Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

РІК ВИДАНЩІ

КРАІН, ЄДНАйтеся!

32·8

.Nr 119 (3271) ЧЕТВЕР

7 ЖОВТНЯ

#U;:~~:~_\

ОРГАН БРОВАРСЬКОro РАионноrо КОМІТЕТ}' КОМУНІСТИЧНО І ПАРТІІ УКРАІНИ. ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЖОВТНЮ-ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

в дусі вдності і взаєморозуміння ХАНОй. ,(ТАРС).

4

жовтня у 'столиці ДРВ ВLД­

тійно-урядової делегації, яка перебуває з друж­

ні" візитом в ДРІ В. На міТИ!fГУ виступили ,Перший -секретар ЦК ПТВ де 3уан і глава рцяне ької партійно-урядо­ вої >~e.leгaцiї, Ч.lен Па-ліТібюро ЦК І\;ПРС, Голова Президії ,Верховної Ради· e~op М.В . ПідгорниЙ.

МЇ'Ги.нгви.lИВСЯ

в

маніфестацію

братерської

повну

єдніеть

і

взаєморозу.мїння

сторін

. '" .

в

тованості КlПРС і П'IlВ, B'€THaMCЬKoгoi радя!loCЬ­

другому

відділк у

«Бобрицький~

рад­

пер­

шІсть у соціалістичному зма­ ганні

на

картопляних

вах зайняв комбайнер

Юрченко.

жни­

М. І.

Він ра3()м з трак­

тористом п. Н. rутвнком за п·ять днІв викопав картоплю

усіх

на

13,4

5 жовтня в Ханої 'було за· вершено Р<l.дянеько­ в' єт,намські · переговори. , у ,НИХ . взяли у:чаеть член

К. Т.Мазуров, К. Ф. ,Катушев, посол ОРСР в ДРВ І. С. Щер'баков відвідали ханойськиимеханічнии

Політбюро дкmпрс, :Голова ,Президії Верхов,ної Ради ОР,СР М.В . .під' горниИ, член Політбюро ЦК

завод, де ' оглянули цехи, розмовляли з робітни­

1'- Т. ,Мазуров,

СТУПИ.ТІИ директор піДПРИ6мства

,1ЯТl, до скзцу радянської паР'ГіIЙНО-УРЯДОВОЇ "10легації .

і К. Т. Мазуров. На ,мітингу ! був присутній Пре­ )І'єр-:Міні'ст,р уряду ДРВ Фам Ван .донг.

ки Хуарl Бумедьєиа 4 жовт­ ня з офІцІйним вІзитом в Алжlр прибув Голова Ради МІНістрів СРСР о. М. Коси­ гІн. МІж о. М. Косигlиим і Хуарl Бумедьєиом 5 жовтия

ПЕРЕГОВОРИ В АЛЖІРІ АЛЖІР. (ТАРС). На за­ прошеRRЯ Голови Револю­ цІйної ради, Голови Ради МІIІІстрів Алжlрської Народ­ ної Демократичної Республl-

почалися

переговори,

блем,

Переговори

будуть

про­

<<30 !Р!Я»

О

«Же:РД:8СI>кwіі»

'"

«З8'П.1·аІ~Н·ИИ·»

ПтаХофабрики

Радгоспи

2824,зз

65,5 75,2 48,4 23;)3-'62 58,,9\01:5,8 З8,7 " 58,2 89,6 73,3 33,2 55,6137,2 56,0 25,З 4I,5106"З 70,8 18,2 33,9 109,6 479 13..8 3:2\ 734 88:0 9,4 22:0 70:8 '66,1 2,9 \59 322 78 . . ,. ,. "

Оlр<:а·

«КРaJCИЛ~ВIСЬКИIЙ»

0. .. 0

44,8

55,З

46,3 28,2 31,4 8,1 4() 2

П)1!С Ї ОСІ:ІКИIЙ ·пле.М-

«ГQ/X)ЛJ)ОСЬКИЇ!»

.вО,5

«~аl!L~ЬКIІ1Й»

ШОСТОГО

жовтня

минуло

\34,8 '120,4 68 . 5

Ка.1ИТЯlН<С."ька

-

1'20,:8 85,2105,8 60,930,8 28,7

БО[Щ8'Н;іВОl;ка

держстраху.

п'ятдесят рокl,в з ,дня пІдписання

йдучи

В. І . .ЛенІним Декрету Раднар­ кому .Про державне майнове страхування~ . Цим документом

державного

було покладено початок розвит­ державного

страхування

В перші

влади

роки

під

в

Радянсь­

керівницт:вом

В. І. ЛенІна була проведена на­ цІоналізація страхової спра'ви, розробленІ 1 ЗД1йсненІ головні RpИJЩИПИ страхових взаємов.1д­ восин, що вІдповІдали економlч­ lШм 'lIотреба!м 1 соцLaлістичному будІвництву в нашій країнІ.

Напередодні цІєї

дати

в

ра·

йонному будинку культури вІд­ булися урочистІ збори фlнансо­

45 4

56:9 112,8

страхових

органІв

виступив

І

На.пружена

робота

проваеДми-

-

ТЯу~~~~~~~~еН«іПЛ~. riB~:'oK.Jt~~~i Lз і

.

чll3

з

них

50-ріЧчю

страху\Вання,

ко­

страху­

вання району, вІдзначив допові­ проведення

роз'яснювальної

ши­

роботи

районного

додатково

направити

карбованців,

якІ

у

народне

тисяч

120

одержано

рахунок перевинонання

за

прибут-

---п'ятдесят1 --.

--------

страховий групи

аК1'ИВ.

сприяння

страхуванню,

294

Створено

в

42

державному

,склад!

якиJC

активісти. За їх допомогою

заключено понад 33 тисячі до­ говорів на добрОВільне страху­ вання.

органІзаціях.

Кііарталу нинІшнього року по lІсіх ви.дахстрахування викона­

процента.

Районна

iНfCпlльським і Ниєво-Свято­ шинськими районами, зайняла перше ІМІсце в області, за що їй вручено перехідний ЧеРВ0ний прапор і Лочесну Грамоту обкому IПрОФОпілки державних установ І обласного управління

року

на

'55' гентарів і добилися сили на збираннІ п н х ово . 'чудовогорєзУ.льтату - врожай Старанно труд~ться КОб-а~~l 'СтановИ'l'Ь понад 1 ООО центне­ столових буряк в r аш ро lТ и- рів з ге,ктара, або майже 'ВДВі­ ки і студенти з нституту Ц - чІ БІльше взятого соціалістиq­

Ht

вільної авіації. Ножен

накопує за зміну 6~8 цент нерІв :кареніlВ, ItИКОНУЮЧИ і пере-

виконуючи норми. Щодня буряки збираються не менш як двох

-

гектарів.Норені

щаються ,

складаються

тонн

вивезено

і

в

накриваютьсягиЧкою . уже

очикупи

250

на держав-

І.

Р.

Маслюкова,

начальника

інспекції державного страхуван­

ня

С.

П.

Ланталія,

головного

фінансового !Відділу 'Забезпечи­ ли стабільне виконання квар­

Страховим органам

СОЦііШіСТИЧНОМУ Ізмаганні з Бо­

значних успіхів. План третього

їх · цього

площ!"

ного зобов'язання. Тут тепер працює 65-70 чоловік, які щодня збирають до 5 гектарів . Основні зусилля ,механізато­ рів у цей період ,зосередженІ

на копанні картоплі, де зайня­ то чмири агрегати . Комбайнери Петро Андрійович Топіха, Іван Якович Топіха, Григорій Тихо­ нович Лях та Янів І,ванович Строкач накопують за день по ТОНН. А середній урожай пе­ ревищує 140 центнерів з гекта­

25

ра.

господарство району

інспекцІя державного страху­ вання вийшла переможцем у

за­

досягли

вИроЩ)(вали

вже поступило 35870 карбован­ ці'в. , в районі працює вели.киЙ

Добре поставлена страхова робота в селі Рожни, радгоспах: « Бобрицьний », « Русанівський~ ,. Гo.rолівськ!й стрічково-ткацькіЙ: фабриці, заводІ торговелрного машинобудування, Семи.nоЛКіВ­ ській птахофабриці, Літкl:всь-­ кій швейній фаБРИЦі і інших:

широкого

громадськостІ

105,5

.праЦівники

Уопішно справляються 1з своїми Ізавданйями і працІвни­ ки районного фІнансового відді­ лу. Вони забезпечили внконан-, ня

плану

третього

кварталу

по

державних прибутках на 105,8 процента. Понад !!лан поступи-

кової 3а

частини бюджету. досягнутІ

'міністра

успіхи

фінансІв

наказом

СРСР

Бро­

варську інспекцію держаlВНОГО страхування нагороджено юві­

лейною

грамотою.

граІмотами

і

Ювілейними

на:грудними

знана­

:ми нагороджено завідуючого районним фІнансовим відділом

«:Колос» на

виходить поля

Таганрозький завод

,почав

яикш

державних

установ

стра­

випуск

нового самохІдного зернозби­ рального комбайна «Нолос •. Він оснащений двигуном в 150 кІнських сил І розрахований на

жаючина складні погодні

слуЖби •. Тов. TOВlCTeHKO упевненІсть, що державиого

висловив працівlljКИ

стра'~ування,

акти­

вІсти, пpoфCtпілкові організаці! будуть працювати ще краще, доб'ються AOCTpoHoвoro ВИКО­ нання взятих соцзобов'язаиь . На за.кінчення зборІв ГOJ!OВa

кінь 'вручив великій групІ акти­

вісті'в страхової роботи

Г~o­

·ти 1 цінні .подарунки і палко поздоровив присутніх з ювІ­

леєм -50-рІччям держцвого ст.раXj'lвання, побажав нових ус­

'ліхl'в У роботі. В.

п.

ЗВЕДЕННЯ про ' хід ВIR<ОН8Иtlя осінніх робіт ·в

ГООПО)l,арст,вах ,раliону

за станом на4 )Ковтни

(8

6-8

кілограмІв

хліб­

ної маси на секунду, що знач­ но перевищує продуктивність

комбайнів.

Для водія обладнано гермети­ зовану кабіНУ ·З широким огля­ дом поля. В ній потуж~1 вентилятори

ДЛЯ

очищення

та

охолодження 'повlorря 1 сонце­ захисні ?Налюзі. (РАТАУ).

1971

року

ПРОЦetНТ8,Х ідО Iп.13 I Н'У)

Назвн господарсТІІ

о"'

"'''

",О

",'"

.- '"

",о.

('1'):.:

О

"'., .,..-"'''"., ",О

МО

Радгоспи

«.3 ВІВ()'Р И:u,ьк ИЙ» <<З alПЛа,ВlНИlїІ » !ЇlмеН:ЇI іІдоірса і« К;р а С ИЛI;IВlCЬК и!ЇІ » ,«ЛЇ11К~ВіСькwй»

,«і~)ВІОЬilШЇl»

обмолот

ВОЛОХА,

директор радгоспу.

«т'р~уІх:;'ос'ыий»> «ЖelPlді:воаьюI'ЇІ»

РОМАНЧЕНКО.

умо­

ви .

хового агентства інспекцІї М. п. Семенога нагороджено значком • ВідмІнник фінансово!

звичайних

:комбайновий

серІйний

вою Міністерства Фінансів СРОР І ЦН профспілки працlв­

виконкому районно! ,Ради де­ путатІв трудящих п. п. Біло­

заступник

державного

населення,

роботи

ний приймальний пуню. Почалося також збирання кормових .буряків. П'ять ланок

бухгалтера lнспеl(ЦIї Н. Ю. Наші механіаатори і рІльни­ Нлочан, бухгалтера Н. М. ПІн­ ки трудяться над тим, щоб у тальних планlв !по державних чук, страховlП агентів І. А. Но­ .наЙстисліші строки і без втрат ;прибутках і дали можливість валя І Д. С. Топчія. Постано­ Зібрати багатий урожай, незва­

наші

голови викоююму районної Ра­ ди депутатів трудящих С. І. Товстенко.

внаслідок

назустріч

ло 1304 тисячі карбоваНЦіВ. Завдяки правильнійоргаНlзацП

сили

лектив інспекції :взяв 'підвищене зобов'язання до кінця року одержати понад план всІх видів страхування в сумі 37,8 тисячІ карбованцІв. За три квартали

~-страхових Іпраці:вників. З до­ .А'ОвlдідЮ «50 річниця держав­

.10 на

М. ,к,ОЛlпа:ШIJ.lI:ко в а .

·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .В• • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • •

лучення

ФОТО

заплаВІ -ВСІ

Ті>СЯ в ці дні на:заплавних з

(3

пта,хореП'РО(ЩУКТОIР

79,9 96,7 55,8 28,6 76,4 130,9 -4'6,3 38,7 40,8 69,7 1114,,2 62,9 55,9 53,9

«Веmiirolдимер:ськиї!»

серед

пре:vIію.

гектара.

Ва

ра:за

«Лї'1іК;ВСЬКИЙ »

t::~~

рокої

пере­

грошову

3уи Виу

довжеиl.

: .'.ІelИ;'

00""

дач,

і

Близькому СходІ.

якІ

:<ЗаI В:ОРщ ' И' ЦЬКИ'Й»

" 0", r::{ ~ ....

Органи

вимпел

що становлять взаєм­

«БоБРИlЦI;КИlіі»

.

хідний

иий інтерес, у тому чнслl в питанні про стаиовище иа

« ПЛQ<СКЇ'ВСЬКИ'Ї! » господарств

Нгуєн

65,8 101,8 42,6 43,7 ,в 4,4

(В IПIРОІl€-Н·Т а XJ.O П.l а!ну )

завдання»

вручає

кому колу мІжнародиих про­

риськІй атмосфері.

про хід '"родажу овочів і картоплі державі за станом на 4 жовтня 1971 року

них

крайнІй)

переМОЖЦЯ:\lзмагання

У ходІ переговорів вІдбув­ ся обміи ДУМRами по ШИР0-

проходили в дружиlй і това­

Зведення

кої

радгоспу М. Д. Смалько

(праворуч

В одному 3 цехів ві)//бувся мітинг в' єтнамо­ радянської ilРУЖіби . 3 пр.омовамина мітингу ВИ­

секретар ЦК КПPlС К. Ф. Ка­

тушев, інші партШні і державні діячі, які вхо­

СРСР.

цїі

ками і радянськими спеціалістами.

~Pc, ,Перший заС1'УПНИК ІГ0ЛОВИ Ради rtliHiCTpiB

'ку

На фото: го л ова робіТни­ ЧОГО!Ю:vIітету профорганіза­

Члени радянської партійно-урядової делегації

кого на. родів.

IІззвн

На

госпу

ооговnрюва них питаннях.

дружби, пролетарського інтернаціоналізму і згур­

c~p

ПЕРЕМОЖЦЮ - ЧЕРВОНИЙ ВИМПЕЛ

а в'єтнамської сторони у пере,говор.ах брали участь перший секретар ЦК Партії трудящих В'єтнаму Ле:Jуан, член Політбюро ЦК .ПТВ, Пре­ м'єр-М,ініетр уряду ДРВ Фам 'Ван Донг, інші ке­ рівники НТВ і ДРВ. Переговори проходили в дусі братерства, ха­ рактерного для відно'син міжli;ПРС і ПТВ, уря­ дами срср і ,ДPlВ. ' Перетовори - знову підтвердили

буБея урочистmі мітингна честь радянської пар­

«РУІС аIНІЇI8ІС ыкІй» I<~ГО!'ол'~ОС ыиlїІ» ",Зо~я» і«іБобрИlЦЬ~И,Ї!»

76,3 75,0 7f2,0 68,6

68,4 67,4 67,3 66,0 62,7

62,3

57,0 55,2 ~<ВеЛ'IfКОіДIІМ€iР'СI;К'IІ'ЇІ» 54,0

92,8 76,3 74,4 69,6 63,9 73,,2 53,8

66,9 81,2 93;3 65 . 8 56,0 , 80,9

ПтахофаБРIR<И Сем Иllюл~ЇlВlська, Пле,Мlза,ВЮ!ді «Р)у,щня» 10000a·H,:li!IC·blКa Калн:т~~

іП1{'~ЇівОшшй IП,1е.м-

пта!х ореп POД'V'К'f'OoP

9\,6 89,1 75,2 70,0

57,1 75,0 71,4

49,2

78,3


вплине на прискорення

ПРО СОЦІАЛІСТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ

технічного лузях

-

Прийнята недавно в Буха­ рестІ на ХХУ сесії РЕВ Комп­ лексна

проrpама

дальшого

по­

глнблення і вдосконалення спів­ роБІтництва та розвитку со­ цІалІстичної економІчної Інтег­ рації країн-членів РЕВ внкли­ кала величезний Інтерес у на­ шій країні і в усьому світІ. Роз­ кажіть, будь ласка, про цІлі й й принципн соцІалістичної Ін­ теграції.

Слово

-

«інтеграція»

озна­

чає об'єднаНJНЯ якихось частин або елементІв в одне цІле. Со­ цІалІстична інтеграція - це дедалІ тіснІше зближення і пе­ реплетення еиономlчних та по­ лІтичних !іНтересІв соцІалІстич­

них Нlраїн-членlв РЕВ.

В її ос­

новІ лежать марксистсь'ио-ле­ нІlНськl принцИІІІИ соцІаЛІстично­ го ІнтернаціоналLзму.

ОсновоположнИlИИ марксизму­ ленlнlзму встановили, що вже при кап!rrалізмі є об'ЄКТИlllНа основа для міжнародної еконо­ мІЧ/Ної Інrrеграції. Але створен­ ня

єдиного,

за

загалЬІНИМ

пла­

жить корінним завданням її учасникі.в: посилює господа,р-

соціалІстич-

них дертав СПНlрається на ство­

рену в І«>жнlй з них оДнorrип­ ну економічну основу сус­ пІльну власнІсть на засоби 'Ви­ робницт.ва, на однотипний дер­ ЖalВНий лад владу трудящих на чолі з робl'NIИЧИМ класом, на єдину іДеологІю марисизм­ ленЬнізм.

СоцlалlCll'ична і~теграцlя слу-

народного

Вона розроблена на основі ви· мог сучасного рl,вня науково-

варооборот.

ків братнІх ИlPаїн.

спіль'ний курс комуністичних і роБІтничих партій країн РЕВ, який вони чітко визначили

на

своїх з ' їздах і пленумах Централь'них Комітет/ів, що вlдбулись у 1970 і НИНіШНЬОМу ро-

ці.

ПроБJlемам переоудови

серед-

на

иу, їх комунІстичнІ і робітничІ

ЗіНачається як новий Ісиладний

номірно ведуть иурс на поглиб-

грація соціаЛІСтичних країн ви-

процес, що .передбачає і новий,

ШЩJшИЙ ....пlдхід до багатьох еио-

НОМlЧНИХ питань, вм1иня знахо-

цтва. Цей процес вимагає твердої орієнтації на наЙ'Новlші досягнен.ня науки і технІ,ки, на наЙбlІ.ЛЬШ рен'l'абелbН'l І TeXHltLHO передовІ види внроБНИЦ'11Ва.

-

ПOJJ1тБJOpо

ЦК

Рада МІністрів СРСР

КПРС і

оцlввли

Комплексну проrpаму JIJC доку-

партії та уряди свІдомо

муться

лення і вдосионалення взаємно-

по виконаlDlЮ

ток соціалІстичної економічної інтеграції, вважаючи це життєво неоБХі'ДНОЮ справою. У Номплексній програмі на-

1вшнх

час'ної, висоиоефективної струк-

ренітету;

поступове зблиmeння І вирlвню-

краін РЕВ. Які ГOJIовш З8Вдання КомплексноІ програми t як відіб'ється іх виконання на роз-

зв'язків

рІчки,

вони

особливого

надаватимуть

розширенню робlтішцтва

в оснО'Вних

комплексів

узяті .

І

по

продуктів

Треба

виробництву

тваринництва

на

про. мнсловlй основі, 585 пта­

хофабрик, близько госпних

На

і

селІ

1500

кол­

міжколгоспвих

та Інші об'ЄКТН. намІчається спо-

руднтн житловІ будинки за-" гальною площею понад двіс­ ті десять мільйонів квадрат­ них метрІв, багато шкіл, лі­

карень

та

різннх

об'єктІв

культурно-побутового прнзна­

чення. ДоповІдач підкреслив далІ важлнвІсть проектІв ра­

йонного планування. Велнке

місце у доповіді Г. Т. Новн­

значення

дальшому

торгівлІ І спів­ з країнами Азії,

кова

було

ням

розв'язання

придшено

пнтан­

житловоІ

проблеми на се.пі, інженерно­

Африки і Латинсьиої Амери-ии.

галузях еиономіии. Безсумнівно, виконання цієї програми дуже благотворно

разом

буде створнтн 1170 велиКих

ємної вигоди І додержання суве­

ТУіри нацlоналынхx господарств,

і стійких

що

приєднан.ня

розвивати економічні і науиово­ технІчні зв',язки з Іншими ира­ їнами, незалежно вІд їх сус­ пільного і державного ладу, на принципах · рl'внопра: вності, вза­

мент ВЄJlИкого поJJ1твчвоro зна- вання ріВlНі, в їх еиономlчного чеввя. Таку ж високу оцІнку розвитку, формування глибоиих

дали Ій партІІ і уряди

про те,

бу,дь-якої ~раї:ни, І«>трll повнl­ стю або частково могла б бра­ ти участь у її здійсненнІ; що країІНИ РЕВ продовжуватимуть

У'КОВО розроблено і всеБІчно обгрунтовано курс на міжнародний соціалістичний подІл праці, зближення еиономtки н:раїнчленів РЕВ і формуванІНЯ су-

направляється

сто двадцять дев'ять мільяр­ дів карбованців майже СТіЛЬКИ, скількн було вкла­ дено за дві попередні п' ятн­

комплексів

нічного співроБІтництва і розви- вона вlдирита для

рішень ХХІ V

господарства

Номплексна програма містить

го економічного та науиово-тех- таиож полоЖення

питань

будівинцтва, що 4 жовтня в hиєві.

з'їзду КПРС про поліпшен, ия СіЛьського будівннцтва», заявнв, що в нниішній п'яти· річці на розвнток сільського

народногооподаРСЬJ:\і

плани.

всесоюз­

з

ниКUН, який внступив з до­ повіддю «Основні завдания

Передбачається підвищення планових основ СПівроб1'11ництва. З метою иомплеаюного розв'я­

і пл а-

БУДівництва

Заступник ГОJIОВИ Ради МіНіСТРіВ СРСР, Голова ДерЖf>уду СРСР Г. Т. НО­

в'язу,вати с,кладНі проблеми ЗaJННЯ всІх економlЧlНИХ проблем У ЗвLТНій доповіді ЦН НПРС дальшого економічного розвит- систематично иооРДинувати-

ХХІУ з'їздові економічна Інте-

поліпшенню

прнсвячена

сільського відкрнлася

Взаємодопомоги яи організуючо­ го центру багатостороннІх зв'яз-

КраїНИ РЕВ утворюють нині найБІльший у світі промисловий комплеис, який може роз-

сет

і

на нарада-семінар

заходів, з урахуванням інтере­

країнах; БІльш як у сім разів зрІс на цей час їх взаємний то-

комплексноі

сіл,

IІРueктування

рІв.

сІв котної країІНИ І соцІалІстич­ ної співдружностІ в цілому. Безумовно, зросте в усій цій ро­ ботІ роль Ради Еиономlчної

промислової продукЦії,

ОСНОВУ

них виробів, шерстяних тканин, взуття, меблІв та інших това­

ньорічнl темпи приросту яиої дорівнюють десяти процентам - майже в два рази ВИЩі, ніж у розвинутих капіталlсти'liНИХ

Со-

іНАустріа.lЬНУ

Наша країна, наприклад , тільки в нинішній п',ятирічці одержить З Інших країн РЕВ БІльш як на 8,5 мlлья,рда карбованців швей­

витку економІки краІн, що прнйнялн іІ? - Так, Комплексна програМсІ це новий вищий етап зближення краІн соцІалІзму .

Ц'іалlстична Інтеnрація головна лl'НIЯ розвитку взаємних економічних зв' язків братніх країН на тривалу перспективу. Це

з капіталІзмом.

6УАЇВНИQТВУ -

споживання.

- А як забезпечуватиметься реалІзація Комплексної програ­ ми спІвробітництва братнІх країн? - Номплеисна ПРОІ1рама роз­ paXaB<l!Ha на 15-20 років. Во­ на втілюватиметься в життя по­ етаІПНО, вlдповl~но до намічених економІчних і оргаНlізац!йних

ДИIl'И найбільш раціональні розв'SЮaJННЯ, які б ВW10вlдали інтеираїни, вав В. І. ЛенІ'Ну тезах до 11 ресам не т.1льни даної ионгресу Комуністичного Інтер­ а й всІх учас.нии1в сп1вро6ітни-

Оп1вдРУЖІНІсть

товарІв

технічної революції, врахування величезних переваг соціалістичної сиотеми господарст,ва, доСЯI1НУТОЇ зрілості еиономічного розвитку країн РЕВ, яиl ПJFlдно співроБІтничають більш як два десятирІччя. Вони випускають майже 'l1ретину світової

змаганні

~. ~;.~:~~~~~; .....··1

господарства

ську і оборонну могутнІсть иожної бра1\НЬОЇ країни члена РЕВ і соціалістичної спlвдружності в цілому, допомагає піДвищу'вати народний добробут, зміцнює позиції соціалІзму в свІтовій економіці, наближає його перемогу в економl'ПlОМУ

ном регульова'Ного всесвІтнього господарства як цілого, вказу­

нацІоналу, пlдлягаЄРОЗВИ'llковl і повному завершенню при со­ ціалізмі.

народного

науково­

в усІх га­

нашої БатьНll,вщини та інших братнІх країн. Успlшнlш€ роз­ виватимуться промисловІсть і сІльське гос,подарство, наука і культура, зросте виробництво

І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ РОЗМОВА З ЗАВІДУЮЧИМ ВІДДІЛОМ МЕТОДО­ ЛОГП І ElЮНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕКРЕТАРІА­ ТУ РЕВ, ПРОФЕСОРОМ, ДОНТОРОМ ЕКОНОМІЧНИХ НАУН А. М. АЛЕНСЄЄВИМ.

прогресу

го

Розмову прове.па К. СКАЧКО, (Прес-бюро «ПраВДЬІ»).

благоустрою

насе.пених

пунктІв.

(РАТАУ).

....

W'/.m..~IІ'7А_IZIIPZiZ!lZ!lZti!Zti!IІ'7АIJIfI_"'WUА'7Л"'AJI"'OZЛ"~.orN'А9УА"'.иD'/.DA"НН//.D'A'//НН.D'A'Н///НН//"Н/Н//""НН/Н/.N/HH//UU.N/HU.N/.N//ZAIY.иD'ZН'.N/дZ

ДО

ЗО-РІЧЧЯ

ПЕРЕМОГИ

Пошуuu

Бага'tо корисних справ на рахунку червоннх слідопи'tів Гоголівської середньої ШКOJ1и. ЮнІ друзі армІї під керівницт­ вом вчнтельки Надії прізвищ ОДНОСeJJьчан,

Подвиг льотчика СНігурова

Пе'tрlвии Хоменко ас'tановили· чимало які відзначились на фронтах Великої

Вітчизняної війнн, розшукали героїв боїв у рідному ceJ,li па­ м'итннх 1941 і 1943 рокі.в, лнстуються 3 ними. Цікаві ма­ тері3.llинадіслав у школу учас·ник ,ВИ'ЗВOJ1ення нашого райо­ ну ветеран li3 стрілецької дивізії, майор запасу ІО. Г. Бі­ ЛОНQГов, и:кий проживає зараз в І ва.но-Ф,ран.ківську. Слідопи­ ти ВЗИЛІІ щефство над могилами, де поховані ті, що віддали життя за Батьківщину. у новому навчальному році в ШКОJ,lі вирішено обладwати

кімнату або куточок бойової слави . .Матеріалів для цього тут АОСить. Деякі з них ми CbQ('OДHi друкуємо. Пошуки гоголів­ ських слідопитів триваюТЬ...

аеродром

му

ПЩI.arою

данІсть,

заслу­

за

'І днІ

столу.

напружених

1943

разово

Ії

направляли

складі

передової групи медсанбату .для органІзації операЦІйнохІрургІчної допомоги безпо­ середньо БІля полкових ме­ дичних пунитів. З усіма зав­ даннями

вона

справлялась

успішно. Незаб.аром її було нагороджено орденом Черво­ ної Зlрии. ДемоБІлізувалась Ганна ПавлІвна у 1946 році. Чоло-

о

2

стор.

О

її

у

свій

_.вІк -

її, Ностянтин Петрович лікар, старший син Ген­ надІй інженер, молодший Петро учень. Ветеран ди­ візії у післявоєннІ роки змі­ нила професІю: нині вона завІдує каБІнетом [Jолlтичної освіти ирасноводсы\гоo мор­ ського

порту.

Майор меднчноі службн запасу Ю. БІЛОНОГОВ.

Група

Снігурова

Обидві краю

геро­

аВіа­

рога, мужньо обороняла Ниїв. Ворог посилав на штурм столи­ ці все нові й нові частини . На

зеленому фюзеляжі лІтака СнІ­

І

Одного

серпневого

зірочии. перемог.

дня

Сні­

гуров ·загинув. Це сталося на очах у Нлимова. КапІтан, очо­

люючи

Q

есиадрилью,

НОВЕ

вІдбивав

житrя

у

ируто

рвонувся

ВГО­

машини

повалились

на

аеродрома.

вились очі .

живі,

ледь

примружені

,

Поховали СнІгу рова в Гаго" леві, на оиолицl яиого був аеро­ дром. А Нлимов , який майже всю ніч просидів БІЛЯ свіЖої могили, понлявся до кІнця іти шляхом Снігурова людини великої

душІ,

справжнього

ио­

до нас, щоб :поклонитись прахо­ вІ вІдважного льотчика.

муніста.

Не таи давно ми гостинно прий~али у себе брата Нирила Олександровича, який завітав

Н. ХОМЕНКО,

керівннк

гуртка червоних

слідопнтів.

На фото :

К.

СнІгуров.

Ми­

радянських

вже дві кільиість

що

комплект

Між уламками лІтана зна­ йшли тІло вІдважного иапітана. Серед - доиументів виявили об­ горнутий в целофан партійний ивиток, з фотографії яиого ди­

літакІв , вlдбиваючи нальоти во· І

гурова було що значили

тим,

ру-І врі,зався у хвіст ворожого.

ВІДВАЖНИЙ ltlЛТРОС

ВIИСЬКОВОГО Нлимов при­

винищувальний

літаи.

користуючись

снарядrв, зробив захід на бен­ зовоз, що безпорадно рухався по льотному полю. Тоді літаи

чотирьох

людини,

«юнкерсів».

Снігурова скІнчився

пітан Снігуров, бере новачка на І

неодно­ у

гий,

поли і бере участь в обороні Ниєва. Командир першої есиад­ рильї, уже немолодий, з від­ критим вольовим обличчям , ка­

І , в . наступних боях т. Гpa~

сестрою.

мужньої

буває

«За

ч~ва. ,показала себе вмілою І добре підготовленою опера­

ційною

в

пра,гнення до

... Випускнии І училища сержант

вона була

І;!агороджена медаллю бойові заслуги».

закІнчення

колишній льотчии Микола хайлович Макласов .

роЦІ, Ганна Пав­

За тІ бої

Гоголева

Ї'lні вчинки описує У книжці « , Крутий зліт», вида,ній облас­ ним видавництвом «Нрим»,

боїв.

лівна.l\опомогла багатьом фрон.товикам повернутись в'

с~рlЙ.

після

цієї

які вела наща ,дивІзІя на те­ риторії Броварсьиого райо­

ну у

районІ

наліт

Один з них запалав. Але дру­

знань допомогли йомv незаба­ ром статиофіl\ером. Спочатиу був техніиом. потім переивалl­ фі кував с я на :IЬОТЧlІка , Образ

тур­

БQ1:У про· поранених_ Вона м,огла по декlльиа днІв без вlдпочИlЩУ nр.ацювати БІля операційного

у

легливість і воля,

самовІд­

працелюбність,

черговий

класІв змушений був іти батра­ кувати по селах у куркулів. У 14 роиів пішов Іпрацювати на пІдприємство. Заиlнчив 7 кла­ сів вечірньої шиоли. Минуло деиільиа років, і Снігуров став воїном Червоної Армії. Напо­

старшу

ИОРИС'l'увалась

під

дирескадрильї капітан Снігу­ ров Кирило Олександрович. Тяжиим були його дитинство та юність . Народився у 1907 роцІ в сІм'ї шахтаря у мІстІ Марганець, на Донеччині.' В шІсть років залишився без батька. У матері було ще троє - менших за нього дітей. То­

лІвну Грачеву .. У медсанбаТІ женою

роиу

1941.

повітряному бою загинув коман­

операційну сестру 163 стрl­ '7ецької дивізії Ганну Пав­ вона

серпня

18

час нальоту ворожих лІтаків на

"НАША АНЯ" Таими називали

слідоnu'mів

гогол~всrьuuх

Q

Це було в ті 'Тяжкі дні ве­

були вбиті відразу. Третій про­

рес'нясорок першого, коли на­

д(}вжував

,ші частини залишали го·голjв.

таннього патрона, який зали­ шив для себе. Сміливець зни­ щив 13 ворожих солдатів. Ко­

Точились запеклі бої. Особли­ вою

віДВ<liГОЮ

відзначились

матроси IПiнськоі та Дніпров­ ськоі ві,йськових фл{)Тилій, які брали участь в оБОр'оні Гоголе­ ва та навколишніх сіл.

Tpo€ з 'них засіли з куле­ )lетом в одному з класів шко­ .'ІИ. І як тільки вор-ожа KOJl~Ha з' явилась на шосе, вони від­ крили в(}гонь. ДВОGматрооів Четвер,

7

жовТИJI

ве-сти

ли гітлерівці

В()І'ОПЬ

.цо

ос­

ввірвались в клаr

і переконались, що мали спра­

ву 3 ОДНИМ лише воін();М, бу­ ли вражені його ПОДВИТОМ. На жаль, прізвище матроса залишилось невідомим, але пам' Я'ГЬ про ньогоніколи в!' згасне в серцях гоголівчан. П. КРУК.

1971

року.


Як виконуєте свої зобов'язання?

у ,нас вся худоба ще пере­

-

бува€ в літніх та·борах, п(}ві­ до.МИВ директор радгоспу «Боб­ рицький» Анатолій Павлович

Ш~ фcttШФill~

ВажничиЙ.

~[ІО1Т~~©ОО@)~~~М~П В Директивах ХХІV з'їзду КПРL: по п'ятирІчному пла­ иу зроблено наголос иа даль­ ший розвиток інтенснвного

У нинішиьому

Цей Історнчний

ку

Могою

році в нас

-

шефІв

лосну

яму для тонн , сн­

траншею на три тися­

чІ тонн . Раніше мн заклада­

документ

ли силос у траншею,

великих

а

один тиждень

потім

Їх

у

знову

яка в

~ НАШІ РЕЙДИ

став програмою дІЇ для ко­ лективу Ьогданlвської птахо­

осІнній перІод пІдтікала

фабрики. Вже в першому ро­ ці дев'ятої п'ятирІчки наше

вимокав,

якостІ . Тепер цього не буде.

цьог() року. Тут створен-і непога­

господарство

Заготовлено на стійловий пе­

ні УМОВИ для утримання тварин - над яслами і стійлами вста­

продасть

дою,

дер­

жавІ lU40 тонн молока І :&:>0 тони м'яса всІх вндів, 17 мільйонів штук яєць, а в за­ вершальному ~975 році, мо­ лока 1240 тонн , м'яса 460 тонн І яєць - 60 міль­ йонів штук.

Такнй

ріст

силосу

тонн

кормовнх

иера

кормових

19,4

гектара сІльгоспугідь ти в внн1шньому

Підживили

їх,

в

тродоїння

корlвннкlв,

-

трави,

трав

поліпшнти кіль­

2500

кІсть сінажу до

нання «СільгосптехнІка. до­ помогло нам прндбатн віддо­ відиі' машини і механізми, зокрема, корморозд а в а ч І КТУ-І0. І. НЕГОДА, секретар парторганізацІї.

ЗБІльшення

якість кормів, довести

не

давало можли в ост і по­ справжньому оргаиlзувати прогреснвний захід дво­ змІнну роботу на молочнІй фермі. Реконструкцію закІн­ чуємо. Хочемо, щоб райоб'єд­

В захо­

багаторічннх

елек­

що

тони.

ДАЄ

"ає де дістати м' який покрівель­ ний

"""ься

'"

д~~pe ВІ'ДnlиІ'

кеРІ' виика

'U ' , , , M ної

' w

,

собі. · По-перше,

~HO

провести

ІНа

осушених

не число ІЗО. Це кількість стійлове яло'вих корів, які зовсі.м не доять-

НІ'. ' ПІ' д час кожного доїння її годують дають за ·день по 10 кілограмів буряків, 40 кілограмів зе.lе.но.ї маеи кукурудзи на голову, ЗОО J'paMiB комбікорму на кілограм HЦO€HOГO молока. Кілька Дlнів тому ввели в раціон картоплю. І все ж при такій ,годівлі продуктивність худоби надто низь-

моJ'ЛО не по,:m-ачитись на продук-

,. худоби

лів. Пдний вклад

вкіс екекаваторник управління IВа'силь очи,сти. в

цю

ВОосьмикілометровий

· пал, .виЙнявши

9500

площі

кубометр.ів

землr, .викопав новий канал про­ тяжністю 450,метрів . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_

'КартоплІ.

ІМОРК'JЩ.

кормових

'виконати.

врожаю. нятку

не

допустити

потрІбно

взяти

SclM

а'КТИВНУ

втрат

без

редакції

газети

життя».

Хмельницька область. ЧемеровецькОІ'О району...

Летава В іс .. о"

рії колгоспного руху на Україні це село займае помітне місце. Са­ ме тут міститься холгос·п імені Ле­ ніна один зперwих у країні, нагороджений орденом Леніна 1940 .році. .

в

Успіхи летавчан відомі всій кра­ їні. Одина)щятьом з них присво" іН·О звання

Героя

Соціалістич'llОЇ

П·ра.ці. а ветеранові колгосп,ного ..руху Дави:ду ВаСИ\IJЬОВИЧУ боЙКУ­ двічі. Натх,нені ,рішеН'НRМИ ХХІV З'Їз<ду КПРС, хлібороби і тварин­ ники Летави "дуть на штурм но­

високих

ВИХ рубежів . Ім допомагає в цьо" му добре ор·га.Rізована пропага·нда рішень з'їзду партії, масово-вихов,

другому році п' яти­

на ,робота.

На фото: 8 сільському музеї. (ФОЮХ'РОІН:cr<а РАТАУ) .

'1

якої знайдено самогонний апа­ рат І самогон. Нолись робила в бригаДІ. а тепер кинула. ніде

Справедливе обурення

не

працює.

Віктор Науменко.. Григорій Іва­ ницький. ВІктор Будко. чиїаг­ рега'l'И вже !ЗІбрали по 50 гек­ тарІв ,картоплІ. Або взяти Оме­

Ножному I3розуміло. ЩО в цей час особливо потрІбнІ руки ме­ ханІзатора. А ось тракторист Микола Брус я.к одержав ще в червнІ доплату сІном за закла­

за плечима понад 64 роки. a ' Bm посІяв близько 300 гектарів озимих. Ось такІ вони. сіячl

чоло.вlк. дружина Тамара з якоюсь хвальковитІстю заявляє:

у день на рядових роботах працюють Тетяна ГнатІвна Шевель.

всякого сумління совІстІ Парас­ ка Пономаренко .

ВІра ПетрІвна Стасюк. НаталІя ІванІвна Нужель з вІддІлка NQ 1. ЩомІсяця вони мають по 25-30 внходІв на роботу.

Півроку тому ,во.на роз раху­ валась з стрlчково.ї фабрики І нІде не працює. Жодного вихо- ляна ОлеКlCа.JiJдровича Іваниць­ дання сtнажу і зник з роботи. ду за рІк на роботу не має Ган- кого. Людина пенсІйного віку. На запитання керуючого. де

Не знають опО'чинку 'в ці днІ механізатори Микола МІщенко. ПантелLй Чернишов. Петро Проскурка. ДО' .пізньо.го вечора во.ни збирають картоплю, заготовля-

на Садлlнська. В селі з гнІвом говорять 'про Натерину Будко, яка залишила роботу в радгос­ :пі. займається самогоноварlн­ ням.

ють силос. орють на зяб. Звlcно. по працІ й оплата 150-200 карбо,ванцlв їх мІсячний ;зароБIТок.

Схильний до випивки Василь Решетов - Iпорl'8НЯНО молодий . З'ДОРОВИЙ чоловІк. але вІд працІ ухиляєтьс,я. За 9 мІсяцІв має

Та у чесних трудівникІв справедливе обурення на тих. хто

лише 41 'вихІд Іна роботу Мико­ ла Лень. а його дружина Ва­

них.

Можна навести чимало при­ кладів самовlддано.ї праці тру­ дlвник~в. ,котрІ примно.жують

о

планових

•••••••••••••••••••••••••••••••••1••••1••••1••••1••••1••• 11І1 ••••'••••1••••' ••••'. . . .'. . . .1••_18'••'••••1••••1••_1 ••••1.1••1••••' ••••

в

'[есть І сла:вуроБIТНИЧу. невтом­ ffO' борються lЗа здІйснення ве­ личних планІв п'ятиРlчки, по­ стІйно. дбають 'про зростання всенародного добробуту. День

Добитися В

виконання

«Нове

агроном-меліоратор.

ви­

участь

одержання

на

працІвник

М. КОСОБЛИК,

717

коренеплодів. Що й говорити. е цей осінній час великий збіг невІдкладних сїльськогосподар­ ськи:х :роБІт. Щоб їх швидко

у

теплої

завдань і соціалістичних зобов'я-

няє, ЩО л' ятнадцять чоловік ·все

кілограмів і

6

річки.

СІльські трудІвники радгоспу «ГоголІвський» виростили в першому iJоЦI п'ятирlчки непо­ .ганяй урожай всіх сlльськогос­ tJlрдарських культур І зараз до­ h.іщцають багато зусиль, щоб вчасно ІЗі брати ІЙого. Городники вІддІлка М 1, наприклад. зібра­ ли і 'Здали державі тонн овочІв при планІ 663 тонни. На павний хІд провадиться збиран­ ня

Д .1Я

Вj}Ож.а:їв

вати

літо працювали иа фермах і ви-

становить

конано на ЗО гектарах. Це дасть

ка-

утримання.

рову

l\южливіеть своєчасно підготувати

Тру·бізького Ткаля. Він

тваринників,

ка . Середньоденний надНі ·на ко-

ІЗО гектарів. Цю роботу вже ви­

справу

пе­

тивності і утримання її зань, взятих на нинішній рік. в літніх та'борах під час нетоди, Рейдова бригада: Н. Гірколи довгий часишли дощі, инк член групи народ· стояли холоди. ного контролю радгоспу, А цього можна .було б уник­ Р. Сидоренко студент­ нути, яКібибудівельники раніше ка факультету журналіс­ відре,монтували тваРИН·НlЩькі притики Ниївського держуні­ м~щення. Виконроб Володимир верситету. П. Теплюк Устинович Сулковський запев­

треба провести ~ренаж на площі

зе,млях

роботи

ВИЩУЄТЬ'СЯ його жирність, бо кожна ко,рова старанно видоюється .

Д;[Я кращої аерації торфу нам

Трубежа у радгоспі «Русанівсь­ кий», зокрема, по очистці кана­

для ремонту і

да€Ться ства стоїть надто ваЖ,lІИве і від­ _ в най­

На осушених землях Трубежа !Великий Qбсяг робіт передоаче- І

матеріал

При такому корм(}вомур.аціоні на- рекриття дахів. Та це справи не дій на корову· повинен становити вирішує. Треба ж худобу перево9-10 кіл(}Грамів. дити :на СТlИлове утримання! Однак при' ч ини таКО"і Н'''' .. . , , . , ,,~ЬKOl Отже, необхідно створити належПРОДУКТИВНОСТІ' худоби нам да . , " з - НІ умови для високопродуктив,

Худоба пасеться зараз Іна отаві 'ся. А вони становлять майже підвищення надоїв молока. сі багаторічних трав і кукурудзин- третину всього ді,й,ного стада. Не сили тваринників слід мобілізу-

кормІв

вручну,

НЕ

повірили, що все,"

тонівна пасовище і .назад, під- Левченко 'назва'В (}дне красномов- ревести все поголів' я худоби на

автонапувания.

роздача

проводилася

ВІДСТРОЧКИ

рединікорівник~в і телятників було проведено побілк}' . Під час дощів усе змилося. Керівники бідкаються, що не­

ми навіть не

рази на день. ·Мовляв , менше гадир мол{)ч'но-товарної фе}}ми ближчі дні виправити недоліки втра"l&€ТЬСЯ ·молока під час пе'ре- другого відділка Віктор Іванович в підготовці ферм до зими і пе­

Решта ж трудомІстких про­ цесІв вндалеввя гною з

зокрема, займатимуть майже

дасть 'можливість

І

лядаючи ферми , на оо()хвідділках,

гий місяць їх доять тільки два взнаки утрима·ння дармо.їдів. Ери- повідальне завдання

вирІшує успіх продуктив­

лнше

3аразв

ЗИМА

бачили. ,ВИЯВИЛОСЬ, що вже др у- . са'м'і

гекта­

а реконструювати їх. Спра­ ва в тому, що досІ в нас бу­

ни в структурІ кормових ку­

посІву

зрошували.

му наші будівельники почали готувати прнміщення ще влІтку. І не просто готувати,

дах передбачеиl і деякІ змі­

половнну площі.

l'

гектарІв пше­

запроваджено

осіменіння

==

виділити більше людей.

тваринницьких приміщеннях в основному пола,годжено підлоги, годівниці, ; вікна, V\Bepi·, автопо.їл­ ки, устаткування для меха'н·ічно­ го Д(>їння корів. Однак болючим міщем дахи, які майже в усіх примИцеІІНЯХ те­ чуть при найменшому дощі. Ог­

Була саме пора обід'НЬОГО доїн- господарства, тільки вени не хо- й. затишної зимівлі тварин. ня, але корів у та60рі .ми не по- чуть признатися в цьо.мунавіть Перед керівниками господар­

ності тварннництва. Саме то­

ло

M~xa­

НЯ посуду й інвента"я тощо.

ВІдомо, що зимівля в теп­ лі

апаратура

корів, приміщення для зберіга·н-

трави.

80

для

є

ний пункт штучного

ииці.

з

культу­

багаторічні

60

рів жита і

дошками,

диночків, у яких р(}зміщено мо.'lокоприй'малыийй пункт, пересув-

культур­

злакові

захищають вимощена

нічного доїння . Поруч з н,авіса­ ми декілька дерев'яних бу-

продук-

рах висlялн

ній перІод висіяли

рн землеробства, внесення бlльшнх норм органІчних і

-

і

126 reKTa-

На

новленонавіси, що негоди, підлога

від

Для випасаиия худобн в осіи­

Досягнення такого рівня виробництва кормів буде здійснено насампе ред за

льтур

бурякІв

створюватн

ні пасовнща.

ше, ніж заплановаио на цей рІк.

мlиеральних добрив.

кормових

почали

Це дасть можливість вироби­ ти 7265 тонн кормових оди­ ннць або на 2400 тони біль­

рахунок пlдвнщення

сlнажу.

ції, зннжуватн її соБІвартІсть, в районі літнього табору

про­ році.

13

тонн

Щоб нарощуватн виробни­

цент­

однииць

тонни

цтво тварннннцької

важ­

культур

1,5

і

8

стількн ж морквн.

мовиробннцтву, обговорено .~a вІдкритих партійннх збо­ #8х 1 зборах роБІтників захо­ ~H по внконанню їх. Урожай­

році досягие

поживнІ

крІм того, 615 тонн сіна І 9tЮ тонн соломн. Буде 400

ливу увагу вирішенню цього питання. Було відкоректова­ ио п'ятирічний план по кор­

1975

втрачаючи

во­

снлос

€,

иемислимий без ЗМlциення кормової базн. Тому партІй­ на організацІя, днрекцlя пта­

нІсть

чого

ріод на кожну корову

виробництва

хофабрики придІляють

внаслІдок

менше, він з ДНЯ на .це нь знижу­ конали .велику роботу. Не · супе-. речимо. Але, очевидно, потрі' бно починати ремонт і прикл. ад, 19 · вересня вало, вий на­ було 'раніше

ється, помітні різкі , стрибки. На­

дій по фер. мі становив 2824 кіловивели в поле. Т· епер будівельни­ грами .молока, а вже наступного ки усувають .недоробки, допуще­ ДНЯ він знизився ' на 820 к.ілограні під час ремонту ,корівників. мів . , Перш ніж перевірити стан під­ - Не розумію, ЧI}МУ це так, гот{)вки ферм до 3lfМИ,наша рей­ дивується. Анатолій ,ПавловWJ. дова бригада побувала в літньо­ му таборі для худо,би 'на друго­ му відділку. Споруджений він і зданий в експлуатацію влітку

колективу

РМЗ споруджено сінажу на 600

утримувались

прим.іще.ннях,

зиачно кращий стан з корма­ ми, ніж ОУВ торік. За допо­

молочного твариниицтва І птахІвиицтва, полlпшения по­ родностl худоби І птицІ, змІц­ нення кормової бази.

Лід час

-

дощів корови на першому відділ­

у цю гарячу ПОРУ осіннІх жнивлентина

вІдсиджується ,вдома, торгує на

-

жодного.

ЦІлком справедливо

І

заслу­

оазарах, ухиляється вІд суспlль- же но гордяться робl.тники вlдh()-'корисноїпраЦI.

-

Не ходила і не

Четвер, .

роботу!

7

-

жовтня

так

1971

піду на

l3аявляє року

.

ДІЛка М

без. рами

о

як

3

такими механLзато-

ПантелІй

НОВЕ

ПрихО'дько,

ЖИТlИ

щастя. добра людськог.оJ Іх де­ сятки . сотнІ. Або як не похва­ литися

СУ'Млlнною

працею доя­

рок Зої .проценко ..кандидата в члени НПРС Ольги Проскурки. Галини СI,вако.нь. рядо.вих ро­ БІтниць Раїси Добрухи. Софії Осьмак. Валентини Лисенко. Галини І Софії Листопад та ба-

гатьо.х Інши'х!

«На базарі картоплею торгує!».

Сама

теж

самовільно

кинула

доїти lКорl.в на фермі І не хо­ Дить на роботу . Обоє молодІ, З'дорові. Тож і справедливі на­ рІкання односельчан: чому не­

роба.м I~ce сходить з рук? Чи не пора їм І тим, кого ще не на­ звано 3 Інших BlддlJI'КIB, нага­ дати.

що

радянське

законодав-

ство передбачає притягнення до

І тут же. 'В одному нолекти- кримінальної вІдповІдальностІ ,вІ. в одній. так би !Мовити. СІМ'ї.lза ухилення вІд громадсько-ко­ жи.вуть

такІ

нетрудовими

як

Ольга

дохо.дами

Приходько,

рис ної

праЦІ.

в

Н. ФЕДОРОВ.

•.

з евр.

О


РИСИ ТВОГО СУ'F:I'АСИИВА

.• -.-•.•.•.•.•.•.•.•.•'" ••••••••••••••••

Передплачуйте читайте

,

ПРО ЦЮ професію написа-

"Сільські вісті·· Газета ЦК «СіЛЬ'ські вісті » масова

КП

...:.-

газета

хліборобів . неї, отже, творцями

її,

майстри доїння худоби,

за родом обов ' язкііВ

порадник

1

госпного

тираж цієї газети

зростає. тач

а

нове,

прогресивне, що з'являється у процесі виробництва .зерна, молока, м'яса, картоплі, ово­ чів , !Він може успішно за­ стосувати це

не

у

нове,

своєму

відтак

добити­

ся бl,льшого виходу продукції

при менших ,затратах. «Сіль­ ські віст!» своїм . читачам шини,

потік

розповідають .про нові ма­

яких

на

село

стає дедалІ потужніший, про роботу завадських колекти­ вІв, які випускають їх, про

нове

в будіВНИЦ11вl виробни­

чих примІщень,

промислових

комплекс.ів, про ,кращий до­ свІд ilIеребуДови сІл, про все найкраще, що є

в архітекту­

рІ ,власних жител трудівни­ кІв села, про .роботу наших сіЛI>СІ>КИХ шкіл і лікарень, сlлІ>СЬКОЇ споживчої 'коопера­ ції , працівникІв ' л!су.

На сторІнках

«СІльських

віс'тей» виступають вченІ, .се­ лекцІонери, меліоратори, пра­ цIВНИ1\И культури , освІти, ме­

ДИЦИНИ,

-

їхні виступи доб­

ре прислужуються

трудівни­

кам села у їхньому житті й роботі. Письменники виступають у «Сільських вk:тях» 1з своїми новими

1\ворами,

ки,гу.мористи

ма,

рубрику

Ху»,

-

тут

письменни­

'ведуть,

зокре­

«Лригорща омl­ ІскрометнІ

жар­

ти , народний гумор , все те, що веселить трудІвника . «СільськІ вІсті» газета, Ноку читають .вечорами у кол! друз'Ьв, усІєю сім'єю, адже в ніїІ пуБЛіКуються матеріали на теми виховання, з сіль­ ського

домоводства ,

поради

батькам.

у «СІльсь'ких вістях»

ви

знайдете куточок природо­ люба, саді'вника, бджоляра,

рубрику «На ваш лист

по-

-

І

рада, консультацІя», до якоІ ви можете надсилати будь­

.

яке

заПИ'Іа.ноня,

щоденне

й

че-

жІнку,

новою

так

три

кілометри

у

нашу

~

одно-

ДО

що

Л

10 Д Е и....

їм

щнру

давно

Євстратівиа

~

лнстоно-

j

Соболівку, потім

~lенист

серця,тьотю

в Парию,

Мотю, иесеш?.

мріяла

городі

-

иа.

Але

так

треба

ходою додо-

щось

зробити,

попрати, зварити вечерю чоловІкові, зБІгати в магазии

-

склалося,

купити

подарунок

внуч-

що лише зараз, коли сорок п'ять виповнилось, стала на постійну роботу. А вперше

ці, адже вихІдннй незабаром, в гості треба поїхати. Скучнла і за дочками і за

завітала

маленькою.

до

людей

з

нови-

але

щире,

сповне-

Калитянської

до вимикачІв та рубильникІв різними предметами;

птаХО-1 пташників і під час вартуваннн

фабрики, 12 вересня- корів- 'повинні вимагати від усіх викостежити, щоб тваринницькі ник радгоспу «Бобрицький». нання та них правил пожежної приміщення і подвІр'я завжди Пожежі

що не

.

стали

наслідком

того,

б

кеРІВНИКИ цих господарств вживали

до

необхідних заходів

виконання

були

езпеки : не

дозволяти

в

тваринниць-

ких приміщеннях палити цигарки,

користуватися

протипожежних вогнем і паяльними

вимог пІд час пІдготовни об,єк_lзаправляти

тів до р.оботи в зимовий період

лампами,

ліхтарі

очищенІ

вІд

дЛЯ ВИКЛИК:у

пожежної допо­

моги користуватись рейкою або

. «Летюча дзвоном, які мають ' бути підвІ­

миша» , а т.акож збеРІгати гас, шені біля тваринницьких

бензин та шше;міщень; при електричному освітленнІ забороняється здійснювати постійний нагляд опалювальними

пожежНІ

З<l

заходи:

спеціально

CTaHO~~

е,'!ектромережl;

,дами,

а

також

призначеною комІсІєю І?:еревірити стан протипожеЖН01 .охо-

не застосовувати некаЛіБРО-1 приміщеннях, вані саморобні електрозапобіЖ- доба;

рони в KO~HOMY радгосП1 та птаХОфабриЦІ. Наслідни перевірки обговорити на нарадах працІвникІв радгоспІв І птахофабрик, усунути виявлені недолІни та забезпечити винонання

~_..gq_.g . . _ _ ~~.,;o.,;>.,;>...:>-~

вимог

державного

при-

користуватися електроприла­ ставити

де

печі

в

перебуває ху­

не можна захаращувати різними матерІалами та забивати наглухо дверІ, ворота, тамбури, проходи, пІдсту,пн до мІсць розмlщення пожежного Інвентаря та устаткування.

пожежного

нагляду:

предме-

тІв;

З lI!етою недопущенн~ пожеж необхlД~О виконати таю проти-

.

соломи та

інших легкозаймистих

відкритим

П

інспектор

необхІДНО перевІрити силову та освІтлювальну електромере-

ФУРМАН

державиого пО:

жежного наГJlЯДУ районного відділу внутрІшнІх справ.

дІлянок електро­ проводки з пошкодженою ізоля­ фєю. На випадок відсутності електроенергії освітлення приміщень дозволяється тільки )

жу окремих

справними тюча

ліхтарями

типу

Майолікові вироби

миша~;

перевІрити

сТан

ОБЛАСТЬ .

ЗАКАРПАТСЬКА

«ле- ,

пожежних

депо І боєготовність пожежних автомоБІЛіВ, насосів, ВQГHeгac­

і

nосудо-госnодарські

різні

сувеніри,

пускає

Берегівський

завод,

користуються

які

ви­

майоліковий великим

nо-

І!итом.

На фото :

никІв та інших засобів пожежо­ гасіння. Пожежну техніку та вогнегасники раЗМ.іСТИТИ в по- ' жежних депо а60 інших присто- .

в

цеху

розмалювання

І!осуду.

Фото Л. Ковгана. (Фотохроніка РАТАУ).

про

ла якнайкраще здійснити на­ креслення ilIарт1йних з'Уздlв, розповІдається про наше пре­ красне сьогодення і ще пре­ красніше ,майбутнє, яке ми

будуємо ІПЩ керівництвом ле­ нІнської ,партії комуністів. Отже, запрошуйте, друзі, листоношу, громадського роз­

повсюджувача преси у свІй дім . Передплачуйте «Сіль­ ськІ вІстІ», прилучайтесь до багатьох І багатьох тисяч давніх її шанувальникІв.

.•.•.•.•.•.•.•-.......,

п'ятниця.

жовтня

-

(М). 10.45 Художній за

8

ПеРВJа програма Новинн. (М). 10.15 - Для Телефільм ,Чудові СХОДННКИ' .

IO .O~ дітей.

Кольорове телебачення. фільм «ЯК вийти заміж

короля. ,

(М).

11.55 -

Телевізійні

вісті. 16.45 Наша афіша. 16.50 «Майстер «Золоті руки.. (Донецьк). 17.40 - Телевізійні вісті. 18.00 - Для юнацтва . «Честь замолоду» . 18.20 Мультфільм «Дивннй птах.. 18.30 «Наші славетні земляки». (Харків). 19.00 «Дороги остаіlНЬОЇ імперії» . (М) . 19.30 Чемпіонат СРСР з фут­ бола: «Дннамо» (Москва) «Дина­ мо. (Тбілісі) . 21.45 Кольорове те­ лебачеиня. Телетеатр мініатюр «Трн­ надцять стільців. . (М). 22.45 Ко­ льорове телебачення . Естрадннй кон­ церт . (М). 24.00 ТелевізіЙНі вісті. Друга

16.55 -

вини .

комитета

І(П

Наша

(М).

17.10

програма

афіша . 17.00 Но- Для школярів .

-

«Спортнвна юність.. (М) . «Слово пр о село ». (М). 18.00 (М). I~ . III _.- «ТОВО РНШ

ВІІНІІ. (М) .

I9.1ХI

'\Іистецький

-

17.40- 18.00 . - Но­ ванж'!

пісня». альманах

«Палітра». (Львів). 19.30 Концерт . .На добраllіч, діти!. 21.15 Художнііі фільм «Одруження Ба л ьза­ мінова» . 22.45 Фільм-концерт .Тан­ цює Ольга Мойсеєва •. СУБОТА, 9 ЖОВТНЯ

21.00 -

Перша

раllониоro

Совета

(В8Ртійнoro життя.

-

I!I-З-82,

заст.

редактора. І боти),

промисловості. масової ро- І ретаря

фі льм

.Танці,

таllці.

танці ».

(М).

12.lU 12.30 -

«За вашимн тІстами. . (М). Кольорове телебачення. Ху­ дожній фільм . Гусарська балада •. (М). 14.00 - В ефірі «Молодість •.

.Господарі

зе млі..

(Київ-Мінськ).

ІНДЕКС Газета

депутатов

у

фотокореспоидента

- 19-4_67.

61964.

виходить

вівторок.

четвер

і

суботу.

відповlдальиого сек­

- 19-3-18, вІддІлу с1льськ. господарства - 19-4-47.

. . . . . . . . 'І.'ІІ ••• ІІІ . . . . . . ... 'І . . . . . . . . . . . . . , •• 'ІІІІІ . . . . . . . . . . . . . . . . '1.1 •• 1' •••••••••• 111.'11' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

БроваР'О~а ~])}'lGlрН;и.'

Кйil8cblllOі

19.00 19.30 -

облttt"1i, Fl'Jл. I<l\Іі,всЬ/М, 154. Те.ле4юн -

19-4-57.

Зам. 4386-8Юl.

вечір.. сілЬCloКОЇ

Театралlзо­

художньої (ДНіпропетровськ).

На меридіанах України •. 7-й конгрес Міжнародної му­ радн. Концерт. (Ж) . 20.30 -

зичної

Програма .Час». (М). 21 .00 Про­ довження концерту. , (М). 22.00 Ху­ дожній фільм «Людииа з ордером ІІа

квартиру

програма

9Л5 Гімнастика для всіх. (М) . Новини . (М). 9.45 Кольоро­ ве телебачення . Теле фільм«Малень ­ ка пісня». (М) . 10.20 - Дл!! дітей. . Лічилочка •. (Передача перша). (М) . 10.50 Передача «Здоров'я.. (М) . 11.20 - Кольорове телебачення. Теле­

'1:.:====================--.."

редактора

Програ­ накреслення-

«Зоряний

коицерт са модіялыlсті..

•.

Друга

9.30 -

оргаи Броварекого райониого

УкраинЬІ и

трудящихся Киевской области.

вул. K..itlcык,. 154.

телеба­

16.00 -

За МfI XXIV з'їзду КПРС. .Поверхи щастя.. (Дніпропетровськ) . 16.30Тележурнал .До світла.. (Львів). 17.00 ,Основи наукового управліи­ НЯ соціалістичною економікою:.. Веде пер еда чу академік В. М. Глушков. (М) . 17.30 Для дітей . . «Сонечко • .

НОВАЯ ЖИЗНЬ.

~

кольорове

ч е ння. Мультфільми. ма пере да ч. 16.05 -

............................................ ", ...................................................... е ............................ ........

НАША АДРЕСА: м . БРОВАРИ,

Українське

1').15 -

Екран

програма

студента-заочника. Перший курс.

Історія КПРС. .11-11 з'.ї.зд РСДРП. Перша програма паРТІ!' . Вища математика. .ЛініЙні перетво­

11 .00 -

рення.

Увага

Матриця

лінійного

що

їн,

а

увагу

перетво­

палатах..

23.00 - .Ве­ 23.45 - Новини .

вже

на

чолі

з

членом

Полlroюро ЦК кпр.С, Головою

Президії Верховної Ради СРСР М. В. Шдгорним У Д~. мократичну РеспублІку В'Єц нам.

Цей

візит

дe~OHCTpyє

бра­

терську солідарНІСТЬ радянсь­ кого народу з героїчним наро­ дом В'єтнаму, який веде кро­

вопролитну

боротьбу

проти

американських агресорів та їхніх сайгонських маріонеток .

Президент

'ДРВ

ТОН

Дик

Тханг , 'вітаючи високих

гостей,

висловив глибоку подяку Ра­ дящ:ькому Союзові за ту «ве­ личезну й ефектнвну підтрнм­ ку

і

ДОПОМОГУ.,

в'єтнамському го

боротьбі.

яку

ця

подає

йо­

солідарність

. тим

пІдтримка

він

народові в вагоміші,

новили

вання

варварські

бомбарду­

ДРВ.

ПО дорозі в Ханой радян.сь­ кі гості відвідали столнці ІндН і Бірми, де мали розмови з керівниками цих країн. Зус'J'­ річі в ДеЛі відбулись лише через вого

кілька ДНІв після важли­ Івізиту у нашу країну

Прем'єр-МІнІстра lидії ІндІри Ганді, під час якого головну увагу було придІлено пошукам шляхів

до

усунення

напруженості

на

вогнищ

азіатському

континенті і, зокрема, в СХід­ ному Пакистані . Шдписаний у серпні цього року ДоговІр про мир, дружбу та співробітницт­ во між СРСР та ІндІєю бага­ то оглядачІв розцінюють як надзвичайно важливу ланку

заПРОПQнованої

Союзом Азії. і

Радянським

колективної безпеки

Всі ці

поїздки,

візити

головн

рів

СРСР

О.

М.

Алжір І Марокко,

Канаду,

а

візит

-І.

Л.

в

так само як Ради

Мініст­

}{осигіна

в

а пізніше в

також

наступний

Брежнєва

цію, є конкретними

у

Фран­

KPOKilJd

на шляху втілення в життя на­ кресленої ХХІУ з'їздом КПРС програми миру, націленої на ліквідацію вогнищ напруженос­ тІ, що існують У світі, і на розвнток взаємовигідного спів­

робіТННЦ'llва держав, незалеж­ но від їх суспільного ладу.

«Боротьба за мир і роззбро­ єння,

-

пише

в

цьому

газета

зв'яз­

«Юмані­

те», є постійним фактором радянської зовнІшньої політи­

ки» . ти

Саме в цьому плані, 'під:­ газета,

«розмах

радянських

і

слід

розгляда­

різноманітність

дипломатичних

Іні­

ціатив», які виявилися, зокре­ ма, у візитах радянських 'we ріВНИКів у заруБІЖНі KpaїllН .

В. СЄРОВ, (ТАРС).

(М).

(М) .

і

що

правлячі кола США зробили в ці дні спробу ЗМіЦНИТИ ма­ ріонетковий сайгонськнй ре­ жим з допомогою фальсифІко­ ваних виборіВ і одночасно вІд-

креслює

мелодії ..

ви­

до себе поїздка партійно-урядової

делєєва. Будова атома.. 17.25 На­ ша афіша. 17.30 - Співає народиий артист СРСР Б. ШТОКОЛОВ . (Ленін­ град). 18.00 НОВИНН . (М) . 18.10 .Поезія.. У нас в гостях К . Кулієв. (М). 18.35 • Художній телефільм .За­ па .льничка». (М). 19.30 Телефільм • Слідамн Руставелі.. 20.20 .На добраніч, діТН!. 20.35 Художиій фільм .СімеЙне щастя.. 22.00І . Андронников розповІдає. «В Троє­

(М).

як

громадськості

ку французька

курових

Сході

свІтово'!:

розцінюються

рення.. Німецька мова . «Фонетика­ внмова ПРИГОЛОСННХ. ДієвідмІна зво­ ротних дієслів. Займенники.. Хімія . .Структура електронної оболонки атомів. Періодичний закон д. І . Мен­

чірні

на

датний вклад у зміцнеНІ/Я єд­ ності і братерського співро­ бітництва соціалістнчних кра­

делегації

забороняється закривати про­ ходи і захаращувати підсту,пи

автогараж

газет

Заході .

на

привернула радянської

несуть ціЛКQВИТУ відповідальність за протипожежний стан, занріплених за ними приміщень , тваринницьких ферм,

альНі збитки. Так, наприклад, 15 січня цього року загорівся

сторінки

і

рію,

тваринницьких якими нанесені

приміщеннях, значні матері-

зараз

ЦК КПРС Л. І. Брежнєва в Югославію, Угорщину і Болга­

не великої пошани: «Спаснбl!». М. ВОРОБЕЯ,

ники, не закрІпляти електричнІ проводи на цвяхах та Інших металевих предметах;

ке прагнення трудІвникІв се­

вlмlлlв

кож-

сованих для цього опалювальних примІщеннях; Працівники ферм і сторожі

з виконанням рішень

ТЕЛЕФОНИ:

відповість,

иому допоможе Мотря ЄвстратІвна. А у вІдповІдь чує

прочитаєте

ilIовliдомлення

.

пеисlю

осінньо-зимовий період 1970-1971 року в нашому районІ мали мІсце пожежі в

ХХІV ,з'їзду JШРС 'Іа ХХІУ

_ _о

Кожному

може

МЕТОЮ НЕДОПУЩЕННЯ ПОЖЕЖ ...

В

з'їзду кп України. У цих ма'Іеріалах :передається вели­

1__

електроенергіЮ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3

Рад»,

до важливих зовнішньо-полІ­ тичних акцІй радянського уря­ ду, до серії візитів керівників Радянського Союзу, які вже здійсненІ, здійснюються або мають відбутися найближчим часом. Ще не зійшли із сто­ рінок газет відгуки на дружні візити Генерального секретаря

ла ска,

сількор .

но вІдгукуються про мате­ рІали, які публІкує газета у

,

будь

Стара, не дійду.

коротке,

наступ

громадськості прикута в ці дні­

Мотю,

-

му. А там, як звісно, турботи по господарству - У

рокІв

« Мирний

Мотю, мені ли-

ста нема?

життя

«СРСР веде дипломатичний наступ», «План миру в дi~» такими заголовками рясніють

і

оч, щнра усм шка

щастя іншнх такою йде вона щодень до людей. Багато

в

жінка.

і

заплатн 'за

-

дорогою

на вустах зігріває людські

погоду в республіцІ І прог­ ноз погоди на кожен мІсяць. У листах, що надходять до редаlЩlї, читачІ дуже схваль­

зв'язку

і

і лише надвечір повертаєть-

про роботу листоиоші, розповідає Мотря Євстратів-

втілю€ться

каже

про иих матн.

Чуйна до

ся стомленою

гордістю

План миру

чі, але щастям світяться про-

~~

і авто-

з

... Прямує

І З НОВИ НАМИ

працює

-

"о.м.еnтатора

Надій-

Важка пошта перетягує пле-

кореспон-

людського горя, радісна за

прогресив­

колективному

гоаподарсrnі,

з

ритет і пошану.

тому

те

Тому

заслужнла в людей

рік у рік

усе

довгождан-

шею в нашому селі, та вже

На її сторінках чи­

знаходИ'Ть

лнста?

Мотря

нашого кол­

селянства,

чуйні,

Не

ме­

добрий

-

за

одержатн

усмішку і добре серце.

своїх службових пов'язаний !зсе­

«Сільсь'кі 'вісті »

ту

денцією прннесе

лом.

друг

ка, заміжив, в Києві квартиру має. Меиша, . ГаJlИНа, до иауки береться, та й робlтннця з иеї добра, говорять. Хороші вони У мене,

разом

ліоратори, лісівники, .город­ ники, лікарі , вчителІ, культ­ освІтнІ працівники, агрономи, зоотехніки, вчені, керІвники господарс1'В , сlль'ськl кому­ нl'сти і всІ тІ, хто ходить коло землІ , хто живе на селІ чи

КОЛОn1Са

иа плечах иосити кореспондеицію з Пlриово. Важко було, але любила я цю роботу. Люблю й зараз. Листоноша жнве в Літочках . Кожного дня прямує

чи

1==============

Дві дочки виростила Мотря

ми знову і зиов говоримо теплі слова на адресу иаших дорогих листоиош. Що Є приємніше, ніж оТриматн вітальну лнстівку чи телеграму, почитатн свіжу газе-

ну Мироненко,

механізатори,

зразу

Євстратівиа. ~тарша,

сельчанн Мотрю Євстратів-

украІНСЬКИХ

дівчииою,

після війни. Тоді доводилось

кають з нетерпінням

Дописують до є фактичними

ще

но і сказаио вже багато. Але

нОго

УкраїНИ ~oдeHHa

нами

••••••••••••••••

Редактор Є. ФЕДЯИ.

119 номер 1971 рік  

119 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you