Page 1

ОРГАН

&p~BAPCbKOГO

'МІСЬКО'

І

МІСЬКОГО

РАНОННО'

*

Газета ВНХОАМТЬ 3 17 квітн •. 1937 року

РАД

KOMITETV

KOMVH ІСТИЧНО' ПАРТІІ VКРАІН.и ДЕ ПУТ А Т І В КИ, В С Ь К О І О І) ПАС Т,І •

НАРОДНИХ

.м 11) (7406)*

П'ятниця, ЗІ

майстер

бригади

вогнетривникіа заводу

Наурочистнх

(За

I«)МlИнaту

I'J)OII8ДCwtOI'O

чу-вання Нatо'роДЖ~ заВІ·

рилюк

тазаcтyuника

ди­

Р,ектора ІСОМБЕИУ Н. я. Itn'eпаць'Ку. Подяки У11Р"

30

crtomIlРректо.Р об' ЄДRaНQR

ом 2 Т.М. ДМух (.колек. тив иреможець (:oцta­ n1~ 31t8!1'8iНR1! за

перше Dl&рlЧЧ11 нинlщньoro

.

року) та 3fв.lдуюча .вироб-, ИИЦТ80М Пдаnьнl ом 28 Л. о. Мазур.. .ВеЛJ8(а свовl

група

ClJравн

також

майстрів' )'ІДОСІІ'ОЄН8. -

почесних

грамот,

noдJIК·! r!l»ЩОВИХ премІй ЦМlиlС1'paцlІ БроварсЬКОro комбінату rромадcыcro харчуаз.кия.

Т. МАКСЮТА,

etlJCp8'Iар _pt'OpI'8Ida8Ц1I.

НЕВКПРАВДАНИЯ ~

..,

ОПТИМІЗМ

р АДГОСПІ

сЛ1Т1С~

ський •. ЖИИВ& особли­

вих хвилювань не ввили­ кa~ь. Тому 1 на запита,.­

ня . ІСогось Із дово! групи:

чnенlв рей­ сЯк Ідуть

справи? . секретар парт­ kOМY :В. М. Сіl!lЧУК бадьоро BIдDOBIв: с Нор­ мально.

збирать,

210

Там

немав

зернових

чоro

лИше

гектарів-., Чотирма

комбайнами

сnpaвимося

•.

швидко

!Такий же настр1А був І • . I'OJJOBHOFO агронома А. М. Ле6единця. Але осldльни між кабінетним оптимІзмом і поnьовнм реалізмом є рІЗниця, рей­ дова. група поІхала на міс­ це

збирання

хліба

в

бригадуМ3 поблизу Р(Щ(Иів. В загІнці працю­ ца . комбаАн.Поки він

БУВ.А8Леко, . ,КОмlс1я при­ ступнладо' анаnізу жнив.

Перше. що впа~ у ВічІ. не обкошене. не оборане поле. Бочки з во­ дою немає. Невисока якість скОшування. На місцях розвороту запиши­ nися сгривн.. Обмолот

I&Лка не повний.

8 . між­

ряддях 'ваnяютьсs колос­ ки. На полІ не буnо nЮ-, дини

для підняття

яка залишається

масИ,

ва зе»­

лІ пk:nя обмолоту. На аа­ уважeJU(я

ПРО.' веJЮВНИЙ

06моnот'~редстоНRКИ ;paдrOCnYf;:n~TКY.o

.рили, . що

r08()!

И"" о~ремих аал­

kaX комбa1tRпіде по.тор­

&0. Та . анаю.чи . .абсурд. НlCth цього; 3амовa.nи. вже

почалися

втрати І·

року

1987

JJIRJiIDt

n~. 3QВершенн:я пporpа­ ми сп1JJЬНILX дoc::mДЖeRlt І експериментів. на борту

D1ЛОТ~О комплексу « Мир. мІJIIН8:рОДНИЙ екі­ паж. у cКJJВ.дi Одєксаll,llJa ВІ.кторенна, Олександра

ЛавеAкlна

і IІрОмадян8'Н&

Сlрlйсьао!

АрабсЬkоl Рес­

пубпЖи Мухаммеда ФарІ­ са

пmщpнувся

на

ПолІт ііа борту

землІО.

вауково­

AOC'JI'1tДIao коиплексу сМнр. п.родовжують Юр1А

РоманенКо і ОЛі!!«:аИJCP Ллекс8lНlЦр0і8. С~й апарат.. кораб­ ля с\..vЮО ТМ-2. здійснив

від ня

п'ятиденного у

лежан­

валках.

Із розмови з головним arpOHOMOM дізналися: в господарствІ було посіяно 20" гектарІв гороху. Де­ сять ЗІбрали. половииа ..... В покосl. Пnанysanи, отри­ мати 20 центнерІв; мають

Із ЗlбpaJfого

лищи­

16.

посаДJCy в заданому райо­ И'ІІ територll Радянського

Союзу в

кілометрах

140

на півнІчний схід вІд міс­ та Аркапика.

На боР'11У

n1JloтoBaHQI'O

комплексу «Мир. мІЖна­ родний екllпaж повНістю BlIIroНaв IIlдil'01'08ЛeНY вче­ НИМИ і сп~ами Ра­ дllнс:ыюl'o Союзу і Сlр1І ~a:мy сп·lлЬ/Них дослід­ жень таекcnериментlв, аКІ мають.

вeJUlR'Є

наукове

і Н8jPOд'НOrOCIIодарс:ьке ЗИ8ЧЕІІІ!КЯ. .

І1ротя.roм усього iJOJJЬO. ту КОСІМОІН8І8Ти ЮрІй .Рома­ неИI«),' Одєксаидр ЛавеА-

Завітаnа рейдова гру­ па І на сіно: Скажемо

прямо: строки його заro­ тІвлІ у радrocnl затягну· ли. В середу· ще було 450 rexтaplв нескошеного

І

70 -

в

ідеаnьному

покосах.

При

варіантІ .все

його можна буде ДО 15 серпня.

зІбрати

RhI.

ОлександР

BIKТOpeн~

црацювали

:на

BНCOKOМIY

НЯМ.

УIСПІIШtо здійснений ор­ бlтaJМiИЙ полltr радин­ ських і сІрІйського космо­ навт!н є нОвим важливим

кроком 'ііа IWUlXу 6ara'J.'Orpзнного сп~ ва Радянського Союзу l'

СlрlйськоІ АрабськоІ Рес­

публlХit. JllКe nocтНtио роз­ вивається.

(ТАРС)

Скошеиий

вже

днів 6 назад

IJриБИ8CJI до

подехуди

проро<:тати.

На

почав

пшенич­

ному полІ поряд ваnя­ ється .багато колосків. Комбайн, яний працював тут.

погано

загєрметизо­

ваниЙ. за ним. тяглися смуги розСипаноl пшеницІ,

лежать

у

~n-'

ПІдійшов- номбаЙн. В екіпажІ г. Микап та А. М. Захарченко. На машиНІ мину~орlчний до­ rtyCK І соцlаnістичнl зобо­ в'язання. Наочноl аr1тацlІ

гулюванням

бирача, nоски

обертів пlд~

тому

деякІ

перескакують

рез нього.

ко­ че­

Помічник' ис)м~

б8ЙИера А.. Захарченко, 8Я\ЙШов у поле . без по­ ~1дчения. Протипожеж­ ний

інструктаж

не про­

йшов. ~лениекlnажу сво­

соцзобов'язаИь. неЗJiа­ ЮТЬ. .~. 'КИМ змагаються ~Т;ucоЖ . . на·радrocnно~у .. TQICY~ .було лише таин 15 ..... ropoxy .1 .ТОнн 4пiueНИцt. І хоч ОуЛQ видно. ЩО.О­

.Jx

18

года. роботи rOtYВamI,. ,'J,'a покрівля иавlсу св(ТИJJ8~

Сй,

. ТennQreHepaTop

від

JlUЬ:у ДЛЯ зерf(a ' не . віД­

дineннA с:тlвkОЮ. немає· lСКрогасннка.Enектрнчнt

.ламnочКR ковпаКів

...

без

с:ІОІЯQХ

мехаиlзацll

8JI1'OТранспорту

спецбуду

СПМК-і СПМК-2 РайШРВУ

РБУ оБЛМlсцеВnJ)OМrlJ

Республlканськ, 'С МН-4 Управління меUldaaцl! тресту' «Теп~хмонтаис.

Вc:J.oro ,110 palOIl1

IIIc'rJ'I

РаЙОІІ)'

баАна, що стояв, • на­ стрІй всІх зразу зіпсував­ ся. Мапшна вийшла з ладу. Комбайнер М .. М. Михно та його помІчнИк, випускник ШКOJIи. Леонід

Мовенко, ремонтували ЙО­ го.

за

комбаАном

шлейф

розсипано!

негерметнчнІст"

тяrcя

через

пшенинl.

.за

сам

комбаь.· обвІ­

в землю,

КОІІIс1я зму­

Цього він був ще ГОлов­ ним Інженером. Зробили

Так Ідо БІди не далеКО. ~e, 'Шени рейдово! ·БРlJfади.npиЙIUJ1R Д6QИ­

~Q8.W;..QDТИМIЗМ в "ерів­

IQIKiв:twocny ,сЩ'lК1в·еькНЙ.,Ііе·аовс:1м щmpaв­ ;даннА. Недолbc1il,, куЩl.не

·кинься, ба~аtо. КОМ6ААКО­ СІВАЛКИ nlспя

ЛІтак. lJePQ8iPН­

пи радгосп .Пух1всьkнA•. Вже·.

зразу Jmал)J у зарослі 81Д' дорогИ ~YP'AHOМ, необоpaнtполя.

81'11

машинІ; ЯКа

комбайнера ченко..

р-6 днів. Зверху побурl-' ло, ЗНИ:JУ пlдnарнnося. АвтомобілІ на заготlвnl сіна. без lСИрогасвикlв. Первинних засобів вогне- ' rасlннЯ' нема.є.. Скирти не обладнані '. громовідводами.

.

ка. за декІлька

зау.аження

з

Коnесни­

дків до

приводу

. М. .

п.

Мар;

.

і- Чому на комбайнІ. торішні зобов'язания? запитапн.

к()мб8ЙНа. Почули у вІд­ повідь. що був однн та­ кий. але його так· ущіль­ нили. що звідти й зерни­ на не 'випаде. До току

пшениця

:3ауважень не буnо. П~а­ цюють там добре. До жнив,.. пlдготовилнся, до­

Жуть,

зайвІ.

І

байн.

хоч І

·менше. роз­

е·ипав

пшеницю.

рослим

доuомагали

сІм

дев·ятикласникІв. місцевоІ шкоnи .. З

головним

агрономом

п. В. Теличком поtxaлн на пшеничне поле під РОЖlвку.В загінЦі було чотири комбайни. УрожаА тут видався непоrаниЙ. В

густих

колосках

ДО

60

зер'JJИН·. ЩДійWJiи до KO~~

102.7 100.:' 100.3 115.7 112.2

107,9

100,6

118,7

114,1 112.7 104,8 116,3 107.0 102,4

114.1 111.9 104,2 100,8 101,9 102,4

103.1 139.8 107,6 107.8 108.2

133.9 114.4 80,4

133,9 88,1 IIl.S

82.4 108.11 100,11

80.1

110,0

98.3 101,5

НЮ,::S

ному

arpoному.

І

було

зрозуміти

йоrо, по­

МОЖНа

чуТТя. коли він сказав:

..:..-

важко анростнтв на

цих пісках по 40 центие-' рів. але ще важче' диви­ 'тися.

Яk

вони

втраqють­

ся.

ПІсля огляду поля, комбайнів підійшли до кОМбайнерів. що ас вн. хлопці,

-

врожай

губите?

теся, щоб у вас були 38П~

верта'rИ .роще­

Біля току. куди завітали. В. Д.

87,6 75.2 77.6 74.1 78.6 87.2 100,3

104.8 86.S ,80.2 87.0 85.2 72.7 100,0 87.2 101.5

Щоб не

на ІншІй зустрІли

104.8

raний

стома 3 другого боку поля. nоравсВ помІчник

·в покосах втрати.iJосвою~ якІсть, бо пролежало

82,8 109,3 86.2 76,0 101.9 111.6 120,2 101.3 112.3 102.6 112.3 103.3

шаний попереду 1 позаду n1JUcoвaMII, Mat: .неприваб­ ливнІ вilrляд. Допуск 1

шена була' ЗНЯ'nl комбайн з роботи. поки не буде загєрметиз088JDlЙ. На день перевІрки сіно

63.5 71,9 69.0 86.8 106.3 116.0 110.4 77.5 63,0 100.1 103.3 101.2

fn.7.

СПМК-503 ПМК-5 тресту « Украгрожитnопобутбуд. УправлІння механlзац1І

вcьoro ао

68.1 74.1 68.9 86.8 107.1 115.3 106.1 78.4 63.3 100.1 117.4 101.2

8Ie'lJ

ТресТ «БроварlЩ1д~уд. в Т. ч. ПМК-7 ПМК-8 пмк-в ПМК-24 СПМК-509

не

J.

немає .. · Комбайнер не сл1Д­ кує за гІдравлічним. р4:!­

ПМК

соц1алlстичиl· .зОбов· язав­ ня на ньому' торішнІ.

.

говорив.

вроварська РВУ-4 БЗБК ПМК-5

ше.

JCa)[. все-таки отримати'. по 20 центнерІв. як він· про це

Mocтooar1Н-112 ЦДВП-2

сlвanкою при сіяннІ зерна залНШ8єтьса мен­

лось, правда. незрозумІ­ nим, як це А. М. ле6е­ динець думає 13 тих деся­ ТН гектарів. що 'більше

тижня

.

ПМІН5

вa.oro ао

npoфесloнaльmму ptвнl. з П'ОВНИ'м вва&МОрозуміН­

земЛІ,

ч.

БМУ-З5 'СБМУ~

1

1CO~ OJJ.elre&КДp An~ксаил­ РО" І Мухаммед Фаріс

овес

.«Вроварипромжитлобуд.

трест

ШБУ-50 СПМ}(-580 Управл1kiul

ПОЛLТРАДЯНСЬКО-СІРІЙСЬК.ОГО ЕКІПАЖУ'ЗАВЕРШЕНИ'Й

AYКJlly виробництвом кафе «Вер6И'fe.Нька. З. М. Гав­

~~ .:. ІІІ ";1 =11 а.

~:aи

в ,Т.

технологічних

хаРЧ)'88'НIUI. Почесними грамотами обласиоrо КОМ­ бklатуфОJl8ДCWIOro хар­

._ару

В'

Opu ..........

У дарннк комуністнчно{ праці С. К. КУРАНЦОВ нагороджений медаллю .сВетеран праці::.. Фото М. СеМИJlога.

1lpИC8JI'IEIIИ1IJ Дню 'q:>aцt.в­ 'НИКів 'I'q)I'I8nt. ~нalft!VO Dej)eUf)ВИК8 вирО6и1Щ'NIа

18фоpll8ЦUhlo-oб"UJ088AIIOI'O'

Д8ІІІІІІ8

.

спеціаліст досконало володіє азами цієі професії, вчить своіх підлеглих всім тонкощам

оборах.

коп.

3

деp8C'l'ИllC'rlla. У ароцевтах)

Куранцов. Досвідчений

складних процесів.

Ціна

будlaem.1!ВJ(в opraвiaaцl'" аа а....-...... 1887 р.

порошковоі' металургії імені 60-річч'J Радянськоі Украіни .Степан Кузьмович

НАГОРОДЖЕНО КРАIU!

*

року

1987'

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

'Знайомтесь:

АИПНЯ

-

А ми взяли тор1Шнl. Але ж цього року краща.

нІж

то­

рІк?

Краща. ~Meнтapi тут,

-

як JC8цей ком­

ШдlЙПJJПI до' третього комбаАна. яоrо екtпaж І, Д, Труба та помІчник М. І. Труба пішnи яlфа3 оБІдати. Але спец1аnlсти

РОЗlбралнсЯ, ·що 8 маши­ нІ не закритн'Ь нолосовий шнек.

а

тому

зерно та.­

кож просипається, ВсІ .ц1 недолІки' похазаЛМГОЛQВ-

І почаnн· хло.пцl аро по­ ремонт.

запчастин

нестачу

І' тому подібне.

А чоity не добиває­

-

частини. порядок? У . вІДПОВІдь щюзвучала

.

така фраза:

'-Якби 11 бу. на фрон­

тІ .. то добивався б. А тут не буду.

.

Це СJC8завкращий ком­

байнер І. п. Труба. І цей виспІв наводнть на сумнІ

роздуми. Що в наш час є

фронт? Де.. вІн прохо­ днть? І в яКІй мірІ торк­ нулася

Таке

нас

перебудова?

поба1fJfЛа

І почу­

ла реЙдОва бриtaда мlсь­ коro комітету контролю

М. . А.

в

НВBBКAJlA­

.aaaIд1JooJorO

XВCТf

народного

складі:

CТ8JIЦ11

POCDII.'

':ГJlnпкA

-

••

за­

С.

C'l8р.111О1'О

. . . . . .".-teDlOJlOr8 'ртп,

,!...

о. В.roРоД1lЬОro,-­

llleDeао..а ••• І CJeaп... рввс,д.· У.

ШАФA.пJЦ.

вapoдsoro

7- ..,.-

ВOIdte'IJ _'_IIOII'I'pOU),

1'OJN1........

А. м. BOJIOIIIIIIIВIIКA ~;..._~p8 l'І8НІІ C~ 811'J18~.


2

стор...

Т

ЕМА

31

ВіДRpИТиХ

пар·

тійнИХ. зборіву

рад­

госпі сРуС8иlВСЬКИЙ. бу­ па актуаль~ -.Про Завдання

нізацІІ

радгоспу

партіЙНО!' орга­

та'адм1НІстраціІ

. по'

дальшому

впровадженню. У виробни­

цтво но8ИХ прогреСИ8НИХ форм господарювання, ра­ дикальній реформі управ­ лі1lня економікою, що ви­ тікають з fJepBHeBoro

(1987 р.) НПРС •.

1987

Аtt""я

.....-._~ ..н

ро"у

ше.ния затрат

на вироб-

ництвО продукціІ. Проте тахl керІвники підроздlЛіві. як П. Г. Соловей,

П .. Д. Писаний, І. Г. Гупий .. ще не усвідомили

значеRня

стемн. На

ЦlєІ

попереднього

ня

не

тІльки

за-

21

вою.

БІльше

робітників

пІдряДу, трудові колекти­

тепер,'

справжніми

це ЗНЦ'lНИА ~popaxyВOlC; бо. еамеІмlІідо1l1 резеpu

промиспових

пonlnШеRНII rillPOБНJЩТВ&

раз

економічноl Адже

1ІИробиичих

на

пра-

Тобто роз­

шнрюватиме виробництво, зміЦнюватиме матеріаль­ ио-технічну- базу, вирішу'

трати, а й реалізаційна ціна. Досі у господарстві

ватиме

орlєнтуваnися

соціальні питання

внключно

за

рахунок

за­

роблених коштів. А при нинішній ефективності ви­ робннцтва, умові

навіть

при

користування

гостроковими

дов­

банківськи­

ми кредитами, здійснити намічені· обсяги капіталь­ ного

будівництва

ливо. Вихl:Д один

немож-

під­

-

вищення ефектнвності ви­ робництва, . збільшення прибутку. Основним шляхом булq налення

ського

назване удоско­ виутрігосподар­

ррзрахунку.

Робо­

на

преспо­

вутий вал. А тому части­ ,ну продукціІ реалізовува­

ли по

низьких

цІнах. В

гонитві за тоннами втра­ чали карбованці, якІ скла­ далися в тисячі. І

все ж. головні резер­

ви пІдвищення ефективно­ <;ті

виробництва

спід шу­

кати не в сфеРі реаліза­ цІї. а в сфері виробни­ ЦТВа.

перше

радгоспі тисячі проти

півріччя У

вироблено 38,6

центнерів молока тисячі центне­

35,8

рів за планом і

дарстві ведеться. Освоєн­ ню П сприяє чекова фор­ ма контролю. Більшість керівників середньоІ ~!Ш­ ки включилася в неІ і-на

сячі цeHTHepl~ в минуло­ му році. На 11 кІлогра­ мІв зріс надій на корову, на 54 тонни більше, ніж торік, одержано прнросту.

.

'зрозу:Міла,

що

це прямнй шлях до змен-

доби; яка здається на м'я­ одержан.

36-.4 ти­

r

Вихід телят лів більший

на 140 го­ пnану і на

людинo-roдини

гроші.

На червневому (1987 року) Пленумі ЦК КПРС відзначалося,

що

радгоспах І :можливості

в

є

усіх

Відрадно, що на 12 процентів переВИНОНaRИА план продажу державі овочів. Однак пnак по асортименту

виро~­

ласяза інтенсивною T~X­ нологією, дала по З1', 7

нестандартиоl Виручка від

затрати на інтеисивною

технологією на

Іх

ще

ие

28 кa~

ванців вищі, СобlВa~ртть

зерна на 2,5 карбй ця нижча. Отже, ще ОДИН зерв, на який потрl но робити ставку. Це пи'I'iUI-

/

показниках.

Головний бyxrаnтер Я. НестроевиА про­ ду

..ку,

наш

час

довжив ЩО

в

сказaawи.

-

ионсен

ПроДУКЦіІ_ реаnізаціl

від диреК'fdpa до' робіТИН·

могnа б бути зна'lНО бtль­ ШОЮ, коnн б правильно

ХУНОК. AдJкe мол~о. яке

оформлялися документи_ Сама тема розмови на зборах, атмОСфера ІХ ви­ кnнкаnи на в!двертіс!Ь_

том, ""7 це прямі збитки_ Служба ~аnізаціJ rocпо­ дарс:тва надто пOJJlльно перебудовується. Відпра­

Rшлося І про те,' ЩО В господарствІ зaonіКають 3 &проваджениям сімейкого

виnн редиску в Брішсь" по ціНі 10 КОО1Аок • той час, коли в КиєвІ вона

ка

-

повинен

радгосп

здає

ПОШТА

І

А трапляється так- тому, що керівники підрозділів не планують роботи ща І­ сяць. ВrtроваджеиЩl 'ІЄКО­ воІ форми коитролю дасть можnивlс!Ь плану· вати П.

плівкою теплиць на ~lсJЩЬ п13Нtше посадиml овочІ, пІЗНіше зібрали урожай .дешевше реа­ ЛіЗували 101'0. Так, Зірва­ ПИ тонну цнбул!. на перо, а реаЛіЗували П по І-А копійці. В.

викоиаimй, багато здаємо

центнера з гектара, а'за звичайною 24,3 цент­ хоч за

поміркувати

ково-цикловоro методу використання технікн. .

сіЛЬСЬКorocподарсь­

нера. І гектар

добре

все

3атримaJIИCЬ 3 покриттям

ЗОКРеМа

інженернІй служБІ, як 1. над впровадЖенням пОТб'

ко! ПРОJW(ціУ. До них належить осво­ єння інтенсивних TexнoJlO­ гіЙ. Так, у 1986 році яка

достатньо,

треба

щування темпів виробн"­ цтва

ще

вести

дpyrн..

Ря­

..

це прямо в1ДCSивaється на фінансових

А. І.

- Багато ШКОДЯТЬ не· пnанові РОб9'rи,- ска­ аала у виступі викоироб .0. С. ПОНOJI~ренко.­

.

сказала

форми мехаиl­

бий.

говорили

•.. що

так І

серед"

на збираннІ. О8ОчіВ. І тут

коnгocпах для наро­

+:

при

ньому показнику D9 раАо­ иу 3,04. Проте резервів

вnpoвaд­

заціІ, говорив

Бриrадирзаарнтot'O .rpyнтy Т. А. Диченко

ський. торіК сіСЛаJIН 2,O~

со, 1fиЖ'!а середньоІ в.го­ дованОСті. А це все недо­

пшениця,

та в цьому плані в госпо­

практиці

оціНюва­

сипалася.

при

женн1 Ч~КО80І контроnю • цеху

про втрати, допущеиі вна· слідок нерозпорядливості, невміНня lio-rocnОдарськи. оцінювати ситуaJ(1Jo, що

цюватиме в умовах само­

фl"иансування.

Про ТруДНоЩІ, з ЯІС~МН зІткнулися

підрозділів .

господарства,

перебу­

радгосп

ДО8У' norрlбifo почииати 3 себе, зі зміни критері­ Ів oцlнин своєІ роботи.

~

пи свою роботу керівники

проблемах, що стоять -ле­ ред господарством в пе­

дови.

ОСВOfOUТИ

спІд миючими

Jlрещlратаldl. П~ильно буnо: сказано. що перебу­

рахунок.

Доповідач В. М. Дмит­

ріод

neчєщ' як

роботи в НОВІІ% УМОвах. впроваджувати t оо­ ст1йно УДОСКОНЩlю"тн внуТр1rocпоД&рСькиА роз­

Самокритично зупинився

що тваРИНIІИКН ие аабе3-

.' оpraнtзацtJ

у' щцpoзяt... Необх1дноуМе 3&..

лах.

Пленуму: ЦК

риченк~

ЦIt звуЧав"8 IИправдан­ НЯ. А го.,. він про те,

roc:подарямв;

J

Затрати праці на ви­ робництво цeHTH~ ОВ()-. чів у pa!-tГОСпt с Русанів-

ху-

була по 30 копійоК. . lJисТ)'JI' П.П. НоломиА­

ви ще. не 81ДчуваlОnі .себе

не.

весорто­

третини

важnивe

підприємств буде обмеже­

процент ПРОДУК-

Ці!' зараховано

ДУЖе

після червневого ПЛену­ му ЦК КПРС, копи за1l.у­ чення иасіnьгоспроботи

рlчч! на 214 тисяч кар6О­ ванців БUJьше, иШs торІК. Адже

прибутку

JI" ......·......._ _ _..........і............._..._.

ж И' т т

року. Від реаЛізаЦІІ молока одержали в neршомущв-

ново! си-А ось юсість його нdзька.

8е)JИЧННУ

впливають

npoти

29 -

о в в

ра­ с:ор­

Анаnlз

ЩО

всІ

зборав, показав.

присутиі

ка

иих

ще rnибwe усвlдо"иnи с:уть eКOKoMJ'DIO! перебу­ дови в еtльс.кому rocnoдарс1'8l, ·..асштабнlС!Ь тих Завдань, як! иеобпд­ но вирішити для під8ll­ щення ефеJCТН8И~тІ ви·

робництва; ролІ

КомуНIС·

тів, котрІ покликанІ Ати в аваиrардl ПРИClCорения.

КРНТИ'DIО' проакanlзувати роботу. 'Іlтко IИзиаЧlml C8OЄMlcц~

перебудов.,

It

на. Mi~HI.X+.,ди піДІСР~ПИ­ тк

иеобщlфюnраJC1'ИЧ-

ВОIO робото»'

-

шення..

антан.

ціх

над внрl.

тв,

весь

колеlmlВ

дарства.

ора­

1C000000'Cf-

. ЦIОЮn СloOгоднl

'1'Ofm9"

В_ ul'eТЛК,

.............IIJ~

РЕДАКЦІl б

5. •• •• НА СО81СТЬ •: Шановна ТРУДИТЬСЯ редакціє! Пишу вам від = • днику НІ 81-А по вул. Короленка• іменІ і аа дорученНJIII мешканців бу·

Ми

б

хОТіли

подякувати

вашому

І д.вірнику Ніні 'Дмитрівні Ткаченко_

=

Певно, небагато' знайдеться в НаШО.

• му мІсті· людей, які б ВИКОНуВали цю • роботу 3 такою Ж доБРОСОВісністю, І акурати1стю, я б навl!Ь сказав - лю­

•=

бов'ю до своєІ справи.

3 п088l'OIО В. ШИПВР. І ВІД РЕДАКЦlI: 0еІ. 78ВІІІ . . . . • reDUI пСТ. Проко.eвтyuп Ао...

=..

пOlфoeвjul

...........

ЖЕК-3

= ЛЮДИ ЗАДОВОЛЕНІ ••• = ЧJJени групи народного коитponю =при ш~ченкlвc:ыdй clJJьcьк1A Раді . дуже

.

.

• •

.

вана майстром

дlnЬницl

народних депутатів перевіриnи роботу заroт18enЬНИХ пунктів БоБРИЦЬJ(О.

І ченковому

ться

кращою .у

тP~.

НА ЗНІМКАХ:

умови

бpвrцвр

JCOIIIUItICe-!

Приміщення

працІ

ДmI

ПО

мевшу к1nьKicть ПРОдукЦіІ DЛaJIYЄ ВіК зда-ж-и на 3ar01'lJyИІСт І а НИНіШньо

загоТnунlCТlв,

РОЦі.

заготівельників

створенІЦ.епЩ'ані, тоЖ

і

Багато об'єктів, потріб­ мих

сіЛЬСЬКОМУ

господар­

ству·, зводять будівель­ никн тресту степлиця .. техмонтаж.. Грандіозні споруд~ мон~ся ними також за 'Межами нашoro

району. Одна з них. У м.

ВИшневому Києво-Свято· шинського району. Фін­ ське овочесховище міст­ кіетю 5000 тони будУЄ тут -спеціалізована пересув­ на

механізована

.N9 1

цього тресту.

плексна

бригада,

колона

Ном.

очолю-

aenьввкамн І. К. ВoJneв-

були на цьому заготnункrt саме то.

r.r-

мІВ за реалізоване ,.'ясо. 84 мешкан­

80М,

М. М.

Освпеаом,

К, М, Heroдoro, ·А. П,

n1вцe_.

ді, коли проходила. видача концкор­

Вонн 88е CtUВ

До ц.х пір нем.є зaroт1вenьнИК18 у Жердоаl, БобриКу,. Мокреці. Над цим

.

варто

заМНc:JIИТИСIІ І

правn1иRlO

P8J1rocпроБКООПУ, й виконавчим комі. тетам Рад, адже ЛіТНЬОІ пори в H~:

СeJIення є більше МОЖJIИВОСті реалІ.

зувати. державі nишки сільгосппро. дуктl., вторинноІ сировннн.

П. ПДІН,

ці населеноl'O пунктУ, ](О1»і продава.

CII)t888JIbIВ вoaeru.н, to-

..у

цією роботи зaroтпуlUCТia Бобрицько­ го IWII'OCПJ)OБКООПУ дaneко ие с:кр13ь.

ВОНИ успІШно.

= • предct'аввп 13 Фіи-. заготlвn1 M.'J;lCa, шкірсировини. маку­ Uц1I - ЯоУво lI8'DOВeII =патури, :МеІ"anоnому, своєчасно про­ (дpyrвl еврава) Іа ІуА1•• ВОДИТЬ розрахунки i~ здавачами. Ми

.

Але тuиjJ с'l'аи справ 13 орrаиіза­

працЮlМь

L К. во..... ; НайбільшоІ похвали. заcnyroвУ8 80 8IdmII opraВbatop • сумЛШнlсть М. М. Дикуна. З ..ісяця ва ЦІЙ ІуАовl; . . в місяць ВіИ справляється з планами

во! C5pвrцв

ПрИМі­

жаВІ два би'lК.' по ЗБО к1norpaм1a КОЖНИЙ, 126 Кілограмів С8НнНН•. Не

Іваном КaJlеновичч БоА- • прийому склопосуду й вторииноІ си­

ченком, по праву вважаЄ-І РОВИ. ни.

.. 'яс:а.

прийом

POJl. І. С. ЄРЬОМіН торІК про".. дер.

го радгоспроБКООПУ. ТІльки в Шев­ Іх ФУНКЦіонув два -

задоволенІ, що нарештІ в сш

ОРГанІзоваио

JU:0IIa l'Р18 lI8NIIOrO 8011І­

ли цінний харчовий продукт державІ,

РО8,

IQ' _OnВI С5ар'єр не 8 .еpeplКQдOlO

1'03YIIIВJq.

AU д.

Ь. ПатюВев

83НІІо-

'fOI'O

диБН1

JWIaram.u

cп1DyВа'DICJI 3 pЦJlllelo'"

ми 'IOвapllllWlВ pocUte....

..оао.;

=

.•.

кою, що тю не може ру.

хатись ~втотра.нспорт.

вueno

• 8JIICOII1U'III : РОС5ОТВ ва ввеоИ, 0АВ8ІС.

_

: lI8IIO.1IerJlll8llll. Т....,'... вова

eUJ

зварввк Юput япм.... вмІ..

.38838ПІІ І

Пeтpoвn

у

листі

=мешканЦі С, В.

до

J)eJlaIЩil

BYJIНЦi Радrocп­

. . . ноУ села вoaoAl~ І Ut8'l9O- •• сапи, що

Jlpe.uIO: ' . IАе

Вів ІВ

ДіJUlНКН, створивши

тим самим неЗ~'lНOCТl AU жителів села, оскільки ВУ­ ~_-4 лиця стала настільки ВУЗІ.­

Мокреца

забудовники

Олекс1ЄRКО, Н. П.

_ОВН8 оре-. Ступах, М. ф, Котов

=

пи.

кpнтr8 C:X08lllЦL . К. І. Лак;т1оиов за рахунок ~ м. CEMEHOrА. • до(юм вБLm.шВJIИ npиса.-

8иконl«)М p~OНHOY Ра­ АИ ~их дeпy.rп18 роо­

rJl'ЯН~ JlНcтa.

'f

резуль­

татІ пepeetрки зrЦlllК1 фак­ ти пtд1'ВердJIJIН~. Більше

'І. Oroрожу,. 3l'iдно :9 lIna<I .ном забудови, Та· DPIt пщrroрнlй переа~ було ВCIТfIновлено, ЩО ТО8. Опек• ClєRКO належних

тиА до

одержа. lІКaзllIfiV пере-l{tC-

aд'МJ'ністраТИВНОІ

Іlдnо.ідШносТl; При зво.. ~iKaНlII

'Юг0, С. В. Оаекёівнко за­ oroро*1 раху'іИQJC вуЛКЦ-l Рaдrocп­ ,"есе", яоІ с:амовlльnlО почав бу­ д1вIWlЦ'1lВO 'оropoЖ1. вtн

8ИСНО8.

кlВ . .не аробив. У .'lСаку 8 цим 8ж буде оритяrку.

ПОР'ЧU'Y

а

nepecтaHOlКOIO

ОС1'аНН8

БУАе

І ycтaнoaaeнoм~ а

BIДIDXQIIYIaJI.

r>:=:...~~~


. F.

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .н

?

@

у

Q в Е JIt НТТ JI" ••••••

ТВАРИННИЦЬНИХ

прим1щеИНIІХ пlдло­ rи повиннІ вІДПQВlдатн са­ htapho-гlгlєнlчиим вимо­

гам, .БУ'1'И зручними' в еис· nлуатацl!,

сухимн,

тепли­

ми.

До

останнього

,влаштовувались

часу

СпІдний Інститут будівель­ них матерІалів І. вироБІв

нево-активною

разом з УкрНДІагропро­ еиТом. Держагр<>прому респуб.іІlкн розробиnи ви­ роби 3 автоилавного по­ рнстого бетону середньо!

слІдовного

Мlибудматерlалlв

Однзи

та

еисплуатацlйнІ

'

вимОrи.

Дерев'яні Це вже стало

неписаним

правилом

~

пІд 'Іас

літнІХ канІкул ремонтувати црнміщення шкіл. І строк готовносТі !eJК. Нlбн 1'раДицlйниА15 серпи•. Це і зроеуміло, Перше вересня не ВІД-' кладеш на пlзиlше, та І ачиtemiм потрібно завчас­ ио

пІДготуватися до початку

нuчam.іІоІ'о

року

-'-

дообладнаТIІ каБІнети, а де необхІдНо IНО81 створити. Немало А lIUПНХ підгD'Ю8'1J1Х заходів. Тож необхіднІСть пконати. дц намlченоІ дати ремонтні

роботн усВlДОМ"na І колективи бааО8НХ підпрнємств

ремонту

3-4 роиІВ.

дорогий

дефlЦИТННЙ

Вонн го ж

вологоємкl. До то­ дерево - порівняно

та

будlвельннй' .~атерlал.

АсфалЬТОВі

агресивних

Та чи УС8ідомиmr? Якщо вlД8еin'o, 10 пан готов­

а

мІста

,вимИкае

не просто сумніВИ,

трнвогу.

щоб не бути голoc:n18ВНМ, звернемося до фаКТів. wкeлl М 1 ні'Йвtдцoвідальніша дImIИIca роботн -

)'

ремонт крlШ. Про8еСти йоro зобов'язане ремонтио­ будІвельне упраалbnul М 4. NIe.до сьогоднІ буДІ­ вельннки вlДБYJl&lO'l'ЬClloБlцтпсамн. Спочатку (хоч це. 1Іі'IІКО' кажучи. аикnнкає ПОДН8) вІДмову

пояс­

н_апн .ЩсутиісТlO матерІаліВ уDDCOJlІ. Тепер а<е остаННIІ IJридбana все нeoбxJAне ДIIJI ремонту, а вlа,

ЯК~Y7l>.

PBf-4

1 н.нІ там. Чам же на цеА раз, пояснить

c:t08

и~НИJI працювати?

'

stlcщо продо8ЖИТИ JЮGD08f.Aь' про РВУ .4. то воно с .....чНЛОСЯ. І на Інших, об'єитц. ,Так, у wкon1 М • Jвo,/IІIWOТЬСЯ oCSлиц1oвання фасаду. малярні

~ _аа

са

кошторисом на5 тисяч

l.нl poбorн, Hac'I'IUI8ВJU[

ЦІ

шляхом

по­

дозування

безперервному

при

перемlшу­

Цl'

пІдлоги за

рокиеиcnлуата­

руйнуються

пІд 'дІєю

середовищ.

SeТОRніпІДnОГИ 3 тяж­ кого бетону -холоднІ, сирі

дуже жорстКІ.

Най6і:ІЬШ стосування

широке

за­

одержали

лег­

JCобетоннl підлorи на ке­ рамзитІ. аглопориті та Ін­ ших

пористих, заповнюва­

чах в збірному та моно­ лІтному варіантах. Вони мають, низьну

теплопро­

вІднІсть, невелииу щІль­ ність, достатню механІчну мІцнІсть. Державний науково-до-

Плити

ВИГОТОIJЛЯЮТЬСЯ

ра та тоВщиною

20

санти­

метрів.

Для утворення порнс­ ТОГО бетону застосовують­ ся: цемент марии .400., вапно

СЕВЕ

)"

Тривалість

-

циклу

ВИ'l'p8та

прн

внпусну

Тепловолога обробка вироБІв проводиться в ЩІ; токлавах або в прonарю­

кварцу не менше

пературІ плюс

чиста

82-89 вода.

--

Газоутвор~ач

водна

суспензlя алюмІнІєвоІ пудри ПАП-1, з поверх-

''

пористих виробів на однн кубометр становить: це­ менту 105 кг, вапна 117 иг, пІсну - 375 кг. пудри алюмІнІєво! 0,45 кг, поверхиево-актив­ ноІ речовини 0.045 кг. ФормуванНIІ пористих плит здійснюється в ста­ левих формах зІ з'ємним бортооснащенням.

вальних иамерах при

процентІв,

де-

сировниних

щвидкістю гасІння хвилин, темпера­ турою гасІНЦЯ.45-50 гра­ дусів, пІсок з вмІстом

13-20

БоРОДЯИСЬRому

170

тем­

за­

поириття.

нІЗованим

засобом

з

до­

Шдстнльний шар ро­ бнться з иварцевого піс­ ку завтовшки 6-8 сан­ тиметрІв, ущІльнення пошарово

з

иотиуванням

та трамбуванням . Шви між плитами, мІс­ ця примикання до лотиІв гноєвндален.ня, годІвниць,

стІйnовorо

устаткування

заливають

цементно-пlща­

ним

розчином

марии

.100 •.

ПІсля цього поверхию підлоги з пористобетои­ них

плит

очищають вІд

бруду Інаносять полІ мер­ цементний розчин. Готу­ ють його у розчинозмІшу­ вачах з латексу, води, пlс­ ну

та

цементу.

ДодатковІ можна

вІдомостІ

одержати

за

адре­

252042,

сою: вул.

}(hb-4:J, Патріса Лумумби, Украгробуд, техиlчне

4{6,

управлІння.

ва.am.ИВІС

lJf

Плити з noристого бе­

М. ПОПКОВ, rpJIIН віддl­

вропагав.цв

вередо-

дOCllIдy TpeC'f1 сОргarpoбуд. )"вриро-'

801'0

тону останнІм часом знай­ на

ПІску,

плити,

держанням ухилів.

граду­

застосування

основу,

з

Грунтову основу пІд пІдлогу ущІльнюють меха­

сів.

шли

пІдлоги

грунтову

шдстильний шар хисне

матерІалІв

довжиною 3 метри, шири­ НОІО 1,2; 1,5; 1,8 мет­

уІ

районІ. Конструицlя

пористобетоннІ

су.спеиЗіІ.

для

'теплих

щень

алюмlиlєвоl

сять хвилин.

влаштування

конструкцlІ та буДІвІОЩТ­ вІ тваринницьких примІ­

включає

щ1льностІ 600-700 кг/мІ марок 25, 50 з захисним покриттям, призначеним підлог у сІльськогоспо­ дарських виробничих бу­ дівлях.

3 стор.

ваннІ компонентів: води, цементу, вапна, піску та

щеннях для велиио! рога­

тоІ худобн-до

відальне завдання, складет.

'ноСТІ шкln

нозмішувачl

ТВАРИН 3ACTOCYRТE

в свинарнииах не БІльше . одного рону, а в примІ­

один-два

.

без

eJCсплуатуються

та бfllі~Ьннх oprанізацій, яким доручaJOТЬ вtдпо­

Про це І Jltдпoвtднl документн

пlдлorи

речовиною.

Маса готується у бет0-

Т Е л І ПІДЛОГИ ДЛЯ

вони ма­

ють ряд недоліИlв І не за­ довольняють сьогоднІ зоо­

логічнІ

УРСР

n

дерев'я­

нІ, асфальтовІ та бетони І пlдлorи.

"""8. /981 PO"~ *

.а 31

бу1l.1.

ре-

карбованців),

~.

мозаІка.

тако. Д1знатИСІІ. коли 8111C0II8J0ТЬ ремонтни-

ки РВУ.4 заnщиoeaне в UlJCO.!II-lН'іерваТі. Oбcвr на­

ГРА

міченого тут станoun. 52 tНCJlЧI карбованцІВ. Не бага1С) і "е ~aпo. І тtm.ки 8 школі М 5 бpиraдa

:~,'.уnpаIШІНIfJf 8IIJCOНana

aanлaноване

вчасно і

Ч .МО нaneжиn. аробити 1 8 шКОЛІ JI4i 7, Зокре­ юдно вІдремонтувати удалыDt. спорТ38Jl, бlб­

Ц1д

.ма, .

ну

n~, ленІНCltJC)\ КbtHaтy. мас ЦИВlЛЬНоІобороВІІ,

окреМІ каБІнети. Та завоД пластмас базове пІД. ПРНСМСі', IJIJCOJIH. - 'І'оpryєn.cя: peмoнтyвa:rн, MOB~ .11,., бу о або Ідan.,IПО, або решту кімнат І.кабl­ нетІ•. Н' е й договІр Ім н1почbl. І пеJ)pIЄ вересня-,. не ДJIII Jfих.Номентувати цей факт. мабуть, зайве.

ніСть обладнання. Опера­ тор }{ошман перебував в нетверезому стані. Щдра­ зу ж усунув його. від ро­ боти,

Цей об'.ІСТ

го

• вересня заmnuн8С8

JIIісІІЦЬ. Це ntчеНl днІ, НОЛИ

~Н8краА потрІБНИй тут кран на іНший об'єкт. НЄIlО­ р-.цуваna картина І

іНШОМУ куточну подвір'я,

щсне І буде коPilYс. ТраншеJq ВСТИг зamrrн

де

дощ,

наче й не бу.110 тих саОЛ9тнх.1fkпнеIlНХ днІв. А кlnь­ ка праЦlвннкlв, що були на об'єКТі. uаurryвanи пе­ редоб1дНlA сперекур.. Роачнну внста'lJUJ() на годину po6(mt: І rpeба сказати, що таКІ тривалІ перекури у БУДlвел.,аиКlв щодня. ЛРО пошук IIКRX резер. вів, пІднесення ефективнОСТІ роботи • ВМУ -35 мо­

же йти мова, и,оnи' ОСЬ таІС маРНУСТЬС8· дороroцl.иниА

~ИЙ час. І ЛИПІ буm.бaшка .nнщмася віД' обl-. , QJIИOК' начал.,ннка. змlЦuти брнrаду. посиnнтli у,вагу до об'сита. Яке довге 8 &ОГО завтра, можна навІть пооаадритн. МoжnНlO, ІIИ'lаpl8ИНК І перше верес­ ия 81дкnaДe иу хоча б до перllJOrOасовтня. ВчителІ будУТЬ беамежио раді цьому. в ус:якqму разі не хаи­ ЛJONfllМYТIoCJI, що ..О дорОзІ 'до WlCОП 'IJIдодому В

ТJIX роакоПЦХ з' дІ".... не tPaПНtItCII таа.

А. аrrп8А.

пішов

ратору

ключ передав

повідомити

Н.

опе­

Миколюк,

що

вона повинна завтра вран­

ці, тобто 8.04.1987 рону, вийти на роботу.

та - липеlUo 1988 рОНУ. до сІчня передбаченО ос­ во.ти 20Q ТИCSlч каpбosaнЦІВ. Та ~oвepHeMOCIr д.о по·

до

го­

на зберігання. ПІсля цьо­

ТО8ИМ заnами, тобто зІ всІМа необхІДНИми атрИбуТа. мн, передбаченими реформ0». СтJЮJC neдеllНll об'єк­

араху.ати. що 1з серпнем може прийти 1 негода. А заР.;t:J .на подвір'І лище тра~шеІ І ами. ПО суТі, ВІД­ різаний ПlД'Іад ДО !дam.ИI. І иillКих наДІй на вчасне пIДКnIO'ІеНЩІ. до теnJIотраси. Адже того ДНЯ, КOJUI ДОИЛOCll пofSуlN1'l'll ва o{j'єКfl. цмlністрацlя ВМУ.35 ., ос061 начальиика В. о; Кyoroвого звелІпа переиину-

це

Бондаренну . ДверІ котель­

нІ замкнув,

вати JCорпус ДJIII иanавнв wecтирічок, ЗІ СП8ЛЬИИМИ та '1,rpoaнtlH JC1JIHaTad. ІдальнeJO, CnOрТивRИМ f ан­

. .

доповІв. про

ловному lиженеру М. В.

зараз ДNI буД1вem.НИкі. один ;І и8ЙГОJlO8нішнх. Адже нинІшнього. nlта ТУТ розпочато PeКORcтpyкц1Jo иав,аm.иoro закладУ. По сутІ; 3&ІШановаlio д06уду.

,відасну.lllO до запnaнованО!'О.

с Украгрорембуд. , закінчене слІд­

7 квітня, увечерІ, ЙдУ­ чи додому, зайшов у ко· тельню перевірити справ­

посудомийнOD машино» потр1б-

чатку. ЯкнА ВlИ? ЯkЩО судити зостанRЬOro огnядУ об'CJCТа (а був 8ін 27 липня), то зроблене тут aiДnO-

нане­

С8)АОІС М. М. Фощав, зав. паросиловим госпо­ дарством ПМК-5:

кон-,

потужносТІ І еnектросковоpJaиоlO.

JI4i 5.

спросту­

копи

ні, а тепер звиqyвaчений в скоєнні зпо~ квалІ­ фІкованого орI'lQl1OlИ слід­ ства. за ст. 90 'llPliміналь­ Horo Нодексу УРСР.

oбnuиаННIІ вже Jll8Нeвwco Відмжується в комбіна.

І особлива роамова про школу

Тепер,

ла Іванович Ношман, ио­ лишнІй оператор котель-'

ХОЛОДIUI.иикOJI, _ними мawllнами, хліборізКою, елеJcТpOnPНnадом . _до .речl. аамовneнИJI на необхІдне

9 -

неможлнво

вати.

зпочи~

Цю іс­

ство, це зрозумів І Мико­

крєтнl факти. КoJiБIнат не за6езdе'JИВ ІдапьRJO шко­ ЛІІ НІ 1 1Uaф08 ДJIJI смaжeнюr та YHiBepcanьвHM' при­ водом 3 овочер13коlO І механізмом для протирання, школн 16 S - котлом ДJlJllІОЛОка. шкonи N! 8 -

ті), шкOnи.М

тину

тресту коли

МОНТОМ. у lUКолl JIi 8. І на цей раз виконує ЙОГО (а точніше lJ08инне) базове пlДпPlJЄМство трест сВроеарнпромжwrлобуд •. Та поки ·ЩО на щоденНі просьби школи почати ремонт буД1веm.ннки .IДпОВl­ дают. сyцlm.инми об1цянками. Пооицl! б.1ІaroдУШШІІ. у пlДl'ОТОІІцІ шкіл дотримюоть­ CSI 1 п~инкн КOfIIIб1нату громадськОІ'О xa~aНН8.

- но!

до

один ирок.

сенІ значнІ збитки ПМК-5

Майже з року ерік noвтор~ карТИНа а Ре­

Хоча oБJцImок Да.ІІИ 1UC чимало. Знову нзijву

склянки

-

ВОГНЕМ

3

СаІА. В. М. Вовдареи­

Надів д...,,1ваа ЛICJIJI1Jа

........

,.,ам

одна

8

'l'JfX

аа'.." аа ,aRIJFТJ8

кращих

e...'I8eIFJ

aoeuвlCY aopeeJIOQeJUdl IlepeдJIJI......... за .е І ·ВО8888ІОТІО П sмerв по JЮCЮ'd, 'lllCJleuI DЦ1 .•а­

__

на

.e. .

.le~L

_...,.:

Фото М. Ceaorвora.

розмаху 8 расоціалІстичне

ний вимпеn пильтяй.

ННlКlв на ПРИЗ' імеНі Героя

СоЦlаліСТИЧНОІ

М. З. ПильтяЙ. сумнами роботи

перше міСце

8

troмсоиолка

з

суперниЦ'm1

' ПрацІ

за n1Д.

8 червн.1 1'РУ'.ц.овому завоювала ,раді'OCnY

Імені 6О;р1ччЯ СРСР Га­ llНlНa Сом, вка на кожну фуражну kOpOВy надоїnа

по 8З8Кіnограмів молока замІсть 416 аа пnаном. Ій буде врytfеио перехІД.

імеНІ М. З.

по праву здобуnа Світлана

ШIn'8 з радгоспу с ВеJllИКО­ димерсЬіКИЙ., K~ lJIJtaН ПО

Raд'ОЯХ МOJIOка на 110рову перевиконала на 85 кlnОl'рамlв. Третє мІсце пос1Л'акомсомолиа МаРіЯ ШиnjJнcьКа з племmахоза­

воду сРудня •. Молодим тварiШltицям

'yдyfЬ

вручеНі

почеснІ

rpамоти міськкому КОМСО­ МІМ·у.'

вечІрнІй 'Іас

вІдомив,

що

вlи

чергування

усунув

оператора

котельні Ношмана через те, що той перебував на робоТі у нетверезому ста­ нІ. Кошман протестував.

не хотш Іти додому. То­ вариш Фощан змушений

Друге мJЩе у змa.raннi

змагання МОJJO.ДИх 'r8арИН_

інженер:

завІдуючий паросилОвИМ господарством Фощан по­ від

Н. д. ЛІСІІНЧА.

НА . ПРИЗ ГЕРОЯ .Ширмоrо , йонІ набуло

_, головний 7 квІтня У

С. КОЗІН.

був

ВИJ(ЛИкати

патруль,

медвнтверезнниа, та Нош­ ман встиг утекти.

Н.

Це

ж

поиазапи

свІдки

І

воАовничий

настрІй .

Тому, не пІддаю"и жодно­ му аналІзу вІн пронии

своІ вчинки, на територію

підприємства,

зІрвав

за­

мок на дверях котельнІ, допив горІлку І пІшов до­

дому,

а

години-

знову"

5

потім близько раниу

повернувся

запалив

звернувши

котел,

уваги

не

на

те,

що перекрита система

по~

дачІ води, ку і. зрозуміло. заснув.

Свідок М. М. Фощав: ВранцІ 8 квІтня поба­ чив, що вхідні двері в ко­ тельню були зІрваНі, ко-

тел -- розпалений до чер­ воного. Кошман спав на лавцІ. Уже деформува­ лись еиранні труби, по­ пnавились барабани:

До аваріІ

залишалнсь

ліченІ хвилнни. перекрити

ВІн встиг

подачу

газу

вивести на подвІр'я мана

...

І'

Кош­

МатеріальнІ збитки, на­ несенІ ПМК-5, силадають ,иар60ванцІв І моти­ вуються постійною необ­ хіднІстю в експлуатаціІ котла, пов'язаною з по­ требами виробництва... А могла заI1lнути J\юдина.

2585

Пригадаймо,

все

поча­

лося з склянки горІлки. З хвилинно! слабості (досІ зауважень по роботі опе­

р.!ТОр Ношман не мав). Що ж це? Фатальний зБІг обставин? Ні, злочин­ на байдужІсть. безвІдпо­ відальнІсть. ЛогІчний на­ слідок гри з вогнем. Весь ланцюг

вчиниІв,

спрово­

кований пляшкою горІл­ ин, . випитою на робочому

місцІ. У житті ся

немало

трапляєть. еистремаль­

О.

них с;итуацій, ноли пи­ ХО приходнть безвІД80рот­ но. Та тут йдеться про бі­ ду, якоІ могло б не бути,

На цьому іНцидент (а,

коли. б Ношман не прихо­ пив з собою на змІну

М.

Миколюк, В.

Левченко, В. С. Г. М. Ниселенко. вnacнe,

уже

Бульба,

ПО'll(наnася

кримінальна справа)м1г бибутн вичерпаним. Од­ нак... МиколІ 1(ошману ие давали

спокою

схована

в

котельні недопита плЯІШСа

пляшну

горілкИ.

·Ю. КУШНІРЕНКО,

lIOIduu

прокурора

.Іста,

РеАактор А. еОJ(ОWи'Н~"I(Q,


4",.,._.•

ДОВІДВОВ.ив ВІДДІЛ ЗІ ~"'·PМ.i""P)i.iiIIi*

••

D 8'-В

)Jt НТТ

11" ........:.____..._ ••.___- - _ -__- ....

..

КУДИ

I{AТЮЖАНСЬJ(Е ПРОФЕСІЯНО·ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ М 21

ОГОЛОШУЄ ПРНЯОМ УЧНІВ ІІа 1987-! 988 118..... ьКllй ,ік.. . в училнще принмаються юнаки та ДІвчата

, еередньою та восьмнрічною освітою. Учнлнще rorye: ка базі 8 класів - tpaKTOPllctl8-машинlcтlв ••роиоrо профі./l. із суміЖМ18 сneціа..ьиістlО _.. uтeropіі cC~, мехаllізаторlв ме..іорати.­

as робtr, м.Йстрl.-П_Аоо.очеВОАі., майстрІ. tlльокоto буAl.кнцтва, MLII_pJB--'tyкатуріJt, ма­ •••істі.

екскаваторі •• Строк И8ечаЮf"-3 роки.

Н. базі

10

класів

-

в ЧИ ТИС я І••...··· •

ПІТИ

машнніст1а-екскаваторI8,

стат (оригіиал),

8ипу~кинкн, які закінчили училище иа. «від··

с:>світу чи а1'е·

БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ СЕРЕДНЄ

господарствах і організація~ Київської облаеТі. ' ~ бетонув.альинкн. -Звертатися на адресу; KНlВCbKa область, ВишОплата Відрядиогородський район, с. ~аТlОЖаика, СПТУ-21. преміальиа. Одииакн ТелефQНИ: 32-2·62, 32-3-18, 3~-3-16. І забезпечуються гурто-

ки готельного типу. Адреса БМУ -35: Бровари, вул. Київська, 292, відділ кадрів.

ри'

Іжитком

1 два

чнх садки

і ПрОQНСКОЮ.

будин-

Тел.: 5-03~17.

-----------------

і

Учням з трирічиим С1'роком иавчання_ вид~є-.

ться диплом

з строком

про ОАержамн,.

_ слюсарі _ наладчи-. робітників

сереДИЬОI ОСВІТИ І КИ'

і присвоюється кваліфікація ·за. ~рофесіеlO. осо-І

підвоз~ть

транспорт радГоспу.

'

би, які закінчнли училище на '«відмінио», иа-І--------------------правляються на itlженерно.педагогічні фаху".ь-. БЮРО ДОБРИХ вати майСтерия «3ро·

Та....... 81&18I1Ніст мосто.их І козловнх краІІІ..

тети вузів і l'~хиіхумів і користуються перевага-'

=

е.р по (teМОИТУ а. .мобl".l..

ться гуртожиток.

.ЗАМО:~ ЄМЯ

Зі стpmюlll· на"а.и" 2 роки: токар, фрезеру.ал.ни" u...,..,..оитннк,· слюсар мех.н.. сК..аАа.....п po6tr (строк иавчаиия.l рік), СЛ.

мн, встаtlовленИМИ для випускників-медаліСТіВ: середніх заГaJIьноОсвітиіХ,шКіл. Час навчаиня: зараховується вт~удовийстаж, Юиака~ иадае~ :

на базі сереAllьо1 освіти (зі строком нав.чакня.

Для вступу необхідні докумеити:

І рік) -:·18.,.••' .......11, фОРIlУ••Л"НИК машин-

-

машииlст

••томобl"ьнег. ар........ нніст мосто.их І К03Л08ихкранl•• аерстатіа апроrpаМНИIІ управл(нн.м, Ва.......... leperaTI8 І м~нlпу".то-

o"".1OJ

рі8 S проrрамиим ,..раалIН811· (строк навчаиня

заява"

.'

документ прО освіту (орнгі~ал). медична довідка (ферма 086-У) , характеристнка з wколи~ місця роБОти,

4

: І

про,

М'АШ' иноп'НСНI

. Адреса: Бровари, вул. Гагаріна, 26. Будинок

народженИJl' чи паспорт,.

машииці.

р06іт, кухар-коцитер, Cetюсар-tвctpумеита"ьвик, опер.тор '&.томатиqних І .а~llаlТO.. ати.них .. і.. ній .рстаті. І ус:таТКУ•• IІИL

Церква,. вул. Горького, 90. Телефони: 5-19..35, І 5-19-36, 6-24·~, 6-24.74. • Д_рек..... І

• .

=потрібні'" ..

Наша адреса:' 256400, Київська область, Біла:1

побуту. '«Ювілейний., :бlOРf\l добрнх послуг. АдмІНІСТРАЦІЯ.

....____________

ФАБРИЦІ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО

КВИТОК І

Початок занять 1 вересн. 1987 -.року

би сам:.. Там ан зможе-

'l'е оверnочнти і поши· ти будь·якиЙ ВИР.і6. н.адрукувати текст иа.

фотокартки 3Х4 с".I._.___- -......._

CBiДOЦTB~

припис не СВІДОЦТВО. чи ВІЙСЬКОВИ. А подаються по прнбуттf:в ,учнлище.

слtdcарннх

ПОСЛУГ

ПРИ РАЯПОБУТ· КОМБІНАТІ' ПРИRМАЕ.

".РОБ~ТИ. Крім тoro, з l' лнпия u. р. почала фу-нкціоиу-

1,5 року), ток.р, фреaqУ8&4IJНИК, е.. ектромоитер по oCk:.. yr08YBaНIIID ....троо6.. цнаВн., воАlй а8ТОМобi.ll. (з BMiHI1J1" виконувати ремоит KOHTPO""'HpeTaTНН~

.

-

ttаачаИНJf З рокн) - .epcT.nHK IIJHPOКOro профІ..., .....тpor8303варВп, с.. юсар-IНСТРJМен-

автомобіля).

.

ннки;

тою підприємс!ва 4~карбоваиці в Мі~яць. Під І водlі; час ~нроБНИ~ОI ~раI(ТИКИ 'Виплачується 50 про·._ слюсарі _опера то- .спорт)'. ценТІВ заРО~IТИОI ПJJати. і ри; На роботу і· додому

ueктporuоза.рНllк,

потрібно

=

иРиємств Білої Церкви та Ки.ївськоі області за

ноі формоаn.

якнм

ком до 30 РQків.УЧИі на базі неповиої 'серед. • ПлемптахорцrOCllY - ел~ктрики; ньої освіlfИ забезпечуються безплатним одя~ «Броварський. газotлектрозвар· roM і харчуванням, • ·иабазі повнщ сереДНI)()Ї і НА ПОСТІВН)' никн; освітн - стипендіє}О BPOSMipi 30 крб. і допла· : РО&ОТУ ПОТРІ&НІ:_ інструктор по

Біillоцерківського ордена Трудового Червоного

неповио сереДНЬОІ ОСВІТИ

м 1,

мулярн,.. житло, забезпеflУIQТЬСЯ моитажники, . за черГQЮ кімнатою Г?тельного типу. УправЛ1ННЯ має. два' дитя-

В, у~илище приймаlOТЬCl юнаки та дівчата ві-

Прапора заводу «Сільмаш:. імені 1 Травия, підна

~.:rH в оргаиізаціі сі-

.

- . газоелектрозвар, _ малярн-штукату-

Дирекцl..

ПРОФЕСІRНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ НІ 5 ОГОnОНJ)'Є ПРИАОМ УЧНІВ наI987~1988"на ••ал.ннА ,IКo УчилиЩе готує кваліфікованих робітників для

_.

_

Ц18ЛЬtl1СТЮ .. ВСІ вонн забез~ечуються роботою в

докумеН1'Н:

і

лав Радянської І РОБОТ)' ПОТРІБНІ:

практикн. ПІСЛЯ заК1hчення учнлища випускни~ к?м П~НСВОЮЕт~ розряд згідно з обраи'ОЮ спе-

та середні спеціaJIhКl y.CSoвi заклади. Час иавчatlня в' училнut1 зараХОВУЄТЬСIr у тру­ довий сtаж. Для зарахуваиня в училище слід подаТJI такі

б НІ.

3

АРМl1, до стнпеНДll допла'lУЄТЬС1l 50 карбоваи-.J цїв. Всім учням виплачується 50 процеитів за: І р~бітноі платн під час проходжения виробничої 8 .. . '

Мінно», иапра~яl'НМУТЬЄ" иа навчання у вищі

nрофесі.МИ:

_а.

СОНJJЧВІ ВІТАННЯ

: • :

T~~. хто деМQб~~ізувався

сl"ьськоro 'УАівиицт.а, маш .... істі. ty....Jl.озера. rpeAдepa, кухарІ. Jl.ИПllоrо харчу­ МИНА. СТР6К иавчаии" ~ 6 мjсяців ..,- І рік.

занву иа ім',. днреК1Ора, свідоцтво про восьмирічну

••••

- довідку з місця прожнваиня, '- меДЯЧFУ довідку: (ф()рма 086-У) , - характеристику з школи чи місця роб9ТН, і діти, виуки, ВСІ рІДНі поздоровляють матір. - фоток.артки .3Х4 см (6 штук), !І бабусю roРОХОВСЬП - автоБJографlЮ. • r8JIQ Mввв'f1вв1 Прнйом з.аяв до 1 серпня 1987 року. Початок Із 70-р1ЧЧЯМ І бажають Ій мІцного здоров'Я, Довгих занять: ДJlягруп ІІа базі 8 класів - 1 вересия, роКів життя. дЛЯ груп на базі 10 класів - І жовти я 1987 EH-S;=С"РіЕЕЕsm=сР==_,, _ _ =n=m=m=P"PCF року. . .І . ' . Всі учні забезпечуюtься гуртожитком, безплат- 8 . БМ)'-35. Особн . З трИрІЧНОЮ иим трнразовим харчування .., внхідним та: тресту «"6роварипро..пропнскою у Броварах робочим одягом, стипендією 10 карбоваиців 8 .ит.. 06УА:І приймаються на кварт, в місяць. • НА ПОСТІЯНУ . облік. Після . року ро-

. .Йетр).

-

а_=

-

ТРИКОТАЖУ. НА JJосtlRИУ РОIЮТУ

-

.

- ••s~ыlцl••

швеl-~РНС1'IКН"

__ _ v_уroВУlанИ8 І ре• ІІОНТУ .. Іфтl" . . . . . ._ _. . . . . . . . . . . ._ • • ~• • •8 . . . . . . . . . . . . . .8 . . . . . . . . . . ._~. . . . . . . . . . . . . . .. . , . .:.... електромонтери lV-VI ,"рцl., rм llмpr ~. . . pdollJ Киева Після закі"чення на8чаню. И.Анnest робота - eJleI[Тр. . .спу.....нНк, .,.,..... реку . . ......... в маrазинах торгу. !i~.a.,i мо-,ть про_оау--І CJllOeapl ..ехаНОСКА............х. роСІіт, НА.ИРА6 УЧНІІ І ШКОЛV-МАГАЗИН Ba'f!l вавчаНИJl_У КИІ~Ь~ОIlY' теХ.lку.. і чи іИСТR_ ..У...рн ...... CSуAlІинttпа • ..,..Іа (20 110..0. ТУТІ раДЯНСЬКОl ТОРГІВЛІ. 1"''\ ' АоІ8 ........0 ......NDП nрО...а.... ЗвертаТИСJl на адресу: 252105, ~IB-I050 • ..,. І "C8p1"~I.. пр. Гагаріна, 5, школа-маrааl.l1l Nt 936 сЛі80бе- • Зв~ртаТИСR аа 8Аресою~ вул. 50 років ВЛКСМ, . ПриlмаJOlf~ Особ. З· cepuкьoJO ~.tтolO, режИиЙ». Телефqни~ 552-50·33, 552-81-11. ІJати. 16. Tt"'. 5·35·95. Строк •••••ни. - 6 мtC81d•. BHIUI."Jeтьew етн- трамваям" NtNt 21, 22, 20 ДО 3УПИНК1І «Вул.иttя : ... МИАі8 52 кар' 0088t111і 50 КОРіАок - 63 карбо· Павла.. Усенка:. а вто6у'сами ММ 10 42. 45 о 25.8 CJlQ8JIJ08 KoneJC'rJ18 ДОС4lдногО 8&ІІОдУ ~~ «ФaJ(м. ,вн· . ' ,....... ·0' rnибоие cldВ'IY'fТ- Iвжеиер)'.:екоJioМtс'l'У 11. ~O.

.....

-

uепромехан І[

-

-

:'

•••аї;· . ДОСЛІДНОМУ

ЗАВОДУ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ТРЕСТУ «УКРЗВ'ЯЗОКБУД. НА' ПОСТІНН)' РОВОТУ ПОТРІБЕН· &)'xrAJlTEP.

_--------88'!"----.. .--.. . -..

. . . ..

до зупинки «Дариицький YHIBepMar».

І

І'

ЧAИlЮВCЬКІЯ а IIP~Д)' передчасноr смер"1 6&ТJoICa CIU1HP08AOIIfНC'" . ._ро.......

.

РаАпобуткоМflват ItРИkаеза..о"liеllВR ва," ..K«;'~~~=IDК=~~ IM.~='; . =C'1'J'~j~~.napfllDM)' (),М!I'O~roд • вр.-

.

l' складаиня меб. лів, ~,;аи придбали у_аr"..иі, • тако?К на ремоит І 8нготовленн. ,-иеетаНАарт· НИХ .. еблів. ПОWН1'ТJI чохлі.. .. . ~..... . Б'

.

Мі і роtари, .уn.. чур·

~татисяиааАРесу:

ва,З: майєтtРИJl по

ме6Л1В. '{ел.: 4.1З.36,:

..

.игоtoвлеаніо,

.

1І.У prnOn~1tН1OКA М Цtpeмo J .----------. -~----. . . . ~8

ремонту,l

. ' .. ...

AAмhdc:~.. ,. ,

с. r '

.....,...

.......

АдмIКIC'fPIЩIII, П8р"utИa.. •профспlnиo. ., .lСОІоісОМОАetr1C8Qрrанlиqir1 аес .. ИОn81С'1'11В Д8ревооб~iloro ком•

бака,., raкC5oнO сywyюn, а приводу cмepri KOдauuu.Oro = ПРaцl.ника НOM~tll·~~ f~~.и..а· : .;. !

І ncnoвmolO'l''' спlа'l)'Т'l'4 PIДннм І 6nиlЬКНМ ПОЮ.НОгО'. .

[

.

#119 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you