Page 1

Полотняк Сердечний

Іваницький.

Га6рJ.йчук

Теплюк Козак

І /. /І

'·_,

ПРОЛЕТАРІ І

·- ~

'.....

------ ------- -·-- - - - - - - -

~

ВИдАННЯ

31-А

~-- ---~-------

16 11 (3009) ВІВТОРОК

27 СІЧНЯ

1870 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОНВОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІТ УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВЛАСТІ

Ціиа

р. ІЮІІ.

2

П'ЯТИРІЧКИ РІК ЧЕТВЕРТИЙ ЦСУ ,при РЗJДJ Мі,нr<еТІрів СРСР 1Підби.1о п і-д­ сумки

·ВИ!ЮН<ІІння

~ержавного

п.1а.ну

на,рмного тосподарст,ва ·нра,їни

у

н.арбоваІН:Ці.в ·і перебуває на ·Рі-вні середньо.річ ­

ног.о виробництва -остаа~ні-х чатирьох роНІів і на

ро·зв11тну

19 прощентів вища, н :ж 19-61 - 1965 рр.

~шну.1о~1у

році.

і

На<ГJЮМа<ДЖЕ'ІННЯ ,

СТаНОВИТЬ

НОВИВ 160,5 ·Мі·ЛІ>ЙОНа .ТОНН (9,8 МіЛЬЯР,Д.З. Пу­ ДіВ), тобто іН:а 23 проценти ·ІШЩе, < Him у серед­ ·ньому за 1961-,1965 рр . .Валовий збі-р ,рису стаІНОівиrrь 1,1 мільйона тонн. що на 4 прощеи­ ти біл ьше . ·НІіж у 1968 раці .і .в 2,8 .раза біль­ ше, ніж ,у се:редньо.му за 1961-1965 рр. У •державні рес:урси на;дійшло

106

ЦЕJНТра!.ЛіЗОВаJНИІХ

· НаПLт31ЛЬНИХ

молона

-

ВКЛа­

пода:рсТІВ•а рсщі

-

ких

-

електроенергетика•, машинобу;дуваJння. хім.іч•на і .нафто.юіміІЧІн.а цром.иеловіІсть . Значно збіль­ ШИІЛООЯ .виробн:И!ЦТ'ВО ТОІваjріІВ ·культу;рно-nооуто­

промислових

п і дприє·м-ств,

працюва­

m 3,8

В РА.ЙВО.И.J: ВП УВРАfИИ

"Про Оезгосподарне ставлення керівників і спецІалІстІв радгоспу "Гоголівський"

п.рим!­

ІЦР<Щента.

91 процеН!Т ,л;рибут.ну. У ПОВіДОМЛЄНН<! ЦСУ О~СР навQДЯТЬСЯ Ві­ ДОМОСТі npo ·ВИНО:На!-І'!Щ ПЛаІНІу реа<.JІі3а:Ці'і ПірО­ дущ.Ці<Ї 1 темпи зростання ІВИіробнИІцтва по ок­ .ремих міністерст.вах. .Біль.шіс:ть з них вююна­ ла 'l переви.к<JІНа:л.а річнІі плани. Однак ,на робо­

вих впорядковаJНих ІtВаІртИІр т-а .tндИІв~ду.алЬІних

ЖИТЛОВИІХ б,уДИННіВ ЗаJМЛЬНОЮ (,НqрИОН!ОЮ") ПЛО­ Щею 102,5 мільйона 1QВ.а/Дратних метрів. Це тро.хи ,бLЛьше, ІН!ж буІJю -с.порущжєоо в 1968

ті баттьох -rю~дпрИІЄметв . негатИІВню познаІЧИіЛИСЬ •НіеС.ПрИЯТЛИІВі ІПОГОдіНі уме<ВИ і СТИХі'ЙНі ЛИJХа В ряді районі:в.

раці·. За М!ііНJіЛИІЙ рі·к переселИІлися в нові бу­

динки, а та:кож ЛОЛіПШИіЛИ СВОЇ ЖИІІ'ЛО'Ві у<МО.ВИ ; t)ли.зько 11 мілЬІЙонтв чол-овік.

мин;ула.го ·року та

Досягнуто

дальших :yteпlxLв

у ,розвИІТку

на­

РСІІдНОї осві·ти • .на:уки і цульТУJРИ, в підгатовц! кв.а.mіфііоов.аних и;а~дрів, :в nмЇІІШІІеИІНі •медич•ної

стихійні лиха в ;ряді райо.нLв НІраї.ни за.вда·ли серйооної ш~rоди ·сільському -госоодарст:ву. Незважаючи на .це, ·ва:лова проду-кці-я с.іль­ снкого тосподарства .стюювИІть 79 мільярдів

допомоги населенню.

Огляд покооа.в, що ·в розвитну досліджень ножної сою:.шої

до розвитку і утримання в зимовий час громадського тваринництва"

І ея

. В ·суботу, 24 -сі:ЧІня, відбулапозачергове ЗаJОідаНІня бюrро .ра1йкому НіП У.кра/Lни-. На .ньому було розглянуто пwта.ння «Про бе-зтоспод:а.рне ~т.а,вл-ення ке-

партному т. Смєхо•ву, rм•ов! ро­ -біткоІМу т. Шевелю, ааетУІПнину ди,рентора т. ,РИJЖи:кову, голові

рі:вникLв і ,опеціаіЛ'істі•в радгоспу

сі, іНеруючо-му

«Гогол~всьJшй• до розвитку і УТРИІМ-ЗіНіНЯ В ЗИМОВИІЙ чае Гром.а.дсьJюго 1':ВаJрИіНіНІЩТОО>>.

,Бюро Іра!Й.к-ому партИ І ІНУЛо матеріаJЛи -комісії, ревірял.а

rосоода,ратво

оі.льсьн-ої Р.щди т . Ти:мну, ;н-еруючому в-іддtлном N'Q 3 т. Жов:ту­ :ві<д~Lлном

N'Q 2

т . .Безсмерт.но,му. Члени бюро раіЙНОМу .П<іі.РТЇІЇ ЛіДДа!.ЛИ rо·стрJ:й н,р:итищі

керівників

радгоспу З<І

,розгля- щопущеНІі .недоліки в утриМЗІнні ян-а пе-

тварин:нИІцтв.а.

і вета-

.Бюро райкому па,рТії 33 без·

!ЮВИ'Л<а, що н~рівники. па:рт.J:йна

організація :1 робіт- ком rра.дгосnу принщиПІНість, за,пущенlсть внеа<Маусун;улИІсь .в'і-д nостійного ховноо iPOOOroii;, ІНедотрwм-ания нонтролю за ут:римаlFн:ям тро- сrа:тутНІИХ .ви~ -ному.нісr.аJМИ мщдеьІЮГо

сліщок

тваjрИІНіНИіЦ1'ва.

Вн.а- вважає неможЛи.в·им дальше пе­

безгаСІІІодарності -нерів-

ІНІНІкІ!в, х;а:латнОІГо ·ста:вІЛен:ня спе- Р00~вання на посаді секретаря ЦЇіаіЛістів, неруюrчих . відДLлнами па•ртRо:му т .. СJІєхова. до утрИІМа,ння ХУ'д<JІби госпоДа< р-

ДщректоРУ · . рад

т. Лооа-

с11во в минулому році 1з-за реву :Щ~езrосп рнісrь -в тванизької цро.дуктивностJ Re в-ино- ри.н:!Шіlф'ві, оуеунеmя від

:НІаJЛ·о пла~нLв по продажу держа<ві б~ре:д! го ке<нтролю за ммока., .м 'яса, Іне;дови~а'НИм tюбо:·юю •ецЬаЛ!іс'Юlв _і керуючих

за.пиши:вся •ПІЛJЗІН proB}I'l'liY \псfо- \!.Ідд

Jйв'-я, ;доІJУІІЦена вие<Жаkо(JLвSір·

тість

лроду:НІції.

Госл4-~тву

за,

ІМИ, заnrуще<Ішсть оргааrt-

сьної роботи: в господарст-

oroS]нo CJ'IBO!py домну з

було 'lfаІнесено вели-ні ~и в· ~· ,.. еее\іня. до облінооюї тртки ТІ:JаіРИ'ННИІЦ'11в.а•. Вони - craJtиeя о- 1 ·J I т<Івл·е :вимоrу наМлижЛОВін:J!ІМ 'ЧИНОІМ, за ;рахjІН П~- "ІН·~ 'Ч - . · Л •іНВі~дуІВаТИ 'ВИЯВЛеНі

І ревИТІрати

норміІв, .велиж5ї ял

вост,! ·коріІв, ·д.~пущен:~ П<lідеж

І шни серед <робітниюв

-т~. •ни.зьно•l труд<;Ш011 ДИJсци-п дИJРеnщІ:я,

ферм .

.оортійна

оргаІНіза-

цLя і :робіТ.НО:М 'ІЩl!іГОСпу ЗаJНедбали в господа:рств.і органJJзат·орську і :виховну .робату з людьми.

!Не

забезпечИJІи

в

зи-

.и; .в радгоспі .

'- '•За мезадові.пьне

к·еріІв.нИІцтво

ві.дділна<ми. щопущені

серйооні

• нед-ол.іки у зи:м'іІвлі худоби, від­ су'І1нісrь

qр!Гаі!І'ізаторської

,робо­

ТИ 6юrро <р<ІІЙНОму nаJртії ЗВЇЛИІИ· ло ,від ОІбов'ІЯІЗкl<В •неруючОІГо -ві'д­ д'iJli{OM N'Q 3 т . Жо:втуху, а н:а иеруючого

rвідділ!\ІО'М

N'g

2

з 3анесffіі'н.ям

до

мооий ЧаІС реrумрнато заJвезен- т. Безсм-ертного наклало парт,ій·

(ТАРС).

Панора. иа }ТСпіхів радинеької

(Фотохронlна РАТАУ) .

UIIUUIIDUDIIIIIUUIIIIIUШDШШШUПUUШUШUIUIIIIIIIIШUit

.введено

·ок-ремі товари ;rос.n()ІДаІрСького вжитку. з~до­ вольняються не nавнlістю. У 1969 році введе­ но :в експлу.аrмщ\Ю 2 мільйони 250 ТИІсяч но­

ду;ІЩІ·ї .L !Дали понад

ЛеНІіІосьнl дні ІНЗ.-ук.и союзних .республін, я~tl rюч31Лись у нвіт·

На фото: на дільниЦі силадання телевізорів.

Фото Ю . Ільєнка .

виробнИІцтв на дію ·

т.вариннИІЦЬ.К:ИХ

приймач

no діагоналі 59 санти­

метрів.

вели­

Незважаючи 'на значне зрос:та!!ііня товаро­ обороту, ;в-ідзнаJЧІСІJЄться .в пов.іІдомленні, попит Н<І!СелеНіИіЯ на деяЮ 'ОО,оори, .зокрема на м'ясо, оселед~ці, ОІВОЧі, на деяні види ше.рстя.них тка­ ,нИІн, оДЯІГу. взуття, н.а будівельні м.атер'і.али.

рОібИІЛИ 83,6 прощ€ІИ'Т.а .всієї промИІсло:вої про­

умови

а також

-

на <Ці рони.

пл.ану­

ТИСЯЧ ПрОІМИСЛОВИІХ ПіДПрием•СТ•В, ЯН•і 'ВИ­

нової марки <<Нрим'> з розміром екрану

6 иро­

<11 за rчотнри р()J(И ІІІ~яти.ріЧ'Ки на 26 процен­ тів проти 23 прощентlв, передбачениос ро:JРа­ хункаJМи до директив по п'ятИjріЧ!ному план;у

рі,ч:ному ІIIrJIJa!HY ІНа ці .рони.

ло

Нримсьна область. На Сімфероnольському телевізорному за · воді став до ладу цех , де випуснається телевізійний

16,7

Реальні доходи тр,удящИІХ в розраJС)'Інну на душу наюелення ІЗросл<И за рtк Іна 5 црацентів,

В ,ці:ламу за чотири роки n'ятІіірічки при­ ріІст ПJЮІМ.И<С;ЛОВОЇ <Продукції СТа<НОВИТЬ бЛИ3Ь.КО 39 nрощентrв nроти 36-38 nрсщенті:в, перед­ бач·е:ниос іРООРаJС.У'НR<ІІМ.И що ,rщреКТИІВ -по :п'яти­ за. новою .сИJСтемою

1

Н<JЛ!ГОСП.НИНіВ ПіДВИЩИІЛ'асЬ

ВОІГО призначення і J'ОСПQДаJрського :вжитку.

економічного стИІМулювання

Іrолrос-­

-Середньомі-сяч.на грошова заробітна лла·та рооіТІни:ків і служооІІІЦів у <RаJІ>ОДИІО!Му rоспо­ да~рстві -становить 117 -каJрбов.анЦ<ів і ооільши· ла1сь на 3,9 процента; зароібіТ<НІа плата ,paJ30i'vi З ВИПJІІаТ<ІІМИ і ЛЇЛЬГаІМИ З СJІСПLШШИХ ф01НДі~ спожива:н:ня СТІаJНовить 157 .карбованців проти 151 ка.рбованця ІВ 1968 \РОЦі. Оплата nра·ці

Бlлми воооІКИІМИ .темпами Іро:3Вива:лися галу­

J

1

У минулому ,році :здійснено п~двищеннЯ за­ робі•тної плжи середньООІПлачу.в.аних категорій праJцівнинів, за,йнятих у будівнИІЦт.ві, ІНа ре­ мо:нт:но..б)"дLвелЬІНИІХ роботах 1- на ІПідnриєм­ стваос промИІСловосrі· будіІВельних матеріалів.

зі nромИСJЮВОС'Іі1, які забезnечують тех;ні<ЧІНІИй

в·аІН:НІя

держ<ІІRИ

центи.

енономічного сти­

госпо.даJрстm

У ми,н:улому

С ередньорічна чисельність роб1'11нинів та 'СЛуDКбОІВЩіВ ,у наrроtЦ.НОМу І'ОСПО!ДіІ!РС'І1Ві СТ,а!НО­ ІВИІГЬ 87,9 МііЛ&ЙОІН<а 'ЧОЛОВіК 1і збіЛІ>ШИЛ•аСЬ За Р'ЇН <н.а 2,8 МіЛІ>ЙОНа ЧОJЮВІіН, аJбо :На З Про·

нюсті виробниЦ'І1Ва.

пог,о,дні

'вклащення

в енсплуа<т.ацію ба~г.ато ще;нь, лтахофаQр!іік.

мулІОВ-аJНJRЯ, що опрwяло підівищеІНІню ефенти<в­

СкладнІ!

на,nітальні

технікою.

ті;в, .виді:лених :за дерЖаJВНИІМ лл,аJном,

-на,ц~она:льному

1969 <рОІЦі 'І'рwвало переведе;ння підприємств d rаJ.ІТузей наро,дного господаІретва на

І Народного

вwнона,но.

У -сільському госnодарств•! за рахуІНок нош­

У

і

н.ра,їн'і

чих підпрJrемствах.

рін, tЦосяг.нуті .вже в- ·мннулому році .

нову систему іІІланУ'Вання

по

У мИІн;улому ·рю.ці ВІВеден-о :в дію <нові ви ро6ничі потужност.і в убх -га,лузях .народного господарства. Стали до ладу 350 нових вели­

до.ходу, обся•гу про-мш::лового виробництна, ВІа:н-­ тажообороту траІНІСПор:ту, роздрібному тов;а·ро­ обороту, .реа!.Л~:>них л.рибуrrках н.аJселенІНя . серед· ній за•робітніІй ІІшаJті .роб'і'ІІн:икі•в і сл:ужбо,вці:в, оплаті пращі .нмтосп:ників. При цьому за~вдан· ня по зрос·таІнню сереДІНьо-Ї заробітоої ІМ-ати роібІтникіІв :і ·службоВІЦіів і оплат-і пращІі кол­ госл;НІиніІв, передбаІЧ-ені дирентИІвами на 1970

36

суча<е·ною

к-а кільwість нових цехІ-в

ста:нню ·основних лоназни.кіІв

кіІІЩЯ ·року

цілому

це:нтів.

процентіІв.

До

в

~тів у сільськ-е гоапода.р-с-rво СТаJНJОВ'ИЛИ мільярда нарбованці.в і :збільшИІЛИІСЬ 'На

103,8 .процента ; реальні •доходи -

,у;сього

Я·єць

Тр'ІfВІало -да:льіп· е осНJаЩеІіня оільсьно.то гос­

За чотири .рони .п'ят!ііріч.ки, говориться далі в повідомленні ЦСУ СРСР, усп ішно винону­ валнея директиви Х)GШ з' ї:з,ду НПРС по зро·

nрогрес

держав.і-.

трудящих в розра,ху;нну на душу насе-лення

J 05

м'ільйо­

Од:на,н .нзщпла,но.вИІЙ продаж м'яса і молона державі трохи ско,ротивея . < Ряд коJІ-ГОСП'і'В і ра,~госпів 'не .ви,корис'])ав y·ctx ·можливостей для збільшення поголів'я ХУідоби .і ,виробниц'!lва пр(Щу'к'11ів тва•риннищт:ва і- ІЗменшив їх nродаж

деНЬ 109 прощентів; прмуктив.ніс·ть праJЦі : В ,прОМИІСЛ<JВОСТ<і 104,8 ПрО.ЦеІНТ.а, В КО.П'ГО<> паос і радгоспах 97 ІІІ,рощенТ<і!в , у буді~ни­ ЦТ<в.і 103 прощенти, .на ;заліGІнич.оому тrранс­ порті 103 nроценти; прибутоо по на;ро,дно­ м.у ·rосоодарству {~ пор.іJВІН•ЯНИіХ ціrнах) 107 проце.нті<в; фонд заJрабіі'І1НІОї плати в народно­ му господарстві 107,4 .процента-; суспільні фанди споживаНІня ,107 .прсщеНІІ'Lв; середня •Г.рОІШОВ'а ЗЗІробі·тна плата рабітнИІкі в і служ ­ бовфв 103,9 процента; опЛJа~.а праці нол­

Госшm•НІі<в

55.5

на тонн ·зерна. · Пла<н змrулок худоби і птиці,

проценті·в в~дпов і•дно до 1•9 68 .ро.ну; про~Цукція проми,словості 107 прощеН"Ііів; nродукція сільського госпо.да<рства 97 nрощентів; вве­ дення <В ДіЮ ОСІІОВНИХ фо.ндLВ За ра:хуІНОН дер­ Ж!аJВНИХ

середньому з<~

У МИНУЛ ОІМУ роЦі Ва!ІОВИіЙ збір зерна СТ-а­

Роогорнувши софа,л.істич.не з~а·гання за г.ід­ ну зуст.ріrч 1ОО,річчя з дня на<родження В. І. Ленl:на і д-остршшве .винонання п'ятирічного плану, тру~щі СРСР .добилИІСя в 196-9 році­ Че11Вертому рощt n'ятИІрLrчки дальшого зро­ ста,ння суопіш>нОІГо ви-робНІИІЦтва і ;наrродного добробуту, ГО!ВОІРИТЬСЯ в .ПООЇІДОМЛеН!!ііі ЦСУ СРСР. Націона<.JІь.нИІЙ доход, винористанИІй Н3 С'П·ОЖИВІ8JННЯ

у

ня ~орм;іJв, 'Ух пе~ки,

-дбай-

ЛИІВого утримання Х.У'доби. Все це J]РИJВело .до різн-ого знижен-

ня продукти:в:нос'])і худоби, зокрема 'Н1ІідОЇ'В ммона. Особливо

HR"fRH

не стятн~ння

облінооої н.а,ртни. Зваж.аючи на неда.вге перебу­

Ва/НіН!Я в господарстві rоловно~о зооо~ніна т . Нисельов.а, бюро

Огляд продемо.нстру.вав ті<ену коопЄїРаJЦLІО домідтень. що їх

велику безгоспода;рн:ість тва•ри•н- раІЙком~ партШ оголосІМо йому . ДОГ3ІІІ;у 1 ПОСТЗІВНЛО ВИМОГу ВЖИ-

nаt."\1а.гає

ПQДіл~ві

сnі.льному

•використанню

захо:дів до <виnра~влення .недолі· ків в ут:ри:манні тва.ринНИІЦТ.ва не

Н~Тва дсmустwли керуючі від- ти рішучи;х з-rоюфв до ліJ<.В'l:даЦе не ні •МНІНУ!JІоГо рок-у 11ворчим зв\- республіки характерною особли­ провщд.я:ть учеНі ~раїни. то-м учениос Ла,тв~йс~но'Ї . РСР , в~стю є ,нааа,МІперед пwдна,ння т.ільни еп;рияє 'ВІзаємозба·га-чен­ Дшками N'Q '2 ,і N'g 3 'І'Т. Без- ціГі недо:ліні: в rв зИІМі• в ·лі ху, доби. Дійооих ПрокураІра району т. 11аJв.ри­ завершились _ У , СlЧНІ юв1лейно· rлибок(}ІГ() орИІТі:на1льного на:уно­ ню знаннями 1 доовідом. а й д-о­ омер11нИ1Й і Жовтуха. rо рон,у ог.JІЯід?,М наукавих

ся-г.нень

"У крru~ни.

Дні

до- 1 вого шу~tання

<На:уни

вийшли далеко .за ,рамни ін:те-

реоі<в -спеціалістів. В успіхаос наунової Ю'ІМКИ яскраво виявили-

.

с.прямова,ного

в створенні соціалістич-

розв'язанні

актуальних

сьоrодніш.ньаго

ної іІІідуетрії 11 бататонаціона!.ТІь· нl ної куль~ри.

:праці

майб,утні>, 1 пра· нтична участь у ної дослід!Юї техніки. дня

ся з- аJ"альн1 досягнення нашого :технічніІЙ революції,

нар<Щу

н

завдань

в науново­

в ств-орен·

М<а'l'еріально-теХІнічної

ко-мун1'3му.

Нолективні

зусилля

та

силад­

вчених

.БЖ!wва-в

і

країни тепер багато в чому т. Нисельо~. оприяють_ успішному •ВИІНСJІНа.нню І С~рй-ОЗіН'і

, ба· зи завдань П Я'l'Ир-і'ЧНІОГО ЛЛаJНу.

(ТАРС).

люк-а Г. РІ. зобов'яза<но nровес· ти -сл1дст:во і встановити ви:н-

•голов;нИІй зоот, ехн-ін <НИІХ ·в 'РО:ЗК'ра,Данні норм'і'В, па­ ~ежу

..

nретен:зі1

були

nред явлеJНІL директору РаІдгоспу

телят.

сnJЮаІнні

ка'р:Т<J!Плі

з .метою ІВі.дшксщу.вакня з6иткі-в, ІИІаJнес-ених іJХідгоспу внаслІдок безгосп-оtдаР,ності, т.а nри'і'ягнен­

т. Лаза!реВу, головном,у ЗОО'ТеХ· ;ня їх до ніну т. Нисельову, сЄRрет-арю і!Ю'С1"і .

судової

·відпов!.Д;аль­


ВИ СОНУ ВИМОГ ЛИ ВІСТЬ І ДІЛОВИТІСТЬ

SA

ІЗ ЗБОРІВ РАЙОННОГО ПАРТІЙНОГО АКТИВУ

Цими днями ві:бу лис я збори районно­ го

партійного

активу,

.на

яких

з

допо­

віддю

<<Про підсумки грудневого ( 1969 р.) Пленуму ЦК КПРС, сьо:~-Іої сесії Верховної Ради СРСР .і завда,ння районн:ої партійної оргсrнізащії» висту­ пив перший раїни В. О.

секретар райкому Крнвошлик.

КП

Ун­

Борючись за перетворення в життя рішень ХХІІІ з'їзду КПРС, ХХІІІ з'їзду КП Укра.їни і по.сл!.дуючих Плеиу;мів ЦК КПРС та змагаючись за •дострокове

дань, поста.влених грудневим Пленумом І ський, ЦК

доріВІнював

на

нінець

нсrпі тальних

з.аводу

рячн ленінськими словами, ,велнчез.на ротреба б,уде докласти праці набагато б!"1ьше, НіІЖ дое,!!».

l\Іають велшіі збитки ві,д твз,ринющтва . Доповідач зверта.є ув.агу керівників ра.дгослів, спецізлістів на питання даль-

. бота,

Ось .саме

мислоІшх

піДприємства

23

виконалн

році

тального

за:воду

колективи

ВНІСОНі

п,р::щі

прІІріст

минулого рО'І>У

ся

і

деяних

успіХіІВ

11рудівнини радгоспів

доl\югли­

т.а птахофаб­

риrн. З ножнюго гектара бу.ло зібрано по 17,1 щент1нера зе:рнових, що да"1о :v~ож­ ливі•сть продати держа•ві понад план 117 тиснч пу,дів хліба. Вчwсно були ви­ ІШНаІН'і плани по про·д.ажу держ.аві м'яса, моло1ш, яєць. Пп вир•обниrцтву і прода­ жу зер.на і м'яса трудівники райо.ну ви­ нонали завдання п'ятирічки за 'ЮТ'ири

шдприсмства повиню

Ііритн~;ує

шдприЕJмств.а,

не в~І-

леншю

завдань

.по

~.житну,

ЯІ\1

випуску

по

роету

товарнІ

проду,ктив-

ні

Щорса,

Калитянеької

птахофа•брини,

інкуобаrгорно·ї станці•ї. Досягнуті успіхи сві.дчаоть про те, що nартійні, р;з,дянсь!\і, профспілно.ві органі защ!ї прова.дять велику організащІnну роботу В СВОЇХ КОЛІЄІ\ТИВаХ, ЩО ВЗЯТИЙ партією ну.рс на ство.рення ма.теріа.льно­ техні•чної бази комуін~зму, пLдвищення добробуту радянсьних лю.дей цілком правильн.І1JЙ і знаходить пі.дтрим.ну !З усіх

Зрозуміло, ми гордим·ося досягнутим. Але і добре .розу•мі,емо значення зав-

ф

2

стор.

Q

Кіропа

значення

виховаsНІню

робітників,

:зміщне.нню ·гру.до.вс;ї днсципл.Lни і поси­ ві,цпові·дальності

за

доручену

справу.

Далі

він

критикує

пwртійні

орга<ніза­

колентиві розПО!В!в ·секретар

організації

робів

М.

пар:11ійної елект.ротехн1·чних ви­

заво·дУ

Л.

Сінозацькнй.

Він

допоІВів,

що нолекти:в протягом всіх чотиrрьох ро­

к;в п'яти:рі<чки виконував і переви!\о.ну­ вав виробничі пла.ни. Цього бу.1о до·сяг­ нуто

з<:~

рахуно·к

росту

в111сокої

про•дук­

тивпості пращі.

Передо·ва доярJ\а Налитянеької птахо­ фа:бршш К. М. Швачко пові,Доrмила, що за ми.нуmІІй рін во1на на:доїла по 4З91 кі­ лограму .молока на ножн,у з 25 3анріп­ ле.ниJ{ корів. На ювlлейнІІІй ·рік .взяла зо­

бов'яза.ння нащоііти по 4500 кілог.рамів. Вона з.а1кликала всіх доярок на:слLДуватн її приклад .

Питанням

виховної ;роботи серед мо­

лоді в сільсьногСУсподарсько~1У rвщюбни­ цт•ві •ПРИ•с,вятив свій висту;п се~ретар КОМСОМОЛЬСЬНОЇ Ор['а,нізацrі.ї раДГОСПУ

<,Пло:сків•ський>> М. Топіха. Гоuю:ва районного комітету .на.родного нонтролю І. Ф. Дворник розповів про роботу .НІаро.дних контроле-рі:в у справі Е'!ЮІІОМНОГО і берЄЖЛИІВОГО ВИНОрИ.СТаІІІНЯ ма•теріальних ресурсів, охорони :соці.а.ліс­ тичної власноеті, .народного добра, під­ да•в нритищі сжремі комі·т.ети :на•родного

контролю, які Ще ІНеза,довіль.но спра•в­ ляються з сво.їми обов'язками. На необхі<Днfість посилення б01ротьби з

правоrюрушнинами

['рома;дсьного

по­

своїх

В .нас: ще погано використовується ван:та•жний автомибільншй транспо.рт, допуснаються велині простої ваго,нів (10,2 години 1При ,нормі 5,6). Несвоєчасно роз-

ляться до порушників ·т,ру ДОНQ!Ї і партій­ НQЇ дисципл~.ни. Тов. Кривошлин В. О. про.Lніформував уча.сників па.ртатаиву в деяких міжна­

трапляються в нашому сере.до.в!І1щі, го­ вориІВ заступник на:чальНІика рЗІйв.ідділу

нз.нтажують

родних питаютх. доклаІдно зупиІНився на

нерівни~ів

незадов!,льну

вшгони

рооо-

п1дприєм•с·тва

пром-

нrй

роботі,

миряться

ко,1ентиrв.ах,

з

недоліками в

безпри;нщипно

став-

ззв.даннях, як~tна<лежить вирішити тру­

ня <<СіІЛЬГОС:ПТеХН:іЮJJ>>. Па.рТіЙ.ІFШ\1 орга•Ні-

ДіВНИІ\аМ .ра'ЙОІJУ

:и;щіЯІ:vІ с.'ІіІд більше ·вникати ,і сміливіше втручатись в ці питшшя. вимагати пі;І

ро.ці. j Уча.сюши з·~рlв ра,йонного парТІійноrо

ІІУ

в

правнльно:-.tу

вююристаІНню

В

ЮБЇЛе'ЙНО:'rІУ

1970

ашти.ву взял~!_/ аІ\ти.вну уч.асть в обгово­

трз.нс-

ренні допові.щ. Директор раJдгоапу імені

Хоч п.1а1н будівельно-монтажлих робіт

викорщ;тЗJння .резервів ~ одержан~~. до­

порт. них 3асобі.в.

Юрова О. М. 'Чижик поділився досвідом

бу діве.1ЬН:ИІ>аМИ в 'МІіШ:'f.•Л. ОМ. у році пере-

датк~оl.

'ТJ\3'РІоІННИІЦЬ~01

продуІЩИ

На

ви.кона:ний, ми ще ,н.е домоглися своєча.с- ·.тих же с~м!ІХ ,ви.р~ни;шх площах, звер­ аюї і яні.с.ної зда,чі об'єктів в експлую:а- ~·ув yвllify н:а необх1~юсть д~ль:пог~ ло­ цію, в ,на.слідсж чого тільки на з.авод.ах . Л]ШІ1€.ння ВИТІ{?:риста:нr~ земш 1 шдви­

порошІюво'ї металургії, ПЛ(JJС1'•Ма,с, елен- щення ypoжaifli?C'l!l вс1~ ку ль·тур. т.ртехн,::чних виробі•в

в

1g.69 році .не

освоє·но 800 ти.снч крб. К•аІпіта~ювкладень. Повільно

опюруджуєтЬІСя

хлібоза.нод,

Про необхАдшсть неІjід~·ла·дноl боро~ь­

би .з 6eзгoc.~o~p~kJ:.W.. щдвищен.н:я в:д­ повщальноот1

І}~ршниюв за

ста:н .справ

раІйлі:нарня, добудовується раrйуніве;]}ма1Г. н~. ви:р(}(Щицтп!, проведення :спецJ.ашза_ цн говори:в у своєму вистуПІ директор з 1 . НШІІІІ! ·В: 1 'дхилення НlІд проект в/допус зЗJводу торговельного машинобудування нають б~дш-е.1ьнини ПМК-З, ~ прова- І. r. Агапов.

., . .

.

.

..

дять будшництво. в _Р·а<ДГОСІJЗ>~

1

пта~о-

фабрик.ах. ОкремІ шдпр)1'61ства не шдготу:в.а.тися ЯІ\ слід "дt) роботи· взимку,

не ВИріШИЛИ ПНІТаНЬ ПрО В'І\ЛЮЧеННЯ ва,Ж-

·

Про форми і методи виховної роботи

в

ту пасажирського аrвтотранспорту.

JШВИХ будіве.:Jьних об'єнтів до плсr.ну буд.і'в:ниІцтва на 1970 рі•І{. Незадо.rі.ільно працюють

на початну

року працівн.и.Іш

торгівлі., які .не забезпечили ВІІІюна,ння пл.а.ну товарообі•гу за дві ден.ади сі,чня, зонрема лращішІИІШ раrйспоживспілни. Партій.ниrм орга.ні<ЗаJЦіям, щ~рівникам П'і~Цприєм·ств .і о.рганізацLй треба .негай­ но в:жити заходів і забезпечити вино­ нання .вст.ановле.них планів за•вершально­

rо року п'ятирічки. Велшш ува,га в питанням

да.льшого

Ідоповіді

приділена

зростання

.сшьсьно­

господарсьІюго ви;роб.нищтва, пі,двищення ро•дючості землі, збільшенню в-иробни­ цтва зерна, овочів, нартоплі та продук­ тів тв,арИІюшцт·ва. Доповідач нритикує

вшюристанrня

доmові~ач, минулому

<< Ве­

техніки.

питаrннях

тнариннищтна,

радгоспи році

і

говорить

пта:хофаобрюш

в

працювали дещо нраще,

ні:ж .в попере1дньому році. Тваринники одержали на 4З18 тонн більше молона проти 1968 року, робітники пт:ахофаб­ рин

никон:а.ли

плwн

продажу

щщь,

одер­

жавши їх по 19З штуіш на ну.рку-.несуч­ ІїУ лри зобов'язанні 180 штук В юнілейному 1970 році господарств1 ловиіННі rпрода,ти на 400 тонн більше мо­ лока .проти минулого ;року. Однан, ІНа­ елідни

рі·зню

тру,дящнх.

і:vІені

нинів підn;роомсТІв, радгос.пів •і :птахофаб­ рик, які допускають великі простої ва­ гонів, своєча.сно не розванта:жують їх, ЧШVІ НаJНОСЯТІ> Д~рЖа•ВЇ ВЄ'ЛИ.Ні З!бІfТКИ.

рядку, хуліганами, роокрадаrча,ми соці.а­ .!J1!стичної власності, якf., .на жаль, ще

В

Хо.рошу роботу відзна•чено танож но­ лектиrві.в ;радгос:пу <<Русанівський>>, .!.ме­

Я.), радгоспі•в

r.

.ри Є. М. Лазорепо ,критикуІв.ала керів­

фї, янl , 11 е прицj,ляють значення вихов­

увагу

кері.вників .і ·спеціалістів радгоспів

BHI\QJHI\OMy.

.виробництва,

(·секретар т. Глуша•!\ В. І.), <<Плоснівський>> (сенретар т. Буз,нин М. С.), яні надають в сноїіі пра.юичній рабаті взж­ ливого

ликодимерсь!{ИЙ>>, і:v~ені ІЦорса, Семи­ полкі.вської птахофабршш за низьну культуру зем.1еробства, пога.не удобрен­ ня полів, ниrзь!\і врожаіі всіх сі.JJьсьно­ господа'рсьІшх ку ль тур, наводитІ, фанти безгосподарн:о:го винористан:ня землі, низької трудової ДИісциплLни, поганого

Червоні та рай-

промислового

дей. Це виrмага.є ві:д нас :дальшого зміц­

викону-

Добре попра.цюваJ1и .в перед'ювілейно­ му році колеюи.ви РЗ!дгоспів <<Требухів­ сьниІЙ», <<Красиrлівсь~ий>>, Lмені Кірова, <<ПJюснінсь~rиrй», Руднянсьного племпта­

прсrдунц!ї присуджені .перехідні прапори райкому КП Укра.ї,нн

росту

хот!\о

ро.ни.

хоз<шоду, яним за високі пона•знини пра­ ці у .виробництві сL.%СІ>!ЮГосподарсьної

тем.шв

сілнсьногооподарсьного

.неухильне

з пе~~оояl\Ш, не .ритІІнчно, мали забор

нrрів.нш;ів н:.шедення належного nоряд-

з.аво­

промисло­

Т~ІШ~ можн~

вузла, завод холсцильників, раsйоб'еrднан-

ду пороюнової ·мета.лургії, ПМК-З, ста.н­

прс;дунтивно.сті

і

за

ня форм і ІМето,ді.в •всієї 'ідеолог.ічної ро­ боти. Доповідаrч називає партійні органі­

автошдцриє.мствоа .на

вста­

вої продун:Ції зріс на 15 :vІ·ільїюнlв кар­ бованців, ЩО СТЮЮВІfТЬ 7 4 іПрОЦЄ.І'ІТН ·від зага1льного ІПрнросту обсягу в.иrробництва. В несприятлиrних погод.них умовах

при,скорення

бо~отись

неНІня трудовО'ї дисципліни, удос~rонален­

ностІ . пра.ц1, звертає

про­

ції Бобрик, району елент.ромереж, моло· нозаводу, ЛІтніІнської швейної фабрики, кон:то:ри << Бре:ва.ригаз>>, Троєщи.нсьного лозодревнс:мб:нату. ЗавдЯІШ ПОСИІЛеНН'Ю ВИХОВНОЇ р01ботн ШІrр11ійних орга:ні·заrцій, уоепlшному вико­ ншнню організаrційно-технічних заходів, підвищенню рі·вrня нері·внИІцтв.а підприєм­ ствами то.рі,к було вироrблено продукції на 20 мільйо.нів карбо.в.аНІців більше, HiJE в 1968 році. Тіль1ш за раху.н.он .росту

завдання

водобудшниrй Н_?.МбJJНаІт, шиноре.vІсн~ни_и зано.д, . 6уrдКОl\ТОlнат ~g . 2 .. _Рожня'н"'ьне

кошують

машино­

трикотажу,

виrв

в.r,... естІ~ ремонтно ~ехан"чшиr занод,' з~.

ШИР?І-юго

ПО!ШІЗНИНИ Лрruці ПрИсуД­

дитячо~о

Гру1ДІНевии П.1ену;,1 ЦК КПРС поста-

за дальший .розвитон науни і техніки, за поліпшення добробуту радянських лю­

в.ща•ч

Добре та.JЮЖ ПраJЦЮВаЛИ ЕОЛеІПИВИ за:воду елентротехні:чних виробів, фабри­ .верх.нього

ниробющтш~

ви-

ватись при буць-~юrх обставинах. Допо

ЖіЄ.Н! rпе;РехLднІ Червоні пра•пори ра.ЙІ(О­ му КП ~'н.раіі.ни та ,райвшюннос111у.

ни

на

я.ю прwцюють не рит~І•чно, rповюстю не ~и,нористовую:гь н~.ЯЕІН'l .резерви, допус-

що плани

буrдува•НJНЯ, будlве"1Ь!Юомонтажного упран­ л~н.ня .N'~ ЗН, .автопідприємства 0903·1, раІйсrюжи:вспl,:ши, ра.йпоб,утком·бі.на ту, ЯІ\ИІМ .за

персона·льну

сп,рав

гован.сть п~ред державою. ~ :1атер1алзх груд:неного Плену:\ІУ ЦК КПРС н:жолошується са:\І? .на те.

енсперюшн­

торговельного

стан

ТО!рфоп;дприємство, ,ЯІ' 1. торш ~рац~~·а"~~ •защії за.воду пластмж (·сен•ретар т. Мар­

Іювлені плани реалізащії, а бу·дівельні орта.н!заціrї плани будівепьно-:.юнтаж­ них робіт. Найнраще поп:ра.цюнали в пе.р<'д'юв і­ леrйному

за

н~~ть штурІІнвщІ,~У· д 0,,

призначення.

всі

ЩДВИЩВННЯ 'ВРО·ЖаІИН<:СТl BCl~ КОРМОВИХ культур, ,природних сьножатеи, створен­ ню _н:ульту~них. пасовищ, ЖІІГО~ошуs на неоюх.Ідно~Тl змщненн~ еко:Іюмнш Г?спо­ ДЗР,СТВ: Пl,'~ІЗИЩСНІНЯ ;ЩДПОВl•ДаJЛЬ,НОІСТl Не­ j}ІШ!ИЮВ З~ CTZl•!! ІЮНК:реТНJ:І,Х СПр:.І•В На

Н . . е ·с,екрет, що .в . на~ є шдпри:є~ства,

занін•1ується

ш;ред'юв:•лейному ро.ці

НаМ .необХі•ДНО крНТ!І!ЧНО ПіДJЩДИТІІ ДО а<нал!зу своєї діяльності, більшого значення .нада:вати .розвитн;у науково-техні.чного прогресу, .п!.двшценшю продуктивності Пращі, З:\ІЇЦ!ЮНІІЮ трудасеї ДИСЦІІП· ЛЇ•НИ, борОТИСЬ за ВИСОКУ ,ВИ:J\1ОГJШВіСТІ>

рс<бtніищтні.

рУ дівнищтво голоР.ного корпусу заводу електротехнJічни.х ви.робів, цеху велико­ габаритних шшн шшюремонтного зЗJводу та Інше. Побудова.но 75 тисяч квадрат­ них метр'в ЖИТ.10ВОЇ П.10Щі, 4 ДИТЯЧИХ зак.1адн .на 420 міоць, збудов;:uно нових і .добудовано 6 ШІііЛ, З клуби, чи:мало прИІміще.нь торгове"1ЬНС•ГО .і побутового В

~ою поліпшення ноуwо.в?ї б!"зи, різкого

в'дповідальність

минулого

кіль­ лише

чому, говорить доповідач.

і діловиті•сть •в роІботі, за

В•ІVЛа•день.

хо.тоднльників,

птахофабрика. Це

за:бвзпечюн ,добру го,;:(і·влю худоби. Різкій критиЦі було п!.ддано кері,вни­ ків радгоспу <<Гогол.І•вськнй•>, які допус­ ·тили безгосподарне утрнмwння худоби,

Введе.но. ·в дію цех .н.атурннх ,ви:робів заводу порашнавої металургії, пресовий цех зав()jду пластмас, лісопрн.різочний цех

БогдаJнівська

нічим не ІВJJІправдане відстав.а:ння, адже

розв'язання. Яс нраво говориться л ро це в Тезах <<До 100-,Рі·ччя з дня :народження В. І. Леніна»: <<На шляхах комуніетичного будівництва перед .на:\Ш, гово-

ро.ну 107 мільйонів І\ЗJрбова,ІіІЦіВ. У д•ва рази зросла Іnроду;ктиані•сть пр"щі. Буді­ вельники О·своїли 52 мільйони нарбона,н­ ців

днем життя ста-

в усіх госпо;~арствах є достатня кість потрібних кормі,в, .необхідно

виробі·в :н.а суму ПОі!ШІД З14 м:.льйснів Іїа:рбова·н:ціІВ. Обсяг вн.робництва по ви­ пуску .промисJLОВОї цродукцLї зрі·С ·в З,5 і

З ІЮІЖіНИ!М

вить .нові завдання .і про.бле,:vш, яні вимагають г.либокого вивчення, творчого

винонання зЗJв,дань п'ятирічки, сказав доповідач, комушісти, вС:і трудящі Бро­ ва·рщн.ни ,до:-.ю11лися денких У'сп!хів. Дер­ ж.а.вннй лла,н по випуску · оенс;вних видів про:'r1И:С.1свої продукції торік був вп.ко­ н:~:1шй 2с1 г.рудня. Понад план було ви­ роблено промислової продуІVції на су~ІУ Jю}:·:д 3218 тисяч карбова.нц1в. За роки п'ятирічки пlдпрИrємства міс­ та і ;раЙОНУ ВИГОТОВИЛИ j}і2ІНО:У13.НіТНН•Х

ра·за

КПРС.

поназують,

зменшилось

що •на

початну

виробництво

:року

молона.

Оеообливо відстають раrдгоспи <<Красилів­ ський», <<Бо:брицьнн.й>>, <<Ве.ликодимер-

!Іа<Jальнин за.тізнич;ної станції Брова-

.внутрішніх справ М. В. Барташевич. З·бори партійного антив•у ОІдностВІйно лр1~йня"1и резолюцію, •в якШ цілк·ом і по!ші~стю ·СХна.лили і прийняли да неухильного вико.нання рішення грудне­

вого

( Ш69

.р.) Пленуму ЦК КПРС, сьо­

ІІюї сесИ Верховної Ради СРСІ\ висно,в­ ни

і

з,авдЗІння,

в.иІМ&дені

у

ІВИІС'тупі

Ге­

нерального секрета•ря ЦК КПР.С тов. Бр€жнєва Л. І. .на пленум,і. КоМУІНіЬсти район,у з почуттям !!' лИІбОіІюrо задоволен­ ня сприйшяли пО<ст.аІІюву Пленуму, н янlй ·СХв.а.лен:о пра,ктиrч;ну Діяльність По­ літбюро ЦК КПРС в галузі внутрішньої і зовнішrньо·ї політшш. Вони одностаІЙно пLдтри:мюли заJХоди ЦК КПРС, Ра•дя.н­ ського

у<ря.ду,

слрямоваrні

на

дальше

зм.іцнення raJбopy соціал.!Ізму, на агу;рту­ ва:ння брrа:тнІі'Х соrціаліоС'ТИІЧНИ'Х і робітнИ­ чих ПЗ'j}'ТіІЙ та. ВС:іХ аІНТИ:іІМПGріаJJіСТНІЧНИХ си1л, rна ЗаJХ'Ист миру і безпеки нщроду.

На зб01ра'х були пр!іЙнят.і соці.а.лістич­ н:і зобов'лза;н.ня праrцівни,кі.в лромисло­ вост.і, будіВІНИ\Ц'Іlва, тра·оопорту, зв'язку, торгів•лі та побуту раrйону на 1970 рlн.

-------------------------

Переможцям змагання-Червоні прапори Цими днями на засіданні бюро рай•кому КП України і виконкому районної Ради деП) татів трудящих підведені підсумки со­ ціа.І!істичного змагання в перед'ювілейному 1969 році серед колективів nромислових під­ приємств, будов, транспорту і зв'язку, тор­ гівлі і побутового обслуговування.

ПЕРШЕ місце з врученням перехідного Червоного прапора райкому КП України і райвикон:кому серед промислових під­ прнемств

присуджено

колективу

заводу

ТОРГОВЕЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАН­ НЯ (директор І. Г. Агапов, секретар парт­ організації І. С. Могильний, голова завко­ му А. В. Ненько), який план реалі:Jації продукції виконав на 104,7 процента, по товарній продукції на 106,1, по прибут­ ках на 105,5 процента.

ДРУГЕ місце присуджено колективу за­ воду ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ, ТРЕТЄ колективу фабрики ВЕРХНЬО­ ГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ.

Серед будівельних

організацій

ПЕРШЕ

місце з врученням перехідного Червоного прапора райкому КП України та райвикон­

кому

присуджено

КОЛЕКТИВУ

БМУ-39

(ttачальник Е. С. Суйцев, секретар парт­ організації І. І. Барболін, голова будкому М. П. Герасименко), який план освоєння капіта,1овкладень виконав на 106,7 nроцен­ та, план виконання будівельних робіт влас­ ними силами виконав на 108,4 процента, виробіток на одного працюючого становить І 08 процентів. ПЕРШЕ місце з врученням перехідного Червоного прапора райкому КП України та райвиконкому серед підприємств транс­ порту і зв'язку присуджено колективу

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

АВТОПІДПРИЄМСТВА 09034 (директор В. П. Прохорчук, секретар парторганізації П. Г. Харченко, ГО.ЛС)JІа робіткому м. с. Немировець),

який

план

родногосподарських·

перевезення

вантажів

на­

виконав на

І 05,9 процента, по перевезенню пасажирів­

105,3

на

ці

процента,

по продуктивності

пра­

на 103,2 процента. Серед торговельних організацій ПЕР ШЕ місце з врученням перехідного Червоного прапора райкому, КП Украіни та райвикон­ кому присуджено колективу РАйСПО­ ЖИВСПІЛКИ (голова правління Г. С. Грін­ берг, секретар парторганізації П. Г. Семе­ нович, голова місцевкому О. М. Кацалап), який план товарообігу виконав на 100,4

-

процента,

по

громадському

на

107,6 процента, 104,7 процента.

по

харчуванню

прибутках

-

на

Серед побутових підприємств ПЕРШЕ місце з врученням перехідного Червоного прапора райкому КП України і райвикон­

кому

присуджено

колективу

РАйПОБУТ­

КОМБІНАТУ (директор В. О. Ковбасин­ ський, секретар парторганізації Д. Д. Кри­ веІІ'Ко, голова місцевкому О. І. Зозуля), який план по обсягу реалізації побутового обслуговування населення виконав на 107,2 процента, в тому числі по селу на 100,6 nроцента, по продуктивності праці на 104,6 процента, по nрибутках - на 149,5 процента.

Відзначено

хорошу

роботу

колективів

заводу порошко.вої металургії, холодильни­ ків, пмк-з, РБУ-7, стаНІ(іЇ Бобри.к, району електромереж, молокозаводу, автобази N2 2, Літкінської швейної фабрики, контори « Броваригаз», Троєщииського лозодеревком­

бінату:

Віажорок,

27

січня

1870

року.


Назустріч 100-річчю з дня народження В. І. .ЛЕНІНА

ВІХИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ (Topzeor:a o

лввlво~воrо воопераrиаиоrо плаву)

Добровільне масове об'єднання селян у ко­ лективних

-

ства

tосподарствах,

останнього

ліквідація

куркуль­

експлуататорського класу,

організація радгоспів знаменували собою ко­ рІнний соціальний переворот у Житті селян­ ства,

привели

до

створення

сучасного

велнко­

го сільськогосподарського виробнsцтва, зміннло весь уклад сІльського життя.

яке

МРІЇ ЗБУЛИСЬ

<<Після тІ€·І роботи тракторів, яку ми ба.чили., не хочемо більше в·ести дрібне бІдняць не гос подарство і

,вирішили

організувати

ста•є нсенароднню добром ·і переходить у .користування всіх, хто лра.цює .на ній. Ці слова ле­ нінського Денрету про землю дійшли н най.віддале­ ІНіші нутни кра"іни, у -вбогі селянські оселі . В тому паJм'ятному 1917 .році збулwся споконвічні мрії тру­ до.вОtГо народу. Ві.н став господарем землі і своєї долі. Це ·був поча:ток перет.ворення життя хлІборова, п ереддень того осяяного майбу~нього, яке передб;J.­ ча.в Л е нін.

ВИРІШУЮТЬ СЕЛЯНИ

ліси, луки, мЗІєтки і розпоряджалися ними. Ось що

писала газета <<Известия Екатерино·славско·го сове­ та раібочих и •СОJLда:тских депу-r.аrrов» про роботу гу­ бернського з'їзду селя.н : За столом през~:rдії увесь селянський склад . Голосують жваво, одностайно. Яюцо рішення про­ ходИІТь :незначною бІльшІстю, делег.ати вима·гають знову поставити на голосування, вимагають

роз'яс­

нення. Ножний пункт деба:тується, а якщо хто по­ ЧИІНЗJЄ говорити не в ін'І'ереса:х ·б!дноти., то під шум і СВИСТ ЙОМУ ДОВОДИТЬСЯ ЗаЛИІШаТИ тр.ибуну.

тракторне

-

заявляли селяни.

КУРС НА КОЛЕКТИВІЗАЦІЮ ПрнтягЗJльн.а сила колективної праці зростала невпинно. XV з'їзд ІПа.ртії на·нреслює курс на по­ розпорошенИІх

селянських

1южному ус­

піховІ у'суспіІЛьненюї пра~ці. А ку.ркулі , чим більш е мі<цНІі ла .артіль, «віІдчували свою оста.нню годину» люту.вали .в.се сильнLше.

і

Ліквідація курнульства як класу на базі суціль­ ної колективізацDї була найсправедливlшим рево-­ люційнИІМ заходом . ·,

'

• •••••••• +

знищення поміщицькоrо землево.tодІння об'єктив­ но заінтересоване не тільки в буржуазно-демокра­

тичній революції, а іІ у поваленні влади капіталу, бо радикап~оне .розв 'язани11 arpapнoro питаиня 1 м оже дати тільки соцkІлізм . Ленін . дослідив основні тенденції світової аrрарноі капіталістич­ ної еволюції, проц~ класовоrо розшарувания села, визначив ставАеи.ия робітничоrо класу до різних верств селяжтва на різних етапах револю­ ції, створив цілісну теорію і проrраму в аграр­ ному питанні.

з

дня

Землю селянин одержав. А що дал\? Чим і як її

сільськогос ­ його <<сп ра­

вою на.дзвичайної держа·вної ваги » .

4 жовт.ня 1929 року << Нрестянская га:зета>> вміСти­ ла за~мітку : << В Харковl за•кtНІЧ илwс ь 'виnробува·НІн я п е ршого рЗJдяІНсьн ого комоба~йна, збудоваІНоrо на з3. ­ <<

...

пор!Jзька.'dу з аводі Но·:v~у:нар>> У насту:пному році за плано:v~ передбача.єт ься виготовити .на запорізьно­ му заооді « Ном у нар >> ном•байнів >> . Це були п е р ­ шІ кроки ще одн і.єї .нової галузі Р·ЗІдянсьшого м а ши ­ нобу ДуваJНІІАЯ. Стають до л а.ду Ст.алїнградський , Х ЗІрні•вський ,

100

Челяб:~нськиІЙ тракторні

шиино-траюорні та іншими

станції,

заводи.. .

Ст-ворю!О'Г ься

оснащуються

м а­

транто ра.мн

сільсьногосподарсьІш:v~н м а шинами

ра.д ­

госпи Іі ет.ворювані но.:trоспи .

С елянИІн уважно пр~trляда.вся, стс жив за робото ю озброєних п е редово ю т ехнікою радгоеп ів, машинІНо-

о

Вівторок,

27

с1чНJІ

1870

роІСJ.

чив, як .полум'я знищує х.ату, але поста. 1Не за·лишив.

незмірІЮ

я пролив.ав кров у !Гро.мадянсьну

!Війну,

-

заявив

П . Ткаченко. Я ,не м іг залишити коЛІГОспний хліб б ез ІВа:рти, бо ·куркулі с коросталwся б з цього і під­ палили б його ».

ВІДКРИЛИСЯ ШИРОКІ ГОРИЗОНТИ 1933 ;року нолектИ'ВіІза.ція в основному 3аіВер­ шИІла:сь: 'Б кр.ЗJУJН,і орг.анuзJ1валося бЛИізько 237 ·ТИІСЯЧ До

нОЛІГоопІів. У люто.му збИІраІЄТься Перший з'Ізд ІКол­

гооnникlв-ущарникlв, якwй

nроходив

під л~уНІГО."d :

«Зробити !ВСі 1юлгоспи більшовицькими, ·а кол·rосп~ никІв

-

·заможними•.

А через два роки Другий .В1:есоюз.ний з'їзд нол­ rосnН:икtв-уда;рник Ів nриймає Прн.мl•рний Статуr

{ЦИФРИ

1

ФАНТИ)

*

Близько двох мільйонів тракторів, понад пів­ мільйона комбайнів, більш як мільйон грузовпків допомагають ёьогодні хлІборобовІ ростити І збирати

*

урожай.

У колгоспах і радгоспах

нашоІ

280

75

республіки

працює тисяч тракторІв, понад тисяч зерно­ збиральних комбайнів, тисяч вантажних авто­ мобілів.

175

*

До революції в сільськогосподарському вироб­ ництВІ УкраІни було зайнято 80 процентів насепен­

НJІ, а тепер

-

36.

Але валова продукція зросла по­

рівняно з доревоЛюційним періодом в

У столиці Укра1іни відюрwго КІfі•вс~>ку ооласну юв:лейну художню виставку, ·присвяче·ну 100-річ­ чю з дня народження В . І. Ле.н і.на. На н і•й екапо­ нуєrься ,понад 400 тв·ор•іІВ жиоопи{;у, скутштури, граф:ІКИ. фото:

к а•ртина

художника

Фото Ю. Мосе-нжника·.

В. І. ЛЕНІН.

заІГ<шьнона­ людей, най ­

НолгоопнИІn села НрасноІПілля Лоз івського району Петро Ткаrченко охороняв .скирти колгоспного хліба. В цей ЧаІС куркуЛІ! nLдпаuшщ.и його будиІНок. Шн ба­

*

Ве.1ика маши:нна промисловість і перенесення 11 в землеробство є єДИІна економіrчна бсша соціалізму.

на :перет.ворен:ня ·в иробництва .найбіоЛьш род.ного, такого, що займає наІЙбі.льше бі .1ьш .відст.алого зем л еробсЬІкого>> . Р~ЯІнський уряд при;йняв декрет про подарськ е машинобудування, визиа:вши

нладів.

У нашій краІнt налічується нині 35.600 кол­ госпів . На кожний з них припадає 420 дворів, 6,1 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, 3,1 ти­ сячі гектарів орноІ землf., 1102 голови вепнкоІ ро­ гатої худоби.

На

сказав: <<чудес.а тех.ні·ки повИІННі піти в п ершу чергу

Ві·дбува.лИІся разюч і змі.ни ие

тLлЬіюr в .метода.х господарЮваJн:ня , але й ,у свІдомо­ сті людей. Ви,х:овується ;нова люди.на , .1юдина соці­ ал і стичної праці , соц і а•Лі·стичиого стаІВ'Лення до ІГ.ро­ МЗІдського баіГатства . Ос ь лише один з ба;га.тwх при­

Коли коментарі зайві

П.

Д.

Слета

«Вwюдими:Р Ілл :ч у Горка•Х».

Грудень 1g.18 року. Найбільш нЗJпружени.й nерІод гро:v~адя.нсьної ·в 1йни. Навколо ·розруха, голод, хо:юд . А В. І. Л енін в думці вже бачИІв []·еретворен е , о :_; броЕ;Не п ередовою т ехнікою сільськ е госпмарство . Нисту паючи на І Вс ероо1йс ько:v~у з ' "ізді земельних вLддІлів, комітетів бі·дноти і HO:vi)'IH, Володимир І лліч

ПАРОСТКИ НОВОГО

сел і .

БАГАТОВІКОВИЙ УКЛАД РУЙНУЄТЬСЯ

ЧУДЕСА ТЕХНІКИ- НА СЛУЖБУ ХЛІБОРОБОВІ

ТИІсяч nередових роб і•тників пос­

-

обробляти? Адже у б'і;дняка ні Іюня, ні знарядь пра­ ці. Як краще повести гоаподарс11во, щоб :позбутисл зли.днів, ІЗробИІТи своє житт.я зам<:АЖНИІМ 1 щасливим? Артільний обробіток, товариств.а селян ось де вихіД, ось у чому засіб nіднесення і поліпшення гос­ подарств.а, економії СИІЛ. << Дрібним •господа:рст.вом із злИІдНІ·в н~м не вийти», піДнреслюв.ав Володимир Іллrч. Потрібен <<перехі!д до комуністич.І:ЮГо велико­ го землеробства» .

І селянин ,повіри.в білЬІШовИІк.ам, відчув силу но­ лентивної праці, її nереваги, зрозумів, що його май­ бут нє .в нолентивІ.

Двадцять п ' ять

ЛЗJла .партія на село в тридцятому році. Люди різних професІй, об '.єднані почуттЯІм .вwсокого партійного обов'язку, їхали в глухІ села, щоб за.с.вІі тити там світло щасливого майбутнього.

сLльськогоспоДарсько1 a.pтl!)Ll, голоана мета якого ЗМ'ІЦНеН!НЯ 1\ОЛГОСПІ:В ЯН СОЦіаЛіСТИЧНИХ ПіДПРИ'ЄМСТ\В , перемога соцІалІстичнИІХ ·суопі.тrьшrх вІдносин на

ІЗ ЗЛИДНІВ НЕ ВИЙТИ

дати ОЛІір 'ВЇДЖИЛИІХ КЛа•Сі·В.

-

дорожчі ·за влас.ну ха:ту , бо ·за колгоспи, аа соцlа.ліз-м

(Із Тез ЦК КПРС «до !ОО - р і ччя наро.:~.жЄння В. І. Лені.на»).

Немало безсоннИІХ ночей · провів хліООроб-трудів­ ник, бІ•дняк і середняк, бага'І'О ду;м передумав вЬн, перш 1НіЖ написав заяву :про !Прийняття .в кол госп . Ба~гато раз зЗJДЗІвав ві.н .собі nитання: що ж буде да лі, яким бу·де його завтра? Адже руйнуваJВся бага­ товіковий укалд селянського життя, ла.малися старі звиІЧ.аї . Відбувwвоя соціальний nерелом, слрямоІВ,аJНи'f на nодолання сили звwчки дрібного .влас.н:ика, зм'і.иу ЙОГО ПСИХОЛОГЇ!Ї. Величезна сила волі ·була потрібна комуністам, щоб .перенонати .і повести 1за •собою селянина, подо­

.в переломні МОМеНТИ, [Ір'ИІЙ.tlЮВ ІЙОГО ·ВІрНИІЙ СОЮЗІНИК ~робlтничИІй клас.

«Мені колгоспН'И!Й хліб, колгоспне добро

•••

В. І . Лені.н довів, що трудяще селянство з огля­ ду на своє суспільне становище І боротьбу за

ДРІБНИМ ГОСПОДАРСТВАМ

початку масової

колекти·вlзац!ї. На допомогу селянові, як і заІВІЖди

МLЦніли колгоспи.

няк.

БJ.дніше і середнє селянст.во раділо

;ріІк докорі.нного перелому .в с-оцІ.алІ­

стич:ному буді.внИІцтві на •СеЛІі, рік

гос­

подарств на рейки ·великого .соцІалістичного вироб НІЩТ.Ва. Слідом За бІДНЯКОМ у КОЛГОСП ІПі ШОБ <Сере;,

• •

ПершНІй Всеунраі'1нський з'ї.зд .Рад .поширИ'В силу лені·нського Декрету про землю ІНа всю Радянську Україну. Селяни брали .н.а облін поміщицькі землІ,

,усусnLльнвне

госп одарс'!Іво, в якому не бу:де окремих селянських

сту.пове .переведеНіня

... Земля

1929 pi·k -

могою машин.

клаnтиwів посІвів>>

З Постанови Центрального Номітету НПРС <<Про .п1дготовну до 100-рlччя з дня Ніlродженшя Володимира Ілліча Леніна>>.

ВІРНИЙ СОЮЗНИК

т.раюорних станцій 1 дедалІ більше перено~:rувався в перевагах ;колективного обробІтку землі за допо·

(Фото"р он·іка

ДО

РАТАУ)

.д;lо3ного завда~н.ня соціалtстич;ної nеребудова села . Але курс , ;накресл е ний Л ен!НИІМ , []артlєю , був пра­ внльннй . Мільйони селян , .п ереходячи .на нов! рейки гоепода.рсько го ЖИ'ТТЯ , прилуч.алИІСя до в.елwної спра­

ви буді.вни.цтв.а сощІалJ.ЗІМу. Це був не 1прос·то перехід від дрібного ·вирооництва д{} велИІкого. То була со­ ціальна революція, рішучи.й розрив з усІм стари.VІ

!

миол ення, .велика ломка в.сього за­

шкару6лсІГО , В іІД;СТаЛО'ГО, 'ВіІДЖИЛОГО.

У народі кажу-rь, що коли людина працює не при­ мусово, а з любов'ю до сво€ї справи, її руки можуть творити чу1д еса ,

вирощу.вати квіт)'ІЧ1і с а.ди в б езво д­

З кожноІ тисячі колгоспників

вищу І середню освІту.

2, 7 раза. 330 мають

Реальні прибутки селян поріВНJІНО з

ком зросли в

11

раз.

1913

ви­ ро­

Трудівники украІнського села щороку ку­ пують бпнзько 250 тисяч пральних машин, 350 ти­ сяч телевізорІв, понад 80 тнсsч холодиnьНJП(ІВ. На придбаиНJІ сучасних меблІв вони витрачають щоро­ ку 200 мІЛьйонІв карбованців.

CBIT.JJИX

Ва.жним і незвіданим був шлях роЗ<в'яаанн.я rран­

укладом життя

* * *

800

ВЕРШИН учнtв, кмrосnнини мають

850

радіол

J т елеві­

зо,рl•в. І такі :зміни ,на ·селі ;в'lдбулИІся .осюди.... НоЛ!І'ОСпний лад, до:корІнІЮ зм!:ни.вши веёь уклад ЖИТТЯ СЇІЛЬСЬКИХ трудіВНІИКЇ'В , ВіДКриває п еред .НИМИ

:нові , ще евітліші ;п ерспективи. .Прийнятий Третім Вс есоюзнwм з ' їздом ноJІІГосnнинів При мІрний Статут, •ВВібраВШИ дУМКИ М-іЛ ЬІЙОНі'В раіДЯНІСЬКИІХ ЛЮДеЙ, ЗН'а­ мен,ує •ДаJJЬШИ'Й рОІЗВИТ'О І\ 'КОЛІ'ОС.ПіНО'ГО ЛаІду ,' ВИЗНа­ Ч аJЄ основи жwгтя і праЦі ращянського селянс'І'ва на

нинішньому еташі ко,муністwч ного будівництва. « Ідеї в еликого Л еніна про кооnерацію, •говорив на. цьому ·з 'їзді товариш Л . І. Браж.нєв , політика

партії .в роов ' яза:НІні селянського

питання

цlmом

ній .пустелі . І це {)Правді -так: В якИІЙ би куток ІНоа­ ш ої .н е-осяжної Ба!Гьківщини •МИ сьогодн і .не заJГля­ .нули, в нож.ному селі , в ноЖІному колгоспі бачимо

що будівнИІЦТво

риси

шлях для селянства до ща.стя, ос1юв а блаrополуччя

нового,

щасливого жи,ття, народженого ал: змом . ося яного с,вітлом •леніНісьюІос Ідей .

соцl­

ВІдома на всю кра~їну ланf;\ова-п·ятисотниця Марія Де..VІченко , внстуuJаючи на Другому з' їзд і колrосrmш­

Нів, ·говорила·, що .в її •Р І·дному селі, яке на.л.іч,увало

1350

дворі:в , ,немає ні рад,.Іо. н.і іНІЗІвіть пжефона . А с ьогодні .на nолях колгоспу «Номі1нтерн>> Черкась­ кої облЗJСтl прwцює 42 трактори. 19 а·втомашин, 11 комбайнів, десятки електродвИІГу;нів, село елек­ т.р.иф і:nо.ва.не, є своя телефо нна ста;нщ!ІЯ , споруджено П а.лащ культурНІ, дитячий садок, сеореІДН1Ю wнoory .на

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

витимали перевірну часом. Доовід СРСР та іН'ШиіХ СОЦіаІ.'І•і СТИЧИИХ

КраІЇН З

усіЄЮ

со ці алізму

ОЧеВІИ)ІjНІіСТЮ ПОКазав,

•в .с елі

-

;це

единий

B·ClX трудЯЩИХ ».

У монолІІТному союзі з робіт.ничим нласом 1 ·Ра­ ·дЯІнською Lнтелігенціею, під кер.Lв.НІи.цт.во.м Номуні­ стичної ІПарт.ії радянськ е ое.л.я:НІС'l'Бо йде ленінським

курсом до нових п ере м ог номуністИІЧ ного буді.Вци­ цтва, У·СПІШНJО втілює ·в ЖІиття ріJшення ХХИІ з 'і'5Іду КПРС, 'Готується тЬдно зу.стріти 1 00-річчя з дня на­ родже ння Вол одимира ІЛІл !ча Л ені на, якИІЙ ·вказ а в шлях до світлого майбутнього. Прес-бюро РАТАУ.

О

3

стор.

О


ВЕСІ,ДА

ИА

:ИІ.ЖНА.РО,ДИІ

ТЕМИ

~~~~[VJJ®r~ ОО~Ш! ©~rnJ/A[r~1ГOO~I®I­ ~&Wm~~OOm rnJ~~~І®rm &~~оо~оо -

«Перемога над сеnаратизмом це політична і моральна

nepeмora не тіль.ки

метою

Нігерії, а й

усієї Африки» . Та.к охарактери­ зував успіх нігерійського наро­ ду в боротьбі з сепарати­ стськими

заколотниками

Ле·н:ну»,

Біафра» Східної nро­ вінції Нігерії, що відкололась. - гене-ральний секретар Орга­ нізації Африканської єдності Діалло Теллі. Цим він висло­ вив загаль•иу думку народів не­

.«Живе

се.рце І лn·І Ча»,

«По ден·і11ських 11\ІЇ-сц,ях»,

січня Філіnn Ефіоиr від Біафрського режиму, який він очолив nісля втечі з країни ватажка сеnаратистів Одумеrву Оджукву. nідnисав умови nовної і беззастережної каnітуляції. Заколотна « Біаф­

15

імені

«Сім ' я

На· фото: пе редова .рО!бітниІЦя цеху -звукозапису Л. О. Васильєва гот ує ;до запису ·чергову фі.1ьмокапію.

Фото А. Підду6ноrq.

(Фотохроніка РАТАУ).

ра»

dІІППІІІІІІІІІІІІШІІІІІШШІІІІІШІІППІUІUІІUІІІПППППUПІВІІІІ

рії

ТРАДИЦІЙНИЙ ЗБІР І(ожиого року.

за

традицією Броварська середня школа

провод~ть зустрІчі. десятиклас.ииків з СправдІ, кому не щкаво зустрпи тут

-

.N2 І

7

лютого ц. р. о

що

там

ває всіх заходів для нормаліза ­ ції життя. Виділено кошти для

зустрітись

nодання

доnомоги

населен.ню

тих місць, де йшли воєнні дії. В районах, де недавно хазяй­ нували сепаратистські власті, nровадиться велика робота з

годині.

\9

про те,

Ніге­

Федеральний уряд країни вжи­

На че.рг~ву зустріч, .яка відбудеться в актовому залі, заnрошує­

мо колишнІх виnускникІв

говорять

з

Десятикласники.

Юридична консультація ЗАПИТАННЯ: Який поря.док для цього не потрібно. Витрати

ne:

1953

нормальній

ку та допомогу,· яку ііі подали дружні держави». Слідом зз цим він через nосла СРСР у

року встаІновле.но, що реробІ:тон, ЯН1ИЙ допуснає ться

період, за

якИІй

облі.ковий ваrнИІм .робочИІм днем?

.вилл.аrчується

ВІДПОВІДЬ: На праці вників

премія (•м!.сяць. квартал , сезон),

в .не~ормованим іробачим

і були

повнІстю

звільнені

з роботи

в

днем

поширюється

розnб­

зв'язку з лризово:v~ в Радянську рядо'К ·робочого Ідня, тобто .Во;ни Арм•!ю, ,вющцом

с.тарості

або

на .шшсію

по

інваІлі•дності,

зв'язку ·з ·скороченням

13

вча.сно ~ювИІнні приходити іНа ро­

боту Іі йти з неї, ,викори·с то.вува­

штатів,

ти пе~ерв.и •ві•дповідно до nравил

а також з ·інших поважних при-

·ВнутрІшнього роапорядку, а та­

ЧИіН', перелін яких встwновлює аJД!МіНі·С'ГРація ·за погодженням з фабзавм!сце вкомом профсmілки, премія rВ·ИдаІЄться за час, який вони фаrК'ТИчно працювали 'В да-

1-юму обліІювому леріо:ді. Нооюприйнятим на роботу премія за

робОти і! пооаwОЧ:ний час ·або ж за:здалегідь зобов'язуrвати іх до певноса nepepo61'tRY nон~д ио·р­ мальmІй оробочнй час. Tc:wy, в1д­ ІЩ)ІВ1д!Но до ст, 4 ІJІОСТа'lЮви Нар­ комn.Рацl CROP від 13 лютого 1928 року, ,нQІJІо· обоІв'язиl~ осіб з ненормованИІМ рабочим дяем

інотрук­ чим ДН'Є'М ;на :заrгальних пJдста-, порЯ)І;ку, , службОвими вах ·зв-ільняються від ро6оти у цtя:ми і Т. Д. 3 урахуІІ <ІІИНЯМ ВИ­ НО'Н<ІІНrRЯ обов'оЯ'зн.Lв , як 'Прави ло, вихідн і _і святкові дні . ПрацLВники з ненормоgаним в нормалЬІНИЙ робочий час. В

n~нсується ІНадан~я-м додатково!

В!ІДпустки т;ривалІ!Jстю до

12

ро-

ВІДПОВІДЬ: _З~J.дН? з постановою ·Р<уtи Мш1стрш СРСР .NQ 795 ·в1_д ..6 жовтн.я 1969 уо~у особи, яю ]Дуть 'У службоВІ вщ-

•б очих дні.в. Конкретна · трива­ лість ці.єї відпу.стки для різних к.атегО'р~й тру;дящих встановлю­ ється .адм-іністрацією підлриєм­

ряджен.ня, ·мож.уть .нористувати-

ст;ва .або ~с11ааюви за

погоджен­

ся повіт.рянИІ.м трансп?ртом.. не•за- ням з фабз авм ! сцрв•номо м проф· ЛеЖІНО Від

Дозволу

да.ЛЬНОСТl

кері.внина

ства , установи

чи

ПОlЗДКИ .

ОП іЛНИ.

.пі-дпри.є:v~-

організаЦії

Пу;нnтом

н·сь.

:=В,UКНТНNА

·~-11111!'-·~ ВІВТОРОК, Перша

27

СІ ЧНЯ

програма

Т е.1со'ізіііні ві сті . І ! І ІІ Ге.1ефі.оьм « Ми - туристи » ІІ . :J,; Шкі.1ьниІt екран . ФізІІІ<а ;r.1я учнін І' класу . • Атмосфе рний ти с к . .] осн і ;Тор іч сл.~і • . Н а щ а афішо . 1 7. 0~ Гел ефі,lьМ « ЧаІІ~ІІ н ад м оре м " "РР .

17.00 ·-

За без nе~<у РУ -' У · 1 7 _.ю .... Т е · , ев і з ійні ві сті . 1R()() Програ"" ;Jедач . 18 .0.) д.1 я Шf\О.lярів . (t~-\e~; гут ж нuе м о • « Ф со.~щ· ії _ 2'i01l ро ·

17.25

<ів• . Тсдсна рнс

~ ький унівеrс rпрr -JИЙ м а тС'рі а.1і з r.І.

.

~І я

. J

.

c~--crll .-lь н нit

-- « Золо.ті

1 ефі л ьм · ра м а

К.'1ЮЧ і »

І :\1.)

18.]() --· Л енін ·

( Л І ... І.Іі в) .

( .\\.) 1 ~"1..10

•Ро до" з nі л~ н " 2fl :)О ГІрn С" - > 21 1.-1 ·- <<{н ;іЙ О !\1 ·

« Ч ас » .

В іДПОВіДНОЇ

Ча•СТИНИ

т арифної стании

Друга

вLдп ра цьо­

юрист.

(Донецьк).

«Жмени зем.1 і» . «Альманах к і ноnо · дорожей • . Те.1евізій11і ВІСТІ Дл я дітей . сОлівеuь-Малю· ве uь» . .с.. сТоржество ідей лені­ ні з му>> . Веч і р у країнс ького романсу . (Л ьві ~ ) . сПо .1 енін · ськи х місцях • (Ле нінгр ад) . • Чи т аюч и вau.ti ли сти » . Кою(ерт.

18.00 . --

nрограма

--

за

\0.15 -

Іr ) . U.) 1\овини. (М. ) Д.пІІ ш ко.1яріо . • Куликова поле• . Телена· р ис. (М . ) В . Го ро хоо, В . Лу ·

17.40 -

.

18.20 18.40 -

\9.15 ···10.45 19.40 і ні х то ін ший » . Т еле ~ 20.35 спеюак.1ь . (М.) 12.00 -- Новини . (М . ) -- Програма •Час». (М . ) 21.15 - «У к ­ І 7.10 - Наш а афіша . 17.15 ·- • Цирк». раїнська ~ інопанора ма • . 22.35 сПіс - -

« Він

Вп ста nо П ермс ького д итячого театру тін е й . (Перм) •МІІІ завод моя сі ,,. я • •Н евс ький "ашинобудів· ннn • . (Л енінград) . Новини . (М.) •Б і.1ІІ'f с ніrа\1 ». Фі .lЬМ ·

17.30 -

-

18.00

18.05 ·конuе рт . 19.00 -

Под ви гу ч верть ф і .1ьм е В ес на на

ві ку .

Х удож н ій Одt:~рі "' . 20.40 - « Н а добра ніч . С ЕРЕДА , 28 С ІЧНЯ

діти! »

Перша програма

ІІНі1

рух

ІІІ а

1 7 .n.~

.'l с ііте н а н т

в

рос ііі с t.хій

І.ІІ в і дт» .

·ар~Н

17.00- ..

і

ф.1 оті .

ІІ аша

}1ок ум Є' Н Т Я. .1 t->Ні

а Фі ·

фільмн

ні

І.

Луна є вськоr()

Те.l е ві з іАні

Друга

10.05 -..

школя рів.

23.1;1 --

nperpaмa

10.15 -

Новини . (М . ) сПоштови/І ріжок» .

\0.45 -

кий) .

к ін о>} .

R

ві сті .

«В

.~ я., ь ковом у

-

Д.~ я (Горь·

теа трі •

-

( Буда п е ш т). JІ . І 5 О . Грибоєдов • Моло де nодружж я » . Тел есn е кта кль

12.15 -

(М .) •Ком позитор Глі єр». Те· фільм . (М . ) Нов и ­ ни . (М . ) Н а ша а фіш а. Новини . (М . ) Д.оя школярів «Жайворонок• . Музичн а nрогра м а . (М . ) Художні/І фі л ьм . • Н а добра ніч , діти! » леві з ідниА

13.00 -

17.55 18.05 -

!8.45 -

18.00-

...................................~.......==~.="~"~................~···········:······················................. ~ НАША АДРЕС..\: \\ - ~-;-~ОВ~~- )ЮІЗНЬ~---__ орган l>pnв•pcкoro районн:JгоІ ІНДЕКС 61964. І м. БРОВАРИ, 154.

вул. Київська, ТЕЛЕФОНИ :

ред а кто ра

'"''"пето КП У краІІІІЬІ и районного

\1

трудящи хс я

=- ~=-=~-

- · !9-3·82,

з аст.

Совета депутата в

Газета виходІІТь

Киевской области .

редактор а,

І ботИ'),

фотокоресnонJІ.ента

-

у

ч етвер

19·3·18,

- 19-4-67,

вівторок, 1

суботу .

відповідального

(n а ртійного

ж иття,

n роми словості ,

м асової

ро ·

Брова•р с: ька д ру.каrрня, Ккївської об,, а сr і, ,JІу.1 .

ретар я

Київ-ська.,

154.

відділу

Те.1еф()н -

сільськ.

Jg-4-57.

господарств а

се к - ~

За·М .

277----677:5.

сухими

гра.

Гвінейське

ючись на

з

і несnра­ брехлива

радіо,

цих

води

сnиня­

nсевдотурботах

імnеріалістич-них кіл, одверто назвало їх «крокодиловими сльозами»

тих,

хто

свого

ч асу

викликав і підтримував зако­ лот сеnаратистів у Нігерії.

Цілком ясно заявив про свою nозицію в цьому nитанні і сам уряд Нігерії. Він nоясІ)ИВ, що

Нігерія теnер сnравді потребує матеріальної доnомоги. Але цю доnомогу

вон а

nрийматиме

ТЇЛІ>КИ Від ТИХ, ХТО на ділі ВИ­

ЯВНВ щирість своїх намірів.

Г. СКОБОЛ€В , ТАРС.

Новий сJІовник-жартівник к

язи:к :бе-з кісто к . А •в ОJ. Я.дьків х і·ба з кkт.ка;ми?

Ко .1и~ ь казали, що р удий Паrн ь­ ко, а ·ві-Н, ·ДИВИСЬ, ;ЯІК МОЛОКО . Коро.п-uвська. ї•ж а , т а ·не св·і·ж а. Куди •не nо тика в•ся всю д и

споти•ка·вся. Кос иш Ч\' Ж Иrй у-р ожа.\'1 заважай?'

і не

К!і11ь має голову ве:іи•ку, т а ЇІ Т м о жут.ь зб ити з па11телику.

.JI Лихо та й ГОІді і.1 ьков і : за·пб и чоботи, а з чо.б :т ь~и лідкоаtt ." л ;т о n·р о коnгі н, з им у - - іІ п с го тів.

Леда·рює

во

-

Ів а.н

Кутя

ти•\Іч а сс

nі-&ж.итт я !

Юнь чи жеребець -- аб.и біт, Як Ловкв щу.ку - за·&більшки з Р \ молоде.ць . _ ку! В:n·і,wмав щу·чку - я к .~ОЖ·к а. ка~l ала б а·ба Улита.; ЩО . ~: . бе·з РУ'ЧІКИ•.

Ла€'fься Улнта лише ко.1и

у

. Кричит ь, Ш? .JІЮб~ть~равеJJ:ЛИ· вІсть, а ся д~ з а• C'f1-;1 tlю кашу Вftіс ть ! . t ( І.

І(аза•в дід дЬhа.~ ·

«

аз не вид·

nе рехилить ло стопці».

КІІІС іль -- •н е ва;рення, Не ДЛЯ СТО ,1еН Н Я .

Курить, ва.м,

а

сло·БО \І, тр охи

cer

-

рз

Лає батько синка•: стид, мооля: і стра.м! Адже за.мkть f;В·ИТК мо ж.н а було купити ... сто г.ра•м .

чорт одІін. Ді:~ в чіrм тепер хс

д.ити?

варитьсн

ф і міам:

-

дита, а 1!есе·рдИІТОЮ буває у три літа..

ЛіІСа чк тин ще ка он у сви:т-і -

но дам, не зав\ди'!'ь, ХЛОП'Ц•і,

ЛИІСому рО::ІЧІіску.

трохи

•на.м.

Да.нилку

Л і·кте-м чи .коліном

•nода·руваІв .

·все'д.но •Н

-

п ол-іrном.

·К осу н аточи•в, •перепочив об: д •НаІСти.г. ІПриоі в, .npІLЛir

- і Они ·

Ледачий, ледачий, кусень дсібря<ЧИІй!

с ькu ·- і ·вече,ря :блИІз ько . К ому -·-- nінка., а кому

сл иrн-

Лають 11е за те, .що ·в 1юив, а з те, що з .воза• •виnав.

ка . Кого вf~шу-z\али, а кого

вишику-

вали·. Юндрата л ідмогор.ичІІJІи і r.poше•й пози•ЧІІJІИ•. Те пе,р :nі:дмоrоричує Юн~:раrг, що.б лозичене повернули

а

н аоми11а

Лоба11ь, уста•нь, а ти, щокаю ЛЯ•Ж :для •всіх же nляж! Л.івша. не лі·вша, а до ва.рен~ к·іІв шх:пі.ша! Ліс чи обі,р а,би з в.і-р. ЛеТІКо nор1'фел ь д іста.ВJСя бе мук,

'Кл)'Іб «В іночок», а за сумkництвом ... ши-ночок. К.ричі-ть, Імовлsrв, сИ>но•чки, та т' .1ьки ... •мовч:ки. Кра-си,ва ·р·і ч, т а ... ст.ягуют ь з п .1:ч . Курчат ко чорне , а чи бі.1е - аби

рук . . ЛкІ.zщна •не дріб'язкова, а .PIIlXJ вати ;д.ріб'•ЯІЗок готова•. Лежа111.к б до ~nолудня па;рубю та болять уже боки·.... _Лежиrrь ·П ~д тином Да'Нило-бідс ла!Щ!(а.. ·ЗдоравІtJІо, а здолала.

не

пля-шк а .

ді л е.не , а ціле. І(азав п )п : .іще сип ! Каж учи

м·і ж ІНа<ми, у тіто к

Поч. в

.N!.Ni 123, 124, \26, 132, 138, \40, \46, 151 (1969 р.), 8,

...........

а

ще легше

-

наlЗ ад.

виш>:р<:·НУІВ

Борне ДЯЧЕНКО. с. ПФдліос.я. (Далі буде),

Редактор Є, ФЕДЯЯ,

..

3АПРОШJ"GМО ВСІХ ВИПУСКНИКІВ н а традиційний вечір зустріч і з десятикласника­

ми, який в і дбудетсья 7 лютого 1970 року о 19 годи­ н і в приміщенні актового залу Броварської серед­ ньої школи

N2 2.

- 19+41.

..................................",......................................................................,.............................. відділів

вийти

них дій, від «голоду ведливості ». Все щ:•

жнім винуватцем трагедії, яка стала на Сході Нігерії. «Роз­ гром сеnаратистів, nише в цьо­ му зв'язку газета «Ньо Наіі­ джі.ріен» nерекреслив усі nлани неоколонеалістів, які хо­ тіли розколоти Нігерію для здійснення своїх корисливих ці­ лей». Характерно, що нігер1иська громадськість nравильн.о оціни­ ла і діяльність тих, хто nро­ тягом усієї нігерійської кризи nодавав Нігерії nідтримку в її сnраведливій боротьбі за єд­ ність і територіальну ЦІЛІС­ ність країни . Сам глава Феде­ рального уряду Нігерії Якубу

20.30-

~

зарубіжних

і вдають, що вони дуже стур­ бовані «врятуванням» ніrерій­ ців, які оnинилися в зоні воєн­

М•і'СЯЧНОЇ

А. СТЕСІН,

11 .1)() Тс.lевізійні вісті . 11.1 0---- Докум с> нта :Іь ні фі.1ЬМИ « Ж~f еня землі ». « Д о с к р • . 11 .35 _. Шкі .1ьнн n е кран . І с · 1 ~). ()() то рі н .а..ая учні А 9 кл ас \· . « Рево.lюціrt> Гt' ,.

Водіям автомобілів за ненор­ ~юваний робочНІЙ ден ь .nрова­ диться доплата до за:робітну в розмірі від 15 до 25 процентіп

Ради

llонеU:ький опер ний •. Т е.левізіІІні вісті.

\fі.1І. і1о ні в . І сторнч «Coui a.:JJ... н a р є>но.rт ю -

нро гр rr»

винонання . особливого з&Іцання .

29 серnня

постанов11

2

....

гo nofi

ll.fiO -

коло його. обов'язюІ:в, ця робота nідлягає дода~тнов~й оплат і ян

в а н иІй ча с .

Міні.стрів СРСР від

00.1 ~

ко.нує роботу, ЯК-31 Не оБХОДИТЬ В

тих

гаються

сwстема­

тwшо 'ЗЗШУІІfа:ти nраЦіВ'Нинів з не1Юрмова:ним робочи;м днем до

.карти

шала

країн і кіл, які робили ставку на розкол цієї африканської держави. Нині 11і. кола н ама­

кож додержувати nравил обліку Ко.1и б зна.н -- не ~Іин а в Пет робочОІГо ч.аосу, які rдіють на да­ визначене р ово ї с вашки : ·в неї кум Аб а кум Н?МУ ТІідпрІЮМсwі або в уст.аJНо­ пQВИИно бути точно ВІ. Особи '3 .ненормованим робо­ прави.лами внутрішнього орозnо­ .роздушив ш в пляш.к и!

ЗАПИТАННЯ: Яний nо.ря,цон чатись :до роботи . по.н.ад нор­ ~ористування повітряним тра·н- мал~~ий робоч,ий час без додат­ спортом nри службових відряд- ново1 оплаІТи. Переробітон ном.~

.

сті Нігерії багато в чому змі­

монunолії.

са.ка ....непі:Дкован і коnи.та/ пропрацьований у nершому обК а же nра вду заІїОffі'ється, ліковому •мLсящі ча•с В'И'ІlЛа'Іу- робочиом.. дІНем, у випаднах ви­ тИХ ~иищцках, ноли працівнии з ється -за розсj'Ідом нерівн.ик.а . робничо•l nотреби, можуть з.алу- НеН'ОІРМОва.RИіМ робОЧНІМ ДНеМ ВИ­ бре х ні · · не с п отикгоється .

жеНІнях?

дяку народові і урядові Ра­ дянського Союзу за своєчасну доnомогу Нігерії в тяжку для неї годину . Пе.ремога nрихильників єдно­

тові

j

працюва.'!И неповний

Лагосі висловив найглибшу nо­

стягнули руки міжнародні наф­

виллати виробничих премій ро· на оплату проїзду зараховують­ бітникам і службовцям, що пра· ся ·при лред'я.вленні в .бухгалте­ пона:д Н{):рмальний робочий час, цювали ;нело•вний обліновий пе- рію ав.іlа:квиткі.в. оне ПОВИНеН перетво.рюваТН НС· рlод. за якИІй видається премія? ЗАПИТАННЯ: Який режим но.рмоваJний робочий ~день у по ­ ВІДПОВІДЬ: Особам, що робочого. 'щсу у осіб з ненормо- до.вжени.й робочий день. Адмі·ні· стращlя 1не має ІJІрава

обстановці.

Слід відзначити, що нігерій­ ський народ nрекрасно розби­ рається в тому, хто був сnрав­

існування.

nовідомлення

нарешті виникли умови для миру, для відновлення порядку .

колишніми випускниками. першу вчите.т~ьку, сісти за

свою nарту, оглянути свій клас. Та чи не найці.кавіше з однокласниками та майбутніми виnускниками! ..

nриnи:нила

Останні

~ер­

ших nублічних виступів шсля ліквідації заколоту сказав , що Нігерія «Ніколи не забуде мо­ рал~>ну і матеріаль·ну nідтрим­

ській війні , братовбивчому кро­ воnролиттю , яке розв'язала кліка сеnаратистів з а указкою і на догоду чужоземним силам , що ·намагалися розколоти ні­ герійську державу. Імnеріалісти були заінтересовані в « неза­ лежності» «Біафри» і nоширен· ні своrо вnливу в ній, бо на її ториторії виявлено величезні заnаси нафти , до яких уже nро­

залежної Африки.

У.1ьяrновию> та ряду і ншах.

Говои в одному з своїх

станови­

Так було nокладено край більш як ЗО-місячній громадян­

«рес­

nубліки

KrDЇBCbl\a к:шжоп'юва .1ьна фабрика масошнм.и ти;ра·жа•ми розмно­ жує фільми в•с:х кіносту.ді•й ·кра:їни. Тепер колектив ІПід,приемства rо­ тує фільми, •присвячені 100-·р і•ччю з .дня на;родження В. І. Ле.ні.на. Вже_ ·ви.йшли з друку ·со ~нj. :копій фільмі•в «:Москва., това•р ИJшеві

врегулювання

ща . Робить.сІІ все можливе, щоб люди, які nотершли від беззаконня сеnаратистських лі­ дерів, могли відчути себе в

.. ····· ...

Дирекція школи, Комітет комсомолу . ••

t

t

t

..

.

11 номер 1970 рік  
11 номер 1970 рік  

11 номер 1970 рік

Advertisement