Page 1

. ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, EДHAAT!CSl!!i!!!I!!!!!I=:8!!~I!!!!!!!!!I!!!!IIII

І

ОРfЛН

БР,ОВАРСЬКОГО

M·ICb·KO :rO · "KOM)TE·TY к 'ОМУН,IСТИЧ Н01 ПДРТlf УКРА)' НИ, PAROHH"ot , РАД ' н:'tо:Д , них ' ДЕП'УТАТIВ киrВСЬКОI 05пДСТІ

·'Мlськ6 · І"

І

І...г.аае'.,.Т8• .•ВП•., .ОДВ.ТЬ.' .8.1..:7.к.вlі,ітіil iв..-і і ІііІі9&i1!31i17_PO~,.~Y......· "_.~.." і і' 1..8 .·(.~5.71i i !14i8).... Пі і' іі і іЯ'ili iіiТ:іНі і іИі і іЦ~Яі і і'і і і і і29і і і і іАі і іИі і..П Ні і Яi i iWi l_9ї&8"Зі і і·i i lРIi i Оі іКїі і У___і і і ·і і і і іЦі і і Нi iliаі і і і і 2_'Кі і іОі і П~_~ ..

=-:;; .

' (. .

у рахунок

Сn080lА1 во НЦ31ичаЬо " rцeштабиl

ааидlllU

Жввва-В8

. ,п~craUeJd

~д иамиJiистопадовим (1982 p~)' 1

черввuщ.

)І1Тет 'п_ртlІ дав детальиий аиаJI1з ' роз~итку екОИО­

aliar.ачеиИJI ~М1CTY 1ДеЬо-виховиоl

pof.31IIt,., ,ЦФОр .. 'у ТРУДО" ИХ КОJleКтивц мtC:Ta . · I · рalону вже .... , "JIO зроБJ.teио по втtлеJQIIO ·. . життя · наставов., Пll1111 ~ ,-

"

"

Про це сві.чатlt І пІдсумки . pouln'К1 eR()И~JliК" , з1 ,

пІвроку. ТаК, успішио викои~&О річНі coцlajdcTВUt ~ов';JlзаиJЦ по И8ДПЛ8ВОВОМУвнробlUlJtТ8У .JфOIIПIС· , _101 ~ пРодукціІ, пnІ ' 3 ' ПО1J8ТКУ .року реаJI1ЗОВаио, ва з 8 М1JIьйоиа карбоваиців. , · забезпечуІОТЬС.· .аа· JIiIaн,;вавіиа п'яtирtчку завдаИВJI по .зрост8JППO . об· щ1в ПРОМИCJЮвоrо проБJIИЦIва.

.*.

виробництва.

з ЛtO\.1Я на Т :ІК п{)

ро6~ИІХ д:!liВ~

.

ЙОТО: · It~~,~ни

Ми'Кола ПЗJв,.rЮВIИЧ

'" д&aII~Ь

_е, 'П,IІИЦJШОJlО 'пlахf1ДМItI() 'О38J13ция .uI'AJOI8.1ІІі·

.их ' mtтаиь орrаи1зац1.І , виробаицт.а, д()~1 - ~~ '. _Аещ 1.~ОJlOrtЧllоl роБОТВ, . сир..-иІДут. добре. eTI~ ' ПJIЦ1OIQ!Ь. ТРУAIOIU ' .30011 . ~оpomaоВС)І ·

1"1

ВЗСИ'ЛЬО­

.~.i~11iIeвt ' ~Pl~.· P~~~I )Т~ . _ ,Jвв, фа.:: .' РПІІ верхиь:л&У ДRТпоre~OtI8Y,"Ц ~ , '.. ..пп '."удl,еаllJlX ВORстрYJЩtI, opд~ ЖО81'llево1

~ .

i'8Wr!

-.:' '.: ._.. 1' ",. .',', . СО~QС'МЧ'и~f

81!1t'~1.1J,!1C'Т :v3

.. . .

'r'ІЖ\М.а~

·зur~щ·;·:~~;)Д~~

Т:і

культури.

На J6~оло"г.: працюють байнdв ДВЗ . «Нолоои»

&Же не · ~9 тонн зерна &J.m.ш*' ~ .~ ; te6o&' ява~. .0 . · . '. П~Ш~ f)

ГАЗ 53Б

МашеIВ.·с.ькиЙ

п\дсиханlНЯ, з~б'Рат'И пі.знl

-.кoJr()тa.1J1I "о

і.,

.

OIQlaK ~. УСП~8:МІІ . пе~~п1в '!~ JlIIlт. . Ііа:­

.. ~Нив.и» що

.а, арrU1~аЦ1й.

. .

'

'

.ВIЗItMe_a;. J;U'. ' IipЩЦу -"1нeВUCJIDe

. .

",~aJїИJI'

ПРОД~В8R:i~f.прql~ .ПI.ttСУМЕИ1і:)ItaЗУ-І9;fЬ, I;Ц~

D

'об'SДR8инl,

евстеми р8ЙспoжilВсп · J1КJI.

t

підприємствах ,

Заие~ОКОЄИИJl викликає ~.

стаи справ ' у буд1веJlЬВП оргаюзаціJlХ . . Приміром ...

.ПМК.9 тресту' сБію_рисільбуд.

.·забезпечеи.ість робіТilПами cuua:· 104,3 . Jipоцеит., . однак . ВIIJ=·1б' iJвчd ПJlаи 1 зuіввв. · по ' ПРОДУКТRвио~ті .праці ор­

,

rшаaЦ1Jr ВІІКоиала-трохв , бlJ1Ьше JI.К . вапОJIОа.ии)'·, ~ча cepeAJIJI за]tпата ДО8Rзиаче ищо рI8НЯСКJlал~

108,3

ироцеита. ПЬ.ібиа · , картвва спо~терtrаЄТЬCJI . 1

ЗМ~ -;',.

л:риtC.Коtpює

KY:1fb 1'И{ВЗТ()IРЮС. ДJoCТРOlюво

М1У

ШИІН

РИ\,'lI\О

ве­

СМоХи.ІІ :8"Ме СЖЛIЗlденО·5 CКИlР!!R. на .

~i' . H85.i.reкTap~.в.

,. с .. ,

і'

' .

.. . .

: ' . : Н.аЙ1фailiе;

..

.

. '

г.

пmща"

'оРг.З'н!sзcraa:но ЦЮ .р:о6оту Тут · ПIOЖ:Н'ИВН~

8ЄР~С\ВИХ; -

НИЧJІ'

В,ИilЮНУЮ'f!Ь 3М :'Н:Н::

520 :rei('T,apax.

брШ-~,и ' :"B:,h-top

Н'а

я:..н~И'МИ

невдачі

Оавах аум1п

'

' рl31П1МJ1

_

об'єктивними .

прJAJПiами. ·

8 ' ра.rос::п1 ІмеВі Щор~ навіт. а.

бур аarивуJiочимаnо ,розсадl;t,

..ас

.

ЩОИ8'f:И зав ,

.

1983

Треба lІовСlОдип1двlмати роль . соцІалістичного . . 1J(i..":'8JIIIJr,уДоскоиаЛlOвати . форми І методи, збаrа­ '!Y8aТR ' ' зміст 1деlво-вповиоі роботи серед TPY~JI IQж. :Адже, зрештоlO, саме від TOrO, наскІльки , ~иІ· J01ll0 ставимося ми , до роботи, ВИlCоиаИВJ[ . CJlоll .

оБОв~.ЗIdВ, залежи.... . реальиlсть ~іJI1CТИ1J110ro творевия.

иаШих плu1,в ~O.,; ' . ' , .~

, .'

сАI

axr ард:.

сКраеИ,j'JівськиЬ імені ,, 1<іРО81 ППЗ «Руднх:, «Л.і ткі вськиlt:.

сБо6рицькиА~ «Заплавний»

«nлоскі В'ськиА~ імені :' Щорса '

сПухі~ькнА:. імені )JокУЧаf.ВI

. СГОГОJlї;lськиА:. . . . і~еИі ·· 8()':річчхСР.СР аацlи иедооціИlOЄТЬСJl аrtтацtйио-масоваробо,.. , , «ЗавоJЩJiькиА:. D це ТР8ПИJlОCJI jПRДfОСПах .Заворицьки~. імеНі.. СВeJrиК~.It:JI.~РCltі:иЬ Доаучавва, сnабо ....прямовуєтьCJI дlJ1J1Ьиіс'І'І lІоЛ1т «).і\ердівСьКиАа '. . tиформаторlа, лекторів, иедостатиьо ВикоРистову І: . «Зоря:. . JOТЬСJl ДИі ПОJIІТИЧRоrо tнформуваввя ДJlЯ . учаСf; ' іМЕні, Мічурі •• ' .ерівиих кадрІв. у ПОJIІТИЧ&DМУ виховаииl rрудщJU, , «PycaHilc&Jt1II~ ' :Так, саме поєдиаRRJI 1деhо-виховноі. роботи ..3 Бо~давіl~l!~а :)ffФ-' 30м ве';ерпимнмв , в факти, КОП в lIapтopraнi.

DміТИЧИОЮ,орrаиізаторськоlO

1

господаРСЬКОlOдав

найвищу віддачу. СJlОВО в такому оазІ . ніКОJlИ не ро:,lйдетьCJI з дlл.зм. · Про це 1 треба пам'паТJI вам у ПОВCJlкд.еии1Й діяльностІ ilо переТВQPеlЦUO в zвт'

~a lС!.ори':lllJa Н8КреCJ.IєиьХХVI а'їздУ. jtПРС.

.ДіМ1ИТРОВИ'Ч

I\JICJOO Д2ІР&МИ

ВИ1Ро6і'Т'ку Олек

Вишне'ВСWtи\1

вони вже

в4д СОЛОМИ

ШВ'ЯlдIКО

ст,аю'ТlЬ .

та '

n"ЮЩ~ орачі. ,

П:I.ЩГОТуваlЛ!И 708 гекта.р1 Б пост:аSlЛено б~JDЬше

·P:I7rJYd· у борозну . ДЄCJЯIIи

~aRiТOpJв з lT-7JyгаМИ'•

гаряча пора на Ьерер06цl плодоовочеоої

Ба-

продукцЛ•.

Адже пла'ном передбаіе~ но заготовити її 1095 тонн.

ra

чомусь

осоБЛІ!~

вої напруги на цій діЛЯІ1- ' ці не помітно, ТеМПИРD­

боти,

,незважаючи.на·

сприятливі

кі.

умови,

Технологічне

нання

за,воду

ше В

одну

низь­

. облад.

працюєJtи'

;з.міну,

бо

не

забезпечене ' необхідною кіл~кІстю людеЙ.Тqм~ й заготовлено

131,4

було

лище

тонни продунцїУ.

С. БУЛКОТ, :

С.КРAt:HOOK, .

державний

диспетчер радгоспу.

ааrотlиспек.

тор.

U'JI)')

Заг()то~е.о rce1!eaAapeiм

І

poJlЬ " . aa. ВDOнаИИJIМ прийиllТИX рішень. . ВIUКJЩВО, . . 3&3Rача.1loc:Jl · ва ..ервиевому Пленумі ЦК КПРС рбlltJlCJi, щоб CJl08a иlКОJIR не рО3ХОЮІЛис.в а ді­ -JI!I, а сyn с.прав._ не п1дм1ИJlлас.а фОРМОЮ.

Н'О'РМ.и

тра~'roРИIСТИ

уваги у. радгоспl • Бо6риtJ!і. nоИЙ» ' зараз ПО,винНа : бути

року

,(у ~цеитах до

.'ЯТlфlЧКи по виробництву каРТОПЛі. Це, Р~З!Jlьта'l'

, lІов1да.пьИОСТl аа доручену дt.1lJПlКY вврОбиицтва. ' . ' . . . . икв:t иеобх1дио повсюди иаJIагодIl'1'В .~ТКИЙ. ,.КОНТ- . .

IJIОЛ :ІВ

На звІJliЬНleН:ІЙ

1'ЄШк<>ю;

В:М'Т·ор:tвШl

весь CIВ:!T­

аер"JIOI .. eмnC'l'1lRX , про заr~~tJSJlЮ аорх. 7 .Нt.aeaa,.- райтry r.тaBOII ва 25 .1IJIDQ

вес­

.соМІ проФесійн01 пlдroтовки спеціа.ц1ст1ll, Іх ІіА­

--;8

~,,· :IJIIф8P.аЦiJblо.оБЧJICJIЮ8&.1lЬВQIЧ) ЦnТP7

~ pJnJJl по реал[аацІІ ранніх овочІв, заВДJlКИ пІдвищев .. IIJO ' JlРОЖdlrocтi справитися' 3 , З8вдавиа:м. 2 POK~

,

БАБІНА,

·ЗВ ЕДЕ Н НЯ

.

ШІДRJIX умов JlllRiшиьоrо року, . коли під

JIJIRJIX

бtjж!rilЦ.lф3 : ,' Г~

3'М,:1Н1И

АНI~р'ій Фе~орав.ич Бережн.ИІЙ.

ГриrоровИ'Ч

, .

з ачистц1

са:Н\!ІР

дmr»rм.а:л.И· 'I(Qtрмо~обуrвнИ!Ки

зnе~ ··~і1.~1л!(а·

п,рацює у ДіВ':

ГO'I\~712Д:v"'М

":~ИпіІ<1И .:ез:('jpа,но · Іl\tайже на вс1х

· П~ ,

Кер1в1DlJOl і спец!цlсти rос:подарств пояCRlOJOТЬ

Д :ЛЬЮl'Ul

плановоrо

начаJlЬННК

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Й ОВИ'Ч Ле6.:'Дь, а Jf,a ,у'кла~а.НlНj П ~TO­ У . СН!И1РТ'У , - ме х ан : t3ЗtТОР , ДJpy,гoгo Вf!.дД:IЛlх,а· МИlfюла ' Мmюлайо ВіИЧ 303УЛ:Ff. На 120-130 цроцеяrr~в

•.

~ . Х,! ~»yroмy'_ , 8:~11]!Нiy. ·

~авачие '81дстu8ИИJ1, иамlчаJIИ коик.~тJI1 зПО·

ІВ ПО 'ПОА.ол~ иедоJl1К1в.

на

атмосферного ТИСlКf

відділу .

ЛОБИІЙ д,еН'Ь . ВИСОКІИtМ &нро601nЮм на стягув.анн: c-о..1ОМИ 8&О,.покушею · вІдзна' ча€ться тр.акТОРИСТ Ми,КOJIЗ МИКOJJЗ-

C-КИіртуванНtО

JtЮ~ь.~и. : . , . ' СВМ1'-6 тресту · сВроварипр,омжитлобу1.\.. . BaraTO проб~е. иалeaniт. виp1mитив сШ.ьськоМу . · зараз : ~K4 сЮли 1Ж(\ІНІЦЄ!Н!І'Іp<)INН() 1'ОСП0.арст~l, осоБJПlВO .ПО . вироБНИЦТВУ . , МОл0ка •... . 1М ~ ПМn ~oro 8~..tдіVШ(а, де з-аГ:'Н авочП, каРТОПі. 'Коитрощ.в1 ~авдаRJIJI lІ'anф1~~.. · ,. JOOJ)М~оО6уВВlИВ~В n:!2t К~ptilвнікЦТI!І,:JМ

eTJI.1IR

змаганні

соломи,

.,.rPOMaдciaкd... КореСПОИАект.

,.безП~е'реIiXНЬО ' керува,в брlfг.з,дир P~:IЬ:

JIO решаац11 цих ПРОдУктІв не .ИКОИУlОТЬCJI,~ · ·хоча IІ&РТ1йиі орrаиізащі раду ' . rOCJIOAapCTB, . акІ )~оп)"",

в.иif-ЮН?lне '1

В :ДlПов!.д.альн€ заIВlДаlН'!'::Я по ВИіrО'товл~нню ШИІН Д{) Н{)- · ІЮЇ ' бу'ряnClВО'Ї с,і в аlIЩI ~CCT- 12 В», яну виmус·

очищення

Н. КОЛЬЦОВА,

.ф~·і-

М:сце'8им •'.с.юИіР~з.а'J1Ь1·JїИf(!lМ,

.

Бони В'ИJI\О:

в с :,ва.:1'ка.х,

Не п.ридlляюТ·ь

· .~ , у8tгу. : ~1)рI:!lд:lлlНrЮ'1'ІЬ

.'

ін­

Ш:'СТ:Ь ком- В1еде зм:на. ОЧ,J.'Іюв.а"Н:t '1 ЧОТ'И.'РИ П. Й_ МУ3ИЧ'енк.ом.

riО!.1р : бню!Вача~и

3

знаlЧНО

вод!й'

~ ' Р.~ ,:· .ГJГО~l'lіЕеЬ'nIИЙ.

з ' цим ПОКUВИВОМ "алехо Reвce гаразд ' У ~JIP9б~..··, чому деревообробНОму

штук.

РИС!ТОНУЮ'ТЬСЯ

ПЛOW .

. f;~'x~i з6Р.ралІ;НЩ р001Т XJ'~­

IОть 'М1.е.е , в J!&1IьвOCll рщ ввробвnп : Bц.~B·

РО-

в

ваБ таl\ИХ шиtН майже 72

тисяч.!

'

..тв , І не_ори~аВ1 ' м~!l, BЦomкa, ' D1 .,.

та

ча,",у Рof< у за.вод реа.Т: <і У-

p_jt1bld~"""''' '. . . . . . .·tJCиta~·, JIf.A!:. soфабрiПbr...

ГPO~HOMY

ЖН'ИlВа врадтоспl ~1М€tH~ 60 - р~ччя Ka€ КІровоградський за~ СРСР набл.ижаються .ДІО К:ІН-ЦЯ . Зали · вод «ЧеРВ·Она З:рк а». шиlЛОСЬ ТРОХІИ П:Ї.д,jбраrrи ваlЛ,Н:'в п.!. сля Перед у соц1а.л :ст'ично-

ІЙ'! . . CнraoнeНikO. Kt)"aJt;нOM СН-5 .~.Y.J&a~.~Р;&ІюеА.q_ соломlИ в'')НИ

т."ае , ч1по' '8ИК9ИУ.ют).t.· ко~тролIOlOТЬ вам1ч~

що

Олmсій МюаlЙлор-.и'Ч 30ЗУЛ.я. при та · HOм~ ж Се<ЗОЮ'ЮIМУ' за'В'Д8 IНН: перший З н:иlХ пеР{'Iя.: з 361 ТОНІНузерна , дlPугий 304.

' . .

B()JJ()дpra,p

'ОО,н,н,

. ли і ВО,Д:Ї аlвТDса~ЮС;КIИlді;в

зоБСl8' я3а9НЯ.

хер .ВалeнrrllИмих.й.п~~ ПетJI,~Н

ацlЬО-ПОJIlтичиих aaxoдl~, роаробл~ип в ' свІтm JИМОі: і .наСlаи()~ ХХУІ з Уаду КПРС.'

за.в- . Сіон:,

Б€ли~ого тpyдOtВQГ,3 . УCtп:х'У . досяr-

ще . н,а

~ JX.oro eJlQBa 1 ком6ай­

rапррфt;П1JПCОIИХ орrаиlаац1й по викои,'аии.ю ОРІав­

30-'-35

Б\.1,ІВ;:.'Чl 6:"1ьше ноptМИІ.

~ i ~! ' Аи~ 25,ди1ПНЯ на · Іх " Ра«УНКУ81М буJIO, 572 Т, ОНlНИ на­ м6зr~о. 'еерна на 22' 'rOн~и

JI~ ' Copa~

Все . це ~

8yJЦt!aT . плаИоМlР~О'(роБОТИ КОJlеlC'ПlВів, партUbnIf

ir€~рев: з С'ТІМ ' 8 К'РО'ваграді,

ТОНіН хл:6а ПlрИ Сіе:зонІНОМУ

ДіаlН!Нd 280. Що~о доста'8JIЯ~ ЙОГ~ . ш.и-х м:стах країНIИ. З по-

До pe'l~,3 ~ ,,8tДI!lflllиtМ · мехз- .

qим~о ароблено по пlдвищеиlПQ ефекпВИOC'fI

е1J1ЬtькогО(подарськоrо

І~mіrP~a.tч-elП\;а' виконав

61J1ЬШ~ . ceц~oro

в зруш~НВJI в роботІ буд1вЄJ1Ьииків, :rрaиcDOРТИИ'

395

· .. .

.

СЬ·ІЮГJ маши'Нобу дування на · щиноремонтному.. зав~ д,:. Іх одержать пlдпри€~·

РОВІИЧ НytЗЬІМ€.нко. ., В:-н уже

. ·. {: ~'·.;~~ .. SЩUНJI ",.· - намоло· , 1J&и ~440· . ~ . ~ -парт ~.йНО 'RОМ· e~~' . ,~ tюМбайна «Но· , ЛОС".,.' У .Щ~~ , к~аЙНера~ЮМУН :С"а Аат.oлta І.m" , г.ріИ;N);рчу~а 1 йо­ tI() ~.:.. . . .~ ЧJYєна j ВЛR:СМ Ва.ту.еРlя

'

заlВОД.ам е:л;ьськогосподар.:

·lІереввковали зобов' JlзаваJl

Jt1кИ' краіии, вказв на иеобхlдиість , Иlдвищевu 1'PYA(tBol І ВІПЮиавськоІ дисципл1щl, на мітив ШJIJIП

,меТОДіВ.

,юсфе·р'Нo.rо ТИСКУ в раху­ нок серпня . В::ДВ8їН'І'ащеfjО

_1111_'.'"Н''''''&'''.5"&.

~198З р;) ПJIеR~Мами . ЦК gйрс. цеитра.пьиJil . Ко­

серпнSI Першу парт:ю ШИН :allf- '

КИ1ВСЬkа; tt/ф·. '.' СеМ·ИПQJI.qJ.сь~а ..пJ.Ф

Uентра'ЛІІ.. сt:аИuj"·

.lIoemp.

По_Jqwq

. . ..

.: ~ ~=-.

!

оа ~

. ~=,g 11:

145,0 127,7 108,6 108,0 105,8 104,6 103,3 101·,3 100;3 ·100,1 85,2 73,3 73,) 71,3 . 64.7 63,І

46,4' 4б,J

45~

-

-

" 1~,8' ц.7

43,0 145,0 78,0 75,6 . 31,6 ' ., 175,3 162,6

·.'~67,3

· 33;3 33,3 56,0 ' 126,0, '113,6 : 73,7 ,108,0 )36,5

.

...

"

• =

(j

85,5 70,9 53,3 38,6 47,2 100,0 62,6 101,7 1&0,7 58,9 120,0 2а,0

' 94,~

23,5 47,3 32,8 62,1 45,9 35,0 30,9 50,5 48,0 59,2 27,2 48,5 64,4 18,3 . 46,4 , 15,9 22,0 24,2 .41,5

-- --

- .u-au

Донецька область. Ім'я , зам),женого lIeТ&J!YpIa. УРСР, двічі Героя СоціаЛЇС'J'ичвоі Праці, cTue••p .• . ac,цaR08CbKoro~ меТ&JI)'ргійВ t1 го ааводУ «Азо_стаJlЬ'­ ' дo~ :1еіЙ.раів7· 818-

ГpJЦ'opi. Яко&ича Горбан.

1віціатор . Всесоюз.~го· соцїuіr-ч'lllОI'C ~.arallli8 : ~ ВІШУ~К, сталі

Тепер,

1, прокату TiJrьKY

KOJIII .. , a~o.cTUЬцi

J Зва... пoeтL··

.JТYIOТЬe: ....ц~_

50-річчя заВОАУ, пп.а... .костl прoдyJU(if ·· еіШ" r~OIlB~II. МаЮЧИ, . а · по~у ':"у Dова~ "с. """. TO~H . ваДПJlаНQ~оі . CТ8.JII~ )ОВ.И аваЧно _иа~: ~.

. кість брак), : .В: Іх, ~@ред'lQвt;uейJiJй~вахТі",-аТО~\~і~ ' аавхх іВіЦіатlПІ, пошуків.

.'

"

.", '

На ' знімку:' · ~аіи~!.аР~~астав",• .' r~ a.top8an

(у Ц@ііТрl) а ' стаае.а.,.. .. ..a'Teaiaet..oro цеху : аа..

8Qy , «А30ВСТAJlЬ».

Фото В! ,Jе1i61ЩJa&OlO.

.

.

(ФОто~Р.о~~ РАтА1").


......__ ....

..

ІЙ

~

~~~~~I.I~~I··

..

~--~~

.

".

lі·

~~~··I··

ОСВОЮЮЧИ новІ рубежі

Д. .аlllС1181 дiЄВDe'l'i ІІПІІВ_ІІ'

"""'IШЕННЯ Ч,ERIIНi1ВttRr Rooтwr:'СТИ ЗaJВОДУ

'llaiJlYPГolI

Iмewi

(11913 ,.) ..

~~y 'ЦНМI1'$ :: '~"T'''.

пороIП1tOilOI

ОО-Р'~ЧА- Рa..;r.ЯНСЬКQl

:VliраїН/И Щil\IИ. дWlЯМJi нofi с.во}х вЦкр'и­

'ntX з6Ьрах об'гов:орилИ' зав~я, щt.~' ~ИI1l~"lИ~~: Rіщ~ .... treR»}i~Boro. (1983 р.) ПленумlУ ЦК RПРС: >о. ДОПQв/і'дач Cef<peTap ~OMY' ~.). •

Д1У Б.

І. nоо.ов c~:

ЦlО на п~д­

ПРИІЄМС'ТВІЇ зараз гли6,оІЮ Вt'ИlвчаЮf'ЬСR рішення черВlf8!ЮОО ЦJ!eн:yMY . ЦК

ИПРС, .Я'К~ пост!аlВИІВ .вимогу п3дня­

ти 1деО;Л'Q!Г')JJifУ, 9НOOOВlН1Y-; ПІрОІПЗJг.д;и­ СТСЬіКУ РОО'ОТУ на Р:ІВ,8НЬ: '1'ІИ$·~Х 1 о.клаД!l'ИIХ ЗВlВ,ДЗlН'Ь, ЛN!.' proD~~.-:

МIРrй,я в процес,! SИН:Уl'ОГО

В~ООІЮН~ lроз­ ,-

СОЩS:Л::;ЗМ'У.

Н>ОМУIН,Іости і· 6e00;8PТ~Aнi; ОДНОС'l1lIЙНО схва.1ЮЮТ:Ь р:шеRНЯ Пmшуму. /~p.Jl1М000,гlНi

на дarльше

~tm'Ч1ЮЇ виro.н

їх

фо~ахи.и; ІОО'М''''

ОВ(ІДОМ-О'С"І'а

Wy дової

.. '

тroi;tЯЩJИ.. : ~

і

гpoм:«дaнкo~

,.•.

'!ІИВ:Н.JСТ.1, зростгннл ~0f'J'1 прац':, щО ВHiHЦE'ВOlМl1 peeyJII~тam Cl1/ри'.яТ'ИIМе' п,!ІД:&Ищ~. радл,Н'сниих людей.

~

.

'І'о'В .. ПОПОВ д,опіОst,в, збо,paN~ - ' I'I~ 8И1ННі1 паРТ:,Й;Ні oРГз',ІОв&Ц!t'і зUaoдy'

It.po-

м;::(ять поп,:.ТИIНО"в.~().DНIY pt>6o~'Y; вf т.рудo.mюc ~,:)Л,ентнва~[., зafsш~·~

!!ИСОНУ

її

ефє'Н'rnміСТЬ,

'дlл()ВtIf,'JJ~

11~С'НіИ:Й 3fiязок з· ЖW"'l'6'І:2\4.· rr~lЗу­

еЗlВШД(!У'М&-tи· Нlа.вч&НtНIЯ· Вt' cнcTeмt ПО;-, ,lt:т:и/qнюї : et\сrв:,о.м1чноОЇ" O€Вilrrи. ...

в

рооу ЛЬТ'ВJ1":

ПООСЯ/RДeiJff.оІ

OИJ.стє"

м·а;т:И1ЧНОЇ ВИХОВl}/.оІ робоТІ!, РОО!ООрІ'аН­ ЕЛ С;Jщ!ад~,стИ'Чно-го(} зма.г·ання кЬлеК. mв

азвС!ду

п,рацює

гаЄ>тtЬс.я ДJ<брюс lН,а.н;н,:

держarвН,ИIХ

бotв'я/за:Н'ь.

ст:аб:1льНlO,

показННI<:В> ооані'в

1

ДOlМa­

у В'-нко­

ВЗЯІТ!ИОС

П~,Д'1щ.ерджен.нл. цwмy

прису ДЖ'ЄІННЯ

п.е'Р,ех,~діНС:ГО

Зf1-

~

ЧервiJ,НОГО

пра,IDО,р:а M:I:-БСІтеР:':тва чорн:ої мета,. J1'Ypr[~ . срер 3'~ ВlИСOol.(.· пosaЗНИПЩ.. пр,ац: R .~pyr,aM'Y RlВ'арта~'І~ НіЩІІIJ1~Ь'J~

ro

.

POtК~.

_Та дc'tПОIE,:цач 1 БJit::Т'УП1аюч! НЩ збо­ рах бj.1,Ь!l~е 3'У~Я на яе;toayr:rн.ах

'1

!'ИXlО:ВI}К'Й робот:.

що

з~раз

до.'1/Я

&н.н

п.Л!GlНаи; j.

б?З'Я~8ІН1:І У ~11Н[>(tlЙ'

z:oвop~.

В3Я'1'И«

ЗOr

Мtфі З&'ЩЖШІ'іЬ

rx.

~ p-~ ~~еЙ'Н~I~VЮCr:I ~, прОфоо.оЙноr. маи~те,J)~; 1. e1~J~­ ЕЯ . ДО' CtI1lpввt.и:.

Ось Ч'ОІ;WУ п.ар'PЮJlм. 3atВO,Дy ?ак crpo прореЩВQ,в Im'НE!ДO.if,:tt·lt, в

ro-

6~

eT~ оо..11I'оtоВі1I!И. 3сі. Jfa-<!.ИВо~tЄ' C'fld.Jtoe:mIЯ... Ді0 н.а!ВІЧ'C1fНоНЯ H~'O'l'9М:

ІТ'І'. Дал.ьчеНIКУ і ВоЛІКОВУ бу.ін GNJOOШЄr:1 CYI~{Yp.1 дJ;J~atmК 1з; Зіаift,et8tt иm. д<1

1О6.1.1~IО:ВИ~\ к,а1Р7іСе..

'нер.е-гудярnе

IВг'Д/В(I::{,З:ПNJ '. З&Н1Л1 ГЬ зверн.уro' Y,86J!Y ко­ ~H1'~1В п. Wичmо.руR'a і .Щ3~ ИЄJ.:IR;а·. ('lI,ех: .NQ 1}, 80p0~ortJ

...·

(Ц~X М 5)·, ЛЄЖе'К!ff.:на 1_ ~.n (цех .м. lt} 'Га :'НШИІХ. . ОероЙО'ЗН~ ІТРете\ш~(У збори пt>eд,.It­

:ви.'!и .~е.IVpt:lf.а.})ю. R~РВИlН!НОї' паpt.орг~.

НІ1 1заЦlІ цаху М. 5 't'I. ~H~, :tl!,

fJtЄ:в'е~е.:ься, Пі.ДГO"fов,н'а ~ зtО'р~t!J,' 3'11<. ти K""'~Ft:Є'l;:t!t ~ ЩJiCiiRflИИУ мn.&C)", IІОРЯі':ЩЩ . AЄН/Нli 3б&рJi& z;,e. ~ ють р:ЧШJм П~М, ~ ..,...,.,. не ВИIС~и:rrь.. Mpe~. ~щl0't~ .'

З.а,с.1JI,YГ()ВУIm'Ь ке

ПОJ~llnшеН1Н.я

~енtНя

J)Qбooи

1f81rY

~

:І :К~

'!"РУдоюІ ;t~..

_

•.

n...,,~

111~ фан"!': ва 'за~ a)JOЄ'1!ate ~ ОС •.б, ,Jlffl mn~JI~ • _ ....... tн,ИlК. мають М1ІЄіЦ6 ~ :J8I'al"~

на Po~. JJPOrY.Л'.... ~ qt ~

frЕища -- pe3-у<1Jыt1 саа&юf _"І

.

P~OO.

.

"

Свме на ~.аГ(},JJC)Щy" .Ні! . .

рах пФюввl цру. Н'} О. Д. ~

*. . .,;,.,.:;.::.

ЦOfВ,' з ~818J . . ~ ~.' сем poQh:"IКta· •

JI€I . & .Y' . . .. _.

.• иmв·еі~' 5 ...... ~. ~;r іоПІН. Н. ~ raІМ.зД f 3 СТ&~:lfJtм 'до' . роООти. П ращюємо в. Q;щFaF\О1!ИІХ . у*>­ кх, а 8іИ,а .г» ПJМrR Чое'~~ _0-

вала

.. 105

~, 2Ї:tМ!ltм cll~

111

'111 I.1J& "aOoft

:l1epntl ;

ІНЖАЮ'

д'iмreцu.' ~«fJl.ёf&. ltepart 1ИеJl1li 'ИІІИ аерна ВО." ~ . . . . . прlflНlt ~op Ж,,-ась"'- ісам5І-

.•• Ман..· ~P'

·"I~~~_ ,Іх (QJ.a.~I$O ~.Я1И 3.~BO.

.ПвИJrС

. . ,Н•. JId~8X: .лlRО,р;уч ~з_1ПDII майс.,. eJle.. -. ~. ""J(~И~ "ОІУЧ. -Ііа елеваТОРІ. ~..•!~д.~~ro~ :~(~T~ PATAY)~

ки,

ЛJС()З'аffl1f:8enhНПИ,

.8ft

.іJil,ИJ;~. XIBi3aHrg. Се,ед 1ііП ~"'

~r4).~!1 f)~ ~'Іиі:toся н@маm) БПРИЖШ QМзі~u. , .'~1}Q'Kfj,,J.' аіав.ців. ГОРОД,Н1Щ'l'IІ~. 3~

~Iв. ~eiie уcтt.r.yВВИJ(f( ! IBC'tJIIнЬ . . . .3...11 ДІМТЬ ~0l'f ~~B gJSочас-.

1'8!f

.. .~_~і~еЙ)f·1~·_а~омобfЛl" " JJlчеиl

080ч1- мanЄ~II~. -:-. оБудівмыlt-

.4Й6fлЬ1f

.~их·,

, ·ЄІіJtJJіЙ JIi"~~~.J!t

Iti

ЄIU.:rя

IИИ1\Р&jlleДi.fi;&аі ~"Io?

e~7' ~!'ю: НіЗіаЖll0ЧИ аа H~ 'RЩ: !лонка та ЕтеркаН. іодуї незвичио ни~ькіlfa·

!!Jf

Uтвфtи:~~· f~n'лиці &R~8ft- віть ДЛЯ жителів· ШвнOJtt .

. Ц ЗІ бarатьfД ор~аніЗ'аццt, Т~:\Нf;::.,г:тури,

-

.врожаЙ ви~i 'eJ'Y1f,}-часть у. Cll~ дався на славу.

. ~:,уджен~

t~сплуатаціі

(ТАРС).


*...

29 Л1ИПНSI _l.9&S'pOKY

(ІОЩ. ра ~саЖUіЖТ. аиаюЖЬJla', свlТJtОfеХJllчно­

8 110бцї соаа... наааа­ них .аОЗОDUI. M'МnT'X"­ ВОJlУ «РvJtМЯ» •.

n

му з.водl Дар'ю ПавжепеЙМОНі~НУ За~аРОВУ1lК од­ ку 3: кращ4а..свеРАИУаа.nJQtць а8rотlаеяьвоrCI цеху. 01JO.цюючи .PI'f~, НВ8 з' рОИJ в ·..Ьс п<mає о с(,б 11" c'l1dt прИКJI8Д ВИСО5:>продук'іивноІ праці. Трудівни­

8" У fl\lcl,кo.v "QмбіИІ­ ~aa~~oto

'ХlІчvван­

ня поган. ~ть ПDf .~iCip ст • у I_"U~KOМV Р&У Аену,~ють "РИП~СКИ І D03КО'lJаННJI мзпеfаnJ••

••.

з ТУР&ОТОЮ

І:/рfЦКЖ

Ба'Г2.IТО. Б>Єл.и'КИ'Х

ДСIВ,Сі~ИlТlЬс:.я

ват'И

ЩО;r&Н'НоО

Itrс1,'ЗОРWI'М

вЩ)ішу­

на ро..:.ним

н:а.ИЮFе

Д1Зlрс"п..а.

ма,дих

1

ВeJf

Г·.)с:оо-

робота :::IЕ,',;:(СИ-3&Хі'ОРіО&аННЯ

їх

Сll!рЯ,~01&'щна H~ п:.д.ви:щен­ НJЯ ефеlR,r.\\fIISЦ'ОС·Тd ГР0МCilД­ С;М{Юlга

тваРЦlШіl4lЦт'~а,

rа.!Кож

ООНоОIЕ\:іоІ 'галуз.: за­

вощу

~

а

Ц't'а,Х)В:J.iИІЦТ1sа.

К'ОЖН()1~1~

в,jof:ро6НИ1ЧrJ-

му Ц:фJ.I3.:t~1І цехові rр)"пи-

ЄТlЮР@JЮ h-зptGt;trЮГО

К'GIН!ТIl1tМЮ.

яих

д.,~:ь,

ЙК

Д~

П,ргlВ'~J]О,

най,Д,1}-

ВИ1Р~ЦІу:&ат.~

Kip€ITIH~

ш::ра в и

ЮІТЬСJJ

не неЩЛJ1,:г","'IВ.

на

Н'()1Н-

С'oIJIptЯJ}fСіВ-У ~

Olpti-

г:н:ал.ьниЙ вихід за'ПіРО' ПОIН:У'Б,2:13 Кl е'р1В'lIІ::'1Іі ruуП'И у цe~ птах.jВJЩЩТlва Ваб~ЛЬ ФeJ)':С.РЩИГЧ Ц~-r.р._.""А

теж п!/Н'vnлаcry ЦИ1л.:lu.:tра

у

Р;.

.

",иrЛllдl

дро

р'о.~:юрадсііІ-ЩUl

ос:0t5,лP.lВ'О

~O!P~,i'JB.

НОНІЦєнт:ро:ва:них.

П:';::ЛlR

.4H~y'3ыкbf1>

ЗАБУЛИ ПРО ГОЛО8НЕ

!,":І.:'I}П1!f1'

Y'c:nt:.xy.

rre~IEI:,рIЯ1ТН cтalН

Б<МIИ.'I~

1ОО'І:а

і

JIfI€lРE'lЕ'1рИlJIИ

побутові

умови

Fr:!МEa!T

О.стС\нвl:м:

ТИЛОСЬ

гр.о­

. ~J>ЧУ&а.ния: ~aeтyI

'ry'r н.а"м1Ііоllіnшенвl1 са:аі-

,TapYiOr0, Сlану.

У

ві1н

ще Ііа

$t:

є

виrча Окороба,гать.ка, во­ )t)Я БоРlJеа МНJXаМови'Ча Ч1УlМа1f:а, ~H~' ner,,~

МІіХ'аІі'л~~ Жу.г~.

T~

за,,'ТИtп2'етьсл C~ДCTBa.

Не

са,!f!т~рнl

.~

....J::~ 1

ЛО,В1 lп Ч

UVlZJVvЦ

~становлеіНІНЯ

!

! І

ведосrатюЙ'. ХО'НТ- TeмnepaTy.pa

ВЖlВ:JIetfо

LЦO мелочи!

'у 'ЗlЗIн:ед6гlнему е1!'aЮt І І lдальН'ях

1В1Q1~оnреВl',;:х.Чetр,е'з "рЯіва-

ІЛ'У €a\'С1!DЛ,УIаІТ'з,фю

! лисJi

'le1l- нафе

л.аl;І/у ,t ·mn:wa.тas

дlIЮDJO",РХОВИХ

t

му

не

,

ПРОТИfnО-

[

.tW1:.

в ·1ШКІIВ, В той

час -

аб.еj)·tfa- справнІ термоси

ДИіМ'J,~ДИ

I'lМIOГa!М_ СараІ

теж вим,ага,Ю'ТЬ Нема>€: тут ~

CIpe~ЬB. Є ються г11"і-єщr. варозда.чl

п,oбvтОIImX

xom-

3'асJJух;а~rr'И

'ЧаЛ:ьн!ищ:а цеJiy' г. lМаIТIВ1~lйЧW'К,а.. .

М-

х.

Взято;тр ува,ги ttoro ~a!Яlвry, що ,вже в.е;г.уТься npoet<rr!Нll роботи ДJI~ 8)7-

:Д~IВIНИ1U'ТІваlfаво>[\>' Ж'ИТЛ6-

І!ЮГО, буДИlН!Н'У, J!КИІЙ пере'Д~чено здат.и а Щ'С­

1985

бути

а

того,

Ідальнях,

щоб

оргаНі"

'

маЦІ'>. А з ООКУ керl,вни- зоltувати ро.боТУ їх колеJ:t'! ЦТlва ц.их ni)~п:риемстlВ на- ти&і'В1 ~о.н-и біJIьше Ч<l;СУ

ЄsеJШНі

жДИ НИЗЬКО'"

J.

Я1Ко.с.т~_.! Та:"", 'Н

ДО

fрома.дсЬ!Коrо

харчував-

sк.их

крll!ЛЯ.

2!іУJjmалlв ни,

що

якості

до-

сиро.ви-

надхо;:{И'ть,

ратурного

O~ t\УРЖUt;, .-аро,ро ...

...

KO~JlIO при к ів­ сь_ е\JIьсьКіЙ РаІІ н.-

. рё)рах i~~TЦIlB!,-

1

місь-

~,ОМJбінату гpOMaдcь~

режиму

ТЄМІПе-

тому подібне.

недО..'Fj,~и, ц.аllес"и ти

технолога

порЯі-ДОК,

наЯВНі

холо-

Вели-

а

В.П. ХУТОР8ІУ зобов'азав усуну.

порушення. І.

БОИКО,

і.КСПектор міськог·:> мІтету реп•.

1\а­

иародноrо КОИТ-

ШВНІ. найменшого опору

д!кципліsy,

сяЧі 'карбованЦів ної

цюаальних робіт В. Н. Це1'Ю~. Тільки по -лрьqх

за,роlYіТ­

:ttлатн.

,Можна

ЯИИМ

СТУПIj,ИН

н.а:вести легкоаим

rцриа,вто­

«Москвич-112»,

J:(ОРИСТУЄТЬСЯ

.наt{аJ1І;>н,}1на

за­

РБ У

00_

ПоІ>УЩeпmm' з ииJt, ~ож-

На виrУJIЬномУ МЩ8R'ІІІКУ о.л.вlв. ~ ферМ IdJtAIJJ· .

K• .Ni 2 радrосиу .Гогопlвсь.....

зустрtиеm: тут JleЖВТЬ· бетоввІ

..ro 'ltакв ае

BI~CWI,

~

дпя ВПОРНДКУВ811JU1 маlдаВ'lина цlщtК' мІсяці. Мму,. вже не ~аз, в,р'П8Ц пор:м.1Dl~ 7а ~p..iJI

p8Al'ос.пу!І'U І не поryрБУ1'8 J1а са про ух

в.u 01ЦWfaa-,

ВІІ. Ф6'Ю М. C8IIи1Ierа.

r:пта,бу Яв.оово

Про

всі ці

иедолiщf.

"СIЮУх П11'11~ ~~~~tB t< на з~сl~а.нні мі,сь.ко·го ІіО~... вара; иа ді.11ьинці ОuЛН- Mt1'eTj наро,циого конт,роА. І. ~~~A lща p.<Jx'U,-ваПJо.а'Тt.uи·х n~";:l'T ~n'QVще -, JИGo б·уно. oroлош. ено ТlAra~HJ!' ,1 ~ .,,;._, ~,VUI ,...vчw _~

Kia'CT€JJIIН'1D61O

у,

а1-.д-

"'І У,,\

Ділt· roЛ~!ЮIV ~e~!t1flMa; но приписку у Rи:конанНlии, а :lalЩaННЙ де;ржавl а фаl('l'И~Q пра.цю,ааJIа ПЛ~НlY ІІа суму ?8S »ар- збито\( вона частково від-

прибиральн.ицею и. а.,'и- боБаItЦІн, 3 Т0МУ ~ше.rIf ШROДУЮ'1"Ь ~ за рахунок . корпусі. ~РQ~умtло., uw 1 Н'8.!~1ЦИИ.ОІЮ сткано 31 .ю свсєї Mtc1.l'lнoI зарrЩa.~и. заJШлату вона OTPIi~в.a- itвацратних M~'rpIiB сбоУв ~~ АОХОД }l'e('.

s...

..

ла ~.; J,f,.a иа- ~ 261 Н'!~ова.1Щtв. і п_е_- .a'J"'!I.;'ll~<mcl!lКoro. ~

8~. А tвmt ~ .,-~

... $

.. ~-::

рецJfа1fe~бt.JfыІІe пl~-

: . . 1UDQ1A.1IJ'ИJCO.

~.

"Пїдпрttпа8КОIQ» ~Jtea! м!х:,ьнoro

Крім ТЩ'Q, при оклею-

1983 ро­ . с,клали кругленьку су. в 1069 карбоваифВ.

ха С)'.~з.ати. AOCK'fJ,. ПQІЩІ- ~i обоjЩР.' 9.0;кваР1:и.р- знало керівництво РВУ, І pE!IНl. Так, не ВИ1Іo.sУ'В~'і:} ного бу.дин~у РВУ 8 Вро- ~,oм, спрз,в.едmmю Ім

-

oЦ:w~нropa

ІБІИХ УМtOlВ ДJ!IЯ Робl''tIНи'к!. Під~. .

що Н~Щ- лу

КОРО

суворо. по-

директо:ра

перший квартал

в.wp06НПЦ:'f'Вiа

jЮIFJЮво- rюБУ'М-

СJl~ СRазати,

контролю

нєм,ає. Roro ха.РЧУ'ВВJНtЮІ т. Войза тощу Н. О. з,а в ИЯВ.'ІeuІ

налеjЩЮГо. .ко.нтролН> веденнЩ1 нео6х:,двої

в реС'І'оранl «ПРОЛ:СОІ\~ l KYl\1eaTaцlї на місцях тєnи

ного

пL;:{пр.ие:мств fIередt~!З

ищ,.ниКИ ,та Ьtшt cne1't1 а- ИН, з (50'КУ -.,.

ІІретєнзlІ

~ехно.дor:,в

зати на nРИltJJaді Дар- ка rQaNIЩi, а незсжонма ~y ви,цЬКQro ремОИ'Jжr-бу~і - ВЩJ.'rа"l'а. ~РПЛl8'JИ станому вельного уцравлtннн. вила 1 t 24 карбованцІ.

роцІ.

Ba~:1В :rю C1'JQpteПIJl1Ю ІІёІ-

rруDИ

~Topr-

F01lITOPiIICXO- перевірених' об'єктах не О. М" ДУДНіН, He3~HOHHi або без ·ro. E~1дo~a. "'J\Uпиєа- втрати Ііа ц19 машину пр~уД7l!~ нt'31~J'fеие. ""1"'" за 1982 рін 1 Так1 фаК'Тп 1II0жца ЦQКa- но РОО1т на суму 57'14 тільки

О. М. Н,он.онУчемtИа 366м' JitJЗ,СЩІ() ~а.ЙRо aжw.rи

чпен

ло..е~нyqнОоМУ,

порушуючи

В:і.11rюв~дає

IiIOMJrery НIalpQДHOro

lТІІе'Ж}ІIИIХ

буді.,-

лЬсш. А а1н ЧQМ'\':СЬ зав-

mтa'I1Н!.Y

Них Ді()ЗQРЦ:!В·. РJ1ЗГ мдал.и­ ся на за'С.:,даlНН'l М!'СМЮГО

За.с'~

г.~. ТТ".~ь. t'\AJ;ol.w1

сдtJ!l(И;), лзпютJ. держа..вим КОІЩОМ, ян ПIЩ'В~~,

'

Пере'в.~риg,щюведе­

nereJIlb.FJ!OIГO

РОШІКовоІметалургl'і, с,вІт- МИ. Заиьєть

х! ti доJtаю't~ і'U.Ш1...",... ІЬ< це, на прюtл ад, роООв клац і 3 QБМA1l"Ь. Це кола <;JiJOX начельниіН дlльиицl оБJJИ­ моБІлем

'.

ноУ f'ІРУ'ІЮЮ Н'а:п:r.iШ иta'~'l1-'

ПIll~~IЦЬю у'

pemo-нтytOТЬCЯ нttIJptel'l'ЄНЗ1'У 1 ДО завідузаводах по- Ю1fИХ К~()Ів:и.михда.ль,ня.

Ніхто не ;'С1ІІеречу.є: CnоніЙfIО, д{) певного 'fJ>уднощів у робеті буд.і- 1ІІ<:У., живеться тнм, хто Jе.льник1:в багато. Але О;Ц- . ~й~ається ПРИПИСRами.

1М/В11'JЬ €..;'ІІе:мент'аIРНIИ!М са­ аЙТ'aJРНИІМ '8f1JМ1()ГaМ. МатерІ,али про резуль­

де

ресто~tМy-

~ погано працюють посудо-

1В!~lдX!aдДIВ. 'ІІа см,~ттеЗ6іIРНИ-

!РОЛІЮ,

ТУ., ящt.i

нео- п.родовщує

IlIIЛlЯ УТl}УИІ:\rавlН>я. .д'OМi~IbO-

'l'а.'Пf

«ХОоJlGД~,

~.

то ,l.foBro їДцьні н·а

rо.!9:.:вИіС да, це бarато, в. ч,'О:\1У за­

переБYJВlаЮll'Ь у занед6аіН'О- І'

1\':іВ. А це не

5,

З.

t,

«П!ролlоСа»,

ФОТО.3ВИ,ИУВА,Ч[ИНЯ

~'~IИI1tНа.х CXLдцeВ11 ма,рш~

ЛJUI

щаю ВІД_ нав:~JIitЛ.а,.11,

ТaiQQЖ, брУ'~~~ amoмін:~аих ча~ кафе «Варе-иичн«. Nl 2

Пlродук'lИ

част,о

ВС'FаЕОв.n.eв.их

ІЦЯІМ ДОIВQ.:tи'ГЬс'Я б.раtrИ' JЮ­ IlIJYB КІ~ДіЯ&ЯоХ еootх fC!8r ~И!Н :сос.ы!,иІхx С'У'С ~Д ~B.

ящИНl,в

ран

.м,м.

ctpyдIfМtY

J

6ез Jl0Jюm і }1еалі- ~a с'клащах. Та jt ~цhи- МИВlfі маш'Ин~, холодНїЛЬ- ДІШЬН0f6 оолаіднання, M€аllН В!И- І зоtВ~·валRСя. з. ЦОРУJ,J.Iе1Щ.81'4 ники не ~ЖДIf ДО'!!риму- не oб.nмааН!НS![. . дичного ьгляду персона-

!fi,егаіЙНої зам • . lVJ;ещк.a/l;I-

~O маЙ'Нlа р'еМ10,МІТ!у.

безконтрольності

~0:Ь ~а~ж.е ?З щюце-~'Мf CTP~q ,е _ ВИ~~Р.ься. лежить &~Д j$R~'ft~ЩІ-

I'а:.за8ИХ ! Вул·о

плит.

іЖеЖІІИМ

У.да.'ІЬнl

сировини. І. -І(

ne- сто.сvєть.ся МQ-ЛIOЧН0-J иfj_ ~~Q~'jQ 1, ~ 12, 1"1, ка . МОН,ТУ. В Г!,Ч7'l"'~'1'r;>\'" ~-,1"Л'1_ І .. " , . ' р ,. «Bape~»>. . «Вр.о.арн.ах . ТТnОТі.н.а. є. покрівля. І, ню та м..ЖООI npа.дУНЦ1!, ."", 1 чанна~ 1а l:н:шiюi.. rа.рчl КухоР.~ш прИМіЩ.ею(Я Жt І' ЯrК. а п ддa,B~.c,. В6Д0Є'Р8.Тrві'Д.l1iОВ\.'Іають H~M 'n"'Ш ,цій '1''І~1JIМІ1Ш![tЙ· ~1 .. aanоІ ре a-.ЩзуІО':(ь.св Із

18\:rjпаВ!,Дlilt1uть

IIQRТJНtJtJO . иJteМ!frueu· воду СРУА.»-.

roва~",(}. 01.НрІм T0iOO-," за;вжди ан- Іфиєм.Ств, І ~3

Т;РЄ<l.I';,Юtь К8!пІта.r.'nНG 1 ГО

CT'alН,l.

гопова rPYJПI ІІ~IЧJ

:~'ep1raНIМ e-JIIецод~J.

'РРИІ~ЮТЬСЯ

.

В. КОВШW,

порущen:1r ?емпєра,'JУpllWl переБYtвaкm.

ЩС1tД€).

8

а.К'т,И!Е1НШ.' к oв.rrpo,w."р ЇЧі

Результати

. Але, ~a ,"ЯIМОг

н.»з.Ь,I,(QoМУ р~вя.;, а

.

не 3.'W.QТЛИ

nташн,ЩЬ TeI~ '3 а­ И}ХІВН:У ~еш;о. ГалJШ'У П\Р'Охс&iJsНІУ KOВllUYlK, ~'p.aк-, тu'pIи~'ІІа M~o~'IY Се;рг1йо-

-

а,ю~вно

!jанщ~ у I:Щ..'\. Іі<Ес\РТИР поО 0801 Щ\t OCOM~ n.nlДО, hecT..-_lІЦе·~ОС~'ІЬІС.я ~ " . Д8,РТИ,Q8OJ. це '\\.~ '\\.!!

Фооо М. CeM~.

mшпШl 'вра­

дається дуж€ мала до- ПРOlВі()Iд1811''Ь И~ ОJша,дах,. ва­ n. fI!: .......t _, . f 1 "l'~uора'Юprr: аоН3Л-""7П З~ ере·з H€rop.aaR.s:Cr. vv- ються в неЗ2!Д6В ЛЬ;НОМУ помога. щоо прнскори-ти КООУЮЧИ не С!30Ї фУЮЩії. по,. І Ліl'ВРIЧЧJJ. ПQКa,3а.1!И' що падП8Н>НЯ ва mвШr, Рf>зда.1Іl еаНітар.ному стакі. ~Прав­ цей !ipvItec. Міський комітет н:аро,Д:"

ЖН'Т.ХІВО'-

!tв.fО пра'

~инкm,' а так-ож розтащо-

В 060«

Н. фо'l'О: . д. П.· ЗАХАРQВА.

КQl..\f6аЙіИ.И.

pe.'\oIom:y.

Є't.В'1

І1!рЗI1;Ц&

3;:r,·, з~I,!11СИ 1 В]дповЬдона Я'1UС1ІЬ- УМ05И пр.и х~lй і

цl.вн.ИiFIO~в.. Перевірка назаJIlа. що більшість бу_ І. чероо.

ЙШОІВ З

ВИJЩ І .JжерlаЩа.

то..\1}' , ща

!'8к ефеlКl1'mІЮ праЩ(I!.ат.tf. Дооре ЗlнаICYl'~ у гoaI,~

ta.kOi-Н

m.ц:'Вн.ицn:

. ЖЗJP>&. на сжремих пJд,при- про~тЬа. вMCТIВax

сиро·

Б€зj,"МОS\н'О, IЮУ ~Gtп,оl&tf>ГИ

вЩrючИНIWY,

'ПВ81Р1UIiИиц-tВ1,

.!f3M-*'Іе~­

мадсь~ю

ецономіі

С'т:й.J.ЧJО еЛ:1ЩК'У'вa.JJИ за JП(~­ сr.ю

са.нііТIг.рни~

К,p~~ груп,

c.rnpa -

J;ЮН8іра'Jir<JlЯ.

номобінату

аабе~чЄlЦUO

Л,:І)ІОН, ЧR~'а зaeJlYfа ~Cl310'P_, JlIК~wв.имку 110-

ї,х заООa.tl'flЧЕіЕВЯ ,га,зnами,

07I(/CIE:IROI:\IY Iletr~,,'J'Iын,~~ заJЮo [. П'fЮ'Т':Н/rт'ї. "Ч '"'-І. '....... щІ

s-ажлР,IЗПМ

'{€ХН,~ІНИ б.€I3ІП~1Щ •. а

На,ро.. lЮtН'1'р'О..'І'Е~ IШf-

ае--

щодаlВНО побуВ3!ІИ на

СУ.:!.

]jI~J,,,1'I~IВte

:mJ'J.Дra!~

к~НТ'р(!!;)'fЮ пр~. КалltНі'БIСЬК~~ сLлw:ьщй РаАі

реЙд.!іR

IфОводвть р:Jбo.ту по

иа,ро;нц

ltююТ'ь прa.RtТИЧНО без ПО­

НіИЦ1lва, ми

ЛІ~ леІ1КО'і иа.жюіи. А ца- ЖlЛ'іН!З.~'ІfаIМИ.

ЦlВНИlнам

IIaI~H0-

деПУ'Іа'Рj,.

Д,ЄlКі:Л,МЮХ

о•. Kom:PQJIepQ!tI. Дар'я ПаНТeJreАмонівна ~·спlШВо

без 8!Кfm1l-' ну, т!ехи·Jt,'юnН, щ·оа ум();­ np~nи.., вах IJЛ'Є!Х~ГО ГОC!lЮД·гtIР'" 1QЛ3.. nкІ заttнJrnl ~'o­ С'ТІВ,а ВlaIДI31В1Н'Ч,а.iitоо ваЖJDt­ оереlДi1Ш1;О У сфе:р: ВJIIЮб:­ В'О 1 6 щи:'єю з ~1ВtЦ.'!C

Нащшкл>SlД, 8ЗИ!М'НУ по- Р:ІВ HaD~d е.У,11ча...1и Fta-,1ХIО;Д'И:fТИ . С1fР1іa:Jl'П іН!уІВ<ати за ДО'l"~mtя:'М

Вt.:tаmГ1(;Я· . Ctn'~lharr'И ~'1OO6т-e-

народних

СТіі­

І -т,::ж у вс'>'Сму .центуEtWо yNdfГIY Ж),ИТР(JJJ&-

н;~с.аl;\r.п.еІЮ',4.

групи

са,И:Тi!tРНOtl'f>

Не МElh1Ш'

}ЮНlСІзта,ц:ю

ДoКoetд21В1Нa

маНJшrм

ЗС:·НЛ1СI]З<', •.,:}:

а.

iM"I'X!JЄf:\t у П'1!З!х'IВІ:-І'ЩТJ: &У­ .'fO ВIО~R'aIВ1"ва;шm~ ilJ'ЇЛ--

ro

ПрОСТ,ИIЙ, ме

1 • rромаДСЬК.ому житті це­ ХУ. в УМОМ Ko~lteтy npоф~і.1ЦGl, а також народ­

}"'МОІВ&х цього

3'Єорноочикжlі

раК0 пра.кТЖ-і'УЮТь npoвe­ ,;::(ЄНlНIЯ реЙ;:Х:ів-перец:'РОИ. C;I~'YЄMO не дише за ра­ ц~она.Jlанit>~ ВИIК1QJPt«:тап­

ЦJI бере' шинну учасжь

у механ,ІчIt.Й

ИОСа\РК'И,

POICIY

по- ням Ki01piM~'B. а й за ДіЩ'Р'И­

Ііа

їх .п~еР~ЖifН~.

Члени

Г'ОЛі·IВ·Я.

В ClНл.а~их

т:р,,~бу і FJ!ЮТЯГУЄ1"ЬСJ1 DЗ т.У'рБСlrа Ftl?O JIЮ,'.:tИіН.У п.ра-: Н1)Й ~;'иl!'8 проста, а ііІ. На в,с:.х за,сj;:{а.нIН.ях ВХО.­ 9i'.Г·('fДE!НO ~ara'F'o mrтaH'h.· босіpt~ rrpymt .rюст)йно 8Ік'­

сlВt:!д'ЧеIНI:1W'l 5Ji"ООНR:Ч1НИІ1'іЦ, СІПе'il.іа:.m:(·rи, Іх зн.з,ч.нл, ВIl\:I:IНIНЛ

l\ИУ виг:щд1 труб з поЗlДС1Еі.ЖR)М pGlзріl3Gl\f шви;:хкО заБР'УДlнюв,а ..ти:ся. 8'01,;::(8 з них заС·'l'ОО0вал.ас"" а

rРУlII1З

маЙС1'єра:,J' в

ПРО СПІЛЬНУ СПРАВУ С1ТР=IЗ

І

KQIEТI'\pe~

З СТОРі

~ за JIO зрoблetle ~y баlJЮК _айОІНОО!, ~T ".,Ji,~a~. Обре!Х.fi" 2,

'внqra'ВJIeН1Е).

ДЛІІ

Hl~ 1ft'

pootf1'иса:в'С~ на

цJНliIЯlНlY' h'1JМ~.

« 'Чай

'у ~,ЗSI00IIy

про.дажу.

f'Т"Y'З'И1!'i'сь­

~

иаJl&'3Jf-o

се.оо Літок таtКож ,за-

р81КеЩ ~П!lдцIlРИ~ОЁю,IQ",

Д!lЦ(обн~у" На ~~ «l{yJLlИ~­ ~. в ~epцllК~O Ma~ Itри:хову,~' ~~B ~e рЬл.:!> оо. ~1~rqN_~­ цpяlМЩцeud б!ілО:.dЯМЄЮ:ЛО!'Р,змів. <Y'KV.a- В'ИВ;МЕЩО, 8JЛЄ Є рад щ­ к.:~_ ~ 'І:4ФЩі.~,К а, д..е RClJn Н­ ne.perЩptКУ по. дJI'ГPИмa.нJiЮ п'вrrь 110 6araФo ~Н'Иг • sU-сyrmix RamрИІК­ С2J1Ю. Щ() .' ~lH црацює ~ ва пРии·З!В!{У •. ПР~ВifЛ р:аtДянсьної roр­ ЇlЮЬ~оІ»- кoвOaQt;•. ТУ,. в.е, .щиос. ц.~ДOJr~к!в.. 19, г<>,.ДИlk1'И, а П~­ ХОЛОД:МЬJЩiЩ,., ~ не БУ'ЛО ~a !м 12 ДО rJ&влd в ДJеяьm.x м,а.га,3И1Нах nр8ІЦЮfВ.a1В В. A~~ 1\~Ецt\о, ХЛОIР'НИЙ р€mим не' дот'ри- ~~иіе п,оВИlдло, три бан­ рервою ~ 15 40 16. та [)о м'хта 1 райо.Ну', 3,JСТУflIlИХ н,ачацвuа Н1И вempr~з,ТНоОго ДJIJ'I' J9ЖИ- 1~~Й ГОДН'н:! тут чомусь HaIPmнa ТЗll{'а, У мlс:ь- М\У'В.аЗС$І. ~aIМ()IК.· . іЩ~.кwо щ~аб1:'«КIЬ. 'J r~~~N~:OW М 1~ ~y- BI~ CЦ~Tapy* а a~ .:. ~~ ..-а:3J#lЇ Х2 90~исНОМСОИМаСшoro

жеJC'J'.о,ра:!>

ПІроведи

про­

рейд­

rpag,w.:ra

'.#

,r4

.


~ · лнпн,, ·~ рОК)

C'Fgp . . .

Н О В' Е'

Ж И тт Я

~~----------------------------------~---~-i--------------------------~----------------------------------

- - - НА МЕДИЧНІ ТЕМИ - - - - -

ДИФТЕРІЯ днФте'Р~lЯ .~ .' 'гpeЦЬ~i()Ї

.ПЛ~:В:l\.а) -

t'Нфенщ:йне защо

є рот

~.•,~ .. ..М .,. : ДlНфт'ери: т' ич'НіИlМ . запа. ~ З6уДlRИil\

t~HI1i~M .

~жахдоrrryс'ТН(МИх НІОрм. На ЗЗJВ'Одt черств J'i 29 червнИ 1983 року ПIРОДУНIЦП не. бу~а.є, тому її в м'агазИlНИ не · ПОС'І'ачcl-

ВxJ.:днН'~1И вориами ' при

ха.р,аюе-

!; !tНf1зуєтьея ТЯЖКИlМ пе~ребl. дифт€рі'і СЛІИ:ЗО'ВИХ сОо.л'о- н.а

вний газеrібув матеріал B~ДPYKOBaрейдової ЮТІЬ· .

і ' Htc.

Р~ЗМІ НОЖУЄТЬСЯ

ели,зо,вих

060лоннах

~JDOI!(, . 3~БУ,НlJСОГЛО11І<tИ, ГОIР- з:га,д,ан,их оргаlнlБ, утворю­

!'!1',ааІ: т,а ТlРахеї. ПрогягQIМ і Щ',з ззвдяни

юч:и специф:!tfне пл~, вчасте

.

запале'н.ня.

Дифrе-рична

оотаJilR~ос ро- nЛ:mt\<з .мЩ:І«:>. cnа,яназп:д060В'язноВdй JreiГJJ!И!М,и . ТіЮаfШIНа.ми, ЗН~­

,

~1IмtYн.l'зац1t ВИlI3I,1JiI\,и зах80- мається важно, при цьо­ ~РЮ~НlНЯ .

на

дифтерію

му

ВИіникає

~раJnJIJIП()1'ЬСЯ . pL;t1К,o • . Про- 1'ofocmН:и,

нервово!

ІІ nd}]jН'ре'СоІ'ШОЄ те,

'Уперш! Д~

за.хворІО-

Щоtiосл.аб~ еаіН:Н8 температура тМа І ;люв,агги . БОРО'І'Ь6у'Зці~ю ~:МQ,Ж~ ... П,l~в.rщувarrцся Д~ J )Овqробоюнемо~и1 'Jl3 4~; X;~(},Pl Cd\~ржа.ться на оовtМ,ИJНj". ОСОО.1tИ.ВО . М!Jt ' СО!НJIИ:В~О1'Ь, б_llI~ в . rop.n:l

!враtУJОВ,~ТИ

roй фвgfт;', щЬ ' ~ . Ю;:IВ14НН~

І ~епер ВОНа 'Maoв , of.ep.Тy .. ' Яt<що ЗИi.R\влеяо т.а,кl і фqpму ; без в!!~ра<ЗЮtx'пpq- . СН1Иm.-oМИ" оос,БХ!;J;ОО Нl е-

: \Я}В, ~В. · ЯmЦо ран:ше mh . rO-.. rа,'ЙJНО . звеРНlУТНІСЯ до ,л~!К,а· І .' . .. РIЯ" тому що в:р.яryва,тч IIІЮ,риJIИ

. пр,,)т, е!

!:дифтерію .! 11ОlII?іВІНИМ

що ІІа

B~OM'ePТd ХВОРУ н'а ' д'иф,;

Хівор:ют,ь ри, теpmo людину може тІ,Ль- '

ЧИіНОМ lJI) . 10 ки т.еР:\1ІІ н,ове ,в,веД'eGI'НЯ : potНШВ, ТО . еьогод,Нd . ,МіИвсепротид·иlфтерlЙноІ оиро-

і :чаcrr~ше c.rroc)'-е,Р:lгаЕ))10ВМа<и та ::ншl з.а,с06,и в .: jARфте,р:'Ю ' або ЗД>Ь'РOtве ба- умов'ах стац:-он.аlріу. цилюн,о,сНk.'ТIВО ~ll1\'OtМ ДО

у

30-40

л.юдеЙ ~.. . Нlожен ПОВIИіНен пам 'я· тarr:и ПРJ те., що n:р'ибу~.ь-

PjJ<-lв.

~, , З6У'ДіНіИГrЮМ дифтерП є ЯR :іЙ фоор:м( ~aJЛИЧlИlа- , Я!R:а ВИ'Д:Л-ЯЄ ТОК-

с.ерц,єВ!И'Й

м ' яз,

Н.аі.4!Н'И1ЖО -

молокопродумів В

мага-' переробн,а, .

Прн

ць:>му ВНJlВЛJlЄТЬСЯ

у

своїй

ві""ОВідIДИ___

ректор хлібозаводу

Солодкий QОЯСНЮЄ: .

~ПСlс!'а'ЧаIННЯ'

Ц:ІЯ

М. І.

лщд!ИНИ.

прlН

в таl!{lИ;Х

заводу

noви,нна

П'О;ВН~СТЮ

об

ПРУІ',е

ааіlТИ1ВlНа

д,l'т,еЙ.

IСОЇ "ООМіІІ'ера,турк, д:ї со· .н:ячннх л;рсмеlНJв та дез-и:н-

ТИ, щО вже В ТРИіJVІ.:'СЯЧ­ НlOfMty .В:ц: ди;r~нl ,неоБХI:.д­

Ф:/І{УЮЧИХ

ifЮ ' зробиІТИ щеплення про-

Дже.редом

.1 нфекцlІ

є т,и дифтерJї.

~Р'Зі

Л'ЮДіИ'Н:а та бацило-

~,a, · 1 це змушує н.ас В,ИІНО-

нуваrr'И заIМ·С'В ~lення З!ИJН;~:В

л.ИІШ~

ЛІР ИJВ о;:пи.Ь

УЩ~,_l, ь.нЄlННJI

НIОІСії.

ЗБУДНИК

t'C-я trep€1З

пере.да.єть-

щetrI.ле:нн,я,

І С1В'Оєч:ас,ное

ан'ТИ'В:n, е

!ІЮВ~!ІРЯ з ІН'ра· JreНН,я ХВ:о,рих

:: fюмыl\i/миІ СЛИf.Ш л:д час С1IУ\ПіНИh~ оостежеlНlНlЯіМ 1 . ~RСЩШІОі, !(1ІЛач'У, 1Иpи!l\'У, а Jt1щу.ваIНН,ям МQiЖlе гa'P,alН:ГY~J'a;R.otК через ПpeJlJМieТИ lВ<atrи 6eз:n€JКу B~ гр~зноІ

~

!ІК!У, JНla,B~IT'Ь nkQIК, У XJВOpOOH Д!Ифre,рІІ. . , 'l"alКлюблять бwиА. СОЛОШЕНКО, , r!J.Я . д;~т. Ха·Р'ЧІОВl ПроJIikap-епідемі()JIОГ . сан. щrft дУОКе P~I) буваепідСтанції. .

-: •.-a~ . . _

_ -_ _-

ЩО

д,еяного }(~",lЬi1«>X ГClД:НН!

графж'а

ДИНИ».

10.40

Імев1М. Горькоro, . разом 3 . спІврОбітниками кафед­ ри розробив ряд іНСТру· ментів І апаратів, які повиtстю автоматизують ХІрургію Жr~ВЧJlНх шляхів. ва

вивахо-

них

видано

авторських

еві-

·ДOЦ~B.

Запорlзьхl ~вa

підприєм-

допомоги

вченим

штаА'r

150

операцій.

с.пужать

цІ

1вструментн

На ' звlМJCy: В . Ф. Гуса­ .9еВ(У цеитрі) перед опе­ рацІєю Із . застосуваивRМ нового ЗШИВаІОчоrо . апара­ та.

Фото · о. КраСОВСЬRОГО.

(Фот'о.~1с1 РАТАУ).

.~OAa;

ВblХОАИТ

с 11 апреля 1937 rona. a:r9~H.~!,~ _среАа.пятницаJ,gббота~

(фор·

·

краІН

учора ' й

«. На СТО,'ІІ

«фреи-

сьогодні»,

світу

угор-

учора,

завтра».

Тел~ва·

4

телефlJlЬМ

серІ..

,

сСlль

'

21.00 Програма «Час». 21.45 «Комуністи, впередl знчно • пуб.1іцистична

Му- .

ПРОГРАМА

15.40 музичний фІльм сРолі, якІ B~( ~~ають». 16.45 КlHfI\tPOf1l,Ma. ' 17.00 Дові,а,кова, слу~ба. І8.С'() Честь pi.1l.lforo M~cta. 18.ЗО Клуб

9.06 ЗІ·Й

УКРА'НСЬКОГО

проrРАМА

світу з

фlJlЬМ

14.45 Очевидне 15.45 ДнІ В. fpysit. lе.20 БесІд. дача JI.

.

-

_

веіМОвірне.

Другого

культури

м.

Ім.

Моск~и.

Б. '

19.00 19.40

КІровогра,цськ-иl ' заво,ц раАlо.в~·робlв . . 18.00 ТелефІльм «MoJlOAlcTb

. древнього міст.». 18.30 Музичний фIJlЬМ ' сМ. ЧIO~ льонlс».

19.00 AKTyaJlIoBa камера. 19;30 Кlнопрограма ' сСВіт Ух заХОПJlень». 2().45 На АобраВlЧ, Аlти!

-

«СОН!lчнl

кореСIІОН.lеІ:Т,а місцевого раАІомЦ.цеJiаа . і ~.щ _'ррБQТ/!І_~Jj~~ ·

а

.

чатку

еЧас».

демо

бути · 3J1.0РО-

теnефlл'ьм ' сБу.

чекаТи,

повертаЙ:я,~.».

І;\!

.

години . ранку

9

нового

навчального

по·

P~KY·

, На ярмарку буде представлено широ- '

кий асортиме-нт шкільного приладдя', різ­ ногоодягу, ПРОДОІВОЛЬЧИХ і промислових товарів. Запрощуємо відвідати ярмарок. " Управління TopriBJlI. ,---------------------~

1.

І

т-

.

Програма

21.З5 Художній

'

РОЗ!1Jочнеться я.рмарок, г.рисвячениЙ

ПартІАна,

РААГ.ОСПУ

профспІлкова

ІменІ fЮ-РіЧЧ!l

І

---------------------------0\ оргаиl:sаціі,

СРСР

весь

lto;JIeK',..

rJlибоко сумують sпри-

І

• ~O~~C передчасної смертІ BeTep~Ha. вІЙНІ! і працІ члена .

Павла

Ісаа·ковича

ДЕМ'ЯНЕНКА

_ .... 1 ..а~и.. сліії:іО...в;,;;JI_ю;;ю;;.;т..:;ь..;.,;rJI_и~б~;:о:.;к_е_с;,;П;;.;I;.~.;..:у:.;т_т:.я_С:.:і.:;м_'Ї_П:.:.О;;кІ:.::Й~;'!..;;Оro~._ _ _..і Колектив спецlаJlізованого

таж»

висловлює

Ка,nмазану 3

глибоке

тресту

спІвчуття

сТепnицьтеХМI)Н-

працІвникові

М.

І.

І

приводу смерті його дружи,ни . АНТОНІНИ ВАСИЛІВНИ.

----~--~~~~~~~----~

-

..aдJUл18 ПРQAtИCJl~~тL

-

казка.'

у неділю, ЗІ липня, на житловому ма-

IHIteltC 61\164. ДРУК .!,соквА. Обс.r · J .pyк~ взниА аркуш. Тираж [2.555 Ilри .. fРRикlв . За ... 3Об5.

редактора, 8IМIJ1У П8pтfА~ого життя

~~Qб;

ВечІрня

«3,11.0РОВ ' я».

• • •

Зу-

ГОСllодаРС1В8

КиєвІ.

ТlPикотажні . вироби. . У базарах беруть участь підприємства торгівлі та громадського харчування си· стеми раЙспоживспіЛК.И . Прав.flіння райспоживспілки.

13.10 с ПриsначаЄТ.,СJl· по6ачен_ . Н.». Естрцв. РОS&ажаJlьна

-

20;00 20.1'5 21.00

с:иві, біля універмагу з

патрlОТИЧ80Т

В

представлені канuелярські, товаРИ J учнів­ ська - форма~ взуття, спортивні, швейні та

«Вірність

сВ.

У.~ьяliови

Велика · Димерка проводяться базари по

3 юнrамв ПlвнІчвоrо флоту.

си».

18.оЮ Музичи.нЙ кІоск. VlllлlТИ!l CoapTaKla,l.& народІв СРСР.

19.10

. продажу товарів ддя школярів . . '. ~(широ,кому асортименті тут будуть

вож.Jь Великоt соцlалlСТИЧНОі

.сIJlЬСЬКОГО

та

кла~ети».

.

. сПору..

Тc;lбою». . . 18.10 До &О-рІччя Друrого . , ' У,­ .ІІУ Р. СДРП. «Киівськl aJ,pe·

СаМО'Jl.lflльнl ХУАожнl ЧеflнIГ : IJ ~ ЬКОЇ

Jl.lт.м.

З

клар·

а 31 . JrИПНЯ, в неділю, в селах Гоголів,

COBI~ть вашоУ епохи».

вІдділу

фонІя.

17.00 Фільм -

в селах · Пухівка-, Рудня , Літки, селищі

сні.

~екреrаря .

Ук"а'ни. ГрюнвалЬ.А.

пейзаж».

. Калита, .

Телеогляд-

Передача

15.10 МlжнаlЮ.ІІнИА огляд. 15.25 ДокументальниА . тел.. ф!JlЬМ . «'ПраВJl.а великоrо народр . . ФІльм 4; П ' ата СВІІ. 16.25 Л. 5етховеи.

3апрошуемо на шкільні базари зо' .,"rипня, в суботу, о 9 годині ранку

революції»: телефктнваль документаJlЬRИХ фlJlьJtiв сПарті. розум, чкть І

19-3·82; ,acr)"II""Ka

народІв СРСР. 13.ЗО Заспіваймо, друзll

цир­

~-.:....-....--~---------~~-

1'2.25 сВпере,ц, ОРJlятаl». 3устріч тво-

; Захопле-:

УТ те· с НаАбі.,ьшиЙ 01'0-

8.СОО ГІмнастика.' 8. 15 Якщо хочеш

УКРА'НСЬКОГО

lа.ОО КОllцерт

11.15 Ми б)-.lI.уемо БА~ . 12.00 ПP<lграма Саратовсьхо! студії тедебачен·ня .. 13.00 V ІІІ лІтня соа:рта'кіаА&

. ХУАожнl. А

Актуальиа ; камера . . :І:елеТУРНlр . «СонячнІ

ру

.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

РСДРП.

Карпова .

: Трясогу:sки».

майстрами

пlсн.» .•,

J10шrа». · . · 1'!~.15, ДокументальнІ фІльми.

1'1 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОrРАМА ЦТ .1 ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

дожу-

С.

з

колеКТИ8И

Ю.З5 Програма. присвячена 80річчю Другого з'Узду

ЛенІн Ж08тн~воr

А,

МОЛОJl.нх.

Iвань1

нети».

матерІ».

кий . ' концерт У дорозl». 17.30 .«)1 нас • ко~ективl».

відповідального

ВИ­

теJlефlJlЬІІ.

«Безсмертна

9.43 «Ранкова

ЛьвlвськоУ оБJlастеЙ. 20.50 На Д,обрані". Аlти!' 21.00 Проrlpама «Час». 21 . 35 П-РОJ,&вжеttlfя теАетурнl -

2[00 Програма «Час».

ПРОГРАМА

: ДіТІА.

«СІJtьс'ькнй

конкурс .

мі-

8.зJf':;дО~Н,IЙ

пр~

чемпіона

. спеку». 18.45 Скарби . музеів

s'ізду

Прем'єра

1'8.3'5 9-а .студl •. 19.35 Художній фІльм

JI~фіЛЬaJlв. ·

19-4-,41;

сумліННо

.

ку.

м·ентаЛЬRОГО телефІльму «е така парт.!.». IfI,І5 rpae · духо,вий оркестр Бу-

ДИRКУ

щахіil

лефlJiьм

16.50 МУJlЬТф!Jlі.М ' . «Сестричка . Омвка І братик Іванко». 17.01{) Нов.и •• 17.05 РоsповlАІ про napTII(). До

16.00 Новинн. 16.10 Твоя зеМJI., ровесв lІ'Ху. 16.40 ЮТ-83. 17.20 Музичний фIJlЬМ ' «МаJlев:ь-

ТеJlефОНИ: редахтора

JIЮДИ

Редактор : є. ФЕДЯR •

18.15 Вперше иа екрані

. DО.1lfтич'воro ог.nя- · Возвесеиеького.

РСДРП.

Шахова

у't8С.тю ;,

сАрмlя

З устрІч

фронто-

Маяковського

8О-рlч...

хід».

16.20 Екран

ра . відповІдальності І честь 21:З5 .МОЛОА~ЖНИЙ вечір У Кон• пIДПР.ИЄМСТ8а,.. Передача І. цертн-іА СТУАlі - ОстанкІно. 1'2.20 НароднІ та.nанти. 23.05 VIII . літна Спартакlёl.да 12.45 Художи,IА ТeJlеФіJlЬМ . «Чер- ' и,аРОАlв СРСР. Бокс. вониА дипломат». 2 сері.. 23.35 Новини. ІЗ.ОО Програма с.портивних те· 23.45 Спортивна ІнформацІя.

.

ДООТЗJВ;но.ю ,в ,

:sa

Iб.СО Д .~я

ЦТ

13.00 Переможці,' Клуб ' вих АрузІв.

lІ,амера.

10.З5 Виробнича rlмиаствка. Музичний фільм • сЗеМJlе моя. земле».

поставок:

rрЗ,ма.

валь телепроrрам про ваРОАИУ тверчlрь . cBece.nu».

єва

10.4.>

ІІ.И «ДисциплІна

14.1С} «Ваш

тираж ССПОРТJlОТО~. 9.1'5 Дла ва<; , батьки. 9.45 ХУАОЖН~ Й телефіJlЬМ cCI:JIb з-емлl». 4 серІя. 10.50 Еі л ьше хороших ,т&варІв. 11.45 Люднна. Зе.ля . ВСесвІт. 12.30 V МlжнаРОАниА .фести-

ТЕЛЕБАЧЕННЯ Ю.ОО .Актуальна .

мандрlвн.ИХіВ.

19.30 Спортивна ІнформацІя. 20.00 Вечlрия казка . . 20.15 НароднІ меЛОАIl. 21.00 Програма сЧас» • . 21.45 Худа."ft ~~ti4'! «Без~мертна . пlсн.». :. 22.55 О. Фельцма'н. сlспавські сюжети » . . СУБОТА, :Ю ЛИПНЯ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗН~

пе·

редача до 80-рlчч. · ДРУГОго з'їзду РСДР П. 33.10 Gпортивна ІнформацІя.

,!~e-

«Нlчиий Аил!жанС».

14.:Ю Новини.

І

ХУДОЖН:Й

УІ

Адреса редаашlї; 255020. ... БfОВАРИ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ.. ВУ л. КИlВСЬКА. 154.

....

.·СНОВA.SI жизньopt.. 6РО •• ОСIl О ГО roPOACKOI' .омитета Ко .... уНистНчесКо. 08Р,,,1І VкраИИbl, горо. tкoгo в · раАОИRОГО Совето • . "8РОдИbl~ аеОУ18ТО8 Квеа­ .оаоб.lаств. (H~ VlI.paMRCJ\oM tI~blKeI. ~ . РедакторЕ. ФЕ:А.stI'l . Газета

тимофєєва

.

кон-

ська паприка», сНа БJlаго народр, . " 15.:Ю М. Мусо·ргськиЙ. сКартиики з ВІКтавки». 16.35 СР.і o'lЬИ дІтям. cYBara, Чеj)епахаl». . 18.00 сАвтапроБІг Москва

t

во вже

xipyPraM беЗВідмовно.

.. Ш

Л.

виконуs

міжнаРОАНИХ

цlа.1іСТНЧНИХ

виrотов~и Інструментн, 3 . допомогою JIJCВX зробле­

.. ДокТор медвчвих наук, ' f.JoФeсор ВОJЮднмвр Фе· ~OPOB1I'I Гусарев, :за­ ".yJ01ІИЙ' кафеАРОЮ x1Pf~

Ф. ЛІста

14.00 Документа,nьні фіЛЬМИ со-

зеМЛІ».

лікарів

і

зем.,:». З серІя.

Мальчеико.

lнСТИТУ-.

п'ять

10,00 ХудожніЙ телефІльм сСіль

жипя . росіЙ'ltквх комПОЗИТО'рів ви·конує заслуженкА а.рти-ст РРФСР в.

Запорізького

ДОМ,

сна»

1iD.OO

визнані

вистави

прогР~А. , ц.'1; :: 8.00 Проrрама ~~ac».' . · 8.45 спортивва ' lифе,мацIЯ. 9.0~ ЗустрІч . WКОJiЯР\В. З уч ас никам.и ПОЛ.р'ної ..' . експедиці1 . газети cCobetck-аа Рос-

19.О() Наука

вдосконалення

АПарати

14.25 Прем'.єРl..t му,ичн~!

І ЗАrАЛ'ЬНОСОI03JI~

курс:в

ви.готов- щоб

переАача. . 13.4'0 ДобрО'го вам· SAOpOB' ••

-

народі. СРСР.

П'ЯТНИЦЯ. 29 . ЛИП~Я

лауреат

за ЯІ;<:ІСТЮ

17.25 СТУАІ • . «ЗолотиА ключик».

АІткм. «.Сиl.llаИ()'К на травІ». 1 І 2 серlі. 13.55 VIII .r.iTRJI СпартакІада

19;30 ро·маІIСИ

ту

Й

н l а.

Шахова школа. Анг.,іЙська мова.

11.106 П.оЮ ФІльм

рис.

гl1

«Кому-

НА кИІВ ТА ОБЛАСТЬ 9.55 М. , Шолохов. сДОЛJl лю-

_СЬОГО.llнl,

, Х.І р ур ·г А

pOH~ .. . На тель с. Рудні М. А. На-

_-- ------ --- --- .---

11 ЗАrАЛЬНОСОЮЗНА 'П'РоrРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

11.10 Твори

рол-ь

збер1:га- ч-а,с,ною,

--- ---

18.31.1 liece.nl нотки. 18.45 Сьогодні У світі.

ВИН' АХОД~

,на ' 3qІВодl написав до редакцlI · жи-

В єТь, с ,яr.,а за:в O';t і ДО реал~- Тlо:рrl()'Б,е..,~нlУ мережу'.». ' 21.00 програма сЧас». 21.45 художн~й 4і.1ЬМ

Кара.куми~москва:

.....- - - - - - -

n.асгеРИІЗова.не

MOJI,ol\'O

нІст».

ви.я,в-

ос:6 з на­

лисrі.

TaKoro

мага-ВКГОТСIВ,;lЯЄТЬ'ОЯПРОТЯГОМ .1Ю'ВёIJ"!:і~Ї ,rnродJУКЦП 1 QВ'ОЄ- КQ&увалн свої обов'язки?

вдень,

до

.....

тепіано).

пра!в;и.r.,ынe

ні СЛУХУ, ві

еаінеп:'драlДl, дyxy~, -

Ire може забе'зпе- ці не задоволен_» обгово- колрод:уктl,в. зано, чому С'.J;'алаСJI така. ~ затрнмка з виконанняМ Ч,ИlТН ПРИIЙОМП1РОДУН!Цlї В ре:но ,на іВіИ:ро6 НИЧ~:n Н'ЗіраЗ . бс\ку · п,раlЦ:lВнн!КJ-в за- зам,JвлеИИJl. Невже пt)Н:ЧНИІЙ Ч;2IС згІдно граф:- дii.Bi~ДY БУ'депlДСИ1Лено H'-:IН:T~ трlбна скарга в редаКЦіЮ.

В:Иll1а,діК,ах ~з.}Уме

'l 'мун,:за!Ц1Я

'

ВИ- Н. аВ}іїЗН:Й

заоод.і ,пl,сля виха,w з п€-"

п,1Д1В,ИIЩ е:Юі ~

;,ІЮІНИ маJt,СІ:.'Т::'ЙJ{і ДО В1ОС.о- т.O'M~ баlТ'ЬЮf ILOB-ИlНRd зна-

РОЗ'ЧИІН:~В.

зиаlТIІ

то:рг,tБ.rnl

На ~грашн'а~, посуд-l, ilюеа для баІ<!тер:ол.ог:чноГО дос~',і!д:же.ніНЯ ,1 no;z:acn,

mРЬJQОСМ:!СЯоЦів.

*

_ не М€lнше 1 ГОД'ИlНи н:й бу.'Іи РОЗРJюлоеНі с!т:'ль~ ГОР;:ВlіЩЮЧКЙ БрооаР- I' дом Зtд,~іИ'('.НЮЄ~ЬСЯ З'З. по- !не 6:",lьше 10 г~'ин~ н1 . за~ОДIИ ~ .ПI J ·пол.!ntIден,ню с,ьіКИ(\'1 тмеатеол;ьє А. К• . го;tЖе:Н'и!М граф:'Ком Р:,БНО. . ca.н~tТa.pн:oгo С'Т 2IН'У . В'ир06- . М'~PHO, прОіТЯГОМ Доби. За- А ось Щ,~ повІдоJWИВ НИIЦ'IlВа 1 ;ЯКО' С~'1 ' . 'roTOBOr Нога ІЮВ:,;).ОМИВ рtE'.даНЦ~Їt ,в'€!зепн:я ВіНJIЧ~ ПОЗИlRНО peдaKцlI директор Бро~ продуюч:ї~ ." . З'· БО.ку ' · пр.а.цtв- В':;Іф' щО ЄІ:'vЮН1юва,нIНЙ 16 липня . те.l~, . В :.зo(jР (Ж:"l.,а:~аrrи. бли,зьно 40 про- В8.рського .;ЛОRозаводу нЮ\ :~с:а:,нм:дct'2JНЦП ~и - • ВІД РЕДАКЦІІ: При. цeНТ':\ВB'lД за,га.тr.ьнО'го 06- В. ·В. Чукав: . , OT'eMaTHtLIO) з..:t,:,Й~нюетьея кро, що у вІдповіді 3 СНГУ. . . .' fIa жаJJIЬ,j71П,равл,:)ння .СтаlI'ТЮ . • ч.:-J~У п.онyn· ІИІОНІТ 'Р'Q:Л,Ь з.а ЛКІ:ІС'ТЮ мо.l' О· телеательє нІчого не ска-

6іі:ЛIИlЗнІт.а ,інших .npe~Me·

~O

СТ:РОНИ

. ..- кажуть, ПРOlД:fIщії о б гOtворюsал, ись як

f!tе.льнlj" ~~режу х.l~бос,аво· чі

3 ~Б.у 1

~,x :БіСІНИ :ВИЖlЕlв,а.ю-ть . до n.е·р:шу ме,ди/ЧН'У ДОlПомогу. [,~30~40 ДіН::В, у мюл.ОЩі":'" Найефеа<,'!''ИIВН:UіИм npo:,ЩО ..13 дЮв, :а :в n~iccr\Y ф:лаIКТИЧ:НИМ Зlа,с..::6с 'м є

:13

7 л· и[!'Няцього

Ліо'tНИХВ'И!р' . llВ В. ТОРГО-

~іге1М1Іі€!ратуР'И і ·ВIЯ'СУШУВ.ан- у . ХіВ1ОРОГ'О . м,асни з З :,ВУ 1 .НіЯ\.

'pe;дa';;и~ї.

.ДОПОМ·ОЖіть

.

хл.:бо6у- трим'Ки BIHpo.6ilВ н.а хл::6о- я~а в, : :дБУJ1!аIСЯ

Дифт€р1ЙіНl Нt,) ВIИ1К'ЛИіКа7Н лі!l\аря, Я4<'ИЙ

,1И'ал:lfЧ:НИ СТ:ІЙІІ<~ ДО НИ3Ь1К,оІ

.*. *

цро по-

с,.,аЧ,ЗП-lIНЯ.

реа,ліIЗОВIУІВ,аJТ'ИIСЯ

ОХ'ОJ'LОJIV:Ю.

.

ві . ~1JЮЗlИ; hePB-ОВіУ систе- теіМПе.ратУ'рИ Ті! ЛЗ Н.есбхlд­ rvпy

ЛЮК rЮВI:ДОМИВ

Зігl.Дlн,о ДС,ГО.В":\рУ

О _11:. ~с.\.}\Jл,ивих

'ЗгlД'Н1J

ПЛ!ів,ча,с­

Запа~1,еcr-:1НЯМ

горт,аіН:,

МО.'І\ ОІ!{ІСІПРОД)'НТ' -В.

та молокозаводу ве дo~ ОВlОєча,сно ПСlв,е. рт:ЗlТ'И че-рВ:lдваlНтаже'ння МОЛОlJiа .що з а.яв а ТОВ. Л. Ю. · Хо· rримуюrься ' графіка заве. СТ;ві ВИ1роби на З8JВJQД, ~e в м:агаС·.ИlН1И . :и;JЙсН1{)ЄТЬr.я нИ'Ч РОЗlглЯ/нута. Ій Бид.і· зевня хлІбопродукТів та проводиться їх пQtВТ'Otpна з Ipa(l-lКУ і про'~яго~ днл;~,уе~а ' ~:,ля.НJ}(~ П1Д 3З.6у;l.О·

аlН,г:ни,.і;.на

СУ!ІІіРОВО,д.жуєтtь!СЯ

!СНІП, щО -БИ1б :Iр!НО.во д:є на. ТУ.ІМ

ти;ви міських хЛібозаводу пра1Ці ВІНИІНіВ ма,газИІН,У -

!

си-

с'Теми, що· нер:,ДКО ПРИ- ' ( ка, Б-о6,р,и!К та в ~ІНШИХ КЗ" З1В1\ЩіНlТь ДО, РОЗБІНТКУ M~Oі 'сел,е'Н!ИХ цyRiRTa~ р.аЙоиу ~иr.rу і неврОзу. ' в iЦIbOl.WY плаНі не . .. з,овС-1м

блаroПJ~УЧНі(). Це щера'з

V черство . 1

НаnВ'Н лrь лі '_'"'.

черстввм а молоко ШВНА- У'МОВ поста,q,анн:я хл:бобуПнrгаlННЯ c'alНJTapHoro раЙонного телемайстра• J1iОЧіНЩ . ВИірс6Jв'.» продук- cт:aJНy ІБДг.'Р'ИЄМ-СТВ3 1 Трв тижні ' пройшло, як ура-.. ко прок~ає. Я'И'('jIСТІ! виготовлюваlНОЇ зг.,бив замовлеиня, але.

ВСМ1Ja<та,вшис.ь у

Ц,eНlT:pa..'IiЬHOЇ

зац1І при т'еlмпературl с3 Жителька с. КаJIИИiilll гращ%~1В 1 меlНше, ЗГ:І~О Л. ю. Хонич, будинок ви.'WJiТ' н'()рМ'ати.в,но-техн~ч- якої підлягає знесенню• ної ДО1\/ументац:ї, але на просила виділнти їй зеП ~ДІПр'Иєм,етваlXторг:в-Л'j не мель ну Д1ляиRу Д лЯ бу•

бригади сЧому покупцІ не продуиц:'( В мага' ЗИlнах заsvкди є та,к:І умоJ3iИ, ЩО дlвницrва Нr)~oro будннку. задоволенІ», в якому ев'lдчИ'ть про непере~бачу' . Зас' ТУ'ПНИIК ГО,.'ЮВИ рqЙйшлося про те, що колек- ванИ1Й ПОПИ'!. ОБСIВ'ЯЗО!\ П'РИJ3ІВ' ОI~иrrь дlO 1 ПСУ:В' 3JНIНЯ ВИ1ионкому В. М.МО'СК3.­

знии мІста. часто х.ліб

кровcrrеча.

.re у Н.а:Шомура,й.он1 , .зо<>- кpqB ; . ОПРИЧJmЯЮТЬ ,.~peM'a н.а деяки.х ! Л~IІ\·ар- ження ~eBO СУДЮf.ноІ І"IJЬ'~ИОС Дl.'І,мііИПЩ М.· Вро"i3larPlIB, у сел,а ,х Б. Димер-

неопублІкованих листів·

."

нез а Д о в О . л е Н І

(ІВ переНJta,Д1 :ють ПРИ'ЧИНlОЮ переДЗlваншК:~JЖа, ня збу,д!НИІІ\ljв ХБ'ор06и.

~ЮВ'atlИІЯ,

СлІдами

"Чому покупці

19-3· 18;

оІ1ИС118

Бронзрська

_рук_рв!!

KlllВCIo'KOro

06... С80ГО

упраклlRR" у cnpaB8t eRJlа8ЯИП", "о.А'гр_ФIІ І КRНЖIСОllоl rоргlвлl. Адреса арукарнІ: t5502O.

... Бровари KBTlicыtl ~a телс:-Ф9.8 · l..~.!~

обл",тs.

.

ОУ"

Rв.I1ШId..8 .

.

#118 1983  
Advertisement