знав?...

му ни.

Страдальці ПОВСЮДИ, Шунають завзято На дикеє свято В догідність людсьному

..,ти нашого nарламенту го­ жахливим

в

І втопивши їх в журбі .. В сонній млості тонуть

Гасне

Бо й досі ще люди

ти, щоб l'tайбутні деnута­

люди

Душі, змучені та хворі, В довгих, внетражданих

Никнуть

саду.

Ми ж не можемо доnусти-

ворили

співають

І прокльони голосні. Тихий сон стуляє вії, Розігнавши давні мрії

звуки,

Що світять тут .'!юди, Про фанел Іуди В густім Гетсиманськім

ректорам заводів і офіце­ рам української армії.

...._

Як

В їх злилися давні болі, Спомин щастя, спомин

Зворушує згадки Огонь од ламnадки,

кій nригоді майбутнім лікарям і бізнесменам, юристам

ВіТрОМ <НОСЯТЬСЯ

чоловік.

наших nисьnІеиииків і nуб­ ліцистів

1991.

років

українського

180 років (1813-1873)

утомі;

пісні;

(Христі О. АJР.Іевській) Ян тихо в кімнаті! В заквітчаній шаті На темній іконі В кривавій 'нороні Христос головою поник. Неначе нудьгує, Що мучивсь він всує, Що зникло все праве І свято криваве Справляє й тепер

жан­

рами і наnисати nравдиву

історію

З

волі

не багатство свого народу, rазетиими

письменник>>,

То в ній буревіснин сварливо кричить, То в ній соловейно співає. Знов бачиш і віриш, що все пролетить, Що ти перебореш недолю; Знов полум'я волі тан близько мигтить, І тішишся сам ти собою.

веселу вбиває..

ПЕРЕД ОБРАЗОМ ХРИСТА

уч­

ням глибше засвоїти мов­ оволодіти

мрію

nрограму,

доnоможе

<<Радянський

А чуєш, як знов вона гучно бринить, Ян радісно, весело грає? -

Здається, не кобза, а мати сама Над рідними дітьми ридає, На втіху ж неначе й надії нема, Недолі душа виглядає.

стар-

рідної мови, історії і жур­ налістики. Саме так на­ звав Микола Данилович творчу

<<Поезії>>,

Ти чуєш, як жалібно кобза гуде, Аж стогін з грудей виринає, І в голову думка невтішна іде,

~іІх класів із великою.ці­ . . ~вістю слухають уроки

свою

книги

МОЯ КОБЗА

иаш01

учні

ГРИЦЬКО Ч~ПРИНRА

У"раїни

150

СМУТОК ТИШІ

НАШ ЗЕМЛЯК~З ГОГОЛЕВА­

Поетичні скарби

и

( 184-3-1909) ЛЮТОГО

драматурга.

~---------------------------------------------------------------------------------; \---------------------------------------------------------------------------------· у р о

ЛЮТОГО.

кого

(1707-

за JІіто

шалено

налетіла, заглянувши в кожен закуток, 'вистудила морозяним вітром лю,

сиnокула

набухлу від

мокрим

снігом

осінніх дощів по

nожовклих

зем­ 'l'ра­

вах. А награвшись на лугових просторах, наnо.тrо­ хавшн nтаство

та

звірину,

забилася в густі очере­

ти на заnлаві, nрисіла сnочиц:1, зкоцюбившись на куnині, .. а на варті залишила круті морози, нака­ завши

Ім

до ранку

скувати дзвінким

льодом

не­

слухняну ріку, що ніби зробивши виклик Зllilti і мо­ розам, вільно несла свої води до Дніnра. Мороз, виконуючи волю

набравши nовНі

своєї госnодині,

кинувел до ріки,

легені морозяного

nовітря,

nочав

дмУ<хатц на неї з усіх боків.

Повільно закружляли на бистрині nерші крижи­ ни, несміливо наштовхуючись одна на одну, легень­ ІШ шурхотіли, ніби шеnталися поміж собою, що ро­

бити їм далі на такому лютому морозі, який все більше доnікав неслухняній річці. Rрижнни nочали більшати, обростаючи льодяним иакиnоtн з усіх бо­ ків.

уже

ставало

тісно

в

берегах,

стирливо стримували їх, не даючи му nлииі.

що

волі

в

так

на­

ЇХИІ:О·

Постуnово з крижин утворилася одна довгапредовга вибоїста льодяна стрічка, що нестримно сунула за течією, стиснута nіщаними берегами. Та nостуnово хода її стишувалася, слабшав натиск на

nрибережжя

на

річкових

вигинах.

Над

річкою та

луками стояв неосяжний тривожний шурхіт, що сполохав все довкола_ Здавалося, що річкою та луками

суне

иавnростець

величезна

Та ось усе це місиво снігу,

змія.

льоду і звуків nо­

вільно зуnинилося, останній раз конвульсивно сіn­ нувшись усім сrоїм тілом. Над Десною заnала не­ звична шись

коротка

над

nолохлива

скованою

тиша.

льодовиl'І

А

мороз,

nанцирем

nробіг­

рікою,

nо­

дався до заnлави будити зиму, Зима, сонно nо­ зіхаючи своїм беззубим ротом, nотягнулася, аж за­ хиталися очерети і nолетіла до р:кн nеревірити ро­

боту

свого nідоnічного.

Задоволено

nоrерши руки,

СІШНула над рікОЮ ГУСТИМ СНіГОМ З ВИЛПНЯЛОЇ ПО·

лотиякої торбини, ніби старий мірошник вибив об вугол вітряка залежаний мішок з-nід борошна. А сніг все йшов, засиnаючи білим MOJ.O.\OM ріку, луки,

дерева.

Десна стала. Зима настала. с. Соболівна.


'*

c1up. 4ІіІ

4етвер,

28 січня 1993 року

«НО В Е

----------------НЕБАГАТО часу мину­ ло від ПІрийняття За>кону про освіту. Та педагогіч­ ні

колективи

вже

шніл

встигли

свої

виробити

статути,

осно,вні

вих

враховуючи

положення

донументів

лу.

міста

цраво­

про

шко­

Статут-основний

нумент,

що

визначає

уклад

життя

го

учнівського

та

тивів. На

жаль,

криза

в

до­ весь

нолек­

енономічна

держа,ві

негатив­

МОЖЛИВОСТЯХ

вчитель

не

в

змозі

забезпечити

вище все

в

ж

ШНОЛИ,

своє

надія

є.

нового

обговорює

Активно

проводяться

предметні методичН!Ї тиж­ ні, де 'КОжному вчителю надається

можливість

цродемонстру,вати

шнолу,

свою

поочитися

у

но­

лег,

самоудосноналювати­

ся.

Залучаємо

кращих

розвитку

-

раїнсьІюї

.

мо.ви

жавної,

і

як

у.к­

де~:

культури.

В

цент­

перебуває

учень

,

чена

людина-тво­

ро.зумово

духовно і

розвине­

багата,

у

школі,

як і

в

-

підбору

і

розстановки,

від Цілеспрямованої ро­ боти з ними, підвищення фахового рівня і загаль­ ної культури. Дирекція школи

прагне

вувати

використо­

атестацію

ДуХОВНу

форми урок

намага.ються

роботи

положенням

духовно

уроці: оглядів

АІнглійську,

визначити

НаД

вихорі

СТВОреННЯJ\1

до

можливості

І{УТОЧКЇВ

ионшого

дозво­

Тан, Петро

вчитель біології Прокопович Зуб-

уроки ляд

що

а.тестується

роЦі,

-

nраІКтикує

громадський

знань,

батьки,

в

до

ог­

гальнення

пі,ц

різні

до учні

ко

нання

школярів

основ

Інаук

до з

піз­

вісімдесяти

пісень

можливості

плідної

допо­

праці,

справжнього

незалежної

для

ОСНОВНОІІУ

в

З 1-го лютого

«ЮКАN\П»

новий,

N\але орендне підприємство

сТонер»

при

ОП СКТБ мийного обладнання

ПРИИN\А€ ЗАМОВЛЕННЯ документації розмноження технічної

на

підприємствам,

кооперативам

і

приватним

особам.

ПРОПОНУ€ ДО РЕАЛІЗАЦІІ:

сультацію з Наша

бланки авансових звітів.

N\ІНЯ€: циліндр силеновий СЕЦ-420 для апарата електрографічного репродукційного типу РЕМ-420 Р

-

шт., завод-виготовлювач

2

-

«Електроприлад», м. Грозний, ГПО «Оргтех­ ніка; рік випуску СЕЦ-420 1992-й. НА: папір для мвожильних апаратів, щільність

70-80 г/м 2 (за домовленістю). N\ІНЯ€: апарат світлокопіювальної марки 2 СКАЗ, завод-виготовлювач Поліграфмаш, м. Оде­ са, рік випуску 1984-й.

РОБОТА-В НАЛИТІ N\АЛЕ ПІДПРИ€N\СТВО . «N\ДФ» запрошує на роооту: інженера-будівельника; столярів; теслярів; робітників інших будівельних спеціаль­ ностей.

Оплата за домовленістю. Робота в селищі Калита. Доставка на місце роботи транспортом підприємства. Тел. 5-23-27 у Броварах.

ПОТРІБЕ/1 СЛЮСАР

НА: папір для мвожильних апаратів, за домов­ МІНЯ€:

ЖИТТЯ~ гром.адсько-по.ІLіТИ'ІИ& газета. Згсиовники кол,ектив редакції . газети, Броварські міська і районн~а Ради народних депутатів та райок­ «НОВЕ

точність на

РеІ&аІЩІІІ

викладених сторінках

не

фактів

газети.

sавждв

DОІ&іJІІІе

відповідальвість DOSBЦ/8

UToPP

несе

автор,

вубОІІ&&ЦІІ.

м.

РЕДАКЦІІ:

255020,

Листуваввв Ру&ОDВСІІІ

s

читачами

-

88 DOIIq)T88KD.

Київська область, м.

Бровари,

тел.:

проспект

Не

4-01-34, 5-57-05.

' '

ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КИУВТЕПЛОКОN\УНЕНЕРГО» повідом­ про

ліквідацію

«Монас». Термін претензій

малого

підприємства

• для

-

25

пред'явлення підприємству лютого 1993 року .

Лікарня

запрошує u

здорових

людеи

БРОВАРСЬКІй ЦЕНТРАЛЬНІй

... ЛІКАР­

НІ на постійну роботу потрібні:

-

юрисконсульт

-

1

чол.;

телефоніст (майстер по ремонту телефонів і мережі) -- 1 чол.; радист (майстер по ремонту радіостанцій) 1 чол.; чергові електрики 2 чол.; чергові сантехніки 2 чол.

~

Гарна проnозиція ЗДАЮ В ОРЕНДУ цегляний, з погребом, гараж у кооперативі «Десна-2» біля бензоза­ правки. Тел. 5-00-18. '1

І.

Колектив Броварського молокозаводу висловлює глибоке І

співчуття nрацівникові риловичу у звязку зі

заводу СЛЄСАРЕВУ смертю його батька.

Михайлу

Гав·

на Редантор.

Бровари, вул.

Київська,

А.

ВОЛОШИНЕНКО.

Індекс

154.

1 елефони: редактора 4-03-76; заступника редактора, відділу суспільно-політичного ЖІІІtя 4-04-61; відповідального секретаря - 4-21-34; відділів: сільського господарства 4-02-92; промисловостІ І соціальних питань, листів і масово і роботи 4-04-81; відділу радіоінформації 5-13-91.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета виходить з 17 квітня 1937 року. Дні виходу: вівторок, четвер, субота.

За

БРОВАРСЬКОN\У N\ОЛОКОЗАВОДУ

АДР'ЕСА

держадміністрація.

тільки

14,

Ліквідову€ться "Монас"

роботу потрібен слюсар контрольно-вимірю­ вальних приладів і автоматики (КВПіА).

леністю.

на

фірма

послуги

питань житлового і земельног~

адреса:

залежності,

завод-ви­

бланки табелів обліку робочого часу,

правова

посередницькі

законодавства.

Уираїни.

готовлювач Поліграфмаш, м. Одеса, рік випуску 1989-й НА: папір для мвожильних апаратів, за домов­ леністю. Наша адреса: N\ОП «Тонер», м. Бровари, Київської області, вул. Лісна, 2, тел. 5-32-15.

роз'яс-,.

з питань купівлі-продажу нерухомості і об­ міну житла. Ми беремо на себе турботу по пошуку по­ трібного вам варіанту, надамо юридичну кон­

громадянина

в упаковці з запчастинами,

року

1993

здійснює

апарат світлокопіювальний марки З СКАЗ,

ДО УВАГИ ПІДПРИЄМСТВ. КООПЕРА­ ТИВІВ, ПРИВАТНИХ ОСІБ

над­

для

RА RІР...

НА

за

Беремо на себе турботи

формує

М. ІЮБА, директор СШ .J\1'2 3.

оплата

продати її в разі потреби, надати допомогу в оформленні необхідних документів. Не зволікайте із звертанням до нас, і наші юрІїсти та агенти спробують допомогти вн­ рішити ваші проблеми. Наша адреса: вул. Кірова, 88, тел. 5-43-89.

ляє

11/НІЄNО

зростає

нення з питань приватизації, запропонувати вам квартиру меншої площі, купити або

М.

Р.аписав близь­

шукує

школи вільно володів однією з іноземних мов. Маючи комп'ютерний

послуг,

композиції

лучаємо

таким по за­ кожен

кінченні

комунальних

лишок житлової площі і таке інше. Фірма «БРОТЕП» може дати вам

Це літератур­

Вчитель музини Щ

іноземних

ші складають програми із

учкому,

Вчитель

свята,

клас ІОМ англійського ви­ робництва, ми активно за­

двох

форми

члени

вчителі.

масових

дітей, більше десятна яних бу ли винонан і під час свята міста Бровари. Для докорінного поліп­ шення роботи потрібне зміцненні! матеріальної бази школи, допомога міськвиконкому і батьиів­ ської громадськості. Та педагогічний колектив ви­

вивчення

час уза­

залу­

в

Традиційними в

ІЗакаренко

мов, одна з яних вивчаєть­

могою цих машин. Вчите­ лі П. М. Федоренко, О. В. Коваленио, П. П. Зубчен­ но, Л. С. Майорчик та ін­

яких

участь

В наш~­

місті розпочинається приватизація жи.~~ У зв'язку з цим змінюється порядок оплати

<<Тобі, мати - УкраїнО>>, свято мінрорайону і т" п.

ма­

люків найефективніше розвинути свої здібності. Починаючи із п'ятого класу, ї:v~ пропонується

випускник

ІІ!редметам.

активну

службою

дають

певним

істо­

дерЖаВНОЇ СИМВОЛіІШ, фор­ МУЮТЬ фонд щ;аєзнавчої історії. Диференційований підхід

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ МІСТА!

пона­

рнчшrх подій. Учні <ШТІІЕНО працюють

французьку

ся поглиблено, з розрахунком, щоб

перевагу

по­

збагатився,

у

історичну

старших

визначився

,а роки повільно ішли.

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЖИТЛА РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ...

кожен

ляє розвинути здібності і талант, обдарування і на­ хили шиолярів, які беруть

урок-"конкурс. Ак­ тивізується ,робота в кла­ сі серед у'!Нів, яю на­

вико.рисювує

Педагога.

на

знань,

чаються

самоудос-

нові

громадських

саморозвиток,

Керуючись

ЩИрdІСТЬ.

Вчителі

цьому

НОЖНОГО

лінь,

щоб

зрозу111ів

спадщину

по­

щоб щастя і радість

на­

завдання

у тому,

но-драматичні

лів як засіб антивізаДії творчої професійної ді­ Я\llьності, спрЯІ.'Wованої на са,моос.віту

Головне

лягає

всіх нласів.

ченко,

і

ші.

психологічною

враховуємо

поряд нронували,

від.

історія

го учня дозволяє разом із

пі.Дсу,МJків

йо­

підбитті

хмурі дні назавжди відійшли,

Еультури України, куль­ тура поведінки тощо. До їх викладання залучають­ ся тані вчителі, як Т. В. Євтушенио, 3. П. Збро­ жен, Н. Л. Грабова та ін­

залучаються

При

ряд

ян

стали

вчите­

коналення

введено таиих,

школі

С'Тимулювання

використооу.вати

усяній справі, залежить від кадрів правильно­ го

ності бу ло

духов­

яних

і

Від усього серця бажаємо щастя, довгого віку, міцного здоров'я, добра від людей, ніжності дітей, радості від онуків. Бажоомо, щоб сонце ~еплом зігрівало, щоб

дає

в учнів

йований підхід до кожно­

осві­

кулІ>тур.на.

Успіх

розвитку

заходах.

роботи.

і

патріотизму,

мову учні вивчають із пер­ шого класу. ДиференЦі­

го

чям від дня народження.

те,

результати.

роботи

дУМНУ баТЬКіВ і УЧНіВ про роботу вчителя, йо­ го фахову підготовку і

на,

класів

математики..

вчителя-предмет­

є

започатисвується

Для рис

цьому

вчителі,в міста з метою иритичної оцін.ии ана.лізу

тооої

як

виходячи

При

люментом

молодших

учень

нина

рець,

насамперед,

матеріальної бази, інозем­ ної мови, інформатики,

на­

нацюнально1

особа,

3

певні

культури, історії рідного rораю в органічному поє~­ нанні із здобутками свl­

як

і

предметів,

це

Колектив опrової бази райспоживспілки вітає КАБАНЮК Альбіну Семенівну завідуючу скла­ дом .N'2 7 із знаменною подією в житті 55-річ­

вивчається

поглиблено" важливим

ВИХОВУВАТИ ОСОБИСТІСТЬ

визначив

Ціональної шноли. Це відродження

уваги

ня

&&&;,;

господаря

відбудоване

перспективи

музика,

з

&І& І.

притаманними йо­

вже

Ряд предметів, зокрема ка,

.N2 11 (8370)

ВІТІЄ/10 ЮВІІЕЄ/1!

3

учас­

~наземна мова, інформати­

що

окремих

і

рону

варіант навчального пла­ ну. Особливістю його є те, що в основу поклада·­ ється поглиблене вивчен­

8

~----------------------~~~~~

переможцями

оптимальний

навчального

Освіта-93

своєї нраїни. Педагогічний нолектив місьної середньої школи .J\I'Q 3, нритично аналІізу­

рі

чатиу

стають

спецкурсів,

громадя­

напрацьоване,

інших

зрос·тання.

ни

Педагогічна рада на по­

очевидно,

мува:ти

з

фізики,

та

міських олімпіад никами обласних.

енономі­

на ·загибель. А панлинаний фор­

,рисами

мови,

хімії

буті знання.

Адже держава, турбуєть,ся про покоління, при­

му

іноземної

біології,

до.повнює своїм баченням перспективи загальнофаі нультурного хового

пріоритетність

нина

чайнвор­

моментом

Та

речена вчитель

Ючи

Іtросвордw,

Важливим

предметів, що розвиває творчий інтерес кожного учня. Як результат во­

чальний ріН, ІіІИГОТОВЛЯЄ пам'ятку, яку педагог

освіти і значимість її в розбудові незалежної країни. яна не насту:пні

гри:

ди.

родознавство,

дозволить,

піІдвищити

адмtні­

стано­

суспільстві.

РефорІМу.вання

ни

гідно

атестацію,

на уроці є те, що кожен учень віДчуває иолектив­ ну оцінну, що підвищує відповідальність за здо­

педагогічно­

но позначилася на фінансо­ вих

про

С1JРаЦія .визнаЧІає вчите­ лів, враховуючи добро­ вільнІсть, на ножен на~в­

Ж И ТТ Я:t

-----------------------

---------~----------··

Друк

61285.

високий.

кований

аркуш.

примірники.

Обсяг

Тираж

І

АРУ­

5.452

"'

Замовлеuня

N2 528

Броварська друкарнІІ КиТаського обласного управлІнин у справах •вдавввІІІІ;іі8. А,арка

uука.овІ:

поліграфІТ І пижковоУ торгіаJІІ. Квівсьu

або~ас:.жь,

к.

ІірІІІІарв,

11у01,

Квікьм

~

·--....,. ·

#11 1993  
#11 1993  
Advertisement