Page 1

Пролетарі

всіх країн,

єднайтеся!

По НАШІй БлтькІвщинІ

CTOXOUOBEUb

На 'Чес1пь

ХХІ а'їаду

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

RПРС

партії України та районної РаАИ Аепутатів труАящих Київської області НеАіnя,

• 119 (1721)\1

-

5 жовтня 1958 року.

11

ЦІна

Дні трудової

коn.

15

Річ~е зобов'язання викона­ ку працівники цементної ПрІ)­

мисловості

пропагандисти, хала

з

інтересом

нещодавно

лекцію

-

селі лекція

лено

дуже рідке яви­

менту

слу- ще. За все літо до нас завітали «Про, тільки

два лектори

і

зниження

собівартості

одиниці

Таке можна почути

продукціі щипі,

Рудні

в колгоспах». Читав її заступник ПоrJІабла

і

у .1Ітках, де <цна з найбільш чи-.

вошлик.

сельних

Чим

саме

присутнім? тичним

сподобалась

лекція

Своїм

ідейно-те оре-

змістом,

насиченістю,

повчальними

фактами,

дохідли-

вістю своєю.

-

Такого характеру лекція,-

сказала секретар

парторганізаціі

рожнівського колгоспу вик», т. Лисенко М,

<(

-

груп

в

ра-

йоні.

вадженню найновішої техніки,

числі голова колгоспу т.

ПавеJІ­

був

«День

ко В., виступали

--

у цей день з

немає.

Щоб забезпечити високий ідейний рівень лекційної пропаганди,

В плосківському

колгоспі іме- в Русанові систематично провоні Леніна популярний як лектор, дились наради лекторів. Нині

комуніст, голова сільради П. О. 1 цього немає. Рябов. його виступи в клубі, Факти ці говорять про серйоз­ бригадах з питань поточної поиі- не послаблt>ння уваги ряду пар­

тики, на науково-атеїстичні

-

ми

серйозна

тійній тих

допомога

організації

у

те- тійних організацій пар- важливих

розв'язанні

завдань, які стоять

до

ділянок

однієІ з

ідеологічноІ

роботи. В Погребах,

наприклад,.

пер?-д за рік жодного разу не

колгоспом.

рили на партійних

обгово­

зборах стан

Тематика лекцій, з якими ви- лекційної пропаганди, не зібран11

ступає партійний

і радянський була по цьому питанню

актив, інтелігенція - члени Товариства для поширення політичних і наукових знань, дуже різноманітна. Серед 1500 лекцій, що прочитані з початку року, велике місце займають .'Іекціі про ЖИТ'ГЯ і революційну діяль-

ність В. І. Леніна, керівну і ор·· мовуючи іх діяльніС'Гь,

rанізуючу

роль

інтелі-

генція села. Понад 350 комуністів і безпартійних активістів входять до складу місцевих груп районногп відділення Товариства для поширення політичних і наукових знань. Спираючись на них і спря-

підвищенню

Понад зміну

-

Пленумів

за денних норм ви­ відбійним молотком

єнакіївський

сій

вибійник

Аносов.

підхопили

Иого

приклад

інші

вибійники

* * *нітрильного партію

Першу каучуку

sавод

видав

Сумгаітський

(Азербайджан).

вид

штучного

дянський

в кожному колективі трудящих.

міжнарод-

не становище. Прочитано також

хороших

лекцій

Новий

каучуку

боїться впливу

масла ,

ну і морозу.

В. І. Дрозденко.

комсомольських

Р{)ЗВитку

цтва

пленум

заслухав

•••••

БРОВАРИ. ЗАЛІЗНИЧНА СТАНЦІЯ. 1-ro жовтня, о 6-іі

наступного

заняття

записали

свої

годині

конспектів.

вечора,

но

І

було

з'явилися

тя

всі

на на

виріше-

перше

транспорту.

Серед

них

комуністи, безпартійні пе­ редовики виробництва тт. Сах­ но

В.,

ко

Н.,

тивні

Павлик

В.,

Назаренко

учасники

Крупич­

Р.

-

ак­

трудової

вах.

ти на честь ХХІ з'їзду КПРС і 41-х роковни Жовтня. Дві годнии тя. Пройшло

тривало

воно

занят­ активно.

Осиовні моменти першої бесі­ ди і що слід прочитати до

для

nроnагандист.

* * *

по

залізнич­

зошити

МАТКОВСЬКИА,

занят-

гуртка

економіки

у

В.

партзборах,

слухачі

вивченню ного

як

КУЛАЖЕНЦІ. сЗОРЯ:t. чання

ської

КОЛГОСП

Приступили

два

гуртки

політосвіти.

до

нав­

комсомоль­

Пропаган­

дисти комуністи нашої парторганізації Р. М. Сизоненко і П. Ф. Кот. Тема першого заняття була «Партія і КОМСОМОЛ:t. Пройш­ ло воно організовано, всі 26 слухачів дуже задоволені. В. ЛОГВИНЕНКО, секретар комсомольської організаціі.

і

в

середньому

34

по

пішним

тонни си-

ВИКDнанням

і побажали

* * *

ім

зобов'язань

нових успіхів

праці по дальшому

у

піднесенню

сільського

госпІ)- всіх галузей сільського господардарства Воронежеької області ви- ства. (ТАРС).

31\ХІДНО-КІ\31\ХСТІ\НСЬКУ ОБЛІ\СТЬ НІ\ГОРОДЖЕНО ОРДЕНОМ ЛЕНІНІ\ За досягнуТі успіхи у збіль-

у

1958

році

50

мільйонів пудів

штучного супутника ;іемJі

В колониому залі Будиику Спілок 3 жовтня відбулися збори вчених і представників громадськості Москви, присвячені рокови­ нам запуску першого штучного супутника Зем.11і. З доповіддю, присвяченою знамениііі даті, Академії Наук СРСР О. М. Несмє11нов.

т . Проко­

Ім'я нашої Вітчизни.

у Донбасі. Заповнюється

водою Каль-

міус водоймище

.

КраІНИ

У БелrородськоІу

ріки

місткістю

_

одне

з найбільших в

підприємств

Котласькиио

лісової

перші секції

поверхів

целюлозно-папе-

44 ровиіі комбінат. Він випускатиме

корпусу

Споруджується

піднялись

станції. шовкових тканин,

система

паливо-

тонн целюлози,

паперу,

подачі, по якій щодоби в r.отли І етилового спирту, надходитиме

приблизно

7

тисяч

тонн вугільного пилу. ДРЕС бу-

сотні

обчислюються запаси Белгородсь­ кого залізорудного

поблизу

Губкіна

картону,

електростанцій

в

країні .

інших цінних продуктів.

ввести

в цію основні

діючого

басейну . Тут

рудника

імені

споруджуються Півден­

зобов'я­

динський розріз, які даватимуть щороку мільйони тонн руди. Бу­ дівники розгорнули змагання

цехи

?.

n

на

честь ХХІ з'їзду КПРС за здачу

де однією з найпотужніших теп- завСJІ на честь ХХІ з'їзду КПРС в

лових

багатих за-

тисяч но-Коробковський рудник і Лебе­

скипидару та

Колектив будівників

Мільярдами тонн

хімії лізних руд і залізистих кварцитів

мільйони кубометрів. На висоту багато сировини для виробництва декількох

залізорудному еасеИнІ

На лівDМУ березі Вичегди ство-

бу- рювться

Старо-Бешівської ДРЕС СРСР в заплаві

(ТАРС).

ВеJІетень nlcoвoJ хімії

епеитростанцін

створене

президент

Доnовідач і промовці з законною гордістю відзначили, що мрія

Величезна теплова

дівники

виступив

людини про завоюваииІІ космічного простору здійснюється саме нашим народом, завдяки титаиічнІіі роботі і колективним зусил­ ЛІІМ радянських вчених, конструкторів, робітників та інженерно­ технічних працівників. Цими успіхами, підкреслювали промовці, ми зобов'язані мудрому керівництву Комуністичної партії Радянсько­ го Союзу, героїчним зусилл11м всього радянського народу, якиіі своєю працею запалює людей науки і техніки на нові подвиги в

новобудовах

Велику роботу виконали слухачі

корови

Трудівники

секретаря

На

====

Організовано пройшло перше заняття

лосу.

На ІЮЗглянуті питання прийня·

поставлених партією завдань .

Листи з партіІіних і комсомольських організацій

кожної

області закладено

тваринни­

ною пропагандою повинно посісНа пленумі виступив секрети гідне місце в житті кожної тар ЦК КП Украіни С . В. Черво­ парторганізаціі. Вся вона повіІн- ненко. на бути спрямована на комуніс­ (РАТАУ). тичне виховання трудящих, мобі­ лізацію іх на успішне виконан­ 1 ня

Центральний комітет КПРС

маси кукурудзи з качанами. Для ли трудящих цих областей з ус­

дальшому

громадського

Цифра 1500 досить значна, але рівень лекційної пропаганди далеко ще не задовольняє запити Тl>Удящих району. Я, -- ГІ)ворять колгоспник калиrянськоі артілі ім. Сталіна т. Кукшин А . , люблю послухати хорошу лек-

і одержали з гектара в серед-

ньому по 333 центнери зеленої Рада Міністрів СРСР поздорови­

Про

то постанову.

-

честю виконали свої зобов'язання. -на 9,4 мільйона пудів більше, Вони закінчили збирання куку- ніж передбачалось державним рудзи на 160 тисячах гектарів планом.

органі-

го

лекцій-

іні-І новій здачі і продажу хліба дер­

шенні виробницrва зерна та ін- хліба, Президія Верховноі Ради У Києві 1-2 жовтня відбувся ших продуктів сільського госпо- СРСР нагородила Західно-Казах­ Пленум ЦК ЛКСМУ. 3 доповіддю дарства, за успішне виконання станську область орденом Леніна. (ТАРС). «Про дальше поліпшення органі- зобов'язань по продажу державі заторської роботи комсомольських ----організацій республіки серед МІ)­ Роковини ;іапуску першого лоді» виступив секретар ЦК

медичні і педагогічні 1еми.

керівнищво

госпо- конали зо6ов'язання по надола­

не

пенка.

Жовтня ,

.

ціатори змагання в країні за ви- жаві. В засіки Батьківщини за­ сокий врожай кукурудзи з осипано 50 мільйонів пудів хліба

Пленум ЦК ЛКСМУ

Нині, у час всенародної підго- Полтавського обкому

антирелігійні, дУ КПРС і 41-х роковин Велико-

Трудівники сільського

бензи-

за цей час серію лекцій на сіль- товки до гідної зустрічі ХХІ з'із-

ськогосподарські,

Фото В. Савостьянова.

..:;------

дарства Курської області -

(РАТАУ).

ЦК віtть значно збільшити кількість зацій Полтавщини в високо-ідt>йних,

Олек-

шахти імені Ка~а Маркса.

партійна ЛКСМУ

КПРС і ЦК КП України, про ра-

патріотизм,

* * вугілля 83* тонни 8

рубав

Комуністичної організація має цілковиту можш1- участь

партії, рішення

продуктивності

праці.

(Фотохроніка РАТАУ)

ХлІdороdи Курськоr та Воронежеької оdпастей виконапи своІ зоdов'язання

заводах

в тому

встановлений

мене ряд думок щодо роботи нашої артілі.

на

ра». Члени товариства,

на]Юдилася

Більшо- лекціями не тільки в клубі, але цінна і в бригадах, ланках. Нині цього

допомога нам. Вона викликала у

* * *виробН'Ицтва

цукру

лектІ)-

Хороша ініціати ва

-----tz

Собівартість цевтнера

Львівського економічного ра­ йону знижено проти минуло­ го року на 78 карбованців. Цього досягнуто завдяки впрІ)-

на початку року у с. Зааим'я

Мінськ. Палац культури nрофсnілок на Центральній площі міста.

«Елект]Юсила ».

завод

голови райвикоІІJ(QМу В. О . Кри-

лекторських

це-

Виготовлення 9 гідрогене­ для Сталінградської fEC завершив Ленінградський

і в Троє­

пропаrандfІ

ешелонів

десятки

..

ратора

та рядІ шших сіл.

лекційна

рад­

Понад план вироб-

* * *

з Броварів,

підвищення продуктивності праці а свої зовсім не виступали. сільськогосподарської

Сталінського

наргоспу.

Аудиторія, в складі якої були цію або доповідь, але у нашому організацій,

вахти

ли на три місяці раніше стро­

Більше хороших лекцій

секретарі партійних

У СТОЛИЦІ РАДЯНСЬКОЇ БІЛОРУСІЇ

~

експлуатацію

першої

черги

Південно-Коробковеького рудника Перший агрегат іі будівники зооб' вктн першої черги на рік ра­ із збагачувапьною фабрикою на­ бов'язалися здати в експлуатацію ніше строку. до 25 листопада цього року. прикінці нинішнього року. (РАТАУ). (РАТАУ). (ТАРС).


2

СТАХАНОВЕЦЬ

НеАіnя,

5 жовтня 1958 року.

Haзycmpitt ХХІ з'lздові КПРС

В •.r•r••r•••'•"•''•"•"•"••B !

j

НАКРЕСЛЕННЯ ПАРІІІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ В ЖИТТЯ З величезним піднесенням зустрів ра­ дянський народ радісну звістку про скли-

кання

позачергового

обговорення

з'їзду

контрольних

народного

1965

ХХІ

партії для

цифр

господарства

розвитку

країни ка

1959-

роки.

Вже самий факт скликання з'їзду свідчить

моrи

нового

ного

лцу.

с успіль-

:'!

праці

ників

ПJЮІІІисловості

грамою

народ

комуністичного

перетворюються

в

величною

будівництва,

життя.

райони

і

успішнц

Небувалого

роз7

економіка.

Нові

квіту досягла соціалkтична промислові

про­

багаті

житниці виника­

ють на просторах нашої Батьківщини. житлові

квартали,

клуби,

школи

Нові

виростають

роком

1913

СРСР у

ела

1957

росту

9,:; -·

радянських

людей.

На душу

Разом з усіма народамн нашої соціалістич­ ної Батьківщини видатних успіхів у перетво­

ренні

в життя

накреслень ХХ з'їзду

КПРС

Матеріали

гутній

цієї

розвиток

господарства

сторінки

говорять

промисловості

Радянського

і

Союзу

про

мо­

сільського

і

України,

а також про неухильне зростання матеріаль­

ціі в республіці

одер­

жано в результаті

ЗJЮ­

1913

по

1957 ській

132

вугільні

шахт спорудили комсомольці і молодь.

роком він зріс на

39

1957

процентів.

Могутнім союзником вугілля і нафти є природний газ. 3а два роки - 1956 і 1957 - видобуток і вироб1mцтво газу в СРСР майже подвоілись, а на Украіні зросли більш як в два рази.

Недавно прокладено газопровід Шебелинка .ІJ:ніпропетровськ. Иого буде продовжено до Одеси . В міста .ІJ:онбасу прийшов ставропольський газ.

ЕлектроенерІ'ін 1957

році всі електростанції

мільярда

рази

кіловат-годин

більше,

ніж

СРСР дали

енергії,

· тобто

намічалося

планом

електричної

енергії

в

країні

припадає

теплові електро с танu,іі.

На ос нові

безперервного ~адовольняє

господарства

в

технічного

про­

потреби

будь-яких

народ­

машинах і

приладах.

Валова продукція

металообробної

влади зросла в

промисловості

150

великої

республіки

за

машинобудівної

роки

Радянської

Хімія Пленум ЦК КПРС , року,

партії,

намітив

який відбувся заходи

по

в травні

прискорено,\Іу

розвитку хімічної промисловості, особливо ви­ робництву синтетичних матеріалів і виробіR з них .

На Украіні,

як і в усьому РадянсІ.кому Союзі, розгорнулось будівництво нових під­ приємств по виробництву смол, пластикатів, миючих засобів, мінеральних добрив, отрутохімікатів, штучного і синтетичного

волокна, хімічних півфабрикатів.

тонн

ніж

у

сталі

-

кату

з'їзду

Комуністичної

1955 19,6 16,1

трудівники

зерна та

ін-

ших культур виростили колгоспи

ному

сяч зернових комбайнів та бага­

дало змогу достроково, 5 серпня, виконати державний план закупок і здачі хліба (без кукурудзи) па 103 проценти. На цю дату в засіки надійшло 4Н мільйонів

то іншої техніки . Неухильно йде вгору тварин­ ництво. Порівняно з минулим ро­ ком поголів'я великої рогатоі худоби збільшилось на 1.306 ти­

мільйонів

пудів

добІЮтноі

сяч голів, свиней

сячі голів

НИКИ радгОСПІВ респубЛІКИ УСПІШб ,

понад

на

-

і овець

ти­

60

624 на

-

ти-

пудів хліба. велики .. дж.ерР., ЛОМ

зІ\І\стання

"'

.,v ·

виробництва зерна і кормів для

. .

.

ком У республ_нu зросли бшьш як в три рази

1

досягли понад

і

1:

1

1

!

1 :

J1

..................................................,

мільярда

карбованців.

0 Оплата

трудодня

колгоспного

(натурою

і

гро-

шима) в 1957 році порівняно з 1953 роком в серед-

ньому

по

колгоспах

рес-

публіки зросла більш як в

6 1 два рази. 1 О На Україні в 1957 ро1 ці колгоспниками та сіль· 1 ською інтелігенцією спо-

останНІ

чотири роки виробництво цукро-

і

~

руджено

понад 160 тисяч

житлових будинків.

вих буряків збільшилось на 64 ...................... ....................................

.

проценти.

В цьому

році

посівна

D••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J:I Виробництво м'яса в колгоспах і рад­

госпах

Радянської

України році

в

195 7

порівняно

роком

1956 сло на

30

-

на

зро­

процен­

тів, а проти

року

з

40

1953 про­

центів.

D•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

:

; 1 :

до

шість

два

пе­

бесемерів-

СЬКИХ

КОНвеjУІ'ОрИ,

великий

еортопро.

катний цех

і

залізорудних

ряд

шахт.

про­

95

колгоспів

у

МТС

100

тисяч

тракторів, близько тисяч

34

зернових

комбайнів та то

інших

на

суму

бага­ машин

міль­

3

ярди карбованців.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• сім місяців цього року здано і продано

державі

3.205 тисяч 242 тисячі

тонн молока, або на 'ГОНИ більше, ніж за такий же період минулого року. Державі здано і продано 595 тисяч тонн м'яса, тисяч

мільйонів штук яєць і центнерів

вовни.

план заготівель Іtаf!'акуля

шок виконано на

123

205

Річний і сму­

проценти .

Тваринники Радянської Украі­

ярда карбованців, а на ! ни наполегливо борються за те, початок 1958 року - 25, І 1 щоб у найближчі роки досягти

мільйонів гектарів. Великих успіхів добилися бу-

ряководи Украіни.

чей ,

міль­

451 1.078

: ..." Н І · ; v а СІЧНЯ 1953 року но виконують зо ОВ яза~няо -:- j грошові прибутки колпродати понад план 75 мшьион1в : госпів становили 11,4 міль-

Введено також

мартенівських

і про­

понад

тисяч тракторів (у 15-силь­ обчисленні),

році ,

ладу

доменних

ладу

закупили

у крутому 1осподарст­ Gезперервl матеріаль-.

та радгоспи і в цьому році, що

ДО

печей.

центів

400

240

введено

близько

роком ~росло но-технічної бази . Тепер на по­ лях республіки працює понад

Високий врожай

ХХ з'їзду республіці

•······································ ··· У республіці

господарства Радянської Украіни щах .

порівняно з 1953 на 23 проценти.

в

десять

більше,

і більше центнерів коресільського нів з гектара на великих пло-

-

Після КПРС

йона тонн (відповід­ но на 2, 7 і 2,5 мільJ йона тонн більше).

добилися крутого піднесення всіх Видатних успіхів галузей сілt.еькоt·оеподdрського піднесенні сільського виробництва. В минулому році ва досягнуто завдяки виробництво зерна в республіці ному зміцненню його

раз.

На Украіні споруджено нові заводи машинобудівної промис­ ловості. 3а ча с , що минув після ХХ з'їзду КПРС, освоєно масове виробництво тепловозів, розроблено проект турбіни в 200 тисяч кіловат, серійний випуск якої почнеться найближчим часом.

1958

ХХ

щі під цією ку;Іьтурою в нинішньому році порівняно з 1953 ро-

гресу розвивається радянське машинобудування, повністю

шення

худоби є кукурудза . Посівні пло-

Машинобу дування

і

йона

Здійснюючи заходи, розJЮбле­ площа під цією культурою ста­ ні вересневим (1953 р.) Плену­ новила 1.3 30 тисяч гектарів . Ба­ мом ЦК КПРС, 'Г'd історичні рі­ гато колгоспів збирають по 350

пшениці. Ко~госпники . і пра~в- І ~·········

На Украіні на повну потужність працює Каховська ГЕС. 3а останні роки споруджено Дарницьку, Миронівську, Слов'янську, Луганську, Курахівську, Придніпровську, Добротворську та інші

ного

1955 році від­ повідно на 3, 7 і 5,9

На круто.м.у піднесенні

350

на тешюві станції .

що

ча-

капіталістячиш ніж у

пудів зерна , в тому числі понад

ГОЕЛРО в перші роки Радянської влади. На Україні було вироблено 39,5 мільярда кіло­ ват-годин електроенергії. Більш як 81 щю­ цент всього виробиицтва

робництво чавуну в республіці становило 18,5 мільйона тонн на 1,9 міль­

_ _.,.~- .. . . , . - -

Рік у рік збільшується в нашій країні видобуток нафти. В

В

37

~-·л•.-,..,,,",.

3а два з половиною роки в республіці збудовано

209,7 в 24

тонн

В минулому році ви­

їни збільшилась в 23 лення приблизно стільВеликий вклад у рази. На Украіні вироб- ки ж, скільки в США, розвиток металургії

рівняно 3 1940 роком видобуток вугілля в ре­ спубліці збільшився на 68,6 мільйона тонн.

1955

мільйонів

M ет а л у!

В

рік продукція всієї про- країні. Чавуну виплавJ мисловості нашої кра- ляється на душу пасе- мільйона тонн .

мільйони тонн і 152,4 мільйона тонн! Перше з цих чисел показує, скільки було видобуто вугілля в 1957 році в СРСР, а друге скільки вугілля дала Україна. По­

році порівняно з

В 1957 }}ОЦі СРСР виплавлено

населення

463

37

~~. ~~

D---------------

Більше

праці.

розрахуику на ду- П})Окату більше, ніж вуну і 51,2 мільйона шу населення за пе- в будь-якій європей- тонн сталі - більше,

Паливо

шахти, з них

. ,,.,. ..,..... ....,...

Запоріжжя . Індустріальний пейзаж.

--------------D

продуктивності

ляється на душу на- а залізної руди і ву- СРСР вносить Ра­ селення чавуну, сталі, гілля - значно більше. дянська Україна.

ного добробуту трудящих.

, gSt

продук­

3

ріод з

добився український народ.

а

!

В БЕСІДІ

при­

в містах і селах. Заможнішим і кращим стає

життя

ПРО ЦЕ

!

!

про­

50

валової

стапня

ра:~а.

2,3

про-

поло-

центів загального

році зрG-

раза, тоді як у США

В

вині цього року

робіт-

г.

12,4

першій

на

цента.

про;tук-

прн~лизно

приблизно в

шилась

Порівняно

тивність

і

!

!

РОЗКАЖИ !

Продуктивність праці, На У країні в мину лому як вказував В . І . дснін,, році порівняно з 1951} це найвалшивіше, роком продуктивність найголовніше для пере- праці )Юбітників збіль-

про те, що історичні рішення ХХ з'їзду КПРС, партію

Продуктивиїсть праці

який

озброїв

А ГІТ АТО РЕ!

!

1

!

1 j

! :

1 :

j

і

перевершити

виробництву

м'я са, лому

рівень душу

США

по

населення

молока і масла. В мину­ році

молока

і радго спах раза і м'яса

в

колгоспах

вироблялося

-

майже в

в 2 , В: ра­

1,5

за більше, ніж у 1953 році. На гектарів сільськбгuсподареь­

: 1ОО 1 ких

*

на

угідь в цілому по республіці

одержано по

66 центнерів м'яса (у живій вазі) і майже по 300

центнерів

молока,

тобто

більше,

ніж у США.

тиє.ячу голів . В усіх областях Нові персп е ктиви зро стання республіки поголів'я корів зросло на 280 тисяч голів . процвітання відкрилися перед

Для збільшення м'ясних

ресурсів

радгоспах

і у

поповнення колгоспами України, як і всього колгоспах

вирощуєть ся

ЇІонів голів

20

водоплавноі

або майже

в два f!'ази

і

зрос.ло

році

реорганізацію МТС

виробництво вання

Украіна

перевищила

рівень заготівель м'яса і молока,

встановлений

на

1960

зв'язку

з

птиці, го Пленумів ЦК КПРС про даль­

продуктів тваринництва . В мину-

лому

в

більше , ший розвиток колгоспного ладу і

ніж у минулому році .

3начно

Радянського Союзу ,

міль- рішеннями лютневого і червнево­

обов'язкових

і про

скасу-

поставок

та

натуроплати за роботи МТС , про

новий порядок , ціни і умови заготівель

рік. 3а продуктів.

сільськогосподарських


Недіnя,

жовтня

5

року.

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

ПРОТЯГОМ П'ЯТИДЕНКИ ЗАВЕРШИТИ ЗБИРАННЯ І КАГАТУВАННЯ КАРТОПЛІ, ЗБИРАННЯ ОВОЧІВ

ВСІ-НА HEДI.JlЬHHR!

СЬОГОДНІ

ВИКОНАТИ

ПЛАН

І

ПРОДАЖУ КАРТОПЛІ РІДНІЙ ДЕРЖАВІ. Широко розгорнуте соціалі'стичне змагання серед бригад

колгосп достроково

ТРУДОВІ

~ честь наступних

УСПІХИ

В останні дні з плантацій на бирає картоплю, яку підкопують

41-х роковин

бірну картоплю. Зоб(}в'язались до ніст Іван Нишенко, решта студен­ 5 жовтня виконати план пр(}да­ тів збирає кормові буряки. ~ КПРС механізатори тракторної жу її державі І свого слова дот­ Викопана кар·rоп;Ія на 175 ~ бригади. Не знають втоми в ро-

g Великого

На приймальний

g ник

Відмінно працюють механізатори. Микола Стасюк і Михайло

Талаш щодня підкопують бульби на 5-6 гектарах. На їх рахунку 110 гектарів зібраної картоплі. Наполегливо також

Жовтня і ХХІ

з'їзду

копачем підкопали бульби на

75

гектарах.

насінної картоплі.

~ позаздрити

<і>

тонн

1000

«

ервона

«ХТЗ-7», можутр

механізатори.

214 гектарів трав, в тому числі 112 гектарів багаторічних.

**

Буртуємо також продовольчу і фуражну.

колгоспу

інші

що

~ ли <і>

По закінченню роботи після копачів проведемо додатконе збирання картоплі. МЧ. ВИНАУРСЬ~ИfІ, голова

-

-

римаємо

сьо1·одні відправляємо гектарах. У _визначений строк тонни. Всього здамо закінчим цю ·роботу на останІіій 380 тонн картопді. площі, а тако;к всі інші пмьо­ До 10 жовтня маємо закінчи­ ві роботи. Це бу де наш подару­

останні Gдизько

ти збирання врожаю на

190

гек­

кра~на».

<і>

Зараз на осінніх польових роботах значно перевиконують норми. ·

Рідко коли було так, щоб кол-

ниці у полі. Лопомагають у зби­ ранні врожаю

Високий урожай городини

МИНУ.

А

.

-

.

НИНІШНЬОІ

ОСеНІ

180

с. В.-Димерка.

Частина під-

На одному з перших місць

все

в республІцІ

Тваринники

бригадир

М. Проценко, городньої бригади.

ніх гектарах, збираємо капусту. Першими упоралися з цією ро-

Колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик.

188,6

На ліна

З наближенням великого свята

41-х роковин Жовтня і ХХІ

-

рипницьких фермах. Треба споді­ за це з тим,

шим стає соціалістичне змагання.

запровадити

Колгоспники

і

ус-

вання

ськогосподарських

полегшить

ково

виконати

продуктів

план

державі,

достропродажу

підготувати

щоб якнайшвидше електродоїння

підготовку кормів

пішно завершити комплекс сіль-

робіт,

механізмами.

роботу

Це

набагато вим святам

Ксуш,

депутат

сільради,

Кеуш,

депутат

райради,

-

всюди на полі дружно працюють

свинарка,

К.

комсомольської

Зась, секретар

зобов' язалися

ус-

в тому числі оранку на зяб, до

10

жовтня. А. Галицький,

організації,

В. Ляшенко, редактор стінга-

колгоспниці і колгоспники. Одні

зети «Зоря комунізму».

копають Іtартоплю, другі кагатують її. Ось їде автомашиною, ку-

К:олгоси «Комунар».

агроном.

Кілька зауважень керІвникам

нав декілька хвилин, і він знову

нашого колгоспу

бірними бульбами, М. Кеуш. Ми-

виконавши

про

К.

Кицак

і

Г.

Лучка­

5,5 тонни консервованмх

Дбаючи про міцну кормову ба­ зу для великої ])ОГаТ(}Ї

заготовили

кожних

100

Буде

корму ще чим Г(}дувати

його

тонн. свиней.

500 і

тонн фу­

700

понад

1000

траншеї закладемо так()Ж стебла Т(}ИН Кf>рмових буряків. В обликукурудзи,

на яких

качани на насіння.

обламаємо

Силосувати­

мемо в суміші з відходами овочів.

кукурудзи на

цьованих

320

корню ЗО ни.

тваринниць&их

коли

Частину

nеревіряли, то з 5 бул 1• щоб

законсервували

ім.

-

5,5

тон­

консерв(}ваних

ка-

заступник

примі-

170 далеченько. Треба, щень. Кілька днів тому,

щоб кожна корова дала

ямах

тонн качанів кукурудзи

на кожну свин(}матку по

гектарів ремонт господарських і

угідь, а зараз ще і до

план нулася трохи наша ар-

· продажу карт(}плі державІ, кол-

тіль з

вибиранням кар-

повільно пnлходить зби-

ковитого

силосу. Виділяємо близько запаси, в ражної картоплі,

тонн

3500

Щоб збільшити

худоби,

качанів на свиноматку

гОJІови

коогоспу

Калініна. с. Літки.

МІСЦЕ РАЙОНУ в ОБЛАСТІ

· 3000 14 У raзeri «Київська правда» за ще _ и rак • 3 і 4 жовтня надруковані зветонн картоплі. Не відстають від, сьогоднішній день, то рання, то і план прода- кілограмів молока, а за- взятися ІХ ремонтувати. дення про хід сільськогосподарнього водії автомашин А. Лихо- поки що одне більш- жу овочів державі ви- раз ще і 1900 немає. Все це хвилює на-І ських робіт і заго~івлю кормів год та д. Романенко. менш радує - підтяг- конується так, як мокре Коли підрахували, то ших колгосnників і від у -коогоспах обласn за станом Достроково

Якщо говорити

По

Такої

зов якої вщерть наповнений ДО-: робить черговий рене. Щодня шофер доставляє до кагатІ·в 20-25

і ХХІ з'їзду КПРС,

сприятиме підвищенню продуктив- пішно завершити комплекс оеін­ ності худоби. ніх сільськ·огосподарських робіт,

Г.

району

(Фотохроніка РАТАУ) Фото К:. Бузиніна.

рішен­

Готуючи гідну зустріч Жовтне­

тваринників, механізатори

П.

поглянеш

за

Ста­

бана путівка в (}ДИН з санаторіїв

до згодову­

і ситу зимівлю.

тільки

ЦЬ(}ГО,

корів Закарпаття.

громадському тваринництву теплу

... Куди

Крім

кар­

ватися, що правління візьметься ьям правління для нього прид­

з'їзду КПРС в артілі все дійові-

зобов' язалися

бованців.

тва­

імені

Вінникі.вського

рапа, ніна.

сіно для

3360

передові

коогоспу

(справа наліво) завідую­ чий тваринницькою фермою С. Дзюбек та доярки €. Га­

- - - - - - - - - - - - - - •так, наприклад, М. Корнієнко тваринницьких фермах привіз додому 90 пудів хліба, більше Т(}ННИ карт(}плі,

фот о:

ринники

Сількорівський рейд на плантаціях і

корови, йому видано

центнера за в минулому

році.

Трактористи одержали багаті натуральні і гр(}Шові аванси.

Богданінці зобов'язуються

сільськогосподарських

угідь проти такий же період

гектари

1,5-2

100

центнера молока на кожні

гектарів

куна та С. Дзюби. Як на сівбі, ти виорюють на більше норми.

Вінниківського

району Львівської області займають одне з перших місць в республіці по надоях моло­ ка. Вони вже виробили за 8 місяців цього року по 25 2

так і на піднятті зябу тракторне-

центнерів з гектара. Закінчуємо копати буря1ш і моркву на остан-

агроном.

робничу практику.

з 103 гектарів у середньому бу- Накалюжна, Орина Хорошун. на та М. Васюка, причіплювачів де по 200 центнерів, в тому Колгосп достроково виконав М. Селюка, М. Нишенка, Д. Гридержаві,

Г. Таран, I(OJirocп ім. Шевченка,

ні, ніжні сходи. В цьому заслуга

300, сто- пдан продажу овочів по 300_:.320 здавши 940 тонн.

честь

і ХХІ з'їзду КПРС.

м}·, Jtкi приїхали до нас на ви­

зроблено вчасно і на площі друж­

по

на

студентів Ки­

Урожай овочів нині у нашому ботою колгосппиці Марія Біло- трактористів Г. Нишенка і його колгоспі високий. На кожному губ, Варвара Хорошун, Євдокія напарника В. Нишенка, В. Лизу­

лової моркви -

матері-Вітчизні

ївського індустріального техніку­

~ госп у визначені строки сіяв wи-

~~~~~~~~<і>~<і>

числі капусти

Н(}К

<і> Вони за 20 робочих днів скоси- тарах. Всі колгоспники і колгосп­ 41-х роковин Нелнкога Жовтня

і тим же

Для п'осадки в наступному році закагатували

И. Зарицький. Дарма, ЩО В

<і> них малий трактор <і> а зробили стільки,

трудяться трактористи комсомолець Петро Науменко, Мико-

вдвох одним

Безперервним, потоком,

приймальний пункт безперервним машиною трактористи Віктор Се­ на П(}ТОКОм 10 автомашин возять до­ миноr, Матвій Двигало та маши­

пункт доставлено 1160 тонн. За проханням колгоспників артіль здала і за них 150 тонн картоплі. Зараз основне - до 8-9 жовтня закінчити збирання ~ боті М. Корнієнко і його поміч­ врожаю. З 500 гектарів викопана картопля на 480 гектарах. <і>

ла Осьмак і Микола Бреус. Вони

ПУНКТИ

оо

-механізатори Множать · ·

g~

і ланок на честь 41-х роковин Великого Жовтня і ХХІ з'їзду

виконав план продажу картоплі державі~

ПРИЙМАЛЬНІ

На трудовій вахті

Дотримали даного слова -

ЗДАЧУ ІХ НА о

оо

КПРС забезпечує хороші результати

з

.,v

горить. В

за РІК, на круг • по

виходило,

елика

що

є

веі

іх імені Х(}Чемо вислОо- на 30 вересня. Серед

У нас

35

районів Київщини по

пре- можливості виробити по вити декілька зауважень оранці зябу наш район на 9 місгоспники все роблять так, щоб топді. На роботу щодня тензія і до механізато- 35 центнерів свинини на адресу правління, ці: виконано план на 58,7 і зби. пк а б и В(}НИ працю- на кожних 10о гекта- яке очолює т. м онастир- рання картоплt. на 72 проценти; у наиоб лижчІ. дНІ. завершити ко- виходить тепер по 140 рІВ. пання і кагатування іі. -150 чоловік. Люди вали на повну потуж- рів орної землі. Нічого ський П., та секреrаря по збиранню кукурудзи і обмо· міс.. .На кожну корову заготовлено прагнуть виконати юсть, то вже могли б не трапилось, що могло парторганізаціі т. п_ же- лоту 6насінників на такому ж 87 Р.. ці: зі рано кукурудзи всього ,6 більше 15 тонн поживного сило-J перевиконати норми. наблизитись до завер- б перешкодити нам, а желія В. процента до плану, обмолочено су переважно з кормового люпи- Завдяки ЦЬ(}Му на 130 шення оранки зябу. А зараз і половини цієї - Вживіть необхідні насінників багаторічних трав 80 ну. З відходів овочів, гречки та гектарах з 170, що У тому, що це не так, то кількості не виробили. заходи до того, щоб як- процентів до плану, засипано назалишків люпину ще буде закла- нас є, вже зібрано вро- маємо лише 400 гектаПогано, вкрай погано найшвидше виправити сіння ярих культур 100•5 прожай. Були на цьому \ цента. дено 250-300 тонн соковитог·о рів з 600 за планом. і з підготовкою для ар- ці недоліки. Порадьтеся Наш район має на кожну коп 1000 · · тижні дні, коли відправб • . . корму. ,. понад тонн сша І тільної худо и сито1 1 з комуНІстами, активом, рову по 12,3 тонни силосу і по плантац·ио на Думаємо, Пр(}Те, що волял 1 соломи, яку подрібнюватимуть і и з теплої зимівлі. Маємо в. всією масою колгоспни- заготівлі його посідає 15 місце запарюватимуть. приймальні пункти по ни найближчих днів на- даному разі на увазі ків. Спільними силами 8 області, консервованих качанів б' В б обов'язково виправимо на свиноматку є по 0,3 тонни, одним з вузьких мІ·сць досі 15-20 і більше авто- долужать прогаяне. гру 1 корми. они не о грубих кормів на умовну голову · б ·· машин навантажених 3 · · · · об в колгосПІ оув рак достатньо! начно складНІша мІряні 1 не передаНІ, як становище, щ так, як по 20,3 центнера.

кількості приміщень для худоби. картоплею. Можна спо- справа на тваринниць- повин~о бути, фуражи- усі радянські люди, гід­ Зараз на центральному

подвір'і діватися,

що сьогодні- ких фермах. Становище ру.

вже височать стіни нового корів- завтра виконаємо обоника, який споруджено з цегли в'язок перед державою. шлакобетону.

ставлять

крівлю.

спорудження

щадки на

Будівельники

Набагато гірше обсто-

женні

всіх

сил

ми не

Закінчується іть зараз справа з ово- \дійдемо до такої ганьби,

відгодівельної

150 голів. черзі - механізація

ШІО-

чами.

Маємо

55

рів, а врожай

гекта-

зібрали

На трудо- лише на 20. І вже самістких процесів роб(}Ти на тва- мо по собі зрозуміло -

но зустріти 41-і роковп-

прямо таке, що тільки Наче зима ще за го- ни Великого Жовтня при особливому напру- рами, так проходить ХХІ з'їзд КПРС.

як невиконання

взятих

зобов'язань. Дали слово, що виробимо

центнерів

по молока

280 на

П. Колоскова, член КПРС, В. Савенко, замісник

секретаря

комсомооьської

ор­

ганізаціі, Л. Гуц, доярка, В. Кузьменко, зоотехнік.

Кооrосп ім. Кірова,

с. Заворнчі:

ВІД РЕДАКЦІf В тар

матеріалі

-

центнер

«На

ко~ний

м'яса»,

гек­

надруко­

ваному на З·й сторінці «Стаха­ новця» від 3 жовтня, допущена неточність. В останньому абзаці слід читати: «... Г. .Донцова, на­ приклад, відгодувала 60 кабанів вагою по 110 кілограмів ... » і да­ лі за текст()!(, , ,


СТАХАНОВЕЦЬ

4

НеАіnя,

ОБОРОННУ РОБОТУ-НА ВИЩИЙ РІВЕНЬ!

11

У житті первинних організацій ту. Тут партійні організації пов­ ДТСААФ'у наближаєТІ>СЯ важлива сякденно націлюють діяньІІість подія - звітно-виборні збори, які дтсаафівців, конкретно допомага­ мають відбутися у листопаді-груд-

ють їм, а комуністи і комсомоль­

ні цього року.

ці

приймають активну

участь у

До цих зборів слід готуватися всіх міроприємствах. вже зараз. На них буде підсумоОстанній час помітно піднялась вана робота по виконанню рішень активність

комсомольських

орга­

ІV Всесоюзного з'їзду ДТСААФ'у, нізацій у роботі ДТСААФ'у. Про минулих

зборів. це свідчать показники молоді на цей час чимало. змаганнях по воєнно-прикладним Майже вдвічі зросла наша орга- видам спорту на честь 40-х ро­ нізація, збільшилась кількість ковин ВЛКСМ. Ці показники слід людей, що вивчають воєнну і закріпити і далі підвищувати. воєнно-технічну справу в гуртках

та на курсах.

Покращала за.

Лідія одна

Петрівна

з

кращих

йонної

контори

БовтруІ<

-

листонош

ра­

зв'язку.

Повним ходом йде у селі пе­ на

газети

та

журна ­

рік. Велику роз'яс­ нюючу роботу проводять у ці дні комуністи і комсомоль­ ці. Цьому присвячені також

1959

плакати, що розвішані по селу.

І

Добре

nрацюють

зв ' язківці:

начальник відділення Рогач М., листоноші Малуша В. , Грінченко 0 ., Шуляк Є., Мельні ­ ченко М. Передnлачено стільки газет, що

по

на

одній

кожен с.

з

них

прнпадаq

колгоспний двір. Г. Соколовська.

Требухів .

Рожнівці Газету

жен

і

журнал

завдання

бою

-

на

двір

nоставили

комуністи,

ла.

виконанням

завдання

ливо .

листоноша на

вже

зет і

нашого

nраІtюємо

Особл иво

се­

цього

напмег­

відзначається

Слюсар

М.

розnовсюдила

І.

Во­

180

га­

журналів.

дуже

плата .

повільно

Партійна

і

йде

що

відбулися

перед­

комсомоль­

ська організації цих сіл nоки що мало nроявляють ініціа­ тиви у такій важливій камnанії. М. Щербина. с. Літки.

в

наші активісти

демонстрували

ливо

стосується

таких

сіл,

високу

зробити

ські

комітети

мало

Особливо

роботи

їзд,

обслуговують

вирішується

кожна ально-технічної бази . справа. Це підтверджує досвід Маємо всі можливості і повин­ організацій колгоспу ім. Кірова, ні добре підготувати і організо­ с. Погреби, «Жовтень», с. Требу­ вано провести звітно-виборні збо­

варно-прокатного

заводу,

ри.

заводу

промкомбіна-

Т. Барило, гмова райради ДТСААФ.

---

ла

сприятлива,

вересня ц. р. у «Стахановці» був надрукований лист вчителя М. Горбатенк~. Зміст його такий:

І прииняв

вик~нком

буфета Це

~роварської рІшення

у

середній

кімнату.

Дирекція

nід буфет

Але

голова

МСТ

виконував .

З

відь

приводу

ІЗ

не

що

пізніше

цього

голови

шкот

15

вересня

р.

ще вказівки чекає т.

листа

Рубаник?

#---#Q###~QQQQQ##

викликають

лють

редак·

одержаЛа

імперіалістів,

які виношують маячні плани но­ вого колоніального

вересня

у

повідомити

хоро·

т. Рубаник В . цього рішення не

ція

редакцію

відкрити про

Сьогодні вже 5 жовтня, а буфетІІ у школі і досі немає . Чиєї

N2 2.

товариство.

буфет,

вІдкриття

міське

виділила

Рубанику

Ц.

школі

споживче

т.

м~ськради

повинно було зробити

школи

шу

про

т. Бойняка, в якій він пропонує

N2 2

але

ж

ми

Л. Цимбаnюн, с.

ради

І

.

ДО;іВІJJЛ

... ручного

годинника не слід

-

мармур

пружина

може

швидко зіпсуватися,

бо різка

зміна

шкодить

температури

поневолення

китайського народу. Американські

механізму?

славну

дату

народ

Китаю

зуст­

ціалістичному будівництві. 3а ро­ ки народної влади країна добилась ви датн их успіхів у розвит-

ку своєї промислово сті і сільського господарства , в піднесенні культури і добробуту народу. Особдиво високими темпами розвивається важ1ш промисловість,

сХлопчик

13.00 -

Уржума•. Передача

з

для дітеіt,

присвячена С . М . Кірову; 13.55 -художній кінофільм сМолода

в

народному

«перепис »

господарстві

УРСР; 16.00 - передача для nра­ цівників сільського господарства сНа оновленій землі•; 19.00 останні

вісті

передача

(Москва);

для

вої нів

19.20 -

Радянської

Армії сУ наших бойових друзів•; 20.00-передача

«Кіномитці

ХХІ з'їзду КПРС•; 20.15 редача

•.. незвичайний

«Вони

лі•; 21.20 -

були

на

до

nе­

фестива­

художній кінофільм

був проведений недавно у Ви­ соких Татрах . Працівники.

сВеселЬІе ребята•.

станції гірничої служби пере­

Понеділок: 19.00 зустріч на кубок СРСР з футбола команд «Спа рт·ак» (Москва) «Динамо» (Київ); 20.50-«Народний ху дож. ник СРСР В . Касіян»; 21.15 -

писали всіх диких тварин , які що

зараз

тут

Вия­ живе

приблизно 1000 оленів, 25 ведмедів, 80 кабанів, 15 ри­ сей, 70 сарн, 25 гірських орлів

6

3 вовки? , .. евкаліпт за рік випаровує 14 тисяч відер води? ...нормальна температура горобця 43-45 градусів, а серце

його скорочується

хвилину

750

... тонка нових

за

раз?

вірьовка

ниток

по

з

нейло­

міцності

не

уступає стальним тросам?

відпо­ правлячі кола посилюють воєнні райсnоживспілки провокації біля китайських бере­

7

кінофільм

ру

і

еВе­ еЛюби­

22.45 -

жовтня

Вівторок: 19.00 (Москва) 19.20 -

-

соціалізму..

останні вІстІ «Шляхом ми­ Передача

до

Дня проголошення Німецької Демократичної Республіки . Хро­ нікально-документальний фільм с:Нерушима раАянсько-німецька дружба•; 20.15 nередача сЦе

було нещодавно•; 20.45- Я . Ма­ монтов сРожеве павутиння•. Сnектакль Білоцерківського щіа· матичного

гів, готуючись до дальшого роз­ і поширити агресію з Тайваню на ширення агресії проти КНР. Щоб прибережні острови та матери­ якось замаскувати ці плани і кову частину Китаю». обманути світову громадськість, Китаський народ, підтримува­ яка вимагає негайно припинити ний всім миролюбним людством, ворожу діяльність щодо КНР, жаіі зернових у Китаї переви­ уряд США вдався до підступно­ щить 350 мільйонів тонІf. Ки­ го маневру. Він погодився з про:" Мину лої неділі у Франції про­ тай ська Народна Республіка ви­ позицією КНР почати у Варшаві референдум (народний передила вже США по виробницт­ китайсько-американські перего- ходив опит) по проекту нової консти­ ву пшениці і вийшла в цій га­ вори, але в одночас докладає лузі на 2 місце в світі . зусиль, щоб зірвати переговори туції, виробденому урядом де Го­ Великим перетворенням у Ки­ і покласти вину на уряд Китаю. ля. 3а цей антидемократичний таї щиро радіють всі миролюбні 3 цією метою на переговорах у проект, який передбачає надання народи, і насамперед народи на­ Варшаві США висунули вимогу необмежених диктаторських прав президентові вогню, тобто одній людині шої країни та інших соціалістмч­ про «припинення

жовтня

новий художній лінням серця•; телям шахів•.

і тільки. . .

УСПІХИ ВЕЛИКОГО КИТАЮ-УДАР ПО ІМПЕРІАЛІОТАМ

рів великими досягненнями в со­

Неділя:

ду

...

на ніч класти на холодне скло чи

наукових

гвардія• ( 11 серія) ; 15.25 сНова будівельна техніка•. Переда­ ча з Виставки nередового досві­

ana6rrte що

для

скла­

ультра.

жовтня

5

в години

ви,

апарата

за

країні

Дивіться телепередачі

загону.

Богданівка.

Чu

Євдокимов

робіт в галузі медицини (Киів­ ський Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Академії Наук УРСР).

налися багато нового. Всі за­

голова

І.

nершого в

~вукового

ко­

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД Першого жовтня 600-мідьйон­ ний Китай відзначив дев'яті ро­ ковини проголошення Китайської Народної Республіки (КНР). Цю

структор данням

лишилися дуже задо)!олені.

вилося,

Голова райспоживспІлки пропонує .•.

5

пасажирів.

водяться в цих місцях.

CJii,JJ;UИ наших виr.тупів

З того дня минув рівно місяць.

Слюсар-монrажні!к А. Скугар (зліва) і старший інженер-кон­

рисно провели цей день, діз­

проявляють

первинн.их

с. Бобрик, ли­

нам

Хоч погода і не зовсім бу­

майстер., у цьому ініціативи.

хів, ім. Сталіна,

сподобалась

як

органі­ го росту членів товариства, нав­ зацій основи нашого товари­ чальної роботи, росту числа ства. Саме там у колгоспі, на споjп'сменів, зміцнення матері­

підприємстві

в

кі ж, як і ми, діти ведуть по­

Важливе місце на зборах по­ Основою цих успіхів є пожвав­ винні зайняти питання кількісно­

лення

екскурсію

дитяча залізниця, де самі, та­

ос- в оборонну роботу, а комсомольпро-

піонери

мотогонки, побували на могилі Невідомого солдата, на дитя­ чій залізниці.

ність.

со­

Не так у наших сусідів рожнівців . У них і у свиноід· ців

змаганнях, танній час,

ко­

nеред

рішили

неділю

нашої школи ви­

Київ. Як хороше всім класом відпочити у вихідний день! Відвідали зоопарк, дивились

лено зн~чн! кількість шоферів, зазим'я, Пухівка, 3аворичі і КамотоцикЛІстІВ та громадських ШІта. Сталося так тому, що партінструкторів. На стрілецьких організаціі цих сіл не вникають

комсомольці,

актив

Над

першу половину на жаль, ще багато. Як і раніше, цього року первинні організації продовжує залишатися незадо­ придбали декілька десятків мало- вільною робота ряду сільських каліберних гвинтіВ(Ж, протигазів, первинних організацій. Це особ-

таке

-

зв'язківці,

матеріальна

сільгоспзапчастин,

відстають

колгосnний

повинні

минулу

6-го класу

1

Організовано! ли на

збори

Тільки за

декілька тисяч патронів, підготов-

Новорічна передплата

редплата

Звітио-виборні

пройти під знаком критики і саба- мокритики недоліків, яких у нас,

року.

1958

ЕКСНУРСІН В СТОЛИЦЮ У

звітно-виборних

А зроблено за

жовтня

5

театр у.

заявляє, що єдиний шлях усу­ нути загрозу війни на Далекому

Сході - негайне виведення з ра­ йону Тайваню всіх американсь­ ких збройних сил.

НАРОД ФРАНЦІЇ ПРОДОВЖУЄ БОРОТЬБУ

них держав. Радянські люди від усієї душі поздоровили своїх ки­ тайських братів у день іх народ­ ного свята. « Дружба між радян­

ні сили затратили на цю пропа­ с отні мільйонів франків ,

ганду

одержаних

лістів.

Щоб

ві д

великих

капіта­

примусити

рядових

французів проголосувати за кон­ ституцію, в хід було пущено та.: кож погрози і репр ес ії.

Демократичні сили Франції від висловилась більшість французів, вказують , що референдум аж ні­ будь-яких дій щодо чанкайшист­ що взяли участь в опиті. Нова як не поклав край боротьбі, ЯКУ.> ської кліки, яка засіла на оку­ конституція вважається схвале- ведуть всі респ убліканці протІf вимогу

про

відмову

Китаю

американцями Тайвані ною і найближчими днями набере реакції і загрози фашизму. Ця і ряді прибережних островів . На чинності. боротьба, заявляють вони, трибуло. В 1958 році ця найваж- говориться у вітальній телегра­ цю провокаційну вимогу Китай, Такий результат референдуму ватиме . В. Харьков. ливіта галузь народного госпо- мі М . С. Хрущова і К. Є. Воро-­ природно, ніяк не мож е погоди­ - прямий наслідок тощ що як дарства дас'ГЬ близько 11 міль- шипова керівникам КНР, - на­ тись. Він сповнений рішимості підготовка до нього, так і голо­ РеАантор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ. йонів тонн сталі, 210 мільйонів . віки с~ріплена є~істю ціл_е_й У визволити свої споконвічні тери­ сування проходили в умовах на­ тонн вугілля, 80 тисяч метало- 1боротьбІ за комуюзм . Надшною, торії. 3а Д()Помогою пропозиції сильства над виборцями. Реак­ Коротнєв Андрій Миколайович, різальних верстатів і так далі. 1 гарантією торжества спільної про « припинення вогню » , пікрес­ ційна пропаганда робила все мож­ який живе в м. Бровари, порушує пованому

якої раніше в Китаї майже не ським і китайським народами,­

Велетенськими кроками йдуть впе- справи наших народів є непохит­ лює пекінське агенство Сіньхуа , ливе,

ред трудівники сільського госпо- на

дарства,

які твердо стали

згуртованість

комуніетичних « США нама1·аються продовжувати

щоб

француза,

одурманити не

простого

спиняючись

перед

на партій Радянського Союзу і Ки­ посягнення на суверинітет і те- брехливими

шлях колективної праці. Перед- тайської Народної Республіки » . риторІальну цілісНІсть бачається, що в цьому році вроПроте успіхи великого Китаю ПР()довжувати окупувати

про

розлуч ен ня

Тайвань І «зміцнення республіки» . РеакційN9 138.

І<иівськоrо обласного управління культури.

з

дружи·

ною Ганжа Ольгою СидорІвною, що живе в с. Княжичі .

твердженнями, ніби Справа слухатиметься Китаю, нова конституцІя потрІбна для ... ному суді 2-оі дільн иці

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

--------------~------------~----Броварська -~-районнг друкарня

справу

ського

в народ·

Бровар­

ра йон у .

----------------Зам,

3972-2500

119 номер 1958 рік  

119 номер 1958 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you