Page 1

РІк ви,аання

nрол.етарі всіх краін. єд~айтеСЯI

XVIII

Радянський

11 (1149)

26 Ціна

КиївсЬКОї області

За більш щільний зв'язок між М те і колгоспами «Зауваження механізаторам » -

лист під т::tким

заголовком,

хановець», заслуговує на особ- відною технікою, але і квалїфікованою порадою.

Б роварської, але 1. В о б рицької Наведемо кілька прикладів. В МТ С . СJпираючись на конкретні руднянrькому колгоспі ім. Кагафакти, голова колгоспу ім. К іро- новича в зв'язку 3 'І'им, що ху~ ва, с. П огре б и, т. 1улии показує, доба розставлена по фермах на 6

що у

. наСЛІДках

мину-

віддалених одна Bi~ другої сади-

як по врожайності зернових, кар- пrдготовкою Kop~iB д.ЛЯ згодовутоплі, овочів, так і' продуктив- вання. Тут би Бобрицькій МТС, ності тваринництва у значнііі мі- яка обслуговує цей колгосп". швидрі винна тракторна бр~гада, яку ко прийти ЮІ допомогу і налагоочолює т. Лук'яненко і керів- дити справу, аде головний зооники МТС.

часто порушувала

вимоги агро-

техніки. договірні зобов'язання МТС з ItО:ІГОСПОМ. Що ж до керівSикrв МТС (директор т. СУХ,ОРУКОБ, 1'оловниlї агроном т. Чорний),

сюди

і?1'

останній

Учасники сількорівських

рей-

дів викрили ряд фактів поганого зберігання посівної кукурудзи, зокрема по колгоспах ім. Кірова, С . В.-Димерка, ім. Щорса, с. Кня-

то ЇХ не 1'ільки рядові колгосп- жичі', та ряді інших . .нено, що у

Нli1tи, а й БРИГ:IДИРИ зовсім нІ) цьому винні як керівники колзItJЮТЬ, бо не бачили їх влітку, госпів, так і агрон'}ми МТС, щО

не бачать і зара~ ~ідб час ПІДГО- тут працюю·гь. lIройшло вже дотоми до веСНЯ"ИОІ сш и.

це

можливим тому,

але

головний

ще

\Jllстематичний

МI'коян А 1 ОдеСЬКИІ6І ІЛЛІ'ЧОВСЬКИИ" . .борчии6 округ 290 Одеськ область '"', , а ,

просьбою

l,МІСТО '

а також

передвиборних

дати

згоду

працівниIt

апарату

Ми

глибоко

ньому бореться

По колгоспах .

ГОГО"І'в

ЗОРІІ»

.<, «

ім.

всім товаришам-виборцям, !t3:НДИДН'l'ами в д епу'г:\'ГІ(

публіки .

Враховуючи,

Кула""еНЦІ'

. , .

....

,

за перетворення « Ш.1ях Ілліча», с. Зазим'я, неза-

в життя рішень партії про підне- довільно організовзно навчання сі'льсыtгоo

ceHHJt

господарства . на

трирічних

агрозоотехкурсах.

З<'l

по

виявлене

які

область,

виставили

з положенням

П

руг

нае

0/' ному

про

ЦК КПРС

виборчому округу, ми, '(1,пени

"/"

ІОВ,

ервухін

М

. Г.-С лов'янсь!(.иіі:

б

виб(, рчий ок-

261, Сталінська оБЛ<tСl'Ь, Чигиринськии" виборчинИ

С а б уров М . З .-К адіївський-Ер;ІПСЬКИЙ виu 57 В

орчии округ

,

Суспов М

, • А• -

ОРОШИЛі)Вl'ражська (·ftласть, Х рк'

а

к

Ч р

Івеь ии- е вонозаводU

звернулися в ЦК КПРС за вказівками . ЦК КПРС peKo~[eНДYBaB нам дати згоду балотувзтися в та-

ський виборчий округ 349, місто Харків,

ких виборчих округах:

5,

Бупганін

М.

O.-ОсипенківськиЙ

виборчий

Хрущов М. C.-ЖовтневиЙ виборчиіі округ місто Київ,

округ 137, Запорізька область, Ворошилов К. Є.-НОВО-УШИЦЬКIlИ виборчий окр)'г 388, Хмельницька область, Каганович Л. М.~І\агаJIОВИЧСЬКИЙ виборчии

Шатапін М. M.-ВінницькиЙ міський виборчий округ 13, Вінницька область, Шверник М. M.-ЛьвівеькИЙ-Сталі'нськиЙ виборчий округ 192, Львівська облаl~ТЬ.

Иириченко О. І. о'&руг 3, місто Київ,

комісії розглядати цю нашу заяву як ДОІумент при реЄСl'рації кандидатів у депутати.

округ 4, місто Київ,

У зв'язку з цим просимо відповідні виборчі

МолотовськиИ: виборчий

БУЛГАНІН М. О.

МІНОЯН А. І.

ВОРОШИЛОВ К. Є.

СУСЛОВ М. А.

МОЛОТОВ В М

КАГАНОВИЧ Л. М.

ПЕРВУХІН м·. г·.

ХРУЩОВ М. С.

КИРИЧЕНКО О.

ПОСПЄЛОВ П. м.

ШАТАЛІН М. М.

МАЛЕНКОВ Г. М.

САБУРОВ М. 3.

ШВЕРНИК М. М.

----------4 ...------___

Республіканська нарада

Гідротехнічні споруди із збірного залізобетону

в питаннях виробництва

льону

t

Радянську вчені П8ЛКО відгу­ руджена в колгоспі імені Кірова, на заклик учасників Селидівr.ькоrо району, Сталін­

конопель

куються

У Києві відбу.'1ася нарада ман- Всесоюзної наради будівельників ської області. Всі деталі для неї

Не розгорнута ще Т-У'Г рішуча бо- Винні' в цьому не в меншііі мі- стрів льонарства і' коноплярствз у Иоскві і провадяl'Ь роботи по буди виготовдені

на

ротьба ПРОТИ каНЦt~)ІЯJ'СЬКИХ ме- рі, ніж керівники КОJiГоспів, аг- республіки . На ній були присутні ВПРОБ:1Д.женню в будівельну прак­ заводі Курахівської

тодів керівництва,

за

кропітку рономи і зоовеТС'1еціалісти МТС, ланкові, бригадири і голови кол-

~всякденну органіЗ;lNРСЬКУ 6оту в масах. ТИ

рішень

ставлені' до місця складання на

тику збірного залізобетону.

представники науко- кість

водозливних

Партії і з названих колгоспlв головні аг- во-дослідних закладів, партійні І мають промислове

Уряду-це значить не тільки рономи і головні зоотехніки МТС радянські працівники.

розставити людей, Д ,tТИ ЇМ завдан- не ВЗЯЛИСJl за налагодження агро-

З доповіддю

ня, а й забезIlечити, ЩО9 кожен

З00технавчання.

виробництва

роботі,

ціалістів, мобідізація їх на успіш-

заступник

з . них в;аполегливо, з вогником в І переборюючи

бетонному

ДРЕС і до­

Тепер у різних рг.Ионах кра- автомашинах. Монтаж збірної ро- що відповідають за підготовку госпів, механізатори, директори масових колгоспних кадрів. Але МТС, спеці;l.'Iісти сільського гос- їни споруджується Гf;лика кіль- rреблі вма бригада, що скла­

Слід пам'ятати, Щ(' організува- не дивлячись на це, ні в одному подарства, виконання

К "

Поспєпов П . М. ОКРУГ 402,

рес-

вибори к ожний з нас може балотув.1ТИ С Я . ЛИШС в

ви'

МВМ Л' .. б .. onотов . . - еЮНСЬКИІІ ви І)РЧИИ округ

цих

. ДOВlP'A

В ерховної Р ади

що згідно

агроном

Молотова,

С

виборців

балотуватись

дякуємо

&ОН- правити становище.

по-справж- с

наР1Д

округах .

що Броварської МТС т. Чорний і не

'1'jЮJIЬ Ha.~ 'тик, наСШБ:itи кожен

Дніпропетровський-Кі-

Української РСР листи і телеграми про висунення нас каНI~идатами в депутати BfJPXOBHOЇ Ради " Української РСР по ряду виборчих (ІКРУГІВ, з

ИТС,

партійна організація МТС не здій· навідався у ці "олгосr.и, щоб виСНЮЄ

Мапенков Г. М. -

ровс ькии виборqий округ 76, Дніп'ропетровська

сить часу, як ці факти обнаро ·

. Факт, на жаль, не поодинокий. довані,

Стало

Ии, нижчепідписані, одержали від різних І

тсхнік МТС т. Любдінський і не'

В погоні за гектаРilМИ « в пере- ІІОЯВЛІІЄТЬСЯ воді на м'яку оранку» бригада '(ас.

лист

колективів підприємств, ко.;rгоспів, рдгоспів і

"

JlОГО сіЛЬСЬКОГОСПОДJРСЬКОГО року, бах, утворилися деякі 'l'руднощі з

виборам

окружним виборчим комісіям по виборах до Верховної Ради Української РСР

зразкове проведення :шміВ.lі ху!-

вміщений СЬОГОДНІ в газеті « Ста- керівників МТС не ті'льки відпо-

. неВТІШНИХ

коп.

Відкритий

що доби. Їм потрібна дій'ша допомога

ливу увагу не тільки керівників

р.

15

назустріЧ

комунізму. Вибори до Рад депутатів трудящих будуть новою яскравою демонстрацією радянського патріотизму народів СРСР, нездоланної могутності радянського ладу.

СІЧНЯ

1955

іде

тісно згуртованим навколо Комуністичної партії і Радянського уряду, готовий виконати всі завдання, спрямовані на збереження миру і побудови

СЕРЕДА

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих

народ

труднощі,

що дається з п'яти чоловік.

к.ори-

вона за­

І10дарське значеННIІ. Перша греб-І вершила всі робl)ТИ протягом

« Про збільшення ля із збірного

залізобетону

спо- п'яти днів.

льону і конопель у

Виховання механізаторів, спе- КО.'Ігоспах республіки » виступив

JіКнайкраще ВИКОн-jван покладеНІ не виконання завдань, поставле- г()сподарства

гребель,

і сільсь.ltоі'ос- стуючись автокраном,

ЩНlстра

Української

на ниго обов'язки. Цього не мож- них Партією і Урядом по підне- т. О. Ф . І\РИ.10В. на добитися відси:джуючись в ка- сєнню сі'.1ЬСЬКОГО господарства, Виконуючи вказівки

Ри зька ТЕЦ дала промисловий струм

сільського

РСР' ..

22 січня першиіі турбоагрегат

бій ного

постачаНRII

іН

палива

ризької теплоелектроцентраЛІ дав будується найбільшИІЇ в країні СедаськИlї торфозавод. партії і' промисловии струм .

бінетах . МТС, або гастрольними ІІО забезпеченню зразкової роботи уряду, КОЛГОf;ПИ України в мину-

Почався монтаж другого агре­

Па будівництві ризької тепло­

поїздками від одні.::ї ЕОlJТОРИ кол- МТС по обслуговуванню колгос- лому році дещо збіJI~ШИЛИ площу гату. З ЙОГО пуском буде завер­ елєктроцеН'гралі допомогають під­ госпу до другої. піВ-ГО.10вне завдання парторга- посіву льону і конопе.~Ь. Колгос- шене будівництво першої черги приємства Мос"ви, ЛенІнграда, Широко роз!орнуJI'а~я зараз в нізацій МТС . ДО цього повинна пи перевиконали шани здачі станції-цієї наіібільшої споруди Алма-Ати, Харкова., Запоріжжя

r,олгоспах змагання за успішну бути спрямована вся їх діяль- державі насіННIІ і ВО.10кна. Латвії. нідготов"у до веСНllilОЇ сівби, за ність. Промовці, що висгупили на Ризька ТЕЦ ПРЦЮIJатиме на нараді, поділилися досвідом виро- місцевому паливі . Для безпере-

----4. • ..

щування високих урожаїв льоду

у к А З

і конопель, вказали шляхи дальтого збl,lьшення ВР(lжайності

п резид.ії Верховноі Ради Союзу РСР

цих культур.

Про скликання Верховної Ради СРСР Президія В ерховної Ради СРСР поет,ановпяє: Скли"ати другу сесію Верховної Ради СРСР четвертого с"ли­

Г :1ННЯ

3

лютого

1955 : року

в м. Москві.

Гопова Президії Верховноі Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. Секретар Президії Верховноі Ради СРСР М. ПЄГОВ. Москва, Кремль .

22

січня

195.')

р.

В Президії Верховної Ради УкраіНСЬКОі РСР Президія Верховної Ради Укр:йнської РСР Указом від

23

січдя

~ 955 року встановила, що голова або секретар Дільничної вибор­

чої комісії звільняється від основної роботи з

1955

року В&.іlЮЧНО

}lоботи.

Ї:J збереженням

28

оплати

сІчня по

по

місцю

28

лютого

основної

*

та інших міст країни.

(За повідомленнями ТАРС і РАТАУ).

*

І

Нарада прийняла змрнення до всіх колгоспників і колгоспниць, працівників МТС. j спеціалістів сільського господарства льоно­ еіючих і коноплесіючих районів із закликом ще ширше розгорну­ ти СОЦlа;лістичне змагання З .'1

дальше збільшення виробництва льону і конопель, за ЯRнайшвид­ ше здійснення завдань, поставле­ них партією і урядом по крутому ІІі;urесенню всіх галузей сіль­ ського

господарства.

В роботі наради взяли· участь Голова Ради' Мініс'l'рів Україн­ ської РСР тов. Н. Т. Кальченко, Голова Президії Верховної Ради Українськоі РСР тов. д. С. Ко­ ротчеmw, секретар цк ІШ Уlраї­

ин ТОВ. І. Д. БуОИОJICЬRИЙ.

МОСКВА. Будинок MOCKOBCЬКOro державкоro імені М. В. ЛОJlовосова .ва ЛeuiJJa..юu J'OPU.

уаіве,сиreтy


СТАХАНОВЕЦЬ

2

СереІІа,

січня

26

1955

року

Окружна пе,редвиборна нарада

ВИДА ТНИЙ ДІЯЧ КОМ УНІС ТИ ЧНОЇ ПАРТІЇ І РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

по виборах до Верховноі Ради

(До 20-річчя з ДНЯ смерті В. В. Куйбишева)

27

лютого-день виборів до Рад депутатів ТРУДЯЩИХ

Украінської РСР

25 січня минудо двадцять років &0.'10 Комуністичної партії, по з того ,ll;НЯ, як пересrrало битися організації зБРОllНОГО повстання ємств і }·станов, комуністичних серце Ва.'Іеріана Володимировича роБІтників Самари. організацій і прОфспілок, що роз­ Куйбишева, по - злочинницькому Після перемОІ'И Великої Жовт-

Одночасно В. В. Куйбишев був заступником голови Раднаркому і Ради Праці і Оборони (РПО)

умертвленного найманцями іно­ непої СОЦІаЛІСТИЧНОЇ реВОJIюції земних розвідок троцькіст­ В. В. Куйбиш~в всі свої сили сько-бухаріНСЬКИАІИ шпигунами і віддає бор:)'Г;,бі за зміцнення Раs6ивцями. дянської влади, є одним з напВ. В. Куйбишев- один з най­ видатніших ПО.'Іітичних керівнивидатніших діячів Комуністичної кіВ Червоної Армії.

ві'н з Вдастивою йому енергією і

В обстановці висжої політич­ ної активності пройшла 24 січ­ ня в Броварах окружна перед­ міщені на тери'rорії виборчого виборна нарада по виборах до округу М 14 7, докла"НО обгово­ Верховної Ради Української РСР. ривши кожну кандидатуру, яка Учасники наРіЦИ, серед яких виставлена Itан~ида-rl)М в депута­ були предст:\в~ки колективів ти Верхоnної Ради ~1KpaїHCЬKOЇ трудящих підприємств, машин­ РСР, виконуючи накази перед­ но-тра'&торних станцій, колгос­ виборних зборів, які вrдбулися пів установ Броварського і Ви­ по підприємс'гвах, МТС і колгос­ щедубечанського районів, дого­ пах округу, nисловлюючи волю ворилися і одностайно прийняли всіх трудящих наШ()l'О округу, рішення про виставлення спіJIЬ­ ми одностайно підтримуємо кан­ них кандидатів у дещ тати Вер­ дидатури першого се&ретаря ЦК ховної Ради 1'країнської РСР. КПРС Микити Сергійовича Хрущова, fолови Ради Міністрів З великим піднесенням прий­ нято одностайне рішення підтри­ Союзу І)СР Георrія Максиміліано­ Маnенкова, першого за­ мати пропозиції Jiолективів тру­ вича ДЯЩИХ BPOB~~P'~bJtoї машинно­ СТУПНИКJ fОЛОВ}1 РаАИ Міністрів Микоnи ОnексаНlІровича тракторної станції, колгоспників СРСР застунника fолови сільськогосподарських аРТІлей Буnганіна, ім. Хрущова, с. Треб}'хів, імені Ради Міністрів СРСР Анастаса Сталіна, с. Нижня-Дубечня, Ви­ Івановича МіКQяна, а також аг­ щедубечанського ранону, про ви­ ронома ВРОВ1Рr.:ької МТС по кол­ с. Требухів, сунення кандидатаvи в депут&ТИ госпу ім. Хрущова, ОIlbГИ Микитівни ХОnОIl в депу­ Верховної Ради ~'країпської РСР першого секретаря ЦК КПРС тати Верховної Ради Української Микиту Сергійовича Хрущова, РСР.

r

СРСР. На цьому високому посту революційною

нення партrйної і державної дис-

lІартіі і радя1~;:ыtїї держа­

ципліни, за всемірне по­ .'Ііпшення роботи радян­

ви, вірний учень Володи­ мира ІЛJlіча Леніна і со­

ського

ратник 'Иосифа Віссаріоно­ вича СталіНJ. Все своє свідоме

життя

класу,

В

полум'яно­

за

бухre, Oм.ry Микитівну ХОnОIl. Окружна передвпборва звернулася

до

нарада

~O виборів, p~ ;а:епута'lів трудя­ щих

новими

ТРУJ\ОВИМИ

подвига­

ми В боротьбі З3 xpy'l't' піднесен­ Верховноі ня всіх галузей ciJIbcLKoro госпо-

ВИСУllУТИХ

:&андк­

датів у ' депутати до Ради Української РСР з просьбою дарства, за дострокове виконан­ )lати свою згоду балотуватись по ня п'ятого п'ятирічного плану. 147 виборчому округу. На нара­ Хай живе РаДlшсьь;а Консти­ Д обрd.Ш 60 )Іовірених осіб. туція-наіідемок.ра'lичніша Кон­ у прийнятому оitрУЖНОЮ пе­ СТИТУЦІЯ в світі! редвиборною нарадою зверненні Хай живе Радянсмий народ­ до всіХ виборців 147 виборчої творець комуніСТИЧJlОГО суспіль­

1926,

шев

апа­

р. В. В. Куйби­

призначмтьси

Гo.JЮ­

ІЮЮ Вищої Ра/(и Рародного

fосш)дарс-rва (ВРИГ) СРСР, а в грудні 1~27 р. оби­ рається члено)( ПО.1lітбюро ЦК ВКП(б). Очоливши з 1930 р. Держu:лан і одно­

торжество

комунізму.

Шіс'rнадцятирічним юна­ ком В. В. Куйбишев всту­

часно заЛИШ"ЮЧRСЬ заступ­

пив на славнии шлях про­

ником

фесіонального революціOtне­

Союзу РСР, він віддавав всі свої сили і енергію пе­

ра.

3 1904

р.

Еін в рядах

більшовицької організації М. Омська. Перебуваючи в 1905 р. в Петербурзі, В. В. Куіібишев встановив Закликаємо всіх виборців на­ зв'язок з пrдпільною біль­ шого округу 27 лютого 1955 РО-, шовицыtюю організацією, ку віддати свої голоси за гідних виконував її завдання по кандидатів неllОРУШНОГО блоку транспортуванню зброї для комуці'стів і безпартійних до учасників Московського складу депутаті~ Верховної Ради

Голови Ради Міністрів СРСР Геор­ гіяМаксиміnіанаsича МаnеlІкова, першого заступника Голови Ради Мішстрів СРСР Микояи Опек'· саНlІРЬвичз Буnганіна, заступни­ ка fоловиРа.а;и ' Міністрів СРСР Анастаса Івановича Мікояна, а республi'Itи. також агронома Броварської МТС 3а&JIикаємо всіх трудящих o~­ по КОJlГОСПУ ім. Хрущова, с. Тре­ ругу lІідзнач~тн дні підготовки

держ:шного

рату.

го реВОЛЮЦІонера він від­ дав великій спгаві бороть­ би за визволення робітни­ чого

пристрасністю бо­

ровс я проти троцькістсько-зі­ нов'євських капіту.Іянтів і зрад­ ників, за єдність партії, за зміц­

грудневого

збройного

Сувору

шltолу

БОРQtьБи

го

8

вався

нии Головою Кохісії Ра,цян­

, ського

пов­

,

револю­

Контро.~ю при РаА" наркомі СРСР і затвердже­ ний пеРШИJ( заСТУПНИItOll голови РНК і РПО СРСР.

ПОДУJ('яниі па'fl)іот ' CJ)Oві БаrьківЩИJJи, В. В. Куй­

1906

1917

ВХОAJI8

АО

склаАУ

ТОN'JtерївиоГ9 SfApa . JЮ.увіСТИЧlfОЇ партп, Jlке ' сш-

охранкою,

рази судився, 4 рази перебу­ 'вав на засланні. Але ніякі зли­ годні не злоиили ЙОГО волю до боротьби проти царизму і капі­ талістичного раБСТ'3а, за торже­ ство пролетарської революцп.

В роки мирного будівництва в лося після СМСР1'Ї

3

Навесні

бишев

Валеріан Володимирович I<УЙБИЦIEВ.

ра:! арештову­

царською

партії

В. В. Куибишев був обра­

пройшов

років, почиІіаю1JИ' з

господарства.

ПісляХVІІ з'їзду

В., В. КУЙБИЩев. За десять роіу, він

РНК і РПО

ретворенню в Jli:ИТТЯ полі­ тики Комуністичної партії ПО шдустрімізаціікраїни і кодективіз:щії сільсько­

стання.

ційної

голови

В. І. ЛеНіна,

нашій к.раїні В. В. Куйбишев ви- відстояло іІі.. керівництвом конував відповіда.'Іьні,ll;оручення и. В. Сталіна неперекожний пра­ партії і уряду н;} найважливіших пор леніS:ізму.

дї'лянках партійної і господар·

ської роботи. На Х з'їзді РКП(б)

р. В. В. Куйби­ він

був

обраний

кандидатом

у

СвіТJlИЙ образ В. В. ltуйбишева ,живе в серцях мільйонів

TPV-

дящих нашої Батьківщини. округи по виборах до Верховної стваl шев, звільнившись Із заслання, члени ЦК иартїї, а на ХІ з'ЇзРаАИ Української РСР зазначено: Хай живе Комуністична партія приїхав у Сакару. Тут він, очо- ді-членом Центрального Коміте­ Яскравий прИЕЛ3Д Иі>ГО життя і

-

Зібравшись сьогодні' на свою Ра,ll;ЯНСЬRОГО

mtружну передвиборну нараду, ИН,

представники КОЛГJспів,

пі,щри-

більшовицьку організа- ту; з 1923 року очолив об'єдна­ діяльності запалює ра,l;JlИСЬКИХ Союзу-nатхненник ливши і організатор всіх наших пере­ людей на нові ПОАвиrи в і'м'з роботу по згуртуванню мас нав- на основі пропозиції В. І. Леніна. комунізму. мог!

цію, веде велику революційну І ний орган ЦКК-РСІ, стВ()реиий

-_.-""=""'=_=""'=_=...""'.._""'=_""'="".,..."".w:-....,......-""..._""'...._ _ _..,

"'...",. ..."".-"".,.."" .... ""_" ... "~""_" .... ,, ...""' __ ~." ...""' ..._~."" ...,.-r:;....""'.""_,.-r:;....""... ""... ,.--"".-"".. ,. .."".""_ _ .....

Творчі

~

. -•. -.,,~

Другого дня піСJЛ роботи Воло- ний педаль ний механізм, заКРіП-, дї'рочltи в roршеч.&зх для розсади,

шукання

ДИІШР Семенович

А що можу я зробити для того, щоб і свою, хоч і не 31'ачну QaCTку вкласти у BceHapO~HY боротьбу за круте піднесення всіх галу-

вав на папері

деталей

Еже викреслю- лені на вісях РОJІИКИ для пересу-

контури' оltремих вання

майбутнЬ!J('О

верстата.

положення.

шестигранних гнізд. В нижній Готові горшеЧ1tи витискуються з

Думки набігади одна на другу. частині каретки закріплений ме- гнізд каретки педальним механіз­

Треба створити такий верстат, ха нізм, за ДОПОМОГ.ІЮ якого ви- мом. Потім колгоспниця забирав щоб був ПРОСТИЙ по l;ОНСТРУ1tціі і' штовхуються горш~чкп з гнізд. їх спеціальним совочком і скла-

зеіі: сільського господарства, така високопродуктивний в роботі.

думка не покидала т. Петренка.

42

і під дією противаги знову ста.но­

каретки, в якій зробдено ьиться в початкове

Пресовий механізм ск.чадається 3 дає в ящики.

Так він просидів не один вечір. приймальної камери, закріпленої

Незабаром відбулися збори ро- Вже

нанесена на лист

станина, на

кронштейнах.

В

3араз в колгоспі виготовляють

середній торфо-перегнШні горшеЧltИ двома

бітників комбінату, на яких обговорили питання про шефство над

плити з ПРlJтивагами для випре- частині кронштейнів приварении совки гні'зд в горшечках, корпус корпус вертикальн,:,ї гребінки і

колгоспом ім. Маленкова, с. СВІ-

вертикальної гребінки і горизон- горизонтального вала. В нижній

верстатами:

систзuи

агронома

Філатова і тим, що сконструював В. Петренко. Останнііі верстат продуктивний, на ньому

тильне. Через кілиа ,ll;нів разом тального ваду, каретки. І от вже частині гребінки пряварена пре­ більш з групою спеціалістів

Володимир

все

готове.

Залишилось

тепер сувальна

Семенович був уже в пі~шефній виготовити всі деталі відповіДНІ) тальному артілі, де вони практично ознайо-

щитка.

Ba.1Y

рисункам, за що і взявся Володи- яка знаходиться

миJlИСЯ з тим, В чому саме кол- мир Сеlfенович.

Г оворили

про виве:юнНJt добрив

ва поля, верстат зіБРііНИЙ. ТРl.'ба його ви-

ще

горизон­

іЗ зчепленні з

годину

в

2-2,5

середньому

і більше

З3

тися'l

вертикадьною гребінкою, і штур- горшечків, а на верстаті системи

госп потребує допомоги.

Пройшло

На

наі~аджена зірочка, виготовляють

КІлька

днів,

"·ш· і вал для пресування су .... І 1.

агроноиа Філатова наполовину менше. В колгоспі вже є понад Верстат оБСJIУГОВУЮТЬ три кол-

виготовлення паРНИRОВИХ рам та пробувати. Це робили вже в кол- госпниці. Приготовлена суміш 400 тисяч торфо-перегнійиих інші невідкзадні справи. Зайшла госпі. Роботами керував сам накладається в прий~альну ка)(6- горшечків. RоиунїC'l' Володпир С1!кеilович мова і про виробництво торфо- т. Петренко. Сподівання виправ- ру. При П!\і3ертанні штурва:r;} На замовлення Itолгоспre ра-

Петрекко--ста_й маістер бу- перегкіїіних горmечr.ів. далися, верстат працював безвід- напівобороту суміш запресовує- йону будіве.1!ЬНИЙ комбінат вигодівеныfІ'о xoJlt'lil1i1'y ~ltо tte- Щоб підвиЩllТИ врожа~· мовно, чіт&О. За першу годину ться в гніз,~а шtJ!С'lКИ першr.і товить 20 'rаких верстатів. речитував рішЄ1h!:Я BepЄ'tBe80ro ність овочів, ми виpimи.1lИ взя- дано 1200 горшечків, потім 2 групи, потім механізмом кареша Тепер В. С. Петренко працює

ПJlенуму ЦК ІШРС. Пів odIИCJlював кожен JЩI;О&, нав-е..еві цкфри. Скільки i-і3ТХН6я.ня виuикає ця ЇC'l'ОРИЧh:а постаиова! В JIiй

тни за гершеЧltову jJі1ЗcЦV, а от справжнього Be~ml\a A.u огоТОВJIеilня г()ршеч~ів не **0,звернувся , 6l1И~Р гopoдQЬOЇ

ТИСJlчі. Виробіток все підвищу- пересуваєтьея в краnнє праае вався. ПРОАуктивніеть його то- положення. 311. цим разом запре- над конструюванням механізму СКГ -4, го ж дня була Аове,1l;ена до 3600 совується с.уміш в гнізда другої для картоплесаджалки горшечків за годину. групи. fнізд вltож.ffііі: групі 21. ЯКИЙ би замінив, мірний дріт.

розроблені корінні питанн:а ){Qb- брИгади )(ноа HeiscaJIo )10 Сконструйований Т. ПеrpеШtом При пересуванні каретки ,криш~:t шого роз~и:тв:у сиьського ГОСШІ-j Володимира ~lІеRовича. -Допо- верстат сsладаєтьея з таких приимальної камери зрізує за­ Аарства СРСР, вказані' шляхи можіть нам в цьомуl основних вузлІв: суціJlьнозварн'}ї І ЛИШКИ суміші', щ() не за,пресуваКРУТОГО піднесення всіх його га- Двпокожек<). і)"UlШІ9Са ціЄlOстаиини з BYГOJlКOJOЇ ста.ІЇ, ва ласк у гиіз~а. Після ць()rо опус..y~ei. еараJЮ». .uіЙ 311OBfl).вaвd Jb.-авлJOJUЬ· кається WIИтхз, Лlа робить

Невтомне

чудова

риса

творче

шукання- ,

робіТЮІка-новатора

ВОЛОЮDШра ПетреlШa.

....IINКO•

А. г


еереаа, 26сіЧНR

СТАХАНОВЕЦЬ

1955 року

==

СІлькорІвський рейд перевІрки пІдготовки до І

з

весняноУ сІвби

проведення зимІвлі громадського тваринництва

3а першість У соціалістичному змаганні злітківчанами Непогано

ЗО&Q8'ЯЗАННЯ ХЛІБОРОБІВ

наГРОJrlа~жують доб-

Більш високі зrбов'язання рива третя рільнича та городня проти торішніх взяди наші кол _ брига~и. Загалом в аР'l'ілі пдан госпники на нинішній рік .. З кож- вивезения гною на поля виконаного

гектара

заПД:.1яовано

зняти

ний на

70

свинарки одна одні:> і не бачать. Проте про устаткування паровід­ вода ніхто не дб а,:;. В

кодгоепі

- 2 L7

корів.

стоПудовий урожай зернових, nII набагато переВИRОIl&е:ИЙ. 200 центнерів картоплі та овоАле поруч з передопиками є і чів, по 50 центнерів кукурудзи. такі, що м:а.п:о дбають про урожай.

му, по 318 .іІіі'рів молока. За раціоном, крім інших кормів, тварини

рену в

од ержують січку,

сп е ціадьних

запа­

ящиках

Зобов'язання ці.ном реальні'. Перша рільнича бригада торік І виконання їх, перед )'сім, зале- зібрала .наим:епше ь:артоплі з допомогою rсормоза парників.

жатиме від того, як артіль підго- кожного гектара. JlaНlta Н. Пи­ тується і проведе г.івбу.

щаіі, наприклад, виростила її на

центнерів менше, ніж в серед­ ньоу:у колгосп, ланка Г. Пищай­ що ВЖЕ ЗРОБЛЕНО всього лише по 13 центнерів ку­ В зерносховищі знаходиться курудзи при пляні 15. Брига,IІ;ИР ltондицЩний посів матеріал вівса, Іван Приходько не зробив з цього проса, гречки та інших культур. відповідних висновків . Він і зараз Ного підготува.НІ колгоспниці мало турбується про заготівлю Софія Хавро та Г:\нна Опанасен­ гною та торфу. Планuве завдання ко . Тепер вони очищають останні бригада виконала досї' тільки на цеllТнери люпину. 33 проценти. ПРі\вління мирить­ Сухою утримується насінна ся З цим, не зна10ДИТЬ часу, щоб Itуltурудза, площу П('СЗ)l;КИ якої розібратися в причинах відста­ буде значно розширено. Доведене вання бригади. ,1;0 кондицій насіння городини.

27

У доброму стані в кагатах 400 тонн насіння картоплі ракостій­ ких сортів. В артілі чимало сільськогоспо­ )l;арських машин та інвентаря-

6 сівалок, 55 плугів, 45 культи­ ваТОРІВ та 100 борін . За вик.п:ю­ ченнлм 15 борін і 8 К}ільтивато­ рів, весь він готовий до роботи. На peMollТi відзна'lаються слюса,..

рі та ковалі Г. Довгодько, С. Сав­ ченко, Ф. Довгодь&о. llXодня на полях колгоспу виро­ стають )(есяnи KaraTiB - місцевих ;lоtl1>ИВ. ' Найкраще вивозить - іх друга бригада Івана Хавра, яка торік виростида по 46 центнерів кукурудзи на кожному гектарі. Тут вже Н31'ромаджено під кар­ топлю та кукурудзу 2035 тонн гпою, торфу і uерегною. Кол­ госlI1Пlltи П. Мехед, І. Карпенко, І. Мехед тз С. Карпенко щодня

за

Але на феР~lі не завжди облі­ ковують

корми

п·~ред

згодовуван­

ням. Тут не рідко їздові Г. Кар­ пенко та І. Довгод ько достав­ ляють сіно зовсї'м без ваги , фуражир Ф. Мичак та завідуючий ферми П. Захарченко не зверта­ ють на це

П'ять

уваги.

доярок

недавно

перей­

шли на двопроміжниИ: розпорядок

вищилися. Та зоотехніr. П. Про­ копенко побоюється чомусь по­ ширити його на фермі, і 16 доя-

рок досі працюють по-старому. виділивши окремо

городину. Комсомольці виробили

можна

було

за

прогаяний

у соціалі­

час стичному змаганні ' 3 літківськии

тут овочів і одержати колгоспом ім. li.алjніна, в руках від цього доходу? якого районниіі перехідний Чер­

воний прапор.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА ФЕРМАХ

Рейдова бригада:

неможливо, сТЇllьftи

бо

пари,

тут що

ЗАУВАЖЕННЯ МЕХАНІЗАТОРАМ На початку січня по всіх брига'дах нашого KOJlrOCJY були проведеш збори . Обговорювали важлипі питання: про підсумки мину.uого господарського року і завдання в підготовці до весняної сівби. Треба ехазати, що підсумки

Г. Пищай, А. Кримець, В. Лисенко, Н. Довгодько, Н. Пастушенко, О. Дов­ годько.

Колгосп

«Більшовик:.,

С. Рожни.

орали трактористи дуже бованці'в, а маємо лише близько далі, половини. При чому, за минулий неуважно. На зворотах залиша­ рік в порівняnв.i з 1953 )(ОХОДИ лися великі « клинки». llXоб їх не лише не ЗРОСШІ, а й зменши­ розорати, доводилося потім пере­ лися більше, як на сто тисяч кидати трактори з інших робіт,

На

однієї з бригад

вирішувати,

де

кожна ланка одержить в натурі земельну площу, то КОЛГОСІШИці помітно непокоілися. Чому? То­ му, що побоювалися, як би їм не

попалася

дтлянка погано

оброб­

леної землі. А такі є. Наприклад,

пи на місце

роб оти.

тракторних бригад

Чимадо

закінчили

ремонт сівалок, культивато­ рів, плугів, борін та інших машин.

И а другоі

М.

П.

з нім к у:

бригадири

тракторної

Сом

(зліва)

бригади

і

п'ятої

брИгади О. П. Хан за складан­ ням MOTJpiB у майстерні МТС.

До сівби овочів у nарниках залишились лічені дні

Торік завдяки успішній підго-

торфу виконании всього Па одик зайняті трактори, а живе

тягло

майже не ВИЕОРИСТОВУ6ТЬСЯ .

3 за­

Н!аряджених

деРЖJВОЮ

для

кол~

госпу 300 тонн мінеральних доб~ рив достав1ВНО в артіль тілЬЮI

70 тонн. Проте і вони зберіга­ ються безгосподарно. Хоч до sаБИDКИ парників та сівби овочів оltЛИШИЛОСЬ 20-25 днів, однак з підготовкою іх це поспішають в арrілі. Невистачав кілька сот паРНИJ>овихрам і ще біJiьmе солом'яних шт, недо­ борін і КУJlьтиваторів під снігом, статньо є )(ернової землі. Так са­ вони вкрилися іржою. мо обмаль насіння кащ'сти, морк­ Навряд чи треба кому доводи­ ви і столових бураків. Такии стан з лідг('товкою до ти, яке значення мають в підви­ щенні врожайності місцеві доб­ наступної сівби, що СТВОРИВСЯ рива. Торік ро артілі на одній з зараз, виклиttає ~'ривогу. Коли і площ в 73 ГЕ:ктари внесли вдо­ надалі повільними темпами іти­ сталь гною та торфу і зібрали муть роботи я~ тепер, то чи зу­ тут по 115 цeHTH~piB картоплі з стріне колгосп В ,1СНУ ниніш:нього кожного гектара. Але зараз з на­ року У всеозброєнні. З цього по~ громаджеННlІ. добрив незавидка винні зробити відповідні виснов­ картина. Гною вивезено в поле ки самі керівники артіді. тільки четверту Ч;1СТИНУ потріб­ П. КУllіш, М. Сом. ної кількості, 3 план заготівлї' с. Краеилівка.

значно менше. Тому-то для нас бригади, а й керівники Бровар­ МТС мало цікавляться особливо важ;rивого значення на­ ської бирала допомога механізаторів, справами колгоспу. Наведу І1ри­ тим більше, що і в Д(Іговорі між кла~ .

зації видобутку Й.>го потрібно багато робочої сили. Колгосп звер­ нувсл в МТС З прохан:ням прис­ Jlати иа певний час екскаватор . Нам териіиово потрібно було Пообіцяли, але і тут слова не колгоспом і МТС на це особливо було наголошено. Механізатори промити кормозапарник. Викли­ дотрl!МаJlИ . мали провести дворазовий обро­ каємо раз, вдруге, втретє механі­ Керівники МТС, добре .знають, біток ГОРО~И:ІИ. Фактично ж не ка :МТС т. Коржа. Не їде. Пиш:емо що я молодии голова ' артілі, І1рО­

дена вкрай незадовільно, не­ якісно. - Користуючись тим, що на тому масиві не завжди були поб­ лизу члени правління, трактори­ сти )l;ОЗВОЛЯJIИ собі порушувати правила агротехніки і орали на проведено ні жодного, і це, як таку глибину, на яку 1м зама- виявилося, ніскільки не турбува­ виявились не дуже втішними . неться нййчастіше мілко, ло бригадира тракторної бригади Про це СDіД'IИТЬ хоча б такий зазначив у своєму виступі 6ри­ т. Лук'яненка. Ному аби цифра в факт . Заплановано б}'ЛО одержа­ га}l;ИР ріJIЬНИЧОЇ бригади т. ltла­ звіті була справна. ти прибутків понад мільйон кар­ Дун. Кpt.м того, яrt зазначив він Не кращі справи і з обробітком

виступах

закінчити ремонт всіх машин до 23 лютого . З кожним днем 3 майстерні все більше виходить машин, які відправляються в колгос-

н()ва значно шви~ше, ніж в попе­ редні роки, посіяв ярі зернобобові, в тому , що молодняк недостатньо посадив картоплю Т<1 овочі. Це доглядається, ГОДУЮТІ, йог() соло­ сприяло тому,що і наступні робо ­ мою. І це в той ч ас, як в повна ти були проведені на більш ви~ можливість не Tiotb'tII uодрібшо­ щому агротехнічному рівні, зіб­ вати, а й запарюв<tтИ цей грубий рано кращий }'рожай всіх куль­

виростllТИ

скупчується

своїх

на честь виборів до Верхов­ ної Ради Українеької 'РСР і місцевих Рад депутатів тру­ дящих, борються за те, щоб

нетелів і те­

пу та цибулі. А скільки-то вже цього року пере~f)ГИ

ступила до заготівлі фекаліів.

у

вахту

зробили у нас, товці до весни колгосп і'м: . Жда­ процент. На цій роботі весь час

***

працювати

бригадних зборах, поганий обро­ біток полів механізаторами. Так, коли почали на зборах

Броварської трудову

ПОН"д 800 тисяч штук торфQперегніііних горшечків для виро­ щення овочевої розсади. Є вдо­ сталь мат для rтарнш;ів, закін­ чується виготовлення рам. А про корм . тур. вирощення овочів узимку довгий ІІ.роте зар.'\з справа з підго­ час у нас не згзДували. Споруд­ Правління колгоспу повинне товкою до весни далеко гірша, . жена ще торік теплиця не вико­ Лагодити сільськогосподарський РИСТОВyВaJlась. .Лише дняЮl її зважити на ці недоліки і подбати інвентар ті,1ЬКИ почаlИ, хоч ро­ про те,_ щоб якнаіі:tив~дше іх усупустили В хі.. , висіявши HaciHII~ боТи . непочатий .rtраЙ. ЧасТИ1fЗ siJlЬJroX КУЛЬТУІІ'-шпинзту, кро­ нути. Є всі м:ожли.восrідобитися

вивезення іх під кукуру)(зу, при­

госпники

несучи

добрив вивезено під лиць парувального віку. Але бі'да

Ми побували на фермах. У при­ доставляють у поле по 1,5':"-2 міщеннях-чистота, тепло. Біль­ тонни добрив понад заВ,І;ання. шість трудомістких процесів ме­ Jlанка Н. ДовгодьJi.О вже закінчує ханізовані. Але в кормокухні

карбованців. Це обумовлено рядом причин. Одна з них, як зазначили кол­

Механізатори МТС,

дня. Надої молока від корів під­

Добру справу

ПРО ТЕПЛИЦЮ ЗАБУЛИ

Чимало

Від

процентів, а торфу­ кожної вже надоєно, R середньо­

картоплі. Мuханізатори мали про­ вести розпуш),ваЩlЯ

міжрядь на

одного,

а ПОТІМ і другого

листа те навідуються

в колгосп лите вряди-годи, та й то мимоходом. Не станції не відповідає. Поси­ те, що рядові К9ЛІ'ОCnНИКИ, а й лаємо с.вого предстапника в МТС. бригадири рільничих, городніх, Там йому почали давати різнома­ будівельної бриr:ц зовсім не зна­ нітні поради ре'd!)нт}'ите, мов­ ють, не бачили в селі ні ГОЛQВНО­ директору

машинно-тракторної

ляв, самі.

На це ми не згодилися.

ОдиН'

го агронома, ні директора :МТС.

Хотілося б ска:зати ще про площі в 30 гектарів. Та й цього кормозапарник так уже промива­ звітність. За існуючим положен­ не зроблено . Наслідrш й тут не ли, і'він відразу виишов з ладу . ням машинно-траlt'fорна станці'я ВІдрадні 76 центнерів з гек­ З другим те ж MOr.JIJ б статись, повинна звітува'ги перед RОЛГОСП~ якби ми пос ,rухались 1'ієї дивної витрачати дорогоцінний час, тара. никами не менше як двічі на пальне. До речі, На цих 30 гектарах поради . ріК ,~перш:ого разу З8 піВріччя і Врожай городини в колгоспі механізатори Все це к ерівники МТС BBa~ взяли.ея провесТlI потім за всі роботи. В Нас zte за нижчий, ніж БУДЬ-.з:~ в районі . збирання картоплі. Але поскіль­ жають, видно, дрібничками. Ось виконані роботи в . першій подо­ Причина цього, перш за все, зви­ ки DО.ни не подбали про те, щоб ще деякі з таких « дрібничок » . вині року ніхто не звітував. чайно, в ТОМУ, що організація хоч більш-менш ознайомитися з Вдітку близько двн місяців нам А шкода, праці незадовільна, а це в свою збиральними машинами, з їх обіцяли прислати соломорізку . На Справи від ЦЬОГІ) лише б ви­ чергу призводило до порушення особливостями, з принципами ро­ всі нагадування нам з дивною грали. Адже і в колгоспників і в наЙе.'Іементарних вимог агротех- боти, з тим, як їх регулювати, байдужістю відповідали-не спі­ МТС спільна '. ие'Га-загальники ніки. то і механічне збирання ПРj)ХОДИ­ шіть, встигнете. А час не ждав . зусиллями }(оБJJТИСЯ зміцнення .Однак тут значна вина і меха­ ло з горем пополам. Значна ча­ Кукурудза, признач~на для сило­ громадського господарства. нізаторів. Наш колгосп 'вирощує стина картоплі залишилася в су, застаріла, і корм з НiJЇ одержа­ близько 70 гектарів лише основ­ грун'гі, іншз виявилася пошкод­ линеякісний, що принесло 'apтiJll А. Гупий, них городніх культур майже женою. великі збитки. rолова колroспу.

на веJlИ~ОМ:У каси ві «Табор Бро­ стільки, як і наЙбі.1Ьші' колгоспи Вее це ПОЯСНlОєть~ ТИК, щО NРИ». ЗяБJlе:Ба opalВ3 1)'Т прове- раЙову. ПрзцеамтlОа а 11 JШ ве л:иme Ориrа.tИР т,Раlторвоі

Або ще факт. Поб;шзу сеІа. є

BeJUi IJОJШАІІ ТDрфу.

JtU оргаві-

Колгосп ім. Кірова. С. Погребн,


=n4

СЛАВНА 28 січня 1918 року.

Не­

У неді'лю, 23 сіЧН!І, понад 50 учнів Краси lівської семирічної

ДАТА

довжує працювати. роке, ві'дкрите ,1ице

бітники

весеСІа посмішка, коди він за­

заводу

«Арсенал», керовані комуні­ стами, із зброєю в руках по­ встали проти контррево.1ЮЦі'й­ ної Української Центра.1ЬНОЇ

'уважує:

В

-

наш світлиіі

час не

роки на печі підраховувати, а в ногу з народом йги до кому­

нізму! Старий кадровик з радіс­ ною теп.'ІОТОЮ розповідає про

ничого К.1асу У країни за дик­ татуру пролетаріату, за владу

l'либокі зміни,

Московська . вулиця.

Тут

протягом шести діб точилися запеклі бої, сповн,}аі нечува­

які відбу.шсЯ:

в lїого житті, як і в житті мІ.'Іьі10нів трудящих нашої країни. Серl'їИ

новий будинок, щоб,

він дах

всю свою сім'ю.

і\ЯНСЬКОЇ України. Схвильова­ но вдивляються вони в будин­

жив і до революції, коли тут б)'да брудна, занедбана околи­ ця. Це не тідии тому, що

нальців.

героїв-арсе­

Ось будинок колиш­

під

як

ЛЮЦlИних робі'гників. Сюди приходять тепер числеННІ екс­ курсії школярів і студентів, виборців і гостей столиці Ра­

боротьби

зібрати

один

каже,

ки, я&і зберегли сліди самовід­

КИ

вели

До послуг її жителів -

роБІТНИКИ

едектрика,

стала

кладені

вибоїнами.

залита проїжджа

Сліди

ворожих

тротуари,

куль і снарядів збереглися і

лиць.

на багатьох інших

будинки.

перетворених

будинках,

повстанцями

неприступні бастіони. На крутому береЗІ Дніпра, поблизу опорного

встання,

пункту по­

височигь

пам'ятник

гер"ям-арсенаЛЬЦII~I.

Він

якій

і

його

окодиці,

Прославленому

арсенальцю

незабаром мине 80 років, але він ще бадьорий. Одержавши персональну пенсію, Сергій Иосиповпч відмовився від за­ служеного відпочинку і про-

•____"'.....-.""r...

." ._ '... __... - ....

.k~

ною

учасники

нижче:

історичного

«В

правління

К. ЄЕІПНОВ. м. Київ.

колгоспу.

~""_~

віть

Гіпноз і його лікувальне застосування розуміння

Дям уже в глибокій давнині. Але

гіпнозу і застосування його в ме­

протягом століть вони не знаходили HaYKoB::JfO пояснення і тому

дицині

загадковими,

надпри-

деяких

за­

хворювзнь. І.

П.

Павлов

Д08і:з

що

Факти під­

Ще

в

і людини регулюється

старода!шіх

єгипетських

вується

та індійських храмах окремим лю-

відну

дям

великих

пропонували

пильно

дивити-

нервовою

діяль­

роль

В

якій

про­

відіграє

півкуль Г01l0ВНОГО

якщо

він

і говорить

дуже І

ні

від гальмування пункти, здат,

***

кора мозку.

У статті В. Є. Рожнова розпо­ відається,

як

проходить

процес

гальмування нервових клітин і як

Припустимо, їй дають порошок хіни, але говорять, що дали цу.

І)ідновлює

кор,

то

властива

нібн­

жерцям.

Численні «віщуни» і '«чудотвор­ ці», оточуючи свої гіпнотичні «се­ анси» покровом таємничості, всі­ ляко підтримували Рf'.~іГіЙні забо­ бони. Деякі випадки виздоровлен­

ня хворих під впливом навіяння в гіпно'Г:ЧНОМУ стані, а також само­ навіяння

пояснюва.1ИСЬ

як

«чу­

десне зцілення» в результаті ніби­ то

втручання

«неземних

сил».

Вирішальну роль у викритті та­ ких вигадок і в пізнанні приро­ ди гіпнозу відіграли праці вели­

кого вченого-фізіолога І. П. Пав­ лова та його учнів. Про

гіпноз

застосування жизнь» в N2

і

йог.)

лікувальне

журнал «Наука И за 1954 рік опуб-

11

лікував цікаву статтю. В ній кан­ дидат медичних наук В. Є. Рож­ нов докладно РОЗП')відає про те, як досліДЖеННЯ павловської шко­

ли стали міцною те:>ретичною ба-

їх працездатність.

Регулярний

нічний

сон

являє

собою не що інше, як розлите гальмування, яке охоплює собою не тільки кору ГО,10ВНОГО мозку, але поширюється також і на від­ діли головного мозку, що лежать

нижче. Звичайно людина, яка глибоко спить, не сприймає зов­ нішні подразнення, наприклад, ба­ гато

надто

які

звуки,

якщо

СИ.Т,НИМИ.

вони

Але

не

є

нерідко

сплячий пробуджується від дуже слабих звукових подразнень. І. П.

Павлов пояснив це тим, що в по­ дібних випадках окремі ділянки мозку не охоплені

Такі

ділянки

гальмуванням.

він образно

«СТОРОЖОВІІМІІ»,

назвав

«черговими»

пунк­

тами. Уже в цьому випадку вид­ но певну схожість

між

е.'І()Ктростанцій.

Потужність

01423

електропе-

які будуть введені в експлуата-

ЦІЮ в цьому році, вдвоє переви- господарству дадуть

30

нових

щить потужність електростанцій, теплових і гідроелектростанцій.

Румунський народ підтримує рішення Бюро Всесвітньої Ради Миру Румунський народ підтримує бурює до атомної ві'йни, і кажу j1 схвалю" рішення Бюро Всесвіт­ їм: «Якщо посмієте використати ньої Ради Миру. атомні бомби, ваш вчинок буде

неповним

сном і гіпнотичним станом люди­ ни. Глибоко загіпнотизована лю­ дина, не сприймаючи ніяких под· разнень із зовнішнього середови, ща, в той же час чує кожне слово, звернуте до неї гіпнотизером, на-

r

зміцнення батьків-

ЩИНИ».

(ТАРС).

ХРОНІКА

Г.'1ибоко можна

загіпнОТИЗОваній навіяти

людині

ПРОТіілежні

подразнення

щодо

відчуття.

і загіпнотизований справді поqинає відчувати не гіркість хі­

ни, а навіяний йому солодкий смак цукру. В чому тут справа?

І. П. Павлов показав,

що

вза·

ємовіДНОСIІНИ вищих тварин з ото­ сереДОВ;lщем будуються на основі подразнен~, які надхо­ дять в кору веЛИКlIХ півкуль го­ ловного мозку в результаті безпо­ середнього впливу різних предме· тів і явищ зовнішнього світу на чуючим

органи чуттів тварини. Це перша сигнаЛ~flа система. У людини до цієї сигнальної си,:теми додається і досягає високого розвитку ще більш досконала, '1кісно нова сиг· нальна система-сигналізація вра­

жень від оточуючого світу слова·

ми, які І. П. Павлов називав «сиг­ налами сигналів». Друга сигналь­ на система, будучи фізіологічною основою мови і мислення, ство­ рює можливість тієї глибини і пов­ ноти відображення зовнішнього світу, які характерні саме для людського пізнання.

***

Президія ВерХОВН:JЇ Ради СРСР

З3ДОВОЛЬНИ.13 просьбу :йступника Президія Верховної Ради СРСР ГО.'Іови Ради MiHicTOi:t3 СРСР тов. uризнаЧИJ1а тов. Павдова Дмитрз Мікояна Анастаса Івановича про Васильовича МінісТ}.'ом торгівлі увільнення Uого від обов'язків СГСР. Міні'стра торгівлі СРСР. ~.

За

~

п.авловським І

другу

-

~~

уче~ням

сигна:JЬНl

нервових клітинах

про

системи

кори головно­

дальшому саме тільки

вживання

того або іншого слова викликає в мозку людини відповідне уяв-

лення. Природно, що предмет або явище, які безпосередньо сприй­ маються, обумовлюють більш сильне збудження, ніж слово. Істи яблуко або читати про це fJ книзі-речі зовсім різні. Але ста· новище

різко міняється,

звертаємо

слово

перебуває

в

до

якщо ми

людини,

гіпнотичному

яка

стані.

Тоді слово діє вже сильніше,

ніж

безпосередній подразник. Це під­ тверджено численними дослідами.

Підвищена

сприйнятливість

до

словесного навіяння є характер­ ною рисою гіпнотичного стану лю­ дини. З,1ВДЯКИ тому, ЩО В глибо­ кому гіпнозі всі інші подразники не відчуваються загіпнотизова·

ними, слова лікаря, яьий прово­ дить навіювання, набирають особ­ ливо великої сили впливу на ор­ ганізм. Саме ця обставина, яка не містить в собі нічого таємни­ чого і надприродного, відкриває величезні

МОЖJIивості

ристання цілях.

гіпнозу

в

***

ГіПНОТИЧНИЙ стан один

з

видів

для вико­ лікувальних

являє

охоронного

собою гальму­

вання. Він відновлює працездат­ ність виснажених нервових клі­

тин. ЇQMY гіпноз застосовується як один з видів так званої охо­ ронної сонної терапії. Тривалий

Адреса редакції: с. Бровари. Киівської області, вул. Київська

ВИ

високовольтних ліній

е.'ІеrиростанцІИ, редач. Електроенергію народному

го мозку людини, зв'язується з певним словесним позначенням. В

чином у ПР'1сутніх на церемонії викликався гіПНОТJlЧНИЙ стан. Ві­ явища з

1 оо

ні в різній мірі ділянки кори головного мозку мають окремі, віль-

ковий сон, при ЯК01ll:У загальмова-

реального

подібні

У цьому році в Китаї буде зб у- ЩО стали до ладу в 1954 році.

та їх взаємодію, кожний предмет, кожне явище дійсності, виклика­ ючи певний процес збудження в

-і в стані гальмування, яке за· хищає клітини від виснаження,

зв'язували

будинку

Пхеньяні.

довано і реконструііовано понад Намічено також будівництво 1 О

Дальші до~ідження І. П. Пав· лов а Підтвердили, що природа сну і гіпнозу єдина. Гіпноз-це част-

Нервові клітини кори головного мозку можуть перебувати в стані вираженої діяльності-збудження

«божественною силою», яка

в

Будівництво нових еле"тростанцій в Китаі

першу

ся на блискуqімідНі щити, супроводячи цю релігійну церемонію монотонними ударами в гонг. Таким

руючі

біля

музею

о

тихо.

і спрямо-

системою,

з нім к у:

(Прескліше РАТАУ).

~"A"""'·'"

родними і викликали різні релі- ність всіх органів В~ЩИХ тварин ні відповідати на подразнення.

гійні передсуди.

Н а

історичного

від ,ні Георгіу Деж Jlукреція Барбу,

твердилися. За погану роботу Т. Лобка з посади бригадира знято. Призначено бригадиром т. Шевеля» .

(Кор. РАТАУ).

ПО СТОРІНКАХ ЖJiРНАЛlВ

здавалися

стінгаветі

Лист обговорено на засіданні

лікуванні

музей.

харестської швейної фабрики іме- хисту миру

щоденній

зувалося на недоліки в роботі, зокрема в підготовці до весня­ ної сівби.

тії.

при

лиці знову відкрився історичний

січня був вміщений лист під я виступаю проти тих, хто під­

6

цесяйний шлях, пройдений на­ шою Батьківщиною під к.ерІв­ ництвом Комуністичної пар-

правильнvго

куль­

турних установ. Недавно в сто­

заголовко:\! «Поліпшити керівництво бригадою N9 3», де вка­

бої за щастя народу, про сон­

Явища гіпнозу були відомі лю-Ізою для

театрів,

інших

стематично r;міщуються матеріа- представників ТРУJ:ЯШИХ. ЯК усі :звернення до народів світу і підматеРІ дп ПІД рубрин.ою «Слідами наших . ' , що до"ають про маиDо"утн"" кріШІЮ свій пІдпис новими вивиступів». Один із них подаємо своїх дітей, пише робітниця Бу- робничими зусиллями В ім'я за­

28

.........._ ..""..."'_....... . ._,.'-. .......__""r__ • __,..._. ___________ . ....____...._"_-......, ••

~r

та

Нзкреслено заходи до

***

За традиціБЮ, що встанови­

повстання арсенадьці. Вони з гордістю згадають про славні

ПР!lміщення музеїв

В щоденнііі стІнгазеті «СтаГазета «Скинтеііч» у зв'язку З прокдятии всіма ма'герами світу. ( гогодівськии .'!інськиЙ заклик» )l'тб.'Іікує ВИС;10ВЛЮВа.ння Л 3 радіетю підпишу Віденське Ц ИМ колгосп «ЧеРl\она Україна» ) сиJ

:Иоси­

3 цієї гармати вів влучний

ярих

посилення підготовки до весня­ ної сівби в колгоспах, зокрема прискорення очистки посівного ма· тєріалу. При завданні 8,5 тисячі центнерів вже очищено 8 тисяч центнерів насіІіНЯ.

незрІвнянно

січня зберуться убілені сиви­

вогонь по ворогові бувалиіі артилерист, коваль заводу Сер­ гій ЙОСИПОВИЧ Стр,/тинськиЙ.

при МТС.

жилі

невелика

BTaHOBJCHa

гармата.

за­

гунський повідомив редакцію, що стаття обговорена на агронараді

Про­

в знаменний день

Бобрицької МТС за

Головний агроном МТС т. Тор­

пович.

ла!:.!l,

столиці

відбудо­

спортив­

тягування очистки насіння Зtрнобобових культур.

асфальтом

Сергій

клубів,

В

Пхеньяні

Фото А. Воронцоза.

стаття, в якій піддано ряд колгоспів зони ді­

яльності

кращим стало і все наше жит­

ТЯ,-говорить

яв­

ляє собою гранітну скелю, на

новець» критиці

Не впізнати тепер Київ

-

у

місті

вуються

СлІдами наших виступів

газ,

всликі

КНДР

С(·К),НДИ.

«Весняній сівбі-кондUЦійне на­ сіння»-під таким заголовком бу­ ла наДРУКОВЗflа в газеті «Стаха­

частина ву­

Виросди

Наро:що-Демокра­

Республіка.

-0-

околиця.

водопровід.

нищівний вогонь по петлюрів­ цях. Стіни в будинку вкриті

,12

Корейська тична

с. Красилівка.

що зовсlм іншою,'

невпізнаною

лижних

ного товариства «Колгоспник». В. Рудобаба.

звик він до свого району. Ско­ ріше тому,

у

НІ змагання сільського

збудував у тому ж районі, де

звід­

)'часть

В цей же день відбудися лиж·

Варте уваги те, що новий будинок Сергій йосипович

нього заводоуправління, повсталі

хвилин

Кілька років тому йосипович спорудив

них прикладів героїзму рево­

взяли

змаганнях. На дистанції в 5 кіло­ метрів першkгь посів М. Т. Мен­ жега-26 хвилин 25 секунд, друге місце--М. Г. Менжега-27 хвидин 0,1 секунди, третє-М. ДячеНRо-27 ХВИДЮІ 10 секунд. Серед учениць на дистанції в 3 кідометри перше міеце заЙня.'Іа Н. Зінченко-18 хвилин 0,1 се­ кунди, друге-Т. Лобко-19 хви­ дин, третє-Г. Самсоненко-19

освітлює

Ради. Січневе пов~тання в Ки­ єві увійшло славною сторін'­ кою в історію боротьби робіт­

Рад.

школи

його ши­

забутнім є цей день, коли ро­

Київського

Пхеньян відбудовується

ЛИЖНІ 3МАГ АННЯ

Листи з столиці Радянської України

даної

Середа, 26 січня 1955 року

СТАХАНО8ЕЦЬ

_,

,~~

гіпнотичний сон через деякий час (півгодини-дві годиии) перехо­ дить у природний сон і зовсім не­ шкідливий. З допомогою гіпнозу досягаються добрі результати при лікуванні нервової системи гіпер­ тонічної, виразкової, деяких шкі­ ряних та інших хвороб. Він також сприяє лікуванню людей, які ма­ ють хворобливий потяг до алко­ голю та інших наркотиків. Проте, не слід думати, що гіп­ ноз є універсальним засобом· від усіх хвороб. Тільки вдумливе і на­ уково обгрунтоване використання гіпнозу приносить бажані резуль­

тати. До того ж не у кожного можна викликати глибокий гіпно­ тичний сон. Багато чого тут зале­ ЖИТЬ від особливостей нервової системи

людини.

Неспроможним

є

твердження

про те, що гіпноз можуть прово­ ДИТИ нібито тільки якісь особли­ ві люди, наділені «залізною во­ лею», «чорними очимз~. Такі по­ гляди беруть свій початок від то­ го періоду, коли природа гіпнозу була ще невідома. Гіпнотичний стзн можуть викли­ кати' всі ."ЮДИ незалежно від

будь-яких фізичних або інших особливостей. Проте невміле і не­ правильне ПРОБ:~дення гіпнозу та­ їть в собі небажані наслідки у fJигляді нервових розладів, особ­ ливо у людей, які добре підда­ ються гіпнозу. Тому гіпноз У лі­ кувальних цілях повинен прово­ дитись тільки лікарями і тільки в медичних

з~кладах.

Таким чином, у явищах гіпнозу нема нічого таємничого, надпри· родного.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИП.

1-& 142.

-----------------------------------------..... 265 -2fiOO.

5posарсьо раАоВJlа дp)'KapВJJ KBЇВCЬКOro оолаСIfОro упраміlJВS КУЛI>'J1PИ.

З

11 номер 1955 рік  

11 номер 1955 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you