Page 1

Кварта.1ьне ;завдання -достроково

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЛТЕСЯІ-=-::::::::;;==:::====:::===:=:::::о .м

11 (4119)

Президія Харківської облпрофради схвалила патріотичний почин

передових робітників заводу транспортного машинобудування іме­

ВІВТОРОК

ні Малишева, яh; взяли зобов'язання завершити завдання першого

20

кварталу нинішнього року

1976 Uіна

до 2.1 .1ютого -

дня відкриття XXV

з'їзду КПРС .

СІЧНЯ

Заспівувачами передз'їздівської ударної трудової вахти на під­ приt;мстві виступи.1и кощ·ністи Герой Соціадістичної Праці, токар Г. Л. Михайлов, бригадир шта~шувальників М. Ф . Бариш, стер­

р.

2 коп.

нярка А. В. Козюра та інші передові виробничники.

Про хід трудового сУперництва

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА В

1935

постійно повідо~Іляють стенди,

«.ІJистки слави», «блискавки». Для заохочення

учасню;ів соціа­

лістичного з~Іагання заводський Бо~Іітет профсnілки встановив перехідний приз. І~Іена пере\Іо:.кців заносяться у Книгу трудових звершень на честь XXV з'їздУ КПРС.

РОЦІ

Приклад трудівників заводу транспортного машинобудування і~Іені Малишева нас.1ідють тисячі робітників Харкова .

1-------------------------------------------------ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

(РАТАУ).

XXV з'їздові 1\ПРС-rідну зустріч! i:r -tr·

Перші успіхи Перетворюючи в життя на- ки взяли на перший рік нової кресJІення XXIV з'їзду Комуніс- п'ятирічки підвищені соціаліс­

тичної партії, ко.'!ектив

Хоч комrомолеuь ВоJІоди. •ир Кальченко н• 3аводІ

заводу тичні зобов'язання. 3оІ>рема, пе-!

електротехнічних виробів успіш· но виконав ш1ани заверша.'!ьного

року і п'ятирічки в цілому. До-

іОРГОВf~'ІЬНОГО

редбачено річний план виконати і до 29 грудня 1976 року і ви- 1

ном товарів Бу.'Іьтпно-побутово-

50

кого вжитку.

Протягом

дарем

також відкрило

ш.'Іях до нових та Хате~ини

вк.І'ІІОЧІfІІСЯ

На фото:

колектив із

трудових звершень у десятій п'я- ненко. .ІfКі щоденно виконують тирічці. свої завдання на 120 процентів.

Обговоривши

рішення грудне- 3 своіх конвейєрних ліній вони

· вого (1975 р.) П.'!еНУІ>ІУ і проект дают& 62 проценти свіrильників ЦК КПРС до XXV з' . з;ху партії .з державним Знаком якості. «Основні напрями розвитку на-' Л. ПАСІЧНИК, господарства

СРСР

роки»,

1976.......:1980

на

робітники

та інженерно-технічні працівни-

Універсальність, надійн\сть, точність у нинішній n'ятирічці

кий завод і~Іені Кірова, ція якого добре відома

!\раїні і за рубежем,

.

иачальИИJ(

Мі'ПІоrо

від.цl.uу

заводу

універсальних

ме верстати ТІ.1ЬІ\И висоБОІ І осо

-

диво високої точності, значно збі.1ьmить випуск прецизійних

верстатів з числовим ним керуванням.

народ­

господарства

на

1976-1980 механізатори

країни.

Адже

на 10,3 мі.'Іьярда кар­ бованців . Намічені та­

в господарству

ральних

Завод гот)·є до масового випус-

кдад,

конструктори

· '

буде nо­

за- ставлено

1580

комбайнів,

тисяч транторних

напри- 1 nричепів, У тому чис-

шдприбмства

лt

200

везення

тисяч для пере· сінажу,

100

спроектували координатний npe- І тисяч енскаваторів, цизійний електроерозійний вер- 106,5 тисячі бульдозе­

.

,

дарсьних машин

у цьому році колектив. ПІД- серІйне вирооництво. приєжrва почав серійне виробни(РАТАУ).

на

су-

му 23 мільярди карб.ованців, у тому числІ

ділили

ловість

ський»

нращо­

винористанню

нує

успішно

вико­

замовлення

ського

тех·

сіль­

господарства,

перенонуєшся

на

нож­

слуговувала

nоловину

ДО

тех­

ніки, збереженню П. Про те, що nромис·

по

ніни

підготовці

ро­ біТ nершого рону де­ сятої п ' ятирічни. За принладом механізато­ рів радгоспу <<Русанів­

заходи

Це стільни ж; як но­ лясь бу ло у всій Боб­ рицьній МТС, що об­

п'ятирічии

лися

Особливу увагу при­

1900 тисяч стосування в інструментальній і тракторів, 1350 тисяч • · 'й в rтажних автомобілів. nриладооудІВНІ промислово- 538 тисяч зернозби-

і зручні

тільки за рони десятої

програм- стат, ЯІ\ИЙ успішно витримав ви- рів .. 47,75 тисячі сирепробування і рекомендований у neptв, сІльсьногоспо·

.

тальний ремонти.

тваринництва

нормовиробництва

му

Л.

Ко3ака.

вІдремонтована

сільському

верстатів.

виробляти- ку багато новинок. Так б

нож

розвитну

роки»,

продук- сті.

.. ·

nрями

радгоспу <~Жердівський» nишаються індустріальною могутністю

експлуатації, вони знайдуть

в нашій

для

інструмен- нашої

фрезерних

КАЛЬЧЕНКО

8

ному нроці. Тільки тракторів у нашій бригаді є n'ятдесят.

тальних

Шви~tкісні, надійні

Одесь-

Вивчаючи nроект Центрального Номіте­ ту НПРС до XXV з'їз· ду партії <~Основні на­

СРСР

мектроrе'tИlчвих виробів.

цтво

Техніка ного

планово-еконu·

перед­

роботою. Фото

Рома·

у

соuіалістичне

гарантІю• .

Тимофіївни

ffo-

від­

меха­

:"ніrання Пі4 деВі3ОМ сП'я· ••рІчuі якостІ робітничу

великим завзяттям. 3 початку січня додатково до завдання реа­ лізовано товарної продукціі на 12 тисяч карбованців. 3J)азки високопродукти~ноі праQі і в новому році показують бритади комуністичної праці Жанни Макарівни Патрикеєвої

У

uexy він о.~ним 13

1ерших

дев'ятої п'ятирічхи перших днів почав трудитися з

на заводі чимало зроб.'!ено по підвищенню ефективності виробни· цтва, зокрю1а механізації та автоматизації. І це дало можливість добитися відрадних техніко· еконо:~~ічних показників, підвищення культури виробництва, поліпшення якості продукціі, а

родного

;ічному

роботу.

. 'їздів(ьке .

добрим rоспо-

слова, наш

дру­

відмінним

окарем·карусел~ником . довіряють найбільш

• овідаJІьиу

тисяч карбованців. Прагнучи бути

всього

арекомендуватн

'Y

ціі на 60 тисяtt карбованців, в тому числі товарів культурно- . побутового призначення -- на ·

виробів широ-

машнноЬуду ..

npauюE

.- ий рік, але вже впнr себе

пустити понад завдання продук-'

датково до завдання випущено продукції на 3 мі.'Іьйони і 530 тисяч карбованців, го.'!овним чиго призначення і

•ання

ПОЛЬGБИХ

вирішили

строново

цим ши

завданням. на

трудову

Став­

строково

nов­

ми

цього

своєчасно

а

димо боти,

регламентні ро· nоточний І каnІ-

nрово­

зернові ЗГОДОМ

лосних

ванню

жаю

ЧОТИрИ два

лекомбайни.

в

техніка

впсоного

вро·

nершому

році

десятої пер

n' ятирічни .

ми

надали

механізаторам

ну. Нехай

Те­

нашим

відпуст•

набирщоть•

ся сил, щоб у цьому роЦі працювати з

no·

ни­

двоєною

комбайни,

і

та

за

уся

бов'язання по вирощу.

відремонту­

закріnлені

мо­

матеріальне

і по­ ставлена на лінійну го­ товності, добре збері• гається. Це дасть мож· ливїсть успішно вико• нати соціалістичне зо­

-

вали

і

Тепер

поназали

ди

наря•

ремонті,

відремонтована

зразни самовідданої праці. В nершу чергу були відремонтовані землеобробні І посівні машини, nотім сіно­ збиральна техніна.

ним навантаженням І тривалий строк. Для

на

заохочення.

механічної

майстерні

вnровад•

анордних

ральне

вахту

Номбайнери Іван Ном.· лин, Олександр Вітров і Микола Горелно до­

з

дів

на честь XXV з'їзду НПРС, трантористи і nрацівники

nродук·

сnрияли

ження

з

нощоспів району. З'я­ вилися нові потуж~;~і трантори «:Т-150Н•, комбайни та іншІ силадні машини ; Праг­ немо, щоб вони завж­ nрацювали

ху

до·

справитися

внеоною

тивністю nраці, умін· ням на ремонті слюса­ рі Іван Резнин, Мино­ ' ла Березинець та Ва­ силь ГJІибовець. Успі•

енергією.

В. ШИМЧЕНКО, брнrаднр першоі

СИ·

нартоn­

бригади.

Відзначи-

~В.Т~///AVAV~~//~/~AИ~~~~~z~~~"~~~~AV~~/~~~~e~t~"~~~~~~ZA8

Хімія

Наш коментар

на

службі врожаю

Спеціалісти підрахували: кожна товиа мІнеральних добрив дає прибавку в урожайностІ картоплІ 28 тонн, зернових, ба­ вовни по 4 тонни. Ефект вІдчутний. У цілому по країні це

ній. Висоноантивні речовини доnомагають дбати про чисто·

цтва досягне 143 мільйонів тонн. Цей могутній засіб nідне­

ту,

сення

означає

ності побуту. Статистина вва· жає, що домашні роботи щоро-

мільйони тонн додаткової

сільськоrосподарської про­

дукції. Хімія з кожним роком дедалі масштабніше входить і в землеробство, і в тваринництво, 1 в збережекия родючості rрунтів На

:.._

боротьбу з ерозією.

Виставці·

родного відирилась

досягнень

госnодарства тематична

на·

СРСР експози­

ція <~Хімічна індустрія на· родному господарству». Ії стен­ ди красномовна розnовІдь про досягнення напередодні XXV з'їзду НПРС галузі, яка ШІіІидно розвивається і яна на­ .ttежить до числа га .1узей, що ІІКзвачають рівень науково-тех·

нічного прогресу. Без десятків тисяч речовин, які дарує нам сьогодні хімІя, було б немисли­ ме існування сучасного вироб­ ництва.

Підприємства хімії створю­ ють багато з того, що оточує людину: тканини, фарби, пред­ мети

домашнього

чезними

вжитку

«Тиражами•

КОНВеЙЕ:Р1В

1

вели­

сходять

іSТQМа.ТИ'ШИХ

з

Лі·

довговічнІсть

речей.

зруч-

врожайності

доnоможе

значно nідвищити валові збори всІх сільськогосподарських

ну займають у масштабах країни 12 мільярдів робочих днів.

культур.

У сільському госnодарстві хімія це не тільни добрива. хоч їм належить no nраву перше місце в обсягах продукції галузі: більш як 90 мільйонів тонн туків дали в 1975 році країні трудівнини хімномбіна·

вирощувані врожю тут 1 провідну роль відіграватимуть засоби захисту рослин. Експо­ натами Виставки стали і вже добре вІдомі спеціалістам, і но­ востварені засоби більш ефективні 1 менш то~:сичні: щІ­

тів. До 1980 рону, ян проентом Основних розвитку народного ства СРСР, рівень їх

неб, нуnрозан, метальдєгід, да­ лаnон та багато інших. Завдя­ ки хімії в минулій п'ятирічці щороку вдавалося збереrtи

намічено напрямів господарвиробни-

Не менш

важли~о

зб~регти

мільйони

тонн зерна,

бурянів, бавовни,

цунрови~

овочів.

Еко­

номічний ефент вІд застосуван• ня пестицидІв у віс_ім разів n~

ревищив затрати

на їх виро().

ництво.

І. звичайно, дедалі бІльшог& значення набувають вироблю­ вані підnриємствами галузі мІ­ неральні

1

.•

синтетичні речовини

яні є цінними добавнами Д() нормів для худоби, nІдвищують: їх поживність і, звичайно, н~ шкідливі для організму твариFІіо Індустрія хімії дає нині сел1: різноманітні засоби захисту тварин від хвороб

1

тисячі кілометрів

синтетичних

плівок

для

теплиць.

шкідників, пластико­

вих труб для меліорації та ба• rато 1нwого.

(ТАРС}


~'Jro М'СОМ'О JJ'ЬСЬ.ВЄ І І І

"'•.·.w~,.·.w:

жиrr.н

комсомольських

Дійти до кожного

І І І І

Обмін

І І І І І І

=

f 1

І І а

Як же проводиться обмін первинних

організаціях

ну вже одержали нові червоні книжечки з силуетом рідного Ілліча 778 старшокласників. Організовано, в

1

урочистій обстановці

І 8

ка

npoxo-

дило вручення квитків зраз-

1

1975 рску в міській N2 1, Богданівській, Бобрицькій , Шевченківській ее-

: 1

редніх школах та кій восьмирічній.

І

Хочеться

:

Мокрець-

відзначити

ді-

яльність комітету комсомолу Літківської середньої шко-

1 1

• : 1 1 8

1

І :

авторитетом

Ільченко.

nоліпши·

Bcl

вести обмін, приділили мак-

квитки.

nротягом

nолі-

серед яких мІсІ'кі середні N2N2 2. 6, 7. Необхідно ко·

ти. яні добре ва.'!и себе на

І

І І І

комсо·

ших днів ноаого року вк.1 ючиnася 8 соці~Істичне змагання під девізом • П ' ятиDічuІ якості - робітничу гарантію• ( дала слово до відкриття XXV з ' їцу

КПРС виконати двомісячне завдання'.

На фото:

а

Г.

С.

Фото

ГОРБУНОВА.

А.

Козака.

Корисний обмін досвідом Відб у вся районний

се)Іінар го-

с у.тніх

відповір.аль.~иі\

_

е><>кретар

ліз п~рвианнх організацій това·] мtськоt органІзацІІ това~иства рисіва «Знання» підпрtІВІств, бу · І. С ...Шараnо.в, про роботу ~~т~: діве .1ьних, трансnортних та Інших

організ<ІuіІ"І, радгоспів і фабрик міста і району .

.ztичноІ

птахс

широко

«Основні

проnаганді nроекту UK до XXV з'їз.'lv партії напрями

розвиткv на-

могтися, щоб дІйтн до кожного комсомольця, зробиТІ-І його активним vчаснИКt1М життя своєї організації. Як· раз тут заслуговує на увагу діяльн!сть комІтету кпмсо·

дуючий

школи.

органІ,щіі товариства «Знання:о М. І . Шевченко. Про nерші ~ід·

nроnаганди

-

11

ган1зацш . товарнетва «Знання• радгосnу І ~ІеНІ Щор с а В. С. Шеа. цов,

СРСР на 19їб-1980 роки» вистуnив за ІІі· відді .ю)t

товариства

обм.tня.~~ся голови первинних ор­ J

8 ро:1 ного госnодарства

зарекомендуnрактиці, до-

секш1

голова Ф : Т .. Шиnнленко. На се~ 1 нар 1 досвІдом роботи

з доnовіддю «Завдання лекто-

рів по КПРС

і

зав о ду

nластичних ~!ас

-

Р. Л. Литовченко, мебле~оІ фабрики П. В. Васьковськии. Вони роз1ювіли про те, як ведеться nро­

агіт~І!ії м ; ського комітету партії паганда nроекту UK КПРС до м. к. ко 3 ій. XXV з'їзду партії «Основні наЛекuію <<Підстуnи імnері 8 "1 іс· тичних розвідок в ідеологічній бо·

молу ЛіткІвської середньої н. НИЧИПОРУК,

секретар мІського комі·

вручення

Галина сергіївнм. Горбунова одна з кращих робітниць в ' я3альноrо цеху міського будинку добрих nocnyr, що на жит.•овому м"ивІ . За прик· па .1 ом рnбІтникІа Московс>коrо заводу Імен! Володимира Ілліча вона з nер­

І

впкорнетати ті форми робо·

nройшов у

ритуал

І

дити обмін баrаточисельнl nервинні організації шкіл .

ного nроведення обміну до-

школі

І

січня-березня ни·

кументів, комітет комсомолу не стояв осторонь тих справ.

Органі:ювано

І

• •• •• • •• • •• •

дуть вірними тій ,справі. яку стверджує на землі рід· на Номуніетична партія. Варто підкреслити. що

мітетам комсомолу

серед

комсомольці

тичну та організаторську ро'боту по забезпеченню усnіш-

переманщем

І І І І

виступила

нІшнього року будуть прово·

мольських організацій шкіл міста та району.

про-

нові

члени

nевну

І

жуватимуть славні традиції ЛенІнського комс о мо.1у. бу·

ВЛНСМ мають постійні або тимчасові доручення .

ЗдІйснюючи

••• •

свято берегтимуть і примно·

nрацює без

невстигаючих.

І І І І І

традиціям радян-

nрисутнІх, що

нерських загонах, пІдвищився рівень підготовни та проведення комсомольських зборів. Номсомольська орга-

нІзація школи

І

••

десятикласниця Наталія Па· nінчак. Вона запевнила всіх

лась робота кожної класної організації у nідшефних nio-

ної та організаторської роботи. в тому чис.'Jі й Індивіякісно

ли

серед учнів і

педагогів. Значно

І

мольців, які щойно одержа·

як активістка громадського життя користується великим

.які проводились у масштабі нашого району . На'йактивнішу участь комсомольці брали у місячнику по розповсюдженню громадсько-політичної л:тератури і вийшли

дуальної, щоб

:

Наталія

ученицн

ли. Включившись в районний огляд класних комсомольських організацій «На . . револющю ршняєм крок:., активісти цІєї школи вико-

ристали всі фор~1И політич-

1 8

очолює

І

\

тійної організації школи г . О. Матвієнко. ліонерка Таня Юрченко. Від комсо·

ли, який 9 класу

трудовим

вірнІсть

бойовим

включитись в обмін і успішно його завершити. l{омітет комсомолу шко-

шкіл нашого міста й району? З вересня мину л ого ро-

І

на

революційним,

нєва. Результатом обміну повинно бути посилення авангардної ролІ членів

у

:

номсомольuів

клятви

ського народу. Довго зву· чали в залі комсомольськ( пісні різних поколінь. ПІд дружні опдески своїх товари· шів отримували квитки нового зразка номсомо.rІьськІ активісти Наталія Ільченко, Григорій Синільник. Лариса денисюк, Ольга Rороль, Teтяна Моця, Галина Сахно , Андрій Шморгун та багато інших. Іх теnло вітали ветеран партії 1 комсомолу, учасник Великої Вітчизняної війни П. К Rабан. секретар nар-

: •

1 1

днем

сомольцю, залученню його до суспільно-корисних cnpai!. Успішно пройшли тут напе· редодні обміну збори з по· рядком денним: <<ТИ до по· двигу кличеш, комсомольський квиток», а також ряд зустрічей Із ветеранами nартії 1 комсомолу. Ще на початку навчального року було наведено зразковий noрядок з обліком членів ВЛНСМ, зроблено річну звірку комсомольців. Насамперед це дало можливість вчасно, за графіком.

дальше підвищення рlвнн внутріспі.ІJкової роботи.

:

став

симум уваги кожному ком·

І І

І

квитка

нового

комсомольських

ваність комсомольських лав,

1

отримання

документів виключно важлива nодія в житті пер· винних шкільних організацій. Він покликаний nідвищити боєздатність комсо· ~ІО •1Ьських ряд і в. стати своєрідним оглядом сил, вимог.'Іивою nеревіркою , ян кожна організація виконує рІшен· r rя XXIV з'їзду RПРС, XVII з'їзду ВЛRСМ, завдань , які nоставлені у Привітанні Центрального Комітету НПРС XVII з'їзду f>омсомолу, в промові на з'їзді товариша Л. І. Бреж-

ВЛНСМ , ще тісніша згурто-

:

День

квитків.

тету комсомолу.

ро з витку

народного

госnо­

ротьбі» nрочитав ле ктор обласної

дарства СРСР на 1976-1980 ро­ ки», зуnинили~я на акт у альних питаннях пеrвинних організаній

с~~ІКІІ робот11 пеfJВІІнних органІзn·

т о вариства «ЗнаІІня» в nідготовці до ве.1икого фору~tу комуністів у Москві.

товариства 1 завдання

,, 11111

- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 • • • • • • • • • • • 88 • • • • • • • • • 8 88 8 • • • • • • • • • 8 8 88

nрями

пер11•е півріччя

нз

Г.

інфоJвІував npи-

~~;lf.'!~ -~- -~~~~ -~~,!!"""!'~~~~'!!!!1"!! Е p_ _,. . _!d!l@!!!U

АНДРІЄНКО.

@!~~~

ПРИМІРНА ТЕМА ТИКА доповідей і лекцій, бесід та політін рирмацій по підсумках грудневого (1975 р.) Пленуму ' ЦК КПРС і проекту ЦК НПРС до

XXV

з'їзду партії <<Основні напрями розвитку

народного господарства СРСР на ДОПОВІДІ І .JIEKЦIJ КПРС керівна й орга­ нізуюча сила комуністичного будівництва. XXV з'їзд КПРС - ВИ·

датна віха в житті

партії

1

народу.

Єдність

джерело наших

У ні

Вінницькому

районному

« Сільгосnтехніка•

римІсячні ристів.

•урси

В

куваннАм

На

rІрац ю юІь

підготовцІ

оснащених

створено го маються

по

каUінетах

і

класах

90

чоловік . в кабінеті

у стат·

н е давно

uентру техніки.

чоти·

тракто·

сучасним

навчального

фото:

об'єднан·

зай· Комсо·

мольuі С~ м ен ЗОЗУ ЛИ НСЬІ\ •І й з коп. rocny Імrн І Шевченка (ліворуч) І дна· тмІй с Шлях радону

Фото

всіх

Підготовка до XXV з'їзду КПРС бойовий о.гляд усієї нашої роботи. Грудневий (1975 р.) Пле­

нум ЦК КПРС, четверта се­ сія Верховноі Ради CPt:P

про основні народногоспо­ дарські та політичні завдан­

ня

1976

року.

Рішення

(1975

р.)

КПРС

-

несення

Ю.

мас,

РдТдУ).

основа

перемог .

СJJОБОдЯ НЮК з колгnспу до кочунізму» ВінниІJькоrо на практичних заняттях.

Копита. (Фотохроніка

пзрт!І і марору­

сили,

грудне в о г о

Іlленуму ЦК новий стимул під· творчої

активиостІ

розгортання

всекарод­

ного

соціалістичного

зма­

гання.

НАУКА СЛУЖИТЬ

- -- -

П'ЯТИРІЧUІ -- ~

ЗРОСТАЄ СІМЕНСТВО ЕОМ Із Сєверодонецька в різні мі · ста країни вІдправлено першу nромислов у парІію обчис л ю­

вальних машин

<<М-7000» , се­

рійний випуск яких розпочато в науково-виробничому об'єд­ нанні «Імпульс» . Нова ЕОМ головна ланка автоматизованих

систем

JІіиня технологічними

управ­

процеса­

ми . За одну секунду вона може здійснювати чотириста тисяч операцІй. Обсяг її «пам'яті• порівняно

з

попередннцею

•М-6000» збільшено в чотири рІізи, розширено також і мож­ ливості nрограмування. ·(ТАРС-РАТАУ).

о

2

стор.

Основні соціально-еконо· мічні підсумки дев'ятої п'я· тирічкн. Усп:шне виконання дев'я­ тої п'ятирічки важливий підсумок діяльності партії 1 народу.

Проект ЦК ІШР<.; до ХХ V з'їзду партії <<UсновнІ на­ прями

розвитку

юо~родного

господарства СРСР на 11:176 -1980 роки». Десята п'ятирічка - но­ вий важливий етап будівни­ цтва ко~Іунізму.

Проект ЦК КПРС до

XXV

з'їзду партії про головне завдання десятої п'ятирічки. Зростання добробуту на­

роду найвища мета еко­ номічної політики КПРС.

о

виграш

1976-1980 роки>>

усіх,

кому

дорогі

Перспективи розв~:тку ра­ дянської еконо~Іікн в десятій п'Ртирlчці. Проект ЦК КПРС до XXV з'їзду партії - втІлен­ ня довго-tасної соц·ально­ еІшном:чноУ пол:тюш партії. Програма соцІал~:>ного роз­ виігу і П;ДВ"ЩЕ'НН.!І piRH.!I

НЄПОХlfТНОГО

життя народу тнрічцІ.

стн •ша політика пек,нськнх керівни.n1в джерело не­

в

десятій

п·.я­

і bE::.iiet~a на з~мд1.

Jt'fатерІаЛізац,я

-

t:ОЮЗ полііі і

економіки

І

культурн союзних респуІІЛІк І! десятій n'ятирІчцІ.

Розвиток економіки І культурн УРСР в десятій n'ятирічці. Основні завдання народногосподарсь~ого

1976

плану

рік.

Проект ЦК КПРС до ХХ V з'їзду партІї

про

розв'fток

зовнішньоекономічних

зв ' яз­

ків СРСР. Досягнення СРСР в кому­ ністичному будівництві основа успіхів ній арені.

M,дiTaJ.Ii•Jt'IIY і МОНО· загроза справі миру

м.жнародної

шовlні·

бе:шечної нестаошьності міжнародному житті. Подолання

аротид,ють розряді\н,

на

опору

справІ

-

міжнарод­

сил,

в що

миру

1

dt:ouxiдha У•І1О· пошир•шюt

і поглибJ!ення розрядки м>ж· народної наnруженості. Єдність дій ус.х револю­ миролюоних

сил

-

надійний гарант успіхів справи миру і соціального

np01·pecy.

Класовий,

лістський

1нтернацІона-

характер

зовн.ш­

ньопоnітнчноrо курсу .Юl.t><.;. Зростання кер . вної ролі КПРС закономірність ко­ муністичного будівництва.

КПРС nартія JlеиІна, натхненник І організатор бу­ Гідно

комунізму.

зустрінемо

ХХ V

з'їзд КПРС

-

Вагомі здобутки миролюбної зовнішньої політики

дію в життІ

партії І народу.

СРСР .

нум ЦК ІШРС про

Програма миру, вироблена з'їздом КПРС, в дії. Загальноєвропейська на-

nідсумки

Грудневий

видатну

(1975

дев'ятого

р.)

nо­ llле­

основнІ п·ятирІч­

XXIV

ного плану.

рада

Дев'ята п'ятирІчка найкраща п'ятирічка в Істо­ рії нашої країни.

-

НОВЕ ЖИТТЯ

перемога

о

розуму,

Вівторок,

20

сІчня

інтересам

смисл

Програма

наро·

діяльно с т І

нових

звершень

в Ім'я комуніз~. (Обrово· рюємо проект ЦК КПРС до XXV з їзду партlЇ). ПJІани партІї

-

воля

на·

роду.

Зробимо дfСЯТ)' п'ятирічку п'ятирічкою якості і ефек­ тивності.

Режим економн

необ

-

хtдна умова підвищення ефективностІ суспільного ви­ робництва. 1976 рік - старт новоl п'ятиnічки, рік XXV з'їзду

КПРС. Забезпечимо дуктнвиу і чітку

nисокопророботу з

перших днів нового року.

ДисциплІна,

діловитість,

особиста відповідальність У поєднаннІ з ІніЦіативністю І

творчим хіднІ

пошуком

якості

-

необ ·

працівника су­

часного виробництва. Здобудемо

тись

право

назива·

колективом імені

з'їзду

КПРС,

станемо

Х:Х гвар­

дійцями нової п'ятИрічки. П'ятирічці икості

БЕСІДИ ТА ПОЛІТІНФО.РІ"АЦІІ

діtшнцтва

Служіння

ду КПРС.

оезпекн.

Велнкодержавна,

цІііннх,

сті.

УРСР на

міЦного 1

~шру.

ва закр.nленни,

господарства.

ІнтенсифІкація внро!Іннцтва магістральний шлях nІдвищення його ефективно­

Розвиток

рuЗ,j.ЯДКИ

осн~;ва спрdВДі

-

Грудневий (1975 р.) lІле­ нум ЦК КПРС , проект ЦК КПРС до XXV з'їзду парт!І про необхідність високої яr:ості роботи в усІх ланках народного

мир

1976

робітничу

Нова ського

гарантІю.

п'ятирічка

радян-

села .

Радянська Україна в де сятІй n'ятнрІчц1. Твоє мІсце в строю будів ничих.

Трудові успІхи радянсько

ro

народу

-

основа сприят

лнвих зрушень на мІжнарод ній арені .

ЛенІнська партія

-

пра·

пороносець в усьому світІ.

Успіхи радянської Програ· ми

року

миру.


SИМ.ІВЛЯ ХУДОБИ -

УДАРНИй ФРОНТ

ПОЗБУТИСЯ БАЛАСТУ Радгосп

•Зоря•

посідає се­

ред господарств району четвер­ те місце по кількостІ корів. Іх

с

голів

1910

по

-

36

на кож­

ні сто гектарів сІльськоrоспо­ дарських угідь. За роки п' яТІІ­ річки помітно зросла продук­ тманІсть худоби, валове вироб­ ництво молока. Вже торІк на­ Дій його на корову становив

2939 кІлограмів, а вихІд на сто гектарІв 1045 центнерІв. що, вІдповІдно, на 37 кілогра­ мІв 1 123 центнери більше, нІж у 1974 роцІ. Включившись у соціалІстичне

честь

змагання

з'їзду

XXV

на

НПРС,

тва­

ринники зобов'язалися 1 по на­ доях мо.rюка вийти на рівень середньорайонних показників.

Для цього вже багато зроблено

в nершій тваринницькій брига­ ДІ, яку очолює Микола Григо­ рович Націон. Він розповідає:

- У бригадІ норябої nороди. лового

455 корІв 3 початку

утримання

чор­ стій­

nрагнемо все

зробити, щоб продуктивність худоби зростала. Насамперед, зверну ли

ня

увагу

кормів,

на

приготуван­

згодовування

їх.

Щодобовий надій на корову становить ·9-9,1 кІлограма. Оглядаємо кормокухню-не­ 'велине приміщення, де працює тІ.'Іьки три робІтники, а як ба­ гато вони роблять, щоб надої зростали. Тут організовано дрІжджування кормів, запарю­ вання січки в спеціальних бок­ сах, виготовлення пійла, яким поливають січку. Худоба з охо­ тою поїдає її, добре засвоює 1

дає віддачу, бо пійла високо­ калорІйне: комбікорм, тертий буряк, амонійфосфат, рІзнІ добавки, заправлені сіллю. Щоб поповнити недостачу біл­ ка. лаборантка Надія Мико­ .паївна Нукса додає ще 1 карба­ МІД.

ла, а надоєм ... козиним. Ось стоїть Негідка. Одинадцять те· лят вже nривела . Років п'ять

про Вислу

1960 n~ан продажу 1\артоплі держа- ~~~·ващ~иконко~ІУ М. м. Са· nередової tваринннці поширю· . І ~rойленко ВеликІ нnІ'реслення вати на всіх фермах. І?,-06 ВІН ше вісімнадцяти років. і вона Дос.яг"нуті усшхи .в рослин· ;;амічені ·8 проенті ЦН НПРС став надбанням кожноl дояр·

зовсім не доїться . Таких корів у бригаді майже четверта час· тина. Тому й не дивно, що надій не перевищує шести KiJIOграмів, знижуючи

загальнорад·

а

майстер першого класу Галина Степанівна Нукса від двадцяти n'яти корІв одержує по 13,1 кі­ .пограма. На честь її піднято на щоглІ червоний nрапор пе­ ремоги. Усе молоко здається на ГоголІвський завод першим сортом

з

середньою

жирністю

З, 7 процента. На фермІ є добре оформле­ на кімната відпочинку для тва­ ринників. 3 Дошки показникІв

лять

питання:

доки ж

можна

тримати таких дармоїд і в? Тим

більше, що в господарстві є до-

·

я

ют

Іванівна

Гром,

Натал 1·я

И ,1авдія

фр_ осина

Романок.

Вона

вкомплектована

виключно

норовами

си­

ментальської 393 голови.

породи. Іх тут Добре доглянуті,

великовагові,

але

порівняно

юана Пицан.

Тро·

схемою. дерть, ешь.

цю тваринниКІв. В основному механізовано водонапування, гноєвидалення 1 ~;~оїння. Є пер-

М11роненко

за.1иши.1а

в

СВО€~ІУ бул.инку двох ~Іалолітніх дітей чотирирічного Петр11ка і трирічного Ко.1ю. Е·они знайшm1 В !!ОСТVПНО~ІУ ДЛЯ НИХ місці сір­

КИКИ. Граючись, підпа.1или канапу Вівторок,

·

виправлення.

,

Інтересом ви-

3

що

з'єднує

його з

П

и

С

щтво

·

І

nо-

важли·

ками .

важливу

щука

та

·

інших

деnутатІв.

И·

роль

в

усп..ішн. о 'У! У

рІ·чии, зокрема цьогорічних. Слід повести рішучу боротьбу

з плинністю кадрІв. актнві:>увати рух наставництва молодІ

чудової їдальні. на на ко~ноУІу гектарі посІІІ4ІВ,.:

На Жерд·tвському вt'ддІ· л ку радгосnу споруджено будинок механІзатора.

а озимоІ пшениці по <> л вого центнерів, досягти ва ио збору його 3200 тонн ... полен·

Працює комn- стІльки ж пощдорІВ.

приймальний

пункт

Є ще невикористанІ

Із світлими задумами розпо-

• n ятирічку. Перед ними стnять новІ

чинають жердівці десяту

завдання

дальшого

розвитку господарства, економічного зміцнення.

вони вступають

його Але

у боротьбу з

резе_р- .дуть своє гоВсіподарс~во а~е~ас:ио

хвилин цим . "агрегатом тракто- раііпобуткомбінату, який вино- ви у

тваринництві, 1 над ІХ nередових. д цьог з • риС'r Григор!И Васильови~ " Ти- нує 16 видів побутових nослуг. приведенням у дію повинні по- ме поліпшення добробуту кож· ~енно вст':гає здобрити шилом

Такий неповний перелік роз- nрацювати

трудівники

СІЧКУ в годІвницях ста коровам. витку сІл і

ферм.

ного трудівника.

радгоспу в дев'я- Наприклад, доярка О. П. НоеR. КУДРЯ, Приміщення споруджені за тій п'ятирічці, який назвала у ко одержала в 1975 році по rромадський кореспондент. старими проектами, не роз ра- ••••• •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• хованІ на застосування кормороздаваЧа.

Тому

подарства

ведуть

ня

керівники гос­ переговори

вузькогабаритного

УСПІХИ

з

За роки дев'ятої n'ятирічки значно зросло пого.1ів'я nтииі,

нормо­

на шасі ДВСШ.

Та

виробниитво яєиь не ті.1ьки ·В ~а­ шо~Іу, а й в інших районах КиІв­

поки що результатів немає. До­ ярки вимушені тонни грубих і соковитих

кормів вручну верейками.

ської

торної

У бригадах нема родильного

приміщення.

Доводиться

корів,

що

відвертає

для

дог ляду

за

старі, дять

доярки

неякісно

це

тнм,

Виведено

з

ладу,

У

те,

оглядових

тва-,.

допомогти

«Сільгосптехні-

Рейдова бригада:

Морозова

депутат

-

маючи чож.111вості вибігти з ха ГІІ, загинули від ча .1у.

.

на

об'єктах

наро.1ного

госІІО.1ар·

Закарпатсьё:а область. В Ужго­ родсмій середній Шё:ОЛі .\'!- 15 ве­ .шё:а увага приділяється виробни­

•tо.ну навчанню учнів. нані

лzайстерні

стата.1tu.

сарної

Тут облаd·

найновішилш

Основи

справи

тоё:арної

вер­

і

слю­

вuё:ладає

dосвіd­

Василь

Юрійо­

чениrі наставник ІJU'І Ал,нашій. На фото: В. ро.1ює

Ю. Аллашій конТ·

роботу

dев'ятиё:ласника

Михай.1а Русина

на

верстаті.

Фото Л.

Коогана.

(Фотохроніка

РАТАУ).

мо.1одня·

сір11ики й UІІгаrки . Пі.1.1ітки про· б ую ть па .lІІТИ nотаіі від батьків,

..

Х <І В <І югься

на

д 1я

гор11щах,

uього

де,

як

в

с~раях,

нас.~ідок,

ча­

сто і сп3 .1 ~ Х\' ЮТh ІІОж є жі. Іно.1і діт.1ахів nрІІваб.lЮЕ стрі .lІ,ба з са· моrобних Путачів. у які ВОІІИ на· бІІвають cipmн<oRi го.1овки. Зрозу­ ;Іі.lо,

дуже

доб)lе

ВІ!ХОВУВ3П!

.'Іітей

са~юст і й11ість

ства.

д,,е

І<~ють

ті,

з

дІПІІН·

ве.1І1І<У ПО\ІИ.lК У

допус .

хто

ще

у

доручає

дітя~

до·

доручення,

сірник

д.1я

прикурюван·

ня або погасити їюго. Часо~І пра­ иівники то.ргівлі продають дітя~І

1976

року

кращо~1у

разі, а

дитина це

забуде

про

призво.~ить

до

.~нха. Підлітків. перш ніж довір11· ти Ї~І в~Інкати е.1еюричні при.1а.1и.

розпалювати газові п.1ити. хідно навчити робити це.

необ·

штук.

мільйон

інкубщі!\• тисяч

645

Зростає прибуток.

Тільки в завершальному році .'Іев'ятої п'ятирічки пере.~ано Се· миnолківській птахофабрІІUі 409,1 тисячі

курчат.

Броварському

тисячі.

Відпра-вили

племптахорепро.1уктору

-

230,7

не~1а.1о курчат

птахафабрикам Львівської Івано-Франківської областей.

-

Успіхи

резу .1ьтат

та

nоси.1енни

партійної і агітаиіііно·~Іасової ро· боти в колективі.

Багато птахофабр1ш району, а також Київської об.1асті О.1ержа­

лює завідуючий иехо~І ветеран виробниитва Пав,1о Панте.1ійовнч Власенко . Сvм .1інно пранюють

ваго~Іе

494,9

поповнення

моло.1няка

ська, Іванківська, Морозівська інші птахофабрики.

та

Крі~І того, Броварська інкуба· торно·пт<~хівнича станція повніс· тю nостачає мо.1О!!НЯІ<ом птиці насел е ння нашого раі'Іону. Києво· Святошинського, Борнспі.1ьського Е·ншгоро.1ського. Оскі.1ьки в

тrьох

районах

не~Іа

птахівничо·

інкубатоrнпх станиій, наш колек· тив ззбезпечує курчата~Іи все на·

се.1ення На

по

В ТО~Іу, ЩО В дітеЙ ВІ!НІ!КаЄ ін­ тереС до сірн и ків, часто винні до· рос.1і . Дехто доручає ~1а.1юкоnі

січня

реа.1ізовано

при~Ііської зони

СТіІНl!Їі

Києва.

ефеКТИВНО

наявна

.1иwе 4 старих

глядати за пічкою, що топиться. за ПрЮ!\'СОЧ, ГаЗОВОЮ П.lИТОЮ. В

20

і

закла.'Іанням

них яєuь І

Попереду в змаганні йде брига• .1а Комуністичної праці, яку очо­

товнться

ства. Отже, ше раз нагадуо1о батькю1: ховайте сірники від ді· те й.

запа.1ИПІ

зобо·

птиц і , особ.шво Броварський п .1е~ІПТахорепродуктор, Богланів­

вихо­

ка~>.

R.

соціа .1істичні

. ротів із

ти·

.1И

апарати

цьому

повинне

райоб'єднання

і на

часто

нема

трубок.

ринникам

і

Наро.1ногосподар·

ка nтиці шість мільйонів

новона­

nрацюють

що

і nульсатори

снляних

певна

сячі штук.

Скаржаться часто

є

чотири роки. За дев'яту п'ятиріч­ ку nроінкубовано 8125 тисяч штук яєць при п.1ані 5600 тисяч.

родженими.

що

иьо~ІУ

в'язання значно nерекрито. а в ціло:~-~у n'ятирічка виконана за

увагу

доярки від основної роботи. Так, у групі корів Мотрі Іва­ нівни Нарпенко вісім отелів , доводиться витрачати багато часу

В

станції.

ський nлан

три·

мати новонароджених телят бі­

ля

об.1асті.

заслуга і ко.1ективу nраuівників Броварської nтахівничо·інкуба·

переносити

Так часто внннкають пожежі в ЖІІТ.10ПІ!Х бу.1ИНКаХ Гр0~·13.'1ЯН Та

рентіївна

б

ліпшення УдІВНІ · вих об'єктів. Як не дивно . .у радгоспі досі немає зерносховпща складу для мінеральmІХ

долають намІченІ рубежІ. виве-

знзходять

Так. 8 січн·я иього року житель­ ке села В. Димерка Га.1ина Лав·

.•

вода трактора. За чотири-п ять ле1;сний

та постіль . У хо~і зібра.1<Ісь вели· ка кі.~ькість .'!·: . у, і хлопчики, не

багаття , па.1ять uнгарки, внас.1і· .'ІОК часто бувають ВІ1нні у виник· ненні пожежі, а деякі нещасні ви· лЗ..'І.КІІ закінчуються трагічно.

виконаю

ІЗ зМІшувачем, що дІє вІд ~ри- 105 процентів.

во-

розnалюють

б

плани у.'!И не . Потребує прискорення

ми М. Г. J:\ацюна пристосува~н дуктовl магазини у Жердові й ратного метра, виростити ~оз- вnевненІстю, що неодмінно по· ~очку_ ємКІстю в 1~ЮО лІтрІВ Тарасівці торік вю:онали на са~и напусти .на ?О гектарІв 1

Нерідко причиною виникнення n·tJжeж є дитячі пустоші з вогне~І. Діти, за.1ишені без .'ІОГ.lяду .10· сірни·ки,

низм.о

нелегкі

з

забав

немало

ша сnроба мехашзуват. н 1 нор: Зростає добробут населення , тив парни. ново·тепличн01_ бригаР б ержати по 0~ мороздачу. . адгосnю у:vнльщ зростає 1 його купівельна спро- ди З? 08 яз~вся за пропозиЦІєю бригадира фер- можність. Плани виторгу npo- 14 КІлограмІВ овочІв з квад-

ВИНЕН ?• і

здавав

не все ще комплексу на 11 оо корів, двох виростити по 35 центнерІв .з~р- тощо.

У обох бригадах

ЖИТТЯ>>.

ігор

госп

~'чнів nІдвозять пер~ш1 рік ДССЯТОІ "бп ЯТИРІЧІШ, добрив. Навіть тваринницьний які ІХ плани на маи утнє. вка. · з недоробавто· зали на недолІки 1 шляхи їх комплекс заюнчен 0

·

до ІШ·:о л и радгоспним транспор"'ОМ

зроблено, що~ полегшити пра- гуртожитків.

нам корів вагою

своїх

·

6

· ,

лина Євтихівна Бартош, Марія Антонівн'1. Налуга показують

рослих, д.1я

Н

перетворений в жнт-

nриМІтивщ, але добре утспле- · клуб. У ТарасівЦІ закінчено У нинішньому роЦІ ~рацівн НІ, чистІ . будівництво тваринницького ки рІльництва зобов я~алися

норів, яких уже давно вибракувати . Доярки Га­

хто

185

хо.'!однльниюв, І успішно машин. 20 легнових тя

годІвницях є СІНО,, лісся пронладено асфальтовану п ·ач · · 1 ~дорогу, ТЮІ збудовано хороший риющення х

·

-

доброго

на поліп·

складєІjОЮ сспом 'г'сJголево~• До сrла ПІ"· радгоспу . n. три!ж~саП, г~n я ти • · · · "'· ·· " ловного агронома . n. ош- здІйсненнІ завдань нoBQl

сільської Ради депутатів трудящих, Н. Хожай, М. Скоромна, Л. Проко­ пенко члени рабсілько­ рівського пост;J. на ферчі, М. Іваницький праців­ ник редакції газети «Нове

з

~<

еличак випою- криття~t

ють за спеЦіально · у

чорнорябими дають набагато менше молока. Та біда не тіль­ ки в цьому. Багато в стадІ ба· ласту варто

спрямований

ки . Н~обхІдно танож . зв~рнути серйозну ув~гу на яюсть вик~: нуваних робІТ. Адже тора\ р~д­

У cem за минулу n ятир. ічку СЛ''Хали прпсутні внетуnи виЧІвІало треба буде вирішити с еме- збудовано г хнмівна НостюнТ, алнна шлях з твердим по- ко~уючого обов'язки диреюора й інших питань, що відіграють

nояснює

бригада М 2. Микола Якович

130

п.rшт. • пральних

вонарадженого молодняка. Дбай- редш~ ~світу

ливо ного дог.;, да ь Охрімівна Дяченко,

зання тваринників.

1

План

,

нетелів, яки- an"oмo v iniв. ожного року уДепутати сі пьради доповнили дується 12-15 добротних бу. , . 'озповІ.Л'! п 0 те ми можна поповнити стадо. ДІІР«ів б! ТІьшІсть з яких _ нn- доповщ~ І а 1 р ' Р · 3більшується кількість і но- тед,~і 'ис'і діти одержvють ее- як ТРJ:дІвшшн рад:.осІ;У почали

доїльні апарати. Слюсар фер­ ми Микола Андрійович Нукса

розташована якою завІдує

Н1 в селах ЖердІвськоІ сІльрн.-

стат ня кількість

соціалістичного змагання що­ дня можна дІзнатися про надої молока ножною дояркою. По­ ряд ІндивІдуальнІ зобов'я­

Поряд, на цьому ж віддІлку.

ництв1 и тваринництвІ доз~оли0 XXV з'їзду партІї <<ОсновнІ ли пІднести на вищий рІвень ~апр;мн ро3внткv народного економіку· господар~тва. поліп· господіlрСТІіа СРСР на 1976~птн добробут т~удІВНJІКІв. Н~· 1980 роки>>, сназала вона.

госпний показник. Витрачаєть- ди у кожному другому з 6.59 шення добробvту радянських сортної продукції. З?КрРма м~ ся даремно чимало кормів. дворів є :rе.'!евізор, робітники й людеіі. тож потрібно і нам доб .'ІОНа. овочів. фруКТІВ. ВнасЛl· Тваринники правильно став· службовщ мають 400 .газових ре попрацювати, щоб він був дон цього по овочах І .Фруктах

роздавача

кілограмів,

кілограмів молока вІд корови, а інші доярки - вдв~є менше. Тож потрібно досвІД

7198

народження

nрибавляли молоко. цять-дванадцять

високий добробут

року, Пишну, а Білці вже біль- ВІ.

диренцІєю Таращанського рад­ госпу-технікуму про виготовлен­

мі доярки надоюють по одинад­

були в дев'ятій п'ятирічці бага­ то трудових перемог. Навіть в минулому посушлнвом:v році було вирощено внеоний урожай

тому вона неnогано доїлась, а зернових культур, що дозволи- своїй доповіді на сесії сіль· тепер дає чотири кілограми мо- л? nродати на 247 тонн _зерна Іської Ради депутатів трудялака. Таке ж можна сказати і бІльше плану. Перевн~.онано недавно відбулася.

Доярки задоволенІ роботою І(ормоприготувачів, бо вІд них млежить чимало, щоб корови

Вже окре­

Мі·цна економіка­

ТРУ ДІВНИІ\И радгоспу «Жердівськніі >> під І\ерівницт· вом партійної організації здо­

ВИІ\ОРИС·

техніІ\а.

оператори

Ё:вфросинія

Дідківська,

сортува .1ьниuя

рівна

Шпилька.

емктро~Іеханік

Володи~аір Митрофанович БабІІЧ і шофер Анато.1ій Гнатович Шку· ратов.

Готуючи достойну зустріч з'їзду

КПРС,

ко.1ектнв

XXV

інкуба­

торно-птахівничої ста1шії зобов'я· зався достроково внкон<Іти свої зобое'я1ання першого року деся· тої п'ятирічки. П. ШІІШКІН, директор.

Маючи С.

обо·

Остан~і~Іи рока~ІИ дела.1і бі.%­ ше nоширюється такий Х<фОШІІЙ почин. ЯІ< вив•Іення дітьми пожеж·

нць

Ольга Прохорівна Харченко, сор­ пвальниия курчат Марія Пет·

інкубатори, дає

шістнадuять-сі~Іналцять

Як і вна

AHTUHUHt:bKA,

голова

місцевкому.

ної справи. UIІ<O.la, шо деякі бать·

Необхі.1нu подбати і про ор! ані• заиію дозві.~.1я дітеіІ. Воно поВІІН· но бути uікаАІІ~І. корисни\І і ро­ зу~ним. Ве .1ика ві.1повідалпніrть

ки

скептично

у иьо\Іу

пу

дітей

у

ставляться

юна11ькі

до

всту.

лоброві.1ьні

пожежні дружини. А ие дає КО·

ристь і ВОН!!

дітяч,

і селу

чи

місту,

де

ЖНВ'у'ТЬ.

Шоб запобігти nожежа~!. багато ~юж у ть

зробити

ко~Ісо~ІО .lhСьКІ

піонерські органі:Jаttії.

Хаі!

1

при­

святять цій те~і збори, спеціальні НО\Іери стінгазет, екскІ;рсії в по· жежfІі частннн тощо. Форм і \Іе· тодін виховної роботи дуже бага­ то. Ії. зрозу~Іідо, слід вести у ко~ш .1ексі з іншими виховними за·

ходами в сім'ї, са.1ку,

в

НОВЕ ЖИТТЯ

шко.1і,

будинках

о

дитячому

піонерів.

пок .1адапься

НіІ

керівни­

ків ра.1госпів. пта:х•rф<Ібрнк . які ~1усять потурбуватися про органі­ зацію ясел, садків, піонерських таборів.

Ми не маєж1 права залишати літей без лог.1я.1у, шоб це не ста­ ло

причинrJІо

ха.

В

такот

цьо\Іv наш

то~Іадянськніі

великого

ли­

батьківський

обов'язок,

обов'язок перед державою . Д. l'Y;jlИ, начальник вІддІлення держпожнагпяду ороварського віддlпу внутрішніх справ.

о

3

стор.

і

наw

о


І так день за дне~. Невід­

ПЕРЕД кожною nоїздкою. далекою перед

на

чи

кожною

думає

зустріччю

про

кладним

близькою,

мину лі

кінця,

во­

самолюбства.

Трудно­

спогади, бо

допомога

ло злигоднів до вої революції. В

дивився самій

смерті у вічі, який і сьогод­

кращого

ні не хоче залишити перед­ нього краю влаштувати

краю.

Jхня сім'я зазнала чима-

потрібна

однополчанинові,

який не раз

ні

Без труднощів, без боротьби і життя не було б, - таке кредо Ганни Нікулі­ ної. Труднощів росту було більш. ніж достатньо.

щів було стільки. що виста­ чило б на кількох. Іноді від­ творює

ні

немає

-

роки.

А nригадує ж не для влас­ ного

справам

життя

Жовтне­ пошуках

подалися

батьки в багату козачу ста­ ющю. Щоб як-небудь nрого­ дувати ДіТеЙ, ДОВОДИЛОСЯ

боротьби, а от собі життя

дова Це

частина історії усвІдомлюють

ЛЮДИ,

З

ЯКИМИ

зустрічатися

г.

ться у щоденному буттІ. Во­ на нагадує, що боротися

napтir. молодІ

ДОВОДИТЬСЯ

стало

в.

не

Нікулі­

між

ній. Хоч і роки вже дають­ ся взнаки, і хвороби nідсту­ пають, але не сидиться їй вдома, у теплій квартирі ве­ ликого міста. Невидимі. але міцні ни­ точки протяглися від 11 до­ му в різні кінці Радянсько­ го Союзу. Звичайно, має численних друзів і за кордо­ ном. Пошта nриносить листи

8

більш чи

менш

з

СОВіСТЬ

nе};ЄШКОД­

жає.

Добре, якщо про хворо­ би неприємності вчасно дізнається всюдисуща Ніку­ ліна. То відразу nідніме на ноги всіх давніх бойових друзів. Подавонить куди тре­ ба , напише у авторитетні ін­ станції. Присоромить, коли забули про ветерана війни і праці, або ж прог леділи за безліччю буденних справ його турботи. Нолишнього секретаря Єсентукського міськкому партії Нікуліну часто запро­ шують на молодіжні вечори,

8

8

ті

нувся

щоб ти

неждано-негадано,

знову

вже

воювати.

не

за

Воюва­

сотні кіломет­

рів та не за царя-батюшку, а за своє майбутнє. Став червоногвардійцем інший брат Олександр. Батька вибрали

головою

комітету

бідноти в окружній

станиці,

-

з

болгарськими

та

що

лад

гандиста

переконувала

(і як воно втілюється на практиці), nідготував над­ звичайно цікавий матеріал . У нарисовому плані видру­ кував розповідь про одно­

задовольнити

бе,

-

сестра

Варвара.

-

товариша,

жартома

Потім

все

мовить

починається

••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••• Одним із оозділів Циві.1ьноm кодексу :іРСР регулюються nи­

тим

тання

заnовіто м ,

законо~

прийняття

ни, оформлення і таке інше.

снадщи­

спадкових

Спадкооtство

та

нрав

здііІснюється

за

законоч і за зановіто~І. Перше має місце, коли і оскільки воно не змінене заnовітом . Якщо мова йде про спадкування за законом, коло

спадкоощів

встановлене

нормою права . Іlри спадкуванні за заповітом спадкоємці визнача­ ються за бажання~ спадкодав­ ця .

У то~rу виnадку, смерті сnадкодавця коємців ні за nовітом або

спадщини,

збавлені

заповідачем

nомерлого

за

пїсля

не~Іає

сnад-

законом, ні за за­ жоден із них не

nрийняв

ства

коли

чи

ЇЇ,

nравом

nереходить

до

всі

nо­

майно

спадкоєм­

держави .

З ~юченту відкриття сnадщини nочинається перебіг шестнJ.tіслч­ ного строку, який встановлений законодавством для прийняття сnадщини. Серед деяких спадко­ ємців ісаує неправильне розу~tін­ ня цьоrо тер~tіну . Вони зверта­ ються

в

того,

нотаріальниі! як

мине

орган

шість

піс­

місяців,

ПОМІЧНИК САДІВНИКІВ

на

двадцяті-со­

за

утвердження

спра­

Закарпатська область. Ба_гато уваги в колгоспі імені _Кtр?ва. Виноградівського району придtля•

сином.

ється

,,, АНА

професія

у

те­

ток

принциправди-

вість.

револю-

За

вірність

--

«Не

згаси

ВІВТОРОК,

М.

РРФСР О. Обращової. 14.30 •У буднях великих будов•. Юнопрограма.

15.30 • Ми знайомимося 3 nриродоІІІ•. 15.55 К. т. М. Лєсков. «ЛІвша•. 16.50 Кіножурнал • Наука І техиІ~tа•. 17 .ОО К . т. Концерт духового op~tec~ Будинку

реклик

nр о пуску

танній

строку

може

причини

nоважними,

бути

ос­

продовжений.

Прикладом може служити од­ на із спадкових справ. Після смерті громадянина Р. залиши­ лись два сnадкоє~ці син від першого шлюбу та дружина, з якою

спадкодавець

повторному

шлюб і .

неребував

До

у

спадщини

ВХОДІІЛИ ЖИТЛОВИЙ бу дИ НОК Та авто:-tашнна. Син вратягом шес­

вогню»,

М.,

Вид-во nоліт. літератури,

1974.

ти

місяців

дружина

ніяких

·ж

проживаючи

дій

не

спадщину

nроявив, 11рийняла,

в спадковому будин­

ку . Після того, як минуло шість J.tісяц і в, сІІ а.,<коощі звернулися в нотаріальну контору за оформ­ .1енням своїх прав . Синові було відмов.1ено і він з~tушений був звернутися в суд. Там не визнали причин

nропуску

строку

поваж-

НЮ!И.

Рцянське циві.1ьне законодав­ ство визначає дві черги спадкоємців за законом.

невої Революції . Нерування агрегатом здійснюється з кабіни

спадкоємців

ки, яка належала в них nри сnадкуванні

Правове

ат»

значення

кожному з за законом . має тільки

заповіт,

засвідчений

серед

інших

нотаріальних

дій, вчинюваних виконавчими ко­ мітетами селищних та сільських Рад, є nосвідчення заnовітів

службовими особами сільської Ради. Але це не позбавляє права г~омадян жителів сільської ~нсцевості звертатися за пасвід­

ті ними спадщини, чи коли всі сnадкоємці першої черги не за·

ченням заnовіту до найближчої нотаріальної контори.

до

спадкування .

Заnовідач

Стаття 531 Цивільного кодексу УРСР визначає особливу категосnадкоощів що були

неnрацездатна утриманні

ocifi.

може

в

яка

ріального органу, вав його.

який

nасвідчу­

закликається

до

сnадко-

громадянин

може

зробити

віт на наявний в ощадній касі грошовий вклад. Крім цього, nе­ редбачено також nраво вкладни­ ка зробити розnорядження ощад­

ця. Кожний грачадянин

ній касі видати будь-якій особі чи деrжаві грошовий вклад у ви­

може за-

-~ишити своє маііно будь-якій осо-

падку

бі, як тій, що входить, так і тій,

виnадку такий

що

не

входить

до

ємців за законом. ци~ існує нор~1а, nраво сnадкодавця

кола

сnадко-

Але поряд з яка обмежує ро:шоряджа-

його cr.tepтi.

входить

до

В останньому

грошовий складу

вклад

спадкової

маси і на нього не поширюють­ ся правила про nорядок спадко­ ємства. Особа, зазначена в тако -

Універсальну землерийну трактора за допомогою гідрав- тися майном на свій розсуд. За му розпорядженні, не обмежена машину для роботи в садах і лічної системи. цією нормою неnрацездатні та будь-яким строком на одержанна виноградниках створили інМашина замінює ручну пра- неповнолітні діти Ів тому числі ня грошового вкладу з ощадної женери

спеціального

торського воду

конструк-

усинов.1ені),

а

бюро Одеського за- цю більш як 100 сІльськогос- здатні дружини,

сільськогосподарського

машинобудування

подарських робітників.

імені Жовт-

(РАТАУ).

манці

також

nомерлого

неза .1ежно

).

М.

•Чао

від

неnраце-

каси.

батьки і утри-

успадковують,

з~tісту

те•

· УТ

Бажан.

• Батьки

заповіту,

18.30 19.00 19.30 20.00 20.45 2!.00 21.30 23.05 9.00

сини•.

комбінат.

(ЛьвІа).

раїни, Героя Соціалістичної, Пра• ці € . О. Голованя. (Кіроаоrрад). ФІльм-коюІерт •Російська nісня», ІнформацІйна програма «Вісті•.

Те.1ешкола

механізатора.

Тележурнал

еСтарто. добраніч, діти!• . nрограма «Час•. (М.). Художній фільм сОтчий

• На

Вечірні

новини.

ПРОГРАМА

Для

учнів

лнщ.

НА

І

курсу

Основи

дІм•.

ОБЛдСТЬ nрофте,.уЧІІ•

ра.а.янського

3акоио•

давства. «Органи Радянської. ала­ дн І управління в СРСР•. (Пер,.. дача І). (М . ).

9.30 Для

учнів 10 класу І середнІ• спеціальних учбових sакладІа. Суспільстиознавство. cKoлrocn•.

10.00

Для спеціалІстів нароJІноrо roc. пода рства. • Принциnи І nроц~ ду­ ра атестацІУ nродукції по Іtате• rоріях якості•. (М.).

10.40

О.

13.30

Для

учнів Ж. Верн . та•. (М.) .

4

14.00

для учнів «Зустріч 3

5 класів. ЛІтература. ПИ('ЬЧРНМНКОМ•,

Островський. • На всякого му дреuя lІ.ОВОЛІ nроСТОТИ». Ти і• вистава .

14.30

класів. Література. •діти каnітана . Грав•

В. КропивІн. (М.. ) . Для учнів 10 класів. Основи ра­ дянського 38КОН0118ВС.ТВ&. c(ouia• лІстичниА принциn оnлати аа працю•.

15.00

(М . ).

встуnаЕ .110 aysla. мова. с0рфоrрафІ8

для

тих. РосіІІська

хто

склапннх

17.30 Л.

слів•.

Толстой.

тио .

юність•.

(М.).

•Питинсnо.

оТ!іе'а•

Тtлевистава.

(% ее­

о! я).

!8.30

К. т. Для ко•. (М . ).

дІтеІІ.

19.00 Філ•м·концерт

•Приходь,

«ТаноІ

каз­

наро.ІІ.Іа

світу•. И.~n К. т. •Здомв'я•. (М.). Реклама. Оrолош .. мня. 20.1о К. т. Вечірня казка . (М.). 20.30 nnorpaмa науково-nоnул8РІІІІ1І: Фільмів. (М.) . 21.30 Міжнароnна товариська sустрІ'І

2n.nn

з

В. ДАВИДОВА,

старший

І

!7. 10 Циркова програма. (Одеса). 18.20 • Партії бійці•. Тtленарис про 4'" легата XXV з'їзду Комnартії Y~t•

заnо­

ємства. Обов'язковою вимогою в цьо~у випадку є те, що ці особи були на утриманні не менше од· ного року до смерті сnадкодав-

не

програма

12.10 Художній фільм •Коло•. 16.35 Наша афіша. !6.40 • ВзятІ руuежі•. ТерноnІльс~ІtвІ

будь-який

час змінити або скасувати заnо­ віт, nодавши заяву до тоrо нота­

помеr"ого. Вони успадковують Слід зупинитися на спадкаєм­ нарівні зі спадкоємцями тієї чер- стві грошових вкладів. Кожний ги,

Прім'ера

Московського

ПРОГРАМА

матері у рівних частинах. Сnадкоємці другої черги спадкують тоді, коли відсутні представники першої черги або при неприйнят-

рію них

серця•.

(21.00 ІнформаuІйиа

бавовняний

черги

мета•

фільму-вистави

атру сатири.

на сnадщину

До другої

чорної

11.10 Новини. 11.25 Телефільм • Безсмертя•. 11.40 ШкІльний екран. Українс~ка JІ!тература для учнів 10 ІUІасу.

відносяться брати і сестри по~Іерлого, а також діди та бабки як з боку батька, так і з боку

кликаються

nідприємств

биваються

Згідно статті 14 нового Закону УРСР сПро державний нотарі­

визнає

Моск.

лургІї.

спадщини немає в живих того з батьків, хто був би сnадкоємцем.

суд

м.

19.!5 К. т. Сnіває Т. ЛапераwаІлІ. !9.30 к . т. Б . Шоу. •Будинок. ле роs­

звертатися в судові органи для вро д овження строку на прийнят­ тя снадщини. Лише в тому ви­ коли

ЗІЛ

17.30 •Людина І закон•. 18.00 Новини. 18.15 К . т. еВеселІ нотки•. 18.30 На3устрІч XXV 3 ' ї3ду КПРС. Пе­

nисьмовий нотаріусом.

падку,

культури

ви.

спадкоємцями за законом у тому випадку, коли на час відкриття

спадщини.

Грибачова•.

10.40 К. т. Концерт народної артн~тц

спадкових нрав, і вони, одержав­ ши nисьмову відмову, змушені

себе

ЦТ

9.00 Новини. 9.10 К. т. Гімнастика. 9.30 К. т. • Виставка БуратІ не». 10.00 •Сторінки творчостІ nнсьмеІІВИІІ8

Таким громадянам нотаріальна контора в і юtовляє в оформленні

ляючи

20 СІЧНЯ

ПРОГРАМА

не менше двох третин тієї част­

автоматично позбав­

·

(Фотохроніка РАТАУ).

До пepll!o! відносяться діти (в тому числІ 1 всиновлені), дружина та батьки nомерлого в рівних частинах. Онуки і nравнуки є

са~ІИМ

сувенірів ста•

Та Лемак оформляє сувеюри. Фото Л. К(')вrана.

Світлана КОВБАСА, студентка факультету журналістики КДУ.

реалізації

На фото: KOJICOMOЛKQ ~ лизаве­

ції, за безкорисливе і без­ С"І:рокове служіння своєму народовІ nоважають її.

Наша сучасниця кому­ ністка Ганна Володимирівна Нікуліна звертається з на­ путнім словом до молоді. Постійна тема її виступів про трудову доблесть, бойо­ ву славу. А джерела неви­ черnного героїзму знаходя-

від

ванців.

Ганни

за характерні риси: nовість, чесність,

художніх про­

новив близько 2 мільйонів карбо·

Володимирівни Нікулі­ ної: бути однією з сотень бІйців ідеологічного фронту, який незримо проходить всюди. Ще її називають пар­ тійною совістю. Так політ­ в!дділ!вц! армії визнали 11

будівництва

розвиткові

,\tІlслів. У минулому році прибу•

Нр!м того, саме вона, ін­ структор nолітвідділу 9-го стрілецького корпусу, майор Г. в. Нікуліна nідняла над будинком імперської рейхс1\анцелярії червоний nрапор Перемоги . Сталося те. як ві­ домо, у nерший травневий день 1945-го.

думницю.

Про право

Наші консультації

за

НН

з долею рідної країни. Но­ вий рядок біографії, то скла-

спочатку.

сnадкування

завдання

дУ. але бу ло головне на­ полеглив і сть. Тому прийшла в Саратовський Номуністич­ ний університет здобути по­ літичну грамотність. й надалі життя Ганни Ні­ куліної тісно переплітається

від­

Та й неспокійна в те­ Ганно, вдача . Відпочинь

трохи,

дочки:

(надзвичайної комісії) , пра­ цювала у комсомолі . Часом не вистачало знань та досв~

щиру

почуття

повідадьності за за свою роботу.

-

виконувала

молодших друзів,

хвилює

характер

статтями

партійного

роки. Прик­

роки

йову операцію, проведену в самому центрі Берліна, ос­ танній цитаделі гітлеризму .

зне­

гартувався

ми

ровес­ припа­

Трудового Червоного Прапо­ ра вручили недаремно . Ця ж нагорода їй найдорожча. Бо орден за останню бо­

вірених, допомагала місцево­ му населенню бу дувати со­ ціалізм на німецькій землі, визволеній від нашестя фа­ натиків-гітлерівців ... Серед багатьох видань по­ літичної літератури з' явило­ ся кілька нових серій. Одна з них озаглавлена як повість про справи і людей партії. Отже , коло авторів розши­ рюється. Правдист Степі­ чев М. І.* відомий читачам актуальними

недовго

тому :

їхні яких

1

Ідеали гуманізму та доб­ роти пронесла комісар Ніку­ ліна через роки Rеликої Вітчизняної. Через те орден

пропа­

повіси л и біл о гвардійці . У вирі громадянської війни

головував

з

почесних

словом

що

молодість

ведливого ладу на землі, ра­ дянського, за його визнання, разом Із своїми родичами сестрами й зятями, Ч()Лові­ ком (теж партійним праців­ ником). коли захищала :за­ воювання Жовтня пліч-о-пліч

чеськими

серед

ПрОгре­

рокові, коли боролася Ніку­

кореспондентів його є та, котра своїм полум'яним 1 пристрасним

самі,

ла на буремні

марками. А журнал <<Тром­ мель:Р у НДР визнав за честь,

ж

ники,

•••••••

ща. Тоді порівнює життя юної Ганнусі та її ровесни­ ків з теперішнім. Ному з них легше? Хто щасливі­ ший ? Ганна Володимирівна

котрих

ля

8

але

цікавість

то

8

пережитками

НОВИМ,

мету й Ідеали юнаки 1 дів­ чата 70-х років вибирають

ліна

у школи та - ремісничі учили­

прагне

за

8

Й

кає на своє визнання. Хоча

~U.IOKHJ.iГY

трудитися від зорі до зорі, бо іногородні не мади ні­ яких прав. Там, на березі тихого Нардоніну, і народи­ лася Ганна. йшди роки, підростади ді­ ти. Згодом забрали на імпе­ ріалістичну вШну старшого брата Івана. Не одна зима проминула, доки, нарешті, дочекалися його. А повер­

КО)ІфортОlІІ ...

елементарним

Мабуть,

затишно,

8

адже

nоділ

СИВНИМ, яке нетерпляче че­

Вірність ідеалам гуманізму Є В ПАРТІї ТАКІ ЛЮДИ

важче,

nомітний

старим,

МИНУЛОГО,

ПРОЧJ.іТАЙТЕ

•••••••••••••••

значно

завжди

хокеІІІ.

збірна

ЗбІnпа

СРСР.

ФІНJІЯИ.ІІ.ІУ

(М.).

державний нота-

рІус.

Редактор Є. ФЕДЯR.

j -:::~~~=~~~~~::::~~~:0::~-.,.~-;;;~Fp~~---1 :і~~~:~~~=:~~:л::7~%=~~:=:.~~~~---~-~-•:f~і;_~~~Советов депутатов трудяшихся КиевекоА областв.

м. БРОВАРИ

дента

иІсцевоо·о

ролІоиовлемн•

-

111-3-18.

аІuІлІ:а

прамнеловоаrt.

f>бсяr 1),1 ФОDМатЇ

.,

Газета вЬІходит на украинском язЬІке . аул. КиТаська, 154. масовоТ робатн. фатокоресnондента 19-4-87, rезетв «ПOtJua•. . ~~-,~~~~~~~~~~~~~-,~~~~~~~-~-q~~~~~~~~~~~~~~#~~~·,,~~~~~q~~~:~~-·-~-~-~

ІНдЕКС

61964.

Броварська друкарня Киівськего еблуnравлінни ·в сnравах видавництв, nоліrра_фіі і книжа:овоІ

торrівлі. вул. Київська.

15-L

Зам.

317-10.890.

#11 1976  
#11 1976  
Advertisement