Page 1

ОРГАН

ІРОВАРС~КОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить в

квітвв

17

МІСЬКОГ~

РАЯОННОІ

І

року

1937

r·o тУ в 1 ти

дуть заготівлю

фуражу,

ські приміщення

будівельники

готують

Субота,

24

тру.qовоТ

року

1982

70

Цін. 2 моп .

~--=-

сnави

14-15

rехтарів.

rектарів

ський». зайняті на косовиці

nри

культур.

озимих

Номбайном

·ВОНРІ nоклали їх у

З ПО'ІаТRу Ж.НИВ

валюІ

жнив на площі понад

з

СН-4

початку

rектаріи.

80

Щоденні норми виробітку виконують на 110 - 115 nроцеJІтів.

гектарів.

ЖНИВА-82: ,r.~;ень аа дне•

що_б навести, так би мовити, красу в усіх_ корівню· tx, те_лІІтниках тощо. При пЛануванні _робіт по підготовці до настуnної зимівлі грома.аськоі худоби слід насам­ перед виходити із соціалістичних зобов'язань, які

ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ

=

взяли. трудівники села у відповідь на рішення XXVI з'їЗду КПРС, на постанову U.K КПРС і Ради Міні­

====

. 8 Жнива в районі наби­ рають темпі :а. 3 17.7 75

по забезпеченню

ДО

ЗУСТРІЧІ

Закінчується відпо­ 'ІИНОК дітей робітни­ Ків, tиженерио-техиіч­ иих працівників 1 службовців

- ському вушка»

у

nіонер-

таб~рІ

«Жура­

заводу

металургії Імені 60-річчя Радямської України, які mрнїха­ СЮДИ

на

-липня. За тут

ПФЧаТКУ

два заїзди

набирались

здо­

дітей.

Для

ров'я

640

них створені

для

всі умови

корненого

НІші

пров~иться

пlдrотовка до заїзду у піонерську

здравницю

"третьо!, останньої rру­ пи ДіТеЙ 320 ХЛОП·

гектарів

худоби в період 1982-83 року:.-. Орієнтуючись на аІ завдаиюr, для кожного господарства, кожної ферми чітко визначені обсяги збільшення поголів'я. Слід зро­ бити все належне; щоб добре роsмІстнти його на . с:sи-

вони скошені на 3.905 гектарах-. В основному три­ вав косовиця озимої пшени­

юних

:мqвнх квартирах». ' · . Треба детально проаи~Іsувати

ці. ·На

ЛейlПІ.іrського

t

врахувати· уроки

пройwла успішно. · 8 цілому по району молока вироб­ лено на 97 46 тонн більше, ніж nротІІгом :sимівJ!f року.

1980-1981 Як

показує

досвІJJ. роботи

nереАОВИХ

традицією

щороку

8

цю

скла.ІІ.ну

роботу до початку осені. Так бу.ІІ.е. І _нині.

Як тільки хуп,.обу вивели в табори, рuгос:nнІ бу.ІІ.І~ вмьннки приступили до ремонту примІщень. Робоrи ' прово.ІІ.яться

згідно

:s

планом,

:sатвер.11.женим

на

po:s·

Тривав

oб~OJ.IOT •. 5JI·

ків. На 6.56 rexтf.P&x .в.ро ..

господарств,

завершувати

десятках

жито, горох, ячмінь.

жай вже зібрано.

підготовка ферм до зими прохо,ІІ.ить ~айорганІзованІwе доброю

перших

гектарів покладено у валки

·

там, де wироко застосовують .іІІтиьо-табІрне випас:ан­ юr корів. Скажімо, в рuгоспІ сРусанІвськиА:.- стало

вернових

ПоІІВВМ ходом Іде заrотіІІJІ.ІІ

кормІв у ?адrоспt

8

•Русанівський•. ПриступиJІИ тут 1 до виrотовлення трав'.ІІИоrо борошна. На повну потужність прапює

На зВ1мку: внизу -

_

410

гектарів зернових

скошено

зернових

скошено

arperaт СБ-1,5 у роботі. Фото М. Семивоrа.

8 Найбільше обмо.1очено

по_сівів У р-адгоспі «Літків­

nраці

не

рах. Висркі темпи обмолоту

інших

сгар:~чих:о

ський»

nенсіонери, ч.1ени бу.ІІ.івмьнаі бриrа.ІІ.и. ·Така орrаиfзаuів · нормального

дІлІІнках

труАавага

ритму

на

виробництва.

8 В окремих гоеІТодар· ствах намітився розрнв між

ю-ть поліпшенню побутових умов .11..1111 твариииихІв, іх

косовицею

:меJ!,ичному обслуговуванню, дбають, щоб ферма стала д.ля трудівників другою домівкою.

працівники сnеці~льиоі

служби

учасn.

ма10ть

ЗАВТРА -

висновки. кожній

Необхідно скрізь подбати про

фермі

були ретельно

nолагоджені,

те, щоб на а

при

по­

требі і реконструйовані кормоцехи і кормокухні, при­ Jібане А єстансвлене відпові.ІІ.не обла.ІІ.нания. Адже, из

~жа,1ь, в окремих

госnодарствах

такі

цехи

sначrtься

лише на папері, корми ж. :sго.ІІ.оІІують ху.ІІ.обі у непід­ готовленому

вигляді.

Звичайно, не всюди е можJІИІІіс:ть, а поnекуди А не­ обхідність споруnжувати капітальні кормоцехи. На !lе­ •хих фермах можна обмежитися об.ІІа.ІІ.наннІІм кормо­ переробних майданчиків вони усnішна зарекомен­

дували себе в ра.ІІ.госпах Імені Щорса, с3аворицькиА». Отже, сnрав попереду немало, і не можна втішати

себе думкою, що зима· ще .11.алеко. НеобхІnио приско­ рити -темпи підготовки ферм s тим, щоб АО nершого

вересня завершити ремонт усіх пр"міщеиь. На жаль, затJІrують ці роботи буді11ельники раnгоспів !мені Мі­

чуріна, сПухівський», сЗаплавний». Керівн'икам цюt гсспо~арств необхідно негайно вказати виконробам на іх

.прорахунки. Нині

на

фермах

І

ком!'fлексах

ширитьсІІ

:sмаганнІІ

тваринників nід деві3ом: сДати nержавІ більше .ІІ.Gбро­ якісиої продукції». Сповна використавши можливості пасовищного

періоnу,

зразково nі.ІІ.rотувавшись

.11.0

sи­

ми, вони зроб.пять rІnний _ внесок у. аиконаиия завnаиь

другого року одинаrщятоі n'атирі'іКИ, Продовольчої програми.

у

реuізаuІю

45. ДЕНЬ ВІАСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ СРСР - - - - - - -

UA ВАРТІ МОРСЬКИХ РУБЕЖІВ

згодовування тваринам, справи з виробництвом молок~ та м'яса йшли незрівнянно краще: Особливо важлнву

роль Ві.ІІ.ігралн кормоцехи І кормокухні у полІпшенні поживності фуражу. З цього треба зробити ІІідnов!днІ

&бмо1Іотом.

лочені лише на

ніки; а також будівельних організацій. Іх обов'ІІ:sок -

де було як cлiJt налагоджене приготуваниІІ кормІв" .до

і

Так, У радгоспі «Велико-· димерський» хліба 'скоmені на 41 О гектарах, а обмо­

раІІсІльгосптех•

полагодити кормоцехи, завершити будівництво разпо­ чатих об'єктів. Адже мциула зимівля показала: там,

rекта·

голівський», «Пухівський».

імені Кірова, Імені Щорса, племптахо:sаво,ІІ.І сРу.ІІ.ИІ» та інших. У цих господарствах велику уваrу приАі.ІІІ·

У підготовці ферм до зими активну

170

тримають у радгосnах «Го­

Добре організовано пі.ІІ.готовку тварннннцьхвх примІ-. шень до зими також у радгоспах сТребухІвс:ький»,·

В3ЯТИ

на

-

RраІна

ишановує

вій­

ськових моряк~в. .ветера· НІВ Ф-!ІОТУ і тих. хто СТВО­

рює

моrутн1

раблі,

н~ю

бойовІ

оснащує

їх

технікою

с'Воєю

і

працею

моrутнІсть

ко­

_., сучас· зброєю,

зміцнює

Радянської

держа'Ви.

Особо'ВИЙ склад Війсь­ ково-Морського Флоту, як ._ 'ВСіх видів Збройних Сил СРСР, глибоко усвІ· домлює сво! 'Відnовідаль­ ні обов'язки nеред пар. т!єю і народом І сnовне­ ний

рішимостІ

виконати

свій конституційний та інтернаціональний обов' oJ зок

по

захисту

завоюєань

_ сопіал!зму. Наш флот має героУч­ істор~ю. славнІ pes::>· люпійнІ І бойовІ тради· Ц\І. 25 ЖО!!ТНЯ (7 ЛИСТО· ну

nада)

191 7

року

nострІл

крейсера «Аврора• спо­ вістив про nочаток новоr ера ерІ! соцlа.аtзму.

У сучасних умовах, КО· лою завжди бу.'ІИ, є ли різко зросла агресивність політики Імпер!алІз-

бу.

tt

дуть люди, в!йськовІ мо· ря:ки гарячІ nатрІоТ11 й ІнтернацІоналІсти, які вихованІ партією, я:к! вІд· мІнно знають свою сп• _і ву. Соціа,1істичне змаrаf! н~ за гідну зустрІч 60

му, Радянський': Союз на· полеглива продовжує боротьбу за усунення воєнної загрози. UH КПРС і Радянський уря:д постій. но .приділяють увагу rозви,ткові й удоско"'аленню- р1ччя утворення: СРСІ В.йськово-Морського Фло· на флотах проходить n1 .

ту.

Створено

океанський девІзом

ра.кетно·ядерний

здатний

флот.

сМирнН!

радя:нсько.-о

розв'язувати надійний

nр;ні

народу

захист•. · Денс­

стратегlчнІ завдання:. Ос- Військово-Морськоrп Флп новою його могутностІ є ту багато моряків зvстр'

атомн1

підводнІ

ракетним морська

човни

озброєння::~~

ракетоносна

з нуть далеко від DІдни' 1 баз. Впни глибоко vсв·

авІ·

домлюють

Fеличезнv

я1л

ацІя. Якісно новими ст 11 - повJдальн:сть пЕ>ред Н')­ ли надводнІ кораблі, про мун!стичнпю парт1єю, Р<! тичовнова

а~іац!я, мор- .1я:нським · урядом І на родом по захисту морсь 1 б ереrовІ ра. ких ська n хота, рубежів своєУ СІщ\!1

кетно-артилерійськІ

ська Але но

яким

би

оснащеним

вій- л!стичної

техн!чне

завж:tи ності.

ВІтчизни.

в бойов!t!

вони

гот~•·

Юні

флот, rоловною йоrо си-

rосподарі

зу­

ними

3

з

' окруrу приїз­

ДJІ:Ть також трl'. nіонер­ воЖаті. ДJUІ кращого

ознайпмлення варщннщо

з

юні

Бро­

тельма­

ніндІ здійснять екскур'­ еt·І по

навколпшн!х се­

лах, відвідають Брова­ ри.

\

'

А. ФЕДОРОВИЧ.

ПЕРЕМОЖЦІ Пєрший

секретар

ІІІісьхкому комсомолу В. Рогач вручив пере­ можцям соц~аліс.тично­ rо

.ta

змагання

остан­

вІй тиждень ком· C0n1.,JJЬCЬKO • МОЛОДіЖ· ному

загону

·заводу

а.(ІЮutІнієвих будівель­ вих КОНСТJІG'КЦіЙ

перехідний

Червовий

прапор.

Цей заrіи з 20 чо-. JIOBiK, .ІІКИЙ ОЧ0.1ІЮВ8В Петро

Онищуt:,

у

рад­

rоспІ· · «Літківський• заготовив 250 тонн зе­ лених корм;; в. У ньому трудиJІИся

представви­

ки щести

стей.

національно­

В.

ЧИРОК,

друrий

секретар

міськкому

кnмсомо-

llJ· ЗАПРОШУЄ

«ОРБІТА»

З кожним· роком роз­ ширюється мережа підприємств держгвної

торrtвлІ. Завершена підготовка до вlдкрит­ rв на вулиці 50 р<>ків ВЛКСМ найбІльшого у нашому ІІtІсті

магаан­

ну культтовІJ.рів «Орбі­ та•.

Тут є широкий внб!р кольорових І 1орно бІ­ лих телеяtзорІв. радіо. nриймачІв. му:Jнчних Інструментів, ·1><Jто­ кtноапаратІв, nІзнома­ чІтип 'І'ОЛОДИ-ЛЬ'ППІ"1В. електроосвfтлювальн н х nриладів та І{у.льтто­ варtв.

Л.

КРИВОРУЧКО,

:!аstдуюча

виробни­

tюмnлексом

rазину.

'(ТАРС).

уч­

тедЬманівців·

НДР.

чим

був

-

класів.

стрічатнмуть у себ2 ЗО

«Тре­

бухівський», ім. Докучаєва.

дівчаток

1

молодшнх

в радгос­

пах «Гоголівський,.,

мах господарства вже :sдійснено дезинфекцію, а також біл-ьшість ремонтних робіт, ІІКі виконують переважно порушуе

чкків

нів

У радгоспі «Великодимерсь­ кий». По 310-322 ra

уставовка СБ-1,5. Вироблено першІ 150 тонн висо. копоживвих хормів. Якісву роботу arperaтy під­ тримує досвІд'Іеиий ·оператор михопа Ромавович Вахиеихо (на фото).

u1иреному засіданні парткому, виконкому сільськоі Ра­ ди народних депутатів, робіткому пр~фспІлки. На фер­

Найбільше

віДпо­

'ІИнку.

збирання врожаю, заготівель сІльськогосподарсЬких · nродуктів у 1982 році і успішного проведення · зимівлі ·

ранніх

порош­

. кової лн

--~----------------------

До цієї важливої кампан!Т скрізь треба поставитися з повною tерйозністю. Адже йдеться не тільки про те,

минулої зимівлі худоби. У більшості rос:подарств вона

--

=~

ДРУЗІ ГОТУЮТЬСЯ

зернових

11

N И,

------------ --

ві на площі

nонад

до зими.

стрів СРСР сПро додаткові заходи

лиrwня

У J( РАТ

ОБЛАСТІ

Жатною Є-301 щодня скошує зерно­

він nоклав у валки зернові на площі

ферм­

Jt Т ІУ

МЕЛЬНИЧЕНКО Михайло Олексlйовn, ЖЕРЕБЕЦЬ СерrІй Васильович механізатори радгоспу сТр,е6ух1в­

НОрмі

ве­

ПА

КИІВСЬКОІ

КАЛЕНДАР

механізатор радгоспу <Гоголівський•.

від кожної корови за добу. Одночасно з Іншими t"!ль­ активно

tt8 (6366)

Василь Федорович -•

J.~на Жовтнево і РевоJіюціі радгосnу с Плосківський.-, -які надоюють нині -більш як по 18 кілограмів молока землероби

.D.ЕПУТАТІВ

ТАРАН

Напружена пора нинІ в сільських трудівникІв. Важ­ ко навіть перерахувати всІ іх сьогоднішні турботи. ЛІ­ то. пора великого молока. Тому тваринники госпо­ дарств району поспішають сповна використовувати всі пеJ>еваги пасовищного періоду. · _Цю Істину добре усвідомлюють працівники ферм ор­

роботами

J( О М У Н І С Т И1f И О Т

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

·~·

ФЕРМИ АО ЗИМИ

ськогосподарськими

РАД

ма­


:--

0"1:>

..

"

f . стор > * · -f4 )!й пня 1982 року

П НRІВ

OJJ ~

BICAA,ll;

·

~oro споnх

О&С

ЕН

3А М Е.Н

~З),.іJІ~т~~С~

· ,Q'Nf!y·: ~~~·

w: ~~~f~мaA'i~f:~gгo 8 ж~::~

IWDI.Af.. ROOQ'I'a. дУ1 створюаадись иерб·

~ умови для праці та відnочинку жниварів. ~ ІRІC'IU&IW

IIOo1d речі,

аамети,

пересувний

пра8&АИ

л:Іж!(а,

п.ocr.IJJWd

,

душ.

Не забули т~кш~.t про lдоодогічн~ забезnЕ!ченнл.­ На багатьох стекдu механізатори зможуть знайти 1tlформщlю s усіх птаиь, що стосуються жнив. В ~ремому ва.иетJ І18аети, журиали. Поруч -. Фпмmrои, на якому коокного дня майорwrь праnор

іа

аереиожця

_,...

Др жиц

;wyroro

соцlалісткчноrо

.

зм:аrання..

р<Жу п'ятирічки ми готувалися:

ааздапеrі,Цtо. A.Jl'i'e з<Ібов'язалиа зібрати по ЗО. цеатнерJв · зерна на :круг. Це буде на шість цент~ не~~

бiJJЬUZ4,

кІЖ у

МІіІнуло.му

році.

При

дотри~

М.!ІІ/і1 слоаа ~ожемо n,ерекрити мавовий ·валщщй ПQQЗЮІК десь на 100 fOiul зерна. Це буде на­ ІІІ.RМ .JІнеском у аИlіоаа.нвя Продовольчої проrрамІJ.;

ЖН:Ив~ камnаніЮ вирішили провести за 1О Аиfв.

.. . .

КQмбаШіи Dра.цюватимуть ~ілодооово. Номбайнер 1 Ьо nомtчвн~ ~о<р~ватимуть поnеремінно. Лю· ди розумlJОТ.ь в!дnовlдальність моменту. Ще на вбj}ра.х, я:к1 пров~и:л.ись з тими, хто збиратиме

кoJIOen ue~r- .· ,

~від~о J~pmll

~J. lfll f

ІІРО 'fl,

хлі6 ново.го врожаю. вlдчував~я бойовий настрій t бажа~я аlддати. s:cJ .СJLІІИ 1 вм!нltя цьому хmбо·

иМ JJІi9opoбf; нt.СЩ& rІ­

р.,а ~&

П.-р&

JІ• вроЖа•.

робськ.о.му екзамену. Пгршп.к :ка щива

"-fu-

-

вJІАшо.в

:комбайн,

~єпав ~.We~>xf

ПОJ&а­

JН, J І'О)JЇЄWІО JіІроіщОВ "І,е• І'ер&В іІ ЦІПІ .СВОІtОІІІЇ'UІВІІ ІQPSJWIM иіборобf

)!JIMO

. T!Aii~J ГрУЩВ. ~.ііа керу13атиме всією !деолоrічио~е

велет~~іи-ttоміаАиів. І aiJ, ! lJлиua Миtt1!JІаівиа Сем:е-

р<*>тою .JЦ жнивах. Будуть· . тут драдю~ат~

бем.

Jiii,

агітатори,

nол!т!нформа·

·

торw, ле:к-rори . Під . ч~с J(ороткоrо вLдnочинну чи в об!.цвю nерерву .ЖІЩ~.а,ІJ! • отрИмуватимуть необхІд­ ну інформацію про no~lY в свh'і, життя свого ко­

1ІіЦЬ, · ака хопсь зв·.-~~а

ае ору єотвю

.

Щ.VImu Р· виви, що

лективу., Змощу:rр ІЮНJІ nодивитися

tra~w

ІМІtИ

Івни пі:а: гучні ()ПІІески npиey~j)[ ~они перетворилися иа пишвдй сніп. Це був перщий ужиноJt У семипол-

·

Іівському ра.в;госпі імені Miчypj.J#a.

І. І. Фе,в;оренко, колишніt rовова І:ОJП'Оепу імені а

JІИиі

иевtіі!ИfіІ,

нЩи дд fіФіВ буіrр QC~J'r!ЦIO багато труднощів, бо ра'іfсі.т.ІьгОслт~хЩІ)S н~ ЗJ1.11ла забезпечити нас не· обхlднищИ здnчас.:rинам~. ІГершl д~tl жнив

·

ВІіJІЬНО

1

н~

передав

J

рDзумlють

. арОб{ІЯТЬ

доаольчоІ

,

цей єиіп хо;щцому nоJtоліиию комбайнерів.

nоказали,

Гl.J:tВИй

.

КQри.сних

·щдзЕ~l~лАД~t. ~аровс!Jк.

.n.

S/І.ЛІ?НЬї

arpo ·

вижатJJ

пepJШdt ~- ИJ.Q~Jq ~равм 11pJUIJ. ·І. І. Федоре ... ав­

для

ку~тури.

Фоторепорта$ М.

БезпосередньQ

nлщІтацНt

. ка- еали за~уnку

оргаи!зу-

городньоІ

ціалl.с"J;ЦІ, ulдтвеРдЖУJ.ОТЬ чатком масового збИранВІJСо,«у каJІор!йІф:;ть твер· ня овочів nочали діяти - доrо . дaJlІJBa, ;3 якого мож· с.;тац1онарн1 nриймально· . н,. буде QLІержувати кокс з_аrотівельні пункти, ство·

AбaJCYJW­

.JJ.ОJtальинй

бlлSІ

працівники обласного ІФго. праю· на С~ідн!й о-nтово-роздрібного об'єд· )llльющі Бf\Му. Qдержа- 1!1\ІіНs.І по nлодоовочевій н1 nроби! .Іщ дУМ.І-!У сп~· : торгівлі. У зв'язку з по­

року.

ввстурає

родовищ

~AJWNi'Wr'A't~N~

м;' я~ого вуг1д.І1Я nобли~у ПР9дукції станцlІ. Елр6а Хfібё-РОІ!~Ь~ ХарківсУ>кого

ІЦ фото: перед •:циіз,атор~ ~упа& двJІе•­

М. СемеІІець;

свердловини

nромислово­

13

коnалин.

ПочQJ.Іася . Хаt>'ців.

IJJJox:oдкa лерщої розвідУ·

о ]{eиnw р.ців розд!дитl ~лібну нивr. Ще ,в:ень-два, і пе.ІВТЬСІ з ІІИС&.\JЩІ в•.JІ~tif! ~~ UP~O =- щер;..

еаІdJІЬ мІсцевоrо будиику

для

го; -еевоєння

:Белеи"-, с. Ф. !бакr:ІJка в t11Jl0111 .Олекtандро.м 'J'a іп­

ЗаrумеіівіІІ; rоnовиий

Про­

спорудщуваного

в

ре~і в

~омсо"'fольську-на ·Амур!

Семивога.

nереробноrо

усіх

мет.алурі:ій·.

сnецгоспах.

(ТАРС-РАТАУ).

HAIIWY,CP~~~====================================?=======~~================~========

Я К І С Н О

ПРАЦЮВАТИ

- В И Г І А.Н О о

Шдвищен~tІJ

ІJ!)ОJtУf'Тивност!

ефектИвності і якості роботи

Jfe вив

з

головних

перед

за11дащ.,

яке

трудІвJІиками

господарства Пленум ЦН

травневий

КПРС.

працІ,

од·

-

JІоста­

яна

стосування

в

уnравління

впроваджу­

ється

(1982

вах, а потім, з урахуванням пonDa· вок на місцеві умови, nоширю­ ється в інших.

Важливу

знайшла

систем!

сільського

р.)

ро,nь у

його розв'ЯзаннІ вt.д!грає коМПJ'ІеКG!Іа система управлtння ик!стю upaцl і продукціІ,

ліфіковані й ініціативні керLвіІИ;кИ, спеціалісти. Весь комплекс зах<5дів по

широке

rocnonaJ)C1'вax

З.?·

ресnуб,

сnочатку

в

цих

господарст­

Оціниа якостІ праці здійснюється з допомогою таблиці-класифІкатора. До неї вкточено виконання· розпо ­

ліки. У nавільйон! розповідається про

ря;щу

ження цієї радГоспах

як:сть догляду за тваринами, пІдго­ товку і роздавання кормів. додер­ жання технології, виконання соціа­

Тут у оnорні

«Тваринницт!!О) досвід sпроsад· ~истеми в колгосnах І

ТеjjнопІльської

кожному ко.1госпи

п~~~юють

j

рбласr! .

районІ визнач"но РіІдГОСJV!, в яких

найб!дЬІJ}

. .~Р~~отн1 1

Kj!./1·

ків

;хня..

і

. і

заводу.

-~f!редатч

'ІУ ;rідівськві коси, ІJовели технІч .в пме мехаиізато­ f" П. і. Сулим&, С. Jf. Пацюк, І. М. Шеремет, С. П.

r.

у. реал.lз&Цію

У. · · НИНіШНЬОlr!У році розв!дни~и надр ~ХіjІИОІ аІ.ІfqНІЩ1- БАМу намітилИ

;J;ружно загурttоті_,и квмбайии; П~рейнявmи е~тафе­

f'.tр roCJIOД.apcт,q }J.

пра·

завдав·

В .. КИРИЧЕНКО, · J!ilpткorq_ 11 Ідеояо.

ноrо

JИJЩУ КУЛ.ЬТУРИ порад.УВ&JІИ 'l'PYJOJIHi]tiB Н9.1І.И ХОРОШОЮ иіw·ю, танцак11, rуморесв;аки.

JOM · в. І.Рябчепо Із хоІІІІІіфе,о!Іf ~· Ф. xoю та його сином Олекс~рм; ЩІаво

ними

. фmщt DИ'JaJ.UJ рад~;оспу і~еиі щорса.

ВіТаЛЬНИМ CJIOBOM на KOJIOTJi.OMf idЇTIJJfГY BP:CTYDIWI рреК'ІІОР ра,цr.оспу В, Г. З;ігJіЩJЩ єnеці~с'l'И, кок6айиfри. ! само.в;ія.а:ж.иі кктці ja Се~JцrодRJвського 6у-

1982

жниварі

перед

І!І:Іес;:ок

.ucт)'JIIUIJ( c.eJCPeTJІPB

3

,ий уро~1!Й

що

nоста~лені

nрограми,

.

.,І

.

ви~ТУ!J

самов!ддан1ІіІе nрац.ІО'Ють люди. Інколи робщrть ~!!,· вІть .в.емWІЩИве, WВ.ІіДЩJ р!!~,ОН1'У!QЧИ технІку, яка віфщла з JШдУ.· Л · ~ ЦЬ.Оr.ІУ році з nlдготоикою тех·

сеJІе МШ}'МіВШИ, стебJІИИИ )(J)}'Жl'IO Jlllflill РЇВНІІМ РJІД· JtOM на евіжій сrерні. в.ить в пках Галини МикоJІа­

Трави• 'І СемююJІІt&J,

та:кож

агl'І'lіУЛЬrорпщци. Досвід п<Жазує: .. ЧІЩ змі~rовнІше, ц!лесnряіІ(ав~аJ.uщ .nроІЩДитьсЯ t}ieoлqrlч!ia робота, тим краще,

ue~ п' я'l'Ирічок, по-моио)(ецьки

роЩІJ&·~ив плечі старd•uіоороб t ,.~в косою. Ве-.

r.

мtому

помі!ЩКК Вол~~ир М:алярещю, який нещодаJІпо nоаєрнувсн а лав Радянськоl Ap:dlї 1 обрав собі наймир~Lшу J .найпоІJеснішу nІЮФесію хлібороба. Цей екіпаж сІіОшує за деиь по ~2 -гек1'ари пшени­ ці цри нормі 17 ге:кт.арlв. Як J • поn.ередн1 рони,. nартком paдrocny баrа· то у.аап при,ц.Lлив 1деолоrі'jНОмУ забезпеченні() жк11в. З цl.єю метою булf!. СТfЮрена тиМ'lасова пар•

uev

Імв ІІІліч Федоренко" І~"g,f­

P., -"' .иеі rрабки.

ку та

на

працІ;Qють Василь М:и.иолайовиЧ JІимаренко та йortt

розnорядже~я

сnеціалістів

керівни­

rосnодарс_тва,

лістичних зобов' я зань. Робота будь-яких зауважень оц!нючьсR

без

100 ·

Що стеми,

nодарстІ!О

балами. За кожне uоруше~ня техно·

ЦЄ знач.ить, що прац!ВІіИК одержить тільки осно.вну зарпдату кової оn.цатн. І преміІ..

без

додат-

·

ПереДбаче~о та~GЖ -морадрнІ . з~:

охочення.

Присвоюєт~я

·звання

«Краща -доярка•. •1\f•йстер високої яноетl)), сВ!дміинии икості•. На

вnровадження

видно

на

uрикладІ

такоІ си­ радгоспу

"ТериоnідЬСqКИІt~. Якщо раніше гоС·

догії, вирqбничоІ .або трудово! диё­ дІWліни, знюкевня. . sкостІ' продукцІt знімається певна кількість балів. А

дає

продавало

шим сорrом ;Jцще молока,

·

то

~цн!

державІ

,50-55

!3~Л

пер·

процент18

nродукція

йде

т1J;І~и . пертим сортом і охолодже· I;IQ!O. J?~.НТ~бt;!,J!ЬнlСТЬ галузі зросла у дв~

ра;зJІ .

І\qJ!трол~ 13а як~стю

.nраці 1

~qбЛЮваноІ

qроцукца,

1\9ЛГ9С!Іі!Х

Підволочиського

зд!І\снює

спецІашJ!·а

ви·

наnриклад, у району

Інспекція.

До

неї входять nартійнІ nрацівники, спе­ ЦіалІсти району.

честь nереможцІв · соцІалJсТИч!{'(Jго змагання на центральних са){Ибах госпо}Іаретв ntднімаєrься tервоннй

ЮнцевІ результа·ти такої роботи дуже вІдчутні.' · Щороку госnодарства

прапор. · Пр і звища тих. хто -зайняв першІ м'tщt за п~лсу.мками; року,. за­ НОСЛІІ/СІl і !{!Шfу .;.рудової слави .

·якІсть nрою·кції nонад І(арбованців.

·

о·блас-r\

пдержують

додатково

1,5

за

мІльйона

(РАТАУ)

·


/

/новЕ

"'111!18.._._.,., f.Іа,втра-День.

Вимога

ПІ.'ОФееійне свято зустрічати а від\ радними успіхашr за всіма похазии­

каІJІи r!!сподарсьІ>о-фінансовоі .діяль­ ності. Не в винnтко~1 нинішній рік.

3ОІ;ре~Іа,

піврічниИ

п.1ав

що nівРіЧІІі усі торrо­

Перше

Сщщя. Ней КGЛеJ>rив точно за

м'яса, риби, молока, яєць, кондитер­

JI.

ніж

внесок

У

nлану

торік,

здійснення

діоnриймачів,

магнітофонів,

повністю виконати ті завдання, які

яким

М

(Н. Л. Серщва),

27

ю;і

XXVI

nідприємств,

моJtерніза-

широке

застоеуваи-

матеріцлів,

ф!нан-

і трудових

Нині

ресур-

проrрш:ивн!

фqр-

ваджуються в ресnубліці. Для цього намічено

товити понад

одиниць номІrrnенсно

Застосуsання новwх форм торr.!ІІЛі допоможе 3нач.но прискорити рух товар.ів вlд підnриємства

-

-

ока.аав У ко-респонден-

том РАТАУ начальник пл~ово-екоІЮм.Ічного yn-

Е. ГОРБАЧ, roprtвJif.

равлlння Мінторгу УРСР М. Д. Паз~. Уже за

МіЄЬІїВИRОНІ:ОМу.

перше півріччя обсяг ·роздр!б.ноrо тоаарооборо.

:s . цим

ту пор1в.ияно nеріодом

:,rину.11оrо

nереджаючими

же

року

збіJц.ШНВ{:Я майже мІЛьярд карбованцІв.

на ви-

темпаІ\fИ

зростає торrів.r.я 11а селl. В цілому ,по республІці

до кінця nятирІчки об<>товарів

pO'l'

ку

на

землероби

у

розра~ун-

душу

населення

Занар-

1 Кlровоrрадщи:.ни.

у валІ<Н

лягають горох,

.ІІ'Рflвь, виб!р.ково-ози·ма ПШJНІЩЯ. Раняі зернові В коіrоепах

радгоспаJ·

1

республІки скошені

маА.

*е ц 700 тисячах гекта• р!в. Пмовина з них уже 06молочена.

Жнива набирають те•

nlв, 1 трудівинии сіл, ]:ф. лом аlJUІОВLдаючи ка pt.o

шення

тр а вне в о го

р.) Пленуму Щt НПРС, намагаються np~

,(1982

ц!Qвати ~ннайnродуктивЩ.. ше,

рац!онал!'>ніше

ристовувати техні!<у.

виrо-

устаткуtаиня, механізувати

до noкyщ-VJ, ро,з.мові а

nили

виКQ.!

Перший р~корд на «ЖНИ·

150 тиспч вах-82•

1200 магазинів.

мо організацію праці.

упрuлІвиJІ

Qб'вк-

ми тарr.івлі широко ВІІРО·

з'їц Комуністичної nартії.

иачальНИR

з.мlцІJеUИІІ

тання

обхідні резерви і вдосконалюватиме­

час працюва.тrи ритмічно, щомісядя керує Н. Г. Петренко. Квартальне nеревиконували плани. зав~~;ання в обсязі 47 3 тисячі карбо­ ванців він перевиконав на 51,5 ти­ · Хочетр~я заз·начити, що у nорів­ сячі карбованців. Добре потрудлли- J нянні з відповідним nІ')ріодом мину­ ся І працівники nродовольчого ма- Іщго· року ніоаrато підвищилася

дер-

Вщ,tи

пере.:~бачають

сових сів.

Д.1Я цього ми вишукуватюн.'Мt~ не­

весь

розвитку

торrІ.вл1.

ня методів nродажу товарів, ефективне винорис-

поставив перед працівниками торгів­

.1і

ц~fІІ

ц;ю,

реї, парфюмерії та інших.

3аслуrовують похва:ш також і колективи магазинів М 3 (завіІJ,уюча М. А. Салимова), М 22 СК. М. Жур­

жавно~

ня зру'flІих для насе.'1еН-

холо­

від н:ас працювrtти значно кrаще,

СлІдом sa мехи:ізат,. .рами . nівдня України др •ир~ц~ия: хлібів прист~

тів, Іх технІчне переозброєння· 1 wец!алlза-

галанте­

бованців.

В!д.'-!Ітною особливІстю нинішньої п'ятирічки є зд!Цснеиня: ко~д~сик~

цlю торговельних

І rшлюrів, ко.1ьоrових телевізорів, ра-

товарообороту t ди.'ІьНІшів, rлrктротоварів,

·І Я К І С· Т ~

матеріально-технlчиоХ баЗИ ОПТОВ(ІХ 1 ро~р16НИХ

Пп пpo:~rи~.'Jrniii rryпi товарів різ­ ко зрос.тrа реа.1ізація rотовоrо одягу,

!

бенко), J>.~. 38 (В. Г. Соколовська} та

магазину

товари»,

но з того, що з початку року npo-

!rY~ІІІІП

програм

тор Б. І. Бердшш). Птш продал;у - О,іJ;нак, лт;их би успіхів ми не до• 'І'ІІварів в об~язі 2 мj,1ьйони 760 ти- билися, на досягнутому нам зупин..­ слч він перекрив на 60 тиеJІч кар-~ тпсл не можна. Сf.огодення вимагав

но nідбито підсущ:и соціалістичного

«Гоеподарчі

пр~rсуджепо

зробив ко.1ектнв універмагу (дирек-

ве.rrьні об'єднаннЯ і магазини. Щой­

42

fOReK~

~агомиі!:

слуговування споживачів.

М

Працівники торгівлі доr;ла:ш чи­

J

ста на висоrtоякісні товари. Це вид-

квартального

дуктивність праці, поліпши.тrоея об­

місце завоював ко.тrектив

52,5

карбованців nри плані 170 тиеяч.

nоями.

процента зросла про­

3!-rаrа.ння за другий квартал.

методом

процента.

В. С.

забе3ІІе'пва.:в усі ~Еtrа~ини У ~:~еобхідніfі ~:і.чь!іос:rі безал;оrс:JЬШІШІ на-

процента, або 1 мільйон тисяч карбованців. Паралельно

Приємно зазначити, плани вю>онали майже

за

досягла

rрафі&ом впf)одовж другого Rварта:JУ І см>.их виrобів.

6,9

4,9

працюють

~ra..'Io старань, щоб якомога nовніше задово.'Іьнити. запити мешканців мі­

П.

ну.тrого року пrтріст реалізації скла­

з·цюr на

які

самообслуговування,

TJІBY СІJТроцеху, де М:lйстрn~! nрачwє І дано набагато більше,

ро:}­

мільfіонів ~ИО тисяч карбованців виконали на Н10,1 процента. У по­ рівнянні з відпnвідІtЮt періодом ми­

24 7

газинів,

Нестерчу~,t, Вони продали про;~;ово.Ч&'JІJХ товr1рів на 176,5 тисячі

'І'ре'І'є місце

дрібного товарообороту в обс.ІJ3і · 19

дає

завідує

.D:JJІ пОtrвв т Е м п и

культура торгівпі. У аагальному о~­ сязі товарообороту питома вага ма­

краще

r~t;,-ину ;м 37, nким

У нас у;к.е увіііпшо в традиці.ю ~во4;

ИОМІІt'fАІ'

Пр8ІІ,іПНІІ~lВ · TOpriBe;1JЇ

сьоrодения­

працювати· ,

житт"

у

Хер-сонсьніІt'

області встаноаив ном6ай· нер колrос.nу сРосія.-

rо~пристансьного району, Е. ··Заnорожець. За два днІ він ячме.ню

зібрав урожай більш як :s 30.

гЄІКоrарІв

і

намолотив ти~

сячу центиерІв зерна. Високих nоказнинlа

добиваютьсІІ ~ранспортн!

nр;щюють rруповим

1

збиральноланки, як1

за потоково.; вахтовим мЄА>І

тодами. у иих. як праВН'.;' по, продуктивність rrpaцt на ща.

nроцентів

20-25

НаирИJ<лад,

ви­

всього

три д111 потр16ао було JWЩ1 о. Темного з J(OJJI!

rocriy

tм:еві

Леніна

}\рас...

иогвард!йськоrо район~ в Криму, щоб екссити .ячr.'

м!нь на

гектарах;

400

Середні-й денний

Значно зб1Л·ЬШИТЬСЯ продаж товарів широн.оr.о вжитку, зокрема куль-

турно-nобутоІЮrо · та

подарськ.оrо

roe-

призначення,

вироб~ицтво якнх зросте

аа

n ятирічку

:иайже в

nі-втора рма.

у продаж

на

sиробІ<;

13 семи: становитиме nонад 1100 ноибайнlз сНива• станоt

карбованців.

ток

кожен

вив близhіtо

· у ході цьогорlчноrо ~Иtрания хлібів ко-мбай­ иери Одещини

)І( ИТТтС

підтверджує,

що

nозамагазинна

контрольними

ми

обмолота­

Рівняння

якості

на еталоіІ

вкнагороджується

тgргівля вигідна

не

лише

nрацівникам торгівлі, а й покупцям. Адже у них відпадає більше

пору

nольових

рJ.в,

nродово~ьчих

асортимент

необхідні

това­

ри.

·Тому броварськІ коопе­ ратори

зобов'язалися

другому році тої п' яти,ріЧ'Rи

у

великих

.ярмарки

у

одннадця· проводити

селах

та

ранковІ

виставки-про-

даж! товарів. І слово у них не ро.зходиться з ділом. Починаючи з черв­ ня, кожної суботи вони nро'<!одять великІ ранковІ нрмарки. Вони відбулися:

у

ПухІвцІ,

ликій

ГоголевІ,

Димерці,

Налиті

Ве­ та

інших.

Особливо .ярмарок

<!ір_асунею

у

великим

був

Літках

над

Десною.

Сюди

nриїхали магазини усіх радгоспробкоопів, міське.

го

ва,

споживчого

. універмагу

кришталю,

шкІльних

робіт, !хати до міста, щоб ·за<Ііуnити

трикота-

лінарних зу

вироtіlв.

ви·ру<Ц<а

за

оди.н

А

В{:ього

з

до

тварининків

робі~

товарооборот

фото:

'frop1

у

-

Jllвopy,ІJ

:ЮТІt

працtцкии

коrо

та

Літках.

40

внизу

-продавец~о

3 печатну одинадцятої n'ятирічки набагато роз­

Фоторепортцж

А. KOЗJ\.JlA.

жить вир:шенню Продо· оольчої програми, колектив ulдприємс'J'ва день У

завод

день

виnускає

шини

ат·

н~рощу.є

темщJ

но

.:~ня більше

підпри­

нові

відчинили

свої

приміщення

двері

кафе

на

М. Лагунової, ~Млинці» на Нутузо ва.

кафе вулиці

-

госnо,.арств!. Бра. лено понад "' штук, або на 30

ховуючи, ня

447 тисяч Грязі ЛипецьноУ тисяч

. · · ·.

що забезпечен. більше плану. з держаR· та

необхІдною

кількістю

цих виробів заводів СІЛЬ·

ськогосподарськоrо машинабудування прямо слу-

ним

з 1щном

яності

випу-

шш!

громадського

сівалки,

обласrі

п!,:rприємствз

ловань високу праці,

норми

І.

Ниже-

Змагаючись

за

nродуктивнІсть вони винонують

на

110-115

про­

позпл

y~rorи

!

створює

для

дружна хороші

успішної

ро.

ву.'Jкан!заторникі в

·

Хліба

нах

зернових коло, днів.

11-16 13

окремих райо·

республІ.Ки

видалися

н-и:аькорослими,

а

У

де­

яких госnодарствах дoJl!.1

га-

роби у своіх робочих nла•

ного масиву в. ~алежностl від стану посІвІв. Жни~

варни настроєнІ на низь"' кий зріз, ус! агрегати за~

герметизовані,

оснащені

спеціальними nриладами, щоб не доnустити втрат зерна, соломи 1 nолови. У

збиральному

кон•

вейє.рі немає дрібниць •. Багато залежить від го• товності зерноочисних ма­ Шив, сушильних агрега­

тів, токів. Тому всі робо·

станах.

ти від nоля до заготівель~

Намічено відкрити nонад 180 магазинів і вІдділІв по продажу напівфабрикатів, кулінар~;~их та кон· диrерських виробів.

ного пункту повинні ве· стись комплексно, в єдк· ному потоці. Одночасно хлібороби дбають І про врожай наступного року,

П. УІ. Музиченка і А. Є. Скуміна. При nлані 862

тисяч

шини вони за зміну виго·

в ресnубліці nочали осво­

ТОВЛЯЮТЬ ЇХ ПО

ювати

(РАТАУ).

900-910

штук.

Відnовідаючи конкрет· ними дІ.тrами на р!шеннq травневого 1982 р.) Пле·

(

!JУ:ІІУ

ЦИ

ИПРС,

ре~юнтники

бити

Злагоджена боти

ділh!:r~пі внготов. шин відзначається

В.

центів.

сі:rьськогоспода р с ького

На лення

та

борець.

мільйон бованців.

кар-

заготовок

Н. О. АндрІящ Л. І. Го·

їх

тисяч

гумоваУ

забезпечено

довах, 'польових

І

маси О. Р. Хоменно. Не відстають від нього J

щено цієї продукц:ї на 1 :\Іашннобудування.

226

харчуJІаи­

стинувальниці

значення

зм!нах, у кар'єрах, на бу-

ХУТОРНА, кощб:иату

вальцювальник

Шини в!дправлені на заnоди <<Червона зірка>>, що в Юровоrраді, який

ВИ· -випускає аерновІ

В. працівниця

со&их за

зо~

завершитІІ

нах. Вони визначили спо~ соби збирання для кож-

рячим харчуванням на мJ:сцях трудівників, зайнятих на nідземних робо. тах, у нічних ! вечірніх

дів.

області

шкарnеткових виробів, головних уборLв, товарів

повністю

тисяч обі­

40

ия.

мосферноrо тиску, якІ вн· nуску ~атмосферок>>. З «l\расньІй АІ}сай>>, що у користовуються в с!льсь- початку року їх виготов· Ростові-на-Дону, у місто

:ко~ІУ

Одночасно ·збільшилася

ки останнім часом гостин·

мережа

Для сіnьськоrо rосподарства Одночасно 3 відновлен. якм авто~1об!льних no· крищок шиноремонтний

НомбаЙ>Нери

бов'язались

та ВіТрИ ДОХИЛИЛИ ОЗИМІ.: Вс.е це вр.ахували земл~

мадського харчування. У

кількість відвідувачів міських нафе та робіт­ ничих їдалень на п!дпри. є~1ствах. Тепер працівни­ ки ко~1бінату готують що­

ширилася

рай)'нівеР­ вулиці Возз'єднання. «Ва­ ренична» на вулицІ маrу С. Павлова.

50-

ВИКЛЮЧИТИ

бlЛИЗНЯНОГQ

нинішній п'ятирІчцІ буде значно розширено мере· жу робітничих їдалень,

ТІС.ІІЧ обідів

'J'Opry. ємств комбінату громад­ Бобриць. ського харчування. Тіль­

радr.о~д~кооців,

лег-

набуває дальший розвитон 1 вдосконалення гро·

яких у

моператори

n<аНИИ,

для дітей. · Важлиl!оrо

ніідійшло·,-;........--..:..._.;.~.:-...:......;;..~....;.-~.;;;..;....;....:::;;..:_;;;;.;;;;....;.~

ярмаркують

товарів

1 верхнього трИRотажу, одягу, J;Ізуття, ц_анч!шно-

тиеЯЧ карбо-

400

ваFІІЦІв.

На

60

більше

600 виЮд!s, від

понад

ЛИВО

ви­

~лібо­

зроблеІЮ

також

коУ промнсловостl, особ-

робіт

ra

кухонних

Розшириться

почат..;у

весняно-nольових

виро-

дитяч.их,

та

меблів.

ку.

Щора-

У·і%Ц складала близько тиеяч: карбо•а.нців.

товарист­

імені

та

посудУ,

бів а художнього скла 1 збирання

велику одягу,

інвентаря,

сортового

взуття, галантерей­ 1 господарчих това­

гарячу

вєсня.но·літніх

nодарсЬІ'DrО

Вони

жу, них

необхідність, тим у

веsли готовоrо

оnлатою~ Це

ДОДОМОГЛО

женням, магнітофонІв, вт•рати зерна, nІдвищил? садоІЮ-rородиього 1 ГОС· про.дукт!івність npaцl.:

~lччя Великого

об'єднання харчуваиня.

звіряють

nІЖа.знини сІЮЄІ роботи з

надійде більш~ .телевlзо: додатковою

рІВ З КО.ЛІtОрGВИМ :юбра

центи~

700

pl!i зerrna.

ще

ШИНО·

nрагнуть

еаrоміший

зро.

вне·

сок у технічне переозбро­ єннІІ

с:льськоrо

господар.

ства. в::аіовнвrуи з чатку року б~льше

по­

107

(РАТАУ).

штук

топокришок,

них

зношених вони

ремонт

аг­

вперше

сnрацьова,

великих

шин

двtJХ:

тиnорозмірів для тр;JК· тора •Бєларусь~. Нрім цього, поставили

перед собою завданні! на­ ,,аrодити

ремонт

спрацьо­

ваних шин для комбайнів ~нива». «Ко:тос» та ін­

ш.Их

ІШХ

сІльськогосnодарсь­

машин.

А.

ГАВРИЛЕНКО.


jJ ЄTOrJ'.

J4

,.

198!

JfИПl'fJI

'11

року

1

f)

11 ж и т т ,.

----~~~----------------~--------._--------~--~~~----r-----~ Школа 'ІtкМ ж~ИRІІІ,

сУв,от·нн.

V школярів J!іткІ ка:нfху­ ли, але І сьогодні •• uод• вір'і Заварицької серед­ ньої ШКОЛИ чутно JІ:ИТЯЧІ

СТОРІНВА

-

голоси

тут

розташовано

табори «Зірочка:. та відпо· чинку І праці. Учні не тіль· ки набираються сиJІ, але А ;цопомагають свою

ремонтувати

школу.

Треба відмітити,

. цієї

важливої

готувалися

жо

. 11:10

с~tрави

тут

заздалегідь,

бу­

Ло створено сnеціальну ко­ місію, яка координує всю роботу. І НІІПОВИИJІИСЬ класні кімнати шумом га­ ласливої дітвори, радісиих

батьків

у новому

-

nриміщениJJх.

1111!f.

NЦ керівництвом

8118'1'eJrlв прОІІФДитьаІ ,..ОКТ наачаJІЬНих посібнвів, ro~n.cя иаочність. Чекають

своїх госnодарів

вересня

1

вже підrотов.леиІ кабіиети початховоі . війсьІЮ!ІОі під­ готовки, хімії, фіМfКИ, иі­ мецьхої мt>ви.

Велику допоwоrу подам ремонті школи батьки Ю. Ан.арух, Г. Тесля, В. Дідик та багато інших. І іх заслуга в тому, що шко­

у

ла уже сьогодні прийняти учнів.

може

нав·

чальному році школярі сядуть за парти у світлих, чи·

~--о Л ІМ П І И ЦІ ГОСТІ «СОН ЯЧНОГО ,

п1Jи:~:~ае ~~~~~~

На це запитання :кер!вннк Гяндроліс, ...... за п'ять ро-

ловік.

ганнях «Дружніх армій:.. І

центральної

гостей

чt діти задаваля іноземним:

Іфтер став на них бронзо-

:кринних препаратІв ЛЮд· оригінальних

Із Ефіоnіі-учасників ХХІІ Олімпійських ігор на чо"1і 11 дворазовим чемпіоном ~станніх Олімпійських ігор :М. ·Іфтером та бронзовим

до Занять сnортом, цікави· лися враженнями про наш край.

чемnіоном на 10-кілометровій дистанції.

Ми в змозі ДQПОМОГ· ськими епец1ал1ста1іш. Нити підрости людям, ян! нІ ми освоюємо, зо:крема, JІІають зріст 120-130 виnуск кальцінітр!ну, на

Др~ними оплесками аеітами зустріли піонери ~збору

«Сонячний~

:призером Московської олім­ nіаДи на дистанції 10 кіло· метрів Н. Роданом. Всього 110 делегації увійшло 12 чо-

Під час дружньо! зустрІ·

приємно nовідомити, що М.

гостям багато запитань що·

вим призером,

а Н. Родан

-

Непомітно JІетів 'Іас. Спортсменів чекала столи· ця нашої республІки, де на

лаборатор:r кІв &проваДжено у вироб-

Наунаського замдУ ЄНJ(О·

иицтво

дванадцять

нов:ях

вн>ас Лашас відповів та:к:

сім з них створені литов-

препаратів,

-

В. ЗОТОВ, мtськспорткомl-

I'OJI08B

сант~метр!.В. · Причини який чекають травматол о. цього відхнл~нни від нор. ги; сенрепаму (цей пре-

тету. центральному стадіоні вони На фото: nl.~~: час зустма.І!и взяти участь у зма- .річі; фото на nам'ять. .

ми давно відом!. Одна з них дефіцит гормону росту (соматотроп!ну), яки~ синтезує г~пофіз ( ~ндокринна залоза, що

парат необхідний ·для діаrности:ки захворювань п1дш.'1унковоІ залози). Одночасно рмширюємо вкробн.ицтво ендокринних

м1сrиться в глибинах го- препаратів, я~кі широко ловного мозку). Одна:к застосозуються у nракти­ тривалий час . не вдавало- Ці. Наприклад, .щорічно ся отримати цей гормон. завод вилускає .бІльше 10

Десять ро:к!в

. тому со- мільйонів

флаконів Інсу­

матотропІн був !Ид!лений ліну. Відзначу: його ви­ У заводській лібор~торП. робннцтво nотребує близьТеnер осВ<Jєио 1 виробни- ко чотирьох мільйонів цтво

цього

препарату.

унінального

Ви:ке>ристанн.я

:карбованців,

цуКровим

його в nрактиці да~ хоро. мують

ш1 результати: деяю пацієнти nідростають за рік на три санти~три. При.

чому не лише в дитячому

І

.

але

діабетом

його

Не дово.:tиться пацієнтам 1 за «гермон росту• тотроn:і!,

хворі

медикам

. вдавалося

25-

<.<:примусити рости• 28-р:Чних людей. ·

отри­

платити дорогий - сома­

яким

наше

під-

ціалізованl

л!ку;вальн!

центри.

На наіпому заводі,

ПІДЛІТОН URІІроти,

сидІв дивлячиrь

викручувалися хлопці, не

рим серцем

змінювали

ті.

nоказання.

.. легше

у··жит-

Не

'·· :-

вих

с:обі під ноги. Нали ш;іднімав очі, його поІГ.'Ііщ був нолючи.м, недовірливюr, відповІді ' снупими, зухвали-

Василь Пименавич зу:-.tів довести фактами їх вину. Обвинуваченим нічого не залишалося, ян зізнатися І розповісти, нарешті, як

Багато разів була ·присутньою на допитах, якІ в:в старший слідч:ий лейтенант В. П. ХрЯІІІа. І кожного разу мене не

ми.

все

nокидали

Ну,

чого

ти,

чий зробив для себе висновок. що nодібні cnpaви потребують знання

чото. Зрозумій же, нарешті, тобі бажають

ця

,1юдяност1, по1 великоrО''бажан-

ц:каnотім

моУ друзі книги. Мистецтв.о вчить. доброму., А головне_ тут, на мою. думну, велика віра в лю;tнну, в її можливості: як

би

вона

не

с л

Ч€СНО дивитися людям

.

робити їм тіль-

ІКи· добро?

·

І д тr -.:ж-,;ж.

~

~

ЛЮДИНА І П СПРАВА

1 знову У відnовІдь

недовір'я І цинізм.

" це в ш1·стнадцять років, ~

Ф

пн.ань, а жорстокість і ви·

"Іож"ІІВО, ще й то"у, що і н ., ·" гаряче

"'

Дуже

ворив

· Дзержинсьний; серце.

т

бо..:тю, "'

Василь

nовяод:тнього. ;:~о;жн!

Наnере-

слідчий

сам

nобу.

друрів,

.'Іинии заряд хороших рис слух.ає. Що я можу зройому' треба мати, щоб і бити?

ільки

С . Ви мати. лробуйте ще раз nідійти до нього nо-материнськи, по-

доброму. Ро.боч!

будні

шеннях

правил

громадсь-

;н~о порядку: .

-

у моральному пла-

роб;tник!в

одного

·з

nід-

гативного

приємств Києва. які при- життя, про своє майбуr-

..1хали

з ше

ф

ською

допо-

у

нє.

Імунітет.

.

Нещодавно

відділу

В.· П. Хря:nу

члени

в льну годину на- житті магаюси якомога . кРаще

внут-

nрийняли

кандидатом

:КПРС.

В

відкрилася

його

нова

/ Це його перша nеремо- ві;щочити. Любимо 3 дРУ· сторінк~. ПОТУРНАК. ІНоайважче. Ну, як їх, «не- нів цієї бійки, багато П га: зумів відстояти cnpa- жиною театральні виста-

m

працювати з

ІПовно.1ітніх

такими могою. Мало

дорослих•. учасників,

переконати в то~rу, псують собі життя,

було свід-

тo:vry

нелегно

що довелося слідчому у розщо сл!дуванні. Але ян не

ro.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ» ороав Броваремого родекого коми1еrа І{оммуннсrи•ескоІІ партии УІСраинЬІ. rоро11ского в раАониоrо Совеrо• ва· родНЬІХ aeлyraroa КиевекоА области, (На украинскОм

·

язьоке І.

РедакТОі! Е. ФЕДЯА. Газета ВЬІХОІІИТ с 17 аnр~JІЯ Іm7 rода. Дf!И ВЬІХОJІ8: RTnJ'HИK, cpell8, ІІЯ t·ннца, суббОТ8.

Адрес р~""'~~"и' 25.~n~n. r. .Sластв, уJІ, Киевскаа, 154.

БроаарЬІ

КиевекоА

_ ... _· - - - . -

Адреса

редакцІТ:

Телефони: партІІІнато сІJІьськоrо

_

,

2550l0,

8)ІЛ,

релактора життя

19-3-05; 19·4-67.

rазета

м, БРОВАРИ КИ!ВСЬКА,

19-4-47;

-

-

у

а я - оперету, тому вІдвідуємо обидва театри.

КИІВСЬКОJ

О6ЛАСТІ,

!54.

sастvпвика

редактора,

ІІJUІІJІу

•Іnn<>~іnаJІьІІоrо

еекретаі)R.

al!lлl.•v

19-3-18:

відаІлІв

вихоАІІn

переконати що з доб-

19·3-82;

-

rосІІодарства

мовлеІІня тв

ведливість, покарати зло, ви, правда, вона_ оперу,

а головне неповнолітон,

коресnовпевта

nромис.1оностІ.

вІвторок,

серщ,

листів

мІсn.,воrо

І

а'атвицю,

масово!

суботJ,

1."8ІІіо­

робо­

опер

s

викону•

•••

А.

В. о. редuтора ВОЛОШИНЕНКО.

ІвАекс 81964. Друк аисок.иА. Обсяr І ' арукованиІІ аркуш Тираж 11!'11'10 nримІр•и•і• Sам. 2903.

Бро•арсь•а обласного

арукарна

Ки1•ськото

v

VІІрамІиня

аидавниuта.

«Орля»,

ва.

роду.

19.30 Грае

ІІауреат

ВсеросІІ•

ськоrо кон"урсу (гітара),

Л.

Фрау'Іі

19.50 Г. Гауптман. еВізвик ГеІІ•

шмь», ФІJІьм-вистава (2І.Оо «Час»). По закІнченнІ 22.50 Сьогодні у світі. ПPOfPAJt\A )ІКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 16.00 Новини. ' 16.10 •дяка вам, учите.поа, Розповідь про А. М. Tono. рова.

!·рають юні музикаити. •Ще раз про сЧерІІОІІJ' Шапочку». Лялькова ввета.

16.40 17.00

ва.

Телеф!JІЬМ сЕлібе([ЯІІН», ФІJІьм-концерт сШкіаьИІ

18.00 18.30

картинки»,

19.00 Актуальна 19.30 •Морська ни•,

камера.

слава

BIT'IRS•

11170

Відеорепортаж

святкування

Морського

Дня

Війсь,.ово­

Флоту

СРСР

у

Севастополі.

20.30 Концерт · радяиськоТ ntcвt. Z0.45 • На добраніч, діти!». 21.00 «Час•. 21.35 Телеф!JІьм сКам'яка •а. лина•.

По

закінченні

-Н~

вини.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

11

НА

КИІВ

ТА

ОБЛАСТЬ

8.00 Гімнастика. 8.2:0 Док, тмефІnм

сТяжІи··

НЯ».

8.50 Фільм ,цомоrо

Повість.

про

неві•

актора•.

Російська Науково

10.10 10.40

мова, попуJІ•Р•иІ

фІ.1ьм •СторівкІІ виикоrо життя•. ; 10.5о "''''~ає вародна артистка СРСР М. Шахбер,циєнL

11.25 Будильник. 11.55 ФІJІьм ,цітям.

сТаемив­

ця rІрськоrо озера•. Життя науки. Мікроб/о. ..1оrія.

13.05

13.35

РадяиськиІІ

живопис

пеАзажвиІ

20-х

років.

Фестиваль радянськоі аісиі в м. Зелена ГурL (ПНР). \5,СО КІнопроrрама.

14.05

16.00 Концерт

вихованців

КиУІІ•

ськоrо хореоrрафІчвоrо лища (І відд/.1).

17.20 Док. фІ,1ЬМ. 17.50 Фі.1ьм-опера

учи.

сБОІ':ІJ,ВІІ

,хмедьницький».

19.20 Доиідк<:>ва служба. 19.30 Jl\y3, фІт.ьм • ЧаІ)!виий .110. .леКа:..

Вечірня

казка.

_1\\І\кнародна

полІ•n•ФІТ

І

ФІльм •Я рІв.

панорама.

спо•••'( книжкnвоІ

ТО1!гІ•JІІ. ~ІІТ•••• nnv••ТІ•I: 2~~n?o м. Броиари КиїІіtІ>коТ облаот\, ІІУJІ. КиУвська, !54, Телефон 19-4-37,

Куба!•.

І

ее-

Дарницький вузрЛ зв'язку ПРОВОДИТЬ

НАБІР УЧНІВ на 1982--1983 навчальнпА рік по підготовці телеrра.. фістів і оnераторів зв'язку. Приймаються юнаки f дівчата, які закінчила середню uіко.'!у і прописані

в Києві чи Київській об· ласті. Строк навчання ві~ 3 до б місяців. Виплаqу. ється стипендія

52

крб. Ро.

бота надається у відді.~ен. нях зв'язку Дариицького f Дніпровського районів Ки­ єва

комуністи

р1шніх справ

у

1

слідчо-

го продовжуються.

~~ов~~~~і~~ах по групо- літків села Михайлівни у вони :~о слідчого поділи- ження, мовби у нього ви- міського та пору- нетверезому стані побила тцся .:~умками . про нове робився nроти всього ие-

Вf•

морсь~q

18.45 Сьогодні у світі. 19.00 Плани парт!І - Jl.1iau

Пименавич

хороших

біди,

сономірність. вона перша, самост:йна. тоді ти маєш право бути nозитивно вп.'!ивати на 'Уже потім, пІсля доnи.. Тоді, в 1979 році, В. П. суддею чиїхось вчинків, обвинувачених, і в своїй 'fУ:, nочу.1а від Василя Хряпа бvв направ.1ений вирішувати долю Іншого. душі постійно nідтримуЛuменовича Хряпи, стар- у Бровари піс"1я закінПідлітки вати світло доброго, npe. В .. одержали по- красного шого с лідчого міського чення олгоградсько1 ви- карання по ас:~угах Від · ;а " · • :в ід"'ілу внутрішніх сnрав, що·!· сnІ·дчо·l· .. · ' школи. б ули св.•й строк, поверну· Васн.1ю Пимено•ичу це .яний розслідував сnрзву о ... Група місцевих під- .1ися додому. І nрийшли вдається, с.клалося spa-

еВро

І

•.оо с Час•.

розмомяв з матір'ю не-

nостійний свідок сину

чужого

Машу

17.30 Наш сад. 18.00 Концертний sал те.ІІ•ту.П

21.35

роботи?.·

З"· зайняти його корисними • захоn:тенням· и 1· врятува ' · бра,1и в себе не радість заn.'І"Т.ана, груnова. П 1 С.1і.дчий повинен мати чи- стрічається зJ злом, жер- ти від" правоnорушень І Яhий же ведобрих відкриттів, с.вітло досі • пгм'ятає слідчий. сті руки, холодний розум стокістю. " Так він · мене · не неповнол:тніх.

про

піхоту», По аакІвченнІ Новини. 14.30 Новини. 14.50 До нацІонаJІьвоrо свита Куби Дня нацІонаJІьноrо повстання. КІнопроrрама. 15.10 В. Мав,.овський. поека •добре», 16.10 Чи знаеm ти sакон?

20 .on 20.15

вав у нього вдома: Давайте разом ду-

А була ще сnрава. Теж циповості. Адже, як го- чий -

по

СDІаа• ,.РсР

DОЙКО.

тю,

в цьомv снладної

навноло стІльки св:тлого, ту, а базуються вс:! цІ ня долом'ьгти Іншому. хорошого! якості на чесності і nринІ ще один нюанс: СJІ!д- ма:ти, як знайти вашому

які, на вепшшй жаль, уві-

аере([JІ&.о

8.10 )І світі тварин. 10.10 Фільм - АІТЯМ.

оступила-

с.1!дчий. Чи не стриЖ~нь його

· -.z - .. ..,._

правильно

лсіся. Хіба не нраще

-

що

1 І

ше якихось певних про- ли nравильно оцінити Фесійних я:костей, а в свій вчИнок. І першим першу чергу людс:ь.ких -. руну ;:tоnомогн Ій nодає

особливостей психологіУ доброти, підлітна, витримни, так· рядностІ

оцінити те, що трапп;в очі,

дум:ки,

пропускаємо кі1!офіль.мів.

, Ще тоді молодий слід- nрофесія ви:v~агає не ли- ся, а nовинна :!!Найти си·

Юрію, так ведеш еебе? вкотре чула tпсжlйний голос слІд·

допомогти

сталося.

в

Фільм-концерт,

В. МІКУЛІЧУС.

8ІІІШШПUUІІІІІІІІІІІІІІІІІJОJІІІІJПJЩІІШППUІШШІЩПІІІІІІІUUUІІІUІІІІІІІІІПWІШШІІІІІІІІІІІІПІІІІІШІІІІІІІІІІІІПІІІІІUUІППІІПШІіШШШUJJJІІІІІІІІІІШJІJІІjUІІUJИІІІІПРІПШШІJІІІПJІІJІІІІІІШІІПJІІІІІІІІ8І '

А.

безnлатно.

. та юнацькому .. віЦі.· Литрв- привмство забезпечує сnе­ сь:ким

Шекспіра

дах с. Марша"а. sасJІужениА артнет

родна артистка Молдавс:ь"бt РСР В. Савицька.

_ : ДОПОМОЖЕМО ПІ.ЦРОСТИ.

під~~ст~ож~~ь.:а~:л0~~

кетів

16.55 Арії

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ

..

ПОНЕДІЛОК, 28 JJHRHJI І 3АГАЛЬНОСОNJЗИЛ ПРОГРАМА ЦТ 8.00 сЧас». 11.+5 Д. КабаJІевс:ь"'иА. 10 СО.

.

Д.'!Я вступу неоQ.хідно по • дати такі документи: пас. порт, трудову книжку, фо· rографію 3Х4 см.

Наша адреса: 252090, І(и. ів-90, вул. Празька,· "1/1. Дарницький вузол зв'язку. Відділ кадрів. Телефон 552-83-47. Тхати трамваями Ng,Ng 32, 33 до зупинки «Ву­ "шця бакинських комісарів•.

АлміністраЇІІІL

Индекс Об·ьем

1

Тираж

619~4.

Печвrь оьоеока-. печаГJJЬІА .авст.

1

11900 tкзем~~nяrо•. ~·•

Ьрrн~ярrкая

rиnnrfІяфия

СJСОГО

О().І'J8СТНОГО

.1~лам

и'nате.rтьетм'

2903.

kяев.

VIIP.:tRJt~HИЯ п(').nигрвфия

t!O

8

КНН'ЖНОА

ТО!1Г0РЛИ. )\дf')tC' ТИІ10ГfІ8• 2.'і!І020 r. nJIOR,Ohl КИ~ВСКО11

фин: об,1Ясти. VJІ, Фон 19+37.

І

Киевская,

·

154,

ТСJІео

118 номер 1982 рік  

118 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you