Page 1

КРАЇНА РАД: НОВИНИ ДНЯ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАйТЕСЯ!'

ТЕПЛОВОДНІ ~ЦЕХИ.

.NiI 119 (4844)

МОСКВА. щують рибу

СУБОТА

-

понентів

р.

коп.

2

кращі п·lдnриємства інтенсивного типу

РосlйськоІ ФедераціІ 1 УкраІни. Створивши тепло­ водні «lЦехи~ при ТЕЦ і ДРЕС, вони одержують високі улови: 100-120 кІлограмів коропа. товсто­ лобика, білого амура з квадратного метра водойми.

ЛИПНЯ Ціва

СКОРОЧУЄТЬСЯ ЧАС ВІДГОДІВЛІ

~~

ГАТЧИНА

(ЛенІнграДська область).

тварин. генетичнІ влаСТНІвості прискорити розвиток м'ясного

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАрm }'КРАІНИ, МІСЬКОІ І РАЯОННОJ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

удобреннІ полІв. Саме місцевІ добрива, я~і за­ робляються на певну гли­ бину, дали найбільше по­

йшло за попереднІми підрахунками по 42 центне-

живи ,посІвам ливої весни.

ри пшениці. Якщо зважи-

ти

на погоднІ умови,

супроводжув~ли

досягають стандарту 120~ 130 кілограмl.в на трид­ цять

п'ятдееят днів раніше строку. (ТАРС РАТАУ).

-

що

Високопродуктивно

і якІсно

цієї посуш­

чення

має

творчо

піДі­

стосовно до

І

кон­

розвиток ПОСlВІ,в цьогоР1:'- кретних умов, спосіб зби­ ної веони 1 літа, то такии 'рasня хліба. Маючи на­ 'Врожай можна розціllИТИ дійне сушильне господар­ як

значну

перемогу

на-

ших хліборобів . Якихось

сl"во,

ми

надали

прямому

«секретІв,>

ви-

85

процеН'І'ів площ зерно­

знайомляться

постановкою

ня

ми

цього питан-

говоримо

прямо:

заводу

ня ячменю, вівса, а пізні­

наш

головний \Виграш у добре поставленому виробництві і щедрому

й гречки.

Жнива у радгоспі наближаються до завершення. Н€забаром комбайни

тодом

груповим

усі

-

працюють

5

на

ме-

налагоджена

номбайнlв kи

одному

по-

робота

побутового

ваН'ня.

сам

у

Лі, або ж на сусідніх, в нас розташова,ні непода­ залежності від конкрет- лін від польового табору. них обставин. Слідом за Там є німната для відпо­ номбайнами на лани БИХО- чинну номбайнерів, пра­ дять члени ланни по снир-

туванню

соломи.

Потім

цює

душова

кімната.

що

збирання

Як­

.перемїщу'

поле .лущиться: готується

ється подалі

вІд табору,

до l-ранки.

тоді термоси з

гарячими

На ,358 гектарах з 400 стрaJВaJМИ ДОСТaJВляються врожай зібрано, а солома 'безпосередньо до номбай­ Першість

у

змаганні

му у велиній мірі полег- номбайнерів радгоспу ут­ шилася,

оскільни

3

ком-

ttйни обладнані подріб- римує ,Петро ОленсандроНЮВачами соломи. oЦl ма- вич Висоцьний, на рахун­

шини

здеБІЛЬШОJ;О

ВИНО- ку якого вже є 1 ОО тонн

ристовувалися на площах,

намолоченого хлІба.

де вестиметься сmба озимих. іНИНі У 'l;Іалках немає жодного гектара. раННіХ

О. ЧАВАйЛО, диспетчер радrоспу «Пухівський».

--'--------

ПРАВОФЛАНГОВИй На

.половині

площ

зі­

ном

СН-Б

її

тонкощами,

поруч

з

у

соціалістичному

досвідченими

Мічуріна . На фото:

Н.

доярками

'Му по

у еередяьо­

28-29

цеитнерЬв

боти:

вона

зерна.

тонн зібрав у ни­ нішньому сезоні комбай-

220

ТУРБОТОЮ ПРО ТРУ ДІВНИКІ8

3

Робітничий

'Іюмітет

профСПіЛКИ

fOOIlOAaPC'1lBa 'побува­

ли 'В БІлорусії, де з вели­ ким Ш'l'ересQМ ознайоми­ лНІСЯ '3 тим, як жИІВУТЬ 1 пра:цюlQТЬ білоруеькі бра­ ти, огляну.ли іМеморіаль­ нИ!й КОl'lШIлекс «Хатинь •.

Наютуnної

з

Брига­ початку

Будівельники

невеличного

колек­

радгоспу

імені

переставляють

ви­ ро­

две­

Зразки ударної високо­ ПРОДУНТИВНОї праці пона­ зують члени бригади сто­

лярів І. М. Колягича із СТО.'lярного цеху. За під­

Семннога.

соцІалістичного

йону продають хліб дер­ реможцями у другому жавІ. На 18 липня на ква,рталі нинішнього ра­ приймалыійй пункт його ку. КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ надійшло 5700 центне­ Серед правофлангових рів. Радгоспи «CBiTaHOK~, колентиву йдуть наші 4:Хмельовик» у , засіки передові виробничники ,Батьнівщини засипали бригадири монтажниКІВ Снладні погодні умови 21 ОО - 1740 центнерІв В. С. ,МИСЛОВСЬКИЙ, сан­ завдають багато турбот пшениЦі. ХмеЛЬ08ичани, технінів В. І. Чорич, зва­ хліборобам. Проте жни­ наприклад, просушують рювальнин М. І. Лисен­ варі протиставляють їм зерно агрегатом AlBM-О,4 но, столяр М. Я. Гануща

Хліб -державі

організованість

і

майстерніс'FЬ,

Екіпажі

агрегатів

ста­

раються

ефентивно

вико­

ристати

ножну

погожу

годину.

Одночасно

з

молотом

господарства

занінчують монтаж спе­ ціального сушильного аг­ регата потужністю 150-

1

160

вий день. За

ра­

«БаришІв­

Н.

з

них.

БУРЯКОВА,

нормувальнИЦJI

rоспроз­

рахунково! будівельно­ монтажної дільивц1.

народу

-

склаДОІВа

час­

оздоровчої еуботи tнша проводить

роботи, яку аД1М'іністрацliЯ

срср

НА ВАРТІ МОРСЬКИХ РУБЕЖІВ океанських

сали

просторах

незабутні

історію

Великої

розряlдlJ('И,

народ свято нашої вели­ Повqрот до

ЯКИЙ

7О-і роки,

в

Вітчизня­

ної війни».

Радянський береже ПЛQ1iИ кої перемоги.

впи­

сторінки

!Відбувся у

kTOTHO оздоро­

ВИВ політичний КЛ3Jмат пла­

нети. Проте агреС'ивна при. роща і,мперіалізму не зміии­ лась.

, Вже

тривалий

пер.іод

а'меРИl<ансь:кі атомні під'Вод­

ні ЧОВНИ постійно креЙсиру. ють У вощах Атлантики, Ти­ хого океану і Cep~eMHOГO моря, несучи на борту раке­ ти з Я!ltернlIJМИ боєroло.вка­

ми. По.тенціальні агреоори ство.рили і ІЮсriйно вдоско­ налюють

так

звані

загального

ooнoВOJQ

ударні

«сили

призначеооя»,

яких є

авіаносні

з'єд:нання.

За~ання

Віііськово-Мор­

сь1ЮГО Флоту СРСР допустити

нападу

-

не

на

Ра­

:дянcыкy :країну з моря. Са­ ме

тому

флоту ЮТЬ

кораблі

нашого

океанському

плаван­

постійно

в

перебува­

ні, Я~ I;tьorовимагають дер­ жаВНІ Інтереси.

Натхненною

працею ра­

народу,

ленінською

кеJЮва.

партією

в

rncля.вОЄJmі роки створено якісно НЩlий війcыкво-­

МорськН1Й

розв'язуп!ати

Флот,

здатний

з a'ВilI. а.нн я

в

БУідЬ-ЯКОМУ райоиі CBiIl'OВO­

ro

океану. СЬОг<щві

невід'.

єм'ІІОЮ частиною ст.ратеПч­ ІНОГО щита нашої Батьків­

лекти.вне відвіlдуваИіН'Я те­ знову зазеленіли сходи. ної маси поля пLcля зби­ а 11р!'В, музеїв, віДпочинок На 95 Г~HTapax у радгос­ рання основного врожаю .раз маршрут наших З8М­ та лікуваіННЯ у санаторіях, пі РОЗМІщено пожнивні удобрюємо фосфорнIWИ, ля'Ні'В IІІроляже ІІІО мЬсця,х, 6удин,нах ,вІдпочинку, пан­ посіви вівса. калійними і азотними ,в цілому по господар­ добривами. зв'іЯзаних з геРОІЧною бо­ сіонатах допомагають хлі­ ротьбою 'радянськQГO на­ боробам, 11ВаРИJlіНИКам, ству пожнивні іпоунісні Розширяються у госпо­

тина масаво"поЛ'lтич.ноІ та

ФЛОТУ

ного

ножного

на тихо-

29 ЛИПНЯ - ДЕНЬ вIясы(80-м'орсьІ(огоo

справився із планами пер­ слуга

повідомленням

морях, У холод­

ннх хвилlЯХ fIj'Вiflічнoro Льо.

JI,ЯIІІСЬКoro

е~сну,рсію до цієї брат­ ньої республіни. На .цей

вороса. ПодороЖі по .мІсцях ре­ ВОЛЮЦІЙНОЇ, бойовоl 1 '1\ру­ дової слави радЯІНСЬКorо

сла.вних . орлів-моряків. чиї по,дв.иги на ЧQpном'У і Бал.

та інші. У тому, що но­ лентНlВ дільниці успішно

тонн хлІба за світло­ шого півріччя, велика за­

об­ йонної газетн ра- ські вісті».

радгоСІПУ рцду. Жердї!вЧalНИ побува­ механ~затораіМ На6нратИlCЯ «Ж~рдiJвCький» органLзу- ють у легендарнLй Брест· нО'Вих сил та енерг.І,У для ВЗІВ дЛЯ п·раЦЇІВНИіКів ово­ ській фQртеці, захИlCНи.ки [10ВСЯКДelНJНОЇ пращІ. чевої 'бригади 1 'l'варИіН­ якої ІНа 1І1Оча11КУ Великої П. ХИТРИН, НН:ЦЬКОІГО lЮМIIlлексу екс· ВіТЧи::mя.ної :ВіоЙіни перши­ голова робіткому проф­ курсНшу поїздку. ТрудіВ­ ми зуе.тріли ненавИlCНОГО

нИКИ

тут

РАйОН

гоопу.

С. МАРЧЕНКО, rоловиий агроном рад­ госпу «РусанівсьКИЙ~.

процентів.

ніж

рі, замни тощо.

БАРИШІВСЬКИй

Яко­ ДОСRоналу

,

щодня

змагання вони вийшли пе­

змаганні ном бай нерів рад-

-

служить

він

тиву з шести чодовlR нонують всІ С'l'олярНl

змаганні

СЕНЧЕНКО. Фото М.

llИкористання тех­ веде вміле брали ХЛіба. TPYД1~ ІЩЧ Чернян, який нашоrо рa,цrooпу• . ~eH перед у соціалістичному ніки, маневрування нею.

гектар видає

працює

сумнами

високу

Григорій

167

да

цього

засниртова.на. Робота лан- інів.

ки по загОТівлі цього нор-

на

процентів.

Надія Сенченко обрала професію доярки і не помилилась. Нині вона успішно опанувала всіма

Брежнєва: «Хі­

ба мо.жна не сказати пр:> героїзм і мужність иаших

ма­

року. ,Зроблено вже чима­ ло. СереднІй вироб:ток на бригаду становить 137

лан­

масиви

колентиву

б,ригадир:

винонує норми більш

обслугову­

Хлі'бні

сила­

торговельного

всього

зернових. Через день-два жнива у радгоспі завер­ шаться.

залишать загіон.ни. ЗбиранЗлагодженій роботі ме­ ня хліба, ян і в перші дні, хаlНізаторЬв сприяє добре провадиться

власними

По-ударному працює на ремонті готелю брига­ да столярів, очолювана номуністом Миколою ОлександрО'Вичем Бондаренном. Зразном для

ФІН І Ш

НЕЗАБАРОМ

риша Л. І.

ганського.

А. ТАРАСЕНКО, головннй агроном рад~оспу «ПлосківськИЙ.

Військово-Морського

ФJЮ1'У міс'\lЯТЬ СJюва това­

шинобудування і олімпій­ ському об'єкті прово­ дять капітальний ремонт готелю «ІНооп_ератор,>, що у Ниєві по вулицІ Санса­

з стві розпочнеться збиран­

в господаРС'І1Ві. Усім ше -

слаrвна бойО>Ва ·і революціА­ на kТОj)ія. Виооку оцінку

,про­

102,6

ми на 114,9 процента. , Будівельники дільниці зайняті на ренонструкції

рощування хліба ми не вих ми зібрали саме цим тримаємо . У ,нас бувають способом. щорічно десятки делега-. Незабаром у господар­

ціЙ, якІ

а

ген пІдряду

ПOiКJlика­

НИй Ра.мнськиЙ Військово. МО:Р,СЬКilЙ Флот. У HLoro -

довитOfO океану і

цента,

комбайнуванню.

КІЇ,лометрїlВ,

півріччя

на

40

ни, до.вжина Я'КИJt понад

тисяч

l'ійському

по

надій.

ний захист ·.юрських КОІНІРНЬВ нашої Батьківщи­

«Нромпідприємство. Укоопооілки. План пе,ршого виконаний

перевагу

а АБЕЗПЕЧИТИ

заслут

СамовіДдано тру дяться на об'єктах четвертого року десятої п'ятирІЧКИ працівники госпрозрахун­ нової БУДівельно-м.онт'аж­ ної дІльниці ' тресту

'З,РОЗYJМіло, велике зна­

ріст. і браний,

ліlНlї

спІльно з радянськими і чехословацькими селекцlо­ ·нерами. Тварини завдяки високим приростам ваги

КОЛОС

ХJLlборобИі радгоспу за!Вершили збирання озимої пшеницІ. Врожай видався непоганий. На круг ви-

Нові

яних дають змогу свинарства на про­

мисловій основі, ВИJведені на спеціалІзованому під­ приємстві «НОВЬІЙ свет». Цю роботу проведено

СОЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМАГ АННІО-ШИРОКИЙ РОЗМАХ! ВАГОМИИ

господарств, які виро­ скидаються тепловими

електростанціями, представлений на тематичній ви­ ставці, яка відкрилась ІНа ВДНГ СРСР. Серед екс­

28 1979

Досвід роботи на водах, що

спілки радrоспу дівський ••

сЖер­

І ЗН08У ЗЕЛЕНІЄ ПОЛЕ

посіви вже зайняли 370 дарстві' і посіви сої, цієї гектарів . .протягом сезо­ цінної нормової культури, ну їх кількість досяmе багатої на білкові речо­ маіЙже 500 гектарів. Вони вини. Цими днями меха­ С'тануть солідним -пlдспі­ н;затори посіяли її на 40 ,р' ям у фуражному балан­ гекта,рах. Нрім цього во­ сі господарства, надІйним на буде висІяна ще на 80 засобом постачання худо­ гентарах. Всі цІ заходи

би

зеленими

протягом періоду.

Така

кі.лькість

площ

під повторні посіви в гос­ подарстві відводиться

На значних площах, де недавно ЖОВ'1Ііли вперше. Для озимих зернових, ня швидкого

ТУРИСТНЧJНі та завсім ГРYlпа lІІередавикі:в ,вироб­ ра,дгоспу. поУ'здии, ' ,ко- посlвк НИlЦ11Ва також поУде на еlCскурсіЙІНі

кормами

літньо-осіннього

забезпечен­ росту

зеле-

допоможуть

успішніше

забезпечувати

громадське

тваринництво

повноцінни­

ми

кормами.

rоловний

І. МІЩЕНКО, агроном рад­

госпу .БобрицьКВЙ ••

щини

,разом

з

ракеТІНИМИ

військами стратегічного. при3'начення

є

aТOlMHi

lЮІВ·ни, озброєні ми

підводні

балістични­

ракетами .

Особовий склад кораблів і частин рoorорнув соціалі­ стичне

змаг.ання

нення

високих

за

досяr·

показників

у боЙООЙЙ і пOЛlїТIf1IШЙ під­ ГО1'ОІЩЇ, з'міцненні військо­ вої дисципліни і організо­ BaHocri, підвищенні бойової готовності. В день c:вoro свята 'радянські військові МОРЯК!! з гордіСТЮ рапор­ тують Комуністичній пар­ тН, ра,дянському нарощові ПРО те, що Військово-Морсь­ кий Флот надійно охоро. няє марСЬІ(;і рубежі нашоі

Батьківщини.

(ТАрС).


*

2 стор.

28'ЛИПНЯ

року

1979

НОВЕ

ЖИТТЯ

~За рядном постанови ЦН НПРС~~ '

цифр

мов о ю

"Про дальше поліпшення ідеОАогічноі~ nолітино­

ПО

tlиховної роботu ll

lllY ввко......Нр ..........ах

А·З В И ки

R

.....

~ ...,.8МCПUlН

81 • .,. ііі. І . . . . . . . . .11fU 1979 рову

Високий обов'язок радянських профспілок ... глибше й енергійніше займатися соціально-побутовими питаннями, від успішного розв'язання

(в процентах АО плаву)

...

яких великою мірою залежить ефективність виховної роботи. Зarальновідомо, правилЬІНО

відповІла, що дуже. Мама 11 була кухарем, 1 вона ще з ДИТИНlC11Ва охоче

що

налагоджене,

рацlоналЬ'не

харчуillЗJlВЯ

РаК0 охоплює питання ви­ РОБНИЦТlва і .побm. Робlт.ничиА коШтет.

безпосередньо на .вироб­ ДОПОМaJГала їй гооподарю- розпо.віла roJ(8t м1~ НИЦ'М3І зберilrає здоров'я ilIати, а згодом пофаІН' цевкому ~ трудІВНИКіВ і lЩДвищує тазувати і приготувати М. С. Снща,рyat, по­ Іх працездат.нLcть. щось оригінальне, за но- СТЬЙНО здіЙtс.нює коотроль ЕкономІсти Київсьно'С ~ИМ рецептом. У кулLнар- за робоТою їдальШ. Що­

птахофабрики

. пlДpaJrува­

,ному УЧИЛШЦlнавчається дня яиість страв

ли, що ПРОДУК'rИ!ВR1сть ilIРац'і по виробництву ва­ ловоУ ПРОду'ІЩіУ на одно­ 'го п'рацюючого порtв.н:ино 3 1970роном зросла ІНа

пере.вl-

І її дочка. ряє завідуюча здоровЗавїщуюча Удальнею пунктом Н. д. Влазнєsва. Г. Г. Крижова додає, Щ) Крі" того, аа го.цн:ву до

А. В. ПРОМСЬ8а oДJWCOВo почzrку обlДНЬОУ перереи

nPeДe'rВ.IВD ,проценті'В, на вироб­ на >вс1Jx.lІІ>оцеск ІІрЕ'ОТУ- роб1тНИ'Чого KOnТpomo, він

147

уооШШіо МОІІе працювати .прихОДІІТЬ

вання І>жі. Через ПРИРОД- :nеревLря€ ЯКіСТь аат.рaJЧУ8ЗЛОСЯ 2,15 люди­ ну IIIВНДKlcть рухів во' сaiНlтарний стан

страв, прн:м1-

НИЦ'tво OДJНlЄY тисячІ яєць

н<Н'одини, азарав 1,45. на незам1вима ка розда- щень, обіДнього залу, nlд Одиим з сутТEmИX фa.wro­ ЧІ .. Секрета:ми . професій- час обіДу С'l'ежить за ПО­ .рІв цього є організація ної ма,йстервостl охоче ді- рядком. ДоречІ, жод.нaro гарячого

харчувaIOlЯ.

До lВиріwеНIRЯ

пробле­

l\iИ харчувЗ!Ння керІвницт­ ІВ() птwwфaбрики і М'Юце-

ЛИТblСЯ з молодоюпрацш- разу не

нищею

НадІєю

Альбlalа ВасилJtвна

реможець

пе·

-

вий

комітет

підLйшли

-

ЗЗіВЖДИ

кухар1в.

є

~ІЛ1.ка

КОМlПле~с.них страви.

Вартість

оБІду уробllТНИЧЇ1Й Удаль­ нІ 20 копійок. Допла­ та здійснюєт1>СЯ за раху­ нок

по-державваму.

неодноразово

lПообіДати

фонду

року,

нarороджу­

за-

цех, в якому працює ков­

якості

ПРОДУі1ЩІІ, за·крllП- ДМНтрІ'ВІНа

трат часу, до підвищення дитер

розряду

це було витрачено сяч

56

лення КalдPІв.

Вlpa

теж

харчуван- творча.

Вона

хавної

ВІра кі

Дмит­ lЗЗіХищат,и права Й штере­

людвва

.не заспо-

си

трудящих.

знаючих свою ОІІраіВу май- пустити у виробниц'11ВО но-

ЩЕ КРАЩИМИ

освоІти

1

12 чолОВ!ін, очолює Люд- ші,стьз вих ніде не по- 'ви праці роБІlfmщь Ідаль­ ,мила Іванl'і3на Колес.ник, куштуєш, навіть У кра- нІ. Диревтор піахОФаб,ри­ кухар VI розряду. Не по- щих СТОЛИЧНИХ кафе. Ось ІНИ А. І. Вербовиков роЗо скаже- І неда,вно вона освоYnа но- повів, що зараз

1де спо­

мо - талановитий кухар. вий вирІб _ запашну, ру- рудження новоІ Удальв! Адже лрвготувати їжу, це іМ'яну коврижку з медом. на 160 MLcЦb. Легше буде

теж велике l\iИст ецтво. ЗвІдки на :птахофаБРИЦі IПрацювати 'кухарям. На ЯкїlCТЬ іжl В першу мед, запитаєте? Тут це lПершому поверсі pQ3М.l.CчергузаJlежить вІд твор- теж не проблема. титься кухня, ДODомLяшI чого

ста.влення кухаря до

«секрету» його

мз.йстер-

ностІ. Кухарі цього підприемства громадського харчуіва·ння завжди в потуку. У їхньому :меню є ,лавіть фlрмав1 страви, чіТКО налагоджене дІєтичІне

стіл

харчування,

!Попередніх

IПРацює

і побутові примІЩення, на

ПlДСОБНЕ

ГОСПОДАРСТВО,

другому -

обіДНій

зал,

де будуть встановленІ сто·

ЧИ ПОТРІБНЕ ВОНО? лики для дієтичиого nр. Торік П1ДПриємство за· ЧYJВЗ,ЮіЯ, а У святкові дні купило 18 вуликІв бджіл, тут lВідБYlватимуться ро­ а в цьому зібрало пер- БL'DНичі торжесmа. Що­

ший урожай. Частина правда, .Його передана YдaJIbНI, а ПМН-24 частина

_

замов- -МiJOЦeвKOМY

за

рІшенням

рисlЛblбуtд»

будІвenьники тресту • Врова­ дуже

НаJIИТЯНСЬКИЙ комБІкормовий завод

репута-

прoфc:n1ЛКИ ЮТЬ зі строком здаЧі цьо­

Н~аюЧli на те, що .но .необхідне, адже це до- боти про людину: сВлЗ['о­

їдальні при- даткове джерело рlзнома- уст:рііЙ -

стосоване, тут добре об- ІНЇТНИХ

ладнаві побутовІ щення, душова, ники

чLт.ко

никіІв,

ПРОДУIК1ТІIВ.

Вово благ для

ур~зноманІтнити

та,

а ПОЛl'l'ика..

Турбота

Важливо і те, що є м'ЯlCнl смак. Уже зараз У штуч- контроль за фєю важлицехи, ОДИlН з ,них по за- ве озеро зЗіІІУЩено маль· . є ГО'І'оощі м'яса. Тут правою оправою це 1 !J(iB іКОРOlПа, цієї зНІМИ влаwтVIR".U,uя бл"·" Н Василшша а. ,,-"""" <.ш • Ц ЮЄ Зоя дЗ!ать перші 000'11 тепJIИІ.зaцJ."

торна. У неї в Ylсьому па- ця птахофабрики, ведеть-

чистота. А біля

ДоовіД QPГaв

1

гро-

:порядок І ся спорудження свинарни- мадського харчування на

плити

ка на сто голІв. Організа- Київсьюй чаклує ція вiдroдtвJI1 свинеЙ .ва за,слу'говує

Альбі'на ВасилliВНа Пром,ська, один з ~ращих кухарів ЇtдальнІ. Руки 11 прос.то віртуоз.нl. При-

склала

розряд.

е Irза мен На

93,7 100,5

100,3 102,3 104,7 111,1 103,5

101,1 101,4 101,9 104,6 102,7

100,3 95,8 100,0 105,5 100,6

100,4 102,0 100,5 105,3 103,1

101,8 100,0 102,2 107,1 101,1

102,9 100,5 102,7 107,6

102,4 100,0 100,3 110,9 88,8

102,7 100,4 103,9 102,6

99,5

XJЗ.рчовИ'Х -відходах: ефективний lМетод збlЛьшення pecypcliв м'яса. його одеРЖYlваТИNе Удальия,

РОБІТНИЧИй КОНТРОЛЬ ДІЄ

на IV Сфера ді'Я:ЛhНОСТl профпитання, чи с.пілков~го аКТИillУ на Кн-

60,1 113,8 101,4 102,7 101,5 79,5 107,7 100,0 113,3 67,6 86,8 83,0 83,4 87,7 47,9 77,8

99,2

птахофабрицІ уваги, його

треба lВИlВЧати 1 поширю­ ІВ'ати. ПартИшИІМ 1 гocno­ дарськИ!М керї!внННам тре­ ба подба'rН, щоб на кож­

Цього ,вИ!МШ'ає політика ,нашої ЛЗjpтІї, цього ВИlМагає са,ме життя.

Н. ГАМАЛІЯ, ХАНІН

25,7 108,0 109,7 114,9 101,5 79,1 107,7 105,1 113,1 38,4 82,8 83,8 98,2 93,9 55,4 94,9 87,7 135,6 80,7 100,0 76,3 122,4 119,4 103,7 86,2 94,1

84,8 102,9 76,3 119,5 118,1 149,1 93,0 94,1 82,8 88,3

99,2 '90,0

!~!!!!!!!~~!!~!!!~----~-~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

НОВИНИ ПРОФСПІЛКОВОГО

ЖИТТЯ

На честь правофлангових змагання

-~-!'!!!!'----!!

<:\ВОГО степового корабля 118 тонн хлІба. Серед механізаторLв, якІ трудя-ться на комбай­ нах ·СН-4, добре працю­ ють ком,баЙlнер М. Кучер і його lПом1>tJНИК, вкпускНИК

~alНIiвcЬKOY

ньої школи П.

серед-

Вожук. У

НИіНlіШ'КЬОМУ роцІ 'ники !ВЖе зІбрали

трудів­ хлІб з

площі 44 гекта'РИ і иамо­ лотили 107 ТОЦн зерна.

Ш,таб ПО lІІРоведеиню У соцІалІстичному зма­ ЖНИ!В радгоспу • Pycaн!Jв­ Г3Jинl 'ІІоді1:в зразки сум­ ський. пІдбив підсумки лінного ста13Ленвя .до пра­ соціалістичного _агаввя серед lМєхані3аторІ'В, якІ

'l1P~ТЬСЯ

на

ЦІ пока.зує

І. В~КЧ, на

перша

рахунку якorо 1 7 тоин черга Кіровоградського ча­

збиранні зерна, .доставленorо з по- вунолuварного

зерновИіХ. На сьorОДRІш­ ніЙ день у господарствІ скошено зернові ІНа площІ 315 тектарш .l намолоче­

но 778 тонн. Н2lЙК.ращого результату домІгся екі­ паж у складІ С. Чернюка І С. Вірича, Яll<1 ,комбай­ .НОМ СН-5 ,нaJМолотили 138 ТОИН зерна.

йшла на кухню робlТИИ- його :ЗМОЖУТЬ придбат,и ному :n~риєr.oc11Вl була працею від"ударною цею у 1972 роцІ, а в на- ті, хто працює на пIДnри- ЗР3JЗшхва Ідальня, ство- ,значаlOТЬ кожен день СТYlпному з відзв~ою 1 ренІ нормальнІ умови закLнчила курси пІдви- ElМ>CТВ. праці і lПобуту роб1тюшdJВ. ЖНИіВ і члени комсомольщеннЯl\ваЛlФікащ1ї при КИї!ВСЬІКом'у кулінарному училищі І вІдРазу

100,0 100,0

ВМУ-35 Разом по мlСі')' Трест «ВроварисІльбуд. В т. ч. ПМК-7 ПМК-8 ПМК-9 ПМН-24 СПМК-508 ОПМК-509 СПМК-503 Дарницьке РВУ тресту сУкррадгоспрембуд. УItравлІння механізацІї бvдівництва СПМК-1 тресту «Теплицятехмонтаж. 'СПМН-2 тресту «Теплицятехмонтаж» Райшляхбудуправління РВУ облмісцевпрому Спец. ШВУ тресту «Радгоспрембуд» Разом по селу Разом по мІсту 1 району

людей, турбота

ся всІх технологічних меню, Р03ШИРJlТИ асорти- про калорійне і якісне правил приготува;ння їжі. :мент !Страв иа кожен хаpчymaмня робlтникш,

нує Ідеальвий

90,4 100,7

ПМК-15 МостопоІзд-814 АДВП-2 ..госпрозрахункова ВМД РВУ·4 ВЗВК ПМН-5 ШВУ-50

це влаштyma.нвя

примі- дозволИіТЬ повніше задо- про них. Це За\ВЖДИ не працІв- ВОЛЬНИТИ 1Іотреби працІВ-тільки гоаподарсыкa робо­

дотримують-

108,0 100,7

Назви організаціА

дІєтичного харчу- 'го об'єкту. Як бачимо, турбота про Це лише перші НРОКИ людину - тут ГОЛОВІне. У

lПідпрввмсТВl. У підсобного господарства. 'своІй книзі «Цілина. ТО!ніЙ харчуютblCЯ 'вариш Л. І. Брежнєв T~ . нкиосІ без ГОСlПодарники птахоБИ,НЯТКУ працlВН . СК3JЗЗlВ П.ро значення Tv.n. фабрики вважають, що ,воJII." приміщення

101,3 106,6 100,7 101,4 102,1 69,8 100,0 102,2 104,8 101,8 96,3 '83,2 91,9

ПОКАЗНИКИ внконання внробllll'llП плаиlв бу~ оргаиізaцJями району за перше пtврl'1'1J1 1979 року (в процентах)

дитерсыю вироби. Мабуть, требує TOMY-lТО робlТ1Нича ~альня lВ.акня.

цію на

металоконструкцій

ПромкомБІнат РСС Разом по району:

зволіка­

лень . на ' КУЛШЗJpНі і КОН- буде продана тиlМ, хто по- q-оважливого І потрІбно.

зamоювала мІцну

102,8 92,2 115.8 100.6 102,1 71,9 100,0 100.0 100,1 101,7 80,1 85,0 61,3

'ОПМК-580

стрІв . Колектив їдаль- ві ilIИДИ lПечИ!Ва, булочок, На КвJвcькій птахофабlНі, який складається з !Ватрушок, ПЛЮIlIОК. І б1ль- рицl IIШUIУ,ЮТЬСЯ аро . ,..О-

приготування страви, віД

88,1 99,2

101.3 108,1 100,6 100.9 100,0 73,3 95,0 100,3 106,0 101,6 89,8 87,2 100,0

'полlтико-ви­ роботи.. Радsшcь­

УМОВИ. БУДУТЬ

кваnIфшованих, НaJМа.гаєтblCЯ

коли

ІменІ Т. Г. Шевченка

Q,

~

~IOCTaHOBKa пи­ пряма відпоВідь

ня почали з того, що пі- НОЮЄТЬСЯ ІНа дося.гиутому,

милимося,

ГоголLвсьна стрІчноткацька фабрика ЛІтківська Фабрика художніх вироБІв

нЗ!рбовзнщІв.

Отана тання -

Дворяковська.

1ЮНдВИробі13.

1

рівна

ОрганізацІю

Дослідно-експериментальний завод будконструкцШ ХлІбозавод ЗаlЮД нестандаР1\НОГО комукального обладнання Завод торговельного машинобудування Молокозавод Райоб' єднання .СІльгоcnтехнlка.

ти­

прoфcnІJmИ, ГОВОіРить­ ся І! постановІ, ПOIUIИКa­ Вона, вИПікає близько ні бути ШНОЛОЮ упра.влLн­ двадцяти наАмеиувавь іНЯ, школою LКомуиІ.зму,

IV

"о.

<кондитерський l;ДеологlчноІ,

-

неввроБВВ"ЧJn

3"'

0.'"

~,4

Шиноремонтний заВод Виробниче деревообробне об'єднаннц

arrахофабрнии.

на ПOC'l'&Нову ЦК КПРС гордІсть «Про даЛljШе полJmnення

ОсоБЛИilIа

вІрний шлкх до скоро- Іда ль.н і

ЦЕХ.NV

Завод пластмас Деревообробний комбlват Завод заЛlзобетоННRХКОНСТРУКЦШ ДослІдно-еRсперим~нтаJlЬНИЙ завод Ремонтно-механІчний завод Фабрика верхнього дитячого трикотажу Друкарня за.о",оупраВЛlВИЯ. будматерІалІв

Завод

.'" .:: . .,,,

Q,

11'

102.0 101,7 109,6 100,7 100,0 77,2 116,6 132,7 100,8 102,7

.CttI'fЛотехнWRиA заво..

'і!і" '" .,.'"

соціально-нультурно­

то

1975

оо

.... ...

підприємств

.~д цорOlDlfовоІ IІмалурrtУ ~),ткомЩват

Так, у минулому році на

чення

дІ,брали

ва­

оБІ­

меню':'" ріенома­ салати, дієтичнІ 1

молочні

!!kS!

JI·рофопLлКИ 'го змагаНlНЯ

1 недораго

ка,

.ріантів

HLTHi -

Адже турбота про те, валасЯl ПОЧесіННМИ l'.рамо· щоб у робliDНичLй їдальні 'l'3JМИ !ДиреІЩіІ пі~приємст­ можна було ШВИДКО, смач- ·ва.

но

.

дів, у

в IlЕНТРI УВАГИ' ЛЮДИНА ~!!!tJI!!t З'!!

прете.ваШ

до

.соціалІстично. Яюсть ' стрЗill дуже висо­

~~

з

було

Снсав. чергових

Назви

Важ

РеlJllзаціll

~

ля на тІк.

Перємоиоцям

ністерства

заводу

Мі­

Alашинобудуван,

трудового ня для тваринництва і кор­

СУ'ПеРНИfЦт.ва Г. Чернюку, мовuроБНUlfГва потужністю М. Нучеру, П. Рябому та НЮ тисяч тонн чавунного Іншим

вручено

червоні лuтва на рік.

вимпели, на Іх честь під-

нято

Пра!І10РИ

ТрудовоІ

слави.

.

Нове підприємство щено

авТОAlатuчним

_ куваННЯAl

осна­ устат-

радянського

ви-

,Щоб досвід передови робнuцтва і високоnродуккІв став надбанням усІх тивниAlи ваг ранками, nо-

механtзаторlв

радгоспу, ставлениAlU ПНР.

члени штабу по проведен-

'

.

ню

жнив

розповІдають

На ЗН!AlКУ.

про

роботу

nравофланго- женер заводу

• .

головниu ІН М.

Г. Гра·

СЬКО1МолодІЖlНorо ек1Пажу вих змагання усЕ:'кранах бовський і керівник груnи у складі П. ОнИІЩ~а 1 змаганWI. і сВлискавках •. шеф-Alонтажу польський інП. Вірича. Комбайном . І. РЯБИR, женер 3діслав Краевські.

СН-5

ІВани

обмолотили

зерНО'Ві на ПJЮщі 48 гек-

~Л;Ю~б;~;Th~~~;о~ю~~п~~~~е~cl~ю~,~~~ь~к~и_п~т~а~х~ОФ~а~~~Ц~.~і~m~И~-_~~~~~О~·~~~~·~~П~і13~UИЗб~~а

rOJloвa робlТllИ'lоrо ко-

мІтету paдrocпу .Русаи1всьВВЙ..

Фото Р. ЄпеlкІН8. (Фотохроніка РАТАУ).


НОВЕ

ще

більше

рили цієї

ся

загострили

додаткові роботи.

труднощі

Разом

ситуація · і

озимих

з

в

з· тим

Хоч

кампанії

проведеннІ до посІву не

ми

якІсним иасlиИJIМ

+

ло до загибелі озимих, особливо пшени­ ВиходJIЧИ з цього, В господарствах райоиу необхІдно до 10 серпня звІльни­ ти вІд попереДИJUdв до 50 процепІв площ, JПd ~YTЬ пІд посІв озимих куль­ тур, а до 25' серпня повсюдно заверши­ ти цю роботу і підготовку груиту під Іх посів. ВнконаRRlO цнх завдань повввв1 бутн пІдпорядкованІ графІки звlльиеИВJI

зібрати

ТУР,

збирання,

під озимі

культури.

тонн

озиму

органічних

незалежно

від

кліматичних

умов,

ращгосп «Плоск'івський» одержує сталі врожаї озимих культур по 40-45 цент­ нерів 1 більше. Тут, як правило, забез­ печуються рекомендоваж наукою і редавою прантикою норми внесення

Разом з тнм стаи що далеко

скрІзь

вивезення

ганічні

гною,

торфу,

добрива

в першу

компостів.

повинні

чергу на поля з

грунтами

Так, в

ВИJlВляє­

ться турбота про удобреИИJI озимого поля. В радгоспах «Бобрицький», «Гоголівський. під осінній посів не внесе­ но і не вивезено жодної ТОНdfи органі­ ки, а в радгоспах «,Зоря», «Пухівський», ім. Мічуріна, «Лlтківський» їх вивезено на площу 10-20 га . Нерівникам і спе­ ціалістам цих та ряду інших госпо­ дарств необхідно різко посилити темпи бути

.

одержувати 1!1ОВНУ

'~Ha Велике т.рудове

ження

полЯІХ

панує

.радгоопу.

на

Жнива

в 'розпа.л1. Усі механІзато­ ри ,оповнені

рішимості зі­

s:

збори ТИlМЧ8іСО­ ІВОЇ партійної груши. МіЖ учасниками хлібо­ збирання органюоване ді­ йове СОЦіаЛї!стич.не зма­ га,ння. Щодня його учас­

знаки

передовикІв

Ж&ННІВ

веде.на цього ,року під ,на честь 'передовина. ,робіток свідчить провн­ Парторгані,зЩіЯ надає соку майстернlJCть механі­ раннІ зернові . Ус;я робота нашої пар­ велиної уваги 'популяри­ заlJ'.орtв, їх високу відпо­ тійної організації пере­ ,зації кращих зразків ор­ 'відальн~оть за долю ви­ несена в ці дні в лоле. Іга.ні'зації роботи жнива­ рощеного хліба. Хід збиральних робіТ рів, культурно-тобутово­ Иожного дня екі:паж парторганllЗацLя тримає му обсЛУГОВVlванню меха­ виконує норму виробітКу

СВОЇ'М

контролем.

-

ПРИJсВяченІ

1НеослабнИІМ ін;заторі<в. Саме на це ·нас ла 170 процентів. Ному­ Щй темі були націлює і постанова ЦК ні,сти рад.rooпу ВЗЯЛИ со­ засідання НПРС «Про дальше по- бі за правило: не покида-

СЛІДАМи

НАШИХ

ВИСТУПІВ

У статтІ .«Чи триватиме?

зети вІд

в

довго це

.NiI 100 ra-

23

червия було

надруковано

колективного

лнста М~lПRаНЦІв будВRRУ

но! 300-А по ївській,

JIКI

иа забрудиеиlстьтеритоplї біЛill будввкУ.

Ось що відповів на ви· ступ

газети

Жlf1'лово

коитори

-

иачалыIJII(

експлуатац1йвоі

но!

внкоМ. Л.

завдань у практвчв1й Дluьиостl партій­ ивх організацій, місцевих Рад, агроиом1'ІВП служб господарств. .

Істоmим резервом у цій важливій за­ гальнонародній crправі є сувора дисцип­ ліна, персональна відповідальність за доручену

1

«Критичнвй

т. ОлексІ.

матерІал

ділянку

завІдуючий

роботи.

дерн~заЦIІ і рекоНС1'РУК­ Дії 15 рудникЇJВ БолгарlI в

СТОЛИЧНОМУ

інституті

видобу.вання і зб!Ш'ачення руди «НLПРОРУДА •• Во­ ,на

с.пРm10ваиа

головним

чином ·на підвищення р1в­ ня а'втоматизаЦії вироб­ ничих 'процесЬв, пOJllmпен­ ня У,;УlОв праці Г.ЇJ>ниК1:в.

Берліи.

РадmtCький

ПРaJПОР піднято . наново" му траулері типу «Атлан­ тік» , збудованому корабе­

ла.~.1И Штральзунда для ср.СР. Судно обладнане 'технічнИlМИ прнcrроямн, які дають 3'Могу одночас­ но .вести лов риБИ та Ії переробку. .

Прага. В сільському ра.Йоні Бланско в Мора­ вії

почався

монтаж

СОНЯ'mИХ 'ВОДИ

з

S:

il'И

ПОЛЯ,

Іна

норма.

доки

'не

'!!Е

ІЗ!

зі

для

муть.сЯСОНЯ'ЧНИіМИ

по­

уста­

НОВ/{alМИ не

тільки

НіЙ, а й у

зИіМОВИЙ чае.

му

Будапешт. заводІ в

в

тТ­

На хімічно­ ПеремаРТОНі

поча1ЮСЬ вироБНИЦnЮ но­ ВОГО хімі'Шого заеобу «Мілтокс», призначеного для ,захИlCТУ рослин від гри:бкових зaJCВорюва.нь.

НОІВИЙ

засіб

створений

у.

тісному ОПівробіТIIUЩТВі а,гроХЬМі'К'ів Радянського Союзу й Угорщини. Цьо­ го

року

на

угорському

підприємстві щено понад «М1ЛТОКlCУ •• Рангун.

буде ВИlПу­ 7ООтоин

Великою

по­

дією для жителів села Чжудо стало відкриття тут ЛІкарні. В сільських районах Бірми за роки минулої другої чотири­

річки ( 1974/75-1977/78 роки) відкрилися 102 лі­ карні і

94

Торік

уряд

прийняв

профілакторії . республіКИ

спеціальну розвитку

здоров'я

в

про­

охорони

сІльських

ра-

йонах.

(ТАРС).

в1дд1лом мІськкому партІ!. зі

,. ще

УС'1'аиОВОК

треб т.ваРИННИЦ"l'.Ва . До кііНЦЯ ро'ку :всі господар­ ства району КОРИСТув&'l'И­

граму

І. РУДАК, сlльськогосподарсьВВІІ

програ.иу · мо­

=!!!

,внкона­

Добре трудят-bCJI і екі­ паті flомбайнерів Петро. лLmnення ідеологіЧJНО!, по­ Харитоновича Сулш.fИ та лlтико-<Вихоаної роботи •. Івана михв.й:ЛOfВИЧа Ше­ У ці дні ми запроваДИ­ 'ремета. У них помL'Ч:Ника­ ли ще одцу форму віД­ ми ЦЬОГQPічнівипУСК­

брати хліб у 'СТИlCЛі стро­ четвертого .року п"ятиріч­ ,ки, без ·В'DpaT. Це ниві­ ники одеРЖУIOТЬ бюлете­ ки вручеаня лиcтLвнайдачесніwе за.вдаІОіЯ 'ні СОЩJМагання, на честь ПОДЯК. • сlЛblСЬКИХ трудівнииІВ. Не­ кращих з .них пljДні14аєть­ Иомуністи на жнивах года дещо стримала тем­ 'ся прапор трудово! слави. ·етали взірцем КОМУ'Нlicтич­ Для кращої популя,ри­ 'ного ставлeнJНЯ до п·раці. 'пи хлі60збираНJНJЯ в цьому роцІ. але стратегія жнив заЦії зразків високопро­ Перше мюцев змаганні в тому і ПОЛЯlГає, щоб за­ ДУКТИІВRОЇ праці механLза­ cep~ комбайнерlJв гоопо­ СТОСy!ВaJВШИ той чи іншRЙ ТС'Р:В, шоферів у польо­ даоства утримує член прийQIМ на жнивах, ви­ вому та60рі, ЯКИЙ розта­ ИПРС Микола l<Ванович грати ІВ часі. НомбаЙіНери, ШClва,нИ\Й неподалl!к від .влезько. Ра'зом із CВO~M в залежностІ від конкрет­ !Хлібних масивів, обладна­ поМі"Шиком Гриroріем них умов 'Поля, вбирають НО J.нфо,рмафЙJiИJЙ щит. ГрlШ'оровичем Бур'яном хліба розділЬІНО, ЧИ пря­ На ньому є календар хо­ КОМlба.ЙlНом СК-5 з почат­ ду соцамагання трудlaни­ ку МИІ.'\f камбаЙНУ'ВaIOlЯІМ. жнИв ві'Н ·намолотив На 808 гектара.х хліба 'ків ,на тиивах, !ВивіШу­ 238 ТОНіН зерна. Урожай в РЩlJjГОІОІІl !ВЖе скошені, ються ЛИJст1В'КИ .Хто сьо­ ОБ JПtнiruньому році мен­ на 663 зних проведено годні ПOilIереду», тут же, ший звичайного, до того обмолот. Це БІльше, ніж як і БLля контори радгос­ ж на окремих ;ПОJШX хлі­ ПОЛОВИJна площі, що від­ пу, п~імаєтьоя прапор ба вилягли, отже цей ВИ4

під

твpl'IКII пов.вива · бутн одним З головних

=

oOJliky-кожна IВИJlина

напру­ 'парткому,

зараз

З"!!!!!

&&

ози­

Турбота ІІРО хJIJ.б оставвього року п'я­

Такі посіви

центів площ озимих, а потім вес.ною та-

2З!CL

-

кукуруДзи на силос, стерневих попе­ редників майже в усіх зонах респуБЛіКи flращі умови для нагромадження та збе­ реження вологи в грунТі й одержання сходів створюються при поверхневому обробітку грунту .

«Заплавний., імені Докучаєва, сЗоря., «ЖердІвський», де щорічно пІсля опти­ мальних строків засівається біля 30 про­

норму фосфор-

головний хліб

НЬІ., прямо зазначено, що після гороху,

ться таких радгоспів, як імені Мічуріна,

зернових

та і,нших .

«Наш

мІ культури», надрукованій недавН'О в «Сільських вістях» та «Правде Украи­

Сівба після оптимальних строків та­ кож веде до недобору врожаю через слабкий їх розвиток. Особливо це стосує­

Ор­

=

У статт!

зниження врожайності.

завезені

саз

силівський»

дуже пошкоджуються сніговою плі сен­ ню, що призводить до їх зрідження і

попередникІв. Ножен гектар озими.ни по­ винен

Чому б для забезвечеRIUI свовчасних І дружних сходів. 03ІІІІ01 пшеВJЩІ після иепарових попередиввів (стериевl, куку­ рудза иа снлос'і зеяeввl корм) ие за­ стосувати поверхневий обробІток грун­ ту за методом полтавських шборобlв у радгоспах «Плооківський», еРусанів­ ський», «.ГоголіВськиЙ., CJ30РЯ., «Нра­

госІіодарствах сівбу

зниження їх зимостійкості.

малородючими

та на ділянки після

окремих

Розроблено

;пІДіIГРLву

грунту.

озимих на зерно починають значно рані­ ше настання оптимальних строків, що веде до переростання рослин І різкого

Софія. комплен:сну

вирівняність, належне ущільнення і рів­ номірну глибину обробітку грунту.

Потрібно· творчо підійти до організа­

років показує,

СОЦІАЛІЗМУ

300

ції сівби на кожному полі, до застосу­ вання необхІдних прийомі,в підготовки

3 стор.

у КРАІНАХ

з тим, щоб повсюдно забезпечити високу

куль­

що керlввивв і спецlаJIJ.сти деJIКИX гос­ подарств иедооцlнюють цього, порушу­ ють оптимальні сtроки сівби.

справ на місцях ие

мввулих

необ­

спосіб

а при повному дозріванні по­

ки. Практика

пе­ ор­

посіву

Тому оранку під озимі повинні прово­ дити висококваліфікованІ механізатори.

Посів озимнх культур повинеи бутн проведеннйв кращі агротехнічнІ стро­

ганічних добрив. показує,

озимих

роздільний

Для визначення якості

культур. Особлнау увагу необхІдно звер­ иутн на обробІток fPyaтYI м8Ю'ІІІ ва ува­ зІ, що вІн в найваЖJПIВlшим агротехніч­ ним прийомом, який ВlІзначає шсть посіву І добру перезвмівлю озимих.

і встановити контроль за їх виконанням, застосувавши заходи матеріального за­ охочування за янісну підготовку на­ сіння.

добрив на гектар забезпечує прибавку врожаю до 6-8 центнерів . Із року в рік,

і mпе-

+

насіннєві дІлянки

застосувавши

полягання .

хідно в кожному господарств! створити групи або комісії з числа спеціалістІв. бригадирів, досвідчених механізаторІв . Юнцева оцінка якості всього комплексу робіт повинна бути проведе.на а враху­ ванням густоти і розвитку рослин після появи сходів і перед їх зимІвлею. Агрономи господарств зобов'язані за­ безпечити найбільш ефективне ВШЮРИС­ тання потенційних можливостей озимих культур. Це означає, що має бути ви­ тримана технологія посіву озимих

сівів і вологості зерна 14-16 процен­ тІв пряме комбайнування. При цьому необхідно організувати ці­ лодобову очистку насіння, його каліб­ ровку і повітряно-тепловий обігрів. З цією метою необхідно створити постій­ нІ ланки, довести і'М щоденне завдання

оранки полів. Обав'язковою нормою ,ДЛЯ всіх рад­ госпів без виключення повинно бутн

30-40

до

кицІ. Біnьm1сть господарств ще АО ЦЬО­ го часу ие ПРИСТyпilJI8 до в1дготовки иа­ сiИВJl. Тому, не гаючи часу, необхідно

1

по

них сходів і піДвищує стійкість хліБІВ

НЕЗАВАРОМ ПОСІВНА

ці, на великих площах.

пшеницю

озимого жита

загортання на­

сіння озимих. 'Встановлено, що посів на оптимальну глибину сприяє появі друж­

ЗЕМЛЕРОБСТВА

При цьому необхідно враховувати 1 те, що в минулому році більшість . гос­ подарств району допустила великі про­ рахунки в якості і строках підготовки насіння, полів до посІвної, що цризве­

що внесення під

ВИ'l'ИСЯ дО рівномірного

ЗА високу культуру

мих залишаються незмінними. Це вима­ гав вжиття конкретних заходІв по за­ безпечеRRlO в кожиому господарствІ ви­ сокоякlсио! пІдготовки до сІвби.

Встановлено,

ревищувати більше 5-7 днів. З особливою увагою необхідно поста­

вище з забезпечеиним раАгоспlв високо­

строки посіву ози­

добрив

культурами. В межах RОЖНОГО господар­

умовами CТBOPlQeTЬCJI смадие стано­

не мотна брати в

внесення органічних

при

з~безпечиВl.liИ безумовне виконання пла­ нів вапнування кисJt.их грунтів. у зв'язку з иеспрВJIТJJJIВIIМИ погодвв­

так

Різні об'єктивні причини, ЯКі затри­ мують підготовку для проведення посі­ розрахуно!\, оскільки

добрив

собів для вивезення органічних добрив,

вже й багато часу, в більшості госпо­ дарств району незадовільно йде ремонт грунтообробної і посівної техніки, оран­ ка грунту, внесення органічннх добрив.

ву озимих культур,

ства строк сівби озимих не повинен пе­

калІйних

руючий тов. Санкін Л. Я.), виділивши максимальну кількість транCIlОРТНИХ за­

до початку ціЄl

залишається

ка ж їх кількість пересівається яровими

і

госпам району в проведенні цих робіт повинна надати райсільгосптехнiRа (ке­

ство­

ускладнюєtь­

піДготовкою

культур.

важливої

становище,

основному

внесенні. Поряд з ЦИМ посильну допомогу рад­

них

У ЦІ ДНІ на полях району проходить напружена робота 110 збиранню врожаю зернових культур. Дощі, . які пройшли,

*

28 липня 1979 року

ЖИТТЯ

.ники

СемНПОJiКіВСЬКОЇ

се­

Мдньої школи KOМICOМOnЬ­ ці Гриrорі'й Бавикін та Микола Пархомеико. ХЛОІЩі

праЦЮIOТЬ

c:llpallЖlВЬОМУ.

оо-

ПО-Х()ІІ/СО­

МОЛЬС1>КИ.

Бага.то

теплих

слLв

можна почути в 'господар­

<:1181

на адресу

екliIIажlв,

які

с1:мейиих теж

пока­

ЗУIOТЬ зраЗКИ майстернос­ ті і наполегливості: це Микола Федорович Печу­ ра І його син Вячеслав, lваІН Степанович Гуща з сином АндріЄм.

ч єрнівєцький завоd РЄ.4Сонтно-тєхнологічного устат­ кування УКРРЄ.4Стрєсту в нинішньо.4СУ році відnравио трудівн.uка.4С полів більш як 3 тисячі роторних косарок­ nодрібнювачів КІР-І,5. Ці косарки .мають пристрій дЛ.'1 скошування трав, їх nодрібнення і завантажеННJI 8 транспортні засоби.

Жнива тривають, 1 !ВСе ,мeшuе хліба залиша­ ється в полі. На змЬНу

На знімl<у: дарства .

комбайнера,м

орачі.

.вже роби

На

косарок

КІР-l,5

у

госпо-

Фото П. Олара. (Фотохроніка РАТАУ).

ЦРИХОДЯТЬ

бalrатьох полях

чорнІє

рілля.

ГОТУIOТЬСЯ

Хлібо­ до

на-.

CTYII1'lIOЇ посівної. секретар

парткому

рад­

госпу 1меВ1 МІчуріна. с. СемIШМИИ.

ДвlрВИl(8М

ПОІЗДАМ .ЗЕЛЕНУ ВУЛИЦЮ. Ашхабад

В. москвич,

ньому, обговореиl cпlnь­ ний стан по з~~ но з мешк8ИЦJIIIIВ БУДIIJII(У ремоитивх робіт. МІсце ДЛJI сміттвзбlр­ і працівниками ЖЕК-І. у зв'язку З . вaпlТ8ЛЬ­ ника встановлено санепі­ нвм- ремонтом будввкУ, демст~вю І переиосити який ось вже дp,yrвA рік його ие можна. ДвтJl1lllЙ майданчик проводять будівельиики очнщеивй вІд сміття. РБУ-4, територІя БІля

вуmщI Ки­ газети перевІрено на мІс- нього дІйсно захаращене викладеиІ у 1 буде приведена у нале.· скарЖJIJIВСЬ цІ. Факти,

відправка

категорично

IВИJ1УСКУ МОТОЦИКJliв воб'~HaRН1 «ИrЛіІМаш.. Тут достроково

Бе

виготовили

. « ликовarо- мІльйонну з початку п'явНІМ по!здзм зелену тиріЧ;КИ мawИlНУ. Вона вІд­ ВУЛИЦ19· - такий девіз значена почесним п'яти­

передових ,колектИВів Се- КУТНИКОМ. іжевсьКі сlOпи­ peДНьoaGlaTCЬKOЇ

залізни- терЬІ. і' «ПланеТЬІ. надІй­

ці. Десять тисяч велино- iНl, економ і'ч:н і , к.омфорта­ в'аінтажних COCTaJВlaJ з по- беЛЬНі. Висока lМalНевре­ чатку

року

в~равили

ашхабаД<:Ьнl П

ни.

залізИИЧнИ- НіСТЬ, чудові ходові якос-

. ідтрима.вши

москвичів,

1В0ни

т.і

дають

мотоциклам

поч:и'н ,можлиВість

приско-

долати Иlруті

рюють доста'В'Ку ваитaжLв luідйоми,

розМИТі дощем

за раху.нок збіЛ1>Ше.иня ва-

гру.нтові

дороги.

ги і ДQВЖИlНИ ешелонів.

року колектив

МІЛЬИОННИИ

заборонено спалювати тут

Іжевськ.

старІ lІебш, вlтта дерев ...

скла.далЬІНOl'О

.иж.

Зростає

pнrrM

КОШІейєра

ства :ВИJГотовить

Цього

ПЇJI/ПРИЄМ-

350 тп­

ся!'.:! машин.

(ТАРС-РАТАУ).


*

4 стор.

28

липня

Планета

1979 -

НОВЕ

року

одиа, ' долі

-

різиі

ІІІАСТЯ-ВСІМ ДІТЯМ ЗЕМЛІ У зв'язку з 20-річчям прийняття ООН Деклара­ ції прав ди~ини Генеральна Асамблея оголосила 1979 рік Міжнародним роком дитини. Потому, як країна стаВ!fТЬСЯ до юного поколін­ ня,

можна

судити

про

хараитер

держави,

суспіль­

ства. «,В Радянському Союзі ми прагнемо зробити все, щоб роки дитинства були здоровими і щасли­ вими, відзначив у своєму !Виступі по Централь­ ному телебаченню товариш Л. І . .Брежнєв . Ми створили і :продовжуємо будувати тисячі й тисячі

світлих, зручних

дитячих

шкіл~. Велику

про

турботу

ясел, дитячих садків.

підростаюче

покоління

ви·

являють У братніх соціалістичних KpaiJнax. Тут на ділі втілюється в життя лозунг «Щасливе дитин­ ство кожній дитині!». Зовсім інше становище дітей у країнах капіталу. В деяких держооах Jlатинської Америки, Азії, Близького Сходу досі поширена ганебна практика: підліткLв вLддають у чужий дім, де вони потрапля­ ють у рабство до своїх хазяїв. У капіталістиtJних країнах, за даними Міжнародної організації праці,

Мільйони дітей у віці до 15 років змушені КИіда­ ти навчання і найматися на роботу, щоб не помер­

52

ти з

ЛИШЕ иілька

працює магазин

ЖИТТЯ

версаЛ1>на Rнигарня міста. Та і за цей ИОРОТRИЙ час

вона

своіх иів.

завоювала

гарячих

можете Мі,

переионатися

Івідвідавши

книгарню.

Сучас.ні,

нально

45

Івирішений

них і дитячих

бібліотек

Великого

779

поширення

респуБЛіЦі набрала ініЦіатива ииян:' «Увагу тям, усе найкраще

-

па­

тисяч шкіль­

30

-

в

ді­

дітям~.

ветеранами

ЧОТИРИ ВІДДІЛИ

иористуються

них

війни.

у

каталоги-прейску-

ранти. В

суспільно - полLтичної, v Н а покупців чекає ба- технічної, художньоі та ідділ 1:акож приимає цікавих НОВІЩОК та б кі .. І на ·комісію для повторно-

інте- НОВODведень. Є тут кІмна-

у ніСТИЧНОl

послуг книго- та покупця, де всІ бажаю-

л тератури. го 'цродажу технічну лі-

Букіністичний

віАд1л тературу та різноманітні

кою замовленої, наявної і продан оХ лІтератури. Тут же КНИІ'Рлюби можУть зробитн замовлеяня на книжкові видання з

старовинні (антикварні) букіністичні видання, випуще.нІ до 1850 року; бу,кlністичнІ видання, що ВИIЙШЛИ друком ІВ період

пропонують

новІшІ

центральнІ

обладнано затишний aKT~ республІкаН'СЬКі вий

зал,

де

п~водяться =;

До

комісію визначає товарознавець книгарні. ,Здаючи книги ІВ мага­ зин, слІд пред'явити пас­ порт або поовідчеяня осо­

Лавреньов.

УТ

Те.аефIIlЬ"

Чорного МОРА ••

2

Сою­ року

народІв

СРСР. День ВІЙСЬК0' во-Морськоro ФJlОТУ СРСР. Виступ заступника Мlвlстр. оборони СРСР, ГО.1ІОВВОкомандУючого ВІІІСЬІІОВОМорським Фnотом СРСР, &А1l1р ... а Фnоту РIIAJIВСЬJЮ­

17.00 СьогоднІ -

Геро.

Р.ДАВСЬКО­

го Союзу С. Г. Горшкова. Концерт, прна.чениЙ Дню Вlйськово-Морського ФJlОТУ СРСР. 18.00 МІжнародна панорама. 18.45 А . Штраус. сВ .... ьс •• 18.55 Кnуб кIНОПО,ll,ОРОJКеЙ. 19.55 Тenетеатр мІнІатюр сТри­

17.15

стIJlьцlв

сЧас ••

На УІІ пІтнІй наро,ll,l. СРСР.

••

-

сnужбу., сЯ

рець.. піснІ І

nlстичноТ

се­

порного Чорноморськоro Фnоту. 13.10 Док. фіJlЬМ. 13.30 «Васиnнса Прекрасна •• Лllnькова .истава. 14.30 Доброго вn здоров'АI

КиТв.

ськоі днт.чоТ музичноТ шко­ пи Ім. .м. ЛнсеНКL 15.25 «CJlaвa СOJllдатсьп ••

16.25 Грае lІауреат .. lжнаро,ll,llО­ го КОНКУРСУ в.

регти

18.10 Є.

КоханНА

СтанIlОВИЧ.

наРО,ll,lв СРСР. вечlрнв казка.

-

-

дІі СОРІІА.

сПерша жІнка РОІІlвства.. (ЧССР). ПРОГРАМА

бе­

ПІв­

ЦТ

чеинl

-

тиву О,ll,еськоТ зulзиицl. Пе­

....

тецтв.

20.45 сНа добранІч, ,ІІ,lтиl. 21.00 еЧас_. 21.35 Новнни кІноекрана. закІнченнІ ПРОГРАМА

юзуl_.

20.00

ВечlРНА

ська.

СРСР. Те.аефlll"М

21.40

іЗД

вихованки одного з дитячих . садків міста.

СJIЮсарl

Peдaкт~ Є. Н. ФЕДЯВ.

по ре­

по ремоиту

відділ кадрів.

170,

машиніст

компресорних

електрики,

.

одноразовим

. електрики

·Звертатися на a~pecy: ка"

холодильних

установок,

КВП1А.

м.

Бровари,

вул .

Божен­

5. АдміністраціJl.

до зупинки

У зв'JlЗКУ із закlнчеНВJIМ реконструкціІ КаJJИТJlН­ ському експерВlllентальвому комбікормовому заводу

АдміністрацІЯ.

ПОТРІБНІ:

Промкомбінату Броварськоl райспожввспШкв ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: Інспектор відділу кадрів, РОбlТИВКИ в цех без·. алкогольних напоїв, БУХГ8JIТер, мехaнlк-иалвдЧНR швейивх мamив. За довідками звертатися в контору промкембіна­ ту: вул . Богунського, 22, телефон 19-3-55.

начальнвкн з1ll1н, комlрнвкн ' СИРОВНИВ і готової про­ дукцІІ, електромонтерн головного пульту, дозуваль­ ники BITaмiнlB, чергові слюсарі, дозувальнвкн со­ лей, виб1йнвкн-зamнвальИВRИ, дробильивки, маркі­ РУВ8JIЬНВКН, водІl електрокар, вантажmmн, вантаж­ нвкн cuaдy готовоl продукціі, приБВР8JIьниці вн­

робннчнх ПРВlll1щевь, електрослюсарі, траиспортер­ нип, черroві електромонтерн.

Адм1н1страц1а.

Запрошуються ІВИПУСКНИRИ середніх шкіл . Оплата :праці робітникLввЩрядно-преміальна. Наша адреса: Броварський район, смт. Налита, комбікормовий завод. АдмінlстраціJl.

Броварському заводу пластмас

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ: токарі, електроcmocaрі, сmocaрі-ремонтивкв, вре­ сувальнип, учнІ пресувальнвків, лнварввп, y'qнl ливарникІв, муляри, бетонярі, малирі, саитехвіки, штукатури, учнІ мamинlстів екструдерів, водІі.

доля цих африкан-ських дітей. Голод, хвороби щорічно забирають сотні маленьких життів . З кожних п' яти дітей тільки троє доживають до П'ятирічного віку. (Фотохроніка ТАРС РАТАУ).

комп­

Броварському молокозаводу

Одинакам надається гуртожиток.

Ng 120

по-

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: бухгалтер, lIIamвнlcTH котельні на газовому паливі,

автомоБІлів, автомеханіки -по випуску автомоБUdв.

Іхати автобусом М 41 і «Ремонтно-механічний завод'>.

«Денннl

••

АдмlністраціJl.

ию автомоБІльну освІту, водП І-го І 2-го_класtв дм

-

казка.

20.15 Мl.1КІІародна панорама. 21.00 Шснl І танцІ наРОАlв

ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ:

Ремонтні робіТНИКИ забезпечуються безкоштовним харчуванням.

ОБЛАСТЬ

ПОТРІБНІ НА ПОСТІННУ РОБОТУ: інженери, майстри, працівввки BiMiJIy постачання. Звертатися на адресу: м. Бровари. вул. Ниїв­

2

старший майстер

НА

17.55 ТenефlJlЬМ еОАвосе.аьцl-. 19.00 сСnужу "ІІААНСЬКО"У Со-

У З~'JlЗКУ З YTBopeВВJIМ вовп дlльввць по будІв­

начальники автоколои, Jlкі мають вищу або серед­ днзельних автомоБІлях,

По

новвин.

-

ництву упрaв.nlВВJO виробввчо-техвологlчноІ лектації Іреету сБроварисlJIЬбуд.

АдміністраціJl.

на

пеРШL

19.00 CAKTYUЬHa кnера •• 19.30 Концерт маІстрІв "ИС·

новинн.

народІв СРСР. 17.00 сРозповl,ІІ,1 ~ про XY,ll,O.1КllB­ кlв_. М. РерІх. 17.30 В. Моцарт. сСl.lьсьп св ..фонІ ••• 18.00 П'lІтнрlчка. РІк четвертвІ • у пере,ll,ачl бере участь пер· ший секретар ЗапорІзького обкому КП УкраТни М. М. BceBOnOJКCЬKIII.

Соцl.-

бутнІ будlвenьНJIКВ. Мuеиькиl коицерт. Соцluьннй портрет КО.1Іек­

вец

14.30 Новини. 14.50 Міста ОJIIlмпlа,ll,и-80. 15.30 Мамина ШКOJIIL 18.00 На УІІ nlтиll СпартааlllAl

телеграфіст, .стоноші. Одинаки забезпечуються гуртожитком.

монту автомобілІв,

бlnll

но». РеспублІканський кон­ курс аматорських кlвострl­ чок про дlтеl. 12.55 Пlонерське nlто.

редача

УІІ lllтиьоТ Спартакlа,ll,И наРО,ll,lв СРСР. 9.05 СОРІІвта учаТЬСIІ nlтатв •• Концерт. 9.50 Теllефlnь.. ,II,JllII ,ІІ,lтеl сРас­ мус-бродвга.. І серІ•. І 0.55 У свІтІ тварин. По закlн-

Броварському радіовузлу

роботн

еТ&lник

камеНІІ. ,

11.55 TeneorJIIBA сЗиlма.тьса кІ­

18.00 Резерви БУРАIІОВОГО JIIaнy. 18.30 д..А Аlтеl .0.. lвець-"иlD­

8.00 сЧас •• 8.40 ЩО,ll,ениик

ПОТРІБНІ НА ПОСТІННУ РОБОТУ:

Броварській автобазІ .м

ко­

23.00 Спlвае Є. Мартвнов. ПОНЕДIЛОI(, 30 ЛИПНЯ

вовина.

з Героєм

УТ

З,ll,оров'IІ ••

21.40 ФІІІЬМ

Спlвае народна артистка СРСР Т. Аnьошива. Зустріч юнкорІв тместу-

10.00

10.00 10.20 10.50 ТenефlJlЬМ

17.20 17.30

9.30

Спартакlадl

перер.1

свlтl_.

16.25 ГОJlОСУЮ за професІю. Май­

океанв ••

чекають

6

у

ПРОГРАМА Новинн. сДоброго вам

Червоного

Симфоиlчний концерт з творІв ра,ll,lІнсыuIx ко"пози­ торІв.

ПРОГРАМА НА О6JIАСТЬ 9.00 Документ.... ьний Те.ІІефlllЬМ «Іх

'1

«СьогоднІ

21.00

фlнu.

закІнченнІ

кl­

серІІІ.

19.40 «AKTyuЬHa кnер ••• 20.10 «Недlnьниl сувенІр •• 20.40 сНа добранІч, дlтн!. 21 .00 «Час •• 21.35 ФІІІЬМ сlду своТм КУРСОМ •• По

батьки •• с Пуччlнl..

18.00 На УІІ nlтиlй Сп.ртакlllAl

Си .. фонlет·

Ган,ll,БOll.

направ-

наРО,ll,lв СРСР.

22.00 фести­ наро,ll,НОТ

НО_.

та .

СРСР.

велиної

книг

18.45 с СЬОГО,ll,вl у свІті.,

ГуслІ.

16.15 СДnll вас, 16.45 ТмефlllЬМ

18.30 УІІ nITH. СпартакlllAа ва­ родІв

Г. С. Стрn­

в .... ь TeJlenporpaM творчостІ. 14.55 с60 рокІ. ра,ll,lІНСЬКОМУ

Стецун (б.­

умllте.

Для закупівлі

в кількостІ

19.00 На УІІ lllтиll Спартакl..-І

..евтl..

АН).

17.00 Док. фIIlЬМ. 17.15 «Трикутннк..

ПрацІ

13.45 сЗдоро.· ••• 14.30 ІІІ МІжнародний

чорномо­

внхованцlв

~дep-

lВиданl

во.им.

Концерт ансамб.t1D танцю Червонопра­

15.00 Концерт

JmИГИ,

11.00 сРанко.а пошта., народІв СРСР, ФутБO.1l. Пlв­ фlнu. 11.30 сЛID.... а І аакон., 21.00 еЧас_. 12.00 Це .и ..оиете. 13.05 ГО.1ІОСВ народних Івстру- 21.36 На УІІ JIIITHII CBapTaкlllA1

День Вllськово­ Морського Фnоту. Док. тenе­

«РО3JIОIІ ••

Фіnьм-вистава.

иадцять

СРСР сонатв

фlnьмн «Ми несемо 8вич&l­

РаДАИСЬКОМУ

Союзу,

артист .ИІШНУ.

По закІнченнІ

но.иии.

ну

БУ.Кlяl.стичнl

і наступні роки. ляється товарознавець. .......

1961

11.25 Сьогоднl

ЦТ

16.00 Н. УІІ JllтнllІ Спартакlа,ll,l

го

РІхтер

Бетхо.ена.

сХвиnl рІв.

29 ЛИПНЯ

Мlжнародиого

13.30 Б.

22.00 Народний С.

рік .

1980

ПРОГРАМА

БудIUIЬНИК.

СJlУЖУ

цтва H~

І

видавин- жаНі)

10.00 Новиин. 10.15 ДJlА ,ІІ,lтеЙ.

дитини. Док. тeJlефlnьм сПро найбlnьш Пn·Атне •• 11,50 МуnьтфlllЬМ скомаро••• 12.00 Музн.ииll кІоск. 12.30 Glnьська roДИНL

.

чотири роки. Тепер .Alн.дрієнн, Ілдіко, Каті і Жута

ДоціЛЬНіСТЬ літератури на

гарень 'міста. У магазинІ усІх галузей зна.нь, що1х· з 1950 по 1960 роки; най- би.

21.00 21.35

Уroрщина . .майже одна п'ята частниа витрат на соціальне забезnечешІЯ у цій соЦіалістичній Kpa'fHl виплачується у вигляді допомог на дітей, по догля­ ду за дитиною. Ці малята найбільш відомі люди 'в Чепрезі. Четвірці дівч.аток-близнят ми.нуло вже

по-

налу, крім JmИГ, включе-

МАГАЗИНУ:

гато

стійно підібрати потрібну літературу, інформацl~ но- бібліографічні мате-' ' ріали, електрифікована карта-дислокацІя всІх кни-

мільйонів ді­

спортиБ'НИХ. Лише на УкраїНі налічується

і

любів вдало обладнані чі мають можливість оз- кввrариl купує у населен- журнали. шафи, де можна само- найомитися з картоте- ня за готівку: прийому

тей. Для них, крім того, відкрито багато спеЦіаль­ них шкіл художніх, музичних, хореографічних, лаЦіВ і будинкі,в піонерів, близьио

няноі

художньо

р'єр " . До

навчити їх жити по-добросусідськи з усіма людьми будь-якої наЦіонаЛЬНОСТі, кольору шкіри.

Зараз школи відвідують понад

робництва,

са- партіУ та Великоі В1тчиз-

оформлені віт,рИНИ, орші-

11.00

цією до слів Л. 1. Брежнєва про те, що в нашій країНі ми ·прагнемо навчити дітей добру, дружбі,

роки

люватися в два рази вище їх видавничого номl-

зу!

ілюстра­

ня, яиі вийшли з друку в період з 1961 по 1975

ПРОПОНУЮТЬ

9.30 10.00

яскравою

"ННИЖНОВИИ'" СВІТ"

чі книголюбі,в з письменниками, передови.ками ви-

УІІ JlITHьoi СпартаКlади народІв СРСР. 9.00 Шснl й танцІ народІв СРСР.

бути

На радянсьиі ·і зарубіЖ-

ні художні енциилопедичні і словникові видан-

Назва магазину цілком виправдана. В цьому ви

8.00 сЧас •. 8.40 Щоденник

може

є

питом у покупЦІв, продажна ціна може встанов-

ПРОГРАМА

Казахстану,

у

РІЗНОМАНІТНУ ЛІТЕРАТУРУ

НЕДІЛЯ,

ського

Ш

читацькі конференцп, лІтературні вечори, зустрі-

ЕКРАНАХ

СРСР. Це фото, зроблене в однl.й' з шніл Радян­

о

вже

НА ГОЛУБИХ

.

АПР

прихильни-

голоду.

.:

3

місяців

цей инижковий - найБІльша уні-

І

r

КОJlектив ЖИТJlово-експnуатацlАноТ контори М .и­ г... боке спlВЧУТТIІ СЛIOC.рю-сантехнlку П. І. приводу ТА.КОУ втрати _ смертІ його батька СЕЛЮІ(А Івана СемеНОВИЧL

CnOBnlO8

СеllЮI<У 3

Середня зарплата по заводу 155 крб. Оплата відрядна. Одинаки забезпечуються гуртожитком. Адреса заводу : промвузол, завод пластмас. вІдділ кадрІв. АдмінІстрація.

В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДЗВОНІТЬ

ДО РЕДАНЦП ПО ТЕЛЕФОНУ

"'-"--1

19-3-18.

~ ~~~;-Н~;~В-;;:::=";:;=М:--І"-~А~'ЛДР;~~І--~:;;Ф~Н7;Д:;;;';;~-I;;'ю7':.~;;;:И:'-~;;'-:~;;::7;---КоммунистическоЯ партни украииы. "'POДCK~ro • раllОIlВОге 255020. вlдповlдаnь~ого секретаРІІ, Bl.o.дIJIy сlльсько", rocnOAaPCТBa. коресООВ' і Газеlа 8НХ.АИn

!

Советов наРОДИblJl депутатов ГазеТ8

ВblХОДНТ

Н8

Киевской .бластв.

украинском

азые,

м.

.yn.

БРОВАРИ. Киlвська.

дента

154.

..асовоl

Місце. вого роботи.

радІомовлеин.

-

фотокореспондента

19-3.18; вІддІлІв -19·4-67.

DРОМИCJIOllOCТl.

У

вІвторок,

п'IІТННUЮ

І

lepeAJ. суботу.

2 полоси формату А2. ". ~., ......_~-~---.....:-...~#..._".-......:-...~..:-..._".-....._".~~,..". . . . ~wCJ1hI'~ . . ..,..,.,...:--I'~.,.:.~ .. _~, .....J/I'- Індекс 61964. Броварська I1рукаРНJI Квівського облуправління . в справах видаваиитв, QОлlграфli і книжкової торгівлІ, ву... КиJвсца. 154. Зам. 4347-=1і:200. друк високиil. Обсяг

,....,..:--.:!'"'~~~~~~4"'...........,..,.~,.;:1'+~~,.~#..,:1"4'# ""4'~~""~.:r-"'"":-",,,,,,,,

--Jr

..

,

#119 1979  
#119 1979  
Advertisement