Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄJlНАIfТ!СЯ/ ом

П'ЯТНИЦЯ

1.

завершен' о

СAflЯ

1978 р. 2 ...

17 січня з Софії на батьківщину ві;хБУ,1И ГeHepa~­ пй секретар ЦК ІПРС, ГОіІова Пре3И,~j Верх()sиоі

Ц1В8

Рад}! СРСР Л. І. БреJf:ИЄВ і Ч':ІС:Н ПО.1ітDюр() ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС К. 'У. ЧеРRеНКО, які перебуВ&іИІ В Софії з КОРОТКИМ дружнім візитом на запро­

ГАЗЕТА

шення Першого секретар" ЦК БКП, Голови Державної

виходить

з

КВІТНЯ

17

ради НРБ Т. Живкова. Цього ж дня Л. І. Брежнєв і K~ ~r. ЧернеИ"АО !lОвер­

1937 РОКУ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТП

YXft Ати

МІСЬКО! І РАНОННО! РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБJlАЄТI

IfYJlИС,Я на батьківщину.

(ТАРС).

'

НазустрІч виdорам ФВРМАМ­

БIJlЬШВ УВАГИ ВtJПIКI І ІIДIІОllдam.в1 заlД8ВВJI СТОЯТ1> пе­ ред тваРlIIIВJIRами НaJПоrо району І четверто­

му роцІ десатоІ п·пирIЧХВ. Працівники ферм

вив1 ТРУДя'tЬса иад ІJIХОВавням взятих 'l'опIА­ mCТR'IВJQ: аоБОВ'JI3ань, ' доJtJl8даЮТ1> баrато aycRJIЬ дл. opraв130laвoro uровtдеиня з~JIi жудобв.

ОдІі/С

но.

е~rneрu.чен-

таА"Н(J.чg

·за80дl

торгове.л.ЬJl.ого

.ча­

шux66уд у 8 а нн. я. дОС8ід його робо­ ти нещодti8/f.О 8и-

8Ч4АU

секретарі ' "ргані­

рвт)'! в однаковій" ~~pi: дlJ1J1ТЬ Турбо'J'~. ' про Цбезве'l~ния·зрааКО.ОІ; 3RMI.JIi тварин. І ' !feхай аа, Ч ~Рlll траllJlJltЬСJl RепоJiадкв . , роБОтІ

і4ен'!; :КОА.и ,; tZгita­

кормоцеху, то ~oдeH .з доrЛJlда'lів хУдоби...не

ДР380JDIТЬ соБІ ' С;ПРОСТИТR · rодlВnЮ, абияк п!.­ rOТYB8TB " кормв до аrОДО.уваВвJl. СвІдоме cta-.певиJl ' ,1(О роБОТИ, убоn.t:вавиа аа ДОJIЮ ВЗJJ­ T~ .. J(1двищeJIJIX соцtaJliстИ'lВИХ зобов' азавь aalJea,e'lY1OIЬ колективу усЩх~' ДобовІ надоХ , MOJJ()Ka 81;:1' КОЖRоі коровн маЙ2tCе на два~іло­ rр,рвнщt, тут проти середніх радrосlJИВX

14,2 , Иlлоrрама.

'

~enJJИYувarу 'придlnmoтьnитаввJlмаИроб­

цt.tрwоепу Iмев1Кlрова. Зооветс~еці~щств

~.~С,,,'.tИЬе~, ','11 ,' :JX~fJC8'ии " t . фУР8ЖQ8~ Q. ' , JПt 1I)nI ·1IIUDIaП l'ецІовах rОllllлl AOCJlrTH резуnтатQt . у -_ роботі,

постІйно

дба­

Ю!Ь про с:таравву .пtдrото~у KOp\w1в Ао ar~ дo~yвЦВJl, про ' Щц.I.)'а.,;- rOAIBJJ1O корril, роздоювaRвя. А тому й одержУють нии. що­ ДВJlПО

10,5

ш()rpаlllа

момиа

ва фуражиу

корову. Цеб.льmе проти відпо-аtдвоrо періОДУ мввул()rо ро.су ва

1,5

кlпorpама.

Високе! , ЦPOAyКТВlliloeTi . TaapВJI . JlоБDaJOТЬ­

СJl взимку npaц~

фермрадrосп , Імев1

Щорса. ВоЩJ едержyюn . ЩОІІИJII

по '

9,7

с~ое)!иЬомv

кt.ttorpaм:a молока ' вІд кожноІ кОровв.

У rосподарствl lІостІЙJlО ТУРОУЮТЬСJJ про тв!!­ рJlJlRИX1в. Дц Іх висоiroПРОДУКТЮlиоІпрацl створево~(lpОПl1 умови. На фtрМ1 працює прОфілакторІй. ,В леR1иськtй вtмиатt ~ свtЖ1

raaem,

ЖУРJl.JIR, .JJeBeJIВ'IКa· бtбJJlотеК/І.

ПосТіЙ,ою турботою збоку дирекціt,· пар­ тlйноУ І ПРОфСШnКOlІОУ орrавізацlй OTO'le1i1 та­ кож працівники Mo.'10'IВOTOBapBoi ферми рад­ rоспу .. ТребухlвськиЙ.. Пока3ИИR1lІх працl­ вlnрадиl. Нвнl ЩОДelПlВЙудlй МОJlока · вІд кожноl КОРОВRперевнщує 10 к1лоrрам1в. Апе, як показує перевІрка,: в окреМИХ

roc-

KIJlorpaMa

, "" :::. :

. с·

Шt# ' районІ! n6:*с­ 'k8HHJI щ(;а(Jсф(ірil~ .tehнJl · t:re1l,rJi8. "

.

Фото

М.Celnпrога.

,

,

r~)fЦОJО"~О~Т1ІIІ·

реJlJиборвоі ха.панії Броварс~u 1fеитр.мізо·· вана бібJtіОТ~R& сист~ ма ПРОВОДИТЬ під 311а­

ком

мобілізsціі трудя­

щих на усПішне

іИКО­

иаm' ріmень ХХУ з'із­ if ·КПРС,лиСтоnа~овОго (1978-р·.) · Плєнуму цк

КПРС. За допомогою книги бібJriотеll11Ї праЦЇSНИltи району

роз' Jlс}ію!6ть

сільським

труді-вняк&!!(

положення

ціями товариства «Знан­

. голосуваllні,

мо

вибо­

проводяться

ОГ;JЯДИ

у

цент­

Спі.'1ЬНО

організовують лекції, бесіди, тематИчні перегляди .'1ітерат~'ри на теми «Дегжава це ми», «Ідеї партіі­

і

КРИ;Jа

Hap~~'~ .

Г.

прово­ директор

спі.'!ьно-політичних

1fИ­

З0ваноІ

тань

ра-

ноІ

ЦИК;JИ

«Торжество

організа­

ня» ~ільсы\i бібліотека-

су­

також

клубам., культ)'ри,

рі

вперше».

району

з

первинними

Працівники сільськиt

бібліотеках

Е'

, It1паж

3

Росією, зро-

б

.'

ДАН І

,

тепло ход"

жаН0 бі!lьше п'яти тисяч кар60ваНnІВ на;l,пJt!новоr,О прп УТКУ.

КАСІЧ, цеНТР!lJlі­

бібJliоте'l-

системи.

Р8ЙсіJIьгоспупраВЛ!RJlJJ

про середньодобовІ вадої молока

в rосподарс:тvх району (.ка фуражну корову в кг)

.ПЛ~ківськиЙ.

- :! - '" 12,5

імені Юрова

10,5

.ТребухівськиЙ,.

10,7

:!

~

7.6

-0.2

7.2 7,0 6.9

6,8 6 ,6

« Rра{;и.'1!ВСЬКИЙ.

+I~>O .. ,

-1 6 -1:8

9.7

,

+ 0.1

'" Бобрицьний 1>

+ 1,5 О 8,5 . + 0,2

Щореа

.ПуХіВСЬ"ИЙ"

,

~ :І

\:І

8.5 8,5

«ГOГ~ ,'1iBCЬ ний. ",'Жер, д.івсьниЙ.

«ЛітківсьниЙ • «Зоря. ",Русан!асьниЙ.

..

~ .. ~'"

імені

(РАТАУ). '

.;.

На!!!. ro~П"llарша

«Аванrзр.3. П .'1емзаВО;J: «Руд.ня.

6.3

О

-1,6 -07

+ 0:1

--0.1 о

-0,1

",3аворнцьниЙ. «3аплавниЙ. «ВеЛ1,lнq.:zИ,'\lерсьюjtь i~ieHI Докучаєва

+ 0,1 5.6 + 0,2 4,8

iM~Hi І\fiчуріl!а Всього по району

-07

4.4 7,1

-1:4 -0,4

'

5,9 5,8

-1.1

~~~~~~.

ЛІІТЬ 3 JIеIЩ!ЯМИ,

.

КИІВ. Тут стартував респуБJlІкаНtЬКИЙ агітпо­ хІд. присвячений 325-рlч, чю возз'єднання УкраїНИ 3 Росією. За десять ДН!В

T8Koro

учасники ,

аГітпоходу.

ган!зованого побувають

rn<

у

ор­

ЛНСМУ.

ЧерНіl'івсь,

кіЙ. Сумській.

Бєлгt)РГ!~СЬК\Й.

нурсыlй •. Хар,··іr,.

~

tвськlй областях,

висr~rп-

конnер-

моеКЗА.

!

Сп~ямувати

'Тамн на уда!)них K~MCOмольських будовах, у мО-

всі на

лодіЖНИХ аудиторіях, робітl'IИЧИХ гуртожит к а Х, перед труд!вни:{змн полів, ~уётріну'Ться з учасника'

!'УХОЕНИХ запитів ких ТРУД!ВНИ,ків -

ми боїв на Нурській цуз! ~

селі

Прох~рівЦІ

КЮf

цо

сили, знання, енерг!ю дальше заДОВО ,'1ення

закликом

своїх келег

Всесоюзної

сільсь, З та­

звернулись

учасники

напади

'!Іра·

еЄЛ'

півників культури, яка за,

городськ01 області. Завер, шиться аг!тпох!д у ПереJ"славі-ХмеяьНJIIЦЬКОМУ, де відбудеться мітинг - зустріч 3 молоддю НиУвщи-

вершилась у столиці. На нарці в і дзначалося. що в сільській місцевості створено широку базу культу),НО-ОСВіТНіХ заК .'1а­

C~KiA. ПOJIтавськіЙ 'Та Ни­ НИ.

працівJUПdв ферМ, активІзувати 3MиaВВJJ.

---......,-

у

мократії. у центраЛьній бібліо-

апарата 'ІВ rиоєтрав­

~--_---.,~ ~ ~

Будинка,!и

дять

За п'ятнадпять ~HiB січня одер.

0,7

' роботІ. Керівникам гоепо­

_--... ...

жур­

сі.1ЬСЬКИХ

бібліограФічні

увага при­

ра.'1ЬНіИ бібJ1.iотеці, а та­ кож біб.'!іотекаХ-фі.'1іа­ пах сі.'! Гоголева, Кня­ жич, Погребів готують­ ся ве't()ри «~Іи обирає­

присвя­

найдемокра-

тіі» та інші.

н!

У

стема

1'ичніша в ~BiTi», «Два світи дві демокра-

ДЮІИ виборцями. Для юнаків . і дівчат, які вперше візьмуть . участь

біб.'!іотек

влци.

країна наро­

Особлива

з'їзду

J;Jаступним

бив цер ший запис в особовому рахунку ексноміі за 1979 рік.

становища, щоб всюди безперебІЙНо діялн кормоцехи І кормокухнІ, щоб , У кожному ' гос­ подаРСТВі З8стосовуваJIRСЬ ефективвІ методи кормоприготуванва, суворо виконувались усІ З00ветеРRJIарвІ вимоrи щодо roAIBJIi, ДОГЛJlДУ І ytримаИВJJ' тварив. ПартіЙНим організ.аціJlМ СJllд посилити маСОВО·ПОJllтИЧву Р(lботv серед

.......

чен.і

статті,

дянськоі демокраrn», «Радянська виборча си­

тем)'

діляється роботі з МО,ІО­

рам до наJ\вищогО орга­

з'ЄJlвакняУхраіии

УllущеВНJI, JJКИМИ б дрІбними вови не бу·

~---""-",---",-,,,-,"

на:rьиі

на

- '

п~реваrв соціалістично­ го . споеобу ЖИТТ! і де­

Не ост аввім фактором, що ВПJlВває иа про­

треба доБВТИСJl

ХХУ

ІіПРС, газетні ' і

си~теми,

дуктивиlсть худоби, є робота фермських ме­ хаиlзмІв. Несправиlсть впдоиагрlва'l:t чи . РОІ­

матеріали

дpy~6II на lІесть 325-ріЧЧI МЗ-

стаИОВJlще 1 ва фермах рацrоспlв ІменІ Доку­ 'Іаєва, lмев1 Мlчурtва, .ВеmпcодимерсЬRИЙ ••

дарств, спецlалlf:таи

«СРСР

переГ.'1JIДИ .'1і-

,J;овладдя».

люв вчення В. І. Лені­

«БОГJl31J Хм~льницький», колек'J'ИJ Jlltoro H~ce трудову вахтУ

МeJЧПа проти мивулоrо року.

JIИ, заважають

тератури

т"УJlОВА ВАХТА МОРЯКІВ

коитрольи1 Ha]fn'f,

спортера порУШУЮТЬ техиолоrl'IИRЙ ритм.

відкриті

ках-Філіалах сіл Богда­ нівки, Требухова, Гого­ лем/ Бобрика розгорну­ то книжкові вист'аВI\И «Вvбори до Верховної Ради СРСР всена-

на про соціа.''lїСТИЧНУ .:tе~rОJiратію, в,!іщено

зміст на­

ви:борчоl

теці. а 'l'аltож бібліоте­

: родна ~права). На них : npедставлена літера ту­ , ра, яка широко виrвіт-

ПJ)опаг}'ють

O..:tE:CA'.

Не налагоджена чІтка робота УСІХ служб , ва фермі рвдrоспу .ЗаворнцьКИЙ •. Аналогl'ІНе

товапуваnки, ' доїnьиоr()

Запрошують бібліотеки

ВУ ' роботу в періо~ ае·

85'

вого стаДа ие видlJlенl високопродуктввнl ко­ ровн. На фермах не вистачає , ДОJlРОК, а пlд­ мlявl ие зазжди дотримують техи1кв доlИВR.

худобв ва

' '''- .. "

'шої

рІввики мерзлими, Із cв1roM. Це бачать І ке­ рівникв і спецlаn1с:ти, аJlе ие б'ють тривоrв. НИЗ'81 вадоl одержують такоЖ у радгоспl • ЛІткІвсьКИЙ.. Тут ве валarоджено як ~iд tвдивlдуаnну rодlвJПO тва рив. Серед зaram.­

paJIfocm

ioP ,.: x.A~~~ . Фе"

.~.f~"H4; ,,· ~'~. , .....qx 4! : гбст яАс ' ! ' ін­

розиривають

справІ І те, що деJlJd корми заВОЗJlТЬСJl В ко­

Як результат, прор;уктиви1сть

yt:ifi Киів­

нової . KoHCmTYдii СРСР,

подарствах ДОПУСК8JOТЬС,JJ серйозиl иедолlки в орrаR1зац1ї ,roAiBJJl худоби, догляду І утри­ маЯВJl дlйВоrо стада, ие скрізь орrавlзована валежиа боротьба за пtдвищеВНJJ' продуктив­ ностІ корів. Так, у радГОСПlсЗаПJlавиИЙ. не подбаJIR еВОЄ'Іасио про утеппеиия всіх примl­ щен1>. тому твариив переllJерзаЮТЬ. Шкодить

Не ПРОВОДИТЬСJl У

зqЦій!

щuю.і. , ·f{о , !ні.ч1qJ !~Kr.08a.H(J Ai()~ '

1

ВЦ1JТf' IІІ(Іло.а дире1ЩІ", І партlйва орrавlза­

кpalЦl[X

--~ '

кращих

!

IttiPTir1н.иz

~дрlй Івавови'l Мamorll. Доярки t~ураЖв­

Верховноі Ради СРер . ------------------

48

у JtiCтi агіТflУн,ктЇ8 орга.ні308qно

ЗПО31Щlt ІRСCИfOt 8JПQJrJIВВОСтlдо себе ви­ atрitOТь.ожев свІй кро. тварввиики бр1lI'адв ,JIA .1 . радrоспу спJlос.l.сыnfй" ilку . очолює

СТПlО8JIJJТЬ

• ВІЗИТ

ДружніЙ

11 (4738)

(РАТАУ).

дів.

Н!

селі

: блlfЗЬКО 12{)

!;!сяч

працює

клуб-

них закладів " близько

200

тисяч бібл!отек, 128 ти­ с"ч нїноустановок. Усе це

;хає змогу' ширше ше пропагувати ',' P ~I\їBТl1

1

1 глиб­ дійово

С"U ! і!,'1істнчний

спос!б жипя, п",вНіше за­ ~овольняти нультурнl за­ fJ!ПИ С!ЛЬСЬКИJl трудівни­ кІв.

З

велиним піднесенням

11рисутні Ifз;х!слали вІталь­

ний

лист

Центральному

Ком:тетов! КПРС. ТО!!!" рmnеві Л І. Брежнєву. (ТАРС).


! етор. 1і

19 ct'lu 1979

року

ІІОІ!

)l(JlТТI

ПЛАНИ ПАРТІЇ- в ЖИТТЯІ Як уже повIДОІІJ1ЯJЮCЬ, 15 .САвя цьо- товарІв·народного споживаНJlЯ. На Man, утрmrаиня дійноrо CTa,l(8..

Понад

ro року

2~ ведеться робота по еКОНО1ІІіl

сировИН1Iir

в Будинку иультури заводу пІдприємства нашого мІста І району за майстрІв І опера'tорІв машИJiНОГО доІння матерІалІв, ~HepгopecypcIB, H!!-дТО вел&­ сТоргмаш. вІдбулися збори партІйно- минулІ три роки п'ятирІчки ,недодали Ух .надоlли менше 3 тисяч кІлоrрамlв МОЛО- кІ втрати робочого часу, слабко постав..

rосподарськоro актnу мІськоl партійноІ на суму

QрганізацІІ. Збори

обговорили

питання БІльше

.Про пІдсум,ки nистопадового (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС 1 завдання міськоl партІйноІ організаціІ, що випливають із рішень Пленуму·ЦК І промови Генераль-

7,9

мільйона карбованцІ!!. Най-

відставання

допустили

ка від корови, бnизько

пластмас, свІтлотеХНІЧНий завод. Надто' мало Іх випускається на заВОДІ ПОРОШКОваУ металургІ!, шиноремонтному завоДІ. Бюро мІськкому КомпарТIУ УкраІни роз-

молочното.ар~

30

завод них ферм не виконали

лена економІчна робота. Над розв'язав.

взятих ;):)бов'я- ням цих питань, а також удосконаленням

аань. найбільше відставання по продук- стtlJtю роБОТИ парТlйноІ організаціІ, ад. тивиостl корІв допустили радгоспи • Ру- MIHICTpaЦlY працlOватимемо в четвертО'! сан!вськнЙ.,.ЛіткІвськиЙ., .Бобри- му рОЦІ десятоІ п'я ЦЬКИЙ., ІмеНІ МІчурІна. Неприпустимо, Перетворюючи у життя рІшення пар.

~oгo секретаря ЦК КПРС, Голови Пре- глядало це питання на своєму засІданнІ що цІ ж господарс,тва, а також радгоспи тіІ 1 уряду про дальше зб:льшення вн,. вlЦlI ВерховноІ Ради СРСР товариша 1 зобов'язало партійнІ органІзаціІ, госпо- ІменІ Докучаєва, .ЖердІвськиЙ. 1 навІть робництва продуктІв тваринництва 1 пе"

11. І. Брежнєва, постанови Пленуму ЦК дарських керівникІв змІнити своє став- .ПлоскlвськиЙ. з перших днІв цього ро- реведення галузІ ца промислову основу, .номпартіІ УкраІни по да.ному питанню.. лення до цього ДоповІдач, перший

важливого

секретар мlськко- питання.

ІМу КомпарТl1 УкраІни А. Д. Грязєв ска-

зав, що за три роки минулоУ п'ятирічки досягнуто певних успІхів трудІвниками

На багатьох

державного ку зменшили

виробництво

1,0-1,8 кlЛОt'рама проти

пІдприємствах

допуска~ періоду минулого року.

ються перевитрати елєктроенергІІ, металу; сировини та інших матер!алів. В){а-

молока на сказав директор радгоспу-комбінату .Ка.

вІДПовІДНОго ЛИТ ЯН ський. іменІ 50-ріЧЧя СРСР В. П,

Бородай. роБІтники ГОСЩ));Іарства IlUОДа.оо

В багатьох радгоспах яи спІд не нала- ли в третьому році п'ятирічки 13300 годжено парування телиць, відсутнІ р"" тонн м'яса - переви.Нонавши взяТІ соціа­

:мІста 1 району у виконанн! величних на- слідок безгосподарНОСТІ втрачається ба- диnьн! в;дді.1Jення, допущена велика яло- л!стичнlзобов'язання. Працюючи над по. :креслень ХХУ з'Узду КПРС, зроблено гато сировини 1 матер!алІв иа під'lзних BI~TЬ кор!в. ОсоБЛИ80 це стосується рад- ст~йним збільшенням поголів'я свиней,

добрий заділ для дальшох:о більш успlш- коліях, будІвельних майданчиках, скла- rосп:в ного руху вперед.' На підприємствах 5начно розширені 1 поновленІ виробни-

чІ фонди, введенІ

новІ

ПОТУЖНОСТІ на

іЗ8водах порошковоУ металургІІ,

дерево-

дах. Це показали недавнІ проведенІ спІльно з групами

контролю.

Характеризуючи

роботу

перевІрки, народного

будІвельних

обробному комбінаТІ, peMOHTJlo- меха- органІзацІй, доповІдач сказав, що нІчному заводІ та Інших пІдприємствах.

Це дало можливість тІльки в минулому

роЦІ порІвняно з 1977 роком одержати

І

приріст промислово! продукцІІ по мІсту

9,3, а по району -

7,9 процента,

перевищує річн! плани.

що

3

3

3

с.РусаН1ВСЬКИЙ",

Іх

вагових

кондицій. В результатІ цього cep,eДНJI вага к.ажної здан,оІ ГО,10ВИ складає 116,8

стІ корів, яка

ніж торІк. Поліпшились

ти про значне підвищення продуктивно-

по- складати

Б О.' Р І В

еЛіткІвський., ми Дбаємо про зБІльшення

.БоБРИЦЬКИЙ1>, іменІ Докучаєва. Без розв'язання цих питань не можна 1 думав цьому

3400

році

кІлограмІв молока на го-

кілограма, ·що

на

6

кІЛ0грамі.в ,вище І

екОНQмічнl

показники, рівень рентабельНОСТІ СКЛЦ 40 процентів, одержано вІд реаЛlзаціW

прмБУТRI.s

_

Л АРТ І Й Н О

гос л о ДАР С Ь К О Г о

повиииа

BaнutB.

в сумі ~,6 міJJьйо,на карбо-

Бригадир закритого грунту по вирOot

АКТ И В у

щуванню овоч:в в радгоспі

.Ирасилів-

ський. М. М. Онашко назвала кращих

ВиконанІ зобов'язання 1 по атестацlІ своїх подруг по роботІ Л. М. Лобко, виробів на вищу категорію якоСТІ. ЗмJц- чатку десятоІ п'ятирічки в мІСТІ і райо- .'Іову. ТІЛьки. при ц:й умовІ ми зможемо К. В. Майло, якІ при плані 14 к:логра­ lНюється матерІально - технІчна база бу- нІ освоєно 11 О мІльйонІв карбованців домогтися виконання плану продажу м:в виростили по 23-24 кілограм. дІвельних 1 транспортнюс органІзацІй, капіталовкладень. Особлива увага приДІ- державІ 85 Т.исяч тонн молока. огіркІв, а n. г. Шегеда при планІ 7 кі­ пІдприємств торгІвЛІ І громадського хар- лялась будівництву об'єктів соцІальноВ планІ І зобов'язаннях на 1979 рік лограмів зібрала 14 кілorр~мjв п~~.tід()о чування. ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ широка програма культурного 1 побутового призначения. закладенІ високІ темпи росту обсягу ви- рів з кожного квадратного метра. П'яти. житлового 1 соцІального.будl,вництва. То- .Разом з тим за цей час неДООСВОЄН0 робництва І продажу державІ м'яса. р:чний план по продажу овоч:в бригада .рІк в мІсті І раЙОиl збудовано 66,2 ти- значну суму коштій, ряд об'єктів введе- Однак нашІ господарства про~овжують виконає за 4,s р.о'ки, сназал3. В()НС\ •. П;::О­ сячІ квадратних метрів житла, полlклl- но в експлуатацію з порушеннями стро- здавати близько 20 процентІв худоби те в ЦІЛОМУ п:д загрозою зриву залиша­ НІКУ на 600 вІдвІДУі!ань за змІну, тера- кІв, недоробками. Зокрема, допустили Іх малою вагою 1 низькою вгодованістю. ється план по продажу державІ помід()о певтичний KOP~YC райnІкарнІ на 240 лі- ПМИ-15, трест «БроварисІльбуд.. Радгоспам потрібно особливу увагу рів. Нам потрібно приділити максимум. жок, три дитячі садки на 495 місць. На НерІдко ми зустрІчаємося з фактамИ, звернути на збереження пого.ilів'я вели- уваги ц:й культурі - виділити кращІ 720 квадратних метрІВ зБІльшилась тор- коли в план включаються об'єкти ЯКі не коУ рогатоІ худоби. В радгоспі «Заqлав- землІ, удобрити їх, вберегти від за­ rOBa площа магазинів, на 260 місць забезпеченІ документацією, фінансуван- ний. тор:'К заги.нуло 90 телят. пи '-'1~--·- б:V1)'яненості І пошкодження фіТОфТОР0вросла сІтка ПІДприємств rpOMaACbKoro ням, обладнанням. Саме так трапилось шило вихід Ух на 1ОО корів' проти 1977 зом. Вона звернулась з проханням кра­ харчування.

на

заводобудівному

комбінатІ,

який року на двІ голови.

За накресленнями ще задовольняти

овочівників

спеціаль-

Проте, прикро, що по темпах росту зБІЛЬШИв в 1978 році програму порl~ия- п'яТИРІЧКИ нам потрібно вийти в розвит- 1Jими с:валками, механІзаторів - запас­ іПродуктивності працІ І промислового ви- но З попереднім роком на 73 проценти. ку м'ясного тваРИНJIИЦТВ~ на більш висо- ними частинами до тракторів, створюва­ робництва підприємства мІста не ~пра- І як наслідок - рІчний план БУДівельно- кІ рубежі 1 домогтися одержання м'яса ти необхіднІ умови для їх високопродук­

вилися Із завданнями трьох рокІв n яти- монтажних робіт був виконаний всього в кІлькостІ 23800 тонн І довести його '. тивноХ працІ. річки, окремІ працюють не ритмІчно, а на 66,1 процента. продаж на кІнець п'ятирічки до 25000 ВИКОНУЮЧИ рішення липне в о r () деяКІ будІвельні .органlзаЦIІ не ви~онали На будовах низькою залишається ор- тонн. (1978 р.) Пленуму ЦН НПРС, колекти.

1!авіть своУх СОЦІаЛІСТИЧНИХ зобов язань. l'анізація праці, Не задовольняє рівень роботи T~aHC- об'єктів. ТІльки порт никІв , значного

інженерна підготовка Колективи птахофабрик в минулому КиївськоІ птахофабрики. достроково ви­ цим можна пояснити році досягли вищого· ріВJiЯ, ~іж в 1977 конав плани 1 соціалістичні зо!'!ов'язання

полІпшення потре- зрив плану будівельно-монтажних роБІт роцІ. Вйробництво яєць зросло за раху-. трьох рОКІВ п'ятирічки 1

бує робота підприємств сфери обсл~го- трестом «Бровар'Ясільбуд.

ІВування.

на БУДІвнИ- нок

збільшення

цтві овочевоІ фабрики. Бюро мІськкому також за рахунок

На листопадовому ПленумІ ЦК КПРС ИомпарТіІ України неодноразово

виробничих

площ, а всіх

кращо! яйценоскості

сказав

техніко-економічних

1978 року по показниках,

секретарпарторганlзацїІ

І. І.

вказу- курей. Одна}( на окремих птахофабрИil8Х Штивоnок.а. ДержаВІ бу ло продано 131.4

8роблений всеБІчний критичний аналІз вала тресту і його пІдроздІлам на сер- ще не повнІСтю використовуються наяв- мІльйона шт~·к яєць. У відповідь на рі­ !НедолікІв. Вони мають мІсце 1 в роботІ йознl недолІки в роБОТІ. Однак наЛежних_ ні· резерви для зБІльшення продуктив- шення листопадового Пленуму ЦІ(

lНаших пІдприємств,· радгоспІв 1 птахофабрик. Зокрема, велике відставання по росту продуктивності праці допустили. заводи пластмас, млlзобетонних конструкцій, заводоуправлІння будІвельних :матерІалІв. Причина

повІльне АС воєн-

-

заходів не було вжито. Не ПРОЯВИВ потрІбноІ турботи 1 партком Іресту. Нам потрІбно домогтися значного полІпшення роботи автотранспорту, УДОСКОналювати шефську роботу на селІ, здlйснити комплекс 'заходlв

по пІдвищенню

нОСТІ ПТИЦІ, мають мІсце дівЛI -По Цього не· слІд· ЯК на кінець п'ятирIЧЮ! ства повиннІ виробляти штrк яєць. Дп!!

Toro,

недолІки в годопускати, так наші господар272 мільйони

щоб до~ягти

НЛРС трудівники птахофабрики виріши­ ли подолати ще БІльш високі рубеЖі, на курку-несучку одержати по 250 штум яєць за рік. Для цього ми вишукуємо додаткові резерви, бор~мось з ТИМ, щоб

запланованих комбікорми були високоякісними, праг..

~я нових потужностей, несвоєчасна ре- ефективності суспІльного вироБНИцтв' 1 обсягІВ виробницt8а Itродукті., тваринни- немо весь приріст обсягу валовоІ продук. lКонструкцlя, перебоІ в забезпеченнІ си- прискоренню науково-технічного про- u'l'Ba, необхідно докорІнно змІнити пІд- цlУ одержати без збільшення чисельностІ .ровиною І матеріалами.

гресу. В

'lивностl праці можна мати при кращому

збудувати

'ВикористаННІ

житла, школу на

1979

році необхІдно освоІти

ВеликІ резерви для підвищення ефек- мільйони карбованцІв обладнання,

фондовІддачf.

полІпшеннІ

41,9

52

капІталовкладень,

тисячі квадратних метрів

464

учнІвських мlсп...

акушерський корпус раЙJtікарНІ ка

120

хІД до питань

кормовиробництва.

кормові культури потрІбно

ПІд працюючих на птахофабрицІ.

вНОСИТИ до-

статню кІлькіСть оргаНІЧНИх І м!неральних добрив,

повнІше

М8nІороваиlземлі,

У відповідь иа інІціативу трудових ко- ЛІЖОК, 2. д"'т:-;чих садки на 370 місць, зони

використовувати

створюючи

Інтенсивного

на них

'Про шляхи пІдвищення

ефективності

працІ на підприємствІ говорив у своємУІ

ВИСТУПІ слюсар ремонтно-механічного за..

воду В. А. Рубаник. Він закликав БІль-

кормовиробництва. ше надаватв уваги

почину

ростовчаs

:пективів ЗапорІзька! обласТІ про скоро- закІнчити б~ .1івництво пІдземного пере- Розв'язуючи завданн:я дальшого збlль- .Працювати без вІдстаючих •. На заво.цl :чення ручно! праці на пІдприємствах ке- ходу на площІ ім. Т., Г. Шевченка. шення виробн1tцтва І заготІвЛІ КОРМіВ: ІнІЦіатором цього почину виступив МО­

'Рівники окремих заВОДіВ 1 фабрик зробиЗа роки десятоІ пятирlчки 8Н8.СлlДои пІдкреслювалось У ви~тупІ В. В. щер- торний цех. Він запевнив, що робіТНИКИ JIИ надто мало. Загальна чисельн!сть ро- змІЦнення матерІаnьно - технічн6'і бази бицького на грудневому. ПленуМІ ЦК пІдприємств 3 честю виконають завдан­ бітникІв з ручною працею на п!дприєм- села середньорічний обсяr валово! про- КомпартіІ УкраІни, на перший план ня четвертого року 1 п'ятирічки в цілО"! ствах складає 33.6 процента до заг аль- дуКцІ! зрІс на 17,7 процента при зав- слІд ставити питання про дальше збlЛЬ- му . .ноУ кІлькості робітників. данні на п'ятирічку 15 проценТІв. Гос- шеиня виробництва зерна. Для наших - МатерІали листопадового (1978 р.' Не

ження

знайшов

в наших

належного

розповсюд- пода~ства району уСПІШНо справилися

колективах

І досвІд

3

виконанням планів заготІвлІ зерна, про-

господарств

це

зерно... є

оскlnькя

особливо

осно,в,ним

важливо,

дж 7 релом

ростовчан «Працювати без відстаючих •. дукціІ тваринництва, забезпеч:или виНО- заготІВЛІ концкормlв.Тому ПОТРІбно

Пленуму ЦК ИПРС надихають

новІ трудовІ звершення,

-

нас на.

сказав ди­

8 ректо)} радгоспу сГgго.!JіВСЬКИЙ. А. Я. 20 процентів цех!в, 17 процен- нання завдань по poc~y продуктивностІ район! довести валове виробництво зер- О.п1ЙIIRJC. ~ В минулому році радгосп '1'ів змІн 11 процентІв бригад не ВИКО- працІ. Разом з тим за минуЛі три роки иа до .62,4 тисяч! тонн при 8рожайностІ одержав в середньому з кожного гента­ ІНали річних завдань. Більше того, 5 п'ятирІчки господврства району допу- 30 центнерІв з кожного гек!вра. _ ра по 30 центнерів зернових, ' а озима'! підприємств не виконали взятихсоціал!- . СТЮІИ відставання по валовому виробниВеликі завдання слІд ВИРІШИТИ в кар пшеницІ БІльше 35 центнерів з reKетичних зобов'язань по основних показ- цтву картоплІ, овочів, фруктІв І ягід, топлярстві 1 овочІвництвІ, для чого треба тара. Непогано попрацювали І тварин­ Б!льше

ІНИ ках ЗвІсно тут недопрацювали окре- що призвело до зриву виконання народ- поЛіПШИТИ справу з насlнництво~, кра- НИКН. На кожну фуражну корову надає­ іМ! партІйні І 'ПРОфСПіЛКОВІ' оргаНІзаціІ, ногосподарських планів продажу Ух дер- ще удобрювати поля, старанно догляда- ио по 3364 кІлограмн молока. На 100

lКерівники підприємств. Хороший приклад роботи планІ подає партІйна

жавІ. Далеко не повнІстю В!lКОРИСТОВУ- ТН за ии,ми, що повинно заБМпечитн Іх гектарів сільгоспугідь його вироблено' по в цьому ються наявнІ можливостІ для пln;вищен- урожай 3 кожного гектара 200-210 1111 центнерів. Зваживши своІ можли-.

організація об'єд-

ня врожайностІ зернових, картопЛІ, кор- центнерІв.

вості, ми вирішили цього року борОТИСJl

lВання «БроваримеблІ. (секретар М. Д. мових та інших культур, пІдвищення КерІвники го~подаРС1В" партійиі орга- за одержання 33 центнерІв зеРііа з гек;Чумаченко), де практикується проведен- продуктивностІ худоби. иізаtД, спеціаЛІСТИ зобов "занІ розгор: тара, 170 центнерів картоплІ, заготоВити ня спІльних рад секретарів парторганІРозглядаючи проБЛеми розвитку най- нути Иа повний хІ.Д підготовку до весия 18 тисяч тонн силосу, 13 тисяч танк зацій

1

керІвникІв пІдприємств, на яких

важливіших

розглядається хІд виконання соціалІстич- ського

них зобов'язань, проводиться аналіз при-

чин відставания

окремих

цехІв,

галузей

виробництва,

сІльськогосподар- инх польових роБІТ..

листа пад о в и й

(1978 р.) Пленум ЦИ иПРС

Виступаючи в обгово~енні

поставнв секретар

парторгаиізаЦlІ

І

кормових буряків,

12.00

тонн сіна І

6200

~опов ДІ, тони сінажу. НадаУти на фуражну коро­

об єднаняи ву по

3600 кілограмів l\Iолока 1 прода­

діль-, завдання домогтися більш швидшого піn- «Броварнмеблl. ~. Д. Чумаченко допо- тя його державІ 9 тисяч тонн.

~иць бригад заслуховуються звіти ке- несення тваринництва. Це повнІСТЮ СТО- вів активу, що р!чний план по реаЛlза-в обгомреННI доповіді також висту. рівникІв розробляються конкретні захо- сується нашого району, який спеЦlалlзу- ці! товарної про,дукцП пl:шриf.МСТВОМ пили ~иректор заводу пластмас Г. с. ди допо~оги вІдстаючим. Такий підхІд до ється на виробництвІ продуктІв ~lєІ га- виконаний на 101,8 процента, по росту ТlОфтЯЄВ, секретар парторганізаці'І рай­

сп ави гарантує й успіх. На деревооб- лузІ.

PO~HOMY комбінатІ торік тільіш плана було

зверх

продуктивностІ працІ -

на /104.2 про- ~Itоживспілки

Невиправдано знизили продаж держа- цеита. Шдприємство значи о

Т:- В. ДраJlЮIС

зБIЛl>tlJИJlО рОБІТничого комІтету

та голова

радгоспу .Зоря",

еалізовано продукціі на су- вІ молока І м'яса радго~пи І ,птахDфабр1l- випуск виробів зі Знаком якостІ. Р~зом П. Ф. Кот. На зборах антиву З промо­

му 228 тися~ карбованцІв. п·еревиконанl . ки в минулому роцІ порlВН1ІНО з 1977 з цим він зупинився ма пита~нях БІЛЬШ RІ')Ю в1tступив другий сеК'1етар ОБКОМУ '1'акож зобов'язання по випусну

ції зі Знаком якостІ.

ПрОДУК-

На листопадовому ПленумІ ЦК КПРС велика увага була приділена необхlдHorTi збільшення виробництва, розширення асортименту 1 підвищення якості

роком. Майже половина радгоспі9

стили зниження продуктивноСТі

l(ony-

повного

вик?рnстаиня

резерв,в

МоЛОЧ- пуску тоиар!в широкого

Д.'lЯ

. вжитку.

ВИ-

Д,'Я

НомпарТіІ УкраїНИ Г. І. Ревенко.

ПО обговореному

питанню

учасник"

ного стада. Це результат Toro, що пар- цІЄї мети найближчим часом СТlІорюва- .зборів прийняли вІдповІдну резолюцію. тlйнl оргаНlзаціІ ЗНИЗИ.l1И В~~МОГЛИIІІСть тиметься са~ОС1ійна ДІЛЬНJ~ЦЯ. Пов1Лl>На зборах одностайно були прийнятА до керівників І спецlал!стlв радгоспІв. но Іде на ПІдприємствІ ОСВ риня ио'Вltх С"ЦI:>.~1~ТИ·Інl зо('іr.в'Я3~ННЯ трудівникіЗ Бе ,;і;)~(У-'лися дотримання технологіУ 8иробкtiчих' поrужностей, недостатньо М:СТIi і району на 1979 рік.


НОВІ уеl І С ПРЯМУВАВШИ ІУСIІЛЛJl 1& 811(0.

Хроніка партійного

ЗА ЕФЕКТИВНІСТЬ

:::Rl~~a~~ ::i~C~:: .

8ИРОБНИЦТВА

ред праці ••• ками пІд­ при,мст. nеrкоІПРОМIС­ JlовосТI краlнн, колектив

життя

Подолати відставання

фабрики чого

.epXHЬOto

трикотажу

певн.RX

к

t{ЧИR

1979

*

року

а ет.,.

u

онвеивр

обнов

ДИТЯЧИ'Х

ЖН'tJl­

дОБИIСJl

уСПіхll.

19

ЖИТТ"

Зокрема.

план ТР1l0Х рокІв П'JlТlфIЧ­

ки по обсJlГУ В8ловоt6 ІИ­ ро. бництва і. реаЛI~ацlJ

І!АИНИЦЬ oA"ry БУАІ ВИПУЩІНО про­ ТАГОМ року за рахунок 3IКОН'Мn'НІ' ПР"lКі. ... ВКlIIА lІІабричнмх раціо­ наnізаторl.. ... Асортимент вир"lв

... у Мlга' ..... и нааlliшnо АОАІТКОАО річног. пnаму А"Т"ЧОГО ТРИ­

10

ще 12 ГРУАНЯ 1978 року .. Це двло мож­ Н. автобазІ .NЬ 2 вІд" ливlсть В1ДПР.ВИТИ І торо завершив

KITalК"OГO о."гу ~ Н8 1 МnН. 150 тис. ~ap80IaHцll. ... 33;6 прОЦІНТI ІИ­

булися відкриті

парТійвl говельну мережу додатко­ аУАе оновnено на 65 процентів. робll ДnА дІтвори ІнпускаЄТЬСА3 збори, які розглявули пи- ВО до заlдаННJI ДИТJf1IИХ ... у цехи прийде нова техніка. деРІКаІНИМ Знаном Акості. ... 300 тавня про поліпшення ро- трикотажних виробll у боти колективу в ('R'ТЛ\ роздрІбних цІнах на суму __________________________ ------------------- _ ............ рІшень .лвстопадов о r о 1 мІльйон 150 ТНСJlЧ кар0 працlВНН1{И иашого пІД- ни, нашІ працІвники ·вихо- в'язання без зупинки ма­ (19'/6 р.) Пленуму ЦК бованцІв.

КU~;tiyЛОРіЧВНЙ плав перевезенlt вантажів у тов,

-

у БОРОТЬБІ за достроко­

ве викоиаНИJl

приємства вирішили достроково вз"ти І четвер­ тий руБІж д·ятирIЧКИ. СО;ЩИМ З IiЛЮЧа.их

державиих

вах перевикоиано ва 1,7 завдань особливо важли­ процента, відзначалося ву роЛЬ вІдІграли паРШі­

на

народlЮГОСПОДз,рських зав-

партзборах. Але зав- на, профСПIЛК08а та ком­

давня в тонно-кІлометрах - цей показник сильио вплнвав ва загальне ФІ-

вансово·еконоМlч.ч,е стано-

-

внще автобазн не виконано. Про причинв в!дставав-

ня

йшлося і в доповідІ,

підrотовлеНlЙ партбюро, 1 у виступах товаришІв М. Л. Уманчика, В. А. PYДЄНl,a, І. А. ТрандІна,

4аиь, П\;l"petлюва,в у проМОВІ н·а л'иtrопадо·во­

дили

Із

тих

завдань,

якІ

випливають

Із постанови

стрІв

СРСР

сПро заходи

цтва

товарів

ЦИ ИПРСІ

по

Ради МінІ-

зБІльшенню

виробнИ'-

ДЛЯ

дітей,

сомольська організаціІ, пІдвищенню Іх якостІ І які всю свою оргаil!затор­ му ПленУмІ ЦИ ИПРС п~л l nшенню торгІвлі цими Заплановано ську та політнчно-масову товарlШ1 Л. І. Брежнєв, товарамн..

роботу

ПОСТlйио

спрямо­ залишається

зБІльшення виробництва, ,розширення ас~~тимеиту поЛІпшен­ ня як.остl TDUpII8HapOJt-

вували на широке розгор­ тання соцІалІстичного змагання, розвиток теор.

чоr ІнІцІативи у

1

змагаw­ иorо

спожива.ан.я.. Щ06 зробити свІй гlдний Вl\лад

р~зробити І запустити серійне виробництво

моделей

Знаком

ДОбитнс"

з

в

8

державним

шин .

На дальшому підвищеннІ

ефективності ва

виробницт­

позитивно

також

позilачиться

зд!l\снення

росту,

нІ за Підвищення ефек­ щоб на кІнець першого тивностІ виробництва І по­ у виконан.lf.Я цього дуже п!врlччя сходило з КОНлlпшення "костІ вироблю­ важливого завдання, на вейєрних лінІй виробів ваної продукціІ . І це да­ недавнІх зборах пар1'lЙНО­ вище! категорп якостІ не

Будівельник

швейн:й дІльницІ високо­ поодунтивного шестиголо­ вочногО вишизального ав­ томата. цілого ряду крає­

обкидних

в експлуатац ію

машин заміСТЬ

тисяч

в'язальН.іЙ

дІльницІ

найпачес ..

-

ніша професія на Кубі. Риштування ново6удов вид­ НО всюди на острові. За роки п'ятирі чки (1976 1980 рр.) планується здати

дення в експлуатацІю на

якосТІ. а також діЮчих. а ·на та ного

Ці.І/СГО

ряду заходів, а саме: вве­

ноеих

понад. 200

квартир.

На знімку: 6удівельник s Гавани Габрієль Монтера.

пласков я­

зального автомата для ви­

РОбництва кОмірцІв та ІНших деталей . .

Впровадження в діЮ менше 3.15 процентІв, З. на цих та інши~ ЗЗХО;1lв значили, що на підприєм- державннм Знаком *костl фа6рики 06ГО!l()p.RЛИ І од­ І\інець року не менше с,nриятиме дальшому · п:дВ. А. Шостака. Воии вІд-

ло вІдраднІ

ствl слабо поставлеиа ро- ~ БИПУІ1!-ено

бота з керІвниками серед· І вироб:в

RЬОЇ ланки, НИЗЬБа вико- ~ нзвська дисципліна, остаии1м чассм в!дчувається нестача кадрів. lиже·

периt службн погано пІд-

rотувалв примІщення, Te~H!KY дО ЗІІМИ.

980

результати :

Скнба

1\1.

Зі:пеВНПЛIl партбюро, адм'ністр~щ!ю, що план 1979 rO,('J ~~"І'ІІ"Ч\ ними І,мективи зд:Йснять.

В. ТЕСЛЕНКО,

на

пеРЄДбаче.но

рІч­

){Ірема,

процента.

реалlзацlІ у дІючих оп­ тових Ц~Hax 8иконаТR до

ЦІ

дос"гнеННJI,

кий

з!!ичаlt­

раїни,

по

обсягу

грузня І випустити понад план 1О ТИС/lЧ ди­ тячих обнов. На чесtь вІ­ IІOnОМНОУ дати 325·рlчч" возз'єднання Украrни з РОСІєю у першому піврІч­ чІ випустити 6 тисяч оди­

дЬбиеа1ИСЯ трудових

полІпшувати

техніко-еКОНОМічНІ показ­ ники, добиватися бlльшоJ результатиеметІ. дІлом &: ДПОВlдаючи на рІшення листопадомго (1978 р.) Пленуму ЦИ ИПРС І rрУДН('Мtо (1978 р . ) Пленуму ЦИ ИомпартН Ук­

план

27

но, дуже радуЮ'Ть наш колентн!!, але О,'lночаско І

НИЦЬ чого

гу.

надпланового

дитя­

трикотажноrо

Значна

ЄТЬСЯ

уваГ8

на

одя­

зверта­

економію

ощаД.:1ивіСть.

З.

та

рахунок

зекономленої пряжІ буде вироблейо 300 одиниць

керуючись. поло­

жеййями І ВИСНОІІнами промови на ПленумІ teHeПри плану.анНI t роз­ ральноrо секреtаря ЦИ робленнІ соц:алістичиих ИПРС, ГО)lОIlИ ЛреЗИ!111 зобов'язань на ниніl,llній дитячого

ВерхОвн!)І

сеКр2тар партбюро.

приАюlЛИ

рІк соцlалlСТИ1Інl 3060.в'"закня. У них, зо­

загальному оБСЯЗІ . вироб­ ництва це стаНО8ИТJo 33,8

звершень,

Панченко і П .

8К'ІНВУ

1979

тисf!ч карБОМНЦIВ. У

СЛО!lНВ

зlй на адресу працlвнвк!в заводоб~' ДIВНОГО коМб!нату. ВІн н?вlв ПРlfКлад, коли його l\tашива, ПРОСТОlша пІд завантаженням з 9 до 14 годинн. Нача.!JЬRНК" колон В. І.·

носта!!но

мІльйони

4

зобов'ЯЗУЮ'tЬ ще кращих

претен-

ГОGПОД8РСЬКorо

трикотажних

на

Передовий брнrаднр водіїв В. А. Шостак внТ2КОЖ ряд

з

товариша Л.

Pa~

1.

одягу.

СРСР рІк,

який ПРОГОJ'IOшено Мlжнаро;{ним Р61!6М дити-

Брежнєва,

40 ПDоцентlв вІд загаль- вищенню продуктивностІ ного ~БС/lГУ вироблюваноУ · поацІ, культури вироб. нищва, полІпшенню якОСпродукцП . В

цІлому

по тІ усІєї рмоти І достро-

моде.'1ЯХ передбачено оно-

ковому

виконанню

ц1ативи,

рацІоналізацП

винахІдництву.

За

І

HOr

роботи, наш колектнв

раху-

з перших днІв нового ро­

нон впровадження у вироБНИЦТIІО рацlонал:затор-

ну став наби:рати вИоСОКИХ З

НОВ8.НО одержати річний економІчний ефект в сумІ

першу г.оловину сІчня • ТОРГОВМЬНУ мережу вІд-

СЬКИХ нововведень зап"а- виробничих

45

тисяч карбованців . Си- правлен.о

лами

фабричних

умільцІв

.

темпІв.

вже

передбачено модеРИізува- меrантних

ти на в'язаJ1ьній дІльницІ шІсть

напівавтоматів

ПВПЕМ І

перевести

на р060ТУ у томатичному дасть

повному режимІ.

можливість

кольори

пряж1

в

Хх а8Це

МінЯТИ

процесІ

дитячих

ступаТIІ свІдками • судІ. НавІть вступ nрsзидtнта на пост, ВІдкриття сесій

Істор:я вІдиосин соц!алlстичноt держави І релІгійних орган і зацІй на­ лежить до числа гострих проблем Ідеологічної боротьби між соцlалlЗ- · мом І капіталізмом. ФальсифіКуючи

палат конгресу

!сторіЮ,

qих

спекулюючи

на

складному

супроводяtься

l'1Амими церемоніями.

чкть про фактичну І

Все це

релі­

ctliJt-

нерІвність вірую­

иеlllруючих .

гО

член

Гарантування свободи совІстІ орГа­ нlчно вклЮчає в себе взяття віруючи­ ми І невlруіочими рІвних оБОв'язкіВ перел СУСіІlльством . перед держа!lСЮ.

ВеЛИ1lезиа БIЛЬШ!СТІо грома д я и СРСР, lІезалежно від іх ставлення

дО релlгlJ, неухильно додержують ра­ дянських законів, св ! домо робдяrь

ються зобразити їх так. Ніби соціалі­

нИХ

стична

атеїстичного С8ItоtJ'Iйду . В!руЮЧI ма­ жуть скористаtисl'l tIOслугами СЛ8"НИЖ ц@рно", молитовних 40мів, КОСfьолll!, синагог, мечетей І т . Ін. И8;ФИ смщемнослужитttлlll tотуються в рй~1 c~peДHlx І f!ИЩИХ духовннх

усе !І!д НИх залежне, щоб соцlаліtтич­ на лержава ставала багаtшою. щОб радянсьКІ люди Жили краще . Ця єд­

церІСВУ,

насильно вltкорінює реліг:йнl 8іру­ Б3ННЯ . Але всі ці спроби не мають n ,1 собою rpYHTY. Ще lJI 'с тдесят один .рlК тому MOМl­ да соціал і стична держава Декреrом .ІІро

в'докреМ JJ ення

uеркви

від

дер­

жави І школи від цеРI\ВИ», підписа­ ним В. І. Jlен:ним, назавжди пок;нчи­ ла З обмеженням прав людини НІ ре­ л і гійній основі. В ньому говорилuся:

• hОЖНIІЙ

ГРО:v1адянвн

може сповіду­

вати БУ;:tЬ·Я!іУ реЛігію або не спов І ду­ вати н і Я!іОЇ. ВсякІ правопозбавлеммя,

зв·язані Із спов;дуванням JI ~ РИ або несповідуванням ри,

будь·яноІ нІякоІ вІ-

.

скасовуються:!>.

Таким

чином.

панівне

становище

РУСЬ!іОЇ православної церкви було Лі!ів ; доваие. В:руючі рІЗних релІГіЙ­

них наПРЯМіВ діставали pi~!il мож~и­

вості ДЛЯ· вІдправлення СВОІХ релІГІЙ­ них культів

поийняття

Стало

ніякої

можливим

І не­

реЛіГії. тобто не­

в:руючі вперше одержали праllО на свободу в;д реЛігії, на пропаГilНДУ атеїзму. 1\10лода соціалlспtчна дер­

жава здійснила

те, чого

3110биТИ

буржуазна

жодна

не змогі\а держава.

В їх конституційних актах І особли­

культів,

ТІІ.К

І

ДЛЯ

виховання

ItpaBO-

Н3ВЧЗ.IJ&ilИХ закладів. Релігійн1 6рга­ иізаU:І видають у н~обхіАній ДЛЯ иих кількостІ богосnужебну літературу, МАЮТЬ періодичНІ !lидаНН/І. пІдтри­

вl",

держави,

X'pOMa~HaM

вІдокремлюsrься

rарантує

,свобод1'

радянським

совістІ,

дає право с:повіДУ811.ТИ будь-яку

тобто релі­

rію аБО ие ~ПО8іДУilатн нІ"КОЇ , ВіД­ правляти релігійнІ культи або веС1И, атеІстичну пропаганду. Ця ж стаття ЗlІ.бороняє розпалювання ворожнеЧІ І ненависті у ЗВ'Мку з реЛltійними В!­ руванн"ми . Такнм чином, будь·яка дискрИмІнацІя або ущемm'!ИНЯ прав віруючих, образа релігійних riьчуттІв Є антиконституц!йнс:о дією І тягне за собою

вІдповідне покарання.

З другоtо боку, наше

законодав­

СТВО гарантує І права атеІстІІ. За ро­

небу;tь рел і гі'і, не можуть заЙМ>lТИ посади в державних установах 1 аи-

сті.

І

насамперед

ущемлення

прав

у США . наприклад, У цІлоМу ря:tl штатІв люди, якІ не спов І дують яко!­

люде!! на полях Велико! ВІ тчизняноУ війни, в буднях І св"та" сьогодніш­ нЬОГО життя.

n:JtKopeHHfI

законов!

химерою,

церква

nрийма .t н!ян6І реЛlrIY.

Ця

nepeMora

втІлення як у

PatHOMY

но з якою

Rауком-матерlалlсtичноrо свltоl'Мду - ви;tз тне 40сягнення радлнськоtо соцlатсткqиого ладУ.

досІ залиша­

1

пrJИ!!нятtil новоl

нев і руючих людей.

во в життєв і й практицІ

f1cKpaBe

мирному СОЦіаЛlсТич.ному будівництвІ, так в ПОдвигу радянських

мують контакти з аналогічними орга­ НізаЦіяМИ зарубіЖНИх KparH . СТ.·ТТіІ 52 НонституцlІ СРСР, згІд­

ки Ра!(f1IiСЬКБJ В.І'ІІ!ДИ 3бсолютна БІль­ ш:сtь громадян крз!ни стаЛа на по­ зиці! атеїзму. СоцІологічнІ дослlджен­ Н/І nоказуюtь. що більШ як чотири n'яtих дорослого населення країни не

ються різні об~1еження свободи смl­

нІСТЬ прагнень віруючих І невІруЮчих

знаltшла своє

зовсІм не Є над осОбою. яК

05-

І о.аностаЙне

Ионституцi'l СРСР

якимОсь снасильсtвом або пропаtандист,:ькою Ц~ намагається тепер

зобразити буржуазна пропаганда, а кровною справою всІх радЯНСьких людей. У численних ВИСJ10мюваннях вІруючих, у посланнях І заявзх свя­ щеннослужителІв червоною нитною

riр~хо;:tить думка про СПІвзвучн І сть ьс I'!ОtлядіВ І настрОІВ з духом І буквоЮ

Основного Закону СРСР, з радян­ СЬКИМ законодавством . Саме тому иа­ шим Ідейним противникам важко po~­ раховувати на використання сстав­ лення до реліriI. як вІ:\правного пункту для розпалювання ворожнеЧІ між віруючими І невіруючими. Однак вони все ще не залишають надіА І Підбурюють віруючих до невик~нан­ ня радянських законІв. фабрикують рІзного роду домисли з метою стіюри­ ти за рУбежем дУМки про нібито Іс­ нуюче пересЛІДування в:руючих у на­ шій країнІ. Недавно авторовІ ІІіЕ:ї ('таттl дове­ лось розмовляти :3 О;:tНИм З ке~івниI\lв l!' ;;:р'~;;7ницькоІ tромаДи,

серійне

8t1робнu­

nортати8НО211

к().1ы1о-­

rU.Mf,!Tpie. На знімку: ск.мr'JаЛhНUЦJl Га . !ІІна

ItfJMC(J)f(HKIJ

Beli!> демонструє левізор.

raae-

ти .Нове життя ••

l1uробнu­

в'Jго Тfлміз()ра "Електроні­ ка Л К-430» " РО:'!,ІІ,'Р(OJ,/ ек­ рана по діаго.чалі 25 сан;

робкорlвсько­

поста 'peдaKЦIї

у нАШІА І\раїмі створено всІ МОЖ­ ливосТ1 як ДЛА ~іДПР8lJлення реЛіrіА­

переслідує

цtво

Інженер по органіаапlї СОlХlалlстичноrо 3111агаи­

процесі становлення цих в:дносмн, нашІ Ідеологічні ПРОТИВННІ\Н намага­ держава

f!ОчаЛ(J(.q

Р. ЧЕШУЛЬКО,

НЯ,

Л~А,'вськf'lМУ

чоду об'єднанчі "KiHt'tKon».

тисяч

50

На

.

а

нов.

Соціаnістична держава

БЕСІДИ

ATEYC!~

внсо­

ВИТИ асортнмент вироБІв ких соц!аЛіСТИЧНИХ зобона 65 процентІв. в'язань. Велика РОJl!. вІдводить3аздал~г!.дь СТ80РИВЩИ ся оозвитку творчоr іні- добрий заД1Л для успlш­

Боро­

новий те­

(Фотохроніка ТЛРС~ РАТАУ).

• • реЛІГІЯ

І

який М~!ИВУ83В вІдмову вІд уї реє­ страціІ ТИМ. що п'ятидесятники, МСВ­ .'1я!, «не МОЖУП. служити в арм:ї».

При иЬОМУ було сказано. що в бур­

жуазних країнах таких «утисків.

не­

має.

АБСУрднjсть таких заяв

очевидна.

у б!ЛЬШОСТ1 капіталістичних K[JilїH, у 10МУ чисЛІ в США. Франц і ї. ДзнlІ,

ШвеltцаРIJ, n~a!loBI

акти

J()fЬ Вим()tу про те, громаДянських або

. MOJt:e

Мов'язкlв не

закр І плю­

що здійснеНIІЯ поЛ і тич н и х:

бути

обмежене

ум6вами це;JНСВНОГО або реЛ : ГіI\НоГО характеру. Варто умги, Щ~ тільки за 1965-68 рр . в'єтнамської віl\ни БІльш JIIК 2 тисячІ амеРИК3Нllів було засуджено за

мП

у

вlзм(')ву

зв'язку

з

служити

рел:rійннми

в ар­

переl\t>

наНЮIМИ.

В

останнІ

рони

і

oKpeMt

сектантських

вІруючІ

органІ-

неріl!НИКИ

таких

3Іці!!,

п'Яти;:tеСJПНИКИ,

ков

як

євангельських

raAa

цер­

християн·fiапти­

Стів. «свІдки Єгови., яt(1 д()ВГі роки перебували пІд впливом бу ржуазно~ проnаганди,

починають

усвідомлюва­

ти справжнє обличчя своїх «настав­ никІв. І будують життя громад вl:lП(}4 в:дно до радянського законодаВСТІіа.

у

нашІй

Jtяться

за

країнІ їх

В єдин:t! сім'ї

раЗ0М

3

громадяни

ставленням

до

~адян('ьких

невіруючими

Гійних

наПРi'lмкl8.

як

40

-

р із них

Радянська

ді­

наР о діВ

П!";НІЮЮТЬ

сятки тисяч віруючих лю;tеи

хи .!Jыикі а a б:льш

не

ре ,~i г i ї.

де­

при­

Рt'лі­

Вlада

І

соц~алltтич:на держа ва строго СИЯТЬ на ва!)!1 ·toto. щоб Праця Мільt!он;в

люде/\ не заtЬ~ilрювалась релІг і йною в о рожнечою. ГаnанТія иього нова ИонститУцlя СРСР. Р!lJIянське 31КО­ НО;JЗВСТВО. вся атмосфера го способу життя.

Ю.

радян('ьк~

ПИШИК,

кавДИДI\Т фІлософських вау ...


*

4 стор.

сIЧН1r

19

року

1979

"081 жктт.

ПЕРЕПИС: ВЕЛИКИЙ РАХУНОК КРАТНИ

Bucrynu

ruчного ськ.ого

дш(/(у 1ЬСЯ

cnpClJja.

IВсенаРОДіа має

-

велине

ВІн

політичне

народногосподарсьне

чення. ~и

Одержані

~aдYTЬ

скласти

і

зна­

підс.ум­

можливість

детальну

харак­

'Теристикунаселення краї­ ни.

простежити

його

зміни

демографіЧНій.

в

со­

lІюміЧlЮtо \розвнт-ку

і

. Ама10ри сцеШt ~ еаса­

роки.

1981-1985

Незважаючи на те . що перепис

триватиме

вІсім

днів (з 17 по 24 січня !ВКЛЮЧНО). усІ вІдомості в пе,реnисні

листи

ISноситись

за

повинні

станом

на

г~ину ночі З 16 на січня. Це дасть мож­

12 17

ливі,СТЬ

одержати даНі

С1уnаАи перед . %Аіборо­ б~u району. nобgSОАU

сутні. а за ход>кевня

ження

тнмча'совопрожизають.

AtI1.%. OCOftAUBO смеоба­ АQCЯ гАядач.ам гуморес1(4 sa МО1ІЮамu {.ІІСраїн­

ти

дозволить

відомості

про

.не

загальну

населення.

одержа­

тільки

чисельність

а

також

про

-ніЛЬ'КіСТь і склад СіМей . наЦіональний 1 віковий

ОдкочасRO т.ься

склад

вивчатиме­ працездатних

гром arд ян. зайнятих у до­

мlсцемаиа­ як ті. що

-

Система

РозРобки .одер­

жаних результатів

перед­

бачає окремий 06лік по­ стійного і ная·виoro иасе­ лення. тому поАВ1йиий запне одних І тих саинх осіб ВИ:КЛЮ~ЄТl>ся. 3а,п,овн&ния переиисJl.ИХ листів ведетьса шляхом ОПIfТУБаНlКЯ відповіді заносяться

і

визначити.

яну

частину

населення і за яких умов можна

залучити

д.

су­

спільного виробницrва. Перепис за

проводиться

Місцем

Особи.

проживання.

відсутні

листи.

за60РОНЯЄТЬ<:Я

вІДОМЛІІТИ

нинішнього року. як

по-

1

переднІй. не зачU1aє мВй-

наш кореспондент

зустрівся

~ .::ою ~т~ю.... :.K!~Н: ?оводиться перепис..... ~

__

-

Владиславе Іванови­ загаJr.Ьиf вІдомостІ про на-

чу,

чому

вирішено

про­

селеивя...

коміСі!!

1

тистиці

по

ста­

народонаселев­

ню ООН. На вІДМіНУ

від. попе­

редніх переписів перепис­

Н!

листи

що

їх

дити

побудоваНі

можна

ну

так. ·

буде

вво­

безпосередньо

електронно-

що

скорочуватиме робки

У

обчислюваль­

машину.

даних.

І

ніх

переписів

1970

років) показує. що у січні немає маС0відпусток. закінчу­

саме вих ються

(1959

канікули

рів,

а

ще

не

;Крім

у

у

j

школя­

студентів

іОНИ

строк

06-

в той

же

розпочинаються.

того.

отримані

данІ

.легко співставити з поточ­

ОІИми

розрахунками.

які

робляться щорічно станом

1

ва

сІчня.

-

ДеякІ

1JИтачі

заа­

не пов' язаний із розп Оділом житлової площІ. прописува·нням таке Інше.

може виявити додат\<озl трудові резервн. SIКПРОХОд~. пtдrо­

Всі дані винористовувати-

товка

зультатів.

заходу

-

до

перепису у

муться виключно для шому райоиf? отримання сумарних ре- До цього зуватиму'l'Ь

які

характери-

численність.

розміщення, склад нace~ лення аа рІзними ознака-

ми.

два

ва-

масового

готувалися майже

р<?ки .

Всю

роботу

можна розділити на кіль­ ка етапів: створення ка­

місій' сприяння при кісь-

Хочу нагадати. що оБЗІі- 'Кій і районній Радах на­

rY.Ють, чи не доціnьио бу­ 'К<>вцям забороняється по- родних депутатів. на всіх ао б

зроБНТИ

перепис

рІк п1зніше, через ІОв?

-

Як ви

sажливий диться

з

на

ро­

знаєте. цей захід

прово­

практичною

тою: отримана ція про склад. ня

10

трудових

ме­

інформа­ розміщен­

ресурСіВ.

lЦіально·економічну

со­

струк­

туру. зайнятість у народ­ НОМУ господарстві. розмі­ ри і склад сімей дозво­ .лять не лише раціоиаль­ іНО використовувати робо· чі руки. а й повнІше за­ довольняти

ro

запити

кожно­

громадянина країни.

-

Але ж запитання у

перепнсивх аи'Кетах побу­ Довав1 так, щоб одержати

-

у

зна­

будівництво. Теслярі з ба­

raTIIox

сІл карельського Заонежжя. .вписують. У

проведення

підприємст­

радгоспах.

РОЗ'яснюваль-

ЧУ. проміжок у дев'ять ня. підбір І навчання об­ рОКів вІд часу останнього . лікоВців, контролерів. На­ приклад. по району у пе­

перetlИсу првв1с щось ио- реписі

ве? -

візьмуть

Звичайно. Якщо ра- для того. щоб охопити ніше вся· робота проводи- усіх жителів міста 1 села

.лась

майже

виключно переписом.

вчителями. то тепер у нас є велика кількість обліКОВЦів. Під час складання програми перепису враховувався . досвід краІн соцlа-

Адже

ландшафт ос­

дерев'яноУ

сюди

архі­

тектури російсько! Півно­

'11.

1

Відбираються рестав­ руються зразки виробів народноІ творчості для но-

бро­ пере­ зале­ вас.

ВИХ виставок. ОднІєю з найцікавіших обlцяе стати

.Р6сlЙСЬКl

дзвони.. Цю дзвінку. ко­ Jlе'Кцію протягом КIЛь1<ОХ років збирали в містах' І .

селах зею.

ee_or•.

••••••••• ВІСТІ З 8/,Н11! ШК'АІІ

СТІННІВНА НАЗИВАЄТhСЯ Третій рІк

,eet• .,. дRlle.

кeplBJDlЦfВOM 81JИТЄJdв _о­

а. та пітера тури О. С. Гавриш та С. П. Кас.1ч во­ ви вивчають газетиі жан­ І · вчатЬCJI складати пnа­

,..

замІток,

JIII

"ЮНКОР" 1

статей

Троєщии­

ськІй середні шкот ре­ виходить сrtRиа газета .Ювкор •. Діти. якІ

ryJIJIPHO

1ВформціЙ,

•.

в Г8СТffX­ АРТIteТМ

прощаввя

пер­

Активну участь

У

ви­

пуску rазети беруть учи1 nПCOJlВ Люба Ковтуц, Те­ TJDIa Касlч, OJlЬгa Гри­ щеRКО, Лариса .Хрущ. Мпaho Цюрупuо. Шд

оргав ISPOB8pCKOfO горкома

І

Коммунистической партии УкраинЬІ.

rOp0.llCKOfO

в раЙОИRОІ'О

Совета вароАныx AЄnYTa"mB Квевской I)БJlIСТВ,

Газета ВblХОДИТ ва укрАИRСКОМ ЯЗЬІке.

І

61964.

_jtIIoвIЇ Л. Горда май­ С'Мрко . .оииа п1сні ДЛЯ

дtreй .Сиfгур" 1а .Східна

JI8U ••• I1tJвerr.иiм дуже сподо­ аиступ

3аслуженоІ

майстра

Апотlll иqeд

DПCOJIВ 3

.1ааввм ковцеР!'GМ висту­

учнями

Корреа. Ного пісві «Сол­ да'., «'lnI., «Вершник., 11 JDCIIX йдеться про героііч­ ву БОРОТЬБУ волелюбного варод,. ЧІлі, полонили ирвсутвlх. Корреа закін­ ... Київську консервато­ РЬО І зараз виступав иа CltЄиf CТOJIВ1Dloї Фlлармо­ вll. Дoвro не стихав оп­ meC1Ul в 3aJlI. Присутвt

ПОАИХ. с.лухaJIВ Y'IJd пlс­ тепло ДJD<yваnв артистам в1 Е. Roлмавовсы;сгоo .Хо­ аа цей незабутніЙ вечір. В. ПЕРЛОВСЬКИП, тят JIИ Bycc~e BO~., В. СОН8Іоаа·Свдого «На грОмад~кий кореспон­ ce.ue'IВoI

ПOJIJDlО'ІКе. та

11.31 cA8'f...Івчата! •. По аакlв·

-

чен вІ

иовини.

ПРОГРАМА

СУ50ТА.

8.00

8.40 '.05

сПрово.ар.

серІ ••

11.15 11.46

еД...

в'Со

~еиf.

t

К.

12.00

сЧекаАте с Народвl

батьки ••

S

1&.80 .&.1ах., 12.10 с514ЬШ. х6рошп тoвapiв:t. 13.00 Гра. ааиуженнl артист 1&.15 пІано). І

Ф.

НаСfдltін

Т80РИ

Ф.

т.

12.45М.

.•а.53

(форте­

ЛІСТІ.

Д...

.. ене.

ОСТР08В". та.llавтв ••

3аРУАвиll .

«ВI.алеТ1lМО

аlтрамв •• ФІJI.м-вистава.

ВсесеlOSВIІЙ

телевfslllllllА

KOHKYJI(: .. о.,оAilх ц18.

8нконав­

сМеблl . в

вашому

воТ "уsвки «Флуt!JIаш", «Оче,ндне IІI.мо.'рие".

Че .. пlонат Евро"и S 110.заlJlptького спорту. Чо­ "овІIІИ. 500 ... (ГОЛJlаIlАI8).

18.ее 5кl.аа ва .. Іжваро.аиl те­ .. и роmтичиоro or .ІІ • .аача

ruети сПрав.аа. )l(УІІОва.

18.58

сДж.

Вер.аl.

31.00

СЧІС".

ФІJIЬ .. -ОНt!JIа.

Ю.

О.

сТраІІАта ••

сІк

rани.?. шо

opraHIsY8aтa

Іма­

Те.llефlл....

сТІ.

sасвlчуJOТ&

,lро ••

19.00 19.30 20.45 21.00

К. т. сАКту ..... ва ка .. ера,.. Те.lефl.llЬМИ.

21 .М

Mys.

К. т. «На .ІІ0браlllч. IІ.lтнl,. сЧас~.

СПlвроб17НИКН · му­ (ТАРС).

НАША АДРЕGJ.,

2S5020. 11. IS РОВАРи. BYn. КВТВСЬК'. 154

сlвав

І

дл.

форте~

Пономарев_

11:0 ••

ro.

ТелефlJlЬМ «ЧарІвний ..ос: Джельсомlио>. 1 рІк.

12.05 12.25 12.55

«Спlвае Л . 5а.ииа •• «Шахова школа>. ФІльм «НезнаАомий l:ІІаА­

14.20

ЧемпІонат СРСР 8 баскет­ БОJlУ. ЧOJIовlхи. «Динамо. ('МОСК8а) «Ста тlба_ ( ВlльиJOC). Док . телефІльм «Мисте-

коємець

4ОС.".

3acl.llal!.. rромад­ pa.ll8 8костІ «Робlт­ ra'.T.. І Риауб.,l­ Ka8,... oro . те.llеба.ени,.

ФІльм

ТрІо

альта

tl.55

«Так а вашому ро.ау по_

К. т. Аомl>.

05ЛАtть

Моцарт .

КЛЦlнета, пlано.

cSaad.yu- 19.25

АlтеА..I.ІІ ....

18;30 сСпорт.ІІОТО •• 17.18 К. т. «Сон.чиl парвеТ1l", 18.46 «34090.· ••• 18.20 К. у. До 50-рІЧЧІ оnyБJlI­ 14.30 ФI.ll"М еДІп П.мlру", куаанн. статтІ а. І. ЛевІ­ 15.40 Концерт ОРllестру ваРОА1&.50 17.30

В,

• .30

yl

С&ІІОУ 'ничоt

Шопена

nl'OTPAМA НА 9.08 «Наш сад>.

Н08ИИВ.

19.80

сР.аНЕ08а нош та •• спо музе.х І IІІІсtав.очип

ррфср

І. Т.

..." .І.ІІЬ.. -ЕОИUРТ '11. lІІІереА! ••

цт

сЧк •• ГI .. HICТ1lKI. сА5ВГДеlки.

9.35 Те4ефl"ьм

".41

18.•

20 СІЧИ.

ПРОГРАМА

YUI

tl.lO

цтво

18.25 18.40

се.

••

перетворення>.

Концерт вокально·lвстру. меитальноrо аисамблJC)

С(УЦУJlочка>. ТелефІльм «ВаРІавт COM~

4

,а ••

сер ІІІ.

17.58

Коицерт народиоrо артио. та РРФСР д. Шафрана.

18.40

Док.

19.00 11.80

«)І(ИТТІ науки • . ЧемпІонат Європн

фlJlЬМ

sанярськоrо

20.15 20.30 21.40

«ВІдпочит.

по-рlзвому ••

можна

ков.

S

спорту.

Вечlрв. lІазка. «Клуб кіноподорожеА •• ФІJlЬМ сДрузі ••

фIJl .....

~.IO К. Т. «НовІ мело.аlt року»_ По sакl8~инl к. т. Но­

Редактор

е.

акИН.

Броварській міськІй друкарм ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: дpyaplв, друкарІ 1 на.лад1JИК оБJТАдllаввя. Дирeкцlа.

Н.

ФЕДИН.

СЬКОЇ боко

cmoeaр мехавOCJCJlадаnьвих робіТ. еJtектроз.арввкв, rазозварввки. токар,

3UЬJ1В1(И, зrивачl робl'ПDIКВ.

CJIJOcap-1ВструмеВтаm.ник,

труб,

рі-

рlзьбонарlз'lИКВ, D1дсобвl

З1Іертатися за цресою: м. БроВарн. вул. М. Ла­ ryнOBO'i. 2. відділ ~a.дpiB. АдмlвІстрацlJl. КOJIектlВ

TOprt:lBe.1bHt:lft:l

Бр"ааРСЬКt:lrt:l

екcnериментаЛЬRt:lгt:l

88104У

,

Аирекцl" Гоrолів,

школи г ли­ З приводу

ПеАаroгlчний КОJlекти!!

ro·

rOJlIBCbKOЇ середньої ШКОJlВ ВИСЛОВJlЮЄ fJlиб1)ке співчут­

вчитеJlьul

Л.

І.

пенСіонерul

-

Мііенко

тяжкоТ атрати

tIIоживання . М . ' З, Ворt:lпаю S приводу смерті lІого матерІ Тет.ни Мнхай .. lввн ВОРОПАА.

з

-

приводу

смерті їі

матерІ

31наТди

..·, •

19-3·82; заступинка pe.llaKTopa - 19·4·47; rocnt:lAapcT88. .118ІТ. мlсае,ого раАIОМОВJIеНИIІ 19·3· 18: alulJlIB ПРОМВCJlОlt:lс:тl. lоІае080Т роботв. фотокореСПОВАевта 19·4-67. .

вIАпо.іАал"вого секретар.. вІддІлу сlльського

сере.llНЬОЇ сумують

пере.llчасної смерті ветерана Великої ВІтчизняної віАни. иє,мінного ГОJlОВИ батьків· CbKoro комітету. ЧJlена КПРС ВIПО9а Семеиовича МІХЕЄВА І ВИСJlОВЛЮЮТЬ спІвчуття сllol ' l та рід іИМ покійного.

ТІІ

машинобудування 8kс.,t:lвлюе глибоке uexy ПJlастмас І товарів народноrо

спіВЧУТТIІ НlчаJl ..ВИКУ

ТЕЛЄФОНИ : ре4актора -

Парторгаиl,anія. профорrанізаuіЯ

І

)"l!Р8влЬппо тресту «Тептщятехмовтаж. {lА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

нr:I:,~~~~~~~.,.g~~~~~-~~",,,,,~:~ь·~,-,~#-,~,,#~~~

l!1Аеко

aPТllcтa ' УРСР

В. _мва. Co.'1I~CTкa фі­

виступив чіnіЙСЬRИЙ ком­ ПОЗІІТОР і співак Бернард

П~ред yчJIJIМII ТроЄJIUIИ­

'Ч.?:С''''V7~#':-''' _~.,.....,.,...~.:t"'''''''''''''oC''"o#l"4r" """"~4""~4'6"'''''''''''''''''~lоС#''''::С''''''4r4l''':-:сО'' -CC.""~""""""~#6,.,.#""",~~...,...c:-

«НОВАЯ ЖИЗНЬ- -

••иerо

а6аи.

JНI.IIJI артистн КнїВськоl flлармоніІ. Бурю оплесКІа 1UllUППt8В . виступ солІстки С. Sam06ax, ява виконала мсв1 В. Мурадел1 • Ба.ла­ да про .Мусу ДжaлWr., О. OCTpOBCЬKoro «Голос зем.іІ1. та .Хай завжди буде соиw;е •• Затамувавши

свято

.0 Ро­

:XY"O-.ol'О саова Н. Ба­

c~a. ОСтавній номер стін­ иівки прнсвячеввй святку­ В8ВИЮ нашою краіиою 325-рl'l'lЯВОЗЗ' вдваR1lЯ УкраУвв з РосІєю. В газе­ ті також розповІдається про

lIal'O~IIY

aцoн8IIНJ. заслу­

арПІСТКJI УРСР.

еІової сереДНЬої

·шоuасВВКlв з Букварем.

У

ее.ся

дП. що відбуваютьса у життІ шкоJJВ та plztнoro

повідно . до числа обліковцlв. .

експозиція

бачите

якщо

кожен обліковець краІ!fИ пропустнть хоча б одну людину. то похибка становитиме 600 тисяч. 81д­

лістично'і спІвдружнОСТі. Я хо'!у нагадати рекомендаЦії ПостІйно! варчанам. що успіх коміс1У Ради ЕКОНОМіЧНО'і пису У великі!! мірі Взаємодопомоги по ста- жить від' кожнorо.3

перевезені

ги

фото м.

участь

429 чоловік. Робиться yte

пам'яТ1(И

велике

промислових

_ Владиславе Іванови- ної роботи серед населен­

трова

КИЖІВ

Петрозаводськ.

писніЙ формі.

природний

НОВОСЕЛИ

СТАРОДАВНІХ

менитих Нижах

відомляти будь-кому зміСТ

даних. записаних у пере- вах міста. у

якої

значно

пис не зачіпає особистих ний лист на осіб у праце­ інтереСів громадян. BjH здатному віці. що допа­

1

s

но фоrо.

вести перепнс саме у січ­ - Так. Ми повинн! час це вимагає аК1рат­ ні? змалювати. так би мови- носТі від обліковців. - ВибіР місяця 1 на­ ти. колективний портрет Вперше також буде за­ віть дня не виhадко­ населення країни. Пере- повнюватися опитуваль­

БИЙ. Досвід двох поперед­

народної r nісн' йдеш, Яг1УUU1t,

повІдають про головнІ по­

СПРАВА ДЕРЖАВНОІ ВАГІ тистицl.

фер.

дописують до газетИ. роз­

вають у від.рядженні. !!ід-(РАТАУ).

з начальником МlськоІ Шформаційно·обчисJlJO· вальиої станці'і держстатистики В. 1. Беляє­ вим 1 попроснв його розповІсти. з ЯКИХ ч~ів

сцену

зміст відпов-LдеЙ. Перепис

• •

пису населення.

СЬКОЇ ~Kyди

буДЬ-К$МУ

на цей- нових 1 особистих іитере-

У зв'язку 3 проведеивям Всесоюзного пере- І

тварuннuцыun

по­

час . тобто ті. що перебу- сів громадян.

~ flАШІ ІНТЕРВ'Ю ~

НlJ

опиту­

c.ni!!

3

ваних без прЄД ' ЯВДЄRНя особистому докуме[f'l'Ш. Одержані ві­ сільському ДОМOQті вюкористовують­ господарствІ . Ім ПРОI1Q­ ся тільки ,ДЛЯ узагаль~ нуються додаткові опитні нюючих підсумнів. !}ра­ листи. що допоможуть цlP.никам. які заповнюють машньому підсооному

на

строго зафіКСОР-ЗНИЙ мо­ .мент. ПередбачеН'ОПQ­ ставити 16 запитань. На 11 з них ,вимагаються

ді огітк.уА~1БРUlодu .и­

l1.fстці , У rocтях. Jt1J(а.ри:1 ' теЩ0. будуть ~~Bi вдома як тимЧасово ' ,від­

еко­

соЦіального 'Країни на

усmхоІС

відповідІ від усього НlЗсе­ лення (суцільний пере­ пис). а на 5 іншнх дасть відповідь чверть опиту­ ваних. Суцільне спостере­

Qіальн1й і профеСіЙНіЙ «рукту_рі після 1970 ро­ склад громадян. їхню р1д­ ~Y. допоможуть глибше ну МОВУ. ріВ<ЄНь освіти, проанаЛіЗУвати досягну­ джерело 3З.с06ів lСRУIЩН­ 'Ге, буд.уl'Ь вЮ(ористані ня.

при ~6Цl планів

нesмiнxuM

у мядачіг.

ВСЕСОЮЗНИй ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ населення

Mopil

'Cf/Ab1VPU

ГОрбач та B~HTинo Пішк.о~ суnрогrЮжу~

17 СІЧНЯ РОЗПОЧАВСЯ ЧЕРГОВИй

Перепис

"A8foC{г ~/НUfIl­

гУРТI(4 Бромр. раЙОнн.ого Бv-

Степані8НИ.

..:.-.c-~""'~~-4"....,....,.~t

кореcnов-. І

Газе,.а ВИХОJlИТЬ

У: вІвторок. сереАУ.

п ятниuю І суботу.

ОБСllr 0.5 фоРМSТ} '

,

rазетв сПравда,..

С

-~~,C~~~~~~#~~~~~,~,~#,~~~#~~~~~~~~

Броварська ",рукарнв Киівсwroro облупраВJIіllllЯ в справах ВИАIВRJШtв. DОЛirрафіl і ХІІижкозоі торгівлІ, ВУJI. КиІВСlt&а,

154.

Зам. 420-11.З.2~

#11 1979  
#11 1979  
Advertisement