Page 1

щі, Румунії, Радянського Союзу і Чехо­ словаччинц. На зустрічі обговорюються питання дальшого розвитку співробіт­ ництва братніх країн, а також актуальні міжнародні проблеми. Зустріч продовжить свою роботу.

ДРУЖНЯ ЗУСТРІЧ липня в( Криму

30

почалась

дружня

зустріч керівників комуністичних і робіт­ ничих партій Болгарії, кратичної

Німецької Демо­

Республіки,

Монголії,

(ТАРС).

Поль-

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАИТЕСЯt

-===============0 .N.! 119 (3621)

,

липня в Ниєві Відбулось урочисте

30

радя.нських,

громадських

представників

трудя­

70-Річчю ІІ з'ї'зду РСДРП.

Вступним словом урочисте засідання відкрив член Політ­ бюро ЦН нпрс, перший ,секретар ЦН КП У.країни В. В. Щер­ I)ИцькИЙ. Святкування 70-Річч'Я ІІ з'їзду РСДРП, сказав він, збіглося з ще однією величезною~'По'Дією ,в житті нашої респуб­ ,ІЇ'КИ -врученням Україні ордена Дружби народів. Спільне урочисте засідання ЦН КП України і Верховної Ради УРСР, на якому Генеральний се.кретар ЦН КПРС товариш Л. І. Брежнєв ВРУЧИВ високу нагороду Батьківщини, було ЯСl}(ра­ демонстрацією

3

доповіддю

торжества

«Про

ричне значенню>

ленінської

національної

політн­

ІІ з'їзд РСДРП і

виступив кандидат у

його всесвітньо-істо­ члени Політбюро, сек­

ретар ЦН НП України В. Ю. Мааанчук. Він розповів про слав­

СЕРПНЯ

ний героїчний шлях ленінської партії, про її боротьбу, пере­

р.

2

-

засідання партійних,

і

ки НПРС, непорушної дружби радянських народІв.

t 1973

організацій

щих, присвячене знаменній даті

вою

СЕРЕДА

Ціна

ЗНВlвиній даті присвячується

.моги

коп.

і

звершення.

ПаРТіЯ Леніна, ,сказав він, викувала велику .всеперемагаючу силу

дружбу .народів. Вона згуртувала всі нації і народнос­

-

ті нашої краУни в єдину інтернаціональну сім'ю, спаяну спіль­

ними

інтересами та ідеями, єдиною марксистсько-ленінською ідеологією. Партія Леніна перетворила нашу країну 8 мо­

ВИДАННЯ 34-м

гутній оплот миру і .дружби Інародів, у яскравий маяк для всіХ трудящих земної кулі, які борються за своє соціальне і націо­

нальне визволення

ОРГАН БРОВАРСЬRОГО МІСЬНОГО HOMIT~TY RОМУНlСТИЧНОI ПАРТІІ УRРАІНИ, МІСЬНОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

.

У братній сім'ї радянських народів Україна досягла гранді­

ТРУДЯЩИХ RИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

озних успіхів в УСіХ галузяхекономіки,

_всім, чогсо) досягла

Жни В а

у да р ний фр о н т

--0 1

=-

КАЛЕНДА Р

-=------:--. ТР УДОВ О І СЛАВИ

.Першість у соціалістичному змаганні на збиранні озимих у радгоспі «БоБРИЦЬКIIЙ" посів ком-

,

баіінер йОСИП ОНИКІйОВИЧ ХОДОС. Він на-

молотнв 306 тонн зерна. Серед шоферів займає

ЯКИМОВИЧ ревіз

від

першість

на

тік

306

)

комбайнер

ЯКІВ

СТРОКАЧ.

СЮК, В. Г. ШТУЛЯР, А. К. СТРОКАЧ, А. В.

* * *

На 101 гектарі підібрали й обмолотнли скоше­ ниіі хліб у радгоспі «Требухівський» комбайнер МИКОЛА АРСЕНІИОВИЧ КОВАЛЕНКО та його помічник МИКОЛА МИКОЛАИОВИЧ ко­

ВАЛ ЕНКО, намолотнвши330 тонн зерна.

ярих

врожаltJ

третього року

п'ятирічки, що на

143

Комбайнер

ВОЛОДИМИР

МИКОЛАИОВИЧ

ПРУДКИИ з помічником ВАСИЛЕМ ІВАНО­ ВИЧЕМ ЄВХИМЦЕМ з 82 гектарів намолотнв

280

тонн хліба.

повідомленні

1973 року по всіх категоріях 33,4 МlЛьйона гектарі,в, що на 500

г~сподарств становили

РСР, ВТІЛЮЮЧИ,. В ЖИТТЯ PI-

тисяч гектарів більше,

Денний

28-30

намолот

обох

т~удяЩі

YкpaїHCЬK~1

з їзду

агрегатів

становнть

тонн.

H~P~,

ве виконання плану TPeT~OГO.'. року

дев ЯТОІ

і заготівлі

кормів.

У

HeceHH~ добробуту і культур-

на.

ного ршня життя наро,ду.

також роботи по

дальших усПіХіВ у розвитку народного господарства, піДзавдання

першого півріччя

плану

.виконано,

а по ряду пока'зниюв перевиконано.. . .

У пром~сло~?сті П1ВР1ЧН.~~ .ПРОДУКЦіІ

1

B~i'"YCKY БІ~ЬШОСТІ !Іайважли-

ВІШИХ ВИДІВ вироБІВ перевиконано. ~OHaд .завдання виро6л~.~о 1 реаЛl~ОВ~О проДУКЦll .на 851 МlЛЬИОН карбоваНЦI~. ПРИРІСТ

відним

пр.омисловог? ви-

перюдом

року становив

минулого

6,8 процента

при річному плані

приросту

нулого року, сіна, сінажу, вітаМінного трав'яного борош-

Активно

розгорнулися силосуван-

ню кормів.

.

У реопуБЛЩі ведеться ма-

сове збирання зе.рнових культур. Намолоти зерна ВИЩі,

ніж У минулі роки.

Напітальні вкладення дер-

жави .і колгоспів

за

перше

півріччя на розвиток сільсько'го господарства по всьо:l-ІУ комплексу робіт станмщли 1,7 мільярда карбованЦіВ і збільшились проти першого півріччя 1972 рону на 7 про.

центів.

...

ДержавНІ наПітальНl вкладення

наро.дне

господар-

5,2

ж~но

у першому півріччі минулого

За рахунон

79

цього одер-

процентІв приросту

ство

в

5,4 процента. Продуктивність праЦі зросла на 5,3 процента

!

сіна

Р6ДИНУ липня заготовлено більше, ніж на цей час ми-

робництва п<?ршняно з ВІДпо-

~еспуБЛ1КИ

становили

М1Льярда ка'рбованц~в, що на 4 проценти бlЛьше, НІЖ

продукції.

року.

План першого півріччя переви конали всі промисл'ов!

Роль дрібних товарообороTi~. дep~aB~OЇ і кооператив-

міністерства

НОІ ТОРГlВЛl

і

ВіДО:vIства,

ВСІ

області респуБЛіКИ.

тоиин І

ніж

було в минуло~у році.

п'ятирічки, добилися в першому півріччі 1973 року

план реа~lЗацl~

БІльше зобов'язаиня.Першу І

15,6

техніко-еко-

шився у порівняних цінах на

НО:vIічні показники роботи підприємств. Знижено собі-

процента. Піврічний план роздрібного товарообороту

пи «Русаиівський», «Велико­

вартість промислової продук-

виконано на

кий»,

Поліпшились

становив

мільярда нарбованців і збіль-

заповІдь перед державою ра­ нІше Іншнх виконали радгос­ димерський,) ,

ції. План прибутку

«3авориць­

«Требухівськ и й»,

« КрасилІвський», ськнй,),

\

В

Відзнач~ється.:

що

ур.ср

Основні

3а станом на 30 JlИпня радгоспи і птахофабрикн на­ шого району виконали річний І народногосподарський план по продажу хліба державі. У державні засіки засипано

і

ЦСУ

сільсько-

колгоспах і радгоспах на се-

ІВАНОВИЧ

озимих

1973 року.

та інших

вирішального

В. д. КАКУН при НОРМІ 25 тонн подає за день

ПЕРШУ ЗАПОВІДЬ ВИНОНАНО

тоини зерна

господарських культур. Посівні площі пі,ц урожай

няшника

ВОЛОХА.

З своїм помічником ГРИГОРІЄМ СТЕПАНОВИЧЕМ КАКУНОМ він підібрав валки на площі

3143

ку народного господарства УРСР у першому півріччі

УСПішніше, ніж торік, ведуться роботи ПО косовиЦі

* * *

досяг

буряків, льону-довгунця, со-

розвит-

широко розгорнувши СОЦlашстичне змагання за достроко-

На збиранні в~ожаю зернових ~ радгоспі «ПлосківськиЙ,. иаикращих результаТІВ у роботі

Тракторист

ПІдбито підсумки виконан-

ня державного плану

до 60 ТОНН соломи. Ії швидко і акуратно вкладають СКllртоправи У. У. СТАСЮК, М. В. СТА-

* * *

скиртувальників.

Успіхи економіки України

шення ХХІV

ТАРАН та ІВАН Перший намолотив 370. Якість роботи

бригада

(РАТАУ).

на скирту стогокладом 44-45, а в окремі дні

Шофер радгоспу «Русаиівський» комсомолець ПЕТРО ГРИГОРОВ~Ч ВІРИЧ перевіз від ком­ байна ІІа тік майже 450 тонн зерна без втрат.

,

33-34 тонни.

Високим виробітком у цьому господарстві від-

радЯНСі>КИХ народів.

зерна.

тонн

Відмінно працюють на обмолочуваllні валків пшениці в радгоспі «Гоголівський,. комбайнери

відмінна.

агрегата становить

ленінській партії ному-"

дружбі і взаємодопомозі всіх

значається

* * • ГРИГОРІй СВИРИДОВИЧ ПЕТРОВИЧ конончук. 406 тонн зерна, другий -

і

гектарів при сезон ному завданні 100 гектарів намо.~ОТИВ 233,2 тонни хліба. Денний намолот·

дість, укр~ський народ зобов'язаний

ністів, соЦіалістичному ладові,

І

славу і гор­

МИХАйЛО

ГУТНИК, який автомашиною "е-

комбайнів

67

наYJКИ і ·культури.

ресщroліка, що становить її

«Лі ткlв­

"Плосківськнй»

та

Ударно працюють на жнивах у радгоспІ .ГОГОJlівськнЙ- комбайиер

,

горіА СВИРИДОВИЧ Таран і

ряд Іншнх господарств.

СКОСИJlИ на звал

Продаж зерна державі три­

]48

його помічник Микола

гектарів ОЗИМИХ і ЯРИХ

ХJlібів

Іванович Проскурка. і вже

підібрали

]3] гектарі, наМОJlОТИВШН 406 тонн зерна при еезонному завданні 370 тонн і зобов'язанні 625 тонн. За деlfЬ наМОJlОЧУЮТЬ до 55 тоин.

І ває понад план.

На фото: Г. С. ТАРАН і М.

І. ПРОСКУРКА за роботою.

Фото

ОПЕР~ТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ про

хід збирання врожаю ознмих і ярих зернових культур у господарствах району за станом на 30 липня 1973 року (В' процентах

до

плану) О

о

....

",О

Назви

,,::: 0''' 03

господарств

100 100 99,0 98,2 97,3

56,б

43'1 70:9 78,4 90,3

«30РЯ» «Красилівський» «Плосківський» «Жердівський» «Гоголівський» ім. Щорса «3аплавний» «Великодимерський» По радгоспах

97,3 96,б

96,3 96,2 92,7 86,8 79,6 71,б

92,3

П. ТеПJlюка.

45,9 49,4 48,1 76,5 64,3 68,8

61,5 61,7 62,4

80,0 79,0 86,8 100 54,2

58,1 100 77,3

73,8

Птахофабрикн:­

"'о о,. :o!u

"'о 0"1 Радгоспи: «3аворицький» «Бобрицький» «Требухівський» «Л ітківський» «Русанівський»

Грн­

Вони

ваJlКИ на

81,9 93,9 71,б

59,9 69,2

Пухівський ППР Богданівська Калитянська ПлемзавоД «Рудня» Семиполківська По птахофабриках імені Кірова Всього по району

91,9 89,9 85,8

91,2 97,1 92,2

54,9 311,3 44,2 50,8 5:1,7 45,9 71,1

57,7

100,3

процента.

першого

У першо:vIУ півріччі введе-

півріччя по промисловості і в 'цілому по народно:vIУ господарству республіки виконано. Порівняно з першим пів річчям 1972 року прибуток У

но в експлуатаЦіЮ за рахуно!\ держ~вних ~аПітальних вкл~день І КОШТІВ житлово-БУДIвельної кооперацІї 97 тисяч нових упорядкованих квар-

промисловості

зріс

на

10,4

тир

загальною

(корисною)

процента. Нау,ково-дослідні, проектні, конструкторські організаці'f і підприємства продовжували

площею 4,3 мільйона квадратних меТРіВ. Нрім того, збудовано велику кількість житлових бу,динків колrосла-

розробку проблем,

ми і населення.м за рахунок власних. коштів і з допомо-

науково-технічних які мають велике

значення для

розвитку

на-

гою

державного

кредиту.

родного господарства. За пів-

3будован.о

річчя впроваджено близько 350 тисяч винаходів і раціо-

сплуатащю за рахунок державних капітальних вклаlЦень

налізаторських що дає понад

пропозицій, мільйонів

360

карбованців економії

рахунку на рік.

в

роз-

Працівники сільського гос-

96,2 95,7

5,9

і введено

в ек-

нові загаЛЬНООСВіітні школи на 12,8 тисячі учНівських місць, дош.кіЛЬ~,і

заклади на

12,~ ТИСЯЧІ

М1cц~,

ПОЛlRЛ1Н1КИ

та

.лікарні,

ІНШІ

куль-

72,2 97,1 70,3 95,2 80,2 81,4 45,8

подарства респуБЛіКИ орган:ізовано провели весняно·польові роботи. В колгоспах і

турно"П.оБУТОВі об'єкти. ПіВРlЧНИЙ план нультурнопобутового будівництва тро-

радгоспах успішно

хи недовиконано.

74,2

зи на зерно, рису,

внкО'Нано

план весняної сівби: більше, ніж намічалося планом, посіяно ярої пшениці, КУКУРУДцукрових

ДОСЯNlУТО

дальших

успі-

хів у розвитку HapOДHO~ освіти і нультури. (РАТАУ).


ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ІtПРС Hay_oBo-rеореr...... а _о_фере_ці.в., пр_ов.в .. е.а

"-О-рі .. .:zo Х}. з"ізду РСДР:П

-

28

ЛИПНЯ у районному

відбулася

Будинку культури науково-теоретичка КОНферен­

ція на тему «Зростання нерівної ролі НПРС найважливіша закономірність комуністичного бу­ дівництва», присвячена 70-річчlO 11 з'їзду РСДРП. У КОНференції, яку організували місь­ кий комітет НП України та районна організація товариства «Знання», взяли участь члени і кандидати в члени МН НП України, члени реві­ зійної KOMit~Ї, слухачі районної партійної школи керівних кадрів. секретарі парторганізацій, лек­

ротьба більшовиків за зміцнення партії кового типу», «Діяльність НПРС і Радянської держави

з'їзд РСДРП

позаштатного лектора МН НП України Ф. Т. Ши­

муністичної naPтіі

Від імені учасників КОНференції ветерани пар­

тїї М. Т. Поліщук, Ф. П. Бурлака, член бlOРО МН

тому,

що ,на ньому

завершинся процес

об'єднання револющійнихмарксистських організацій і 6ула створена партія робіТНИЧОГО .класу Росії на іідейно,політичних і організаційних принципах, які рО'зробив В. І. Ленін. Виникла пролетарсь'ка партія партія більшовиків, .велика ленін­ нового типу сьна

партія.

На початку ,століття, у Іперіод ·боротьбиза ство­ рення РСДРП В. І. Ленін писаБ в «Искре»: «Ми переживаємо бурхливий час, 'коли історія Росії .кро­ кує

нперед

семимильними

крока,ми

.. ,

за,кладаються

камені для соЦіально-політичних бу.цов, які будуть довго-довго визначати долю всієї .країни». Слова ці виявилися пророчими. Особливого ,З'МіСТу 1В0ни на­ бувають зараз, коли комуністи, всі РalДЯНСblКі люди

пиленка.

Радякськorо Союзу», «Ви­

Учасники КОНференції

«Бо-

проглянули художній

кінОфільм «Шосте липня».

бічною підтримкою радянського народу.

'Ю. М. СОКОЛОВА ПРОдУІ~ції колективи pa~roc.nїiВ ні

механї'затори,

чою

і птахофабрик.

всі працівники

сільського

Ни­

госпо­

дарства району наполегливо працюють, щоб своє­ часно і без втрат з~брати вирощений високий уро­ жай зернових. Складні зав~ання стоять перед колективами про­ МИСЛOlВості

і сільського

господарства

по

винонанню

заlв'Дань п'ятирічки. І саме на їх вирішення зосеред­

жена нині органі.заторська і масово-політи'ша робо­ та ,партійних. органі'заціЙ. Іх діяльності притаманні творчий новаторський підхід і Clміливlсть У вирі­ шенні нових проблем, у,міння згуртувати навноло себе тру,дящих.

Готуючись до 70-річчя ІІ з'їзду РСДРП, партійні організаЦії значне місце в іідеологічній роБОТі від­ пропагаНіді

всі трудящі нашої ба'гатонаЦіональної Батьківщини під керівництво:м ,створеної Леніним партії. 70-ріЧЧя Il з'їзду РСДРП IВі'дзначається не тіль­ ки в нашій країні. Ця дата є ана'менною в історії всього міжнародного комуністичного і робітничого

ня

партіЮ.

історії. Нк відзначається 'в Постанові ЦК КПРС «Про 70-Річчя ІІ з'їзду РСДРП», з порівняно неве­

руху. Історичний досвід Жовтневої революції 1917 року нині належить всім революЦійним силам свІ­ ту. Більшовицька партія у ході IПіДГОТОВ'КИ і прове­ дення її дала Ізразки застосування найрізноманітні­ ших форм і методів rкласової боротьби. П~д керівниц'!1ВОМ ленІнської партії в нашій краї­ ні вперше 'побудовано соціалістичне суспільство. В. І. Ленін на практиці .показав, як повинна діяти партія пІсля таго, як здійсниться соЦіалістична ре­ волюція. Ідучи ленІнським шляхом, КПРС привела радянський народ до пере,моги соціалізму. «Наша Батькі.вщина, 1П0долавши вікову відсталість, гово­

риться в Постанові Центрального Комітету КПРС «Про 70-річчя ІІ 'з'ї'зду РСДРП», переТlВорилася в QVJогутню соціалістичну державу. КПРС об'єднала трудящих всіх наЦіональностей на ідейній основі марксизму-ленінізму, виховала покоління людей самовідданих будівників комунізму, справжніх ін­

.

Нині КПРС іде на чолі радянсь'кого народу, який

Побу,дуrвав розвинуте соціалістичне суспільство. У ході комуністичного буді,вництва Івона виріШує нові, ,складні теоретичні і практичні ,проблеми, .лкі вини­ кають при проведенні внутрішньої і зовнішньої по­

Ії нерівна,

ведуча і мобілізуюча

роль у нашому СУClпільствізнаходить свій БИЯВ у всіх галузях економічній, грО'МаДСЬКО-lполітичні'Й діяльності, розвитну науки і те~ніки, 'культури.

Осмислюючи історичний ДOCB~Д, ми Я'скравіШе ба­

про

,марксистсько-ленінського

вчен­

Пройдений нашою партією шлях не має рівного в

ликої підпільної організації вона перетворилася в могутню, згуртовану, майже п'ятнадцятимільйонну армію комуністів ПРaJВлячу партію першої в сві­

ті соЦіалістичної держави. Історія НПРС і, її бо­ йових одиниць обласних, районних, первинних партійних органі'зацій - це історІя боротьби за пов­ не торжество соціалістичного ладу, 'за краще життя народу. Від цlєІ історії невl~ільна історія роз­ витку і нашої районної ,партійної органІзації. Ще ,в

1903

роЦі ,в Пух ів ці існував нелегальний

соціал-демократичний гурто.и, члени .якого розпов­ Сlоджували політичні листівки І нелегальну лІтера­

туру серещ населення. соціалістичної

Після Вели.кої

революції

вони. стали

.

Жовтневої

ініціаторами

створення партійних осередкІ·в у. селах нашorорайо­ ну, активними учаСI:и:ками будІвництвасоцІаЛІСТИЧного

...

ладу.

В 1920 році за рішенням OcтePCbIКOГO .noвlroBOГo комітету партії перший комуністичний осередок' був створений в ПухіВЦі. CeKpe'l'apeм обрано Ники­ фора Кравцова. ПОТі'М такі осередки ,з'нвилися в с. По,гребах, на чолІ з тов. Бориспольцем, Б с. Троє­ щині тов. Дроботу>ном, В с. Кня,жичах тов. Проценком та в іНШИХ селах. Перший Броварський повІт,ком партВ: був органі­ зований у грудні 1920 року і першим секретарем його був ТОВ. ПО}(lf.Дько, мині illерсонanhНИ~ IПeflсlо- . ;нер. В складlповlткому було 'дев'ять осіб. ,

Поступово СПРaJВжнl.м

райчнна партійна

ор~ані'затором

1

Ії автори­

тет завойований беззавітною баротьбаю за інтереси народу. Партія є основною об'єднуючою, цементую­

,водили

літики держави.

Г. Я.

життя» Є. Н. Федяя, члена президії районної ор­ ганізації товариства «Знакня» Д. М. Лисенка,

з гордістю думають про той історичний шлях, який справді семимильними крО'ками пройшли робіТНИКИ,

тернацІоналістів»

секретаря

заваду пластмас

Мархотка, редактора міськрайонної газети «Нове

з доповІдІ першого еекретари МК КП Украlии

нашої країни, всього міжнароlДНОіГО і комуніСТИЧНО­

в

організації

заваду «ToPГMaf,JI» В. О. 6олдовкіН8, партійної орг-аніза.ціі

творець Но­

-

цих питаннях секретаря:: nарtійної

КЕРІВН А І С ПРЯМОВУІОЧА СИЛА БУ ВІВНИЦ ТВА КОМУНІЗМУ

-

го руху. Цього дня минає 70 років 'З дНЯ відкрит­ тя ІІ з'їзду РСДРП. Всесвітньо-історичне значен­ з'їзду

по реалізації Програми миру, розробленої ХХІУ з'їздом НПРС». ГРУНТОВlЩми були виступи по

пункт у світовому

датна заслуга АеніtЮької газети «Искра»,

30 липня 1973 року -знаменна дата в історії Комуністичної партії Радянського Союзу, історії

ня

поворотний

-

робітничому русі», «В. І. Ленін

тори, агітатори, політіНформатори.

ПАРТІЯ

НП України, секретар парткому заводу порошко­ вої металургії О. П. Норотенко і секретар міськ­ кому ЛНСМ України В. П. Лохов поклали квіти до пам'ятника Володимирові Іллічу Леніну. З доповіддlO «Зростання керівної ролі НПРС - найважливіша закономірність комуністичного бuliвництва» виступив перший секретар міськ­ кому НП України, кандидат екокомічних наук Ю. М. Соколов. На конференції розглянуто питання: «Другий

організація стала

керів.ником соцІалІСТИЧ­

силою

радянського

'суспільства,

авангардом

всього народу. Одне із яскравих свщчень тому Іюстійне поповнення партійних рядів ,передовими представниками робітничаго класу, колгоспного се­ лянства, трудової інтелігенції, що 'створює УМови як для дальшого росту КПРС, так і для її всебіч-'

ного

ро'звитку.

Важливість

цього

очевидна,

тому

що в сучасних умовах не тільки з усе більшою си­

.'!ою

вия.вляється необхідність

зростання

керівної

ролі КПРС, але і сама ця роль набуває нової особ­ ЛИВО~Ті і ~ce ,більш високого рівня. Адже тепер). паРТІЯ ВИРІШУЄ

окладне

завдання прантичної

побу­

дови комунізму.

~epi'BH~. роль партії зростає внаслідок зусиль са­ ~al . паРТll, . спрямованих на дальше підвищення її аоєздатНОСТl, на зміцнення партійної Ідисципліни, на пасилення

марксистсьно-ленінського

виховання

активнасті

і

чення

абм-ін партійних документів,

ка­

муністів. У дальшому зміцненні партії, підвищенні має

дисципліни

комуністів

важливе

зна­

який

нині

проходить.

У нашій партійній

органі'зації нові

документи

вже одержали більше тисячі камуністів. Закінчи­ -л~ обмін лартдокументів партійні організаЦії заво­

ДІВ «Торгмаш»-, !lластмас, шиноремонтного, електра­ технічних вироБІВ.

радгослів

«Плосківський»,

«За­

плаIВНИЙ» і інші. У ході оБМіНу значно підвищився рІвень роботи первинних парторганізаЦій.

НИН.і зростання. керівної

ро.'! і КПРС обумовлю~

ється 1 тим, ..І:Цо ПlДвищується значення ідеологічнаї

ра?ати. паРТll, яка не. ~ише формує СВІдоМІСТЬ мас,

шенні

номуністичну

але .ВІДІграє .важливу роль у вирі­

економічних

і

СОЦіаЛЬНО-ПОЛіТичних

завдань

будівництва комунізму. Партія далі 'l\Ворчо розви­ ває марксизм-ленінізм, теоретично розроблює проб­ леми комуністичного будівництва, ПРОВОідИТЬ ідей­

но-виховну работу в масах. особливо серед мо.'!аді. вДУмлИІВО, по-діловому і принципово керує склад­ ною справою

художньої

творчості.

Партійне керівництво в сфері духовного життя

суc.nlЛЬства набуває особливого значення в УМOrвах

заГОС'l'рення ідеО~огічної боротьби на світовій аре­

}ц., !юли імперіашзм. втрачаючи 'свої позиції, нама- ~ гаеться розгорнути ідеологічний контрнаступ. Тому

партія 'вважає необхідним і далі непримиренно бо­

РОТИ~flЗ'бу'ржуазною ідеологі.єю,

добиватися під­

Івищення і зміЦПЄ'ННЯ комунLстичної суспільної сві­

ДОМ:ОСті, глибокого засвоєння масами ,марксистська­ ленінсЬІКQro вчення.

Зростання керівної ролі партії, визначене об'єк­

тив.ними ,потреб~ми РОЗВИ'!1ку СОЦіалLстичного су­ спільства, ві'Дповщає корінним інтересам народУ. інтересам бу.ці,вницт:ва комунізму. Виріше.f,IНЯ зав­ дань

кому:ністичного

БУ1дів.ництва в

,нашій країні

чимо масштаби і с'Иладність сучасних ,проблем. Ге­ роїчне минуле допомагає ще 'Я'скравіше розирити непорушну преємність ленінського політичного кур­ су, який знайшов сьогодні своє творче втілення в

ного 'будівництва на Броварщині. У t921 роЦІ над Жердовою було піднято прапор першої у райОНІ

рішеннях ХХІV з'їзду RПРС. Цей вірний стратегіч­ 'ний мурс забезпечує наші успіхи в ГОСПОідарсьrкому і культурному будівництві, У здійсненні ·завдань де­ в'ятої П'ЯТИРіЧКИ, у боротьбі за міцний мир і соці­

боту, яка меж~вала ЗІ смертю.

тійної органІзаціІ С. ВелнкОІ.ДИlМерки тов. Зелений, ні дOlПИТИ пр1fбlчникtвreтьмана Скоропадського, від

ючи Програму 'миру, lВироблену ХХІV з'їздом НПРС, пар!lя вносить великий в'Илад у розрядку

альний прогрес у в,сьому свіТі.

ру'к яких загинув активіст РадянсЬІКОЇ влади в с. Го­ голеві тов. ЯШННІК, >Не 'могли залякати і зупинити ентузіастів ,нового ,!іаду. Скоро з ініЦіативи комуніс­ тЇіВ створюються колгоспи В сс. Семиполках, Руса­ нові, Гоголеві.

монстрував квітневий

XXIV

,З'їзд КПРС розробив Іпрограму дальшого

економічного, СОЦіально-поЛітичного і духовного розвитку радянського суспільства. Здійснення цієї програми є сьогодні основ:ною туР.ботою партії, всьо­ го радянського народу. За два роки, що минули піс­

ля

XXIV

з'їзду КПРС, досягнуто :НОВИХ, визначних

успіхів у дальшомупі.цвищенні :добробуту трудя­ щих, ЗМіцнеині е,кономічної і оборонної могутності нашої країни.

Нині радянський народ

успіШно

перетворює в

.

к~муни.

Партійні осереАКИПРОВОДИЛИ тяжку, ~опіт.иу ро­ стріли

з-за

рогу,

ящwи був

ні нуркульські по­

убитий секретар

пар­

Керуюqись ленінськими принципами демократич­ ного централізму, районна партійна організація за­

безпечила ,кількісний 1 якісний с.илад ClВоїх рядів. На 1 червня 1941 року в її складі було 659 ному­ ністів. 346 членів НПРС БІльше половини свого складу-втратила партійна органі'зація району в ро­

життя за'вдання по достро,ковому виконанню народ­

ки Великої Вітчизняної війни, життЯ<мсвоїх синів

ногосподарського плану і соціалістичних зобов'я­ зань третього, вирішального року дев'Я'l'ої п'ятиріч­

і ~очок довівши вірність спра·Ві

ки. Натхненно працювали у першому півріччі

1973

року трудящі нашого району. Понад план випущено

різних виробів на суму

2

мільйони

676

ТИС,ЯЧ кар­

боваНЦіВ, а приріст реалізації промислової продук­

ції порівняно з відповідним періодом минулого ро­ ку становить 7,7 процента, IПродуктивність праці - 5 процентів. Значно перевиконали взяті соЦіа­ лістичні зобов'Я'зання ,по ПРОідажу державі раннІх овочів, по виробниц'l1ВУ 1 заготівлі тваринницьної

о

2

стор.

О

партії, ,справі на­

роду.

партія розглядає як велике інтернаціанальне зав­ дання. Вона. постійно зміцнює друЖбу радянського народу '3 народами

всебі'Чно оприяє

бра'l'ніх соціалістичних

розвитку світової

<країн,

соціаЛі'стичної

системи, зміцненню міжнародних позицій. Здійсню­

мlжнаРОДНОI напруженості, зміцнення сил миру демократії і соціалізму. Це ще раз яскраво проде: Пленум

ЦК КПРС.

Недавно .Відбулося урочисте засідання Централь­

HO~O КОМІтету Компартії У.ираїни, Верхов­ НОІ Ради УРСР, прис,вячене врученню ре.спубліці ордена Дружби народів. Вручаючи ВИСОl;(У нагороду, І енеральний се!'ретар ЦК КПРС Л .• 1. Брежнєв ви­

словив впев~еНlСТЬ.. ,в тому, ща трудівники чотири­ ордеНОНОСНОI УкраІНИ докладуть усі сили для ус­ ШШНОГО ВИіНонання державних планів і соціалістич­

них зобов'язань, трудовими

порадують

БаТЬКівщину новими

успіха'ми.

Всі комуністи, трудівники

промисловості і сі.'!ь­

ськorо господар~тва району, БЄ'ЗСУМНіВНО, самавід­ д~.н?ю) працею В1Ддячать рідній Комуністичній пар­

Відбудовуючи зруйновані вІйною господарства, партійна організація з'мtцнювала свої рЯlЦИ. В 1950 роЦі вона об'єднувала вже 931 комуніста, в 1960 - 1590, 1965 - 2116, 1968 - 3750, в 1970 -

Тll 1 ~адя~сь'Кому урядові за високу нагороду, вне­ суть Г1ДНИИ вклад у перетворення в життя трудя­

ціях нашого міста нараховується

КПРС, ВІ~конання зав~ань дев'ятої П'ЯТИРіЧКИ, від­

4048.

У даний ча,с в первинних партійних організа­

4706

номуністів,

які йдуть в авангарді боротьби тру.цящих за побу­ дову нового ,комуністичного суспільства.

Партія користується безмежною

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

довірою і все-

щими,

Радянської

України рішень

дадуть УСІ си.'!и, енерГІЮ і

ненн.ю й згуртуванню

браТІВ.

Середа,

1

серпня

1973

ХХІV з'Узду

знання дальшому зміц­

могутнього Союзу народів­

року

о


КОМСОМОЛЬЦі

У

не

жнивах

на

у радгоспі

в

бе­

Р)Т'Ь бе3'посetредню участь у ЖІНИ­

вах двадцять члені,в ВЛКСМ. Це водії

ЇХ

автомашин,

помічники, трактористи.

«Русанівський»

такої

не слухали по

«Красилівський»

к омбайнери і

ра.цгоспі

знайти

родини,

газетах промову

го секретаря

ЦК КПРС Л.

Брежнєва

зборах

на

нинішнього

б

Генерально-

І.

партійно­

господарсьного активу України. Висока оцінка роботи трудівни­

ків республіки, зокрема праців-

~' сі 'вони ударно трудяться, праІ­ нучи вчасно і без втрат зібрати

врожай

де

радіо, не читали

НАША ВІДПОВІДЬ - УДАРНА ПРАЦЯ При

сприяла новому піднесенню по­ літичної і , ТРУДОВОї а·ктивності.

Ще ширше розгорнулося соціа­ лістичне

зма,гання

на

жнивах.

-

Я з помічником Михайлом Семеновичем Карпенко'м,

похилий

,"""""tI"oc~~"",,c:-

е.кіпаж

~ІИКО.1И БОРИШПОilЬЦЯ (помі-чник \!ИКО.lа БОГЮllmець) зобов' язався ;~:братизернові з Пilощі 160 гек­ T~piB і ,на)!О.lОТИТИ 320 тонн зер­ ра. Мо .l0ді механізатори щоденно ві ;щрав.lЯЮТЬ

на ,радгоспний

тік

тонн доб і рного зерна.

:11)-35

;~OBci,! ледивно

роботи на

О;lразу ПО

~'же :J перших

ВИРООІТКУ

.

Часто

можна

Юрченко, зобо­ намолотити ...450 тонн зерна, а вже.є 500 ' L -,майже по 36 центнерів " ознмоїпwени­ ці

110'в

пра.цює

на машині

но-технічного

полі

у

завда~ня,ми також

гектара.

Майже

групову

ко,

ще . забезпечена

Микола

своїми

водять з механізаторами бесіди,

.водій Микола

допомагають ни

лен'ко та інші.

ПіІЦВОДИТИ

підсум­

змагання.

Не стоїть у полі ДНЯ>МИ і часто без діла, як було раніше,

Софія ТЕТЕРУК,

пересувна майстерня з механі­ }(ом іспеціалlстами . Вони с:по­

секретар комсомольської орга­ нізації радгоспу.

зації

кіЙ,нопрацюють у

майстеРНі .

Рябий

На фе' PlМУ ,надійшо, в зелений

ми чеком. Бригадир рі-?ьничої і\ригади, у свою чергу, опла­

()д е-рж у ють НІ!

після

. зат.вердже;н­

Іоспрозрахунко'вих

За'в.цань.

у господа,рствах, ваджено

де запро­

чековіК'нижки,

ЧИ"" планів,

теріального заохочення. Так підвищується J)oОЛЬ госпрозра­

центнера

у)IОВНОЇ

взаЄМОРOJрахун­

"іIJ\Ііж вироб.НИЧИМИ підрозді-

,вказано вартість кормів,

орwнки,

гектара

тонна-кіло­

доходів

од

Ні'.1~планових

С'І1ворюється фонд ма­

ХУШ;У,

матеріального

Jlювання,

ки

ДЛА чіткого додержання режи­

д.'1Я

прО'ве.деннявзанмних

створю_ються

му економії.

JI:\\ІІІ і пра.влінням за.провадже­ ІіІ) ІВ багатьох колгоспах Че­ мер(\!!рцького

ном, керівник

відчутні .результати.

НІ'ЦЬКОЇ області.

};J:JbKa років тому тут пе­ lJ~ЙllJЛИ ' на госпрозрахунок. lIерший досвід позитивно познr.(IIfВСЯ

J\apcTB.

на

Тепер

пропону.вали

економіці гоопо­ спеціалісти зано,ву

систе'му

ви­

!Jобничих взаєм{);}в' язкіlВ.

Че.кові ІШИЖКИ ор итади , завідуючі

феРМ1\:,\lИ,

гаражами

стиму­

метра, наводяться інші розцін­

розрахунків. Після .видання че­ ка Hr: ЙОГО корінці проставля­ ЄТЬСЯ сума ВИ'І1рат. Таким чи­

Хмель­

підрозділу зав­ ЖДI! знає, який економічний стан на його дільниці. hухгалтерії

с}'\Воро

стежать

за викори:станням ліміті.в, по­ деІ,адно з.віряють взає,мо'розра­

хунки. Якщо допущено неви­ правда!ні витра Тй, дО ІВИНІНИХ застосовуються санкції. Бюро економіЧJНОГО аналізу щомісяця робить 'висновок щю те, я' к діє

умови

HO.Ra система господа:рських ро з рахунків д&лавже перші ред п(}ліпшили~ь 'Показники:

Насампе­

го~пода,рс.ькі

неухильно знижу­

ються затрати

праці і кошті,в

на одержання ОДlІІниці продук­

ції, помі'l1НО зріс ріве.нь 'рента­

бельності,

піДВИЩИЛ8>СЬ

про­

ДУ-КТИRність прщі на ·полях фер~(.ах.

С.

ШУМАХЕР,

кор.

но<васисте,ма.

РАТАУ.

Політвидав України нещо­ з

росій­

ської мови випустив навчаль­

ний посібник для економ'і'чної освіти

системи «Основи

водять

дослідження

з

проб­

лем економіки, організацІї і упраВЛ'іння соціаліс-тичним сільськогосподарським ви­

равлі.ння в колгоспах, радгос­ пах, об'єднаннях і висвітлю­ ються

завдання

удосконалення

дальшого

- середній урожай становив 21,5 центнера з геюара. Нинішнього року, 'включившись У

Всесоюзне

рівників і головних спеціалі­ сті,в КОЛГОСПіВ, раДГос,пів,

сільськогосподар­

(486

Книга підготовлена науко­ економl -

стами-аграрниками,

які про-

Середа,

закладах.

У ПОСібнику ВИRладені

ос­

нови марксистсько-ленінської теорії організаЦії управління великим соЦіалістичним сіль­

ськогосподарським

виробни­

цтвом, узагальнено досвLд уп-

1

серпия

1973

соціалістичне

зма-

гання за вирощування високого

врожаю 'всІх

сільсмюгосподар-

ськи~

І\УЛЬТУР.

значно

кращих

МИ

добилися

пока3llиків.

Яч-

року

Книга розрахована

об'єднань. Така книга

видається

вперше.

С.

ГЛУЩЕНКО,

редактор видавиицтва.

о

радгоспу

дбає

і

про

вро­

ми. Тому посилили ланки техні­ кою

і

людьми.

пожнивних

Скиртування

решток

прис,корено.

В нічну ЗМіну трактористи го­

щать ~терню.

озимину, лу­

ОРJ:'аніЗОВ~НО у

дві 3r.,tІНИ перечистка насІННОГО матеРіаЛУ.

В. Бевдик, С. Приступко, М. Іваницький.

На знї'м,ку: передові номбай-

нери Василь Ананійович Рибні і

Григорій

вей;

ТИ'Мофі'ЙОВИЧ

кращий <водій

скида

Соло-

автосамо--

комсомолець

Петро

Вl­

рич.

'!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!-! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ПРОВЛЕИАМАЙСТРІВ ХОРОШОГО НАСТРОЮ д~гкий нати,ск ось

уже

чарівний

на кнопку... І прямокутник

ТРffПИТЬ під .чі.

«бомбард,уваmня»

сте-

голубого екрана несе . вас на хви­ лях ефіру. Скільди цікавого про­

На робочих місцях немає витяжної веlНтиляції, пога,не освіт­

пли,ве пере'Д іВМIИ! Ви будете п,ри­

сутні при на'родженні домни-гі­ ганта, побачите при60р-кання гріз­

лення. Але найнеприємніші сцен­ Ішвідбувают. ься, коли до нас за­ ві'fають літні люди чи інваліди

ного потоку у гор.ах поблизу Ал­

RiтчизН'яної IвіЙни. Нам нічим до­

ма-Ати.

Дітей зак(}лише вечір.ня ставити в ремоН'т або 3 'ремонту а

дорослих

захопить

зустріч.

А

більше

фут­

стане ще

почнуться телеВІЗlИЮ

-

Їхні тел~візори чирадіоп;риймачі

'lНеза6аром --- нема автомашини. Щоправда,

ін' коли по суботах з ' Києва. lІі'ри­ силають

автомашину.

Але

чи

П('lj)едачі треть, ої П\J(}vрами .

опроможн.а вона ,виконати всі за·

Але буває ін()ді, що пропаде 3Н)К, і 'зві,ря'та з дитячого мульт­ фільму бе;ювучно роз'туляють ро­ тики, :згас:не бла' кить , екр&на і .

мuвлення, нкі накопичуються за тиждень-др.утиЙ? - А Iщ50 підве­

вже не ,видно, хто ж забив гол ...

І тоді за допомогою люди йдуть до нас ного

-

майстрів 'радіотеле.візїй­

а'тельє.

На.ш ·колектив пра.гне повніше задовольни,ти

вим(}ги

Інашихвід­

відувачів. rtlи ремонтуємо теле,ві­ :щри, 'радіоароИ'Йма'Чі,радіоли та ми·нітофОНИ. План ,минулого міся­ ця виконали на 102 проценти.

зен:ня телеМ&ЙС'l'рів до зам'о.вників ми вже й не .мріємо. От&к і в дощ, ів спек-у міряємо кроками ДОllгі кілометри броваРСl>КИХВУ­ лиць.

. Виникає

'ПІfтання: чому це ~ce

так дієтьс.я?

Ві,lllпові:дь проста: наше ательє піДIlОРЯДКOlва· не ремо' нтюи ,радіо­ телевізійній мережі Києва. І, як кажуть,

до

нас

у

киян

'р:уки

не

ДОХ·(lДЯТЬ . То чи не краще буде пrі\пО'р'ядку' вати нl'4ШУ майстерню Ця цифр.а, а значить і :кількість 'райпо' буткомбїінату? На нашу дум­ ві, ,щремонтованих . ,раді·о.прила.дів, ку, . у виграші будуть в,сі: і від­ могла б бути значно вищою. Мог­ відувачі, і ми. ла б бути, якби іне пе'решJlНИ . А У нашо,му ательє ЩJOвз.диться вони, буквально, на кожному КРО­ не лише ремонтрадіотелевізі'йноі цi~ апара ТYlРИ. 3а невелику платню

Сучасна

радіотелеВI3IИ'на ал&­

ратура дуже ,складна. Приремон­

дає

вимога.м ча.еу,

'Го 'Про

умови

рг,5uти цього !не скажеш.

р ,'ків. Ві~відувачів різні халепи: хто

нащюк.ат

апа:ра:ті,в ми робимо

бе3'ІІлатно і

ється така форма послуг.

Наш

IКО.1Jек'ти.в

виконувати

зобов' язався

замовлення

трудящих

чека.ють тут лише високоякісно, щоб не було ДИlВитьCJl на претензій і на,рік;mь. Тож і про­

стелю, щоб, бува, шмат штука­ турки не Івцілив у 'ТІМ я, той не мине численних дірок у прогни­

лій підлозі, а хто під ноги

НОВЕ ЖИ~Я

тут . 'МОЖНl'40держати

магнітофона, ,радіоприймача чи телевізора. 3араз . у ЮВСііртирах брова.рчан працює по,над 40 те­ ле,візорів, в3Jlтих на ДОВГ<fcтроко­ вий прокат. 06слугову. в&НіНЯ цих

позаЧ' е'РІ~()ІВО. Людям дуже подоба­

на ке­

вих

Q

концентратами.

Закінчуючи збирання зерно­ вих і бобових культур, колек­

озимини, наво- тують грунт під

Тісно стало пр<Щювати у ста­

стичним

вими працівниками

хо-

рому приміЩelНні, яке, до того ж, не ремО'нту.валось більше п'яти

наукового управління соціалі-

виробництвом » коп).

із

уп­

системи

равління.

61

Павлович

відповідні умови на роб(}чому міс­ цipaдi(}MeXaнLкa. І якщо кваліфі­ І,1}Іція наших праціВlНикііВ віДПOlві­

робництвом і викладають від­ повідні нурси У вищих учбо­

ським стор.,

Іван

ті потрібна вис' окамайотерність,

Кадрам-сучасну науку управління ввро6НВІІТВОМ давно у перекладі

з

,відрахувань

одеоржа'ніз ферми

району

парторгані-

маршрутівподо,р()Жєй

~:) . hНИЖОК вносяться ЛІМІТИ БИ Г{іа т щі .виконl'4Щ!Я "виробни­

доорива. Видано чек і шоф~ро­ ві за доставку вант&Жів. Та­

cwcTeMY

Кучер,

знайомлячи нас

больна

ЧЕК-ВИГІДНО І ЗРУЧНО IiО!})!. Завідуючий, прийнявши йuго, розрахува:вся 3 рільника­

Секретар·

радгоспу

казка,

І\У

Григорович

роботу

техніки. ІЩОДНЯ агітатори ЦІан Трохимович Юрченко, Катери­ на Володимирівна Соловей, Ми­ кита Остапович Міщенко, Ана­ толій Григорович Симонов про­

Illибіка, трак'то,рист Оле'ксій Пав­

тив чеокю(

викона­

Створюємо основні і страхові насінні фонди. Худоба буде кра­

нізувати зма'гання.<ВзаЄмодопо­ могу, обсЛУJ:'овування' людей,

його

.че хu'р'чування для механізаторів.

оправляються зі

з

запроваджено

обов' язки ,входить доставка в по­ Добре

достроково

ці. Bi~MiIlHO працюють комбайнери Василь Маркелович Бож-

,комбайн'ів, Я'Кіпрацюють на о.ц­ ній площі ІВ . окреМИХ затінках. Це дає · ,можливість краще Орга­

ремонт­

обслуго,вування. а,грегатів,

-виходить

!Все це з6іж~я перееіз від КОМ­ байна ДО' · зерносховища цюфер комсомолець Петро Вірич. З перших днів виходу в поле

Крім подання допОО[оги на випа­ док поломок

-Степан

nV"""'On'n"'H '

- мо л ()д(}го водія Ми'к'олу Павленка, який

змогу

ти свої договірні зобов'язання по продажу Ідержаві хліба, внісши свій скромний вклад в український мільярд зерна.

билися ХЛібороби рruдгоспу . - Торік , - 'зазначає він,

Нор,ми

'бr:чити

добивають-

дить конкретні цифри, яких до-

:на ,пе:ревезен­

виконують на

дало

показникІв

ся комбайнери брати Рябі Петро, I\lикола і Василь . На їхньому рахунку вже є більше тисячі тонн на!VlOлоченої пшени-

дом збирання

процентів.

12()

високих

' зернини.

днів хлопці

комбайнів.

десь у межах 33-34 центнерів з гентара набагато більше, ніж записано в зобов ' язанні. Це

ного колоска, а на землі-

закі'н­

ШIiВ овочі до магази, ні,в Києва, а ні зерна від

paHKO~1 комбайни включилися В роботу. У соціалістичному змаганні

тив

споча'тку достав­

-

свідчать, що становитиме

жай HacTy:gHorO рону. Дощі де­ щО Сl'ВQI'~ЛИ розрив між обмо­ ЛОТG.м ,XJI16а і збиранням соло­

.lіноваіні,су')!дінні робітники. Ми­

тепер усі троє

центнера. Попе-

баЙн. Якість роботи відмінна. От і В цей день перевір'И~: ПО" казала, що в 'стерні не- з~айти

зареl( омеНДУЮ.1И ' себе як дисцип­ ItО.l1} l\Iенжега

37,7

по

p~ДHi підрахунки середній · урожай

зонну норму виробітку на }(ом-

ченні навчаннп на курсах шоферів.

-

рах

до

ІваШI(О та )lихаЙ.lО ЧУНЯК. Вони за кер'!,о

ком-

двигун. ДНЯ, а

цент­

комсо­

,!О.lьці Микола Менжег~, Григорій

Ci.ll!

на

-

Кучера це в ИіНЦі

30

нерів з гектара, пшениця Ми­ ронівська-808 на 14 гектарах дала по 53,4 центнера, Одесь­ ка-51 на 76 гектарах - по 43 центнери, .Alврора на 23 !Гекта­

Степан Михайлович ХамбіР. Усі вони достроково виконали се-

ПРИСТУПИ;lИ

автомашинах

ви- ~ меню зібрали де, сь до

peMoHTHwKiB

транспортер,

бай ні М. Трапилося

РO'l'У . Т&к,

К О )!С О 'lО.lьсько-)!о.lодіж,ниЙ

потребі

илwкають . по рації, установленій на адномуз комбайнів. Через 5-6 хвилин ~юни вже на місці. Так було, коли 'на 'Йомбайні С. Юрченка зіпсу,вався

-

симо допомогти у никлих

подола НіНі ви­

пе.решкод.

о. МІЛЬКО, ра)l,іомеханік лінії.

поо

з стор.

О


.'

:КУ":Е.жwар:М:litц:l ва

n іс н

я

.кращих комбайнеріВ. їх заяв1tами

Дружно аплодували меха­ Нізато,ри виступу чоловічого

вонального ансамблю,

Ось і в ці Дні, КОЛИ У полі нипить робота, агітнультБРи­ гада ЖердІвсьного будинну нультури завітала в обідню перерву

до

дить підсумки

і

механізаторів,

народна

за

будинlIt'Y

лінський, у глядачів

перехідний червоний вимпел передовому комбайнеру Ми­ колі ЛаріоноВИЧУ Горілку. Лунає пісня «Ой поля, ви широкі, безкраї». Нею зав­ жди розпочинає свІй виступ агіткультбригада. Ведучі Та­ м,іла Ностенко і Галина Му­ зиченко розповідають про хід жнив У радгоспі, відзначають

з'являлася весела

'ня -

одразу

коло·ска.

сільського.

КУJlL"I'YPИ -

хо.м

чаетий

він сатиричні куплети.

'J1oro ж дня нультарМіЙЦі виїхали 8 сусідню бригаду в Підлісся.

КОРИСТУІва.лись

ступи Ольги

lКомбaAlнери Петро fри­

ТIIJКОЖВИ­

Музиченко.

Трудівники

дяку.вали

та

полів

тепліша погода - 25-30 буде на початку місяця, _в тре­ тій і останній п' ятиденках. Значна хмарність, міСЦЯА-tU ко­ роткочасні дощі з гроза,ми про­ йдуть з 5 110 10 і з 20 по 25 серпня. В решту 'юсу nерева­

сер·дечно

культа.рМЇЙЦЯМ

J:\ИСТУПИ

З/llПРDШУ,Вали

за при-

,жатиме A-tаЛОХА-юрна

їжджати частіше. М. ЧЕРНЯ€ВА,

·Приr.:Вячують свої .виступи хУльтар.міЙцj. ВОНИ ,виступн-

директор

111

бібліотекою.

Серпень на Україні - місяць гроз і спеки. В окремі РОКIl стовпчик тер,нометра nіднімав-· ся до 36-40, а в Запорізькій області і в степовій частині КРItAIУ до 41-42 градусів. За прогнозом гідрометц е н тру СРСР, У цьому році на Україні, крім південних областей, серед­ ня температура повітря перед­ бачається 17-22 градуси. Най­

ти'».

ВОНИ НО!РМИ де:нного .ви,ро.бітку.

С. БОГАЧЕВСЬRА, завідуюча ЖеРДівською

ПОГОДА в СЕРПНІ

ан­

МИКDлиf3lркавого, які ВИ'КD­ 'нали пісні «Дрооди»і «Со.лда­

горавич Сем:иног, Во.лодимир Пauо.,.. Rо{}бут, Петро Я,ко­ ІЩЧ СеIfИНОГ, Ми,кол& Павло.­ 'вич Н,ІІПІЄ'НКО та і'Нші. На 120 -130 процентів виконують

ПОСМ1ішка

так майстерно виконував

-

повно.ю

гість у тих, ХТО ;на жнивному ФІIОIfТЇ. Н& opa~MY фланзі змаган­

Микола Олександрович Венг­

вручає

жодного.

Агіткуа..."бригада

гроаи

во.­

са'м6лю, які ;викону,вали ОЛЬГ8! Нишенко 'та Тетяна Семино.г. У Їх 'репертуарі «Орен­ бу'Р'ЗЬКИЙ пуховий плато.к», «ВDДDГРай» та інші пісні- 'ра­ дянських КОМПDзиторів. У спі­

щоб зібрати до..рід­

3~НИНИ)

пісня

проВіЗ0ван!:й сцені висту,пав головний економіст радгоспу

минулий день, відзначає нра­ ЩИХ

українська

3.

.JIITHI

слухали

піСlні у супро.во.ді

каЛЬІНо.-інстру,меН1'аль:ного

'НИЙ урожай бе'З втрат жо.дної

«Перелаз» у виконанні Анге­ лLни Ностенко і Григорія Лук'янченка. А коли на ім­

ОленПіДВО-

змагання

віддачею,

КіНОфіЛЬМУ «Невловимі мес­ ники •. Сподобалася глядаЧЩl-l

механізаторів.

Дирентор радгоспу сандр Янович Нулик

МIJ1)CЬКИИ» працюють

виконав для них українську народну пісню «Та орав му­ жик край дороги. та пісню з

ці.

13.з3.Доволенням г.llядачі

ЖJнива досягли зеніту. т.ру­ ді,вни&и :pa~гocny «Великоди­

який

ОСТАННІ

та'ко.ж перед труді:вниками

садової та овоче,во.Ї бригад.

хто попереду

та.

За давно встановленою традицією ВІД початну робіТ і до обжинон поряд із хлібо­ робами у пол,і-нультармій­

ли

! . Для ТИХ,

виконують пісні

культармійці Галина Шило, НаДіЯ Тулупова, Любов Шип­

полями

над

Це за

го

Великодимерсько­

будиику

культури.

!

і суха по­

года. Місячна кількість опадів у Ч epHiгiвC~Kiй і Київській обла­ СТЯХ становитиме 80-120 .'ІІі-

ліметрів (більше норми), у Кі­

ровоградській, Д ніпропетров­ ській. донецькій, Запорізькій, ВОРОllltlловградській областях

\ -- 40-55. на РС'lItті теРlІторії­ \ 55-80 ,1{іліJlетрін (б.1ЮЬКО НОР_ Ші).

І

на

заході

,1lI!ІОІІ!'

--

рес11!/б,lіК/І

НОРА/и.

.у. МIІКО.1иї(іськіІі.

ськіІі,

Одеській,

ХеРІОIІ-

Кри,1/СЬЮЙ

'

21-22 ,'радУСIІ_ Опадів буд,' \ 25-50 ,lіі.lіАІстрів (блюько НОР­ ли), ПротягО.11

ліСЯЦ}l

nереliа-

\ жатиА4С тепла погода. Місця.1/1l пройдуть

/;ОРОТl;очаСllі

дощі,

1'еш!ература ПО6ітрн (!Ночі -15-20 градусііі. вдень - 25-

:!О. Лuше блюмо

10

СI!РnНЯ 60-

.'>

на :JН1l311ТЬСЯ нночі до 10-15. вдень до 20-25 градуСіІі. На південному Gерезі Кри.\IУ

22-24 кіль/{іСТt)

cpauycll,

Оl1адіu

,\/iC!l'lNll

30

лtіліJllетрів

(БЛ1l3/J/{О /ЮjJ},llI). ПротягО,lІ мі­ СЯL(Я

К!JльтарМlиЦlв. У репертуарі їх -

Старанно готуються учасники агіткультбригади Русанова до кожного виступу. У короткі хвилини перепочинку, обідньої перерви культармійці поспішають до механізаторів. ЧлеН/f агіткультбригади інформують їх, хто попереду у змаганНІ,

Близько десяти виступів у полі на

МІЦНЕ «ВЗУТТЯ»

жди раді їх приїзду механізатори. Агіткульт6ригада у полі це значить,

ральним tюмбайнам

СН-4А

нові ши:ни

Ленін-

на

полях

краю

СЕРЕДА, Перша

вплітається

у

гуркіт

Фото В. Хамбіра.

,(РАТАУ).

І

20.00 телефільму .ЧервониЙ готель». 21.00 Інформаційна програма .Час». 21.30 Співає народний артнет СРСР А. Іванов. . 22.15 -- Кольорове телебачення .• На Х

СЕРПНЯ

цертиа

-

9.35 .• 10.15 11.4011.50 -

Програма передач. Но­ внНи. Для дітей Відкриваємо календа'р». (Докецьк). Худож­ ній фільм «Вклоннсь вогню». «Щоденннк змагання». Кольо­ рове телебачення: .«На Х Всесвітньому фестивалі МОЛОДІ І _студенТІВ в БерЛІ­ ні». Теленарис «Сільські зу·

держаltнorо

13.50 1525 - Програма 15.30 - Для дітей. Угорськнй

стрічі».

16.10 -

телеlSаqеннSI

багато­

«Молдавськиї! мільЙо!t». 17.00 - Кольорове телебачення. «На Х Всесвітньому

«На Х Всесвітньому фестивалі молоді і студентів в Берліні». 10.45 - «Людн-

ні».

Для школярів. Є.- Пермяк.• Золота со-

і ,нігті.

з.ахворю.вання дуже

16.30

вихованН!!..

думка».

художнього

програма-УТ

Наша

афіша.

16.1.')

«Жнива

Т1";етього. вирішаЛhНОГО». (Дніпропет­ ровськ). 16.35-«Орбіта дружби», (Про

але

про

«Ваша

польського

Друга

передач.

серійний художній телефільм «Колюча фортеця •. (З серія). 16.00 - «БесІДИ

"'''''

програма

Прем'єра

Всесвітньому фестивалі молоді і сту­ дентів в Берліні». По закінченні-нови~ 1111. Програма передач.

які не звертаютьCJI до. лі~ ГP',,;(~'K 'ПDра ........ " 'не лише шкіру,

...uv

п()­

3. СКОТАРЕНКО, иачальиик Украінського бюро погоди.

мо­

програма-ЦТ

930 9.45 -

Нраснодарсьного

у,достоєне

СТЕРЕЖІТЬСЯ ЗАХВОРЮВАННЯ

І

ЩО

жарка

заводу.

3нака якості.

РАДИТЬ ЛІКАР

пісня,

-

Це «взуття. для самохідних машин після 'Випробувань

Удвоє довше, ніж звичай­ но, служитимуть зернозби­

дзвінка

торів, це оперативне повідомлення, це nідбадьорюючuй жарт.

русанідських

градсьного шин.ного

RОМБАИНІВ

з марною

рахунку

народні жартівливі та лірич­

ні пісні, пісні радянських композиторів, сатира і гумор. Зав­

для них виконують номери концерту. А для тих, хто затримує роботу, у культармійців є дотепне, дошкульне слово.

переважатиме

года. Вдень 25-31 градус, близько 13 і 23 серпня темnе- І ратура зни31lТЬСЯ до 22-25 гра­ дусів.

соціалістичне змагання колективів Хар­ ківського заводу «Е:1ектроважмаш» і

Теленарис

Ленінградського сила»). (Харків). рів Вогнище».

об'єднання «ЕлектгюДЛЯ ШКО:!Я" (Донецьк). з'їзд РСДРП, «Біль­ Фільм-концерт «РосіН­ Докумеllталь­

17.05 -

.

.• 17.30 11.15 Розповідь про 11 шовики». 18.00 . Телевистава. 12.50 - Виступ на- ські візерунки., 18.30 3.устрічаю'Гься не заразні фOl{}МИ. ми, які лущаться, ІНа гладенькій москвичі». 19.30 - Кубок СРСР з фут- ціональноro театру танцю Сінгапура. ниіі фі"ьм «Квіти і люди». 19.00 - 111бола. Півфінал 21.15 - Інформаційна 13,35 - Програма Цілиноградської стуб ОднЗJК Iне'ріДКD ДОВDДИТЬСЯ зустрі- шкірі а о. ВDЛ(}СЯlIl'И частиНІ ГОЛD- програма .Час». 21.45 - Кольорове те- дії телебачення. 15.25-Програма пере- формаційна програма «Вісті». 19.25 «В і .. '1І . Ф необ 'дн() одразу звернутися лебачення .• На Х Всесвітньому фести- дач. 15.30 - Для дітей. Угорський ба- Концерт. (Харків). 20 30 чатися 1 з зwразними (}рмами, І ви, І Х'І . . валі молоді і студентів в Берліні». По гатосерійниіі художній телефільм «КО- миру». 20.45 - «На Добраllіч. діти!». які .в.и'кликаються пеВlНИМИ збуд- до ліка.ря сшщі8ІЛіста 'ІІО шкі- закінченні - новини. Програма пере- люча фортеця». (4 і 5 серії). 16_35 21.0.0 - Програма «Час». (М.). 21.30 Вперше на телеекрані. Художній фільм дач. «Розповіді про професії». «ПоліграфіН б · иИ'ками. ря.них 3.аХlво.!І}ю,ван:нях. еD ХІДНD Друга програма-УТ СТИ». 17.05 - Ко.1ьорове телебачення «Місто під липамн» . 23.05 - Інформа­ Одним із тarких захворюв3ІНЬ 1\1 а:м ,я'тати, що .вірниЙ діа.гноз 11.00 _ Телевізійні вісті. 11.15 - для школярів . .творчість юних». lї.3n ціjіний ОГ.1ЯД «На ланах реСl1ублікн». S стпигучий лишай. з.будник. йо- грпБКО:ВDгозах,ворювання можна. О . ПисемськиЙ .•Тисяча душ». Телеви- - На здобугтя Державної премії СРСР 23.10 - Вечірні НОВІІИИ. Програма пере" става. 16.40- Наша афіша. 16.45ГО грибок. Ура,жа.є ця ХВО'РDба ПDставити після огляду і лабора- «Хлібна нива». (Херсон). 17,00 -«Де 1973 року. <Архітектура». 18.00 - Но· йшли з боями загони Ковпака». (До виНІ/, 18.10 «Хліб іде». 18,30 .Про найчастіше Д1' тей , Я'Кі люблЯ'ть ТDРНDГО Об слідування лікарем 3О-РІ·ЧЧЯ. иарпатського рейду партизанф' 1. бавити.ся збродячи~1И кішк~ми і сшщі&лістом по шкіря:них захво- ського з'єднання під командування.. 19:25 - КОЛЬtJрове телебач.ення. ""он- І РеАактор в. ФЕДИН' С. А. Ковпака). (Львів). 17.30 Для ., СDбаками. При ураженні гриБКDМ рю,ваннях. ,Він же призначає і дітей .• Сонечко,. (Одеса). 18.00 - Те. левізіАний фільм «Вірність.. 18.30на гол(}ві У'J:ВО'РЮЮТІ>СЯ ллями різ- Л\ІКУ'вання. Реклама. Оголошення. 19.00 - Інформа......................................_ .................._ .... : НDЇ ,величини. ,в області за:~аженПри :віДСУТНDстіправильного лі- ~~~HaB:~1~ГI~~~;y;'~~~~~' al:T~T--;; J~~P і. БРОВА_РСЬКА ТОРГОВА БАЗА ТРЕСТУ «УКРТОРГТАРА» ~ ня волосся ламається, тьмяніє. кування зах·ворю,вaurня .м(}же про- В. Сєчкіна. 20.15 - «Екран молодих». і Серед рі·зно.ма:нітних

ва:нь

ШКІРИ •

людини

заХВD]}Ю-

зар,азrне. Я

наича.СТlше U '

'

кщо У дитини з я,в

ил СЯ ІПЛЯ

'-

и

'U

фестивалі молоді і студентів в БеРЛІМ.

18.00 -

на і її справа». (Челябінськ).

Новинн.

Ісаковського.

- Поезіяі 19.00 18.10 _ .Москва

рока»

дач.

~

Спостерігаsть,ся

ЛУЩЄІННЯ шкіри, до.вжуваТlfСЬ м~сЯ'цями ЙРl)ками. ~*'~і'%~~f:~0;~,~~)._21пegо;:;;а~~а :~~~:~ І

- запалеIННЯ,СИIl1, діти скаржать,ся Не ДОЗВDляйте на зу'д. Одн(}ч&сномо.же уражатися і гладень'ка ШRір,а. При цьому

УТВІ)РЮЮ'ТЬСЯ

червоні запальні . плями, IнечисленНІ,К:РУГЛОЇ фDРми, 3 'рrзко ЧЄІ)ВОНИМИ roраями, на яких ,помітно ~рібний .пузирчатиЙ

сип. У цен 'l1p і 'ЛЛЯМИ _ лущення. У ДОРDс.лих

часто 3.устріча~ться

хр,онічна фо~ма

дожній фільм .Батько». 23.20 - Інфор-

.

23.25 - Вечірні новини. Програма В індивідуаЛІ/НИХ кварти.Р1)Х, передач. ЧЕТВЕР, 2 СЕРПНЯ . . . Перша програма-ЦТ : ДИ'l1ячих устанавах, школах 'І!Н- 9.30 _ Програма передач. 9.35 _ Но- : ших 'місцях, де були івиявлені 8ННИ. 9.45 -'- Кольорове телебачення.: хворі грибкави.ми ХВОРD,БIllМИ з : допо.мо.гою 'районної санітаРНDЇ ПОПРАВКА : станції НОО1бхіllJНО ПРОВDДИ'lИ реУ иомерl 116 за 27 липня 1973 року в нашІй газетІ сНове життя» траПИJlа-

лікув&ння хвор,ими,

міщень.

Н. РАДЧЕНRО, і

JI кар-дерматолоr.

ки •.

другІй сторlицl треба читати: сНа фото:

CJlюсар

за.оду

порошковоі

.ІІургІї ОлексІй Ткаченко».

мета-

Ільм-концерт,

пиломатеріали,

маційниА огляд .На ланах республі-

С'l1ригучого ли- тельну дезИНфекцію речей і :при- ся ПОМИJlка. Текстовку до зиlмка иа

ма,аеНЬЮfХ».

гараЖІ

.

метаЛІВІ,

. М 1« осквичів»,

б

будівельний ліс, деталі наличн. ики,

плин. туси,

будинків М-З,

пороги для

В

В

«олги»

агажники, пружини ДЯЯ « anГИ»б' черепицю

:

: • • :

газові,

: : і

тором, ворота металеві, умивальники з ту ами і фаянсові,

і

металеву рlзних розмірів,

покрівлю гумову, тру и

комплекти водостічних труб, казани алюмІнІєві, ГОРШКИ алюмінієві, бензоплитки, таганки з газовим балоном і редукмб

І : •

: :

має в продажу за гоТівку

дітям ГР'&ТИ'СЯ з (М.). 21.45 - Вперше на телеекрані. Ху-

бродячим" СDбака.ми і кота.ми, за_. но.сити ІХ У юмнату.

шаш, що ,ВИНИ'Ji.ає ЯІК :наслід(ж не-

праВИЛЬНDГО

великих

еврики фаЯНСQві, цвяхи будівельні і ШИферні, пластик. З . Б Д вертатися

на адресу:

м.

ровари,

(8 районі залізничного вокзалу).

вул.

имитрова,

119

. •• :

t

Адміністрація.

• .......................... _ _........_

•••••••••• _

!

.. Н.

rl~~~'g,~~~~~~#~~~1'4~~~'~'~~~~~##'~'~~4~'~'~.~~~~~~~~~,~~~~~#"I~~~~~~~~~~,~~~~#~~,~~~

І

«НОВАЯ ж.ИЗНЬ,.

Коммунистической

-

оргаи Броварскоro roрко". -

партии УкраИ8Ь1,

Совета депутатов трудящихся

roродского и рвАоииоro

КиевскоlІ оБJlас:тв,

і

НАША АДРЕСА:

... ву....

2Іі5О2О

JSровАри.

Кнівська,

154.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

відповідального

дента

.. мІсцевого

масово, роботи,

- 19-3-82. заступника редактора - 19·4-47. віддІJlУ сlльськоге господарства, кореспон- 19-3·111. вІдділІв промисловостІ, фотокореспондента - 19·4·67. секретаря,

радlомовлеин!!

І

ІНДЕКС

61964.

У. -вІвторок,

сере.."

Газета

n ІІТНИЦЮ

виходить

І суботу.

~~~~~~.~,~~~q~~~""~~~~,~,#,~~~,~,#~~~~~#~#~,~,,,~, ~~~~~~~.~-~-~_.~#-##~---~-~.~---

Броварська друкарни, Київської області, вул. Київська, 154.

Телефон

-

19-4-57.

Зам. 3724-9899.

#119 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you