Page 1

Пролетарі всіх краін, ~днайтесяJ

(#Х#~Х--ІІ#І##";'~.:J''''''''':>-':--к'''п'''р'''''с#_~#(;Д~;~~

РІк в.дани. 27"А .м

~.

11 (2395)

ВІВТОРОК

3 13ДУ..:>-_..:>-_,..:-_,,#, - __ЗУСТРІЧ! ~

;

25

0 _____

СІЧНЯ

1966 Ціна 2

..:>" _ _ _ _ _

КВАРТ А.ІЬНIIІі ПЛАН­

р. коп.

ДОСТРОКОВО Трактористи і ремонтники радгосп,у мерський» -

«Великодина перед-

з'їзді'всыій трудовій вахОРГАН БРОВАрськоrо РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

ЗА ВИСОКІ ВРОЖАі ЗЕРНОВИХ СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РАДГОСПУ "ГОГОЛІВСЬКИЙ" У всенародній боротьбі за створення матерl-

щих попередниках багаторІчних травах, вико­ сумішах, люпину НIl корм і зерно, кукурудзі на зелений корм і силос. Посіяні протруєним насін­ ням першого класу районованими сортами ози­ ма пшениця «миронівська-808» та «миронівська-

1Ільно-технічної бази комунізму особливе значен­ ня

має

розвиток

зернового

господарства,

основою ВСЬОГО сільськогосподарського

яке

є

вироб­

ництва. Перетворюючи 8 життя рішення берез­ невого Пленуму ЦК ,КПРС і квітневого пленуму

264,.. Для сортопоновлення завезено і посіяно елІ­

ЦК КП України, наш КОJlектив зробив у цьому

ту озимої пшениці «миронівська-808», еліту ози­ мого жита «веселоподолянське» та «тетраплоїд­ не». Ці посіви займають близько 200 гектарів. Сівба проведена вузькорядним та перехресним способами з одночасним внесенням в рядки фос­ форних, азотних і калійних добрнв сівалками «СУК-24» на площі 500 гектарів. 550 гектарів посівів восени за допомогою лі­ така підживили фосфорними та калійними доб­ ривами. Проводимо снігозатримання, а весною­ підживлення по мерзло-талому грунту. Заборо­ нуємо озимі в двох напрямках з метою збере­ ження вологи. знищення бур'янів, загортання доб­

напрямі перші кроки. Торік радгосп зібрав зер:

1890

нових на

гектарах по

Пщениці на

16.

21

центнеру при плаНІ

гектарах вирощено по

950

27,5

цент­

нера. Одержано також на кожному гектарі по 1.6

центнерів

23

жита, по

центнери

-

по 19,5 центнера. Ще кращих результатів

ші

третього

BiMiJlKa

проса, ВИКОСУМІ­

добllВСЯ

колектив

(керуючий Д. Жовтуха, бриг~­

дир В. Стасько). На кожному з 566 гектаРІВ врожа-й зернових становив 23,2 центнера, в тому числі озимої пшениці на 300 гектарах по ЗІ, вико­ суміші на

73

гектарах по

Порівняно з

.

зерна знижена

1964 на 1,1

21

центнеру.

роком собівартість цeHTHep~

0,3.

до

Одержано

рив, внесених рації грунту.

карбованця, а затрати праЦІ

на виробництlЮ центнера зерна з

900

0,4

людино-дня

25

центнерів зернових на

веденого

Сівбу

тю

1000

тваринництво

Ми

ставимо

4,5

550

тисячі тонн,

тонн, забезпечити Завдання

восени

минулого

року

на

посІяна в стислІ

агротехнІчні

ну

строки

по кра-

та

землеобробних

проведемо

сортове

і

видове

)l.огляд

В

Дн:,пропеТItО,ВСЬКУ

в;дбу­

рудни,ків.

вчені,

партійних,

представни,ки

КО\IСО,~юльських

л.р'Офопі.1IКОВИХ

Держ,п.шну стерств НІ!.ІШ,

і

ряду

В!ДО'\ІСТВ,

праціВIІИКН

-

рес,пуб.l!'КИ

1966

м:lн:­

буд;,вель,

за.lізнично,го

всього

понад

ч,оло.вік.

Нара'д)' .віДКРIІ,В чле,н Прези­ секрета,р ЦК КП У,країни О. П, Ляшко. З .'10п,о,віддю про заходи по

.'117,

бо­

\

ЗВЕРНЕННЯ ОБГОВОРЕНО І ОДНОСТАйНО ПРИйНЯТО НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

виконання

ють

ристи

виробницт,ва

соці,а.l'сти,ч.НИХ

зо·

бов'яза,нь та ЛОСИ.1СIІ'НЮ орга· нізаторськ,ої і еКОIІО\lіЧНQ<Ї [10боти в свіТ.l! рішень ,вересне­

воГО' П.lеНУ,'IУ ЦК КПРС ,ви­

ший приклад показує кадровий тракторист пенсіо-

достроково. На ЛIЮИЦl готовності-І8 ;\1ашин. П. КОВАЛЬЧУК.

нер І. Ф. Карандюк. Він-

*

став

до

.1аду на Череповецькому талургійному заводі. Він

Стан

\Іе­ ви·

пу<:к,аТИ'\lе

«250-2» катанку

-

сирови­

ну ДЛЯ метизно'го виробництва і ,а,Р\lаТУРНIІЙ дріт ДЛЯ .вироб­ ницт,ва збір'ного залізо'бетону. Стан видав перші 1'ОНIІИ про­ д\·кції.

. *:

Черговий агрегат Єреван-

слю-

редактор раДГіІСПНОЇ ба га-

тотнражної газети «За комуністичну працю».

-------

Хоч

негода,

Торік парникова брига­ да Жердівського відділка радгоспу «Бобрицький» під керівництвом Ф. Ту­ лупова

виростила

хоро­

ший урожай розсади ран­ ньої 'кап.усти та помідорів.

Тому і roРОдJи'на вродила ряоно капус1'И зібрали по 200 центнерів з гектара при П,1ані 150, а помідо­ рів по 160 центнерів при такому ж завданні.

Не дрімають наші пар­ ниководи і тепер. Щоб ви­ ростити багато високо-

.

Успіхи Гi;tHi Украіни..

іх

то.ни

надпланового

лива,

видобугог(}

Перш},

почнеться

нові

мати, 'Очищають кот­ ловаlНlИ від снігу, возять гній. М. САМОйЛЕНКО,

ВСЕСОЮЗНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

САМОДІЯЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

л{}чат"у

«дугаlfсыtу­

«До,нбасаНl'рацит»

та

інші.

Н . . . . . . . . . . . е •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

На відзначення 50-річчя Великого Жовтня в 1966-67 роках вирішено провести все­ союзний ного

фестиваль

Свято яке

народних

за

ДРОТIУ.

не

має

собі рівннх в історії нашої країни, допоможе влити свіжі сили в ряди багатомільйонної армії артнсrів-любителів, під­ вищити ідейно-художній рівень творчості мас, поліпшити всю

діяльність закладів.

Всесоюзне свято буде прове­ окремо

по

театральному.

образотворчому

кіномистецтву.

Воно

три тури. Перший на підприємствах, пах,

радгоспах,

пройде

і

в

відбудеться у колгос­

установах,

уч-

бових закладах, в районах і містах. Другий в обласних і крайових. центрах, в столи­ цях

автономних

Третій

-

} центрах.

в

республік.

республіканських

Переможці третього туру ви­ ступлять в Москві в театраль­ ній і музичtlій декадах, візь­

накреслили

муть

участь

у

виставці

творів

образотворчого і прикладного самодіЯЛЬНОГQ мистецтва і кон­ курсі любитеJlЬСЬКИХ фільмів. (ТАРС) .

мета.l)'.

(РАТАУ).

ВІСТІ

До вІдома депутатів райради

ської ТЕЦ здано в експлуата· цію на ",ЇСяць раніше C~POKY· Станція, БУ,.1і,вництво я,кої за­ .вершуєтьсяв цЬОму році" ви­ роблятиме

щороку

Сьома сесія районної Ради депутатів трудящих відбу­ деться 29 січня 1966 року

пона,.1.

об

2

мі.lьярдикіло'ват-го.'1И'Н е.lек­ троенергії і Вt'.lИ,КУ кі.lькість па'ри Д.1Я п.ід,приє.мств хімії та побуто.вих

Ц:.lеЙ.

(РАТАУ)

.

11

годині ранку в примі­

щенні

районного

Будинку

культури.

На фото': В. Д. Андріанов за роботою.

{

культурно-освіrніх {

музичному,

.'1іа\lетра більше

талантів,

масштабами

ну.l0СЯ з~!агання за гід'ну зустріч ХХІІІ з'їздів КПРС і КП Украї­

Андріанов. який щозміни ,витягує до неС,бхіДНОГQ

самодіяль­

мистецтва.

дено

ни. Відрадних н,аС.lїДк;в ,до,БИВСЯВОЛОЧИо1ЬНIІК ВалентИІН Дм'итр.о.ВИЧ

четвертої

бригади.

па­

'гі-РНИ'І\И

насіння

Хоч зараз і негода, а робота йде. Люди в'яжуть

2(}(}

«До.нецьквугіШІЯ»,

«Арте",в}'гілля»,

сі,вба

ранньої капусти.

бригадир

ПО:ІО,ВИНУ 'січня

заверши.1И

"омбі,на ті.в гілля»,

3

паРНlикові

рами (а Їх чоrnри т'исячі штук) на зиму 'Очистили, заготовили 800 тонн гною під ранні. Гній уже пере­ битий, його закладають в 'котловани. Через день-два

шахтарі

раху",,,у

POI\}'.

успішно

,до весни. Всі

п()даруНlШ

готують

тисяч

якісної розсади, вони ще з ,осені почали підготовкv

ГІРНИКІВ

Т'рудові На

а робота йде

.

Вать"і,вщи,ні

• •• РАДІСНІ

Леніна,

ку. Та не оидиться т. Карандю~у В;1;Ома. Ylо'го тяг-

ко'нкретні заХО,.111, що забез,пе­ чують збільшення виробни,цт,ва, підвищення яко,сті і ЗfшжеН'НЯ собівартості

імені

на заслуженому відпочин-

М;ністрів

я,к:й

з

сар-моторист І. С. Попович, електрогазозварни.к І. С. Хитрий: ремонтник В. І. Нишенко. Квартальний план ремонту тракторів виконано

:{ено в дію цех ло 8lfробlШЦТВУ цвяхі~. З перших днів тут розгор­

ТОН:І

тр а кто-

Товстенко

ділка

Ост.аНіії\1 чаСО\l на заводі торговельного маШlІнобудува.ння вве­

..'JiBOX

Г.

біт. у першому кварталі цього року радгосп має відремонтувати 16 тракторів. Чітко працюють в ці дні механізатори. Хоро-

УРСР П. Я. Розенко, Учаоники на'ра..'1И пltий,!I,я.1И пост,ано,ву,в

М.

до весняних польових ро-

На н,араді 'вист~:пив заступ· Р,зди

рівняються

в-ідділ:ка імені Кірова, Г. Ф. Пархоменко з від-

гії' УРСР Я. П . .кvлико,в. Голови

продуктив-

нkтю праці і високою якістю ремонту техніки

СТУПИВ міністр чорної ,\Іета.1УР­

fШК

високою

підro-

На кадрового механіза-

тора

НОВИИ цех діє

l1і,1'

не до тракторів, Т,УДИ, де вирішується успіх товюи до весни.

ті. Ці дні вони 'відзнача-

РОБІТНИКІВ РА!lГОСПУ «ГОГОЛІВСЬКИй».

П.lан\"

року,

посівами

нової п'ятирічки.

ПРИ€\lств'а'''1 чорної \lета.lургії

орга'нізацій,

УРСР,

тр.а,нопорту

і

забезпечЄ'нню

за

прополювання,

0=========================== .....................". "...

лас я Iнаltа.'1З партійно-госпо, дарського активу пі,ДПРИОIСТ,в. чорної \lета.1УРГ'ї респуб.l1ки. В ній ВЗЯ.1И уч,асть передови­ ки внробн Іщт'ва , керівники. спец:а,.lісти за вод; в, гіР'НIІЧО­ збага<Jува.1Ь'IИХ ком'бі,нат;в і

машин.

ще ШИ(Jше розгорнути соцІалістичне змагання

РАДЯТЬСЯ МЕТАЛУРГИ УКРАІни

600

гранульовlЦІОГО

за збільшення виробництва зерна в першому році

виконання

цих зобов'язань проведена значна робота. Озими­

РJlДКИ

Закликаємо всІх рІльників Броварського райо­

прибутку від для

в

ротьбу з бур'янами при допомозі гербіцидів. Збе­ ремо врожай за 10 днів без втрат, на половині площі потоковим методом.

посилити

значно піднести економіку виробницnа в земле­ робстві на основі внутрІгосподарського розраху'н­ ку. Зиизити собівартІсть одного центнера зерно­

Вже

«ула­

Для цього придбали 9 сівалок 1 березня буде повністю закінчено

тракторІв

зернових,

боротьбу за економне витрачання праці і коштів,

вих до З карбованцtВ, одержати зерна 1.00 тисяч карбованців.

в,несенням

Організовано

повніс­

К6нцкормами.

перед собою

горох

ранніх ярих проведемо за З-4 дні з

суперфосфату. «СУК-24». До ремонт

Довестн валовий збір зерна до

«носовський»,

землевпорядкування.

одночасним

гектарах.

продати державі

з

шуємо в нових сівозмі,нах з vрахуванням пра­ вильного чергування культур відповідно до про­

же площі по 15 центнерів, гречки на 70 гектарах по 10, гороху на ІЗО гектарах по 18, викосуміші на 200 гектарах по 20 центнерів, ЛЮПИtlу на 150 гектарах по 14 і кукурудзи на 150 гектарах по 35 центнерів. Колектив третього відділка зобов'я­

зався одержатн по

добрива

довський» ). Все насіння буде протруєне і оброб­ лене бактеріальними добривами. Посіви розмі­

центнерів, а вівса на такій

16

-

jlолянське», люпин

це,нтнерів пшениці, озимого жита

lектарах по

200

ае­

Сіятимемо насінням тільки першого клаеу ви­ соких репродукцій, причому сортами, якІ заве­ зені в радгосп для розм,ноження (гречка «бо­ гатир», овес «надій,ний», просо «веселопо­

Прагнучи відзначити перший рік п'ятирічки­ рік ХХІІІ з'їздів КПРС і Компартії України новими трудовими ділами, ми зобов'язались в нинішньому році виростити на 2 тисячах гектарів по 22 центнери зернових, в тому числі на 900

на

поліпшення

особливо під кукурудзу, органічні розрахунку по 20 тонн на гектар.

кормами.

25

підживленнІ,

Для забезпечення високого врожаю ярих культур підготовлено 4 тисячі гектарів зябу. За­ І'отовлено для внесення весною під ярі зерновІ,

тонн понадпланового зерна,

що даJlО можливість продати його Ді!ржаві понад план ЗОО тонн і одержати прибуток 67 тисяч карбованців. Повністю засипано посівні і стра­ хові насіннІ фонди, худоба забезпечена конц­

гектарах по

при

~

РАйВИКОНКОМ.


ПЛJ\НИ РІДНОЇ ПJ\РТІЇ

з РАЙОНtНlї ПАРТІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ~

S

"* "* "*

січня 1966 року в приміщекні районного Будинку купьтури відбупася ХХ" райоНна пар­

21

} тійна

кова

радгоспу

В. Ю.

конференція. На поряд~у денНОму конфе-

«Красипівський»,

секретар парткому радгоспу «Гогопів­

-

ський», Ппесконос В. І.-директор заводу епек­ тротехнічних виробів, Нрук М. М.-секретар рай­

ренції бупи такі питання: Звіт ревізійної комісії. Вибори райкому КП України.

кому комсомопу, Лисенко М. Г. - головний агро­ ном радгоспу «Літківський», Чернявський О. М.­ механік заВОIlУ залізобетонних промкспоlИХ кон­

Вибори ревізійної комісії.

струкцій,

Вибори депегатів на

opгaHi~aцiї радгоспу імені Щорса, Новбасин­ ський І. М. директор радгоспу «Требухів-

Звіт райкому КП України.

обпасну партійну

18

конференцію.

тії т. Кривоwпик В. О. Звіт про роботу ревізійної

комісії зробив т. РиФФа В. М.

депегати районної партійної конференції тт. По­

-

секретар

парткому

О.

-

секретар

з виступу секретаря парткому

заводу по­

POWKOBOЇ метапургії, Хазан М. Л. директор радгоспу «Русанівський», OHaWKo М. М. - пан. . . . . • . . . . . . . .. .. ~ .............. tI

Відо\lО, що ,наше підприемство у МИlНулому році працюв,ало не­ риrгмі"IJIО. Причин цьому чима­ ло_ Туті ор'ГаНізаlці'Йний Іперіод, ф:,нансо,ві труднощі, тут і ,несвоє­

парт­

{

Київського обкому НП України, гопова обпасного комітету народного контропю т. Лободін П. С. Нижче друкуємо короткий викпад звітної до-

1

повіді

{

та

виступи окремих депегатів.

" ..

В ОБСТАНОВЦІ ТВОРЧОГО АНАЛІЗУ Ми зібралися на черго,ву паіртій'ну .конференцію, щоб під­ вести пі,дСУ\f:КИ своєї роботи за З.вітниЙ період 1'1а ,порадитись, я'к зробити нашу пращю ще більш ПРQдуктивнішою, а життя ще ба­ гаТШИ~I, сказ.а,в сдопо.відач. Останній рі,к 'семирічки залишив

дя щі

-

на.м ПІРО себе доб:ру па.м'ять. Ві;н .вніс значний ВК.1адв створення і дальший розвиток м,атеР'іальних і духовних сил ,н,а:шої Батькі,вщи­ ІІИ, у ви,конання історичних рішень ХХ І І з'ЇЗ,ду I(ПРс.

·ЯК 'Ви знаєте, пр·о,д,овжує т. І(ри­ ВОШЛНlК, район ~I:aє СВОЮ специфі­ ку. По\ряд з сільськогосподарсь­ ким виробництвом у :нас швид'ко роз,ви,вається

потужна

промисло­

вість. На' те-риторії ,р,аЙо·ну тепер діє 23 ,веЮIІІ{ИХ пі,діприємства, R бу­ .1:,вельних ОІрганізацій т,а 7 п.ідпри­

ємств транспорту і зв'я<зку. Тільки з.а роки сеМНlр.jЧІКИ збудо,вані і пу­ шені в експлуатацію завОди ,по­ рошкової металургії, залізо~о!:­

ІІИХ

ПРО\fИС.10ВИХ

констру,К:цJИ,

IІІI1іНОlре~юнтний, «Торгмаl[]j», ре~lОнтн.о-механічннЙ. Пр·оведено велику реконструкцію на і,нших

. піДIПРИ€МС1'1вах. I(QлеКТИIВИ підприємств успішно :в~кона.~И зав.д,ан,ня семирічки. Ви­ пуск ,промислової продукції за цей час Зіріс в Трl! раз". ОсВОЄН'О близько ,ЗОО

НОВИХ

видів

ПРQДУК­

ції. Змагаючись за гідну зустріч ХХІІІ З'ЇЗідів І(ПРС ,і· І(П у,краї­ ни,

,колекти.ви

приємст,в

промислових

пn·а.н

ревиконали.

минул,ого

Пр ИіР іст

під­

ро.ку

пе­

продукції

л~ше зарік ,складає біля семи мільйоні:в карбованців. Найкращих ПО'К а ЗiНfft{і в ДОМОГЛИСЯ робітни.ки

заводу шу»,

холодильників,

«Торгма­

нест,а,ндартного комуна.1ЬНО'ГО

обладна'ння, мебльової фаqри,ки, будuвельно-монта жного У.IJра,ВJ1.~Н;НЯ N~ 39 та інші. 1(0.1екти,ви заводів і фабрик включилнс.яв

зм,агаНflЯ

за

ство­

рення фОНД;'В ·передз'їздівських ПОД'<І<рун,кі,в. Пона,д план в раху­ нок цього фО'нду вже вир.облено про:ду,кці,ї на 1,1 \lі.1ьЙонака,рбо­

тир, ІВ

Із доповіді першого секретаря райкому І(П України

т. І(РИВОШЛИІ(А

В. О.

рюючи

в

життя

рішення

верес­

невО'ГО Лленуму ЦІ( І(ПРС, .доби­ тися НОІви,х успіхів У ,викона,нні завдань першого 'року ,п'яти·рі'чки. Нз,ба!1з,то збільшились ,вироб­ н",цт,во і щю:даж держа,ві сільсыо­ гос:по,да:рської продукції за роки се:l1ирі,ч,ки: овочtв і ,картоплі, на,п­ ·РИ.кла,д, ,в два

ра'ЗИ,

і

кері,ВIШКI!

н,адають

Це

ові,дчить

партійні

підприємств

ньому

,про

орга,н.ізації

ваЖ.1ИВОГО

ше

не зна­

чення.

Дещо поліпши.1И свою роботу траНСПОР1'1ні ортанізації. Проте я,к

.вант:а,ЖJНИ·Й,

так

і

пасажирський

тра,нспорт не забезпечує потреб. Про це свідчить кількість

скарг

,наших :велик,а

тру,ДЯіЦИХ.

Уопішно спр.а,вилис!> :1 ВИ'jюб­ ни,чим пл,аном ізв'яз.ківці. Та те­ лефонний зв'язок ще поганий. В цьому від'ношенні 'н.акреслені хо>­ -роші захо,дИ.а.1е llе по 1\11 що тіль­ ки

Відпо.відальні

з,а.В!l3'ННЯ

пра-

uівю!ки .п,р·омисл()вих підприємств будуть вирішувати і 'в цьому році. Партійні організації зо­ бов'яза,ніочоли'1'И трудовий ен­ тузіазм

2

,наших

людей

і, ,пер€'1'1ВО-

НОВЕ ЖИТТЯ 25 січня 1966 'року.

п.рацівни,ка!М

в

госпо.д,ар'ст,ва.

На'йбагаl1ШИМ 'був зз,вершальний рік семи,рї.чки. Ра'йон успішно :ви­ ко.н,а,в

СOlЦіа.1істичні

зобов 'язаIН:Н я

і державні ,плЗ'ни по виробниц11ВУ продукції рільни:цт,ва і т,ва.рин­ НИЦl1ва. Високого в·рож,аю зерно­ вих досягли радтосп·и «Зоря»,

«Требух.івськиЙ», «Гоголівський»,

«Бо6риць:кий», де вирощено ІВ

сермньому по 20-24,8 центнера зе>рнових. Хороший урожа'й ово­ чів ,виростили труді.вюrки радгос­

пів «Бобрицький», «.r1ітківськиЙ», «К!расилівський», І(а,~итя'нська ,пта­

хофабрика, картоплі -

:радгоспи

«Літкі.вськиЙ», «Требух.іIВСЬКИЙ», «НеЛl!'кодимерський», «Русанівсь­ кий». По.ряд 13 цим низькі врожаї зеР:НQВИХ,

овочів .і

картоплі

одер­

жа~и Богдані,всь:к;а і Пухі.вськ,а пт,а,хофа'брики, [J>адгосп «За,вор",ць­ ки'Й».

Вели,кий . крок вперед зробили і 'нащі т:ва·ринники. Державі про­ да'НО ,майже 34 тисячі тонн '.10лс,ка, 4309 тонн м'яс.а, 27 мj.1ЬЙО­ нів штук яєць. В га.1узі 11В'ЗРИВ­ ництва н,аЙ.кращих уопіхів досягли ПО ви,ро5ницт,ву мо.юка радгoon «Руса'ніБСЬКИЙ», м'яса радгосп Імені Юрова, яєць І(иї!вська птахофабрика. Хороші наслі,дки пр,аці

мають

ічені

Щорс,а,

також

радгоспи

«Зоря»,

Незадо.вільно

«І(раси­ ж

БИКО­

Ан<мізуючи РО'боту окремих гос­ ПОд<lРСТВ, допові,дач звертає особливу увагу на собівартість проду,кції. В бататьох ГОСПОД<l!РСТ­ івах вона ще на,дто .висока. IВі,н за,к.1ика€ .кері,ВНИIКЇів вести 'Госпо­ дар'ст,во на нау,ковій <ІОНові, ilа­ даючи

,іЮI

важливого

зиа,чеюrя

пита.н­

економію!.

викон а'нн я

взятих

сировини

ТІа

гаиня за ВИСОКУ ПРОДУКТIІ'Вtність праці, якість проду~ії, за гідну зуст.ріоч наступних з'їздів па'ртії.

За.ве,ршас%ниЙ рі'к семирічки ко­ ле-кти:в за,во'Ду за ~інчи.в успішно'.

,ма­

теріалів. Лартій:на організація очо·лила боротьбу за швидшеподо'лання відстава.ння. При а,ктив,ній допо­ мозі бюро райкому партії ПРО'і!е­ дена значна 'робота по добору j. розста.новці каД>рів, що. ,ві.о.ра,зу дало Івідчутні ,результати. Зараз вирішальні діля,НlК"' виро'БНИlцrва очолюють досвідчені люди­ вмілі ОР!1а,нізатори і виховате.'lі. ЛроДовжуємо пра,цювати Іна..'! підвищенням а,вторитету і ,відпо­ відальності кожно.го KO~IYHicтa за до.ручену опра:в'У. І тут вели,чезна РО'ЛЬ належить цеховим партіЙНЮI організаціям ,і п,артій,ни,м І'рупам. Це вони піідХОПИЛИ почин москви­ чів і лені:нгра\дці,в і рушили ,в по­ хід за економію ібережли,вїсть, це з ініціативи первинних партій-

МИінулому

ДОCJIгнуте

сяч КJа,рБOll!Вонців, ,вчителям 4S0 ТИСЯ'Ч, п'рацїівЮГКЗоМ торгівлі-

67,5 тисячі. Пенсіон~.амви,плачено пон,ад 2 мільйони карбованці!!!. До IlОСЛУГ ТРУДЯІЩИХ Jlід.к,рию 69 майст~рень

пQ

поши.Ву

й

ремон­

ту взуття та .одягу. Торік відкри­

-

молока - в 2,7 .раза. зросли lВир06ницт,во і продаж яєць. Ці успіхи є наслід:ком пос­ тійної турботи нашої партії і держа,ви про 'розвиroк сільського

Успішне

захо,ди.

інди­

ТОО 16 ,май'стерень і 1 І приймаль­ 1,7, них ПУ;Н,К'1'Їв. Днями бvде В!ведена Незрі.внянно в ,дію фа'брик,а меха~нічного ре­

м'яса

'РІ!СТОВУЮТЬ наяв'ні можливості і ,відст,ають по виробнніЦ11ВУ про­ .1укті,в тваринн~цтва Пухі,вська птахофа6рика і радгосп «Заво­ РИЦЬКІ1Й». Непогано попрацювали то.р,і,к і пта.х.а!рі. Во,ни одержали 32,5 Y-іЛЬЙ'Оіна шту'к яєць ,при плані 26 '.І іл ьіі:о.нів.

якості.

663

заlвезен,ня

році додатково ,ви,плачено 197 ти~

OдJHaK ОКI)('\lі з-аво.1И і фаБРИЮI нерідко випуr,кають продукцію що деЯlкі

400квар­

селах збудо.ва,но

ДИ'ЧНИМ

.,івськиЙ,,:

те,

І!юнад

часне

них організацій розгор,нулось зма­

Річний виробничlІ'Й ,план 'виконано достр,ок{},во,

ти:вності

за.вдання

праці

на

-

по

.продук­

!О5

процен­

тів.

Та' є ще .у нас і не:ВlІ'рішені IlИ­ та:ння. йдеться, наса,МlПере,д, про автorгра,нспо,рт. Дос:пь сказати, що

через

,систе.мати,чне

порушення

графі'ка щоде.НlIО на робо'ТУ спіз­ нюється зна'чна кількість робіТНIІ­ кі,в. На нашу думку, с.1.ід олер,а­ ТІІ'ВНО .вирішити пита'ння про кі.1Ь­ цеву

до,рогу.

І ще одне. Житло :І1И будуею, але лорядку на жи,тловому маСИlві немає. Причина відс.Ут'нd(ть ллаНУІВа,ння лід'їзних шляхів і культурнихзах(щі,в. Ми гад,аею, що на 6у,ді'ВНИ'llтві житлового ма­ сиву пе,ви,нен бут!! один господа;,.

віду,альних б УідКНКи_ .В зв'я,зку з [j.і,дlВищенням заробіної плати ,ме­

ванців.

низької

одеРЖJа,~и

заводу порошкової метаJlургії

М. Ф. ПОЛІЩУКА

дарства Україки т. Дорошєнко П. О. та секретар

В обговоренні доповідей взяпи активну участь Ф.

Г.

Пипьтяй М. З. доярка радгоспу «Русанівський», Дятпова Г. Р. директор Київської птахофабрики та iHwi. В роботі партійної КОНteренції брали участь чпен ЦК КП України, МінІстр сіllьськего госпо­

України виступив перwий секретар райкому пар­

М.

Гончаренко

ський»,

Із звітною доповіддю про роботу райкому КП

піщук

*"*

Барановський

зо­

бов'яза'нь і .держЗlRНИХ ,пла,нів це ,результ.а,т ,вею~ко,ї органіЗ:аТОР­ ської і політичної ро60ТИ парті'Й­ них, профспі,~,кових і комсочоль­ ських орг-анізацій, Рад депутат,їв трудящих_

Далі ДО'ПОlвідач говорить про зростан,ня добробуту труді'Вників району та побутове обслугову­ в,ания. Тільки за мииулийрі:к тру-

монту ,взуття. лась

В районі

roртовельн.а

збільши­

мереж,а

.иЗ'

34

мага,зИ1НИ і ларки. Протягом цього року буде збудовано ще 6 НО'і!их мам<зи'нів, їд,альня, ресroран, уні­ вер'маг Ін·а 100 Робочих місць, го­ тель на 100 місць, ,дв-і НОІВИХ шко­ ЛИ, 1'рудящі Qде[>жаrь ще 20 ти­ сяч IКвад'ра'tНИ,Х метрі.в жи"Тл,а, бу­ де зда,но 'В еКСП.1vаl1ащію 3,5 кіло­

:І1єгра' га,:юп,ров<:Щу, зб кіJЮ~lетрів

доріг

з

'tвердим

'покриттям.

Доповідач ,К,РИТИКУЄ праціВНИ­ ків торг.іlВлі, побуту, які не ,ВИКО­ рИ'Ст,рвують всіх мо'Жливостей з аlдОВОЛеlШі за,питів т,рудящих.

у

- Мн пози,н,ні 'більше проявля­ ти турботи ЩJO 'наших лк>дей, які н,атхненно ТРУД'ПЬСЯ, го­ ворить він. В ДОСЯ!1Ненні VСПJхів, які м,ають

сільські труді:вники,

Але 'не

менш ,важливе

значеНІНЯ

має і НОВИЙ ,иідхі,д партійних ор­ ганізацій ,ДО вирішечня ПQCта,вле­ них заВ:Diа,нь. Тов .. І(,ри.вошли,к док­ ладно аналізує роботу партійни'Х ор'гаlнізацій, називає ,кращих з НИХ, які за 3Івіl'НИЙ період Ів біль­ шості своїй. зросли, О'Р~а,нізацій­ но з-міцніли. Це парторга;нізаlIiї заводу ПОРОШК()80Ї мета.1ургії, радгосп.;,в «Лі'тківський», імені

Щораа,

з виступу директора

«ГОГ(1лівськwи»,

імені

!(і­

1(0J!ектив ,нашогО' ірадго>спу відзначив заlвершальний р:'к ,семирічки пеВНI!МИ успіхами, переви,кана.вши

по 461

і

центнер,і:в. -на ,кожні

першого

кварталу

по

,ПjXЩажу

змагання,

домогтися

повпюго

ви­

ко'нання взятих зобов'язань і Д€'p­ ж:авних п.1анів ЦЬОГО року.

ФРУКТЇІВ -

по'

88

ково ,виконав CBO€ зобов'язан­ ня по зд,ачі де;Jжаві ПРОДУК­ ції РОС.1ияництва і твариннИ1\.!.Т­ ва.

Збільшення виробництва· про­ дукці'ї, ,підвищення заIК)7Лі~ель­ них цін оприяло' росту п,ри,бут­ ків, які ,в МИ'НlУЛО\fУ році ста­ нс'вили 1.394 тисячі карбован­ UtB, а чистого прибутку одер­ жано ПQ.над 300 тисяч кар,бо­

.ва нці:в.

Третій

рік

господ,а,рст­

во в числі 'ре.нтабеm"них. Міцніє ся

радгосп,

,матеріальний

радгоспу «Русанівський»

підвишуєть­ рівень

життя

,робіт.никі,в. Зараз зарік ВИЛ,1а­ чується

зарплати,

'вирощену

до.плати

іП;)Q,дукцію,

з,а

премій

739 тисяч .карбованці·в. Весь ,колектив користується 'відпуст­ ка'ми, а JJ:есятки робітни,кін одержують путівки ,на курортн, -t! булиlН.ки відпочинку. 228 ТРУд,івникі,в похил.оговіку 'одер­ жують :пенсії.

У ,нинішньому році 114" намі­ тилИ! ІВЗЯТ'И ,наві 'рубеЖі 'по :ВИ­ р·ебн.иIЦТ,ВУ ПРОідYlкції рослин­ НИЦ'!1ва і твар и;н ницт.ва. Але 'н,а,м, потрібна. допомога. Хотілося б, щоб районне об'єднання «Сільгосптехніка» ,краще

,ре~Юl!тувало

ПОСТ<І,чало

ма:ШИ'НІI,

запаоничи

чаСТИ.на­

\ІИ. Наст,ав час збільшити в радгоспі кільк;сть .зе-РНОКО\l­ баЙlні!В і а.вто'машин. То:рговель­ ні і заlготівельні оргз,нізації ПО.винні без затримки прийма­ ти IВИlрс:щен-у проду.КіЦію. Слід подум,ати .j. над ТИ'М, щоб за раху.нак зменшення кількості ХУДО'би кількість корі,в_

загальної збіЛЬ1llИТІІ

БіJlьше турбуватися про Jlюдей З

виступу ланкової

радгоспу «l(раси.~івсь.киЙ»

М. М. ОНАШІ(О Зз,вершальний рік семирічІЮ! ланкЗІ, яку я очолюю, я.к і ,весь наш радl'ОСП. за,кі'нчила з висо­

кими

показника,ми. Ось

зультати:

з

.відо,мо,

де.ржз'ві 'Щ)()ДУ'КТiJв 11ВаРИ,ННИіЦТВ l а, орг.аніЗOll!ано провести ЗИ:l1івлю ху,дО'БIf, У вс€'Oзброєнні зустріти весну. Обов'Я3ОК па'ртійних орга­ ,нізацій ОЧOJlИ'Ги це ,в>сенароднс

!ВРО­

715,9 центнера, а м'яса - по 41,6 цeнrrHepa. Радгосп .до.стро­

рИ'UЬКИЙ», Пухі.ВСЬКQЇ птахофабри­ КН, нентральної дос.lід·ної ста,нції по штучному осіме-нінню тварин.

ли>сь до. !о бере:3ІН.Я ,ви:kачати пл.ан

по

Вирс6лено молок,а, cro гектарів угідь по

зі,брано по дорів, 310

нової п'ятирі<жи. ГО;ГУЮЧИСЬ гі,д­ но відзlЮЧИТИ ХХІІІ з'Ї'lДИ КПРС і "~П У,країни, вони ообоВ'ЯlЗа­

пла,н

жайності. Зер'!tових зібра:но на кожному гектарі по 20,8 цент­ 'нера, ,~артоплі ІПО 110, ово­ чі,в- по 145, КQренепл~дів -

РО.ва', за.воду ХО.10дильників та ін­ ші. За незадові.1ЬНУ організаційно­ партj·Йіну і maCOBO-ПО.1ітич,ну ро­ боту б)'.10 піддано ,критиці партій­ ні організа,ції [)а.дгоспу «Заво­

Допові,д<lЧ докда,дно ха[)Зоктери­ зує роботу м,іщевих :Рад, проф­ спілкових і ,КОМСО.МG.1ЬСЬКИlX Оор­ ганізацій, на,рмних контролерів, аналізує стан а'гітаціWIЮ-м.а>Сової роботи в районі, ЗУlПиня€ться на роботі шкі.1, ,меди,чних і КУЛЬТОС­ !Вітн.іх закладів та ін. Труд,ящі району взяли хороши.Й т,ру,до:вий старт в першому році

межа

М.Л. ХАЗАНА

без:умовно,

,велИКу роль відіграли економічні заJЮ,ДИ, здійснені за рішенням бе­ резневого Пленуму ЦІ( КПРс.

не

-

кожного

її

ре­

гектара

140 центнерів помі­ - капусти, 200 -

~ЮРК,ВІІ.

Та

ОДllа справа

з

ЯКІ!,~ІІ!

ДОВQДI1ТЬСЯ

виростити

труд,нощами

зустрічатись.

Із­

Jить цілий день маШlІlн,а ло Киє,ву, завантажеН<І овоча,ми, та й повернеться 3 ними ,додо­ Це

втрат

,при:звело

Ц"Н'НІІХ

до

зна'чних

овочевих проД'YlК­

ті,в.

в

році.

UbOylY

зв'ЯЗIКУ З цим

ція:

зборі.в

'проф­

;

ВООбрані товариші

по.чали КОН­

кретніше займатись змаганням, мобі.1і~ацією людей ко.ву

ПІДГОТОВКУ

на зраз­

.до

про,веден,ня

веснн,

ус­

ЗИ~f:в.1і

ху­

доби.

А

ось

чинко·\!

з

КУЛЬТУР,НИ.\І

у

нас

далеко

:відпо­ не

,все

гa'pa~. Я .веду мову ,про ,клуб ДИ:l1ИТРОіВСЬКОга він НЬО'ГО

.мо.

відділка. І(ому

підпорядкований, відпо,відає,

З

ми

хто

за

не

знає­

Вели.коДИ'мерської

сіль­

.ра,дИВ:IН, я,к ,кажуть, .в и,б ув , а

Таких прик'ростей не ПО в И,НlН О' бути

,партійних

спіл,кО'і!ОЇ кон.ференuЛ :наші іНО­

пішне

урожай, а друга реалізува­ ти його. Вам, товариші, добре

~!y.

'н:их

вже

є

за·р'ю

предста,вника,ми

У

така

н,ас

в

пропови­

зустрітись ТОРГУк>ЧИХ

з

готуються

вро'жаю

ДО

нинішнього

І(луб

прийому

,року.

Хочу сказати проро.1Ь со­ ціалістичного змаган,ня. Пере­ довівідд,ілки, бригади у нас

потребує

ремонту,

мо­

.10ДЬ бр,алась за

це, але її по­

чина,нь ,ніхто

п:дтримаі!.

ор·

ганізацій міста, і послухати, як

вони

у .l(раоеилівс\;ку ще не .прибув ...

не

Де ж, і1ит,ається, ,відпо:чива­ ти

нам,

де

про,водити

вільний

час? Зараз зи'ма. Вільного ча­ су .білые •. Є у нас здібні орга­ нізато,ри

худож,ньо'ї

самодіяль·

lІості, є у трудівникі.вві,ддїлка

не відз,начались, перехідні Чер­

ба~а:н'ня послухати .1екцію, до­

ВОіні прапори і вимпели ,не вру­

по'відь.

чались.

жунься.

Зараз

спра,в,а

Після

налагод­

звіТНО-ВИбор-

А

Висновок

з:бр,атися 'немає такий:

треба

де.

біль­

ше турбуватися ПрQ ЛlQДей1


ПЕРЕТВОРИМО В життя "* "*

"* Використаємо

ПРИКn8Д дnн безпартійних виступу секретаря

3

імені Щорса

служать при,кладом для беЗіпаIРТ~Й­ НИХ.

Про ,з,вторитеткомуністів roвo­ ри'ть те, щов ЇХ ,ряди "ротятом 1965 року nРИЙlНято 9,робітни,кilв5 доярок, 2 тра,ктористи, 2 ланко­ ні.

ВелИIКУ У1вагу приділяємо акти­ в:>за;цj,ї політично-м,асової роботи. расд'госпі

чудова

галерея

ВСІ резерви

Г. О. ГОНЧАРЕНКО

'в ,наwі,й nарторган:зації налічу­ ється оо ,Ko~y'НicTi'B, 47 ,з них заlЙ­ ,НЯТО В сфері вироБНИ;Цl'в,а. Чле­ ,ни Іпа,ртіі в,муть перед В з~ага,нні,

В

парторганізації радгоспу

пере­

довиків, з ,c~aKOM офор:млені дош­ ка 'пок,аз'Ників. зобов'язаНІНЯ рад­ госпу, Дошк,а пошани. . Робо'І1а з людьми д,a€ ХОРОШІ наслід,ки. ТваРИ:ННИIКИ, рільники трудяться з ПOlВ:НОЮ віддачею СИЛ. В 1965 ,році по Ірадгоопу IH2ДO€HO на корову 2608 кілограмів моло­

ГОТ у1 ЮЧИСЬ до 'партійних з'їздів, пр,аlці&ники тваринництва ,взялись ВИlконати

,завдання

по

м,оло'ку

перший квартал цього року до 20 березня. Молода комуніст,ка Га­ лина ІJ!>З'н~вна :Васюра ,вирішила 'Надоїти lВід кожної з 25 кор:'в, ЗaJкр.і,плених за ,нею, по 4200 ,кіло­ грамів, ланка Ікомунkтичної .праці в складі 8 осіб да.п,а слово од!'!р­ Ж2ТИ ,вісд ,корави по 3500 кілог,ра­ мів молока. і

для ,високопродуктивної роботи ві,,щпочинку ,наших трудівникі,В

ми

намагаємось

ст,ворювати

\На­

лежні умови. На фермі, облЗ\Щна­ ,на за'тИ'шна ленінська кіМН2та, закінчуємобудівнищтво ,1Іушової.

.в IРОСЛИlнництві МИ теж пеВіні

успіхи,

прате,

на

маємо'

жа,ль, ,не

викон,али завдаltн,я по ,врожаЙнс.с­

ка ПРИЗОбов',яза'НШі 2250. Гоопо­ ,да,рстІЮ арода,ло ,молоКJa ,на 350

ті

тонн б.іJtьше, ~ніж передбачено плаlНОМ. Т,ва,ринющтво стало ЛlРИ­

госптех,ніІК,а» та :наших шефів за­ безпечити іН,ас за.qіЗО~1 та поліе­ тиленовою плісВJЮЮ для ·РОЗШll­

бутковим якв

в

МИ1іУЛОМУ 'році, TO,1li

році ,МИ

1964

го збитки на суму

м,али Івід 'ньо­

тисяч 'крб.

200

каРl'О,плі і

ПРОСИоМо.

реltня

овочів.

ра,Йоб'єднаIННЯ

«СіЛІ>­

паРНИ'КОlВо-тепnичного

Із виступу головного агроному радгоспу «Літківськиіі,.

,на

гос­

подаlрства.

М.

'ни.

центнерііІ!. ТЗlких ,наС.1і,llкі,в

3

коиструкцій Колектив

IНaJШо.го.

за'воду,

О. м. ЧЕРНЯВСЬКОГО

які

т.руді.вни,кі,в 'на досяпнен;ня

весь раt.ЩЯнськиЙ народ, самові,д­

звер,шень

дано

МУІ\аЛЬol!()іГО

працює

над IВІ{.ко',taНіНЯ,М

пос­

та,влеНIІХ перед ним завдань. В 1965 роді, іВ iIJорї&нянні з пооере,ц­ німр<жом,випущено бі.1ьще: ,ва­ .'10ВОЇ продукції на 554 тИ'Сячі карбованців, зб:'р.ного з,алізобето­ ну на, 8300 кубічних четр,ів.

труді.

но,вих

Бри,г,ада

фор­

,Kt>1pye т. Руба,н, ІІЮРМИ ІВИ'К,ОНУЄНЗ> 120 цеху,

прщенті'В.

Тй

лрнс.воєно

з.вання

яко.ю

першій

lІа

заводі

ко.1ективу

1/\0-

раз .налагоджу€:мо ,ви,ПУС'К nінобе­ тону, пр'аIЦЮЄМО над тим, щоб зни­ зити собівартість продукціТ. Треба сказати, що.в Іро.бо,ті ІКО•1ектИlВУ є певні трудно.щ:. Продук­

МУllfістичної праці. Це почесне з'вання внборює і бригада, .очолю­ вана т. Ярмишем,з аlрматурноro цеху, а також 'весь 'колеКТИIВ бе­ тонозмішу.вального цеху. На, жаль, :на пі,д:приємстві, ще не ,осе зроблеоо для Шlf.Р'ОКОГО 'РОЗ­ го,ртання СОЦЗІмага.ння. Зокрема, потрі,бно систематИ''іНО підводити, йоroпідсумки, Вlру,чати ВИМlпелll і перехідні Чер.воні пр,апо.ри на :роз­

ція наша

ширених

,в Юf

заlВершаю>ному роцісе'll'Иlрі'Ч­

OCBO€H,a,

технологічна

лінія

по

виробницт,ву сrі,НlНИХ панелей, за­

крупногабаритна,

для

заеі,даннях

,кра'ни

площадки

для

і

складання.

3

ВНСТупу дирекroра Київськ,ої

В минулому

POiЦj продано держ,а­

ві

20

близько

ЯЩь,

мільйоні,в

при плані

Та,ких

успіхів

штук

16,;5 міЛЬЙОН2. ми ,досягли

за,в­

дяки праВИЛI>Ній Qрга,Н!ї,за.ції ці, дійо,во'l'О соціалістичного

пра­ зма­ га,н,ня, ,м,атер.іального стимулюва,н­

иесуqку. Ветерани. фаБРIIJКИ ,В. В. Ло6 а,Н'ОІВ а , А. Є. ІКlферен.ко, В. М. Счастлі,вая :набапа,ro переnИ,КОlнали семирі'чне ЗОI6?,~"я~.аIННЯ. . ._. Бюр~ паР.ТlИНQl оргаНІза~11 1 ддрекщя . тур~уютьс~ .про ._ШДВИ~ення. ЮЛОВОІ

1\валіфl,каЦІІ

ЮВНИ'Кl:В, .впровадження

.

пра-

пер~до-

ІВО'ГО .Д~Bltдy. На фа<бр.иц: . ДІЮТЬ ДВОРІЧНІ ,курси. 70 роБІТНИКІВ на,в-

по

193

яєць

HaKYP~y-

резня виконати квартальний план.

ційні П:ИТ1аIННЯ.

Першим ce~peтape.м райкому КП Ук­ раїни обрано rг. Кривошлика В. О., дру­ гим секретарем

ретарем

-

-

т. Сергієнка М. О., сек­

Т. Лемпицького В. Г.

ГОРАієнко П. Ф. Горбонос О. К. Гузій Н. Г.

Пазенок

С.

М.

Пильтяй М. З. Поліщун М. Ф. Правик В. С. Пригара Г. В .

Сергієнко М. О.

Заліщук А. П.

Слуговін А. Я.

ляду за nосі.в.а.ми, збиранню 8РО­

Захарченко І. П.

Соколенко С. П.

без

втра.т.

Іваненко П. М.

Стасько В. С.

Ков6асмнеьиий І. М.

.Степаненко С. М.

ники. BII'i\llYKyeMQ ~езер,ви. Наса.м-­

Новамнко А. М.

Суйцев Е. С.

перм, розпочали іри!гацій,ні роботи на за,пла,ві Десни. Це дасть до 260 гeKTapilВ високородючої землі, де сі,ЯТlІм,емо аБочеві і корМОВі КУЛІ>­ ТУ'рИ. ГОТУЄМQ ,мідну основу ,під IНlаступний ,врожай. На "!оля ,виве­ зено 13 ТИСЯЧ тQнн добрив . .3aKtHчуємо ремонт техніки, готуємо по­

Корнійчук В. П.

Товстенко С. І.

першому

pOlЦi

~onектпв

нової

і113JШОГо.

п'яти­

·господар­

боретbCJi за ще вищі П<Ж\33-

Кет Г. С.

Кравчук

n.

Федяй Є. Н.

А.

Хазан М. Л.

Кривошлик В. О.

Холод О. М.

Крук М. М.

Цьомка С. І.

сі,в'ний матеріал. Розпочали IРоботу

Кушнір А. А.

Чеботарьов

в за,wритому грунті, здJa~мо з.елену

Левін О. Б.

Чинеик О. М.

Лемпицький В. Г.

Чисті кава К. А.

цибулю,

!вирощену

Ідучи

назустріч

~ПРС

Т!lIВ

і

,кп

р.а,дroспу

силь, щоб з те

В

теплищ.

ХХНІ

з'їздам

Україн,и,

lКолек­

докладає честю

всіх

Вl:Іко'наТI!

зу­ взя­

зобо,н'язан,~я,

Комуністи у сфері виробництва 3

виступу секретаря

парткому

радгоспу «Гоroлівськиіі,. В. Ю. БАРАНОВСЬКОГО Після рішення березневого Пле­ нуму ЦК ,КПРС Іпа,рті:й:на ор,га;ні­

до нових вимог. Із 'НіЗя,в,НЛХ

. роБНИ'ЦТlва. :Краще

стали

діяти

відділкові 'Па.ртіЙIНЇ організацї<ї, к,ожна з я,ки.х Іналічує по 18-19 'комуюстив. Правильний до,бір, 'РОЗСТ~lНовка ; Івихова,ння ІКatд'pів забезпечили ла,ртїй;ни-й ,вплив у всіх галузях господа рст,ва , аПРllЯ­ ли

,pi~KOMY

збіЛ!illIенню

П.

П.

Лисенко М. Г.

Шевченко М. О.

Литвиненко І. П.

Широков А. В.

Меннеега М. О.

Шнуропадська

Могильний І. С.

Шульга Р. С.

Молочко М.

Щербак А. Г.

М.

Москаленко М. М.

К.

П.

Яхно О. П .

КАНДИДАТИ В ЧЛЕНИ РАЙКОМУ Бесєдкін І. В. Бовт М. М. 8асюра Г. І.

Гаштов Г. М. Грінберг Г. Ш. Духно Г. С. КовпакВ. І. Крук М. П. Кузнецов І. д. Куш но Г. П. Лукомець А. А.

Любер

Г.

Ш.

Оснач М. Й. Остапець М. С. Ппесконос В. І. Притула І. М.

Розова І. О. Тищенко О. В. Хорпінов О. І. Цуп

І. П.

Шеренгова М. С.

,ВИ1'О6-

ництва Inp'QAYKil<VЇ сільсько.ГО' госпо­

да,РСl'ва. Торік, наприклад, одер­ жа!но на КОЖ:НОМУ гектарі по 21 центнеру зернових, а азимо,ї пше­

реробкиїх на

місцях.

До окладу бюро райкому парТ'ії обрані тт. Білокінь П. П., Дворник І. Ф., Дятлова

Г. Р., Кривошлик В. О., Лемпицький В. Г., Поліщук М. Ф., Сергієнко М. О., Федяй

€.

Гаврилюк Г. Й.

Павленко Л. І.

вих та торфо-мінеральн'liХ ІКОІМПОС­ тіlВ. ,Велику У'вагу надасВ0ЛИ дог­

П.JIеиуи райкому КП ~ країни Відбувся пленум райкому КП Уікраїни, обраного на ХХІІ :районній партійній кон­ ференцїї. На ньому РОЗГЛЯНlУті організа­

Буяло Ф. д. Висоцька М. З. Волоха П. Ф.

Павлик І. П. Павловський В. І.

Сар'ян д. А •

,ведення

чаються у заоч,них вузах і техня. За вирО'блення по.надпла:нОІВОЇ :ні,кумах, ,веч,ірні.х школ,ах р,обіт- Іни.ці ПО 27,5 цент'нера. іПОРUВ­ п.РО:ДУ'Щі.ї робітни;ка.м фабрики за 'НИ'ЧОЇ молоді. Виро6ни.чи'м ,на,в- НЯ,ІЮ з 1963 роком, 'роко:м C'tBOми,нулий рі,к Івида:но ПОНіЗД 25 ти­ ча:нням охоплено понад 300 '10.10- рення радгоспу, вихід молока май­ lСячкарбова:нціjВ Пlремій. Підви­ вік. же ПОДВОЇІВСЯ ,і станosИіВ ;на сто щилась ~аробітна Іплата. Я,wщо ІВ З 'кожним роком наша фабри,wа гекта!рі,в угідь Іпо 408,2 !центнера. 1964 році:в середньому 'вона НЗjРОЩУ€ ВИ1'обницТ1ію яєць. В ,найУ боротьбі за збільшен,Н'я вироо­ складала 615-70 карбо,ва;нців на, ближчий час його буде доведеню нищ\в,а прОДjЛЩVЇ зросла кіЛІ>місяць,. ТО ,n 1965 9O-1~ кар­ до ,35-40 м ільйО:н ів на ,рік. кість Іпередовиків з'ма,гаIННЯ. бованщв. ВНlКонуючи рішення партії, у На перший :PLK нової ,п'ятиріtmи Па,ртійна організація Haдa€ ве­ цьому році на госпрозрахунок бу- колектив ,радгоопу 'взяв пі.дівище­ лику увагу Ірухо,ві за ,КОМУ'ністич­ дуть переведені :всі цехи, tПрово- 'ні зобов'язання. Па,ртіЙіна органі­ ну працю. 3,ва11llНЯ ударни,кіn ко­ диться зна'Чіна Іробот,а ІПО еконо- ,защія спрямовує зусилля колекти­ муністичної праці 'ПРИСВОЄ,НО; 113 .мИ Ікорм,ів ,і, ,матеріалі,в, знижен- ву на ,безУМОіВне їх :ви,конаlll,НЯ. трудівникам, зокре~lа пташни'цям нюсобіва'ртості :про,дукцИ. Цьому IІЮВИlнна сприяти і спеціаГ. Г. БереЗQВСЬКій, Х. Х. Черм,і, На честь !настуn:них партійних ліза.ція по Івирощенню окремих У. І. Буря.к та і:нши,м. Вони Оlдер­ З'Ї.3,діів ,колектив вирішив до \о бе- ОlВочевих культур, ор'ганізація пе­ ж.али

Білокінь П. П. Бондар П. І. Бреус П. Ю.

Музиченко Ф. С. Онашко П. А. Осіпова Н. М.

ЗаГОРОАНЯ Л. С.

прасВИЛI>НОГО

.RHeceHO по 25 l'О'Н'Н

відно

Г. Р. ДЯТЛОВОJ

tКолектив tКиївсlOКОЇ Іптахофаб­ рики оореrься за звання підпр'и­ €MCTBa КО мун ісТИЧНО'Ї праці. І це відчувається Ів усіх ,наши:х ділах.

Барановський В. Ю.

РАЙКОМУ

Дятлова Г. Р.

домоглись

І 114 комуністів біЛlOше 80 чo.nовік І працює IбезпосередіНЬО в сфері ІВИ-

птахофабрики

М.

сіlВозм,і:н: На 'КО'ЖНИЙ гектар було органі'ЧJЮIХ ДОбрИВ, в ОСНОВ1іОМУТОРФО-ЛНОЙО­

МИ

зація нашого радгоспу nOMi'l1HO перебудувала ClВОЮ .роботу lВі,дпо­

ДІЙОВЕ ЗМАГ АНІІЛ

О.

Пузирев В. М.

з а,в,кому.

,иДj'IЧинавустр'іч па1ртій'lloИМ з'їз­ дам, піД1]РИ'llУЮЧИ почин МОСКВlIчі,в Часо'll через те, що 'немає збуту, і ленінградців, ми взяли на себе високі зобов'яза,НIНЯ на 1966 рі,к, ми ви'мушені 'Простоювати. річний пла:н А.1е, неЗ.важаючи на трудноші, зок'рема, завершити парторга,ніJ,ація 'ІІобілі30,ВУЄ ,всіх до 25 грудня.

неї ПОl'рі'бні 'великі

спеціальні

ЧЛЕНИ Ануфрієв

Сан кін Л. Я.

рахунок

ст,ва

виступу механіка заводу залізобетонних промислових

137

[rШІ 1!liІР Jln!llІІІ

ДOBГOAbK~ І. П.

за

жаю

напруженням сил

по

~[КЛДД ІР дтIll (l)Ш1

ДіОРНИК І. Ф.

р,і,чки

повним

ЛИСЕНКО

Картоплі вИ'рощено

В

3

Г.

неПОГа:НИ'МИ показни,ка.ми за­ кін'чили трудівни,ки \Н.ашого ,рад­ -госпу МИНУЛИ'Й рік 3і.браlllJ() на всій площі Іпо 16,7 цеН11Неразер­ нових. Най'більших успіхів ДООІІІВ­ ся ко'лектив четвt>1р'roro вiJJ.ділка, ачОЛlЮва,ний ,кому;н.ісТОМ М. П. КI8.­ ціоном. Тут IВИlбо;роли по 23,5 іЦент­ 'нера зернових, :В тому числі 1110 29,8 цен!нера озимої пшениці на КОЖ:IЮМУ гектарі. :Непогані ,результати і 'в ,о;вочі,в­ Нlщtв.і зі6ра:но на кожному гекта'рі по 117 цe+l!H~piB ГQроди­

3

"* "*

Н., Чеботарьов П. П.

* * • Відбулося 'Засідання ревіЗіЙНОї комісії,

Головою комісії обрано т. Чаюна В. К.

СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІ'" Воронцова Л. П. Воскресенський Л. К. Горобій М. Н. Екштут д. Л, Заболотний І. М. Кучка В. А. Литовченно Г. П. Лучанінова О. О.

Маслюнов І. Р. Муромцов І. В. РИФфа В, М.

Свентицьний Л. В. Тарнавич В. М. Хитрий

П.

П.

Чаюн В. К,

ДеJIегати на Х УІІІ об..rIа(~н~· партійну конференцію з АРАВОМ УХВАnЬНОГО гоnоеу Білокінь П. П.

Власенко В.

В.

Кушнір А. А.

Онашко М. М. Пильтяй М. З.

Гончаренко Г, О.

Псарьов

Гу3lй Н. Г.

Шепелев П. О.

АО.ГОАЬКIt І. П. Зміщук А. П.

Но.аленко А. М. Краачук Л. А. КрИ80ШЛИКВ. О.

М.

І.

з ПРАВОМ ДОРАДЧОГО гоnоеу Щербан А. Г.

НОВЕ ЖИТТЯ 25 ·січня 1966 року.

3


БОРІТЬСЯ щО С НТГОПАДИ, лися протяrом

3 СНІГОВИМИ

н,е П'РИПИНЯ- І І будівельники виконали добро­ двох тиж,н.tв

сіЧJJЯ, подеl\У,ІИ ТИJlЧі\ ':,'!lU Jlо­ ·ра.1іі3У.ІIaiIИРУХ 1'ранCJlОРТУ і Д(fСТавк.у п.родукті.в. Особливо

COB-Ї(:IfО. і

3аСЛУТIJВУЮТЬ

учні старших

ньої школи ;м

Подяки

д(' .директо.­

po~ Л. Я. Бонда.р. Гарно тру­ ДИЛИСЬ .діти на crаlЩії &ро­

ківідда.'lенінаселені пун,кти

вари_

Отже, щоб н,а.'1аГО.1ИТИ ЗВ'Я­ зок, потрібно перебороти сти­

ТИМ час{)м досить безвuпо­ відально. ·постаВИIВСЯ

питаНRякер}'ючий

до цього об'є~нан·ня

не

автогоспо­

ПРОJlИСЛОВИХ і 6уді­ Оj)га,ні'зацій. Як пра­

AaprrB, lН'ЛЬНИХ ВИ.lО,

місь'ких

ів

Т.1ких

випадках

3

рахуються

часом,

кими умова.ми

люди

3

ва.ж-

ро,Ооти. Боли

треба, тІ} треба. Стихійного ли­ ха H~ .відміниш

і невідкла­

деш.

нас

про

те,

що

заплан.о­

механізми ви­

очистці снігу. ПРQТе, як вста­ Іновила перевірка, ЖОАенмеха­ нізм на "расу не :виїжджав тоді . СХИ11РУd!ав і :на чальник будtве.'lьн.о-мо.fIIТажного

льння М ли

управ­

Е. С. СуЙцев. Ко­

39

ЙО'ІУза,пропону.вали :ВЦЇ­

лити

технік}'

на

БОРQТьБу

колектив

будіве:Jьно-vо..нтаЖIlОГО

N2 2,

ління

управ­

я.кип очолює І.

Хава,вчук. Важливе

3.

шляхів П. В. Мазниченко. Більшість .механі'змів цієї орга­ нізації без поважних

тористів

же ві~повідальні завдан:ня ВИ­

'н,е

ВиJU!1f00ОСЯ

шr

Некомпетентні заздрять

.1ЮДИ

ськості і,

насамперед, тих ,()р­

га.нізацііі, де 11 потріБRі меха­ нізми_

Нео.бхідно. зувати Івсі

негайно сили,

"обілі­

щоn ШВИ~І\І)

ти

безперебійне

П(lстача,ння

населення.

С. ТОВСТЕНКО, заступник голови райви­ конкому, голова комісії.

те, що /)',ри

І СМ ІХ, І СОРОМ

ча.СТО

ка в хаті! 3зхот.ів 'У18імкнув і ()палЗJJCНУЛО сяііво, РОЗХОТ:ІВ­ вимкаYlВ. А штепселя женив

на РО3епіі: -

телевіюр або хо­

лодильник ожив. Слово:ч, жи­ вете. А от в H~ при ка.ганці ... В таЮI\Х В\llЛадках ми, ,:чеш­ канці т,ретьої QpИlгади с. Бог­ дані6КИ, віLдПОlвідз€мо:

ЧуднеНblюі ІВИ, і ,н.аївні. Да­ ре:ч·но з аlЗtдр иrrе. СтаВRи, nро­ ВОД1Ка ,Ї .1а'\f1ПQ1ЧКИ то ще не

-

електрик·з.

А

щоб 6уло

обман

ЗОРУ.

опраВЖJl€

Та

світло,

щоб, як ІВИ· ,кажете, спалахнуло

СЯЇІІВО lі, ОЖИЛИ телевізо!ри, тре­ ба,

щоб

ті проводки та

рі,вно­

~li'PHO струм 'розносили. А ,Яlка тут ~юже бути ,рів:на:чірність, КОЛИ

6а,га,то

«жучки·»

на,пр.: вні

жите.1·і,в

вкручують,

,прилади

включають?

села,

електро­

та

,ко.мбаЙlНи

Електрик

же

т. Бой:ко не тільки не «JПОЛЮЄ» · на цих «ЖVЧlків». а й не да,сть

лад'у 06вис.10'МУ ПРОВОДУ, який часто за,щtка€ лінію ... Ось

чому

спра;вжньо'І"О

18 нас ~''JIiCTb ся,йrва ча,сто іКа­

ганці ,горять .в БУДlинка.х. Тож, я'к баЧIІ\МО, нічому зазд­ рити.

О. РОМАНЕНКО.

Небе зслідно ,відіЙшо.в ,від ,нас 1965 рік Со,тні брова,РСЬКIІХ

СЇімей, наlПРИlКла~ посел'ИЛИСЬ у но!!'іквЗlРТИ'РИ' У сотнях ·будин­

у радгоспі «Гоголівський,. я працюю MexaH.ЇJКoM IвЬд.ділка . 3 серпня ми'НУЛОГО 'року живу

У гуртожи.тку. Власне кажучи, ,наш гуртожиток по.няття ,в·ід­ носне. Обстано.вка його скла­ .lIiа€Ться: з ліЖ1f(·а, двох стіль­ ців, !відра. і віша.ТlКИ.

Поки БУ.10 тепло, можна бу­ ло тер.піти. А я,к бути за.раз, КОЛІІ

'Зима

по-ооравжнЬ{).му

бітни,ця

ПРОТОПИ_1а

;н,ас

за

,весь час .rrише двічі. ПРИ'бира€, 'колlt лопроси,мо . Постіль ють дв і"lі на 'м і сяць.

І

ось < 'УІівіть:

боти

при'їхав

л ізно ,ВІвечері.

.не

з 'відпочин.ку,

лі

дров.

-

а

м,іIНЯ­

з ІРО­

Починає.ш з

мешканця

nepe-

тисячі

рук

швидше, дле ... цього горлі

я·к

і

ПОНОСЛИ ще

ще ,више, т,ї.лЬil<и'

ще д.алі .

rдоходИІШ

до

«але», що мов кіст·ка у .1ежи,ть попе.ред Івс·іх

добриіХ спра.в, то та,к і хочеть­

ся ,ВІС,і три ЛЇ'rерн' 8ИКіреслнrти з а,лфа,віт,а. / чому це К.'1яте «але»

не 'залиши'ЛООЯ

':І

ста.ро>­

му році? НаlВ~ЩО НовиlІЇ рік узявйоro ]І С8{)Ю цілорі,чну подорож?!

Та. .коті IВже n.ротиснулось воно. у :наше ж I!1"Т я-6утт Я, до­ ведеться

И·ИМ

скористатись.

(Шде ж ІЙОГО 'не ді,неш!). Таж слухай,те,

.11О!д1l:

є

жи~лово~'у масИ'!!'1 мага,зи,н. Не дуже проте

ЧЗІ/Іні

при

він

на·

овочевий розк.ішНlИЙ,

регулярному

м і,г

би

новому

(]ос1\З­

повністю за-

••

, -• •

Понад 200 вчителів нів міської середньої робітничої молоді .І'ё 1

та

уч-

ратів прозвучав у виступі

школи І теля історії І. Тимка. Він

учи­ ска-

зібралиСІІ на мітииг протесту проти злочннних дій Сполучеиих

зав: друга

Штатів Америки у B'€THaMi. Лл€ться кров B'€THaMCb-

понад 20 років. Тим часом війни в різних куточках земної

ких трудящих, каже учень 11 класу, вожак бригади комуністичної праці М. Федоренко. Ніхто і ніколи у світі ие забуде , 'злочииів, вчииених американськими агресорами.

кулі тривають. Це справа рук імперіалістів. Ганьба па­ ліям нової війии, ганьба аме­ рltканським агресорам! Учасники мітингу г.нівно зз­ судили брудиі дії імперіаліс­

Відтоді, світова

як закіичилась війна, минуло

Але агресорам слід пам'ятати: тів США і висловили свою ні отруйні гази, ні напалмові ' бомби не поставлять на колі- тверду вимогу - негаино приu

на героїчниli в'€тнамський на- пинити розбій на в'€Тнамській землі.

небиих

протест

дій

проти

американських

га-

П. БУХЕНСЬКИй,

пl-

учитель_

гуртожитку?

- Ці Iроз:ціНКIІ м\':н,roапі.

,взяті

. А ' пот і,:ч , трохи

ШИ,

,каже

, своєму

у .ко­

поміркувавзасту, пНl~КУ

О. ДеЙlнеці: -

3

спр,а;ва

корисна,

однак

Що можна до ЦЬОГО додати? Лише Одне: про умови ЖІІТ­ l'Я робітників і спеціаліст,;,в ·н,а­ ШІІ.\І кеО;'ВНlI.ка \1 тре.ба Абати набагато краще. М_

не ; В

кажу про те, що

ПОМИПfCЯ тре­

ВІВТОРОК, 25 СІЧНЯ Перша програма. 11 .00 - Теле­ в і'ЗіЙ1Н і ж),вини. (М.) . 11.15 «В майстерні

Подивіться, може та.мне карбованці, а 2,50'

-

ГНАТЕНКО.

Допомогли ...

'на, шому ,ГУРТОЖИТКУ. Я Івже не

художника

СемеНОіва,..

(Передача з СвеРДЛО1вська). 11.45«Голи, очки, ·секунди» .' (М.). 12.00«3а,к,0.Н пk!J.ЛОТИ». Д<ж\'ментальний

фільм .

16.50 -

для-

шко.1я.рів.

«Розповіді ,про 'ПIIСЬ\lен,никі,в». (О. БруштеЙн). (ПереJ.3'ча з Ле­ нінгр.ада). 17.30 - «Сільська НО­ вина:.. (М.) . 18.00 ТелеВ іrЗій,ні еісті. 18.20 На 'зустріч з'їздам ла ртії. «3:в'я.ЗКИ братерства». (Пе­ ре.'l.ача з Львова). 18.40 «Наша пошта:.. 19.00 «Св:т сьогодні». (М.). 19.30 Г. ПРllєде-«Стеж­

""kTb». (М.). Друга програма. 11.00 Те.1е­ візій,ні НО'ВИ'НІІ. (М.). 11 .15 «H~ Ленінську премію». Ре>портаж з AKaдe~iї ~истецтв . (М.). «Московський портрет». .~

17.55

:Прогр·а'м,а

12.00 -

(.'V\.).

Н8рчалf.,НOfО

телЄ'ба'чеНIНЯ. Нарисна геО\lетрія. «Взає,мний переТIІН гео\,етричних тіл» та «Аксо.НО\lетричні проек­ ції». 19.00 <<;'v\eHi два.щять ро­ кін». Художаій фільм (1 і 2 серії). 22.00 ~BOГHi Нім ,ана». Естрад­ ний кщщерт. (Передача з льво­ ва) .

Редактор €.ФЕДЯП.

ба'ню .

Сн.;гу у сі,цні НlIпа.l0 чима­ .~o. З,змело .не лише дороги, а

:КОЮ китів та ЧЗЙОК». Прем'єра те­

Яне .ра.з звертався до дирек­

й ~УЛt1lці та ·ПРОВУЛКИ. Чистимо

з Харкова) . 21.\0 «Пісні ,важt ................................ . ІЮГО коха·ння». Р·о~анси нз )З'\'рші .: ДО ВІДОМА : с. Капутікя;н. (Передача з Киши- : СПОЖИВАЧІВ нева) . 21.30 - Те.1евізі,Йні 'НОВ 11- : ЕЛЕКТРОЕНЕРГІІ ; ни". (М.). 22.00 «Театра.1ьні : м. БРОВАРІВ' : зустрічі». «Ба'тьки та діти». (М.). : 3 І сі'чня: 1966 р. НІІЗІ,КО-: Друга програма. 18.00 - Те,lе- ; во.1ЬТІіі електромережі і І)іл-: г,ізійні новини. (М.) . 18.20 - «На : станції в \І . Броварах, шо на-: Лені, нську премію». РЄ'портаж з : лежаЛІ! КIІЄ'ВО-СВЯТОШИНСЬj{ій: Акаде\l.ії МlІстецт.В. (М.). 19.00 ~ електромережі, передані на ба-: Вечір балеl'У . 19.40 - "Закон під- 3 .1анс Бровар~ькому райоиу • .10ТIІ» . Докумеитальний фільм. ( С ): 20.30 _ «Кни,гастарого Вельt.lУ- ,електромереж « 'льенергщ. ~

ба

їха,ти

ції

у ...

київську

ра.дгоспу

з

проханням

КУШПІІ

ту.м60'Жи,

меблі.

РезультатіlВ

шафу,

за­

інші

ні<я·ких.

сніг ЩОД1НЯ, та багато зробиш!

буд;ШrКЇів

~і,ба .10патою А ,під'їзди до

треба

31робll'ТИ

обо·

,в' ЯЗrко.во.

ДОВО"1ЬНIfТИ ,потреби M!;cцeIВOГO населення .в картоллі та ово­ ча ,х.

-

А

що,

коли

нерегуля,р,не

теНI>КО ,доводиться ЇІЗДИ'ТИ з аВОСI>КОЮ .до MjcTa. Що за'мість неоохїlдних roBapiB ОІвочеВIІІЙ ма'газин за,валени,й «ЖигулiJВсь­

,не

Скажу 3 'карбова,нці ,на м;­ ся,ць. 3апита.в ГО.10ВНОГО бух­ галтера, з Я'ких .це ·розраХ\"!1кі.в така пл,ата. А він відповідає:

зl!tГотів­

жив.а,чі.в. ВСЬОГО,

Ясно одне: старий рііК перetдаrв НОІЮ~у гідну ,діло­ ву естафету. Ії зраl3У підохоП<и­

В'6ТНАЛI ПЕРЕiJl0ЖЕ/

'Рішучиli

СамооБС.1УГОВУ1ван.ня

-постачання?

~ВllчаЙlНО,

Му

Може цік,а:витесь, скіЛЬКllбе­

руть з

Івступила, у свої пра'ва? Техро­

К:,8 з.зс>віти.'1ОСЬ електроовіт .10, спалах·нувгаз. А скільки ,~аля·т Оідержали други,й ,дi~1 сад­ ки та ясла! Багато радіоних змі:н ,ста.1ОСЯ .і· в системі тор,го­ АелЬІНОГО 06слуговува,ння 000-

paxy.BaTffi

.....-......... .

....... .

Такий-то у Гоголеві гуртожиток

Зам.іСП1Ь «lТ1реба» - ширнеrnреба

От

'

род.

Одного ДН'Я ме>шканці нашо:

ли

На' фото: одна з к~аЩIІХ спі­ вачо,к ГОГОolі,вськото хору Надія Прядко. Фото А. Козака .

ІНам:

Щ{) ва\I ... У вас е.1ектри­

-

ку оцінку.

м'ята1'И, що боротьба із заме­ тами справа всієї Ігромад­

М:--------------------------------------------------

Нічому заздрити

Ііа .р,аЙонному огляді народ,них во·ии одержали висо­

j)o-

Кожен керівник пі.дприємст­

х.10п-цями-·механізатор.а­

талантів

,контро­

ва або уста,н·о.ви повине-н

ко'нуємо. Не можу!

Зatвдання

ніхто

з

ми створили зведений хор . І вже добилися перших усnіхі,в­

причин

РОЗЧИС1'ити ШЛЯХИ і налагоди­

Тра.IЮПОРТ за,ЙнятиЙ. ду­

-

зом

ра'нопоккдають р(}бcrrу. Це то­

з

с.ні:гом, ві,н .всіляко :відмахував­ ся:

Добре це 3Р(Щ'V:В

q>iг та,кож за.відуючиЙ .віміЛЮI будtвIfИЦ1'8а і експлуатації

лює } ця ві"повідальна бота пущена на самоплив.

їхали на міоце і пра'цюють Іна

траас!Порт

j)об rrT у

МНlВ

.вапі м<іши.ни і

мобілізовується

Оj)Г<і,ноі.зував

му, що бульдозеристів і трак­

ніжені

місця

Пога.но

своєї теХllіки іна j)О3Чlfrтці Л(J­

«СілМ'осптех.нrка)} Л. Я . Сан­ кін. 18 і 19 січня він пс.відо­

хію. 3 ці€ю метою за рі'Шення~ районної Ko~iciї по.БО'ротьБі з снігопцаМ1f в найбільщ зас'

ПіoQНЯ ,вічна супутниця людини. 3 піснею і живеться веселіше і працюється краще. Не ~найдете .ви на ГО'ГО.11вській стрі-чково,ткащ,кій фаБРlщі дів­ ЧІІ.НИ, яка б ,~ любила співати. 3акінчать .д:вчата ,робо1'У,lМ фабриці і ШВИДКО поспішають до сі.1ЬСЬКОГО Бу..:tин;ку культу­ ри на репетицію. Тут вони ра­

бульдозери УПРIIJВЛЇння були за,йняті ,па пі~робі1'ках . .

кла'сів .серед­

2,

ваЖКО;Jiоста8.'lЯТИ 'Іова,ри У та­

району, нк Сві1'ИЛJ..не, Русанів, Шгки, Пухівка, Рожни.

ЗАМЕТАМИ

ПІСНЕЮ

3

КРАЩЕ ПРАЦЮЄТЬСЯ

-

за.Пllтво€те

ви.

А те 'буде, що є. Буде, що ІВ tlОІВО\I'У :роцітут ще ніхто не бачи:в .ні 'овіжої, ні КИ<:.1ОЇ ка­ пусти, ані цнбулі. Щ() 'по КІЗ:р ­ ТОПЛЮ

ЮІМ,.,

домогооподарка,м

а

час­

то Ін,аlвіть ПJJЯlшка,~и

біЛOlГОЛOlВIІ,~lf

з

«бo€ГОЛОІв'ками» ...

Що :не JКЗ1Жіrть, а ТОВЗlр03нав­ ці змішторгу тт. Сгука,10 і КислИl1;Я :в ли.ху ГОДІІІНУ не за­ буваЮ1" IПрО заДОllOf.lен:ня спо­ живачі,в товарами ШИІР'ВЖИТ!КУ ... Як не нагоl.1УЮТЬ, то на,поят~!

,вулиці .пОЧУЛIf гуркіт тра,ктора.

Ну, тепер

-

ка31аливони,

-

діло

буде. -

il;JOЧОСТИТЬ

ма­

шана піLд'Їзди.

Мзшина дійс'lО ,розсс:вувала величезні КY'lУ'ГУjJИ сні·гу . Та, дійшовши до 6YAilHKY заlвідую­ чого фермою ,мИ і\о.1И ДМІІТРО-

18ича ДВОРНИlКа" ПО!jеР· llула Іна­ зад. Далі трактор ПOnРЯ\lував

провулок,

де

живе

шофер

/lВан ГРИГQРо.вич Па,цюк, і та\1 п.РОЧИСТ,f' В

дорогу.

А що залишається робити ін1lIи.:ч труд і, внн,ка '\І, ОСО'б_1I1'ВО стари,к'3'~, вдовам, які ферм.а­ ми не завLдують ,і· з·а кермом машин не сцдять?

Ha~ зда€ться, шо .на це ,пи­ тання ;Jовинен ,в~дповісти ІВИ­

КОНКО\І сільсько: Ради. Ві'н, :в першу чергу, ПОI\ЛИКа.ниЙ мобі­ Л'~ЗУ'вати всі СИ.111 і засоби .на боротьбу з CHtгOM.

МЕШКАНЦІ ШЕВЧЕНКА_ с. Се~Иilо.1ЮI.

ВУЛИЦІ

.~Є'візі·Йн·'JТ'О

рад,а».

спект,а,клю.

Телевізій.на

(Перед.ача

поста·нов,ка.:

«Донська повість». Худ(>жній фільм. 22.4Q _ «М і ський

«ЗИ~'ОВIfЙ

дуб».

Телевізійний

ф і"l!>М. 21 .30 -.::. Те_1ев ізі~ні !ІОВИНИ. (Л'\.). 22.00 В ефірі «Моло.... ' ......................... , ....................... •..................... 'І .......................................................... , В. ДОЛІН, робітник.

НАША АДРЕСА:

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:. орган Броварекого комитета КП УкраИ'Иbl и .раЙонного Совета

ВУЛ.. Киівська,

трудящихся Киевской об.1асти .

t 58.

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

cblorocnOJllapc:bloro, ІНДЕКС 61964. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'ІІ ••••••• "

промислових конструкцій на постійну роботу

районного І депутатов І

3-82, вІмілів парт/Аиого життя, масо.ої роботи, сіль­

промислового та відповідального секретар.

-

4-67.

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу. •• І . . . . . . . . . . . . . . І'І' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 •• '1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

БРОlарсьхе друкарня, Киї,)Зської ~ласті, вул . Київська,

158. Тмефон-- 4-57. Зам . 32Ї-51 ОО.

Броварському заводу залізобетонних

і

<

11. БРОВАРИ,

Т~му.nо ,питаннях €ксплуа-:

: Т;Щll е'lеКТРОГОСПО·.:J,а ·~ства , оп-: : .1ати за е.1ек!роенерГlЮ, Ірежи-: р.омаіНС». ТелевізіЙIНИЙ фільм. : М'у ,робот~, Пlдключення НОВИХ: СЕРЕДА, 26 СІЧ НЯ 1 ~ПОЖИ:llач,в 1 : /jШt1Х питаннях,: б 55 Н : ~в'язаиих з е.1е кт ропост·аЧIj'Н-: Перша програма. 1. аш.а : НЯ\I, необхідно звертатися ": афіша. 17.00 - Чвертьфіна.1 Куб- : контору РЕМ на ,адресу: 'ст.: к,аволодарів кубків єнропейських : Б,ро,в.ар'И, '/lУ_1 . Вокзальна, 4; те-: .кра·їн: «ди.на~о» (Київ) «Се.1еф 6 69 . (Ш ') (П : .1 он - . ; пк:. ОТ.1а,НДIЯ . ередача ооз : При 'BbДCYT~OCTi напруги і: Тбілісі) . 18.50-Кіножурн.а·.l . 19. : пошкодженнях Д31ВОНIiТИ по те-: Вечір одноактних балеті,в.: Ф 699 бо З 88 Л. М і,нк\"с _ "Пзх іro». С. Pax~aле ону а· - . : 'Н,Ї,нов «Си.\f'фонічнї танці,.. «ди-: Дирекція Брu"аjJСЬКОГО : : району електромереж. t вертис~енп. СпеКN1К.lі Ки:ївського : t театру опери та балету i~. Т . Г . ................................ .., .. Шевченка. 21.00 «Тllсяча ло; .... " . ... "."."." .... ".... ,,-,,-, .... " ..... ,......... . рад». Телевізійна реК_1а'\lа. 21.10- і 21.\0 _

!

ПОТРІБНІ : інженери:механіки, інженери-електрики і еиергетики, інженери-технологи по збір­ ному залізобетону, інженери і техніки-тепло­ техніки. 3вер,татиІСЯ у в і дд і л Kaдp~B

і заводу 3БПк. Адреса-м. Бро­

і вари,

промвузол.

;.11.".1'.".".".11.11.".". ".".11.".".'·. І •.•..•.

11 номер 1966 рік  

11 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you