Issuu on Google+

.-.-.-.-.--.~---.-.-.-.-.-..--..--..--.-.-.-.-.-.ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. €ДНАЯТЕСЯ!~~~~~~~

О р ГА Н Б Р О ВАРСЬ КО ГО М І СЬ КО ГО К О М І Т ЕТ У К О М У Н І С Т И Ч Н О І П А Р Т 11 У К РА І Н И. МІСЬКОІ І РААОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

*.М 119 (6992) *

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

МОЛОДІ трудівнИІня на

1 вся

шого з~оду. ян г,ре<:ИІВНа

оерцем

юнь

nро­

nлсurети.

і душею в столицt

нашоr

Батьківщини,

сьо<rодн.і

де

розnочинається

Всесвітні-й

фестиваль мо·

лоді і сrуден'І'ів.

СолІДа·

рИJЗуючись з усіма чесни,­ ми ЛЮДЬІМИ СВіту, МИ 'rеЖ

од!НJОІСТайно

заявляємо:

нають юнаа<ів водУ

ударною

тува'лись

nраце:ю

зустріти

гtї .:з

бОТНИІНИ, УЧВ.С11Ь

•В

ЯіІ<ИХ

ВСЯ

знахо­

Pattxвllui>. та учня­ робництво ·яких становить шноли бмь.ше 300 тисяч нарбо­

бр.о'Варс.Іtrо&У

д~ шефами

мольці заводу 80\У металурrіУ.

комсо­

ма школами

nочався жва­

вий

кни.гами, ма­

обмін

.111(1

JUОнками,

новою

стали

виставок

малюють

йЗІЩІв.

трьох

сомольсьного Ш>ЛеІОГ.И8у цеху

бригадиром

ос·

МО·

nepe.pa·

тисяч,

тисячІ карбо­ Чимал.о молодих

тру дівни.кі.В, номсомоль· сьно-молодіжних !lоле·kТИ·

вів на честь фОРУ'М:У

мо­

лqдІ

со-

мяли

nідвищенІ

ЦіалІстичні З

ЯКИ:-.ІИ

зобов'яза!Нн.я, \ВОНИ

З

ЧеСТЮ

СJІра'ІІили.ся. ЗОtКр~ма. на· nередадні фестивалю мо· ладь

pano.p•

nІдnриємства

тувала про достронове ви·

нонан:ня !Виро6н.ич.оІ npo· rра,'І'Іи семи мІ·с.Іщів. На тру довому ж ІІ<алеНІдарі

-

номсомольсьно

молодіж·

ного НОіЛективу. де бри­ гадиро.м Микола Сундук, груш<О'мсоргом СергІй Зві­ гtнцев, .верес.ень заt~ер­ шальноrо ;року n'я.тирІчки. МЩНl узи ,друж6и єд·

Плакат художника І. Попевка, випущений Політ­ видааом Україви.

(Фотохронlна РАТАУ).

рИ НіЗ ганн~. го

л.а

підривають, делега•u!ями,

дрсвІ.д методи

Ця

tіл .. ськоrо

nередовІ Зо~<рема,

nечах

да·

8

ефент

другоУ

npeм!J

ЦК

ЛКС~У. Чимало зеконом· JreHO НОШТів і ВІД ЗaJJpo• вадження рацtоналізаrор­ ських nроnооицJ.й моло·

дtжноrо формування. де б;р.І:І'ГаДИром Ми.нола Пон.о·

щини це значить змІЦ­ нюв.аrги П o6opOJmY міць.

рабати. nрацІ.

стріЧ}(J{

8

маренаФ,

Іван

вш,

груnкомсоргом

Оrанесян.

ВсесвітнІЛ

Сло­

фести­

mль ·моло~і і студентів у

Мос~І юнь

нашооо пІД·

зда1111сть бути оnлотом миру на nланеті. Тож мо-

nриємства

дан.у працю, !ІЮШУ~ нових

єtДнуємо своУ

зустріла ваrо·

оодь llіІ!І:щ>иємства своУм мими з;tо6утнами в nрацІ найnершим о6ов'я3'КОМ і . наУ'ково-технічнІ..Іt тво.р· самовіІД· чостІ. І сьотодн1 ми nок· це з<::во:ювали б,рОІВарчани. вважає ударну. минулого ро;ку nерш·е міс·

В ювітіІІ наші предста'!ІнИ· nобуІВаЛИ у ·СВОІХ

резервІ$

гоuюси

до

п~двищення п,ро· ТК1'.: хто одностайнпй У.. зів з НДР, обмінювались ~'кт.ивност1 працІ 1 зни· .свсах переконаннях: сЗбе· собІвартості npo- режемо мир на ПJJaffeтil доевІдом роботи. Рунами ження КИ

діру•

дVІКЦІУ, посиленн.я режиму Зе:мпя 1ЮJІиска люд· енономіУ. Чим.ало ро6л.ять С'І'ва, і новІ покол1ння по­ дРУ3· я:ми tl' Райхвіці у мало~ робітники по nрИ· 6И'Н'НІ рости на нlй щасли· скоренню наукоео-техніч- ІЗими. не знаючи, що. T!fk8 Юі ТИ! ЦЬОГО po!fy За'КЛа1;tе· мо·::сдІ спільно

нашо.го dаводу з нІмещ,ними

І::> Сад дружби. Водночас

1-!.0-r·::> nрогре<:у.

бу ло н•алаІГо;І;Жено листу· вання між нІмецькими

вони внесли чимало рацІоНІалІзаторських

шнолярЗІ:-.~И.

цІй. вІд

над

шефствують

У мІськкомі КомпА!)tії України, ьиконкомі раАонної Радh працівників

зам.tни

тисяч карбованцІв .. робо'і'а удостоєна та­

кож

регулярно

обмІнюються nерейма.ють

Ви-

груnком<:QР·

економІчний

276

Зміцнюйати еtrон.омlчну моrутнісrь нашо-І БатЬІ<Ів·

ПідсумШІ

су·nерництва

творчоrо де ·

Nv 1.

rом Юрій Леntн. А8тома·

мир•.

З'Ма• трудово·

COO,ia.riiCT!Nlre

моло­

СерГій

акрtбенцев,

«діти

ЗА МИР І ДРУЖБУ

су·

3,7

цю с.праву

дих раціоналізаторІs ком·

тивалю, .замість заnланова­

хо•вано ванців.

Найівагомtший

В1(ЛЗІд у

nорошкоМіж дІІЮ­

тизаЦLя

Л'ОІдР заіІЮ;:tу. У фонд фес· них

Ціва 3 коп.

транс:nортера

В·ЗЯЛа

fіраІ<'ТИЧИО

яkе

ми

Nv 5,

мецьІrоУ Демо.нраmчноІ Ріеспубліни. Між молоди· МИ робІТНИІКаМИ ЦИ·Х ДВОХ заводів укладено догово-

го­

два

сnорід-

дить~ в мtсті Райхвіц Нl­

знамен·

проведено

металур·

рОІВесни·нами

металверк,

ну nодію юнаки 1 дІвчата пашого nІ]l•nриємства. Зо­ кре:v~а

д1вча.т за­ JІурrи

1

порошкоІВо~

неного •пІ:дприємства Лайх­

«Нl !Війні! Мир І дружба nланеті!• Ян велике с.вя· то ,

*

Субота, 27 лиnня 1985 року

якими

молодІ

мета-

Зокрема, вІ'АнаІ•.

К. РИМАР'І~К.

ceJCpetap

проnоон·

еН'Ономlчний Б•nровадженн.я

ефект у ви·

комітету ко\11·

сомопу ааводу nopomкo· вс.ї метапурrіі.

народних депутатів, nрезидії раUкому nрdфсnІлки

господарства

ПЕРЕМОЖЦІ

І

мkькkомі

ЛКСМУ

ЗМ!Г!ИИЯ

І

ПРО ПІДСУМКИ РОБО1'И І<ОЛЕКТИ8ІЗ РАДГОСПІВ І ПТАХОФАБРИК PAl~OHy ЗА ПЕРІОД 3ИМІ8,fІІ ХУДОБИ . 1984-1985 р.р . ТА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ НИНІШНЬОГО РОКУ 9нлючившись у Всосоюоне соцІалf· ст.ичне змаІГання :за ооільшення вироб­ иицтва

црО!дУ'КТ!s

nap•

тварІfНнИІц·тва.

<riйttЬ, радянські, nрофсnІЛІІФВі, ком, ­ с-о?>tоJ1ЬськІ органі.:заціУ, Д,и.ренціІ ГОС· nодаІрс:гв, всі колекТИІБи радгоспів 1 nтахофабрИІІ< району аабезrrечили ви­ нонаН'НІЯ взятих зобов'язань на ~.еріод

зим~влі худМи 1984-85 ~ -·Р·

Та.к. план продажу мстока вЮ<о.на­

нН!іt н. а

104,6

110,2. яєць

-

црсщекта, м'яса 105.4 ttt>оцента.

бІльше досяnrуrого

ro

'-

Це

р!Jв.ня йЩоовtдно·

періоду

1983-84 р.р. - . молока 1499 -тони. м'яса - на 18 яєць --- на 12 мІльйонІв 428

- на тонн, тисич штук. Ycnlwнo виионані nлано­ ві nонсшни.ки тваринниками району ва rrepшe nІвріччя 1965 року.

І

Наі!J!ращих ,результатів дос.яrли ко­ лентІrВИ племmта:хозаJООДу с Ру дня• . ордена Жовmево.r Ре.волюц!І радгосnу «Плоані·всЬюtй•. .paJ!jrocntв «Аван­

гарД., сБюбри'ЦЬИий•. сЖе:рДівсЬ.ииtй•.

сРус.анІ.вtсьний•. КиївськоУ. Богд.аніе­ сьнаІ і СемиmООЖ1'ВськоІ ·nтахофа.брИІІ<.

РозгЛЯІНувши ~ІдсумkИ соцtалtстич­ ноrо змагаНJtя за цеtІ час серед гос­

nодЗІрСТВ .

,pa.hooy,

nереможцями

ви­

знаш:

По з6іm.шенІІЮ і&П'рОбництва дажу ·мо.оока

-

1 npo.

колектиа дерtкппем­

nтахозавс.ду cP)'AJUІ• (Дttpeнrop В. В. Фролов, сеkрета.Р Іhарто,рганt.зацJ.У

13. Ф.

Маkсиме.ць~,.. голова

комітету

прсфспІлкИ В. М . м.еІ'ІфуJ(, <:ЄІІфетар l<омсо.мол.ьа.~~<оІ орrанlзаЦІУ Л. В. Ма· uарсва). КолЄІСТКВ зИktmав зобов'я· ЗАJіf.ІЯ ПО 8И'РООКИЦ1'ВУ Мо../ЮКа на

110.5 nроцента, Jto nродажу його _дер·

жавl

-

на

11 7 .а

nроцента, або бtль­

UІе nо,nереДНJЬоІ зhмІІЗJJ1 на

tю вироб.kІtц'І'в.v

nродажу

.11o.ro

J

на

347

445 тони -

т()Юf

no

держАві. НАДІЙ молока

eplc

на kОРову

на

відно J-Іа

нL1ограми.

453

· в ЗІВ'яоку з тнм, що жоден Іо cm€ц­ roantв не дОСЯІГ збІльшенн:я виробни­ шгва м ' яса іrорІВ•НЯНіО з попереднІЬою зимі·вл€'10, вирі!Шено ·nерехіДний Чєр• ваний nралор мІсt>нкему НомІlаnт!У

У;краї:ни, . викО.н!І<ому

раЙонноУ

Р:щи

на.родн.ИІХ дJЄ~татів, райкому ·проф­ СJllлkИ праЦJ.в:НИкJ.В сІлЬсию.го rосnо­ дарст;ва і мІсьююму n.рису.ДЖузатИ .

rtеj)е!можцем nrахофабрИІк

полкtвса.ку

s

'Но.мсомолу

не

мцзмаганні серед

райоІfУ

вИзнано

nтахоф~рику

<.;еми­

(диреі\Тор

В . Д. Кудренко, оеkретар парrорганl­ зацlУ Н . М. Жуи, rол·ова коміNту nрофспІлки Н. І . Пономаренко, <:ек· рета,~ ~о-мітету :Номсомолу В. Н. Кук· nmн).

Кол€,К1'Я:В вmюна:в

СЬЦзобе>в' язання

ОО ВКрощува.Н'НЮ ремDКТІІіОГО МОЛОД]НЯ·

•Ка на

rпроцен·та . РІого вирощено голІІІ nри зобов'язаннІ .

101,5

1.358.900 1.338.800

гол!,в .

10,8

грама ·nри зо6ов'язаи,ні

мІ.В. що складає р!!ВН'ЯОННІ

з

106

10

rра­

процентІв в nо­

•nоrюреДньою

зИмівлею.

Переможцям змагання

nрhсуджені

11ерех.11дн1 Червоні nраМ,рИ міСМ<Ному КамnартіУ УкраУkИ., вІtнон.ному район­

ноУ Ра1ди народних ll;erryтaт111, padtкo·

му nрофелілин nрацlв!J!МІнів сlлЬсЬІЮrо господарства

1

мlсьrшо.му

номсомолу,

Серед колеитивів молочнотоварних

ферм району ·nеремОжЦёМ змаr~ння no збільшенню . вU.рМн."цт.ва і продажу молона ІВU.Знаdtl:

колектив моло•иотоІарьоУ .М 1 радrосау •SОбрнщ.кий•

днР М. І. НазарчуІС)_ . яки.tt_ neplaд ВІфобІtв

2048

'І'ОЩІ

забезпечив на..'\1~ ·йІД · kОрОвИ

кІ.JюфамІв

коnектив

фермs (бpt-tra~

sa цett малона, no 2М7

молока, що більше вІ.Дrю·

І

478

нілограмів

модоqиgтс.аариоІ

фермИ

радrвсп;у •Р;ус:анІвс~окий• (бри.rа­

N9 1

дир ферми Герой СgцІ;алісти~<нrоr Пра· ЦІ М. 3 Пильтяй), яиИй еа nеріод

зимівлі виробМіВ забе:?,n€/ЧИВ надій кІлог,рамІ;в ,

150

тонн

І

тонн молока, корови по 2566

2932

BIU\

ЩО більше

184

ВіДПООІІДНО На

нілограми

nорlвнянn

з nалеред,ньою зим~лею.

no·

Колеюиви ферм нагорощжені чесними

граtмотами.

Переможцем у змаrашІі серед бригад по в!ДrодншІ великоУ poraтor худоби визнано бриrаду N9 3 радгосnу «Авангард• (бригадир С. П. Косар), яка одержала 227 тоН'Н приросту м'яса . Сере~ьод<Юовнй npИjplcт кож· ноУ головл становить 638 грамів, що н:а 58 грамів бlJІІЬше nооередиьоІ зк­ мі·влt.

СереДНJЬьдобоои.й

nриріст пт.и.цІ за перІод зимІвлі склав

тонн

410

порі вняІІо в ·nопередньою зимІвлею;

Пере.мсжцем змагання серед бригад по

вирощуванню

лектив С5риtаАИ вq~ Ревотоц1І

телиць

визнано

ко­

N9 1 ордена Жовтие­

paдrocny •П.посків­ ський• (бригадир І. І . Чапа), яний одержав 168 тонн ва;Jовс:го nрнрас·гу

худоои.

Середнюдо6Qви.tt nрир~.· J\ОЖНОЇ ГОЛОВИ CfUI88 680 ІГРЗМів, ЩО на

52

грами 61льше

nо-пер~ьоІ зи,

м.іВJТі.

Серед

можuем

М~

брИгад

вИ.ЗІІВнІtй

nтахофабри.к

Броварського

пере·

колекто брНrІАИ

Ух

114.3

436

50-рі'ІЧJІ

одержала 7250 тон» приросту м'яса. Серед.ньодобови:й ІПрирІст склав 17,6

грама, що більше оолереJtньоІ зимtв­ Jtі Н!а 0.5 грама.

Серед

~омсомольсьно-молодіжинх

.нол~ктиаІ.в, за:йнятих моJІоюа,

ПЕ1реможцем

на ІЩробнищr,вІ

ІВизн.ано колек­

тив операторЬа машинноrо доУкив ко·

Рів paдrocny •Плоск1аський•

ник А. nерІод мo.no~ka гра:мІВ. навить

(нерів­

І . Малюга). ЯіКИй одержав за зкмі81Jlі rr.o 4868 ~ілоrрамів nри зобоІв'я:заннІ 4660 кІло­ Валове в.иро��н.ицтво /Юго ста·

2363

тонни.

І<ол€ІІ<'ТИВн-rrереможці

иаrородженt

Почесннм.и ГраNота·ми .

Зв·ернуто увагу nа;ртІtіних номіте­ т~в . І бюро, іКерІвнпкіВ 1 сnецІалістів

Рс.·дrосnІв

•ГоголІ!всьний•.

сЗавори·

цьи'!й• • «ЛітІdвсь1<ий• на невиконан­

ня У.х,нІ·ми иолектИІВами nлШІІ·в по rчю· даж-у- м!Rе& 1 МQ.zrQнa, ,радгосnу ІменІ

60-рt-ччя.

СРСР -

на

Н'евЮ<ОН'Мt.н.я. ..

nлану nрQДажу м'яса, радгосnів Імені

Щорса, імені Докучаєва,

на н·ееинонания плаlіШ

лака дерокав1.

Зобов'язано Cetфe'raplll

комlт~тІів. lteptвнИkiJa

сЗоря• ~

nродажу мо­

nap'I'Uiuнx

t~НщенаJЗваН'Их

госnодарств вжити иео6хІ.дннх вмсодІв

сnрямова'ІUІ!Х на безумовне винонаннЯ планt·в 1 соцtалІ~ичннх 3<Іб01І'stзань nоточного роиу І п'~рl~ІКИ в цkлому.

племптахорепро·

Бюро мl~ІШому nартн, 91Інщном ра~онноІ Ради UІродkкХ деnуrатІв,

·npoцeнrra·. Держаі nроДаНо

~Ю<Ів сІ.rи.сьkЬго госnодарс:rаа і мІемtІrоМ kО.Мсомолу ІІНС.ЛоІІuли аnев;

дуктора (бригадир М. М. llllmlй). який план ВІtробнUЦТВА ~єuь ~иноиzа

на

кату •І<апчтІІИський• !мені

СРСР (бр,;,·адир О . П. Прядко). яка

7'ИСЯЧ ШТуК, щр бJ:ЛЬШе

рі8И·Я

nonepe.:tr.-JЬOI зU.Мl!ВJJi. nрОДуkтUвнІ~ТІо ІНу·рей зросла на 17 ,а Ш't;у'НИ яєць на І(ур.ку-не<:учну.

Ce~l! 6риrад k)'Меферм fieJ)fмoж

цем визнано

бриrад; ~ад&спу-комбі-

nрезиmя райному rwoФcni.Jtю~ nрещв­

неніость е том.у, .. що.. "L'Biфttнa&tl:tlt рай о•

ну ,в че·стю виконають

плани

та З(і­

бО:в язання uазерwапьноrо Рону нй:­ нlшиt.оІ t!'RТИР.ІЧІКИ l ГІдІЮ зуст'рtнут& настуnннtt

XXVII з'І3Д КПР~.


*

2 crop.

ЛИПНЯ

28

-

.;ипня

2 ·,·

1985 року

«НОВЕ

ДЕНЬ ВІПСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ

СРСР

І

ЖИТТЯ»

====-======До Дня працівників торивл~:=======

Обслуговуватимемо краще йдучи назустріч

XXVII

на нараді в ЦR КПРС із

з ' їзду НПРС, багато піД- питань пр.ис·корення на­ Р.~ілів. управління тор- 1уково-технІчного пporpeQv. ГІІВЛ!

м1сь~вююнІІюму

моглися

н•апередодJН

до-

сво-

Велику

жить

роботу

провести

нале­

колекти;ву

го професійного свята по- управління торгІвлІ у віД­ мітних трудових успіхів. Нолею.wв магазин.у N2 22, на-прИІклад. пі:врІчн:Ий nлан товарообігу виконав

hсtдІин.о захищають морські рубежі Батьківщини

радянські моряки. (.;правдІ

океанським став . Вlй­

сьr.ово-Морський ФлО'l' (.;УСР. Народ вручив ному могутню техніку атомні підводні човни, ракетні креисерн, великі про1·ичовиов1 кораблі, сучаснІ

ес.садрt:Иі міноносці, морську ракетоносну авіацію. ~uанливо зьерігаючн боновІ традиції, військовІ моряки вqаться майстерно володіти зброєю, успіШ· во розв язують навчально-бойовІ ІU1Ь у СООІ ВИСОКу ПИЛЬНІСТЬ.

знімках: вгорі

lia

тичвої

внхову-

відмінники бойової

-

підготовки,

завдання, ~·

морські

піхотинці

1

полі­

сержанти

()лексаидр (.;амодєлкін, Ярослав l'рш(вшин і Мірза­ га Аскеров (зліва

направо); внизу

морські піхотинці

+-

на заняттях

( Червонопрапориві Чориоморсь­

кии срлот).

на 121,4 ;процента, маrазину Ni З2 - ! на 116,4, колектив магазину N2 З4 - на 110,З п.роц,ента. Перекрили

данJНя .і

планові

га~строном

м.ЗJГазИ)НИ

З5 і

N2N2

зав-

З,

N2

СО·

ціаліс.тичними зобо.в' язан­ продавець

магазину N9 22 Є . М . Но­ вальчук, старший прода­ вець магаз ину N9 З5 Є. М .

J:·оль

часто

назива·

у

кра.Іни.

реалj.зації

ІУ

на·крес­

яка

л<Jля­

добро­ Л!ОдІеЙ,

зростає.

Не­

ставить

пере~

нашим

ЗаБДаН:НЯ

пол іпшити

оJ;>гані­

за цІю

т•орговельнсrо

про­

цє·су,

застос.овувати

дос­

кс.:влІшІ форми й мето;J,И ро3оти.

ціnимному

nраао6ереЖЖJІІ

ма.

Ам)'•

дар'ї

Оагатокіnометроаа ан· сокоаоnьтна ЛЕП І еnектро­ nІдс:танція, що даnо змогу sначно

зОіnьшнтн

еnектрикн

нів

і

до

ферм,

nодачу

nоnьоаих

ста­

nіДКІНОЧНТМ

ДО

а

c;enax

nона4 три

тисячІ кіnометр/а nl"li:i еnектроnередачІ. (ТАРСІ .

техн Ьку.

тару -об­

ла:.:tНання.

Зас:тос.ування хлІбних

оста.нньоІ

відді лах

Газинах ММ

nос:тачання найаіддаnеніші дІnянкн госnодарста о6nас:­ ті. У нинішній n'ятирічці енергетики Туркменистану npoкnanи

:передову

вnрс:ваджувати

у

аеnнкому

І

ма­

18, 19, 27,

3 'ЛОКНОТА

тепло·в·озі.В

потужІfюсті

Х а рК

Сl'ІВорено

1 :В •СЬКОМу

«Електроватмаш•

у

Ви~орис.та:ння

ТИІВІ!в ням

з

цим

у

ваНІня

населенн·я.

полеr·

шити nрацю прод,авці.В, ваІНтажникІв. Ввеценrня в

'них

ло:кюмо­

устmкува.н ­ :вагу

состЗІВlВ,

рази

вантаж-

збІльшить

до 180 кілометрів на го­ дину wви;д,кість пш:ажир­

(.;ьк.их по1з.дів. Створення ТСJКО1 ефективноr технІки діО•С.Яrнуто без збільшення н габаритtв. Досліджую­ '»~ магнІ:тні поля, спеЦІа-

лі~ти добилися більш p!iв­ HO..vlipнoro розподілу елек­ трич•них

ріІзних

навантажень

зонах машИJІ .

у

Це

дало змuгу сnростити кон­

. вузлІJВ,

струкцію lіальнLше

раulо­

скомпануаати

Іх .ощин з одним. Ви:кориС'Т1а;Ю{.fІ

маТЕП>іалlІD

.• rІІІшеНІИми

мн,

тІ'В

з

пс­

властявостя­

застос~аІЮІя

єлемен·

мі:Кроелентронlки

ё.nарат.ах ;у·п.рвлІН'ня

.жщтролю з.н.изило

в

й

вИ'l'ра­

ту металу на один-ицю nо­

'J'ужностl

денні

міста

товари

на

павснк­

колективом

уnравління тор:rІвлl за перше півріччя оргюНзо­ ва•но 7 ярмаркі'в по про­ д,ажу промислових 1 про­ ;tоооліЬчнх товарІв, 6 вн· с1 а<Ео К·продажІв. Сьс·годн•і одІНе з на.шях найважлив1ших завдань ­ за:Sез.n(·ЧЄ•Н·ЧЯ населеНІН:Я тсва•рами шкільного асор-

1'ИІМ•е-нту . Тому в універ­ мазІ упраІВлІн.ня rоргівлі уже працює від~lл по про­ дажу товаІ)>ів для школя­ рів. ВіідІКРито спецІалІзо ваний магазин прода­

no

ма.газину

N9 49.

стрилися nробл.е:ми асор­ тименту това.рШ. Потреби й попит .

·по.куnцІв

!'.!іст а

діІю безтарної реалізаціЇ стають ·все динамічнІши­ ооіІ у rЗІСтронома.х N2 14 ми . З Ц/lє~ причини необ

nрацІ

чо.тирьох

хідно поліпшити діяль­ ність служб по вивченню поnиту. nоглибити аналІз його. ПартЩна

$1

·віДбули ся

19

U.Ї!ВНИКИ колектиІВу схвали­

на

МаJ\СИМЗЛЬ!Ю·

результаті ними було знач­

ту чи

слуговува.ння. І ми прагнемо

її завжди

дотримува-

тись.

Для Зручності було

покуnців спеціальні комnлекси, в

створепо

відділи яких

розташували

товари

для жінок, чолоnіхів та ді­ тей . Прогресивні методи торгівлі

доnомогли

зроби­

ти вільний доступ до това­ рів, поліпшити · іх виклад­

л и розроблеН'! партІйним бюро І адмІІн1страцІєю захо;uі

по

організацІя

уnравл.ьнн.я торгІмl І весь ко·леюив розуміють усі ті ваокливl завдання. якІ стоять с.ьаг~ні nеред на­ М». 1 дІО!КЛадуТЬ усІХ зу­ СИЛЬ для Іх виконання.

О. МАЛА,

вnров.аджен.ню

ком.nлексІіої раuІоналІ.за· цп . ЗВJвд<и~н.я цІ с.пtвзвуч ­ н і вlімосам, поставлеІfІ.Ім

секре'rар

rан1заціУ торгІмі.

партtйноУ ор­ уuрамІия•

Колектив універмагу _

".

активнии

учасник

ків по nродажу вих

товарів.

ярм~~-

До речі, за високі nока.зники у виконанні вих

завдань і

них зобов· я зань

ми.ну л ого

року,

участь

за

активну

у

другому

у

наставництві Євдокію Ва­ силівну Скибу було наго­ роджено Почесною грамо­ тою

обласного

уnравління

торгівлі.

Поважають nокупці за культурне обслуговування

і nродавця

f.

К. Накалюж-

ну та застуnника завідуючої комnлексом

Н . П . Мі-

nромиtІІо- щук. Постійно

кварталі іх було чоти~и. nостійно організовуємо топгівлю на вудиц.і. Все це дозволи.1о за вказаний час додатково до пла.ну реалі-

плано-

соціалістич­

турбуються

про оновлення асортименту

товарів старший товароана­ !leЦfJ в. r. Гадицька, това­ рознанці Т. І. Обідонська та О. Т. Тарасевич. Одне слонн, бажапня у всіх од· зувати різних '!'оварів на не - зробити все можли~ 117 тисяч карбованців. ІІе для того, щоб кожем Особливо вагомий вне- наш вjдвідувач виходив з сок У загальний успіх зро- універмагу з покуnкrю дt

били праціJІники комплек- nnодоби. сів «Для дітей » , « Для жінок»,

а

« Панчохи»,

також

відділів

«Головні убо-

ри». Завідуючі

комnлекса-

Л. КРИВОРУЧКО, застуlПІJІК

директора

унІвермагу

управління

торгівлі.

сшв­

півтора·~а

пJодвищить

З метою

ЯІк.ий торгу·Ва•в сn~т.ним. Ос1'8,ннім часом заго­

ЛИІПІНЯ, :КОМуНіСТИ, ·ВСі ruра­

.щруЖ!Ності з ученими мІс­ та.

тацІю фасувальний цех .

тисячі карбОіВа.НЦів. полІn­ шити Ку,lЬТуру ОбсЛуГОІВУ·

зборах,

зав~Ді

не­

е·ксrrлуа­

ми М. О. Неліп та Є. В. Скиба, старший продавець Н. Б. 3еніна змогли пра­ nильно організувати тор­ гівлю, nровеJІИ у своіх від­ ~tілах відповідну роботу. В

відвідувачам.

На ві:ІІJЩJИ·тих nартІйн:Их

пЩвкщеної

роботи

о.бхідно ВВ'ЄСТИ в

ван·тажникІ.в.

'rяго;ві двигуни новоrо n~ колін·ня для магістраль~

покращення

цього методу

Щодня наш універмаг відвідують тисячі nокупців. Кожний nриходить nридбати щось необхідне, і наш обов'язок гостинно зустріти відвідувачів, . до-

ку. Це сnодобалося нашим

цес, звІ:льнило вІД тяжкоІ

струму

яиі.сного

Але

щенні

· ручноУ

ПІДКАЗАЛИ МАГ НІ І НІ ПОЛЯ rен>ЕWатори

для

як са­

КОЖНОМУ­ ПОКУПКУ АО ВПОАОБИ

ЖУ ЦИІХ таварів і в при."VІі­

І NQ у.ЦоОК()Іна.лнло тор­ гооо-техн·ологlчн.ий ІLро­

РЕПОРТЕРА

води.

КОНІ:І.ИТеірСЬКИХ виро61В . У

ЗО уЖе ДОЗВІОЛ'ИЛО ЗбіЛЬ­ ШИТИ товарооборот на З

19

пр<Jдаж

:\1інеральної

помогти ім вибрати

д:є1)жави..

з начно

с;наі

розширено

сокіВ.

іншу річ, порадити. Це од- но nеревиконано кварталь­ на з вимог культурного об- ні плани товарообігу.

І

КОЛ"ЄЮІИВО•М

на

Н.ИІМ,

селення

ня

енерrо­

Фото В. ГородНього.

дІлів, що торгували спирт­

тії

обхіІдність рlз.ко піДвищи· ти культуру обслуrовуваJН·

системи

нОвому магазині •Три­

го задо•золення попиту на­

ьсе більше

,ІІержаеної

Нема­

Цей знімок зроблено у

котаж•, який відкрився нещодавно у нашому міс­ ті. Це перший госпрозрахунковий фірмовий салом­ магазин не тільки в Броварах, а й ва УкраїнІ. Тут представленнА широкий вибір товарів для. дітей.

лень головної соціально­ енОІНІJсVІІчної стратегії пар. rає у підвищенні буту - радWНІСЬЮtХ

АО ІІа��у

безалІ}(о­

1

mзину N9 32 І. В. Бесєд­ ка форма торгІвлІ. мообслуговування. кін та інші.

ром розвитку

ЧАРlІ,ШОУ. СтаІІИ

сО!Ками

гольними напоями.

маrазині N2 27 ствqрено відділ по о6слуювуванню НияНJИЦя, завідуюча віJJді· хвоІJШ.Х дІаl>етом. Збеd)еже своє значення лом гас'l]роному N2 З М. І. Нузнецова, директор ма­ у наступній п'ятирічцІ та­

ТоргіВЛю

ЕНЕРГІЯ ДЛЯ ЦІЛИННИКІВ

гівлі

ло вже зроблено. Та.к, за скорочення віД· свята рахун:ок

ють діЗеркалюм І бароме-т·

Фото Ю. Ільвика. (Фоrохронша РАТАУ).

.М 20 з'явиться кафете­ рій. Нш:тупноrо року ІІТЛа.­ нується відкрити сnеціал1зо.ва:ний магазИJІ по тор­

7.

У переддень Сп.р.а!ВИЛИСЯ Зі С1!0ЇМИ

нями старший

позідР на По-станю~у ЦН НПРС про п-ссилення бо­ ро<Тьби з пияlІ(ГВОМ та ал­ ио•го·ліЗt.'VІОМ . У м.аrазин:І

майже в~.

( РАТАУ}.

З І«ожним ро~«ом у нашому місті роsшнрю&'І'ьёІІ І(ержааної торгівлі. Нещодав­

rw~epeжa nідпривмста

но на ауJІицt

50 pokia

ВЛКСМ гоетмино Іід'ІИИИВ

двері Н()ІІІЙ прос~орнй маrазиа~ М

15

по nродажу

молока і nроду~tтtв дитячого харчуаанuя.

На фото: вниау лlаору'І ІІІДПуекає

продуІtти

-

дитячоrо

npoдaaettь В. Белова >.арІfування,

а

nраво-

руч аааtдуюча магавином П. Хоменко ні вироби.

-

мс:ІnоІІ­

БІJІJІ Удапьні На 1 комбінату rромадсьІ«оrо 3ta}t1'y· вання функціовув пtтнtй майдавuк «Конвалія•, ~е в у велнком~· виборі фруrстоuі та яrІдИі соки, тf· стечка, кекси та nнрІжkн. Тут обсnуговув nокупціs краща робІтиИЦJІ ІдаJІЬНІ В. Строй (фото вгорі злі· аа).

Фмо А. Козака.


«НОВЕ

ЖИТТЯ»

27 липня 1985 року

*

3 1.:1<;>р.

u

ТВАРИННИЦТВО-УДАРНИИ ФРОНТ ДО ПІДСУМНІВ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ НОЛЕНТИВ/8 ГОСПОААРСТВ ЗА ЛЕРІОД ЗИ/1/ВЛ/ ХУДОБИ 1684-1985 РР. kоВаJІенм. А повата

ЯК ВИКОНУЄТЕ 3060В'ЯЗАННЯ?

JUІ на Ьос:'І'ІЙЙ1 рОботу. Віталій тако• rотует•еа ctaТJf професійним таа·

<mератори машинного доііНня орАена Жов'l'· нєІІЮї Революц1І pa~ny «ПлоонІвський• но· ·мунІ·ст М . І . .Педорашно та В. М . С'!1Р<ЖаЧ nершими ·в районІ ПQдол.али п'ятитисяч.ний рубіж ЛО :НаДОЯХ l'ttOIJII()Ha; В~ КОЖНОЇ НО.РОВИ В

рsнникоІІІ. на

ратqр

машинного

КПРС О.

добилася

доrнкя

І. Федорен,но.

Бока

у

На Інімках: bttepatopи ІІІашниноrо

члени

по

одержала вм

сандр

ГООІЮдарству.

ВеJІНКе

nочали

зrодоа~ати

J

60· Щоб ІІдо·

стuь

наrодуватн

парив,

ударними темпами добуІІа• ють

корми

трудіІІникІf

зепеноrо конвеАІіра. 'rіJІь• кн аепеної маси в~ни анІ• маюn з ПОJІJІ 250 тонн

щсадІІіІ . . Хорсаша орrаніза• цІя кормеанрвбИJіцтві спрняё

фуражне

успішній

nрацІ

про·

таарннникіа, JІ рsди аких

д,уюив.н:ий .вік і1ЮрІв нооа~гатQ ;}ріс. Бg засвою•

щороку надходиТЬ МОJІ&дЇі•

є·ться

Ос1о уже кtт.ка

воно

добре,

це було раніше,

меrrQЦОМ

'!1Варини

1

•п.лющення, не

хворіюТІо,

М. СЕМИНОГ.

ПОГОJІіІ'JІ ХуДО·

рІчча СРСР.

ПЕРШІ В РАЙОНІ rю!Дгоrовлен.е

скошу·

би маt panrocп Імені

екО'номічн.ий ефект. Помітно підВ.ищИJІася про­ д.УКТИІВНіСіТЬ норІ.&. Крім того, в.ІДтО;Дl, ·ноли в

зерно,

ОІІдіенко;

вання аменоУ маси.

У сnІху до.яр<»< сприяє до6ра організація годІ·влі худоби. широн.а гласнІоть соц1ЗJ111СТИІЧ• HOJ'O змага.ння, nриІОнорення темnів 1Нтенси­ фІікації виробництва.. ІВМ'іле, ефетнвне госп<r да~рюван:кя . Ось. df·апрннлад, ще дв:ад!J1ІТЬ ро­ Ні'В т~му в 1Р<ЩГОСПі було змонтовано установ­ І()' ДЛЯ П.ЛЮЩЄІtНЯ Зерна. Це да.JІО ВИСОЮіЙ

rосоодарс:rві

А~іНИІІ коріІ

Л. ГоJІоаата, В. 3tnенко, О. Ковuенко; коІІІбайиер О. О. Роrач: шофер ОJІек·

кожної ,норо.ви за шІ!сть мІсяцЬв ІПО 3346 ·Ні­ лограмІв молона, що знаІЧно більше, ніж у серЕЩньому

Бобро·

радrоспу-техІd­

куму.

тЗІІ<ож оое­

'Кандидат

Він іJрdня'І'ІІЙ

навчання дq

ааца.коrо

нннtшнь01му роц1. Вони очолюють соцtа.лістич­ не змагання ТвгфИRІНИRІІВ району за гіднУ зу­ стріч XXVII з'їо:щу КПРС.

Внеоних результатів

JІюбОв tо­

маІщ·увuас:ІІ сІО·

як

їх не ~водиться ·вибраі<о•

цююn. ІіІд

вувати.

nіт dPi" ч.іс іпкtІІьнііх

канікул оnераторами

Ефективним вИІЯВнлося і проларЮІВа&т.SІ зер. на п~ред плющенням. НасІІіНя бур'янів, яне при дрібленні залИша.єтьоя цілим, при плю·

ііа­

wннноrо де»Іння ко)Нв Аі= талій

ЗІнченко,

Окс:Іна

щенJНJ з доnом-ОІГОю mри знешкоджується.

Нн бачимо. ІВИГІднd.сть ВИ}('()ристання плюще•

ВИРОІЦУВАТИ НЕТЕЛЕЙ­

ного зерна очевидна .

Крім того. в ·госnодарС'І'Вl вnерше в районі було !ВСТановлено сінІаЖtНі вежІ. що дало мож­ ЛИ'Вість заrо'І'овляти цінний високоянІсяиJt корм . Тут охоче ·вивчають і заnроВ1UЖУЮ1'Ь бригадний пІІДряд, двозмІнну ро6оту .

СПРАВА НЕЛЕГКА

Усе, що дає наука аіJІЬСІ:mому госпоДарс1'1Ву, намагаються ЗЗІПРОВ·адит·и в . себе плоснІ:Вчани. Реаультатн очевІЦН1. Радгсоп ІПершим у ,раІЙоні викон.а·в д'ятирічннй план по цро:дажу держаsі молона та .м 'яса. За -пt.дсумнами ми­ нулої ЗИ'МіВЛі НОJІеЮИІВ брИГа.дJИ, ЯJ<ИЙ ОЧОЛЮЄ А. І. Мал:юrа. ВИІЙWQВ .переможцем соціалі­ стич:н,о.го

3ма.гання

с~ед .нсмсо:мольс.ьно-моло­

.працІвнМІни

п1;.1jвищени.х ткх

на

ферм

зусилля

господарства

на успішне

соц1.ал1стиm~их

ЧJеоть

насту·пного

форуму

спря·

вироtц.уваннІ з

внкоНJаНня

надійшов

комуністів

В . В . Норобно

І

Ольга

Ку'зьмІвнв

Висо· mн010 масою, у нас ство"

і.tЬІна. За кожною занр·п · рена сnеціаJtьна JLанна лен() бІл.ьU1е 1ОО молt.:>дJІХ іkо):)t.rови.робнІЩ'rва. kосkТь тварин . . Вони старанно трави комплексом Є·ЗО:;І ДОГJlЯД:110'Гь

rx.

Дотримую · комуніст МИнОJі'а MkJCOJia'

т.ься раціонv. д~рр~ го- йоLич Шматио, а теличоа< 'Гую:ть к·орми до .11годовv- сnортують ве.ленv

чергу,

віну

ТРанмасу

20 .вуємо .в радгосмх райо роші nочатку

°

і)окv

компл€!КсІв 1 ферм райо- правильно виnоюваrtІ нy . за розробленою '!'ех~ го в ner1:I.Jий nеJ::Іод.

йо· льше Зan.t,JJ~~tвaнoro 'ЗJЗ росту. ,. ,

nри ·

Твариниини. с'І'и pa.Дrocn;.v

cn:щlaJJlсnРЯМJО&У'

нологією вирощених нет,е- бе•:щвчити добрий Р:>Зви· Для ~:~ичою&ан.н.я теля.т. юrь своr старання. вміння лей .реалІзу~мо &агою не ток І шви,:::~:<.и'/:1 рІс:т-д.vже ЗLичайно. потрІбне висо і иабуТИІЙ досвІд на те.

менше 4ОО нілограмів у коnітка сnрава. Адж.е до кояЮсн·е l'.t,o.'loнo. Hiua щоб вирощувати лни.rе ви. . · nустиш янусь помилку, ВасиЛІІвна СлободяіUО}( та сск•оЯJС!оних нетел~. С,ае>; ЦЬОМу роЦІ радгосnам не 'І'ак пІдготуєш MOJJ'J!to . іншІ оnераторИ машинно· Річнt 3обо'В'язання - реа· «Зоря•. «Красилівський•. ntйло теЛичка моЖе га доІння Hopis вtе і>Об- Jіі;ЗІУ.ваtl! 150() молодих «ВОбрІщ.ький•. •JUткІвсt.· захворlти, а то І з.агиІІN- лять .ІІ..ttut того. щоб одер rваРИk - АІИ , бtвумовко, кий•. імені ІЦорса ra Ut- 'rн. Томv Ty't tle м.ожна жати від зан):)ІnJІени" за внкоt~аємо. шим вже nередали 763 вІ.д"О.іtИтИ 13iJt rехноJюгіУ ниЮІ норів мо.rtоко 13f.Ісо-

повіАсмКВ

пнст rрупи ІІІешкаицІв ву- реда!КЦію, що радіоз.в'я· JІНЦІо Островського, Пав- ЗОІН на ЦИХ вулицях буде пова, Каро~а Маркса, а· ІВ!.;tно~еню .в третьому акоІІІу йшлося про пошкодження радІомережі. Начальніtн раЙВузла

внрtшусn.сІі

nопQвнення ними ного стада твариНf!Ицьних нwи теля в та ному вLщ, HlOJІrLv 60~·: ~аМ1в, що б,t ма ренко.

Г. ПОЛЯКОВА.

редакцію

ІУ

за.нуnо· F NiiKЯ, і це . заіЕ · -·~С!чує хо- самоскидамІ.f }(омсОМоJІеЦ.ь резуJІьТ pt . . ножна М!fноJІа Рі38.Нен С) 1 В . їх молода твар а щодня л . к n мм:>ч завеоJІи ВОО голів. дс·r:ля nrtибаІІЛі!ЕІ !У jfl!.зi в сер~· • одимир Іванович оно·

телят

д;енного внсу 11етеJІеІt д,пя · ну. З

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ НАДРУКОВАНИЙ 'f

ВИJІС)О'rН'І'ІІ

- На~ радгосп кІлька У с.ьою Р<Жів .спеціалізувався на 20 -денноrо

зо6ов'яза.нь. 'взя­

у МооквІ .

теJІНЧКИ.

нмеrка спрааа. Про 're, як

5UJ кіJістрами більше зобов'язань. НИІні

·мuенькоІ

ІІІ!ЖJІНве іІнтаивя j радrсас:пl сПухіаський•, як працюаоть парннннкн цьоrо rосподарства, бо· рютьса аа анконанив соціаJІістнчнн:k зобов'я· зань, розповідве головний аооtехиІк радrсІС:dу Василь Миколайович Зt:Іанко.

дІжних колект.иві•в .району. зайнятих на вИРQ6НИЦ1Ві молона. Тваринники ~жали його вІД кожноУ норови по 4868 кІлограмів, що на

мовують свої

no ЬІфоЩvвйн- Інuс, Що nepe.@.sa.Іo'tЬ v '- н.ю моло~няка н.а нетелеtі літнІх таборах, безrіеІ'tа· це Ганна Сал.; фаНів на Труба бійно за6е~Зnе~увались .ее·

ДоОра, аисоkопроДуtетнвиа корова nоІJН.аає onePA'ro):llв

тьси з

кварталІ нинішнього року згІіДно з nланом рекооструІнцІІ електромережі.

нете-леІt. nеревИІКо.kа.&ши випоюванн .я теJtІІ'І'. Сум.t~Ін- кос :ІІkOt'rl. nлан nep11юro nівріччя. но виконують обов'язки Щоб корови

і

РоІпОІ1дь ааnм~о

·Молб.Іt ·

А. ГА8РИЛІНКО.

ЕR3АМЕП СКЛАЛИ УСПІШНО tіnра'ВЖНіМ еkЗамЄНfіМ lt! ГОС.Л(Щар•

t:Ьну

орrанLзова·н.\ІетЬ,

;)рІлlсть

бу ла

мин.ула зима для тва.ркнн~tнІв нашоr()

радгоспу с РусаН'івсь:ний•. Сильн І мо­ рози. часті снігові вІ:хопи утрудІІІЮ· вали .роботу працІвиннІш ферм. Але hanepeкlp прнмхаІМ негод111 керtsннни.

сnєцІалІс.ти..тварнНІmКИ можливе,

щоб

yool.unio

.робили

у<:е

nровести

зи·

міsлю худ.оби.. забезп.ечhтІt ІУ ста6Іrль· ну nродУ1НТИІВНісm., здtйснИ'ГИ соцІалl­ стиrчн~ 3'0бов'язання. взяті на цей J!!ДпОІВ4!{.альиий nерІод. А юнп булИ ВИІСОНІ: надоІТИ no 2379 ІК!.ЛМрЗМіВ

моло11.а .вІД кеrрови. реалізувати його ДJ...о,ржав1 4800 ТСІІНft. тИ

Я'К м.и д.tми. щоб у~І.wно вuнМQ· з()(Ю'В'sаЮfІЯ?

вели мову наші

Про це

недавно

'І'!ІІІфННfІ'ІІ'ИИ яа GбG·

рах, nрИСІВІЯЧенкх nа,дведеНJНю itiJ\C"rм·

f<I·B оробоtт:и ОСІШІЬІ>ЗИМОВОГО СТ.іЯЛОВО• ro утрнмАяІІя ху дОби.. Ромое~ 11р0 t~_c:e rолоl!'нИІt зооrеоонt·н

гOOJrotдa.pcraa

О. Х. Гоюи . Твариниииц rO<:noдapcr-

ва одержали вLд

ІІ(бж:»оУ .норовh м

кілограмІ!в молока, або Н'а 157 кілограмІІІІ більше 111./t зобОв'ІІзаkнЯ, а nрІQЩ.алh йоrо Державі 4704 тонни . Перевиконалн WІaJ.IU ·8Ир66н.ицтва і реалlзацІІ м ' яса. Яого з,ДаJІ'И 233 тон.­ нн. хоч ІТJІанували ~ 190 mнн.

2536

Yc.n~ у роботІ До6НтІ!С.Я тОМу. Що ;ми не nослаблювалІІ уваги до тва• рю;•пиurrва.

старанІЮ

догляда.пи

ху­

дооу . rод.уsали УУ ДІОбре nідготовлени­ ми ,нормамИ. Грубі 1 санОІВІWІ'І норми

у нас нешtалеІКf> вtд. фе.рм . ТО'Му nІ.д час cиlronaдls. л1011tх мороз Ів не бу­ ло перебоІв у доставЦі Ух тваринам.

Але зanopyrta ycn1xy не ляше а I!O'J)Max, ХОЧ це ОДНИ 3 ГОЛОВ.НИХ фа'К• торів. Вс:1 ми. майс.тори .машкнн~rо ДО· Ін'Н.я,

фу.ражири

ливо, не ЦЬОМУ

nр.цювал.и

•рахуюч.1tС.Ь з

ХОЧу

.ІІаЗІІСІІІ'И

'ronlxa = 2777. Ва.rt'еІі'Тнна Ваtс.илІвна Ма.р~ куця ЛО ~640 k\ЛОГР.!І:МІіІ3 , Усі Бо­

по

НИ

часом.

Цри

.J<i.II&>KOX

11()-

кілоrрамlв молtжІі.

Г.·~'РЗF.И.КОНалІі

Приє·м,но часТІІ(у

300GB ІІj/ІtННя, 13dдзкачитн, що

ycnilll'ke

в

:Ітkонання

за•в1Дує

Герой

. зобов'язань

лh І '!ВарііннUнН

фермИ N9

Марія

П1fльтяtІ.

1,

СоцІ.ал~стичноУ

Заха•рівна

внес• RKOIO Праці

Тут '8~­

вІ~ кожн.ої з них кtлограмJ.в

молока.

8И·ро6JІИЦ1ІВО його

50

надоУла.

дfJ

155

.!('()рів і

no :;!930

довІвшИ

В.З·ло·ве

ТОНН . Ще

юращих результатІв добилася Любоа Гриrо•рІена Щ'Игло·ва. Вона <>де:рж8.11А no 2981 kІл~граму молока вu норо­ ви.

Я на зимовиtt

cтHtлoвlftt

nерІсд

У1ІрИ'мз:нІН'я худоби СS,рала зООов'яз!ШІ· н,я наАоІnі no 2580 кІлоrрз.мІв моло•

kll

Яk

BytiІtA.

30

до

.!t;alo'l'h

нІлосрам•в

30

KIJJ()o.

Н~М . тва,рИННSfК8М,

ОДержала ЛQ зіоі kІло·

гра му ~юло ка . У мQУ·Й 11J)y пl твкt к(,)•

nрнЄМ·НО 1 т•.

що на. иих n~мkОвІU: tJ<Sopax . кас щНІро вt·га.п.н. д.яку·вали 3~ . сумЛІ.Jіну nр:щю l/;и'peoorop радгоспу М.

ДtМІМ'ріfЧеІі'КО,

r.

~еІфеТаІр

13.

fЩYI'RO~Y

Л. НестеренtкО·, голова. .~ОФСnІ.л.Н.о--

1юrо но·мІтету В. І. t:Ііір(т~ 1 С:І)

HOMCQIM~OI

1

СеJфе-

орrаІіІзаЦіУ

Л·ю·

t :1з Со::Qвей . B!t:l 1мwІ 1'З8Ір~к1111 внстуn.нпа маІkте1) маwин,.rСr() доІння І\ОР1В Гаана СаІІ.nа Д.RЧtlfKtt. В Оу' ltkнНy купьтуrи paдrocny а U1єІ ~~J· І'ОІДИ аматори х~дожньоr само;tІЯ!І&·

НОС'І'і шефів ...._ БрОвареМІого заво~ торгоаюfо маwіиrо6уЬ;узаJІН'Я iмeut

XXVI

в'Із;Іу kПРС

вІ~ !<orpo.вU. Праця моя увінчалася

ус.Щ~О'І\} -

РаІtна

щс~БІіІ бІЛ.Ьш ЯІН по моло·:<а. ГІрЛЯІН~ -

riAH'Y

мінlю ТІРУдИІТt.сJt АнасtаосІя Оле~сІІв· на· Хамбір. Вона даглJUає

t:овt.І,

г.ра·міа.

nрQІВеДеkНJІ з.ИмівлІ

хУІдюб и.

H'З·nD"лer·

друr nt> ,роботі ;3 фермh М ~. Це -АнастасІя 'ГІиІМОФІJ'tІна Сол()Іrеі%, Я'Ка

надоІл.в по ЗО5:S

вІ;:з. ,І(ОрсІзи. ГалИІіа ЛнІ!Вна

IIJt•

kUPC,

АОУКИJІ ftipt~.

.__

ДаіІ!U kORt\ёip'r,

а. tnkD'tJttlko. майетер маmнннеNІ


*

4 стор.

27 липня 1985 року

«НОВЕ

ЖИТТЯ»

НАЛТІ ГОСТІ~~=========== один

v

з найиращих

іІ

11 11 11

но

по

~

троє,

~

11 11 11 11 11

·ІJ)фКІУ

Зденек Ш,уnков. --. Але не ляІ<а.йтеся. Число це щасливе. Адже н•едарма арени

вс.ього

І

світу ІМають

І

Діаметр 13 іМоетрів, і, як бачите, цирк nроцвітає nротягом багатьох сто­ п:І.ть . У вас же. ян н.\Де, швидно рознупили білети . На сьо:rодні їх реалізова ­

Всі

ся:

своєю

переконують­ має

глядачі

молода

дівчина

nерерви

tvTPИ- цирковим

у

мисте.цтвом.

ЧУДЕС НА СВІТІ НЕ БУВАЄt.tyє'fr.CJf Hll ВJIIQOHOI)fy в6·

Не

раз

дивvвав

Х..VС"ГRИ.

р;t~ами саД

виріс

квітів

Баt..ато

що

Шмя t!Яc'tyily воііІІ !аfіев- мон, вербJІюди ,

пою .

Заnінч~єтІося

ocJ1J.I po-

Роаходятвся гл;ядач1 . Ал,е

H.IIQ, ЩQ ій аш ні.яи но f*o' ау,мtють .кожне слово НІІВ·

ШІЧС!.

дити

npo're

»е

хочу

Чмовlнllм

ра• ратилІІ.

ТаК Чі'І1КО відnра­

іХ'ОТУ'.ВІі.'і'и цьов8.нІl ІіІрог~а,ма.

цей НоМер зі с.воІМlі д!J!Уо-

ШСJtя вистави .11 nосLv­

Жинами . А яищtJ оерйоз.- вав у б~ДИночНІУ·вагончи­

но, то щ:!й номер м!lє дІlв- ну . 8оrу.міла . Сnав дворіч · ню історію. ПрОТягом c'ro- НИй сИн. Баnіко .в.важ.ае!,

IO'I'Ь

на

c;rІJ .

Вони

не

Но@!

Вона

бере

учаС'tЬ

~ Адже і_ дід мій, . 1

Ще в одномv номері про- батько заltмалися rJ)аІМй.

батьkОМ

Прs.вде..

·

разом

1 .Ма'rіР;ю.

з руванням

дресй­

хижих

~ трuмаs на · собі. Ось І<У' доглядав 3ВіР1в. а nо­ вона стІlвиtь же.рдШІV на тім 1 црацювs.в а ними по(і, і rю ній nlдіf:іма.Ються с_ам. Зараз я. крім левів , Енрі.на

1 ще одна naP't- ваіа 'У nрограму д:вох нерКа. Bro1)1 ванн вИІ<о· тигрів. Вони працюють Н..vють стlЙКИ. А

Рае

тресту

номером

вистуnати- >~«!

Радянсьиий

цири

'-

ap-rИ­

і

ва

ще

1

вересня

1985

1985

р.

з

Jli 27

сПІВДЕНЗАХІllТРАНСБУД• вавчuьвd рік

1985--1986

Із спеціальностей :

- муляр, мовтажник сталевих бетонвих коиструицlй; -

та

заліао·

маляр ·

Приймают~я юнаки і дівчата з освітQЮ В

класів . Учні нав.чають.ся 3 роки .і забезnечую­ ться безnлатно трира:.ювЮоІ харчувакням, сnецоднгом, учнівською формою. Після закІн ­ Чення учил.ища Ум видається диnлом npo nріJ­ своєння розряду із сrtец1аJІ·ь.ності і нМупя

СЄf>ЄДНЬОЇ ОСВіТИ. , УчНі G освітою 10 }{J!ac~ а танож звільне· ні в заnас з лав Радя.нсьІlо\ АрмlУ nриймаю­

на арені ,__ клоуни сГум­ берt-о)) ПеЩ 1 Пеdіна;

ться на професії :

-

учас:·

машиніст кравів:

електрозварНJП(: CTOJIJф-lllp!Ce'rвнtt; навчаються один рік

тю .Моиіки і Гаррі; в од· ному з номерів пporpaMif

Фото М.

серnнЯ

28

ОГОЛОШ1'Є ПРИІtОМ УЧНІВ

Гннек

і

одерйtу юrь

cтm-te-t·

дію 76 крб., відмінники п!двиl!\ену. Ч .':Іс навчання ·зараховується v безперервіfИЙ тру­ довий стаж. Щд час виробничої: п.раІRТИJШ ви­

нетерnінням чеиає стар- но~ Чіткості. Отож nlCJlя НавраТRІІ з ТІІаринамн 4-х tuиx n'ятирічний Дмитру. і до вист.ав весь ча.с ttPo- КОНТ8Rент18. t3m mии що ~ знає, 'З воджv н<~. реnетиціях. Ад­ яиим

дону-

ва базі ордена Трудового Червоиоrо Прапора

'

ексцентрики;

дом.а з Добре. А.~ немІіЄ nотЩо­ дресируваль~

такі

ІШІВСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІRНО-ТЕХЩЧНЕ УЧИЛИЩЕ

домів ках nocrnшa ­

коИJІХ

nодати

Дирекція.

нальному цирковому Жа'И­ ......- Еирlка Штауберті;

на

за·

стоять,

за лІчені rодиии; в оригі­

па-де-де

зараховують­

Початок навчання

булg Jd.нця.

виступають

-

рону в '1!рИймальну комісію вгуттєвоrо об'єд­ нання за адресою: вул. Cittнesoro nовстанкя 34. о

звірів. рі

.RКІ!. чи· с'!'рашІtо? . Ні. Ооочат­

необхІдно

частини nрофтех,у'!ІІJІВЩа до

М. ГОМЕНІОК. щть його · вkМ~УБаJІЯ У іцо він тмtож буде дреси­ І<ита.ї. АлІе Енрtка rrepll1a рувальнИком, прИНаймні На фото: такий 'Іудо­ 1 ПQКИ що €:д11На У Чехо- й<Wу так хочеться. . t::ловаччЮtі, ХТО ВідНОВИВ . . . .. шатер :виріс у Броварах

його.

пільгами

народження (оригінал). (3х4) . Наша адреса: КиІ.в-15, sул . Сlчневоrо пое­ стання. 34. Іхаrи трамваєм .N9 27 до зупинки «Вул . КутузОва• або ТJ.юлейбусом М 20 до :Jуnип.ки сВул. Цитадельна•. Документи подаються особисто до учбовоr

раз віДtфацьовують свої номоери, щоб ч.Уде.сам цирку

промис­

8. Св.\Доцтво npo 9. 6 фотокартон

бум б

ВіДnОЧЮІОК

ще

JІегкоі:

Заяву на ім'я дирентора . Автобіографію. З. Свідоцтво або атестат про освІту. 4. Характерн-етину зі ІІJ}{І()ЛИ. 5. ДовіДку з 'Місця проживання. 6. Довідку про склад сім· r. 7. Медичну довіДну (форма М 286). ,

своєю

виста~. ..

no

lнсти-rуту

1. 2.

лоссі. ПрИ цьому 1ІвІіІ іце Ь1'увалися і номери бра­ неМічні ексцентрики qМо­ й жонrпює к!.ш.І1;іМИ, !)у· тlв ~gгумtпа та гинеІ<а рські вовни•.

korщ

мористуються

Всту:инИ1!аJМ

про 1нш1 єди ний у

вільно

чн

менти :

братній країні номер на лоnінгу , акробати на дРа­

бинах,

т~хнік:уму

бе!зпечую'І'ь.ся роботою на nідrtриємстві.

сnравжній

1 1

10

ся до учбового закшщу nоза кон~рсом. Після закінчення учи.'!ища випускники

ящ11на

можна

илаоів, забезпечуються стипендією в

Випускн.ики, які одержали диnоом з відзна­ кою,

...

розnовіДати виступи. Це

8

розмірі віД 40 до 50 крб., а з освітою за класів 70 крб.

ти до

діставав голубів, кроJІіоВ . А nотім ttiд його вмілими

В.МИІdІМ ycn!J(oм k{)t»f•

~ав.ами. Чудеса та й годі. НаІфатйл1в.

к1нчив

на J3-

ловості .

ілюзіоніст .яІ<.Ий то n

nустого

взуття.

Випускники забезпечуються роботою нідлриємсrві. Прийняті до училища, хто

лесками.

маrйстерн!.стю ЕміЛЬ Рига.

15

18

нинів

мор, ,вміння ·за час . коли nрибирається чи встанов­ люється ремвізит, роз-ве­ селити гляДаЧів, нагород­ жуються б,урхливими оn­

оволодінні

виробничого

В період nрактикк учн.L одержують 100% заробітк..v. Ті, хто закінчив у"Іил•ще, можуть встуnи·

протилежн.е ме, але обов'язново буде >lпопчина по про­ актором. це меНі. грамою артисти чехос.ло­ се.крету ска'зав Це мрія не тільки вацького цирку «!'умбер­ то•, я:кнй гастролює за­ Дмитру, а й багатьох Lн­ но nрактично 90 nроцен · Отож nосnіШайте, ших дітей . Разом з бать­ тів. раз у нашому місті. qГумберто» чекає Асистент шви.дlmМ ру­ нами віД міста до міста цнри більше 30. У на ва.с. хом прила,ДНує до оочісни Ух ї,зднть містечнv на Енріки Штауберті спщ.іа­ невел,:иком,у На арені знову І<.ооуни льний захват, 1 вона стрім­ нолесах, .я.ке сІ<.Ладається Пеаu 1 Пе.піна. Працюють ко злітає пJ.д !Купол цир · Lз 130 вагончиІdв. є все. вони разом вже біJІІ:,ше кУ · шапіто . Номер ловто­ Навіть. . . школа. Поки що 20 рокtв . Іскрометн и й гу ­ рюється ще раз і ще .раз. у Дітей канік..vли, але не­ Якоаз

стверднqують

взуттєвого

роЮв G освітою за 8-10 класів . Професійно-технічне училище готує висо­ кокваліфікованих фахівфв взуттєвої: промис­ ловості рознрійникlв, заготовнинів, затяж ­

до

цяте з nочатку гастролей у Радянс.ь.ному Союзі, ДИреитор

nіДnриємстві

Приймаю'І'Ься юнаки й дівчата вl!Ком від

ва.ль.сують .

Ваше .місто. тринад­

t()ВОРИТЬ

му

об'єднання «КиІв• імені 50-рtччя ВеликnУ ЖовтиевоУ с'оціал~стичноУ революції: ОГОЛОШУЄ Н.<\ШР УЧШВ БЕЗ ЕКЗАМЕНШ ва 1985-1986 навчальвий рік

no

nерешюювують.ся

Професійно-техніЧІІі училище nри головно­

ІІ

11

Шквалом оплес.ків зу­ с'І'річає появу на арені 12 чистооородних ионей Зде11$Q 1 Впасти ШуІJІ<ових. Чет.вероногl актори швид­ двоє,

Куди nіти вчитись

ІІ ІІ

сві­

ті, отож іЦрацювати треба на рівн!.

плачується

Семяноrа.

50%

Виnускники,

оцінками

«4• 1

t~atюCii'rнy. IIJ(i зІlніичили учkЛ\fЩе :з с5•, НСі111равл.яються за )11шеН­

ням · neдarorlчнoX і тexНl~yt.tst .

ради

на

навчання у · вузи

Училище мав добре об.rщднані класи і май­

стерні, гуртожt~ток, сnортивнt~tt та актовий за.ля , стрtлець~ий тир. В учНЛІtщі ttpaЦюю'rt. rуртюt художньо'! самодіялЬJІост!, сnор-rивні сешщ. Під ~ас JІітн1х не.ніКУJ! учні вІдnсчи · вають у · сttортивно-о3доровчаму таборІ

« Юність• на Дніnрі.

Для BCTYfl.Y до училища nоtр!бно nодат!І: ааяву на ім $1 днреитора (і13 за.значенн.Іtм <5б­ раноУ сnеціальності), Dacltopт .або свІдоnтвt) про народжеНВJІ, докуІІІевт про Освіту, І\Іедн'І­ ну довtдgу (форма М 286) Із відМіткою 11})0

~еплеиня, ДЬJІ!Дку з ІІІlсця пр4)ЖИВВВJUІ, mkrь

фотокарток

(розміром

·

Зх4).

А:дреса_у~ища: 252121, ІІІ. l<нУв, вул. fбJ)­

JІіасьиа, 220, тelt. l$158-62-50. Іхати траМІВ4єм М ~9 iJI) зупЯ.Н!<М иовий nровулок~

автобусом

ctaицtr метро сJІІвобереЖНа• •ПР.офтехучнпиtце•. nьчатои 9аІtят• 1 aepttttя.

--.: - (

або

--

М

до

tЯЛІШ­

10

від

зуїtинни

Дкрекц!Jt.

Редантор Є. ФЕДЯА. сПОВАЛ ЖИЗНЬ•· -оргаи Вровареного rородско. го комитета Коммунисти.чеокой nартии Украин ЬІ , ГОІР<>дсжоrо и раойонного Совеrов кародон ьхх деnу­ таrrов Кіtево1tОЙ об.mас.ти:. (На У~РВІНІНІОJrоМ Я3ЬІ!rе ). РоедаІЮrоР Е. ФЕдЯFІ . ГазеNL ВЬІХІОдJІТ с І 7 ІІІЩ)еЛЯ 1937 rода . Дни вЬІхода: вторни к. среда. nятиица, су ббота.

АДРЕСА РЕДАНЦІJ:

255020,

Ниівсьна обnасть, м. &роаІіtИ,

ayn.

Ни7всьна,

Тепефони: редантора 1-03-76, застуnнина редактора, ІІдАІІІу nai'TIAнoro 1-0"-61 ; вІдповІдапьиоrо tвнретаря , ІІАдІІІУ tІІІЬС:ІоІСоrо . rocnOAІPCTia коресnондента МІtцевоrо радІоМОВІІtННІІ 1·02-70; ІІдАІІІІІ ІІРОММСІІОІОСТІ, І

масової

роботи

-

1-04-81 •

154.

tІСИtтJІІ

t-011-112; ІІІ4СтІа

ІНАІКС

81215.

Дj:І~k офсетшr~. ОбеІІі' 1 tфуж>ваюr/t ІІІРК)'UІ. T!ijjaЖ 13.54() прНМІІіІ)ІШkів . аамоапен ня М з5в2.


119 номер 1985 рік