Page 1

~~~.-.-.-.-.-.-.---.-~----------.-.-~~~-nРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!~~~~~~-~

О Р ГА Н Б Р О В А Р С Ь КО ГО М І С Ь КО ГО КОМ І Т ЕТ У К О М У Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т 11 У К РА І Н И, МІСЬКОІ РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

* Н 118 (6991) *

Газета виходить а 17 квітня 1937 року ВЕЛИІСУ УВАГУ ПРИДІЛЯЄ ~ьоrодІІJ. ЦК

КПРС

впровадженвю

у

виробництво

досяr­

иень науки і техніки, передовоrо досаЩу. Са­ ме про ці актуальиl питання йш.пося на квіт­

невому нараді

(1985

у

ЦК

р.) П.пеиумі ЦК КПРС та на

КПРС

науково-техиlчноrо чалося,

що

з

питань

проrресу.

намічені

захоАИ

прнскоревия

Зокрема,

по

зазна­

прискоренню

Щоденник nоnьових робІт

ськоі Україин. У порошковикtв мІцнІ зв'язки з

науковцями, саме тому вони мають змоrу оперативно використовувати на своєму під­ приємстві вовИІІІіи науки теХніки.

тирічки у фонд розвитку виробництва бу по вЩраховано 314 тисяч карбованцІв. За цей час відповідно з комп.пексвим п.павом технt­ ко-економічиоrо розвиТК)' заводу виконано

.від

•ЖердІвськвй•,

rектар у paдrocat сПпосківський•. По 30.5 центнера пшениці а rектара намопочуют• у радrоспі Імеаt Щорса.

8

нІвсьЮtй•,

.· .

..

.

'·: ·~~..~ j ~ ·.

карбоіаіІіЩі.

тисячі

У баrатьох rоапоАарстаах району на sбираннt Капенчеика

та

Фото М. Семнноrа.

Працівники . Цьоrо ІtОЛектнву беруть ахтив­

також конструkцІя їх }).обо'Іоrо одержане аІторсьkе свІдоЦтво.

порошковющ наrородЖені лю ВДНГ СРСР.

Розроблена

ва ику За цЮ роботу

~ронзовою

медал­

УспtІWІо сІфаінІся !J піврі'ІИИМ п.паном роз ­ витку наухн і техвіки колектив заводу пласт­ мас. ВсІ 17 заходів, JIJ(f п.панувапися, успІш­ но виконані, економічний ефект від їх впро­ вадження склав 65,2 тисячі карбованців. Так,

було механізовано процес укпадаИНJІ попіети­

.пенових мІшкІв та обкладинок на зварювапьиl автомати. А зараз йде механізацІя процесу вн­ rотовпеиНJІ ппtвковнх tзо.пиційннх матерtа.пІв. П.пастмасівцt сміливо впроваджують пере­ довІ тexнo.;rorlY. Наприклад, велику економІю сировщtи

допомоr.по

у

xo.neca,

одержати

господарства~ . ра ОНу

на

22

'Інмало

нових

у

процеитах

това.РІв

-

друга обмол-очеІЮ у дектах д10 скошенюrо).

«Жер.ІLівськнА• імеи·і бО-річчя

СРСР «·Бобр.ицькиА• ППЗ с:РудИія»

торrовеJІЬИDrо

на

ехспернмеитальному

машииобуд~·ваиия

Імеи1

заводі

XXVI

з'Узду КПРС~ ОС9б.пнво ваrомими є впровад­ ження безвІдходної тeXROJJotiY виготовлення кронштейнІв д.пя торrовеJІЬННх меблів, а та­ кож

тexнonoriJ·· напівавтоматнчяоrо

зварювания

у вуг.пеІ<вслому

дуrовоrо

середовищі

копистов9У сталі обшивок автофурrоиів.

тон·

в тисяч карбованців заощади.пи за півріч­

чя за paxyJroк винжеІІНJІ собівартості продук­ цІІ mиноре~~tонтнци, 4 тисячі І<арбованцІв nрацІвники · доспtдно-експеР1fментальаоrо заво­ ду. А допомоrJrо Ум у цьому підвищення тех­ иlчиоrо рІвня виробництва. Одне слово, успіх приходить туди, де смі­

ливо вnрова~жуються передові техиолоrіІ. ПркскорекНJІ науа;ово-технічиоrо прогресу вимоrа часу, це nporpaмa дІй для :кожноrо внробниоqоrо колективу.

ють ноокну сnриятливу ю­

rupo-

73.3 20,0 72.1 67,6 65,7 38,7 63,6 54,3

n' ЯТИ•

.p o.Ry

токи nweltlщl. Праr.Не по.рІ'ВЯЯТИ~

роботі

з

в

nередоанками

59,4 58.8 52,3 51,9 51,6 50,9 48,2 47,1 48,9 42,6 41,4 38,3 33.1 30,9 30,3 48,0

.:.Пухі'І!сЬ~к/1:. сЛі'М<і~и.А•

«РуСЗ!Н ііІ!JС.ЬКИ 11:.

ім~ні Щорса сГ·ог<>лівськкА:. с:І(.ра·:кліsськиА:. .:::Ве.пик-одимер.• імені До.куqаєва «3ЗПЛІЗІ8ИНЙ» с:Аsаи.rард:. сЗаворнцькиА• і М·ен•і Мічурі!Иа с:Плс. :ків-ськнА• іме.ні Кірова По району

67.4 50,0 57,4 29,1 84,4 33,0 50,7 50,9 68,2

72,4

40,8 59,1

5о,О

55,6

25.4 49,8

nоклаЛ'И у валки ячмінь, за'8ершують цю роботу на пшеничному ланІ площею в reтaJ)111, npucкo..

560

рю1011>

косавицю жи"Та .

Віщмtнню nрацює сtме<tІ­ ннй

екІпаж

Blmop

Ткз.ЧеІі'НІJв.

дмитрович

син Вооодими.р в

гос.под.арствІ

с.езонне

1 ltoro

nершими виконали

за!ІЩЗ.ННя. На УХ

paxytm<y -

11 О

скошених

озимих;

Обмолотt xntбa КОМООМ();ЛЬсЬКkЛ . екіnаж В

с:кла;н

'І<'ОМС:ОІМОnJ.ЦІіВ Вік=

то.ра Теплюка і Олекса.ид-

ра Бобка. хоч у н·Их ~ свЦу 1 JІе ТЗІК Мгато, ЗJJJe тpyliJ~m>Cя f./аnь.леrпп.во; стежать за тим. щоб я.кtс­ но

вимо.тючу.валась

ма. не залишалась жо;r.на

со:І1'0'

в нІй

·зернина.

.НайбІльше nepeslз хлі= ба· вu ко.мбайнІв на тІ•К

re:rrrapb 1 ярих

270

тонн

-

.вод.ІtІ

Bill'

тор СтепаноВJN Хилько.

~ернових культур.

ВИСОІКОЮ nроДу<!(ТИ!ВИіСТЮ працІ на обммотІ хлі· ба відзначається еІ<Ьпаж у

Ф. лихоrод, rолоаа профспt.пковоrd комітету.

XXVII З'!ЗДУ НПРС-ГІДНУ ЗУСТРІЧ

ТворчІ адобутив автотранспортникІв

народного

1,4 міJІЬйоиа карбованців - такий еконо­ мічНИЙ ефект одержано з початку п'ятирічки від використання у виробництві новинок нау­ · техніки

пла.ну,

Д()

вдоскона.пенвя

споживання. Це Іrрашка •Юний конструк­ тор~, яку вже можна побачити у маrазинах. БІ.пьш ніж 1'.8 7 мІпьйонtв карбованців ви­ rотовлено клейонки з новими маJІЮнкаМи.

кн· і

-

(Перша графа скошено зер~ових і зер.нобобов-нх

складу композицІї д.пя внrотовлеиии труб. Но· вовведеJІИи попtnшують якість продукції, до­ зволяють ОСВОЇТИ НОВі ІУ ВИДИ. У 1985 році

з'явилося

лиnня ц. р.

lw4a

,рLч·КИ. Вже на вс.tй мощі ЖІИИВ lt:ii

сЗоряt

держстатисtІtкн про хІд збирання врgжаю з;r.нових

koмyutcta

Ollei~OS'Uчa ДЖуиJ<І~ькоrо і ·kС>моомОJ!ІtЦJІ Єв~ltА Пав• pa.дroc.ny ІмеН1 Докуч.аєаа долають nри:мхи nогоди, л.юJ<а. Номбаttнери видалИ 140 радіОНа.JІЬНО ВІUСорИСТО'Ву• з буНІкера kОІМбайна зarOfly

дину :нJа збиранні хліба за•

·ЗВЕДЕННЯ міськбfо ІнфОрМацІіІІІообчнспtЬвальнgго ЦеНтР)'

36ирапь• с.ІUІадІ

Мехмr1-вМ'Орн

н<>•т.р83іісnщуmоrо

ІВІЄрШалЬfІ'ОП}

АктивІзуіІа.по ро8оту вауково-технічне това­

ни футеровкв . rруkтовіІх насосів.

ШеІІtаука

(справа наліво) , Вони ударнІ) трудятьса на ЖКН1І­ иому ПО.Ііі РадrСКІау іМені 60-рІtачя сРСР.

иу у'Іасть у роботІ творчих об'єдиань1 Так, за піврІччя проведено шtеть засідань ради науково-техиічіІоrо тоіариства, ва яких роз· rпядаJJись hiiтaiiiiJi роЗробkн нової nродукції, по.пІпшеиІІя і1 яkостt тощо.

риство. НаіrриК.пад, Ч.пеиами секції туrоппав­ ких cпonylt роАробпеиІ і пtsoйmnи випробуван­

Серсlя

• ГоrолІ~ьІ<Ий• .

ПЕРЕТНУЛИ ЖНИВНИЙ ЕКВАТОР

xnl·

цьому ІіІнімку ви Сіачнте один іВ них у ск.п~І Дмит ·

Пав.ловича

сЖ,ердівсЬЮfй•.

~

ра

122

Великий розрив мІж соиовицею І обмо­

.потом зернових допуетилн у радгоспах сРуса­

35

склав

сБоб­

•Зап.павннй• ~· 8 По 51·,1 центнера пшеввцl видае JСОЖен

Оа працюють комсомоnьсько-мо.подtжІd еІСІDІЖІ. На

них

СРСР,

lменt Щоро'а, імеНІ 60-річчи С~СР, сЗоря•,

ввrотовпеИНJІ детапей, який вИключає ~нкори­ сТаJІИJІ дороrих 1 rдет)jодефІцитиих мaтepia­ Jttli, ііЬроваджеини мектроероІІІйиої обробки ЬреооІоrо tнструІ\Іеііт)' тощо.

від

60-рtччя

8

Ось вайfііпьш aaжmrвt СКІІІОЄИНJІ вироб­ ЮЩТІІа aaлfjjнoro порошку методом розпи.пен­ ня: pЩitoro метuу 'ra TelQJOJJOrlЧвoro процесу

комІчний ефект

ІмеНІ

У roe одаретвах району обмолочено зернові на п.п 3794 rектари, що становить 49,9 проце . а до скошеноrо. 8 Не дойускають вепикоrо розриву між косовицею 1 обмолотом хJJІбІв у paдrocuax

їх

позичені на Інших вІдЬріІі!м~'І'Вах. Річний еко·

pait·

в rосподар­

рицькнй~, іржп.пемптахозаводі еРу дня~.

твсЯ'Іі карбованців.

У першому піврlччt на зааодІ апроваджеяо иауково-теІиtЧИІІХ доояrиеІіь, Щсі були за­

липни

8

Нові технології­ У виробництво ефент

23

ствах району скошено зерновІ на п.пощt 7601 rектар, що стан!!_вить 52,3 процента до плану. НайбІJІЬше у процентвому вІдношеннt до пщ:Іявоrо скошено ко.посковнх у радrоспах

За шІсть місяців завершальноrо року п'я­

226,3

За данвмн АНспетчерської с.пужбн

сІпьrоспуправпіиии ва

1

дев' яоrь Шодtв. ~ковомtчннй

Ціва 3 коп.

ЖНИВА-85: НЕ ДОПУСКАТИ РОЗРИВУ МІЖ КОСОВИЦЕЮ І ОБМОЛОТОМ ХЛІБІВ

иауково-техиічиоrо проrресу повннні самі се­ бе окупити. ВоВJІ д.пя тоrо й проводяться, щоб пЩвищити продуктивність праці, а, отже, прискорити і зростання ваціональноrо доходу. Смl.пнво йде цим ш.пяхом ко.пектнв .заводу порошкової метал~·рrіі Імені 60-річчя РадJІН­

впровадження склаа

*

П'ятниця. 26 лиnня 1985 року

На 'nасажи:рськоrму авто· nІдnриємстві N2 31014 перевиконаRО црогра.\1у

ntвplчuy

вnровад,ІЖейня

ра:цlаналізаторськи~

роз­

робок. Економ1'lИоrо ~ек­ ту від них одержано 17 ти­ сяч 789 tкЩЮованцІів при мані 9 тисяч карбованціВ . Завдяки .. застосуванню рацпроnозицій з6ережено 70100 кtловат-rодин елек­ т:роенергН. тонну

чорн~rо

Добре

.nоnрацював nівріччІ

хопром• тисяч

чат. J.Jiж

А-----~~=-=-~~----=-~--~~~~-.~ ном.

2

Ш'fУ1<

Це

400

добових

:К..УІГ

набагато

більше.

П€редбачалося

nла·

щ'идбання

двurуЮІВ

630

кар6ова.ІЩІ!в.

РАБА-МАН nІсля КЗіlІ· -рем·ОІfту ДО•СЯГН'Є 14 ТИСЯЧ Не .меН1Ш оригінальну розроб'Ну запро.nонував і

М . О. Рижков 1з оnlвав· торами М. І. Писаренком

ЕКС!!tОМІЯ

рацnро•nозІЩІя

« Виготов-

лення

ущІльню-

114

витраrг

ск.ла•де

-

13

Від ЗМЄНШЄ'Н'НЯ

лалква

2.9

і

масла

тисячІ

карбQ­

економhя

ви.тр.ат

та

П. К Щи1"НІfl(ом. кІлець

Jx

no

ПерєІІ(рнто І >3ав.ц.а.ння виробництву яєць. При

-зобов'язанні На

.ножиу

125

штук

КУРІ\W·НЄСУЧ1<У

одержано Іх ло 132. У JЮ~КТИВІ ве:nика

тва.

га ·nриділяється ін-rенсив­ ним факторам виробннц -

сів у

ПІдвищилась

1

Нращими раціоиалізато­ ра,ми nершого nІіврlччя ви3Нано

n,ро­

щаджується

центнери

економному

Фvt>aжv

майже

кормових

на

ав·топl.д.nриєм­

стІВІ нова·торів М. О. Рнж­ кава та М. І . ПИ'Сарею<а. Перший оо.дав цього року 23 nроnооиціУ, друrий -

13.

Л. КОЛІКОВА. Інжеt~ер-технолоr.

НОУ

мІнного nоіолІв'я . витрачанню

ремОfІті. да.ла чима·

ЛИЙ €ІКОНОМі'ЧННЙ ефеfСТ.

ниць на tвиробництвf wож·

д..VІМ'ІtвиІсть оnрац1 пташ· НИЦЬ Н8 yTJ)HMaHІJi ПtЩ:~·

3авдяки

V88•

алюмІнІєвого · сnла.в,у. зменшила простоІ автобу­

&аннІt mrевмоба.лDна. авто­ буса ШАЗ литтям Із дюр-

Продукція-понад план

плем­ За

м.ІJr.Ьйони

на

автобуса « Ікарус-260• електроо6Ігрі'8Зчем• . Річ­ ний Є'КОН'ОІМіЧНИЙ ефеКТ UіЄУ НОВИНІКИ П.ОНЗД тисяч ·иа.рбОІSанщв.

у

цей ча,с !Передано суміж­ никам tз тресту сНиІвпта ­

наttціІ(МІІших

..

кол.ек­

тиа Броварсь~rо птахореnрод..уктора .

з

М. М. ФлюН\д.рою та Е. С. Білецьким сОблад.нання

ва.нцtв.

мета.пу .

перщомv

Одна

розробоіК pOiRy назва.на 89· торг мн С. І. СірЮ<ОМ,

зао·

2

оди-

ТИСЯЧ!

ІUТ'УК

v

.ІІЄЦЬ.

'ПJ)иклад nрац,і nока· ау,ють Марія МаксимІана Н<)вак та Любов Талнмо­ нJвна Jващенио. Во.ии одержали вІ.д ІКІОЖНОУ н.у~ хн-несуЧкн вІдповІдно

155 І 139 ШТVК ЯОО,"'.-. М.

АНДРІЯЧV"К.

no


* 26

І С1'0і),

JІЮІІНІ

року

19$5

..... е ПІДХІЛ

--~~~~===========НОМУЖСТН-НАЖНИВАХ:==========~~=-~==

-

ГОСПОДАРСЬНИR

Двіч1 Герой СЩалі- nl. Проте тут не стали го за доручену дІлянщу В радrосІUІ їм не ствоJ)ІІОНаріжним наменем .У стичної Пра:ЦІ, народний чекати, доки nросохне роботи. Авангардну роль ють особливих умов: тех- овоїй роботі партійна ОР" академІк, знатний ХJІібо- земля, ІВСЮ rexнi~v не- в бит.аІ оа хліб вІдведено нІі\а не нова, трудяться ганізацІя радгосnу вважає

НАДІЙНИЙ ПАРТ

рОб нраІни Тере.нтlй Qe- гайно :rrерекинул:и на інше ком..vністам.

Р

менович Матщев сказав, що в гщ оо шахівницею беруть участь двоє -І людина і природа. Перший ~ .завжди 'За ІІІІРИ· родою, але ви:граш в Иінцееому результаті аале-

1

жит.ь

завжди

nоле, .fШе дощ не зачеnив. На допоМОІ1У хліборобаІМ Іі,рийшлн школярі. Вени nеревертали валки, щоб ~рнові швидше ІЛіДсихали. :УсвіДомлюючи. що ус-

рlчні жнива ще раз ,mдТак,

ВІД

перший

ранню

врожаю.

там.

. тиставили

де

І

ром

rоспода~тв

rосптехвіка. П

стuа

райсіm.­

прафвВВ­

ІСІІ' розробІІЛІІ і впровадв­

ц багато техаологій

прогресввввх обспуrовував­

рухомого

u

парку, акі

дапв можпnість підвищв­

тв надійвість і довrовіч­ вісn. машвв і механізмів,

раціовuьво Іх експпуату­ аатв.

Особпвву уваrу епецtа­ аtсти сіm.rосптехвікв прв­ АіJUРОТЬ о6<:4)'ГОВУВаввю Jстаткrаавва,

вставовпе­

аоrо ва фермц,

1 в RОР­ Иоrо ІІ.f.~ТМічиій

моц.ехах.

СSезаеребійвій роОоТі спрв-

створевнІ

••

обмtиввІ

СІОНА доІm.ввs

апараТІв,

компресорів 11.0 ХО4ОДІШЬ10а уетаново:с, а тако•

&вшвх

arperaт18. У разІ

аоn:оІШВ ІІВJdа

брвrада ремовт­ операtввво

АОСТа­

вить потрібні ауЗJІІІ, а 'І'і, що,

ввйшпв а

ладу,

-

ІІоnагодвть ва с.тавцІі rа­

равrtйвого техвічвоrо о6слуrовувавu.

:J

аочатку ~П.. трf11.18ІІНКІІ райсіm.~~хвікв аідремовтувuн.., ~над

13

вакууJІВВХ

800.

масосів рІзвв~ твпіІІ, сот­

ІІІ ІвШвs установок.

На ІІІІМКJ: . мюсарt-Ре­

ІІОВтввкв

вом аоJІа

стаицlІ техвІч­

шими. І.ЦОдня чергують в

noJI1

камсомол:ьсьна

каквейєра

тру- .можця

сmд.v знали,

що

гlчну битау

органі-

roc-

н.а.ВJ(ОtЛО

ЯМО'І'О

по-

врожай ше

гати, ІЯКі .црацювали в

no- 1

вJдnовІдаJ1ьн!сть

ме)Jтми

гооnода-рс'ІJВа.

дами·, оолmшити о~луго­ 'В)'ВаІИНЯ І<ОЛГОСnRИКіІВ ЩІО­ ДОІВОЛЬЧИ!МИ ІВИМН

та

nромнсп<.>·

товарами.

ТверезіСть

-

дівника. Так но .вирішив сход.

-

пакарати тих, Х'ТО тільки пряма щоб екооюм1"Ша шкода, заnо­ оцуст~mся, не,дбалих і не­ дІІЯна rосІКЩарС'l'ВУ тоби­ дисцІШЛінованих, зібрало­ наприклад.

~елями

.ку,

кож­ тру­

зЗJЗИрнути

ОТЗІНОВИJІ.а.

ІЮВИНRа mсяч

бут нормою життя ноІ сІІи'І, 1<ОЖНОГО

rоло.ва

чар­

8

6ЛИЗЬ'КО

:карбоІВанціІВ.

І

це

-

не ра.хУ'ЮЧИ втраrr віД зниження nро.цу.ктивності npaцl. 6ра:ку, ,ро311ратн ро­

одиоrояос­ сJ.льсь.кий бочого часу

СJСаЗUІ

в

ред

нами

тощо.

сrоять

А

райвузла

вЩпові-

з.в'stз.ку

ра:wм

село.

в.

.nyrraтi:в сtльрі:ЩИ

тут про­

nуля.рних фільмів на теми

раз

n.

'1\У ще pЗiШ.tJr,. зиачно ~kДШе, JIIJ«Sн

nepeМ 8

час t~JД чзсу Шдрядн.иІОt

113

За­

..

оостача.лЬІКЮ<.И т.а с,уб­

.tre

С'І1ВОрЮІВаJІИ

на

цьому

об'ЄІКТі с~ nробл.ем. Не зайве зrада.ти, зсжре.ма.. січневий еn·щод. ДІв~ мороз, ·а в брига­ ди В. М. ПоліщуJСа нема ІНео6хіДІШ:Х хімічн·~ добааюк до роо'ЧШf'У (завод

Прац.lвЕJИІ:\И ЦЬОГО зразІКО'ВОГО в пмк-

8 . пЩроз,дlЛу

зобов' язадися обштука­ турити ДИ!тсадо·І< до 29 ЛИІ!Н'Я . l а честю ДQ'11РИмують слова. Сл.іДом за штукаІlJ'ра.ми лосnішають малярі. - ВсІ ми настроєні здати цей важ• ~ИІІ!нй для p3'Дroc.ny об'єкт дР 1 ве­ ресня. rooopЯTh і робі'ГН'ИJQІ, t ДІ,_льнНЦІ

ПМК-8 .

Однак 3ауФажнrмо:. дос.в.JдчеЩ буN-.

•Икана'ТИ цю робо-

чан

тодl

було

1

з

умовами

будівелЬ'нWКі!В дільlіИ!Ці? На 1.5 лиn­ ня дослЩно-е.ксnеримента.JU.н!ИЙ за­ вод буДІ<ОіfІСТJ>уlІщі:й треагу -«Бровари­ сільбуд• nOIВJf!reН був ПОСІ'ШІИТИ на бу\!І.ОІ&У та:к ЗІВану лагу та 40 Jtубо­ метрt.в- .nощок для піДлоги. Проте до­ сі ця немала кіл:ь:кість мr.rе.ріалів, В'Краrй сьоrоднt JОООб~і;Дна для будави,

не над.ійи.іла. Таму бригада с::rолярlв С. А. Мехеда, ЯІКа ие раз y»te своєю вправнісnо вируч.а.па ПМК.-$ у юри­ ТИ'ШUІХ сwrуаціях, ~иуше:и~ а.огодн1 :;~нову

&И'Кону~атu

JІЩ\ІЩІУ t

ДaDf~

даліЖй

не ~­

М(}."І.І.Щ'Т (>~~-

цим

nрацювати

nорохом .

антиалко­

гольний ;Клуб

КПРС. ·А очотоють бороть<)у к«»\VНісти,

кожен

~х ···свІдомий

G

вноокого nокликанніІ. звання ч.лена КПРС.

J

ний час. Адже у ІВ'італьнl

оони не

тlльки сл~ачі.

але ча.аrо й 'ВИКОК

сень

1

· ! · '1·

•. . , 1

танЦІІВ,

«Джерело•, учасники ІВШ<ЩУВЗІШЯ ' Іrе­ клуби за ін'т•ересамн. Ді­ ред'ОВИКlів, хліборобських . ють СJЮРТИ!ВНі сенціУ, збу­ ДіtНJаСІ'l'Й. д.овс:н.о ВЇідНОВНИЙ цен.rр Вся робота по реапюа­ зд01х~·я, де можна с·ко­ ристатися

кімнаті

nаромасажною

ц1І постанови

сПро

ЦК

заходи щодо

психологічного

штат

листонООJ

мектований. ставляється

ухох­

Пошта

до­

вчасно.

•••

.11.

розвантаж~ння.

А вечо,рамн

KQ~~

n'oJia"

в

сільсь-

DJD·

'І'КА ЧЕНКО, кор.

рССJІЮрццяоенmr

PATAJ'. обласного

тах.

у.nравлlння торгІвлі дР ви-

Начальник уnравлlннJІ торгівлі А. Г. ГороховсьЮUt. іЯЖ>МУ ЛИGТ був НадіслішИЛ на розгляд, nоясниз, що ІІЛJШІ.КИ з-ІІ1Д сШа:мnаш:ь-І<оr<» т.и.мчасово не приймаються зrlдНо.

рlшення цьоrо nитання у ДерmІІ!ЛаИі УРСР. Пляш­ IOf Mlic.TKiC'NO 0,33 Л1тра цриймаються приймальни­ ми пунктами :в мфу над­ хоІд,Ження наnоІв у торго­ веп.ьну мережу.

- А .раптом ДОШКИ НЗІДі'ЙДуТЬ ЛИ· ше в серnні? ~~~ беа ПІДС'І'а/В три­ вожаrrьс.я р0бі11ІН:КК. 1\QЛИ ж тодl буд.УІВати? · UбраЗІНО кажучи, барабмt, Я/НИМ tрестІІвсЬ·ний завод зЩАає ркnм орке­

с.муЗ.Wка•

т!, до ,речd.,

nЩрооділах мають Дбаrrи ще з весни. А ЩІ:> Ж СЬО.І'О!дИl н:айfііЛЬШе три· іВОЖІИТЬ бригздУ Полl.щука та інших

трьох тИІЖНів то­ з,робити немало.

з

·не прислала СПМІ\-509. Не на висо­

Бр\И!1аДа шrryкa'i'ypls М. М. При­ Х~ЬJ<а з'ЯІБНJlа.СЯ на о6'єК'І'і nорІвня­

6

зд.V що

зесела вlталькя, ,~ сещ~­ ни цtка:во :цровс:w~Ть вілЬ•

Цри будинку ·культури оо­

тресту ІІЩвm), бра.Jtує мех.ан13Мів, які

.п;рацl ІРобJrrюі!КІВ. Таке Не ПО.ВННІНО ІІЮІВІТОРR'ТИСЯ Шl:С'І'УПНОХ ЗИМИ. Про nІдго<ГОSІКУ до неІ в тресті і його

незавершених

боротьби

стру учаапrnі'В будmн:ицтва, 1 досі не залатано. Яка у.вага до зміЦнення ма­ тер~альноІ бааи пІДприємства, таІ<а й

ІВJІ~Є

~~.І!Іонн.ки моrлJІ

на.родно­

!КОМУ IJ(Л~l відКрИВЦ'ТЬЦ

ноші ~а цій дільниці. За­ рв ва ІІрВЙІІ8JІЬВВХ

Копєс.нtqеmю ІІJІДІtовlв ре-

майже ви.нонала ГОдОВНі роботи.

бУІдІ!вельноІ

усnішне проведевил тимчасова J'PVПa

ГоJЮВтfЙ наtrолос гро­ -камерою, басейном, прий­ лання ШІЯцтва й ~ м~ськість Воошодає:ва няти хвойні, сі,рКОводне:ві, лі:з'му• ведеться у Воітоі­ М·ОРСЬКі, ІІ<И'СJіеві ва.ни.и зробила на заnобіганні даєв1 з.а єдиною, добре ПИЯЦ"І1ВУ. З іНіЦІаТИ!ВИ ДЄ· аJб о np ОС."ГО вІ;дnючИ!ти в продумаНЮІО npol'J*dOIO.

пе­ вели мlсяЧНіИК науtкоео-по­

ХОЧ ЛИСТ І НЕ &УВ НАДРУКОВАНИЙ

б.іл.Ьш ЯІК на

но ~rедавно: мe'!Wle му. Проте встигла

за

иожно- на штурм тРУдових висот. ріальне стимулювання.

оо роз­ .колrоспу сСві'1'ІJІОХ• дальні 3авданНJІ В. Ф. Mym. І це nо­ зитку еКОЖ>м1КИ колгос.nу, .ки з nроханням вилучити виробництва бажання ~ с:епа зб1льwе~~ню з 110рrовельних ТОЧОІК усі Адже с.Іпьськоrоаnо д а р с ь к о Х CIJIIIP"l'НII. наnоІ ! за6е3ІІе· цІлком зрозуміле. ,nиЯЦJrво ~ cnpasдl OQpe· црод.vкцн. чнти маrазини соками, мі· шкода. В МЮІулому році, Та ~е тlлW<и для того, нера1ІЬІНЮю водою, лимона­

сnсруджеюm

в

бі

ВІІРІШІІВ СІІіСЦІІІ СХОА

області G.&ерну лись до празл:J.ння раАспооиивспіл­

ІЬа

:кладку.

темnи. не

Paдlrocni і збирання, яким веде

не мен- цює і . жаткар, КСІУ.{ІТніст сленний загін агітбійців шального року п'ятиріЧRИ, 40 щентнерів зерна. В. Є. Скальський. дбає lllipo те , щоб уСПІLхи гідну з_устрlч XXVII з'У­

· Жнтелl cena Вавкодає­ ІВе Но.воайдарського райо­ ну Б.орошиловг,ра.д.'СЬКОІ

ВелинІй ДимерЦ1 по­

за'Кінчує

Дбаючи про

----~----.--------• ПИJЩТВУ- 6ІR!---------------.-

процеmів. Одна l;з и-ращих у нолон.t і(ооmлексна бригада В. М. Поліщуна

спеціаmепІ

за

хто rотовий Перед аrітбійцями бrrшт Єдиним привілеєм ко- кращих, Ух доавtд ставали всеоз6роєнЮ. поставлено Чіт.ке 1 кон- 1ttУН1ст1в у роки війни бу- надбанням всіх жниварІв. будь-які примхи nогоди. :І(ретне :завдання до- ло пр~о першими nІдні- ПеремоНЩЯім вручають IreВірність такоУ д.vкки ІІlІд- нести до розуму 1 оерця маmсь ІВ атаки і ;вести за рехІдн1 Червоні вимnелІИ, твердилась м.ину,лого тиж- кожного тrоrдівНJU(а в~- собою бійців. Таке ж пра- на їх честь піднlм:ают.ь ня, ІКОЛ.И .раnтова злива ппвість сnільних зусил:ь в во ·залишилося за ними і прапор Трудової Слави, зупи.нила дамбайни, а:гре- боротьбі ·за доJОО врожаю сьогодні nершими йти не заб,увають і про мате­

nlдряд~ами n нинtцr.ньому t<ІОО.рталі. За nІів1року тут ,реа:tізовано nлан 1з rе1ІіпІдряду на 102 ІІІроценrrн, :В Т. Ч.

вона

Ради на-

n я. що ~І.кавлять жниварів, озна­ 13 номити 'Іх найва.жшіml­ шими :оод1.ями житrя краІни та за рубежем.

страте- '31брати на друг

·за

виграє той, зустріти у

« Брооа,рИ:СLТІ·ь6~•·д• 1 ІХ суб·

мІсцях цег дЯІНІУ щжр!Івлю тощо.

соломи. На кс:r.іvніст:Ів рівняються комсамольс.ько-мо:юдіжнl екіnажі Д. П. Ка;и:нченка та де-

соЦІалістичного nутата обласної

У ucтt до редакціt В. І. ві· в nac.тt. дійсно маnи мешкаиеца. ,,мtета міСце у зв' яЗІКу з твмча­ Іванченко писав про веза­ СО8(Ж). ІІіДСутИіС.ТЮ ЛИС1'О- АО.wu..вІ 8рІІЙО8 СІС.ІІО'П-

-

napткmw,

особистий п:ри- бах втрат як зерна так і в

да.ІЩП, що ф&ІmІ, наведе­

власними си.1ами

члени

ІJШФіЯмн, що жнива бу- же належить вирtшити вого ~ерництва. З ви- су.мки якого в радгоспі ведуть нині наnру,жену д.уть легкими. Вони з до- вJдповІдальне завдання nереджемням графіка rпра- пlдf}ивають щоденно. Чи- битву за урожай ІЗІаВеР­

~yaнOilO механізованою нолоною

;раз

Іх

J>Q.'VI,

жнивного

і

.янJ. теж завжди готовІ Ідповісти на итанн

ва,

ІUU(іа до ремонту. Неааба­

тpecrry

агітбійцями-ко-

заціУ, .счцмт1страцJя винні .гуртvватися всі тру- З n~рших дн1в жнив він жнив відведено соціаm- оо І<онтро~. Словом. .нодарства не тішИли оебе Дівники господарства. Ад- знову в авангарді трудо- етичному змаганню, ІПіД- трудівники госnодарства

Процвк (праворуч) roтy­ компресор• :~оподвт.­

у Д ИТСАДОК винен бу:ти

з

муністамн М. А. Сендзюк, м. п. Фенюк та і:н-

дилися КІОМуністи, сrиря~- змагацня серед комбайн•е- родних децутатів ВоJlІОди- забувають в вала :Іх .зусил.ля на ТІе, Рів району А. І. Григор- мира Іванчука . npo ЯКість профслітю- Щоб nартНЩі стали яд- Ч.УЮ\, добре відоме далеко Важливу раль в бороть:- оонтроль ІЗа

річчя СРСР. Партійна,

ao'Ji,

бІтІ

зутстрІчJ.

все .ж

щують люди, nартійна МІІд у nраці став зразорганізащія радгосnу aro- l<OM для наслІ.lU'"вання. дбала 'про те, щоб на всJх ЗокреІІJа ім'я nартгрупорнайважливіших Ділянках га, неоодноразОіВоrо пере-

обСJІуrовуаавu Мк· Ьашкевнч і Федір

ром аакнанть робота.

змістовними були: в них

~ба завершальното року n'ятирічки. там верх над пwиродою бере JLЮДина. Яс.краве свідчення цього _ робота хJІіборобів радгосn.v імен.І. 60-

tисач доtаьввs установок,

6пвзько

ИQМу с:тан1). части:м.и гостали агіт-

негодіі щю-

вJдповІдальність за доJІІЮ цІх будь-якоІ сnрави внрt- кий.

Пусто•вrtвська

як

стями у· них

RОЖН ого

організованість, творчий пtдхІд і ВИСО!ИУ

/ Львівська об4 а с т ь. Надійвим партне­

нині

культбригади. Цікавими 1

· .

поrоДНі умови стали на перешкоді швидКОІ't\У' зби-

!ІЩ<>водять

не в nолі, то на трантор-

АКТИВПОСТІ .·

хІд :зробила природа: чаcrt дощі, несприя-х:ливі ·

т,аки

н.v праці. ДЛІЯ учасників жнив організовано гаряче харчування, до Іх ПОС.ІWГ аrітвагончики. Щоб жни­ вар! не .віДчувади себе вІдірванимя вІд · життя (оскlльки більшість ,чaG,V вони

Цьоrо-

т.верджують цю н.естаріюістину.

де ,важче. також турботу про люди-

Зокрема, А. І. Григо'РЧtУХ зі своїм •Колосом• пра· цює на прямому ксrмбай.н..vванні. І дійсно, оотрібно б.ути віртуозом своєї спра:ви, щоб не допускати при юrоь'Корослнх хл1-

:повинен

бути за людиною.

':U'

Комплексно- ІПЦ'РТійЦ,l там,

збиРа~ий загін очол·ив головний аrроном радгос.ny В. Ю. Лисенl\о. В nартгру~. яка створена на час жнив, ввІйшли також комуністи А. І. Гриrор~.к · і В. Є. Скальсь-

ВИХІQДИТЬ.

ПРDІ!tО.ВЖує фальшивити в орнестрі. орга.кізацJій-учаснm~в будівн:ицтва й .\ІржаІВеН~ий 'ООНорок СПМК-509 сБрооарисІль6уДУ• . Поои.цІю своєІ ад· мІністраціІ не можуть Зtрозум1ТІІ бу· дівничі. На nу.с~rозому об'єктІ, де ме· ханізми повнН4іі працюва:ти поВJІИJМ ходом, ю з'являть·ся екскаватор і бульдо.зер цієУ QРган;LзаЦІї, то щез­ Н'.fТІЬ. ТеХІНіка часто ламається, не­ ІВЧа•СJЮ GаІІ!рЗ.ВЛЯЄТЬСЯ С()Ляр!(ОЮ .. ,

Ще до nочат!Ку бу дLвниц'І1Ва СПМН·

ц1І, щоб У'ПQРЯДКу'Ва'І'ІІ nІіСлЯ НІИХ ОС)о двІа>'я. Sh< бачимо, ч~ 1Де, все міняється, а ОБОЄІРіДНа см~-rода• gрганJ.заціХ пра­

Ці в ОПМК-509 иа місці, я:к н:е'ІІбnа• rЗ'НіНа

С}(еля

Турбує до

...

ге.нп!Дрsщнина

пуакоооІ

будови

•·

І

стаІВnення

уnравл1н!И~

робннчо-тех,нолосічноІ

(~'ВТК) rrpecтy •БtРаваіJИСіпі.буд•,

іВJІІаІШ"І'у!Вти ЩЦземну м1с~іс.ть. Ро• бота завмерла, бо УВТК ле nостави­ ла будІ!ВеЛhННJ<ам ·· стіШІі па!! елі

«ПСП•

(хоча

·

ЗІдмін1сrраЦ1я. Ш~К-8

nостійно нагащує постачат.ни·кам цро

Іх обоІв'язоrк).

КоJЮІе із згаданих порушень д~та­ білі·зує обстановку на о6'€ЩТІ. зааа• жає nрацювати людям Ііа повну" сІі•

лу. Такий розвитоі< ІЮДіЙ М'І)жІІІ 11рИ• з.веот:и до серnневоУ штурмЩ!щннИ.

цІєУ роботи не nриступили й досі, Що теж серйозно галІ>мує буд1веJІЬНИЙ nроцес. Варто нагадати. що врешті­

БОЗ «НИ1йеіл.Ьс,пецбУІду•.

решт,

це віДставання боляче вдapJ!J'Iq

fllQ caм1Jt СПМК-509, SП<ut до.ведеться п~Ре~і:!<у~ат~ ~3-rр~маю ~~~ Ррr~!:З•-

де

диреююром В. М, ДуТ'Чеmю, ·Уже мі­ сяць, лк на будІ!вельному ~.айданчи.ку просrоює !КО'Глован, у якому, потрібно

509

повинна бу ла ви1rонаrrи верти­ кальне планування на об'єкті. До

ви·

Іюмпл~ктаціІ

ТодІ серед винних буде й СПіМІ<·

ки

вІ:д.стапн

з

ІІ ·санТf:ХНі·

влаштуВанн~

зоІШіш•

н1х мереж, особліі81() ~i1JJ{)'fj)~cil~ що Зa1JPUMft <JІЮ!рЯ/дЖУВQННЯ Т'ер~tтор1І,

ЗагаялИся іВОНЯ і $ ()Щ)едПЮ ~у/U9лі: • Щlljll~ji!.~W!IМ rа~чЕІJ ra ~~~ ;q.


•НОІІ

лиnшr

26

ЖІІТtІ•

року

1985

1.. .. C'tup.

ШВИАКО ЗІ&РАJИ І НААІЙНО З&ЕfЕfТИ е РЕПОРТАЖ У НОМ~Р

IJe

tDaдac

пруженu

Поздоровляю

О:J.енсанщре

з

~удоае на-

на

полах

У робат!.

ном6ЗІЙНІеро.ві

«знімок десятий

.Oмon:ot

Фото М.

комбайни,

Бажаю щас.тя,

госnодарські шкоЛl.

машини

у

ІШІениЦю, а

ра.дІ'ОСІJУ н~нІ зайняті на обмолот1 краща.'V!у Іх. Наполе.глJІІВО трудять­

коли голова

профспілоо- ді комбайнера

АлтихсІВу,

<:Я 'mКОЖ екіnажі в СJ<ла­

вого -комІтету rенко вручНІВ хLдний 'ВЩ\f/ПеJІ посЕWедньо. на

А. М. Кус йому переу лолl, безмісці робо-

нушноока та ПО'!'V\lчника Серг1я Боrданооича, ком­ байнера М. Ф. Шитого 1 nоміч.ннка МиКОJJИ · Кози­

ТІ-і.

рік ЖВВ8ус 'І рідвому гос­ подаретаІ. На авІику

an1aa -

з~mчали

міЦно rnснув .ти у валки

-

руку дЩ>еКТор І. І. Ста,сюк

тру­

вчитеm. місцевоІ АіІатоn:ІІ Григо­

ровn СИІІовоа внизу). ВІв уже

ки

ще краще Т1)У дитн<:я, не Ці екіпажі nісля. косо­ здавати набраних тeмtlis 18 нц1 гороху почали клас­

дитьс:а комбайнер Петро АіІаиІІович Рябий (срото вгорІ). В аомІчивках у

-

усnІхом на

у~арну rірацю. мІцного здоров'я,

І госпу сРусанІк•кий~. Шела ебмолоту валків гороху ХJІіборобн дружно прнстуuили до 36ираиня врожаю пшеивцL П~ час

. -

ньоrо ШКО.ІІВ

трудоои.VІ

Оленсан,дРа

Обидва помічни­

ЖІН:ИВах. Спасибі всім . за трактори та Інші сJльсьно­

рад­

цlєІ · кампаніІ ударно

вас, &rоМсомольця

B~Jrropooшчy, Оуховlя.

цією

3

nодією

буЛІИ ренка .

В. Д. Ма­

Бети

обидІВа

також поодоровлооl nоміч- комсомольці. ник комбайнера Василь ШІ~оли .

Uіб1в.

-

випускн.ИІКИ

Кос'J'юк 1 механізатор Ми- · Під час nроводів меха· хsйло Богданович, який нlзатор!в на жюtва ДИрек­ транспортує подрІ6нену тор раJДгоспу І. І. Стасюк,

Ce-ra.

оо.лому на січку від ком- ЕІК<JІНом:І!Ст Н. І. ГtJЩИІК,

ro-

У КОМПЛЕКЄІбаАн~ на ІJ(ормоеий д:вLр. ловний Ьtже:нер А. А. Того Ж іАІfЯ ІВрсmцl на Д1"11Ковськнй, ГОJЮВНJfй аr­ честь nередовоrо екJ.nажу ,роном бtля ІКОІПОри радгосцу на нер щоглі вгору був пJЩіНІЯ- А. Д.

В. І. ДІДjИІК, іНІЖе­ технІЦІ безпеки Дзюба 1 голова тий Червоний праnор. rrрофсmлковоrо ~ом1тету Членам екіпажу nри- А . М . Куст-енко наголо·

no

ємно. що ІВони

'

першИІМи шуmалн на ТОІМУ. що хлн.r

на збиранні врожаю уд;остоУл-ися такоІ честі .

П 1 ""'іЯТТЯ 1,1-JjП

nрапора

- ВСЬОІМУ rо;~ова, його 'І!Реба зібрати вча.сно 1

Ч _ еріІОНОГО без ;вrграт.

'

Це важ.п.иве

1 ВРУ't~Ня пере- центрі вимп-ела · од.нн Якl:сть

хіДного

питаНІНя в

;уБаги

сьогодні.

збирання переІВkРЯ·

з важлИІВих заходіВ мо- ють кер1ВНики rосподар­ ралЬІНО.І'О 1 матеріального С11Ва, ооеціалісти, члени заОХОІЧЄJІІRЯ

ДО іВІИСОІКОІJІРО-

дУ:КІИІВНОЇ праЦі

на жни-

груnи нароІЦншо

КОІНтро-

'БаіХ. Ця подіЯ -nроводить- люіцоб не затримати пІ.Д· ся ножноrо дня вранці за ГОТ()fВІ!{И ~рунту під озимі nіІдісумШІіМИ

роботи

·

попе-

р мнь()rо дня. Крі'м того, культури. в чинають

екіІnажу. що nосІдає

ше _ місце

8 YBArV

ПІДСО6НМІІ fQСПОІІАРСТВАМ

rrpьox останнІх сільрад мало уваги nриділяють ор­ rанІзаціІ закупівлі п.иш·

Надійнии резерв сільrосnпродуитів

ІСІ:В сільськогосподарських nродуІКТІв. Аналогічна

строкатl'сть оnостерlrаєть­ сіІ і В ІІИ'КОtНанні JJІЛаJНЇВ зг~купок м'яса та яєць. В ці.тюму по району закуІП­

!Якщо ІВ ц.Lпаму по ра.­ JJJWJKL'в C1JD,. вшrоІ -кількості. Xapatcrepнo, що закуn· Аану закупJ.вля. молока nр<>­ МJОлока . :,.а цей час ІВJІд RОЖноІ корови сrано­ дУ'КТІІВ вї:ц населення з ро­ II(Jf на 480 тонн, а виrrь 623 · кілограми, то ку в рік зростають. що зросли ЛІ;!Н-о З КОЖНОГО двора ПО на 87 'ЮН'Н. Про- оо ПОІГребівсокій сlльсь­ ІJ103WГИВНО !ВПливає на ено­ м'яса 39 к1лоrрамЩ худоби або номіКу господарств. Так, те не осі зумl.лн оцLнити ІКій Раді народн-их депу- свиней. · за шісrь мЬсяціаІ ниніш­ можливості підсобних гос­ татІ:в 1272 кілШ'рами, Зрооумtло, що Для ус­ односельчан у нього року на приймальні J]()ДІІ;рсmв Зазим'янській 1144, nІ:шного ВИКОІНаННЯ ПЛанІІВ пун.кти надійшло 4446 сnраві ~У д~жав1 Рожн11Вськ1й - 986 кlло­ щюдажу державі ЛИШ}(ів грамІІВ. На жаль, no вн­ ТВ8ІРИ'Н1іИЦЬНОІ rонн молока. що стано­ nродУІКТШ твариніництва. продукціІ Добре організовано за­ КОНІКОмах sнть 10,5 процен-та вJд за­ Гоrол1вськоІ т.реба о:::обливу ·увагу при­ нец>одних дtлити забезпеченню ху.цо­ rальноІ 'Кі.лькост1 nрода­ ку.пі.Влю лиш-ків сільгосп- с1льажоІ Ради 316 Іdлофа- б:ц, я•ка утрим.уєть<:Я в .Lн­ ного держа!Вl, тие.ячу TOfiH продУктів виконкомами депутаті'В Заd(}'1ІІІІВЛі

сьаюгосаrода,рських

худоби та свиней, або 7,8 Л1тн1вськоІ, ПогребівськоІ, мlв, ЖердlвськоІ 361, ~вІА.vал•ному секторі , ви­ кормами. Зазим'яН'Сь­ Б-огдаtІ'1всІ>КоІ 364 кl­ сqко1ІК1СІНими процента, 1 679 тисяч КняжицькоІ, Ира<:илІІВсЬ'КОІІ сtль­ лограи. Все це rо'Ворита. штук яєць. що становить коt, 8. fРИГОРЕНКО. Q,4 процеН'І'а вІЩ реалІзо- ських Рад. про те, що виконкоми

ЦеіІ

ди, сnор;удженням канал!·зац~У тощо . Це затримує влаштування nіДлог на кухн.ях та в санвузлах. У сантехніків

ресув.нtй механ1зованНt колонІ .М 8 необхідню здати у Великій Ди.мерцl

знову бра'Кує трубних заГQІІовок, я~і ПQГа.но постачає експеримеНІТальний

фер-ми

іJаJВОД буд;конатруІщій Довrо в

яний тут трудиться, обхі;:ще, щоб вчасно

. сьnьсп.ецбуд•. ІУ 11ресті не nроблема.

тресту сИнїв­ СПМК503 І в

вир!шується

J<адРова

Є в генпІ:дІряд.нина nитюrня І до аа­

-

МОRНИ'Ка радгоспу ~в еликодимер­ сМ<иІЙ•. :яІІ<ий не віДrуІщуося н.а юль­

kЗіJ)азооf веіІьнИІкам

nрохання спиоск

пред'нвити буді· придбаного

наНня . . Чи заІКуrrлеН:е воно?

облад­

·

JІажлИІВий для села будІвельняtй об'єю. Це локи що глибокий котло· ван, вимощений залІзобетоном : •ну­ т.овий• ЦНІНЛ м.айбу1ІНЬОГО ~4 -КВар­ ТНрНОСО житлового будинку. Підзем· Ііу частину будівлі майже зак.І.Нчено. НезабаJЮм сюди перейде бригада В. м . ПолІщука. Будівельники ПМИ8 сподІваються nеревИJ<ОіКаrrи річний nл~ на 01110руджениі цього жнтлово ­ r9 буднwку в,ІІj81чі. Хороше прш-нм­ kіІІ

На~у:rmим оо't~ктом nер~lІЖІІ

....

Це

приміщення

велиноУ .рога;тоУ худоби.

со мольсько-м олодІЖІRи:й

Ном­

робить усе не­ заверші1111 бу ­

дівництво.

Одн ак норма.льниІі ритм .роботи 1 тут порушив субnLДрядник. Для СПМИ-618 11Ресту •ИиУвсlльслецбуд• ще торі.к передал~ обладнаJНия 1 до­ Хльно -м олочн.и:й блок піД моопаж (це nраця для 11рьох-чоти-рьох чоловік) . Однак бл()J( досі не обладнаJ-Іо .

eta·

,.му п•·

до

ЦJ>>Oro,

адже

nрацювати

.риrмlчн>О, мали~и силами иаб8JІ"а· то ефективнІше! Ці-наво, лкі дУМКИ з цього прИІВо­ Ду в J(еруючого •КиІвсІЛьслецбудом• IU. М. Назан>цева?

А.

r АЛЬ

Рейдова dрнrада:

вa•aJU.нИJt

ПМК-8;

С. ПОJІІіЦУК, rолоаа gрофк&"у IIMR-8: І. fQHЧAP'fК', іІоркРUІМJ

посідає

М.

........._ ....,.,,..

.

-

кл-8jЦjі

друге

М.

І.

Скалаttь­

місце, !КИЙ; Він, рая1ше бУв зай­

ваІн.щІш. -~ ' Радгосn сіятиме 750 іМатерlа!лЬНІЄ 1 мора.ль- · ~тарів жита 1 ІШІениЦі , в не заохQчення

- запровад-

ТСІМУ числі

на

200 _

•-

жено для водltв на трак- лений корм хуідобі . Вже спорт~ааtн1 зерна вІД ІJ:Ідгоtгооленl п~ш1 геJ<'Та­

·оомбайніІВ на тіІК та ІНших ри ріллі на

трудmнИІКів, що

на жнивах.

ДруЖІНо

в оранкою

сБобрицький•. лущеикя.

r.

започат.кували в.

цю

роботу

кОJМбайиери

КОІМ

КОІМСОМОJІhЦ-..М

тут

ІJРОІВе.дено

Ланковим no працює Котляров. J;! СЮІад

11.'Ідrото'!ІЩ.

Першн~и

площах, де

зайкятl обмолотили горох. · Перед

жнивують

Paдгocutl

грунту

в . х. Фурман з помічни- ланки входять ме-ханlза"' Мико тори В. В. Боrут, М . М. -

ДуНІСЬІКИ:Й , В. І. НоВаль Та

лою ПОЛІЯхом, якнй nісля Інші Іх товарИJШі по робо­ д~ТНІр-іЧJНИ пішов n;рацю- ті. Вони зобав'язалися завати в радгосп . Вони 8 здалегідь, ВJіJСО•коякlсно

урочищі

Гаме

вивели

свій комбайн на косОІВицю

К

М.

Ирас.нова з

мічнико.VІ

.

.

nщrс,тувати грунт ПІД озимі

ку .1ьтур,и

з

тим,

шоб

nо-

Олеrо:\1 Ляхом рі:Ені

агротехнічНОL)1)'

1 тим ca:~tюt створи-

ти хо•роші передум о:ви !'ЛЯ

- теж комссмольцем, ви- врожаю наступного JIOKy. ЛУСІКНИКОМ ШКОЛИ, В . П. Гонч ару,J<а 1 пОІМlЧНИ!Ка А ГАВРИЛЕНКО.

nо­

ЧітІ~о за rрафіко:м

вдома.

Фото

Чуприна і

нарахоІВується•:"'. грошова пятий на окиртуванні сі· цреміЯ в сумі 10 ка.рбо- на.

ра

момбайм сфотоrрафо­

ремонтува1'N

r.

П.

15

г.рошQВа n;ре.мlя в сумі

карбов.с:нці'В. Екіпажу, що М . Ф. Гарнеда, на стоrо-

Семмноr.J.

Ус.rЇLшно жнивах

трудяться на ко~1б айнах сНИ'Ва• ·· кожен

механ!.затори

зби­

рально-транспюр'ГНого

за­

І'ОНУ

ПJІJЄо:'<! ПТаХОЗ.аБОІДУ

« Ру дІНЮ•.

Пр ацюючи

·1

rрафі'!ЮМ швидке

проведення всьо-го

ЖНИВНОГО

ни

на

ІЮМ'ПЛЄІ<Су,

поклали

350

мих

за

з маг аючись за

х :ІН5 у

ВО ·

в аЛіюІ

1

nлощі о.;зи­

ярих

зернових

культур, а обмолотили вро­

ж ай на

200

12U 135

М ехан і зато:ри . п риско­ рюють темпи обмоло-ту. Аr •ре гат к-омбайн.е,ра В. П.

П он 0':11аре·н;ка

та

поміч-ни­

:юм з U)iM ланк з

майже на

з

бувне р а

ба.

18

125

ЛИШІИ

·rонн хлІ­

ВОНИ

ДОlііі·

лися найвищоrо виробітку .комбайн . Працюючи ПО'ВІНИІЙ авітлавий день, ЖНИБа.рl ІНамОЛОІfИЛИ 48 тонн зерна. Праrну-rь nо­ рівн.wrися з ними 1 ком ­ байнер Г. Ю. Рm~аненко та помічник К. Л. Хміль,

гектарах.. Ра­ на

no

с.кир­

туванню соломи зібрала П

80

ге ктарах .

Висо-нопрод:унтИІВн о тру­ ДЯ"ГЬСЯ На 'ІЮСОБНЦі nше­

НІ!'U.і

nоклав хліб у ІВалки на г ектарах при завдан· ні гектаріВ. ЯКість роб<J:ти доб ра.

гекта:рах, що бІль­ І<а В. <Р . Шевчука видав

ше полО'ВИИИ

І ~т без авралу, певно, н-е обі ­ йдемося, rаворять будШельннки ПМК-8 . Навіщо було доводити

-

справу

вторно

.куша.х працюють механ1-

цювали е-к1nаж1 :комбайне- висоно:v.у

еано недавно у paдrocni імені Щорса. ПісJІ" каnітаJІ• моrо ре•онт11 11 &ереаанс ... кій райсіІІ ..rосnтехніЦі йоrо довеnос..

nеревиконан-

ІНЯМ норми. нараховується зато'РИ

К>Олектив ,

СПМИ-618 роботи не веДе.

Б-ІЛЯ дитсаД]Ка оглядаємо ще однІІ

~' ~~ ~4 ~'N~4. sy~

цього ж J<ІІа.рталу.

со­

юроху . Разом з ними пра- nрове-сти осінню сівбу на

ОБ'ЄКТИВ ЗВИНУ ВА ЧУЄ

ДИМЕРКІ

·з

paдrocrtl nо­

сmртуІі!юи

nep· Л<Х)1у. На тросових воло-

еКІ•Па!ЖІ

ІВ

<ЖЛаідl

~~6аІtнера В . Т. НуДіна

1 nомічника

ЯКl ЗаіПНІСаJІ И

На СВіЙ ра•

Д. В. Цвіrуна хунак 120 таки намолоче· та Ух товаришІв no робо­ fiO!'Q XJ!~~~ті: м. с. ОrР~дника ~

ю. с. с~м"ма. nрw~КІ· 'Ш І?~шt ~QМ ІІА

Q,

JtOBWfK,

ІАQ.І.ІfІ


*

4 стор.

«НОВЕ

26 лчnня 1985 року

Вепвкою

АДРЕСИ ДОСВІДУ

8

ЖИТТЯ»

nьuopвoro

у

вв11111

На

торгувати

пити

гарячого

Іфасивого

глиняного

рактерна

ха­

принмета

годнішнього

сьо ·

Харкова.

Во­

ни з' являються в рJ:зних районах Міста . Ба,гато років був захаращений mдвал на ву,wці Донець­

Захаржевського. А нині тут улюблене Місце зу­ стрічей . молоді нафе «Вечірні вогні•. Поряд розчистили майданЧІШ, що був за внеоною огоро· жею, 1 n-еретворнJ'ІІ{ його на зручне Місце

ну, мм.

CD.t<aмtt.

(< Рубин•. «Севе!)•

дуnлі

Іх

«дес- ертное• 1

!ЗОвні

мало

ві~сУтність

напоїв

і

схо­

С.ПИР'!'Нkх

затишна,

н-евиМІ.У­

шена атмосфера . Тому •зtv­ стрjнеш

тут

і

ІІlНОлярів.

літніх людей,

ше

сюди

На

не

mve

яні

рані ­

ходи.лм.

n·po

nитання

бельність

тамх

хвиJtює

рента­

занлад.lв,

торrовельtІих

nре.цlвtІИІ<ів . харІ<ів' яни вже дали обгруtІ'l'ОВанv відnовідь : це 11игlдно . Лробним І<аменем став мстаран «1<ристаJІІ.1'•.

ftiO!Й ще )ІМ 'роІ<И ТОМІ.У хроніttно не сnРав.пявся з

П4РНОМ, хоча вибір МіЦ­ них !fаfіоїв був в-елиний. ЕнсnерИМІент •здавався сміливим на

тІ

неслодіваним

1

часи

З<ІНРИЛИ

-

ресторан

Віддали

1

tіОГО

nриміщеІшя rrt.д нафе - мо­ розиво . nрац.юмти тут ВЗ.яіJІаСЬ бармен Алла Зо­ ря , янА наJtЬНИХ

1

ва..

nочал::І з оригl · рецеnтів моро:зи ­

невдовзі в це І<афе

nарну

ста.ло

неnросто

ttотрапити навіть мимт . ВІДвІДу-ва t.riв nривертаІОТІЬ різноманітні торти з м-о­

розива , с:а.!Іг.'rи з фрунтdв, збиті

вершин

дом,

kй.ва

. Два

з

шож>ла­

·trо -в!Дtшсьному.

роІ<и

онов.пений

• І{рист.а.лл»

nраІ<тично не аJ.Іав нон.І<.vРеншr. А иині :Місті вже десятии м.Фе таного ТІ·НJІУ . Лю.nи охоче

v

йд.vть

до

з

-цих нев1еJІІИних

затишиих -занладів ,

де

не­

має місця н1 ча:рщ , ні си­

С. ЛИГОСТАЄВА, Ф. ФОМЕН1<0, кор.

РАТАУ.

Зробіть самі! Во,1оётічиу трубу Hll еа· дово:v.у бу циноttку можна левим

чи

ланцюгом. де шевший, ся

:Jа м.іни-ти мета· nластмасо.вим

Він

ue

nerшиlt, забиває·тЬ·

ЛЬ ОІДЬМ, !JОДа по

сnравно

хатя

яблуні .

пО'Трапляs

С'І'авлен у боч-~.

lfbOMY у

·

nІД·

раниу

вони

K~reoo1101!

обJІаС/І'И.,

(ІІа

із середньою осяітою за nрофесІями:

•1

1.

Беиь.

ладів.

ро- ВSІJІИ

зерно.

· насlння.

з'явилися

зустрічають пташенята.

Дуже

лювальних

Вони

nрилітали до шенята

нас взимну щодня. ли на годівничн:у і

сіДа· тини і .кричать, ВЩ\JІІЯ'даКJІЮ- ючп з д.vпrла. Мине неба-

освіт­ по

е.пектроустатиуванню.

1

~лектроrазозварник ручноІ зваркн

(елект·

розварник

машив,

ваnіва!Ітоматнчних

Маляр (будівельний); штукатур (nрdмаю­

монтажу

no

ста.левих

і залізобетонних конструкцlй. . Штунатур-облнцювальннк-ппиточник. (Црий·

6.

маються юнаки І дівчата).

Слюсар сантехнік. газОзварник.

"1.

11

Монтажник сталевих

8.

па зі спортНІВною

кореспов-

1

залізабетокних хон·

струицlй. електрозварник ручноІ зварки. Строк вавчавня ~ роп. З елентромонтажнинІв ІКоМІЛлектуЄ"І'Ьея гру­

нористь. І

ПОЛОВКО,

rромадськвй дент.

Муляр. монтажкпк

5.

мій І'

цінаво сад від шніднпнlв.

М.

1

електромонтажник

ться юнаки І дівчаt'а).

охороюn·и

ро-.

автоматичного

контролер зварних робіт).

Ось гато час..v і вони стануть

роззявляють

мережах.

силових системах

4.

гіJШах мешкають дині го- ~ не вМіють літати. Пта- ха, а садові ЛІУби .

систем

1

р-е гу лювання і управління.

ЕлентромонтажІ!ИК по освітлюванню

2.

1

РАТАУ).

ХАТИ

маJІІень.кі мостНtно

апаратури

нонтролю

І

І

ва базt 8-мв uасів: Слюсар-монтажник no калагоджуванню nри­

1

мене дзвінним сту}(Ютом. сцостерігати, ·як годують Люблю дят.п1в . Гар!!_! 11 Над дятлами вище на батьни своїх малят, яні пмшки . Мі!ні від них вті- 11

no

опеціалі.зацlєю

бонсу

1

леnній атлетиЦі . Учні спортявноУ 11>УІІІІ забез· печуються

додатновим

харчуванням,

сnоР"'ИВ­

ною формою. Навчання проводять сnеціалІІСТи висоноІ соортІШноІ :ква.лlфікацtІ (майс.три спорту).

На базІ

вдячния ЗА УВАГУ визІІа!О'ІИ

ІІіеля за:ю.нчеН'Ня

гією,

заслуги ·

·нороль

Ед·

:вирішив

н.а·

го:

Щ'й траnилося,

-

-

зав сnШ!ан,

Є'І'Ик~т.

з'лвtmся до

11)

цу. ноли один них

в11мага.в

:8іРУЧИІВ

ордеІН ,

п.а.ла•

ска·

а там ясно

nясаЛ'И

.. ...

1

І

музи-

1.

1

лювальних

1...

ua

піднялись з своІх місць і

засndваJІИ!

п,римушував

«crpax•

8

КуДИСЬ

ЙШЛИ

З

І

1

опероому театрі ЗJfмІ.На Маакві.

В

«ЄвганІй

onep1

гін.• дебютував

Петя,

Петя, яний со • на

ЗАМІСТЬ ГІМНУ

ОНє•

прооінц1-

s

Дію,

занИ'Й

цікавий

еnіІЗО.Д,

о]ЖесІТр по тра.диціІ nови·

nаузо.ю,

сь:ний rімн . В ocтamritt мо­

ие~мо.вірнОІЮ нен буа Blti(Maтlt

Вражені

rrp;н~.y'!'l{d.

все

ж

меН'І'

таІЮІ аnлодУJІаЛИ.

е

-. rОСПОДАРЦІ

дирurент

італlй­

виsmнв, що

НА ЗАМІТНУ

ДЕЩО ПРО ~ІJЬ ..._

Щоб

еtль :rtPtИ зб~·

ріганІНі залИІООJІася су ­ хою, Ц()і:І(J1аід.іІrі; до нех 2-3 ЗерНИІНИ рИt~у. а на

-

де11це

соло!НІ<И

чо-н

rrро-моналЬJІоrо

з

nepy. -

нруже­

na·

Біль віД уиусу м­

махи стихне, до

мщо nри­ МQШИЦЮ

pa!UG!

Іа солІ.

n:РИ ЛІРосту ді ~об ре

nолосиати rорло 1 иіс слабkИ.м розчинаМ С6.111.

~\'МІІШ:kОм

Реn.!ІІК'І'о.р є . ФЕДЯR, _ Газет~ ВЬІХОІ!:UІ'!' 0 11 atфOJIA іОЗ'7

д.еnу-

І!ЗЬІ\rе),

t'oJ(A, д~<и ььrхо-да: М'Орник, сРедJВ., hА"І'НІща, c·y6бo'fQ,

.СЬ·ЛИ'ГИ М'Я~·ИЙ буJІЬ·

ЙОН 1реба За Л!JВГРД.І!ІНИ до . закІя-ченяя 13арни. риб· ний -- на nочатk}', а грИ()tІ.пt наnримщІ.

'kY

І<Ласти

-

-

'rpltМafu~ УХ

-

Для nІ>ліrunення сма· молока треба трохи

ІІ!JtСОЛИ'ГИ ЙОГО.

11

2-3

ГО)!.ИНй

д.уже солонііt воді.

rто

-

па'Г1і ДО СИОІВОрод!!,

Я.КЩО

1-0-'-61;

еІдnоеІдаnІоноrо

-

Доку менти nuдаються осnбнсто з

еІддІnу

коресnондента місцееоrо радІомоаnення -

І масоаої роооти .- 1·0,..81.

с:Іnьс~окоrо

про

25

траІЩS

no

цtлий рік. особисто або

CII'n'-4.

se

роКЬ. влксм,

14,

ДврекцЬІ.

І'

, ШАНОВНІ БАТЬКИ! Ов.оєчасно пофаіПе, щоб овято наманяя - 1·ГО вероон.я - ваші ді'І'И зустрl.ли у все· озброєнні . За9ЧаС.НЛІ trl.Дігото-JИСа до Ш}(ОЛИ rю­ легшить ШНОJІЯРЗІМ перехіД вtд нан1.Хуп до за­

tІять. 'l'ож мnрошуємо шкіпьиий базар,

., 1

райспоживспtпкн

икий

батьнів

завітати

на

провоАВтиме універмаг

27 · та 28 JПІПІІJІ . і nридбати ВС€ неО'бхJ.Дне ~о uucoл~t_ . дttрекцlJІ . ДО УВАГИ KPOJIIBHHКIB-JIIOБHTEJIIB У Н'еДі.лю, вул . ФрУJНІЗе,

28 2

лшur.я , на міОЬІКОму баGа,рі щ> (С'І'а,рий базар) вJ.дбудеться

виста:в;на-nр-о~аж :юролШ!.

Правпіння.

11

1

ІІ

11

Д1ІреtсціІІ,

еькнн•

nартІйний. комІтет

І

rnибоко

еисnоеnюют~о

сумують

paдrocny

щире с:nІачуттІІ

-

nромнсnоаостІ,

життІІІ

1-02-92; nнстІа

Друк

І

•ЛІткІв.

3 nриводу смертІ рана nартІі, ветерана n~ ІАСИЛЯ ВАСНЛЬОВИ ТОНЕНКА

rосnодарстеа

19-3-05; аІддіІІІе

-

Івськоі обаасtі, вул.

\

1-03·76, аастуnника редактора, еІддІnу nартійноrо

с:емретарJІ,

мlсця npo~ltвltHHJІ

Довідну з Місця робо'І1t ~атьк1ь.

АДРЕСА РЕДАНЦН: 255020, Ниівська абnастІо, м. Броаарм, вуn. Ниівська, 154. теnефони: редактора

npиnJtC·

Адреса ~а: 2б5020, •· Вровари Кв­

1

ЯІкщо '!1)еба зварити 11

Рерктор Є. ФЕДЯА.

або

noшrl.

ди) . Зіпсо-ване яйце спли- 11 ве. ~

в олію, на янЮ вона сма·

з

дянської АрмН

-- Щоб nеревірити, чи 11 11 11

Риба не буде nрІ-ІлН.­

КSИТОХ

ЗО серnня: · для десятииЛасНJІиів де 1 листоnада; для демобілізованих з лав Ра­

аеlже .яйце. треба noнлаати його в -ро·зчин солі (100 г,рамів на 1 л111Р во­

яйце з трtоиутDю ШІ<арлу-

Довt.Іtиу

7.

покладіть у нав у rroю. оrсустtть його в мlц-~1 1 дрі6Іtу солі, і Ії еман но nOCOЛ€1fY воДУ (або во- І танож поміІ'!'НО покращає. · дУ з оцто.м). 11

-

розрядts

ntдnриємсtвІ

8. 6 фотпграфtй З х 4 см.

tІИ liPИ\lJt)aли ІІ М· 11

З ЧеW'Я1tамИ,

2-4

СІ< ТJ8Д cJM't.

1

Яікщо

. Hlt

Документ про освіту. Медичиу к~ртиу. Харантеристиt<у.

3. 4. 5. 6.

ЖІrТЬСSf, ДоДаТИ ТрОХИ со- 11і JLi. -

1985 potcy.

вересня

1

не свtдоцтво.

НИ'Ш.

грІібИ

-

tt.lt; йіЙСЬКt>ВkЙ

в. ВGJІОШЙН. І'

м.

базі

ЗарахуІІАІUІJІ Ііа ttaвttІUЬtя ІфОііеtдвтьсв беа

НлаІВа.в!ДтутtJtа мнавlс­

СJІухачів.

на

2. Паспорт або свJдоцтво про народжеU·

nеред німою тишею бельг 1 й с ь н п й страх нач.!. а для своІх n~рших

Італ1І

вже з6и.рались опустити завісу. ЗacnJ.Вas непо·гано.

з рядіВ

екзаменІв. Встуnники подають такІ доиумен'tи: 1. Заяву.

СЬо­

але мооч~ть . СуфJІер n!ІД­ ЯКИЙ тра;m!ІВСЯ В 1920 ро­ ІКУ -- 'ІІеред ·вtююм стояли иазує: оtВьІ мне nИсали ... • . ці на ОлімІпі•йсЬІІ<Их іграх люди . І знову заспівала Онєгін мовчить . Він за· в Аюгзерnені. Під ча~ на. але вже не чероо сnортсмеНІв ·Сntва!В т!Л~І<И 'IOJJJi, ІlОЛИ городження

навчаються

м. Бровари .

Вагато чудавих nіСень, ГQДні вана еянонуМJІа альний ()nі:ваІИ. Він еле­ народтених у сонячнНt улюблені nісні і романси гаНІтно 11р0Вів nе:рши:й ЗІКТ. Італ'lІ, nрисвячені морю, ·сПо старій НалузькІ.й Нарешті rrідійшоо момент сонцю 1, безумовно, кохан­ дорозі•. «Шов.ковий unry· щени в ·са:ду. Тетяна за­ ню. Але, .напевно, оІQ·на з рон•. Pacrnoм nісля ви.ко­ сnівала: «Шаги ... все бли· наtІіооі11у.rщрніших пісня нання однієІ з n!.сень на же, да, ато он• . Про ­ сО, .моє сонще» номnо· ІВУ лиці про111унали ап~юди­ звучала орнестрава фршза зи.тора Едуамо д1 Hanya смІенти 1 вигуки: 111еред :виходом Онєгі·на. ,і пoerra Джо-ванні Напур­ - дшчнІf!О . nонажіться, З'являється ОнєгіІ-t. Він ро. З цією піснею пов'я­ ми хО'Чемо побачити вас! поои.нен зc:тyrrttn~

що

і наnравляються на роботу

чон На О.)(ОЛИЦі Хаор.КООЗ буs гранично lлюмінО!Ва· инй 1 аЗІВучений ._ л'ят­ надu.я:тирlчна Клаmа зали­

шилаJСЬ вдома QДНа .

ті,

жують нвалІфtнацію робітчина

·

сА,

заnас

Після закІнчення училища ВІПІускнини одер-

-

Юриспруденцію s .po:\f! rудон rrpoмiH.R1ВI».

а

Початок занять

\

Нумедн~ вkпадоІК тра•

в

ствt. Іногороднtм надається місце в гуртожитку.

оооіб~ замість тоrо, ОБУРЕННЯ сша, вона в .)(!мнаrrах І щоб приколоти орден ;до ІВjКЛючал<а елетричнt лаJМ- 11 ДЯДЕЧКА лацкана, С.ХОВСІ!В йОІГо до nісм того, як П . І . Чай· nочІКИ 1 сnівала як м01rла 1 ниwені фра.J(а. зали· rоло. с:ніш-е , А якщо це буІ1Р'ИІдВорні були на:дзви · J«JІВа,ІЮІ1Й 'Назавжди М1Іf1і-стеротво юстИ• ло -вл!Jm(у, розчиняла навчайно снонфужені ад­ ШИІВ 1 до Петер­ от~ всі в*нна. те киwени ,у фрацt знахо ­ цП й !Вступив Із сnlвгми свЩ С11РЗtХУ• І бурз~ноІ нонсерв:атаріІ, дwгь-ся ІJааду. його дядеqно Петро Пет· пав ' Я'ЗаJНl у Шульженно 1 БІДНИЯ ОНЄГІН равич висJЮВ'ІtS своє обу• перші аІІІлодисмекти. Того будино­ ре111і.Я 11\орО'rНОЮ фр.а.зою: л1т:нього вечора ПИ:В:СЯ Я'НQСЬ У П•рИІВа.Т.НОІМУ

по

класів. одержують атиnендІю в размірі ЗО крб.; учні силаднях професій 70 нрб. В період проходження виробннrrоІ nрактики учн1 одержують 50% заробІтку на nЩnрнєм­

nеред те~явою. Звичай- І ний страх. }{оли батьІ<И 1·

вечора.'МИ

освіт­

1

УчнІ, які навчаються в уЧИJІищt на базі иласів. перебуваюта ка nовному · державному

утриманні.

1

дому і Нлава за:липuмась

освітленню

елеитромонтажнпк

ся танож юнаки. звільнені РадлнськоІ АрмlІ.

І

ПЕРШІ СЛУХАЧІ 1 1\JІаІву Шульжен-ко oni- І ва'І'И

мережах.

силових системах 1 ·еRектроустаткуванню. В'язальниці (приймают!Ііся діВчата). На навчання з річним ·строком приймають·

3.

мо- 1\

трибунах 1

no

Електромонтажниtе

2.

ІЮДа.в І

ВnІ.Gнавшп знайомий

ouu

И молви·л: «ВЬІ ко мне

з

зазвучала мело-~1 дія піс-ні сО, моє сонце:.. І

моnчаля,

Я д_уже вдяч!іИЙ за J1P моєї с:кромно1

ymary

-

Но 1t нett Онегин JJ.O)IO.WeJI

вклоІfПІВlІІ1t'СІо,

оназав:

-

знева.жлНІВО

МкнутьІ ДІВе

номпооитору

той,

~

скаnано:

при·д.вор·

диригент

ви ж nушмша не чи­ тив, глядачі

тали,

тогО

кантамп

наради

масІІІ aaranвooeJІl!&ol arвomt,

10

Із строком навчапни один рІ.И, у'ІJІЛв.ще rотув кваліфікованих робітників за професіями: Газоелеитрозварник.

І

у НЬОІГО немає НОТ. Піел.я ко;рО!'і1К'ОІ

го­ знЗІК

лубчику? Чому ви не спі­ ІВЗЛИ?

фрак,

юс

а-нту

nрисутні кинулися до ньо­

городити його о-рденDМ. Ном•позито,р, одягнувши

гарадеюого и раМоtшюго Советов lШрОДІГьrх

·

ІІ

На од- і вирішили проживати на дорослими, nокинуть бать­

Ножного JJ!в

['О ·~~~~~~~~~;~.J::eo.~~~~~~ ~~~~: 'rarro!l

11

них оселилися в яфJІУН1. Нещодавно в дят- ІQ.Всьн1 оселі, стануть ca- lr

дятли.

гареті .

з успіхом

нашоУ

188\І)Да Гріга nеред Норве­

ЖІ, у ножнагсt з цих на­ фе СІІОЄ обЛJИЧЧЯ, -свої фірМові страви. Ріднить

у

ній

морози ­

,«f!остОЧtІЬІ~ мадости• і

і

Б1ля

стуть дві

В!Дпотmн­

торгівлі

Б І Л Я

АЯТЛИ

об.л.аднали легкий на ­

віс- для

ва 1985-1986 вавчапьввй рів. Уличище готує квалІфікованих робітників

11

На-

4

училвжце ~

ОГОЛОШ1"fJ НАБІР УЧНІВ

3.

кух­

-

росlй-

Фото Ю. Іпьєвка.

'3

JІІя , з'їсти смачних хруст­ ких булочон. ватрушак, бубликів.

Новосілля нафе

,

учасники І\

(Фотохроніна

ви­

молона

І

подружжя

діи І Степан

творчо.

JlІриємно

звімку:

авсамбто

хар·

прод.уюами

вигадною.

украІвсьІd

ськt аародвІ пІсні.

особливих деліІ<атесів . ОрганізатQРИ цього занла­ дУ ЗММіІлИ довести , ЩО. 1

з

Броварське серер;вє професійво-техвічне

11

в репертуарі JІКоrо старо-І\

міста, хоч вивіс.на сГаря­ че молоно• не об~цял.а

можна

ОГОЛОШЕННЯ

11

•Перемtтка• з се.па Миш- 11

ків'ян нов-е нафе в щентрl

звичайними

авсамбто

ків Запlщицькоrо району,

Буквально у лічені дні популярним

обпаст1ІІ

корветуються ввступи ФО-11

КАФЕ НА 8 СІ СІ/АКІ/ стало

попупярвtстю іі

в ТервопІ.пьській

вете­

nокІйноrо.

Індекс 61285. офсетІfИ/Й.

друковаЮІ'Іt аркуш . 13_540 Іфимtр.~Ів.

Обсяr

1

Тнраж

~м.енкя М ЗSS6.

Броnщреь~а АР~·::і~R:ш~·.ас:7~~~м~~~бп~е~еио=·=·~~~у-nn:tР7аап~І:k:Ий~У~:~:n:ра:иа::~~ь~:n:Авн:::и=цт=а~.~nоп~~~=Р~~~ІУ~І~к~и-и~ж~~~во~r~т~-Р-r~1вп~І.-·--------~~::~:_~~~--­ Ад~ друкарнІ :

2_,5020,

_кнrвська оелаеоrь,

м.

І;ровари.

вуд.

kиУ•вська,,

154.

118 номер 1985 рік  

118 номер 1985 рік

118 номер 1985 рік  

118 номер 1985 рік

Advertisement